VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de governance van de interne markt

28.1.2013 - (2012/2260(INI))

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Andreas Schwab
(Initiatief – Artikel 42 van het Reglement)


Procedure : 2012/2260(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0019/2013
Ingediende teksten :
A7-0019/2013
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de governance van de interne markt

(2012/2260(INI))

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

–    gezien artikel 26, lid 3, van het VWEU,

–    gezien de mededeling van de Commissie van 8 juni 2012 getiteld "Betere governance van de interne markt" (COM(2012)0259),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2012 getiteld "Jaarlijkse groeianalyse 2013" (COM(2012)0750) en het verslag van de Commissie getiteld "Stand van zaken op het gebied van de integratie van de interne markt 2013 – Bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2013" (COM(2012)0752),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020 – Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 getiteld "Naar een Single Market Act – Voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen – 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen" (COM(2010)0608),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen – "Samen werk maken van een nieuwe groei"" (COM(2011)0206),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 getiteld "Akte voor de interne markt II – Samen voor nieuwe groei" (COM(2012)0573),

–    gezien de mededeling van de Commissie van 8 juni 2012 getiteld "Over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn – "Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten 2012‑2015" (COM(2012)0261),

–    gezien het verslag van Mario Monti aan de voorzitter van de Europese Commissie van 9 mei 2010 getiteld "Een nieuwe strategie voor de interne markt – In dienst van Europa's economie en samenleving",

−    gezien het Witboek van de Commissie van 28 maart 2011 getiteld "Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem" (COM(2011)0144),

–    gezien het verslag van de voorzitter van de Europese Raad van 26 juni 2012 getiteld "Naar een echte economische en monetaire unie" en het tussentijds verslag hierover van 12 oktober 2012 en het eindverslag van 5 december 2012 daarop,

–    gezien het scorebord van de interne markt nr. 23 (september 2011) en de resolutie van het Parlement hierover van 22 mei 2012[1],

–    gezien het scorebord van de interne markt nr. 25 (oktober 2012),

–    gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 24 februari 2012 getiteld "De interne markt laten renderen – Jaarlijkse governance-controle 2011" (SWD(2012)0025),

–    gezien de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 30‑31 mei 2012 over de digitale interne markt en de governance van de interne markt,

–    gezien de beraadslagingen van de Raad Concurrentievermogen van 10‑11 oktober 2012 over de Single Market Act,

–    gezien de conclusies van de Europese Raad van 28‑29 juni 2012,

–    gezien de conclusies van de Europese Raad van 18‑19 oktober 2012,

–    gezien de bijdrage en de conclusies van de XLVIIIe Conferentie van parlementaire commissies voor Uniezaken van de parlementen van de Europese Unie (COSAC) van 14‑16 oktober 2012,

–    gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 over het verwezenlijken van een interne markt voor consumenten en burgers[2],

–    gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over governance en partnerschap op de interne markt[3],

–    gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 over de toekomst van de Single Market Act[4],

–    gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt[5],

–    gezien de artikelen 42 en 48 van zijn Reglement,

–    gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0019/2013),

A. overwegende dat een goed werkende en doeltreffende interne markt op basis van een socialemarkteconomie met een groot concurrentievermogen meer dan ooit noodzakelijk is om de Europese economie nieuw leven in te blazen, de groei en het concurrentievermogen te stimuleren en banen te creëren; overwegende dat de interne markt op dat doel moet zijn gericht door een concreet antwoord te bieden op de crisis en tegelijkertijd de veiligheid van de consument te waarborgen en de sociale cohesie te bevorderen;

B.  overwegende dat de interne markt een noodzakelijke rol vervult bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei;

C. overwegende dat de interne markt twintig jaar nadat zij officieel is gecreëerd nog steeds niet volledig is voltooid, met name omdat de lidstaten de circa 1500 richtlijnen en circa 1000 verordeningen nog niet volledig hebben omgezet of uitgevoerd;

D. overwegende dat het beheer van de interne markt zo snel mogelijk moet worden versterkt en dat de omzetting, uitvoering en handhaving van de onderliggende regels dringend moeten worden verbeterd;

E.  overwegende dat de interne markt met de grootst mogelijke vastberadenheid en spoed moet worden voltooid en dat daarbij moet worden gezorgd voor het nodige evenwicht tussen de economische, sociale en milieudimensie ervan;

F.  overwegende dat de interne markt niet los kan worden gezien van ander horizontaal beleid op gebieden zoals de bescherming van consumenten en werknemers, sociale rechten, milieu en duurzame ontwikkeling;

G. overwegende dat de voltooiing van de interne markt de grondslag vormt voor de voltooiing van de politieke en economische integratie van de Unie en de noodzakelijke verbinding vormt tussen alle lidstaten, ongeacht of zij al dan niet deel uitmaken van de eurozone;

H. overwegende dat de correcte aansturing van de interne markt en de verdere ontwikkeling van de regio's elkaar aanvullen, de vooruitzichten voor lokale en regionale groei aanzienlijk kunnen verbeteren en gezamenlijk een sterk Europa tot stand kunnen brengen dat wordt gekenmerkt door cohesie en concurrentiebestendigheid; met name overwegende dat de Europese territoriale samenwerking gebaseerd is op concepten die te vergelijken zijn met die van de interne markt, zoals het bevorderen van grensovertredende interactie en het wederzijds profiteren van regionale en plaatselijke infrastructuur, investeringen en markten; overwegende dat de interne markt verder kan worden versterkt door het aanpakken van markttekortkomingen, het consolideren van de grensoverschrijdende territoriale samenwerking en het vergemakkelijken van de activiteiten en financiering van lokale en regionale overheden in het kader van territoriale pacten;

I.   overwegende dat, ondanks de politieke toezeggingen die op het hoogste niveau zijn gedaan en de inspanningen van de Commissie en de lidstaten, de gemiddelde omzettingsachterstand is opgelopen van 0,7% in 2009 tot 1,2% in februari 2012, en dat deze, na enige verbetering gedurende de afgelopen maanden, momenteel 0,9% bedraagt; overwegende dat er nog meer inspanningen moeten worden geleverd, omdat deze achterstand het wantrouwen jegens de Europese Unie in het algemeen en de interne markt in het bijzonder in de hand werkt;

J.   overwegende dat de interne markt fungeert als de ruggengraat van de Unie, en dat de goede werking ervan de grondslag en het fundament vormt voor het economisch en sociaal herstel in Europa, en dat een en ander derhalve van uitermate groot belang is; overwegende dat in dat verband de eerbiediging van de sociale rechten, conform de nationale wetgeving en de praktijken met betrekking tot het recht van de Unie, onontbeerlijk is;

K. overwegende dat – zoals wordt aangegeven door de scoreborden voor de consumentenmarkten en de integratietoets voor de interne markt met betrekking tot de vier vrijheden – de intensievere concurrentie als gevolg van het integratieproces als een krachtige stimulans fungeert om de Europese consumenten een breder scala aan goedkopere en betere kwaliteitsproducten aan te bieden;

L.   overwegende dat de potentiële economische voordelen van een volledige en correcte tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt[6] een groeipotentieel zouden opleveren dat zich situeert tussen 0,8% en 2,6% van het bruto binnenlands product (bbp), dat zich binnen vijf à tien jaar na de implementatie van die richtlijn concreet zou manifesteren;

M.  overwegende dat de Unie volgens ramingen van de Commissie er de komende tien jaar nog eens 4% van het bbp op kan vooruitgaan door een snelle ontwikkeling van de interne markt te stimuleren;

N.  overwegende dat de internemarktstrategie moet worden gecoördineerd op basis van een pragmatische, coherente en breed opgezette overeenkomst die door alle lidstaten en door de Europese instellingen wordt gesteund; overwegende dat een krachtig leiderschap van de zijde van alle Europese instellingen en een duidelijke politieke inbreng van de zijde van de lidstaten nog steeds noodzakelijk zijn om de richtlijnen en verordeningen met betrekking tot de interne markt volledig uit te voeren en te handhaven en de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de interne markt te vergroten;

O.  overwegende dat de voorzitter van de Europese Raad in zijn bovengenoemd verslag van 26 juni 2012 heeft benadrukt dat volledige compatibiliteit met de interne markt, alsook openheid en transparantie van groot belang zijn om tot een diepere economische en monetaire unie te komen; overwegende dat de voorzitter van de Europese Raad in het eindrapport van 5 december 2012 verder de noodzaak heeft onderstreept om de interne markt op korte termijn te voltooien omdat zij een krachtig instrument is om de groei te bevorderen;

P.   overwegende dat er nog steeds behoefte is aan concrete stappen, zowel van de lidstaten als van de Unie, om het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in de Europese Unie volledig ten uitvoer te kunnen leggen; overwegende dat het bieden van nieuwe zakelijke kansen voor bedrijven, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), onder meer door een strikte toepassing van de mkb-toets in het kader van de effectbeoordelingen die worden uitgevoerd door de Commissie en het Parlement, het boeken van snelle vooruitgang met de agenda voor slimme regelgeving en op maat gesneden wetgeving voor de verschillende soorten bedrijven, voor zover mogelijk zonder afbreuk te doen aan algemene doelstellingen zoals gezondheid en veiligheid op het werk, ook kan helpen de Europese economieën nieuw leven in te blazen;

Q.  overwegende dat de waardevolle rol van centrale aanspreekpunten in de context van de interne markt, waaronder ook elektronische en fysieke éénloketsystemen, moet worden erkend bij het terugdringen van administratieve rompslomp en transactiekosten, het verbeteren van de efficiëntie, de toegankelijkheid van de markt, de transparantie en de concurrentie, met als gevolg lagere overheidsuitgaven en meer mogelijkheden voor bedrijven, ook voor kmo's en micro-ondernemingen, om toegang te krijgen tot markten en bestaande werkgelegenheid te behouden en nieuwe banen te scheppen;

Betere wetgeving

R.   overwegende dat de Commissie moet streven naar meer horizontale coördinatie en samenhang bij de voorbereiding van wetgevingsvoorstellen die relevant zijn voor de interne markt; overwegende dat de Commissie grondige effectbeoordelingen moet verrichten, ook naar de geconstateerde territoriale effecten, en deze moet toetsen aan overtuigende argumenten die de behoefte aan internemarktregelgeving aantonen vooraleer zij wetgevingsvoorstellen aanneemt;

S.   overwegende dat de Commissie overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel waar nodig en vooral wanneer een beoordelingsmarge niet vereist is bij de uitvoering van EU-wetgeving, de voorkeur moet geven aan verordeningen in plaats van richtlijnen als optimaal rechtsinstrument ter regulering van de interne markt;

T.   overwegende dat de lidstaten en de Commissie een "internemarkttest" op het niveau van de lidstaten moeten invoeren om na te gaan of nieuwe nationale wetgeving negatieve gevolgen kan hebben voor de efficiënte werking van de interne markt; overwegende dat de Commissie zich zou moeten beraden over de toepasbaarheid van een meldsysteem voor nationale wetgevingsontwerpen die een negatieve invloed op de werking van de interne markt kunnen hebben, een en ander ter aanvulling van de procedure van Richtlijn 98/34/EG om een ​​horizontaal instrument te creëren, het preventieve karakter daarvan te versterken wanneer de Commissie een omstandig advies uitbrengt over een ontwerpwet, en de toepassing daarvan te garanderen ten einde de incorrecte toepassing van EU-wetgeving op lokaal niveau tegen te gaan;

U.  overwegende dat het van essentieel belang is dat de administratieve samenwerking tussen de lidstaten op een efficiënte, doelgerichte en kosteneffectieve manier gestalte krijgt, zoals het geval is bij het Informatiesysteem interne markt (IMI); overwegende dat het IMI altijd moet worden gebruikt, ook op andere terreinen, teneinde het functioneler te maken en administratieve rompslomp te verminderen, de transparantie te vergroten en alle actoren binnen de interne markt in staat te stellen ten volle van de voordelen ervan te profiteren;

Betere omzetting, uitvoering en toepassing

V.  overwegende dat iedere lidstaat elke richtlijn op een consistente manier moet omzetten, en alle voorzieningen moet treffen om een wetgevingshandeling van de Unie in haar geheel, gezamenlijk en op hetzelfde moment om te zetten en om ervoor te zorgen dat de nationale omzetting van deze handeling de weerspiegeling vormt van het compromis dat op Unieniveau is bereikt, aangezien incorrecte of te late omzetting de concurrentie in de interne markt verstoort en het burgers en bedrijven onmogelijk maakt ten volle van de interne markt te profiteren;

W. overwegende dat er behoefte is aan meer transparantie betreffende de uitvoering en uniforme toepassing van het Unierecht in de lidstaten; overwegende dat concordantietabellen in een geïntegreerde interne markt een steeds nuttiger instrument zullen worden om de nationale omzetting van de regels van de Unie gestalte te geven, en dat de Commissie deze tabellen bijgevolg vaker moet opvragen;

Toezicht op de uitvoering

X.  overwegende dat de uitwisseling van ervaringen en optimale praktijken tussen lidstaten van cruciaal belang is om inzicht te krijgen in de nationale mechanismen voor de toepassing van het Unierecht en in de nog resterende obstakels voor de interne markt; overwegende dat de lidstaten onderling en met de Commissie voorafgaand aan de omzetting informatie moeten uitwisselen teneinde correcte omzetting te kunnen garanderen en versnippering te voorkomen; overwegende dat het toezicht op de uitvoering van het Unierecht een van de kerntaken van de Commissie en haar ambtenaren is; overwegende dat de Commissie, ten einde haar toezeggingen na te komen om de lidstaten bij de omzetting en implementatie van Uniewetgeving bij te staan, een netwerk van ambtenaren kan opzetten en coördineren dat belast is met de uitvoering van alle nieuwe Uniewetgeving buiten SOLVIT, waardoor een platform voor uitwisseling en collegiale toetsing kan worden gecreëerd om nauw met de lidstaten samen te werken en zo de algehele kwaliteit van de uitvoering te verbeteren en de implementatieproblemen op te lossen die de lidstaten ondervinden; overwegende dat uitwisseling tussen de lidstaten moet worden bevorderd van nationale ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van het Unierecht, om een betere informatiestroom en optimale praktijken te stimuleren;

Y.  overwegende dat louter kwantitatieve statistieken omtrent de uitvoering van internemarktwetgeving niet de mogelijkheid bieden om de kwaliteit van de uitvoering en de bijzondere impact van specifieke sleutelinstrumenten op de interne markt te kunnen meten; overwegende dat er derhalve behoefte is aan een politieke en kwalitatieve beoordeling van de uitvoering van de wetgeving en de voortgang van de interne markt, met name wat betreft de economische relevantie van nieuwe internemarktwetgeving en de toepassing van bestaande wetgeving;

Z.   overwegende dat bij een dergelijke beoordeling een onderscheid moet worden gemaakt tussen niet-omzetting, wat neerkomt op een duidelijke tekortkoming van de betrokken lidstaat, en potentiële niet-conformiteit, die het gevolg kan zijn van een andere interpretatie en opvatting van het Unierecht; overwegende dat volgens de Verdragen uiteindelijk alleen het Europees Hof van Justitie als openbaar orgaan bevoegd is om vast te stellen wanneer nationale wetgeving niet in overeenstemming is met het Unierecht; overwegende dat derhalve geen enkele andere instelling dergelijke wetgeving niet-conform kan verklaren; overwegende dat het Parlement jaarlijks een lijst dient te ontvangen van niet-omgezette of niet correct omgezette Uniewetgeving in de betrokken lidstaten;

AA. overwegende dat over de vormen van conditionaliteit in de structuurfondsen in verband met de omzetting van internemarktrichtlijnen in de lidstaten nog altijd wordt onderhandeld in het kader van de wetgevingsprocedure voor de aanneming van de nieuwe verordeningen; overwegende dat dergelijke maatregelen alleen als laatste redmiddel mogen worden gebruikt, en dat het gebruiken van financiële steun van de Unie als pressiemiddel om tot tijdige omzetting van internemarktregels aan te zetten goed moet worden afgewogen;

Betere handhaving

AB. overwegende dat er ter verbetering van het internemarktbeleid een nultolerantiebeleid moet worden gevoerd ten aanzien van lidstaten die de internemarktregels niet naar behoren uitvoeren;

AC. overwegende dat de niet-nakomingsprocedures zoals die zijn vastgelegd in artikel 258 van het VWEU en door de Commissie worden toegepast, niet de mogelijkheid bieden om tekortkomingen bij de uitvoering en toepassing van internemarktbepalingen in de lidstaten op een snelle manier aan te pakken en recht te zetten;

AD. overwegende dat de bestaande niet-nakomingsprocedures vaak ontoereikend blijken te zijn om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van individuele consumenten en bedrijven, en dat er op Unieniveau een geïntegreerde, snelwerkende en financieel toegankelijke verhaalmogelijkheid moet worden ingesteld;

AE. overwegende dat de lidstaten en de Europese Raad derhalve in het kader van toekomstige herzieningen van het VWEU moeten blijven werken aan de verdere ontwikkeling van niet-nakomingsprocedures; in afwachting daarvan moet alles in het werk worden gesteld om te komen tot een stringentere toepassing van niet-nakomingsprocedures wegens inbreuken op de bepalingen van het Unierecht op het gebied van de interne markt; in dat verband moet actiever gebruik worden gemaakt van snellere procedures binnen de Commissie en, in voorkomend geval, van kortgedingprocedures voor het Hof van Justitie conform artikel 279 VWEU; sommige rechtshandelingen van de Unie voorzien in voorlopige maatregelen die door de nationale rechter kunnen worden genomen om een ​​dreigende inbreuk te voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van gerechtelijke bevelen; deze kunnen als model dienen voor effectievere procedures en het gebruik van dergelijke voorlopige maatregelen moet derhalve op alle relevante terreinen in overweging worden genomen;

AF. overwegende dat het EU Pilot-project positieve resultaten heeft opgeleverd wat betreft de correcte toepassing van het Unierecht en snellere oplossingen biedt voor de problemen die burgers en bedrijven ondervinden; overwegende dat de Commissie het gebruik van EU Pilot derhalve moet bevorderen en het nog effectiever moet inzetten om inbreuken op de internemarktregels beter te kunnen opsporen en corrigeren, zonder haar toevlucht te moeten nemen tot tijdrovende niet-nakomingsprocedures;

AG. overwegende dat SOLVIT een belangrijke rol te vervullen heeft als essentieel instrument voor probleemoplossing op nationaal niveau en dus ook bij het waarborgen van een betere naleving van de Uniewetgeving met betrekking tot de interne markt, maar dat het potentieel van SOLVIT niettemin onderbenut blijft; overwegende dat concrete stappen om de zichtbaarheid van SOLVIT te verbeteren en een intensievere communicatie met de Europese burgers over SOLVIT te bewerkstelligen, moeten worden aangemoedigd om het potentieel ervan binnen de huidige begroting beter te kunnen benutten; overwegende dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om SOLVIT beter te integreren in het scala van bijstandsdiensten en handhavingsinstrumenten dat op nationaal en Unieniveau ter beschikking staat; overwegende dat er daarom ook behoefte is aan verbeteringen met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid en de duidelijkheid van de informatie die wordt verstrekt via de éénloketsystemen in de lidstaten;

AH. overwegende dat de Commissie zich krachtiger moet inzetten voor de correcte implementatie en handhaving van alle in de lidstaten vigerende regels, dat zij sneller moet reageren op berichten en klachten over incorrecte toepassing van het Unierecht en de nodige stappen moet ondernemen om bestaande inconsistenties weg te nemen;

AI. overwegende dat de Commissie, nadat hiervan een politieke evaluatie is opgemaakt, energiek gebruik moet maken van al haar bevoegdheden en alle sanctiemechanismen waarover zij beschikt optimaal moet benutten;

AJ. overwegende dat de "EU sweeps" – door de Commissie gecoördineerde en tegelijkertijd door de bevoegde nationale instanties in de lidstaten uitgevoerde monitoringactiviteiten – een nuttig instrument blijken te zijn om de Commissie en de lidstaten in staat te stellen gezamenlijk toezicht te houden op de toepassing van bestaande internemarktwetgeving in de lidstaten; overwegende dat bij een aantal recent uitgevoerde controleacties aan het licht is gekomen dat de voorschriften inzake consumentenbescherming in de bankensector in de hele Unie slecht worden nageleefd; overwegende dat de Commissie de lidstaten derhalve een grootscheepsere toepassing van "EU sweeps" moet voorstellen om het toezicht te faciliteren, met name voor minder goed toegeruste en voorbereide nationale instanties; overwegende dat ook moet worden nagedacht over de coördinatie van de controleacties van de EU op andere terreinen en dat de "EU sweeps" ook moeten worden uitgebreid tot offlineproducten en -diensten;

Wetgevingspakket voor de interne markt

AK.    overwegende dat het wetgevingspakket voor de interne markt (de zgn. "Single Market Acts") deel uitmaakt van de inspanningen om het internemarktbeleid te versterken door de coördinatie te verbeteren, met name in de prewetgevingsfase;

AL. overwegende dat het systeem om op gezette tijden Single Market Acts in te dienen zonder meer als positief moet worden gezien, aangezien het daarmee mogelijk wordt gemaakt op regelmatige basis de prioriteiten voor de ontwikkeling van de interne markt te bepalen en te bespreken;

AM. overwegende dat de Single Market Act een belangrijke transversale strategie was om ernstige, nog steeds bestaande tekortkomingen van de interne markt te verhelpen; overwegende dat deze strategie de mogelijkheid bood tot het horizontaal uitwerken van concrete wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen, waardoor ongebruikt groeipotentieel kan worden aangesproken en belemmeringen voor de interne markt kunnen worden weggenomen; overwegende dat er in de door de Commissie ingediende voorstellen in dat opzicht op sommige punten wel vooruitgang te bespeuren is, maar dat er nog meer werk moet worden gemaakt van de perspectieven op lange termijn; overwegende dat de Commissie zich op korte termijn vooral moet toeleggen op de verdere uitwerking van de voorstellen die al in de Single Market Act zijn vervat, en met name die met betrekking tot het horizontale markttoezichtinstrument en de transparantie van bankkosten en niet-financiële informatie van de zijde van bedrijven;

AN.    overwegende dat de Single Market Act II op deze weg voortgaat door geïntegreerde netwerken, de mobiliteit van burgers en bedrijven, de digitale economie en het sociaal ondernemerschap, samen met het consumentenvertrouwen als de vier pijlers voor toekomstige groei te definiëren; overwegende dat wetgevingsvoorstellen om het recht op toegang tot een basisbankrekening te garanderen, de herziening van de Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt[7] en het faciliteren van langetermijninvesteringen in de reële economie te waarborgen in dit verband een belangrijke bijdrage kunnen leveren; overwegende dat de Commissie bij het voorstellen van de maatregelen, en het Parlement en de Raad bij de beraadslaging daarover elk van de beoogde maatregelen grondig moeten beoordelen, evenals de mogelijkheden om een bijzonder concurrentiebestendige socialemarkteconomie tot stand te brengen, en dat zij werk moeten maken van een snelle goedkeuring en toepassing daarvan;

AO.    overwegende dat de Single Market Act ook de sociaaleconomische problemen van de EU moet aanpakken en moet streven naar een markt die in dienst staat van de burgers;

AP. overwegende dat toekomstige horizontale concepten gericht moeten zijn op de voltooiing van de digitale interne markt, zodat de burgers ten volle van digitale oplossingen kunnen profiteren, en dat zij ook de concurrentiebestendigheid van de bedrijven in de Unie moeten waarborgen;

Sleutelterreinen

AQ.    overwegende dat de Commissie voorstelt haar activiteiten te richten op een aantal specifieke sleutelterreinen en instrumenten; overwegende dat de nadruk echter moet komen te liggen op een beperkt aantal instrumenten en activiteiten om te komen tot zichtbare verbeteringen bij de toepassing van de internemarktregels; overwegende dat de digitale interne markt, de dienstensector, de energiesector, de sectoren overheidsopdrachten, onderzoek en innovatie, alsmede de bescherming van de consument en de verbetering van de mobiliteit van de burgers, met name van werknemers en vakmensen, behoren tot de belangrijkste sleutelterreinen voor groei;

AR. overwegende dat deze belangrijke terreinen en instrumenten jaarlijks kunnen worden herzien om naar behoren rekening te houden met de huidige ontwikkelingen in de lidstaten, in het bijzonder met de voor de gebieden die op basis van gedocumenteerde evaluaties kunnen worden beschouwd als de voor de interne markt economisch meest relevante gebieden, zodat deze ook in aanmerking worden genomen bij de besluitvorming binnen de instellingen van de Unie; overwegende dat de methodiek voor het bepalen van de belangrijkste terreinen voor het verbeteren van de werking van de interne markt regelmatig moeten worden herzien, onder inaanmerkingneming van de groeidoelstellingen en de groeivooruitzichten;

AS. overwegende dat de lidstaten en instellingen van de Unie zich zouden moeten concentreren op de vaststelling en snelle toepassing van de wet- en regelgeving op de sleutelterreinen die essentieel zijn voor groei en werkgelegenheid, zoals ook wordt onderstreept in het Pact voor groei en banen;

AT. overwegende dat er meer moet worden gedaan om de financiële diensten zo te regelen dat de consumenten passende informatie krijgen en naar behoren worden beschermd, dat financiële producten, met name wanneer die risico's inhouden, op transparante wijze kunnen worden beoordeeld en dat het mogelijk wordt alternatieve oplossingen aan te reiken voor geschillenbeslechting en collectief verhaal die zorgen voor effectieve schadeloosstelling van en terugbetaling aan consumenten;

AU. overwegende dat een behoorlijk functionerende en volledig voltooide interne markt niet effectief kan zijn zonder een geïntegreerd, onderling gekoppeld en efficiënt Europees vervoerssysteem dat van vitaal belang is voor het waarborgen van een vlot verkeer van goederen, personen en diensten, de essentiële en fundamentele vrijheden van de interne markt;

AV. overwegende dat een interne Europese vervoersruimte het vervoer van personen en goederen moet vergemakkelijken, de kosten moet drukken en het Europees vervoer duurzamer moet maken door de interoperabele en duurzame trans-Europese vervoersnetwerken te voltooien, alle resterende barrières tussen vervoerswijzen en nationale systemen op te heffen en het ontstaan van multinationale en multimodale operatoren te faciliteren; overwegende dat het spoorvervoer, het maritiem vervoer, het vrachtvervoer over de weg, alsmede het gemeenschappelijk Europees luchtruim en de uniforme interpretatie van passagiersrechten een cruciale rol vervullen bij de voltooiing van de interne Europese vervoersruimte;

Een interne markt voor alle betrokken actoren

AW.    overwegende dat de burgers van de Unie, en in het bijzonder studenten, vakmensen en ondernemers, alsook kleine en middelgrote ondernemingen in alle lidstaten moeten worden uitgenodigd om met suggesties te komen voor de wijze waarop de interne markt het best volledig kan worden verwezenlijkt; voorts overwegende dat alle instellingen moeten worden aangemoedigd een procedure voor openbare raadpleging en dialoog met het maatschappelijk middenveld in het leven te roepen om te waarborgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met de behoeften van de burgers, consumenten en bedrijven en dat de voorgestelde beleidsmaatregelen voor alle actoren een meerwaarde opleveren; overwegende dat er behoefte is aan adequate instrumenten om de burgers op de hoogte te stellen van het recht van de Unie;

AX. overwegende dat de interne markt zich moet concentreren op de rechten van alle belanghebbenden; overwegende dat een sterkere en vroegtijdigere betrokkenheid van de sociale partners, van het maatschappelijk middenveld en van alle andere partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de vaststelling, uitvoering en monitoring van de maatregelen die nodig zijn om de groei en de rechten van de burgers in de interne markt te versterken – ook op basis van vormen van onlineparticipatie en e-democratie – essentieel is voor het herstel van het vertrouwen in de interne markt;

AY. overwegende dat lokale en regionale actoren middels lokaal en regionaal zelfbestuur tal van door de EU-wetgeving op het gebied van de interne markt voorziene taken vervullen, met name op het stuk van aanbestedingen van overheidsopdrachten, staatssteun, diensten van algemeen economisch belang en concessieverlening; overwegende dat deze beleidstaken goed moeten worden uitgevoerd, onder meer ter beperking van de tekortkomingen in het cohesiebeleid; overwegende dat het leveren van kwalitatief hoogwaardige openbare diensten voor de burgers in alle regio's van de Unie essentieel is voor een dynamische en krachtige interne markt, en dat een effectief beheer van de interne markt daarom ook de belangen van lokale en regionale actoren in aanmerking moet nemen;

AZ. overwegende dat de strategie voor de interne markt het sociaal welzijn, de convergentie en de rechten van werknemers moet bevorderen, sociale dumping moet tegengaan en billijke arbeidsvoorwaarden voor alle Europeanen moet waarborgen;

BA. overwegende dat er moet worden voorzien in één gemakkelijk toegankelijke en eerstelijns hulpdienst op nationaal niveau waarop bedrijven en burgers, alsook gehandicapten, een beroep kunnen doen wanneer zij belemmerd worden in hun pogingen om de rechten en kansen te benutten die de interne markt biedt; overwegende dat de nodige aandacht moet worden besteed aan het verminderen van belemmeringen voor de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving en diensten, zodat alle burgers kunnen profiteren van de interne markt;

Europees semester

BB. overwegende dat het Europees semester het kader aanreikt om het economisch beleid te coördineren en bedoeld is om een inventaris op te maken van de begrotings- en economische situatie in de lidstaten, maar geen rekening houdt met de situatie van de interne markt, ondanks het cruciale belang daarvan voor de economie van alle lidstaten;

BC. overwegende dat de interne markt een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van de sociale cohesie in de Unie; overwegende dat de verbetering van het economische governancekader gebaseerd moet zijn op een reeks aan elkaar gekoppelde en samenhangende beleidsmaatregelen die de groei en de werkgelegenheid bevorderen en dat de volledige ontplooiing van de interne markt daarvoor van essentieel belang is;

BD. overwegende dat de Commissie in het kader van de jaarlijkse beleidscyclus van het Europees semester moet toezien op de voltooiing van de interne markt en de effectieve toepassing van de daarmee verband houdende voorschriften, en dat zij daarbij rekening moet houden met de jaarlijkse governancecontrole en met de rapporteringsmechanismen van het scorebord van de interne markt; voorts overwegende dat in het kader van het jaarlijkse toezicht ook moet worden beoordeeld in welke mate consumenten en bedrijven baat hebben bij de interne markt en moet worden gerapporteerd welke obstakels de werking ervan belemmeren;

BE. overwegende dat elke voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad gewijd zou moeten zijn aan de beoordeling op basis van een toezichtmechanisme van de situatie van de interne markt;

BF. overwegende dat het opportuun is naar elke lidstaat afzonderlijk te kijken door steeds nauwer met de nationale parlementen samen te werken om tekortkomingen op het gebied van omzetting, uitvoering en toepassing te identificeren en deze via landenspecifieke aanbevelingen aan te pakken;

BG. overwegende dat de jaarlijkse groeianalyse 2013 de aanzet heeft gegeven tot de derde cyclus van het Europees semester en dat deze nu voor het eerst ook een jaarverslag omvat over de stand van de internemarktintegratie; overwegende dat deze grotere aandacht voor de interne markt in het kader van het Europees semester nodig is om de groei- en werkgelegenheidsmogelijkheden in Europa beter te benutten en burgers en bedrijven in staat te stellen daar ten volle van te profiteren;

BH. overwegende dat het bovengenoemde verslag over de stand van de internemarktintegratie 2013 echter geen nieuwe inzichten verschaft omtrent de stand van zaken in de lidstaten, en evenmin voldoende uitgewerkte conclusies oplevert met betrekking tot het groeipotentieel dat concreet door de interne markt wordt gegenereerd; overwegende dat de keuze van prioritaire gebieden in het integratieverslag met uitvoerige gegevens moet worden onderbouwd;

BI. overwegende dat de toekomstige rapportage over de stand van zaken op het gebied van de internemarktintegratie derhalve meer duidelijkheid moet bieden omtrent de bestaande tekortkomingen in de interne markt, en concretere richtsnoeren moet aanreiken voor mogelijke oplossingen en te verwachten voordelen, teneinde bruikbare reacties van de lidstaten te kunnen opleveren;

BJ. overwegende dat het verslag over de stand van de internemarktintegratie 2013 vooral de nadruk legt op de dienstensector, en er onder meer op aandringt dat Richtlijn 2006/123/EG volledig wordt nageleefd; overwegende dat deze oproep weliswaar terecht is maar niet weet te overtuigen indien hij niet gepaard gaat met zowel ondersteunende als stringente maatregelen met het oog op de correcte omzetting en interpretatie en de volledige uitvoering van die richtlijn;

BK. overwegende dat het verslag een aantal prioriteiten voor de energie- en de vervoersmarkt opsomt, en overwegende dat veel van die prioriteiten wijzen op een gebrek aan nationale en Europese investeringen en concurrentiekracht op sommige terreinen; overwegende dat er behoefte is aan verder onderzoek en feitelijke informatie over deze markten om met overtuigingskracht te kunnen pleiten voor specifieke acties en oproepen tot de lidstaten; overwegende dat een geïntegreerde, interoperabele en toegankelijke Europese vervoersinfrastructuur, de totstandbrenging van een interne energiemarkt, en tegelijkertijd een robuuste concurrentiecapaciteit en betere bescherming van de consument en een ambitieus Europees industriebeleid van vitaal belang zijn om de goede werking van de interne markt te kunnen garanderen;

BL. overwegende dat de digitale economie ook wordt beschouwd als een van de prioritaire terreinen; overwegende dat de digitale interne markt geactualiseerde en praktisch inzetbare transparantie- en consumentenbeschermingsmechanismen vereist; overwegende dat een tijdige en correcte omzetting en toepassing van Richtlijn 2011/83/EC van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten[8] derhalve een van de essentiële factoren is voor de ontwikkeling van de digitale economie;

BM.    overwegende dat de burgers van de Unie nog niet ten volle hebben geprofiteerd van de mogelijkheden die de interne markt op tal van terreinen te bieden heeft, met name voor het vrije verkeer van personen en werknemers; overwegende dat de arbeidsmobiliteit in heel Europa nog steeds te gering is en dat er behoefte is aan krachtigere maatregelen om de nog resterende belemmeringen weg te nemen en het beginsel van gelijke behandeling van werknemers in het kader van de toepassing van de Verdragen en overeenkomstig de nationale wetgevingen en praktijken te garanderen;

BN. overwegende dat Richtlijn 2011/7 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties[9] een fundamenteel instrument is om de enorme schulden van overheden jegens tal van bedrijven, met name kmo's, terug te dringen, en overwegende dat de omzetting daarvan snel en adequaat haar beslag moet krijgen teneinde het aantal gevallen van insolventie te doen afnemen;

BO. overwegende dat er meer innovatiegerichte acties nodig zijn ter ondersteuning van de op het concept van een socialemarkteconomie gebaseerde interne markt; overwegende dat de jaarlijkse groeianalyse 2013 met een interessant voorstel is gekomen voor de invoering van een insolventieregeling voor consumenten, en overwegende dat dit voorstel nader moet worden bekeken, gezien het feit dat dergelijke maatregelen een essentiële rol kunnen spelen bij zowel de consumentenbescherming als de voorkoming van mogelijke systeemrisico's voor de financiële sector;

BP. overwegende dat er behoefte is aan een ambitieuze agenda voor de consumenten met onder meer wetgevings- en programmeringsmaatregelen, die ten doel heeft de gemiddelde consument meer verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen en kwetsbare consumenten beter te beschermen;

BQ. overwegende dat de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen, waarop het Europees semester moet gericht zijn, afhangt van de volledige ontplooiing van de mogelijkheden van de interne markt, van de inzet van de Unie in haar geheel en van de daadwerkelijke medewerking van de lidstaten;

BR. overwegende dat het Europees semester nog systematischer moet worden gekoppeld aan de initiatieven die de Unie momenteel ontplooit en rekening moet houden met de voltooiing van de interne markt om te zorgen voor samenhang in het Europees economisch beleid, met name teneinde de nodige convergentie tussen de landen van de eurozone en de andere lidstaten te waarborgen;

BS. overwegende dat de kwaliteit van de nationale hervormingsprogramma's in het kader van het Europees semester grote verschillen vertoont op punten zoals concreetheid, transparantie, uitvoerbaarheid en volledigheid en dat die programma's verder moeten worden uitgediept, verbeterd en voldoende ambitieus gemaakt om de doelstellingen inzake economische integratie en voltooiing van de interne markt te kunnen verwezenlijken;

BT. overwegende dat de lidstaten zo gedetailleerd mogelijke informatie moeten verstrekken, ook omtrent de wijze waarop de voorschriften op de sleutelgebieden van de interne markt moeten worden toegepast en ten uitvoer gelegd;

BU. overwegende dat er een nieuwe methode moet worden toegepast voor het Europees semester, die inhoudt dat de prioriteiten voor de interne markt tegelijk met de economische en begrotingsprioriteiten moeten worden besproken, zodat deze terreinen, samen met de werkgelegenheids- en sociale prioriteiten, in één geïntegreerd coördinatiekader met elkaar kunnen worden verbonden;

BV. overwegende dat de landenspecifieke aanbevelingen rekening moeten houden met de stand en de toepassingswijze van de wetgeving inzake de interne markt, waarbij specifiek de nadruk moet liggen op de sleutelgebieden en prioriteiten die jaarlijks worden vastgesteld;

BW.    overwegende dat de landenspecifieke aanbevelingen de lidstaten tegelijkertijd meer praktische oplossingen moeten aanreiken voor een betere werking van de interne markt, zodat de voltooiing van de interne markt op meer steun kan rekenen van de publieke opinie en de politiek;

BX. overwegende dat de beoordeling van de situatie van de interne markt een integraal onderdeel van het Europees semester moet worden, waarbij een rubriek "governance van de interne markt" moet worden ingevoerd naast de rubriek "economische governance"; overwegende dat het voorstel van de Commissie om een jaarverslag over de integratie van de interne markt voor te bereiden ter aanvulling van het gegevensmateriaal voor de landenspecifieke aanbevelingen, de basis kan vormen voor een toekomstige jaarlijkse internemarktcyclus binnen het Europees semester;

BY. overwegende dat het Europees semester moet worden ingevoerd met de volledige betrokkenheid van de nationale parlementen en zich moet voltrekken met inachtneming van de prerogatieven van het Europees Parlement;

1.   verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk – onder inaanmerkingneming als mogelijke rechtsgrondslag van alle relevante bepalingen van het VWEU met betrekking tot de interne markt, inclusief artikel 26, lid 3 VWEU – een voorstel voor een wetgevingshandeling ter verbetering van de governance van de interne markt in te dienen aan de hand van de in bijlage dezes vervatte gedetailleerde aanbevelingen;

2.   bevestigt dat deze aanbevelingen in overeenstemming zijn met de grondrechten en het subsidiariteitsbeginsel;

3.   is van oordeel dat de financiële gevolgen van het verlangde voorstel gedekt moeten worden door bestaande middelen uit de begroting;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de bijgaande gedetailleerde aanbevelingen te doen toekomen aan de Commissie en de Raad, alsmede aan de Europese Raad en de parlementen en regeringen van de lidstaten.

BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE:GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

Aanbeveling 1: Een consistent kader voor de internemarktgovernance vaststellen

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen wetgevingsvoorstel in de volgende regulering moet voorzien:

–   Er moet een voorstel voor een wetgevingshandeling ter versterking van de internemarktgovernance worden ingediend om de goede werking van de interne markt van de Unie te helpen waarborgen en inclusieve economische groei in Europa te bevorderen. Het voorstel moet zijn gebaseerd op de relevante VWEU-bepalingen met betrekking tot de interne markt. Tevens dient de Commissie zich te beraden over de indiening van een voorstel op basis van artikel 26, lid 3 VWEU.

   De procedure dient te voorzien in adequate betrokkenheid van het Europees Parlement bij de vaststelling van het internemarktgovernancekader. Tevens dient zij te voorzien in de vaststelling door het Europees Parlement en de Raad van andere maatregelen die nodig zijn om de internemarktgovernance te versterken, inzonderheid maatregelen op de gebieden waarop het regelgevingskader van de Unie is vastgesteld overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure van artikel 294 VWEU.

–   Deze handeling mag geen afbreuk doen aan het reeds bestaande regelgevingskader voor de interne markt of aan de regels die in diverse sectoren moeten worden ingevoerd. Evenmin mag zij afbreuk doen aan de prerogatieven van de instellingen die zijn vastgelegd in de Verdragen, met name aan die van de Commissie, of aan de verplichtingen van de lidstaten die voortvloeien uit de Verdragen of het internemarktacquis.

–   De handeling moet het regelgevingskader voor de interne markt aanvullen en de omzetting, uitvoering, toepassing en handhaving van de regels en vrijheden van de interne markt bevorderen.

–   De handeling moet tevens voorzien in de vaststelling van internemarktrichtsnoeren voor de Unie. Deze richtsnoeren moeten de te verwezenlijken doelstellingen omvatten, evenals prioriteiten voor acties en te garanderen voorwaarden, en moeten vergezeld gaan van werkmethoden en procedures om de governance van de interne markt te versterken.

–   Er moeten procedures worden vastgesteld voor de indiening, beoordeling en supervisie van nationale actieplannen en voor de vaststelling van internemarktgerelateerde landenspecifieke aanbevelingen.

–   Ook moeten er aanvullende maatregelen worden vastgesteld die nodig zijn om de uitvoering en handhaving van het regelgevingskader voor de interne markt te verbeteren.

–   De relatie tussen de governancecyclus van de interne markt en de jaarlijkse beleidscyclus van het Europees semester moet nader worden aangegeven.

Aanbeveling 2: De beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van de Unie vaststellen om de werking van de interne markt te verbeteren

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen wetgevingsvoorstel in de volgende regulering moet voorzien:

–   Om te bewerkstelligen dat de interne markt daadwerkelijk voor groei zorgt, banen creëert en het vertrouwen van consument en bedrijfsleven versterkt, moet de Unie richtsnoeren vaststellen teneinde de werking van de interne markt te verbeteren. Deze richtsnoeren moeten het volgende omvatten:

a) doelstellingen en prioriteiten voor door de Unie en de lidstaten te ondernemen acties;

b) te creëren voorwaarden om de governance van de interne markt verder te verbeteren.

–   Een beperkt aantal doelstellingen en prioriteiten voor acties op gebieden waar een beter werkende interne markt wellicht de grootste voordelen voor groei en banen in de hele Unie kan opleveren.

–   De selectie van beleidsdoelstellingen en -prioriteiten moet gebaseerd zijn op de volgende criteria:

a)     productiebenchmarking die gebruik maakt van een reeks kwantitatieve kernindicatoren welke betrekking hebben op de input bij de productie van goederen en diensten, om na te gaan in welke sectoren het onontgonnen potentieel om groei te creëren het grootst is;

b)     economisch belang, waarbij wordt nagegaan of de sector in termen van economische omvang belangrijk genoeg is om een niet te verwaarlozen effect te hebben op de groei wanneer de wezenlijke oorzaken van het onontgonnen potentieel in die sector worden aangepakt;

c)     dynamische factoren, waarbij wordt nagegaan of de sector zelf al zijn onontgonnen potentieel aanboort, aan de hand van factoren zoals de mate waarin hij werkgelegenheidsgroei creëert en waarin hij convergeert naar de als norm geldende arbeidsproductiviteitsniveaus;

d)     internemarktfactoren, waarbij wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn dat verbeteringen op de interne markt onontgonnen potentieel zouden kunnen ontsluiten;

e)     factoren met betrekking tot aanvullende elementen ter bescherming en vrijwaring van de belangen van consumenten, werknemers en burgers.

Aanbeveling 3: De voorwaarden bepalen waaraan moet worden voldaan om de internemarktgovernance te verbeteren

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen wetgevingsvoorstel in de volgende regulering moet voorzien:

–    De te creëren voorwaarden om de governance van de interne markt verder te verbeteren, moeten het volgende omvatten:

a)     bij de opstelling en uitvoering van de internemarktregels de beginselen van slimme regelgeving toepassen om ervoor te zorgen dat deze regels op een zodanige wijze worden opgesteld, omgezet en uitgevoerd dat zij daadwerkelijk functioneren voor degenen voor wie zij bestemd zijn;

b)     de administratieve rompslomp, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, tot een minimum beperken;

c)     wanneer bedrijven en burgers procedures moeten volgen, moeten die snel langs elektronische weg kunnen worden afgehandeld;

d)     garanderen dat bedrijven en burgers toegang hebben tot inlichtingen en hulp en dat zij zo nodig snel, effectief en betaalbaar verhaal kunnen zoeken;

e)     slimmer gebruik maken van informatietechnologie om burgers en bedrijven te informeren en hen in staat te stellen hun rechten en kansen te benutten, en initiatieven op nationaal en Unieniveau beter op elkaar afstemmen;

f)      beter gebruik maken van onlinetools zoals het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) bij grensoverschrijdende samenwerking tussen administratieve diensten;

g)     éénloketsystemen verder ontwikkelen;

h)     daadwerkelijk gebruik maken van snelle en effectieve probleemoplossings- en verhaalmechanismen door o.a. te voorzien in één gemakkelijk toegankelijke eerstelijnshulpdienst op nationaal niveau waarop burgers en bedrijven een beroep kunnen doen wanneer zij problemen hebben om de rechten en kansen die de interne markt hen biedt, te benutten.

Aanbeveling 4: Aanvullende maatregelen vaststellen die nodig zijn om de uitvoering en handhaving van het regelgevingskader voor de interne markt te verbeteren

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen wetgevingsvoorstel in de volgende regulering moet voorzien:

–    Om de uitvoering en handhaving van het regelgevingskader voor de interne markt te verbeteren, moet de Commissie:

a)     voor richtlijnen die nog moeten worden omgezet, haar steun aan de lidstaten bij de omzetting versterken;

b)     systematisch op conformiteit toetsen en ondersteunende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de regels in de praktijk in alle lidstaten functioneren;

c)     met betrekking tot wetgeving die al is omgezet en ten uitvoer gelegd, grondige evaluaties verrichten om na te gaan hoe de regels zijn uitgevoerd en in de praktijk functioneren, zowel in praktisch als in economisch opzicht;

d)     de rapportering achteraf over de uitvoering verbeteren, waarbij de nadruk moet liggen op de naleving door de lidstaten en waarbij de prestatiebeoordelingen gericht moeten zijn op de efficiëntie van de goedgekeurde beleidsmaatregelen;

e)     exercities voor collegiale toetsing met de lidstaten organiseren.

–    Om de uitvoering en handhaving van het regelgevingskader voor de interne markt te verbeteren, moeten de lidstaten:

a)     ontwerpomzettingsmaatregelen aan de Commissie voorleggen wanneer zij of de Commissie dat passend achten, om er tevens voor te zorgen dat correcte omzetting vooraf wordt beoordeeld en om conformiteit en een snelle uitvoering te bewerkstelligen;

b)     tijdens het omzettingsproces en de uitvoering regelmatig de belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld raadplegen, waaronder consumenten, het bedrijfsleven en de lokale en regionale instanties;

c)     online een toelichting geven op de wijze waarop zij regels hebben omgezet en hoe deze regels in de praktijk functioneren.

Aanbeveling 5: Toezien op de indiening, beoordeling en supervisie van nationale actieplannen

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen wetgevingsvoorstel in de volgende regulering moet voorzien:

–   De lidstaten moeten nationale actieplannen opstellen en aan de Commissie voorleggen, die tot doel hebben de beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van de Unie ten uitvoer te leggen om de werking van de interne markt te verbeteren. De actieplannen moeten een lijst van te nemen gedetailleerde maatregelen bevatten, evenals een stappenplan voor de uitvoering daarvan.

–    De nationale actieplannen moeten worden opgesteld in overleg met relevante belanghebbenden die economische en sociale belangen vertegenwoordigen, evenals de belangen van de consumenten.

–    De Commissie moet samen met het Raadgevend Comité voor de interne markt de nationale actieplannen beoordelen en een samenvattend verslag doen toekomen aan het Europees Parlement en de Raad.

–    Bij de beoordeling van de nationale actieplannen moet rekening worden gehouden met het scorebord voor de interne markt en met het verslag over de internemarktgovernance.

–    De Commissie moet toezien op de vorderingen bij de uitvoering van de nationale actieplannen. Hiertoe moeten de lidstaten de Commissie alle relevante informatie verstrekken die nodig wordt geacht om de vorderingen te beoordelen.

–    De indiening en beoordeling van de nationale actieplannen moeten gezien worden als gecoördineerde acties die binnen een geïntegreerd kader deel uitmaken van een jaarcyclus voor het vaststellen van beleidsprioriteiten met het oog op de volledige verwezenlijking van de interne markt, waarbij rekening wordt gehouden met de economische, de sociale en de milieudimensie.

Aanbeveling 6: Afzonderlijke internemarktgerelateerde landenspecifieke aanbevelingen vaststellen

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen wetgevingsvoorstel in de volgende regulering moet voorzien:

–    Op grond van de beoordeling van de nationale actieplannen en met behulp van andere relevante internemarktinstrumenten stelt de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, op basis van de beleidsprioriteiten voor de als sleutelgebieden beschouwde sectoren, internemarktgerelateerde aanbevelingen aan de lidstaten vast die tot doel hebben de omzetting, uitvoering en handhaving van internemarktregels te verbeteren.

–    Wanneer de Raad aanbevelingen tot de lidstaten richt, moet hij ten volle gebruik maken van de instrumenten waarin het VWEU voorziet.

–    Wanneer een internemarktgerelateerde aanbeveling wordt gedaan, moet de bevoegde commissie van het Europees Parlement vertegenwoordigers van de betrokken lidstaat kunnen uitnodigen om aan een gedachtewisseling deel te nemen, en moeten vertegenwoordigers van de Commissie kunnen worden uitgenodigd om met het parlement van de betrokken lidstaat van gedachten te wisselen.

Aanbeveling 7: In het kader van het Europees semester een rubriek "interne markt" vaststellen

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen wetgevingsvoorstel in de volgende regulering moet voorzien:

–    Om ervoor te zorgen dat de interne markt concrete resultaten oplevert voor burgers, consumenten, werknemers en bedrijven, moet de jaarlijkse cyclus van het Europees semester worden gebruikt als platform voor beleidsaansturing, rapportering en monitoring van de vorderingen van de lidstaten en de Unie om de doelstellingen van de interne markt te verwezenlijken en corrigerende maatregelen vast stellen.

–    In het kader van het Europees semester moet een rubriek "interne markt" worden vastgesteld.

–    De rubriek "interne markt" van het Europees semester moet het volgende omvatten:

a)     het scorebord voor de interne markt, inclusief gedetailleerde landenspecifieke verslagen over de uitvoering en toepassing van de internemarktwetgeving;

b)     de door de lidstaten uitgewerkte implementatievoorschriften voor de internemarktwetgeving, waarbij de nadruk moet liggen op de sleutelgebieden en de jaarlijks vastgestelde beleidsprioriteiten;

c)     de voorstellen van de Commissie voor beleidsprioriteiten voor het komende jaar, zowel op het niveau van de Unie als van de lidstaten, gepresenteerd in de context van de jaarlijkse groeianalyse en van het jaarverslag over de integratie van de interne markt. Het jaarverslag moet ook een beoordeling bevatten van hoe de interne markt in de praktijk functioneert. Deze voorstellen voor beleidsprioriteiten moeten gebaseerd zijn op de bevindingen van het scorebord voor de interne markt en andere toezichtsinstrumenten voor de interne markt, ten einde overlapping te vermijden, doeltreffende en duidelijke aanbevelingen vast te stellen en de samenhang van het Europees economisch beleid te waarborgen;

d)     de vaststelling van beleidsprioriteiten voor te nemen maatregelen en te verwezenlijken doelstellingen om de resterende belemmeringen op Unie- en nationaal niveau weg te nemen, in de vorm van richtsnoeren voor de interne markt;

e)     de indiening door de lidstaten van nationale actieplannen om de richtsnoeren voor de interne markt uit te voeren;

f)      de beoordeling van de nationale actieplannen door de Commissie, in nauwe samenwerking met het Raadgevend Comité voor de interne markt, waarbij rekening wordt gehouden met het scorebord voor de interne markt en met het jaarverslag over de governance van de interne markt;

g)     de vaststelling door de Raad en het Europees Parlement van afzonderlijke internemarktgerelateerde aanbevelingen aan de lidstaten, op grond van een voorstel van de Commissie.

Aanbeveling 8: De democratische verantwoordingsplicht en de rol van het Europees Parlement en van de nationale parlementen vergroten

Het Europees Parlement is van mening dat het in te dienen wetgevingsvoorstel in de volgende regulering moet voorzien:

–    Het Europees Parlement moet conform de Verdragen worden betrokken bij de totstandbrenging van het internemarktgovernancekader. Het moet ook worden betrokken bij, en op zijn minst door de Raad worden geraadpleegd over de vaststelling van andere maatregelen die nodig zijn om de internemarktgovernance te verbeteren, onder meer in relatie tot de doelstellingen, prioriteiten en geplande beleidsmaatregelen van de Unie.

–    Vóór de voorjaarstop van de Europese Raad moet het Europees Parlement de jaarlijkse groeianalyse bespreken en stemmen over de amendementen betreffende het jaarverslag over de integratie van de interne markt dat aan de Europese Raad moet worden voorgelegd.

–    De Voorzitter van het Europees Parlement moet op de voorjaarstop van de Europese Raad het standpunt van het Europees Parlement over de integratie van de interne markt toelichten.

–    De Raad en de Commissie moeten aanwezig zijn op interparlementaire bijeenkomsten tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen, waarop de integratie van de interne markt wordt besproken.

TOELICHTING

Inleiding

Begonnen als een financiële crisis in 2007-2008, heeft de huidige wereldwijde economische recessie enorme economische en sociale gevolgen voor de burgers en het bedrijfsleven in de EU, die velen, om niet te zeggen de meesten, onder ons vermoedelijk en gelukkig nooit eerder hebben gekend. Deze crisis heeft bovendien het grote wanbeheer van nationale schulden in de Unie blootgelegd, met name in de eurozone, waarvan de kosten nu door de burgers en het bedrijfsleven moeten worden gedragen. Terwijl wederzijdse beschuldigingen tussen sectoren, lidstaten en individuele actoren deel blijven uitmaken van de dagelijkse debatten, werd er vastgesteld dat er op EU-niveau behoefte is aan meer economische coördinatie en governance en werd hiertoe in 2011 de aanzet gegeven met het zogenaamde "Europees semester".

Als onderdeel van deze inspanningen tot herstel vervult de interne markt een cruciale rol voor de burgers en het bedrijfsleven: erkend als belangrijke motor om groei en werkgelegenheid te bevorderen, zal de interne markt de basis vormen om het concurrentievermogen te herstellen en duurzame groei te stimuleren overeenkomstig de Europa 2020-strategie.

In de context van een reeds ruim acquis van internemarktbepalingen wordt de degelijke uitvoering en handhaving van deze regels steeds belangrijker om daadwerkelijk bij te dragen aan economisch herstel. De statistieken over het omzettingsdeficit van de lidstaten ten aanzien van internemarktregels en het toenemend aantal inbreukprocedures geven evenwel aanleiding tot ernstige bezorgdheid en tonen duidelijk aan dat we nog niet ten volle de potentiële voordelen plukken van een voltooide interne markt.

Mededeling van de Commissie over "Betere governance van de interne markt"

Tegen deze achtergrond heeft de Commissie een mededeling opgesteld over de governance van de interne markt (COM(2012)259 definitief), waarin zij een tweeledige aanpak voorstelt om de uitvoering en de handhaving van de internemarktregels te verbeteren. Enerzijds wordt gedacht aan snelle vooruitgang op sleutelgebieden. Anderzijds stelt de Commissie voor de "governancecyclus" te verbeteren door rekening te houden met de wijze waarop de regels worden opgesteld, ten uitvoer gelegd, toegepast en gehandhaafd.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met de mededeling van de Commissie en met haar voorstellen en beoordelingen. Niettemin is de rapporteur van oordeel dat deze maatregelen ontoereikend zijn en niet ver genoeg gaan om daadwerkelijk tot een voltooiing van de interne markt te komen. Daarom komt hij tot de conclusie dat de Commissie, op grond van de onderstaande opmerkingen en verzoeken om maatregelen, een voorstel voor een handeling moet indienen die toelaat de bestaande tekortkomingen inzake de governance van de interne markt aan te pakken.

1. Wetgeving: de gevolgen beter beoordelen

Gezien de versnipperde aanpak in het verleden, zowel bij de voorbereiding van mogelijke nieuwe wetgevingshandelingen als daarna bij de uitvoering ervan, is het noodzakelijk beter te coördineren en de gevolgen en de noodzaak van internemarktinstrumenten te beoordelen.

Daarom wordt voorgesteld:

· de coördinatie binnen de Commissie te versterken, de behoefte aan nieuwe instrumenten beter te beoordelen en bijgevolg de samenhang te vergroten vooraleer een wetgevingshandeling wordt voorgesteld;

· te kiezen voor verordeningen in plaats van richtlijnen wanneer dit mogelijk is;

· een " internemarkttest" in te voeren om de gevolgen op nationaal niveau te meten van nieuwe wetgeving op het gebied van de interne markt;

· te overwegen het toepassingsgebied van Richtlijn 98/34/EG ("kennisgevingsrichtlijn") uit te breiden tot andere sectoren.

2. Omzetting en uitvoering: naar meer transparantie en samenhang

Hoewel de omzetting van EU-recht in nationaal recht vaak als een louter juridische techniek van de lidstaten wordt beschouwd, bestaan er aanzienlijke mogelijkheden om de governance van de interne markt ook in dat stadium te verbeteren.

Door alle maatregelen met betrekking tot een wetgevingshandeling van de Unie samen en op hetzelfde ogenblik om te zetten, wordt de omzetting transparanter en samenhangender omdat ze dan een afspiegeling is van de overeenkomst die op het niveau van de Unie is bereikt. Hoewel er bovendien al een instrument bestaat om de bepalingen van richtlijnen die op het niveau van de Unie zijn goedgekeurd te vergelijken met de overeenkomstige bepalingen op nationaal niveau (de zogenaamde "concordantietabellen"), wordt naar transparantie toe nauwelijks gebruikgemaakt van de meerwaarde hiervan. Met het oog op beter wetgeven zoals vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1), is het bijgevolg aangewezen vaker dergelijke concordantietabellen op te stellen en discrepanties tussen het Unierecht en het nationaal recht sneller aan het licht te brengen.

3. Monitoring en handhaving: hoofdrolspelers en bestaande instrumenten gebruiken

De monitoring van de uitvoering van het Unierecht en dus ook van de internemarktbepalingen is vastgelegd in de Verdragen en toegewezen aan de Commissie. Dit komt meestal tot uiting in inbreukprocedures. Monitoring moet evenwel worden gezien als een veel complexere en meervoudige reeks acties, waarbij de inbreukprocedure slechts de laatste fase is. Gezien het feit dat inbreukprocedures tijdrovend zijn en rechtsgedingen gevoelig liggen, moet een beroep worden gedaan op bijkomende facilitatoren voor de toepassing en uiteindelijk ook de handhaving.

Dit leidt tot de volgende overwegingen:

· Net zoals op andere gebieden zou de governance van de interne markt baat hebben bij een intensere en betere uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen ambtenaren op het niveau van de Unie en van de lidstaten.

· Naast louter statistische beoordelingen is er behoefte aan een kwalitatieve beoordeling van de uitvoering, die moet toelaten na te gaan welke maatregelen een bijzondere impact en economische relevantie voor de interne markt hebben.

· Het is absoluut aangewezen een onderscheid te maken tussen niet-omzetting en niet-conformiteit met het Unierecht omdat dit laatste, als het voortvloeit uit een andere interpretatie van de onderliggende wetgevingshandeling, uiteindelijk enkel door het Europees Hof van Justitie kan worden opgehelderd.

· Waar inbreukprocedures tijdrovend zijn en verder moeten worden verbeterd, laten instrumenten zoals de "EU sweeps" en de 'EU Pilot"[1] intussen evenwel toe om sneller een gebrekkige uitvoering te detecteren en sneller in te spelen op mogelijke gevallen van niet-omzetting en niet-conformiteit.

4. Belangrijke gebieden: prioriteiten vaststellen

Aangezien er een groot aantal internemarktbepalingen bestaat, spreekt het voor zich dat deze niet allemaal even relevant zijn en dezelfde impact hebben op burgers en bedrijven. In de ideale wereld zouden al deze bepalingen in dezelfde mate uitgevoerd zijn en gecontroleerd worden; aangezien dit echter niet het geval is, moeten er belangrijke actiegebieden worden geselecteerd om voor de interne markt zichtbare verbeteringen tot stand te brengen. Daarom wordt voorgesteld met name te kijken naar de economische relevantie en het groeipotentieel van de specifieke gebieden en instrumenten. Om het aantal belangrijke gebieden en instrumenten dat de Commissie voorstelt verder te beperken, moet een jaarlijkse herziening van deze prioriteiten toelaten het huidige belang van deze gebieden weer te geven en in te spelen op recente ontwikkelingen en op de gevolgen ervan voor de interne markt.

Conclusie

Gezien deze overwegingen is de rapporteur van oordeel dat een duidelijke en striktere governance van de interne markt noodzakelijk is om merkbare verbeteringen tot stand te brengen. Hiertoe is het aangewezen een transparant en voorspelbaar kader vast te stellen waarin de mogelijke negatieve en positieve resultaten van de lidstaten inzake uitvoering en toepassing adequaat en regelmatig worden weergegeven. Een dergelijke governancecyclus voor de interne markt moet worden gezien in het licht van het Europees semester, waar momenteel niet alleen economische en begrotingsaspecten maar ook werkgelegenheidsaspecten worden geobserveerd. Gezien het economisch belang van de interne markt zou een regelmatige beoordeling van zijn situatie een meerwaarde inhouden voor deze beoordelingen en het beeld vervolledigen.

Verder is de rapporteur van mening dat een dergelijke governancecyclus voor de interne markt moet samenvallen met de cyclus van het Europees semester of moet worden geïntegreerd in het semester zelf. Dit zou het mogelijk maken een regelmatige exercitie in te voeren waarbij de voltooiing van de interne markt wordt beoordeeld en specifieke tekortkomingen in de betrokken lidstaat worden aangepakt, indien nodig via landenspecifieke aanbevelingen.

Daarom verzoekt de rapporteur om een voorstel voor een wetgevingshandeling op grond van artikel 26, lid 3, van het VWEU. Deze verdragsbepaling voorziet in de vaststelling van de noodzakelijke beleidslijnen en voorwaarden om een evenwichtige vooruitgang te garanderen in alle sectoren die onder de internemarktregels vallen. Het verlangde voorstel moet het vereiste kader aanreiken om prioritaire gebieden en beginselen voor betere wetgeving in de lidstaten vast te stellen, te voorzien in ondersteunende maatregelen in de lidstaten en nationale actieplannen te vragen. Uiteindelijk moet dit resulteren in landenspecifieke aanbevelingen.

In deze context moet het Europees semester dienen als platform en cyclus om te voorzien in de bovengenoemde beleidsbijsturing. Daarom wordt voorgesteld een rubriek "interne markt" te creëren naast de rubriek "economische en begrotingsaspecten".

Ten slotte stelt de rapporteur voor de democratische verantwoordingsplicht en de rol van het Europees Parlement en van de nationale parlementen te vergroten.

Volgens de rapporteur moeten al deze voorgestelde maatregelen, een sterk leiderschap van alle Europese instellingen en duidelijke politieke zeggenschap van de lidstaten leiden tot sterkere governance van de interne markt en bijgevolg bijdragen aan het wegnemen van de resterende beperkingen waardoor alle betrokkenen ten volle de voordelen van de vier vrijheden kunnen plukken.

  • [1] Het "EU Pilot" project vond zijn oorsprong in de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europa van resultaten – Toepassing van het Gemeenschapsrecht" (COM(2007)502 definitief) en wordt sinds 2008 toegepast. Het biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid een klacht in te dienen over de correcte toepassing van het Unierecht, die vervolgens door de Commissie wordt onderzocht en aan de betrokken lidstaat wordt toegestuurd. Als "pre-inbreukprocedure" laat de EP Pilot toe problemen of misverstanden bij de uitvoering en de toepassing in een samenwerkingsverband op te lossen.

ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (17.1.2013)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake de governance van de interne markt
2012/2260(INI)

Rapporteur voor advies: Anthea McIntyre

(Initiatief – artikel 42 van het Reglement)

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming:

–   onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  merkt op dat de interne markt een cruciale rol kan spelen in de verwezenlijking van de werkgelegenheidsdoelstellingen van Europa 2020 met het oog op kwalitatief hoogwaardiger en duurzamer werk; is van mening dat de interne markt met de grootste vastberadenheid en spoed moet worden voltooid; ziet de interne markt niet als doel op zich maar als een manier om sociale vooruitgang te bewerkstelligen;

2.  is van mening dat de dialoog met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld essentieel is om het vertrouwen in de interne markt te herstellen; merkt op dat de interne markt gericht moet zijn op de rechten van alle betrokkenen, niet alleen in hun hoedanigheid van consument of ondernemer, maar ook als burger en werknemer; vindt het belangrijk de sociale partners en alle belanghebbenden intensiever en eerder te betrekken bij het uitstippelen, vaststellen, uitvoeren en bewaken van de maatregelen ter bevordering van de groei en de rechten van de werknemers op de interne markt;

3.  merkt op dat teneinde de werkgelegenheidsdoelstelling van Europa 2020 voor kwalitatief hoogwaardiger en duurzamer werk te halen, de interne markt moet worden versterkt door onder andere het juiste evenwicht tussen economische prioriteiten en sociaal welzijn te behouden;

4.  benadrukt dat doeltreffende dienstverlening essentieel is voor toekomstige groei, nieuwe banen en innovatie; betreurt de overmatige druk die de EU-wetgeving op kmo's legt; vindt dat de interne markt een rol moet spelen bij de bevordering van groei en werkgelegenheid teneinde een zeer concurrerende markteconomie te genereren;

5.  betreurt het dat de Europese burgers op veel terreinen nog niet optimaal hebben kunnen profiteren van het potentieel van de interne markt; merkt daarom op dat de mogelijkheden van de interne markt benut moeten worden om de Europese economieën nieuw leven in te blazen, en wel door de grenzen voor goederen en diensten verder open te stellen, vrijer verkeer van personen en werknemers te bevorderen, meer keus te bieden, nieuwe zakelijke mogelijkheden te genereren voor bedrijven en zo uiteindelijk banen te creëren en nieuwe klanten, met name gehandicapten, te bereiken door meer toegankelijke diensten en producten aan te bieden; is van mening dat kmo's met het grootste onbenutte potentieel moeten worden gesteund door een strikte toepassing van de kmo-toets tijdens de tenuitvoerlegging van de wetgeving;

6.  benadrukt dat de interne markt een belangrijke rol kan spelen bij de bevordering van sociale cohesie in de Unie, door de uitwisseling van optimale werkmethoden aan te moedigen; merkt op dat het kader voor economische governance gebaseerd moet zijn op een reeks aan elkaar gekoppelde en samenhangende beleidsmaatregelen die de groei en de werkgelegenheid bevorderen, en dat de volledige ontplooiing van de interne markt daarvoor van essentieel belang is; verlangt maatregelen ter ondersteuning van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en coöperaties;

7.  is ingenomen met de mededeling van de Commissie "Regeldruk voor het mkb verminderen: EU-regelgeving aanpassen aan de behoeften van micro-ondernemingen" (COM(2011)0803) en is het eens met de nadruk die wordt gelegd op micro-ondernemingen; merkt op dat gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor werknemers niet moeten worden beschouwd als regeldruk en dat de eisen in bepaalde sectoren niet hetzelfde moeten zijn voor bedrijven van elke omvang; is daarom van mening dat wetgeving die is afgestemd op de verschillende soorten kmo's ook hun toegang tot de Europese en internationale markten kan vergemakkelijken;

8.  onderkent in het verband van de interne markt de waardevolle rol van centrale aanspreekpunten, waaronder elektronische en fysieke loketten, bij het terugdringen van de administratieve rompslomp en transactiekosten, en het verbeteren van de efficiëntie, de toegankelijkheid van de markt, de transparantie en de concurrentie, met als gevolg lagere overheidsuitgaven en meer mogelijkheden voor bedrijven, zo ook voor kmo's en micro-ondernemingen, om toegang te krijgen tot markten en bestaande banen te behouden en nieuwe banen te scheppen;

9.  is van mening dat alleen de digitale interne markt al een impact kan hebben die gelijk is aan dat van het programma voor de interne markt uit 1992; moedigt de voltooiing van de digitale interne markt aan om de mogelijkheden op het gebied van banen en bedrijven te optimaliseren;

10. merkt op dat de Europese dienstenmarkt versnipperd blijft; roept op tot maatregelen om de mobiliteit in de Unie te vergroten door de administratieve procedures voor de erkenning van beroepskwalificaties te vereenvoudigen en te versnellen, en wel door middel van de verbetering van het informatiesysteem voor de interne markt; is van mening dat de Commissie terecht opmerkt dat de arbeidsmobiliteit in de Unie nog altijd te laag is en dat doeltreffender maatregelen nodig zijn om alle belemmeringen uit de weg te ruimen;

11. vindt dat er moet worden voorzien in één gemakkelijk toegankelijke en eerstelijns hulpdienst op nationaal niveau waarop bedrijven en burgers, zo ook gehandicapten, een beroep kunnen doen wanneer zij belemmerd worden in hun pogingen om de rechten en kansen te benutten die de interne markt biedt; merkt op dat zulke hulpverlening tot stand kan worden gebracht door ook de bestaande Solvit-centra verder te ontwikkelen;

12. verzoekt de lidstaten slimmer gebruik te maken van IT-instrumenten om burgers en bedrijven te informeren en in staat te stellen hun rechten en kansen te benutten, waarbij de toegankelijkheid van gehandicapten cruciaal is om ze zo (in toegankelijke vorm) op de hoogte te houden van hun rechten en kansen;

13. hamert op sociale en fiscale convergentie als integratiefactor op de interne markt; verzoekt de lidstaten met grofweg hetzelfde bbp het convergentieproces via intensievere samenwerking te versnellen;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten zorg te dragen voor doeltreffende controles om sociale dumping te voorkomen en de toepassing van collectieve overeenkomsten te waarborgen;

15. merkt op dat de Europese sociale normen worden beschouwd als meerwaarde voor de Unie en deze normen een cruciale rol spelen in de werking van de interne markt;

16. benadrukt dat bij de analyse van de dienstensectoren die het belangrijkst zijn voor de werking van de interne markt, met name handel, zakelijke dienstverlening, digitale markten en vervoer, in het jaarverslag over de integratie van de interne markt, meer aandacht moet worden besteed aan gehandicapten die in aanraking komen met ontoegankelijke gebouwen en diensten die niet geschikt zijn voor iedereen;

17. is van mening dat voor de optimale werking van de interne markt gelijke voorwaarden voor iedereen essentieel zijn en dat alle lidstaten EU-wetgeving in gelijke mate moeten omzetten, en dat de Commissie haar handhavingsbevoegdheden ten opzichte van overtreders op consistente wijze en zonder bevoordeling uitoefent;

18. roept op tot grotere toewijding om de agenda voor slimme regelgeving de komende twee jaar vooruit te helpen, vooral in sectoren met duurzame, intelligente en inclusieve groei;

19. verzoekt de Commissie een Europees netwerk van nationale organisaties op te richten, zoals voorgesteld in de desbetreffende mededeling van de Commissie, door het mandaat van het bestaande Raadgevend Comité voor de interne markt uit te breiden tot aangelegenheden die betrekking hebben op de integratie en de governance van de interne markt, met speciale aandacht voor toegankelijkheid, in overeenstemming met het geratificeerde VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

20. verzoekt de Commissie toe te zien op de voltooiing van de interne markt door zorg te dragen voor de uitvoering van EU-richtlijnen in alle lidstaten.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

14.1.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

7

14

Bij de eindstemming aanwezige leden

Regina Bastos, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner, Csaba Sógor

ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (19.12.2012)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake governance van de interne markt
(2012/2260(INI))

Rapporteur voor advies: Oldřich Vlasák

(Initiatief – Artikel 42 van het Reglement)

SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de Commissie interne markt en consumentenbescherming als commissie ten principale onderstaande suggesties op te nemen in haar ontwerpresolutie:

1.  is van oordeel dat goede governance van de interne markt enorme mogelijkheden voor handel, investeringen en organisatie van arbeidskracht biedt en de vooruitzichten voor lokale en regionale groei in belangrijke mate zou kunnen verbeteren;

2.  is van mening dat goede governance van de interne markt en verdere ontwikkeling van de regio's elkaar aanvullen en samen zorgen voor een sterk Europa dat gekenmerkt wordt door cohesie en concurrentievermogen;

3.  wijst erop dat lokale en regionale actoren vele door de EU-wetgeving inzake de interne markt beoogde taken vervullen, met name op het gebied van aanbestedingen van overheidsopdrachten, staatssteun, diensten van algemeen economisch belang en concessies;

4.  is van mening dat voor een doeltreffende governance van de interne markt gelijkelijk rekening moet worden gehouden met de belangen van alle regionale belanghebbenden en dat er alleen zo voor kan worden gezorgd dat de interne markt optimaal functioneert en dat de consument meer vertrouwen krijgt in de instanties die die markt besturen;

5.  benadrukt dat in de interne markt naar behoren rekening moet worden gehouden met het beginsel van lokaal en regionaal zelfbestuur, dat expliciet erkend is in het Verdrag van Lissabon, alsook met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid;

6.  beveelt aan dat lokale en regionale autoriteiten en hun koepelorganisaties uit alle lidstaten voorstellen moeten kunnen doen voor de beste manier om tot de volledige verwezenlijking van de interne markt te komen;

7.  beveelt aan dat de Commissie, in aanvulling op raadplegingsprocedures en een versterkte dialoog met lokale en regionale autoriteiten die EU-wetgeving moeten handhaven, diepgaande territoriale effectbeoordelingen maakt die gebaseerd zijn op specifieke plaatselijke en lokale kenmerken en met overtuigende argumenten uiteenzet dat er behoefte is aan regelgeving inzake de interne markt voordat er enige wetgevingsvoorstellen worden aangenomen;

8.  wijst erop dat hoogwaardige en toegankelijke diensten van algemeen belang cruciaal zijn voor lokale en regionale gemeenschappen en dat het aanbieden van lokale en regionale openbare diensten van belang is voor de economische, sociale en territoriale cohesie en dat daarom bij de verdere ontwikkeling van de interne markt ten volle rekening gehouden moet worden met het potentieel en de belangen van lokale en regionale autoriteiten;

9.  is van mening dat het voor een sterke en dynamische interne markt onontbeerlijk is dat er kwalitatief hoogwaardige openbare diensten worden aangeboden aan de burgers van elke regio van de Europese Unie;

10. benadrukt dat de governance van de interne markt verbonden moet zijn met het cohesiebeleid en de belangrijkste prioriteiten van de Unie, met name met die van de Europa 2020-strategie; stelt voor om territoriale pacten te sluiten waarbinnen lokale en regionale autoriteiten hun activiteiten en middelen kunnen bundelen om de interne markt te verstevigen overeenkomstig de Europa 2020-strategie en de vlaggenschipinitiatieven;

11. is van mening dat het cohesiebeleid kan zorgen voor snellere convergentie door integratie en grotere betrokkenheid binnen de interne markt; to achieve this, the policy should continue to focus on addressing market deficiencies to ensure that regions make full use of their development potential, and on consolidating territorial cooperation at cross-border level in the context of European economic integration;

12. concludeert dat vormen van conditionaliteit in de structuurfondsen in verband met de omzetting van interne-marktrichtlijnen in de lidstaten nog altijd het onderwerp van onderhandelingen zijn, maar meent dat dergelijke maatregelen alleen als laatste redmiddel moeten worden gebruikt en dat het gebruiken van de EU-steun om tot tijdige omzetting van regelgeving voor de interne markt aan te zetten goed afgewogen moet worden;

13. benadrukt dat met name de Europese territoriale samenwerking gebaseerd is op concepten die vergelijkbaar zijn met die van de interne markt, zoals het bevorderen van grensovertredende interacties en het wederzijds profiteren van regionale en plaatselijke infrastructuur, investeringen en markten;

14. is van mening dat het foutenpercentage in het Cohesiebeleid in belangrijke mate te wijten is aan interne-marktbeleid op gebieden als overheidsopdrachten, en benadrukt dat betere uitvoering van de interne-marktwetgeving een belangrijke voorwaarde is voor het verlagen van dit foutenpercentage.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

18.12.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Olle Ludvigsson

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.1.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Raffaele Baldassarre, Cornelis de Jong, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sabine Verheyen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Elisa Ferreira, Dolores García-Hierro Caraballo, Angelika Niebler, Phil Prendergast, Kyriacos Triantaphyllides, Patricia van der Kammen