ZPRÁVA o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2014, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

29. 1. 2013 - (2013/2003(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Monika Hohlmeier


Postup : 2013/2003(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0020/2013

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2014, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

(2013/2003(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[2],

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2011, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů[3],

–   s ohledem na hlavu II kapitolu 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0020/2013),

A.  vzhledem k tomu, že dosud nebylo dosaženo dohody ohledně nového víceletého finančního rámce (VFR) pro období 2014–2020, a proto dosud nebyl stanoven strop okruhu 5 rozpočtu EU na rok 2014, přičemž strop okruhu 5 v roce 2013 činí 9 181 milionů EUR v běžných cenách[4], a tento strop by byl po každoroční technické úpravě[5] prodloužen i na rok 2014, pokud by v řádné lhůtě nebylo dosaženo dohody ohledně příštího VFR;

B.   vzhledem k tomu, že v situaci vysokého veřejného zadlužení a omezení v rámci probíhajícího úsilí o konsolidaci vnitrostátních rozpočtů by Evropský parlament a veškeré orgány a instituce EU měly i nadále uplatňovat vysokou míru rozpočtové odpovědnosti, kontroly a zdrženlivosti;

C.  vzhledem k tomu, že řádné fungování Parlamentu by rovněž mělo být důležitou hlavní zásadou;

D.  vzhledem k tomu, že některé investice mohou mít na institucionální rozpočet udržitelný dopad, a měly by tedy být i přes omezený manévrovací prostor vzaty v úvahu;

E.   vzhledem k tomu, že v této fázi ročního procesu čeká Evropský parlament na odhady příjmů a výdajů ostatních orgánů a institucí a na návrhy svého vlastního předsednictva týkající se rozpočtu na rok 2014;

F.   vzhledem k tomu, že bude třeba zohlednit výjimečné náklady spojené s evropskými volbami v polovině roku 2014;

Obecný rámec a priority rozpočtu na rok 2014

1.   domnívá se, že by orgány a instituce měly i nadále omezit či zmrazit své správní rozpočty v duchu solidarity s obtížnými hospodářskými a rozpočtovými podmínkami v členských státech, aniž by byla dotčena kvalita jejich hlavních činností, dodržení právních závazků a nutnost rozvíjení investic;

2.   je toho názoru, že prostředky vyčleněné na rok 2014 by měly vycházet z obezřetné analýzy plnění rozpočtových prostředků v letech 2012 a 2013 s cílem provádět úspory v položkách, u nichž se při plnění objevily problémy; domnívá se, že podaří-li se v rozpočtových položkách stanovit oblasti, u nichž dochází k překrývání a neefektivnosti, bude možné zajistit skutečné úspory;

3.   naléhavě vyzývá orgány a instituce, aby z důvodu sdílení osvědčených postupů, kde je to možné a odůvodněné, a nalezení úspor posílily svou vzájemnou spolupráci prostřednictvím sdružování a sdílení lidských a technických zdrojů, například v oblasti systémů informačních technologií, překladu, tlumočení, přepravních služeb a případně v dalších oblastech;

Parlament

4.   zdůrazňuje skutečnost, že zdrženlivost orgánů a institucí vedla při zohlednění příslušných inflačních měr ke snížení rozpočtu EP v reálných číslech; připomíná, že to bylo možné  díky přísnému plánování a kontroly rozpočtu, silné angažovanosti jeho příslušného výboru a reorganizaci práce, zejména škrtů v položkách spojených s cestami, omezení počtu a délky služebních cest, zvýšeného využívání videokonferencí a optimalizace služeb v oblasti překladu a tlumočení; připomíná, že je odhadováno, že již dohodnuté strukturální reformy, z nichž některé platí již od roku 2011, umožňují roční úspory ve výši 29 milionů EUR a další úspora ve výši 10 milionů EUR bude dosažena na předpokládaných úrocích z financování nemovitostí umožněné prostřednictvím předem uhrazených plateb v nadcházejících rocích, a to navzdory nutnosti vstřebat rozšířené pravomoci a dodatečné náklady na dalších 18 poslanců, které vyplývají z nabytí platnosti Lisabonské smlouvy a z přípravy na přistoupení Chorvatska;

5.   připomíná, že viditelným projevem zdrženlivosti je zmrazení příspěvků poslanců na úrovni roku 2011 do konce stávajícího volebního období a skutečnost, že příspěvky zaměstnancům na služební cesty nebyly od roku 2007 valorizovány;

6.   vyzývá k pokračování strukturálních a organizačních reforem, jejichž cílem je dosáhnout větší účinnosti, aniž by byly ohroženy vynikající kvalita legislativy a kvalita pracovních podmínek; podporuje organizační inovace na zlepšení účinnosti Parlamentu a kvality služeb a pracovních podmínek poslanců, a to včetně, nikoli výhradně, účinnějšího rozložení pracovního rytmu Parlamentu, služeb v oblasti překladu a tlumočení řídících se poptávkou (aniž by byla ohrožena zásada mnohojazyčnosti), optimální logistická řešení, včetně dopravní logistiky, pro poslance a jejich asistenty, úspory v oblasti stravování, zlepšení interní asistence v oblasti výzkumu, a pokračování „bezpapírového“ Parlamentu a elektronických schůzí; připomíná požadavek na analýzu nákladů a přínosů ohledně schůzí bez tištěných dokumentů a vyzývá správu, aby ho nejpozději v polovině roku 2013 předložila Rozpočtovému výboru;

7.   vyzývá k zavedení úspornějších (tzv. lean management) a účinnějších metod řízení v Parlamentu za účelem snížení administrativní zátěže, což by tomuto orgánu šetřilo čas a finanční prostředky;

8.   domnívá se, že společná pracovní skupina pro rozpočet Parlamentu, kterou tvoří členové předsednictva a Rozpočtového výboru, by na základě práce započaté v roce 2012 mohla v tomto reformním procesu sehrát užitečnou úlohu, a to prostřednictvím nalézání úspor a úvah o možnostech zlepšení účinnosti a předkládání těchto úvah Rozpočtovému výboru; konstatuje, že pracovní skupina již z velké části dosáhla cílů, které jí byly stanoveny koncem roku 2011, zejména pokud jde o snížení cestovních výdajů; s ohledem na předběžná zjištění skupiny, která vycházela mimo jiné ze srovnávací studie rozpočtu Evropského parlamentu a rozpočtu Kongresu USA a vzorku parlamentů členských států, podporuje pokračování její činnosti a vytvoření odpovídajícího akčního plánu, který bude v rámci rozpočtového procesu pro Parlament na rok 2014 předložen Rozpočtovému výboru a předsednictvu ke zvážení; připomíná usnesení ze dne 23. října 2012[6], ve kterém uvedl očekávání, že tato studie „povede k dlouhodobým úsporám v rozpočtu Parlamentu a přijde s náměty, jak zlepšit jeho účinnost v roce 2013 a v letech následujících“; konstatuje, že Evropský parlament vykazuje nižší celkové výdaje na obyvatele než srovnatelné parlamenty členských států a Kongresu USA; poznamenává rovněž, že je nezbytné posílit kontrolní úlohu Parlamentu a poskytnout mu lepší cílenou podporu na výzkum, tak aby mohl plnit svou úlohu demokratického zastoupení;

9.   vítá všeobecně posílenou spolupráci mezi Rozpočtovým výborem a předsednictvem v průběhu ročního rozpočtového procesu; je připraven dále posílit spolupráci mezi generálním tajemníkem, předsednictvem a Rozpočtovým výborem v průběhu roku, aby se zajistil hladký rozpočtový proces a účinné plnění rozpočtu; očekává od předsednictva, že předloží uvážlivý návrh odhadu příjmů a výdajů vycházející ze skutečných potřeb, který bude zohledňovat jakákoli případná navýšení vyplývající z právních závazků, zejména navýšení týkající se jednorázových nákladů spojených s přechodnými opatřeními členů v rámci voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2014; vyzývá generálního tajemníka, aby poskytl informace o nákladech spojených s přechodnými opatřeními v rámci předchozích voleb do Evropského parlamentu a předložil podrobné informace ohledně doposud vynaložených nákladů, v míře, v jaké tyto náklady mají vliv na všechna tři pracoviště;

10. připomíná usnesení Parlamentu týkající se rozpočtu, včetně jeho posledního usnesení ze dne 23. října 2012[7], v němž vyzývá k transparentnosti rozhodovacích procesů v rámci politiky v oblasti nemovitostí, založený na včasném informování, a zastavení procesu pořizování budov až do konce stávajícího volebního období; žádá o informace o zjištěních generálního tajemníka týkajících se renovačních prací a přemístění kanceláří a jejich časový plán, včetně informací o prozatímní budově pro zaměstnance Parlamentu v nadcházejících letech, především v souvislosti se strukturálními problémy v budově Paul-Henri Spaak (PHS) a s pořízením budovy Trebel;

11. uznává, že v roce 2012 bylo vyvinuto úsilí, pokud jde o informování Rozpočtového výboru o aktuální situaci týkající se budovy KAD, a požaduje, aby toto informování v průběhu projektu pokračovalo, zejména s ohledem na výsledek pozměněného nabídkového řízení; všímá si, že byly provedeny úpravy a omezení plochy ve výši 8 000 m2, aby náklady na projekt budovy KAD nadále nepřesahovaly předem určený finanční rámec tohoto projektu, na základě požadavku Rozpočtového výboru; vítá úsporu více než 10 milionů EUR – v porovnání s odhady projektových nákladů z roku 2012 – v souvislosti s platbami úroků v nadcházejících letech, které bylo dosaženo díky převodům na platby předčasných splátek v případě budovy KAD a Trebel; je přesvědčen, že v souvislosti s rostoucí většinou členů Parlamentu, která se vyslovuje pro nové pracovní podmínky[8], je třeba k projektům Parlamentu týkajícím se budov přistupovat obezřetně a opatrnost by měla převážit nad ambiciózností; podporuje pokračování tohoto plodného dialogu a žádá, aby požadované informace byly dodány včas;

Ostatní orgány a instituce

12. je si vědom toho, že s ohledem na nedávné rozpočtové procesy a na jejich výsledek disponuje většina orgánů a institucí omezeným manévrovacím prostorem vzhledem k rostoucím úkolům, které jim byly svěřeny, především pak pokud jde o zvýšenou pracovní zátěž Soudního dvora a zvláštní potřeby Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ);

13. chápe, že ESVČ je poměrně novou institucí, která je stále ve fázi rozvoje, a že její síť zastoupení je třeba dále posílit, aby bylo možno plnit politické priority EU; konstatuje, že ESVČ se nachází v mimořádné situaci, kdy je vystavena inflaci ve třetích zemích, výkyvům směnných kurzů a musí řešit specifické bezpečnostní otázky svých pracovníků;

14. považuje neodůvodněné plošné škrty a nediferenciovaný přístup k rozpočtům orgánů a institucí za kontraproduktivní; hodlá místo toho nadále uplatňovat individuální přístup;

15. opětovně připomíná postoj přijatý v předchozích rozpočtových cyklech, totiž že očekává, že všechny orgány a instituce budou při vypracovávání odhadů svých rozpočtů i nadále prokazovat snahu o hledání úspor a dodržování vysoké míry rozpočtové kázně;

o

o      o

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost.

  • [1]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.
  • [3]  Úř. věst. C 344, 12.11.2012.
  • [4]  Strop okruhu 5 zahrnuje příspěvky zaměstnanců do důchodového systému.
  • [5]  Bod 24 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 24. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 3).
  • [6]  Přijaté texty, P7_TA(2012)0359, bod 93.
  • [7]  Přijaté texty, P7_TA(2012)0359.
  • [8]  Přijaté texty, P7_TA(2012)0359.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.1.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds