BETÆNKNING om retningslinjerne for 2014-budgetproceduren, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Sektion X – Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

29.1.2013 - (2013/2003(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Monika Hohlmeier


Procedure : 2013/2003(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0020/2013
Indgivne tekster :
A7-0020/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om retningslinjerne for 2014-budgetproceduren, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Sektion X – Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil

(2013/2003(BUD))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–    der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1],

–    der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter[2],

–    der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2011 med de kontrollerede institutioners svar[3],

–    der henviser til forretningsordenens afsnit II, kapitel 7,

–    der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0020/2013),

A.  der henviser til, at der endnu ikke foreligger en aftale om den nye flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, at loftet for udgiftsområde 5 i EU's budget for 2014 derfor endnu ikke er fastlagt, at loftet for udgiftsområde 5 i 2013 er på 9 181 mio. EUR i løbende priser[4], og at dette loft efter den årlige tekniske justering[5] vil blive anvendt i 2014, hvis der ikke indgås en aftale om den næste FFR i tide;

B.   der henviser til, at Europa-Parlamentet og alle EU-institutioner i lyset af de store offentlige gældsbyrder og tilbageholdenhed som led i de igangværende nationale budgetkonsolideringsbestræbelser fortsat bør udvise stor budgetmæssig ansvarlighed, kontrol og tilbageholdenhed;

C.  der henviser til, at det skal være et ligeså vigtigt vejledende princip, at Parlamentet fungerer gnidningsløst;

D.  der henviser til, at visse investeringer kan få en bæredygtig indvirkning på det institutionelle budget og derfor bør tages under overvejelse trods den meget begrænsede manøvrefrihed;

E.   der henviser til, at Parlamentet på dette trin i den årlige budgetprocedure afventer de øvrige institutioners overslag og sit eget Præsidiums forslag til 2014-budgettet;

F.   der henviser til, at engangsomkostningerne til valget til Europa-Parlamentet medio 2014 bør tages i betragtning;

Den overordnede ramme og prioriteringer for 2014-budgettet

1.   fastholder, at institutionerne fortsat bør begrænse eller fastfryse deres administrative budgetter i solidaritet med de vanskelige økonomiske og budgetmæssige forhold i medlemsstaterne, uden at dette berører kvaliteten af institutionernes centrale aktiviteter, respekten for de retlige forpligtelser og behovet for udviklingsinvesteringer;

2.   er af den opfattelse, at budgetbevillingerne for 2014 bør baseres på en grundig analyse af resultatet af bevillingerne i 2012 og 2013 med henblik på besparelser på budgetposter, hvor der er opstået problemer i forbindelse med gennemførelsen; mener, at der kan opnås reelle besparelser og effektivitetsfordele ved at finde frem til overlappende aktiviteter og ineffektivitet på alle budgetposter;

3.   opfordrer indtrængende institutionerne til at styrke deres indbyrdes samarbejde med hensyn til udveksling af bedste praksis, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt, og indkredsning af mulige besparelser gennem sammenlægning og deling af menneskelige og tekniske ressourcer, for eksempel inden for it-systemer, oversættelse, tolkning og transporttjenester samt eventuelt andre områder;

Parlamentet

4.   understreger, at den institutionelle tilbageholdenhed i betragtning af de relevante inflationsrater har medført en reduktion af EP’s budget i faste priser; minder om, at dette har været muligt som følge af en stram budgetplanlægning, det ansvarlige udvalgs betydelige engagement og omorganiseringen af arbejdet, især nedskæringer i rejserelaterede budgetposter, nedbringelse af tjenesterejsernes længde og antal, øget brug af videokonferencer og optimering af oversættelses- og tolketjenesterne; minder om, at de allerede aftalte strukturreformer, hvoraf flere har været i kraft siden 2011, skønnes at ville indbringe ca. 29 mio. EUR i årlige besparelser – med yderligere 10 mio. EUR i besparelser via den prognosticerede rentesats for finansiering af fast ejendom, som i årene fremover gøres mulig af forudbetalinger – på trods af behovet for at absorbere forøgelsen af beføjelser og de yderligere omkostninger ved yderligere 18 parlamentsmedlemmer som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden og forberedelserne på Kroatiens tiltrædelse;

5.   erindrer om, at fastfrysningen af alle medlemmernes godtgørelser på 2011-niveau frem til udgangen af indeværende valgperiode og den omstændighed, at godtgørelser af personaleudgifter til tjenesterejser ikke er blevet indeksreguleret siden 2007, er synlige tegn på tilbageholdenhed;

6.   henstiller til videreførelse af de strukturelle og organisatoriske reformer med henblik på at opnå større effektivitet, uden at lovgivningens kvalitet og arbejdsvilkårene bringes i fare; støtter organisatorisk innovation med henblik på at forbedre Parlamentets effektivitet og medlemmernes tjenestegrene og arbejdsvilkår, herunder blandt andet en mere effektiv strukturering af Parlamentets arbejdsrytme, "efterspørgselsstyret" oversættelses- og tolketjenester (uden at bringe princippet om flersprogethed i fare), optimale logistiske løsninger, herunder transportlogistik for medlemmerne og deres assistenter, besparelser på kantineudgifter, forbedring af den interne forskningsassistance og fortsat videreudvikling af et papirløst Parlament og e-møder; minder om anmodningen om en analyse af fordele og ulemper ved papirløse møder og opfordrer administrationen til at forelægge denne for Budgetudvalget senest i midten af 2013;

7.   opfordrer til gennemførelse af slanke og effektive ledelsesmetoder i Parlamentet med det formål at nedbringe de administrative byrder og dermed spare tid og penge for institutionen;

8.   mener, at den fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget nedsat af Præsidiet og Budgetudvalget på baggrund af det arbejde, den påbegyndte i 2012, kan spille en nyttig rolle i denne reformproces ved at indkredse muligheder for besparelser og ved at overveje og fremlægge effektiviseringsideer for Budgetudvalget; konstaterer, at arbejdsgruppen allerede stort set har nået de mål, der blev opstillet for den i slutningen af 2011, især hvad angår reduktion af rejseudgifterne; tilskynder arbejdsgruppen til i lyset at dens foreløbige resultater, der bl.a. er baseret på sammenlignende studier af Parlamentets budget og budgetterne for den amerikanske kongres og et udvalg af medlemsstaternes parlamenter, at forsætte sit arbejde og udvikle en tilsvarende handlingsplan, der skal forelægges både Budgetudvalget og Præsidiet til behandling under Parlamentets budgetprocedure for 2014; minder om Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012[6], hvori det udtrykte forventning om, at disse studier vil ”[medføre] besparelser for Parlamentets budget på langt sigt og [give] ideer til at forbedre dets effektivitet i 2013 og de efterfølgende år”; bemærker, at Europa-Parlamentets samlede udgifter pr. indbygger er lavere end i sammenlignelige medlemsstater eller den amerikanske Kongres; bemærker endvidere, at det er nødvendigt at styrke Parlamentets kontrolfunktion og sikre det mere målrettet assistance til baggrundsundersøgelser, så det sættes i stand til at varetage sine demokratiske repræsentationsopgaver;

9.   glæder sig generelt over det øgede samarbejde mellem Budgetudvalget og Præsidiet under den årlige budgetprocedure; er parat til yderligere at styrke samarbejdet mellem generalsekretæren, Præsidiet, og Budgetudvalget hele året med henblik på at sikre en smidig budgetbehandling og en effektiv gennemførelse af budgettet; forventer, at Præsidiet fremlægger et forsigtigt behovsbaseret foreløbigt overslag, som tager højde for eventuelle efterfølgende stigninger som følge af retligt bindende forpligtelser, især de engangsudgifter, der er forbundet med medlemmernes overgangsordninger ved valget til Europa-Parlamentet i 2014; opfordrer generalsekretæren til at fremlægge oplysninger om omkostningerne ved overgangsordningerne for det seneste valg til Europa-Parlamentet og til at fremlægge detaljerede data om udviklingen i udgifter frem til nu, for så vidt som de har påvirket de tre arbejdssteder;

10. minder om sine budgetbeslutninger, herunder sin seneste beslutning af 23. oktober 2012[7], hvori det opfordrer til en gennemsigtig beslutningsproces baseret på tidlige oplysninger på området bygningspolitik, og et stop for nyanskaffelser indtil udløbet af den nuværende valgperiode; anmoder om oplysninger om generalsekretærens konklusioner og tidsplan for renoveringsarbejder og kontorflytninger, herunder oplysninger om en midlertidig bygning til Parlamentets personale i de kommende år, især i forbindelse med de strukturelle problemer i Paul-Henri Spaak-bygningen (PHS) og købet af Trebel-bygningen;

11. anerkender den indsats, der blev gjort i 2012 for at orientere Budgetudvalget om situationen vedrørende KAD-bygningen, og anmoder om, at denne orientering opretholdes gennem hele projektforløbet, navnlig hvad angår resultaterne af de ændrede offentlige udbud; noterer sig, at der er gennemført tilpasninger og nedskæringer på 8000 m2 med henblik på at blive inden for eller efterleve de fastlagte finansielle rammer for KAD-projektet, hvilket er sket på anmodning fra Budgetudvalget; glæder sig over de opnåede besparelser på mere end 10 mio. EUR i rentebetalinger for de kommende år – i forhold til de finansielle overslag for projektet for 2012 – der er resultatet af overførsler for tidlige forskudsbetalinger for både KAD-bygningen og Trebel-bygningen; mener, at det i lyset af det voksende flertal blandt EP’s medlemmer, der går ind for en ny arbejdsordning[8], er nødvendigt, at Parlamentets byggeprojekter håndteres med forsigtighed, og at tilbageholdenhed skal gå forud for ambitioner; henstiller, at denne frugtbare dialog fortsætter, og anmoder om, at de ønskede oplysninger bliver forelagt rettidigt;

Andre institutioner

12. er bevidst om, at omstændighederne omkring og udfaldet af de seneste budgetprocedurer har efterladt de fleste institutioner med et begrænset råderum på grund af de voksende opgaver, de har fået pålagt, navnlig Domstolens øgede arbejdsbyrde og de særlige behov i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten);

13. er opmærksom på, at EU-Udenrigstjenesten er en forholdsvis ny institution, som stadig er i vækstfasen, og at dens repræsentation skal styrkes yderligere med henblik på at opfylde EU's politiske prioriteringer; bemærker, at EU-Udenrigstjenesten som det eneste organ er udsat for inflation i tredjelande, valutakursudsving og særlige sikkerhedsmæssige hensyn i forhold til sit personale;

14. mener, at alle uberettigede, generelle nedskæringer og enhver udifferentieret tilgang til institutionernes budgetter vil virke mod hensigten; agter i stedet fortsat at anlægge en individuel tilgang;

15. gentager den holdning, som det vedtog under tidligere budgetcyklusser, nemlig at det forventer, at alle institutionerne fortsat bestræber sig på at opnå besparelser og fastholde en streng budgetdisciplin i udarbejdelsen af deres budgetoverslag;

o

o      o

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
  • [3]  EUT C 344 af 12.11.2012.
  • [4]  Personalets bidrag til pensionsordningen er medregnet i loftet for udgiftsområde 5.
  • [5]  Artikel 24 i den interinstitutionelle aftale af 24. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning EUT C 139 af 14.6.2006, s. 3.
  • [6]  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0359, punkt 93.
  • [7]  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0359.
  • [8]  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0359.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.1.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds