SPRÁVA o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

29.1.2013 - (2013/2003(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier


Postup : 2013/2003(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0020/2013

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

(2013/2003(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1],

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[2],

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[3],

–   so zreteľom na hlavu II kapitolu 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0020/2013),

A.  keďže sa zatiaľ nedosiahla dohoda v súvislosti s novým viacročným finančným rámcom (VFR) na obdobie 2014 – 2020, a preto sa dosiaľ nestanovil strop okruhu 5 rozpočtu EÚ na rok 2014, pričom strop okruhu 5 v roku 2013 predstavuje 9 181 miliónov EUR v bežných cenách[4] a pokiaľ by sa včas nedosiahla dohoda v súvislosti s novým VFR, po ročnej technickej úprave[5] by sa vzťahoval aj na rok 2014;

B.   keďže v kontexte vysokého zaťaženia vyplývajúceho z verejného dlhu a obmedzení v čase prebiehajúcich vnútroštátnych snáh o konsolidáciu rozpočtu by mali Európsky parlament a všetky ostatné inštitúcie EÚ naďalej uplatňovať vysokú mieru rozpočtovej zodpovednosti, kontroly a zdržanlivosti;

C.  keďže rovnako dôležitou zásadou by malo byť bezproblémové fungovanie Parlamentu;

D.  keďže niektoré investície môžu mať trvalý dosah na rozpočet inštitúcií, a preto by sa mali zvážiť aj napriek obmedzenému manévrovaciemu priestoru;

E.   keďže Parlament v tomto štádiu ročného rozpočtového postupu čaká na odhady ostatných inštitúcií a na návrhy svojho Predsedníctva v súvislosti s rozpočtom na rok 2014;

F.   keďže bude potrebné zohľadniť mimoriadne náklady spojené s európskymi voľbami, ktoré sa majú konať v polovici roka 2014;

Všeobecný rámec a priority rozpočtu na rok 2014

1.   domnieva sa, že inštitúcie by mali naďalej obmedzovať alebo zmrazovať svoje administratívne rozpočty v duchu solidarity s členskými štátmi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej hospodárskej a rozpočtovej situácii, bez toho, aby bola ohrozená kvalita hlavných činností inštitúcií, dodržiavanie právnych záväzkov a potreba investovania do rozvoja;

2.   domnieva sa, že výška rozpočtových prostriedkov na rok 2014 by sa mala určiť na základe dôkladnej analýzy plnenia rozpočtových prostriedkov v rokoch 2012 a 2013, aby sa dosiahli úspory v rozpočtových riadkoch, v prípade ktorých vznikli problémy s plnením; domnieva sa, že skutočné úspory a účinnosť možno dosiahnuť určením prekrývajúcich sa a neefektívnych položiek vo všetkých rozpočtových riadkoch;

3.   naliehavo vyzýva inštitúcie, aby posilnili svoju vzájomnú spoluprácu s cieľom vymieňať si najlepšie postupy, ak je to možné a opodstatnené, a určiť možné úspory prostredníctvom združovania a spoločného využívania technických zdrojov, napríklad v oblasti systémov informačných technológií, prekladu, tlmočenia a prepravných služieb, prípadne v ďalších oblastiach;

Európsky parlament

4.   zdôrazňuje, že vzhľadom na príslušné miery inflácie viedla zdržanlivosť inštitúcií k zníženiu rozpočtu EP v reálnom vyjadrení; pripomína, že to umožnilo prísne rozpočtové plánovanie a kontrola, silná angažovanosť jeho zodpovedného výboru a reorganizácia práce, najmä prostredníctvom škrtov v rozpočtových riadkoch spojených s cestami, obmedzenia počtu a dĺžky služobných ciest, zvýšeného využívania videokonferencií a optimalizácie prekladateľských a tlmočníckych služieb; pripomína, že už odsúhlasené štrukturálne reformy, z ktorých niektoré platia už od roku 2011, umožnia podľa odhadov ročné úspory vo výške 29 miliónov EUR a ďalšia úspora vo výške 10 miliónov EUR sa dosiahne na predpokladaných úrokoch na financovanie nehnuteľností prostredníctvom zálohových platieb v nadchádzajúcich rokoch, a to napriek potrebe absorbovať rozšírenie právomocí a zvýšené náklady na dodatočných 18 poslancov, čo vyplýva z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a prípravy na pristúpenie Chorvátska;

5.   pripomína, že zmrazenie príspevkov všetkých poslancov na úrovni roku 2011 až do konca súčasného volebného obdobia a skutočnosť, že príspevky na služobné cesty zamestnancov neboli od roku 2007 indexované, sú viditeľnými prejavmi zdržanlivosti;

6.   podporuje pokračovanie štrukturálnych a organizačných reforiem, ktorých cieľom je dosiahnuť väčšiu efektívnosť bez toho, aby bol ohrozený prvotriedny výkon legislatívnej činnosti a kvalita pracovných podmienok; podporuje organizačné inovácie, ktoré pomôžu zlepšiť efektívnosť Parlamentu a kvalitu práce a pracovných podmienok poslancov vrátane – nie však výlučne – efektívnejšieho určovania pracovného tempa Parlamentu, prekladateľských a tlmočníckych služieb založených na dopyte (bez ohrozenia zásady viacjazyčnosti), optimálnych logistických riešení vrátane dopravnej logistiky pre poslancov a ich asistentov, úspor na nákladoch na stravovanie, zlepšovania internej pomoci pri vyhľadávaní informácií a pokračovania bezpapierového fungovania Parlamentu a jeho ďalšieho rozvoja, ako aj elektronických schôdzí; pripomína požiadavku vypracovať analýzu nákladov a prínosov, pokiaľ ide o schôdze bez papiera, a vyzýva administratívu, aby ju predložila Výboru pre rozpočet najneskôr v polovici roka 2013;

7.   požaduje zavedenie jednoduchších a efektívnejších metód riadenia v Parlamente v záujme zníženia administratívnej záťaže, čo by umožnilo inštitúcii ušetriť čas a peniaze;

8.   domnieva sa, že spoločná pracovná skupina Predsedníctva a Výboru pre rozpočet Parlamentu by mohla na základe práce, ktorú začala v roku 2012, zohrávať užitočnú úlohu v tejto reforme tým, že určí oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť úspory, pouvažuje o nápadoch na zlepšenie efektívnosti a bude o nich informovať Výbor pre rozpočet; poznamenáva, že pracovná skupina už dosiahla značnú časť svojich cieľov stanovených na konci roka 2011, najmä čo sa týka znižovania cestovných výdavkov; vzhľadom na predbežné zistenia skupiny, ktoré vychádzajú okrem iného zo štúdie zameranej na porovnanie rozpočtu Európskeho parlamentu s rozpočtom kongresu USA a vzorky parlamentov členských štátov, podporuje pokračovanie jej činnosti a vypracovanie zodpovedajúceho akčného plánu, ktorý sa má predložiť na preskúmanie Výboru pre rozpočet i Predsedníctvu v rámci rozpočtového postupu Parlamentu na rok 2014; pripomína uznesenie z 23. októbra 2012[6], v ktorom Parlament vyjadril očakávanie, že táto štúdia „umožní dlhodobé úspory v rozpočte Európskeho parlamentu a predstaví návrhy na zlepšenie jeho efektívnosti v roku 2013 a nasledujúcich rokoch“; konštatuje, že Európsky parlament vykazuje nižšie celkové výdavky na obyvateľa ako porovnateľné parlamenty členských štátov a Kongres USA; poznamenáva tiež, že treba posilniť kontrolnú úlohu Parlamentu a poskytnúť mu lepšie cielenú podporu na výskum, tak aby si mohol plniť svoju úlohu demokratického zastúpenia;

9.   vo všeobecnosti víta posilnenú spoluprácu medzi Výborom pre rozpočet a Predsedníctvom počas ročného rozpočtového postupu; je pripravený ďalej posilniť spoluprácu medzi generálnym tajomníkom, Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet počas celého roka s cieľom zabezpečiť plynulý rozpočtový proces a účinné plnenie rozpočtu; očakáva od Predsedníctva, že predloží obozretné návrhy odhadov založené na potrebách, v ktorých budú zohľadnené možné následné zvýšenia vyplývajúce z právne záväzných povinností, najmä jednorazové náklady spojené s prechodnými opatreniami týkajúcimi sa poslancov a prijatými v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 2014; vyzýva generálneho tajomníka, aby poskytol informácie o nákladoch na prechodné opatrenia prijaté v súvislosti s predchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu a predložil podrobný záznam o doterajšom vývoji nákladov, pokiaľ majú vplyv na všetky tri pracoviská;

10. pripomína uznesenia Parlamentu týkajúce sa rozpočtu vrátane jeho posledného uznesenia z 23. októbra 2012[7], v ktorom požaduje transparentný postup rozhodovania v politike v oblasti nehnuteľností založený na včasnom informovaní vrátane pozastavenia procesu kúpy budov až do konca súčasného legislatívneho obdobia; požaduje informácie o zisteniach generálneho tajomníka v súvislosti s renovačnými prácami a presídľovaním kancelárií v nadchádzajúcich rokoch, ako aj o príslušnom časovom harmonograme, a to vrátane informácií o budove, v ktorej budú dočasne pracovať zamestnanci Parlamentu, najmä vzhľadom na štrukturálne problémy v súvislosti s budovou Paul-Henri Spaak (PHS) a kúpou budovy Trebel;

11. uznáva úsilie vynaložené v roku 2012 na informovanie Výboru pre rozpočet o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o budovu KAD, a žiada, aby sa tieto informácie naďalej poskytovali v priebehu celého trvania projektu, najmä s ohľadom na výsledok pozmenenej výzvy na predkladanie ponúk; poznamenáva, že sa vykonali úpravy a rozloha sa znížila o 8 000 m2, aby náklady na projekt KAD boli rovnaké alebo nižšie ako náklady uvedené vo vopred stanovenom finančnom rámci v súlade so žiadosťou Výboru pre rozpočet; víta úspory na úrokoch vo výške viac ako 10 miliónov EUR v porovnaní s odhadmi nákladov na projekt z roku 2012, ktoré sa majú dosiahnuť v nadchádzajúcich rokoch prostredníctvom presunov prostriedkov na vyplatenie záloh tak v prípade budovy KAD, ako aj budovy Trebel; domnieva sa, že v súvislosti s rastúcou väčšinou poslancov, ktorí podporujú nové pracovné podmienky[8], je potrebné pristupovať obozretne k projektom Parlamentu týkajúcim sa budov, pričom opatrnosť by mala prevažovať nad ambicióznosťou; podporuje pokračovanie tohto plodného dialógu a žiada, aby požadované informácie boli poskytnuté včas;

Ostatné inštitúcie

12. je si vedomý toho, že kontext a výsledok nedávnych rozpočtových postupov obmedzili manévrovací priestor väčšiny inštitúcií vzhľadom na narastajúci počet úloh, ktoré sú im zverené, najmä zvýšené pracovné zaťaženie Súdneho dvora a osobitné potreby Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

13. chápe, že ESVČ je pomerne novou inštitúciou, ktorá sa ešte stále nachádza vo fáze rozvoja, a že je potrebné ďalej posilňovať jej sieť misií s cieľom splniť politické priority EÚ; poznamenáva, že ESVČ je jedinou inštitúciou vystavenou inflácii v tretích krajinách, kolísaniu výmenných kurzov a osobitnej potrebe zaistiť bezpečnosť svojich pracovníkov;

14. považuje akékoľvek neodôvodnené plošné škrty a nediferencovaný prístup k rozpočtom inštitúcií za kontraproduktívne; namiesto toho zamýšľa naďalej uplatňovať individuálny prístup;

15. pripomína svoju pozíciu prijatú v predchádzajúcich rozpočtových cykloch, t. j. že očakáva od všetkých inštitúcií, aby pri vypracovávaní svojich rozpočtových odhadov naďalej vyvíjali úsilie o dosahovanie úspor a zachovanie vysokej úrovne rozpočtovej disciplíny;

o

o      o

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 344, 12.11.2012.
  • [4]  Strop okruhu 5 zahŕňa príspevok zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia.
  • [5]  Článok 24 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 3).
  • [6]  Prijaté texty, P7_TA(2012)0359, ods. 93.
  • [7]  Prijaté texty, P7_TA(2012)0359.
  • [8]  Prijaté texty, P7_TA(2012)0359.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.1.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds