ДОКЛАД относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция

30.1.2013 - (2012/2104(INI))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Oreste Rossi

Процедура : 2012/2104(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0028/2013
Внесени текстове :
A7-0028/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция

(2012/2104(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 11 от Договора за Европейския съюз и член 5 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност,

–   като взе предвид членове 191 и 192 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите относно прилагането на правото на Европейската общност в областта на околната среда (COM(2008)0773),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Преглед на политиката по околната среда за 2008 г.“(COM(2009)0304) и приложения към него документ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите, озаглавено „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция“ (COM(2012)0095),

–   като взе предвид Двадесет и деветия годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС (2011) (COM (2012)0714),

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 20 април 2012 г. относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда — По-добра околна среда за по-добър живот[1],

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 20 декември 2010 г. относно усъвършенстването на инструментите на политиката за околната среда,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Съвета от 19 април 2012 г. относно Седмата програма за действие за околната среда,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2003/C 321/01),

–   като взе предвид становището на комитета на регионите, озаглавено „Ролята на регионалните и местните органи в бъдещата политика в областта на околната среда”[2],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите „Към седма програма за действие в областта на околната среда: по-добро прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда“[3],

–   като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до правосъдие във връзка с околната среда (COM(2003)0624) и приетия на първо четене от Парламента текст[4],

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по петиции (A7-0028/2013),

Общи бележки

А. като има предвид, че голяма част от законодателството на ЕС приема формата на директиви, които задават общи правила и цели, като оставят избора на средствата за постигането на тези цели на държавите членки и регионалните и местни органи;

Б.  като има предвид, че основната отговорност за гарантиране на ефективно прилагане и изпълнение на законодателството на ЕС остава в ръцете на националните органи и много често на регионално и местно равнище;

В.  като има предвид, че неефективното прилагане не само нанася вреди на околната среда и на човешкото здраве, но също така носи несигурност за промишлеността и поставя бариери пред единния пазар, като заедно с това създава повече бюрокрация, а оттам и по-високи разходи;

Г.  като има предвид заключенията на изследвания, според които пълното прилагане на законодателството на ЕС само в сектора на отпадъците би създало 400 000 работни места и би спестило 72 милиарда евро годишно[5];

Д. като има предвид, че незадоволителното равнище на прилагане на правото в областта на околната среда води до голям брой нарушения и оплаквания в тази сфера;

Е.  като има предвид, че отсъствието на точна информация и знания за състоянието на изпълнението и на количествени данни във връзка с няколко акта в областта на околната среда представлява пречка пред правилното прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда;

Ж. като има предвид, че според Комисията цената на неприлагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда към момента възлиза на 50 млрд. евро годишно под формата на разходи за здравеопазване и преки разходи за околната среда, без да се брои отрицателното въздействие върху състоянието на околната среда в ЕС; като има предвид, че след 2020 г. тези разходи ще нараснат до 90 млрд. евро годишно[6];

З.  като има предвид, че проблемите при прилагането на правото на ЕС в областта на околната среда могат да бъдат в две посоки: от една страна, закъсняло или недостатъчно прилагане, а от друга страна — прекомерно прилагане (gold plating), като и двата подхода влизат в противоречие с първоначалните политически идеи, които стоят зад правото на ЕС в областта на околната среда;

И. като има предвид, че са налице значителни различия в прилагането, както между, така и в рамките на отделните държави членки, които водят до отрицателно въздействие върху околната среда, и във връзка с това пораждат необходимост от по-системен и цялостен подход с цел преодоляване на „пропуските в прилагането“;

Й. като има предвид, че през 2011 г. околната среда беше сферата, в която бяха констатирани най-много нарушения на правото на Общността в ЕС (299), което представлява 17 % от общия брой на нарушенията, както и че през 2011 г.1 са започнати нови 114 производства за установяване на неизпълнение на задълженията в тази област[7];

К. като има предвид, че пълното съответствие с правото на ЕС в областта на околната среда е задължение съгласно Договора и критерий за използване на фондовете на ЕС в държавите членки; като има предвид, че поради това държавите членки следва да прилагат законодателството в областта на околната среда своевременно и по икономически ефективен начин с цел подобряване на състоянието на околната среда в ЕС;

Л. като има предвид, че Шестата програма за действие в областта на околната среда беше подкопавана от системни провали при прилагането в развити сектори на политиката, като контрола на замърсяването на въздуха, управлението на отпадъците, пречистването на водата и на отпадъчните води и опазването на природата;

Прилагането като обща задача и възможност

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция“ (COM(2012)0095);

2.  настоятелно призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки за опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие, като същевременно имат предвид необходимостта от наличието на здрава и конкурентоспособна икономика; подчертава, че местните общности трябва да имат думата при вземането на решения относно най-добрия баланс между нуждите на хората и тези на тяхната околна среда;

3.  счита, че регионалните и местните органи могат да укрепят духа на сътрудничество при определянето на политиките на ЕС в областта на околната среда и да гарантират по-добро прилагане на законодателството;

4.  счита, че административната тежест невинаги е резултат от прекомерно или недостатъчно прилагане; отбелязва, че административните разходи са неизбежни, но следва да бъдат свеждани до минимум заради отрицателното им въздействие върху гражданите и промишлеността;

5.  отбелязва, че голяма част от ненужните административни разходи, свързани със законодателството в областта на околната среда, се дължат на неподходящи или неефективни публични и частни административни практики в различните държави членки и техните регионални и местни органи на управление;

6.  подчертава, че само своевременното и правилно прилагане (транспониране) на правото на ЕС от държавите членки и от регионалните и местните органи ще гарантира, че въпросната политика на ЕС ще постигне желаните резултати;

7.  подчертава, че осигуряването на равни условия и общ пазар, както и на хармонизиран подход, е поставено в центъра на законодателството на ЕС;

8.  е на мнение, че ефикасното прилагане може да донесе ползи за промишлеността, например чрез намаляване на административната тежест, осигуряване на сигурност на инвестициите, и на по-късен етап, създаване на повече работни места;

9.  изразява съжаление, че гражданите се запознават със законодателството на ЕС едва след като то влезе в сила; е на мнение, че са необходими инструменти за обмен на информация между законодателите и гражданите на по-ранен етап, с цел постигане на по-високо равнище на приемане и разбиране на целите на законодателството на ЕС;

10. пояснява, че Комисията като пазител на Договорите следва да действа още по-своевременно, за да позволи по-добро и навременно прилагане; изисква от Комисията да проучи какво трябва да бъде направено, за да се гарантира правилното транспониране, прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда;

11. отбелязва, че настоящото фрагментарно състояние на прилагане в държавите членки подкопава еднаквите условия за промишлеността и увеличава несигурността относно точните изисквания и следователно спира инвестициите в онези области на опазването на околната среда, които могат да създадат работни места;

12. подчертава, че отговорността на европейските институции по отношение на законодателството на ЕС не свършва с приемането на правните норми от Парламента и Съвета и че Европейският парламент желае да подпомогне държавите членки, за да позволи по-ефективно прилагане;

13. призовава Комисията, държавите членки и съответните региони да подобрят потока на информация и прозрачността чрез по-активни и чести обмени;

Решения за гарантиране на по-ефикасно прилагане

14. счита, че цялостното прилагане и изпълнение на всички равнища е от ключово значение и при нужда може да изисква допълнително укрепване; поради това подчертава необходимостта от ясно, последователно и недублиращо се законодателство в областта на околната среда; подчертава необходимостта от координация, взаимно допълване и липса на законодателни празноти между различните регулаторни средства, уреждащи европейското право в областта на околната среда;

15. е на мнение, че законодателството в областта на околната среда може да бъде приложено по-ефективно чрез обмен на най-добри практики между държавите членки, регионалните и местните органи, отговорни за прилагането на законодателството на ЕС, както и чрез по-тясно сътрудничество с европейските институции;

16. изразява съжаление поради липсата на данни за дейностите по осигуряване на съответствие и изпълнение, предприети на национално, регионално и местно равнище, и поради това изисква от Комисията да използва помощта на своите мрежи и органи, като например Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), за да подобри тази ситуация;

17. отбелязва значението на укрепването и проследяването на съответните показатели за прилагане на законодателството в областта на околната среда и насърчава изграждането на лесен за използване уебсайт, където биха могли да бъдат качвани най-последните данни от измерванията на показателите, което би създало възможност за неформално сравнение между държавите членки;

18. е на мнение, че самата Комисия следва да бъде в центъра на усилията, гарантиращи по-добро прилагане, и изразява съжаление, че към момента тези усилия във все по-голяма степен се прехвърлят на други органи, които често не разполагат с правомощията, персонала и финансовите ресурси на Комисията;

19. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да окажат подкрепа за подобряване на знанията и капацитета на хората, ангажирани с прилагането на законодателството в областта на околната среда на национално, регионално и местно равнище, за да гарантират, че това законодателство ще донесе повече ползи; освен това е на мнение, че започването на диалог със съответните заинтересовани страни допълнително би подобрило прилагането;

20. призовава Комисията да проучи възможността за сключването на партньорски споразумения за прилагане между Комисията и отделните държави членки или между самите държави членки, с цел да се насърчи по-доброто прилагане, както и да се идентифицират и решат свързаните с прилагането проблеми;

21. призовава Комисията да проучи дали по-сериозно участие на местните органи в целия процес на определяне на политиката в областта на околната среда не би било от полза за подобряване на повсеместното прилагане на законодателството, включително възможността за създаване на екипи за транспониране на правото в областта на околната среда на регионално и местно равнище;

22. препоръчва създаването на системен и лесно достъпен онлайн инструмент за информация относно прилагането; призовава всички участници, и особено промишлеността и гражданите, да предоставят на компетентните органи обратна връзка относно свързаните с прилагането проблеми; оценява наличието на достоверна, сравнима и лесно достъпна информация за състоянието на околната среда като ключов фактор за ефективното проследяване на равнището на прилагане;

23. настоятелно призовава Комисията да преразгледа исканията за въвеждане на база данни с най-добри практики, която ще позволи най-добрите постижения при прилагането да достигнат до всички държави членки, както и до регионалните и местните органи; призовава Комисията да проучи начините, по които информационните и комуникационни технологии могат да бъдат използвани за предоставяне на колкото е възможно повече полезна онлайн информация относно правилните начини за прилагане на правото на ЕС в областта на околната среда;

24. подчертава значението на засилването на контрола върху прилагането на законодателството в областта на околната среда; в тази връзка призовава за укрепване на съществуващия капацитет, както и за съгласуване на действията на различните органи, натоварени с контрола в държавите членки, на базата на насоки на ЕС;

25. подчертава необходимостта законодателството на ЕС да бъде насочено към преодоляване на първопричините за щетите на околната среда чрез дисциплината на юридическа отговорност за нанасяне на щети на околната среда и корпоративната социална отговорност; за тази цел счита за изключително важно изпълнението на всички инициативи, насочени към популяризиране и разпространяване на по-голяма корпоративна социална отговорност в областта на околната среда, тъй като тя отговаря на необходимостта предприятията да бъдат възприемчиви към стратегията за устойчиво развитие;

26. напомня, че правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда ще донесе множество ползи, три от които са: три примера за подобни ползи са равните условия, които се създават за икономическите участници в рамките на единния пазар, създаването на стимули за иновации,и „предимствата на първите“ за предприятията от ЕС;

27. подчертава, че високото равнище на опазване на околната среда е сред основните цели на Европейския съюз и би могло да донесе преки ползи за гражданите под формата на по-добри условия за живот чрез подобряване на качеството на въздуха, по-малко шум и по-малко здравословни проблеми;

28. подчертава, че самият ЕС си зададе амбициозна програма за преход към устойчива, ефикасна по отношение на ресурсите и нисковъглеродна икономика до 2050 г., като за постигането на тази цел е необходим ангажимент на всички равнища; припомня, че общите усилия са от жизнено значение, за да се гарантира, че икономиката на ЕС ще расте по начин, който зачита ограничеността на ресурсите и на възможностите на планетата;

29. изразява съжаление относно факта, че процедурата на предложението за директива относно достъпа на обществеността до правосъдие в областта на околната среда[8] е спряна на първо четене; поради това приканва съзаконодателите да преразгледат своята позиция с цел да се намери изход от задънената улица;

30. за тази цел препоръчва споделянето на знания между съдебните системи на всяка държава членка, които се занимават с нарушенията и неспазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда;

31. счита, че проследяването на дейностите по прилагането е изключително важно и следователно подчертава значението на работата на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в тази област, в съответствие с възложените й правомощия;

32. подчертава важната роля на Европейската агенция за околна среда за предоставянето на солидна база от знания в подкрепа на политиката и нейното прилагане и признава свършената от ЕАОС работа в това отношение; настоятелно призовава ЕАОС да развива допълнително своя капацитет, за да подпомага Комисията и държавите членки в осигуряването на качествен мониторинг и на сравнимост на информацията за околната среда, събрана в различни части на ЕС; освен това насърчава ЕАОС да съсредоточи усилията си също и върху изграждане на капацитет и разпространение на най-добри практики в държавите членки; очаква новата стратегия на ЕАОС да разгледа по-подробно въпроса, свързан с прилагането;

33. подкрепя плана на Комисията да изиска от държавите членки да разработят с нейна подкрепа структурирани рамки за прилагане и информиране (СРПИ) във връзка с всички основни правни норми на ЕС в областта на околната среда, да разясняват основните разпоредби на дадена директива, както и да идентифицират вида на информацията, необходима, за да се демонстрира как се прилага правото на ЕС;

34. отбелязва честите притеснения на вносителите на петиции, свързани с редица области на политиката в областта на околната среда, като депата за отпадъци, обезвреждането на отпадъци, местообитанията на дивата флора и фауна и качеството на въздуха и водата; приветства усилията на вносителите на петиции да приведат органите под отговорност и призовава държавите членки да бъдат отворени и готови за сътрудничество с тях;

35. настоятелно призовава Комисията да създаде, в сътрудничество с националните органи на управление, и при целесъобразност, с участието на ЕАОС, звено за оплаквания, където гражданите да могат да споделят проблеми, свързани с прилагането на законодателството в областта на околната среда;

36. подчертава ключовото значение на ефективните проверки и настоятелно призовава държавите членки да приведат своя капацитет за извършване на контрол в съответствие с най-добрите практики; призовава за общи минимални критерии за проверка, за да се гарантира справедливо прилагане във всички части на ЕС;

37. настоятелно призовава всички участници да рационализират дейностите по проверка и наблюдение с оглед по-ефикасно използване на наличните ресурси; в този контекст подчертава също значението на по-системно прибягване до партньорски проверки, както е посочено от Комисията; подчертава необходимостта от допълване на съществуващите проверки със засилено сътрудничество и партньорски проверки между контролиращите органи; насърчава Мрежата на Европейския съюз за прилагане и въвеждане в изпълнение на правото в областта на околната среда (IMPEL) да предприеме действия в тази посока; също така призовава Комисията да насърчава изграждането на знания и капацитет чрез подкрепа за мрежите от съдии и прокурори, и в тясно сътрудничество с Комитета на регионите, да намали разходите за околната среда и икономиката, които произтичат от неприлагането, и да гарантира еднакви условия;

38. настоятелно призовава Комисията да създаде звено за контрол на правото в областта на околната среда, чиято роля ще бъде да следи и да помага за прилагането на законодателството в областта на околната среда; изисква това звено да използва нови технологии и да си сътрудничи с местните агенции, с цел да поддържа ниски равнища на разходите за проверка; счита, че това звено следва да покрива разходите си и че постъпленията следва да бъдат насочвани към бюджета на ЕС и да бъдат запазени за услуги, свързани с по-доброто прилагане;

39. насърчава държавите членки да изготвят и публикуват таблици на съответствие, описващи транспонирането на директивите на ЕС в националното право, за по-добра прозрачност и откритост на законодателния процес, както и за да позволят на Комисията и на националните парламенти по-лесно да следят за правилното прилагане на законодателството на ЕС;

40. подчертава, че съдиите и прокурорите играят ключова роля за прилагане на законодателството в областта на околната среда и следователно е от жизнено значение те да получават подходящо обучение и информация относно тези политики;

41. подчертава важната роля на гражданите в процеса на прилагане и настоятелно призовава държавите членки и Комисията да ги включат в процеса по структуриран начин; във връзка с това отбелязва също значението на достъпа на гражданите до правосъдие;

42. призовава Комисията и държавите членки изрично да определят конкретен срок за съдебно решаване на случаите, свързани с прилагането на правото в областта на околната среда, за да не може прилагането на правото в областта на околната среда и забавянето на съдебните дела да се използват като претекст за избягване на привеждането в съответствие и за възпрепятстване на инвестициите; призовава също така Комисията да направи оценка колко инвестиции са били спрени заради забавяния на съдебни производства, свързани с нарушения при прилагането на законодателството в областта на околната среда;

43. подчертава основното значение на активното информиране на гражданите и НПО относно политиките на ЕС в областта на околната среда на ранен етап, с цел те да бъдат приобщени в изготвянето и осъществяването на тези политики; настоятелно призовава във връзка с това, както и с оглед на заключенията на група високопоставени независими заинтересовани участници относно административната тежест, за полагане на повече усилия в тази връзка, които да повишат общественото доверие и вяра в правото на ЕС в областта на околната среда, като се отчита факта, че създаването на по-добра околна среда за по-добър живот не може да стане едностранно в рамките на институциите без подкрепата на самото общество;

44. по отношение на проекти, при които е възможно трансгранично въздействие върху околната среда, призовава всички държави членки да предоставят подробна информация на засегнатите общественост и органи в съответните заинтересовани държави членки възможно най-скоро, и да вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че с тях са направени нужните консултации;

45. настоятелно призовава държавите членки да прилагат законодателството на ЕС в областта на околната среда по най-ясния, прост и лесен за ползване начин, като същевременно гарантират неговата ефикасност.

46. призовава държавите членки да продължат усилията за пълното и правилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда и на приетите политики и стратегии в рамките на Седмата програма за действие за околната среда, както и да осигурят подходящ капацитет и финансови средства за пълното им прилагане, дори във времена на строги икономии, тъй като неприлагането или непълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда е не само незаконосъообразно, но също и далеч по-скъпо за обществото в дългосрочен план;

47. подчертава необходимостта да се гарантира, че законодателството е подходящо и отразява последните научни открития; във връзка с това призовава ЕС и държавите членки редовно да правят оценка дали правото на ЕС в областта на околната среда отговаря на тези изисквания, и когато е необходимо, да внасят съответните корекции;

48. признава, че постигнатите на първо четене споразумения могат да доведат до неправилно прилагане на законодателството, ако конкретното съдържание остане да бъде уточнено в наредбите за изпълнение; следователно изисква всички участници да гарантират, че вземането на решения се основава на недвусмислено изявление на политическа воля; подчертава необходимостта от наличието на ясно и последователно законодателство в областта на околната среда, основаващо се на оценката на обществените политики и на наученото от опита;

49. е на мнение, че Комисията следва да продължава да използва директиви в законодателството на ЕС, с цел да позволи на държавите членки, както и на регионалните и местните органи, да прилагат европейското законодателство съгласно тяхната конкретна ситуация; изисква от Комисията обаче да засили вече очертаната в нейното предложение подкрепа чрез допълнителни проучвания или действия, посочени в оценката на въздействието.

50. приветства въвеждането на оценки на въздействието върху околната среда и призовава държавите членки да осигурят по-ефективно прилагане на съответното законодателство, като отчитат в по-голяма степен нуждите на малките и средните предприятия и гражданите, както и на растителния и животинския свят; изразява загриженост във връзка с бавните темпове, с които в много случаи държавите членки изготвят тези оценки, и призовава при бъдещото преразглеждане на директивата да се въведат гаранции за тяхната безпристрастност и обективност;

51. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на Комитета на регионите и на националните парламенти.

  • [1]  Приети текстове, P7_TA(2012)0147.
  • [2]  OВ C 15, 18.1.2011 г., стр. 4.
  • [3]  OВ C 17, 19.1.2013 г., стр. 30.
  • [4]  Приети текстове, P6 TA(2004)0239.
  • [5]  Доклад BIOS, COM/2012/095 окончателен.
  • [6]  Европейска комисия, Генерална дирекция „Околна среда“, „Цената на неприлагането на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда“, окончателен доклад, ENV.G.1/FRA/2006/0073, септември 2011 г.
  • [7]  Двадесет и девети годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС (2001) (COM (2012)714)
  • [8]  COM(2003) 0624.

СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (5.12.2012)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция
(2012/2104(INI))

Докладчик по становище: Giles Chichester

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва честите притеснения на вносителите на петиции, свързани с редица области на политиката в областта на околната среда, като депата за отпадъци, обезвреждането на отпадъци, местообитанията на дивата флора и фауна и качеството на въздуха и водата; приветства усилията на вносителите на петиции да приведат органите под отговорност и призовава държавите членки да бъдат отворени и готови за сътрудничество с тях;

2.  настоятелно призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки за опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие, като същевременно имат предвид необходимостта от наличието на здрава и конкурентоспособна икономика; подчертава, че местните общности трябва да имат думата при вземането на решения относно най-добрия баланс между нуждите на хората и тези на тяхната околна среда;

3.  счита, че тъй като гражданите и жителите на държавите членки са в най-добра позиция да определят най-удачните приоритети за своите местни райони, към въпросите, свързани с околната среда, следва да се прилага принципът на субсидиарност, когато това е възможно;

4.  признава, че практиката на допълнително регулиране на национално ниво при прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда може да има порочни последици, като ограничи приемането на това законодателство; призовава държавите членки, ако желаят да превишат изискванията на директивите на ЕС, да проучат дали съществува ясна необходимост от това;

5.  подчертава изключителната необходимост от разработване на нови екологично чисти енергийни производствени мощности в ЕС и от инвестиране в технологии, които могат да осигурят алтернативни начини за производство на енергия; отчита, че това не може да бъде постигнато, без да се оказва въздействие върху околната среда, и поради това призовава ЕС и държавите членки да предприемат действия по отношение на неблагоприятните въздействия върху околната среда и да възстановят предишното състояние на използваните площи след завършване на проекта;

6.  счита, че високите стандарти на информираност и прозрачност във връзка със законодателството в областта на околната среда и прилагането на правилата на ЕС са от изключително значение, за да се гарантира, че политиката на ЕС в областта на околната среда се възприема по-ясно от гражданите, се ползва с тяхното одобрение и сътрудничество и е съвместима с политиките на местните органи на управление; призовава Комисията, държавите членки и съответните региони да подобрят потока на информация и прозрачността чрез по-активен и чест обмен помежду си;

7.  във връзка с проектите, при които е възможно да има трансгранично въздействие върху околната среда, призовава държавите членки да предоставят подробна информация на засегнатите граждани и органи в съответните държави членки във възможно най-кратки срокове и да предприемат необходимите мерки с цел да се гарантира, че с тях са проведени необходимите консултации;

8.  приветства въвеждането на оценки на въздействието върху околната среда и призовава държавите членки да осигурят по-ефективно прилагане на съответното законодателство, като отчитат в по-голяма степен нуждите на малките и средните предприятия и гражданите, както и на растителния и животинския свят; изразява загриженост във връзка с бавните темпове, с които в много случаи държавите членки изготвят тези оценки, и призовава при бъдещото преразглеждане на директивата да се въведат гаранции за тяхната безпристрастност и обективност;

9.  настоятелно призовава Комисията да намери по-добър начин за определяне и развитие на общата политика в областта на рибарството и общата селскостопанска политика в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда;

10. настоятелно призовава държавите членки да прилагат законодателството на ЕС в областта на околната среда по най-ясния, прост и лесен за ползване начин, като същевременно гарантират неговата ефикасност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Victor Boştinaru, Giles Chichester, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Rolandas Paksas, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Marian Harkin

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriel Mato Adrover

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

63

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Pavel Poc, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken, Minodora Cliveti, José Manuel Fernandes, Vicky Ford, Gaston Franco, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson