BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter

1.2.2013 - (COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Philippe Juvin


Procedure : 2011/0437(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0030/2013
Indgivne tekster :
A7-0030/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter

(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0897),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0004/2012),

-   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tyske Forbundsråd, det spanske Deputeretkammer og det østrigske Forbundsråd, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. april 2012[1]

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 19. juli 2012[2],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Retsudvalget (A7‑0030/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, artikel 62, og artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 14, artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114 samt protokol nr. 26 hertil,

Begrundelse

Der tages hermed højde i direktivet for bestemmelserne på området for tjenesteydelser af almen interesse og deres særlige egenskaber.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan for tildeling af koncessionskontrakter. Det skaber juridisk usikkerhed og barrierer for den frie udveksling af tjenesteydelser og fører til konkurrenceforvridning, der hindrer det indre marked i at fungere tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber de økonomiske aktører, især små og mellemstore virksomheder (herefter "SMV'er"), deres rettigheder på det indre marked og går glip af vigtige forretningsmuligheder, og de offentlige myndigheder har ikke altid mulighed for at anvende offentlige midler således, at borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj kvalitet til fordelagtige priser. En passende retlig ramme for tildeling af koncessioner kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle EU's økonomiske aktører og retssikkerhed og dermed fremme offentlige investeringer i infrastrukturer og strategiske tjenesteydelser for borgerne.

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan for tildeling af koncessionskontrakter. Det skaber juridisk usikkerhed og barrierer for den frie udveksling af tjenesteydelser og fører til konkurrenceforvridning, der hindrer det indre marked i at fungere tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber de økonomiske aktører, især små og mellemstore virksomheder (herefter "SMV'er"), deres rettigheder på det indre marked og går glip af vigtige forretningsmuligheder, og de offentlige myndigheder har ikke altid mulighed for at anvende offentlige midler således, at borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj kvalitet til fordelagtige priser. En passende, afbalanceret og fleksibel retlig ramme for tildeling af koncessioner kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle EU's økonomiske aktører og retssikkerhed og dermed fremme offentlige investeringer i infrastrukturer og strategiske tjenesteydelser for borgerne. En sådan retlig ramme vil desuden give økonomiske aktører større retssikkerhed og kan være et grundlag for og et redskab til at gøre de internationale markeder for offentlige indkøb mere åbne og styrke den internationale samhandel. Det er hensigtsmæssigt på EU-plan at indføre et generelt princip om at lade SMV'erne være omfattet af tildeling af koncessioner for at forbedre deres mulighed for at få adgang til koncessionsmarkedet.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Bestemmelserne i denne lovgivningsmæssige ramme, som finder anvendelse på tildeling af koncessioner, skal være entydige og enkle og bør ikke medføre overdrevent bureaukrati.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Det ligger i selve begrebet koncessioner, at bestemmelser om tildeling af koncessioner ikke blot bør være lig med reglerne for tildeling af offentlige kontrakter.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Offentlige indkøb spiller en central rolle i Europa 2020-strategien som et af de markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at den mest effektive brug af offentlige midler sikres. Tildelingen af koncessioner på bygge- og anlægsarbejder er i øjeblikket underlagt grundlæggende regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvorimod tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner med et grænseoverskridende aspekt er underlagt traktatens principper, og navnlig principperne om fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser og de principper, der er afledt heraf, såsom principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Der er fare for, at denne situation skaber retsusikkerhed som følge af de nationale lovgiveres forskellige fortolkninger af principperne i traktaten og fører til, at der er store forskelle i medlemsstaternes lovgivninger. Dette har EU-Domstolens omfattende retspraksis i stort omfang bekræftet, selvom den kun delvis har behandlet bestemte aspekter ved koncessionskontrakters tildeling. Det er derfor nødvendigt, at principperne i traktaten konkretiseres i alle medlemsstaterne og at forskellene i deres udlægning på EU-plan fjernes, for at bringe de vedvarende forvridninger på det indre marked til ophør.

(2) Offentlige indkøb spiller en central rolle i Europa 2020-strategien som et af de markedsbaserede instrumenter, der skal anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at den mest effektive brug af offentlige midler sikres. I denne forbindelse udgør koncessionskontrakter vigtige instrumenter i den langsigtede strukturelle udvikling af infrastruktur og strategiske tjenester. De bidrager følgelig til, at konkurrencen i det indre marked forløber lettere, hvorved den private sektors ekspertise øges, og der opnås effektivitet og skabes innovation.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Tildeling af bygge- og anlægskoncessioner er i øjeblikket omfattet af grundlæggende regler i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter1, hvorimod tildelingen af tjenesteydelseskoncessioner med et grænseoverskridende aspekt er underlagt principperne i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og navnlig principperne om fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser samt de principper, der er afledt heraf, såsom principperne om ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Der er fare for, at denne situation skaber retsusikkerhed som følge af de nationale lovgiveres forskellige fortolkninger af principperne i TEUF og fører til store forskelle i medlemsstaternes lovgivninger. Denne risiko har EU-Domstolens omfattende retspraksis bekræftet, selvom den kun delvis har behandlet visse aspekter ved tildelingen af koncessionskontrakter.

 

_______________

 

1 EFT L 134 af 30.4.2004, s. 114.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Dette direktiv har derfor til formål at opnå en ensartet anvendelse af traktaternes principper i alle medlemsstater for at sikre retssikkerheden, fjerne vedvarende forvridninger af det indre marked, øge de offentlige udgifters effektivitet, lette lige adgang og fair deltagelse af SMV'er i tildelingen af koncessionskontrakter, både på lokalt plan og på EU-plan, og støtte opfyldelsen af bæredygtige målsætninger for den offentlige politik.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) I medfør af bestemmelserne om udelukkelse af aktiviteter, som er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, som fastsat i artikel 14 i dette direktiv, bør bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF og direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 1 ikke finde anvendelse på koncessioner som defineret i dette direktiv. Reglerne i dette direktiv bør dog ikke anvendes til at omgå tildelingsproceduren, som er fastsat i disse direktiver.

__________

1 EFT L 134 af 30.4.2004, s. 1.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Direktivet bør på ingen måde begrænse medlemsstaternes eller deres myndigheders frihed til at træffe afgørelse om direkte tilvejebringelse af bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser til offentligheden eller give udførelsen af disse arbejder i underentreprise til tredjemand. Medlemsstaterne eller deres myndigheder bør frit kunne bestemme udformningen af de tjenester, der skal leveres og dermed også kunne fastlægge alle kvalitative eller prismæssige betingelser for at forfølge deres målsætninger for den offentlige politik.

(3) I henhold til dette direktiv anerkendes og bekræftes medlemsstaternes og de offentlige myndigheders ret til at bestemme de forvaltningsmåder, de mener, er de mest passende i forhold til at udføre bygge- og anlægsarbejder og levere tjenesteydelser. Direktivet bør på ingen måde begrænse medlemsstaternes og deres myndigheders frihed til at udføre bygge- og anlægsarbejder eller levere tjenesteydelser direkte til offentligheden eller give udførelsen af disse arbejder i underentreprise ved at uddelegere det til tredjemand. Medlemsstaterne eller deres myndigheder bør fortsat have ret til at kunne bestemme og præcisere udformningen af de tjenester, der skal leveres og dermed også kunne fastlægge alle kvalitative eller prismæssige betingelser for at forfølge deres målsætninger for den offentlige politik.

Begrundelse

Bekræfter princippet om offentlige myndigheders ret til frit at træffe beslutninger og frit at vælge forvaltningsmåderne for de opgaver, de er ansvarlige for (udførelse af opgaver eller delegation til tredjemand). Direktivet foregriber ikke valget af en bestemt forvaltningsmåde, men fastsætter regler i det tilfælde, at valget falder på delegation til tredjemand (koncession).

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For koncessioner over en bestemt værdi er det hensigtsmæssigt at fastlægge en minimumssamordning af offentlige procedurer for tildeling af sådanne kontrakter på grundlag af principperne i traktaten for at sikre koncessionerne adgang til konkurrence og sørge for en passende grad af retssikkerhed. Disse koordineringsbestemmelser bør ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå førnævnte mål. Det bør dog stå medlemsstaterne frit for at supplere eller videreudvikle disse bestemmelser, hvis de finder det formålstjenligt for navnlig at sikre bedre overensstemmelse med førnævnte principper.

(4) For koncessioner lig med eller over en bestemt værdi er det hensigtsmæssigt at fastlægge en minimumssamordning af offentlige procedurer for tildeling af sådanne kontrakter på grundlag af principperne i traktaten for at sikre koncessionerne adgang til konkurrence og sørge for en passende grad af retssikkerhed. Disse koordineringsbestemmelser bør ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå førnævnte mål og for at sikre en vis fleksibilitet. Det bør således stå medlemsstaterne frit for at supplere eller videreudvikle disse bestemmelser, hvis de finder det formålstjenligt for navnlig at sikre bedre overensstemmelse med førnævnte principper.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås mellem én eller flere økonomiske aktører og én eller flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, og som vedrører anskaffelse af bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, som normalt består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelserne, der er omfattet af kontrakten. Udførelsen af sådanne bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er underlagt særlige bindende forpligtelser, der fastlægges af den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren, og har retsgyldighed. Derimod bør bestemte statslige dokumenter som godkendelser eller tilladelser, hvorved staten eller en offentlig myndighed fastlægger betingelserne for udøvelsen af en økonomisk aktivitet, ikke anses for koncessioner. Dette gælder også for bestemte aftaler, der vedrører en økonomisk aktørs ret til at udnytte bestemte offentlige områder eller ressourcer som f.eks. forpagtningskontrakter, hvorved staten eller den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver kun fastlægger generelle betingelser for deres benyttelse uden at opnå bestemte arbejder eller tjenesteydelser.

(6) Koncessioner er gensidigt bebyrdende aftaler, ifølge hvilke én eller flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere (koncessionsgivere) overdrager udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller forvaltningen af tjenesteydelser til en eller flere økonomiske aktører, og hvor vederlaget herfor enten består i retten til at udføre og forvalte de bygge- og anlægsarbejder eller levere de tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten, eller i denne ret sammen med betaling af en pris. Udførelsen af sådanne bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser bør være underlagt særlige bindende forpligtelser, der fastlægges af koncessionsgiveren, og har retsgyldighed. Derimod bør bestemte statslige dokumenter som godkendelser, licenser eller tilladelser, herunder dem, der meddeles i korte perioder, hvorved staten eller en offentlig myndighed fastlægger betingelserne for udøvelsen af en økonomisk aktivitet, ikke anses for koncessioner. Dette gælder også for bestemte aftaler, hvorved staten eller den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver tildeler en økonomisk aktør retten til at udnytte bestemte offentlige områder eller ressourcer som f.eks. kontrakter om offentlige områder og privat leje eller forpagtning, særlig inden for søfarts- og indlandshavnesektoren, eller giver adgangsrettigheder, hvorved staten eller den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver kun fastlægger generelle betingelser for deres benyttelse uden at blive modtager af bestemte arbejder eller tjenesteydelser leveret af den økonomiske aktør. Kontrakter om offentlige områder og privat leje eller forpagtning indeholder som generelle bestemmelser især forskrifter for overladelse af det lejede til lejeren, benyttelse heraf (eksempelvis beskrivelse af det lejede, bestemmelser om tilladt benyttelse af det lejede, bestemmelser om optimal benyttelse af det lejede som f.eks. præstationsindekser eller miljøstandarder), udlejerens og lejerens pligter med hensyn til vedligeholdelse af det lejede, lejekontraktens varighed og tilbagelevering af det lejede til udlejeren, lejens størrelse og sekundære omkostninger, som skal afholdes af lejer, herunder bod.

Begrundelse

Præcisering af definitionen af koncessioner (jf. artikel 2) og af de kontraktforhold, der ikke svarer til koncessioner i medfør af nærværende direktiv (godkendelser, tilladelser, kontrakter, der fastlægger generelle betingelser uden uddelegering af udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller forvaltningen af tjenesteydelser). Ordet "koncessionsgiver" anvendes for at forenkle teksten for at henvise til ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, når de begge omhandles på samme måde.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Vanskeligheder ved fortolkningen af begrebet "koncession" og "offentlig kontrakt" har ført til vedvarende retlig usikkerhed blandt aktørerne og har givet anledning til talrige domme fra EU-Domstolen på dette område. Definitionen på begrebet "koncession" bør derfor præciseres, især ved at henvise til begrebet væsentlig driftsrisiko. Hovedkendetegnet ved en koncession, nemlig retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, består altid i at der overføres en økonomisk risiko til koncessionshaver. Det indebærer en fare for, at denne ikke tjener sine investeringer og omkostninger til driften af det tildelte bygge- og anlægsarbejde eller de tildelte tjenesteydelser ind igen. Anvendelsen af særlige regler for tildeling af koncessioner ville ikke være berettiget, hvis den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren letter koncessionshaveren for mulige tab ved at garantere en minimumsindtægt, der er mindst lige så stor som de omkostninger, koncessionshaveren har i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. Samtidig bør det præciseres, at bestemte ordninger, som afholdes fuldt ud af en ordregivende myndighed eller anden ordregiver, bør anses for at være koncessioner, når indtjeningen af investeringer og omkostninger, som aktøren har afholdt ved udførelsen af bygge- eller anlægsarbejdet eller leveringen af tjenesteydelsen, afhænger af den konkrete efterspørgsel efter eller tilgængeligheden af tjenesteydelsen eller aktiviteten.

(7) Vanskeligheder ved fortolkningen af begrebet "koncession" har skabt vedvarende retlig usikkerhed blandt aktørerne og har givet anledning til talrige domme fra EU-Domstolen på dette område. Definitionen på begrebet "koncession" bør derfor præciseres, især ved at henvise til begrebet driftsrisiko. Hovedkendetegnet ved en koncession, nemlig retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, består altid i at overføre en væsentlig del af den økonomiske risiko til koncessionshaver. Det indebærer en fare for, at denne ikke tjener sine investeringer og omkostninger til driften af det tildelte bygge- og anlægsarbejde eller de tildelte tjenesteydelser ind igen under normale driftsbetingelser. Det forhold, at risikoen på forhånd er meget begrænset, navnlig på grund af de detaljerede offentligretlige regler for de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen, bør ikke udelukke, at kontrakten kvalificeres som en koncession. Anvendelsen af særlige regler for tildeling af koncessioner ville ikke være berettiget, hvis koncessionsgiveren letter koncessionshaveren for mulige tab ved at garantere en minimumsindtægt, der er mindst lige så stor som de omkostninger, koncessionshaveren har i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. Samtidig bør det præciseres, at bestemte ordninger, som afholdes fuldt ud af en ordregivende myndighed eller anden ordregiver, bør anses for at være koncessioner, når indtjeningen af investeringer og omkostninger, som aktøren har afholdt ved udførelsen af bygge- eller anlægsarbejdet eller leveringen af tjenesteydelsen, afhænger af den konkrete efterspørgsel efter eller tilgængeligheden af tjenesteydelsen eller aktiviteten.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) En driftsrisiko bør udspringe af de faktorer, der ligger uden for parternes kontrol, og kan derfor ikke være resultat af uhensigtsmæssig opfyldelse af kontrakten fra nogen af kontrahenternes side. Det er defineret som risikoen for eksponering for markedets omskiftelighed, der kan bestå i enten en efterspørgsels- eller en forsyningsrisiko eller både en efterspørgsels- og en forsyningsrisiko. Driftsrisikoen kan f.eks. indebære risikoen for, at udbuddet af tjenesteydelserne ikke vil matche efterspørgslen, risikoen for, at de ansvarlige ikke kan betale for de leverede tjenester, eller risikoen for, at omkostningerne for driften af tjenesterne ikke vil blive fuldstændig dækket af indtægten.

Begrundelse

Definitionen og betydningen af "tilgængelighedsrisiko" i artikel 2, stk. 2, er ikke særlig klar. Denne foreslåede nye betragtning er et forsøg på at forbinde den med koncessionshaverens investeringsbeslutninger i forbindelse med udførelsen af koncessionen.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Begrebet særlige eller eksklusive rettigheder er centralt for definitionen af dette direktivs anvendelsesområde, eftersom virksomheder, som hverken er ordregivende myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller offentlige foretagender, kun er omfattet, for så vidt de udøver en af de aktiviteter, der er omfattet på grundlag af sådanne rettigheder. Det bør derfor præciseres, at rettigheder, der er givet gennem en procedure baseret på objektive kriterier, navnlig i henhold til EU-lovgivningen, og hvor der er sikret tilstrækkelig offentlighed, ikke skal forstås som særlige eller eksklusive rettigheder i dette direktiv. Denne lovgivning omfatter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det indre marked for naturgas, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70. De mere og mere forskelligartede former for offentlige foranstaltninger gjorde det nødvendigt at præcisere definitionen af selve indkøbsbegrebet. EU-reglerne om koncessioner henviser til anskaffelsen af bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, hvor det er udnyttelsen af disse bygge- og anlægsarbejder eller tjenester, der tages i betragtning. Anskaffelse skal forstås i bred forstand som opnåelse af fordelene ved de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, men ikke i alle tilfælde med krav om overdragelse af ejendomsretten til ordregivende myndigheder eller andre ordregivere. Desuden omfatter dette direktiv almindeligvis ikke den blotte finansiering af en aktivitet, som hyppigt er forbundet med forpligtelsen til at refundere de modtagne beløb, hvis de ikke anvendes til de tilsigtede formål.

(9) Begrebet særlige eller eksklusive rettigheder er centralt for definitionen af dette direktivs anvendelsesområde, eftersom virksomheder, som hverken er ordregivende myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller offentlige foretagender, kun er omfattet, for så vidt de udøver en af de aktiviteter, der er omfattet på grundlag af sådanne rettigheder.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med den ændrede version af artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det har også vist sig nødvendigt at præcisere, hvad der skal forstås som et enkelt indkøb med den virkning, at den samlede værdi af alle koncessioner indgået med henblik på dette indkøb skal tages i betragtning med hensyn til dette direktivs tærskelværdier, og at indkøbet skal annonceres som en helhed, muligvis opdelt i delkontrakter. Begrebet et enkelt indkøb dækker alle de varer, bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, der er nødvendigt for at udføre et bestemt projekt. Der er f.eks. tale om ét samlet projekt, når den ordregivende myndighed på forhånd har planlagt og udformet det samlet, når de forskellige indkøbte elementer opfylder én samlet økonomisk og teknisk funktion, eller når de på anden måde er logisk forbundne.

(10) Direktivet bør kun finde anvendelse på koncessionskontrakter, hvis værdi er lig med eller højere end en vis tærskelværdi, der bør afspejle koncessionernes klare grænseoverskridende betydning for de økonomiske aktører, der er beliggende i andre medlemsstater. Derfor skal metoden til beregning af den anslåede værdi af en koncession defineres og bør være identisk for koncessioner om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelseskoncessioner, da de fleste kontrakter er blandede. Den bør tage højde for den pågældende koncessions sammenlagte omsætning uden moms inden for kontraktens varighed efter koncessionsgiverens skøn. En koncessions værdi bør tage højde for værdien af alle de bygge- og anlægsarbejder og/eller tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten og er en del af det samme koncessionsprojekt. Der er f.eks. tale om ét samlet projekt, når koncessionsgiveren på forhånd har planlagt og udformet det samlet, når de forskellige elementer af koncessionen opfylder én samlet økonomisk og teknisk funktion, når de på anden måde er logisk forbundne, eller når de kræver de samme typer investering af koncessionshaveren.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med de ændrede versioner af artikel 5 og 6.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at sikre reel åbning af markedet samt passende ligevægt i anvendelsen af reglerne om tildeling af koncessioner inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester må de pågældende virksomheder defineres på anden måde end ved henvisning til deres retlige form. Det bør derfor sikres, at princippet om ligebehandling af ordregivere i den offentlige og den private sektor ikke anfægtes. Det skal desuden i overensstemmelse med traktatens artikel 345 sikres, at medlemsstaternes ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

(11) For at sikre reel adgang til markedet samt passende ligevægt i anvendelsen af reglerne om tildeling af koncessioner inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester må de pågældende virksomheder klart defineres på anden måde end ved henvisning til deres retlige form. Det bør sikres, at princippet om ligebehandling af ordregivere i den offentlige og den private sektor overholdes. Det skal desuden i overensstemmelse med artikel 345 TEUF sikres, at medlemsstaternes ejendomsretlige ordninger ikke berøres.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Koncessioner kan tildeles af ordregivere for at dække behovene for flere aktiviteter, der kan være underlagt forskellige juridiske ordninger. Det skal klart fremgå, at de retsregler, der gælder for en enkelt koncession, der omfatter flere aktiviteter, bør være de regler, der gælder for den aktivitet, som den først og fremmest tager sigte på. Hvilken aktivitet koncessionen først og fremmest tager sigte på, fastslås på grundlag af den analyse af, hvilke behov den specifikke koncession skal dække, som ordregiveren foretager for at vurdere koncessionens værdi og udarbejde koncessionsudbudsmaterialet. I visse tilfælde kan det være objektivt umuligt at fastslå, hvilken aktivitet koncessionen først og fremmest tager sigte på. Det bør fastsættes, hvilke regler der skal gælde i disse tilfælde.

(12) Koncessioner kan tildeles af en koncessionsgiver for at dække behovene for flere aktiviteter, der kan være underlagt forskellige juridiske ordninger. Det skal klart fremgå, at de retsregler, der gælder for en enkelt koncession, der omfatter flere aktiviteter, bør være de regler, der gælder for den aktivitet, som den først og fremmest tager sigte på. Hvilken aktivitet koncessionen først og fremmest tager sigte på, fastslås på grundlag af den analyse af, hvilke behov den specifikke koncession skal dække, som koncessionsgiveren foretager for at vurdere koncessionens værdi og udarbejde koncessionsdokumenterne. I visse tilfælde kan det være objektivt umuligt at fastslå, hvilken aktivitet koncessionen først og fremmest tager sigte på. Det bør fastsættes, hvilke regler der skal gælde i disse tilfælde.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra direktivets anvendelsesområde udelukkes visse tjenesteydelseskoncessioner, som er tildelt en økonomisk aktør, der selv er en ordregivende myndighed eller anden ordregiver, på grundlag af en eksklusiv rettighed, som den økonomiske aktør har i henhold til offentliggjort national lovgivning eller administrativ bestemmelse, og som er tildelt i henhold til traktaten og sektorspecifik EU-lovgivning om forvaltning af netværksinfrastruktur i forbindelse med aktiviteterne i bilag III, eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør det umuligt at følge en udbudsprocedure for tildelingen. Uanset og med forbehold af de juridiske konsekvenser som følge af generel udelukkelse fra direktivets anvendelsesområde bør koncessioner som defineret i artikel 8, stk. 1, være omfattet af forpligtelsen til at offentliggøre en bekendtgørelse om koncessionstildeling for at sikre grundlæggende gennemsigtighed, medmindre betingelserne for denne gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik lovgivning.

(13) Det er hensigtsmæssigt at der fra direktivets anvendelsesområde udelukkes visse tjenesteydelseskoncessioner, der vedrører en aktivitet i bilag III, herunder tjenesteydelseskoncessioner vedrørende forvaltningen af netværksinfrastruktur i forbindelse med sådan en aktivitet, når disse koncessioner tildeles en økonomisk aktør, der har en eksklusiv rettighed i henhold til offentliggjort national lovgivning eller administrativ bestemmelse, og som er tildelt i henhold til traktaten og sektorspecifik EU-lovgivning, eftersom en sådan eksklusiv rettighed gør det umuligt at følge en udbudsprocedure for tildelingen. Uanset og med forbehold af de juridiske konsekvenser som følge af generel udelukkelse fra direktivets anvendelsesområde bør sådanne koncessioner være omfattet af forpligtelsen til at offentliggøre en bekendtgørelse om koncessionstildeling for at sikre grundlæggende gennemsigtighed, medmindre betingelserne for denne gennemsigtighed er fastlagt i sektorspecifik lovgivning. Hvis en medlemsstat tildeler en eksklusiv rettighed til en økonomisk aktør til udøvelsen af en af aktiviteterne i bilag III, bør den underrette Kommissionen herom for at styrke gennemsigtigheden.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Det er hensigtsmæssigt at udelukke koncessioner fra direktivet, der vedrører spil, som indebærer en økonomisk risiko, fordi der gøres en indsats med penge i hasardspil (lotteri, væddemål), og som er tildelt et eller flere organer af en eller flere medlemsstater på grundlag af eksklusive rettigheder givet i henhold til gældende national lovgivning eller administrativ bestemmelse i overensstemmelse med traktaterne. Denne udelukkelse er begrundet i tildelingen af eksklusive rettigheder til et eller flere fælles organer på nationalt plan, hvilket umuliggør gennemførelsen af en udbudsprocedure, og i nødvendigheden af at opretholde medlemsstaternes mulighed for at regulere spilsektoren på nationalt plan af hensyn til deres pligt til at beskytte den offentlige orden og samfundsordenen.

Begrundelse

Ny betragtning, der præciserer udelukkelsen af en del af spilsektoren. Tildelingen af eksklusive rettigheder umuliggør enhver udbudsprocedure. Medlemsstaterne skal også bevare et spillerum i denne følsomme sektor (beskyttelse af den offentlige orden og samfundsordenen). En stats handlefrihed i den henseende må ikke udhules af regler, der er uhensigtsmæssige for sektoren (f.eks. lukning af spillested for hasardspil).

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) Tjenesteydelseskontrakter på områderne civilforsvar, civilbeskyttelse og uheldsforebyggelse bør udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde. Disse områder omfatter i særdeleshed udrykningskørsel, der bør defineres som adskilt fra ambulancetjenester til patienttransport. For at sikre en velfungerende civilbeskyttelse og et velfungerende katastrofeberedskab af hensyn til offentligheden bør det være tilstrækkeligt at anvende primærretlige principper.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes kompetence til at tildele, definere og tilrettelægge public service-opgaver i overensstemmelse med protokol nr. 29 om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne, der er knyttet som bilag til traktaterne.

Begrundelse

Der bør indsættes en ny betragtning, der udtrykkeligt henviser til Amsterdam-protokollen som instrument i den primære EU-ret. Dette ændringsforslag går i samme retning som henvisningen til Amsterdam-protokollen i Kommissionens fortolkningsmeddelelse om koncessioner i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Det er hensigtsmæssigt at udelukke visse tjenesteydelseskoncessioner og koncessioner om bygge- og anlægsarbejder, der tildeles en virksomhed, der er tilknyttet ordregivere, hvis hovedaktivitet er at præstere disse tjenesteydelser eller arbejder til den sammenslutning, virksomheden er tilknyttet, og ikke markedsføre dem. Det er også nødvendigt at udelukke visse koncessioner vedrørende tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, som ordregiveren har tildelt et joint venture, der består af flere ordregivere, med henblik på udøvelse af de i dette direktiv omhandlede aktiviteter, og som denne deltager i. Det bør dog sikres, at denne udelukkelse ikke skaber konkurrenceforvridning til fordel for de virksomheder eller joint ventures, som er tilknyttet ordregiverne. Der bør fastsættes et passende regelsæt, især vedrørende grænser for, hvor stor en del af omsætningen virksomhederne må skaffe fra markedet, således at de, når denne grænse er nået, mister muligheden for at få tildelt koncessioner uden udbud, og vedrørende sammensætningen af joint ventures og stabiliteten i forbindelserne mellem disse joint ventures og de ordregivere, som de består af.

(14) Det er hensigtsmæssigt at udelukke visse tjenesteydelseskoncessioner og koncessioner om bygge- og anlægsarbejder, der tildeles virksomheder, der er tilknyttet ordregivere, med eller uden privat deltagelse, og hvis hovedaktivitet er at præstere disse tjenesteydelser eller arbejder til den sammenslutning, virksomhederne er tilknyttet, og ikke markedsføre dem. Det er også nødvendigt at udelukke visse koncessioner vedrørende tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, som ordregiveren har tildelt et joint venture, der består af flere ordregivere, med henblik på udøvelse af de i dette direktiv omhandlede aktiviteter, og som denne deltager i. Det bør dog sikres, at denne udelukkelse ikke skaber konkurrenceforvridning til fordel for de virksomheder eller joint ventures, som er tilknyttet ordregiverne. Der bør fastsættes et passende regelsæt, især vedrørende grænser for, hvor stor en del af omsætningen virksomhederne må skaffe fra markedet, således at de, når denne grænse er nået, mister muligheden for at få tildelt koncessioner uden udbud, og vedrørende sammensætningen af joint ventures og stabiliteten i forbindelserne mellem disse joint ventures og de ordregivere, som de består af.

Begrundelse

Præcisering af artikel 11 i direktivet vedrørende tilknyttede virksomheder. I henhold til denne artikel er privat deltagelse i tilknyttede virksomheder tilladt, hvilket er i strid med tankegangen i artikel 15 om offentligt-offentligt samarbejde, hvor der ikke er mulighed for deltagelse i den juridiske person, der kontrolleres af den ordregivende myndighed eller anden ordregiver.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Der kan i vandsektoren forekomme såkaldte tilknyttede virksomheder med forskellige aktiviteter, der opererer inden for andre aktivitetssektorer med andre markedsstrukturer (f.eks. både liberaliserede og ikke-liberaliserede), og som kan støde på strukturelle problemer ved anvendelsen af kravene om undtagelse i dette direktiv. Derfor kan der anvendes en overgangsordning indtil 2020 for at give de tilknyttede virksomheder, der gennemfører koncessioner med henblik på at udføre aktiviteter inden for vandsektoren, mulighed for at gøre effektiv brug af denne undtagelse. I løbet af den pågældende periode kan eksisterende koncessioner forlænges, uden at dette direktiv finder anvendelse, hvis visse betingelser er opfyldt. For at en tilknyttet virksomhed kan undtages, skal 80 % af dens gennemsnitlige omsætning i henhold til artikel 11 imidlertid hidrøre fra aktiviteter, den udøver med medlemmer af den økonomiske gruppe, den tilhører, direkte til dem eller til borgere på vegne af dem. Dette krav til omsætningen kan dog være svært at opfylde for tilknyttede virksomheder med forskellige aktiviteter inden for vandsektoren, eftersom disse virksomheders omsætning omfatter aktiviteter i både liberaliserede og ikke-liberaliserede sektorer. Overgangsperioden skal give de pågældende tilknyttede virksomheder rimelig tid til at tilpasse deres interne organisation, eventuelt ved at adskille regnskabet for deres aktiviteter i vandsektoren fra deres andre aktiviteter. For at begrænse eventuel konkurrenceforvridning bør de pågældende kontrakter dog ophøre senest i juli 2020. Efter udløbet af overgangsperioden bør denne tilpasning af deres interne organisation give dem mulighed for at opfylde betingelserne i dette direktiv for undtagelser for tilknyttede virksomheder.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Dette direktiv bør ikke gælde for koncessioner, som ordregivere har tildelt med det formål at muliggøre udførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag III, hvis den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri, jf. den procedure, der er fastlagt med henblik herpå i henhold til artikel 27 og 28 i direktiv [direktiv 2004/17/EF]. Denne procedure skal sikre, at de berørte ordregivere gives retssikkerhed og tilbydes en passende beslutningsprocedure, der gør det muligt på kort tid at sikre en ensartet anvendelse af EU-retten på området.

(15) Koncessioner, som ordregivere har tildelt med det formål at muliggøre udførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag III, i en medlemsstat, hvor aktiviteten er undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri, bør ikke betragtes som koncessioner i medfør af dette direktiv og bør derfor ikke falde ind under det. Direkte undergivelse under almindelige konkurrencevilkår bør analyseres i henhold til artikel 27 og 28 i direktiv 2004/17/EF. Denne procedure skal sikre, at de berørte ordregivere gives retssikkerhed og tilbydes en passende beslutningsprocedure, der gør det muligt på kort tid at sikre en ensartet anvendelse af EU-retten på området.

Begrundelse

Overensstemmelse med den ændrede artikel 14.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Direktivet gælder ikke for tildeling af en koncession, der er foretaget af internationale organisationer på egne vegne og for egen regning. Det skal dog afklares, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt, at dette direktiv finder anvendelse for koncessionstildeling, der er underlagt særlige internationale regler.

(16) Direktivet gælder ikke for tildeling af en koncession, der er foretaget af internationale organisationer på egne vegne og for egen regning. Det skal dog undersøges, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt, at dette direktiv finder anvendelse for koncessionstildelinger, der er underlagt særlige internationale regler, for at opnå større retssikkerhed for økonomiske aktører. Det indre marked og de internationale markeder er i stigende grad indbyrdes forbundne, og derfor bør politikker vedrørende offentlige indkøb bruges som et redskab til at fremme Unionens principper, f.eks. gennemsigtighed, en principholdning imod korruption, gensidighedsprincippet og fremme af sociale rettigheder og menneskerettigheder.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Der er betydelig retlig usikkerhed med hensyn til det omfang, hvori samarbejde mellem offentlige myndigheder er omfattet af reglerne om tildeling af koncession. EU-Domstolens relevante retspraksis fortolkes forskelligt af medlemsstaterne og endda af ordregivende myndigheder eller visse andre ordregivere. Det er derfor nødvendigt at afklare, i hvilke tilfælde koncessioner indgået mellem sådanne myndigheder ikke er underlagt anvendelsen af reglerne om tildeling af koncessioner. Afklaringen bør afstemmes med de principper, der er fastlagt i Domstolens relevante retspraksis. Den kendsgerning, at begge aftaleparter selv er ordregivende myndigheder eller andre ordregivere i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 1, udelukker ikke i sig selv anvendelsen af reglerne om tildeling af koncessioner. Anvendelsen af reglerne om koncessionstildeling bør imidlertid ikke indvirke på de offentlige myndigheders frihed til at beslutte, hvordan de vil udføre deres offentlige tjenesteydelsesopgaver. Koncessioner tildelt kontrollerede virksomheder eller samarbejde om fælles udførelse af de deltagende ordregivende myndigheders henholdsvis andre ordregiveres offentlige tjenesteydelsesopgaver bør derfor undtages fra reglerne, hvis betingelserne i dette direktiv er opfyldt. Dette direktiv har til formål at sikre, at alt undtaget samarbejde mellem offentlige organisationer ikke fører til konkurrencefordrejning i forbindelse med private økonomiske aktører. En ordregivende myndigheds deltagelse som tilbudsgiver i en procedure med henblik på tildelingen af en offentlig kontrakt må heller ikke forårsage konkurrencefordrejning.

(17) Der er betydelig retlig usikkerhed med hensyn til det omfang, hvori samarbejde mellem offentlige myndigheder er omfattet af reglerne om tildeling af koncession. EU-Domstolens relevante retspraksis fortolkes forskelligt af medlemsstaterne. Det er derfor nødvendigt i henhold til den pågældende retspraksis at afklare, under hvilke betingelser tildelingen af koncessioner indgået mellem offentlige myndigheder ikke er underlagt anvendelsen af reglerne i dette direktiv. Afklaringen bør afstemmes med de principper, der er fastlagt i Domstolens relevante retspraksis. Den kendsgerning, at begge aftaleparter selv er ordregivende myndigheder eller andre ordregivere i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), udelukker ikke i sig selv anvendelsen af reglerne om tildeling af koncessioner. Anvendelsen af reglerne om koncessionstildeling ikke indvirke på de offentlige myndigheders ret til frit at beslutte, hvordan de vil udføre deres offentlige tjenesteydelsesopgaver. Tildeling af koncessioner til kontrollerede virksomheder bør derfor undtages fra reglerne i dette direktiv, hvis betingelserne er opfyldt. En ordregivende myndigheds deltagelse som tilbudsgiver i en procedure med henblik på tildelingen af en koncession bør ikke forårsage konkurrencefordrejning. For at sikre dette bør betingelserne for udelukkelse af kontrakter fra dette direktivs anvendelsesområde fortolkes snævert. Hvis en af de kumulative betingelser for udelukkelse fra anvendelsesområdet på et tidspunkt i løbet af gennemførelsen af en kontrakt eller et samarbejde, der er blevet udelukket fra dette direktivs anvendelsesområde, ikke længere er opfyldt, skal den igangværende kontrakt eller det igangværende samarbejde åbnes for konkurrence gennem almindelige koncessionstildelingsprocedurer.

Begrundelse

Præcisering af betragtningen.. Spørgsmålet om samarbejde mellem offentlige myndigheder med henblik på fælles udførelse af en offentlig tjenesteydelsesopgave behandles i en ny, separat betragtning.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17a) En betingelse for at fastslå, hvorvidt en koncession tildelt af en ordregivende myndighed eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), til en anden juridisk person bør falde uden for dette direktivs anvendelsesområde, er, at denne myndighed eller ordregiver udøver en kontrol over den pågældende juridiske person, der svarer til den kontrol, den udøver over sine egne tjenestegrene. Det betyder, at den har bestemmende indflydelse på både strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger, der træffes af den kontrollerede juridiske person. For at fastslå, om der er tale om en sådan kontrol, kan der ligeledes tages hensyn til elementer såsom niveauet af repræsentation i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganerne, bestemmelserne herom i vedtægterne eller ejendomsforholdet. Det bør ikke kræves i henhold til dette direktiv, at den kontrollerede juridiske person ejes fuldstændigt af den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren. Ovennævnte betingelser bør finde tilsvarende anvendelse, såfremt en ordregivende myndighed tildeler en offentlig kontrakt til en juridisk person, som den kontrollerer sammen med andre ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17b) Samarbejde mellem lokale offentlige myndigheder eller mellem lokale offentlige myndigheder og sammenslutninger, der udelukkende består af lokale offentlige myndigheder, og som har til formål i fællesskab at sikre organisationen af den samme offentlige tjenesteydelsesopgave i offentlighedens interesse inden for rammerne af medlemsstaternes interne institutionelle og administrative organisation, bør undtages fra dette direktivs anvendelsesområde. EU-retten pålægger ikke de offentlige myndigheder at anvende en bestemt retlig form for at udføre en offentlig serviceopgave i fællesskab. Ligeledes bør overførsler af kompetencer vedrørende offentlige tjenesteydelsesopgaver, der indebærer en samlet overførsel af ansvar mellem lokale offentlige myndigheder eller mellem lokale offentlige myndigheder og sammenslutninger, der udelukkende består af lokale offentlige myndigheder, inden for rammerne af medlemsstaternes interne institutionelle og administrative organisation og i henhold til gældende national lovgivning eller anden forskrift, undtages fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17c) For at undgå, at markedet sættes ud af kraft, og at konkurrencen hindres, bør koncessionens varighed begrænses.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) For at sikre tilstrækkelig offentliggørelse af bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner over en vis værdi, der tildeles af ordregivere og ordregivende myndigheder, bør tildelingen af sådanne kontrakter ske efter en obligatorisk offentliggørelse af en koncessionsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Tærskelværdierne bør afspejle koncessionernes klare grænseoverskridende betydning for de økonomiske aktører, der er beliggende i andre medlemsstater. Ved beregningen af værdien af en tjenesteydelseskoncession skal der tages hensyn til den anslåede værdi af alle tjenesteydelser, der skal ydes af koncessionshaveren, set ud fra en potentiel tilbudsgivers synspunkt.

(18) For at sikre tilstrækkelig offentliggørelse af bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner, hvis værdi er lig med eller højere end en vis tærskelværdi, bør tildelingen af sådanne kontrakter ske efter en obligatorisk offentliggørelse af en koncessionsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Udtrykket tærskelværdi og beregningsmetoden uddybes og præciseres i betragtning 10 i overensstemmelse med de ændrede artikler 5 og 6.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) I lyset af de skadelige virkninger for konkurrencen bør tildeling af koncessioner uden forudgående offentliggørelse kun være tilladt under ganske særlige omstændigheder. Denne undtagelse bør begrænses til tilfælde, hvor det fra begyndelsen er klart, at offentliggørelse ikke fører til mere konkurrence, især fordi der objektivt set kun er en økonomisk aktør, der har formåen til at gennemføre den pågældende koncession. Kun situationer med objektiv eksklusivitet kan berettige tildeling af en koncession uden offentliggørelse til en økonomisk aktør, hvor situationen med eksklusivitet ikke er skabt af den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren selv med henblik på den fremtidige tildelingsprocedure, og hvor der efter grundig vurdering ikke findes tilstrækkelige alternativer.

(19) I lyset af de skadelige virkninger for konkurrencen bør tildeling af koncessioner uden forudgående offentliggørelse kun være tilladt under ganske særlige omstændigheder og begrænses til tilfælde, hvor det fra begyndelsen er klart, at offentliggørelse ikke fører til mere konkurrence, især fordi der objektivt set kun er en økonomisk aktør, der har formåen til at gennemføre den pågældende koncession, eller hvor genstanden for koncessionen vedrører sociale tjenesteydelser eller andre specifikke tjenesteydelser med en minimal grænseoverskridende virkning.

Begrundelse

Præcisering af de tilfælde, hvor en koncessionsbekendtgørelse ikke er nødvendig. Betragtningen ajourføres navnlig med henblik på at udelade forhåndsmeddelelse vedrørende sociale ydelser og andre specifikke ydelser, som oprindeligt var indeholdt i artikel 26, stk. 3.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) En gennemgang af de såkaldte prioriterede og ikke-prioriterede tjenesteydelser (A- og B-tjenesteydelser), som Kommissionen har foretaget, har vist, at det ikke er berettiget at begrænse den fulde anvendelse af lovgivningen om offentlige indkøb til en afgrænset gruppe af tjenesteydelser. Som følge heraf bør direktivet gælde for en række tjenesteydelser (som f.eks. catering- og vanddistributionstjenester), da begge områder udviser potentiale for grænseoverskridende handel.

(20) En gennemgang af de såkaldte prioriterede og ikke-prioriterede tjenesteydelser (A- og B-tjenesteydelser), som Kommissionen har foretaget inden for rammerne af reformen af reglerne for offentlige kontrakter, har vist, at det ikke er berettiget at begrænse den fulde anvendelse af lovgivningen om offentlige indkøb til en afgrænset gruppe af tjenesteydelser Som følge heraf bør direktivet gælde for en række tjenesteydelser, som udviser potentiale for grænseoverskridende handel.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) På baggrund af resultaterne af den evaluering, som Kommissionen gennemførte vedrørende reformen af reglerne for offentlige indkøb, bør kun de tjenesteydelser, der har en begrænset grænseoverskridende dimension, især de såkaldte personlige tjenesteydelser, såsom visse social, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige tjenesteydelser, udelukkes fra direktivets fulde anvendelse. Disse tjenester ydes i en særlig sammenhæng, som er meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat som følge af forskellige kulturelle traditioner. Der bør derfor fastlægges en særlig ordning for koncessioner for disse tjenesteydelser, som tager hensyn til, at de først for nylig er blevet reguleret. En forpligtelse til at offentliggøre en forhåndsmeddelelse og en bekendtgørelse om koncessionstildeling for koncessioner, hvis værdi er lig med eller højere end de tærskelværdier, der er fastsat i dette direktiv, er en hensigtsmæssig måde at meddele oplysninger om forretningsmuligheder til potentielle tilbudsgivere og om antallet og type af kontrakter, der kan tildeles interesserede parter. Medlemsstaterne bør endvidere indføre passende foranstaltninger, hvad angår tildeling af koncessionskontrakter for disse tjenesteydelser, der har til formål at sikre overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling af økonomiske aktører samt give ordregivende myndigheder og andre ordregivere mulighed for at tage hensyn til de pågældende tjenesteydelsers særlige karakter. Medlemsstaterne bør sikre, at ordregivende myndigheder og andre ordregivere har mulighed for at tage hensyn til behovet for at sikre tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, at der er adgang til dem, og at de er alment tilgængelige, til de forskellige brugeres særlige behov, at brugerne inddrages og får indflydelse samt innovation.

(21) På baggrund af resultaterne af den evaluering, som Kommissionen gennemførte vedrørende reformen af reglerne for offentlige indkøb, bør kun de tjenesteydelser, der har en begrænset grænseoverskridende dimension, især de såkaldte personlige tjenesteydelser, såsom visse social, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige tjenesteydelser, udelukkes fra direktivets fulde anvendelse. Disse tjenester ydes i en særlig sammenhæng, som er meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat som følge af forskellige kulturelle traditioner. Der bør derfor fastlægges en enklere ordning for koncessioner for disse tjenesteydelser, som tager hensyn til, at de først for nylig er blevet reguleret. En forpligtelse til at offentliggøre en bekendtgørelse om koncessionstildeling for koncessioner, hvis værdi er lig med eller højere end den tærskelværdi, der er fastsat i dette direktiv, er en hensigtsmæssig måde at sikre overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed samt give koncessionsgiver mulighed for at tage hensyn til de pågældende tjenesteydelsers særlige karakter. Medlemsstaterne bør sikre, at koncessionsgiveren har mulighed for at tage hensyn til behovet for at sikre innovation og, i henhold til artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26, der er knyttet som bilag til traktaterne, et højt niveau med hensyn til kvalitet og sikkerhed samt overkommelige priser, lige behandling og fremme af universel adgang og af brugernes rettigheder.

Begrundelse

Forslaget til direktiv hindrer ikke de offentlige myndigheder i at fastsætte et passende kvalitetsniveau eller forpligtelser til offentlige tjenesteydelser inden for rammerne af en koncessionskontrakt. Direktivet regulerer tildelingen af kontrakterne, men ikke de mål, som de offentlige myndigheder forfølger ved tildelingen heraf.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Dette direktiv bør ikke berøre nationale, regionale og lokale myndigheders frihed til i overensstemmelse med EU-lovgivningen at kunne definere tjenester af almen økonomisk interesse, deres omfang og kendetegnene for de tjenester, der skal leveres, og dermed også kunne fastlægge alle kvalitative betingelser for at forfølge deres målsætninger for den offentlige politik. Direktivet bør heller ikke berøre de nationale, regionale og lokale myndigheders beføjelser til at levere, udlægge og finansiere tjenesteydelser af almen økonomisk interesse i henhold til artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26, der er knyttet som bilag til traktaterne. Dette direktiv vedrører endvidere ikke finansieringen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse eller støtte bevilget af medlemsstaterne, navnlig på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område, i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler.

Begrundelse

Påmindelse om de nationale, regionale og lokale myndigheders frihed til at definere tjenesteydelser af almen økonomisk interesse samt levere, udlægge og finansiere økonomiske tjenesteydelser af almen interesse i overensstemmelse med traktaterne.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af den kulturelle sammenhæng og disses tjenesters følsomhed bør medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser til at planlægge valget af leverandører på den måde, de finder mest hensigtsmæssig. Reglerne i dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende særlige kvalitetskriterier ved udvælgelsen af tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, som er fastlagt i den frivillige European Quality Framework for Social Services, der er udarbejdet af EU's Udvalg for Social Beskyttelse. Medlemsstater og/eller offentlige ordregivere kan selv levere disse ydelser eller tilrettelægge sociale tjenesteydelser på en måde, der ikke omfatter indgåelse af koncessioner, f.eks. ved blot at finansiere sådanne ydelser eller udstede licens eller godkendelse til alle økonomiske aktører, der opfylder de betingelser, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren på forhånd har fastlagt, uden grænser eller kvoter, såfremt et sådant system sikrer tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder principperne om gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling.

(22) Under hensyntagen til vigtigheden af den kulturelle sammenhæng og disses tjenesters følsomhed bør medlemsstaterne have vide skønsbeføjelser til at planlægge valget af leverandører på den måde, de finder mest hensigtsmæssig. Reglerne i dette direktiv forhindrer ikke medlemsstaterne i at anvende særlige kvalitetskriterier ved udvælgelsen af tjenesteydere, som f.eks. de kriterier, som er fastlagt i den frivillige European Quality Framework for Social Services, der er udarbejdet af EU's Udvalg for Social Beskyttelse. Medlemsstater og/eller offentlige ordregivere kan selv levere disse ydelser eller tilrettelægge dem på en måde, der ikke omfatter indgåelse af koncessioner, f.eks. ved blot at finansiere sådanne ydelser eller udstede licens eller godkendelse til alle økonomiske aktører, der opfylder de betingelser, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren på forhånd har fastlagt, uden grænser eller kvoter, såfremt et sådant system sikrer tilstrækkelig bekendtgørelse og overholder principperne om gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22a) For at sikre fortrolighed under proceduren bør koncessionsgivere ikke offentliggøre oplysninger, som de økonomiske aktører har fremsendt, og som de har betegnet som fortrolige. Manglende overholdelse af dette krav bør stille koncessionsgiveren til ansvar herfor, hvis den økonomiske aktør klart kan påvise, at han eller hun har lidt skade. Ligeledes bør økonomiske aktører ikke offentliggøre oplysninger, som er betegnet som fortrolige. Manglende overholdelse af dette krav bør stille de økonomiske aktører til ansvar herfor.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22b) Proceduren for tildeling af koncessionskontrakter bør bestå af flere faser, herunder offentliggørelse af en koncessionsbekendtgørelse, der giver en koncessionsgiver, der ønsker at tildele en koncession, mulighed for at tilkendegive sin hensigt; de interesserede økonomiske aktørers indgivelse af ansøgning som svar på denne bekendtgørelse; efterprøvning af ansøgernes betingelser for deltagelse; ansøgernes afgivelse af bud; koncessionsgiverens ret til at forhandle med tilbudsgiveren på grundlag af objektive tildelingskriterier; koncessionsgiverens beslutning om tildeling af koncessionskontrakten til koncessionshaveren og offentliggørelse af bekendtgørelsen om koncessionstildeling. Der bør kunne indføres mellemliggende faser, herunder udvælgelsen af visse ansøgere med tilladelse til at afgive bud og afsendelsen af en opfordring til de således udvalgte ansøgere til at afgive bud. Koncessionsgiveren bør ligeledes kunne anmode økonomiske aktører, der ikke har svaret på koncessionsbekendtgørelsen. Med forbehold af overholdelsen af principperne om gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling bør rækkefølgen af visse faser endvidere kunne ændres, således at de afgivne bud eksempelvis kan analyseres, inden kriterierne for deltagelse efterprøves. Med forbehold af overholdelsen af dette direktiv bør koncessionsgiveren have stor fleksibilitet til at definere den procedure, der fører til valget af koncessionshaveren, og de to eneste obligatoriske faser er offentliggørelsen af en koncessionsbekendtgørelse i begyndelsen af proceduren, undtagen når denne ikke kræves i dette direktiv, og offentliggørelsen af en bekendtgørelse om koncessionstildeling i slutningen af proceduren. Denne frihed bør modsvares af en forpligtelse til gennemsigtighed og ligebehandling af kandidaterne og tilbudsgiverne.

Begrundelse

Præcisering af tildelingsproceduren for at sikre en større forståelse af artiklerne om procedurens forløb, gennemsigtigheden og de proceduremæssige garantier. Der lægges vægt på koncessionsgiverens ret til at vælge at tilføje mellemliggende faser eller ændre fasernes rækkefølge under overholdelse af dette direktiv og med forbehold af den obligatoriske offentliggørelse af koncessionsbekendtgørelsen i begyndelsen af proceduren og af bekendtgørelsen om koncessionstildeling i slutningen af proceduren.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Betragtning 22 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22c) Med henblik på at bekæmpe svig, favorisering og korruption og undgå interessekonflikter vedtager medlemsstaterne bestemmelser, der skal sikre gennemsigtighed ved tildelingen og ligebehandling af alle ansøgere og tilbudsgivere. De vedtagne foranstaltninger bør etablere og anvende omfattende advarsels- og overvågningssystemer, der kan aktiveres for at forhindre, opdage og standse indberettede tilfælde af udbudssvindel, korruption, interessekonflikter og andre alvorlige uregelmæssigheder.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) For at give alle interesserede virksomheder mulighed for at indgive ansøgninger og tilbud bør ordregivende myndigheder og andre ordregivere være forpligtet til at overholde en minimumsfrist for modtagelse af sådanne ansøgninger.

(23) For at give alle interesserede virksomheder mulighed for at indgive ansøgninger eller tilbud bør koncessionsgiveren være forpligtet til at overholde en minimumsfrist for modtagelse af sådanne ansøgninger eller tilbud.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Valget af forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og rimelige udvælgelseskriterier og anvendelsen af disse på de økonomiske aktører er af afgørende betydning for, at de kan få effektiv adgang til de økonomiske muligheder, der er forbundet med koncessioner. Især muligheden for at en ansøger kan basere sig på andre enheders formåen, kan være afgørende for, at små og mellemstore virksomheder bliver i stand til at deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, at udvælgelseskriterierne udelukkende bør vedrøre aktørernes tekniske, finansielle og økonomiske formåen og bør offentliggøres i koncessionsbekendtgørelsen og ikke kan afskære en økonomisk aktør fra at basere sig på andre enheders formåen, uanset den juridiske karakter af dens forbindelser med disse enheder, hvis sidstnævnte godtgør over for den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren, at den råder over de nødvendige ressourcer.

(24) Valget af forholdsmæssige, ikke-diskriminerende og rimelige udvælgelseskriterier og anvendelsen af disse på de økonomiske aktører er af afgørende betydning for, at de kan få effektiv adgang til de økonomiske muligheder, der er forbundet med koncessioner. Især muligheden for at en ansøger kan basere sig på andre enheders formåen, kan være afgørende for, at små og mellemstore virksomheder bliver i stand til at deltage. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte, at udvælgelseskriterierne bør være klart definerede, bør vedrøre ansøgernes faglige, tekniske og finansielle formåen og have tilknytning til kontraktens genstand, bør offentliggøres i koncessionsbekendtgørelsen og ikke kan afskære en ansøger fra at basere sig på andre enheders formåen, uanset den juridiske karakter af dens forbindelser med disse enheder, hvis sidstnævnte godtgør over for koncessionsgiveren, at den råder over de nødvendige ressourcer.

Begrundelse

Overensstemmelse med den ændrede artikel 36.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling bør kriterierne for tildeling af koncessioner altid opfylde visse generelle standarder. De bør på forhånd gøres offentlig tilgængelige for alle potentielle tilbudsgivere, vedrøre kontraktens genstand og ikke give den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De bør sikre muligheden for effektiv konkurrence og bør være ledsaget af krav, der giver mulighed for en effektiv kontrol af tilbudsgivernes oplysninger. For at overholde disse normer og samtidig øge retssikkerheden bør medlemsstaterne stille som krav, at kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes.

(25) For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling bør kriterierne for tildeling af koncessioner altid opfylde visse generelle standarder. De bør på forhånd gøres offentlig tilgængelige for alle ansøgere eller tilbudsgivere og have tilknytning til kontraktens genstand. De bør sikre muligheden for effektiv konkurrence og bør være ledsaget af minimumskrav, der giver koncessionsgiveren mulighed for at foretage en effektiv kontrol af ansøgernes eller tilbudsgivernes oplysninger.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med ny artikel om tildelingskriterier.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a) For bedre at integrere sociale hensyn i tildelingen af koncessioner bør koncessionsgiveren også have mulighed for at lade karakteristika vedrørende arbejdsforhold indgå i tildelingskriterierne. Disse karakteristika bør sigte mod at beskytte sundheden hos det personale, der er involveret i fremstillingsprocessen, eller mod at fremme social integration af ugunstigt stillede personer eller personer i udsatte grupper, som indgår i det personale, der har fået til opgave at udføre kontrakten, herunder adgang for personer med handicap. Koncessionsgiveren bør også kunne anvende organiseringen af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre den pågældende koncessionskontrakt, og deres kvalifikationer og erfaringer som tildelingskriterier, i det omfang som det kan have indflydelse på kvaliteten af kontraktens udførelse og følgelig på tilbuddets økonomiske værdi. For at sikre at kvinder og mænd har lige adgang til arbejdsmarkedet, bør koncessionsgiveren også være i stand til at medtage karakteristika vedrørende fremme af ligestilling mellem kønnene blandt tildelingskriterierne.

 

 

 

 

Begrundelse

Omorganisering af betragtningerne (logisk forbindelse mellem betragtning 29 og betragtning 25 om tildelingskriterierne). Styrkelse af de sociale hensyn. Fjernelse af henvisningerne til kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud, de tekniske specifikationer og produktets livscyklus, da de ikke er relevante for koncessionerne (glossaret for offentlige kontrakter). Hvis koncessionsgiveren ønsker det og under overholdelse af EU-retten, kan han eller hun fastsætte tildelingskriterier med relation til sociale hensyn (jf. de nye artikler 38a og 38b).

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b) Tekniske og funktionelle krav bør fastlægge de egenskaber, der kræves af de bygge- og anlægsarbejder og/eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen, herunder krav vedrørende adgang for handicappede eller miljøpræstationsniveauer. Disse tekniske og funktionelle krav bør anføres i koncessionsdokumenterne og bør overholde principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. De bør ikke udformes med det formål kunstigt at indskrænke konkurrencen.

Begrundelse

Præcisering af tekniske og/eller funktionelle krav, der fastlægger de egenskaber, der kræves af de bygge- og anlægsarbejder og/eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen. Dette udtryk virker mere passende for koncessionerne end de tekniske specifikationer, der oprindeligt var foreslået i forslaget til direktiv (færre detaljer, overensstemmelse med koncessionens "ånd" baseret på overførslen af den økonomiske risiko til koncessionshaveren, der skal kunne bevare en vis grad af fleksibilitet, hvis koncessionsgiveren ønsker det).

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Når ordregivende myndigheder og andre ordregivere vælger at tildele en koncession til den, der har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bør de fastlægge de økonomiske og kvalitative kriterier ud fra det grundlag, de vil benytte til at vurdere tilbuddene for at udpege det tilbud, der sikrer det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Disse kriterier bør fastsættes ud fra koncessionens genstand, eftersom de bør gøre det muligt at vurdere de enkelte tilbuds resultatniveau i forhold til koncessionens genstand som defineret i de tekniske specifikationer og at måle forholdet mellem kvalitet og pris for hvert tilbud.

udgår

Begrundelse

Fjernelse af henvisningen til kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud, da det ikke er relevant for koncessionerne (glossaret for offentlige kontrakter).

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Koncessioner er normalt langsigtede, komplekse arrangementer, hvor koncessionshaver påtager sig ansvar og risici, der traditionelt bæres af de ordregivende myndigheder, og som normalt hører under deres ansvarsområde, og af andre ordregivere. Derfor bør ordregivende myndigheder og andre ordregivere bevare en vis fleksibilitet med hensyn til at organisere tildelingsprocessen, herunder også en mulighed for at forhandle kontraktens indhold med ansøgerne. For at sikre ligebehandling og gennemsigtighed igennem hele tildelingsproceduren bør der fastsættes visse krav med hensyn til tildelingsprocessen, herunder forhandlinger, udbredelse af informationer og adgang til skriftlige optegnelser. For at undgå urimelig behandling af potentielle ansøgere er det også nødvendigt at fastsætte, at der ikke bør afviges fra de oprindelige betingelser i koncessionsbekendtgørelsen.

(27) Koncessioner er normalt langsigtede, komplekse arrangementer, hvor koncessionshaver påtager sig ansvar og risici, der traditionelt bæres af koncessionsgiver, og som normalt hører under dennes ansvarsområde. Derfor bør koncessionsgiveren bevare en reel fleksibilitet med hensyn til at organisere tildelingsprocessen, herunder også en mulighed for at forhandle kontraktens indhold med ansøgerne og tilbudsgiverne, samtidig med at de garanteres overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed igennem hele denne procedure.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med de nye artikler om tildelingskriterier og proceduremæssige aspekter. Forhandlingen skal være et centralt element i proceduren for tildeling af koncessionskontrakter. Koncessionsgiveren (ordregivende myndigheder og andre ordregivere) skal bevare en tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne foretage de optimale valg.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Der er behov for, at de tekniske specifikationer, der udarbejdes af ordregivende myndigheder og andre ordregivere, sikrer, at der skabes muligheder for en konkurrencesituation ved tildeling af koncessioner. Det skal derfor være muligt at afgive tilbud, som afspejler mange forskellige tekniske løsningsmuligheder, så der opnås tilstrækkelig konkurrence. De tekniske specifikationer bør derfor udformes på en sådan måde, at kunstig indsnævring af konkurrence undgås gennem krav, der begunstiger en bestemt økonomisk aktør, ved at spejle de vigtigste egenskaber for de varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der normalt tilbydes af den pågældende økonomiske aktør. Udarbejdelse af de tekniske specifikationer i form af funktionelle og udførelsesrelaterede krav gør det almindeligvis muligt at opnå dette mål på bedste måde og fremme innovation. Når der henvises til en europæisk standard, eller i mangel heraf til en national standard, bør tilbud baseret på tilsvarende ordninger tages i betragtning af de ordregivende myndigheder henholdsvis andre ordregivere. For at godtgøre at der er tale om en tilsvarende ordning, bør det kræves, at tilbudsgiverne fremlægger efterprøvet dokumentation fra tredjepart. Anden relevant dokumentation, såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten, bør også tillades, hvis den pågældende økonomiske aktør ikke har adgang til sådanne certifikater eller testrapporter eller ikke har mulighed for at fremskaffe dem inden for de fastsatte frister.

udgår

Begrundelse

Fjernelse af henvisningen til de tekniske specifikationer, da de ikke er relevante for koncessionskontrakterne (glossaret for offentlige kontrakter). Der kan dog fastsættes funktionelle krav.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) I tekniske specifikationer og tildelingskriterier bør ordregivende myndigheder og andre ordregivere kunne henvise til en specifik fremstillingsproces, en specifik form for levering af tjenesteydelser eller en specifik proces i en fase i et produkts eller en tjenesteydelses livscyklus, forudsat at de har tilknytning til koncessionens genstand. For bedre at integrere sociale hensyn ved tildeling af koncessioner bør ordregiverne også have lov til at lade karakteristika vedrørende arbejdsforholdene indgå i tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere anvender det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil sådanne kriterier kun kunne omfatte arbejdsforholdene for de personer, der er direkte involveret i den pågældende fremstillingsproces eller levering. Disse karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen af det i fremstillingsprocessen involverede personales sundhed eller fremme af social integration af ugunstigt stillede personer eller personer i udsatte grupper, som indgår i det personale, der har fået til opgave at udføre kontrakten, herunder adgang for handicappede. I dette tilfælde bør tildelingskriterier, som indeholder sådanne karakteristika, under alle omstændigheder begrænses til de karakteristika, der har umiddelbar betydning for personalet i arbejdsmiljøet. De bør anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og på en måde, der hverken direkte eller indirekte diskriminerer økonomiske operatører fra andre medlemsstater eller tredjelande, der er parter i denne aftale eller i frihandelsaftaler, som EU er part i. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør, også når de anvender kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kunne anvende organiseringen, kvaliteten af og erfaringen hos de medarbejdere, der er udpeget til at udføre den pågældende koncession, som et tildelingskriterium, eftersom dette kan have indflydelse på kvaliteten af koncessionens udførelse og følgelig på tilbuddets økonomiske værdi.

udgår

Begrundelse

Fjernelse af henvisningerne til kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud, de tekniske specifikationer og produktets livscyklus, da de ikke er relevante for koncessionerne (glossaret for offentlige kontrakter). Det er imidlertid vigtigt at præcisere, at koncessionsgiveren, hvis han eller hun ønsker det og under overholdelse af fællesskabsretten, kan fastsætte tildelingskriterier med relation til sociale hensyn.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Elektroniske informations- og kommunikationsmidler kan forenkle offentliggørelsen af kontrakter betydeligt og øge koncessionstildelingens effektivitet og gennemsigtighed. De bør som standard anvendes til kommunikation og informationsudveksling i koncessionstildelingsprocedurer. Anvendelse af elektroniske midler er desuden tidsbesparende. Der bør derfor indføres bestemmelser om reduktion af minimumsfristerne, når der bruges elektroniske midler, dog under forudsætning af at disse er forenelige med de særlige bestemmelser for fremsendelsesmetoder, der er fastsat på EU-plan. Desuden gør elektroniske informations- og kommunikationsmidler med egnede anvendelsesmuligheder det muligt for ordregivende myndigheder og andre ordregivere at forhindre, opdage og afhjælpe fejl, som opstår under udbudsprocedurerne.

(30) Elektroniske informations- og kommunikationsmidler kan forenkle offentliggørelsen af kontrakter betydeligt og øge koncessionstildelingens effektivitet, hurtighed og gennemsigtighed. De bør som standard anvendes til kommunikation og informationsudveksling i koncessionstildelingsprocedurer. Det bør desuden gøres obligatorisk at fremsende en koncessionsbekendtgørelse og en bekendtgørelse om koncessionstildelingen samt at tilvejebringe elektronisk adgang til koncessionsdokumenterne.

Begrundelse

Overensstemmelse med den ændrede artikel 25. Koncessioner er kontrakter, der har en kompleks karakter og er organiseret omkring forhandlingen, og derfor kan kun få procedurer gennemføres effektivt ad elektronisk vej, ud over afsendelsen af bekendtgørelserne om koncession og om tildeling (den ændrede artikel 28) og tilvejebringelsen af adgang til koncessionsdokumenterne (den ændrede artikel 30).

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) Ordregivende myndigheder og andre ordregivere fra forskellige medlemsstater kan være interesseret i at samarbejde og i fællesskab tildele offentlige koncessioner for at drage størst mulig fordel af det indre markeds muligheder med hensyn til stordriftsfordele og risiko-/resultatdeling, især ved innovative projekter, der indebærer større risiko end med rimelighed kan accepteres af en enkelt ordregivende myndighed eller anden ordregiver. Der bør derfor fastlægges nye regler for grænseoverskridende fælles tildeling af koncession, der fastsætter den gældende lovgivning, for at fremme indførelse af grænseoverskridende offentlig fælles koncessionstildeling. Desuden kan ordregivende myndigheder og andre ordregivere fra forskellige medlemsstater etablere fælles retlige enheder i henhold til national ret eller EU-retten. Der bør fastsættes særlige regler for sådanne former for fælles koncessionstildeling.

udgår

Begrundelse

Overensstemmelse med ophævelsen af artikel 31.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Koncessioner bør ikke tildeles økonomiske aktører, der har deltaget i en kriminel organisation, eller som er kendt skyldige i korruption eller svig til skade for EU's finansielle interesser eller hvidvaskning af penge. Manglende betaling af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger bør ligeledes pålægges sanktioner i form af obligatorisk udelukkelse på EU-plan. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør endvidere have mulighed for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere som følge af alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning eller national lovgivning, som tager sigte på at beskytte samfundsmæssige interesser, der er forenelige med traktaten, eller hvis den økonomiske aktør har udvist betydelige eller vedvarende mangler ved udførelsen af en eller flere tidligere koncessioner af samme art, som er tildelt af den samme ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver.

(33) Koncessioner bør ikke tildeles økonomiske aktører, der har deltaget i en kriminel organisation, eller som er kendt skyldige i korruption eller svig til skade for EU's finansielle interesser eller hvidvaskning af penge. Manglende betaling af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger bør ligeledes pålægges sanktioner i form af obligatorisk udelukkelse på EU-plan. Koncessionsgivere bør endvidere have mulighed for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere som følge af alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning eller national lovgivning, som tager sigte på at beskytte samfundsmæssige interesser, der er forenelige med traktaterne, forudsat at det er fastslået af en kompetent myndighed, at overtrædelsen har fundet sted, hvis den økonomiske aktør har udvist betydelige eller vedvarende mangler ved udførelsen af en eller flere tidligere koncessioner af samme art, som er tildelt af den samme koncessionsgiver, som følge af alvorlig eller gentagen krænkelse af social-, miljø- eller arbejdsmarkedslovgivningen.

Begrundelse

Overensstemmelse med den ændrede artikel 36.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) De betingelser, hvorunder ændringer af en koncession under udførelsen kræver en ny tildelingsprocedure, skal fastlægges under hensyntagen til EU-Domstolens relevante retspraksis. En ny tildelingsprocedure er nødvendig, hvis der er foretaget væsentlige ændringer i den oprindelige koncession, der tilkendegiver parternes vilje til at genforhandle vigtige betingelser eller vilkår i den pågældende kontrakt. Dette gælder navnlig, hvis de ændrede betingelser ville have påvirket resultatet af proceduren, hvis de havde været en del af den oprindelige procedure. En undtagelsesvis og midlertidig forlængelse af koncessionsperioden, der er strengt nødvendig for at sikre kontinuiteten i leveringen af en tjenesteydelse, der afventer tildeling af en ny koncession, bør normalt ikke anses for at være en væsentlig ændring i den oprindelige koncession.

(34) De betingelser, hvorunder ændringer af en koncession under udførelsen kræver en ny tildelingsprocedure, skal fastlægges under hensyntagen til EU-Domstolens relevante retspraksis. Enhver koncession kan ændres i løbetiden gennem et tillæg i overensstemmelse med dette direktiv. En ny tildelingsprocedure er til gengæld nødvendig, hvis der er foretaget væsentlige ændringer i den oprindelige koncession, der tilkendegiver parternes vilje til at genforhandle vigtige betingelser eller vilkår i den pågældende kontrakt. Dette gælder navnlig, hvis de ændrede betingelser ville have påvirket resultatet af proceduren, hvis de havde været en del af den oprindelige procedure. En undtagelsesvis og midlertidig forlængelse af koncessionsperioden, der er strengt nødvendig for at sikre kontinuiteten i leveringen af en tjenesteydelse, der afventer tildeling af en ny koncession, bør normalt ikke anses for at være en væsentlig ændring i den oprindelige koncession. Ikke desto mindre bør koncessionsgiver og koncessionshaver undlade at forlænge en kontrakt, der er udløbet, på grund af investeringer, der ikke er nødvendige for gennemførelsen af koncessionen, og som ville blive foretaget alene for at forlænge varigheden.

Begrundelse

Overensstemmelse med den ændrede artikel 42.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a) Da koncessionerne ofte er langvarige, er det afgørende af hensyn til vurderingen af deres værdi at ajourføre de aktuelle mængdemæssige oplysninger, hver gang spørgsmålet om værdi stilles. Den juridiske tilgang kan således afstemmes fuldt ud med de økonomiske og finansielle omstændigheder ved koncessionskontrakten.

Begrundelse

Sammenhæng med ændringsforslagene til artiklerne.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Ordregivende myndigheder og andre ordregivere kan komme ud for eksterne omstændigheder, som de ikke kunne forudse ved tildelingen af koncessionen. I dette tilfælde er det nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet, så koncessionen kan tilpasses disse omstændigheder uden en ny tildelingsprocedure. Ved omstændigheder, som en omhyggelig ordregivende myndighed eller anden ordregiver ikke kunne forudse, forstås omstændigheder der ikke kunne forudsiges trods den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens rimeligt omhyggelige udarbejdelse af den oprindelige kontrakt under hensyntagen til dennes tilgængelige midler, det specifikke projekts art og karakteristika, god praksis på området og behovet for at sikre et passende forhold mellem ressourceanvendelse ved udformning af kontrakten og dens forventede værdi. Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvis en ændring medfører, at arten af det samlede udbud forandres, f.eks. ved at erstatte bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller tjenesteydelserne, der skal indkøbes, med noget andet eller ved grundlæggende at ændre udbudstypen, da der i en sådan situation må forudsættes en hypotetisk påvirkning af resultatet.

(35) Koncessionsgivere kan komme ud for eksterne omstændigheder, som de ikke kunne forudse ved tildelingen af koncessionen. I dette tilfælde er det nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet, så koncessionen kan tilpasses disse omstændigheder uden en ny tildelingsprocedure. Ved omstændigheder, som en omhyggelig koncessionsgiver ikke kunne forudse, forstås omstændigheder der ikke kunne forudsiges trods koncessionsgiverens rimeligt omhyggelige udarbejdelse af den oprindelige kontrakt under hensyntagen til dennes tilgængelige midler, det specifikke projekts art og karakteristika, god praksis på området og behovet for at sikre et passende forhold mellem ressourceanvendelse ved udformning af kontrakten og dens forventede værdi. Dette er imidlertid ikke tilfældet, hvis en ændring medfører, at arten af den samlede koncession forandres, f.eks. ved at erstatte bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne, som er genstand for kontrakten, med noget andet eller ved at indføre betingelser, således at der må forudsættes en påvirkning af resultatet.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) I overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed må den valgte tilbudsgiver ikke erstattes af en anden økonomisk aktør uden genåbning af koncessionen. Den valgte tilbudsgiver, der udfører koncessionen, kan imidlertid foretage visse strukturelle ændringer under koncessionens udførelse, såsom intern omstrukturering, fusion og opkøb eller insolvens eller blive erstattet på grundlag af en bestemmelse i kontrakten, der er kendt af alle tilbudsgivere og i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. Sådanne strukturændringer bør ikke automatisk nødvendiggøre nye tildelingsprocedurer for alle koncessioner, som den pågældende virksomhed udfører.

(36) I overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed må den valgte tilbudsgiver ikke erstattes af en anden økonomisk aktør uden genåbning af koncessionen. Den valgte tilbudsgiver, der udfører koncessionen, kan imidlertid foretage visse strukturelle ændringer under koncessionens udførelse, såsom intern omstrukturering, fusion og opkøb, overførsel af formue eller aktiver mellem selskaber eller insolvens eller blive erstattet på grundlag af en bestemmelse i kontrakten, der er kendt af alle tilbudsgivere og i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. Sådanne strukturændringer bør ikke automatisk nødvendiggøre nye tildelingsprocedurer for alle koncessioner, som den pågældende virksomhed udfører.

Begrundelse

Overensstemmelse med den ændrede artikel 42.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør selv have mulighed for at fastsætte bestemmelser om ændringer af en koncession med revisionsbestemmelser i den enkelte koncessionskontrakt, men sådanne bestemmelser må ikke give dem ubegrænset spillerum. Det bør derfor fastlægges i dette direktiv, i hvilket omfang ændringer kan være omfattet af den oprindelige koncession.

(37) Koncessionsgivere bør selv have mulighed for at fastsætte bestemmelser om ændringer af en koncession med revisionsbestemmelser i den enkelte koncessionskontrakt, men sådanne bestemmelser må ikke give dem ubegrænset spillerum. Det bør derfor fastlægges i dette direktiv, i hvilket omfang ændringer kan være omfattet af den oprindelige koncession.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) Med henblik på tilpasning til den hurtige tekniske og økonomiske udvikling bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten tillægges beføjelse til at vedtage retsakter om en række ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv. De tekniske detaljer og karakteristika for udstyr til elektronisk modtagelse bør ajourføres i forhold til den teknologiske udvikling og de administrative behov. Det er også nødvendigt at bemyndige Kommissionen til at gøre tekniske standarder for elektronisk kommunikation obligatorisk for at sikre interoperabilitet mellem tekniske formater, processer og kommunikation ved de procedurer for koncessionstildeling, der udføres ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler under hensyntagen til den teknologiske udvikling og de administrative krav. Endvidere bør fortegnelsen over EU's retsakter, der fastsætter fælles metoder til beregning af livscyklusomkostninger hurtigt tilpasses, så de foranstaltninger, der er vedtaget for specifikke sektorer, indarbejdes. For at opfylde disse krav bør Kommissionen bemyndiges til at ajourføre fortegnelsen over retsakter, herunder metoderne til beregning af livscyklusomkostninger.

(38) Med henblik på tilpasning til den hurtige tekniske og økonomiske udvikling bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i TEUF tillægges beføjelse til at vedtage retsakter for at ajourføre referencenumrene i CPV-nomenklaturen, herunder dem, der er anført i bilag I og X, når dette er nødvendigt som følge af ændringer af CPV-nomenklaturen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringerne i artikel 25 og 40.

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) Ifølge EU-lovgivningen om offentlige indkøb skal medlemsstaterne konsekvent og systematisk overvåge gennemførelsen og funktionsmåden for reglerne for at sikre effektiv og ensartet anvendelse af EU's lovgivning. Når medlemsstater udpeger en national myndighed, som skal bære ansvaret for at overvåge, gennemføre og kontrollere offentlige indkøb, vil denne myndighed kunne have samme ansvar med hensyn til koncessioner. Et organ med overordnede opgaver vil kunne garantere et overblik over de vigtigste problemer i forbindelse med gennemførelsen og foreslå effektiv afhjælpning af problemer af mere strukturel art. Dette organ vil også kunne give omgående tilbagemelding om, hvordan politikken fungerer, og om de potentielle svagheder i national lovgivning og i praksis og på den måde bidrage til hurtig identificering af løsninger og forbedring af koncessionstildelingsprocedurer.

udgår

Begrundelse

Overensstemmelse med fjernelsen af henvisningen til en fælles kontrolorganisme som følge af revisionen af direktiverne om offentlige indkøb.

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen foretager relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

udgår

Begrundelse

Integration af disse elementer vedrørende de delegerede retsakter i betragtning 38.

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv, for proceduren for udarbejdelse og fremsendelse af bekendtgørelser, for offentliggørelse af data i bilag IV til VI og for ændringer af tærskelværdier bør Kommissionen overdrages gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af gennemførelsesretsakter, der ikke har finansiel indvirkning eller indvirkning på arten og omfanget af forpligtelser, der følger af dette direktiv. Disse retsakter har derimod alene et administrativt formål og fremmer anvendelsen af de regler, der fastsættes ved dette direktiv.

(43) (Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Afdeling 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Definitioner og anvendelsesområde

Definitioner, anvendelsesområde, tærskelværdier og metoder til beregning af en koncessions værdi

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved dette direktiv fastsættes regler for udbudsprocedurer, der gennemføres af ordregivende myndigheder og andre ordregivere med hensyn til koncessioner, hvis værdi anslås til ikke at være lavere end de tærskelværdier, der er defineret i artikel 5.

1. Ved dette direktiv fastsættes regler, der finder anvendelse på procedurer for tildeling af koncessionskontrakter for bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, hvis værdi anslås til ikke at være lavere end de tærskelværdier, der er defineret i artikel 6, og som tildeles økonomiske aktører af en af følgende aktører:

2. Direktivet finder anvendelse på anskaffelse af bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, herunder varer, der er accessoriske i forhold til koncessionens hovedformål, fra økonomiske aktører, udvalgt af:

 

a) ordregivende myndigheder, uanset om bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne, herunder de tilhørende varer, er beregnet til et offentligt formål

a) ordregivende myndigheder

b) ordregivere, såfremt de pågældende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, herunder de tilhørende varer, er beregnet til gennemførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag III.

b) ordregivere, såfremt de pågældende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er beregnet til gennemførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag III.

Begrundelse

Præcisering af direktivets anvendelsesområde og fjernelse af udtryk hentet fra området offentlige indkøb (udbudsprocedurer, erhvervelse af bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, vareindkøb).

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Princippet om de offentlige myndigheders ret til frit at træffe beslutninger

 

Dette direktiv anerkender princippet om offentlige myndigheders ret til frit at træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende national lovgivning. Sidstnævnte vil frit kunne afgøre, hvordan udførelsen af arbejdet og leveringen af ydelserne bedst forvaltes i henhold til de lovgivningsmæssige ordninger og metoder, som de anser for at være mest effektive til at sikre især et højt niveau af kvalitet, sikkerhed og overkommelige priser, lige behandling og fremme af universel adgang til og brugerrettigheder i forbindelse med offentlige tjenesteydelser.

 

Ordregivende myndigheder og andre ordregivere kan derfor vælge at udføre deres opgaver af almen interesse med egne midler eller i samarbejde med andre ordregivende myndigheder eller at uddelegere dem til andre økonomiske aktører.

Begrundelse

Bekræftelse på ny af princippet om de offentlige myndigheders ret til frit at træffe beslutninger om den måde, hvorpå vil forvalte de opgaver, de er ansvarlige for (om de vil udføre opgaverne selv eller uddelegere dem til tredjemand). Direktivet foregriber ikke valget af en specifik metode, men fastsætter regler i tilfælde af, at man vælger at uddelegere opgaverne til tredjemand (koncession).

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1b

 

Princippet om de offentlige myndigheders gennemsigtighed

 

Detaljerne i koncessionskontrakter, herunder vedrørende overførsel af en væsentlig del af den økonomiske risiko som defineret i tredje afsnit i artikel 2, stk. 1, nr. 2, og eventuelle betalinger fra koncessionsgiveren til den økonomiske aktør, skal offentliggøres og være åbne for indsigt i henhold til bestemmelserne om fortrolighed i artikel 24.

 

Alle efterfølgende ændringer af kontrakten skal også offentliggøres.

 

 

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1c

 

Frihed til at definere tjenesteydelser af almen økonomisk interesse

 

 

 

 

 

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes frihed til i overensstemmelse med EU-retten at fastsætte, hvad de betragter som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, og bestemme, hvordan disse tjenesteydelser skal organiseres og finansieres, i overensstemmelse med reglerne om statsstøtte, og hvilke specifikke forpligtelser, der bør gælde for dem.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "koncessioner": koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder, bygge- og anlægsarbejder eller på tjenesteydelser

1) "koncessioner": koncessioner på bygge- og anlægsarbejder eller på tjenesteydelser som defineret i litra a) og b):

 

 

a) "koncession på bygge- og anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt, ifølge hvilken en eller flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere overdrager udførelsen af bygge- og anlægsarbejder til en eller flere økonomiske aktører, hvor vederlaget herfor enten består udelukkende i retten til at udnytte de bygge- og anlægsarbejder, som er kontraktens genstand, eller i denne ret sammen med betaling af en pris

 

 

b) "koncession på tjenesteydelser": en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt, ifølge hvilken en eller flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere overdrager udførelsen af tjenesteydelser til en eller flere økonomiske aktører, hvor vederlaget herfor enten udelukkende består i retten til at udnytte de tjenesteydelser, som er kontraktens genstand, eller i denne ret sammen med betaling af en pris.

 

 

Tildelingen af en koncession på bygge- og anlægsarbejder eller på tjenesteydelser indebærer, at en væsentlig del af den økonomiske risiko ved udnyttelsen af disse bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser overføres til koncessionshaveren, defineret som risikoen for eksponering for markedets omskiftelighed og omfattende både risiko i forbindelse med udbud og levering. Koncessionshaveren anses for at påtage sig en væsentlig del af driftsrisikoen, og under normale forhold i forbindelse med udnyttelse og i henhold til kontraktens bestemmelser garanteres der ikke for genvinding af de foretagne investeringer eller de afholdte omkostninger i forbindelse med driften af de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen.

Begrundelse

Fjernelse af afgrænsningen mellem koncessioner på bygge- og anlægsarbejder og koncessioner på offentlige bygge- og anlægsarbejder alt efter koncessionsgiverens art (ordregivende myndighed eller anden ordregiver), eftersom dette ikke i sig selv tilfører teksten nogen merværdi.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) "koncession på offentlige bygge- og anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen af arbejder, hvor vederlaget for det arbejde, som skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen med betaling af en pris

udgår

 

 

 

 

Begrundelse

Præcisering af udtrykket "koncession" og af de særlige forhold, der gælder herfor i forhold til for offentlige kontrakter: overførsel af en opgave, som en koncessionsgiver har ansvaret for, til en udenforstående økonomisk aktør, overførsel af koncessionsgiverens risiko til koncessionshaveren, overførsel til koncessionshaveren af retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen, betaling af koncessionshaveren baseret på udnyttelsen af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne. Præcisering af udtrykket driftsrisiko forstået som den økonomiske risiko, der er forbundet med at blive udsat for de risici, der findes på markedet.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) "økonomisk aktør": en fysisk eller juridisk person, et offentligt organ eller en gruppe af sådanne personer eller organer, heriblandt konsortier af virksomheder, der tilbyder at udføre et eller flere bygge- og anlægsarbejder eller levere varer eller tjenesteydelser på markedet

Begrundelse

Omplacering af definition for at overholde en mere logisk rækkefølge. Oprindeligt artikel 2, nr. 10, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b) "koncessionsgiver": en ordregivende myndighed eller anden ordregiver, der tildeler en koncession til en økonomisk aktør

Begrundelse

Indførelse af udtrykket "koncessionsgiver", der dækker over ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, når disse omhandles samlet. Koncessionsgiveren tildeler koncessionen til koncessionshaveren.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c) "ansøger": en økonomisk aktør, der har anmodet om en opfordring til at deltage eller er blevet opfordret til at deltage i en koncessionstildeling

Begrundelse

Omplacering af definition for at overholde en mere logisk rækkefølge. Oprindeligt artikel 2, nr. 8, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d) "tilbudsgiver": en økonomisk aktør, der har afgivet et tilbud

Begrundelse

Omplacering af definition for at overholde en mere logisk rækkefølge. Oprindeligt artikel 2, nr. 11, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2e) "koncessionshaver": en økonomisk aktør, der er blevet tildelt en koncession

Begrundelse

Omplacering af definition for at overholde en mere logisk rækkefølge. Oprindeligt artikel 2, nr. 9, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2f) "koncessionsdokumenter": alle dokumenter, som koncessionsgiveren har indgivet, og som koncessionsgiveren henviser til i forbindelse med beskrivelse eller bestemmelse af dele af koncessionskontrakten og proceduren for tildeling af en koncessionskontrakt

Begrundelse

Fjernelse af udtrykket "offentlig kontrakt".

Forenkling og omplacering af definitionen for at overholde en mere logisk rækkefølge.

Oprindeligt artikel 2, nr. 13, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) "koncession på bygge- og anlægsarbejder": en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivere, og som vedrører udførelsen af arbejde, hvor vederlaget for det arbejde, som skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet, eller i denne ret sammen med betaling af en pris

udgår

Begrundelse

Omplaceret og ændret definition, jf. ny artikel 2, nr. 2.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) "udførelse af arbejde": enten udførelse eller både projektering og udførelse af et bygge- og anlægsarbejde vedrørende en af de i bilag I omhandlede aktiviteter eller om udførelse ved et hvilket som helst middel af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer til krav angivet af den ordregivende myndighed, der har bestemmende indflydelse på typen eller projekteringen af bygge- og anlægsarbejdet

5) "udførelse af arbejde": enten udførelse eller både projektering og udførelse af et bygge- og anlægsarbejde vedrørende en af de i bilag I omhandlede aktiviteter eller om udførelse ved et hvilket som helst middel af et bygge- og anlægsarbejde, der svarer til krav angivet af den koncessionsgiver, der har bestemmende indflydelse på typen eller projekteringen af bygge- og anlægsarbejdet

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) "koncession på tjenesteydelser": en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, og som vedrører tjenesteydelser undtagen ydelser nævnt i nr. 2) og 4), hvor vederlaget for de tjenesteydelser, som skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte tjenesteydelserne, eller i denne ret sammen med betaling af en pris

udgår

Begrundelse

Omplaceret og ændret definition, jf. ny artikel 2, nr. 2.

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8) "ansøger": en økonomisk aktør, der har anmodet om en opfordring til at deltage eller er blevet opfordret til at deltage i en koncessionstildeling

udgår

Begrundelse

Omplaceret definition, jf. ny artikel 2, nr. 2c.

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9) "koncessionshaver": en økonomisk aktør, der er blevet tildelt en koncession

udgår

Begrundelse

Omplaceret definition, jf. ny artikel 2, nr. 2e.

Ændringsforslag  78

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10) "økonomisk aktør": en fysisk eller juridisk person, et offentligt organ eller en gruppe af sådanne personer og/eller organer, der tilbyder at udføre et bygge- og anlægsarbejde og/eller et arbejde, varer eller tjenesteydelser på markedet

udgår

Begrundelse

Omplaceret definition, jf. ny artikel 2, nr. 2a.

Ændringsforslag  79

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11) "tilbudsgiver": en økonomisk aktør, der har afgivet et tilbud

udgår

Begrundelse

Omplaceret definition, jf. ny artikel 2, nr. 2d.

Ændringsforslag  80

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12) "elektronisk middel": et middel, der anvender elektronisk databehandlingsudstyr (herunder digital kompression) og datalagringsudstyr, og som sender, ruter og modtager data via kabler, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler

12) "elektronisk middel": et middel, der anvender elektronisk databehandlingsudstyr (herunder digital kompression) og datalagringsudstyr, og som sender, ruter og modtager data via kabler, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler; ved bygge- og anlægskoncessioner refererer "elektronisk middel" også til anvendelsen af interoperable tredimensionelle fremstillinger, der dækker udformning, udførelse og drift af bygningen eller infrastrukturen

Begrundelse

Dette er et vigtigt redskab, der gør det muligt for ordregivende myndigheder at forbedre beslutningsprocessens værdi hvad angår penge og effektivitet. Denne foranstaltning vil spare skatteydernes penge ved at sikre, at alternativt design vurderes med sammenlignelig lethed, og særligt at energi- og andre livscyklusbesparelser budgetteres og sammenlignes korrekt.

Ændringsforslag  81

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a) "særlige eller eksklusive rettigheder": rettigheder givet af en kompetent myndighed i en medlemsstat i henhold til en lov eller administrativ bestemmelse, og som tager sigte på at forbeholde en eller flere økonomiske aktører at udøve en aktivitet, og som i væsentlig grad påvirker andre økonomiske aktørers muligheder for at udføre den pågældende aktivitet.

Ændringsforslag  82

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13) "koncessionsdokumenter": alle dokumenter, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren har frembragt eller henvist til i forbindelse med beskrivelse eller bestemmelse af dele af indkøbet eller proceduren, herunder udbudsbekendtgørelsen, de tekniske specifikationer, foreslåede kontraktbetingelser, udformning af ansøgernes og tilbudsgivernes fremlagte dokumenter, oplysninger om alment gældende forpligtelser samt alle supplerende dokumenter

udgår

Begrundelse

Omplaceret og ændret definition, jf. ny artikel 2, nr. 2f.

Ændringsforslag  83

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14) "livscyklus": alle fortløbende og/eller sammenhængende faser, herunder produktion, transport, anvendelse og vedligeholdelse, i løbet af levetiden for varer eller tjenesteydelser eller under leveringen af en tjenesteydelse, fra anskaffelse af råvarer eller udvinding af ressourcer til bortskaffelse, rydning og afslutning.

udgår

Begrundelse

Fjernelse af henvisningen til beregning af livscyklusomkostninger i tråd med udelukkelsen af kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Koncessionsgiveren kan frit vælge de tildelingskriterier, som han eller hun vurderer relevante, under overholdelse af reglerne i dette direktiv.

Ændringsforslag  84

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), indebærer, at den væsentlige driftsrisiko overføres til koncessionshaveren. Koncessionshaveren anses for at påtage sig den væsentlige driftsrisiko, hvis indehaveren ikke er garanteret at genvinde de foretagne investeringer og de afholdte omkostninger i forbindelse med driften af de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen.

udgår

Denne økonomiske risiko kan bestå i:

 

a) risikoen i forbindelse med anvendelsen af bygge- og anlægsarbejderne eller efterspørgslen efter tjenesteydelsen eller

 

b) risikoen i forbindelse med tilgængeligheden af den infrastruktur, som koncessionshaveren har stillet til rådighed, eller som er blevet anvendt ved leveringen af tjenesteydelser til brugerne.

 

Begrundelse

Medtagelse af udtrykket risiko i definitionen af en koncession for at præcisere og gøre definitionen mere tydelig. Præcisering af udtrykket driftsrisiko forstået som den økonomiske risiko, der er forbundet med at blive udsat for de risici, der findes på markedet.

Ændringsforslag  85

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I dette direktiv forstås ved "ordregivende myndigheder": staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer, sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer undtagen dem, der tildeler koncessioner med henblik på udførelse af aktiviteter omhandlet i bilag III.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  86

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved "regionale myndigheder" forstås alle myndigheder i de administrative enheder, der falder ind under NUTS 1 og 2, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  87

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved "lokale myndigheder" forstås alle myndigheder i de administrative enheder, der falder ind under NUTS 3, samt mindre administrative enheder som omhandlet i forordning (EF) nr. 1059/2003.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  88

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ved "offentligretlige organer" forstås organer med samtlige følgende egenskaber:

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag  89

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I dette direktiv forstås ved "ordregivere" en af følgende:

1. I dette direktiv forstås ved "ordregivere" enheder, der tildeler en koncession med henblik på udførelse af en af aktiviteterne i bilag III, og som er en af følgende:

1) statslige, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer eller sammenslutninger bestående af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere offentligretlige organer, jf. artikel 3, stk. 2-4

a) statslige, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer eller sammenslutninger bestående af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere offentligretlige organer, jf. artikel 3, stk. 2, 3 og 4

2) offentlige virksomheder, jf. denne artikel, stk. 2

b) offentlige virksomheder, jf. denne artikel, stk. 2

3) enheder, der ikke er ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder, som råder over særlige eller eksklusive rettigheder, der er meddelt af en kompetent myndighed i en medlemsstat,

c) enheder, der ikke er ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder, men som råder over særlige eller eksklusive rettigheder, der er meddelt af en kompetent myndighed i en medlemsstat med henblik på udførelse af en af aktiviteterne i bilag III.

når de tildeler koncessioner med henblik på udførelse af aktiviteterne i bilag III.

 

Begrundelse

Præcisering af stykket for at gøre det tydeligere.

Ændringsforslag  90

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved "særlige eller eksklusive rettigheder" forstås rettigheder, som følger af en tilladelse, der er meddelt af en kompetent myndighed i den pågældende medlemsstat i henhold til en lov eller administrativ bestemmelse, og som tager sigte på at forbeholde en eller flere virksomheder at udøve en af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag III, og dermed i væsentlig grad påvirker andre virksomheders muligheder for at udføre den pågældende aktivitet.

udgår

Rettigheder, der er givet gennem en procedure, hvor der er sikret tilstrækkelig offentlighed, og hvor overdragelsen af disse rettigheder var baseret på objektive kriterier, udgør ikke "særlige eller eksklusive rettigheder" som defineret i dette direktiv. En sådan procedure omfatter:

 

a) udbudsprocedurer med forudgående udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med direktiv [2004/18/EF eller 2004/17/EF] eller dette direktiv

 

b) procedurer i overensstemmelse med anden EU-lovgivning angivet i bilag XI, som sikrer tilstrækkelig forudgående gennemsigtighed ved tildeling af tilladelser på grundlag af objektive kriterier.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 46 om ændring af listen over EU-retsakter i bilag XI, når sådanne ændringer er nødvendige efter vedtagelse af ny lovgivning eller ophævelse eller ændring af sådan lovgivning.

 

Begrundelse

Definition af særlige eller eksklusive rettigheder flyttet ind under artikel 2.

Ændringsforslag  91

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Tærskelværdier

 

1. Dette direktiv finder anvendelse på følgende koncessioner, hvis værdi er mindst 5 000 000 EUR:

 

a) koncessioner indgået af ordregivere med henblik på udførelse af aktiviteter omhandlet i bilag III

 

b) koncessioner indgået af ordregivende myndigheder.

 

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, men mindre end 5 000 000 EUR, bortset fra sociale tjenester og andre specifikke tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om bekendtgørelse af koncessionstildeling i henhold til artikel 27 og 28.

 

Begrundelse

Forenkling af teksten, eftersom de pågældende koncessioner allerede er defineret i artikel 1, og integration af artikel 5 i artikel 6. Fjernelse af mellemtærskelværdien på 2,5-5 mio. EUR, der omfattes af kravet om bekendtgørelse af koncessionstildeling, med henblik på at forenkle direktivet og fjerne enhver ekstra bureaukratisk byrde.

Ændringsforslag  92

Forslag til direktiv

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Metoder til beregning af den anslåede koncessionsværdi

Tærskler og metoder til beregning af den anslåede koncessionsværdi

 

-1. Dette direktiv finder anvendelse på koncessioner, hvis værdi er mindst 8 000 000 EUR.

1. Den anslåede værdi af en koncession beregnes på grundlag af det samlede beløb, der efter den ordregivende myndigheds eller ordregiverens skøn skal betales, eksklusive moms, herunder enhver form for optioner og eventuelle forlængelser af koncessionen.

1. Den anslåede værdi af en koncession beregnes på grundlag af dens omsætning uden samlet skat inden for kontraktens varighed efter koncessionsgiverens skøn, hvortil lægges eventuelle offentlige investeringstilskud, som koncessionshaveren har modtaget, og som er givet med henblik på koncessionen.

 

Denne anslåede værdi skal være gældende på tidspunktet for afsendelsen af koncessionsbekendtgørelsen eller, såfremt der ikke kræves en sådan bekendtgørelse, på det tidspunkt, hvor koncessionsgiveren indleder koncessionstildelingsproceduren.

 

Hvis værdien ændres som følge af forhandlinger i løbet af tildelingsproceduren, er den anslåede værdi den, der angives ved undertegnelsen af kontrakten.

2. Den anslåede værdi af en koncession beregnes som værdien af bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i sin helhed, selvom de er købt gennem forskellige kontrakter, hvis kontrakterne er del af et enkelt projekt. Der er f.eks. tale om ét samlet projekt, når den ordregivende myndighed eller ordregiveren på forhånd har planlagt og udformet det samlet, når de forskellige indkøbte elementer opfylder én samlet økonomisk og teknisk funktion, eller når de på anden måde er logisk forbundne.

2. Den anslåede værdi af en koncession beregnes som værdien af bygge- og anlægsarbejder og/eller tjenesteydelser i deres helhed, der er del af et enkelt koncessionsprojekt, inklusive undersøgelser foretaget af den økonomiske aktør med henblik på koncessionen. Det kan eksempelvis påvises, at der er tale om et enkelt projekt, når koncessionsgiveren har planlagt og udformet det, når de forskellige elementer af koncessionsprojektet opfylder én samlet økonomisk og teknisk funktion, eller når de på anden måde er logisk forbundne.

Hvis den ordregivende myndighed eller ordregiveren forudser præmier eller betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere, tager den hensyn hertil ved beregning af koncessionens anslåede værdi.

 

3. Metoden til beregning af en koncessions anslåede værdi må ikke vælges med det formål at udelukke koncessionen fra dette direktivs anvendelsesområde. Et projekt eller en række tjenester i helhed må således ikke deles med henblik på at udelukke det fra dette direktivs anvendelsesområde, medmindre det berettiges af objektive årsager.

3. Vurderingen af en koncessions værdi må ikke foretages med det formål at udelukke koncessionen fra dette direktivs anvendelsesområde.

 

3a. Koncessionens anslåede værdi beregnes efter en objektiv metode.

4. Den anslåede værdi skal være gældende på tidspunktet for afsendelsen af koncessionsbekendtgørelsen eller, såfremt der ikke kræves en sådan bekendtgørelse, på det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed eller ordregiveren indleder koncessionstildelingsproceduren ved at definere de grundlæggende karakteristika for den planlagte koncession.

 

5. Ved offentlige bygge- og anlægskoncessioner og bygge- og anlægskoncessioner skal der ved beregning af den anslåede værdi tages hensyn til arbejdets værdi samt den anslåede samlede værdi af de til arbejdets udførelse nødvendige varer og tjenesteydelser, som stilles til entreprenørens rådighed af de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne, forudsat de er nødvendige for arbejdets udførelse.

 

6. Når et påtænkt bygge- og anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af tjenesteydelser kan medføre, at koncessioner tildeles samtidig i form af delkontrakter, skal den anslåede værdi af alle disse delkontrakter lægges til grund.

 

7. Når den samlede værdi af delkontrakterne er lig med eller overstiger tærskelværdien i artikel 5, finder direktivet anvendelse på indgåelsen af hver enkelt delkontrakt.

 

8. Ordregivende myndigheder eller andre ordregivere kan tildele koncessioner for individuelle delkontrakter uden at anvende de tildelingsbestemmelser, der er omhandlet i dette direktiv, såfremt den anslåede værdi uden moms er under 1 mio. EUR. Den samlede værdi af delkontrakterne indgået uden anvendelse af direktivet må dog ikke overstige 20 % af den samlede værdi af alle delkontrakter, som det påtænkte bygge- og anlægsarbejde eller det påtænkte indkøb af tjenesteydelser er opdelt i.

 

9. Værdien af tjenesteydelseskoncessioner er den anslåede samlede værdi af tjenesteydelser, som skal præsteres af koncessionshaveren under hele koncessionens varighed, beregnet efter en objektiv metode, der angives i koncessionsbekendtgørelsen eller i koncessionsdokumenterne.

 

Alt efter tilfældet beregnes koncessionens anslåede værdi ud fra følgende:

 

a) ved forsikringstjenesteydelser: den præmie, der skal betales, og andre former for vederlag

 

b) ved banktjenesteydelser og andre finansielle tjenesteydelser: honorarer, provisioner og renter samt andre former for vederlag

 

c) ved projekteringstjenesteydelser: honorarer, provision samt andre former for vederlag.

 

10. Værdien af koncessionerne omfatter både de anslåede indtægter, der modtages fra tredjemand, og de beløb, der skal betales af den ordregivende myndighed eller ordregiveren.

 

Begrundelse

Omskrivning af artikel 6 og integration af artikel 5 for at gøre direktivet mere klart. De foreslåede regler er for komplekse, ikke klare nok og indebærer en uberettiget skelnen mellem bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner. Forslag: indførelse af en beregningsmetode, der er enkel og ensartet uanset genstanden for koncessionen, eftersom der gælder de samme regler for bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner, og eftersom de fleste kontrakter er blandede (bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser), hvilket vil gøre det vanskeligt at fastsætte tærskelværdien.

Ændringsforslag  93

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

udgår

Generelle principper

 

De ordregivende myndigheder og andre ordregivere behandler økonomiske aktører ens og uden forskelsbehandling og handler på en gennemsigtig og forholdsmæssig måde. Koncessionen må ikke udformes med det formål at udelukke denne fra direktivets anvendelsesområde eller kunstigt indskrænke konkurrencen.

 

Begrundelse

Bevarelse og integration af denne artikel i den del, der omhandler regler vedrørende tildelingsproceduren (ny artikel -26a).

Ændringsforslag  94

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en ordregivende myndighed eller anden ordregiver til en økonomisk aktør, som er ordregiver eller en sammenslutning deraf, på grundlag af en eksklusiv rettighed, som den økonomiske aktør har i henhold til gældende og offentliggjort national lovgivning eller administrativ bestemmelse, og som er tildelt i overensstemmelse med traktaten og EU-lovgivning på sektorniveau om forvaltning af netinfrastruktur i forbindelse med aktiviteter anført i bilag III.

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskoncessioner, der vedrører en aktivitet i bilag III, herunder tjenesteydelseskoncessioner vedrørende forvaltningen af netværksinfrastruktur i forbindelse med sådan en aktivitet, når disse koncessioner tildeles en økonomisk aktør på grundlag af en eksklusiv rettighed, som sidstnævnte har i henhold til gældende og offentliggjort national lovgivning eller administrative bestemmelser, og som er tildelt i overensstemmelse med traktaten og EU-lovgivning på sektorniveau.

 

Uanset første afsnit finder artikel 27, stk. 1 og 3, anvendelse, hvis den sektorspecifikke lovgivning i første afsnit ikke fastsætter sektorspecifikke krav om gennemsigtighed.

 

Hvis en medlemsstat tildeler en eksklusiv rettighed til en økonomisk aktør til udøvelsen af en af aktiviteterne i bilag III, underretter den Kommissionen herom inden for en måned efter tildelingen af denne eksklusive rettighed.

Begrundelse

Udvidelse af den fastsatte udelukkelse af tjenesteydelseskoncessioner, der er tildelt på grundlag af en eksklusiv rettighed (til at omfatte mere end blot forvaltning af netværksinfrastruktur i forbindelse med aktiviteterne i bilag III). For at undgå misbrug bør disse eksklusive rettigheder meddeles Kommissionen.

Ændringsforslag  95

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 i denne artikel skal bestemmelserne i artikel 27, stk. 1 og 3, finde anvendelse, hvis sektorlovgivningen i denne artikels stk. 1 ikke fastsætter sektorspecifikke krav om gennemsigtighed.

udgår

Begrundelse

Integration af dette stykke i artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag  96

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse på koncessioner, som vedrører lufttrafiktjenester på grundlag af en licens efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning)1, eller som vedrører offentlig personbefordring efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej2.

 

_________________

 

1 EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.

 

2 EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1.

Begrundelse

Dette nye stykke stammer fra artikel 8, stk. 5, litra f) og g), i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  97

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på koncessioner, som en ordregivende myndighed eller anden ordregiver er forpligtet til at tildele eller tilrettelægge i overensstemmelse med udbudsprocedurerne i:

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på koncessioner, som en koncessionsgiver er forpligtet til at tildele eller tilrettelægge i overensstemmelse med procedurerne for tildeling af koncessionskontrakter i:

Begrundelse

Forenkling og rationalisering af de bestemmelser i direktivet, der ikke er væsentlige.

Ændringsforslag  98

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) en international aftale, der er indgået i overensstemmelse med traktaten, mellem en medlemsstat og et eller flere tredjelande om bygge- og anlægsarbejder, vareleverancer eller tjenesteydelser med henblik på signatarstaternes fælles gennemførelse eller udnyttelse af et projekt

a) en international aftale, der er indgået i overensstemmelse med traktaten, mellem en medlemsstat og et eller flere tredjelande om bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser med henblik på signatarstaternes fælles gennemførelse eller udnyttelse af et projekt

Begrundelse

Forenkling og rationalisering af de bestemmelser i direktivet, der ikke er væsentlige.

Ændringsforslag  99

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle aftaler, der er nævnt i stk. 1, litra a), meddeles Kommissionen, som kan høre Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, der er omtalt i artikel 48.

udgår

Med henblik på stk. 1, litra d), i tilfælde af at en koncession i vidt omfang samfinansieres af en international organisation eller en international finansieringsinstitution, aftaler parterne relevante procedurer for koncessionstildeling, som skal være i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

Begrundelse

Forenkling og rationalisering af de bestemmelser i direktivet, der ikke er væsentlige.

Ændringsforslag  100

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I henhold til traktatens artikel 346 finder dette direktiv ikke anvendelse på tildeling af koncessioner inden for forsvars- og sikkerhedsområdet, for så vidt beskyttelsen af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser ikke kan sikres af dette direktivs bestemmelser.

4. I henhold til artikel 346 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder dette direktiv anvendelse på tildeling af koncessioner inden for forsvars- og sikkerhedsområdet, med undtagelse af følgende:

 

a) koncessioner, i forbindelse med hvilke anvendelsen af dette direktivs bestemmelser ville indebære, at en medlemsstat skulle meddele oplysninger, hvis videregivelse den anser for værende i strid med sine væsentlige sikkerhedsinteresser, eller indkøbsproceduren og udførelsen af koncessionen skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende love og administrative bestemmelser i en medlemsstat, hvis medlemsstaten har fastslået, at de pågældende væsentlige interesser ikke kan garanteres gennem mindre indgribende foranstaltninger, f.eks. som omhandlet i stk. 4a

 

b) koncessioner tildelt inden for rammerne af et samarbejdsprogram som omtalt i artikel l3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet1

 

c) kontrakter tildelt af en regering til en anden regering vedrørende bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser, der er direkte forbundet med militærudstyr eller følsomt udstyr, eller bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser, der specifikt anvendes til militære formål, eller følsomme bygge- og anlægsarbejder samt følsomme tjenesteydelser

 

d) koncessioner, der indgås i tredjelande, og som gennemføres, når der stationeres styrker uden for Unionens område, hvis operationelle behov kræver, at de indgås med økonomiske aktører i det område, hvor operationerne finder sted.

 

________________

 

1 EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.

Ændringsforslag  101

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Direktivet finder ikke anvendelse på koncessioner, som ikke på anden måde er undtaget i henhold til stk. 4, for så vidt beskyttelsen af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser ikke kan sikres gennem mindre indgribende foranstaltninger, f.eks. ved at pålægge krav om beskyttelse af oplysninger af fortrolig karakter, som koncessionsgiveren stiller til rådighed i en koncessionstildelingsprocedure som omhandlet i dette direktiv.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en del af en pakke, der har til formål at sikre, at der ikke sker overlap mellem dette direktiv og direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (2009/81/EF) samt de tilhørende relevante artikler i traktaten.

Ændringsforslag  102

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) erhvervelse eller leje – uanset finansieringsform – af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom eller vedrørende rettigheder hertil, dog er koncessioner om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med, før eller efter kontrakten om erhvervelse eller leje, underlagt dette direktiv

a) erhvervelse, leje eller forpagtning – uanset finansieringsform – af jord, eksisterende bygninger eller anden fast ejendom eller vedrørende rettigheder hertil fra en ordregivende myndigheds eller andre ordregiveres side,

Begrundelse

Der er ingen bestemmelser om koncessioner om finansielle tjenesteydelser. Forpagtning er en mulighed, der ikke oprindeligt var medtaget i direktivet, og som der skal tages højde for (forbindelse med betragtning 6).

Ændringsforslag  103

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programmateriale, der er beregnet til udsendelse, defineret som alle former for transmission og distribution, der foretages ved hjælp af enhver form for elektronisk net, og som tildeles af radio- og tv-selskaber, eller koncessioner om sendetid, der tildeles til radio- og tv-selskaber

b) radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programmateriale og relaterede forberedende tjenesteydelser til medietjenester, som tildeles af radio- og tv-selskaber, eller koncessioner om sendetid, der tildeles til radio- og tv-selskaber; i dette direktiv forstås ved medietjenester alle former for transmission og distribution, der foretages ved hjælp af enhver form for elektronisk net

Begrundelse

Der tages i formuleringen af dette stykke højde for den teknologiske udvikling i mediesektoren.

Ændringsforslag  104

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse med udstedelse, salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter som nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser og operationer, der udføres med den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse med udstedelse, salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter som nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter1, centralbankers tjenesteydelser og transaktioner, der udføres med den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, samt operationer, der har til formål at skaffe midler eller kapital til den ordregivende myndighed

 

________________

 

1 EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

Ændringsforslag  105

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) ansættelseskontrakter

udgår

Begrundelse

Forenkling af direktivet ved at fjerne en passage, eftersom der er tale om en kopi fra direktiverne om offentlige indkøb. Efter hvad ordføreren er bekendt med, findes der ikke koncessioner om sådanne tjenesteydelser.

Ændringsforslag  106

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) lufttrafiktjenester på grundlag af en licens efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008

udgår

Begrundelse

Omorganisering af direktivets artikel 8 med henvisning til de sektorvise udelukkelser, der følger af EU-lovgivningen (nyt stykke 2a).

Ændringsforslag  107

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) offentlig personbefordring efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1370/2007.

udgår

Begrundelse

Omorganisering af direktivets artikel 8 med henvisning til de sektorvise udelukkelser, der følger af EU-lovgivningen (nyt stykke 2a). Definitionen på en tjenesteydelseskoncession i forordning (EF) nr.1370/2007 anvendes i medfør af artikel 50 i dette direktiv.

Ændringsforslag  108

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga) civilforsvar, civilbeskyttelse og uheldsforebyggelse

Ændringsforslag  109

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den udsendelse, der er nævnt i litra b), omfatter enhver udsendelse eller genudsendelse via ethvert elektronisk netværk.

udgår

Begrundelse

Dette stykke er blevet integreret i artikel 8, stk. 5, litra b).

Ændringsforslag  110

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 a og 5 b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Direktivet finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskoncessioner for spil, som indebærer en økonomisk risiko, fordi der gøres en indsats med penge i hasardspil (lotteri eller væddemål), der er tildelt et eller flere organer af en eller flere medlemsstater på grundlag af eksklusive rettigheder givet i henhold til gældende national lovgivning eller administrativ bestemmelse i overensstemmelse med traktaterne.

 

5b. Dette direktiv finder ikke anvendelse på koncessioner, som ordregivere tildeler i andet øjemed end udøvelse af de i bilag III omhandlede former for virksomhed eller med henblik på udøvelse af sådan virksomhed i et tredjeland under omstændigheder, som ikke indebærer fysisk udnyttelse af et net eller geografisk område i Unionen.

Begrundelse

Omorganisering og forenkling af direktivet (integration af artikel 10, stk. 1, i artikel 8, stk. 5a, (nyt)).

Ændringsforslag  111

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse for koncessioner, som hovedsageligt har til formål at sætte de ordregivende myndigheder i stand til at stille et offentligt kommunikationsnet til rådighed eller drive et sådant net eller til at levere en eller flere elektroniske kommunikationstjenesteydelser til offentligheden.

Dette direktiv finder ikke anvendelse koncessioner, som hovedsageligt har til formål at sætte de ordregivende myndigheder i stand til at stille et offentligt kommunikationsnet til rådighed eller drive et sådant net som defineret i artikel 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester1 eller til at levere en eller flere elektroniske kommunikationstjenesteydelser til offentligheden som defineret i artikel 2, litra c), i ovennævnte direktiv.

 

________________

 

1 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

Begrundelse

Forenkling af direktivet ved at erstatte definitionerne med henvisning til den relevante lovgivning (direktiv 2002/21/EF).

Ændringsforslag  112

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af denne artikel forstås ved:

udgår

a) "offentligt kommunikationsnet": et elektronisk kommunikationsnet, som udelukkende eller overvejende bruges til udbud af elektroniske kommunikationstjenester, der er tilgængelige for offentligheden, og som danner grundlag for overførsel af information mellem nettermineringspunkter

 

b) "elektronisk kommunikationsnet": transmissionssystemer og, hvor det er relevant, koblings- og dirigeringsudstyr og andre ressourcer, herunder netelementer, der ikke er aktive, som gør det muligt at overføre signaler ved hjælp af trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik eller andre elektromagnetiske midler, herunder satellitnet, jordbaserede fastnet (kredsløbs- og pakkekoblede, herunder i internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, i det omfang de anvendes til transmission af signaler, net, som anvendes til radio- og tv-spredning, samt kabel-tv-net, uanset hvilken type information der overføres

 

c) "nettermineringspunkt" (NTP): det fysiske punkt, hvor en abonnent får adgang til et offentligt kommunikationsnet; for net, hvor der anvendes kobling eller rutning, identificeres NTP ved hjælp af en specifik netadresse, der kan være knyttet til abonnentens nummer eller navn

 

d) "elektroniske kommunikationstjenester": en tjeneste, som normalt ydes mod betaling, og som udelukkende eller overvejende består i overføring af signaler via elektroniske kommunikationsnet, herunder telekommunikationstjenester og transmissionstjenester på net, der anvendes til radio- og tv-spredning, men ikke tjenester, der består i tilrådighedsstillelse af eller udøvelse af redaktionel kontrol over indhold fremført via elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester; begrebet omfatter ikke informationssamfundstjenester som defineret i artikel 1 i direktiv 98/34/EF, og som ikke udelukkende eller overvejende består i overføring af signaler via elektroniske kommunikationsnet.

 

Begrundelse

Forenkling af direktivet ved at erstatte definitionerne med henvisning til den relevante lovgivning (direktiv 2002/21/EF).

Ændringsforslag  113

Forslag til direktiv

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

udgår

Undtagelser for koncessioner, der tildeles af ordregivere

 

1. Dette direktiv gælder ikke for koncessioner, som ordregivere tildeler i andet øjemed end udøvelse af de i bilag III omhandlede former for virksomhed eller med henblik på udøvelse af sådan virksomhed i et tredjeland under omstændigheder, som ikke indebærer fysisk udnyttelse af et net eller geografisk område i Unionen.

 

2. Efter anmodning fra Kommissionen eller det nationale tilsynsorgan meddeler ordregiverne alle de aktiviteter, som de anser for undtaget. Kommissionen kan regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre oversigter til orientering over de kategorier af aktiviteter, som den anser for at være omfattet af denne undtagelse. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forretningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysningerne.

 

Begrundelse

Integration igen af bestemmelserne i artikel 10, stk. 1, i artikel 8 vedrørende de undtagelser for koncessioner tildelt af ordregivende myndigheder og/eller andre ordregivere med henblik på præcisering og forenkling af teksten. Genindsættelse i artikel 13 af bestemmelserne i artikel 10, stk. 2, vedrørende ordregiveres meddelelse af oplysninger med henblik på præcisering og forenkling af teksten.

Ændringsforslag  114

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1, 2 og 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I denne artikel forstås ved "tilknyttet virksomhed" en virksomhed, hvis årsregnskaber er konsolideret med ordregiverens årsregnskaber i overensstemmelse med kravene i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF.

1. I denne artikel forstås ved "tilknyttet virksomhed":

 

a) en virksomhed, hvis årsregnskaber er konsolideret med ordregiverens årsregnskaber i overensstemmelse med kravene i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF, eller

2. Når det drejer sig om enheder, der ikke er underlagt dette direktiv, forstås ved "tilknyttet virksomhed" en virksomhed, som:

b) en virksomhed, der opfylder en af følgende betingelser:

a) ordregiveren direkte eller indirekte kan udøve bestemmende indflydelse på som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i dette direktiv

i) ordregiveren kan direkte eller indirekte udøve bestemmende indflydelse på den

b) kan udøve bestemmende indflydelse på ordregiveren

ii) den kan udøve bestemmende indflydelse på ordregiveren

c) sammen med ordregiveren er underkastet en anden virksomheds bestemmende indflydelse som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.

iii) sammen med ordregiveren er den underkastet en anden virksomheds bestemmende indflydelse som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.

 

Begrebet bestemmende indflydelse er defineret i artikel 4, stk. 2.

3. Hvis betingelserne i stk. 4 er opfyldt, finder dette direktiv uanset artikel 15 ikke anvendelse på følgende koncessioner:

2. Hvis betingelserne i stk. 1 og 3 er opfyldt, finder dette direktiv uanset artikel 15 ikke anvendelse på følgende koncessioner:

a) koncessioner, som en ordregiver tildeler en tilknyttet virksomhed

a) koncessioner, som en ordregiver tildeler en tilknyttet virksomhed, og

b) koncessioner, der tildeles af et joint venture udelukkende bestående af flere ordregivere med henblik på udøvelse af de i bilag III beskrevne former for virksomhed, til en virksomhed, der er tilknyttet en af disse ordregivere.

b) koncessioner, der tildeles af et joint venture udelukkende bestående af mindst to ordregivere med henblik på udøvelse af de i bilag III beskrevne former for virksomhed, til en virksomhed, der er tilknyttet en af disse ordregivere.

Begrundelse

Omorganisering og præcisering af hele artiklen for utvetydigt at angive 1) artiklens genstand (undtagelse for visse koncessioner), 2) definition af den tilknyttede virksomhed (tidligere opdelt i to stykker – artikel 11, stk. 1, og artikel 11, stk. 2 – hvis forbindelse ikke stod klart) og 3) de betingelser, der finder anvendelse på disse undtagelser. Fjernelsen og omplaceringen af henvisningen "som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i dette direktiv" præciserer, hvad denne henvisning relaterer til ("bestemmende indflydelse" og ikke "ordregiveren").

Ændringsforslag  115

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4 – litra a og b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af tjenesteydelser til de virksomheder, den er tilknyttet

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning, som den tilknyttede virksomhed har haft, hvis man tager de samlede tjenesteydelser, som denne virksomhed har leveret i løbet af de seneste tre år, i betragtning, hidrører fra leveringen af tjenesteydelser til den ordregiver, den er tilknyttet, eller til den ordregiver, som selv er underkastet bestemmende indflydelse fra en anden virksomhed, som den koncessionerede virksomhed er tilknyttet

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af bygge- og anlægsarbejder, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af bygge- og anlægsarbejder til de virksomheder, den er tilknyttet.

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning, som den tilknyttede virksomhed har haft, hvis man tager de samlede bygge- og anlægsarbejder, som denne virksomhed har leveret i løbet af de seneste tre år, i betragtning, hidrører fra leveringen af bygge- og anlægsarbejder til den ordregiver, den er tilknyttet, eller til den ordregiver, som selv er underkastet bestemmende indflydelse fra en anden virksomhed, som den koncessionerede virksomhed er tilknyttet.

Begrundelse

Nødvendig præcisering af udelukkelsen af tilknyttede virksomheder. Beregningen af 80 % af omsætningen skal tage hensyn til de samlede tjenesteydelser leveret af den tilknyttede virksomhed (tjenesteydelser, der er gennemført for ordregiveren, plus andre tjenesteydelser). Der må også sikres en nødvendig forbindelse mellem de 80 % af den tilknyttede virksomheds omsætning og ordregiveren, der har tildelt koncessionen til den tilknyttede virksomhed, uanset om den er direkte tilknyttet eller er underkastet bestemmende indflydelse fra en anden virksomhed, som er tilknyttet den koncessionerede virksomhed.

Ændringsforslag  116

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Er omsætningen ikke disponibel for de tre seneste regnskabsår, afhængig af hvornår den tilknyttede virksomhed blev etableret eller påbegyndte sin aktivitet, er det tilstrækkeligt, at denne virksomhed sandsynliggør, at den i stk. 4, litra a) eller b), nævnte omsætning kan realiseres, bl.a. i form af fremskrivning af aktiviteter.

5. Er omsætningen ikke disponibel for de tre seneste regnskabsår, afhængig af hvornår den tilknyttede virksomhed blev etableret eller påbegyndte sin aktivitet, er det tilstrækkeligt, at denne virksomhed sandsynliggør, at den i stk. 4, litra a) eller b), nævnte andel af den gennemsnitlige omsætning kan realiseres, bl.a. i form af fremskrivning af aktiviteter.

Begrundelse

Stykket udgår, da den risikerer at føre til misbrug.

Ændringsforslag  117

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Når de samme eller lignende tjenesteydelser, vareleverancer eller bygge- og anlægsarbejder udføres af mere end én virksomhed tilknyttet ordregiveren, beregnes procentsatserne, jf. stk. 4, under hensyntagen til den samlede omsætning af henholdsvis tjenesteydelser, vareleverancer eller bygge- og anlægsarbejder i de tilknyttede virksomheder.

udgår

Begrundelse

Stykket udgår for at præcisere og forenkle artiklen.

Ændringsforslag  118

Forslag til direktiv

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Overgangsbestemmelser knyttet til artikel 11

 

1. Tjenesteydelseskoncessioner, som omfatter aktiviteterne omhandlet i stk. 3, bilag III, som på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden varetages af tilknyttede virksomheder i henhold til artikel 11, kan forlænges uanset direktivets bestemmelser, forudsat at 100 % af den samlede omsætning af tjenesteydelser, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, og som er omfattet af kontrakten og vedrører aktiviteterne nævnt i stk. 3, bilag III, stammer fra leveringer af tjenesteydelser til ordregivere, som den er tilknyttet. Hvis sådanne koncessioner omfatter begrænsede områder inden for nabokommuner, er den tilknyttede virksomheds samlede omsætning 90 %.

 

2. I denne artikel henviser begrebet tilknyttet virksomhed også til enhver virksomhed, der direkte eller indirekte er underkastet bestemmende indflydelse fra ordregivere i medfør af artikel 4, stk. 2, i dette direktiv.

 

3. Forlængelserne af tjenesteydelseskoncessionerne som omhandlet i stk. 1 kan ske senest tre år efter den nævnte dato i artikel 49, stk. 1. De indgåede kontrakter er gyldige, så længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og udløber den 1. juli 2020.

Begrundelse

Denne nye bestemmelse indfører en overgangsperiode for tilknyttede virksomheder inden for vandforsyning o.l., hvis aktiviteter ikke kan adskilles i forbindelse med beregningen af den samlede omsætning for så vidt angår betingelserne i artikel 11. Dermed kan virksomhederne tilpasse sig til de gældende regler uden at skade deres globale struktur.

Ændringsforslag  119

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Efter anmodning fra Kommissionen eller de kompetente nationale myndigheder meddeler ordregiverne alle de aktiviteter, som de anser for undtaget i henhold til stk. 8, stk. 5b. Kommissionen kan regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre oversigter til orientering over de kategorier af aktiviteter, som den anser for at være omfattet af denne undtagelse. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forretningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysningerne.

Begrundelse

Omorganisering og forenkling af direktivet ved at indarbejde alle direktivets bestemmelser vedrørende ordregivernes indberetning af oplysninger med hensyn til de fastsatte undtagelser (bevarelse af den eksisterende artikel 13 og tilføjelse af artikel 10, stk. 2).

Ændringsforslag  120

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning fra Kommissionen eller det nationale tilsynsorgan meddeler ordregiverne følgende oplysninger med henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 12:

2. Efter anmodning fra Kommissionen eller de kompetente nationale myndigheder meddeler ordregiverne følgende oplysninger med henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 12:

Begrundelse

Omorganisering og forenkling af direktivet ved at indarbejde alle direktivets bestemmelser vedrørende ordregivernes indberetning af oplysninger med hensyn til de fastsatte undtagelser (bevarelse af den eksisterende artikel 13 og tilføjelse af artikel 10, stk. 2).

Ændringsforslag  121

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) alle oplysninger, som Kommissionen eller det nationale tilsynsorgan finder nødvendige for at godtgøre, at forholdet mellem ordregiveren og den virksomhed eller det joint venture, som koncessionerne tildeles, opfylder kravene i artikel 11 eller 12.

c) alle oplysninger, som Kommissionen eller de kompetente nationale myndigheder finder nødvendige for at godtgøre, at forholdet mellem ordregiveren og den virksomhed eller det joint venture, som koncessionerne tildeles, opfylder kravene i artikel 11 eller 12.

Begrundelse

Ændring forbundet med forvaltningsbestemmelser.

Ændringsforslag  122

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse for koncessioner, som tildeles af ordregivere, hvis aktiviteten er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår i den medlemsstat, hvor koncessionen gennemføres, jf. artikel 27 og 28 i direktiv [der erstatter direktiv 2004/17/EF].

De koncessioner, som tildeles af ordregivere og gennemføres i en medlemsstat, hvor aktiviteten er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, jf. artikel 27 og 28 i direktiv .../.../EU*, betragtes ikke som koncessioner som defineret i dette direktiv.

 

* EUT: Indsæt venligst nummer, dato og publikationsreference for det direktiv, der erstatter direktiv 2004/17/EF.

Begrundelse

Præcisering af artiklen. Den oprindelige formulering angiver tilsyneladende, at direktivet i tilfælde, hvor der er fri konkurrence i forsyningssektoren, ikke finder anvendelse på de pågældende koncessionskontrakter. Der er i dette tilfælde ikke længere tale om koncessioner, men om kontrakter, i henhold til hvilke en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed eller en privat virksomhed med eksklusive eller særlige rettigheder handler som enhver økonomisk aktør på markedet.

Ændringsforslag  123

Forslag til direktiv

Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbindelser mellem offentlige myndigheder

Samarbejde mellem offentlige myndigheder

Ændringsforslag  124

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den pågældende myndighed henholdsvis ordregiver udøver en kontrol over den pågældende juridiske person, der svarer til den kontrol, den udøver over sine egne tjenestegrene

a) den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver udøver en kontrol over den pågældende juridiske person, der svarer til den kontrol, den udøver over sine egne tjenestegrene; Det betyder, at den har bestemmende indflydelse på både strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger, der træffes af den kontrollerede juridiske person.

Begrundelse

Præcisering af kriterierne, som anvendes til at definere in house-aktiviteter og begrunder udelukkelsen af sådanne kontrakter fra direktivets anvendelsesområde. Udtrykket "tilsvarende kontrol" stammer fra EU-Domstolens retspraksis og skærper kriteriet for den kontrol, der udøves af koncessionsgiveren over den kontrollerede enhed. Udtrykket "tilsvarende kontrol" præciseres ligeledes ved at overtage elementer fra forordning (EF) nr. 1370/2007 (om offentlig personbefordring), der har til formål at lette identificeringen af tilfælde, hvor der udøves en sådan kontrol.

Ændringsforslag  125

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons aktiviteter udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver eller for andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons gennemsnitlige omsætning udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver eller for andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

Begrundelse

Præcisering af kriterierne, som anvendes til at definere in house-aktiviteter: Udtrykket "90 % af [...] aktiviteter" præciserer et af udtrykkene fra retspraksissen ("væsentligste aktiviteter"), men lader det andet forblive upræcist, hvorfor det foreslås at indføre udtrykket "90 % af [...]omsætning".

Ændringsforslag  126

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person med undtagelse af lovfæstede former for privat deltagelse i overensstemmelse med traktaterne, der ikke udøver nogen indflydelse på den kontrollerende ordregivende myndigheds henholdsvis ordregivers beslutninger.

Ændringsforslag  127

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En ordregivende myndighed eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), anses for at udøve en kontrol over en juridisk person, der svarer til den kontrol, den udøver over sine egne tjenestegrene som defineret i stk. 1, litra a), når denne har bestemmende indflydelse på både strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger, der træffes af den kontrollerede juridiske person.

udgår

Begrundelse

Præcisering af kriterierne, som anvendes til at definere in house-kontrakter og begrunder udelukkelsen af sådanne kontrakter fra direktivets anvendelsesområde. [Sidste punktum i den franske begrundelse vedrører ikke den danske tekst].

Ændringsforslag  128

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret enhed, som er en ordregivende myndighed eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1, tildeler en koncession til sin kontrollerende enhed eller til en anden juridisk person, der kontrolleres af den samme ordregivende myndighed, såfremt der ikke er privat deltagelse i den juridiske person, den offentlige koncession tildeles.

2. Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret enhed eller kontrollerede enheder, som er en ordregivende myndighed/ordregivende myndigheder eller anden ordregiver/andre ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1, tildeler en koncession til sin kontrollerende enhed eller sine kontrollerende enheder eller til en anden juridisk person, der kontrolleres af den samme ordregivende myndighed eller de samme ordregivende myndigheder, såfremt der ikke er privat deltagelse i den juridiske person, den offentlige koncession tildeles, med undtagelse af lovfæstede former for privat deltagelse i overensstemmelse med traktaterne, der ikke udøver nogen indflydelse på den kontrollerende ordregivende myndigheds henholdsvis ordregivers beslutninger.

Begrundelse

Tilføjelse af en henvisning til ordregiveren, som hidtil er udeladt i teksten (omvendt in house).

Ændringsforslag  129

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En ordregivende myndighed eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), som ikke kontrollerer en juridisk person, jf. stk. 1, kan alligevel tildele en koncession uden at anvende bestemmelserne i dette direktiv til en juridisk person, som den kontrollerer sammen med andre ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, når følgende betingelser er opfyldt:

3. En ordregivende myndighed eller anden ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), som ikke kontrollerer en juridisk person, jf. stk. 1, afsnit 1, litra a) i denne artikel, kan alligevel tildele en koncession uden for dette direktivs anvendelsesområde til en juridisk person, som den kontrollerer sammen med andre ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

Begrundelse

Præcisering af de kriterier, der anvendes til at definere fælles "in house"-kontrakter og begrunder udelukkelsen af sådanne kontrakter fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag  130

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons aktiviteter udføres for de kontrollerende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons gennemsnitlige omsætning udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

Begrundelse

Præcisering af kriterierne, der anvendes til at definere fælles "in house"-kontrakter og begrunder udelukkelsen af sådanne kontrakter fra direktivets anvendelsesområde. Udtrykket "90 % af [...] aktiviteter" præciserer et af udtrykkene fra retspraksissen ("væsentligste aktiviteter") og lader det andet forblive upræcist, hvorfor det foreslås at indføre udtrykket "90 % af [...] omsætning".

Ændringsforslag  131

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person med undtagelse af lovfæstede former for privat deltagelse i overensstemmelse med traktaterne, der ikke udøver nogen indflydelse på den kontrollerende ordregivende myndigheds henholdsvis ordregivers beslutninger.

Ændringsforslag  132

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til litra a) anses ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), for sammen at udøve kontrol over en juridisk person, når følgende kumulative betingelser er opfyldt:

Med hensyn til litra a) anses ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), for sammen at udøve kontrol over en juridisk person, når følgende kumulative betingelser er opfyldt:

a) den kontrollerede juridiske persons beslutningstagende organer er sammensat af repræsentanter for alle deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1)

a) den kontrollerede juridiske persons beslutningstagende organer er sammensat af repræsentanter for de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), mens en repræsentant kan repræsentere en eller flere deltagende ordregivende myndigheder

b) de pågældende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), kan sammen udøve bestemmende indflydelse over strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger, der træffes af den kontrollerede juridiske person

b) de pågældende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), kan sammen udøve bestemmende indflydelse over strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger, der træffes af den kontrollerede juridiske person

c) den kontrollerede juridiske person forfølger ikke en interesse, der er forskellig fra opgaven for de offentlige myndigheder, som er tilsluttet den

c) den kontrollerede juridiske person forfølger ikke en interesse, der er i modstrid med opgaven for de offentlige myndigheder, som er tilsluttet den

d) den kontrollerede juridiske person opnår ikke gevinst bortset fra godtgørelse af faktiske omkostninger af de offentlige kontrakter med de ordregivende myndigheder.

 

Ændringsforslag  133

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. En aftale indgået mellem to eller flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), anses ikke for at være en koncession som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i dette direktiv, når følgende kumulative betingelser er opfyldt:

4. En aftale indgået mellem to eller flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, når følgende kumulative betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag  134

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte samarbejde mellem de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere med henblik på at udføre deres offentlige serviceopgaver i fællesskab og omfatter gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  135

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte samarbejde mellem de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere med henblik på at udføre deres offentlige serviceopgaver i fællesskab og omfatter gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne

a) ved aftalen fastsættes et ægte samarbejde mellem de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere med henblik på at udføre deres offentlige serviceopgaver i fællesskab og omfatter gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne med det formål at udføre en fælles offentlig serviceopgave

Ændringsforslag  136

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er relevante for aftalen, målt i omsætning på det åbne marked

c) de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere udøver højst 20 % af de aktiviteter, der er relevante for aftalen, målt i omsætning på det åbne marked

Ændringsforslag  137

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) aftalen omfatter ikke finansielle overførsler mellem de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere ud over de overførsler, der svarer til godtgørelse af de faktiske omkostninger til bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareindkøbene

udgår

Ændringsforslag  138

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) der er ingen privat deltagelse i de involverede ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere.

e) der er ingen privat deltagelse i de involverede ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere med undtagelse af lovfæstede former for privat deltagelse i overensstemmelse med traktaterne, der ikke udøver nogen indflydelse på den kontrollerende ordregivende myndigheds henholdsvis ordregivers beslutninger.

Ændringsforslag  139

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aftaler, beslutninger eller juridiske instrumenter indgået mellem flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller grupper bestående af ordregivende myndigheder eller andre ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), der inden for rammerne af en medlemsstats interne institutionelle og administrative organisation og i henhold til gældende national lovgivning eller anden forskrift indebærer en overførsel af kompetencer mellem parterne med henblik på at udføre en offentlig serviceopgave.

 

 

Begrundelse

Den udtrykkelige udelukkelse af det horisontale samarbejde (artikel 15, stk. 4) giver anledning til tvivl om, hvordan man i medfør af direktivet skal fortolke ordningerne for overførslen af kompetencer mellem offentlige myndigheder (det som i fransk ret kaldes "intercommunalité"), der ikke udtrykkeligt er udelukket. Som følge heraf foreslås der et nyt stykke med henblik på at udelukke sådanne ordninger.

Ændringsforslag  140

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. På tidspunktet for tildelingen af koncessionen eller indgåelsen af aftalen dokumenteres det, at der ikke forekommer privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4.

5. På tidspunktet for tildelingen af koncessionen eller indgåelsen af aftalen dokumenteres det, at der ikke forekommer privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4a.

De undtagelser, der er omhandlet i denne artikel, gælder ikke fra det tidspunkt, hvor privat deltagelse finder sted. Ved privat deltagelse åbnes igangværende koncessioner for konkurrence gennem almindelige koncessionstildelingsprocedurer.

 

Ændringsforslag  141

Forslag til direktiv

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til den tid, der anslås at være nødvendig, for at koncessionshaveren kan genvinde de foretagne investeringer i driften af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne sammen med et rimeligt afkast på den investerede kapital.

1. Koncessionerne har en begrænset varighed. Denne varighed vurderes af koncessionsgiveren ud fra de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, som koncessionshaveren anmodes om at udføre.

 

Når udgifterne til investeringer skal overholdes af koncessionshaver, afspejler varigheden af en koncession arten og beløbet af de pågældende investeringer, både de oprindelige og eventuelle yderligere investeringer under koncessionens levetid, og overskrider i dette tilfælde ikke den normale afskrivningsperiode.

 

Uanset om koncessionshaveren pålægges investeringer eller ej, afspejler koncessionens varighed også den tid, der anslås at være nødvendig for at nå de mål, der er fastsat i kontrakten, navnlig hvad angår udførelsen af den pågældende tjenesteydelse.

 

2. Afskrivningsperiodens normale varighed svarer til den varighed, der normalt forventes, for at koncessionshaveren kan dække sine investeringsomkostninger og sikre et rimeligt afkast på den investerede kapital.

Begrundelse

Artiklen er ændret for at understrege, at koncessionen har en begrænset varighed. Den oprindelige ordlyd tog desuden ikke hensyn til det forhold, at "de foretagne investeringer i driften af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne" hverken henviste til de indledende investeringer eller til koncessioner uden materielle investeringer med sandsynlig amortisering (derfor er der indført andre kriterier, som er fastlagt i kontrakten, f.eks. udførelsen).

Ændringsforslag  142

Forslag til direktiv

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koncessioner vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og som er omfattet af dette direktiv, er underlagt forpligtelsen i artikel 26, stk. 3, og artikel 27, stk. 1.

Koncessioner vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, der er anført i bilag X i dette direktiv, er kun underlagt artikel 27, stk. 1 og 3.

Begrundelse

Der lægges vægt på det forhold, at koncessioner vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser kun er underlagt bestemmelserne vedrørende offentliggørelsen af en bekendtgørelse om koncessionstildeling (gennemsigtighed). Den oprindelige tekst var tvetydig hvad angår anvendelsen af andre bestemmelser på disse tjenesteydelser. Desuden er forhåndsmeddelelsen fjernet for at lempe bestemmelserne, som vurderes at være bureaukratiske og uden merværdi for denne type tjenesteydelse.

Ændringsforslag  143

Forslag til direktiv

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Blandede koncessioner

Blandede kontrakter

Ændringsforslag  144

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kontrakter, der vedrører både tjenesteydelser og varer, indgås i henhold til dette direktiv, hvis den pågældende kontrakts primære genstand er tjenesteydelser, og hvis disse er koncessioner som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1.

1. I forbindelse med kontrakter, hvis genstand er koncessioner, der er omfattet af dette direktiv, såvel som indkøb eller andre elementer, der ikke er omfattet af direktivet, tildeles den del af kontrakten, som består af en koncession, der er omfattet af dette direktiv, i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet.

 

Hvis de forskellige dele af en sådan kontrakt er uadskillige, afgøres anvendelsen af dette direktiv ud fra, hvad der er den pågældende kontrakts primære genstand, hvilket fastslås på grundlag af koncessionens respektive værdier samt indkøb eller elementer, der ikke er omfattet af dette direktiv.

Begrundelse

Præcisering og forenkling af artiklen, der henviser til en række specifikke eksempler på blandede kontrakter, der kan angives i det nye stykke 1 (tilfælde, hvor en kontrakt vedrører koncessioner, der er omfattet af dette direktiv, og indkøb eller andre elementer, der ikke er omfattet af dette direktiv, herunder offentlige indkøb) sammen med den metode, der skal anvendes, hvis de forskellige dele af kontrakten er uadskillige (anvendelse af reglen om kontraktens primære genstand).

Ændringsforslag  145

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Koncessioner, der vedrører både tjenesteydelser som defineret i artikel 17 og andre tjenesteydelser, tildeles i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for den type tjenesteydelser, der kendetegner den pågældende kontrakts primære genstand.

2. I forbindelse med koncessionskontrakter på tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv, og som vedrører både tjenesteydelser som defineret i artikel 17 og andre tjenesteydelser, anvendes bestemmelserne i dette direktiv alt efter typen af tjenesteydelser, der kendetegner den pågældende kontrakts primære genstand, hvilket fastslås på grundlag af de pågældende tjenesteydelsers respektive værdier.

Begrundelse

Præcisering af stykket med hensyn til blandede kontrakter vedrørende sociale specifikke tjenesteydelser og andre typer tjenesteydelser og reglerne for fastsættelse af, hvilke bestemmelser, der skal anvendes.

Ændringsforslag  146

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. I forbindelse med blandede kontrakter, jf. stk. 1 og 2, fastsættes den primære genstand ved en sammenligning af værdierne af de pågældende tjenesteydelser eller varer.

udgår

Begrundelse

Bestemmelserne er integreret i de nye stykker 1 og 2 i artikel 18.

Ændringsforslag  147

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis kontraktgenstanden er koncessioner, der er omfattet af dette direktiv, samt indkøb eller andre elementer, der ikke er omfattet af dette direktiv eller af direktiverne [erstatter direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF] eller 2009/81/EF, tildeles den del af kontrakten, som består af en koncession omfattet af dette direktiv, i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv. Hvis de forskellige dele af kontrakten imidlertid ikke objektivt kan adskilles, afgøres anvendelsen af dette direktiv på grundlag af kontraktens primære genstand.

udgår

Begrundelse

Præcisering og forenkling af artiklen, der henviser til en række eksempler på blandede kontrakter, der kan angives i det nye stykke 1 (tilfælde, hvor en kontrakt vedrører en koncession, der er omfattet af dette direktiv, og indkøb eller andre elementer, der ikke er omfattet af dette direktiv, herunder navnlig offentlige indkøb) sammen med den metode, der skal anvendes, hvis de forskellige dele af kontrakten er uadskillige (anvendelse af reglen om kontraktens primære genstand).

Ændringsforslag  148

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Med hensyn til koncessioner, der er omfattet af dette direktiv, og kontrakter, der er omfattet af [direktiv 2004/18/EF eller 2004/17/EF] eller 2009/81/EF, tildeles den del af kontrakten, som består af en koncession omfattet af dette direktiv, i henhold til bestemmelserne i dette direktiv.

udgår

Hvis de forskellige dele af sådanne kontrakter ikke objektivt kan adskilles, afgøres anvendelsen af dette direktiv på grundlag af kontraktens primære genstand.

 

Begrundelse

Præcisering og forenkling af artiklen, der henviser til en række eksempler på blandede kontrakter, der kan angives i det nye stykke 1 (tilfælde, hvor en kontrakt vedrører en koncession, der er omfattet af dette direktiv, og indkøb eller andre elementer, der ikke er omfattet af dette direktiv, herunder navnlig offentlige indkøb) sammen med den metode, der skal anvendes, hvis de forskellige dele af kontrakten er uadskillige (anvendelse af reglen om kontraktens primære genstand).

Ændringsforslag  149

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Valget mellem at tildele en enkelt koncession og at tildele flere særskilte koncessioner dog ikke foretages med det formål at udelukke koncessionen fra dette direktiv.

Valget mellem at tildele en enkelt koncession og at tildele flere særskilte koncessioner foretages ikke med det formål at udelukke koncessionen fra dette direktiv.

Ændringsforslag  150

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en af de aktiviteter, der er genstanden for den koncession, som er underlagt dette direktiv, er opført i bilag III, og den anden ikke er opført deri, og hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, hvilken aktivitet der udgør kontraktens hovedgenstand, tildeles koncessionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for koncessioner tildelt af ordregivende myndigheder.

2. Hvis en af de aktiviteter, der er genstanden for den koncession, som falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, er opført i bilag III, og den anden ikke er opført deri, og hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, hvilken aktivitet der udgør kontraktens hovedgenstand, tildeles koncessionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for koncessioner tildelt af ordregivende myndigheder, uden at dette berører EU-retten.

Begrundelse

Hensyntagen til sektorspecifik lovgivning.

Ændringsforslag  151

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis en af de aktiviteter, kontrakten eller koncessionen omfatter, er underlagt dette direktiv, og den anden hverken er underlagt nærværende direktiv eller direktiv 2004/18/EF eller [direktiv 2004/18/EF eller 2004/17/EF] eller 2009/81/EF, og hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, hvilken aktivitet der udgør kontraktens eller koncessionens hovedgenstand, skal kontrakten eller koncessionen tildeles i overensstemmelse med nærværende direktiv.

3. Hvis en af de aktiviteter, koncessionen omfatter, er underlagt dette direktiv, og den anden ikke er underlagt nærværende direktiv, og hvis det ikke er muligt objektivt at afgøre, hvilken aktivitet der udgør koncessionens hovedgenstand, skal koncessionen tildeles i overensstemmelse med nærværende direktiv.

Ændringsforslag  152

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. De økonomiske aktørers status som juridiske personer udgør ikke en gyldig grund til at give afslag i forbindelse med en procedure for tildeling af en koncessionskontrakt.

Begrundelse

Forenkling af stykket, der ganske enkelt bekræfter, at de økonomiske aktørers status som juridiske personer (fysiske personer, juridiske personer) ikke kan udgøre en gyldig grund til at give afslag i forbindelse med en procedure for tildeling af en koncessionskontrakt.

Ændringsforslag  153

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Økonomiske aktører, som i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor de er etableret, har ret til at levere den pågældende ydelse, kan ikke afvises alene med den begrundelse, at det i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor koncessionen tildeles, kunne kræves, at de skal være enten en fysisk eller en juridisk person.

udgår

Begrundelse

Indarbejdelse af stykket i det foregående stykke (artikel 22, stk. -1) på grund af den logiske forbindelse mellem de to bestemmelser.

Ændringsforslag  154

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Af juridiske personer kan det imidlertid forlanges, at de i buddet eller ansøgningen opgiver navn og relevante faglige kvalifikationer for de af deres medarbejdere, der vil være ansvarlige for gennemførelsen af den pågældende koncession.

Af juridiske personer kan det imidlertid forlanges, at de i ansøgningen eller buddet opgiver navn og relevante faglige kvalifikationer for de af deres medarbejdere, der vil være ansvarlige for gennemførelsen af den pågældende koncession.

Ændringsforslag  155

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Grupper af økonomiske aktører kan være tilbudsgivere eller ansøgere.

3. Grupper af økonomiske aktører, herunder konsortier af virksomheder, kan være ansøgere eller tilbudsgivere. Deres deltagelse i koncessionstildelingsproceduren kan ikke underlægges yderligere betingelser, som ikke fastsættes for individuelle ansøgere.

Ændringsforslag  156

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Koncessionsgivere kan fastsætte særlige betingelser for en gruppe økonomiske aktørers opfyldelse af koncessionen, hvis disse betingelser er objektivt begrundet og er forholdsmæssige.

Ændringsforslag  157

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere må ikke fastsætte specifikke betingelser for sådanne gruppers deltagelse i koncessionstildelingsprocedurer, som ikke pålægges individuelle ansøgere. I forbindelse med afgivelse af en ansøgning eller et bud kan ordregivende myndigheder og andre ordregivere ikke kræve, at grupper af økonomiske aktører antager en bestemt retlig form.

udgår

Ordregivende myndigheder og andre ordregivere kan fastsætte særlige betingelser for en gruppes opfyldelse af koncessionen, hvis disse betingelser er objektivt begrundet og er forholdsmæssige. Navnlig kan den udvalgte gruppe i henhold til disse betingelser være nødsaget til at antage en bestemt særlig form, når den har fået tildelt ordren, i det omfang det er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende opfyldelse af koncessionen.

 

Begrundelse

Indarbejdelse af stykkets første del i det foregående stykke (den nye artikel 22, stk. 2) på grund af den logiske forbindelse mellem de to bestemmelser (grupper kan være ansøgere eller tilbudsgivere og kan ikke underlægges specifikke betingelser, som ikke fastsættes for individuelle ansøgere eller tilbudsgivere).

Ændringsforslag  158

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medmindre andet er fastsat i dette direktiv eller i den nationale lovgivning om adgang til oplysninger, og med forbehold af forpligtelserne om offentliggørelse af oplysninger om indgåede kontrakter og om meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, som er omhandlet i artikel 27 og 35 i dette direktiv, må den ordregivende myndighed ikke offentliggøre oplysninger, som de økonomiske aktører har fremsendt, og som de har betegnet som fortrolige, herunder men ikke begrænset til tekniske hemmeligheder, forretningshemmeligheder og fortrolige aspekter af tilbud.

1. Medmindre andet er fastsat i dette direktiv eller i den nationale lovgivning om adgang til oplysninger, og med forbehold af forpligtelserne om offentliggørelse af oplysninger om indgåede koncessionskontrakter og om meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere, som er omhandlet i artikel 27 og 35 i dette direktiv, må koncessionsgiveren ikke offentliggøre oplysninger, som de økonomiske aktører har fremsendt, navnlig tekniske hemmeligheder og forretningshemmeligheder.

 

Denne artikel forhindrer ikke offentliggørelse af ikke-fortrolige dele af kontrakter, der er indgået, herunder af alle efterfølgende ændringer

Begrundelse

Styrkelse af bestemmelserne om fortroligheden af oplysninger, som ansøgerne eller tilbudsgiverne fremsender til koncessionsgiveren under tildelingsproceduren. Disse forpligtelser gælder såvel de ordregivende myndigheder som de andre ordregivere. Koncessionsgiveren holdes ansvarlig i tilfælde af, at følsomme oplysninger såsom tekniske hemmeligheder og forretningshemmeligheder videregives.

Ændringsforslag  159

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere kan pålægge økonomiske aktører krav om beskyttelse af oplysninger af fortrolig karakter, som de ordregivende myndigheder og andre ordregivere stiller til rådighed under hele koncessionstildelingsproceduren.

2. Koncessionsgiveren kan pålægge økonomiske aktører krav om beskyttelse af oplysninger af fortrolig karakter, som han eller hun stiller til rådighed under hele koncessionstildelingsproceduren.

Ændringsforslag  160

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Undtagen hvor anvendelsen af elektroniske midler er obligatorisk i henhold til artikel 28, stk. 2, og artikel 30 i nærværende direktiv, kan de ordregivende myndigheder og andre ordregivere vælge mellem følgende kommunikationsmidler og informationsudveksling:

1. Undtagen hvor anvendelsen af elektroniske midler er obligatorisk i henhold til artikel 28, stk. 2, og artikel 30 i nærværende direktiv, kan koncessionsgiveren vælge mellem følgende kommunikationsmidler og informationsudveksling:

Ændringsforslag  161

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) elektroniske midler i henhold til stk. 3, 4 og 5

a) elektroniske midler

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  162

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) telefon i de tilfælde og under de omstændigheder, der er omhandlet i stk. 6 eller

c) telefon, forudsat at der fremsendes en skriftlig bekræftelse

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  163

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) personlig aflevering med kvittering for modtagelsen

Begrundelse

Medtagelse af et andet muligt kommunikationsmiddel (personlig aflevering med kvittering for modtagelsen).

Ændringsforslag  164

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det valgte kommunikationsmiddel skal være alment tilgængeligt og må ikke begrænse de økonomiske aktørers adgang til koncessionstildelingsproceduren.

2. Det valgte kommunikationsmiddel skal være alment tilgængeligt og ikke-diskriminerende og må ikke begrænse de økonomiske aktørers adgang til koncessionstildelingsproceduren. Hvis der er tale om elektroniske midler, skal de ligeledes være kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi.

I forbindelse med al kommunikation, informationsudveksling og informationslagring sørger de ordregivende myndigheder og andre ordregivere for, at dataintegriteten og fortroligheden af tilbuddene og ansøgningerne beskyttes. De undersøger indholdet af tilbuddene og ansøgningerne, når fristen for indgivelse heraf er udløbet.

I forbindelse med al kommunikation, informationsudveksling og informationslagring sørger koncessionsgiveren for, at dataintegriteten og fortroligheden af ansøgningerne og tilbuddene beskyttes. De undersøger indholdet af ansøgningerne og tilbuddene, når fristen for indgivelse heraf er udløbet.

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  165

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De værktøjer, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal være ikke-diskriminerende, almindeligt tilgængelige og funktionelt kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi og må ikke begrænse økonomiske aktørers adgang til koncessionstildelingsproceduren. De tekniske detaljer og karakteristika for udstyr til elektronisk modtagelse, der anses for at være i overensstemmelse med første afsnit i dette stykke, er anført i bilag XII.

udgår

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 46 med henblik på at ændre reglerne og de tekniske bestemmelser som omhandlet i bilag XII, der skyldes den tekniske udvikling eller administrative årsager.

 

For at sikre interoperabilitet mellem de tekniske formater samt mellem processen og meddelelsesstandarderne, især i en grænseoverskridende sammenhæng tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 46 med henblik på at fastlægge den obligatoriske anvendelse af særlige tekniske standarder, i det mindste med hensyn til anvendelsen af elektronisk fremsendelse, elektroniske kataloger og metoder for elektronisk certificering.

 

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  166

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De ordregivende myndigheder og andre ordregivere kan om nødvendigt kræve, at der skal anvendes redskaber, som ikke er alment tilgængelige, hvis de giver alternative adgangsmuligheder.

udgår

Ordregivende myndigheder og andre ordregivere anses for at tilbyde formålstjenlige alternative adgangsmetoder, når:

 

a) de giver fri, direkte og fuld elektronisk adgang til disse redskaber fra datoen for bekendtgørelsens offentliggørelse i overensstemmelse med bilag IX eller fra den dato, hvor opfordringer til at bekræfte interesse sendes; det angives i teksten til bekendtgørelsen eller opfordringen til at bekræfte interesse, på hvilken internetadresse disse redskaber kan findes

 

b) de sikrer, at tilbudsgivere, der er etableret i andre medlemsstater end den ordregivende myndigheds medlemsstat, kan få adgang til koncessionstildelingsproceduren ved hjælp af foreløbige tokens, som stilles frit til rådighed online

 

c) de har en alternativ kanal til elektronisk indgivelse af tilbud.

 

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  167

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Følgende regler gælder for systemer til elektronisk fremsendelse og modtagelse af tilbud og for systemer til elektronisk fremsendelse og modtagelse af ansøgninger:

udgår

a) oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for elektronisk afgivelse af tilbud og elektronisk indgivelse af ansøgninger om deltagelsen, herunder kryptering og tidsstempling, skal være tilgængelige for de berørte parter

 

b) systemer, elektroniske certificeringsmetoder og elektroniske signaturer skal overholde kravene i bilag XII

 

c) ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal angive det sikkerhedsniveau, der er nødvendigt for de elektroniske kommunikationsmidler i de forskellige faser af den fulgte koncessionstildelingsprocedure; niveauet skal stå i forhold til de tilknyttede risici

 

d) hvis der kræves avancerede elektroniske signaturer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF, skal de ordregivende myndigheder og andre ordregivere acceptere signaturer, som er baseret på et kvalificeret certifikat, der er anført på positivlisten i overensstemmelse med Europa-Kommissionens beslutning 2009/767/EF, med eller uden et sikkert signaturgenereringssystem, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 

i) den ordregivende myndighed opretter det nødvendige format for elektroniske signaturer på grundlag af de formater, Kommissionen har fastsat i afgørelse 2011/130/EU, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at kunne behandle disse formater teknisk

 

ii) når et tilbud er underskrevet ved hjælp af et autoriseret certifikat, som er opført på positivlisten, kan der ikke anføres yderligere krav, som kan forhindre tilbudsgivernes brug af disse underskrifter.

 

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  168

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Følgende regler gælder for fremsendelse af ansøgninger om deltagelse:

udgår

a) ansøgninger om deltagelse i en koncessionstildelingsprocedure kan indgives skriftligt eller telefonisk; i sidstnævnte tilfælde skal der sendes en skriftlig bekræftelse inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse

 

b) ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere kan kræve, at ansøgninger om deltagelse, der indgives pr. telefax, bekræftes pr. post eller elektronisk, hvis det er nødvendigt af hensyn til det juridiske bevismiddel.

 

Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver anfører i henhold til litra b) i koncessionsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at bekræfte interesse, at ansøgninger om deltagelse, der indgives pr. telefax, skal bekræftes pr. post eller elektronisk, samt fristen for fremsendelse af en bekræftelse.

 

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  169

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer senest 5 år efter den dato, der er fastsat i artikel 49, stk. 1, at alle koncessionstildelingsprocedurer under dette direktiv gennemføres ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler, herunder navnlig elektronisk indgivelse i overensstemmelse med kravene i denne artikel.

udgår

Denne forpligtelse gælder ikke, hvis brugen af elektroniske midler kræver særlige værktøjer eller filformater, der ikke er almindeligt tilgængelige i alle medlemsstaterne som defineret i stk. 3. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere, som bruger andre kommunikationsmidler til indgivelse af tilbud, er ansvarlig for i koncessionsdokumenterne at godtgøre, at brugen af elektroniske midler kræver særlige værktøjer eller filformater, som ikke er almindeligt tilgængelige i alle medlemsstaterne, på grund af den særlige karakter af de oplysninger, der skal udveksles med de økonomiske aktører.

 

De ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal anses for at have legitime grunde til ikke at anmode om elektroniske kommunikationsmidler i udbudsprocessen, når følgende gælder:

 

a) beskrivelsen af de tekniske specifikationer kan på grund af koncessionstildelingens særlige art ikke fremsendes ved hjælp af filformater, som generelt understøttes af almindeligt anvendte programmer

 

b) de programmer, der understøtter filformater, som er egnede til beskrivelsen af de tekniske specifikationer, er underlagt en privat licensordning og kan ikke af den ordregivende myndighed stilles til rådighed for download eller fjernbrug

 

c) de programmer, der støtter de filformater, der kan anvendes til beskrivelsen af de tekniske specifikationer, anvender filformater, som ikke kan håndteres af andre åbne programmer eller programmer, som kan downloades.

 

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  170

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan anvende data, der er behandlet elektronisk i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer, til at forhindre, opdage og afhjælpe fejl, der kan opstå på de forskellige trin, ved at udvikle egnede værktøjer.

udgår

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne vedrørende elektronisk kommunikation og tilpasning til de særlige kendetegn ved koncessioner, der i modsætning til offentlige kontrakter ikke nødvendigvis generelt anvender den elektroniske procedure i betragtning af det vigtige element af forhandling i denne type kontrakt. Den elektroniske afsendelse af koncessionsbekendtgørelser og tildelinger samt tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenter er til gengæld obligatorisk for at lette proceduren.

Ændringsforslag  171

Forslag til direktiv

Afsnit II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

REGLER FOR TILDELING AF KONCESSIONER

REGLER FOR TILDELING AF KONCESSIONER: GENERELLE PRINCIPPER, GENNEMSIGTIGHED OG PROCEDUREMÆSSIGE GARANTIER

Begrundelse

Omorganisering af afsnit II hvad angår reglerne for tildeling af koncessioner med henblik på at forenkle teksten og gøre den mere forståelig. Tilføjelse af et nyt kapitel om generelle principper efterfulgt af kapitlet om gennemsigtighed og et kapitel om proceduremæssige garantier.

Ændringsforslag  172

Forslag til direktiv

Afsnit II – kapitel -I (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel -I

 

Generelle principper

 

Artikel -26

 

Koncessionsgiverens frihed til at organisere proceduren

 

Koncessionsgiveren har ret til frit at organisere den procedure, der fører til valget af koncessionshaveren, med forbehold af overholdelsen af dette direktiv, og de to eneste obligatoriske faser er offentliggørelsen af en koncessionsbekendtgørelse i begyndelsen af proceduren, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 17 og 26, stk. 5, og offentliggørelsen af en bekendtgørelse om koncessionstildeling i slutningen af proceduren.

 

Koncessionsgiveren kan tilføje mellemliggende faser i løbet af tildelingsproceduren, som f.eks. afsendelse af en opfordring til at afgive tilbud til de ansøgere, der i givet fald har svaret på koncessionsbekendtgørelsen.

 

Artikel -26a

 

Generelle principper

 

1. Koncessionstildelingen sker på grundlag af kriterier, som opstilles af koncessionsgiveren i overensstemmelse med artikel 38b, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

 

a) tilbuddet opfylder de krav, betingelser og kriterier, der er fastsat i koncessionsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at afgive tilbud og i koncessionsdokumenterne

 

b) tilbuddet gives af en tilbudsgiver, som

 

i) ikke er udelukket fra at deltage i tildelingsproceduren i henhold til artikel 36, stk. 5 og 7, og med forbehold af artikel 36, stk. 8, og

 

ii) opfylder de udvælgelseskriterier, som er opstillet af koncessionsgiveren i henhold til artikel 36, stk. 2 og 3.

 

2. Under koncessionstildelingsproceduren behandler koncessionsgiveren økonomiske aktører ens og handler på en gennemsigtig og forholdsmæssig måde. Han eller hun udøver især ikke forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle ansøgere eller tilbudsgivere bedre end andre. Koncessionen må ikke udformes med det formål at udelukke denne fra dette direktivs anvendelsesområde eller kunstigt indskrænke konkurrencen.

 

3. Medlemsstaterne sikrer, at de økonomiske aktører overholder bestemmelserne i den miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning, der finder anvendelse på det sted, hvor bygge- eller anlægsarbejdet udføres, eller hvor tjenesteydelserne leveres, som fastsat i internationale konventioner anført i bilag Xa, EU- retten og national ret samt kollektive aftaler indgået i overensstemmelse med national ret og praksis under overholdelse af EU-retten.

 

4. Koncessionsgiveren tildeler ikke en koncessionskontrakt til den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud, hvis det på grundlag af klar og tilstrækkelig dokumentation fremgår, at tilbudsgiveren ikke overholder bestemmelserne i miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivningen som omhandlet i stk. 3 i denne artikel,

 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 46 om ændring af listen i bilag Xa, når sådanne ændringer er nødvendige efter indgåelse af nye internationale aftaler eller ændring af eksisterende aftaler.

Begrundelse

Præcisering af tildelingsproceduren for at sikre en større forståelse af artiklerne i de følgende kapitler. Fremhævelse af koncessionsgiverens ret til at vælge at tilføje mellemliggende faser eller ændre fasernes rækkefølge under overholdelse af dette direktiv og med forbehold af den obligatoriske offentliggørelse af koncessionsbekendtgørelsen og af bekendtgørelsen om koncessionstildeling i slutningen af proceduren. Ny artikel -26a, som består af en genanvendelse af den oprindelige artikel 34 og tilføjelse af et stykke, som navnlig genanvender den oprindelige artikel 7.

Ændringsforslag  173

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere, der ønsker at tildele en koncession, tilkendegiver deres hensigt herom ved en koncessionsbekendtgørelse.

1. En koncessionsgiver, der ønsker at tildele en koncession, tilkendegiver sin hensigt herom ved en koncessionsbekendtgørelse i henhold til bestemmelserne i artikel 28. Koncessionsbekendtgørelsen indeholder de i bilag IV omhandlede oplysninger og eventuelle andre oplysninger, som koncessionsgiveren måtte finde hensigtsmæssige.

Begrundelse

Sammenlægning af stykke 1, 2 og 4 med henblik på at forenkle direktivet og gøre det mere forståeligt. Henvisningerne til bestemmelserne for offentliggørelse flyttes til artikel 28 med henblik på at forenkle teksten og for at undgå unødvendige gentagelser.

Ændringsforslag  174

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Koncessionsbekendtgørelser skal indeholde de i bilag IV omhandlede oplysninger og eventuelle andre oplysninger, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren måtte finde hensigtsmæssige i henhold til standardformularerne.

udgår

Begrundelse

Sammenlægning af stykke 1, 2 og 4 med henblik på at forenkle direktivet og gøre det mere forståeligt. Henvisningerne til bestemmelserne for offentliggørelse flyttes til artikel 28 med henblik på at forenkle teksten og for at undgå unødvendige gentagelser.

Ændringsforslag  175

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere, som ønsker at tildele en koncession vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser tilkendegiver deres hensigt herom gennem offentliggørelsen af en forhåndsmeddelelse snarest muligt efter regnskabsårets begyndelse. Bekendtgørelserne indeholder de oplysninger, der er angivet i bilag XIII.

udgår

Begrundelse

Forhåndsmeddelelsen udgår for at lempe bestemmelserne, som vurderes at være bureaukratiske og uden merværdi for denne type tjenesteydelse.

Ændringsforslag  176

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen udfærdiger disse standardformularer. De tilknyttede gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 48.

udgår

Begrundelse

Sammenlægning af stykke 1, 2 og 4 med henblik på at forenkle direktivet og gøre det mere forståeligt. Henvisningerne til bestemmelserne for offentliggørelse flyttes til artikel 28 med henblik på at forenkle teksten og for at undgå unødvendige gentagelser.

Ændringsforslag  177

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Uanset stk. 1, er ordregivende myndigheder og andre ordregivere ikke forpligtede til at offentliggøre en koncessionsbekendtgørelse:

5. Uanset stk. 1, er en koncessionsgiver ikke forpligtet til at offentliggøre en koncessionsbekendtgørelse, hvis bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af en særlig eller eksklusiv rettighed, manglende konkurrence af tekniske årsager eller beskyttelse af patenter, ophavsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, eller når der ikke findes et rimeligt alternativ og den manglende konkurrence ikke er resultatet af en kunstig indsnævring af parametrene for tildeling af koncessioner.

a) hvis der i forbindelse med en koncessionsprocedure ikke afgives egnede tilbud, eller modtages egnede ansøgninger, forudsat at de oprindelige vilkår for koncessionskontrakten ikke ændres væsentligt, og at der på anmodning fra Kommissionen eller det nationale tilsynsorgan, som er udpeget i henhold til artikel 84 i direktiv [erstatter direktiv 2004/17/EF], forelægges disse en rapport

 

b) hvis bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager, beskyttelse af patenter, ophavsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller beskyttelse af andre eksklusive rettigheder, eller når der ikke findes et rimeligt alternativ og den manglende konkurrence ikke er resultatet af en kunstig indsnævring af parametrene for tildeling af koncessioner

 

c) hvis der ved nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af de samme ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere i henhold til stk. 1, forudsat at disse bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med det grundlæggende projekt for den oprindelige koncession. Det grundlæggende projekt skal angive omfanget af eventuelle yderligere bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og betingelserne for tildelingen heraf.

 

Allerede ved det oprindelige udbud skal de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere tage den anslåede samlede værdi af efterfølgende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i betragtning, når de anvender bestemmelserne i artikel 5.

 

Begrundelse

Skelnen mellem to typer tilfælde, som ikke er beskrevet udtrykkeligt i dette stykke, og som medfører, at en koncessionsbekendtgørelse ikke offentliggøres: når en koncessionsbekendtgørelse endnu ikke er offentliggjort (den oprindelige artikel 26, stk. 5, litra b)) og når en koncessionsbekendtgørelse allerede er offentliggjort, men der ikke kræves en ny bekendtgørelse (den oprindelige artikel 26, stk. 5, litra a) og c)).

Ændringsforslag  178

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Uanset bestemmelserne i stk. 1 er en koncessionsgiver ikke forpligtet til at offentliggøre en ny koncessionsbekendtgørelse i følgende tilfælde:

 

a) hvis der i forbindelse med en indledende koncessionsprocedure ikke modtages nogen ansøgninger eller afgives nogen bud eller nogen egnede bud, forudsat at de oprindelige vilkår for koncessionskontrakten ikke ændres væsentligt, og at der på anmodning fra Kommissionen eller de nationale kompetente myndigheder forelægges disse en rapport

 

b) ved nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, som overdrages til den oprindelige koncessionshaver, til hvem den samme koncessionsgiver tildelte en oprindelig koncession i henhold til forpligtelsen i stk. 1, forudsat at disse bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, og at dette projekt var genstand for den oprindelige koncession. Det grundlæggende projekt skal angive omfanget af eventuelle yderligere bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og betingelserne for tildelingen heraf.

 

Allerede ved det oprindelige udbud tager koncessionsgiveren den anslåede samlede værdi af efterfølgende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i betragtning, når de anvender artikel 6.

Begrundelse

Skelnen mellem to typer tilfælde, som ikke er beskrevet udtrykkeligt i dette stykke, og som medfører, at en koncessionsbekendtgørelse ikke offentliggøres: når en koncessionsbekendtgørelse endnu ikke er offentliggjort (den oprindelige artikel 26, stk. 5, litra b)) og når en koncessionsbekendtgørelse allerede er offentliggjort, men der ikke kræves en ny bekendtgørelse (den oprindelige artikel 26, stk. 5, litra a) og c)). Litra a) og b) i det nye stykke 5a er baseret på stykke 5, litra a), og 5, litra c), i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  179

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af litra a) i første afsnit anses et tilbud for ikke-egnet, når:

6. Ved anvendelsen af stk. 5a, litra a), anses et tilbud for ikke-egnet, når det overhovedet ikke har nogen relevans for koncessionen, fordi det ikke kan imødekomme koncessionsgiverens behov som angivet i koncessionsdokumenterne.

 

;

– det ikke er forskriftsmæssigt eller uantageligt, og

 

– det er fuldstændigt irrelevant i forhold til koncessionen, og det ikke kan opfylde den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens krav som angivet i koncessionsdokumenterne.

 

Tilbud anses for at være ikke-forskriftsmæssige, når de ikke er i overensstemmelse med koncessionsdokumenterne, eller når de tilbudte priser er beskyttet mod normale konkurrencevilkår.

 

Tilbud anses for at være uacceptable i følgende tilfælde:

 

a) hvis de modtages for sent

 

b) hvis de er indgivet af tilbudsgivere, der ikke har de krævede kvalifikationer

 

c) hvis prisen overstiger den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens budget, som det blev fastsat inden koncessionstildelingsproceduren og dokumenteret skriftligt

 

d) hvis de anses for at være unormalt lave.

 

Begrundelse

Skelnen mellem tre mulige tilfælde af et ikke-egnet tilbud: et tilbud, der er fuldstændig irrelevant i forhold til koncessionen, et ikke forskriftsmæssigt tilbud eller et uacceptabelt tilbud. Et ikke-egnet tilbud er ikke nødvendigvis altid irrelevant for koncessionens genstand (f.eks. kan det være relevant for koncessionens genstand, men modtaget efter tidsfristen; I dette tilfælde er det uacceptabelt). Det oprindelige andet afsnit er udeladt, da det allerede er omfattet af litra c) og d), der beskriver det uacceptable tilbud (prisen overstiger budgettet eller er unormalt lav).

Ændringsforslag  180

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Senest 48 dage efter tildelingen af en koncession fremsender de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne en bekendtgørelse om koncessionstildeling med resultaterne af tildelingsproceduren.

1. Senest 48 dage efter tildelingen af en koncession fremsender koncessionsgiveren en bekendtgørelse om koncessionstildeling med resultaterne af tildelingsproceduren efter bestemmelserne i artikel 28.

Ændringsforslag  181

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den forpligtelse, der henvises til i stk. 1, gælder også for de tjenesteydelseskoncessioner, hvis anslåede værdi beregnet i henhold til metoden i artikel 6, stk. 5, er mindst 2 500 000 EUR med undtagelse af sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, jf. artikel 17.

udgår

Begrundelse

De mellemliggende tærskelværdier og bestemmelserne herfor udelades med henblik på at forenkle direktivet og gøre det lettere at forstå.

Ændringsforslag  182

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Bekendtgørelserne skal indeholde de i bilag V anførte oplysninger eller, for så vidt angår koncessioner vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser de oplysninger, der er fastsat i bilag VI og offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 28.

3. Bekendtgørelserne om koncessionstildeling skal indeholde de i bilag V anførte oplysninger eller, for så vidt angår koncessioner vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser de oplysninger, der er fastsat i bilag VI og offentliggøres i overensstemmelse med artikel 28.

Ændringsforslag  183

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bekendtgørelserne, som er nævnt i artikel 26, 27 og 43, stk. 6, andet afsnit, skal indeholde de i bilag IV til VI anførte oplysninger i form af standardformularer, herunder standardformularer til rettelsesliste.

1. Koncessionsbekendtgørelserne og bekendtgørelserne om koncessionstildeling samt bekendtgørelsen, som er nævnt i artikel 42, stk. 6, andet afsnit, skal indeholde de i bilag IV til VI anførte oplysninger i form af standardformularer, herunder standardformularer til rettelsesliste.

Ændringsforslag  184

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bekendtgørelserne udformes, sendes elektronisk til Kommissionen og offentliggøres i overensstemmelse med bilag IX. De offentliggøres senest fem dage efter afsendelsen. Omkostningerne ved Kommissionens offentliggørelse af bekendtgørelserne afholdes af Unionen.

2. Bekendtgørelserne, som er nævnt i stk. 1, udformes, sendes elektronisk til Kommissionen og offentliggøres i overensstemmelse med bilag IX. Kommissionen sender koncessionsgiveren en bekræftelse på modtagelsen af bekendtgørelsen og offentliggørelsen af de fremsendte oplysninger med angivelse af datoen for offentliggørelsen, der betragtes som bevis for offentliggørelsen. De offentliggøres senest fem dage efter afsendelsen. Omkostningerne ved Kommissionens offentliggørelse af bekendtgørelserne afholdes af Unionen.

Begrundelse

Sammenlægning og forenkling af artikel 28 og 29. Artikel 28, stk. 4, indarbejdes i dette stykke.

Ændringsforslag  185

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De i artikel 26 omtalte bekendtgørelser offentliggøres i deres helhed på et af Unionens officielle sprog, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren vælger. Kun denne udgave på originalsproget er autentisk. Et resumé af hver bekendtgørelses hovedpunkter offentliggøres på de øvrige officielle sprog.

3. Koncessionsbekendtgørelserne offentliggøres i deres helhed på et af Unionens officielle sprog, som koncessionsgiveren vælger. Kun denne udgave på originalsproget er autentisk. Et resumé af hver bekendtgørelses hovedpunkter offentliggøres på de øvrige officielle sprog.

Ændringsforslag  186

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Koncessionsbekendtgørelserne og bekendtgørelserne om koncessionstildeling fremsendes ikke til offentliggørelse på nationalt niveau inden datoen for deres afsendelse til Kommissionen. De koncessionsbekendtgørelser og bekendtgørelser om koncessionstildeling, der offentliggøres på nationalt plan, indeholder ikke andre oplysninger end dem, der findes i de bekendtgørelser, der er fremsendt til Kommissionen, men angiver datoen for afsendelse af bekendtgørelsen til Kommissionen.

Begrundelse

Dette nye stk. 3a stammer fra artikel 29 i Kommissionens forslag. Sammenlægning af artikel 28 og 29 med henblik på forenkling af direktivet.

Ændringsforslag  187

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal være i stand til at bevise datoen for afsendelsen af bekendtgørelserne.

udgår

Kommissionen sender den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren en bekræftelse på modtagelsen af bekendtgørelsen og på offentliggørelsen af de fremsendte oplysninger med angivelse af datoen for offentliggørelsen. Denne bekræftelse betragtes som bevis for offentliggørelsen.

 

Begrundelse

Indarbejdelse af stk. 4 i artikel 28, stk. 2, med henblik på forenkling af direktivet.

Ændringsforslag  188

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De ordregivende myndigheder og andre ordregivere kan offentliggøre bekendtgørelser om koncessioner, som ikke er omfattet af dette direktivs bestemmelser om obligatorisk offentliggørelse, såfremt disse bekendtgørelser er fremsendt elektronisk til Kommissionen i overensstemmelse med det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag IX.

udgår

Begrundelse

Stykket udgår med henblik på at forenkle direktivet og gøre det lettere at forstå.

Ændringsforslag  189

Forslag til direktiv

Artikel 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 29

udgår

Offentliggørelse på nationalt plan

 

1. De bekendtgørelser, der er nævnt i artikel 26 og 27, og deres indhold må ikke offentliggøres på nationalt plan inden offentliggørelsen i henhold til artikel 28.

 

2. De bekendtgørelser, der offentliggøres på nationalt plan, må ikke indeholde andre oplysninger end dem, der findes i de bekendtgørelser, der er fremsendt til Kommissionen, og datoen for afsendelse til Kommissionen skal fremgå af bekendtgørelsen.

 

Begrundelse

Artikel 29 er integreret i artikel 28 (jf. nyt stk. 3a). Sammenlægning og forenkling af artikel 28 og 29. Koncessionsbekendtgørelserne og bekendtgørelserne om koncessionstildeling offentliggøres ikke på nationalt plan inden datoen for deres afsendelse til Kommissionen (og ikke inden datoen for Kommissionens offentliggørelse af dem), eftersom offentliggørelsen på nationalt plan ofte er hurtigere end på europæisk plan.

Ændringsforslag  190

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De ordregivende myndigheder og andre ordregivere giver vederlagsfrit fri, direkte og fuld elektronisk adgang til koncessionsdokumenterne fra datoen for bekendtgørelsens offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 28 eller datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive bud. Teksten i bekendtgørelsen eller opfordringerne skal indeholde den internetadresse, hvor disse dokumenter kan ses.

1. Koncessionsgiveren giver vederlagsfrit fri, direkte og fuld elektronisk adgang til koncessionsdokumenterne fra datoen for koncessionsbekendtgørelsens offentliggørelse eller datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive bud. Teksten i koncessionsbekendtgørelsen eller opfordringerne skal indeholde den internetadresse, hvor disse dokumenter kan ses.

Begrundelse

Tilvejebringelsen af elektronisk adgang til koncessionsdokumenterne skal gennemføres straks efter offentliggørelsen af koncessionsbekendtgørelsen (fejl i henvisningen i artikel 28 i den oprindelige tekst) eller afsendelsen af opfordringen til at afgive bud.

Ændringsforslag  191

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Eventuelle supplerende oplysninger om koncessionsdokumenterne meddeles af de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne eller de kompetente tjenester senest seks dage inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse af tilbud, forudsat at der er anmodet om dem i tide.

2. Eventuelle supplerende oplysninger om koncessionsdokumenterne meddeles af koncessionsgiveren senest seks dage inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse af tilbud, forudsat at der er anmodet om dem i tide.

Begrundelse

Henvisningen til de "kompetente tjenester" er for vag. Det tilkommer koncessionsgiveren at sikre fremsendelsen af oplysninger til ansøgerne og tilbudsgiverne.

Ændringsforslag  192

Forslag til direktiv

Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 30a

 

Bekæmpelse af korruption og interessekonflikter

 

Medlemsstaterne vedtager bestemmelser om bekæmpelse af svig, favorisering og korruption og forebyggelse af interessekonflikter med det formål at sikre gennemsigtighed ved tildelingen og ligebehandling af alle ansøgere og tilbudsgivere.

 

Med hensyn til interessekonflikter må de trufne foranstaltninger ikke gå længere, end hvad der er absolut nødvendigt for at hindre en potentiel interessekonflikt eller fjerne en påvist interessekonflikt. Disse foranstaltninger skal navnlig indeholde bestemmelser om, at en tilbudsgiver eller ansøger kun kan udelukkes fra tildelingsproceduren, hvis interessekonflikten ikke kan afhjælpes effektivt på anden måde.

Begrundelse

Genanvendelse af artikel 36, stk. 4 i en ny artikel og større synliggørelse heraf.

Ændringsforslag  193

Forslag til direktiv

Kapitel II – overskrift – afdeling I – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

KAPITEL II

KAPITEL II

Procedureforløb

Proceduremæssige garantier

Afdeling I

 

Fælles koncessioner, tidsfrister og tekniske specifikationer

 

Begrundelse

Genanvendelse af det oprindelige kapitel II, afdeling II, vedrørende valget af deltagere og tildeling af koncessioner, med ændringer. Afdeling I i dette kapitel udelukkes.

Ændringsforslag  194

Forslag til direktiv

Artikel 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 31

udgår

Fælles koncessioner mellem ordregivende myndigheder eller andre ordregivere fra forskellige medlemsstater

 

1. Med forbehold af artikel 15 kan ordregivende myndigheder eller andre ordregivere fra forskellige medlemsstater tildele offentlige koncessioner i fællesskab ved hjælp af en af de metoder, der er beskrevet i denne artikel.

 

2. Flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere fra forskellige medlemsstater kan tildele en koncession i fællesskab. I så fald skal de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne indgå en aftale, der fastlægger:

 

a) hvilke nationale bestemmelser der gælder for koncessionstildelingen

 

b) den interne organisation af koncessionstildelingen, herunder forvaltningen af proceduren, ansvarsfordelingen, fordelingen af bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes, og indgåelse af koncessionskontrakter.

 

Ved bestemmelse af, hvilken national lovgivning der finder anvendelse i henhold til litra a), kan de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere vælge de nationale bestemmelser i en hvilken som helst medlemsstat, hvor mindst én af de deltagende myndigheder er beliggende.

 

3. Når flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere fra forskellige medlemsstater har etableret en fælles retlig enhed, herunder "europæiske grupper for territorialt samarbejde" (EGTS) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006, skal de deltagende ordregivende myndigheder eller andre ordregivere ved en beslutning i det kompetente organ under den fælles retlige enhed blive enige om de gældende nationale regler for tildeling af koncessioner for en af følgende medlemsstater:

 

a) de nationale bestemmelser i den medlemsstat, hvor den retlige enhed har sit hjemsted

 

b) de nationale bestemmelser i den medlemsstat, hvor den fælles retlige enhed udfører sine aktiviteter.

 

Denne aftale kan indgås for ubestemt tid, når den er fastsat i akten om oprettelse af den fælles retlige enhed, for en bestemt periode eller for visse koncessionstyper eller for en eller flere individuelle koncessionstildelinger.

 

4. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, som fastlægger de gældende regler for koncessionen, fastsættes den nationale lovgivning vedrørende koncessionstildeling i henhold til nedenstående regler:

 

a) hvis proceduren gennemføres eller forvaltes af én deltagende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver på vegne af de andre, gælder de nationale bestemmelser for denne ordregivende myndigheds henholdsvis ordregivers medlemsstat

 

b) hvis proceduren ikke udføres eller forvaltes af én deltagende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver på vegne af de andre og

 

i) vedrører en offentlig bygge- og anlægskoncession, anvender de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere de nationale bestemmelser for den medlemsstat, hvor størstedelen af arbejderne er beliggende

 

ii) vedrører en tjenesteydelseskoncession, anvender de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere de nationale bestemmelser for den medlemsstat, hvor størstedelen af tjenesteydelserne leveres

 

c) hvis det ikke er muligt at bestemme den gældende nationale lovgivning i henhold til litra a) eller b), anvender de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere de nationale bestemmelser i den medlemsstat, der bærer den største andel af omkostningerne.

 

5. Hvis der ikke foreligger nogen aftale, som fastlægger den gældende lovgivning om tildeling af koncessioner under stk. 3, fastsættes den nationale lovgivning om tildeling af koncessioner, som udføres af fælles retlige enheder, der er oprettet af flere ordregivende myndigheder eller andre ordregivere fra forskellige medlemsstater, i henhold til nedenstående regler:

 

a) hvis proceduren udføres eller forvaltes af det kompetente organ i den fælles retlige enhed, finder de nationale bestemmelser i den medlemsstat, hvor den retlige enhed er beliggende, anvendelse

 

b) hvis proceduren udføres eller forvaltes af et medlem af den retlige enhed på vegne af denne retlige enhed, finder reglerne i stk. 4, litra a) og b), anvendelse

 

c) hvor det ikke er muligt at bestemme den gældende nationale lovgivning i henhold til stk. 4, litra a) eller b), anvender de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere de nationale bestemmelser i den medlemsstat, hvor den retlige enhed har sit hjemsted.

 

6. En eller flere ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere kan tildele individuelle koncessioner under en rammeaftale, der er indgået af eller i fællesskab med en ordregivende myndighed, der er beliggende i en anden medlemsstat, forudsat at rammeaftalen indeholder særlige bestemmelser, der giver den eller de pågældende ordregivende myndigheder mulighed for at tildele en anden ordregiver eller andre ordregivere individuelle koncessioner.

 

7. Beslutninger om tildeling af koncessioner i forbindelse med grænseoverskridende koncessionstildelinger er underlagt de almindelige kontrolordninger under den gældende nationale lovgivning.

 

8. For at sikre en effektiv gennemførelse af kontrolordningerne sikrer medlemsstaterne, at beslutninger, der træffes af kontrolorganer som defineret i Rådets direktiv 89/665/EØF og Rådets direktiv 92/13/EØF, der er beliggende i andre medlemsstater, fuldt ud gennemføres i deres nationale retsorden, hvis sådanne beslutninger omhandler ordregivende myndigheder eller andre ordregivere med hjemsted på deres territorium, der deltager i den pågældende grænseoverskridende koncessionstildeling.

 

Begrundelse

Denne artikel udgår med henblik på at forenkle direktivet og gøre det lettere at forstå.

Ændringsforslag  195

Forslag til direktiv

Artikel 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 32

udgår

Tekniske specifikationer

 

1. De tekniske specifikationer som defineret i punkt 1 i bilag VIII anføres i koncessionsdokumenterne. De fastlægger de karakteristika, der kræves af bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer.

 

Disse karakteristika kan også vedrøre den specifikke produktionsproces eller levering af de ønskede bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser eller for en anden fase i deres livscyklus som omhandlet i artikel 2, punkt 14.

 

De tekniske specifikationer skal også angive, om der kræves overdragelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

For koncessionstildelinger, der er bestemt til at blive anvendt af personer, uanset om det drejer sig om offentligheden eller om personale hos ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, fastlægges der tekniske specifikationer, som omfatter kriterier vedrørende adgangsmuligheder for handicappede eller design for samtlige brugere, medmindre der er tale om særligt begrundede omstændigheder.

 

Hvis obligatoriske standarder for tilgængelighed indføres ved EU-lovgivning, defineres tekniske specifikationer, hvad angår kriterier vedrørende adgangsmuligheder, med reference til denne lovgivning.

 

2. De tekniske specifikationer skal garantere lige adgang for økonomiske aktører til koncessionstildelingsproceduren, og de må ikke bevirke, at der skabes ubegrundede hindringer for konkurrence med hensyn til koncessionstildeling.

 

3. For så vidt andet ikke er fastsat i de retligt bindende nationale tekniske forskrifter, forudsat at de er forenelige med EU-retten, skal de tekniske specifikationer affattes på en af følgende måder:

 

a) som en angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, herunder miljøegenskaber, såfremt parametrene er så præcise, at tilbudsgiverne kan identificere kontraktens genstand, og de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere kan tildele kontrakten

 

b) ved henvisning til tekniske specifikationer som angivet i bilag VIII og, i nævnte rækkefølge, ved henvisning til nationale standarder til gennemførelse af europæiske standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, internationale standarder, andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer eller – når sådanne ikke eksisterer – nationale standarder, nationale tekniske godkendelser eller nationale tekniske specifikationer for projektering, beregning og udførelse af arbejder og anvendelse af varerne; hver henvisning skal efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende"

 

c) som en angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, jf. litra a), med henvisning til de tekniske specifikationer, jf. litra b), som et middel til formodning om overensstemmelse med denne funktionsdygtighed eller disse funktionelle krav

 

d) ved henvisning til de tekniske specifikationer, jf. litra b), for så vidt angår visse karakteristika, og ved henvisning til funktionsdygtigheden eller de funktionelle krav, jf. litra a), for så vidt angår andre karakteristika.

 

4. Medmindre kontraktens genstand gør det berettiget, må de tekniske specifikationer ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, og de må ikke henvise til et bestemt mærke, et bestemt patent eller en bestemt type, til en bestemt oprindelse eller til en bestemt produktion med det resultat, at visse virksomheder eller produkter favoriseres eller elimineres. En sådan henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis der ikke kan gives en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig beskrivelse af kontraktens genstand efter stk. 3; en sådan henvisning skal efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende".

 

5. Når en ordregivende myndighed eller anden ordregiver benytter sig af muligheden for at henvise til de specifikationer, der er omhandlet i stk. 3, litra b), kan den ikke forkaste et tilbud med den begrundelse, at de tilbudte bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse med de specifikationer, som de har henvist til, hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør med egnede midler, som omhandlet i artikel 33, at de tilbudte løsninger på tilsvarende måde opfylder de krav, der er fastsat i de pågældende tekniske specifikationer.

 

6. Når en ordregivende myndighed eller anden ordregiver benytter sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 3, litra a), for at fastsætte tekniske specifikationer i form af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, kan den ikke forkaste et tilbud om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der er i overensstemmelse med en national standard til gennemførelse af en europæisk standard, en europæisk teknisk godkendelse, en fælles teknisk specifikation, en international standard eller en teknisk reference udarbejdet af et europæisk standardiseringsorgan, hvis disse specifikationer tager sigte på at dække de funktionelle krav eller krav til funktionsdygtighed, som de har fastsat.

 

Tilbudsgiveren skal i sit tilbud på en passende måde og ved hjælp af relevante midler, herunder de i artikel 33 omhandlede midler, godtgøre at bygge- og anlægsarbejdet, varen eller tjenesteydelsen i overensstemmelse med standarden opfylder den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens krav til funktionsdygtighed eller funktionelle krav.

 

Begrundelse

Denne artikel udgår, fordi den anvender principperne for "offentlige indkøb" på koncessioner. På grund af overførslen af økonomisk risiko fra koncessionsgiveren til koncessionshaveren, bør sidstnævnte bevare en vis grad af fleksibilitet for at opfylde de mål og kriterier, som koncessionsgiveren har defineret. Med henblik herpå kan koncessionsgiveren dog fastsætte tekniske og/eller funktionelle krav, hvis denne ønsker at sikre bedre tekniske rammer for koncessionen (se begrundelse til artikel 38b).

Ændringsforslag  196

Forslag til direktiv

Artikel 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 33

udgår

Testrapporter, certificering og anden dokumentation

 

1. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere kan kræve, at økonomiske aktører fremlægger en testrapport fra et anerkendt organ eller en certificering udstedt af et sådant organ som dokumentation for overensstemmelse med de tekniske specifikationer.

 

Såfremt de ordregivende myndigheder kræver, at der fremlægges certifikater udformet af anerkendte organer med henblik på at bekræfte overensstemmelse med en bestemt teknisk specifikation, skal certifikater fra andre tilsvarende anerkendte organer også accepteres af de ordregivende myndigheder.

 

2. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal endvidere acceptere anden passende dokumentation, såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten, hvis den økonomiske aktør ikke har adgang til sådanne certifikater eller testrapporter som omhandlet i stk. 1, eller ikke har mulighed for at fremskaffe dem inden for de gældende frister.

 

3. Ved anerkendte organer i den i nærværende artikel anførte betydning forstås test- og kalibreringslaboratorier og certificerings- og inspektionsorganer, som er akkrediteret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008.

 

4. Efter anmodning stiller medlemsstaterne oplysninger vedrørende dokumentation og dokumenter fremlagt som dokumentation for overensstemmelse med tekniske krav omhandlet i artikel 32 og denne artikel. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne om forvaltning i artikel 88 i (direktivet om erstatning af direktiv 2004/18/EF).

 

Begrundelse

Denne artikel udgår, fordi den anvender principperne for "offentlige indkøb" på koncessioner. På grund af overførslen af økonomisk risiko fra koncessionsgiveren til koncessionshaveren, bør sidstnævnte bevare en vis grad af fleksibilitet for at opfylde de mål og kriterier, som koncessionsgiveren har defineret. Med henblik herpå kan koncessionsgiveren dog fastsætte funktionelle krav, hvis denne ønsker at sikre bedre tekniske rammer for koncessionen (jf. artikel 38a om tildelingskriterier).

Ændringsforslag  197

Forslag til direktiv

Afdeling II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afdeling II

udgår

Udvælgelse af deltagere og tildeling af koncessioner

 

Begrundelse

Forenkling af direktivets struktur.

Ændringsforslag  198

Forslag til direktiv

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

udgår

Generelle principper

 

Koncessionstildelingen sker på grundlag af kriterier, som opstilles af den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren i overensstemmelse med artikel 39, hvis følgende betingelser alle er til stede:

 

a) tilbuddet opfylder de krav, betingelser og kriterier, der er fastsat i koncessionsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen og i koncessionsbetingelserne

 

b) tilbuddet gives af en tilbudsgiver, som

 

i) ikke er udelukket fra at deltage i tildelingsproceduren i henhold til artikel 36, stk. 4-8, og

 

ii) opfylder de udvælgelseskriterier, som er opstillet af den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren i henhold til artikel 36, stk. 1-3.

 

Begrundelse

Genoptaget i den nye artikel -26a.

Ændringsforslag  199

Forslag til direktiv

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 35

udgår

Proceduremæssige garantier

 

1. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere giver en beskrivelse af koncessionen, tildelingskriterierne og minimumskrav, der skal opfyldes, i udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at afgive tilbud eller i koncessionsdokumenterne. Oplysningerne skal gøre det muligt at identificere koncessionens karakter og omfang og give de økonomiske aktører mulighed for at beslutte, om de vil anmode om at deltage i koncessionstildelingsproceduren. Beskrivelsen, tildelingskriterierne og minimumskravene ændres ikke i løbet af forhandlingerne.

 

2. Under koncessionstildelingen sikrer de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne, at alle tilbudsgivere behandles ens. De udøver især ikke forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre.

 

3. Når den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren begrænser antallet af ansøgere til et passende niveau, skal dette ske på en gennemsigtig måde og på grundlag af objektive kriterier, som er tilgængelige for alle interesserede økonomiske aktører.

 

4. Reglerne for organisering af koncessionstildelingen, herunder regler om kommunikation, om procedurens faser og om tidsplanlægning, skal fastlægges på forhånd og meddeles alle deltagere.

 

5. Når koncessionstildelingen omfatter forhandling, skal de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne overholde følgende regler:

 

a) Når forhandlingen finder sted efter indgivelse af tilbud, forhandler de med tilbudsgiverne om de indkomne tilbud med henblik på at tilpasse dem til de kriterier og krav, der fremgår af stk. 1.

 

b) De må ikke over for de andre deltagere afsløre de løsninger, som en anden deltager har foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, som en deltager i forhandlingerne har meddelt, uden dennes samtykke. Aftalen må ikke tage form af en generel ansvarsfraskrivelse, men skal gives med henvisning til den påtænkte meddelelse af særlige løsninger eller andre fortrolige oplysninger.

 

c) Forhandlingen kan forløbe i flere faser for at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles, på grundlag af de tildelingskriterier, der er indeholdt i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at afgive tilbud eller i koncessionsdokumenterne. I udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at afgive tilbud eller i koncessionsdokumenterne skal den ordregivende myndighed angive, om den har benyttet sig af denne mulighed.

 

d) De skal vurdere tilbuddene som forhandlet på grundlag af de indledningsvis anførte tildelingskriterier.

 

e) De skal føre en skriftlig fortegnelse over formelle drøftelser og eventuelle andre foranstaltninger og begivenheder, der er relevante for koncessionstildelingsproceduren. Den skal især ved hjælp af alle passende midler sikre, at forhandlingerne kan spores.

 

6. De ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne underretter hurtigst muligt hver ansøger og tilbudsgiver om, hvilke afgørelser der er truffet med hensyn til koncessionstildelingen, herunder bl.a. begrundelsen for, at de har besluttet ikke at indgå en kontrakt i tilfælde, hvor der har været offentliggjort en koncessionsbekendtgørelse, eller hvor det er besluttet at lade proceduren gå om.

 

7. På anmodning af den berørte part meddeler den ordregivende myndighed hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 15 dage efter modtagelsen af en skriftlig anmodning:

 

a) alle forbigåede ansøgere, hvorfor deres ansøgning er forkastet

 

b) alle forbigåede tilbudsgivere, hvorfor deres tilbud er forkastet, herunder i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 32, stk. 5 og 6, hvorfor den har besluttet, at kravene ikke anses for opfyldt på tilsvarende måde, eller hvorfor den har besluttet, at bygge- og anlægs- samt vareleverance- og tjenesteydelseskontrakterne ikke opfylder kravene til ydelse eller funktion

 

c) alle tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, om det antagne tilbuds karakteristika og relative fordele og meddeler dem navnet på den tilbudsgiver, hvis bud er antaget, eller parterne i rammeaftalen

 

d) alle tilbudsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, om gennemførelsen og forløbet af forhandlinger og dialog med tilbudsgivere.

 

8. De ordregivende myndigheder kan dog beslutte ikke at meddele visse af de i stk. 6 omhandlede oplysninger om kontrakten, hvis en sådan videregivelse vil hindre retshåndhævelsen eller på anden måde være i strid med offentlige interesser eller til skade for bestemte offentlige eller private økonomiske aktørers legitime økonomiske interesser eller for den loyale konkurrence mellem disse.

 

Begrundelse

Udeladelse med henblik på forenkling. Til dels genoptaget i artikel 36, 38b og 38c.

Ændringsforslag  200

Forslag til direktiv

Artikel 36 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udvælgelse og kvalitativ vurdering af ansøgere

Udvælgelse og kvalitativ vurdering af ansøgere og tilbudsgivere samt udelukkelsesgrunde

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 169.

Ændringsforslag  201

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Koncessionsgiveren anfører:

 

a) i koncessionsbekendtgørelsen en beskrivelse af koncessionen og af betingelserne for deltagelse

 

b) i koncessionsbekendtgørelsen, i opfordringen til at afgive tilbud eller i koncessionsdokumenterne en beskrivelse af tildelingskriterierne.

Begrundelse

Præcisering af ordførerens ændringsforslag 169. Beskrivelsen af koncessionen og af betingelserne for deltagelsen skal fremgå af koncessionsbekendtgørelsen, der er obligatorisk, for at sikre overholdelse af principperne om gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling af ansøgere og tilbudsgivere.

Ændringsforslag  202

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I koncessionsbekendtgørelsen anfører de ordregivende myndigheder betingelserne for deltagelse vedrørende:

1. Koncessionsgiveren kontrollerer betingelserne for deltagelse vedrørende ansøgernes eller tilbudsgivernes faglige, tekniske og finansielle formåen, samt hvilken reference eller referencer, der skal fremlægges som bevis, i henhold til hvad der kræves i koncessionsbekendtgørelsen. Disse betingelser har tilknytning til kontraktgenstanden og efterkommer princippet om ikke-forskelsbehandling og kan, når det er relevant, ledsages af minimumskrav.

a) egnethed til at udøve det pågældende erhverv

 

b) økonomisk og finansiel formåen

 

c) teknisk og faglig formåen.

 

De ordregivende myndigheder begrænser betingelserne for deltagelse til de betingelser, der er relevante for at sikre, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har juridisk og finansiel kapacitet samt kommerciel og teknisk formåen til at gennemføre den pågældende koncession. Alle krav skal være relaterede og stå i et nøje forhold til kontraktens genstand under hensyntagen til kravet om at sikre en reel konkurrence.

 

De ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal i koncessionsbekendtgørelsen også angive, hvilken reference eller referencer, der skal fremlægges som bevis for den økonomiske aktørs formåen. Kravene med hensyn til disse referencer skal være ikke-diskriminerende og stå i rimeligt forhold til koncessionens genstand.

 

Begrundelse

Kombinerer visse af bestemmelserne i artikel 35 og 36 i en ny formulering af bestemmelserne vedrørende ansøgernes eller tilbudsgivernes betingelser for deltagelse (faglig, teknisk og finansiel formåen).

Ændringsforslag  203

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede kriterier, kan en økonomisk aktør om nødvendigt og i forbindelse med en bestemt koncession basere sig på andre enheders formåen, uanset den juridiske karakter af dens forbindelser med dem. Aktøren skal i så fald godtgøre over for den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren, at han i hele koncessionsperioden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Hvad angår økonomisk og finansiel formåen, kan de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne kræve, at den økonomiske aktør og disse enheder i fællesskab bærer ansvaret for kontraktens udførelse.

2. For at overholde betingelserne for deltagelse som fastsat i stk. 1 kan en økonomisk aktør om nødvendigt og i forbindelse med en bestemt koncession basere sig på andre enheders formåen, uanset den juridiske karakter af dens forbindelser med dem. Aktøren skal i så fald godtgøre over for koncessionsgiveren, at han i hele koncessionsperioden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Hvad angår økonomisk og finansiel formåen, kan koncessionsgiveren kræve, at den økonomiske aktør og disse enheder i fællesskab bærer ansvaret for kontraktens udførelse.

Ændringsforslag  204

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En sammenslutning af økonomiske aktører, jf. artikel 22, kan på samme vilkår basere sig på kapaciteten hos sammenslutningens deltagere eller andre enheders kapacitet.

udgår

Begrundelse

Bestemmelsen udelukkes for at forenkle direktivet.

Ændringsforslag  205

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Koncessionsgiveren kan begrænse antallet af ansøgere eller tilbudsgivere til et passende niveau, forudsat at det sker på en gennemsigtig måde og på grundlag af objektive kriterier. Antallet af ansøgere eller tilbudsgivere, der opfordres til at afgive tilbud, skal være tilstrækkelig stort til at sikre reel konkurrence.

Begrundelse

Genoptager delvis visse af bestemmelserne i artikel 35 i en ny formulering, der giver mulighed for begrænsning af antallet af ansøgere (i dette tilfælde sendes der en opfordring til at afgive bud til de udvalgte ansøgere).

Ændringsforslag  206

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne vedtager bestemmelser om bekæmpelse af favorisering, bestikkelse og interessekonflikter med det formål at sikre gennemsigtighed ved tildelingen og ligebehandling af alle tilbudsgivere.

udgår

Med hensyn til interessekonflikter må de trufne foranstaltninger ikke gå længere, end det der er absolut nødvendigt for at hindre eller fjerne den påviste konflikt. De skal navnlig indeholde bestemmelser om, at en tilbudsgiver eller ansøger kun kan udelukkes fra tildelingsproceduren, hvis interessekonflikten ikke kan afhjælpes effektivt på anden måde.

 

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende interessekonflikter uddybes og indarbejdes i en ny artikel 30a.

Ændringsforslag  207

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) deltagelse i udnyttelse af menneskehandel og børnearbejde, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor1.

 

________________

 

1 EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.

Ændringsforslag  208

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forpligtelsen til at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en koncession gælder også, når virksomhedsledere eller enhver anden person, der har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere ansøgeren eller tilbudsgiveren eller til at træffe beslutninger på dennes vegne, er dømt ved endelig dom.

udgår

Ændringsforslag  209

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis den er bekendt med en alvorlig krænkelse af Den Europæiske Unions bestemmelser eller bestemmelser i national lovgivning til at sikre, at offentlige interesser beskyttes i henhold til traktaten

a) hvis den er bekendt med en alvorlig krænkelse af Den Europæiske Unions bestemmelser eller bestemmelser i national lovgivning til at sikre, at offentlige interesser beskyttes i henhold til traktaten, forudsat at det er påvist af et kompetent organ, at krænkelsen har fundet sted

Begrundelse

Præcisering af omstændigheder, hvor udelukkelsen kan ske for at sikre proportionalitet og fri adgang til koncessionskontrakter.

Ændringsforslag  210

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse af væsentlige krav inden for en tidligere koncession eller koncessioner af samme art med den samme ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver har udvist betydelige eller vedvarende mangler.

c) hvis den økonomiske aktørs opfyldelse af væsentlige krav inden for en tidligere koncession eller koncessioner af samme art har udvist betydelige eller vedvarende mangler.

Begrundelse

Det bør ligeledes være muligt at udelukke en aktør, hvis den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren er bekendt med vedvarende mangler med en anden ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver.

Ændringsforslag  211

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) hvis den er bekendt med en alvorlig eller gentagen krænkelse af bestemmelser i social-, miljø- eller arbejdsmarkedslovgivningen som omhandlet i artikel -26a, stk. 3.

Ændringsforslag  212

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at kunne anvende den udelukkelsesgrund, som er nævnt i litra c) i det første afsnit, forelægger de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere en metode til at vurdere kontraktens opfyldelse, som er baseret på objektive, målbare kriterier og anvendes på en systematisk, konsekvent og gennemsigtig måde. En eventuel vurdering af opfyldelsen meddeles den pågældende økonomiske aktør, som skal have mulighed for at gøre indsigelse mod resultatet og få retsbeskyttelse.

udgår

Begrundelse

Bestemmelsen udgår for at forenkle direktivet.

Ændringsforslag  213

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne fastsætter gennemførelsesbestemmelserne for denne artikel. På anmodning stiller de alle oplysninger vedrørende de i denne artikel anførte udelukkelsesgrunde til rådighed for andre medlemsstater. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 88 i direktiv [om erstatning af direktiv 2004/18/EF].

udgår

Begrundelse

Bestemmelsen udelukkes for at forenkle direktivet.

Ændringsforslag  214

Forslag til direktiv

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved fastsættelsen af fristerne for indgivelse af ansøgninger om koncessionen og modtagelse af tilbud tager de ordregivende myndigheder og andre ordregivere især hensyn til koncessionens kompleksitet og til den tid, der er nødvendig for udarbejdelse af tilbud, jf. dog den minimumsfrist, der er fastsat i artikel 37.

1. Ved fastsættelsen af fristerne for indgivelse af ansøgninger eller afgivelse af tilbud tager koncessionsgiveren især hensyn til koncessionens kompleksitet og til den tid, der er nødvendig for udarbejdelse af tilbud eller ansøgninger.

Begrundelse

Bestemmelserne om fastsættelse af frister, der før var spredt over artikel 37 og 38, er nu føjet sammen i artikel 37 af hensyn til forenkling.

Ændringsforslag  215

Forslag til direktiv

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når ansøgninger eller tilbud kun kan afgives efter et besøg på stedet eller efter gennemsyn på stedet af bilagsmateriale til koncessionsbetingelserne, skal fristen for indgivelse af ansøgninger om koncessionen forlænges, så alle berørte økonomiske aktører kan få adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for at udforme en ansøgning eller et tilbud.

udgår

Begrundelse

Bestemmelserne om fastsættelse af frister, der før var spredt over artikel 37 og 38, er nu føjet sammen i artikel 37 af hensyn til forenkling.

Ændringsforslag  216

Forslag til direktiv

Artikel 37 – stk. 2 a og 2 b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Fristen for indgivelse af ansøgninger eller afgivelse af tilbud er ikke under 30 arbejdsdage regnet fra henholdsvis datoen for afsendelsen af koncessionsbekendtgørelsen eller den dato, hvor kandidaterne modtog meddelelsen om opfordringen til at afgive tilbud.

 

2b. Fristen for modtagelse af tilbud kan reduceres med fem arbejdsdage, hvis ordregiveren accepterer, at tilbud kan indgives via elektroniske midler.

Begrundelse

Bestemmelserne om fastsættelse af frister, der før var spredt over artikel 37 og 38, er nu føjet sammen i artikel 37 af hensyn til forenkling.

Ændringsforslag  217

Forslag til direktiv

Artikel 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38

udgår

Frist for indgivelse af koncessionsansøgninger

 

1. Når de ordregivende myndigheder og andre ordregivere anvender en koncession, må fristen for indgivelse af koncessionsansøgninger ikke være under 52 dage regnet fra datoen for afsendelsen af koncessionsbekendtgørelsen.

 

2. Fristen for modtagelse af tilbud kan reduceres med fem dage, hvis ordregiveren accepterer, at tilbud kan indgives via elektroniske midler i overensstemmelse med artikel 25.

 

Begrundelse

Sammenlægning med artikel 37 med henblik på forenkling og præcisering af direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag  218

Forslag til direktiv

Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38a

 

Tekniske og funktionelle krav

 

1. De tekniske og funktionelle krav definerer de egenskaber, som kræves af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, som er knyttet til koncessionens genstand. De er angivet i koncessionsdokumenterne.

 

2. Disse krav skal overholde princippet om lige adgang for økonomiske aktører til koncessionstildelingsproceduren, og de må ikke bevirke, at der skabes ubegrundede hindringer for konkurrence med hensyn til koncessionstildeling.

 

Medmindre kontraktens genstand gør det berettiget, må de tekniske og funktionelle krav især ikke angive et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, og de må ikke henvise til varemærker, patenter, typer eller til en bestemt produktion med det resultat, at visse virksomheder eller produkter favoriseres eller elimineres. En sådan angivelse eller henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig nøjagtig og forståelig beskrivelse af kontraktens genstand ikke kan lade sig gøre. Henvisningen efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende".

Begrundelse

Artikel 38a modsvarer stk. 1 og stk. 3, litra b), i artikel 32 i Kommissionens forslag. Der indføres bestemmelser, der giver koncessionsgiveren mulighed for at fastsætte de tekniske og/eller funktionelle krav til de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen. Koncessionsgiveren kan præcisere genstanden for koncessionen eller indføre mere specifikke krav vedrørende eksempelvis adgang for handicappede eller miljøpræstation. De tekniske specifikationer i artikel 32 var for detaljerede og stod i modsætning til princippet om overførsel af risikoen, der skal give koncessionshaveren mulighed for at bevare en vis fleksibilitet.

Ændringsforslag  219

Forslag til direktiv

Artikel 38 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38b

 

Tildelingskriterier

 

1. Koncessionsgiveren har ret til at organisere en forhandling med ansøgerne og tilbudsgiverne. Koncessionsgiveren sikrer en passende gennemførelse af de vigtigste faser i proceduren ved hjælp af de midler, han eller hun finder hensigtsmæssige, dog forudsat at bestemmelserne i artikel 24, stk. 1, i dette direktiv overholdes. Koncessioner tildeles af koncessionsgiveren på grundlag af objektive tildelingskriterier i overensstemmelse med principperne i artikel -26a, stk. 2.

 

2. Genstanden for koncessionen, tildelingskriterierne og minimumskravene ændres ikke på vilkårlig eller diskriminerende vis i løbet af forhandlingerne. De interesserede ansøgerne og tilbudsgivere underrettes omgående om enhver ændring.

 

3. Tildelingskriterierne er knyttet til koncessionens genstand. De kan bl.a. indeholde miljøkriterier, sociale kriterier eller kriterier relateret til innovation. Koncessionsgiveren kontrollerer, om der er en reel overensstemmelse mellem tilbuddene og tildelingskriterierne.

 

4. Koncessionsgiveren anfører den i stk. 1 eventuelle rækkefølge for kriterierne i koncessionsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at afgive tilbud.

Begrundelse

Tidligere artikel 39. Ny artikel om tildelingskriterierne: 1) påmindelse om den vigtige rolle, som forhandlingen spiller ved koncessionstildelingen; 2) angivelse af, at der ikke må foretages vilkårlige ændringer af tildelingskriterierne under proceduren; 3) definition af tildelingskriterierne; 4) mulighed for, at koncessionsgiveren kan vælge at fastsætte en prioriteret rækkefølge. Vægtning udelades, eftersom dette er uhensigtsmæssigt i forhold til nødvendigheden af fleksibilitet. Den prioriterede rækkefølge bør fortsat være valgfri, således at der er mulighed for at inkludere innovative løsninger, der ikke oprindeligt var forudset.

Ændringsforslag  220

Forslag til direktiv

Artikel 38 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38c

 

Meddelelse til ansøgerne og tilbudsgiverne

 

1. Koncessionsgiveren underretter hurtigst muligt hver ansøger og tilbudsgiver om, hvilke afgørelser der er truffet med hensyn til koncessionstildelingen, herunder bl.a. begrundelsen for, at den pågældendes ansøgning eller tilbud er blevet forkastet, og begrundelsen en eventuel afgørelse om ikke at indgå en kontrakt i tilfælde, hvor der har været offentliggjort en koncessionsbekendtgørelse, eller om at lade proceduren gå om.

 

2. De ordregivende myndigheder kan beslutte ikke at meddele visse af de i stk. 1 omhandlede oplysninger om kontrakten, hvis en sådan videregivelse vil hindre retshåndhævelsen eller på anden måde være i strid med offentlige interesser eller til skade for bestemte offentlige eller private økonomiske aktørers legitime økonomiske interesser eller for den loyale konkurrence mellem sådanne aktører.

Begrundelse

Denne artikel stammer fra artikel 35, stk. 6 og 8, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag  221

Forslag til direktiv

Artikel 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Kriterier for koncessionstildelingen

 

1. Koncessioner tildeles på grundlag af objektive kriterier, der sikrer, at principperne om gennemsigtighed, ikke-diskrimination og ligebehandling overholdes, og som sikrer, at tilbuddene vurderes på reelle konkurrencevilkår, hvilket gør det muligt for den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren at foretage en samlet økonomisk vurdering.

 

2. Tildelingskriterierne skal være knyttet til koncessionens genstand og må ikke give den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren ubegrænset valgfrihed.

 

Kriterierne skal sikre en effektiv konkurrence og skal være ledsaget af krav, der muliggør effektiv kontrol af tilbudsgivernes oplysninger. De ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne skal på grundlag af de oplysninger og den dokumentation, som er forelagt af tilbudsgiverne, foretage en effektiv kontrol af, om tilbuddene opfylder tildelingskriterierne.

 

3. Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren skal i koncessionsbekendtgørelsen eller ‑dokumenterne angive den relative vægtning, den tildeler hvert af de i stk. 1 opstillede kriterier, eller opstille disse kriterier i prioriteret rækkefølge med de vigtigste først.

 

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal lægge det økonomisk mest fordelagtige tilbud til grund for koncessionstildelingen. Kriterierne kan ud over pris og omkostninger omfatte ét eller flere af følgende kriterier:

 

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, tilgængelighed, udformning for alle brugere, miljømæssige karakteristika og innovativ karakter

 

b) i forbindelse med tjenesteydelseskoncessioner og koncessioner vedrørende projektering af bygge- og anlægsarbejder kan organisationen og kvalifikationer og erfaringer hos det personale, der skal gennemføre den pågældende koncession, tages i betragtning, således at udskiftning af dette personale efter tildelingen af koncessionen kræver samtykke fra den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren, som skal kontrollere, at udskiftningen sikrer en tilsvarende organisation og kvalitet

 

c) kundeservice og teknisk bistand, leveringsdato, leveringstid eller færdiggørelsestid

 

d) den specifikke proces med fremstilling eller levering af de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser eller en anden fase af deres livscyklus som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 14, for så vidt som kriterierne vedrører faktorer, der indgår direkte i disse processer, og karakteriserer den specifikke proces med fremstilling eller levering af de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser.

 

5. Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren angiver i det i stk. 4 omhandlede tilfælde i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at afgive bud eller i koncessionsdokumenterne, hvordan den relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.

 

Denne vægtning kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving.

 

Når der af objektive grunde ikke kan foretages en vægtning, opstiller den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren kriterierne med det vigtigste først.

 

Begrundelse

Jf. den nye artikel 38b..

Ændringsforslag  222

Forslag til direktiv

Artikel 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 40

udgår

Beregning af livscyklusomkostninger

 

1. Livscyklusomkostninger omfatter i det omfang, det er relevant, alle de følgende omkostninger i livscyklussen for et produkt, en tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde som defineret i artikel 2, stk. 1, punkt 14:

 

a) interne omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med erhvervelse (f.eks. produktionsomkostninger), brug (f.eks. omkostninger til energiforbrug og vedligeholdelse) samt bortskaffelse (f.eks. omkostninger til indsamling og genvinding)

 

b) eksterne miljøomkostninger, som er direkte knyttet til livscyklussen, såfremt deres pengemæssige værdi kan bestemmes og verificeres, hvilket kan omfatte omkostninger forbundet med drivhusgasemissioner og andre forurenende emissioner samt andre omkostninger i forbindelse med afhjælpning af klimaændringer.

 

2. Hvis de ordregivende myndigheder vurderer omkostningerne ud fra en beregning af livscyklusomkostningerne, angiver de i koncessionsbetingelserne, hvilken metode der er anvendt til at beregne livscyklusomkostningerne. Den anvendte metode skal opfylde alle de følgende betingelser:

 

a) Den er udviklet på grundlag af videnskabelig information eller baseret på andre objektivt verificerbare og ikkediskriminerende kriterier

 

b) Den er udarbejdet til gentagen eller konstant anvendelse

 

c) Den er tilgængelig for alle interessenter.

 

De ordregivende myndigheder og andre ordregivere giver de økonomiske aktører mulighed for at anvende en anden metode til at beregne livscyklusomkostninger for deres tilbud, hvis det godtgøres, at metoden lever op til kravene i punkt a, b og c, og at den svarer til den metode, som anvendes af den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren.

 

3. Når der som led i en EU-retsakt er vedtaget en fælles metode til beregning af livscyklusomkostninger, herunder ved en delegeret retsakt vedrørende sektorspecifik lovgivning, anvendes denne, hvis beregning af livscyklusomkostninger indgår i de i artikel 39, stk. 4, omhandlede tildelingskriterier.

 

Bilag II indeholder en liste over sådanne retsakter og delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 46 vedrørende ajourføring af denne liste, når sådanne ændringer er nødvendige efter vedtagelse af ny lovgivning eller ophævelse eller ændring af sådan lovgivning.

 

Begrundelse

Denne artikel udgår i overensstemmelse med fjernelsen af kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Koncessionsgiveren bør frit kunne vælge de tildelingskriterier, som han eller hun vurderer relevante, under overholdelse af reglerne i dette direktiv.

Ændringsforslag  223

Forslag til direktiv

Artikel 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren anmode eller kan af en medlemsstat forpligtes til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, og hvilke underentreprenører han foreslår.

1. I koncessionsdokumenterne anmoder koncessionsgiveren tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en kontrakt han eller hun har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand.

 

1a. Når tilbudsgiveren er blevet udvalgt, oplyser han eller hun de ordregivende myndigheder om underentreprenørernes navn, kontaktoplysninger og retlige repræsentanter og eventuelle ændringer vedrørende disse oplysninger i kontraktens løbetid. Hver underentreprenør i underentreprisekæden forelægger tilbudsgiveren disse oplysninger gennem sin direkte ordregiver. Hver underentreprenør ajourfører oplysningerne i kontraktens løbetid.

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske aktørs ansvar som hovedmand.

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske aktørs ansvar som hovedmand.

 

2a. Medlemsstaterne sikrer, at underentreprenørerne også overholder alle gældende obligatoriske retlige, reguleringsmæssige og administrative bestemmelser i den medlemsstat, hvor kontrakten skal udføres, herunder forpligtelserne i artikel ‑26a, stk. 3. Med henblik herpå kan medlemsstaterne indføre et ansvarssystem i hele underentreprisekæden, således at en underentreprenørs direkte ordregiver bærer ansvaret, hvis underentreprenøren ikke overholder en eller flere bestemmelser eller er insolvent. Når en direkte ordregiver er insolvent, bør det i et sådant system fastlægges, at den næste solvente direkte ordregiver i underentreprisekæden, herunder hovedentreprenøren, bærer ansvaret.

 

2b. Medlemsstaterne kan indføre strengere hæftelsesregler i den nationale lovgivning.

Ændringsforslag  224

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En væsentlig ændring af bestemmelserne i en koncession i dens gyldighedsperiode betragtes som en ny tildeling som defineret i dette direktiv og kræver en ny koncessionstildelingsprocedure i overensstemmelse med dette direktiv.

1. En koncession kan ændres i dens gyldighedsperiode gennem et tillæg, undtagen hvis ændringerne er væsentlige.

Begrundelse

Indførelse af et nyt stykke, der præciserer artiklen ved at specificere, at en koncession kan ændres i dens gyldighedsperiode (generelt princip), undtagen hvis ændringerne er væsentlige (undtagelser).

Ændringsforslag  225

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. En ændring af en koncession i dens gyldighedsperiode anses for væsentlig i medfør af stk. 1, hvis ændringen bevirker, at koncessionen er væsentligt forskellig fra den oprindelige kontrakt. Med forbehold af stk. 3 og 4 anses ændringen for væsentlig, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:

2. En væsentlig ændring af en koncession i dens gyldighedsperiode kræver en ny tildelingsprocedure i overensstemmelse med dette direktiv. En ændring anses for væsentlig, såfremt en af følgende betingelser er opfyldt:

 

-a) ændringen ændrer koncessionens karakter

 

-aa) ændringen indebærer udskiftning af koncessionshaveren

a) ændringen indfører betingelser, som ville have givet mulighed for at vælge andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte eller mulighed for at tildele koncessionen til en anden ansøger eller tilbudsgiver, hvis de havde været en del af den oprindelige koncessionstildelingsprocedure

a) ændringen indfører betingelser, som ville have givet mulighed for at vælge andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte eller mulighed for at tildele koncessionen til en anden ansøger eller tilbudsgiver, hvis de havde været en del af den oprindelige koncessionstildelingsprocedure

b) ændringen ændrer koncessionens økonomiske balance til fordel for koncessionshaveren eller

b) ændringen ændrer koncessionens økonomiske balance betydeligt eller

c) ændringen medfører en betydelig udvidelse af koncessionens anvendelsesområde til at omfatte bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der oprindeligt ikke var omfattet.

c) ændringen medfører en betydelig udvidelse af koncessionens anvendelsesområde ved at omfatte bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der oprindeligt ikke var omfattet.

Begrundelse

Præcisering af kvalifikationen "væsentlig ændring", der indebærer, at der iværksættes en ny tildelingsprocedure, og integration af artikel 42, stk. 3, der ligeledes vedrører et tilfælde af væsentlig ændring (udskiftning af koncessionshaver). Dette gør teksten mere præcis og enkel.

Ændringsforslag  226

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Udskiftning af en koncessionshaver udgør en væsentlig ændring som defineret i stk. 1.

 

Første afsnit finder imidlertid ikke anvendelse i tilfælde af en universel eller delvis efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, der opfylder de kriterier for kvalitativ udvælgelse, der var gældende for den oprindelige entreprenør, efter omstrukturering af virksomhed eller insolvens eller på grundlag af en kontraktbestemmelse, såfremt dette ikke medfører andre væsentlige ændringer af koncessionen og ikke har til formål at omgå anvendelsen af dette direktiv.

Litra -aa) i første afsnit af dette stykke finder ikke anvendelse i tilfælde af en universel eller delvis efterfølgelse i den oprindelige kontrakthavers rolle efter:

 

a) omstrukturering af virksomhed

 

b) overførsel af formue eller aktiver mellem virksomheder

 

c) overtagelse af koncessionshaveren efter insolvens eller i henhold til en kontraktbestemmelse af en anden økonomisk aktør, der opfylder de kriterier for kvalitativ udvælgelse, der var gældende for den oprindelige entreprenør, såfremt dette ikke medfører andre væsentlige ændringer af koncessionen og ikke har til formål at omgå anvendelsen af dette direktiv.

Begrundelse

Integration af stykket i artikel 42,stk. 2, med henblik på præcisering og forenkling af direktivet.

Ændringsforslag  227

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. For så vidt som ændringen ikke ændrer koncessionens overordnede karakter, anses ændringen af koncessionen ikke som væsentlig, når:

 

a) den er omhandlet i den oprindelige koncessionskontrakt i form af klare, præcise og entydige revisionsklausuler eller -muligheder udarbejdet i overensstemmelse med EU- retten og national ret, der angiver området for og karakteren af mulige ændringer eller muligheder samt de betingelser, hvorunder de kan anvendes, eller

 

b) dens værdi er under 10 % af den oprindelige kontrakts nutidsværdi.

 

I tilfælde af flere på hinanden følgende ændringer vurderes værdien af de på hinanden følgende ændringer på grundlag af den kumulerede nutidsværdi af de på hinanden følgende ændringer.

Begrundelse

Omorganisering af de eksisterende artikler 42, stk. 4, og 42, stk. 5, der vedrører to tilfælde, hvor ændringen ikke anses som væsentlig, hvis denne ændring ikke ændrer koncessionens karakter (revisionsklausuler eller ‑muligheder; grænse på 5 % af den oprindelige værdi). Udtrykket ("pris"), der er hentet fra området offentlige indkøb, er ændret. Der tages hensyn til den oprindelige kontrakts nutidsværdi, der er den mest nøjagtige værdi. Andet afsnit stammer fra artikel 42, stk. 4).

Ændringsforslag  228

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Når ændringens værdi kan udtrykkes i pengeværdi, anses ændringen ikke for at være væsentlig som defineret i stk. 1, hvis værdien ikke overstiger grænserne fastsat i artikel 5, og er under 5 % af den oprindelige kontrakts pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved kontraktens generelle karakter. I tilfælde af flere efterfølgende ændringer vurderes de på grundlag af den kumulative værdi af de efterfølgende ændringer.

udgår

Begrundelse

Tekst omfattet af stk. 2a.

Ændringsforslag  229

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ændringer af koncessionen betragtes ikke som væsentlige som defineret i stk. 1, hvis de er omhandlet i koncessionsdokumenterne i form af klare, præcise og utvetydige revisionsklausuler eller ‑muligheder. Sådanne klausuler skal angive omfang og karakter af mulige ændringer eller muligheder samt de betingelser, hvorunder de kan anvendes. De omfatter ikke ændringer eller muligheder, der kan ændre koncessionens overordnede karakter.

udgår

Ændringsforslag  230

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) behovet for ændring er opstået som følge af omstændigheder, som en omhyggelig ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver ikke kunne forudse

a) behovet for ændring er opstået som følge af omstændigheder, som en omhyggelig koncessionsgiver ikke kunne foregribe

Begrundelse

Ændring af den eksisterende artikel 42, stk. 6, der præciserer, hvornår en ændring på trods af sin væsentlige karakter ikke kræver en ny tildelingsprocedure.

Ændringsforslag  231

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) koncessionen tildeles af ordregivende myndigheder i en situation, hvor en eventuel prisstigning ikke udgør mere end 50 % af værdien af den oprindelige koncession.

c) koncessionen tildeles af ordregivende myndigheder i en situation, hvor værdien af den påtænkte ændring ikke overstiger 50 % af den ajourførte oprindelige værdi af koncessionen

Begrundelse

Ændring af den eksisterende artikel 42, stk. 6, der præciserer, hvornår en ændring på trods af sin væsentlige karakter ikke kræver en ny tildelingsprocedure. Der tages hensyn til den oprindelige kontrakts nutidsværdi, der er en mere nøjagtig værdi. I øvrigt er udtrykket ("pris"), der er hentet fra området offentlige indkøb, ændret.

Ændringsforslag  232

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere offentliggør sådanne ændringer i Den Europæiske Unions Tidende. Denne bekendtgørelse skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag VII, og offentliggøres i overensstemmelse med artikel 28.

Koncessionsgiveren offentliggør sådanne ændringer i Den Europæiske Unions Tidende. Denne bekendtgørelse skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag VII, og offentliggøres i overensstemmelse med artikel 28.

Ændringsforslag  233

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. De ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne må ikke ændre koncessionen, hvis:

7. Koncessionsgiveren påberåber sig ikke denne artikel, hvis:

Ændringsforslag  234

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) ændringen har til formål at kompensere for prisstigninger, som er resultatet af prissvingninger, der i betydeligt omfang vil kunne påvirke kontraktens udførelse, og som koncessionsindehaveren har taget højde for (hedging).

b) ændringen har til formål at mindske driftsrisikoen for koncessionsindehaveren.

Begrundelse

Præcisering af den eksisterende artikel 42, stk. 7, som henviser til to tilfælde af ændringer, hvor koncessionsgiveren ikke kan påberåbe sig bestemmelserne i denne artikel for at undgå eventuelt misbrug (f.eks. at nogen foregiver at have foretaget ændringer og således drager nytte af potentielle lempede bestemmelser såsom den nye artikel 42, stk. 3 og 4, selv om der er tale om ændringer, der reelt bør føre til en ny kontrakttildelingsprocedure).

Ændringsforslag  235

Forslag til direktiv

Artikel 43 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at ordregivende myndigheder og andre ordregivere under de betingelser, der er fastlagt ved gældende nationale lovgivning, kan ophæve en koncession i dens gyldighedsperiode, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Medlemsstaterne sikrer, at koncessionsgiveren under de betingelser, der er fastlagt ved gældende nationale lovgivning, kan ophæve en koncession i dens gyldighedsperiode, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag  236

Forslag til direktiv

Artikel 43 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) undtagelserne, jf. artikel 15, gælder ikke længere efter privat deltagelse i den juridiske person, kontrakten er tildelt i henhold til artikel 15, stk. 4

a) undtagelserne, jf. artikel 15, gælder ikke længere efter privat deltagelse i den juridiske person, kontrakten er tildelt i henhold til artikel 15

Begrundelse

Det er ikke logisk, at bestemmelserne i dette stykke er begrænset til kun at gælde for artikel 15, stk. 4 (horisontalt samarbejde). Disse bestemmelser bør finde anvendelse i alle tilfælde i artikel 15, stk. 4, hvor fraværet af privat deltagelse er et kriterium.

Ændringsforslag  237

Forslag til direktiv

Artikel 43 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i medfør af artikel 258 i traktaten, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi en ordregivende myndighed henholdsvis en ordregiver fra den pågældende medlemsstat har tildelt den pågældende koncession uden at overholde sine forpligtelser i henhold til traktaterne og dette direktiv.

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i medfør af artikel 258 i traktaten, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi en koncessionsgiver fra den pågældende medlemsstat har tildelt den pågældende koncession uden at overholde sine forpligtelser i henhold til traktaterne og dette direktiv.

Ændringsforslag  238

Forslag til direktiv

Artikel 43 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 43a

 

Ledelse

 

1. For at sikre en korrekt og effektiv gennemførelse af dette direktiv, sikrer medlemsstaterne, at i det mindste de opgaver, der er fastsat i denne artikel, udføres af en eller flere myndigheder eller strukturer. De underretter Kommissionen om alle myndigheder eller strukturer, der er kompetente til at udføre disse opgaver.

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at anvendelsen af regler for tildelingen af koncessionskontrakter overvåges, herunder gennemførelsen af projekter, der modtager støtte fra EU, med henblik på at opdage trusler mod Unionens finansielle interesser. Denne overvågning anvendes til at forhindre, opdage og på egnet vis rapportere eventuelle tilfælde af udbudssvindel, korruption, interessekonflikter og andre alvorlige uregelmæssigheder.

 

Når overvågningsmyndighederne eller -strukturerne udpeger specifikke krænkelser eller systemiske problemer, har de beføjelse til at oplyse disse problemer til nationale kontrolmyndigheder, domstole og retter eller andre passende myndigheder eller strukturer som f.eks. ombudsmanden, nationale parlamenter eller udvalg derunder.

 

3. På anmodning fra de kompetente nationale myndigheder underretter ordregivende myndigheder og ordregivere dem om aktiviteter, som de betragter som udelukket fra dette direktiv i henhold til artikel 8, stk. 5b.

 

4. Resultaterne af de overvågningsaktiviteter, der udføres i henhold til stk. 2, gøres tilgængelige for offentligheden gennem egnede informationsmidler. Navnlig offentliggør medlemsstaterne mindst hvert andet år en oversigt over de mest almindelige årsager til ukorrekt anvendelse af reglerne for tildeling af koncessionskontrakter eller til retsusikkerhed, herunder eventuelle strukturelle eller tilbagevendende problemer med anvendelsen af reglerne, herunder eventuelle tilfælde af svig og anden illegal adfærd.

 

5. Medlemsstaterne sikrer, at der er adgang til gratis vejledning vedrørende fortolkningen og anvendelsen af EU's regler om tildeling af koncessionskontrakter for at hjælpe ordregivende myndigheder og ordregivere og økonomiske aktører med at anvende EU-reglerne korrekt.

Ændringsforslag  239

Forslag til direktiv

Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 4, stk. 3, artikel 21, stk. 3, artikel 23, stk. 2, artikel 25, stk. 3, artikel 40, stk. 3, og artikel 52, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for dette direktivs ikrafttræden].

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 21, stk. 3, og artikel 23, stk. 2, for en ubegrænset periode fra ...*.

 

________

*EUT: Indsæt venligst datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Fjernelse af en fejlagtig henvisning, som ikke eksisterer (artikel 52, stk. 2) og ajourføring af bestemmelserne om delegerede retsakter.

Ændringsforslag  240

Forslag til direktiv

Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 21, stk. 3, artikel 23, stk. 2, artikel 25, stk. 3, artikel 40, stk. 3, og artikel 52, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Den i artikel 21, stk. 3, og artikel 23, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nærmere angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Begrundelse

Fjernelse af en fejlagtig henvisning, som ikke eksisterer (artikel 52, stk. 2) og ajourføring af bestemmelserne om delegerede retsakter.

Ændringsforslag  241

Forslag til direktiv

Artikel 49 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne sikrer, at dette direktiv ikke finder anvendelse på koncessioner, der er tildelt inden ...*. Direktivet finder dog anvendelse på ændringer og opsigelser af kontrakter, der finder sted efter ...*.

 

*EUT: Indsæt venligst datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  242

Forslag til direktiv

Artikel 51 – stk. 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen reviderer dette direktivs funktion og aflægger beretning herom til Europa-Parlamentet og Rådet senest ...* og hvert femte år herefter på grundlag af oplysninger fremsendt af medlemsstaterne.

 

Kommissionen gør resultaterne af de revisioner, der foretages i medfør af stk. 2, offentligt tilgængelige.

 

_____________

 

* EUT: Indsæt venligst dato: "[fem] år efter datoen for gennemførelsen af dette direktiv som fastsat i artikel 49, stk. 1, første afsnit".

Ændringsforslag  243

Forslag til direktiv

Bilag II

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG II

udgår

EU-LOVGIVNING, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 40, STK. 3

 

1. Direktiv 2009/33/EF.

 

Begrundelse

Forbundet med ophævelse af artikel 40.

Ændringsforslag  244

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For så vidt angår gas og varme:

1. For så vidt angår gas, opvarmning og afkøling:

a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af gas eller varme

a) tilrådighedsstillelse eller drift af faste net til betjening af offentligheden i forbindelse med produktion, transport eller distribution af gas, opvarmning og afkøling

b) levering af gas eller varme til disse net.

b) forsyning af disse net med gas, opvarmning og afkøling til disse net.

Når en ordregiver som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 2) og 3), leverer gas eller varme til net, som forsyner offentligheden, betragtes dette ikke som en aktivitet som omhandlet i første afsnit, når alle følgende betingelser opfyldt:

Når en ordregiver som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 2) og 3), leverer gas, opvarmning og afkøling til net, som forsyner offentligheden, betragtes dette ikke som en aktivitet som omhandlet i første afsnit, når alle følgende betingelser opfyldt:

c) den pågældende ordregivers produktion af gas eller varme er et uundgåeligt resultat af udøvelsen af en anden aktivitet end dem, der er omhandlet i punkt 2 til 4 i dette bilag

c) den pågældende ordregivers produktion af gas, opvarmning og afkøling er et uundgåeligt resultat af udøvelsen af en anden aktivitet end dem, der er omhandlet i punkt 2 til 4 i dette bilag

d) leveringen til det offentlige net kun tager sigte på en rationel udnyttelse af denne produktion og svarer til højst 20 % af ordregiverens omsætning beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

d) leveringen til det offentlige net kun tager sigte på en rationel udnyttelse af denne produktion og svarer til højst 20 % af ordregiverens omsætning beregnet som et gennemsnit over de sidste tre år, heri medregnet det løbende år.

Begrundelse

Tilføjelse af aktiviteter med tilknytning til kulde, eftersom der er tale om samme system som for varme.

Ændringsforslag  245

Forslag til direktiv

Bilag III – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv omfatter elektricitetsforsyning produktion og engrossalg af elektricitet.

I dette direktiv omfatter elektricitetsforsyning produktion og forsyning.

Begrundelse

Levering af elektricitet til nettene vedrører også detailsalg (til enkeltpersoner), og ikke kun engrossalg.

Ændringsforslag  246

Forslag til direktiv

Bilag III – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et geografisk område til at stille lufthavne, søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre transportterminaler til rådighed for virksomheder, der udfører lufttransport, søtransport eller transport ad indre vandveje.

5. Aktiviteter, der vedrører udnyttelse af et geografisk område til at stille lufthavne, søhavne eller havne ved indre vandveje eller anden generel infrastruktur til rådighed for virksomheder, der udfører lufttransport, søtransport eller transport ad indre vandveje.

Begrundelse

Ved transportterminaler er der ikke tale om en type generel infrastruktur, som ordregivende myndigheder forestår, men om en type suprastruktur, som private virksomheder derfor forestår.

Ændringsforslag  247

Forslag til direktiv

Bilag IV – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I KONCESSIONSBEKENDTGØRELSER

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  248

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Beskrivelse af kontrakten: art og omfang af bygge- og anlægsarbejder, art og mængde af varer, art og omfang af tjenesteydelser. Hvis koncessionen er opdelt i delkoncessioner, angives disse oplysninger for hver del. I givet fald beskrivelse af eventuelle optioner.

4. Beskrivelse af kontrakten: art og omfang af bygge- og anlægsarbejder, art og omfang af tjenesteydelser.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i koncessionsbekendtgørelserne og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.).

Ændringsforslag  249

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Referencenummer eller ‑numre i CPV-nomenklaturen. Hvis koncessionen er opdelt i delkoncessioner, angives disse oplysninger for hver del.

5. Referencenummer eller ‑numre i CPV-nomenklaturen.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i koncessionsbekendtgørelserne og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.).

Ændringsforslag  250

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. NUTS-koden for den primære byggeplads, hvor der er tale om bygge- og anlægskoncessioner, eller NUTS-koden for det primære leveringssted, hvor der er tale om tjenesteydelseskoncessioner; hvis koncessionen er opdelt i delkoncessioner, angives disse oplysninger for hver del.

6. NUTS-koden for den primære byggeplads, hvor der er tale om bygge- og anlægskoncessioner, eller NUTS-koden for det primære leveringssted, hvor der er tale om tjenesteydelseskoncessioner.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i koncessionsbekendtgørelserne og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.).

Ændringsforslag  251

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Koncessionens eller koncessionernes anslåede samlede værdi; hvis koncessionen er opdelt i delkoncessioner, angives disse oplysninger for hver del sammen med en detaljeret metode til beregning af koncessionens anslåede samlede værdi, jf. artikel 6.

7. Koncessionens eller koncessionernes anslåede samlede værdi

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i koncessionsbekendtgørelserne og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.).

Ændringsforslag  252

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Når koncessionen skal opdeles i delkoncessioner: angivelse af, om der kan afgives tilbud på en, flere eller alle delkoncessioner; oplysning om en eventuel begrænsning af, hvor mange delkontrakter der kan tildeles en og samme tilbudsgiver.

udgår

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i koncessionsbekendtgørelserne og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.).

Ændringsforslag  253

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Tidsramme for levering eller tilrådighedsstillelse af varer, bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser samt så vidt muligt koncessionens varighed.

9. Tidsramme for koncessionens iværksættelse; Koncessionens varighed.

Begrundelse

Forenkling af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.).

Ændringsforslag  254

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 10 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) i relevante tilfælde oplysning om, hvorvidt udførelsen af tjenesteydelsen ved lov eller administrativ bestemmelse er forbeholdt en bestemt profession; henvisning til den pågældende lov eller administrative bestemmelse

udgår

Begrundelse

Forenkling af bestemmelserne om tildeling af koncessioner.

Ændringsforslag  255

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 11 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11. Beskrivelse af den valgte tildelingsprocedure med oplysning om, hvorvidt proceduren skal gennemføres i faser, hvor mange ansøgere der kan få adgang til en given fase, og hvilke objektive kriterier, der skal benyttes til at udvælge de pågældende ansøgere.

11. Beskrivelse af den valgte tildelingsprocedure:

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i koncessionsbekendtgørelserne og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.).

Ændringsforslag  256

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 11 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Frist for indgivelse af ansøgninger.

a) Frist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud.

Ændringsforslag  257

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14. Navn og adresse på det organ, der er ansvarligt for klage- og i givet fald mæglingsprocedurer. Nøjagtige oplysninger om frister for klageprocedurer eller, om nødvendigt, navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-mail-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse oplysninger.

14. Navn og adresse på de kompetente nationale myndigheder og på det kompetente klage- og om nødvendigt mæglingsorgan. Nøjagtige oplysninger om frister for klageprocedurer eller, om nødvendigt, navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-mail-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse oplysninger.

Ændringsforslag  258

Forslag til direktiv

Bilag IV – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17. Hvor der er tale om procedurer i én fase:

udgår

a) frist for modtagelse af tilbud, hvis den er forskellig fra fristen for indsendelse af ansøgninger

 

b) periode, i hvilken tilbudsgiveren er forpligtet af sit bud

 

c) dato, klokkeslæt og sted for åbningen af tilbud

 

d) personer, der har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i koncessionsbekendtgørelserne og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.).

Ændringsforslag  259

Forslag til direktiv

Bilag V – del I – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Beskrivelse af kontrakten: art og omfang af bygge- og anlægsarbejder, art og mængde af varer, art og omfang af tjenesteydelser. Hvis koncessionen er opdelt i delkoncessioner, angives disse oplysninger for hver del. I givet fald beskrivelse af eventuelle optioner.

5. Beskrivelse af kontrakten: art og omfang af bygge- og anlægsarbejder, art og omfang af tjenesteydelser.

Ændringsforslag  260

Forslag til direktiv

Bilag V – del I – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Kriterier, jf. artikel 39, der vil blive lagt til grund ved tildeling af koncessionen eller koncessionerne.

7. Kriterier, jf. artikel 38b, der vil blive lagt til grund ved tildeling af koncessionen eller koncessionerne.

Ændringsforslag  261

Forslag til direktiv

Bilag V – del I – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Antal modtagne tilbud vedrørende hver tildeling, herunder:

udgår

a) antal tilbud modtaget fra økonomiske aktører, som er små og mellemstore virksomheder

 

b) antal tilbud modtaget fra udlandet

 

c) antal tilbud modtaget elektronisk.

 

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om koncessionstildeling og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.). Visse oplysninger er ikke relevante, når der ikke er foregående offentliggørelse.

Ændringsforslag  262

Forslag til direktiv

Bilag V – del I – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. For hver tildeling: navn, adresse (herunder NUTS-kode), telefon- og telefaxnummer, e-mail- og internetadresse på den valgte tilbudsgiver, herunder:

10. For hver tildeling: navn, adresse (herunder NUTS-kode), telefon- og telefaxnummer, e-mail- og internetadresse på den valgte tilbudsgiver.

a) angivelse af, om den valgte tilbudsgiver tilhører kategorien små og mellemstore virksomheder

 

b) angivelse af, om koncessionen er tildelt et konsortium.

 

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om koncessionstildeling og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.). Visse oplysninger er ikke relevante, når der ikke er foregående offentliggørelse.

Ændringsforslag  263

Forslag til direktiv

Bilag V – del I – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11. Værdi og vigtigste finansielle betingelser for den tildelte koncession, herunder gebyrer og priser.

11. Værdi og vigtigste finansielle betingelser for den tildelte koncession.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om koncessionstildeling og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.). Visse oplysninger er ikke relevante, når der ikke er foregående offentliggørelse.

Ændringsforslag  264

Forslag til direktiv

Bilag V – del I – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12. For hver tildeling i givet fald, hvor stor en andel del af koncessionen der vil kunne gives i underentreprise til tredjemand, samt værdien af denne andel.

udgår

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om koncessionstildeling og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige indkøb (såsom delkoncessioner, levering af varer osv.). Visse oplysninger er ikke relevante, når der ikke er foregående offentliggørelse.

Ændringsforslag  265

Forslag til direktiv

Bilag V – del I – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14. Navn og adresse på tilsynsorganet og det organ, der er ansvarligt for klage- og i givet fald mæglingsprocedurer. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller evt. navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse oplysninger.

14. Navn og adresse på de kompetente nationale myndigheder ogdet organ, der er ansvarligt for klage- og i givet fald mæglingsprocedurer. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller evt. navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse oplysninger.

Begrundelse

Tilpasning til resten af udkastet til betænkning, idet henvisningen til tilsynsorganet udgår.

Ændringsforslag  266

Forslag til direktiv

Bilag V – del I – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17. Detaljeret metode til beregning af koncessionens anslåede samlede værdi, jf. artikel 6.

udgår

Begrundelse

Forenklinger af bestemmelserne om tildeling af koncessionskontrakter. Nærværende bestemmelse vil herudover kunne indeholde en risiko for tvister for mindre ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag  267

Forslag til direktiv

Bilag V – del II

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

II. OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I BEKENDTGØRELSER OM KONCESSIONSTILDELING SOM OMHANDLET I ARTIKEL 27, STK. 2

udgår

1. Navn, id-nummer (hvis omhandlet i den nationale lovgivning), adresse (herunder NUTS-kode), telefon- og telefaxnummer, e-mail- og internetadresse på den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren og på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få yderligere oplysninger, såfremt det ikke er den samme.

 

2. Beskrivelse af kontrakten: art og omfang af bygge- og anlægsarbejder, art og mængde af varer, art og omfang af tjenesteydelser. Hvis koncessionen er opdelt i delkoncessioner, angives disse oplysninger for hver del. I givet fald beskrivelse af eventuelle optioner.

 

3. Referencenummer eller ‑numre i CPV-nomenklaturen.

 

4. Den ordregivende myndigheds eller anden ordregivers type og hovedaktivitet.

 

5. Dato for beslutningen eller beslutningerne om koncessionstildeling.

 

6. For hver tildeling: navn, adresse (herunder NUTS-kode), telefon- og telefaxnummer, e-post- og internetadresse på de økonomiske aktører, der har fået tildelt koncessionen.

 

7. Værdi og vigtigste finansielle betingelser for tildelingen, herunder gebyrer og priser.

 

8. Detaljeret metode til beregning af koncessionens anslåede samlede værdi, jf. artikel 6.

 

Begrundelse

Fjernelse af denne del, som henviser til koncessionsbekendtgørelserne for de mellemliggende tærskelværdier (konsekvens af ophævelsen af artikel 27, stk. 2).

Ændringsforslag  268

Forslag til direktiv

Bilag VI – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Referencenummer eller ‑numre i CPV-nomenklaturen; hvis kontrakten er opdelt i delkontrakter, angives disse oplysninger for hver del.

3. Referencenummer eller ‑numre i CPV-nomenklaturen.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om koncessionstildeling vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, navnlig henvisningen til delkontrakter, og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige kontrakter.

Ændringsforslag  269

Forslag til direktiv

Bilag VI – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Mindst en kort beskrivelse af tjenesteydelsernes art og omfang samt evt. bygge- og anlægsarbejder og tilvejebragte tjenesteydelser og varer.

4. Kort beskrivelse af genstanden for koncessionen.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om koncessionstildeling vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige kontrakter.

Ændringsforslag  270

Forslag til direktiv

Bilag VI – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Værdi og vigtigste finansielle betingelser for tildelingen, herunder gebyrer og priser.

6. Værdi og vigtigste finansielle betingelser for tildelingen.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om koncessionstildeling vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige kontrakter.

Ændringsforslag  271

Forslag til direktiv

Bilag VII – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. NUTS-koden for den primære byggeplads for koncessioner vedrørende offentlige bygge- og anlægsarbejder eller andre bygge- og anlægsarbejder eller NUTS-koden for det primære leveringssted for koncessioner vedrørende tjenesteydelser.

3. NUTS-koden for den primære byggeplads for koncessioner vedrørende bygge- og anlægsarbejder eller NUTS-koden for det primære udførelsessted for tjenesteydelseskoncessioner;

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om ændring af koncession og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige kontrakter.

Ændringsforslag  272

Forslag til direktiv

Bilag VII – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Beskrivelse af koncessionen før og efter ændringen: bygge- og anlægsarbejders art og omfang, arten og mængden eller værdien af varer samt arten og omfanget af tjenesteydelser.

4. Beskrivelse af koncessionen før og efter ændringen: bygge- og anlægsarbejders art og omfang samt arten og omfanget af tjenesteydelser.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om ændring af koncession og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige kontrakter.

Ændringsforslag  273

Forslag til direktiv

Bilag VII – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ændring af de finansielle betingelser for koncessionen i givet fald, herunder forhøjelser af priser eller gebyrer som følge af ændringen.

5. Ændring af de finansielle betingelser for koncessionen i givet fald.

Begrundelse

Forenkling af de krævede oplysninger i bekendtgørelserne om ændring af koncession og fjernelse af de oplysninger, der er knyttet til offentlige kontrakter.

Ændringsforslag  274

Forslag til direktiv

Bilag VII – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Navn og adresse på tilsynsorganet og det organ, der er ansvarligt for klage- og i givet fald mæglingsprocedurer. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller evt. navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse oplysninger.

10. Navn og adresse på de kompetente nationale myndigheder ogdet organ, der er ansvarligt for klage- og i givet fald mæglingsprocedurer. Angivelse af frister for indgivelse af klager eller evt. navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-post-adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få disse oplysninger.

Begrundelse

Tilpasning til resten af udkastet til betænkning, idet henvisningen til tilsynsorganet udgår.

Ændringsforslag  275

Forslag til direktiv

Bilag VIII

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG VIII

udgår

DEFINITION AF VISSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 

I dette direktiv forstås ved:

 

1. "tekniske specifikationer" et af følgende:

 

a) for koncessioner vedrørende offentlige bygge- og anlægsarbejder eller andre bygge- og anlægsarbejder samtlige tekniske forskrifter, navnlig sådanne, der findes i koncessionsbetingelserne, som fastlægger krævede egenskaber for et materiale, et produkt eller et indkøb, således at det opfylder kravene til den anvendelse, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren har bestemt det til. Disse egenskaber omfatter miljø- og klimapræstation, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede), overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, sikkerhed eller dimensioner, herunder procedurer for kvalitetssikring, terminologi, symboler, afprøvning og afprøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering, brugsvejledning samt produktionsprocesser og -metoder i alle livscyklusfaser; de omfatter ligeledes regler for projektering og omkostningsberegning, betingelser for afprøvning, kontrol og aflevering af bygge- og anlægsarbejder samt konstruktionsteknik og konstruktionsmetoder samt alle andre tekniske forhold, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren ved almindelige eller særlige bestemmelser kan fastsætte vedrørende de færdige arbejder og de materialer eller dele, der indgår deri

 

b) i forbindelse med koncessioner vedrørende tjenesteydelser en specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlægger krævede egenskaber for et produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, miljø- og klimapræstation, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede), overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, brugen af produktet, sikkerhed eller dimensioner, herunder forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse og terminologi for produktet, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering, brugsvejledning, produktionsprocesser og ‑metoder i alle livscyklusfaser for tjenesteydelsen samt procedurer for overensstemmelsesvurdering

 

2. en teknisk specifikation, som er godkendt af et anerkendt standardiseringsorgan til gentagen eller konstant anvendelse, men hvis overholdelse normalt ikke er obligatorisk, og som falder ind under en af følgende kategorier:

 

a) international standard: en standard, der er vedtaget af en international standardiseringsorganisation, og som er offentligt tilgængelig

 

b) europæisk standard: en standard, der er vedtaget af en europæisk standardiseringsorganisation, og som er offentligt tilgængelig

 

c) national standard: en standard, der er vedtaget af en national standardiseringsorganisation, og som er offentligt tilgængelig

 

3. "europæisk teknisk godkendelse": positiv teknisk vurdering af et produkts egnethed til anvendelse til et bestemt formål, som bygger på, at produktet opfylder de væsentlige krav, der gælder for bygge- og anlægsarbejder, til grund for hvilke lægges materialets iboende egenskaber og de forskrifter, der gælder for dets ibrugtagning og anvendelse. Europæiske tekniske godkendelser udstedes af et organ, der er godkendt hertil af medlemsstaten.

 

4. "fælles tekniske specifikationer": tekniske specifikationer, der er udarbejdet efter en af medlemsstaterne godkendt procedure, og som er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

 

5. "teknisk reference": ethvert produkt fra europæiske standardiseringsorganer, bortset fra europæiske standarder, som er frembragt efter procedurer, der er afpasset efter udviklingen i markedsbehovene.

 

Begrundelse

Ophævelse af dette bilag, som henviser til de tekniske specifikationer (konsekvens af udelukkelsen af artikel 32).

Ændringsforslag  276

Forslag til direktiv

Bilag IX – nr. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den Europæiske Unions Publikationskontor sender den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren en bekræftelse af den i artikel 28, stk. 5, omhandlede offentliggørelse.

Den Europæiske Unions Publikationskontor sender den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren en bekræftelse af den i artikel 28, stk. 2, omhandlede offentliggørelse.

Ændringsforslag  277

Forslag til direktiv

Bilag X – kolonne 1 – række 1 og 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

CPV-kode

CPV-kode

7511000-4 og

79611000-0 og

85000000-9 til 85323000-9

85000000-9 til 85323000-9

(undtagen 85321000-5 og 85322000-2)

(undtagen 85321000-5 og 85322000-2)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; fra 79995000-5 til 79995200-7; fra 80100000-5 til 80660000-8 (undtagen 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1; fra 92000000-1 til 92700000-8 (undtagen 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Begrundelse

Ajourføring af listen over sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, der omfattes af mindre strenge bestemmelser som følge af den liste, som foreskrives i de reviderede forslag til direktiver om offentlige indkøb.

Ændringsforslag  278

Forslag til direktiv

Bilag X a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

BILAG Xa

 

LISTE OVER INTERNATIONALE ARBEJDSMARKEDS- OG MILJØKONVENTIONER OMHANDLET I ARTIKEL -26a, stk. 3

 

– ILO-konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig

 

– ILO-konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger

 

– ILO-konvention nr. 29 om tvangsarbejde

 

– ILO-konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde

 

– ILO-konvention nr. 138 om lavalder

 

– ILO-konvention nr. 111 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

 

– ILO-konvention nr. 100 om ligeløn for samme arbejde

 

– ILO-konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde

 

– Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

 

– Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf (Baselkonventionen)

 

– Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP-konventionen)

 

– Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (PIC-konventionen) og de tre regionale protokoller hertil.

Ændringsforslag  279

Forslag til direktiv

Bilag XI

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG XI

udgår

EU-LOVGIVNING, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3, LITRA b)

 

Rettigheder, der er givet gennem en procedure, hvor der er sikret tilstrækkelig offentlighed, og hvor overdragelsen af disse rettigheder var baseret på objektive kriterier, udgør ikke "særlige eller eksklusive rettigheder" som defineret i dette direktiv. Følgende angiver procedurer, som på forhånd sikrer tilstrækkelig gennemsigtighed, for tilladelser på grundlag af andre EU-retsakter, som ikke udgør "særlige eller eksklusive rettigheder" som defineret i dette direktiv:

 

a) Tildeling af tilladelse til at drive naturgasfaciliteter i overensstemmelse med proceduren i artikel 4 i direktiv 98/30/EF.

 

b) Tilladelse til eller udbudsbekendtgørelse om anlæg af nye kraftværker i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 96/92/EF.

 

c) Udstedelse i overensstemmelse med procedurerne i artikel 9 i direktiv 97/67/EF af tilladelser til at levere posttjenester med eller uden eneret.

 

d) Procedure for udstedelse af tilladelse til at udføre aktiviteter vedrørende udnyttelse af kulbrinter i overensstemmelse med direktiv 94/22/EF.

 

e) Offentlige tjenesteydelseskontrakter som defineret i forordning (EF) nr. 1370/2007, som er tildelt på grundlag af en konkurrencebaseret udbudsprocedure i overensstemmelse med forordningens artikel 5, stk. 3.

 

Begrundelse

Forbundet med ophævelse af artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag  280

Forslag til direktiv

Bilag XII

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG XII

udgår

KRAV TIL ANORDNINGER TIL ELEKTRONISK MODTAGELSE AF BUD OG ANSØGNINGER

 

1. Anordninger til elektronisk modtagelse af bud og ansøgninger skal ved tekniske midler og passende procedurer mindst garantere følgende:

 

a) det nøjagtige tidspunkt og den nøjagtige dato for modtagelse af bud og ansøgninger kan fastslås med sikkerhed

 

b) det kan med rimelighed sikres, at ingen kan få adgang til oplysninger, som er fremsendt i medfør af disse krav, før udløbet af de fastsatte frister

 

c) det kan ved overtrædelse af dette forbud med rimelighed sikres, at overtrædelsen klart kan spores

 

d) kun bemyndigede personer kan fastsætte eller ændre datoerne for åbning af de modtagne oplysninger

 

e) i koncessionstildelingsprocedurens forskellige stadier må kun bemyndigede personer, der optræder sammen, få adgang til alle eller en del af de indsendte oplysninger

 

f) de bemyndigede personer, der optræder sammen, kan kun få adgang til de indsendte oplysninger efter den anførte dato

 

g) oplysninger, som er modtaget og åbnet i overensstemmelse med disse krav, er kun tilgængelige for personer, der er bemyndiget til at få kendskab hertil

 

h) godkendelse af bud skal være i overensstemmelse med kravene i dette bilag.

 

Begrundelse

Ophævelse af dette bilag, der henviser til de udgåede bestemmelser i artikel 25.

Ændringsforslag  281

Forslag til direktiv

Bilag XIII

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG XIII

udgår

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I FORHÅNDSMEDDELELSER OM KONCESSIONER VEDRØRENDE SOCIALE TJENESTEYDELSER OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER(som omhandlet i artikel 26, stk. 3)

 

 

1. Navn, id-nummer (hvis omhandlet i den nationale lovgivning), adresse (herunder NUTS-kode), telefon- og telefaxnummer, e-mail- og internetadresse på den ordregivende myndighed eller anden kontraherende ordregiver og på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få yderligere oplysninger, såfremt det ikke er den samme.

 

2. I givet fald e-mail- eller internetadresse, hvor udbudsbetingelserne og evt. supplerende dokumenter kan konsulteres.

 

3. Den ordregivende myndigheds eller anden ordregivers type og hovedaktivitet.

 

4. Referencenummer eller ‑numre i CPV-nomenklaturen; hvis kontrakten er opdelt i delkontrakter, angives disse oplysninger for hver del.

 

5. NUTS-koden for det primære leveringssted for koncessioner vedrørende tjenesteydelser.

 

6. Beskrivelse af de tjenesteydelser og evt. tilhørende bygge- og anlægsarbejder og varer, der skal indkøbes.

 

7. Koncessionens eller koncessionernes anslåede samlede værdi; hvis koncessionen er opdelt i delkoncessioner, angives disse oplysninger for hver del.

 

8. Betingelser for deltagelse.

 

9. Frist(er), i givet fald, for at kontakte den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren med henblik på deltagelse.

 

10. I givet fald en kort beskrivelse af den anvendte tildelingsprocedures hovedtræk.

 

11. Andre relevante oplysninger.

 

Begrundelse

Forbundet med ophævelse af artikel 26, stk. 3.

  • [1]  EUT C 191 af 29.6.2012, s. 84.
  • [2]  EUT C 277 af 13.9.2012, s. 74.

BEGRUNDELSE

Offentlige indkøb udgør en meget betydelig del af den økonomiske aktivitet i Unionen. Offentlige kontrakter og koncessioner er de hyppigste former heraf. Der findes klare regler for offentlige kontrakter. Til gengæld er bygge- og anlægskoncessioner kun omfattet af grundlæggende bestemmelser i de eksisterende direktiver om offentlige kontrakter (2004/17/EF og 2004/18/EF), og tjenesteydelseskoncessioner er kun underlagt traktatens overordnede principper og en omfattende retspraksis. Et lovgivningsinitiativ på området koncessioner vil med fordel kunne præcisere den eksisterende lovgivningsramme i betragtning af, at der eksisterer en omfattende retspraksis fra EU-domstolen, og vil styrke stabiliteten og sikkerheden frem for situationen med det juridiske kludetæppe, EU kan karakteriseres som, fordi der ikke foregår en ensartet anvendelse af traktatens principper. Klare regler for tjenesteydelseskoncessioner og bygge- og anlægskoncessioner ville også give de offentlige myndigheder, der ønsker det, mulighed for at råde over yderligere redskaber til at udvikle og modernisere offentlige tjenesteydelser. Disse vil stimulere konkurrencen i EU. En øget gennemsigtighed i procedurerne vil endelig give mulighed for en mere effektiv bekæmpelse af favorisering ved tildeling af offentlige kontrakter.

I betragtning af emnets kompleksitet har ordføreren lige fra begyndelsen bekræftet sin klare intention om at iværksætte en grundig analyse og give mulighed for en bredest mulig høring af alle aktører, hvilket fremgår af offentliggørelsen af et arbejdsdokument[1], organiseringen af en offentlig høring den 31. marts 2012, en workshop den 10. maj 2012 og en række møder med skyggeordførerne samt anmodningen om briefing-notater vedrørende præcise aspekter af dossieret (juridisk ramme, definition af koncession, gennemsigtighed osv.).

Denne forudgående uddybende drøftelse med en lang række forskellige aktører har gjort det muligt at udskille to primære retningslinjer, der har dannet grundlaget for udarbejdelsen af udkastet til betænkning:

– bekræftelsen af nødvendigheden af et initiativ på EU-plan for i det mindste at nå til en fælles definition af koncessioner og af praksis for tildeling heraf og af ovennævnte årsager

           – behovet for en "let" tilgang baseret på en lovgivningsramme, der er tilstrækkelig solid til undgå fortolkninger, men som hverken fører til en regulering af tildelingen af koncessionskontrakter i mindste detalje eller til administrative meromkostninger.

2. I dette perspektiv forfølger ordføreren følgende fire mål:

– præcisering, omorganisering og forenkling af direktivet for at garantere en effektiv, tydelig, konsekvent og pragmatisk lovgivningsramme

– tilpasning af bestemmelserne til koncessionernes karakteristika i stedet for at ligestille dem med offentlige kontrakter; koncessioner minder om det, som jurister kalder "ikke-fuldbyrdede kontrakter"

– bekræftelse af de offentlige myndigheders fuldstændige uafhængighed til at vælge den juridiske ramme, de vil handle under, deres frihed til at organisere sig for at løse deres opgaver og til at fastsætte kvalitetskriterier i tilfælde af tjenesteydelseskoncessioner

– bevaring af en passende ligevægt mellem de offentlige myndigheders behov for fleksibilitet og skønsbeføjelser, når de skal træffe afgørelser, og nødvendigheden af gennemsigtighed for at sikre ligebehandling af økonomiske aktører.

1. Definition af en koncession og bestemmelser om udførelse: de særlige forhold for en "ikke-fuldbyrdet kontrakt"

Definitionen af en koncession er af grundlæggende betydning for at standse den retlige usikkerhed, der hersker (13 ud af 25 domme fra EU-Domstolen vedrørende koncessioner siden 2000), og det juridiske kludetæppe mellem de 27 medlemsstater.

En koncession er en forvaltningsmåde, der adskiller sig klart fra en godkendelse fra myndighederne, en tilladelse eller en offentlig kontrakt, for den indebærer:

a) overførsel fra en ordregivende myndighed eller anden ordregiver til en udenforstående økonomisk aktør af en opgave, som han/hun har ansvaret for (udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller forvaltningen af tjenesteydelser), og

b) en økonomisk risiko for koncessionshaver i forbindelse med driften af bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelserne.

Mange af de foreslåede ændringer har til formål at modarbejde den forkerte forestilling om, at en koncession blot er en vis form for offentlig kontrakt. Der foreslås en omformulering af definitionen af en koncession, en ændring af terminologien og udeladelse af udtryk hentet fra området offentlige indkøb (opdeling af kontrakter, rammekontrakter, tekniske specifikationer osv.).

Beregningen af koncessionens værdi er væsentlig, da den fastsætter, hvilke kontrakter teksten skal finde anvendelse på (tærskelværdi). De regler, der foreslås i direktivet, er dog for komplekse, ikke klare nok og skelner uberettiget mellem bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner. Det er mest hensigtsmæssigt at have en beregningsmetode, der er enkel og ensartet uanset genstanden for koncessionen, eftersom der gælder de samme regler for bygge- og anlægskoncessioner som for tjenesteydelseskoncessioner, og eftersom mange koncessioner er blandede (bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser), hvilket vil gøre det vanskeligt at fastsætte tærskelværdien. Den nye beregningsmetode, der foreslås, er således hovedsageligt baseret på koncessions omsætning uden skat inden for kontraktens samlede varighed. Den har den fordel, at den er klar og identisk for bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner.

Med henblik på at forenkle teksten udelukker ordføreren indførelsen af mellemliggende tærskelværdier og bestemmelserne herfor, der vurderes at være unødigt tunge og uden reel merværdi.

Bestemmelserne vedrørende koncessionens varighed er blevet ændret for at understrege den begrænsede varighed og tage højde for de tilfælde, hvor koncessionshaveren ikke pålægges investeringer. Varigheden skal hermed defineres på grundlag af andre elementer end disse investeringers afskrivningsperiode (f.eks. opnåelse af de mål, der er fastsat i kontrakten).

En koncession minder om det økonomiske begreb "ikke-fuldbyrdet kontrakt": kontraktens kompleksitet, den relativt lange varighed, behovet for genforhandling, betydelige investeringer, økonomiske risici (driftsrisiko), usikkerhed (risiko for vanskeligheder i forbindelse med driften af koncessionen). Det er derfor nødvendigt med en vis fleksibilitet såvel under tildelingsproceduren som i forbindelse med bestemmelserne om udførelsen af kontrakten. Ordføreren modsætter sig dog forlængelser "ad-æternam" gennem investeringer i sidste øjeblik, som foretages kort tid inden kontraktens udløb.

2. Bevaring af offentlige tjenesteydelsers kvalitet

Udeladelsen af den eksisterende skelnen mellem prioriterede og ikke-prioriterede tjenesteydelser i direktiverne 2004/17/EF og 2004/18/EF er resultatet af en analyse foretaget af Kommissionen (jf. konsekvensanalysen med henblik på revisionen af direktiverne om offentlige kontrakter). Bilag I til direktivet om koncessioner er ajourført i forhold til, hvad der blev foreslået i forbindelse med revisionen af direktiverne om offentlige indkøb.

Ordføreren har taget behørigt hensyn til de bekymringer, der er blevet udtrykt angående kvaliteten af de tildelte offentlige tjenesteydelser sammenlignet med deres interne forvaltning ('in house'). Ordføreren afviser fuldstændig en tvungen privatisering af offentlige tjenesteydelser. Koncessioner er kun en forvaltningsmetode blandt andre, der frit kan vælges af de offentlige myndigheder. Ordføreren er enig med Kommissionen i at udelukke bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser forvaltet "in house" fra direktivets anvendelsesområde.

Endvidere giver direktivet de offentlige myndigheder, der vil garantere et højt kvalitetsniveau af tjenesteydelser til deres medborgere, frihed til at fastsætte kvalitetskriterier eller forpligtelser til offentlige tjenesteydelser, som de potentielle koncessionshavere er underlagt. Ordføreren bekræfter således atter de offentlige myndigheders ret til at fastsætte et vist kvalitetsniveau eller forpligtelser til offentlige tjenesteydelser i henhold til protokol nr. 26, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

3. Proceduremæssige garantier: den passende ligevægt mellem fleksibilitet og gennemsigtighed

I proceduremæssig henseende indebærer begrebet "ikke-fuldbyrdet kontrakt", at de ordregivende myndigheder og andre ordregivere garanteres en vis fleksibilitet og bevarer en manøvremargen, så de kan træffe et optimalt valg. Forslaget til direktiv fastsætter dog for strenge rammer for tildeling af koncessionskontrakter, idet det baserer sig på reglerne for offentlige kontrakter.

Ordføreren foreslår derfor en lempet udgave af de proceduremæssige bestemmelser ved at lægge vægt på forhandlingernes centrale karakter, ved at udelade de bestemmelser, der fastsætter for strenge rammer for forhandlingerne, der bør bevare deres frihed, idet dette giver dem styrke og interesse (f.eks. offentliggørelse af faser, vægtning af kriterier osv.), og ved at begrænse reglerne for tildelingskriterierne til overholdelsen af overordnede principper såsom gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling.

Forhandlingsfriheden indebærer dog ikke, at det ikke er nødvendigt at garantere fortroligheden af de oplysninger, som ansøgerne eller tilbudsgiverne fremsender.

Ordføreren fastholder dog det forhold, at fleksibiliteten skal modsvares af garantien for procedurens gennemsigtighed med hensyn til princippet om ligebehandling og de ofte omfattende investeringer (økonomiske og menneskelige investeringer osv.), der er en forudsætning for, at der kan afgives bud. De økonomiske aktører bør informeres fuldt ud og på lige grundlag om tildelingskriterierne, eventuelle ændringer i løbet af forhandlingerne osv.

Denne gennemsigtighed skal imidlertid opnås, uden at det skaber en unødig bureaukratisk byrde, og derfor foreslås det, at forhåndsmeddelelsen vedrørende de sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser udgår, at koncessionsbekendtgørelsen fremsendes efter dens afsendelse til Kommissionen (og ikke efter dens offentliggørelse i EUT) og at standardformularerne forenkles.

Endelig støtter ordføreren fuldt ud udvidelsen af direktivets bestemmelser om "klagemuligheder" til at omfatte koncessionskontrakter.

4. Hensyntagen til målsætninger for den offentlige politik

For at tage hensyn til valget af målsætninger for den offentlige politik, som de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere har fastsat, er det ligeledes nødvendigt at hensyn til fleksibilitet, at koncessionsgiveren får mulighed for at vælge miljøkriterier, sociale kriterier eller kriterier relateret til innovation som tildelingskriterier.

Koncessionsgiveren har ligeledes frihed til at fastsætte de tekniske og funktionelle krav, der definerer koncessionens karakteristika. Disse kan eksempelvis inkludere, at der tages højde for handicappedes behov, eller at der vælges foranstaltninger, der afspejler en tankegang, der tager udgangspunkt i bæredygtig udvikling eller sociale hensyn.

5. Undtagelser

Ordføreren støtter, at samarbejde mellem offentlige myndigheder udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, hvilket ligger i sagens natur. Kodificeringen af EU-Domstolens retspraksis i sagerne Teckal[2] og Coditel[3] om "in house" og fælles "in house"-aktiviteter hilses velkommen, eftersom den præciserer nogle for vage kriterier (artikel 15, stk. 1, og artikel 15, stk. 3). Ordføreren foreslår dog at præcisere udtrykket "tilsvarende kontrol" med udgangspunkt i de eksisterende bestemmelser i direktiv (EF) nr. 1370/2007 om personbefordring for lettere at kunne fastslå, om der er tale om en sådan kontrol. Desuden bør den kun delvise præcisering af udtrykkene fra retspraksissen ("90 % af [...] aktiviteter" i stedet for "væsentligste aktiviteter") suppleres af en præcisering af udtrykket "aktiviteter" (omsætningen) for at sikre konsekvens i ræsonnementet.

Den udtrykkelige udelukkelse af det horisontale samarbejde (mellemkommunalt samarbejde, artikel 15, stk. 4) rejser tvivl om, hvordan man skal tolke overførslen af kompetencer mellem offentlige myndigheder, der for sit vedkommende ikke udtrykkeligt udelukkes. Der foreslås derfor et nyt stykke, der udelukker aftaler om overførsel af kompetencer mellem offentlige myndigheder.

Ordføreren støtter udelukkelsen af koncessioner, som ordregivere tildeler tilknyttede virksomheder, hvilket følger af de privilegerede forbindelser mellem enheder, der tilhører den samme gruppe (konsolidering af regnskaber eller udøvelse af en bestemmende indflydelse). Artiklen præciseres og omorganiseres. Endvidere præciseres 80 %-kriteriet for at undgå en overdreven anvendelse af denne udelukkelse, og det beregnes ud fra de samlede tjenesteydelser, som virksomheden har leveret i løbet af de seneste tre år, herunder de tjenesteydelser, som er leveret til den ordregiver, den er tilknyttet, og dem, som er leveret uden for dette forhold (og ikke bare ud fra de samlede tjenesteydelser, som er leveret til den ordregiver, den er tilknyttet, eftersom disse tjenesteydelser reelt kan udgøre en minimal del af det samlede resultat). Desuden skal disse 80 % stamme fra levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, som er genstand for koncessionen, til den pågældende ordregiver, som enten er den enhed, som den koncessionerede virksomhed er tilknyttet (artikel 11, stk. 2, litra a) og b)), eller den enhed, der er underkastet bestemmende indflydelse fra en anden virksomhed, som den koncessionerede virksomhed er tilknyttet (artikel 11, stk. 2, litra c)).

Hvad angår sektorielle udelukkelser omorganiserer og forenkler ordføreren direktivet (sammenlægning af artikel 8 og 10), fjernelse af henvisninger til tjenesteydelser, der ikke er genstand for koncessioner, som f.eks. ansættelseskontrakter, osv.) og foreslår at udvide den planlagte udelukkelse af tjenesteydelseskoncessioner, som tildeles på grundlag af en eksklusiv rettighed, til at omfatte de aktiviteter, der er anført i bilag III og på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden er underlagt en tarif, der reguleres på nationalt plan, vel at mærke ud over blot de aktiviteter, der vedrører forvaltning af netværksinfrastruktur i forbindelse med aktiviteterne i bilag III (artikel 8, stk. 1). Hvis der findes en tarif, der reguleret af staten, kan koncessionsgiveren ikke vælge den økonomiske aktør, og der er således ingen begrundelse for følge en udbudsprocedure

Udelukkelsen af spilsektoren er blevet tilføjet på grund af disse aktiviteters meget specifikke karakter og nødvendigheden af, at medlemsstaterne bevarer muligheden for at kontrollere denne aktivitet med henblik på at opfylde mål af almen interesse (bekæmpelse af ulovlige spil, bedrageri og hvidvaskning samt bekæmpelse af afhængighed). Hvis de underlægges reglerne i dette direktiv, vil de ikke have denne fleksibilitet i deres handlingsmuligheder. Derfor fastsættes der en undtagelse for spil af typen nationale lotterier.

Konklusion

Ordføreren er overbevist om, der er behov for et europæisk lovgivningsinitiativ vedrørende koncessioner. Den manglende juridiske sikkerhed, den fortsatte anvendelse af underhåndsaftaler, som ikke tager hensyn til de centrale principper, som EU's indre marked hviler på, samt det juridiske kludetæppe, der eksisterer i medlemsstaterne på dette område, vidner alt sammen om nødvendigheden af at indføre en lovgivningsmæssig ramme på europæisk plan. Denne ramme skal dog tillade en "let" tilgang, der giver mulighed for at fastsætte klare, konsekvente, tydelige og effektive regler. Ordføreren håber, at dette mål er nået.

  • [1]  PE483.644v01-00.
  • [2]  Sag C-107/98, 1999.
  • [3]  Sag C-324/07, 2008.

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (7.11.2012)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter
(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

Ordfører for udtalelse: Gianluca Susta

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har for nylig foreslået en modernisering af direktivet om offentlige indkøb (direktiv 2004/18/EF) og direktivet om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (direktiv 2004/17/EF). Der blev desuden fremsat et forslag til et nyt direktiv, der sigter mod at regulere området vedrørende koncessioner, og først senere et forslag til forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og om procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb. På internationalt plan udgør offentlige indkøb en betydelig andel af verdenshandelen.

Offentlige indkøb tegner sig nemlig for 15-20 % af BNP i de udviklede lande. På trods af sin betydning forbliver markedet for offentlige indkøb imidlertid et af de mest lukkede områder (Kommissionen skønner, at mere end halvdelen af verdensmarkedet for offentlige indkøb er lukket for udenlandsk konkurrence) og et af de mindst regulerede områder inden for international handel.

På multilateralt plan er den relevante lovgivningsmæssige ramme den internationale aftale om offentlige indkøb (Government Procurement Agreement – GPA), der for nylig har gennemgået en revisionsproces, som blev afsluttet i marts 2012. Formålet med denne revision var dels at øge gennemsigtigheden og omfanget af åbenheden af de internationale markeder for offentlige indkøb, og dels at forenkle procedurerne. I denne forbindelse hilser ordføreren denne revisionsproces velkommen og opfordrer til, at EU hurtigt godkender den. Ordføreren konstaterer samtidig, at kun 42 stater, der er medlemmer af WTO (hvoraf hele 27 er EU's medlemsstater) i øjeblikket har tilsluttet sig denne internationale aftale, og han udtrykker et stærkt ønske om, at mange flere lande tilslutter sig (navnlig de mest udviklede lande og vækstøkonomierne) for at udvide aftalens geografiske dækning og på denne måde nå frem til et fælles og universelt gyldigt regelsæt på dette vigtige område af den internationale handel.

Specifikke bestemmelser vedrørende området offentlige indkøb findes også i en anden WTO-aftale, nemlig den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS).

På bilateralt plan er EU desuden bundet af forpligtelser i medfør af nogle allerede indgåede bilaterale aftaler (med Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, CARIFORUM, Chile, Kroatien, Mexico, Montenegro, Sydkorea og Schweiz). Offentlige indkøb udgør en vigtig og ofte følsom del af de igangværende forhandlinger med henblik på at indgå mulige nye handelsaftaler med yderligere internationale partnere.

Ordføreren understreger i en sådan international sammenhæng vigtigheden af den internationale dimension af området offentlige indkøb og konstaterer behovet for en gradvis åbning af de internationale markeder for offentlige indkøb, som bygger på et fælles regelsæt kendetegnet ved gensidighed, lighed og overholdelse af de internationale standarder med hensyn til miljøet og de sociale og arbejdsmæssige aspekter. EU sikrer i øjeblikket de internationale aktører en væsentlig åbning af sit marked for offentlige indkøb – en åbning, der ofte ikke gengældes af andre vigtige internationale handelspartnere.

Ordføreren opfordrer derfor til en mere effektiv indsats fra EU's side (gennem lovgivningsmæssige tiltag og en konsekvent fremfærd i forbindelse med forhandlingerne) med henblik på at genoprette holdbare vilkår og opbygge reelle og ensartede spilleregler på internationalt plan.

I denne henseende beklager ordføreren Kommissionens beslutning om ikke at foretage en standardisering af den "ydre dimension" af området offentlige indkøb. Beslutningen om ikke at videreføre bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF om tilbud, der omfatter udenlandske varer og tjenesteydelser, og den efterfølgende fremsættelse af et supplerende lovgivningsmæssigt initiativ, der (også hvad angår lovgivningsprocessen) er helt selvstændigt, risikerer nemlig (selv om den hilses velkommen, for så vidt angår det foreslåede indhold) at skabe et farligt retligt tomrum, idet den fratager den europæiske lovgivning bestemmelser, der sigter mod at regulere adgangen for tredjelandes varer, tjenesteydelser og virksomheder til det europæiske marked for offentlige indkøb.

Af denne grund finder ordføreren det yderst vigtigt at genindføre specifikke regler, der sigter mod en organisk og omfattende regulering af betingelserne for at afvise tilbud med en høj forekomst af varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af internationale aftaler. Til dette formål agter ordføreren at tilpasse den lovgivningsmæssige mekanisme, som Kommissionen selv har foreslået i sit nylige forslag til forordning.

Det forekommer desuden vigtigt at skærpe den lovgivning om de såkaldte "unormalt lave tilbud", som Kommissionen har foreslået, dels ved at indføre muligheden for en automatisk udelukkelsesmekanisme for tilbud, der er betydeligt lavere end de øvrige, og dels ved at udvide minimumskravene for at anmode de økonomiske aktører om supplerende oplysninger.

Til slut har man fundet det på sin plads at stille nogle ændringsforslag for på mere fyldestgørende vis at understrege den internationale sammenhæng, de europæiske direktiver opererer i.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan for tildeling af koncessionskontrakter. Det skaber juridisk usikkerhed og barrierer for den frie udveksling af tjenesteydelser og fører til konkurrenceforvridning, der hindrer det indre marked i at fungere tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber de økonomiske aktører, især små og mellemstore virksomheder (herefter "SMV'er"), deres rettigheder på det indre marked og går glip af vigtige forretningsmuligheder, og de offentlige myndigheder har ikke altid mulighed for at anvende offentlige midler således, at borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj kvalitet til fordelagtige priser. En passende retlig ramme for tildeling af koncessioner kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle EU's økonomiske aktører og retssikkerhed og dermed fremme offentlige investeringer i infrastrukturer og strategiske tjenesteydelser for borgerne.

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan for tildeling af koncessionskontrakter. Det skaber juridisk usikkerhed og barrierer for den frie udveksling af tjenesteydelser og fører til konkurrenceforvridning, der hindrer det indre marked i at fungere tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber de økonomiske aktører, især små og mellemstore virksomheder (herefter "SMV'er"), deres rettigheder på det indre marked og går glip af vigtige forretningsmuligheder, og de offentlige myndigheder har ikke altid mulighed for at anvende offentlige midler således, at borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj kvalitet til fordelagtige priser. En passende retlig ramme for tildeling af koncessioner kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle EU's økonomiske aktører og retssikkerhed og dermed fremme offentlige investeringer i infrastrukturer og strategiske tjenesteydelser for borgerne. En sådan retlig ramme ville desuden give de internationale økonomiske aktører større retssikkerhed og kunne være et grundlag og et redskab til at gøre de internationale markeder for offentlige indkøb mere åbne og styrke den internationale samhandel.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Direktivet gælder ikke for tildeling af en koncession, der er foretaget af internationale organisationer på egne vegne og for egen regning. Det skal dog afklares, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt, at dette direktiv finder anvendelse for koncessionstildeling, der er underlagt særlige internationale regler.

(16) Direktivet gælder ikke for tildeling af en koncession, der er foretaget af internationale organisationer på egne vegne og for egen regning. Det skal dog undersøges, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt, at dette direktiv finder anvendelse for koncessionstildeling, der er underlagt særlige internationale regler, for at opnå større retssikkerhed for de økonomiske aktører. Det indre marked og de internationale markeder er i stigende grad indbyrdes forbundne, og derfor bør EU-værdier som f.eks. gennemsigtighed, en principholdning imod korruption, gensidighedsprincippet og fremme af sociale rettigheder og menneskerettigheder fremmes behørigt i indkøbspolitikkerne.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Koncessioner bør ikke tildeles økonomiske aktører, der har deltaget i en kriminel organisation, eller som er kendt skyldige i korruption eller svig til skade for EU's finansielle interesser eller hvidvaskning af penge. Manglende betaling af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger bør ligeledes pålægges sanktioner i form af obligatorisk udelukkelse på EU-plan. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør endvidere have mulighed for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere som følge af alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning eller national lovgivning, som tager sigte på at beskytte samfundsmæssige interesser, der er forenelige med traktaten, eller hvis den økonomiske aktør har udvist betydelige eller vedvarende mangler ved udførelsen af en eller flere tidligere koncessioner af samme art, som er tildelt af den samme ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver.

(33) Koncessioner bør ikke tildeles økonomiske aktører, der har deltaget i en kriminel organisation, eller som er kendt skyldige i korruption eller svig til skade for EU's finansielle interesser eller hvidvaskning af penge. Manglende betaling af skatter eller bidrag til sociale sikringsordninger, samt andre alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning eller national lovgivning, som tager sigte på at beskytte samfundsmæssige interesser, der er forenelige med traktaten, bør ligeledes pålægges sanktioner i form af obligatorisk udelukkelse på EU-plan. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør endvidere have mulighed for at udelukke ansøgere eller tilbudsgivere, hvis den økonomiske aktør har udvist betydelige eller vedvarende mangler ved udførelsen af en eller flere tidligere koncessioner af samme art, som er tildelt af den samme ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

1. Dette direktiv finder anvendelse på følgende koncessioner, hvis værdi er mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på følgende koncessioner:

a) koncessioner indgået af ordregivere med henblik på udførelse af aktiviteter omhandlet i bilag III

a) koncessioner indgået af ordregivere med henblik på udførelse af aktiviteter omhandlet i bilag III

b) koncessioner indgået af ordregivende myndigheder.

b) koncessioner indgået af ordregivende myndigheder.

 

Dette direktiv finder anvendelse på koncessioner, hvis værdi er mindst:

 

a) 2 500 000 EUR for tjenesteydelseskoncessioner (med undtagelse af sociale tjenesteydelser)

 

b) 5 000 000 EUR for bygge- og anlægskoncessioner.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) når koncessionerne finansieres fuldt ud af en international organisation eller en international finansieringsinstitution.

udgår

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1, litra d), i tilfælde af at en koncession i vidt omfang samfinansieres af en international organisation eller en international finansieringsinstitution, aftaler parterne relevante procedurer for koncessionstildeling, som skal være i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

udgår

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons aktiviteter udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver eller for andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

b) den væsentligste del af den juridiske persons aktiviteter udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver eller for andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler de principper, som er fastslået i Domstolens praksis, som henviser til "[aktiviteternes] væsentlighed", hvilket ikke nødvendigvis betyder, at der bør være tale om en andel af aktiviteter, som er større end de andre.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons aktiviteter udføres for de kontrollerende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

b) den væsentligste del af den juridiske persons aktiviteter udføres for de kontrollerende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er relevante for aftalen, målt i omsætning på det åbne marked

udgår

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) social- og miljølovgivning.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) andre alvorlige overtrædelser af EU-lovgivning eller national lovgivning, som tager sigte på at beskytte samfundsmæssige interesser, der er forenelige med traktaten

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når de ordregivende myndigheder og andre ordregivere anvender en koncession, må fristen for indgivelse af koncessionsansøgninger ikke være under 52 dage regnet fra datoen for afsendelsen af koncessionsbekendtgørelsen.

1. Når de ordregivende myndigheder og andre ordregivere anvender en koncession, må fristen for indgivelse af koncessionsansøgninger ikke være under 70 dage regnet fra datoen for afsendelsen af koncessionsbekendtgørelsen.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fristen for modtagelse af tilbud kan reduceres med fem dage, hvis ordregiveren accepterer, at tilbud kan indgives via elektroniske midler i overensstemmelse med artikel 25.

2. Fristen for indgivelse af ansøgninger om en koncession kan reduceres med fem dage, hvis ordregiveren accepterer, at ansøgninger kan indgives via elektroniske midler i overensstemmelse med artikel 25.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i EU-retten eller international ret på området for arbejdsret og miljø.

PROCEDURE

Titel

Tildeling af koncessionskontrakter

Referencer

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

17.1.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Gianluca Susta

25.1.2012

Behandling i udvalg

25.4.2012

11.7.2012

18.9.2012

 

Dato for vedtagelse

6.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Edite Estrela, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Oldřich Vlasák

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (16.10.2012)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter
(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

Ordfører for udtalelse: Thomas Händel

KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet ytrede sig i 2011 kritisk til kravene om en eventuel retsakt om koncessioner.

Kommissionens forslag ville tværtimod skabe en mængde nye problemer.

Statens opgaver

Staten stiller via sine organisatoriske dele tjenesteydelser og varer til rådighed for borgerne.

Disse tjenesteydelser og varer kan bl.a. opdeles i tjenestepligtydelser, sociale ydelser af almen interesse, tjenester af almen økonomisk interesse og tjenester af almen interesse[1].

Det er vanskeligt at skelne, og dette gøres ofte senere af domstolene. I forslaget foretages ingen skelnen.

Staten giver med henblik på løsning af opgaverne kontrakter efter offentlige udbud, delvis som koncessioner. I forslaget foretages ingen afgrænsning, og der anføres ingen gensidige udelukkelseskriterier.

Ifølge art. 14 i EUF-traktaten og protokol 26 til EUF-traktaten afgør lokale, regionale og nationale myndigheder, om de selv vil levere varer og tjenesteydelser af almen interesse eller vil udbyde dem. I den forbindelse står forsyning af borgerne i centrum, ikke kriterierne for det indre marked. Derfor må der defineres et specifikt anvendelsesområde.

Alle statslige niveauer løser opgaver og efterstræber mål, som sikrer det fælles vel, samfundet og sammenholdet.

Beslutningstagerne befinder sig på grund af udbudskriterierne i en position, der begrænser deres muligheder for at træffe afgørelse:

I forslaget anføres kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Udover prisen og omkostningerne kan der inddrages visse ”tekniske” kriterier. Afgørelsen af ”om” der skal foretages udbud er dermed indsnævret: Offentlige budgetter med finansielle problemer kan således se sig tvunget til udbud, da ansatte i det offentlige ofte tjener mere end ansatte i private virksomheder.

Målet med et direktiv om koncessioner er ikke faktisk at bidrage til en privatisering af statslige opgaver.

Også spørgsmålet om ”hvordan” tildelingen sker, begrænses af de snævre tildelingskriterier.

Da der i forslaget ikke skelnes mellem de forskellige tjenesters art, kan retten til selvbestemmelse og den frie ret til at levere tjenesteydelser kollidere. Det kan kun undgås ved at udelukke visse tjenester.

En regulering vedrørende koncessioner har ikke til opgave at sanere de offentlige budgetter. I stedet for pres fra udbudssiden i form af lave priser og omkostninger bør dette ske via en forbedring af indkomstsiden.

Generelle kriterier

Direktivforslaget skaber ingen retssikkerhed. Definitionen af koncessioner er forskellig fra Domstolens. Dette vil medføre nye afgørelser. En afgrænsning til andre kontraktforhold som licenser, tilladelser osv. mangler.

Kriteriet risikooverførsel er utilstrækkeligt. Bliver en koncessionshaver inden for vandforsyning insolvent, skal byen stadig sikre vandforsyningen. Risikoen overgår aldrig helt til koncessionshaveren.

Der sikres ikke transparens og enkelhed i proceduren.

Det er uklart, hvor længe sådanne ordninger skal gælde. Der angives intet om fremtidige krav og behov for omforhandling.

Kvalitetssikring og kriteriet om en lav pris strider mod hinanden.

Beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold

Kriteriet om en lav pris fører erfaringsmæssigt til et pres på antallet af beskæftigede hos de berørte aktører og underentreprenører samt på arbejdsvilkårene. Dette er uforeneligt med den horisontale sociale klausul i EUF-traktatens artikel 9.

Kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud medfører fremme af sociale kriterier. I forslaget anføres hverken en klausul om overholdelse af de kollektive aftaler eller andre kriterier. Dermed skabes der en prisunderbydelseskonkurrence til skade for arbejdstagerne.

I forbindelse med overholdelse af kriterierne henvises til overholdelse af nationale og europæiske arbejdsretlige standarder. De nationale standarder skal imidlertid være i overensstemmelse med EU-retten. Anvendelse af princippet ”lige løn for lige arbejde på sammenlignelige arbejdspladser” udelukkes dermed i praksis.

Der mangler en udtrykkelige henvisning til, at intet land hindres i at overholde ILO-konvention C 94, og at alle medlemsstater opfordres til at ratificere og overholde denne konvention.

Sociale tjenesteydelser er navnlig på lokalt niveau snævert forbundet med menneskenes liv og sundhed. Disse tjenester bør helt undtages, lige som tjenester, der stilles til rådighed af arbejdstagerorganisationer.

Overholdelse af obligatoriske arbejdsvilkår er ofte vanskelig at gennemtvinge hos underentreprenører. Det solidariske ansvar med hovedleverandøren mangler.

******

Som følge af førnævnte årsager foreslog ordføreren Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender at forkaste Kommissionens forslag. Udvalget fulgte imidlertid ikke dette forslag og vedtog ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) I henhold til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tage hensyn til de krav, der er forbundet med fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

 

Dette direktiv bidrager til opnåelsen af disse mål ved at fremme bæredygtige koncessionskontrakter, integration af sociale kriterier i alle faser af koncessionsproceduren samt overholdelse af forpligtelserne med hensyn til sociale vilkår og beskæftigelsesvilkår, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, social sikring og arbejdsvilkår som fastsat i EU-lovgivning, national lovgivning og international arbejdsmarkedslovgivning, voldgift, kollektive aftaler og kontrakter.

 

Dette direktiv bør ikke forhindre medlemsstaterne i at overholde ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og kræve indarbejdelse af arbejdsklausuler i tjenesteydelseskoncessioner.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) De nationale, regionale og lokale myndigheder har i henhold til artikel 14 i TEUF i forbindelse med protokol nr. 26 i TEUF vide skønsbeføjelser, når de beslutter sig for, hvorvidt og hvordan og i hvilket omfang de selv ønsker at udføre offentlige funktoner.

 

Offentlige myndigheder kan udføre offentlige opgaver med egne ressourcer uden at være forpligtet til at anvende eksterne økonomiske aktører. Dette kan de gøre i samarbejde med andre offentlige myndigheder.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Den vigtige rolle og de vide skønsbeføjelser, som nationale, regionale og lokale myndigheder har med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen interesse så tæt på brugernes behov som muligt, er også i overensstemmelse med artikel 2, 3, 4 og 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, protokol nr. 26 om tjenesteydelser af almen interesse og artikel 36 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) En gennemgang af de såkaldte prioriterede og ikke-prioriterede tjenesteydelser (A- og B-tjenesteydelser), som Kommissionen har foretaget, har vist, at det ikke er berettiget at begrænse den fulde anvendelse af lovgivningen om offentlige indkøb til en afgrænset gruppe af tjenesteydelser.

udgår

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) På baggrund af resultaterne af den evaluering, som Kommissionen gennemførte vedrørende reformen af reglerne for offentlige indkøb, bør kun de tjenesteydelser, der har en begrænset grænseoverskridende dimension, især de såkaldte personlige tjenesteydelser, såsom visse social, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige tjenesteydelser, udelukkes fra direktivets fulde anvendelse. Disse tjenester ydes i en særlig sammenhæng, som er meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat som følge af forskellige kulturelle traditioner. Der skal derfor fastlægges en særlig ordning for koncessioner for disse tjenesteydelser, som tager hensyn til, at de først for nylig er blevet reguleret. En forpligtelse til at offentliggøre en forhåndsmeddelelse og en bekendtgørelse om koncessionstildeling for koncessioner, hvis værdi er lig med eller højere end de tærskelværdier, der er fastsat i dette direktiv, er en hensigtsmæssig måde at meddele oplysninger om forretningsmuligheder til potentielle tilbudsgivere og om antallet og type af kontrakter, der kan tildeles interesserede parter. Medlemsstaterne bør endvidere indføre passende foranstaltninger, hvad angår tildeling af koncessionskontrakter for disse tjenesteydelser, der har til formål at sikre overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling af økonomiske aktører samt give ordregivende myndigheder og andre ordregivere mulighed for at tage hensyn til de pågældende tjenesteydelsers særlige karakter. Medlemsstaterne bør sikre, at ordregivende myndigheder og andre ordregivere har mulighed for at tage hensyn til behovet for at sikre tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, at der er adgang til dem, og at de er alment tilgængelige, til de forskellige brugeres særlige behov, at brugerne inddrages og får indflydelse samt innovation.

(21) På baggrund af resultaterne af den evaluering, som Kommissionen gennemførte vedrørende reformen af reglerne for offentlige indkøb, bør kun de tjenesteydelser, der har en begrænset grænseoverskridende dimension, især de såkaldte personlige tjenesteydelser, såsom visse uddannelsesmæssige tjenesteydelser, udelukkes fra direktivets fulde anvendelse. Disse tjenester ydes i en særlig sammenhæng, som er meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat som følge af forskellige kulturelle traditioner. Der skal derfor fastlægges en særlig ordning for koncessioner for disse tjenesteydelser, som tager hensyn til, at de først for nylig er blevet reguleret. En forpligtelse til at offentliggøre en forhåndsmeddelelse og en bekendtgørelse om koncessionstildeling for koncessioner, hvis værdi er lig med eller højere end de tærskelværdier, der er fastsat i dette direktiv, er en hensigtsmæssig måde at meddele oplysninger om forretningsmuligheder til potentielle tilbudsgivere og om antallet og type af kontrakter, der kan tildeles interesserede parter. Medlemsstaterne bør endvidere indføre passende foranstaltninger, hvad angår tildeling af koncessionskontrakter for disse tjenesteydelser, der har til formål at sikre overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling af økonomiske aktører samt give ordregivende myndigheder og andre ordregivere mulighed for at tage hensyn til de pågældende tjenesteydelsers særlige karakter. Medlemsstaterne bør sikre, at ordregivende myndigheder og andre ordregivere har mulighed for at tage hensyn til behovet for at sikre tjenesteydelsernes kvalitet og kontinuitet, at der er adgang til dem, og at de er alment tilgængelige, til de forskellige brugeres særlige behov, at brugerne inddrages og får indflydelse samt innovation.

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at lade social- og sundhedstjenester stå uden for reguleringen.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling bør kriterierne for tildeling af koncessioner altid opfylde visse generelle standarder. De bør på forhånd gøres offentlig tilgængelige for alle potentielle tilbudsgivere, vedrøre kontraktens genstand og ikke give den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De bør sikre muligheden for effektiv konkurrence og bør være ledsaget af krav, der giver mulighed for en effektiv kontrol af tilbudsgivernes oplysninger. For at overholde disse normer og samtidig øge retssikkerheden bør medlemsstaterne stille som krav, at kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud anvendes.

(25) For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling bør kriterierne for tildeling af koncessioner altid opfylde visse generelle standarder. De bør på forhånd gøres offentlig tilgængelige for alle potentielle tilbudsgivere, vedrøre kontraktens genstand og ikke give den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren ubegrænset valgfrihed. De bør sikre muligheden for effektiv konkurrence og bør være ledsaget af krav, der giver mulighed for en effektiv kontrol af tilbudsgivernes oplysninger. For at overholde disse normer og samtidig øge retssikkerheden bør medlemsstaterne stille som krav, at kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige og bæredygtige tilbud anvendes.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Når ordregivende myndigheder og andre ordregivere vælger at tildele en koncession til den, der har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, bør de fastlægge de økonomiske og kvalitative kriterier ud fra det grundlag, de vil benytte til at vurdere tilbuddene for at udpege det tilbud, der sikrer det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Disse kriterier bør fastsættes ud fra koncessionens genstand, eftersom de bør gøre det muligt at vurdere de enkelte tilbuds resultatniveau i forhold til koncessionens genstand som defineret i de tekniske specifikationer og at måle forholdet mellem kvalitet og pris for hvert tilbud.

(26) Når ordregivende myndigheder og andre ordregivere vælger at tildele en koncession til den, der har givet det økonomisk mest fordelagtige og bæredygtige tilbud, bør de fastlægge de økonomiske og kvalitative kriterier ud fra det grundlag, de vil benytte til at vurdere tilbuddene for at udpege det tilbud, der sikrer det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Disse kriterier bør fastsættes ud fra koncessionens genstand, eftersom de bør gøre det muligt at vurdere de enkelte tilbuds resultatniveau i forhold til koncessionens genstand som defineret i de tekniske specifikationer og at måle forholdet mellem kvalitet og pris for hvert tilbud.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Der er behov for, at de tekniske specifikationer, der udarbejdes af ordregivende myndigheder og andre ordregivere, sikrer, at der skabes muligheder for en konkurrencesituation ved tildeling af koncessioner. Det skal derfor være muligt at afgive tilbud, som afspejler mange forskellige tekniske løsningsmuligheder, så der opnås tilstrækkelig konkurrence. De tekniske specifikationer bør derfor udformes på en sådan måde, at kunstig indsnævring af konkurrence undgås gennem krav, der begunstiger en bestemt økonomisk aktør, ved at spejle de vigtigste egenskaber for de varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der normalt tilbydes af den pågældende økonomiske aktør. Udarbejdelse af de tekniske specifikationer i form af funktionelle og udførelsesrelaterede krav gør det almindeligvis muligt at opnå dette mål på bedste måde og fremme innovation. Når der henvises til en europæisk standard, eller i mangel heraf til en national standard, bør tilbud baseret på tilsvarende ordninger tages i betragtning af de ordregivende myndigheder henholdsvis andre ordregivere. For at godtgøre at der er tale om en tilsvarende ordning, bør det kræves, at tilbudsgiverne fremlægger efterprøvet dokumentation fra tredjepart. Anden relevant dokumentation, såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten, bør også tillades, hvis den pågældende økonomiske aktør ikke har adgang til sådanne certifikater eller testrapporter eller ikke har mulighed for at fremskaffe dem inden for de fastsatte frister.

(28) Der er behov for, at de tekniske specifikationer, der udarbejdes af ordregivende myndigheder og andre ordregivere, sikrer, at der skabes muligheder for en konkurrencesituation ved tildeling af koncessioner. Det skal derfor være muligt at afgive tilbud, som afspejler mange forskellige tekniske løsningsmuligheder, så der opnås tilstrækkelig konkurrence. De tekniske specifikationer bør derfor udformes og anvendes i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ikkediskrimination og på en sådan måde, at kunstig indsnævring af konkurrence undgås gennem krav, der begunstiger en bestemt økonomisk aktør, ved at spejle de vigtigste egenskaber for de varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der normalt tilbydes af den pågældende økonomiske aktør. Udarbejdelse af de tekniske specifikationer i form af funktionelle og udførelsesrelaterede krav gør det almindeligvis muligt at opnå dette mål på bedste måde og fremme innovation. Når der henvises til en europæisk standard, eller i mangel heraf til en national standard, bør tilbud baseret på tilsvarende ordninger tages i betragtning af de ordregivende myndigheder henholdsvis andre ordregivere. For at godtgøre at der er tale om en tilsvarende ordning, bør det kræves, at tilbudsgiverne fremlægger efterprøvet dokumentation fra tredjepart. Anden relevant dokumentation, såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten, bør også tillades, hvis den pågældende økonomiske aktør ikke har adgang til sådanne certifikater eller testrapporter eller ikke har mulighed for at fremskaffe dem inden for de fastsatte frister.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) I tekniske specifikationer og tildelingskriterier bør ordregivende myndigheder og andre ordregivere kunne henvise til en specifik fremstillingsproces, en specifik form for levering af tjenesteydelser eller en specifik proces i en fase i et produkts eller en tjenesteydelses livscyklus, forudsat at de har tilknytning til koncessionens genstand. For bedre at integrere sociale hensyn ved tildeling af koncessioner bør ordregiverne også have lov til at lade karakteristika vedrørende arbejdsforholdene indgå i tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere anvender det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil sådanne kriterier kun kunne omfatte arbejdsforholdene for de personer, der er direkte involveret i den pågældende fremstillingsproces eller levering. Disse karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen af det i fremstillingsprocessen involverede personales sundhed eller fremme af social integration af ugunstigt stillede personer eller personer i udsatte grupper, som indgår i det personale, der har fået til opgave at udføre kontrakten, herunder adgang for handicappede. I dette tilfælde bør tildelingskriterier, som indeholder sådanne karakteristika, under alle omstændigheder begrænses til de karakteristika, der har umiddelbar betydning for personalet i arbejdsmiljøet. De bør anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og på en måde, der hverken direkte eller indirekte diskriminerer økonomiske operatører fra andre medlemsstater eller tredjelande, der er parter i denne aftale eller i frihandelsaftaler, som EU er part i. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør, også når de anvender kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kunne anvende organiseringen, kvaliteten af og erfaringen hos de medarbejdere, der er udpeget til at udføre den pågældende koncession, som et tildelingskriterium, eftersom dette kan have indflydelse på kvaliteten af koncessionens udførelse og følgelig på tilbuddets økonomiske værdi.

(29) I tekniske specifikationer og tildelingskriterier bør ordregivende myndigheder og andre ordregivere kunne henvise til en specifik fremstillingsproces, en specifik form for levering af tjenesteydelser eller en specifik proces i en fase i et produkts eller en tjenesteydelses livscyklus, forudsat at de har tilknytning til koncessionens genstand. For bedre at integrere sociale hensyn ved tildeling af koncessioner bør ordregiverne også have lov til at lade karakteristika vedrørende arbejdsvilkårene indgå i tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere anvender det økonomisk mest fordelagtige og bæredygtige tilbud, vil sådanne kriterier kun kunne omfatte arbejdsvilkårene for de personer, der er direkte involveret i den pågældende fremstillingsproces eller levering. Disse karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen af det i fremstillingsprocessen involverede personales sundhed eller fremme af social integration af ugunstigt stillede personer eller personer i udsatte grupper, som indgår i det personale, der har fået til opgave at udføre kontrakten, herunder adgang for handicappede. I dette tilfælde bør tildelingskriterier, som indeholder sådanne karakteristika, under alle omstændigheder begrænses til de karakteristika, der har umiddelbar betydning for personalet i arbejdsmiljøet. De bør anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og på en måde, der hverken direkte eller indirekte diskriminerer økonomiske operatører fra andre medlemsstater eller tredjelande, der er parter i denne aftale eller i frihandelsaftaler, som EU er part i. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør, også når de anvender kriteriet det økonomisk mest fordelagtige og bæredygtige tilbud, kunne anvende organiseringen, kvaliteten af og erfaringen hos de medarbejdere, der er udpeget til at udføre den pågældende koncession, som et tildelingskriterium, eftersom dette kan have indflydelse på kvaliteten af koncessionens udførelse og følgelig på tilbuddets økonomiske værdi.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a) For bedre at integrere sociale hensyn ved tildeling af koncessioner bør ordregiverne også have lov til at medtage sociale karakteristika og beskæftigelsespolitiske kriterier som f.eks.: social sikkerhed og beskæftigelsessikkerhed, arbejdsvilkår, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser, fremme af beskæftigelse for langtidsledige, ældre arbejdstagere, unge, praktikanter, personer blandt ugunstigt stillede grupper, handicappede, personer med migrationsbaggrund, anstændige arbejdsvilkår, social inklusion, ligestilling, adgang til efteruddannelse på arbejdspladsen, menneskerettigheder og etisk handel.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29b) Dette direktiv sikrer anvendelsen af direktiv 2001/23/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af virksomheder eller bedrifter med henblik på at sikre overholdelsen af reglerne om lige konkurrence og beskyttelse af arbejdstagerne i forbindelse med overførsel af en virksomhed.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a) Hvis den nye koncessionshaver overtager arbejdstagere fra en myndighed eller offentlig ordregiver eller fra den hidtidige koncessionshaver i forbindelse med tildeling af en koncession, gælder retsvirkningerne i direktiv 2001/23/EF for arbejdstagerne med henblik på at sikre ansættelses- og arbejdsvilkårene.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Dette direktiv berører ikke retten for offentlige myndigheder på alle niveauer til selv at beslutte, hvorvidt og i hvilket omfang de selv ønsker at udføre offentlige funktioner. Myndighederne kan udføre offentlige opgaver med egne ressourcer uden at være forpligtet til at tildele andre (eksterne) økonomiske aktører koncessioner. De kan også udføre denne opgave sammen med andre myndigheder.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) "gensidigt bebyrdende kontrakt": en kontrakt baseret på en gensidig udveksling af udbyttet. Dette indebærer, at hver af aktørerne opnår fordele i kraft af sine tjenesteydelser, og at disse fordele ikke nødvendigvis er af økonomisk karakter.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) ansættelseskontrakter

e) ansættelseskontrakter eller kollektive aftaler, som bidrager til forbedring af arbejdsvilkårene

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til den tid, der anslås at være nødvendig, for at koncessionshaveren kan genvinde de foretagne investeringer i driften af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne sammen med et rimeligt afkast på den investerede kapital.

Koncessionens varighed er begrænset. Der kan i den forbindelse også tages højde for den tid, der anslås at være nødvendig, for at koncessionshaveren kan genvinde de foretagne investeringer i driften af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne. Der kan desuden tages højde for yderligere objektive kriterier som f.eks. den offentlige interesse i opretholdelsen af en konstant forsyning af høj kvalitet eller en miljømæssigt og socialt bæredygtig udførelse af tjenesteydelsen samt de udgifter, der er forbundet med valget af en koncessionshaver og også den anslåede tid til at nå de resultatmål, som den ordregivende myndighed har fastsat.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

udgår

Sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser

 

Koncessioner vedrørende sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, der er anført i bilag X, og som er omfattet af dette direktiv, er underlagt forpligtelsen i artikel 26, stk. 3, og artikel 27, stk. 1.

 

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at deltage i koncessionstildelingsprocedurer være forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne koncessioner skal udføres inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 % af de beskæftigede i disse værksteder, hos disse økonomiske operatører eller i disse programmer er handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade retten til at deltage i koncessionstildelingsprocedurer være forbeholdt:

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a) beskyttede værksteder eller beslutte, at disse kontrakter skal udføres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse, forudsat at størstedelen af de pågældende arbejdstagere er handicappede, som på grund af arten eller sværhedsgraden af deres handicap ikke kan udføre arbejde på normale betingelser eller ikke let kan finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b) de virksomheder og programmer, hvis vigtigste mål er social og faglig integration af dårligt stillede arbejdstagere, forudsat at mere end 30 % af arbejdstagerne hos de pågældende økonomiske aktører eller i de pågældende programmer er handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c. Økonomiske aktører skal overholde de forpligtelser med hensyn til social sikkerhed og beskæftigelsessikkerhed og arbejdsvilkår, som gælder på det sted, hvor arbejdet, tjenesteydelsen eller forsyningen skal udføres, som fastsat i national lovgivning og/eller kollektive aftaler eller international arbejdsmarkedslovgivning, som er angivet i bilag XIII a (nyt).

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d. Detaljer om koncessionsaftaler skal offentliggøres og være åbne for kontrol.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan anvende data, der er behandlet elektronisk i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer, til at forhindre, opdage og afhjælpe fejl, der kan opstå på de forskellige trin, ved at udvikle egnede værktøjer.

8. De ordregivende myndigheder kan anvende data, der er behandlet elektronisk i forbindelse med koncessionstildelingsprocedurer, til at forhindre, opdage og afhjælpe fejl, der kan opstå på de forskellige trin, ved at udvikle egnede værktøjer.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I koncessionsbekendtgørelsen anfører de ordregivende myndigheder betingelserne for deltagelse vedrørende:

I koncessionsbekendtgørelsen eller -dokumentet

anfører de ordregivende myndigheder betingelserne for deltagelse vedrørende:

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) ved gentagne og/eller alvorlige overtrædelser af sociale, arbejdsretlige og miljømæssige bestemmelser, som påvist i retskraftige domme.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse i en koncession, hvis den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren er bekendt med en retskraftig afgørelse, der fastslår, at den økonomiske aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skat eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor denne er etableret, eller i den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens land.

6. En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse i en koncession, hvis den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren er bekendt med en retskraftig afgørelse eller en offentlig myndigheds retskraftige administrative afgørelser, der fastslår, at den økonomiske aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skat eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor denne er etableret, eller i den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens land, eller hvis en økonomisk aktør gentagne gange er blevet idømt arbejdsretlige domme eller bøder.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren kan udelukke en økonomisk aktør fra deltagelse i en tildeling af en koncession, hvis en af følgende betingelser er til stede:

Medlemsstaterne fastsætter, at den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren kan udelukke en økonomisk aktør fra deltagelse i en tildeling af en koncession, hvis en af følgende betingelser er til stede:

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) overtrædelser af social-, arbejdsmarkeds-, skatte- og miljølovgivningen.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal lægge det økonomisk mest fordelagtige tilbud til grund for koncessionstildelingen. Kriterierne kan ud over pris og omkostninger omfatte ét eller flere af følgende kriterier:

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal lægge det økonomisk mest fordelagtige og bæredygtigt tilbud til grund for koncessionstildelingen. Kriterierne kan ud over pris og omkostninger omfatte ét eller flere af følgende kriterier:

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, tilgængelighed, udformning for alle brugere, miljømæssige karakteristika og innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, tilgængelighed, social nytteværdi, udformning for alle brugere, miljømæssige karakteristika og innovativ karakter

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) sociale karakteristika og beskæftigelsespolitiske kriterier.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) i forbindelse med tjenesteydelseskoncessioner og koncessioner vedrørende projektering af bygge- og anlægsarbejder kan organisationen og kvalifikationer og erfaringer hos det personale, der skal gennemføre den pågældende koncession, tages i betragtning, således at udskiftning af dette personale efter tildelingen af koncessionen kræver samtykke fra den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren, som skal kontrollere, at udskiftningen sikrer en tilsvarende organisation og kvalitet

b) i forbindelse med tjenesteydelseskoncessioner og koncessioner vedrørende projektering af bygge- og anlægsarbejder tager organisationen og kvalifikationer og erfaringer hos det personale, der skal gennemføre den pågældende koncession, samt alle underentreprenørers kvalifikationer og faglige hæderlighed med i betragtning, således at udskiftning af dette personale efter tildelingen af koncessionen kræver samtykke fra den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren, som skal kontrollere, at udskiftningen sikrer en tilsvarende organisation, en tilsvarende kvalitet, tilsvarende kvalifikationer eller erfaring

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren angiver i det i stk. 4 omhandlede tilfælde i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at afgive bud eller i koncessionsdokumenterne, hvordan den relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.

Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren angiver i det i stk. 4 omhandlede tilfælde i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at afgive bud eller i koncessionsdokumenterne, hvordan den relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk og bæredygtigt mest fordelagtige.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren anmode eller kan af en medlemsstat forpligtes til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, og hvilke underentreprenører han foreslår.

1. I koncessionsdokumenterne kan den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren anmode eller kan af en medlemsstat forpligtes til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en kontrakt denne har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, og hvilke underentreprenører han foreslår, samt give oplysninger om underentreprenørerne, herunder navne, kontaktoplysninger og juridiske repræsentanter. Eventuelle ændringer i underentreprenørkæden skal hurtigst muligt indberettes til den ordregivende myndighed, herunder navne, kontaktoplysninger og juridiske repræsentanter.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske aktørs ansvar som hovedmand.

2. Stk. 1 berører ikke den økonomiske aktørs ansvar som hovedmand og underentreprenørens ansvar.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Bilag 4 – overskrift 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I KONCESSIONSBEKENDTGØRELSER

OPLYSNINGER, DER SKAL ANGIVES I KONCESSIONSBEKENDTGØRELSER ELLER I KONCESSIONSDOKUMENTER

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Bilag 10

CPV-kode

Beskrivelse

7511000-4 og

85000000-9 til 85323000-9

(undtagen 85321000-5 og 85322000-2)

Sundheds- og socialvæsen

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1

Administrative tjenester på uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det kulturelle område

75300000-9

Lovpligtig socialsikring

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sociale ydelser

98000000-3

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

98120000-0

Tjenester ydet af fagforeninger

98131000-0

Tjenester ydet af religiøse sammenslutninger

 

Ændringsforslag

udgår

PROCEDURE

Titel

Tildeling af koncessionskontrakter

Referencer

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

17.1.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Thomas Händel

16.2.2012

Behandling i udvalg

10.7.2012

8.10.2012

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

  • [1]  Kommissionens meddelelse COM(2011) 900 endelig.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (8.11.2012)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter
(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

Ordfører for udtalelse: Werner Langen

KORT BEGRUNDELSE

Koncessioner udgør en betydelig del af de økonomiske aktiviteter i EU's medlemsstater. Selv om det på grund af den nuværende juridiske situation er svært at foretage præcise målinger, viser undersøgelser, at koncessioner udgør over 60 % af alle offentlig-private partnerskaber i Europa.

Kun bygge- og anlægskoncessioner er i øjeblikket omfattet af et begrænset antal afledte retsbestemmelser, og tjenesteydelseskoncessioner er kun omfattet af de generelle principper i TEUF. Dette hul i lovgivningen skal lukkes ved hjælp af det foreslåede direktiv.

Den nuværende situation er utilfredsstillende, fordi der ikke er tilstrækkelig retssikkerhed, hverken for virksomheder eller ordregivere, og europæiske virksomheder og navnlig SMV'er har begrænset adgang til de økonomiske muligheder, der er forbundet med koncessioner.

Desuden er det på baggrund af den vanskelige økonomiske situation i de fleste EU-medlemsstater yderst vigtigt at anvende de offentlige midler effektivt, så konkurrencen om den bedste og billigste løsning kan spille en central rolle ved tildelingen af koncessioner.

En regulering på EU-niveau betyder på ingen måde, at ordregivende myndigheder begrænses i deres frihed til at løse deres opgaver selvstændigt og med egne midler. Hvis en ordregivende myndighed imidlertid beslutter at overlade udførelsen af disse opgaver til en tredjepart, skal det sikres, at alle egnede virksomheder har reel adgang til markedet, så man kan få den bedste og billigste løsning og samtidig undgå risikoen for korruption.

Ordføreren støtter i det væsentlige Kommissionens forslag.

Vedrørende tærskelværdierne foreslås det, at de for tjenesteydelseskoncessioner sænkes til 2,5 mio. EUR, og dermed bortfalder Kommissionens forslag om en yderligere indberetningspligt.

De fordele ved koncessionsdirektivet, som er anført i arbejdsdokumentet fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse af 20. februar 2012, støttes fuldt ud, navnlig med henblik på at præcisere den eksisterende lovgivningsmæssige ramme og skabe incitamenter for mere konkurrence, og også hvad angår de særlige elementer, som skal ændres, i forslagets enkelte retningslinjer.

De foreslåede ændringer har også til formål at forhindre alt for vidtgående bestemmelser i forbindelse med livscykluskonceptet og beregningen af livscyklusomkostninger, da der heri ligger en risiko for misbrug. Men samtidig skal ordregiverne have mulighed for at lade krav vedrørende arbejdsvilkår indgå i tildelingskriterierne, og de skal kunne udelukke ansøgere, hvis det vides, at disse ansøgere har begået alvorlige overtrædelser af social-, arbejdsmarkeds- og miljølovgivningen. Der er store forskelle mellem tærskelværdierne i det foreliggende direktiv og direktivet om offentlige indkøb, og derfor er det nødvendigt at forebygge risikoen for, at reglerne omgås ved at udforme en kontrakt som koncession. Vedrørende indførelsen af det elektroniske indkøbssystem forekommer en frist på fem år efter gennemførelsesfristen for lang, navnlig sammenlignet med den betydeligt kortere frist, der er fastsat i direktivet om offentlige indkøb. Mindre private andele i offentlige virksomheder på op til 10 % bør være omfattet af undtagelsesbestemmelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan for tildeling af koncessionskontrakter. Det skaber juridisk usikkerhed og barrierer for den frie udveksling af tjenesteydelser og fører til konkurrenceforvridning, der hindrer det indre marked i at fungere tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber de økonomiske aktører, især små og mellemstore virksomheder (herefter "SMV'er"), deres rettigheder på det indre marked og går glip af vigtige forretningsmuligheder, og de offentlige myndigheder har ikke altid mulighed for at anvende offentlige midler således, at borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj kvalitet til fordelagtige priser. En passende retlig ramme for tildeling af koncessioner kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle EU's økonomiske aktører og retssikkerhed og dermed fremme offentlige investeringer i infrastrukturer og strategiske tjenesteydelser for borgerne.

(1) Der findes ikke klare regler på EU-plan for tildeling af koncessionskontrakter. Det skaber juridisk usikkerhed og barrierer for den frie udveksling af tjenesteydelser og fører til konkurrenceforvridning, der hindrer det indre marked i at fungere tilfredsstillende. Som følge heraf fortaber de økonomiske aktører, især små og mellemstore virksomheder (herefter "SMV'er"), deres rettigheder på det indre marked og går glip af vigtige forretningsmuligheder, og de offentlige myndigheder har ikke altid mulighed for at anvende offentlige midler således, at borgerne får gavn af tjenesteydelser af høj kvalitet til fordelagtige priser. En passende, afbalanceret og fleksibel retlig ramme for tildeling af koncessioner kan sikre effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle EU's økonomiske aktører og retssikkerhed og dermed fremme offentlige investeringer i infrastrukturer og strategiske tjenesteydelser for borgerne.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Bestemmelserne i denne lovgivningsmæssige ramme skal være entydige og enkle og må ikke medføre overdrevent bureaukrati.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Det ligger i selve begrebet koncessioner, at bestemmelser om tildeling af koncessioner ikke blot bør være lig med reglerne for tildeling af offentlige indkøbskontrakter.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) I tekniske specifikationer og tildelingskriterier bør ordregivende myndigheder og andre ordregivere kunne henvise til en specifik fremstillingsproces, en specifik form for levering af tjenesteydelser eller en specifik proces i en fase i et produkts eller en tjenesteydelses livscyklus, forudsat at de har tilknytning til koncessionens genstand. For bedre at integrere sociale hensyn ved tildeling af koncessioner bør ordregiverne også have lov til at lade karakteristika vedrørende arbejdsforholdene indgå i tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere anvender det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil sådanne kriterier kun kunne omfatte arbejdsforholdene for de personer, der er direkte involveret i den pågældende fremstillingsproces eller levering. Disse karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen af det i fremstillingsprocessen involverede personales sundhed eller fremme af social integration af ugunstigt stillede personer eller personer i udsatte grupper, som indgår i det personale, der har fået til opgave at udføre kontrakten, herunder adgang for handicappede. I dette tilfælde bør tildelingskriterier, som indeholder sådanne karakteristika, under alle omstændigheder begrænses til de karakteristika, der har umiddelbar betydning for personalet i arbejdsmiljøet. De bør anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og på en måde, der hverken direkte eller indirekte diskriminerer økonomiske operatører fra andre medlemsstater eller tredjelande, der er parter i denne aftale eller i frihandelsaftaler, som EU er part i. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør, også når de anvender kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kunne anvende organiseringen, kvaliteten af og erfaringen hos de medarbejdere, der er udpeget til at udføre den pågældende koncession, som et tildelingskriterium, eftersom dette kan have indflydelse på kvaliteten af koncessionens udførelse og følgelig på tilbuddets økonomiske værdi.

(29) I tekniske specifikationer og tildelingskriterier bør ordregivende myndigheder og andre ordregivere kunne henvise til en specifik fremstillingsproces eller en specifik form for levering af tjenesteydelser, forudsat at de har tilknytning til koncessionens genstand. For bedre at integrere sociale hensyn ved tildeling af koncessioner bør ordregiverne have lov til at lade karakteristika vedrørende arbejdsforholdene indgå i tildelingskriterierne. Hvis de ordregivende myndigheder eller andre ordregivere anvender det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil sådanne kriterier kun kunne omfatte arbejdsforholdene for de personer, der er direkte involveret i den pågældende fremstillingsproces eller levering. Disse karakteristika må kun vedrøre beskyttelsen af det i fremstillingsprocessen involverede personales sundhed eller fremme af social integration af ugunstigt stillede personer eller personer i udsatte grupper, som indgår i det personale, der har fået til opgave at udføre kontrakten, herunder adgang for handicappede. I dette tilfælde bør tildelingskriterier, som indeholder sådanne karakteristika, begrænses til de karakteristika, der har umiddelbar betydning for personalet i arbejdsmiljøet. De bør anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og på en måde, der hverken direkte eller indirekte diskriminerer økonomiske operatører fra andre medlemsstater eller tredjelande, der er parter i denne aftale eller i frihandelsaftaler, som EU er part i. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere bør, også når de anvender kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kunne anvende organiseringen, kvaliteten af og erfaringen hos de medarbejdere, der er udpeget til at udføre den pågældende koncession, som et tildelingskriterium, eftersom dette kan have indflydelse på kvaliteten af koncessionens udførelse og følgelig på tilbuddets økonomiske værdi.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) ordregivende myndigheder, uanset om bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne, herunder de tilhørende varer, er beregnet til et offentligt formål

a) ordregivende myndigheder i henhold til dette direktivs artikel 3, uanset om bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne, herunder de tilhørende varer, er beregnet til et offentligt formål

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Der kan tildeles koncessioner, som er lavere end tærskelværdien, efter gensidig aftale.

Begrundelse

Dette direktiv bør kun gælde for koncessioner, der påvirker det indre marked.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) ordregivere, såfremt de pågældende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, herunder de tilhørende varer, er beregnet til gennemførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag III.

b) ordregivere i henhold til dette direktivs artikel 4, såfremt de pågældende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, herunder de tilhørende varer, er beregnet til gennemførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i bilag III.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) "ansøger": en økonomisk aktør, der har anmodet om en opfordring til at deltage eller er blevet opfordret til at deltage i en koncessionstildeling

(8) "ansøger": en økonomisk aktør, der har anmodet om en opfordring til at deltage i en koncessionstildeling eller er blevet opfordret hertil

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), indebærer, at den væsentlige driftsrisiko overføres til koncessionshaveren. Koncessionshaveren anses for at påtage sig den væsentlige driftsrisiko, hvis indehaveren ikke er garanteret at genvinde de foretagne investeringer og de afholdte omkostninger i forbindelse med driften af de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen.

Retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne omhandlet i stk. 1, nr. 2), 4) og 7), indebærer, at den væsentlige driftsrisiko overføres til koncessionshaveren. Koncessionshaveren anses for at påtage sig den væsentlige driftsrisiko, hvis indehaveren ikke er garanteret at genvinde de foretagne investeringer og de afholdte omkostninger i forbindelse med driften af de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen, undtagen når dette manglende afkast direkte skyldes den ordregivende myndighed.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne økonomiske risiko kan bestå i:

Denne økonomiske risiko kan især bestå i:

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på følgende koncessioner, hvis værdi er mindst 5 000 000 EUR:

1. Dette direktiv finder anvendelse på følgende koncessioner med en løbetid på op til 5 år, hvis værdi er mindst 5 000 000 EUR:

Begrundelse

Koncessioner kan have varierende løbetid. Med hensyn til langsigtede koncessioner vil en tærskelværdi på 5 000 000 EUR eventuelt ikke være tilstrækkelig til at påvirke det indre marked. Derfor er der føjet en tidsramme til betingelserne.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Dette direktiv finder anvendelse på følgende koncessioner med en løbetid på over fem år, hvis værdi er mindst 10 000 000 EUR:

 

a) koncessioner indgået af ordregivere med henblik på udførelse af en af aktiviteterne omhandlet i bilag III

 

b) koncessioner indgået af ordregivende myndigheder.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Koncessioner på tjenesteydelser, hvis værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, men mindre end 5 000 000 EUR, bortset fra sociale tjenester og andre specifikke tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om bekendtgørelse af koncessionstildeling i henhold til artikel 27 og 28.

2. Koncessioner på tjenesteydelser med en løbetid på op til fem år, hvis værdi andrager mindst 2 500 000 EUR, men mindre end 5 000 000 EUR, bortset fra sociale tjenester og andre specifikke tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om bekendtgørelse af koncessionstildeling i henhold til artikel 27 og 28. Koncessioner på tjenesteydelser med en løbetid på over fem år, hvis værdi andrager mindst 5 000 000 EUR, men mindre end 10 000 000 EUR, bortset fra sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, skal omfattes af kravet om bekendtgørelse af koncessionstildeling i henhold til artikel 27 og 28.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den anslåede værdi af en koncession beregnes på grundlag af det samlede beløb, der efter den ordregivende myndigheds eller ordregiverens skøn skal betales, eksklusive moms, herunder enhver form for optioner og eventuelle forlængelser af koncessionen.

1. Den anslåede værdi af en koncession beregnes på grundlag af det samlede beløb, der efter den ordregivende myndigheds eller ordregiverens skøn skal betales, eksklusive moms.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Metoden til beregning af en koncessions anslåede værdi må ikke vælges med det formål at udelukke koncessionen fra dette direktivs anvendelsesområde. Et projekt eller en række tjenester i helhed må således ikke deles med henblik på at udelukke det fra dette direktivs anvendelsesområde, medmindre det berettiges af objektive årsager.

3. Metoden til beregning af en koncessions anslåede værdi må ikke vælges med det formål at udelukke koncessionen fra dette direktivs anvendelsesområde. Et projekt eller en række tjenester i helhed må således ikke deles med henblik på at udelukke det fra dette direktivs anvendelsesområde, medmindre det berettiges af objektive årsager, f.eks. hensynet til SMV'er.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Ved offentlige bygge- og anlægskoncessioner og bygge- og anlægskoncessioner skal der ved beregning af den anslåede værdi tages hensyn til arbejdets værdi samt den anslåede samlede værdi af de til arbejdets udførelse nødvendige varer og tjenesteydelser, som stilles til entreprenørens rådighed af de ordregivende myndigheder henholdsvis ordregiverne, forudsat de er nødvendige for arbejdets udførelse.

5. Ved fastsættelse af tærskelværdien er den anslåede værdi af koncessionen lig med den anslåede omsætning uden afgifter i kontraktens løbetid.

Begrundelse

Ofte dækker en koncessionskontrakt såvel bygge- og anlægsarbejder som tjenesteydelser. En koncession på bygge- og anlægsarbejder kan omfatte udnyttelse og ydelse af tjenester. En tjenesteydelseskoncession kan i kontraktens løbetid gøre det nødvendigt at udføre bygge- og anlægsarbejder. Metoden til beregning af en koncessions værdi bør være identisk for bygge- og anlægskoncessioner og tjenesteydelseskoncessioner og i højere grad afspejle koncessionens afkast (dens omsætning).

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Når den samlede værdi af delkontrakterne er lig med eller overstiger tærskelværdien i artikel 5, finder direktivet anvendelse på indgåelsen af hver enkelt delkontrakt.

7. Når den samlede værdi af delkontrakterne er lig med eller overstiger tærskelværdierne i artikel 5, finder direktivet anvendelse på indgåelsen af hver enkelt delkontrakt.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Ordregivende myndigheder eller andre ordregivere kan tildele koncessioner for individuelle delkontrakter uden at anvende de tildelingsbestemmelser, der er omhandlet i dette direktiv, såfremt den anslåede værdi uden moms er under 1 mio. EUR. Den samlede værdi af delkontrakterne indgået uden anvendelse af direktivet må dog ikke overstige 20 % af den samlede værdi af alle delkontrakter, som det påtænkte bygge- og anlægsarbejde eller det påtænkte indkøb af tjenesteydelser er opdelt i.

8. Ordregivende myndigheder eller andre ordregivere kan tildele koncessioner for individuelle delkontrakter uden at anvende de tildelingsbestemmelser, der er omhandlet i dette direktiv, såfremt den anslåede værdi uden moms er under 500 000 EUR. Den samlede værdi af delkontrakterne indgået uden anvendelse af direktivet må dog ikke overstige 20 % af den samlede værdi af alle delkontrakter, som det påtænkte bygge- og anlægsarbejde eller det påtænkte indkøb af tjenesteydelser er opdelt i.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den må heller ikke udformes med det formål at udelukke den fra anvendelsesområdet for direktivet om offentlige indkøb.

Begrundelse

De store forskelle mellem tærskelværdierne i dette direktiv og direktivet om offentlige indkøb rummer en fare for, at kontrakter udformes som koncessioner for at omgå anvendelsesområdet for direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Offentlige ordregivende myndigheder og ordregivere er forpligtet til i forbindelse med tildeling af koncessioner, der på grund af deres værdi ikke er omfattet af dette direktiv, at overholde principperne i TEUF om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en ordregivende myndighed eller anden ordregiver til en økonomisk aktør, som er ordregiver eller en sammenslutning deraf, på grundlag af en eksklusiv rettighed, som den økonomiske aktør har i henhold til gældende og offentliggjort national lovgivning eller administrativ bestemmelse, og som er tildelt i overensstemmelse med traktaten og EU-lovgivning på sektorniveau om forvaltning af netinfrastruktur i forbindelse med aktiviteter anført i bilag III.

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskoncessioner tildelt af en ordregivende myndighed eller anden ordregiver til en økonomisk aktør på grundlag af en eksklusiv rettighed, som den økonomiske aktør har i henhold til gældende og offentliggjort national lovgivning eller anden forskrift, og som er tildelt i overensstemmelse med traktaten og EU-lovgivning på sektorniveau om forvaltning af netinfrastruktur i forbindelse med aktiviteter anført i bilag III.

Begrundelse

Det anerkendes i artikel 8, stk. 1, og i bilag V, at aktiviteter, som allerede reguleres af andre sektorspecifikke direktiver, udelukkes. Imidlertid forudsættes det i den foreslåede affattelse, at den økonomiske aktør er ordregiver, hvilket ikke er tilfældet for alle aktører, som udøver disse aktiviteter. Med ændringsforslaget genskabes en tekst, som svarer til direktivforslagets grundlæggende mål.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) en international aftale, der er indgået i overensstemmelse med traktaten, mellem en medlemsstat og et eller flere tredjelande om bygge- og anlægsarbejder, vareleverancer eller tjenesteydelser med henblik på signatarstaternes fælles gennemførelse eller udnyttelse af et projekt

a) en international aftale, der er indgået i overensstemmelse med traktaten, mellem en medlemsstat og et eller flere tredjelande om bygge- og anlægsarbejder, vareleverancer eller tjenesteydelser med henblik på signatarstaternes fælles gennemførelse eller udnyttelse af et projekt, medmindre der hertil anvendes EU-midler

Begrundelse

Hvis der anvendes EU-midler, bør principperne i dette direktiv finde anvendelse.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1, litra d), i tilfælde af at en koncession i vidt omfang samfinansieres af en international organisation eller en international finansieringsinstitution, aftaler parterne relevante procedurer for koncessionstildeling, som skal være i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Med henblik på stk. 1, litra d), i tilfælde af at over en fjerdedel af en koncession samfinansieres af en international organisation eller en international finansieringsinstitution, aftaler parterne relevante procedurer for koncessionstildeling, som skal være i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aftaler, hvorved staten eller den ordregivende myndighed eller ordregiveren tildeler en økonomisk aktør retten til at benytte visse offentlige områder eller ressourcer, hvis staten eller den ordregivende myndighed eller ordregiveren kun har fastlagt generelle betingelser for deres benyttelse uden at opnå bestemte bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser leveret af den økonomiske aktør.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskoncessioner om:

Dette direktiv finder ikke anvendelse på tjenesteydelseskoncessioner, som en ordregivende myndighed tildeler en anden ordregivende myndighed eller en sammenslutning af ordregivende myndigheder, på grundlag af en eksklusiv rettighed, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser, der er forenelige med traktaten.

 

Dette direktiv finder desuden ikke anvendelse på:

Begrundelse

Svarer til formuleringen i artikel 18 i det aktuelle direktiv 2004/18 og præciserer, at medlemsstaterne fortsat i henhold til traktaten kan indrømme sådanne eksklusive rettigheder.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse med udstedelse, salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter som nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, centralbankers tjenesteydelser og operationer, der udføres med den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

d) finansielle tjenesteydelser i forbindelse med udstedelse, salg, køb eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter som nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, transaktioner med henblik på ordregivende myndigheders penge- eller kapitalanskaffelse, centralbankers tjenesteydelser og operationer, der udføres med den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet og den europæiske stabiliseringsmekanisme (ESM)

Begrundelse

Målsætningen om heller ikke at gøre bl.a. kommunernes låntagning for enkel er rigtig. Men på dette område er der allerede tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og derfor ikke behov for lovgivning på EU-plan. Der skal fortsat sikres en vis fleksibilitet i forbindelse med kommunernes adgang til lån. Derfor skal transaktioner med henblik på penge- og kapitalanskaffelse fortsat være undtaget fra direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) ansættelseskontrakter

udgår

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den udsendelse, der er nævnt i litra b), omfatter enhver udsendelse eller genudsendelse via ethvert elektronisk netværk.

udgår

Begrundelse

Begrebet udsendelse er allerede defineret i stk. 5, litra b).

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra Kommissionen eller det nationale tilsynsorgan meddeler ordregiverne alle de aktiviteter, som de anser for undtaget. Kommissionen kan regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidende offentliggøre oversigter til orientering over de kategorier af aktiviteter, som den anser for at være omfattet af denne undtagelse. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forretningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysningerne.

2. Efter anmodning fra Kommissionen eller det nationale tilsynsorgan meddeler ordregiverne alle de aktiviteter, som de anser for undtaget. Kommissionen offentliggør hvert halve år, første gang den 1. juli 2013, i Den Europæiske Unions Tidende oversigter til orientering over de kategorier af aktiviteter, som den anser for at være omfattet af denne undtagelse. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til følsomme forretningsmæssige oplysninger, som ordregiverne måtte påberåbe sig ved fremsendelsen af oplysningerne.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af tjenesteydelser til de virksomheder, den er tilknyttet

a) tjenesteydelseskoncessioner, hvis mindst 60 % af den gennemsnitlige omsætning af tjenesteydelser, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af tjenesteydelser til de virksomheder, den er tilknyttet

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis mindst 80 % af den gennemsnitlige omsætning af bygge- og anlægsarbejder, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af bygge- og anlægsarbejder til de virksomheder, den er tilknyttet.

b) bygge- og anlægskoncessioner, hvis mindst 60 % af den gennemsnitlige omsætning af bygge- og anlægsarbejder, som den tilknyttede virksomhed har haft i løbet af de seneste tre år, hidrører fra leveringen af bygge- og anlægsarbejder til de virksomheder, den er tilknyttet.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons aktiviteter udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver eller for andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons aktiviteter udføres for den kontrollerende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver eller for andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse ud over 10 % i den kontrollerede juridiske person.

Begrundelse

En præcisering er nødvendig på grund af EU-Domstolens Altmark-dom.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) mindst 90 % af den juridiske persons aktiviteter udføres for de kontrollerende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

b) mindst 80 % af den juridiske persons aktiviteter udføres for de kontrollerende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), eller andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed henholdsvis ordregiver

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) der er ingen privat deltagelse i den kontrollerede juridiske person.

c) der er ingen privat deltagelse ud over 10 % i den kontrollerede juridiske person.

Begrundelse

En præcisering er nødvendig på grund af EU-Domstolens Altmark-dom.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) ved aftalen fastsættes et ægte samarbejde mellem de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere med henblik på at udføre deres offentlige serviceopgaver i fællesskab og omfatter gensidige rettigheder og forpligtelser for parterne

a) partnerskabets formål er i offentlighedens interesse at udføre en offentlig opgave, som påhviler offentlige myndigheder, eller at udføre supplerende aktiviteter i forbindelse med indkøb i henhold til artikel 2, stk. 17, der er nødvendige for udførelsen af den offentlige opgave i offentlighedens interesse. En samordning af opgaverne anses ligeledes for at være til stede, såfremt en lokal myndighed alene er forpligtet til at foretage betaling, på betingelse af, at det pågældende samarbejde sætter den lokale myndighed i stand til mere økonomisk eller mere effektivt at opfylde sine egne forpligtelser

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) aftalen er kun styret af hensyn til offentlige interesser

b) opgaven udføres udelukkende af de berørte offentlige myndigheder uden deltagelse af aktiv privat kapital

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de deltagende ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere udøver højst 10 % af de aktiviteter, der er relevante for aftalen, målt i omsætning på det åbne marked

udgår

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På tidspunktet for tildelingen af koncessionen eller indgåelsen af aftalen dokumenteres det, at der ikke forekommer privat deltagelse som omhandlet i stk. 1-4.

På tidspunktet for tildelingen af koncessionen eller indgåelsen af aftalen dokumenteres det, at der ikke forekommer privat deltagelse ud over 10 % som omhandlet i stk. 1-4.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koncessionens varighed er begrænset til den tid, der anslås at være nødvendig, for at koncessionshaveren kan genvinde de foretagne investeringer i driften af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne sammen med et rimeligt afkast på den investerede kapital.

Koncessionens varighed er begrænset til den tid, der anslås at være nødvendig, for at koncessionshaveren kan amortisere de indledende og efterfølgende foretagne investeringer i driften af bygge- og anlægsarbejderne eller tjenesteydelserne sammen med et rimeligt afkast på den investerede kapital.

Begrundelse

Sproglig ændring.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kontrakter, der vedrører både tjenesteydelser og varer, indgås i henhold til dette direktiv, hvis den pågældende kontrakts primære genstand er tjenesteydelser, og hvis disse er koncessioner som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1.

1. Kontrakter, der omfatter både tjenesteydelser og varer, er omfattet af dette direktiv, hvis den pågældende kontrakts primære genstand er tjenesteydelser, og hvis disse er koncessioner som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Valget mellem at tildele en enkelt koncession og at tildele flere særskilte koncessioner dog ikke foretages med det formål at udelukke koncessionen fra dette direktiv.

Valget mellem at tildele en enkelt koncession og at tildele flere særskilte koncessioner foretages dog ikke med det formål at udelukke koncessionen fra dette direktiv.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan lade retten til at deltage i koncessionstildelingsprocedurer være forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne koncessioner skal udføres inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 30 % af de beskæftigede i disse værksteder, hos disse økonomiske operatører eller i disse programmer er handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere.

Medlemsstaterne kan lade retten til at deltage i koncessionstildelingsprocedurer være forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører, hvis vigtigste mål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere, eller beslutte, at sådanne koncessioner skal udføres inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse, hvis mere end 50 % af de beskæftigede i disse værksteder, hos disse økonomiske operatører eller i disse programmer er handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer senest 5 år efter den dato, der er fastsat i artikel 49, stk. 1, at alle koncessionstildelingsprocedurer under dette direktiv gennemføres ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler, herunder navnlig elektronisk indgivelse i overensstemmelse med kravene i denne artikel.

Medlemsstaterne sikrer senest 3 år efter den dato, der er fastsat i artikel 49, stk. 1, at alle koncessionstildelingsprocedurer under dette direktiv gennemføres ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler, herunder navnlig elektronisk indgivelse i overensstemmelse med kravene i denne artikel.

Begrundelse

En frist på fem år forekommer for lang, navnlig sammenlignet med den betydeligt kortere frist, der er fastsat i direktivet om offentlige indkøb.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. De ordregivende myndigheder kan anvende data, der er behandlet elektronisk i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer, til at forhindre, opdage og afhjælpe fejl, der kan opstå på de forskellige trin, ved at udvikle egnede værktøjer.

udgår

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– det er fuldstændigt irrelevant i forhold til koncessionen, og det ikke kan opfylde den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens krav som angivet i koncessionsdokumenterne.

– det er irrelevant i forhold til koncessionen, og det ikke opfylder den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens krav som angivet i koncessionsdokumenterne.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilbud anses for at være ikke-forskriftsmæssige, når de ikke er i overensstemmelse med koncessionsdokumenterne, eller når de tilbudte priser er beskyttet mod normale konkurrencevilkår.

udgår

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilbud anses for at være uacceptable i følgende tilfælde:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvis de er indgivet af tilbudsgivere, der ikke har de krævede kvalifikationer

b) hvis de er indgivet af tilbudsgivere, der ikke har de krævede kvalifikationsbeviser

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) hvis prisen overstiger den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens budget, som det blev fastsat inden koncessionstildelingsproceduren og dokumenteret skriftligt

c) hvis prisen overstiger den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens budget, som det blev fastsat inden koncessionstildelingsproceduren og dokumenteret skriftligt, med mere end 20 %

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) hvis de anses for at være unormalt lave.

d) hvis de er mere end 20 % lavere end gennemsnittet af de andre tilbud eller det skriftligt dokumenterede budget.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den forpligtelse, der henvises til i stk. 1, gælder også for de tjenesteydelseskoncessioner, hvis anslåede værdi beregnet i henhold til metoden i artikel 6, stk. 5, er mindst 2 500 000 EUR med undtagelse af sociale tjenesteydelser og andre specifikke tjenesteydelser, jf. artikel 17.

udgår

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse karakteristika kan også vedrøre den specifikke produktionsproces eller levering af de ønskede bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser eller for en anden fase i deres livscyklus som omhandlet i artikel 2, punkt 14.

Disse karakteristika kan også vedrøre den specifikke produktionsproces eller levering af de ønskede bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere giver en beskrivelse af koncessionen, tildelingskriterierne og minimumskrav, der skal opfyldes, i udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at afgive tilbud eller i koncessionsdokumenterne. Oplysningerne skal gøre det muligt at identificere koncessionens karakter og omfang og give de økonomiske aktører mulighed for at beslutte, om de vil anmode om at deltage i koncessionstildelingsproceduren. Beskrivelsen, tildelingskriterierne og minimumskravene ændres ikke i løbet af forhandlingerne.

1. Ordregivende myndigheder og andre ordregivere giver en beskrivelse af koncessionen, tildelingskriterierne og minimumskrav, der skal opfyldes, i udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at afgive tilbud eller i koncessionsdokumenterne. Oplysningerne skal gøre det muligt at identificere koncessionens karakter og omfang og give de økonomiske aktører mulighed for at beslutte, om de vil anmode om at deltage i koncessionstildelingsproceduren. Ordregivende myndigheder kan under proceduren, men inden modtagelse af tilbud, justere minimumskravene og tildelingskriterierne uden at offentliggøre en generel rettelse, hvis ændringen ikke berører tilbudsgiverne. De ordregivende myndigheder informerer de pågældende tilbudsgivere og fastlægger en rimelig forlængelse af ansøgningsfristen.

Begrundelse

Koncessionsregler skal være fleksible. Derfor skal det være muligt at foretage tilføjelser til tilbud under proceduren.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 35 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) De skal føre en skriftlig fortegnelse over formelle drøftelser og eventuelle andre foranstaltninger og begivenheder, der er relevante for koncessionstildelingsproceduren. Den skal især ved hjælp af alle passende midler sikre, at forhandlingerne kan spores.

e) De skal føre en fortegnelse over formelle drøftelser og eventuelle andre foranstaltninger og begivenheder, der er relevante for koncessionstildelingsproceduren, for ved hjælp af alle passende midler at sikre, at forhandlingerne kan spores.

Ændringsforslag  56

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) svig, som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

c) svig, som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, samt svig som defineret i den nationale lovgivning for den offentlige ordregiver eller ordregivende myndighed

Ændringsforslag  57

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse i en koncession, hvis den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren er bekendt med en retskraftig afgørelse, der fastslår, at den økonomiske aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skat eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor denne er etableret, eller i den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens land.

6. En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse i en koncession, hvis den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren er bekendt med en retskraftig afgørelse, der fastslår, at den økonomiske aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skat eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i den medlemsstat, hvor denne er etableret, eller i den ordregivende myndigheds henholdsvis ordregiverens land, eller bliver bekendt med arbejdsretlige domme eller juridisk bindende administrative afgørelser.5

Ændringsforslag  58

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis den er bekendt med en alvorlig krænkelse af Den Europæiske Unions bestemmelser eller bestemmelser i national lovgivning til at sikre, at offentlige interesser beskyttes i henhold til traktaten

a) hvis den er bekendt med en alvorlig krænkelse af Den Europæiske Unions bestemmelser, bestemmelser i national lovgivning til at sikre, at offentlige interesser beskyttes i henhold til traktaten, eller alvorlige overtrædelser af social-, arbejdsmarkeds- og miljølovgivningen

Ændringsforslag  59

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren skal i koncessionsbekendtgørelsen eller -dokumenterne angive den relative vægtning, den tildeler hvert af de i stk. 1 opstillede kriterier, eller opstille disse kriterier i prioriteret rækkefølge med de vigtigste først.

3. Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren skal, hvis det skønnes nødvendigt, i koncessionsbekendtgørelsen eller -dokumenterne angive den relative vægtning, den tildeler hvert af de i stk. 1 opstillede kriterier, eller opstille disse kriterier i prioriteret rækkefølge med de vigtigste først.

Begrundelse

Vægtningen sikrer ikke i sig selv en upartisk procedure, men hæmmer blot den ordregivende myndighed. Denne ændrings indflydelse på de fornyelsesprocedurer, som skal iværksættes, er uvis. Vægtningen eller klassificeringen af kriterierne efter betydning kan føre til en prioritering af økonomiske kriterier for koncessionsgiverens afkast på bekostning af tilbuddenes energi- og miljøaspekter inden for vandkraftkoncessioner.

Ændringsforslag  60

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Den ordregivende myndighed eller ordregiveren udelukker økonomiske aktører etableret i lande uden for EU fra deltagelse i en koncession, hvis retsforskrifterne i det pågældende land ikke tillader en økonomisk aktør etableret i Unionen at ansøge om en tilsvarende koncession eller pålægger denne restriktioner.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres gensidighedsprincippet fra reglerne for international handel i adgangen til koncessioner. Ændringsforslaget udelukker økonomiske aktører etableret i lande uden for EU, hvor der er forbud mod eller restriktioner for EU's økonomiske aktørers adgang til koncessioner.

Ændringsforslag  61

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I henhold til stk. 2 kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal lægge det økonomisk mest fordelagtige tilbud til grund for koncessionstildelingen. Kriterierne kan ud over pris og omkostninger omfatte ét eller flere af følgende kriterier:

4. I henhold til stk. 2 fastsætter medlemsstaterne, at de ordregivende myndigheder og andre ordregivere skal lægge det økonomisk mest fordelagtige tilbud til grund for koncessionstildelingen. Kriterierne kan ud over pris og omkostninger omfatte ét eller flere af følgende kriterier:

Ændringsforslag  62

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, tilgængelighed, udformning for alle brugere, miljømæssige karakteristika og innovativ karakter

a) kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, tilgængelighed, sociale kriterier, miljømæssige karakteristika og innovativ karakter

Ændringsforslag  63

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) den specifikke proces med fremstilling eller levering af de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser eller en anden fase af deres livscyklus som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 14, for så vidt som kriterierne vedrører faktorer, der indgår direkte i disse processer, og karakteriserer den specifikke proces med fremstilling eller levering af de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser.

d) den specifikke proces med fremstilling eller levering af de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser.

Ændringsforslag  64

Forslag til direktiv

Artikel 39 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren angiver i det i stk. 4 omhandlede tilfælde i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at afgive bud eller i koncessionsdokumenterne, hvordan den relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.

Den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren angiver, hvis hensigtsmæssigt, i det i stk. 4 omhandlede tilfælde i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at afgive bud eller i koncessionsdokumenterne, hvordan den relativt vil vægte de enkelte kriterier, der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.

Ændringsforslag  65

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) interne omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med erhvervelse (f.eks. produktionsomkostninger), brug (f.eks. omkostninger til energiforbrug og vedligeholdelse) samt bortskaffelse (f.eks. omkostninger til indsamling og genvinding)

a) interne omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med erhvervelse, brug (f.eks. omkostninger til energiforbrug og vedligeholdelse) samt bortskaffelse (f.eks. omkostninger til indsamling og genvinding)

Begrundelse

Ved beregningen af livscyklusomkostninger skal der kun medtages de omkostninger, som afholdes af koncessionshaveren, inklusive eksterne miljøomkostninger i medfør af lovgivningsmæssige krav.

Ændringsforslag  66

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) eksterne miljøomkostninger, som er direkte knyttet til livscyklussen, såfremt deres pengemæssige værdi kan bestemmes og verificeres, hvilket kan omfatte omkostninger forbundet med drivhusgasemissioner og andre forurenende emissioner samt andre omkostninger i forbindelse med afhjælpning af klimaændringer.

b) eksterne miljøomkostninger, som er direkte knyttet til livscyklussen, såfremt deres pengemæssige værdi kan bestemmes og verificeres, hvilket kan omfatte omkostninger forbundet med drivhusgasemissioner og andre forurenende emissioner.

Ændringsforslag  67

Forslag til direktiv

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I koncessionsdokumenterne kan den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren anmode eller kan af en medlemsstat forpligtes til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, og hvilke underentreprenører han foreslår.

1. I koncessionsdokumenterne kan den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, og hvilke underentreprenører han foreslår. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke forskelsbehandles i forhold til arbejdsvilkår og lønninger og mellem personer, der er ansat af underentreprenører, og personer, der er ansat af tilbudsgivere.

Ændringsforslag  68

Forslag til direktiv

Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne kan både fastsætte en obligatorisk forpligtelse i henhold til stk. 1 og begrænse antallet af underleverandører afhængigt af kontraktens størrelse og kompleksitet.

Ændringsforslag  69

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) ændringen ændrer koncessionens økonomiske balance til fordel for koncessionshaveren eller

b) ændringen ændrer koncessionens økonomiske balance til fordel for koncessionshaveren, undtagen hvis dette skyldes genopretning af koncessionens økonomiske og finansielle balance efter en ubalance, der er opstået som følge af den ordregivende myndigheds handlinger, eller

Ændringsforslag  70

Forslag til direktiv

Artikel 42 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ordregivende myndigheder henholdsvis ordregivere offentliggør sådanne ændringer i Den Europæiske Unions Tidende. Denne bekendtgørelse skal indeholde de oplysninger, der er fastsat i bilag VII, og offentliggøres i overensstemmelse med artikel 28.

udgår

Begrundelse

Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at offentliggøre ændringer, som ikke kræver en ny udbudsprocedure.

Ændringsforslag  71

Forslag til direktiv

Artikel 43 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opsigelse af koncessioner

Opsigelse og nyt udbud af koncessioner

Ændringsforslag  72

Forslag til direktiv

Artikel 43 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) manglende opfyldelse af forpligtelserne i henhold til koncessionskontrakten

Ændringsforslag  73

Forslag til direktiv

Artikel 43 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) undtagelserne, jf. artikel 15, gælder ikke længere efter privat deltagelse i den juridiske person, kontrakten er tildelt i henhold til artikel 15, stk. 4

a) undtagelserne, jf. artikel 15, gælder ikke længere efter privat deltagelse højere end 10 % i den juridiske person, kontrakten er tildelt i henhold til artikel 15, stk. 4

Begrundelse

Teknisk ændring.

Ændringsforslag  74

Forslag til direktiv

Artikel 43 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) EU-Domstolen afgør i en procedure i medfør af artikel 258 i traktaten, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi en ordregivende myndighed henholdsvis en ordregiver fra den pågældende medlemsstat har tildelt den pågældende koncession uden at overholde sine forpligtelser i henhold til traktaterne og dette direktiv.

c) i tilfælde af, at EU-Domstolen i en procedure i medfør af artikel 258 i traktaten afgør, at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktaterne, fordi en ordregivende myndighed henholdsvis en ordregiver fra den pågældende medlemsstat har tildelt den pågældende koncession uden at overholde sine forpligtelser i henhold til traktaterne og dette direktiv, skal der snarest og inden for et halvt år foretages et nyt udbud af koncessionen. Medlemsstaterne skal skabe de retlige forudsætninger herfor.

Begrundelse

Teknisk ændring, ny strukturering af artiklen.

Ændringsforslag  75

Forslag til direktiv

Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ændringerne af direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF indsættes i disse tekster, senest når dette direktiv træder i kraft.

Ændringsforslag  76

Forslag til direktiv

Bilag VIII – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) for koncessioner vedrørende offentlige bygge- og anlægsarbejder eller andre bygge- og anlægsarbejder samtlige tekniske forskrifter, navnlig sådanne, der findes i koncessionsbetingelserne, som fastlægger krævede egenskaber for et materiale, et produkt eller et indkøb, således at det opfylder kravene til den anvendelse, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren har bestemt det til. Disse egenskaber omfatter miljø- og klimapræstation, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede), overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, sikkerhed eller dimensioner, herunder procedurer for kvalitetssikring, terminologi, symboler, afprøvning og afprøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering, brugsvejledning samt produktionsprocesser og -metoder i alle livscyklusfaser; de omfatter ligeledes regler for projektering og omkostningsberegning, betingelser for afprøvning, kontrol og aflevering af bygge- og anlægsarbejder samt konstruktionsteknik og konstruktionsmetoder samt alle andre tekniske forhold, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren ved almindelige eller særlige bestemmelser kan fastsætte vedrørende de færdige arbejder og de materialer eller dele, der indgår deri

a) for koncessioner vedrørende offentlige bygge- og anlægsarbejder eller andre bygge- og anlægsarbejder samtlige tekniske forskrifter, navnlig sådanne, der findes i koncessionsbetingelserne, som fastlægger krævede egenskaber for et materiale, et produkt eller et indkøb, således at det opfylder kravene til den anvendelse, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren har bestemt det til. Disse egenskaber omfatter miljø- og klimapræstation, sikring af adgang for handicappede og overensstemmelse med EU-retten, funktionsdygtighed, sikkerhed eller dimensioner, herunder procedurer for kvalitetssikring, terminologi, symboler, afprøvning og afprøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering og brugsvejledning; de omfatter ligeledes regler for projektering og omkostningsberegning, betingelser for afprøvning, kontrol og aflevering af bygge- og anlægsarbejder samt konstruktionsteknik og konstruktionsmetoder samt alle andre tekniske forhold, som den ordregivende myndighed henholdsvis ordregiveren ved almindelige eller særlige bestemmelser kan fastsætte vedrørende de færdige arbejder og de materialer eller dele, der indgår deri

Ændringsforslag  77

Forslag til direktiv

Bilag VIII – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) i forbindelse med koncessioner vedrørende tjenesteydelser en specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlægger krævede egenskaber for et produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, miljø- og klimapræstation, udformning efter alle behov (herunder adgang for handicappede), overensstemmelsesvurdering, funktionsdygtighed, brugen af produktet, sikkerhed eller dimensioner, herunder forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse og terminologi for produktet, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering, brugsvejledning, produktionsprocesser og -metoder i alle livscyklusfaser for tjenesteydelsen samt procedurer for overensstemmelsesvurdering

b) i forbindelse med koncessioner vedrørende tjenesteydelser en skriftlig specifikation, der indeholdes i et dokument, som fastlægger krævede egenskaber for et produkt eller en tjenesteydelse, som f.eks. kvalitetsniveau, miljø- og klimapræstation, sikring af adgang for handicappede og overensstemmelse med EU-retten, funktionsdygtighed, brugen af produktet, sikkerhed eller dimensioner, herunder forskrifter, der vedrører handelsbetegnelse og terminologi for produktet, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering og brugsvejledning

PROCEDURE

Titel

Tildeling af koncessionskontrakter

Referencer

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

17.1.2012