SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji

1.2.2013 - (COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Philippe Juvin


Procedura : 2011/0437(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0030/2013
Teksty złożone :
A7-0030/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji

(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0897),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0004/2012),

-   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez niemiecki Bundesrat, Kongres Deputowanych Hiszpanii oraz Radę Federacyjną Austrii w ramach Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierające stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2012 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 19 lipca 2012 r.[2],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Prawnej (A7-0030/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114, a także Protokół nr 26 do tego traktatu,

Uzasadnienie

Uwzględnienie w dyrektywie przepisów związanych z usługami świadczonymi w interesie ogólnym oraz z ich specyfiką.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Brak na poziomie Unii jasnych przepisów regulujących udzielanie koncesji rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w swobodnym świadczeniu usług, a także powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są praw przysługujących im na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne szanse handlowe, natomiast organy publiczne mogą mieć problem z możliwie jak najlepszym wykorzystaniem środków publicznych, pozwalającym obywatelom Unii korzystać z wysokiej jakości usług po najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie ramy prawne regulujące udzielanie koncesji zapewniłyby skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do rynku wszystkim wykonawcom z Unii oraz pewność prawa, wspierając inwestycje publiczne w infrastrukturę oraz strategiczne usługi dla obywateli.

(1) Brak na poziomie Unii jasnych przepisów regulujących udzielanie koncesji rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w swobodnym świadczeniu usług, a także powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są praw przysługujących im na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne szanse handlowe, natomiast organy publiczne mogą mieć problem z możliwie jak najlepszym wykorzystaniem środków publicznych, pozwalającym obywatelom Unii korzystać z wysokiej jakości usług po najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie, zrównoważone i elastyczne ramy prawne regulujące udzielanie koncesji zapewniłyby skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do rynku wszystkim wykonawcom z Unii oraz pewność prawa, wspierając inwestycje publiczne w infrastrukturę oraz strategiczne usługi dla obywateli. Takie ramy prawne zapewniłyby także wykonawcom większą pewność prawną i mogłyby stać się podstawą i instrumentem sprzyjającymi większemu otwarciu międzynarodowych rynków zamówień publicznych i zacieśnieniu międzynarodowej wymiany handlowej. Należy wprowadzić na poziomie Unii ogólną zasadę mającą na celu włączenie MŚP do udzielania koncesji w celu propagowania możliwości ich dostępu do rynku koncesji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Przepisy ramowe mające zastosowanie do udzielania koncesji muszą być jasne i proste i nie mogą powodować nadmiernej biurokracji.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Z uwagi na charakter koncesji w przypadku przepisów dotyczących ich udzielania nie można ograniczyć się wyłącznie do przejęcia uregulowań dotyczących zamówień publicznych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. Procedura udzielania koncesji na roboty budowlane podlega obecnie podstawowym przepisom dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, natomiast procedura udzielania koncesji na usługi o zasięgu transgranicznym podlega zasadom Traktatu, a w szczególności zasadzie swobodnego przepływu towarów, swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i swobodzie świadczenia usług, a także zasadom z nich wynikającym, takim jak zasady równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej uznawalności, proporcjonalności i przejrzystości. Istnieje ryzyko niepewności prawnej związanej z odmiennymi interpretacjami zasad Traktatu przez ustawodawców krajowych oraz ryzyko znacznych rozbieżności między ustawodawstwem poszczególnych państw członkowskich. Ryzyko to znalazło swój wyraz w obszernym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przy czym orzecznictwo to tylko częściowo dotyka pewnych aspektów udzielania koncesji. Jednolite stosowanie zasad Traktatu we wszystkich państwach członkowskich i dzięki temu wyeliminowanie rozbieżności w ich interpretacji jest zatem konieczne na poziomie Unii, aby usunąć utrzymujące się zakłócenia w funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(2) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. W tym kontekście koncesje są ważnymi instrumentami długoterminowego rozwoju strukturalnego infrastruktur i usług strategicznych. W związku z tym ułatwiają one osiąganie postępu w zakresie konkurencji na rynku wewnętrznym, a jednocześnie podnoszą poziom wiedzy eksperckiej sektora prywatnego, zwiększają efektywność i są nośnikami innowacji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Procedura udzielania koncesji na roboty budowlane podlega obecnie podstawowym przepisom dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi1, natomiast procedura udzielania koncesji na usługi o zasięgu transgranicznym podlega zasadom Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a w szczególności zasadzie swobodnego przepływu towarów, swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i swobodzie świadczenia usług, a także zasadom z nich wynikającym, takim jak zasady równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej uznawalności, proporcjonalności i przejrzystości. Istnieje ryzyko niepewności prawa związanej z odmiennymi interpretacjami zasad TFUE przez ustawodawców krajowych oraz ryzyko znacznych rozbieżności między ustawodawstwem poszczególnych państw członkowskich. Ryzyko to znalazło swój wyraz w obszernym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przy czym orzecznictwo to tylko częściowo porusza pewne aspekty udzielania koncesji.

 

_______________

 

1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) W związku z tym celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie jednolitego stosowania postanowień Traktatu we wszystkich państwach członkowskich, aby zagwarantować pewność prawa, wyeliminować utrzymujące się zakłócenia na rynku wewnętrznym, zwiększyć wydajność wydatków publicznych, ułatwić równy dostęp MŚP i ich sprawiedliwy udział w udzielaniu koncesji zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnounijnym, a także wspierać realizację zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju założeń polityki publicznej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) Podlegające przepisom dotyczącym wykluczenia działalności bezpośrednio podlegającej konkurencji zgodnie z art. 14 niniejszej dyrektywy postanowienia dyrektywy 2004/18/WE i dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych1 nie powinny mieć zastosowania do koncesji w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Jednakże przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny być wykorzystywane do obchodzenia przepisów dotyczących procedury udzielania zamówień, zawartych w tych dyrektywach.

__________

1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa nie powinna w żaden sposób wpływać na swobodę decydowania przez państwa członkowskie lub organy publiczne o bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych lub świadczeniu usług na rzecz ogółu społeczeństwa, czy też o zlecaniu wykonywania tych robót lub świadczenia usług osobom trzecim. Państwa członkowskie lub organy publiczne powinny nadal posiadać swobodę określania charakterystyki usług, które mają być świadczone, w tym wszelkich warunków dotyczących jakości lub ceny tych usług, w celu realizacji celów polityki w interesie publicznym.

(3) Niniejsza dyrektywa uznaje i potwierdza prawo państw członkowskich i organów publicznych do określania środków administracyjnych, jakie ich zdaniem są najwłaściwsze w celu realizacji robót i świadczenia usług. Niniejsza dyrektywa nie powinna w żaden sposób wpływać na swobodę decydowania przez państwa członkowskie i organy publiczne o bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych lub świadczeniu usług na rzecz ogółu społeczeństwa, czy też o zlecaniu wykonywania tych robót lub świadczenia usług osobom trzecim. Państwa członkowskie lub organy publiczne zachowują prawo określania i precyzowania charakterystyki usług, które mają być świadczone, w tym wszelkich warunków dotyczących jakości lub ceny tych usług, w celu realizacji celów polityki w interesie publicznym.

Uzasadnienie

Potwierdzenie zasady swobodnego administrowania przez organy publiczne, które mają swobodę wyboru sposobu zarządzania zadaniami pozostającymi w ich gestii (wykonywanie zadań przez nie same lub zlecanie podmiotom trzecim). Dyrektywa nie narzuca konkretnego wyboru sposobu zarządzania, lecz przewiduje zasady w przypadku zlecania podmiotom trzecim (koncesja).

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W przypadku koncesji powyżej określonej wartości właściwe jest zapewnienie minimalnej koordynacji krajowych procedur udzielania takich koncesji w oparciu o zasady Traktatu, aby zagwarantować otwarcie postępowań o udzielenie koncesji na konkurencję oraz zapewnić stosowny poziom pewności prawa. Te przepisy koordynujące nie powinny jednak wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia wspomnianych celów. Państwom członkowskim należy jednak zezwolić na uzupełnienie i dalsze rozwinięcie tych przepisów, jeżeli uznają to za właściwe, zwłaszcza w celu skuteczniejszego zapewnienia przestrzegania zasad, o których mowa powyżej.

(4) W przypadku koncesji osiągającej co najmniej określoną wartość właściwe jest zapewnienie minimalnej koordynacji krajowych procedur udzielania takich koncesji w oparciu o zasady Traktatu, aby zagwarantować otwarcie postępowań o udzielenie koncesji na konkurencję oraz zapewnić stosowny poziom pewności prawa. Te przepisy koordynujące nie powinny jednak wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia wspomnianych celów, i powinny zapewniać określony poziom elastyczności. Państwom członkowskim należy w związku z tym zezwolić na uzupełnienie i dalsze rozwinięcie tych przepisów, jeżeli uznają to za właściwe, zwłaszcza w celu skuteczniejszego zapewnienia przestrzegania zasad, o których mowa powyżej.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Koncesje są to umowy o charakterze odpłatnym zawierane między co najmniej jednym wykonawcą i co najmniej jedną instytucją zamawiającą lub podmiotem zamawiającym, których przedmiotem jest nabycie robót budowlanych lub usług i w ramach których wynagrodzenie stanowi zwykle prawo do eksploatacji obiektów budowlanych lub świadczenia usług, które są przedmiotem koncesji. Wykonanie tych robót budowlanych lub usług podlega szczególnym wiążącym obowiązkom określonym przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, które są możliwe do wyegzekwowania na gruncie prawa. Jako koncesje nie powinny kwalifikować się natomiast niektóre akty państwa takie jak upoważnienia i zezwolenia, na podstawie których państwo lub organ publiczny określa warunki prowadzenia działalności gospodarczej. To samo dotyczy pewnych umów, których przedmiotem jest prawo wykonawcy do eksploatacji pewnych domen publicznych lub zasobów, takich jak umowy dzierżawy gruntu, na podstawie których państwo, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne warunki ich wykorzystania, nienabywając przy tym konkretnych robót budowlanych lub usług.

(6) Koncesje są to umowy o charakterze odpłatnym, na mocy których co najmniej jedna instytucja zamawiająca bądź co najmniej jeden podmiot zamawiający (zwani dalej wspólnie „koncesjodawcami”) zlecają wykonanie robót budowlanych lub zarządzanie usługami co najmniej jednemu wykonawcy, i w ramach których wynagrodzenie stanowi albo wyłącznie prawo do realizacji robót i zarządzania nimi lub prawo do świadczenia usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością. Wykonanie tych robót budowlanych lub usług powinno podlegać szczególnym wiążącym obowiązkom określonym przez koncesjodawcę, które są możliwe do wyegzekwowania na gruncie prawa. Za koncesje nie powinny być uważane natomiast niektóre akty państwa takie jak upoważnienia, zezwolenia i licencje wydawane na ograniczony okres, na podstawie których państwo lub organ publiczny określa warunki prowadzenia działalności gospodarczej. To samo dotyczy pewnych umów, na mocy których państwo, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający przyznaje danemu wykonawcy prawo do eksploatacji pewnych domen publicznych lub zasobów, takich jak umowy najmu publiczne i prywatne lub umowy dzierżawy gruntu, zwłaszcza w sektorze portów morskich lub rzecznych, lub prawo przejazdu, na podstawie których państwo, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne warunki ich wykorzystania, nie stając się przy tym beneficjentem konkretnych robót budowlanych lub usług wykonywanych przez wykonawcę. Przepisy ogólne umów najmu publicznych i prywatnych lub umów dzierżawy gruntu zawierają zwłaszcza postanowienia dotyczące przekazania najemcy przedmiotu najmu, korzystania z niego (np. opis przedmiotu najmu, postanowienia dotyczące dopuszczalnego oraz optymalnego użytkowania przedmiotu najmu, takie jak wskaźniki działania czy normy środowiskowe), obowiązków odpowiednio właściciela i najemcy w zakresie utrzymania przedmiotu najmu, czasu trwania umowy najmu oraz zwrotu przedmiotu najmu właścicielowi, czynszu oraz dodatkowych opłat ponoszonych przez najemcę, w tym kar.

Uzasadnienie

Uściślenie definicji koncesji (por. art. 2) oraz rodzajów umów, które nie odpowiadają koncesji w rozumieniu przedmiotowej dyrektywy (zezwolenia, licencje, umowy określające ogólne warunki bez zlecania wykonawstwa robót budowlanych czy zarządzania usługami). Termin „koncesjodawca” jest stosowany w celu uproszczenia tekstu, aby odwołać się do instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, gdy oba są wskazywane w ten sam sposób.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Trudności związane z interpretacją pojęć „koncesja” i „zamówienie publiczne” stały się źródłem utrzymującej się niepewności prawnej wśród zainteresowanych stron i były podłożem wielu wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym przedmiocie. Należy zatem doprecyzować definicję koncesji, w szczególności poprzez Umocowanie do pojęcia zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji. Główna cecha koncesji, czyli prawo do eksploatacji obiektów budowlanych lub wykonywania usług, zawsze pociąga za sobą przeniesienie na koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego wiążącego się z możliwością, że nie odzyska on poniesionych nakładów inwestycyjnych ani kosztów poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji. Nie miałoby uzasadnienia stosowanie przepisów szczegółowych regulujących udzielanie koncesji, gdyby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający uwalniał wykonawcę od wszelkich potencjalnych strat, gwarantując minimalny przychód, co najmniej równy kosztom, które wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem umowy. Jednocześnie należy wyraźnie określić, że jako koncesje powinny kwalifikować się pewne porozumienia, których koszt w całości ponosi instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający, w przypadku których odzyskanie nakładów inwestycyjnych i kosztów poniesionych przez wykonawcę w celu wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług uzależnione jest od faktycznego popytu na daną usługę lub składnik aktywów lub od ich dostępności.

(7) Trudności związane z interpretacją pojęcia „koncesja” spowodowały utrzymującą się niepewność prawna wśród zainteresowanych stron i były podłożem wielu wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym przedmiocie. Należy zatem doprecyzować definicję koncesji, w szczególności poprzez Umocowanie do pojęcia ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji. Główna cecha koncesji, czyli prawo do eksploatacji obiektów budowlanych lub wykonywania usług, zawsze pociąga za sobą przeniesienie na koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wiążącego się z możliwością, że nie odzyska on poniesionych nakładów inwestycyjnych ani kosztów poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji w normalnych warunkach działalności. Fakt, że ryzyko jest od początku ograniczone, zwłaszcza szczegółowymi przepisami prawa publicznego dotyczącymi robót budowlanych lub usług będących przedmiotem koncesji, nie powinien wykluczać zakwalifikowania umowy jako koncesji. Nie miałoby uzasadnienia stosowanie przepisów szczegółowych regulujących udzielanie koncesji, gdyby koncesjodawca uwalniał koncesjonariusza od wszelkich potencjalnych strat, gwarantując minimalny przychód, co najmniej równy kosztom, które wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem umowy. Jednocześnie należy wyraźnie określić, że jako koncesje powinny kwalifikować się pewne porozumienia, których koszt w całości ponosi instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający, w przypadku których odzyskanie nakładów inwestycyjnych i kosztów poniesionych przez wykonawcę w celu wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług uzależnione jest od faktycznego popytu na daną usługę lub składnik aktywów lub od ich dostępności.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Ryzyko ekonomiczne powinno wynikać z czynników, które pozostają poza kontrolą stron, a zatem nie mogą wynikać z niewłaściwego wykonywania umowy przez którąkolwiek z jej stron. Określane jest jako ryzyko narażenia na niebezpieczeństwa rynku, które może polegać albo na ryzyku związanym z popytem lub podażą, albo na ryzyku związanym zarówno z podażą, jak i z popytem. Ryzyko ekonomiczne może na przykład obejmować ryzyko, że świadczenie usług nie bedzie odpowiadało zapotrzebowaniu na nie, że osoby odpowiedzialne nie będą w stanie zapłacić za wyświadczone usługi, lub że koszt świadczenia usług nie zostanie w całości pokryty przez dochody.

Uzasadnienie

Definicja i znaczenie terminu „ryzyko dostępności” w art. 2 ust. 2 nie są zbyt jasne. Zaproponowany nowy punkt preambuły jest próbą połączenia go z decyzjami koncesjonariusza co do podejmowanych przez niego inwestycji w trakcie realizacji koncesji.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Pojęcie praw specjalnych lub wyłącznych ma zasadnicze znaczenie dla określenia zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, ponieważ podmioty, które nie są ani instytucjami zamawiającymi zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1), ani przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają jej przepisom jedynie w zakresie, w jakim wykonują jeden z objętych nią rodzajów działalności na podstawie takich praw. Należy w związku z tym wyjaśnić, iż prawa, które przyznano w drodze procedury opartej na obiektywnych kryteriach, zgodnych w szczególności z prawodawstwem unijnym, i w przypadku której zapewniono odpowiednie nagłośnienie postępowania, nie stanowią praw specjalnych lub wyłącznych do celów niniejszej dyrektywy. Wspomniane prawodawstwo powinno obejmować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczącą wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, dyrektywę 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, dyrektywę 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, dyrektywę 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Coraz bardziej zróżnicowane formy działań publicznych spowodowały konieczność bardziej przejrzystego zdefiniowania pojęcia samych zamówień. Przepisy unijne w sprawie koncesji dotyczą nabycia robót budowlanych lub usług za wynagrodzenie, które stanowi eksploatacja przedmiotowych obiektów budowlanych lub świadczenie przedmiotowych usług. Termin „nabycie” należy rozumieć jako szeroko pojęte uzyskiwanie korzyści z tytułu określonych robót budowlanych lub usług, przy czym przeniesienie praw własności na instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające nie jest konieczne w każdym przypadku. Co za tym idzie, samo finansowanie działalności, często związane z obowiązkiem zwrotu otrzymanych kwot, o ile nie zostały wykorzystane w zamierzonym celu, nie podlega zwykle przepisom niniejszej dyrektywy.

(9) Pojęcie praw specjalnych lub wyłącznych ma zasadnicze znaczenie dla określenia zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, ponieważ podmioty, które nie są ani instytucjami zamawiającymi zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1), ani przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają jej przepisom jedynie w zakresie, w jakim wykonują jeden z objętych nią rodzajów działalności na podstawie takich praw.

Uzasadnienie

Uspójnienie ze zmienionym art. 4 ust. 3.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Niezbędne okazało się również doprecyzowanie tego, co należy rozumieć jako pojedyncze zamówienie, wskutek czego łączna wartość wszystkich koncesji zawartych na potrzeby tego zamówienia musi zostać uwzględniona w kontekście progów określonych w niniejszej dyrektywie, a zamówienie należy ogłaszać jako całość z możliwym podziałem na części. Pojęcie pojedynczego zamówienia obejmuje wszelkie dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do realizacji określonego projektu. Na występowanie jednego projektu wskazuje na przykład uprzednie opracowanie przez instytucję zamawiającą ogólnego planu i koncepcji, fakt, że różne nabyte elementy pełnią jedną funkcję gospodarczą i techniczną lub że są w inny sposób logicznie powiązane.

(10) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do koncesji o wartości wynoszącej nie mniej niż określony próg, który powinien odzwierciedlać wyraźny transgraniczny wymiar koncesji dla wykonawców z innych państw członkowskich. Zatem należy określić metodę obliczania szacunkowej wartości koncesji, która powinna być jednakowa dla koncesji na realizację robót i koncesji na świadczenie usług, jako że większość zamówień jest mieszana. Powinna ona uwzględniać obrót bez podatku danej koncesji w okresie ważności umowy, oszacowany przez koncesjodawcę. Wartość koncesji powinna uwzględniać wartość wszystkich robót budowlanych i/lub usług będących przedmiotem umowy i stanowiących część tego samego projektu koncesji. Na występowanie jednego projektu wskazuje na przykład uprzednie opracowanie przez koncesjodawcę ogólnego planu i koncepcji, fakt, że różne elementy koncesji pełnią jedną funkcję gospodarczą i techniczną lub że są w inny sposób logicznie powiązane bądź też wymagają od koncesjonariusza inwestycji tego samego typu.

Uzasadnienie

Uspójnienie ze zmienionym art. 5 i art. 6.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu zapewnienia rzeczywistego otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi w stosowaniu reguł udzielania koncesji w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych niezbędne jest określenie podmiotów należących do powyższych sektorów na innej podstawie niż ich status prawny. Należy zatem dopilnować, aby nie zostało naruszone równe traktowanie podmiotów zamawiających działających w sektorze publicznym oraz podmiotów działających w sektorze prywatnym. Należy również dopilnować, z poszanowaniem art. 345 Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady regulujące system praw majątkowych w państwach członkowskich.

(11) W celu zapewnienia rzeczywistego dostępu do rynku i odpowiedniej równowagi w stosowaniu reguł udzielania koncesji w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych niezbędne jest wyraźne określenie podmiotów należących do powyższych sektorów na innej podstawie niż ich status prawny. Należy dopilnować, aby zostało zapewnione równe traktowanie podmiotów zamawiających działających w sektorze publicznym oraz podmiotów działających w sektorze prywatnym. Należy również dopilnować, z poszanowaniem art. 345 Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady regulujące system praw majątkowych w państwach członkowskich.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Koncesje mogą być udzielane przez podmioty zamawiające w celu spełnienia wymagań związanych z różnymi rodzajami działalności, podlegającymi ewentualnie różnym reżimom prawnym. Należy wyjaśnić, że reżim prawny obowiązujący w przypadku pojedynczej koncesji, która ma obejmować szereg różnych rodzajów działalności, powinien podlegać zasadom dotyczącym rodzaju działalności, którego dotyczy zasadniczo ta koncesja. Określenie działalności, której dotyczy zasadniczo koncesja, będzie mogło być oparte na analizie wymagań, jakie musi spełniać określona koncesja, przeprowadzonej przez podmiot zamawiający w celu określenia wartości koncesji i sporządzenia dokumentów dotyczących udzielenia koncesji. W niektórych wypadkach określenie rodzaju działalności, którego dotyczy zasadniczo koncesja, może być obiektywnie niemożliwe. Należy określić zasady obowiązujące w takich przypadkach.

(12) Koncesje mogą być udzielane przez koncesjodawcę w celu spełnienia wymagań związanych z różnymi rodzajami działalności, podlegającymi ewentualnie różnym reżimom prawnym. Należy wyjaśnić, że reżim prawny obowiązujący w przypadku pojedynczej koncesji, która ma obejmować szereg różnych rodzajów działalności, powinien podlegać zasadom dotyczącym rodzaju działalności, którego dotyczy zasadniczo ta koncesja. Określenie działalności, której dotyczy zasadniczo koncesja, będzie mogło być oparte na analizie wymagań, jakie musi spełniać określona koncesja, przeprowadzonej przez koncesjodawcę w celu określenia wartości koncesji i sporządzenia dokumentów dotyczących koncesji. W niektórych wypadkach określenie rodzaju działalności, którego dotyczy zasadniczo koncesja, może być obiektywnie niemożliwe. Należy określić zasady obowiązujące w takich przypadkach.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy pewne koncesje na usługi udzielane wykonawcy, który sam jest instytucją zamawiającą lub podmiotem zamawiającym, w oparciu o wyłączne prawo, które przysługuje wykonawcy w świetle opublikowanego prawa krajowego lub aktu administracyjnego i które zostało przyznane zgodnie z postanowieniami Traktatu i unijnymi przepisami sektorowymi dotyczącymi zarządzania infrastrukturą sieciową w odniesieniu do rodzajów działalności określonych w załączniku III, ponieważ to wyłączne prawo uniemożliwia stosowanie przy udzielaniu koncesji procedury konkurencyjnej. Na zasadzie odstępstwa oraz bez uszczerbku dla prawnych konsekwencji ogólnego wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w przypadku koncesji zdefiniowanych w art. 8 ust. 1 powinien istnieć obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji w celu zapewnienia podstawowej przejrzystości tego procesu, chyba że wymogi zachowania takiej przejrzystości ustanowiono w przepisach sektorowych.

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy pewne koncesje na usługi dotyczące jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku III, w tym do koncesji na usługi dotyczące zarządzania infrastrukturą sieciową w odniesieniu do tego rodzaju działalności, jeżeli koncesje te są udzielane wykonawcy, który posiada wyłączne prawo w świetle opublikowanego krajowego prawa, przepisu lub aktu administracyjnego i które zostało przyznane zgodnie z postanowieniami Traktatu i unijnymi przepisami sektorowymi, ponieważ to wyłączne prawo uniemożliwia stosowanie przy udzielaniu koncesji procedury konkurencyjnej. Na zasadzie odstępstwa oraz bez uszczerbku dla prawnych konsekwencji ogólnego wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy takie koncesje powinny podlegać obowiązkowi publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji w celu zapewnienia podstawowej przejrzystości tego procesu, chyba że wymogi zachowania takiej przejrzystości ustanowiono w przepisach sektorowych. Aby zwiększyć przejrzystość, państwo członkowskie w przypadku przyznania wykonawcy wyłącznego prawa do prowadzenia jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku III informuje o tym Komisję.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Należy wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy koncesje dotyczące działalności w dziedzinie gier losowych związanych z ryzykiem finansowym wynikającym z zaangażowania środków pieniężnych w gry hazardowe (to znaczy loterie lub zakłady), udzielone co najmniej jednemu podmiotowi przez co najmniej jedno państwo członkowskie na podstawie praw wyłącznych przyznanych na mocy właściwych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, zgodnie z postanowieniami traktatów. Wyłączenie to jest uzasadnione przyznaniem wyłącznych praw co najmniej jednemu podmiotowi na szczeblu krajowym, co wyklucza zastosowanie procedury konkurencyjnej, a także koniecznością zachowania przez państwa członkowskie możliwości regulowania sektora gier na szczeblu krajowym z powodu obowiązku ochrony porządku publicznego i społecznego.

Uzasadnienie

Nowy motyw uściślający wykluczenie części sektora gier. Przyznanie praw wyłącznych wyklucza zastosowanie procedury konkurencyjnej. Państwa członkowskie muszą także zachować pole manewru w tej delikatnej kwestii (ochrona porządku publicznego i społecznego). Zdolność działania danego państwa członkowskiego w tym zakresie nie może być osłabiona niedostosowanymi zasadami (np. zaprzestanie eksploatacji danej gry hazardowej).

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b) Z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy należy wyłączyć zamówienia na usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony cywilnej i zapobiegania zagrożeniom. Chodzi tu w szczególności o usługi transportu karetkami pogotowia w sytuacjach nagłych, które należy oddzielić od zwykłego transportu chorych karetkami pogotowia. Do zagwarantowania skutecznej ochrony cywilnej i właściwej reakcji w sytuacjach nagłych w interesie obywateli powinno wystarczyć stosowanie zasad prawa pierwotnego.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c) Niniejsza dyrektywa nie powinna stanowić uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w dziedzinie powierzania, określania i organizowania usług publicznych zgodnie z załączonym do traktatów Protokołem nr 29 w sprawie publicznego systemu nadawania w państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Należałoby dopisać nowy punkt preambuły wyraźnie odwołujący się do protokołu z Amsterdamu jako instrumentu prawa pierwotnego UE. Niniejsza poprawka zmierza w tym samym kierunku, co odwołanie się do protokołu z Amsterdamu znajdujące się w komunikacie wyjaśniającym Komisji w sprawie koncesji w prawie wspólnotowym.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Należy wyłączyć określone zamówienia na usługi i roboty budowlane udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu z podmiotami zamawiającymi, którego podstawowa działalność obejmuje realizację tego rodzaju usług lub robót budowlanych na rzecz grupy, której jest ono członkiem, raczej niż oferowanie ich na rynku. Należy również wyłączyć określone koncesje na usługi i roboty budowlane udzielane przez podmiot zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, które tworzy kilka podmiotów zamawiających w celu realizowania działań objętych niniejszą dyrektywą i do którego należy ten podmiot. Niemniej jednak należy zagwarantować, że wspomniane wyłączenie nie spowoduje ograniczenia konkurencji na korzyść przedsiębiorstw lub wspólnych przedsięwzięć, które są powiązane z podmiotami zamawiającymi; należy opracować odpowiedni zestaw przepisów dotyczących, w szczególności, maksymalnych limitów, w ramach których przedsiębiorstwa mogą uzyskać część swoich obrotów z rynku i powyżej których stracą możliwość otrzymywania koncesji bez zaproszeń do ubiegania się o zamówienie, składu wspólnych przedsięwzięć i trwałości powiązań pomiędzy tymi wspólnymi przedsięwzięciami oraz podmiotami zamawiającymi, które wchodzą w ich skład.

(14) Należy wyłączyć określone zamówienia na usługi i roboty budowlane udzielane przedsiębiorstwom powiązanym z podmiotami zamawiającymi z udziałem prywatnym lub bez niego, których podstawowa działalność obejmuje realizację tego rodzaju usług lub robót budowlanych na rzecz grupy, której one członkiem, raczej niż oferowanie ich na rynku. Należy również wyłączyć określone koncesje na usługi i roboty budowlane udzielane przez podmiot zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, które tworzy kilka podmiotów zamawiających w celu realizowania działań objętych niniejszą dyrektywą i do którego należy ten podmiot. Niemniej jednak należy zagwarantować, że wspomniane wyłączenie nie spowoduje ograniczenia konkurencji na korzyść przedsiębiorstw lub wspólnych przedsięwzięć, które są powiązane z podmiotami zamawiającymi; należy opracować odpowiedni zestaw przepisów dotyczących, w szczególności, maksymalnych limitów, w ramach których przedsiębiorstwa mogą uzyskać część swoich obrotów z rynku i powyżej których stracą możliwość otrzymywania koncesji bez zaproszeń do ubiegania się o zamówienie, składu wspólnych przedsięwzięć i trwałości powiązań pomiędzy tymi wspólnymi przedsięwzięciami oraz podmiotami zamawiającymi, które wchodzą w ich skład.

Uzasadnienie

Uściślenie art. 11 przedmiotowej dyrektywy dotyczącego przedsiębiorstw powiązanych. W rozumieniu tego artykułu udział prywatny w przedsiębiorstwach powiązanych jest dozwolony, w przeciwieństwie do logiki art. 15 dotyczącego współpracy podmiotów publicznych z publicznymi, gdzie nie jest dopuszczalny żaden udział prywatny w osobie prawnej kontrolowanej przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) W sektorze wodnym mogą istnieć tzw. wielobranżowe przedsiębiorstwa powiązane, które działają w innych sektorach mających różną strukturę rynkową (np. zliberalizowaną i niezliberalizowaną) i które mogą napotkać strukturalne problemy w stosowaniu wymogów dotyczących wyłączenia określonych w niniejszej dyrektywie. W związku z tym, aby umożliwić tym przedsiębiorstwom powiązanym posiadającym koncesję na prowadzenie działalności w sektorze wodnym rzeczywiste stosowanie tych wyłączeń, można wprowadzić okres przejściowy. W trakcie tego okresu udzielone koncesje mogą zostać przedłużone bez stosowania przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są pewne warunki. W istocie bowiem, aby przedsiębiorstwo powiązane było wyłączone na mocy art. 11, 80% jego średnich obrotów musi pochodzić z działalności wykonanej z udziałem członków grupy gospodarczej, do której należy, bezpośrednio na ich rzecz lub na rzecz obywateli w ich imieniu. Jednakże w przypadku wielobranżowych przedsiębiorstw powiązanych działających w sektorze wodnym wymóg dotyczący obrotów może być trudny do spełnienia, gdyż ich obroty obejmują działalność zarówno w sektorze zliberalizowanym, jak i niezliberalizowanym. Okres przejściowy ma na celu danie zainteresownym przedsiębiorstwom powiązanym rozsądnego okresu czasu na dostosowanie ich organizacji wewnętrznej, w miarę możliwości poprzez oddzielenie ich rachunkowości dotyczącej działalności w sektorze wodnym od innej działalności. Aby ograniczyć wszelkie ewentualne zakłócenia konkurencji, odnośne umowy powinny jednakże wygasnąć do lipca 2020 r. Po upłynięciu okresu przejściowego dostosowanie ich organizacji wewnętrznej powinno im umożliwić spełnienie warunków dotyczących wyłączenia przedsiębiorstw powiązanych, przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do koncesji udzielanych przez podmioty zamawiające i mających na celu umożliwienie wykonywania działalności wymienionej w załączniku III, jeżeli w państwie członkowskim, w którym tego rodzaju działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony, co zostało potwierdzone na podstawie procedury przewidzianej do tego celu zgodnie z art. 27 i 28 dyrektywy [obecnie 2004/17/WE]. Tego rodzaju procedura powinna gwarantować pewność prawa zainteresowanym podmiotom, a także odpowiedni proces decyzyjny zapewniający, w ramach krótkich terminów, jednolite zastosowanie przepisów prawnych Unii w tym obszarze.

(15) Koncesje udzielane przez podmioty zamawiające, mające na celu umożliwienie wykonywania działalności wymienionej w załączniku III i wykonywane w państwie członkowskim, w którym tego rodzaju działalność bezpośrednio podlega konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony, nie powinny być uważane za koncesje w rozumieniu niniejszej dyrektywy i w związku z tym nie powinny być nią objęte. Bezpośrednie podleganie konkurencji powinno być analizowane zgodnie z art. 27 i 28 dyrektywy [obecnie 2004/17/WE]. Tego rodzaju procedura powinna gwarantować pewność prawa zainteresowanym podmiotom, a także odpowiedni proces decyzyjny zapewniający, w ramach krótkich terminów, jednolite zastosowanie przepisów prawnych Unii w tym obszarze.

Uzasadnienie

Spójność ze zmienionym art. 14.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielonych koncesji realizowanych przez organizacje międzynarodowe we własnym imieniu i na własny rachunek. Należy jednak doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do udzielenia koncesji podlegających określonym przepisom międzynarodowym.

(16) Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielonych koncesji realizowanych przez organizacje międzynarodowe we własnym imieniu i na własny rachunek. Należy jednak zbadać, w jakim zakresie niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do udzielania koncesji podlegających określonym przepisom międzynarodowym, tak aby zapewnić większą pewność prawną podmiotom gospodarczym. Rynek wewnętrzny i rynki międzynarodowe są coraz bardziej wzajemnie powiązane, dlatego też polityką zamówień publicznych należy posługiwać się w celu propagowania wartości Unii, takich jak przejrzystość, pryncypialne stanowisko w sprawie korupcji, zasada wzajemności oraz postęp w dziedzinie praw socjalnych i praw człowieka.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Istnieje znaczna niepewność prawna co do tego, w jakim stopniu współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi powinna podlegać przepisom dotyczącym udzielania koncesji. Stosowne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest interpretowane w różny sposób przez poszczególne państwa członkowskie, a nawet przez poszczególne instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające. Dlatego też konieczne jest doprecyzowanie, w jakich przypadkach koncesje udzielane pomiędzy takimi instytucjami nie podlegają obowiązkowi stosowania przepisów dotyczących udzielania koncesji publicznych. Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z zasadami określonymi w odpowiednim orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Sam fakt, że obie strony umowy są instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 nie wyklucza jako taki zastosowania przepisów dotyczących udzielania koncesji. Zastosowanie przepisów dotyczących udzielania koncesji nie powinno jednak zakłócać swobody instytucji publicznych w zakresie decydowania o sposobie zorganizowania realizacji zadań użyteczności publicznej. Z zakresu zastosowania tych przepisów należy zatem wyłączyć koncesje udzielane podmiotom kontrolowanym lub współpracę na rzecz wspólnej realizacji zadań użyteczności publicznej przez uczestniczące w niej instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające, o ile spełnione są warunki określone w niniejszej dyrektywie. Niniejsza dyrektywa mają na celu zagwarantowanie, że jakakolwiek współpraca publiczno-publiczna podlegająca wyłączeniu nie powoduje zakłócenia konkurencji w odniesieniu do prywatnych wykonawców. Udział instytucji zamawiającej jako oferenta w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego również nie powinien powodować zakłócenia konkurencji.

(17) Istnieje znaczna niepewność prawna co do tego, w jakim stopniu współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi powinna podlegać przepisom dotyczącym udzielania koncesji. Stosowne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest interpretowane w różny sposób przez poszczególne państwa członkowskie. Dlatego też konieczne jest doprecyzowanie, zgodnie z tym orzecznictwem, na jakich warunkach koncesje udzielane pomiędzy instytucjami publicznymi nie podlegają przepisom niniejszej dyrektywy. Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z zasadami określonymi w odpowiednim orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Sam fakt, że obie strony umowy są instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt a nie wyklucza jako taki zastosowania przepisów dotyczących udzielania koncesji. Zastosowanie przepisów dotyczących udzielania koncesji nie może zakłócać prawa instytucji publicznych w zakresie swobodnego decydowania o sposobie zorganizowania realizacji zadań użyteczności publicznej. Z zakresu zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy powinno się zatem wyłączyć koncesje udzielane podmiotom kontrolowanym, o ile spełnione są warunki. Udział instytucji zamawiającej jako oferenta w ramach postępowania o udzielenie koncesji nie powinien powodować zakłócenia konkurencji. W tym celu warunki wyłączenia danej umowy z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy powinny mieć ścisłą wykładnię. Jeżeli jakikolwiek z łącznie stosowanych warunków wyłączenia z zakresu stosowania przestaje być spełniany w okresie obowiązywania umowy lub trwania współpracy, które były przedmiotem wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, taka obowiązująca umowa lub taka trwająca współpraca muszą zostać otwarte na konkurencję za pośrednictwem zwykłych procedur udzielania koncesji.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie punktu preambuły. Kwestia współpracy organów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań użyteczności publicznej jest przedmiotem odrębnego nowego punktu preambuły.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17a) Jednym z warunków określających, czy koncesja udzielona przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 innej osobie prawnej powinna być wyłączona z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, jest fakt, że taka instytucja zamawiająca lub taki podmiot zamawiający sprawuje nad odnośną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Oznacza to, że wywieraa ona decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej. W celu stwierdzenia, czy jest sprawowana taka kontrola, można również wziąć pod uwagę takie elementy, jak stopień reprezentowania w organach administracji, zarządu lub nadzoru, stosowne postanowienia w statutach lub struktura własnościowa; na mocy niniejszej dyrektywy nie powinno być wymagane, aby kontrolowana osoba prawna należała w pełni do instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego. Powyższe warunki powinny być odpowiednio spełnione, jeżeli instytucja zamawiająca udziela zamówienia publicznego osobie prawnej, nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17b) Współpraca lokalnych organów publicznych lub lokalnych organów publicznych i grup złożonych wyłącznie z lokalnych organów publicznych, mająca na celu wspólną organizację tych samych zadań użyteczności publicznej z myślą o interesie publicznym w ramach wewnętrznej organizacji instytucjonalnej i administracyjnej państw członkowskich powinna być wyłączona z zakresu stosowania przepisów niniejszej dyrektywy. Prawo unijne nie narzuca organom publicznym wyboru konkretnej formy prawnej w odniesieniu do wspólnego wywiązywania się z zadania świadczenia usług publicznych. Również przekazanie kompetencji dotyczących zadań użyteczności publicznej, pociągające za sobą całkowite przekazanie odpowiedzialności między lokalnymi organami publicznymi lub lokalnymi organami publicznymi i grupami złożonymi wyłącznie z lokalnych organów publicznych w ramach wewnętrznej organizacji instytucjonalnej i administracyjnej państw członkowskich oraz na mocy właściwych przepisów ustawowych lub wykonawczych, powinno być wyłączone z zakresu stosowania przepisów niniejszej dyrektywy.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17c) Aby zapobiec izolacji rynku oraz utrudnieniu konkurencji, powinno się ograniczyć okres ważności koncesji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W celu zapewnienia odpowiedniego nagłośnienia koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi powyżej pewnego progu udzielanych przez podmioty zamawiające lub instytucje zamawiające udzielenie tych koncesji powinna poprzedzać obowiązkowa publikacja ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Progi te powinny odzwierciedlać wyraźny transgraniczny wymiar koncesji, czyniący je atrakcyjnymi dla wykonawców mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Przy obliczaniu wartości koncesji na usługi należy uwzględnić szacunkową wartość wszystkich usług, które mają być świadczone przez koncesjonariusza, z punktu widzenia potencjalnego oferenta.

(18) W celu zapewnienia odpowiedniego nagłośnienia koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi o wartości nie mniejszej niż wysokość pewnego progu, udzielenie tych koncesji powinna poprzedzać obowiązkowa publikacja ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Pojęcie progu i metoda obliczania są poruszane i wyjaśnione w punkcie 10 preambuły, zgodnie ze zmienionymi artykułami 5 i 6.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Postępowania o udzielenie koncesji bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na ich niekorzystny wpływ na konkurencję, powinny być dozwolone wyłącznie w szczególnie wyjątkowych okolicznościach. Możliwość stosowania tego wyjątku należy ograniczyć do przypadków, w których od początku oczywiste jest, że publikacja ogłoszenia nie zapewni udziału większej liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że obiektywnie istnieje tylko jeden wykonawca, który może wykonać daną koncesję. Tylko sytuacje obiektywnej wyłączności mogą uzasadniać udzielenie wykonawcy koncesji bez uprzedniego ogłoszenia, o ile sytuacja wyłączności nie zaistniała w wyniku działań samej instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego w perspektywie przyszłego postępowania o udzielenie koncesji, oraz o ile nie istnieją żadne odpowiednie alternatywne rozwiązania, których dostępność należy dokładnie ocenić.

(19) Postępowania o udzielenie koncesji bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na ich niekorzystny wpływ na konkurencję, powinny być dozwolone wyłącznie w szczególnie wyjątkowych okolicznościach i ograniczać się do przypadków, w których od początku oczywiste jest, że publikacja ogłoszenia nie zapewni udziału większej liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że obiektywnie istnieje tylko jeden wykonawca, który może wykonać daną koncesję lub przdmiotem koncesji są usługi społeczne lub inne specyficzne usługi, który mają minimalne skutki transgraniczne.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie przypadków, w których ogłoszenie o koncesji nie jest konieczne. Punkt preambuły jest uaktualniony zwłaszcza w związku z likwidacją wstępnego ogłoszenia informacyjnego w przypadku usług społecznych lub innych szczególnych usług, o których mowa pierwotnie w art. 26 ust. 3.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Wyniki dokonanego przez Komisję przeglądu tzw. usług priorytetowych i niepriorytetowych (usług „A” i „B”) wykazały, że ograniczanie pełnego zastosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych do wąskiej grupy usług nie jest już uzasadnione. W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do szeregu usług (takich jak usługi gastronomiczne i dystrybucji wody), które cechują potencjalne możliwości w zakresie obrotów transgranicznych.

(20) W ramach reformy przepisów dotyczących zamówień publicznych wyniki dokonanego przez Komisję przeglądu tzw. usług priorytetowych i niepriorytetowych (usług „A” i „B”) wykazały, że ograniczanie pełnego zastosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych do wąskiej grupy usług nie jest już uzasadnione. W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do szeregu usług, które wykazują potencjalne możliwości w zakresie obrotów transgranicznych.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) W świetle wyników oceny reformy przepisów w zakresie zamówień publicznych przeprowadzonej przez Komisję pełne stosowanie niniejszej dyrektywy należy wyłączyć wyłącznie w stosunku do usług, które mają ograniczony wymiar transgraniczny, a mianowicie tak zwanych usług na rzecz osób, takich jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne. Usługi te świadczone są w określonym kontekście, zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny reżim udzielania koncesji na takie usługi, uwzględniający fakt, że usługi te są nowo regulowane. Obowiązek publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego oraz ogłoszenia o udzieleniu koncesji dla każdej koncesji o wartości nie mniejszej niż wysokość progów ustanowionych w niniejszej dyrektywie stanowi odpowiedni sposób zapewnienia potencjalnym oferentom informacji na temat szans handlowych, natomiast wszystkim zainteresowanym stronom – informacji o liczbie i rodzaju udzielonych koncesji. Ponadto państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie środki w odniesieniu do udzielania koncesji na te usługi, mające na celu zapewnienie zgodności tych postępowań z zasadami przejrzystości i równego traktowania wykonawców, a jednocześnie umożliwiające instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług. Państwa członkowskie powinny zapewnić instytucjom zamawiającym i podmiotom zamawiającym możliwość uwzględnienia konieczności zagwarantowania jakości, ciągłości, dostępności, możliwości korzystania z usług i ich kompleksowości, szczególnych potrzeb różnych kategorii użytkowników, kwestii ich zaangażowania i upodmiotowienia, a także innowacyjności.

(21) W świetle wyników oceny reformy przepisów w zakresie zamówień publicznych przeprowadzonej przez Komisję pełne stosowanie niniejszej dyrektywy należy wyłączyć wyłącznie w stosunku do usług, które mają ograniczony wymiar transgraniczny, a mianowicie tak zwanych usług na rzecz osób, takich jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne. Usługi te świadczone są w określonym kontekście, zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić mniej obciążający reżim udzielania koncesji na takie usługi, uwzględniający fakt, że usługi te są nowo regulowane. Obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji dla każdej koncesji o wartości nie mniejszej niż wysokość progu ustanowionego w niniejszej dyrektywie stanowi odpowiedni sposób zapewnienia poszanowania zasady przejrzystości, a jednocześnie umożliwia koncesjodawcy uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług. Państwa członkowskie powinny zapewnić koncesjodawcy możliwość uwzględnienia konieczności zagwarantowania innowacyjności, a także – zgodnie z protokołem nr 14 TFUE oraz protokołem nr 26 załączonym do traktatów– wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa, przystępności, równego traktowania i propagowania powszechnego dostępu oraz praw użytkowników.

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie dyrektywy nie uniemożliwia organom publicznym określania odpowiedniego poziomu jakości lub obowiązków służby publicznej w ramach umowy koncesji. Dyrektywa reguluje udzielanie koncesji, a nie cele realizowane przez organy publiczne w ramach tych umów.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na swobodę krajowych, regionalnych i lokalnych organów publicznych w zakresie definiowania zgodnie z prawem Unii usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, ich zakresu oraz cech usług, jakie mają zostać wyświadczone, w tym warunków dotyczących jakości usług, tak aby mogły one realizować cele polityki publicznej. Niniejsza dyrektywa nie stanowi również przeszkody dla kompetencji krajowych, regionalnych i lokalnych organów w zakresie świadczenia, zlecania świadczenia i finansowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z art. 14 TFUE oraz z Protokołem nr 26 załączonym do traktatów. Ponadto niniejsza dyrektywa nie dotyczy finansowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i nie ma zastosowania do systemów pomocy udzielanej przez państwa członkowskie, w szczególności w dziedzinie polityki społecznej, zgodnie ze wspólnotowymi regułami konkurencji.

Uzasadnienie

Przypomnienie swobody organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie określania usług o charakterze ekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym oraz świadczenia, zlecania świadczenia i finansowania usług o charakterze ekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym, zgodnie z traktatami.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Ze względu na znaczenie kontekstu kulturowego oraz wrażliwy charakter tych usług, państwa członkowskie powinny dysponować szeroko swobodą w zakresie organizacji wyboru usługodawcy w sposób uznany przez siebie za najbardziej odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy nie uniemożliwiają państwom członkowskim stosowania określonych kryteriów jakości przy wyborze usługodawców, takie jak kryteria określone w dobrowolnych europejskich ramach odniesienia na rzecz zapewniania jakości usług społecznych unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie lub instytucje publiczne zachowują swobodę samodzielnego świadczenia tych usług lub zorganizowania usług społecznych w sposób niewymagający udzielania koncesji, na przykład poprzez zwykłe finansowanie takich usług lub poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim wykonawcom spełniającym warunki określone wcześniej przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile system taki gwarantuje wystarczające upublicznienie i jest zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.

(22) Ze względu na znaczenie kontekstu kulturowego oraz wrażliwy charakter tych usług, państwa członkowskie powinny posiadać szeroką swobodę w zakresie organizacji wyboru usługodawcy w sposób uznany przez siebie za najbardziej odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy nie uniemożliwiają państwom członkowskim stosowania określonych kryteriów jakości przy wyborze usługodawców, takie jak kryteria określone w dobrowolnych europejskich ramach odniesienia na rzecz zapewniania jakości usług społecznych unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie lub instytucje publiczne zachowują swobodę samodzielnego świadczenia tych usług o charakterze społecznym lub zorganizowania ich w sposób niewymagający udzielania koncesji, na przykład poprzez zwykłe finansowanie takich usług lub poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim wykonawcom spełniającym warunki określone wcześniej przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile system taki gwarantuje wystarczające upublicznienie i jest zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22a) Aby zapewnić poufność w trakcie procedury, koncesjodawca nie ujawnia informacji przekazanych mu przez wykonawców jako poufne. Niezastosowanie się do tego wymogu powinno prowadzić do pociągnięcia koncesjodawcy do odpowiedzialności, jeżeli wykonawca wyraźnie dowiedzie zaistnienia szkody. Również wykonawcy nie powinni ujawniać informacji określonych jako poufne. Niezastosowanie się do tego wymogu powinno prowadzić do pociągnięcia wykonawcy do odpowiedzialności.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22b) Postępowanie o udzielenie koncesji powinno mieć kilka etapów: publikację ogłoszenia o koncesji umożliwiającą koncesjodawcy, który chce udzielić koncesji, wyrażenie swoich zamiarów; przedstawienie przez zainteresowanych wykonawców kandydatury w odpowiedzi na to ogłoszenie; sprawdzenie warunków uczestnictwa kandydatów; przedłożenie oferty przez kandydatów; prawo koncesjodawcy do negocjowania z oferentem w oparciu o obiektywne kryteria udzielenia koncesji; wreszcie decyzję o udzieleniu koncesji przez koncesjodawcę koncesjonariuszowi oraz publikację ogłoszenia o udzieleniu koncesji. Należałoby mieć możliwość zaplanowania etapów pośrednich, obejmujących wybór niektórych kandydatów upoważnionych do przedłożenia oferty, a także wysyłkę zaproszenia do składania ofert wybranym w ten sposób kandydatom. Koncesjodawca powinien również mieć możliwość zwrócenia się do wykonawców, którzy nie odpowiedzieli na ogłoszenie o udzieleniu koncesji. Należałoby także – pod warunkiem poszanowania zasady przejrzystości i niedyskryminowania – mieć możliwość zmiany kolejności niektórych etapów, przewidując na przykład analizę złożonych ofert przed sprawdzeniem kryteriów kwalifikacji. Z zastrzeżeniem poszanowania niniejszej dyrektywy należałoby pozostawić koncesjodawcy dużą swobodę działania przy określaniu postępowania prowadzącego do wyboru koncesjonariusza, a dwoma obowiązkowymi etapami uczynić jedynie publikację ogłoszenia o koncesji na początku postępowania – z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest to wymagane na mocy niniejszej dyrektywy – oraz publikację ogłoszenia o udzieleniu koncesji na końcu postępowania. W zamian za taką swobodę powinno się wprowadzić obowiązek przejrzystości i równego traktowania kandydatów i oferentów.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie procedury udzielania koncesji w celu lepszego zrozumienia artykułów dotyczących przebiegu procedury, przejrzystości i gwarancji proceduralnych. Położenie nacisku na prawo koncesjodawcy do wyboru możliwości dodania etapów pośrednich lub zmiany kolejności etapów przy poszanowaniu przepisów niniejszej dyrektywy i z zastrzeżeniem obowiązku publikacji ogłoszenia o koncesji na początku procedury oraz ogłoszenia o udzieleniu koncesji na końcu procedury.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 22 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22c) W celu zwalczania nadużyć finansowych, faworyzowania i korupcji oraz przepisy zapobiegania konfliktom interesów państwa członkowskie przyjmują przepisy mające na celu zapewnienie przejrzystości postępowania o udzielenie koncesji oraz równego traktowania wszystkich kandydatów i oferentów. Przyjęte środki powinny ustanawiać oraz stosować kompleksowe i skutkujące podjęciem działania systemy wskaźników i monitorowania, służące zapobieganiu przypadkom nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów i innym poważnym nieprawidłowościom dotyczącym koncesji oraz wykrywaniu i eliminowaniu tych przypadków.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) W celu umożliwienia wszystkich zainteresowanym wykonawcom składania wniosków i ofert instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny być zobowiązane do przestrzegania minimalnego terminu dotyczącego odbioru takich wniosków.

(23) W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym wykonawcom składania kandydatur lub ofert koncesjodawca powinien być zobowiązany do przestrzegania minimalnego terminu dotyczącego odbioru takich kandydatur lub ofert

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Wybór wykonawców oraz stosowanie proporcjonalnych, niedyskryminujących i sprawiedliwych kryteriów kwalifikacji ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia im skutecznego dostępu do szans gospodarczych związanych z koncesjami. W szczególności umożliwienie kandydatowi polegania na zdolności innych podmiotów może mieć decydujące znaczenie dla umożliwienia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w przedmiotowych postępowaniach. Należy zatem wprowadzić przepis stanowiący, że kryteria kwalifikacji powinny dotyczyć wyłącznie technicznej, finansowej i gospodarczej zdolności wykonawców, powinny być określane w ogłoszeniu o koncesji i nie mogą wyłączać możliwości korzystania przez wykonawcę z potencjału innych podmiotów, bez względu na charakter prawny jego powiązań z tymi podmiotami, jeżeli wykaże on wobec instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, że będzie dysponować niezbędnymi zasobami.

(24) Wybór wykonawców oraz stosowanie proporcjonalnych, niedyskryminujących i sprawiedliwych kryteriów kwalifikacji ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia im skutecznego dostępu do szans gospodarczych związanych z koncesjami. W szczególności umożliwienie kandydatowi polegania na zdolności innych podmiotów może mieć decydujące znaczenie dla umożliwienia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w przedmiotowych postępowaniach. Należy zatem wprowadzić przepis stanowiący, że kryteria kwalifikacji powinny być jasno określone, dotyczyć zawodowej, technicznej i finansowej zdolności kandydatów, być powiązane z przedmiotem zamówienia, powinny być określane w ogłoszeniu o koncesji i nie mogą wyłączać możliwości korzystania przez kandydata z potencjału innych podmiotów, bez względu na charakter prawny jego powiązań z tymi podmiotami, jeżeli wykaże on wobec koncesjodawcy, że będzie dysponować niezbędnymi zasobami.

Uzasadnienie

Spójność ze zmienionym art. 36.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) W celu zapewnienia przejrzystości i równego traktowania kryteria udzielania koncesji powinny zawsze być zgodne z pewnymi ogólnymi normami. Powinny one być ujawnione z wyprzedzeniem wszystkim potencjalnym oferentom, dotyczyć przedmiotu umowy i nie powinny dawać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru. Powinny zapewniać możliwość efektywnej konkurencji, a ich uzupełnienie powinny stanowić wymogi, które umożliwiają skuteczną weryfikację informacji przekazanych przez oferentów. W celu spełnienia tych norm, zapewniając jednocześnie zwiększenie poziomu pewności prawa, państwa członkowskie mogą przewidzieć stosowanie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

(25) W celu zapewnienia przejrzystości i równego traktowania kryteria udzielania koncesji powinny zawsze być zgodne z pewnymi ogólnymi normami. Powinny one być ujawnione z wyprzedzeniem wszystkim kandydatom lub oferentom i dotyczyć przedmiotu umowy Powinny zapewniać możliwość efektywnej konkurencji, a ich uzupełnienie powinny stanowić minimalne wymogi, które umożliwiają koncesjodawcy skuteczną weryfikację informacji przekazanych przez kandydatów lub oferentów.

Uzasadnienie

Celem zapewnienia spójności z nowym artykułem dotyczącym kryteriów udzielania koncesji.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25 a) Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach udzielania koncesji, koncesjodawca powinien również mieć możliwość przewidzenia wśród kryteriów udzielenia koncesji cech charakterystycznych związanych z warunkami pracy. Cechy te mają na celu ochronę zdrowia personelu zaangażowanego w proces produkcji lub promowanie włączania do personelu wyznaczonego do wykonania umowy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych, łącznie z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Koncesjodawca powinien również móc mieć możliwość wykorzystania jako kryteriów udzielenia koncesji organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu skierowanego do realizacji umowy koncesyjnej, jako że może to mieć wpływ na jakość realizacji umowy, a co za tym idzie, wartość gospodarczą oferty. W celu zapewnienia kobietom i mężczyznom równego dostępu do rynku pracy koncesjodawca powinien również móc włączać do kryteriów udzielenia koncesji cechy odnoszące się do wspierania równouprawnienia płci.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Reorganizacja punktów preambuły (logiczne powiązanie punktu 29 preambuły z punktem 25 preambuły w sprawie kryteriów udzielenia koncesji). Zaostrzenie wymogów społecznych. Skreślenie odniesień do kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, specyfikacji technicznych i cyklu życia produktu, bezcelowych w przypadku koncesji (słownictwo z zakresu zamówień publicznych). Niemiej jednak koncesjodawca może – na życzenie i z poszanowaniem prawa wspólnotowego – zastosować kryteria udzielenia koncesji związane z wymogami społecznymi (por. nowe art. 38a i 38b).

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25b) Wymogi techniczne i/lub funkcjonalne powinny określać cechy charakterystyczne wymagane od robót budowlanych i/lub usług będących przedmiotem koncesji, w tym wymogi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych lub poziomów oddziaływania na środowisko. Tego rodzaju wymogi techniczne i/lub funkcjonalne są umieszczone w dokumentach dotyczących koncesji i są zgodne z zasadami równości traktowania oraz przejrzystości. Nie mogą one mieć na celu sztucznego ograniczania konkurencji.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie wymogów technicznych i/lub funkcjonalnych, które określają cechy charakterystyczne robót budowlanych i/lub usług będących przedmiotem koncesji. To pojęcie wydaje się odpowiedniejsze dla koncesji niż pierwotnie zaproponowane we wniosku w sprawie dyrektywy pojęcie specyfikacji technicznych (mniejsze uszczegółowienie, zgodność z „duchem” koncesji opartym na przekazywaniu ryzyka ekonomicznego koncesjonariuszowi, który musi mieć możliwość zachowania pewnego marginesu swobody, jeżeli chce tego koncesjodawca).

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W przypadku gdy instytucje zamawiające i podmioty zamawiające udzielają koncesji na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą określić ekonomiczne i jakościowe kryteria udzielenia koncesji, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu koncesji, gdyż powinny one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu koncesji, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie odniesienia do kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, bezcelowego w przypadku koncesji (słownictwo z zakresu zamówień publicznych).

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Koncesje są zazwyczaj długoterminowymi, złożonymi porozumieniami, na mocy których wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki i ryzyko ponoszone zwykle przez instytucje zamawiające i wchodzące w zakres ich kompetencji oraz ryzyko ponoszone zwykle przez podmioty zamawiające. Z tego powodu instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające powinny zachować margines elastyczności przy organizowaniu procesu udzielania koncesji, przewidując także możliwość negocjowania treści umowy z kandydatami. Aby jednak zapewnić równe traktowanie i przejrzystość w trakcie całego postępowania o udzielenie koncesji, właściwe jest ustanowienie określonych wymogów odnośnie do struktury procesu udzielania koncesji, w tym negocjacji, rozpowszechniania informacji oraz dostępności pisemnych dokumentów. Należy ponadto zapewnić nieodstępowanie od pierwotnych warunków zawartych w ogłoszeniu o koncesji, aby nie dopuścić do niesprawiedliwego traktowania potencjalnych kandydatów.

(27) Koncesje są zazwyczaj długoterminowymi, złożonymi porozumieniami, na mocy których koncesjonariusz przyjmuje na siebie obowiązki i ryzyko ponoszone zwykle przez koncesjodawcę i wchodzące w zakres jego kompetencji. Z tego powodu koncesjodawca powinien zachować prawdziwy margines elastyczności przy organizowaniu procesu udzielania koncesji i negocjowaniu treści umowy z kandydatami oraz oferentami, gwarantując im poszanowanie zasad równego traktowania i przejrzystości w trakcie całego postępowania o udzielenie koncesji.

Uzasadnienie

Celem zapewnienia spójności z nowymi artykułami dotyczącymi kryteriów udzielania koncesji oraz aspektów proceduralnych. Negocjacje powinny być głównym elementem w postępowaniu o udzielenie koncesji. Koncesjodawca (instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające) musi zachować wystarczający margines elastyczności, aby dokonywać optymalnych wyborów.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Specyfikacje techniczne sporządzane przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania koncesji na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, tak by uzyskać wystarczający poziom konkurencji. W związku z powyższym specyfikacje techniczne powinny być opracowywane w sposób umożliwiający uniknięcie sztucznego zawężania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę. Opracowanie specyfikacji technicznych pod względem wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych zasadniczo umożliwia optymalne osiągnięcie tego celu i służy wspieraniu innowacji. W przypadku odwołania do normy europejskiej albo, w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na równoważnych rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone przez instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające. W celu wykazania równoważności oferty oferenci mogą zostać zobowiązani do przedstawienia zweryfikowanych dowodów od osób trzecich; należy jednak dopuścić również inne odpowiednie sposoby wykazania takiej równoważności, takie jak dokumentacja techniczna producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów bądź raportów z testów, ani nie ma możliwości ich uzyskania w przewidzianym terminie.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie odniesienia do specyfikacji technicznych, bezcelowego w przypadku koncesji (słownictwo z zakresu zamówień publicznych). Natomiast można zastosować wymogi funkcjonalne.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne i kryteria udzielenia koncesji, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny mieć możliwość zawarcia odniesienia do określonego procesu produkcji, określonego trybu świadczenia usług lub określonego procesu dotyczącego wszelkich innych etapów cyklu życia produktu lub usługi, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem koncesji. Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach udzielania koncesji, można również zezwolić zamawiającym na uwzględnianie w kryteriach udzielenia koncesji, charakterystyki związanej z warunkami pracy. Jeśli jednak instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, powyższe kryteria mogą dotyczyć wyłącznie warunków pracy osób bezpośrednio uczestniczących w danym procesie produkcji lub realizacji. Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia personelu zaangażowanego w proces produkcji lub w celu wsparcia integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych wśród personelu wyznaczonego do wykonania umowy, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W takim przypadku ewentualne kryterium udzielenia koncesji, które obejmuje tę charakterystykę, należy zawsze ograniczyć do tych cech, które bezpośrednio wpływają na personel w środowisku pracy. Kryteria te muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sposób, który nie powoduje bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wykonawców z innych państw członkowskich lub z państw trzecich będących stronami Porozumienia lub umów o wolnym handlu, których stroną jest Unia. Instytucje zamawiające i pomioty zamawiające, również w przypadku gdy stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, powinny mieć możliwość zastosowania – jako kryterium udzielenia koncesji – organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danej koncesji, ze względu na fakt, że może to wpłynąć na jakość realizacji koncesji, a w efekcie na wartość ekonomiczną oferty.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie odniesień do kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, specyfikacji technicznych i cyklu życia produktu, bezcelowych w przypadku koncesji (słownictwo z zakresu zamówień publicznych). Ważne jest jednakże sprecyzowanie, że koncesjodawca może – na życzenie i z poszanowaniem prawa wspólnotowego – zastosować kryteria udzielenia koncesji związane z wymogami społecznymi.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Publikację informacji dotyczących koncesji w znacznym stopniu ułatwiają środki informacji i komunikacji elektronicznej, zwiększające skuteczność i przejrzystość procesu udzielania koncesji. Dlatego też powinny stać się one standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na potrzeby procedur udzielania koncesji. Stosowanie środków elektronicznych prowadzi również do oszczędności czasu. W związku z tym należy zagwarantować skrócenie minimalnych terminów w sytuacjach, w których stosowane są środki elektroniczne, pod warunkiem jednak, że są one zgodne z określonym trybem transmisji danych przewidzianym na szczeblu unijnym. Ponadto środki informacji i komunikacji elektronicznej, w tym odpowiednie zestawy funkcji, mogą umożliwić instytucjom zamawiającym i podmiotom zamawiającym unikanie, wykrywanie i korygowanie błędów, której pojawiają się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia.

(30) Publikację informacji dotyczących koncesji w znacznym stopniu ułatwiają środki informacji i komunikacji elektronicznej, zwiększające skuteczność, szybkość i przejrzystość procesu udzielania koncesji. Dlatego też powinny stać się one standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na potrzeby procedur udzielania koncesji. Wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji drogą elektroniczną powinny również stać się obowiązkowe.

Uzasadnienie

Spójność ze zmienionym art. 25. Ponieważ koncesje są zazwyczaj umowami o charakterze złożonym, zorganizowanymi wokół negocjacji, niewiele postępowań będzie można skutecznie przeprowadzić drogą elektroniczną, wyjątek stanowi wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji (zmieniony art. 28) oraz udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji drogą elektroniczną (zmieniony art. 30).

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich mogą być zainteresowane współpracą i wspólnym udzielaniem zamówień publicznych w celu optymalnego wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego pod względem korzyści skali oraz podziału ryzyka i korzyści, między innymi w przypadku innowacyjnych projektów charakteryzujących się wyższym ryzykiem niż racjonalnie możliwe do zaakceptowania przez pojedynczą instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający. Należy zatem ustanowić nowe przepisy dotyczące transgranicznego wspólnego udzielania koncesji, określające prawodawstwo mające zastosowanie, w celu ułatwienia organizacji transgranicznego wspólnego udzielania koncesji. Ponadto instytucje zamawiające i podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich mogą powołać wspólne podmioty prawne ustanowione na mocy krajowego lub unijnego prawa. W odniesieniu do tej formy wspólnego udzielania koncesji należy ustanowić przepisy szczególne.

skreślony

Uzasadnienie

Uspójnienie po skreśleniu art. 31.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Nie należy udzielać koncesji wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto instytucjom zamawiającym i podmiotom zamawiającym należy zapewnić możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów w przypadku poważnego naruszenia przez nich unijnego lub krajowego prawa mającego na celu ochronę interesów publicznych zgodnych z postanowieniami Traktatu lub w przypadku gdy wykonawca dopuścił się istotnych lub powtarzających się uchybień przy wykonywaniu wcześniejszych koncesji o podobnym charakterze udzielonych przez tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam podmiot zamawiający.

(33) Nie należy udzielać koncesji wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto koncesjodawcom należy zapewnić możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów w przypadku poważnego lub powtarzającewgo się naruszania przez nich prawa społecznego, prawa środowiskowego lub prawa pracy, poważnego naruszenia unijnego lub krajowego prawa mającego na celu ochronę interesów publicznych zgodnych z postanowieniami Traktatu, pod warunkiem że naruszenie to zostało stwierdzone przez właściwy organ, lub w przypadku gdy wykonawca dopuścił się istotnych lub powtarzających się uchybień przy wykonywaniu wcześniejszych koncesji o podobnym charakterze udzielonych przez tego samego koncesjodawcę.

Uzasadnienie

Spójność ze zmienionym art. 36.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Niezbędne jest doprecyzowanie warunków, w jakich modyfikacje koncesji w okresie jej realizacji wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie koncesji, z uwzględnieniem stosownego orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowe postępowanie o udzielenie koncesji wymagane jest w przypadku istotnych zmian pierwotnej koncesji, wskazujących na zamiar stron dotyczący renegocjacji istotnych warunków tej koncesji. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, gdy zmienione warunki mogłyby wpłynąć na wynik postępowania, jeżeli zostałyby uwzględnione w pierwotnym postępowaniu. Wyjątkowe i tymczasowe przedłużenie okresu ważności koncesji mające na celu wyłącznie zapewnienie ciągłości świadczenia usług do czasu udzielenia nowej koncesji nie powinno w normalnych okolicznościach oznaczać istotnej zmiany pierwotnej koncesji.

(34) Niezbędne jest doprecyzowanie warunków, w jakich modyfikacje koncesji w okresie jej realizacji wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie koncesji, z uwzględnieniem stosownego orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Każdą koncesję w okresie jej ważności można zmienić za pomocą aneksu z zastrzeżeniem niniejszej dyrektywy. Nowe postępowanie o udzielenie koncesji wymagane jest natomiast w przypadku istotnych zmian pierwotnej koncesji, wskazujących na zamiar stron dotyczący renegocjacji istotnych warunków tej koncesji. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, gdy zmienione warunki mogłyby wpłynąć na wynik postępowania, jeżeli zostałyby uwzględnione w pierwotnym postępowaniu. Wyjątkowe i tymczasowe przedłużenie okresu ważności koncesji mające na celu wyłącznie zapewnienie ciągłości świadczenia usług do czasu udzielenia nowej koncesji nie powinno w normalnych okolicznościach oznaczać istotnej zmiany pierwotnej koncesji. Koncesjodawca i koncesjonariusz powstrzymują się jednakże przed dokonywaniem pod koniec ważności umowy takich przedłużeń motywowanych inwestycjami, które nie są niezbędne do wykonania koncesji i których jedynym celem byłoby jej przedłużenie.

Uzasadnienie

Spójność ze zmienionym art. 42.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) Ponieważ koncesje są często umowami długoterminowymi, dla oceny ich wartości zasadnicze znaczenie ma aktualizowanie – za każdym razem, gdy występuje kwestia takiej oceny – odnośnych danych ilościowych. W ten sposób podejście prawne będzie można doskonale uspójnić z rzeczywistością ekonomiczną i finansową umowy koncesji.

Uzasadnienie

Spójność z poprawkami do artykułów.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą napotkać okoliczności zewnętrzne, których nie mogły przewidzieć w momencie udzielania koncesji. W takim przypadku niezbędny jest pewien stopień elastyczności w celu dostosowania koncesji do tych okoliczności bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie koncesji. Pojęcie nieprzewidzianych okoliczności, których instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający, działający z należytą starannością, nie mogli przewidzieć, odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, biorąc pod uwagę dostępne środki, charakter i cechy danego projektu, dobre praktyki właściwe dla danej dziedziny oraz konieczność zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystywanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie ma ono jednak zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia, ponieważ w takiej sytuacji można zakładać hipotetyczny wpływ na wynik.

(35) Koncesjodawca może napotkać okoliczności zewnętrzne, których nie mógł przewidzieć w momencie udzielania koncesji. W takim przypadku niezbędny jest pewien stopień elastyczności w celu dostosowania koncesji do tych okoliczności bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie koncesji. Pojęcie nieprzewidzianych okoliczności, których koncesjodawca, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez koncesjodawcę, biorąc pod uwagę dostępne środki, charakter i cechy danego projektu, dobre praktyki właściwe dla danej dziedziny oraz konieczność zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystywanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie ma ono jednak zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całej koncesji, na przykład przez zastąpienie robót budowlanych lub usług będących przedmiotem koncesji innym przedmiotem zamówienia lub przez wprowadzenie warunków, które mogłyby mieć wpływ na wynik.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Zgodnie z zasadami równego traktowania i przejrzystości, zwycięskiego oferenta nie można zastąpić innym wykonawcą bez ponownego otwarcia koncesji na konkurencję. Zwycięski oferent realizujący koncesję może jednak w trakcie realizacji koncesji podlegać pewnym zmianom strukturalnym, takim jak czysto wewnętrzne reorganizacje, fuzje i przejęcia czy postępowanie upadłościowe, lub zostać zastąpiony na podstawie klauzuli umownej znanej wszystkim oferentom i zgodnie z zasadami równego traktowania i przejrzystości. Tego rodzaju zmiany strukturalne nie powinny automatycznie wiązać się z wymogiem przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie koncesji dla wszystkich koncesji realizowanych przez ten podmiot.

(36) Zgodnie z zasadami równego traktowania i przejrzystości, zwycięskiego oferenta nie można zastąpić innym wykonawcą bez ponownego otwarcia koncesji na konkurencję. Zwycięski oferent realizujący koncesję może jednak w trakcie realizacji koncesji podlegać pewnym zmianom strukturalnym, takim jak czysto wewnętrzne reorganizacje, fuzje i przejęcia, przeniesienie trwałego lub obrotowego majątku między przedsiębiorstwami czy postępowanie upadłościowe, lub zostać zastąpiony na podstawie klauzuli umownej znanej wszystkim oferentom i zgodnie z zasadami równego traktowania i przejrzystości. Tego rodzaju zmiany strukturalne nie powinny automatycznie wiązać się z wymogiem przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie koncesji dla wszystkich koncesji realizowanych przez ten podmiot.

Uzasadnienie

Spójność ze zmienionym art. 42.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające powinny mieć możliwość przewidzenia modyfikacji koncesji bezpośrednio w umowie koncesji, w drodze klauzul rewizji, jednak klauzule takie nie powinny dawać im nieograniczonej swobody decyzyjnej. W niniejszej dyrektywie należy zatem określić, do jakiego stopnia możliwe jest wprowadzanie modyfikacji do pierwotnej koncesji.

(37) Koncesjodawca powinien mieć możliwość przewidzenia modyfikacji koncesji bezpośrednio w umowie koncesji, w drodze klauzul rewizji, jednak klauzule takie nie powinny dawać im nieograniczonej swobody decyzyjnej. W niniejszej dyrektywie należy zatem określić, do jakiego stopnia możliwe jest wprowadzanie modyfikacji do pierwotnej koncesji.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) W celu dostosowania się do szybkich zmian technicznych i gospodarczych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy. Szczegóły techniczne i charakterystyki urządzeń do elektronicznego odbioru należy aktualizować zgodnie z postępem technologicznym i wymogami administracyjnymi; konieczne jest również powierzenie Komisji uprawnienia do ustanawiania obowiązkowych standardów technicznych w zakresie komunikacji elektronicznej w celu zagwarantowania kompatybilności formatów technicznych, procesów i przekazywanych wiadomości w procedurach udzielania koncesji przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem postępu technologicznego i wymogów administracyjnych. Należy ponadto pilnie dostosować wykaz unijnych aktów ustawodawczych ustanawiających wspólne metodyki obliczania kosztów cyklu życia, aby uwzględnić środki przyjęte na poziomie sektorowym. Aby sprostać tym wymogom, Komisja powinna zostać uprawniona do prowadzenia wykazu aktów ustawodawczych uwzględniających zaktualizowane metody rachunku kosztów cyklu życia.

(38) W celu dostosowania się do szybkich zmian technicznych i gospodarczych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE, aby uaktualnić numery CPV, łącznie z tymi, które znajdują się w załącznikach I i X, kiedy jest to konieczne w związku ze zmianami w nomenklaturze CPV. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Uspójnienie ze zmienionymi art. 25 i. 40.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Unijne prawo zamówień publicznych nakłada na państwa członkowskie wymóg konsekwentnego i systematycznego monitorowania wdrażania i funkcjonowania tych przepisów w celu zapewnienia wydajnego i jednolitego stosowania unijnego prawa. W związku z tym w przypadku gdy państwa członkowskie wyznaczyły jeden organ krajowy odpowiedzialny za monitorowanie, wdrażanie i kontrolę zamówień publicznych, organ ten może realizować ten sam zakres obowiązków w odniesieniu do koncesji. Jeden organ realizujący kompleksowe zadania powinien zapewnić przegląd podstawowych trudności we wdrażaniu przepisów i proponować odpowiednie środki pozwalające zaradzić problemom o bardziej strukturalnym charakterze. Organ ten może również niezwłocznie przekazywać uwagi na temat funkcjonowania polityki w tym obszarze oraz uwagi na temat potencjalnych słabości krajowych przepisów i praktyk, przyczyniając się tym samym do szybkiej identyfikacji rozwiązań i usprawnienia procedur udzielania koncesji.

skreślony

Uzasadnienie

Uspójnienie po skreśleniu odniesienia do jednego organu kontroli w wyniku zmiany dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Uzasadnienie

Włączenie elementów dotyczących aktów delegowanych do punktu 38 preambuły.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszej dyrektywy należy powierzyć Komisji uprawienia wykonawcze w zakresie procedury dotyczącej sporządzania i przekazywania ogłoszeń oraz przesyłania i publikowania danych, o których mowa w załącznikach IV–VI, zmiany progów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję. W przypadku przyjmowania tych aktów wykonawczych, które nie mają wpływu na środki finansowe ani na charakter i zakres obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, należy stosować procedurę doradczą. Akty te charakteryzują bowiem się tym, że mają wyłącznie administracyjny cel i służą ułatwieniu stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie.

Nie dotyczy wersji polskiej

Uzasadnienie

Dostosowanie punktu preambuły do sformułowań standardowych dotyczących aktów wykonawczych. Skreślenie odniesienia do zmiany progów, które nie jest przedmiotem aktu wykonawczego.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Sekcja I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Definicje i zakres stosowania

Definicje, zakres stosowania, progi i metody obliczania wartości koncesji

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące procedur udzielania zamówień przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające w odniesieniu do koncesji, których szacunkowa wartość jest nie mniejsza niż kwoty progowe określone w art. 5.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy mające zastosowanie do procedur udzielania koncesji na roboty budowlane lub usługi, których szacunkowa wartość jest nie mniejsza niż kwoty progowe określone w art. 6, i udzielonych wykonawcom przez jeden z następujących podmiotów:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do nabywania robót budowlanych lub usług, w tym dostaw towarów, które są uboczne w stosunku do przedmiotu koncesji, od wykonawców wybranych przez:

 

a) instytucje zamawiające, niezależnie od tego, czy roboty budowlane lub usługi, a także związane z nimi dostawy, przeznaczone są do celów publicznych;

a) instytucje zamawiające;

b) podmioty zamawiające, pod warunkiem że roboty budowlane lub usługi, a także związane z nimi dostawy, przeznaczone są do realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III.

b) podmioty zamawiające, pod warunkiem że roboty budowlane lub usługi przeznaczone są do realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III.

Uzasadnienie

Uściślenie zakresu stosowania dyrektywy i skreślenie słownictwa zapożyczonego z zamówień publicznych (procedura udzielania zamówień, nabycie robót budowlanych/usług, dostawy).

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1 a

 

Zasada swobodnego administrowania przez organy publiczne

 

Niniejsza dyrektywa uznaje zasadę swobodnego administrowania przez organy publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Te ostatnie mają swobodę decydowania, w jaki sposób najlepiej zarządzić realizacją robót i świadczeniem usług zgodnie z ustaleniami prawnymi oraz metodami, które ich zdaniem są najskuteczniejszym sposobem zapewnienia zwłaszcza wysokiego poziomu jakości, bezpieczeństwa i przystępności, równego traktowania oraz wspierania powszechego dostępu i praw użytkowników w dziedzinie usług publicznych.

 

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiającew mogą więc dokonać wyboru realizacji ich zadań w interesie publicznym własnymi środkami lub we współpracy z innymi instytucjami zamawiającymi lub zlecenia ich wykonania wykonawcom.

Uzasadnienie

Potwierdzenie zasady swobodnego administrowania przez organy publiczne, które mają swobodę wyboru sposobu zarządzania zadaniami pozostającymi w ich gestii (wykonywanie zadań przez nie same lub zlecanie podmiotom trzecim). Dyrektywa nie narzuca konkretnego wyboru sposobu zarządzania, lecz przewiduje zasady w przypadku zlecania podmiotom trzecim (koncesja).

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1b

 

Zasady przejrzystości stosowane przez władze publiczne

 

Szczegóły umów koncesyjnych, w tym informacje dotyczące przenoszenia zasadniczej części ryzyka ekonomicznego, o czym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 akapit trzeci, oraz ewentualnych płatności z koncesjodawcy na wykonawcę są podawane do wiadomości publicznej i podlegają kontroli z zastrzeżeniem postanowień dotyczących poufności zawartych w art. 24.

 

Wszelkie kolejne modyfikacje umowy są również podawane do wiadomości publicznej.

 

 

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1c

 

Swoboda określania do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

 

 

 

 

 

Niniejsza dyrektywa nie ogranicza swobody państw członkowskich w zakresie określenia, w zgodzie z prawem wspólnotowym, co uważają za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, w jaki sposób usługi te powinny być zorganizowane i finansowane, zgodnie z zasadami pomocy państwa, oraz jakim szczegółowym wymogom powinny podlegać.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) „koncesje” oznaczają koncesje publiczne na roboty budowlane, koncesje na roboty budowlane lub koncesje na usługi;

(1) „koncesje” oznaczają koncesje na roboty budowlane lub koncesje na usługi, jak określono w lit. a) i b) poniżej:

 

 

a) „koncesja na roboty budowlane” oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie, na mocy której co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub co najmniej jeden podmiot zamawiający zleca wykonanie robót budowlanych co najmniej jednemu wykonawcy, i w przypadku której wynagrodzenie stanowi albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością;

 

 

b) „koncesja na usługi” oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie, na mocy której co najmniej jedna instytucja zamawiająca lub co najmniej jeden podmiot zamawiający zleca świadczenie usługi co najmniej jednemu wykonawcy i w przypadku której wynagrodzenie za takie zlecenie stanowi albo wyłącznie prawo do świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością.

 

 

Przyznanie koncesji na roboty lub usługi oznacza przeniesienie na koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka gospodarczego związanego z eksploatacją tych obiektów lub wykonywaniem tych usług określanego jako ryzyko narażenia na niebezpieczeństwa rynku i obejmującego zarówno ryzyko związane z popytem, jak i z podażą. Uznaje się, że koncesjonariusz przejmuje zasadniczą część ryzyka gospodarczego w przypadkach, gdy w normalnych warukach eksploatacji i zgodnie z postanowieniami umowy, nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych ani kosztów poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji.

Uzasadnienie

Skreślenie różnicy między koncesją publiczną na roboty budowlane i koncesją na roboty budowlane, wynikającej z charakteru koncesjodawcy (podmiot zamawiający lub instytucja zamawiająca), gdyż nie wnosi to wartości dodanej do tekstu.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) „koncesja publiczna na roboty budowlane” oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy co najmniej jedną instytucją zamawiającą a co najmniej jednym wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, w przypadku której wynagrodzenie za roboty budowlane, które mają być wykonane, stanowi albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością;

skreślony

 

 

 

 

Uzasadnienie

Doprecyzowanie pojęcia koncesji i jej specyfiki w porównaniu z zamówieniem publicznym: zlecenia zadania, za które odpowiedzialny jest koncesjodawca, innemu wykonawcy; przeniesienie ryzyka ponoszonego przez koncesjodawcę na koncesjonariusza; przeniesienie na koncesjonariusza prawa do eksploatacji obiektów budowlanych lub wykonywana usług będących przedmiotem koncesji; płatność koncesjonariusza na podstawie eksploatacji obiektów budowlanych lub wykonywana usług. skreślony

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) „wykonawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny lub grupę takich osób lub podmiotów, w tym konsorcja przedsiębiorstw, które oferują wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług na rynku.

Uzasadnienie

Zmiana miejsca definicji, aby zachować bardziej logiczną kolejność. Pierwotnie art. 2 pkt 10 wniosku Komisji.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) „koncesjodawca” oznacza instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, które udzielają koncesji wykonawcy.

Uzasadnienie

Wprowadzenie pojęcia koncesjodawcy na oznaczenie instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających, kiedy mowa o nich razem. Koncesjodawca udziela koncesji koncesjonariuszowi.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) „kandydat” oznacza wykonawcę, który ubiegał się o zaproszenie lub został zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji.

Uzasadnienie

Zmiana miejsca definicji, aby zachować bardziej logiczną kolejność. Pierwotnie art. 2 pkt 8 wniosku Komisji.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2d) „oferent” oznacza wykonawcę, który złożył ofertę.

Uzasadnienie

Zmiana miejsca definicji, aby zachować bardziej logiczną kolejność. Pierwotnie art. 2 pkt 11 wniosku Komisji.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2e) „koncesjonariusz” oznacza wykonawcę, któremu udzielono koncesji;

Uzasadnienie

Zmiana miejsca definicji, aby zachować bardziej logiczną kolejność. Pierwotnie art. 2 pkt 9 wniosku Komisji.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2f) „dokumenty specyfikujące koncesję” oznaczają wszelkie dokumenty opracowane przez koncesjodawcę, do których ten ostatni odwołuje się w celu opisania lub określenia elementów koncesji i postępowania o udzielenie koncesji;

Uzasadnienie

Wyeliminowanie słownictwa z zakresu zamówień publicznych; definicja uproszczona i przeniesiona w inne miejsce, aby zachować bardziej logiczną kolejność. Pierwotnie art. 2 pkt 13 wniosku Komisji.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) „koncesja na roboty budowlane” oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy co najmniej jednym podmiotem zamawiającym a co najmniej jednym wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, w przypadku której wynagrodzenie za roboty budowlane, które mają być wykonane, stanowi albo wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością;

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana miejsca i modyfikacja definicji, por. nowy art. 2 pkt 2.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) „wykonanie robót budowlanych” oznacza realizację albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych związanych z jednym z rodzajów działalności określonych w załączniku I, lub obiektu budowlanego, lub realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą mającą decydujący wpływ na rodzaj lub projekt obiektu;

(5) „wykonanie robót budowlanych” oznacza realizację albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych związanych z jednym z rodzajów działalności określonych w załączniku I, lub obiektu budowlanego, lub realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez koncesjodawcę mającą decydujący wpływ na rodzaj lub projekt obiektu;

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o charakterze odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy co najmniej jedną instytucją zamawiającą lub podmiotem zamawiającym a co najmniej jednym wykonawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług innych niż usługi wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku której wynagrodzenie za usługi, które mają być świadczone, stanowi albo wyłącznie prawo do świadczenia usług będących przedmiotem umowy, albo takie prawo wraz z płatnością;

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana miejsca i modyfikacja definicji, por. nowy art. 2 pkt 2.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) „kandydat” oznacza wykonawcę, który ubiegał się o zaproszenie lub został zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji;

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana miejsca definicji, por. nowy art. 2 pkt 2c.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) „koncesjonariusz” oznacza wykonawcę, któremu udzielono koncesji;

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana miejsca definicji, por. nowy art. 2 pkt 2d.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) „wykonawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot publiczny lub grupę takich osób lub podmiotów, które oferują wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług na rynku;

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana miejsca definicji, por. nowy art. 2 pkt 2a.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) „oferent” oznacza wykonawcę, który złożył ofertę;

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana miejsca definicji, por. nowy art. 2 pkt 2d.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) „środki elektroniczne” oznaczają korzystanie ze środków wykorzystujących sprzęt elektroniczny w celu przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przechowywania danych, które są przesyłane, przenoszone i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych;

(12) „środki elektroniczne” oznaczają środki wykorzystujące sprzęt elektroniczny w celu przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przechowywania danych, które są przesyłane, przenoszone i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych; w przypadku koncesji na wykonanie robót budowlanych „środki elektroniczne” oznaczają również stosowanie interoperacyjnych trójwymiarowych obrazów cyfrowych obejmujących projekt, wykonanie oraz obsługę budynku lub infrastruktury;

Uzasadnienie

Jest to podstawowe narzędzie umożliwiające instytucjom zamawiającym usprawnienie procesu decyzyjnego pod względem oszczędości i efektywności. Środek ten umożliwi zaoszczędzenie pieniędzy podatników poprzez zagwarantowanie dokonania stosunkowo nieskomplikowanej oceny projektów alternatywnych, a w szczególności stwierdzenie, czy inne oszczędności w cyklu życia zostały prawidłowo wycenione i czy dokonano ich prawidłowego porównania.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) „prawa specjalne lub wyłączne” oznaczają prawa przyznane przez właściwy organ państwa członkowskiego w drodze dowolnych przepisów ustawodawczych, wykonawczych lub administracyjnych, których wynikiem jest zastrzeżenie wykonywania działalności dla jednego lub kilku wykonawców oraz które wywierają istotny wpływ na możliwość wykonywania wspomnianej działalności przez innych wykonawców.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) „dokumenty specyfikujące koncesję” oznaczają wszelkie dokumenty, które zostały wytworzone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający lub do których odwołuje się instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający w celu opisania lub ustalenia elementów zamówienia lub postępowania, w tym ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacje techniczne, proponowane warunki umowy, formaty przedstawiania dokumentów przez kandydatów i oferentów, informacje na temat mających ogólne zastosowanie obowiązków oraz wszelkie dokumenty dodatkowe;

skreślony

Uzasadnienie

Zmiana miejsca i modyfikacja definicji, por. nowy art. 2 pkt 2f.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym produkcję, transport, użytkowanie i utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, oczyszczenie i finalizację;

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie odniesień do obliczania kosztów cyklu życia produktu łączące się ze skreśleniem kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Koncesjodawca ma bowiem swobodę wyboru takich kryteriów udzielenia koncesji, jakie uzna za najbardziej celowe, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów niniejszej dyrektywy.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu budowlanego lub świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 7 obejmuje przeniesienie na koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji. Uznaje się, że koncesjonariusz przejmuje zasadniczą część ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji, jeśli nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych ani kosztów poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji.

skreślony

Ryzyko ekonomiczne może stanowić:

 

a) ryzyko związane z eksploatacją obiektów budowlanych lub popytem na świadczoną usługę; lub

 

b) ryzyko związane z dostępnością infrastruktury zapewnianej przez koncesjonariusza lub wykorzystywanej do świadczenia usług użytkownikom.

 

Uzasadnienie

Koncesjodawca ma bowiem swobodę wyboru takich kryteriów udzielenia koncesji, jakie uzna za najbardziej celowe, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów niniejszej dyrektywy. skreślony

Poprawka  85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów niniejszej dyrektywy „instytucje zamawiające” oznaczają państwo, instytucje regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego, związki złożone z jednej lub wielu takich instytucji lub z jednego lub wielu podmiotów prawa publicznego, inne niż udzielające koncesji do celów wykonywania działalności wymienionej w załączniku III.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. „Instytucje regionalne” obejmują wszystkie instytucje jednostek administracyjnych poziomu NUTS 1 i 2, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. „Instytucje lokalne” obejmują wszystkie instytucje jednostek administracyjnych poziomu NUTS 3 oraz mniejszych jednostek administracyjnych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1059/2003.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. „Podmiot prawa publicznego” oznacza podmiot, który posiada wszystkie poniższe cechy:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów niniejszej dyrektywy „podmioty zamawiające” mają jedno z poniższych znaczeń:

1. Do celów niniejszej dyrektywy „podmioty zamawiające” są to podmioty udzielające koncesji do celów wykonywania jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III, i oznaczają:

(1) „instytucje zamawiające” oznaczają państwo, instytucje regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego, związki złożone z jednej lub wielu takich instytucji lub z jednego lub wielu podmiotów prawa publicznego zdefiniowanych w art. 3 ust. 2-4;

a) państwo, instytucje regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego, związki złożone z jednej lub wielu takich instytucji lub z jednego lub wielu podmiotów prawa publicznego zdefiniowanych w art. 3 ust. 2, ust. 3 i ust. 4;

(2) przedsiębiorstwa publiczne zdefiniowane w ust. 2 niniejszego artykułu;

b) przedsiębiorstwa publiczne zdefiniowane w ust. 2 niniejszego artykułu;

(3) podmioty niebędące instytucjami zamawiającymi ani przedsiębiorstwami publicznymi, prowadzące działalność na podstawie praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ państwa członkowskiego

c) podmioty niebędące instytucjami zamawiającymi ani przedsiębiorstwami publicznymi, ale prowadzące działalność na podstawie praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych przez właściwy organ państwa członkowskiego do celów wykonywania jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku III.

gdy udzielają koncesji w celu realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III;

 

Uzasadnienie

Doprecyzowanie ustępu, aby poprawić czytelność.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. „Prawa specjalne lub wyłączne” oznaczają prawa przyznane przez właściwy organ państwa członkowskiego w drodze dowolnych przepisów ustawodawczych, wykonawczych lub administracyjnych, których wynikiem jest zastrzeżenie wykonywania działalności określonej w załączniku III dla jednego lub kilku podmiotów oraz które wywierają istotny wpływ na możliwość wykonywania wspomnianej działalności przez inne podmioty.

skreślony

Prawa, które przyznano w drodze procedury zapewniającej odpowiednie nagłośnienie postępowania i których przyznanie opierało się na obiektywnych kryteriach, zgodnych w szczególności z prawem unijnym, nie stanowią „praw specjalnych lub wyłącznych” w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Procedury te obejmują:

 

a) procedury udzielania zamówienia z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie spełniające wymogi dyrektywy [2004/18/WE lub 2004/17/WE] lub niniejszej dyrektywy;

 

b) procedury, których podstawę stanowią inne unijne akty ustawodawcze wymienione w załączniku XI, zapewniających odpowiednią uprzednią przejrzystość w zakresie przyznawania zezwoleń w oparciu o obiektywne kryteria.

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 46 w odniesieniu do zmiany wykazu unijnych aktów ustawodawczych określonych w załączniku XI, w przypadku gdy takie zmiany okażą się konieczne w związku z przyjęciem lub uchyleniem przepisów unijnych.

 

Uzasadnienie

Definicja praw specjalnych lub wyłącznych przeniesiona do art. 2

Poprawka  91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreślony

Progi

 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących koncesji, których wartość wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR:

 

a) koncesji zawartych przez podmioty zamawiające w celu realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III;

 

b) koncesji zawartych przez instytucje zamawiające.

 

2. Koncesje na usługi, których wartość wynosi nie mniej niż 2 500 000 EUR, lecz nie więcej niż 5 000 000 EUR, innych niż usługi społeczne i inne szczególne usługi, podlegają obowiązkowi publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z art. 27 i 28.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie tekstu, gdyż przedmiotowe koncesje są już określone w art. 1 i włączenie art. 5 do art. 6. Skreślenie pośredniego progu 2,5 – 5 mln EUR, nakładającego obowiązek publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji, aby uprościć dyrektywę i wyeliminować wszelkie dodatkowe ciężary biurokratyczne.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

Artykuł 6

Metody obliczania szacunkowej wartości koncesji

Progi i metody obliczania szacunkowej wartości koncesji

 

-1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do koncesji, których wartość wynosi nie mniej niż 8 000 000 EUR.

1. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz przedłużeń okresu ważności koncesji.

1. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji jest jej obrót bez podatku w okresie ważności umowy, oszacowany przez koncesjodawcę, do którego dodaje się ewentualne publiczne dotacje inwestycyjne otrzymane przez koncesjonariusza.

 

Ta szacunkowa wartość obowiązuje w chwili wysłania ogłoszenia o koncesji lub, w przypadku gdy nie jest ono wymagane, w chwili rozpoczęcia przez koncesjodawcę postępowania o udzielenie koncesji.

 

Jeżeli wartość ta ulega zmianie w wyniku negocjacji prowadzonych w trakcie postępowania o udzielenie koncesji, obowiązuje szacunkowa wartość określona w chwili podpisania umowy.

2. Szacunkową wartość koncesji oblicza się jako wartość całości robót budowlanych lub usług, nawet zakupionych w ramach różnych umów, o ile umowy te są częścią jednego projektu. Na występowanie jednego projektu wskazuje uprzednie opracowanie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający ogólnego planu i koncepcji, fakt, że różne nabyte elementy pełnią jedną funkcję gospodarczą i techniczną lub że są w inny sposób logicznie powiązane.

2. Szacunkową wartość koncesji oblicza się jako wartość całości robót budowlanych i/lub usług, będących częścią jednego projektu koncesji, łącznie z badaniami wykonanymi przez podmiot gospodarczy dla celów koncesji. Występowanie jednego projektu może być dowiedzione poprzez uprzednie opracowanie przez koncesjodawcę ogólnego planu i koncepcji, poprzez fakt, że różne elementy projektu koncesji pełnią jedną funkcję gospodarczą i techniczną lub że są w inny sposób logicznie powiązane.

W przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający przewiduje nagrody lub wynagrodzenia dla kandydatów lub oferentów, uwzględnia je on przy obliczaniu szacunkowej wartości koncesji.

 

3. Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości koncesji nie można dokonywać z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Projekt robót budowlanych lub całość usług nie mogą być zatem dzielone w celu uniknięcia objęcia ich zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, chyba że taki podział jest uzasadniony obiektywnymi powodami.

3. Oszacowania wartości koncesji nie można dokonywać z zamiarem wyłączenia jej z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

 

3a. Szacunkową wartość koncesji oblicza się przy użyciu obiektywnej metody.

4. Szacunkowa wartość obowiązuje w chwili wysłania ogłoszenia o koncesji lub, w przypadku gdy nie przewiduje się takiego ogłoszenia, w chwili rozpoczęcia przez instytucję zamawiającą lub podmiot zmawiający postępowania o udzielenie koncesji, w tym, w szczególności, przez zdefiniowanie podstawowych cech planowanej koncesji, którego instytucja lub podmiot zamierza udzielić.

 

5. W odniesieniu do koncesji publicznych na roboty budowlane i koncesji na roboty budowlane, przy obliczaniu ich szacunkowej wartości uwzględnia się zarówno koszt robót budowlanych, jak i szacunkową całkowitą wartość dostaw i usług oddawanych do dyspozycji przedsiębiorcy budowlanego przez instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

 

6. W przypadku gdy przewidywana realizacja obiektu budowlanego lub nabycie usług skutkuje udzieleniem koncesji w tym samym czasie w odrębnych częściach, uwzględnia się szacunkową całkowitą wartość wszystkich tych części.

 

7. W przypadku gdy łączna wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 5, przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia.

 

8. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą udzielić koncesji na poszczególne części bez stosowania przepisów dotyczących postępowania o udzielenie koncesji przewidzianych w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że szacunkowa wartość bez VAT danej części wynosi mniej niż 1 mln EUR. Łączna wartość części koncesji udzielonych bez stosowania przepisów niniejszej dyrektywy nie może jednak przekroczyć 20 % łącznej wartości wszystkich części, na które został podzielony planowany obiekt budowlany lub planowany zakup usług.

 

9. Wartość koncesji na usługi stanowi szacunkowa całkowita wartość usług, które mają być świadczone przez koncesjonariusza w całym okresie ważności koncesji, obliczona zgodnie z obiektywną metodyką, którą musi być określona w ogłoszeniu o koncesji lub w dokumentach dotyczących koncesji.

 

Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji, stosownie do przypadku, jest:

 

a) w przypadku usług ubezpieczeniowych: należna składka oraz inne rodzaje wynagrodzenia;

 

b) w przypadku usług bankowych i innych usług finansowych: opłaty, prowizje, odsetki oraz inne rodzaje wynagrodzenia;

 

c) w przypadku usług wykonania projektu: należne opłaty lub prowizje oraz inne rodzaje wynagrodzenia.

 

10. Wartość koncesji obejmuje zarówno szacunkowe przychody, które mają zostać uzyskane od osób trzecich, oraz kwoty, które mają zostać zapłacone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

 

Uzasadnienie

Ponowne zredagowanie art. 6 i włączenie art. 5 w celu doprecyzowania dyrektywy. Proponowane przepisy są zbyt złożone, niejasne i powodują nieuzasadnione różnice między koncesjami na roboty budowlane i na usługi. Propozycja: posiadanie metody obliczania prostej i jednakowej niezależnie od przedmiotu koncesji, ponieważ te same przepisy mają zastosowanie do koncesji na roboty budowlane i na usługi, a mieszany charakter większości umów (roboty i usługi) powodowałby trudności w określeniu obowiązującego progu.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreślony

Zasady ogólne

 

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zapewniają równe traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Projekt postępowania o udzielenie koncesji nie może być opracowywany z zamiarem wyłączenia tej koncesji z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy lub celowego ograniczenia konkurencji.

 

Uzasadnienie

Utrzymanie i włączenie tego artykułu do części poświęconej zasadom postępowania o udzielenie koncesji (nowy artykuł – 26a).

Poprawka  94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na usługi udzielone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający wykonawcy, który jest podmiotem zamawiającym lub stowarzyszeniem tychże podmiotów, na podstawie prawa wyłącznego, które przysługuje temu wykonawcy na mocy właściwych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które zostały opublikowane, i które zostało przyznane zgodnie z postanowieniami Traktatu i unijnym przepisami sektorowymi dotyczącymi zarządzania infrastrukturą sieciową w odniesieniu do rodzajów działalności określonych w załączniku III.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na usługi dotyczące jednego rodzaju działalności określonej w załączniku III, tym do koncesji na usługi dotyczące zarządzania infrastrukturą sieciową w odniesieniu do tego rodzaju działalności, jeżeli koncesje te są udzielane wykonawcy na podstawie prawa wyłącznego, które przysługuje temu wykonawcy na mocy właściwych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych i które zostało przyznane zgodnie z postanowieniami Traktatu i unijnym przepisami sektorowymi.

 

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, jeżeli w przepisach sektorowych, o których mowa w akapicie pierwszym, nie określono obowiązków w zakresie przejrzystości mających zastosowanie do danego sektora, stosuje się postanowienia art. 27 ust. 1 i 3.

 

W przypadku, gdy państwo członkowskie przyznaje wykonawcy wyłączne prawo do prowadzenia jednego rodzaju działalności określonej w załączniku III, informuje o tym Komisję w terminie jednego miesiąca od przyzania tego wyłącznego prawa.

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu wyłączenia w odniesieniu do koncesji na usługi, udzielonych na podstawie prawa wyłącznego (niezależnie od działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą sieciową w odniesieniu do rodzajów działalności określonych w załączniku III). W celu uniknięcia nadużyć tego rodzaju wyłączne prawa powinny zostać zgłaszane Komisji.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli w przepisach sektorowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie określono obowiązków w zakresie przejrzystości mających zastosowanie do danego sektora, stosuje się wymogi określone w art. 27 ust. 1 i 3.

skreślony

Uzasadnienie

Ustęp ten został włączony do art. 8 ust. 1

Poprawka  96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na usługi transportu lotniczego świadczone w oparciu o udzieloną koncesję w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania usług lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie)1 lub na usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego2.

 

_________________

 

1 Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.

 

2 Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1.

Uzasadnienie

Nowy ustęp pochodzi z art. 8 ust. 5 lit. f) i g) wniosku Komisji.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji, które instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma obowiązek udzielić lub zorganizować zgodnie z procedurami udzielania zamówień określonymi:

3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji, które koncesjodawca ma obowiązek udzielić lub zorganizować zgodnie z procedurami udzielania koncesji określonymi:

Uzasadnienie

Uproszczenie i ograniczenie nieistotnych przepisów dyrektywy.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w umowie międzynarodowej zawartej zgodnie z Traktatem między państwem członkowskim a jednym lub wieloma państwami trzecimi i obejmującej roboty budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone na potrzeby wspólnej realizacji lub eksploatacji projektu przez państwa-sygnatariuszy;

a) w umowie międzynarodowej zawartej zgodnie z Traktatem między państwem członkowskim a jednym lub wieloma państwami trzecimi i obejmującej roboty budowlane lub usługi przeznaczone na potrzeby wspólnej realizacji lub eksploatacji projektu przez państwa-sygnatariuszy;

Uzasadnienie

Uproszczenie i ograniczenie nieistotnych przepisów dyrektywy.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

O wszelkich umowach określonych w akapicie pierwszym lit. a) informuje się Komisję, która może skonsultować się z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 48.

skreślony

Do celów akapitu pierwszego lit. d), jeżeli koncesja jest w znaczącym stopniu współfinansowana przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, strony uzgadniają, jakie procedury udzielania koncesji mają zastosowanie, przy czym muszą być one zgodne z postanowieniami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie i ograniczenie nieistotnych przepisów dyrektywy.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania, z zastrzeżeniem art. 346 Traktatu, do udzielania koncesji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w zakresie, w jakim przepisy ustanowione w niniejszej dyrektywie nie są w stanie zapewnić ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego.

4. Z zastrzeżeniem art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do udzielania koncesji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, z wyjątkiem:

 

a) koncesji, w przypadku których stosowanie niniejszej dyrektywy zobowiązałoby państwo członkowskie do dostarczenia informacji, których ujawnienie uznaje ono za sprzeczne z jego podstawowymi interesami bezpieczeństwa lub zamówieniu i realizacji koncesji muszą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi w danym państwie członkowskim, w przypadku, gdy państwo członkowskie ustaliło, że ochrona podstawowych interesów w zakresie bezpieczeństwa nie może zostać zagwarantowana przez mniej inwazyjne środki, na przykład przez te określone w ust. 4a);

 

b) koncesji przyznanych w ramach programu współpracy, o którym mowa w art. 13 lit. c) dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa1;

 

c) zamówień udzielanych przez rząd innemu rządowi, odnoszących się do robót i usług bezpośrednio związanych ze sprzętem wojskowym lub sprzętem mającym newralgiczny charakter lub robotami i usługami specjalnie na cele wojskowe, bądź robotami i usługami mającymi newralgiczny charakter;

 

d) koncesji udzielonych w państwie trzecim, realizowanych podczas rozmieszczenia sił poza terytorium Unii, w przypadku gdy względy operacyjne wymagają udzielenia ich wykonawcom usytuowanym w strefie prowadzenia działań;

 

_________

1 Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest częścią pakietu mającego na celu zagwarantowanie, że niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak również odnośne artykuły traktatu nie będą się ze sobą zazębiać.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji, które nie są w inny sposób wyłączone na mocy ust. 4, w zakresie, w jakim ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego nie może zostać zagwarantowana przez mniej inwazyjne środki, na przykład przez nałożenie wymogów mających na celu ochronę poufnego charakteru informacji, które koncesjodawca udostępnia w toku postępowania o udzielenie koncesji zgodnie z niniejszą dyrektywą.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest częścią pakietu mającego na celu zagwarantowanie, że niniejsza dyrektywa oraz dyrektywa w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak również odnośne artykuły traktatu nie będą się ze sobą zazębiać.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nabycia lub najmu/dzierżawy, bez względu na sposób finansowania, gruntu, istniejących budynków lub innych nieruchomości lub praw do nich; zakres niniejszej dyrektywy obejmuje jednakże koncesje na usługi finansowe, udzielone w dowolnej formie równocześnie z zawarciem umowy nabycia lub najmu/dzierżawy, przed jej zawarciem lub po jej zawarciu;

a) nabycia, najmu/dzierżawy lub leasingu, przez instytucje zamawiające lub podmiot zamawiający, bez względu na sposób finansowania, gruntu, istniejących budynków lub innych nieruchomości lub praw do nich;

Uzasadnienie

Nie istnieje koncesja na usługi finansowe. Wynajęcie/ wydzierżawienie jest opcją, która nie została początkowo przewidziana w dyrektywie, a która powinna zostać uwzględniona (powiązanie z punktem 6 preambuły).

Poprawka  103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zamówień udzielanych przez nadawców na potrzeby nabycia, opracowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych przeznaczonych do nadawania, zdefiniowanego jako transmisja i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej sieci elektronicznej, ani do koncesji dotyczących czasu antenowego udzielanych nadawcom;

b) zamówień udzielanych przez nadawców na potrzeby nabycia, opracowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych i związanych z nimi usług przygotowawczych przeznaczonych na potrzeby usług medialnych, ani do koncesji dotyczących czasu antenowego udzielanych nadawcom; do celów niniejszej dyrektywy usługi medialne oznaczają wszystkie formy transmisji i rozpowszechniania za pośrednictwem dowolnej sieci elektronicznej

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie w ustępie zmian technologicznych, jakie zaszły w sektorze środków przekazu.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, usług banku centralnego oraz operacji przeprowadzanych z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej (EFSF);

d) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych1, usług banku centralnego oraz operacji przeprowadzanych z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej (EFSF) i transakcji służących pozyskiwaniu środków finansowych i kapitału przez instytucje zamawiające;

 

____________

1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) umów o pracę;

skreślona

Uzasadnienie

Uproszczenie dyrektywy poprzez usunięcie fragmentu, który jest jedynie powieleniem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Zgodnie z wiedzą sprawozdawcy nie istnieją koncesje na tego rodzaju usługi.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) usług transportu lotniczego świadczonych w oparciu o udzieloną koncesję w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady;

skreślona

Uzasadnienie

Reorganizacja art. 8 dyrektywy w odniesieniu do wyłączeń sektorowych wynikających z przepisów europejskich (ust. 2 a nowy).

Poprawka  107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.

skreślona

Uzasadnienie

Reorganizacja art. 8 dyrektywy w odniesieniu do wyłączeń sektorowych wynikających z przepisów europejskich (ust. 2 a nowy). Zastosowanie definicji koncesji na usługi w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 wynika z art. 50 niniejszej dyrektywy.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) obrony cywilnej, ochrony ludności i codziennej ochrony przed zagrożeniami;

Poprawka  109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nadawanie, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b), obejmuje transmisję i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej sieci elektronicznej.

skreślony

Uzasadnienie

Ten ustęp uwzględniono w art. 8 ust. 5 lit. b).

Poprawka  110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustępy 5 a i 5 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na usługi dotyczące działalności w dziedzinie gier losowych związanych z ryzykiem finansowym wynikającym z zaangażowania środków pieniężnych w gry hazardowe (to znaczy loterie lub zakłady) udzielonych jednemu lub większej liczbie podmiotów przez jedno lub kilka państw członkowskich na podstawie praw wyłącznych przyznanych na mocy właściwych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, zgodnie z postanowieniami traktatów.

 

5b. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji, których podmioty zamawiające udzielają w innym celu niż wykonywanie ich działalności, określonej w załączniku III, lub w celu wykonywania takiej działalności w państwie trzecim, w warunkach niewymagających fizycznego wykorzystania sieci lub obszaru geograficznego w obrębie Unii.

Uzasadnienie

Reorganizacja i uproszczenie dyrektywy (włączenie art. 10 ust. 1 do art. 8 ust. 5 lit. a (nowy))

Poprawka  111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji, których głównym celem jest umożliwienie instytucjom zamawiającym udostępnienia lub eksploatacji publicznych sieci łączności lub świadczenia odbiorcom publicznym usługi łączności elektronicznej lub większej liczby usług łączności elektronicznej.

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji, których głównym celem jest umożliwienie instytucjom zamawiającym udostępnienia lub eksploatacji publicznych sieci łączności zdefiniowanych w art. 6 lit. d) dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej1, lub świadczenia odbiorcom publicznym usługi łączności elektronicznej lub większej liczby usług łączności elektronicznej określonych w art. 2 lit. c) tejże dyrektywy.

 

________________

 

1 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33.

Uzasadnienie

Uproszczenie dyrektywy poprzez zastąpienie definicji Umocowaniem do odpowiednich przepisów (dyrektywa 2002/21/WE).

Poprawka  112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów niniejszego artykułu:

skreślony

a) „publiczna sieć łączności” oznacza sieć łączności elektronicznej wykorzystywaną całkowicie lub głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług łączności elektronicznej, które wspierają przekazywanie informacji pomiędzy punktami końcowymi sieci;

 

b) „sieć łączności elektronicznej” oznacza systemy transmisyjne oraz, w stosownych przypadkach, urządzenia przełączające lub routingowe oraz inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają przekazywanie sygnałów przewodowo, za pomocą radia, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych, w tym sieci satelitarnych, stacjonarnych (komutowanych i pakietowych, w tym internetu) i naziemnych sieci przenośnych, elektrycznych systemów kablowych, w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do przekazywania sygnałów, w sieciach nadawania radiowego i telewizyjnego oraz sieciach telewizji kablowej, niezależnie od rodzaju przekazywanej informacji;

 

c) „punkt zakończenia sieci” oznacza fizyczne miejsce, w którym abonent otrzymuje dostęp do sieci łączności publicznej; w przypadku sieci stosujących przełączanie lub przekierowywanie, punkt zakończenia sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być łączony z numerem lub nazwiskiem abonenta;

 

d) „usługa łączności elektronicznej” oznacza usługę zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem, polegającą całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej, w tym usługi telekomunikacyjne i usługi transmisyjne świadczone poprzez sieci nadawcze; nie obejmuje jednak usług związanych z zapewnianiem albo wykonywaniem kontroli treści przekazywanych przy wykorzystaniu sieci lub usług łączności elektronicznej. Spod zakresu niniejszej definicji wyłączone są usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE, jeżeli nie polegają one całkowicie lub częściowo na przekazywaniu sygnałów w sieciach łączności elektronicznej.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie dyrektywy poprzez zastąpienie definicji Umocowaniem do odpowiednich przepisów (dyrektywa 2002/21/WE).

Poprawka  113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 10

skreślony

Wyłączenia dotyczące koncesji udzielonych przez podmioty zamawiające

 

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji, których podmioty zamawiające udzielają w innym celu niż wykonywanie ich działalności, określonej w załączniku III, lub w celu wykonywania takiej działalności w państwie trzecim, w warunkach niewymagających fizycznego wykorzystania sieci lub obszaru geograficznego w obrębie Unii.

 

2. Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję lub krajowy organ nadzoru, na ich wniosek, o każdej działalności, którą uważają za wyłączoną. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii działalności, które uznaje za objęte tym wyłączeniem. Wykonując te czynności, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przy okazji przekazywania informacji.

 

Uzasadnienie

Postanowienia art. 10 ust. 1 zostały uwzględnione w art. 8 dotyczącym obowiązujących wyłączeń mających zastosowanie do koncesji udzielonych przez instytucje zamawiające i/lub podmioty zamawiające, w celu uściślenia i uproszczenia tekstu. Postanowienia art. 10 ust. 2 zostały uwzględnione w art. 13 dotyczącym informacji przekazywanych przez podmioty zamawiające w celu uściślenia i uproszczenia tekstu.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustępy 1, 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów niniejszego artykułu „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza każde przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie roczne jest skonsolidowane ze sprawozdaniem podmiotu zamawiającego, zgodnie z wymogami siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG.

1. Do celów niniejszego artykułu „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza:

 

a) każde przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie roczne jest skonsolidowane ze sprawozdaniem podmiotu zamawiającego, zgodnie z wymogami siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG; lub

2. W przypadku podmiotów niepodlegających wspomnianej dyrektywie „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza każde przedsiębiorstwo, które:

b) każde przedsiębiorstwo spełniające jeden z następujących warunków:

a) może, bezpośrednio lub pośrednio, podlegać dominującemu wpływowi podmiotu zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 2 niniejszej dyrektywy;

(i) może ono, bezpośrednio lub pośrednio, podlegać dominującemu wpływowi podmiotu zamawiającego;

b) może wywierać dominujący wpływ w stosunku do podmiotu zamawiającego;

(ii) może ono wywierać dominujący wpływ w stosunku do podmiotu zamawiającego;

c) wspólnie z podmiotem zamawiającym, podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub obowiązujących go przepisów.

(iii) wspólnie z podmiotem zamawiającym, podlega ono dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub obowiązujących go przepisów.

 

Pojęcie dominującego wpływu zostało określone w art. 4 ust. 2 akapit drugi.

3. Niezależnie od przepisów art. 15 oraz o ile spełnione są warunki określone w ust. 4, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następujących koncesji:

2. Niezależnie od przepisów art. 15 oraz o ile spełnione są warunki określone w ust. 1 i 3, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następujących koncesji:

a) koncesji udzielanych przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu;

a) koncesji udzielanych przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu; oraz

b) koncesji udzielanych przez wspólne przedsięwzięcie, utworzone wyłącznie przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia działalności określonej w załączniku III, na rzecz przedsiębiorstwa powiązanego z jednym z tych podmiotów zamawiających.

b) koncesji udzielanych przez wspólne przedsięwzięcie, utworzone wyłącznie przez co najmniej dwa podmioty zamawiające w celu prowadzenia działalności określonej w załączniku III, na rzecz przedsiębiorstwa powiązanego z jednym z tych podmiotów zamawiających.

Uzasadnienie

Reorganizacja i doprecyzowanie całego artykułu w celu wyraźnego wskazania 1) przedmiotu artykułu (wyłączenie niektórych koncesji), 2) definicji przedsiębiorstwa powiązanego (wcześniej rozdzielonej na dwa ustępy art. 11 ust. 1 i art. 11 ust. 2, których wzajemne powiązanie nie było jasne) oraz 3) warunków mających zastosowanie do wykluczeń. Skreślenie i przeniesienie odniesienia „w rozumieniu art. 4 ust. 2 niniejszej dyrektywy” ma na celu sprecyzowanie, czego ono dotyczy (dominujący wpływ, a nie podmiot zamawiający).

Poprawka  115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 4 – litery a i b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) koncesji na usługi, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących ogólnie usług za poprzednie trzy lata pochodzi ze świadczenia takich usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest ono powiązane;

a) koncesji na usługi, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego za poprzednie trzy lata, biorąc pod uwagę ogólnie wszystkie usługi świadczone przez to przedsiębiorstwo, pochodzi ze świadczenia takich usług dla podmiotu zamawiającego, z którym jest ono powiązane lub dla podmiotu zamawiającego, który sam podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym przedsiębiorstwo udzielające koncesji jest powiązane;

b) koncesji na roboty budowlane, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących ogólnie robót budowlanych za poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji takich robót budowlanych dla przedsiębiorstw, z którymi jest ono powiązane.

b) koncesji na roboty budowlane, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego za poprzednie trzy lata, biorąc pod uwagę ogólnie wszystkie roboty budowlane realizowane przez to przedsiębiorstwo, pochodzi z realizacji takich robót budowlanych dla podmiotu zamawiającego, z którym jest ono powiązane lub dla podmiotu zamawiającego, który sam podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym przedsiębiorstwo udzielające koncesji jest powiązane;

Uzasadnienie

Niezbędne uściślenie wyłączeń dotyczących przedsiębiorstw powiązanych. W obliczeniu 80% średnich obrotów powinno się brać pod uwagę wszystkie usługi świadczone przez przedsiębiorstwo powiązane (usługi realizowane dla podmiotu zamawiającego + inne usługi). Niezbędne powiązanie między 80% średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego a podmiotem zamawiającym, który udzielił przedsiębiorstwu powiązanemu koncesji, niezależnie, czy jest ono bezpośrednio powiązane lub czy podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym przedsiębiorstwo powiązane jest powiązane.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli, ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa powiązanego lub rozpoczęcia jego działalności, nie są dostępne obroty za poprzednie trzy lata, wystarczy, że przedsiębiorstwo wykaże, że obroty, o których mowa w ust. 4 lit. a) lub b), są wiarygodne, szczególnie za pomocą prognoz handlowych.

5. Jeżeli, ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa powiązanego lub rozpoczęcia jego działalności, nie są dostępne obroty za poprzednie trzy lata, wystarczy, że przedsiębiorstwo wykaże, że średnie obroty, o których mowa w ust. 4 lit. a) lub b), są wiarygodne, szczególnie za pomocą prognoz handlowych.

Uzasadnienie

Skreślenie przepisu z powodu ryzyka nadużyć.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Jeżeli więcej niż jedno przedsiębiorstwo powiązane z podmiotem zamawiającym realizuje te same lub podobne usługi, dostawy lub roboty budowlane, powyższe dane procentowe, o których mowa w ust. 4, są obliczane przy uwzględnieniu całkowitych obrotów pochodzących odpowiednio z realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych przez takie przedsiębiorstwa powiązane.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie przepisu w celu doprecyzowania i uproszczenia artykułu.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11 a

 

Przepisy przejściowe związane z art. 11

 

1. Koncesje na usługi do celów kontynuowania działalności, o której mowa w Załączniku III ust. 3, gdy dyrektywa wejdzie w życie, realizowane przez przedsiębiorstwa powiązane, określone w art. 11, mogą zostać przedłużone bez stosowania postanowień niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że 100% całkowitych obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących usług będących przedmiotem koncesji i odnoszących się do działalności, o której mowa w Załączniku III ust. 3, za poprzednie trzy lata pochodzi ze świadczenia takich usług dla podmiotów zamawiających, z którymi jest ono powiązane. W przypadku, gdy takie koncesje obejmują ograniczone obszary sąsiadujących gmin całkowite obroty przedsiębiorstwa powiązanego wynoszą 90%.

 

2. Do celów niniejszego artykułu pojęcie przedsiębiorstwa powiązanego oznacza również każde przedsiębiorstwo, które może, bezpośrednio lub pośrednio, podlegać dominującemu wpływowi podmiotu zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 2 niniejszej dyrektywy.

 

3. Przedłużenie koncesji na usługi, jak określono ust. 1, jest możliwe w ciągu trzech lat od daty, o której mowa w art. 49 ust. 1. Umowy wynikające z tego przedłużenia są ważne tak długo, jak długo spełnione są warunki określone w ust. 1, i wygasają najpóźniej 1 lipca 2020 r.

Uzasadnienie

To nowe postanowienie wprowadza okres przejściowy dla tych powiązanych przedsiębiorstw działających w sektorze wodnym i w innych dziedzinach, których działań nie można rozdzielić przy obliczaniu całkowitych obrotów w odniesieniu do warunków nałożonych w art. 11. Umożliwi to tym podmiotom dostosowanie się do obecnych zasad, nie zagrażając ich globalnej strukturze.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję lub właściwe władze krajowe, na ich wniosek, o każdej działalności, którą uważają za wyłączoną na podstawie ust. 8 ust. 5b. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii działalności, które uznaje za objęte tym wyłączeniem. Wykonując te czynności, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przy okazji przekazywania tych informacji.

Uzasadnienie

Reorganizacja i uproszczenie dyrektywy poprzez zebranie w tym artykule wszystkich przepisów dotyczących zgłaszania informacji przez podmioty zamawiające w ramach wyłączeń przewidzianych w dyrektywie (utrzymanie istniejącego art. 13 i dodatnie art. 10 ust. 2).

Poprawka  120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję lub krajowy organ nadzoru, na ich wniosek, następujące informacje dotyczące stosowania art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 12:

2. Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję lub właściwe organy krajowe, na ich wniosek, następujące informacje dotyczące stosowania art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 12:

Uzasadnienie

Reorganizacja i uproszczenie dyrektywy poprzez zebranie w tym artykule wszystkich przepisów dotyczących zgłaszania informacji przez podmioty zamawiające w ramach wyłączeń przewidzianych w dyrektywie (utrzymanie istniejącego art. 13 i dodatnie art. 10 ust. 2).

Poprawka  121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) dowód wymagany przez Komisję lub krajowy organ nadzoru na potwierdzenie, że relacja pomiędzy przedsiębiorstwem lub wspólnym przedsiębiorcą, któremu udziela się koncesji, a podmiotem zamawiającym spełnia wymogi określone w art. 11 lub 12.

c) dowód wymagany przez Komisję lub właściwe organy krajowe na potwierdzenie, że relacja pomiędzy przedsiębiorstwem lub wspólnym przedsiębiorcą, któremu udziela się koncesji, a podmiotem zamawiającym spełnia wymogi określone w art. 11 lub 12.

Uzasadnienie

Zmiana związana z przepisami dotyczącymi ładu administracyjno-regulacyjnego.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji udzielanych przez podmioty zamawiające, jeżeli w państwie członkowskim, w którym te koncesje są wykonywane, przedmiotowa działalność bezpośrednio podlega konkurencji zgodnie z art. 27 i 28 dyrektywy [zastępującej dyrektywę 2004/17/WE].

Koncesje udzielane przez podmioty zamawiające i wykonywane w państwie członkowskim, w którym przedmiotowa działalność bezpośrednio podlega konkurencji zgodnie z art. 27 i 28 dyrektywy .../.../EU* nie są uważane za koncesje w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

 

* Dz.U. proszę wstawić numer, datę i Umocowanie do publikacji dyrektywy zastępującej dyrektywę 2004/17/WE.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie artykułu. Początkowe sformułowanie wydaje się sugerować, że w przypadku gdy w określonych sektorach istnieje pełna konkurencja, dyrektywa nie ma zastosowania do danych koncesji. W rzeczywistości w takim przypadku nie są to już koncesje, lecz umowy, w oparciu o które organ publiczny, przedsiębiorstwo publiczne lub przedsiębiorstwo prywatne posiadające prawa wyłączne lub specjalne, działa jak każdy dowolny podmiot gospodarczy na rynku.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stosunki między instytucjami publicznymi

Współpraca między organami władzy publicznej

Poprawka  124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami; to znaczy, że wywierają one wspólnie decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie kryteriów dotyczących wewnętrznego świadczenia usług („in-house”) i uzasadniających wyłączenie takich umów z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy. Termin „analogiczna kontrola” pochodzi z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i wzmacnia kryteria kontroli sprawowanej przez instytucję zamawiającą nad kontrolowaną jednostką. Pojęcie analogicznej kontroli jest również wyjaśnione za pomocą elementów zapożyczonych z rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 (publiczny przewóz pasażerów) mających na celu ułatwienie identyfikacji przypadków, w których taka kontrola jest sprawowana.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, które sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą lub ten podmiot zamawiający;

b) co najmniej 80% średnich obrotów osoby prawnej jest realizowane na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, które sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą lub ten podmiot zamawiający;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie kryteriów określających wspólną działalność wewnętrzną: wyrażenie wyjaśnia jedno z wyrażeń użytych w orzecznictwie („większość działalności”), pozostawiając drugi bez wyjaśnienia, stąd propozycja wprowadzenia wyrażenia „90 % łącznego średniego obrotu”.

Poprawka  126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne za wyjątkiem narzucanych przez prawo form udziału podmiotów prywatnych, zgodnie z traktatmi, które w żaden sposób nie wpływają na decyzje instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, które sprawują kontrolę.

Poprawka  127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Uzasadnienie

Doprecyzowanie kryteriów dotyczących wewnętrznego świadczenia usług („in-house”) i uzasadniających wyłączenie takich umów z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy. Zastąpienie kontroli podobnej przez kontrolę analogiczną oraz włącznie do art. 15 ust. 1 lit. a).

Poprawka  128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w przypadku, gdy kontrolowany podmiot będący instytucją zamawiającą lub podmiotem zamawiającym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji podmiotowi sprawującemu nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę instytucję zamawiającą, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się koncesji publicznej, nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w przypadku, gdy kontrolowany podmiot lub podmioty, będący(-ące) instytucją(-ami) zamawiającą(-cymi) lub podmiotem(-ami) zamawiającym(-cymi) w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela(-ają) koncesji podmiotowi(-otom) sprawującemu(-cym) nad nim(-i) kontrolę lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę instytucję zamawiającą lub podmiot zmawiający, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się koncesji publicznej, nie posiadają udziałów podmioty prywatne, za wyjątkiem narzucanych przez prawo form udziału podmiotów prywatnych, zgodnie z traktatmi, które w żaden sposób nie wpływają na decyzje instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, które sprawują kontrolę.

Uzasadnienie

Dodanie odniesienia do podmiotu zamawiającego, o którym zapomniano w tekście (odwrócone wewnętrzne świadczenie usług („in-house”)).

Poprawka  129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które nie sprawują nad osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 1, mogą udzielić koncesji osobie prawnej, nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi, bez zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

3. Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które nie sprawują nad osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszego artykułu, mogą udzielić koncesji osobie prawnej, nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi określonymi w art. 4 ust. 1 pkt 1, poza zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

Uzasadnienie

Doprecyzowanie kryteriów dotyczących wspólnego wewnętrznego świadczenia usług („in-house”) i uzasadniających wyłączenie takich umów z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam podmiot zamawiający;

b) co najmniej 80% średnich obrotów osoby prawnej jest realizowane na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą lub ten podmiot zamawiający;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie kryteriów dotyczących wspólnego wewnętrznego świadczenia usług („in-house”) i uzasadniających wyłączenie takich umów z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy. Sformułowanie „90% działalności” objaśnia jeden z terminów orzecznictwa („cała działalność”), nieprecyzując jednak innych, stąd też propozycja wprowadzenia sformułowania „90 średnich obrotów”.

Poprawka  131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne, za wyjątkiem narzucanych przez prawo form udziału podmiotów prywatnych, zgodnie z traktatmi, które w żaden sposób nie wpływają na decyzje instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, które sprawują kontrolę.

Poprawka  132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 sprawują wspólnie kontrolę nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 sprawują wspólnie kontrolę nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1;

a) w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele uczestniczących instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, przy czym jeden przedstawiciel może reprezentować jedną uczestniczącą instytucję zamawiającą lub więcej uczestniczących instytucji zamawiających;

b) wspomniane instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 mogą wspólnie wywierać decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

b) wspomniane instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 mogą wspólnie wywierać decydujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie innym niż interes powiązanych z nią instytucji publicznych;

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesem powiązanych z nią instytucji publicznych;

d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście poniesionych kosztów, z zamówień publicznych udzielanych jej przez instytucje zamawiające.

 

Poprawka  133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Umowy zawartej między dwiema lub więcej instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 nie uznaje się za koncesję w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

4. Umowa zawarta między dwiema lub więcej instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 wychodzi poza zakres stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

Poprawka  134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą współpracę między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi, mającą na celu wspólną realizację ich zadań publicznych i obejmującą wzajemne prawa i obowiązki stron;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą współpracę między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi, mającą na celu wspólną realizację ich zadań publicznych i obejmującą wzajemne prawa i obowiązki stron;

a) umowa ustanawia prawdziwą współpracę między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi, mającą na celu wspólną realizację ich zadań publicznych i obejmującą wzajemne prawa i obowiązki stron niezbędne do wykonywania wspólnych zadań użyteczności publicznej;

Poprawka  136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 - ustęp 4 - litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające nie prowadzą na otwartym rynku więcej niż 10 % mierzonej obrotami działalności, której dotyczy umowa;

c) uczestniczące instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające nie prowadzą na otwartym rynku więcej niż 20 % mierzonej obrotami działalności, której dotyczy umowa;

Poprawka  137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi środków finansowych innych niż środki stanowiące zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów robót budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona

Poprawka  138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji zamawiającej lub podmiotach zamawiających nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

e) w żadnej uczestniczącej instytucji zamawiającej lub podmiotach zamawiających nie posiadają udziałów podmioty prywatne, za wyjątkiem narzucanych przez prawo form udziału podmiotów prywatnych, zgodnie z traktatmi, które w żaden sposób nie wpływają na decyzje instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, które sprawują kontrolę.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów, decyzji ani innych instrumentów prawnych, zawartych między dwiema lub więcej instytucjami zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi określonymi w art. 4 ust. 1 pkt. 1 lub grupami złożonymi z instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających określonymi w art. 4 ust. 1 pkt 1, które w ramach instytucjonalnej i administracyjnej organizacji wewnętrznej państw członkowskich oraz na mocy właściwych przepisów ustawowych lub wykonawczych, przewidują przekazanie kompetencji między stronami w celu realizacji zadań użyteczności publicznej.

 

 

Uzasadnienie

Wyraźne wykluczenie współpracy horyzontalnej (art. 15 ust. 4) budzi wątpliwości w odniesieniu do statusu przekazywania uprawnień między instytucjami publicznymi (zwanego„intercommunalité” w prawie francuskim), które z kolei nie jest wyraźnie wykluczone. W związku z tym proponuje się nowy ustęp, który wyklucza przekazywanie uprawnień miedzy instytucjami publicznymi objętymi zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Brak udziałów podmiotów prywatnych, o którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na etapie udzielenia koncesji lub zawarcia umowy.

5. Brak udziałów podmiotów prywatnych, o którym mowa w ust. 1–4a, weryfikuje się na etapie udzielenia koncesji lub zawarcia umowy.

Wyłączenia przewidziane w niniejszym artykule przestają obowiązywać w chwili nabycia udziałów przez podmiot prywatny, skutkując obowiązkiem otwarcia realizowanych koncesji na konkurencję przez zastosowanie zwykłych procedur udzielania koncesji.

 

Poprawka  141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres ważności koncesji jest ograniczony do szacunkowego okresu niezbędnego koncesjonariuszowi do odzyskania nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług, wraz z racjonalnie określonym poziomem zwrotu z zainwestowanego kapitału.

1. Koncesje mają ograniczony okres ważności. Jest on określany przez koncesjodawcę na podstawie robót lub usług zleconych koncesjonariuszowi.

 

Jeżeli koncesjonariusz musi ponieść koszt nakładów inwestycyjnych, okres ważności koncesji odzwierciedla charakter i wielkość związanych z nią inwestycji, tak początkowych, jak i dalszych nakładów poniesionych w ciągu trwania koncesji i w takim przypadku nie może on przekroczyć normalnego okresu amortyzacji.

 

Okres ważności koncesji uwzględnia, bez względu na to, czy koncesjonariusz musi ponosić nakłady inwestycyjne, szacunkowy czas niezbędny koncesjonariuszowi do osiągnięcia celów ustalonych w umowie, w szczególności w zakresie wykonania danej usługi.

 

2. Normalny okres amortyzacji odpowiada racjonalnie przewidywanemu okresowi, w którym koncesjonariuszowi może odzyskać nakłady inwestycyjne oraz zapewnić sobie racjonalny poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Uzasadnienie

Artykuł został zmieniony w celu podkreślenia faktu, że koncesja ma ograniczony okres ważności. Poza tym pierwotna definicja uwzględniała tylko „nakłady inwestycyjne poniesione w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług”, nie odnosząc się tym samym ani do inwestycji wstępnych ani do koncesji bez inwestycji materialnych podlegających amortyzacji (w związku z tym dodano inne kryteria, takie jak wykonanie umowy).

Poprawka  142

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koncesje na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi wymienione w załączniku X, objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, podlegają obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 1.

Koncesje na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi wymienione w załączniku X do niniejszej dyrektywy podlegają jedynie postanowieniom art. 27 ust. 1 i 3.

Uzasadnienie

Położenie nacisku na fakt, że koncesje na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi podlegają jedynie przepisom dotyczącym publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji (przejrzystość). Pierwotny tekst był niejednoznaczny, jeśli chodzi o zastosowanie innych przepisów do tych usług. Poza tym skreślono wstępne ogłoszenie informacyjne w celu ograniczenia przepisów uznawanych za biurokratyczne i niewnoszących wartości dodanej do tego typu usług.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koncesje mieszane

Umowy mieszane

Poprawka  144

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zamówień, których przedmiotem są zarówno usługi, jak i dostawy, udziela się zgodnie z niniejszą dyrektywą, w przypadku gdy głównym przedmiotem danego zamówienia są usługi oraz gdy zamówienia te stanowią koncesje w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1).

1. W przypadku umowy, której przedmiotem jest koncesja objęta zakresem stosowania niniejszej dyrektywy oraz zamówienia lub elementy nieobjęte zakresem niniejszej dyrektywy, umowę w części stanowiącej koncesję udziela się zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

 

Jeżeli poszczególnych części takiej umowy nie da się rozdzielić, zastosowanie niniejszej dyrektywy ustala się w oparciu o główny przedmiot umowy, określany na podstawie odpowiednich wartości koncesji oraz zamówień i elementów nieobjętych zakresem niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie i uproszczenie artykułu odnoszącego się do wszystkich umów mieszanych, które mogą być zebrane w nowym ust. 1 (umowa o koncesję objętą zakresem stosowania niniejszej dyrektywy oraz zamówienia lub inne elementy nieobjęte zakresem niniejszej dyrektywy, w tym w szczególności zamówienia publiczne), ze wskazaniem sposobu działania w przypadku gdy poszczególnych części umowy nie da się rozdzielić (zastosowanie zasady głównego przedmiotu umowy).

Poprawka  145

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Koncesji, których przedmiotem są zarówno usługi w rozumieniu art. 17, jak i inne usługi, udziela się zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do tego rodzaju usługi, który odpowiada głównemu przedmiotowi danej koncesji.

2. W przypadku gdy przedmiotem umowy koncesji na usługi, objętej zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, są zarówno usługi w rozumieniu art. 17, jak i inne usługi, stosowne przepisy niniejszej dyrektywy mają zastosowanie do rodzaju usługi odpowiadającego głównemu przedmiotowi danej umowy, określanemu na podstawie odpowiednich wartości danych usług.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie ustępu dotyczącego umów mieszanych na usługi społeczne/specjalne i inne rodzaje usług oraz zasady ustalania, jakie przepisy mają zastosowanie.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku zamówień mieszanych, o których mowa w ust. 1 i 2, główny przedmiot ustala się poprzez porównanie wartości odpowiednich usług lub dostaw.

skreślony

Uzasadnienie

Przepisy włączone do nowego ust. 1 i 2 w art. 18.

Poprawka  147

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku zamówień, których przedmiotem są koncesje objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy oraz zamówienia lub inne elementy nieobjęte zakresem niniejszej dyrektywy ani dyrektywy [zastępującej dyrektywę 2004/17/WE i dyrektywę 2004/18] bądź dyrektywy 2009/81/WE, zamówienia w części stanowiącej koncesję objętą zakresem stosowania niniejszej dyrektywy udziela się zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. Jeżeli jednak poszczególnych części zamówienia nie da się w obiektywny sposób rozdzielić, zastosowanie niniejszej dyrektywy ustala się w oparciu o główny przedmiot zamówienia.

skreślony

Uzasadnienie

Doprecyzowanie i uproszczenie artykułu odnoszącego się do wszystkich umów mieszanych, które mogą być zebrane w nowym ust. 1 (umowa o koncesję objętą zakresem stosowania niniejszej dyrektywy oraz zamówienia lub inne elementy nieobjęte zakresem niniejszej dyrektywy, w tym w szczególności zamówienia publiczne), ze wskazaniem sposobu działania w przypadku gdy poszczególnych części umowy nie da się rozdzielić (zastosowanie zasady głównego przedmiotu umowy).

Poprawka  148

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku koncesji podlegających przepisom niniejszej dyrektywy oraz zamówień podlegających przepisom [dyrektywy 2004/18/WE lub 2004/17/WE] lub 2009/81/WE, zamówienia w części stanowiącej koncesję objętą zakresem stosowania niniejszej dyrektywy udziela się zgodnie z jej przepisami.

skreślony

Jeżeli poszczególnych części takiego zamówienia nie da się w obiektywny sposób rozdzielić, zastosowanie niniejszej dyrektywy ustala się w oparciu o główny przedmiot zamówienia.

 

Uzasadnienie

Doprecyzowanie i uproszczenie artykułu odnoszącego się do wszystkich umów mieszanych, które mogą być zebrane w nowym ust. 1 (umowa o koncesję objętą zakresem stosowania niniejszej dyrektywy oraz zamówienia lub inne elementy nieobjęte zakresem niniejszej dyrektywy, w tym w szczególności zamówienia publiczne), ze wskazaniem sposobu działania w przypadku gdy poszczególnych części umowy nie da się rozdzielić (zastosowanie zasady głównego przedmiotu umowy).

Poprawka  149

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyboru między udzieleniem jednej koncesji a udzieleniem kilku odrębnych koncesji nie wolno jednak dokonywać w celu wyłączenia koncesji z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Wyboru między udzieleniem jednej koncesji a udzieleniem kilku odrębnych koncesji nie dokonuje się w celu wyłączenia koncesji z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  150

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, których dotyczy koncesja podlegająca przepisom niniejszej dyrektywy, jest objęty wykazem znajdującym się w załączniku III, a inny z tych rodzajów działalności nie znajduje się w tym wykazie, oraz jeżeli nie ma obiektywnej możliwości określenia, którego z rodzajów działalności dotyczy zasadniczo koncesja, wówczas koncesja udzielana jest zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do koncesji udzielanych przez instytucje zamawiające.

2. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, których dotyczy koncesja wchodząca w zakres niniejszej dyrektywy, jest objęty wykazem znajdującym się w załączniku III, a inny z tych rodzajów działalności nie znajduje się w tym wykazie, oraz jeżeli nie ma obiektywnej możliwości określenia, którego z rodzajów działalności dotyczy zasadniczo koncesja, wówczas koncesja udzielana jest zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do koncesji udzielanych przez instytucje zamawiające, bez uszczerbku dla prawa unijnego.

Uzasadnienie

Uwzględnienie przepisów sektorowych.

Poprawka  151

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, których dotyczy umowa lub koncesja, podlega niniejszej dyrektywie, a inny z tych rodzajów działalności nie podlega niniejszej dyrektywie ani [dyrektywie 2004/18/WE lub 2004/17/WE] lub dyrektywie 2009/81/WE, oraz jeżeli nie ma obiektywnej możliwości określenia, którego z rodzajów działalności dotyczy zasadniczo umowa lub koncesja, wówczas umowa lub koncesja udzielana jest zgodnie z niniejszą dyrektywą.

3. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, których dotyczy koncesja, podlega niniejszej dyrektywie, a inny z tych rodzajów działalności jej nie podlega oraz jeżeli nie ma obiektywnej możliwości określenia, którego z rodzajów działalności dotyczy zasadniczo koncesja, wówczas koncesja udzielana jest zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawka  152

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Osobowość prawna wykonawców nie stanowi skutecznego powodu do odrzucenia oferty w ramach postępowania o udzielenie umowy koncesji.

Uzasadnienie

Uproszczenie ustępu, który stwierdza jedynie, że osobowość prawna wykonawców (osób fizycznych, osób prawnych) nie może być powodem odrzucenia oferty w ramach postępowania o udzielenie umowy koncesji.

Poprawka  153

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wykonawcy, którzy zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym prowadzą działalność, są uprawnieni do świadczenia danych usług, nie mogą zostać odrzuceni jedynie na podstawie tego, że zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym kontrakt jest udzielany, wymagane byłoby posiadanie przez nich statusu osób fizycznych lub prawnych.

skreślony

Uzasadnienie

Włączenie tego ustępu do ustępu poprzedniego (art. 22 ust. -1) z powodu związku logicznego między tymi dwoma przepisami.

Poprawka  154

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niemniej jednak od osób prawnych można wymagać wskazania w ofercie lub wniosku imion i nazwisk oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za realizację danej koncesji.

Niemniej jednak od osób prawnych można wymagać wskazania we wniosku lub w ofercie imion i nazwisk oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za realizację danej koncesji.

Poprawka  155

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Grupy wykonawców mogą składać oferty lub wysuwać swoje kandydatury.

3. Grupy wykonawców, w tym konsorcja przedsiębiorstw, mogą wysuwać swoje kandydatury lub składać oferty. Ich udział w postępowaniu o udzielenie koncesji nie może podlegać dodatkowym warunkom, które nie obowiązują kandydatów indywidualnych.

Poprawka  156

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Koncesjodawcy mogą ustanawiać szczególne warunki realizacji koncesji przez grupę wykonawców, pod warunkiem że warunki te są uzasadnione obiektywnymi powodami i proporcjonalne.

Poprawka  157

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające nie mogą ustanawiać w odniesieniu do takich grup szczególnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji, które nie obowiązują kandydatów indywidualnych. Instytucje zamawiające ani podmioty zamawiające nie mogą wymagać, aby grupy te przybierały określoną formę prawną w celu złożenia wniosku lub oferty.

skreślony

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą ustanawiać szczególne warunki realizacji koncesji przez grupę wykonawców, pod warunkiem że warunki te są uzasadnione obiektywnymi powodami i proporcjonalne. Warunki te mogą w szczególności zobowiązywać grupę do przybrania określonej formy prawnej w przypadku otrzymania koncesji, w zakresie, w jakim zmiana taka jest niezbędna do zadowalającej realizacji koncesji.

 

Uzasadnienie

Włączenie pierwszej części ustępu do ustępu poprzedniego (art. 22 ust. 2 (nowy)) z powodu związku logicznego między tymi dwoma przepisami (zezwolenie na składanie przez grupy wniosków lub ofert oraz niemożność nakładania na te grupy warunków specjalnych, które nie obowiązują kandydatów lub oferentów indywidualnych).

Poprawka  158

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. O ile nie przewidziano inaczej w niniejszej dyrektywie lub w prawie krajowym dotyczącym dostępu do informacji, a także bez uszczerbku dla obowiązków związanych z podawaniem do wiadomości publicznej informacji o udzielonych zamówieniach oraz udostępnianiem kandydatom i oferentom informacji, określonych w art. 27 i 35 niniejszej dyrektywy, instytucja zamawiająca nie ujawnia informacji przekazanych jej przez wykonawców i oznaczonych przez nich jako poufne, w tym między innymi tajemnic technicznych lub handlowych oraz poufnych aspektów ofert.

1. O ile nie przewidziano inaczej w niniejszej dyrektywie lub w prawie krajowym dotyczącym dostępu do informacji, a także bez uszczerbku dla obowiązków związanych z podawaniem do wiadomości publicznej informacji o udzielonych umowach koncesji oraz udostępnianiem kandydatom i oferentom informacji, określonych w art. 27 i 35 niniejszej dyrektywy, koncesjodawca nie ujawnia informacji przekazanych jej przez wykonawców, a w szczególności tajemnic technicznych lub handlowych.

 

Niniejszy artykuł nie uniemożliwia podawania do wiadomości publicznej fragmentów zawartych umów, które nie są poufne, w tym wszelkich późniejszych zmian ich tekstu.

Uzasadnienie

Wzmocnienie przepisów dotyczących poufnego charakteru informacji przekazywanych koncesjodawcy przez kandydatów lub oferentów w toku postępowania o udzielenie koncesji. Obowiązek ten odnosi się zarówno instytucji zamawiających, jak i podmiotów zamawiających. Koncesjodawca ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia informacji chronionych, takich jak tajemnice techniczne lub handlowe.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą nakładać na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, które udostępniają w toku postępowania o udzielenie koncesji.

2. Koncesjodawca może nakładać na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji, które udostępnia w toku postępowania o udzielenie koncesji

Poprawka  160

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie środków elektronicznych jest obowiązkowe na mocy art. 28 ust. 2 i art. 30 niniejszej dyrektywy, do celów wszelkiej komunikacji i wymiany informacji instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mają do wyboru następujące środki komunikacji:

1. Z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie środków elektronicznych jest obowiązkowe na mocy art. 28 ust. 2 i art. 30 niniejszej dyrektywy, do celów wszelkiej komunikacji i wymiany informacji koncesjodawca ma do wyboru następujące środki komunikacji:

Poprawka  161

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) środki elektroniczne zgodnie z ust. 3, 4 i 5;

a) środki elektroniczne;

 

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  162

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) telefon w przypadkach i okolicznościach, o których mowa w ust. 6; lub

c) telefon z zastrzeżeniem przekazania pisemnego potwierdzenia;

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  163

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

Uzasadnienie

Uwzględnienie innego możliwego środka komunikacji (doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Poprawka  164

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wybrane środki komunikacji muszą być ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać dostępu wykonawców do postępowania o udzielenie koncesji.

2. Wybrane środki komunikacji muszą być ogólnie dostępne i niedyskryminacyjne oraz nie mogą ograniczać dostępu wykonawców do postępowania o udzielenie koncesji. W przypadku środków elektronicznych, powinny one być ponadto kompatybilne z produktami technologii informacyjnych i komunikacyjnych będącymi w powszechnym użyciu.

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zapewniają integralność danych oraz poufność ofert i wniosków w zakresie wszelkiej komunikacji, wymiany i przechowywania informacji. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zapoznają się z treścią ofert i wniosków jedynie po upływie terminu przeznaczonego na ich składanie.

Koncesjodawca zapewnia integralność danych oraz poufność wniosków i ofert w zakresie wszelkiej komunikacji, wymiany i przechowywania informacji. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zapoznają się z treścią wniosków i ofert jedynie po upływie terminu przeznaczonego na ich składanie.

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  165

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Narzędzia wykorzystywane do celów komunikacji za pomocą środków elektronicznych, jak również ich właściwości techniczne, muszą mieć charakter niedyskryminacyjny, ogólnodostępny i kompatybilny z produktami technologii informacyjnych i komunikacyjnych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogą ograniczać dostępu wykonawców do postępowania o udzielenie koncesji. Szczegóły techniczne i charakterystyki urządzeń do elektronicznego odbioru uznawanych za spełniające wymogi akapitu pierwszego niniejszego ustępu określa załącznik XII.

skreślony

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 46 w celu zmiany szczegółów technicznych i charakterystyk określonych w załączniku XII ze względu na rozwój technologiczny lub z przyczyn administracyjnych.

 

Aby zapewnić kompatybilność formatów technicznych, a także standardów w zakresie procesów i przekazywania wiadomości, zwłaszcza w kontekście transgranicznym, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 46 w celu ustanowieniu obowiązku stosowania określonych standardów technicznych, co najmniej w zakresie korzystania z elektronicznego składania ofert i wniosków, katalogów elektronicznych i elektronicznych środków uwierzytelniania.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  166

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą, w razie potrzeby, wymagać zastosowania narzędzi, które nie są ogólnodostępne, pod warunkiem że oferują alternatywne środki dostępu.

skreślony

Uznaje się, że instytucje zamawiające i podmioty zamawiające oferują odpowiednie alternatywne środki dostępu, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

 

a) oferują nieograniczony i pełny bezpośredni dostęp za pomocą środków elektronicznych do tych narzędzi od daty publikacji ogłoszenia zgodnie z załącznikiem IX lub od daty wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania. W tekście ogłoszenia lub zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania podaje się adres internetowy, pod którym dostępne są te narzędzia;

 

b) zapewniają oferentom, którzy prowadzą działalność w innym państwie członkowskim niż państwo instytucji zamawiającej, możliwość dostępu do postępowania o udzielenie koncesji dzięki wykorzystaniu tymczasowych tokenów udostępnianych online bez dodatkowych kosztów;

 

c) prowadzą alternatywny kanał elektronicznego składania ofert.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  167

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W odniesieniu do urządzeń do elektronicznego przesyłania i odbioru ofert oraz urządzeń do elektronicznego przesyłania i odbioru wniosków zastosowanie mają następujące zasady:

skreślony

a) informacje na temat specyfikacji dotyczących elektronicznego składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału, w tym kodowania oraz oznaczania czasu odbioru, są dostępne dla zainteresowanych stron;

 

b) urządzenia, metody uwierzytelniania oraz podpisy elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w załączniku XII;

 

c) instytucje zamawiające i podmioty zamawiające określają poziom bezpieczeństwa wymagany dla środków komunikacji elektronicznej stosowanych na różnych etapach danego postępowania o udzielenie koncesji. Poziom ten jest proporcjonalny do stwarzanego zagrożenia.

 

d) w przypadku gdy wymagany jest zaawansowany podpis elektroniczny określony w dyrektywie 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające akceptują podpis oparty na kwalifikowanym certyfikacie elektronicznym określonym w zaufanej liście przewidzianej w decyzji Komisji Europejskiej 2009/767/WE, składany za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisów lub bez takiego urządzenia, o ile spełnione są następujące warunki:

 

(i) muszą one ustalić wymagany format zaawansowanego podpisu w oparciu o formaty ustanowione decyzją Komisji 2011/130/UE oraz wprowadzić niezbędne środki umożliwiające techniczną obsługę tych formatów;

 

(ii) jeżeli oferta jest podpisywana z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego, który jest umieszczony na zaufanej liście, nie mogą one stosować dodatkowych wymogów utrudniających oferentom korzystanie z tych podpisów.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  168

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W odniesieniu do przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału zastosowanie mają następujące zasady:

skreślony

a) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniach o udzielenie koncesji można zgłaszać na piśmie lub telefonicznie; w tym drugim przypadku należy przesłać pisemne potwierdzenie wysłania wniosku przed upływem terminu składania wniosków;

 

b) instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą wymagać, aby wnioski o dopuszczenie do udziału, zgłaszane za pomocą faksu, były potwierdzane za pomocą poczty lub środków elektronicznych, jeżeli jest to konieczne do celów dowodowych.

 

Do celów lit. b) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający, w ogłoszeniu o koncesji lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, wskazuje, że wymaga, aby wnioski o dopuszczenie do udziału zgłoszone faksem zostały potwierdzone za pomocą poczty lub środków elektronicznych, oraz wyznacza termin przesłania takiego potwierdzenia.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  169

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby najpóźniej pięć lat po terminie określonym w art. 49 ust. 1 wszystkie postępowania o udzielenie koncesji podlegające niniejszej dyrektywie przeprowadzane były z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności elektronicznego składania ofert i wniosków, zgodnie z wymogami niniejszego artykułu.

skreślony

Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeżeli skorzystanie ze środków elektronicznych wymagałoby specjalistycznych narzędzi lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne, w rozumieniu ust. 3, we wszystkich państwach członkowskich. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające korzystające z innych środków komunikacji do celów składania ofert mają obowiązek wykazania w dokumentach specyfikujących koncesję, że korzystanie ze środków elektronicznych, ze względu na szczególny charakter informacji wymienianych z wykonawcami, wymagałoby specjalistycznych narzędzi lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne we wszystkich państwach członkowskich.

 

Uznaje się, że w poniższych przypadkach instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mają uzasadnione powody, aby nie wymagać stosowania środków komunikacji elektronicznej w procesie składania ofert, w następujących przypadkach:

 

a) opis specyfikacji technicznych, ze względu na specjalistyczny charakter udzielenia koncesji, nie może zostać wykonany z wykorzystaniem formatów plików, które są obsługiwane za pomocą powszechnie stosowanych aplikacji;

 

b) aplikacje do obsługi formatów plików, które są odpowiednie dla opisu specyfikacji technicznych, są objęte licencją własnościową i nie mogą zostać udostępnione na potrzeby pobierania lub zdalnego wykorzystania przez instytucję zamawiającą;

 

c) aplikacje do obsługi formatów plików, które są odpowiednie dla specyfikacji technicznych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub dostępnych do pobrania.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  170

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Instytucje zamawiające mogą wykorzystywać dane przetwarzane elektronicznie na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu unikania, wykrywania i korygowania błędów, które pojawiają się na każdym etapie, poprzez opracowanie stosownych narzędzi.

skreślony

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących łączności elektronicznej i dostosowanie do specyfiki koncesji, w przypadku których – w przeciwieństwie do zamówień publicznych – nie trzeba koniecznie stosować powszechnie procedury elektronicznej, zważywszy na istotny element negocjacji w kontekście tego rodzaju umów. Z drugiej strony wysyłanie ogłoszeń o koncesji oraz o udzieleniu koncesji drogą elektroniczną, a także udostępnianie dokumentów dotyczących koncesji w postaci elektronicznej jest obowiązkowe w celu ułatwienia postępowania.

Poprawka  171

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tytuł II – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZASADY UDZIELENIA KONCESJI

PRZEPISY DOTYCZĄCE UDZIELANIA KONCESJI : ZASADY OGÓLNE, PRZEJRZYSTOŚĆ I GWARANCJE PROCEDURALNE

Uzasadnienie

Reorganizacja Tytułu II dotyczącego przepisów dotyczących udzielania koncesji w celu uproszczenia i dla większej czytelności tekstu. Dodanie nowego rozdziału dotyczącego zasad ogólnych, po którym zamieszono rozdział poświęcony przejrzystości oraz rozdział odnoszący się do gwarancji proceduralnych.

Poprawka  172

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tytuł II – rozdział -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział -I

 

Zasady ogólne

 

Artykuł -26

 

Swoboda działania w organizacji postępowania przez koncesjodawcę

 

Koncesjodawca może samodzielnie organizować postępowanie prowadzące do wyboru koncesjonariusza, z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszej dyrektywy, w ramach którego dwoma obowiązkowymi etapami są jedynie publikacja ogłoszenia o koncesji na początku postępowania – z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 17 i art. 26 ust. 5 – oraz publikacja ogłoszenia o udzieleniu koncesji na końcu postępowania.

 

Koncesjodawca może w toku postępowania o udzielenie koncesji przewidzieć etapy przejściowe, takie jak wysłanie zaproszenia do złożenia oferty kandydatowi, który w stosownym przypadku odpowiedział na ogłoszenie o koncesji.

 

Artykuł -26 a

 

Zasady ogólne

 

1. Koncesji udziela się w oparciu o kryteria określone przez koncesjodawcę zgodnie z art. 38 b, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

 

a) oferta jest zgodna z wymogami, warunkami i kryteriami określonymi w ogłoszeniu o koncesji lub w zaproszeniu do składania ofert oraz w dokumentach dotyczących udzielenia koncesji;

 

b) ofertę składa oferent, który

 

(i) nie został wykluczony z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie koncesji zgodnie z art. 36 ust. 5 i 7 i z zastrzeżeniem art. 36 ust. 8, oraz;

 

(ii) spełnia kryteria kwalifikacji określone przez koncesjodawcę zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3.

 

2. W trakcie postępowania o udzielenie koncesji koncesjodawca zapewnia równe traktowanie wykonawców oraz działa w sposób przejrzysty i proporcjonalny. W szczególności nie udziela informacji w sposób dyskryminujący, który mógłby pozwolić niektórym spośród oferentów uzyskać przewagę nad pozostałymi. Projekt postępowania o udzielenie koncesji nie może być opracowywany z zamiarem wyłączenia tej koncesji z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy lub celowego ograniczenia konkurencji.

 

3. Państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie przez wykonawców przepisów w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, które mają zastosowanie w miejscu realizacji robót budowlanych lub usługi, zgodnie z konwencjami międzynarodowymi wymienionymi w załączniku Xa, prawem unijnym i ustawodawstwem krajowym oraz układami zbiorowymi zawartymi zgodnie z prawem i praktykami krajowymi zgodnymi z prawem Unii.

 

4. Koncesjodawca nie udziela koncesji oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli w oparciu o jednoznaczne i wystarczające dowody ustali, że oferent nie przestrzega przepisów w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

 

5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 46 w celu zmiany wykazu w załączniku Xa, jeżeli jest to konieczne ze względu na zawarcie nowych umów międzynarodowych lub modyfikację obowiązujących umów międzynarodowych.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie postępowania o udzielanie koncesji w celu lepszego zrozumienia artykułów w kolejnych rozdziałach. Położenie nacisku na prawo koncesjodawcy do wyboru możliwości dodania etapów pośrednich lub zmiany kolejności etapów przy poszanowaniu przepisów niniejszej dyrektywy i z zastrzeżeniem obowiązku publikacji ogłoszenia o koncesji oraz ogłoszenia o udzieleniu koncesji na końcu postępowania. Nowy artykuł -26 a, w którym przejęto pierwotne brzmienie art. 34 oraz dodano ustęp, w którym przejęto w szczególności art. 7 w brzmieniu oryginału.

Poprawka  173

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające, które zamierzają udzielić koncesji, informują o swoim zamiarze za pomocą ogłoszenia o koncesji.

1. Koncesjodawca, który zamierza udzielić koncesji, informuje o swoim zamiarze za pomocą ogłoszenia o koncesji w sposób przewidziany w art. 28. Ogłoszenia o koncesji zawierają informacje, o których mowa w załączniku IV, oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie inne informacje, które koncesjodawca uznaje za użyteczne.

Uzasadnienie

Połączenie ust. 1, 2 i 4 w celu uproszenia i poprawy czytelności dyrektywy. Odniesienia do sposobu publikacji zostały przeniesione do art. 28 w celu uproszczenia i ograniczenia tekstu oraz w celu uniknięcia zbędnych powtórzeń.

Poprawka  174

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ogłoszenia o koncesji zawierają informacje, o których mowa w załączniku IV, oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie inne informacje, które instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający uznają za użyteczne, zgodnie z formatem standardowych formularzy.

skreślony

Uzasadnienie

Połączenie ust. 1, 2 i 4 w celu uproszenia i poprawy czytelności dyrektywy. Odniesienia do sposobu publikacji zostały przeniesione do art. 28 w celu uproszczenia i ograniczenia tekstu oraz w celu uniknięcia zbędnych powtórzeń.

Poprawka  175

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zamierzające udzielić koncesji na usługi społeczne i inne szczególne usługi informują o swoim zamiarze planowanego udzielenia koncesji poprzez publikację wstępnego ogłoszenia informacyjnego tak szybko, jak to możliwe po rozpoczęciu roku budżetowego. Ogłoszenia te zawierają informacje określone w załączniku XIII.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślono wstępne ogłoszenie informacyjne w celu ograniczenia przepisów uznawanych za biurokratyczne i niewnoszących wartości dodanej do tego typu usług.

Poprawka  176

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja ustanawia wspomniane standardowe formularze. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 48.

skreślony

Uzasadnienie

Połączenie ust. 1, 2 i 4 w celu uproszenia i poprawy czytelności dyrektywy. Odniesienia do sposobu publikacji zostały przeniesione do art. 28 w celu uproszczenia i ograniczenia tekstu oraz w celu uniknięcia zbędnych powtórzeń.

Poprawka  177

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 instytucje zamawiające i podmioty zamawiające nie mają obowiązku publikacji ogłoszenia o koncesji w dowolnym z następujących przypadków:

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 koncesjodawca nie ma obowiązku publikacji ogłoszenia o koncesji, jeżeli roboty budowlane lub usługi mogą zostać dostarczone wyłącznie przez określonego wykonawcę ze względu na istnienie szczególnych lub wyłącznych praw, z powodu braku konkurencji ze względów technicznych lub ochrony wynikającej z patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej oraz gdy nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów koncesji.

a) jeżeli w toku postępowania o udzielenie koncesji nie złożono żadnej oferty bądź żadnej odpowiedniej oferty lub żadnego wniosku, o ile pierwotne warunki koncesji nie ulegają zasadniczym zmianom oraz pod warunkiem że odpowiednia informacja zostanie przesłana Komisji lub krajowemu organowi nadzoru wyznaczonemu zgodnie z art. 84 dyrektywy [zastępującej dyrektywę 2004/18/WE], jeżeli tego zażądają;

 

b) jeżeli roboty budowlane, dostawy lub usługi mogą zostać dostarczone wyłącznie przez określonego wykonawcę z powodu braku konkurencji ze względów technicznych, ochrony wynikającej z patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, ochrony wynikającej z innych praw wyłącznych oraz gdy nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów koncesji;

 

c) w przypadku nowych robót budowlanych lub usług polegających na powtórzeniu podobnych robót lub usług powierzonych wykonawcy, któremu te same instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające udzieliły pierwotnej koncesji, z zastrzeżeniem wymogu określonego w ust. 1, pod warunkiem że takie roboty budowlane lub usługi pozostają w zgodności z podstawowym projektem, na który udzielono pierwotnej koncesji. Podstawowy projekt musi wskazywać zakres ewentualnych dodatkowych robót budowlanych lub usług oraz warunki, na jakich będą udzielane te koncesje.

 

Po ogłoszeniu zaproszenia do ubiegania się o realizację pierwszego projektu całkowita szacunkowa wartość dalszych robót budowlanych lub usług musi zostać uwzględniona przez instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające w zakresie stosowania przez nie przepisów art. 5.

 

Uzasadnienie

Rozróżnienie dwóch rodzajów sytuacji, opisanych niedokładnie w tym ustępie, co skutkuje brakiem publikacji ogłoszeń o koncesji: w przypadku gdy nie opublikowano jeszcze ogłoszenia o koncesji (art. 26 ust. 5 lit. b) pierwotne brzmienie) i w przypadku gdy ogłoszenie o koncesji zostało już opublikowane, a nowe ogłoszenie nie jest wymagane (art. 26 ust. 5 lit. a) i c) pierwotne brzmienie).

Poprawka  178

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 koncesjodawca nie ma obowiązku publikacji nowego ogłoszenia o koncesji w dowolnym z następujących przypadków:

 

a) jeżeli w toku pierwotnego postępowania o udzielenie koncesji nie złożono żadnego wniosku lub żadnej oferty bądź żadnej odpowiedniej oferty, o ile pierwotne warunki koncesji nie ulegają zasadniczym zmianom oraz pod warunkiem że odpowiednia informacja zostanie przesłana Komisji lub właściwym organom krajowym, jeżeli tego zażądają;

 

b) w przypadku nowych robót budowlanych lub usług polegających na powtórzeniu podobnych robót lub usług powierzonych koncesjonariuszowi, któremu ten sam koncesjodawca udzielił pierwotnej koncesji, z zastrzeżeniem wymogu określonego w ust. 1, pod warunkiem że takie roboty budowlane lub usługi pozostają w zgodności z podstawowym projektem, na który udzielono pierwotnej koncesji. Podstawowy projekt musi wskazywać zakres ewentualnych dodatkowych robót budowlanych lub usług oraz warunki, na jakich będą udzielane te koncesje.

 

Po ogłoszeniu zaproszenia do ubiegania się o realizację pierwszego projektu całkowita szacunkowa wartość dalszych robót budowlanych lub usług musi zostać uwzględniona przez koncesjodawcę w zakresie stosowania przez nie art. 6.

Uzasadnienie

Rozróżnienie dwóch rodzajów sytuacji, opisanych niedokładnie w tym ustępie, co skutkuje brakiem publikacji ogłoszeń o koncesji: w przypadku gdy nie opublikowano jeszcze ogłoszenia o koncesji (art. 26 ust. 5 lit. b) pierwotne brzmienie) i w przypadku gdy ogłoszenie o koncesji zostało już opublikowane, a nowe ogłoszenie nie jest wymagane (art. 26 ust. 5 lit. a) i c) pierwotne brzmienie). Litera a) i b) nowego ustępu 5 a pochodzą z ust. 5 lit. a) i c) wniosku Komisji.

Poprawka  179

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Do celów akapitu pierwszego lit. a) ofertę uznaje się za nieodpowiednią, jeżeli:

6. Do celów ust. 5a lit. (a) ofertę uznaje się za nieodpowiednią, jeżeli nie ma ona związku z koncesją, gdyż nie jest w stanie spełnić potrzeb koncesjodawcy określonych w dokumentach specyfikujących koncesję.

 

;

- jest nieprawidłowa lub niemożliwa do przyjęcia; oraz

 

- jest całkowicie bez znaczenia dla koncesji, ponieważ nie jest w stanie zaspokoić potrzeb instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego określonych w dokumentach specyfikujących koncesję.

 

Ofertę uznaje się za nieprawidłową, gdy jest niezgodna z dokumentami specyfikującymi koncesję lub gdy oferowane ceny są chronione przed zwykłymi mechanizmami konkurencji.

 

Ofertę uznaje się za niemożliwą do przyjęcia w każdym z następujących przypadków, gdy:

 

a) wpłynęła po terminie;

 

b) została złożona przez oferenta, który nie posiada wymaganych kwalifikacji;

 

c) jej cena przekracza budżet instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego ustalony przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie koncesji i udokumentowany na piśmie;

 

d) została uznana za rażąco tanią.

 

Uzasadnienie

Rozróżnienie między 3 możliwymi przypadkami nieodpowiedniej oferty: ofertą bez znaczenia dla koncesji, ofertą nieprawidłową i ofertą niemożliwą do zaakceptowania. Oferta nieodpowiednia nie zawsze jest bez znaczenia dla przedmiotu koncesji (np. może mieć znaczenie dla przedmiotu koncesji, ale wpłynęła po terminie; w takiej sytuacji jest ona niemożliwa do zaakceptowania).. Pierwotny akapit drugi został skreślony, ponieważ został już uwzględniony w lit. c) i d), w których sprecyzowano, kiedy oferta jest niemożliwa do zaakceptowania (przekracza budżet lub jest rażąco tania).

Poprawka  180

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu koncesji dotyczące wyników postępowania o udzielenie koncesji nie później niż w terminie 48 dni od udzielenia koncesji.

1. Koncesjodawca przesyła zgodnie z warunkami określonymi w art. 28 ogłoszenie o udzieleniu koncesji dotyczące wyników postępowania o udzielenie koncesji nie później niż w terminie 48 dni od udzielenia koncesji.

Poprawka  181

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także do tych koncesji na usługi, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z metodą określoną w art. 6 ust. 5, jest nie mniejsza niż 2 500 000 EUR, za wyjątkiem usług społecznych i innych szczególnych usług, o których mowa w art. 17.

skreślony

Uzasadnienie

Progi przejściowe oraz związane z nimi przepisy zostały skreślone w celu uproszczenia i ograniczenia przepisów dyrektywy.

Poprawka  182

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ogłoszenia te zawierają informacje określone w załączniku V lub w przypadku koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi – informacje określone w załączniku VI, oraz podlegają publikacji zgodnie z przepisami art. 28.

3. Ogłoszenia o udzieleniu koncesji zawierają informacje określone w załączniku V lub w przypadku koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi – informacje określone w załączniku VI, oraz podlegają publikacji zgodnie z art. 28.

Poprawka  183

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Ogłoszenia, o których mowa w art. 26 i 27 oraz w art. 43 ust. 6 akapit drugi zawierają informacje określone w załączniku IV–VI według formatu standardowych formularzy, w tym standardowych formularzy sprostowań.

1. Ogłoszenia o koncesji, udzieleniu koncesji oraz ogłoszenia, o których mowa w art. 42 ust. 6 akapit drugi zawierają informacje określone w załączniku IV–VI według formatu standardowych formularzy, w tym standardowych formularzy sprostowań.

Poprawka  184

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ogłoszenia są sporządzane i przesyłane Komisji za pomocą środków elektronicznych oraz publikowane zgodnie z załącznikiem IX. Ogłoszenia są publikowane nie później niż w terminie pięciu dni od daty ich wysłania. Koszty publikacji ogłoszeń przez Komisję ponosi Unia.

2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, są sporządzane i przesyłane Komisji za pomocą środków elektronicznych oraz publikowane zgodnie z załącznikiem IX. Komisja przekazuje koncesjodawcy potwierdzenie otrzymania ogłoszenia i opublikowania przesłanych informacji, podając datę takiej publikacji, co stanowi dowód publikacji. Ogłoszenia są publikowane nie później niż w terminie pięciu dni od daty ich wysłania. Koszty publikacji ogłoszeń przez Komisję ponosi Unia.

Uzasadnienie

Połączenie i uproszczenie art. 28 i 29. Włączenie art. 28 ust. 4 do niniejszego ustępu.

Poprawka  185

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w art. 26, są publikowane w całości w jednym z języków urzędowych Unii, wybranym przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający. Ta wersja językowa stanowi jedyny autentyczny tekst ogłoszenia. Streszczenie obejmujące istotne elementy każdego ogłoszenia publikuje się w pozostałych językach urzędowych.

3. Ogłoszenia o koncesji są publikowane w całości w jednym z języków urzędowych Unii, wybranym przez koncesjodawcę. Ta wersja językowa stanowi jedyny autentyczny tekst ogłoszenia. Streszczenie obejmujące istotne elementy każdego ogłoszenia publikuje się w pozostałych językach urzędowych.

Poprawka  186

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Ogłoszenia o koncesji i udzieleniu koncesji nie są przekazywane do publikacji na poziomie krajowym, zanim nie zostaną przesłane Komisji. Ogłoszenia o koncesji i udzieleniu koncesji publikowane na poziomie krajowym nie zawierają informacji innych niż informacje zawarte w ogłoszeniach przesłanych Komisji, ale wskazują datę wysłania ogłoszenia do Komisji.

Uzasadnienie

Nowy ust. 3 a pochodzi z art. 29 wniosku Komisji. Połączenie art. 28 i 29 w celu uproszczenia dyrektywy.

Poprawka  187

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające muszą być w stanie udowodnić daty wysłania ogłoszeń.

skreślony

Komisja przekazuje instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu potwierdzenie otrzymania ogłoszenia i opublikowania przesłanych informacji, podając datę takiej publikacji. Potwierdzenie to stanowi dowód publikacji.

 

Uzasadnienie

Włączenie ust. 4 do art. 28 ust. 2 w celu uproszczenia dyrektywy.

Poprawka  188

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą publikować ogłoszenia o koncesjach, które nie podlegają wymogom publikacji określonym w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że ogłoszenia te przesyłane są Komisji za pomocą środków elektronicznych zgodnie z formatem i procedurami przesyłania wskazanymi w załączniku IX.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie ustępu w celu uproszczenia i ograniczenia przepisów dyrektywy.

Poprawka  189

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

skreślony

Publikacja na poziomie krajowym

 

1. Ogłoszeń, o których mowa w art. 26 i 27 oraz informacji w nich zawartych nie można publikować na poziomie krajowym przed publikacją wynikającą z art. 28.

 

2. Ogłoszenia publikowane na poziomie krajowym nie mogą zawierać informacji innych niż informacje zawarte w ogłoszeniach przesłanych Komisji, lecz muszą wskazywać datę wysłania ogłoszenia do Komisji.

 

Uzasadnienie

Art. 29 uwzględniono w art. 28 (por. nowy ustęp 3 a). Połączenie i uproszczenie art. 28 i 29. Ogłoszenia o koncesji i udzieleniu koncesji nie są publikowane na poziomie krajowym zanim nie zostaną wysłane Komisji (oraz zanim nie zostaną opublikowane przez Komisję), ponieważ publikacja na poziomie krajowym ma miejsce często szybciej niż na poziomie europejskim.

Poprawka  190

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zapewniają nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, za pomocą środków elektronicznych, do dokumentów specyfikujących koncesję, od daty publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 28 lub od daty wysłania zaproszenia do składania ofert. W tekście ogłoszenia lub tych zaproszeń podaje się adres strony internetowej, na której dostępne są te dokumenty.

1. Koncesjodawca zapewnia nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, za pomocą środków elektronicznych, do dokumentów specyfikujących koncesję, od daty publikacji ogłoszenia o koncesji lub od daty wysłania zaproszenia do składania ofert. W tekście ogłoszenia o koncesji lub tych zaproszeń podaje się adres strony internetowej, na której dostępne są te dokumenty.

Uzasadnienie

Udostępnienie za pomocą środków elektronicznych dokumentów specyfikujących koncesję powinno być zapewniane od momentu publikacji ogłoszenia o koncesji (błąd w odniesieniu do art. 28 w tekście oryginału) lub wysłania zaproszenia do składania ofert.

Poprawka  191

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem w odpowiednim czasie instytucje zamawiające, podmioty zamawiające lub właściwe jednostki dostarczają informacje dodatkowe związane z dokumentami specyfikującymi koncesję nie później niż na sześć dni przed terminem składania ofert.

2. Pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem w odpowiednim czasie, koncesjodawca dostarcza informacje dodatkowe związane z dokumentami specyfikującymi koncesję nie później niż na sześć dni przed terminem składania ofert.

Uzasadnienie

Umocowanie do „właściwych jednostek” jest niejasne i dwuznaczne. Odpowiedzialność za przekazanie informacji kandydatom lub oferentom spoczywa na koncesjodawcy.

Poprawka  192

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 30a

 

Zwalczanie korupcji i zapobieganie konfliktom interesów

 

Państwa członkowskie przyjmują przepisy zwalczające nadużycia finansowe, faworyzowanie i korupcję oraz przepisy zapobiegające konfliktom interesów, mające na celu zapewnienie przejrzystości postępowania o udzielenie koncesji oraz równego traktowania wszystkich kandydatów i oferentów.

 

Środki przyjęte w odniesieniu do konfliktu interesów nie mogą wykraczać poza to, co jest bezwzględnie konieczne, aby nie dopuszczać do powstania ewentualnego konfliktu interesów lub ten konflikt eliminować. W szczególności środki te przewidują możliwość wykluczenia oferenta lub kandydata z postępowania wyłącznie w przypadku, gdy konfliktowi interesów nie można skutecznie zaradzić przy wykorzystaniu innych środków.

Uzasadnienie

Nowy artykuł dotyczący walki z korupcją i zapobiegania konfliktom interesów: przejęcie art. 36 ust. 4 w celu jego większego wyeksponowania.

Poprawka  193

Wniosek dotyczący dyrektywy

Rozdział II – nagłówek – sekcja I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ II

Przeprowadzenie postępowania

Gwarancje proceduralne

Sekcja I

 

Wspólne koncesje, terminy i specyfikacje techniczne

 

Uzasadnienie

Przejęcie sekcji II („Wybór uczestników oraz udzielenie koncesji”) rozdziału II wniosku wraz ze zmianami. Sekcja I tego rozdziału została skreślona.

Poprawka  194

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

skreślony

Wspólne udzielanie koncesji przez instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich

 

1. Nie naruszając przepisów art. 15, instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich mogą wspólnie udzielać koncesji publicznych poprzez zastosowanie jednego ze sposobów opisanych w niniejszym artykule.

 

2. Kilka instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających z różnych państw członkowskich może wspólnie udzielać koncesji. W takim przypadku uczestniczące instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające zawierają porozumienie, w którym określa się:

 

a) przepisy krajowe, które mają zastosowanie do postępowania o udzielenie koncesji;

 

b) wewnętrzną organizację postępowania o udzielenie koncesji, w tym kwestie zarządzania postępowaniem, podziału obowiązków, podziału zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz zawarcia koncesji.

 

Przy określaniu prawa krajowego mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą wybrać przepisy krajowe dowolnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się co najmniej jedna z uczestniczących instytucji.

 

3. W przypadku gdy kilka instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających z różnych państw członkowskich utworzyło wspólny podmiot prawny, na przykład europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, uczestniczące instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające uzgadniają w drodze decyzji właściwego organu mające zastosowanie przepisy regulujące udzielanie koncesji obowiązujące w jednym z następujących państw członkowskich:

 

a) przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym podmiot prawny ma siedzibę statutową;

 

b) przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym podmiot prawny prowadzi swoją działalność.

 

Porozumienie to może obowiązywać na czas nieokreślony, jeśli jest umocowane w akcie ustanawiającym wspólny podmiot prawny, bądź może być ograniczone do określonego okresu, określonych rodzajów koncesji lub do jednej konkretnej koncesji lub większej ich liczby.

 

4. W przypadku braku porozumienia określającego mające zastosowanie prawo dotyczące koncesji przepisy krajowe regulujące udzielanie koncesji określa się zgodnie z poniższymi zasadami:

 

a) jeżeli jedna z uczestniczących instytucji zamawiających lub jeden z uczestniczących podmiotów zamawiających przeprowadza postępowanie w imieniu pozostałych instytucji lub podmiotów lub zarządza tym postępowaniem, zastosowanie mają przepisy krajowe państwa członkowskiego tej instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego;

 

b) jeżeli postępowanie nie jest przeprowadzane przez jedną z uczestniczących instytucji zamawiających lub jeden z uczestniczących podmiotów zamawiających w imieniu pozostałych instytucji lub podmiotów ani nie jest przez tę instytucję lub ten podmiot zarządzane; oraz

 

(i) dotyczy koncesji publicznej na roboty budowlane lub koncesji na roboty budowlane, instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym zlokalizowana jest największa część tych robót budowlanych;

 

(ii) dotyczy koncesji na usługi, instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym realizowana jest główna część tych usług;

 

c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa krajowego mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) lub b), instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują przepisy krajowe państwa członkowskiego instytucji zamawiającej, która ponosi największą część kosztów.

 

5. W przypadku braku porozumienia określającego mające zastosowanie prawo dotyczące udzielenia koncesji na podstawie ust. 3 przepisy krajowe regulujące przeprowadzanie postępowań o udzielenie koncesji przez wspólne podmioty prawne ustanowione przez kilka instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających z różnych państw członkowskich określa się zgodnie z poniższymi zasadami:

 

a) jeżeli właściwy organ wspólnego podmiotu prawnego przeprowadza postępowanie lub zarządza nim, zastosowanie mają przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym podmiot prawny ma siedzibę statutową;

 

b) jeżeli członek podmiotu prawnego przeprowadza postępowanie lub zarządza nim w imieniu tego podmiotu prawnego, zastosowanie mają zasady określone w ust. 4 lit. a) i b);

 

c) jeżeli niemożliwe jest określenie mającego zastosowanie prawa krajowego zgodnie z ust. 4 lit. a) i b), instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym podmiot prawny ma siedzibę statutową.

 

6. Jedna instytucja zamawiająca lub więcej instytucji zamawiających lub jeden podmiot zamawiający lub więcej podmiotów zamawiających mogą udzielać poszczególnych koncesji na mocy umowy ramowej zawartej przez instytucję zamawiającą znajdującą się w innym państwie członkowskim lub wspólnie z tą instytucją, pod warunkiem że umowa ramowa zawiera szczegółowe przepisy pozwalające odpowiedniej instytucji zamawiającej lub odpowiednim instytucjom zamawiającym lub odpowiedniemu podmiotowi zamawiającemu lub odpowiednim podmiotom zamawiającym na udzielanie poszczególnych koncesji.

 

7. Decyzje o udzieleniu koncesji w ramach transgranicznych koncesji publicznych podlegają zwykłym mechanizmom odwoławczym dostępnym na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego.

 

8. W celu umożliwienia efektywnego funkcjonowania mechanizmów odwoławczych państwa członkowskie zapewniają pełne wykonywanie decyzji organów odwoławczych w rozumieniu dyrektywy Rady 89/665/EWG oraz dyrektywy Rady 92/13/WE znajdujących się w innych państwach członkowskich, w ich wewnętrznym porządku prawnym, jeżeli decyzje te dotyczą instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających mających siedzibę na ich terytorium i uczestniczących w odpowiednim transgranicznym postępowaniu o udzielenie koncesji.

 

Uzasadnienie

Skreślenie artykułu w celu uproszczenia i poprawy czytelności dyrektywy.

Poprawka  195

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 32

skreślony

Specyfikacje techniczne

 

1. Specyfikacje techniczne, zdefiniowane w załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w dokumentach dotyczących koncesji. Precyzuje się w nich wymagane cechy robót budowlanych, usług lub dostaw.

 

Cechy te mogą również dotyczyć określonego procesu produkcji lub realizacji wymaganych robót budowlanych, dostaw lub usług, lub dowolnego innego etapu cyklu życia, o którym mowa w art. 2 pkt 14.

 

Specyfikacje techniczne określają ponadto, czy konieczne będzie przeniesienie praw własności intelektualnej.

 

W przypadku wszystkich koncesji, których przedmiot jest przeznaczony do użytku osób – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego – przedmiotowe specyfikacje techniczne sporządza się, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych, w taki sposób, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników.

 

W przypadku gdy obowiązkowe normy dostępności są przyjmowane w drodze unijnego aktu ustawodawczego, specyfikacje techniczne określa się – jeżeli chodzi o kryteria dostępności – przez Umocowanie do tego aktu.

 

2. Specyfikacje techniczne muszą gwarantować równy dostęp wykonawców do postępowania o udzielenie koncesji i nie mogą tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia udzielenia koncesji na konkurencję.

 

3. Bez uszczerbku dla obowiązujących krajowych reguł technicznych, w zakresie, w jakim są one zbieżne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:

 

a) pod względem wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych, pod warunkiem że parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu koncesji, a instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym udzielenie koncesji;

 

b) poprzez Umocowanie do specyfikacji technicznych zdefiniowanych w załączniku VIII oraz, w kolejności preferencji, poprzez Umocowanie do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących zasad projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;

 

c) pod względem wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w lit. a), z Umocowaniem do specyfikacji technicznych wymienionych w lit. b) stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami wydajnościowymi lub funkcjonalnymi;

 

d) poprzez Umocowanie do specyfikacji technicznych wymienionych w lit. b) w zakresie określonych cech oraz poprzez Umocowanie do wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w lit. a), w zakresie innych cech.

 

4. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, specyfikacje techniczne nie zawierają odniesienia do konkretnej marki lub źródła, ani do szczególnego procesu, ani do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, które mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie z ust. 3; takim odniesieniom towarzyszą słowa „lub równoważne”.

 

5. W przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji, o których mowa w ust. 3 lit. b), nie może ona odrzucić oferty na podstawie faktu, iż roboty budowlane, dostawy i usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne ze specyfikacjami, do których się ona odnosi, jeżeli oferent w odpowiedni sposób udowodni w swojej ofercie za pomocą dowolnych odpowiednich środków, w tym za pomocą środków dowodowych, o których mowa w art. 33, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w specyfikacjach technicznych.

 

6. W przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający korzysta z możliwości przewidzianej w ust. 3 lit. a) w zakresie sformułowania specyfikacji technicznych pod względem wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, nie może ona odrzucić oferty na roboty budowlane, dostawy lub usługi zgodnej z normą krajową przenoszącą normę europejską, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli powyższe specyfikacje odpowiadają wymaganiom wydajnościowym lub funkcjonalnym określonym przez tę instytucję zamawiającą.

 

W swojej ofercie oferent musi uzasadnić za pomocą wszelkich odpowiednich środków, w tym za pomocą środków, o których mowa w art. 33, że obiekty budowlane, dostawy lub usługi zgodne z normą spełniają wymagania wydajnościowe lub funkcjonalne określone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

 

Uzasadnienie

Usunięcie artykułu, który stosuje logikę „zamówień publicznych” do koncesji. Z powodu przeniesienia ryzyka ekonomicznego z koncesjodawcy na koncesjonariusza, ten ostatni musi zachować pewien margines swobody, aby wcielić w praktyce cele i kryteria określone przez koncesjodawcę. Dlatego koncesjodawca przewiduje wymogi techniczne i/lub funkcjonalne, jeżeli chce lepiej kontrolować koncesję pod względem technicznym (zob. uzasadnienie do art. 38 b).

Poprawka  196

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 33

skreślony

Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe

 

1. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą wymagać od wykonawców przedstawienia raportu z testów opracowanego przez uznany organ lub certyfikatu wystawionego przez taki organ jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność ze specyfikacjami technicznymi.

 

W przypadku gdy instytucje zamawiające wymagają przedstawienia certyfikatów sporządzonych przez uznane organy, potwierdzających zgodność z daną specyfikacją techniczną, instytucje zamawiające akceptują również certyfikaty wystawione przez inne równoważne uznane organy.

 

2. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające akceptują również inne odpowiednie środki dowodowe, takie jak dokumentacja techniczna producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub raportów z testów, o których mowa w ust. 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie.

 

3. „Uznane organy” w rozumieniu niniejszego artykułu oznaczają laboratoria testowe i kalibracyjne oraz wszelkie jednostki certyfikujące i kontrolujące akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008.

 

4. Państwa członkowskie udostępniają innym państwom członkowskim na ich wniosek wszelkie informacje związane z dowodami i dokumentami przedstawianymi w celu udowodnienia zgodności z wymaganiami technicznymi, o których mowa w art. 32 i w niniejszym artykule. Właściwe organy państwa członkowskiego prowadzenia działalności przekazują te informacje zgodnie z przepisami dotyczącymi ładu administracyjno-regulacyjnego, o którym mowa w art. 88 (dyrektywy zastępującej dyrektywę 2004/18/WE).

 

Uzasadnienie

Usunięcie artykułu, który stosuje logikę „zamówień publicznych” do koncesji. Z powodu przeniesienia ryzyka ekonomicznego z koncesjodawcy na koncesjonariusza, ten ostatni musi zachować pewien margines swobody, aby wcielić w praktyce cele i kryteria określone przez koncesjodawcę. Dlatego koncesjodawca może przewidzieć wymogi funkcjonalne, jeżeli chce lepiej kontrolować koncesję pod względem technicznym (zob. art. 38 a, kryteria udzielania koncesji).

Poprawka  197

Wniosek dotyczący dyrektywy

Sekcja II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sekcja II

skreślony

Wybór uczestników oraz udzielenie koncesji

 

Uzasadnienie

Uproszczenie struktury dyrektywy.

Poprawka  198

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 34

skreślony

Zasady ogólne

 

Koncesji udziela się w oparciu o kryteria określone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający zgodnie z art. 39, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

 

a) oferta jest zgodna z wymaganiami, warunkami i kryteriami określonymi w ogłoszeniu o koncesji lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania oraz w dokumentach dotyczących udzielenia koncesji;

 

b) ofertę składa oferent, który

 

(i) nie został wykluczony z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie koncesji zgodnie z art. 36 ust. 4–8 oraz

 

(ii) spełnia kryteria kwalifikacji określone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 1–3.

 

Uzasadnienie

Przejęty w nowym art. 26 a.

Poprawka  199

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 35

skreślony

Gwarancje proceduralne

 

1. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zawierają – w ogłoszeniu o koncesji, w zaproszeniu do składania ofert lub w dokumentach specyfikujących koncesję – opis koncesji, kryteria udzielenia koncesji oraz minimalne wymagania, jakie należy spełnić. Informacje te muszą być wystarczające do ustalenia charakteru i zakresu koncesji, tak aby umożliwić wykonawcom podjęcie decyzji dotyczącej złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji. Opis, kryteria udzielenia koncesji oraz minimalne wymagania nie mogą być zmieniane w trakcie negocjacji.

 

2. Podczas procedury udzielenia koncesji instytucje zamawiające i podmioty zamawiające zapewniają równe traktowanie wszystkich oferentów. W szczególności nie udzielają one informacji w sposób dyskryminacyjny, który może zapewnić niektórym oferentom przewagę nad innymi oferentami.

 

3. Każdorazowe ograniczenie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający liczby wnioskujących do odpowiedniego poziomu powinno być przeprowadzane w przejrzysty sposób i w oparciu o obiektywne kryteria dostępne wszystkim zainteresowanym wykonawcom.

 

4. Zasady dotyczące organizacji postępowania o udzielenie koncesji, w tym zasady dotyczące komunikacji, etapów postępowania i terminów są określane z wyprzedzeniem i komunikowane wszystkim uczestnikom.

 

5. W przypadku gdy procedura udzielenia koncesji obejmuje negocjacje, instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują się do następujących zasad:

 

a) jeżeli negocjacje mają miejsce po złożeniu ofert, negocjują one z oferentami złożone przez nich oferty w celu dostosowania ich do kryteriów i wymogów wskazanych zgodnie z ust. 1;

 

b) nie ujawniają innym uczestnikom proponowanych rozwiązań ani innych informacji poufnych udzielanych przez kandydata biorącego udział w negocjacjach bez jego zgody. Zgoda ta nie może mieć formy ogólnego zwolnienia, ale musi być wyrażona w odniesieniu do planowanego przekazania określonych rozwiązań lub innych informacji poufnych.

 

c) mogą podzielić negocjacje na kolejne etapy w celu ograniczenia liczby ofert będących przedmiotem negocjacji poprzez zastosowanie kryteriów udzielenia koncesji wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do składania ofert lub dokumentach specyfikujących koncesję. W ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do składania ofert lub dokumentach specyfikujących koncesję instytucja zamawiająca wskazuje, czy skorzystała z takiego rozwiązania.

 

d) oceniają oferty będące przedmiotem negocjacji na podstawie pierwotnie określonych kryteriów udzielenia koncesji;

 

e) sporządzają pisemny protokół dokumentujący przebieg formalnych obrad oraz wszelkie inne działania i wydarzenia dotyczące postępowania o udzielenie koncesji. W szczególności zapewnia on, przy zastosowaniu wszelkich stosownych środków, możliwość prześledzenia przebiegu negocjacji.

 

6. Tak szybko, jak to możliwe, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające informują wszystkich kandydatów i oferentów o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia koncesji, w tym także o powodach podjęcia decyzji o nieudzieleniu koncesji, dla której opublikowano ogłoszenie o koncesji, lub o ponownym wszczęciu postępowania.

 

7. Na wniosek zainteresowanej strony, instytucja zamawiająca informuje tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w terminie 15 dni od otrzymania pisemnego wniosku:

 

a) każdego niewybranego kandydata o powodach odrzucenia jego wniosku;

 

b) każdego niewybranego oferenta o powodach odrzucenia jego oferty, w tym – w przypadkach określonych w art. 32 ust. 5 i 6 – o powodach decyzji o braku równoważności lub decyzji stanowiącej, że roboty budowlane, dostawy lub usługi nie spełniają wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych;

 

c) każdego oferenta, który złożył dopuszczalną ofertę, o cechach i odpowiednich przewagach oferty, która została wybrana, jak również o nazwie/imieniu i nazwisku zwycięskiego oferenta lub nazwach/imionach i nazwiskach stron umowy ramowej;

 

d) każdego oferenta, który złożył dopuszczalną ofertę, o przebiegu i postępie negocjacji i dialogu z oferentami.

 

8. Instytucje zamawiające mogą jednak podjąć decyzję o nieudzielaniu pewnych informacji, o których mowa w ust. 6, dotyczących koncesji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby szkodzić uzasadnionym interesom handlowym wykonawców publicznych lub prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.

 

Uzasadnienie

Skreślenie artykułu w celu uproszczenia. Częściowo przejęty w art. 36, 38 b i 38 c.

Poprawka  200

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwalifikacja i ocena podmiotowa kandydatów

Kwalifikacja i ocena podmiotowa kandydatów i oferentów wraz z podstawami wykluczenia

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 169. sprawozdawcy.

Poprawka  201

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Koncesjodawca przewiduje:

 

a) w ogłoszeniu o koncesji – opis koncesji i warunków udziału;

 

b) w ogłoszeniu o koncesji, w zaproszeniu do składania ofert lub w dokumentach specyfikujących koncesję – opis kryteriów udzielania koncesji.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 169. sprawozdawcy. W ogłoszeniu o koncesji obowiązkowo musi znaleźć się opis koncesji i warunków udziału w celu zagwarantowania przestrzegania zasad przejrzystości, niedyskryminacji oraz równego traktowania kandydatów i oferentów.

Poprawka  202

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje zamawiające określają w ogłoszeniu o koncesji warunki udziału dotyczące:

1. Koncesjodawca sprawdza warunki udziału dotyczące zdolności zawodowych i technicznych kandydatów lub oferentów, sytuacji finansowej kandydatów lub oferentów, a także referencje, jakie należy przedłożyć jako dowód, a o których mowa w ogłoszeniu o koncesji. Warunki te są powiązane z przedmiotem zamówienia, nie są dyskryminacyjne i mogą im towarzyszyć w razie konieczności minimalne wymogi.

a) kompetencji do prowadzenia działalności zawodowej;

 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

c) zdolności technicznej i zawodowej.

 

Instytucje zamawiające ograniczają warunki udziału do tych, które są odpowiednie dla zagwarantowania, że kandydat lub oferent posiada zdolność prawną i finansową oraz zdolność handlową i techniczną niezbędne do wykonywania udzielanej koncesji. Wszystkie wymagania muszą być związane z przedmiotem koncesji i być ściśle proporcjonalne do tego przedmiotu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

 

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające określają również w ogłoszeniu o koncesji referencje, jakie należy przedłożyć na dowód posiadania przez wykonawcę wspomnianej zdolności. Wymogi dotyczące tych referencji muszą być niedyskryminacyjne i współmierne do przedmiotu koncesji.

 

Uzasadnienie

Przejęcie niektórych postanowień art. 35 i 36, w pierwszej kolejności sprawdzenia warunków uczestnictwa kandydatów lub oferentów (zdolności zawodowe, techniczne i finansowe).

Poprawka  203

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W odniesieniu do kryteriów, o których mowa w ust. 1, wykonawca może, w stosownych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnej koncesji, polegać na zdolności innych podmiotów, bez względu na charakter prawny związków łączących go z tymi podmiotami. Musi on w takiej sytuacji udowodnić instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu, iż będzie dysponował przez cały okres ważności koncesji niezbędnymi zasobami, na przykład przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie tych podmiotów. W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej instytucje zamawiające i podmioty zamawiające mogą wymagać od wykonawców i tych podmiotów solidarnej odpowiedzialności za wykonanie koncesji.

2. Aby spełnić warunki uczestnictwa przewidziane w ust. 1, wykonawca może, w stosownych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnej koncesji, polegać na zdolności innych podmiotów, bez względu na charakter prawny związków łączących go z tymi podmiotami. Musi on w takiej sytuacji udowodnić koncesjodawcy, iż będzie dysponował przez cały okres ważności koncesji niezbędnymi zasobami, na przykład przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie tych podmiotów. W odniesieniu do sytuacji finansowej koncesjodawca może wymagać od wykonawców i tych podmiotów solidarnej odpowiedzialności za wykonanie koncesji.

Poprawka  204

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na tych samych warunkach grupa wykonawców, o której mowa w art. 22, może polegać na zdolności członków tej grupy lub innych podmiotów

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie przepisu w celu uproszczenia dyrektywy.

Poprawka  205

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Koncesjodawca może ograniczyć – w przejrzysty sposób i w oparciu o obiektywne kryteria – liczbę kandydatów lub oferentów do odpowiedniego poziomu. Liczba zaproszonych kandydatów lub oferentów jest wystarczająca do zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Uzasadnienie

Przejęcie niektórych postanowień art. 35 i 36, tutaj możliwości ograniczenia liczby kandydatów (w takim przypadku zaproszenie do złożenia oferty zostanie wysłane do wybranych kandydatów).

Poprawka  206

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie przyjmują przepisy zwalczające praktyki faworyzowania, korupcję oraz przepisy zapobiegające konfliktowi interesów, mające na celu zapewnienie przejrzystości postępowania o udzielenie koncesji oraz równego traktowania wszystkich oferentów.

skreślony

Środki przyjęte w odniesieniu do konfliktu interesów nie mogą wykraczać poza to, co jest bezwzględnie konieczne, aby nie dopuszczać do powstania konfliktu interesów lub ten konflikt eliminować. W szczególności środki te przewidują możliwość wykluczenia oferenta lub kandydata z postępowania wyłącznie w przypadku, gdy konfliktowi interesów nie można skutecznie zaradzić przy wykorzystaniu innych środków.

 

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące konfliktu interesów wzbogacone i ujęte w nowym art. 30a.

Poprawka  207

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) udziału w czerpaniu korzyści z handlu ludźmi i pracy dzieci, które objęte są przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar1.

 

1 Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1.

Poprawka  208

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązek wykluczenia kandydata lub oferenta z udziału w koncesji ma zastosowanie również w przypadku, gdy skazanie prawomocnym wyrokiem dotyczy dyrektorów przedsiębiorstw lub wszelkich innych osób posiadających uprawnienia do reprezentowania kandydata lub oferenta, podejmowania dotyczących go decyzji lub sprawowania nad nim kontroli.

skreślony

Poprawka  209

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) jest im wiadomo o jakimkolwiek innym poważnym naruszeniu przepisów unijnego lub krajowego prawa mającego na celu ochronę interesów publicznych zgodnych z postanowieniami Traktatu;

a) jest im wiadomo o jakimkolwiek innym poważnym naruszeniu przepisów unijnego lub krajowego prawa mającego na celu ochronę interesów publicznych zgodnych z postanowieniami Traktatów, pod warunkiem że naruszenie to zostało stwierdzone przez właściwy organ;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie okoliczności, w jakich może dojść do wykluczenia celem zapewnienia proporcjonalności i swobodnego dostępu do umów koncesyjnych.

Poprawka  210

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) jeżeli wykonawca miał znaczne lub stałe niedociągnięcia w realizacji jakiegokolwiek istotnego wymogu w ramach wcześniejszej koncesji lub wcześniejszych koncesji o podobnym charakterze dla tej samej instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

c) jeżeli wykonawca miał znaczne lub stałe niedociągnięcia w realizacji jakiegokolwiek istotnego wymogu w ramach wcześniejszej koncesji lub wcześniejszych koncesji o podobnym charakterze.

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość wykluczenia wykonawcy również w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wiedzą o takich stałych niedociągnięciach względem innej instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Poprawka  211

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) jest im wiadomo o jakimkolwiek poważnym naruszeniu przepisów w dziedzinie prawa socjalnego, środowiskowego lub prawa pracy zgodnie z art. -26a ust. 3;

Poprawka  212

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zastosowania podstawy wykluczenia, o której mowa w akapicie pierwszym lit. c), instytucje zamawiające i podmioty zamawiające przedstawiają metodę oceny wykonania umowy, która jest oparta na obiektywnych i wymiernych kryteriach oraz jest stosowana w sposób systematyczny, spójny i przejrzysty. Każda ocena wykonania musi być przekazywana danemu wykonawcy, który musi mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zawartych w niej ustaleń i uzyskania ochrony sądowej.

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie przepisu w celu uproszczenia dyrektywy.

Poprawka  213

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Państwa członkowskie określają warunki wykonawcze dotyczące niniejszego artykułu. Państwa członkowskie udostępniają innym państwom członkowskim, na ich wniosek, wszelkie informacje dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w niniejszym artykule. Właściwe organy państwa członkowskiego prowadzenia działalności przekazują te informacje zgodnie z przepisami art. 88 dyrektywy [zastępującej dyrektywę 2004/18/WE].

skreślony

Uzasadnienie

Skreślenie przepisu w celu uproszczenia dyrektywy.

Poprawka  214

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przy wyznaczaniu terminów składania wniosków o koncesję i terminów składania ofert instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające uwzględniają w szczególności złożoność koncesji oraz czas potrzebny do sporządzenia ofert, bez uszczerbku dla terminów minimalnych określonych w art. 37.

1. Przy wyznaczaniu terminów składania wniosków lub terminów składania ofert koncesjodawca uwzględnia w szczególności złożoność koncesji oraz czas potrzebny do sporządzenia ofert lub wniosków.

Uzasadnienie

Artykuł 37 zbiera obecnie przepisy dotyczące ustalania terminów (dawne art. 37 i 38). Uproszczenie przepisów dyrektywy.

Poprawka  215

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy wnioski lub oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu wizyty na miejscu albo po dokonaniu na miejscu sprawdzenia dokumentów uzupełniających dokumenty dotyczące udzielenia koncesji, terminy składania wniosków o koncesje przedłuża się tak, aby wszyscy zainteresowani wykonawcy mogli uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia wniosków lub ofert.

skreślony

Uzasadnienie

Artykuł 37 zbiera obecnie przepisy dotyczące ustalania terminów (dawne art. 37 i 38). Uproszczenie przepisów dyrektywy.

Poprawka  216

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustępy 2 a i 2 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Termin składania wniosków lub ofert nie może być krótszy niż trzydzieści dni robocze licząc odpowiednio od daty wysłania ogłoszenia o koncesji i daty, kiedy kandydaci otrzymali zawiadomienie o zaproszeniu do składania ofert.

 

2b. Termin składania ofert może zostać skrócony o pięć dni roboczych, jeżeli podmiot zamawiający akceptuje składanie ofert za pomocą środków elektronicznych.

Uzasadnienie

Artykuł 37 zbiera obecnie przepisy dotyczące ustalania terminów (dawne art. 37 i 38). Uproszczenie przepisów dyrektywy.

Poprawka  217

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 38

skreślony

Termin składania wniosków o koncesję

 

1. W przypadku gdy instytucje zamawiające i podmioty zamawiające stosują koncesję, termin składania wniosków o koncesję nie może być krótszy niż 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o koncesji.

 

2. Termin składania ofert może zostać skrócony o pięć dni, jeżeli podmiot zamawiający akceptuje składanie ofert za pomocą środków elektronicznych zgodnie z art. 25.

 

Uzasadnienie

Połączenie z art. 37 w celu uproszczenia i doprecyzowania przepisów dyrektywy.

Poprawka  218

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38a

 

Wymogi techniczne i funkcjonalne

 

1. Wymogi techniczne i funkcjonalne określają wymagane cechy charakterystyczne robót budowlanych lub usług będących przedmiotem koncesji. Znajdują się one w dokumentach specyfikujących koncesję.

 

2. Wymogi te są zgodne z zasadą równego dostępu wykonawców do procedury udzielenia koncesji i nie mogą tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia koncesji na konkurencję.

 

W szczególności jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, wymogi techniczne i funkcjonalne nie zawierają odniesienia do konkretnej marki lub źródła, ani do szczególnego procesu, ani do znaku towarowego, patentu, typu bądź konkretnej produkcji, które mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu umowy w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. Odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważny”.

Uzasadnienie

Art. 38a = ust. 1 i ust. 3 lit. b), dawny art. 32. Wprowadzenie nowego pojęcia pozwalającego koncesjodawcy określić wymogi techniczne i/lub funkcjonalne robót budowlanych lub usług objętych koncesją. Koncesjodawca może sprecyzować przedmiot koncesji lub wprowadzić bardziej szczególne wymogi np. w dziedzinie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub oddziaływania na środowisko. Różni się od specyfikacji technicznych (art. 32), zbyt szczegółowych i niezgodnych z zasadą przeniesienia ryzyka, która ma pozwolić koncesjonariuszowi na zachowanie marginesu działania.

Poprawka  219

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38b

 

Kryteria udzielania koncesji

 

1. Koncesjodawca może zorganizować negocjacje z kandydatami i oferentami. Zapewnia on właściwą konsygnację w odniesieniu do głównych etapów procedury, z wykorzystaniem środków, które uzna za stosowne, pod warunkiem, że postanowienia art. 24 ust. 1 niniejszej dyrektywy będą przestrzegane. Koncesjodawca udziela koncesji w oparciu o obiektywne kryteria udzielania koncesji, które są zgodne z zasadami określonymi w art. 26a ust. 2.

 

2. Przedmiot koncesji, kryteria udzielenia koncesji oraz minimalne wymagania określone w dokumentach dotyczących koncesji nie mogą być zmieniane w sposób arbitralny lub dyskryminacyjny w trakcie negocjacji. Zainteresowani kandydaci lub oferenci są natychmiast informowani o każdej zmianie.

 

3. Kryteria udzielania koncesji muszą być związane z przedmiotem koncesji. Mogą obejmować m.in. kryteria środowiskowe, socjalne lub związane z innowacją. Koncesjodawca dokonuje weryfikacji faktycznej zgodności ofert z kryteriami udzielania koncesji.

 

4. W ogłoszeniu o koncesji lub zaproszeniu do składania ofert koncesjodawca wskazuje ewentualnie swoją klasyfikację kryteriów, o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Wcześniej art. 39. Nowy artykuł dotyczący kryteriów udzielenia koncesji: 1) przypomnienie o roli negocjacji podczas udzielania koncesji; 2) nie zmienianie w sposób arbitralny kryteriów udzielania koncesji w trakcie procedury; 3) określenie kryteriów udzielania koncesji; 4) możliwość ustalenia ważności kryteriów zgodnie z wyborem koncesjodawcy. Ważenie usunięto z uwagi na jego nieadekwatny charakter w stosunku do potrzeby elastyczności. Hierarchizacja pozostaje dowolna, aby umożliwić włączenie innowacyjnych rozwiązań, których początkowo nie przewidziano.

Poprawka  220

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38 c

 

Informowanie kandydatów i oferentów

 

1. Tak szybko, jak to możliwe, koncesjodawca informuje wszystkich kandydatów i oferentów o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia koncesji, w tym o powodach odrzucenia ich wniosku lub oferty, a także o powodach – w stosownym przypadku – podjęcia decyzji o nieudzieleniu koncesji, dla której opublikowano ogłoszenie o koncesji, lub o ponownym wszczęciu postępowania.

 

2. Koncesjodawca może podjąć decyzję o nieudzielaniu pewnych informacji dotyczących koncesji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby szkodzić uzasadnionym interesom handlowym wykonawców publicznych lub prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy takimi wykonawcami.

Uzasadnienie

Nowy art. 38c pochodzi z art. 35 ust. 6 i 8 wniosku Komisji.

Poprawka  221

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 39

skreślony

Kryteria udzielenia koncesji

 

1. Koncesje są udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania oraz gwarantujących ocenę ofert w warunkach faktycznej konkurencji, pozwalających ustalić ogólną korzyść gospodarczą dla instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

 

2. Kryteria udzielania koncesji muszą być związane z przedmiotem koncesji i nie mogą dawać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru.

 

Kryteria te zapewniają faktyczną konkurencję i są uzupełniane wymaganiami, które umożliwiają skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające dokonują skutecznej weryfikacji – na podstawie informacji i dowodów przedstawionych przez oferentów – tego, czy oferty spełniają kryteria udzielenia koncesji.

 

3. Instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o koncesji lub w dokumentach dotyczących koncesji względne wagi przyznane poszczególnym kryteriom określonym w ust. 1 lub wymienia te kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

 

4. Państwa członkowskie mogą ustanowić wymóg udzielania przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające koncesji w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zgodnie z ust. 2. Kryteria te, oprócz kryterium ceny lub kosztów, mogą obejmować następujące kryteria:

 

() jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

 

b) w przypadku koncesji na usługi oraz koncesji obejmujących zaprojektowanie robót budowlanych można wziąć pod uwagę organizację, kwalifikację i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danej koncesji, co skutkuje tym, że po udzieleniu koncesji taki personel może zostać zastąpiony wyłącznie za zgodą instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, którzy muszą sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia równoważną organizację i jakość;

 

c) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia i czas dostarczenia lub realizacji;

 

d) określony proces produkcji lub realizacji wymaganych robót budowlanych, dostaw lub usług, bądź dowolnego innego etapu cyklu życia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, w zakresie, w jakim kryteria te dotyczą czynników bezpośrednio związanych z tymi procesami oraz charakteryzują określony proces produkcji lub realizacji wymaganych robót budowlanych, dostaw lub usług.

 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określa – w ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do składania ofert lub w dokumentach specyfikujących koncesję – odpowiednią wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

 

Waga ta może być wyrażona za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną.

 

Jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazuje kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

 

Uzasadnienie

Zob. nowy art. 38b.

Poprawka  222

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 40

skreślony

Rachunek kosztów cyklu życia

 

1. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje w odpowiednim zakresie wszystkie poniższe koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub obiektów budowlanych, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 pkt 14:

 

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty związane z zakupem (takie jak koszty produkcji), z użytkowaniem, (takie jak koszty zużycia energii, koszty utrzymania), oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie jak koszty zbiórki i recyklingu);

 

b) zewnętrzne koszty środowiskowe bezpośrednio związane z cyklem życia, o ile można je wyrazić w wartościach pieniężnych i zweryfikować; mogą one obejmować koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne koszty łagodzenia zmiany klimatu.

 

2. W przypadku gdy instytucje zamawiające oceniają koszty przy pomocy podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia, określają w dokumentach dotyczących udzielenia koncesji metodykę stosowaną na potrzeby obliczania kosztów cyklu życia. Stosowana metodyka musi spełniać następujące warunki:

 

a) została opracowana na podstawie danych naukowych lub na podstawie innych kryteriów obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminacyjnych;

 

b) została ustalona na potrzeby powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

 

c) jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające pozwalają wykonawcom na stosowanie innej metodyki ustalania kosztów cyklu życia związanych z ich ofertami, pod warunkiem że taka metodyka spełnia wymogi określone w lit. a), b) i c) oraz jest równoważna metodyce wskazanej przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

 

3. W przypadku gdy wspólna metodyka obliczania kosztów cyklu życia została przyjęta w ramach unijnego aktu ustawodawczego, w tym w drodze aktów delegowanych na podstawie prawodawstwa właściwego dla poszczególnych sektorów, ma ona zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 39 ust. 4, obejmują rachunek kosztów cyklu życia.

 

Wykaz takich aktów ustawodawczych i delegowanych określa załącznik II. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 46 w odniesieniu do aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy takie zmiany okażą się konieczne w związku z przyjęciem, uchyleniem lub modyfikacją przepisów.

 

Uzasadnienie

Skreślenie odniesień do obliczania kosztów cyklu życia produktu łączące się ze skreśleniem kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Koncesjodawca ma bowiem swobodę wyboru takich kryteriów udzielenia koncesji, jakie uzna za najbardziej celowe, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów niniejszej dyrektywy.

Poprawka  223

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą zażądać albo zostać zobowiązane przez państwo członkowskie do zażądania od oferenta w dokumentach specyfikujących koncesję, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców.

1. Koncesjodawca żąda od oferenta w dokumentach specyfikujących koncesję, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa.

 

a. Wybrany oferent wskazuje instytucji zamawiającej nazwę, dane kontaktowe i przedstawicieli prawnych podwykonawców oraz wszelkie zmiany w tych informacjach podczas obowiązywania umowy. Każdy podwykonawca w łańcuchu podwykonawców przekazuje te informacje oferentowi za pośrednictwem bezpośredniego wykonawcy podwykonawcy. Każdy podwykonawca uaktualnia te informacje podczas obowiązywania umowy.

2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności głównego wykonawcy.

2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności głównego wykonawcy.

 

2a. Państwa członkowskie pilnują, by podwykonawcy również przestrzegali wszystkich obowiązkowych przepisów prawnych, regulacyjnych i administracyjnych obowiązujących w państwie członkowskim, w którym wykonywana jest umowa, w tym obowiązków wymienionych w art. -26a ust. 3. W tym celu państwa członkowskie mogą przewidzieć system odpowiedzialności w łańcuchu podwykonawców, tak by bezpośredni wykonawca podwykonawcy był odpowiedzialny w razie gdy podwykonawca nie przestrzega jednego z tych przepisów lub jest niewypłacalny. Jeżeli bezpośredni wykonawca jest niewypłacalny, system taki powinien przewidywać, że odpowiedzialny jest kolejny nadrzędny wypłacalny bezpośredni wykonawca w łańcuchu podwykonawców, włącznie z głównym wykonawcą.

 

2b. Państwa członkowskie mogą w ramach prawa krajowego wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące odpowiedzialności.

Poprawka  224

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Istotna modyfikacja postanowień koncesji w okresie jej ważności jest uznawana do celów niniejszej dyrektywy za nowe udzielenie koncesji i wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

1. Koncesję w okresie jej ważności można zmienić za pomocą aneksu, chyba że modyfikacje są istotne.

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowego ustępu celem doprecyzowania artykułu dzięki uściśleniu, że obowiązująca koncesja może zostać zmieniona (zasada ogólna), chyba że chodzi o istotne modyfikacje (wykluczenia).

Poprawka  225

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Modyfikację koncesji w okresie jej obowiązywania uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że koncesja różni się istotnie od pierwotnej koncesji. W każdym przypadku, nie naruszając przepisów ust. 3 i 4, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

2. Istotna modyfikacja postanowień obowiązującej koncesji wymaga nowej procedury udzielenia koncesji zgodnie z niniejszą dyrektywą. Modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 

-a) zmianie ulega charakter koncesji;

 

-aa) zakłada ona zastąpienie koncesjonariusza;

a) modyfikacja wprowadza warunki, które, jeśli byłyby częścią pierwotnego postępowania o udzielenie koncesji, umożliwiłyby zakwalifikowanie innych wnioskodawców niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, lub umożliwiłyby udzielenie koncesji innemu wnioskodawcy lub oferentowi;

a) modyfikacja wprowadza warunki, które, jeśli byłyby częścią pierwotnego postępowania o udzielenie koncesji, umożliwiłyby zakwalifikowanie innych wnioskodawców niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, lub umożliwiłyby udzielenie koncesji innemu wnioskodawcy lub oferentowi;

b) modyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną koncesji na korzyść koncesjonariusza; lub

b) modyfikacja znacznie zmienia równowagę ekonomiczną koncesji; lub

c) modyfikacja rozszerza znacznie zakres koncesji w taki sposób, by objąć dostawy, usługi lub roboty budowlane początkowo nią nieobjęte.

c) modyfikacja rozszerza znacznie zakres koncesji, obejmując usługi lub roboty budowlane początkowo nią nieobjęte.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie określenia „istotna modyfikacja”, które zakłada uruchomienie nowej procedury udzielenia koncesji oraz włączenie art. 42 ust. 3, który również dotyczy przypadku istotnej modyfikacji (zastąpienie koncesjonariusza), w trosce o doprecyzowanie i uproszczenie tekstu.

Poprawka  226

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zmiana koncesjonariusza stanowi istotną modyfikację w rozumieniu ust. 1.

 

Akapit pierwszy nie ma jednakże zastosowania w przypadku, gdy inny wykonawca, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, zostaje następcą prawnym pod tytułem szczególnym lub ogólnym pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, upadłości przedsiębiorstwa lub na podstawie klauzuli umownej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji koncesji i nie ma na celu obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

Postanowienia niniejszego ustępu akapit pierwszy lit. –aa) nie dotyczą przypadku całkowitego lub częściowego zastąpienia pierwotnego wykonawcy w wyniku:

 

a) restrukturyzacji przedsiębiorstwa,

 

b) przeniesienia trwałego lub obrotowego majątku między przedsiębiorstwami,

 

c) przejęcia koncesjonariusza przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, w wyniku upadłości koncesjonariusza lub na podstawie klauzuli umownej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji koncesji i nie ma na celu obejścia przepisów niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Włączenie ustępu do art. 42 ust. 2 w celu doprecyzowania i uproszczenia dyrektywy.

Poprawka  227

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Modyfikacja koncesji, o ile nie zmienia ogólnego charakteru koncesji, nie jest uznawana za istotną, jeżeli:

 

a) została przewidziana w pierwotnej umowie o koncesję w formie klauzuli przeglądowych lub jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych wariantów zgodnych z prawem unijnym i krajowym, wskazujących zakres stosowania i charakter ewentualnych modyfikacji, a także warunki, w jakich można z nich skorzystać; lub

 

b) jej wartość jest niższa niż 10% uaktualnionej wartości pierwotnej koncesji.

 

W przypadku gdy wprowadzanych jest kilka kolejnych modyfikacji, ich wartość należy ocenić na podstawie uaktualnionej łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

Uzasadnienie

Przeorganizowanie obecnych art. 42 ust. 4 i art. 42 ust. 5, które dotyczą dwóch przypadków, kiedy modyfikacje nie są uznawane za istotne, jeżeli nie zmieniają charakteru koncesji (klauzule przeglądowe lub warianty; próg 5% wartości pierwotnej). Słownictwo z zakresu zamówień publicznych („cena”) zostało zmienione. Uwzględnienie uaktualnionej wartości początkowej koncesji, która wydaje się bardziej sprawiedliwą wartością. Drugi akapit pochodzi z art. 42 ust. 4.

Poprawka  228

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji wyrazić można w wielkościach pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w art. 5 i jest niższa niż 5 % ceny pierwotnego zamówienia, pod warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku gdy wprowadzanych jest kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę należy ocenić na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

skreślony

Uzasadnienie

Tekst został ujęty w ust. 2 a.

Poprawka  229

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Modyfikacji koncesji nie uznaje się za istotne w rozumieniu ust. 1, o ile przewidziano je w dokumentach specyfikujących koncesję w jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach rewizji lub opcjach. Tego rodzaju klauzule podają zakres i charakter możliwych modyfikacji lub opcji, a także warunki, na jakich można je stosować. Nie mogą one przewidywać modyfikacji ani opcji, które zmieniłyby ogólny charakter koncesji.

skreślony

Poprawka  230

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) konieczność modyfikacji spowodowana jest okolicznościami, których instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć;

a) konieczność modyfikacji spowodowana jest okolicznościami, których koncesjodawca, działający z należytą starannością, nie mógł antycypować;

Uzasadnienie

Zmiana obecnego art. 42 ust. 6, który wyszczególnia, kiedy modyfikacja – pomimo jej istotnego charakteru – nie wymaga nowej procedury udzielania koncesji.

Poprawka  231

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w przypadku koncesji udzielanych przez instytucje zamawiające, gdy podwyżka ceny jest nie wyższa niż 50 % wartości pierwotnej koncesji.

c) w przypadku koncesji udzielanych przez instytucje zamawiające, gdy przewidywana wartość modyfikacji nie jest wyższa niż 50 % uaktualnionej pierwotnej wartości koncesji.

Uzasadnienie

Zmiana obecnego art. 42 ust. 6, który wyszczególnia, kiedy modyfikacja – pomimo jej istotnego charakteru – nie wymaga nowej procedury udzielania koncesji. Uwzględnienie uaktualnionej wartości początkowej koncesji, która wydaje się bardziej sprawiedliwą wartością. Ponadto słownictwo z zakresu zamówień publicznych („cena”) zostało zmienione.

Poprawka  232

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające publikują ogłoszenie o takich modyfikacjach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia te zawierają informacje określone w załączniku VII i są publikowane zgodnie z przepisami art. 28.

Koncesjodawca publikuje ogłoszenie o takich modyfikacjach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia te zawierają informacje określone w załączniku VII i są publikowane zgodnie z przepisami art. 28.

Poprawka  233

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające nie mogą dokonywać modyfikacji koncesji w następujących przypadkach:

7. Koncesjodawca nie wykorzystuje przepisów niniejszego artykułu w następujących przypadkach:

Poprawka  234

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jeżeli modyfikacja miałaby służyć zrekompensowaniu ryzyka związanego ze wzrostami cen będącymi wynikiem fluktuacji cen, które to ryzyko mogłoby w znacznym stopniu wpłynąć na wykonanie koncesji i przed którym zabezpieczył się koncesjonariusz.

b) jeżeli modyfikacja miałaby na celu zmniejszenie ryzyka eksploatacyjnego, które ponosi koncesjonariusz.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie art. 42 ust. 7, który odnosi się do dwóch przypadków modyfikacji, w których koncesjodawca nie może wykorzystywać przepisów niniejszego artykułu, aby uniknąć możliwych nadużyć (przedstawić jako modyfikacje, a zatem korzystać z ewentualnych lżejszych przepisów art. 42 ust 3 i 4 (nowych) zmian, które w rzeczywistości powinny prowadzić do nowej procedury udzielania koncesji).

Poprawka  235

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają instytucjom zamawiających i podmiotom zamawiającym możliwość wypowiedzenia koncesji w okresie jej ważności, na warunkach określonych przez obowiązujące w ich kraju prawo umów, w przypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Państwa członkowskie zapewniają koncesjodawcom możliwość wypowiedzenia koncesji w okresie jej ważności, na warunkach określonych przez obowiązujące w ich kraju prawo, w przypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Poprawka  236

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wyjątki przewidziane w art. 15 przestają obowiązywać w następstwie nabycia przez podmiot prywatny udziału w osobie prawnej, której udzielono zamówienia, zgodnie z art. 15 ust. 4;

a) wyjątki przewidziane w art. 15 przestają obowiązywać w następstwie nabycia przez podmiot prywatny udziału w osobie prawnej, której udzielono zamówienia, zgodnie z art. 15;

Uzasadnienie

Ograniczenie przepisów tego ustępu wyłącznie do przypadku art. 15 ust. 4 (współpraca horyzontalna) nie jest logiczne. Przepisy te muszą się stosować do wszystkich przypadków przewidzianych w art. 15 ust. 4, w którym brak udziałów podmiotów prywatnych stanowi jedno z kryteriów.

Poprawka  237

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu, że państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające należące do tego państwa członkowskiego udzieliły danej koncesji nie wypełniając swoich obowiązków wynikających z Traktatów i niniejszej dyrektywy.

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu, że państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że koncesjodawca należący do tego państwa członkowskiego udzielił danej koncesji nie wypełniając swoich obowiązków wynikających z Traktatów i niniejszej dyrektywy.

Poprawka  238

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 43 a

 

Zarządzanie

 

1. Aby zapewnić właściwe i skuteczne wdrożenie niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie dopilnowują, by przynajmniej zadania określone w niniejszym artykule były realizowane przez co najmniej jeden organ lub co najmniej jedną strukturę. Informują też Komisję o wszystkich organach lub strukturach uprawnionych do realizowania tych zadań.

 

2. Państwa członkowskie zapewniają monitorowanie stosowania przepisów dotyczących przyznawania koncesji, w tym wdrażania projektów współfinansowanych przez Unię, aby wykrywać zagrożenia dla interesów finansowych Unii. Takie monitorowanie służy zapobieganiu ewentualnym przypadkom nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów i innym poważnym nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu.

 

W przypadku gdy organy lub struktury monitorujące stwierdzą wystąpienie konkretnych naruszeń lub problemów systemowych, upoważnia się je do przekazania spraw tych naruszeń lub problemów krajowym organom kontroli, sądom lub innym właściwym organom lub strukturom, takim jak rzecznik praw obywatelskich, parlamenty narodowe lub ich komisje.

 

3. Na ich wniosek właściwe organy krajowe są informowane przez instytucje lub podmioty zamawiające o każdej działalności, którą uznają za wyłączoną z przepisów niniejszej dyrektywy na podstawie art. 8 ust. 5 lit. b).

 

4. Wyniki działań monitorujących prowadzonych zgodnie z ust. 2 są udostępniane publicznie za pomocą odpowiednich kanałów informacji. W szczególności państwa członkowskie publikują co najmniej raz na dwa lata przegląd najczęstszych przyczyn niewłaściwego stosowania zasad udzielania koncesji lub braku pewności prawnej, w tym ewentualnych problemów strukturalnych lub powtarzających się problemów w stosowaniu przepisów, włącznie z ewentualnymi przypadkami nadużyć lub innych nielegalnych zachowań.

 

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby wskazówki dotyczące wykładni i stosowania prawa Unii w zakresie udzielania koncesji były dostępne nieodpłatnie, co pomoże instytucjom i podmiotom zamawiającym oraz wykonawcom poprawnie stosować unijne zasady.

Poprawka  239

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3, art. 21 ust. 3, art. 23 ust. 2, art. 25 ust. 3, art. 40 ust. 3 i art. 52 ust. 2, następuje na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 21 ust. 3 i w art. 23 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia...*.___

 

________

* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy

Uzasadnienie

Usunięcie błędnego odniesienia do nieistniejącego artykułu (art. 52 ust. 2) i uaktualnienie przepisów dotyczących aktów delegowanych.

Poprawka  240

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3, art. 21 ust. 3, art. 23 ust. 2, art. 25 ust. 3, art. 40 ust. 3 i art. 52 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 21 ust. 3 i w art. 23. ust. 2 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Usunięcie błędnego odniesienia do nieistniejącego artykułu (art. 52 ust. 2) i uaktualnienie przepisów dotyczących aktów delegowanych.

Poprawka  241

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 49 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, by niniejsza dyrektywa nie miała zastosowania do koncesji udzielonych przed dniem ...*. Niniejsza dyrektywa ma jednak zastosowanie do zmian i rozwiązywania koncesji, które następują po dniu...*.

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy

Poprawka  242

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 51 – akapity pierwszy a i pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania niniejszej dyrektywy i informuje Parlament Europejski i Radę do dnia...*, a następnie co pięć lat, w oparciu o informacje dostarczane przez państwa członkowskie.

 

Komisja udostępnia publicznie wyniki przeglądów przeprowadzanych zgodnie z ust. 2.

 

_____________

 

*Dz.U.: proszę wstawić datę: „[pięć] lat po dacie transpozycji niniejszej dyrektywy określonej w art. 49 ust. 1 akapit pierwszy”.

Poprawka  243

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK II

skreślony

WYKAZ PRZEPISÓW UNIJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 40 UST. 3

 

1. Dyrektywa 2009/33/WE

 

Uzasadnienie

Powiązana ze skreśleniem art. 40.

Poprawka  244

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W odniesieniu do gazu i energii cieplnej:

1. W odniesieniu do gazu, ogrzewania i chłodzenia:

a) zapewniania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją gazu;

a) zapewniania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją gazu, ogrzewania i chłodzenia;

b) dostaw gazu lub energii cieplnej do takich sieci.

b) dostaw gazu, ogrzewania i chłodzenia do takich sieci.

Dostawy gazu lub energii cieplnej do sieci zapewniających usługi dla odbiorców publicznych przez podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

Dostawy gazu, ogrzewania i chłodzenia do sieci zapewniających usługi dla odbiorców publicznych przez podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

c) produkcja gazu lub energii cieplnej przez dany podmiot stanowi nieuniknioną konsekwencję prowadzenia innego rodzaju działalności niż wymienione w niniejszym punkcie lub w pkt 2–4 niniejszego załącznika;

c) produkcja gazu, ogrzewania i chłodzenia przez dany podmiot stanowi nieuniknioną konsekwencję prowadzenia innego rodzaju działalności niż wymienione w niniejszym punkcie lub w pkt 2–4 niniejszego załącznika;

d) dostawy do publicznej sieci mają na celu wyłącznie ekonomiczną eksploatację wspomnianej produkcji i obejmują nie więcej niż 20 % wielkości obrotów podmiotu, ustalonej na podstawie średniego poziomu w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.

d) dostawy do publicznej sieci mają na celu wyłącznie ekonomiczną eksploatację wspomnianej produkcji i obejmują nie więcej niż 20 % wielkości obrotów podmiotu, ustalonej na podstawie średniego poziomu w trzech poprzednich latach, łącznie z rokiem bieżącym.

Uzasadnienie

Dodanie działalności związanej z chłodzeniem, gdyż chodzi o ten sam system, co w przypadku energii cieplnej.

Poprawka  245

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy dostawy energii elektrycznej obejmują wytwarzanie (produkcję) i sprzedaż hurtową energii elektrycznej.

Do celów niniejszej dyrektywy dostawy energii elektrycznej obejmują wytwarzanie (produkcję) i dostawy.

Uzasadnienie

Sieciowe dostawy energii elektrycznej dotyczą również sprzedaży detalicznej (indywidualnym klientom), a nie tylko sprzedaży hurtowej.

Poprawka  246

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Działalność związana z eksploatacją obszaru geograficznego na potrzeby udostępniania portów lotniczych oraz portów morskich lub śródlądowych, bądź innych terminali, przewoźnikom lotniczym, morskim lub śródlądowym.

5. Działalność związana z eksploatacją obszaru geograficznego na potrzeby udostępniania portów lotniczych oraz portów morskich lub śródlądowych, bądź innej ogólnej infrastruktury, przewoźnikom lotniczym, morskim lub śródlądowym.

Uzasadnienie

W przypadku terminali nie chodzi o ogólną infrastrukturę, będącą przedmiotem działalności podmiotów zamawiających, lecz o suprastrukturę, którą zajmują się prywatne przedsiębiorstwa.

Poprawka  247

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O KONCESJI

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  248

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Opis zamówienia: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i ilość lub wartość dostaw, charakter i zakres usług. Jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części. W stosownych przypadkach opis wszelkich opcji.

4. Opis koncesji: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i zakres usług.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.).

Poprawka  249

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Numer(y) w nomenklaturze CPV. Jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części.

5. Numer(y) w nomenklaturze CPV.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.).

Poprawka  250

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót budowlanych w przypadku koncesji na roboty budowlane lub kod NUTS dla głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi; jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części.

6. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót budowlanych w przypadku koncesji na roboty budowlane lub kod NUTS dla głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.).

Poprawka  251

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Szacunkowa całkowita wartość koncesji; jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części, wraz ze szczegółową metodą obliczania szacunkowej całkowitej wartości koncesji, zgodnie z art. 6.

7. Szacunkowa całkowita wartość koncesji.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.).

Poprawka  252

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Jeżeli zamówienie koncesja ma zostać podzielona na części, wskazanie, czy wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części; wskazanie wszelkich ewentualnych ograniczeń co do liczby części koncesji, jakie mogą zostać przyznane jednemu oferentowi.

skreślony

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.).

Poprawka  253

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Ramy czasowe realizacji dostaw, robót budowlanych lub usług oraz, w miarę możliwości, okres ważności koncesji.

9. Ramy czasowe realizacji koncesji; okres ważności koncesji.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.).

Poprawka  254

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 10 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w stosownych przypadkach wskazanie, czy świadczenie usługi jest zastrzeżone przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi dla określonych zawodów; odniesienia do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych;

skreślona

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka  255

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 11 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. Opis stosowanej procedury udzielenia koncesji, jeśli procedura ma być przeprowadzana etapowo – liczba kandydatów, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w danym etapie lub zaproszeni do składania ofert, oraz obiektywne kryteria, które zostaną zastosowane w celu wyboru tych kandydatów.

11. Opis stosowanej procedury udzielenia koncesji:

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.).

Poprawka  256

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 11 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) Termin składania wniosków.

a) Termin składania wniosków lub przyjmowania ofert

Poprawka  257

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14. Nazwa i adres organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, w stosownych przypadkach, za procedury mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla składania odwołań lub, w razie potrzeby, nazwa, adres, numeru telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.

14. Nazwa i adres właściwych władz krajowych oraz organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla składania odwołań lub, w razie potrzeby, nazwa, adres, numeru telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.

Poprawka  258

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17. W przypadku procedur jednoetapowych:

skreślony

a) termin składania ofert, jeżeli jest inny niż termin składania wniosków;

 

b) przedział czasu, w którym oferent związany jest ofertą;

 

c) data, godzina i miejsce otwarcia ofert;

 

d) osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.).

Poprawka  259

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część I – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Opis zamówienia: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i ilość lub wartość dostaw, charakter i zakres usług. Jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części. W stosownych przypadkach opis wszelkich opcji.

5. Opis koncesji: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i zakres usług.

Poprawka  260

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część I – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Kryteria, o których mowa w art. 39, zastosowane w celu udzielenia koncesji.

7. Kryteria, o których mowa w art. 38b, zastosowane w celu udzielenia koncesji.

Poprawka  261

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część I – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Liczba otrzymanych ofert w odniesieniu do każdej udzielonej koncesji, w tym:

skreślony

a) liczba ofert otrzymanych od wykonawców należących do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;

 

b) liczba ofert otrzymanych z zagranicy;

 

c) liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o udzieleniu koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.). Niektóre informacje nie są zasadne, jeżeli nie ma wcześniejszej publikacji.

Poprawka  262

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część I – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Dla każdego udzielenia zamówienia: nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy zwycięskiego oferenta(zwycięskich oferentów), w tym:

10. Dla każdego udzielenia zamówienia: nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy zwycięskiego oferenta(zwycięskich oferentów).

a) informacja, czy zwycięski oferent należy do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw;

 

b) informacja, czy koncesja została udzielona konsorcjum.

 

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o udzieleniu koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.). Niektóre informacje nie są zasadne, jeżeli nie ma wcześniejszej publikacji.

Poprawka  263

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część I – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11. Wartość i główne warunki finansowe dotyczące udzielonej koncesji, w tym opłaty i ceny.

11. Wartość i główne warunki finansowe dotyczące udzielonej koncesji.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o udzieleniu koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.). Niektóre informacje nie są zasadne, jeżeli nie ma wcześniejszej publikacji.

Poprawka  264

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część I – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12. W stosownych przypadkach, dla każdego udzielenia koncesji: wartość oraz procentowa część koncesji, jaka zostanie prawdopodobnie zlecona osobom trzecim.

skreślony

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o udzieleniu koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi (takich jak części, dostawy produktów itd.). Niektóre informacje nie są zasadne, jeżeli nie ma wcześniejszej publikacji.

Poprawka  265

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część I – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14. Nazwa i adres organu nadzoru oraz organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, w stosownych przypadkach, za procedury mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla procedur odwoławczych lub, w razie potrzeby, nazwa, adres, numeru telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.

14. Nazwa i adres właściwych władz krajowych oraz organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla procedur odwoławczych lub, w razie potrzeby, nazwa, adres, numeru telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.

Uzasadnienie

Dostosowanie do reszty projektu sprawozdania, usunięcie odniesienia do organu nadzoru.

Poprawka  266

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część I – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17. Szczegółowa metoda obliczania szacunkowej całkowitej wartości koncesji, zgodnie z art. 6.

skreślony

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji. Poza tym powyższy przepis mógłby pociągać za sobą ryzyko sporu sądowego dla niewielkich instytucji zamawiających.

Poprawka  267

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część II

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

II. INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O UDZIELENIU KONCESJI PUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z ART. 27 UST. 2

skreślona

1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz, jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.

 

2. Opis zamówienia: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i ilość lub wartość dostaw, charakter i zakres usług. Jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części. W stosownych przypadkach opis wszelkich opcji.

 

3. Numer(y) w nomenklaturze CPV.

 

4. Rodzaj instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz główny rodzaj prowadzonej działalności.

 

5. Data decyzji o udzieleniu koncesji.

 

6. Dla każdego udzielenia koncesji: nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy wykonawcy (wykonawców), któremu (którym) udzielono koncesji.

 

7. Wartość i główne warunki finansowe dotyczące udzielonej koncesji, w tym opłaty i ceny.

 

8. Szczegółowa metoda obliczania szacunkowej całkowitej wartości koncesji, zgodnie z art. 6.

 

Uzasadnienie

Usunięcie tej części, która odnosi się do ogłoszeń o koncesji w przypadku progów przejściowych (konsekwencja usunięcia art. 27 ust. 2).

Poprawka  268

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VI – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Numer(y) w nomenklaturze CPV; jeżeli zamówienie jest podzielone na części, informacje podaje się dla każdej części.

3. Numer(y) w nomenklaturze CPV.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniach o udzieleniu koncesji w dziedzinie usług społecznych lub innych szczególnych usług, w tym odniesienia do części, oraz usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi.

Poprawka  269

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VI – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przynajmniej krótka informacja o charakterze i ilości dostarczanych usług oraz w, stosownych przypadkach, świadczonych robót budowlanych i dostaw.

4. Streszczenie przedmiotu koncesji.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniach o udzieleniu koncesji w dziedzinie usług społecznych lub innych szczególnych usług oraz usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi.

Poprawka  270

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VI – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Wartość i główne warunki finansowe dotyczące udzielonej koncesji, w tym opłaty i ceny.

6. Wartość i główne warunki finansowe dotyczące udzielonej koncesji.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniach o udzieleniu koncesji w dziedzinie usług społecznych lub innych szczególnych usług oraz usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi.

Poprawka  271

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VII – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót budowlanych w przypadku koncesji publicznych na roboty budowlane lub kod NUTS dla głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi;

3. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót budowlanych w przypadku koncesji na roboty budowlane lub kod NUTS dla głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o modyfikacji koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi.

Poprawka  272

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VII – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Opis koncesji przed modyfikacją oraz po jej dokonaniu: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i ilość lub wartość dostaw, charakter i zakres usług.

4. Opis koncesji przed modyfikacją oraz po jej dokonaniu: charakter i zakres robót budowlanych, charakter i zakres usług.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o modyfikacji koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi.

Poprawka  273

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VII – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W stosownych przypadkach, modyfikacja warunków finansowych koncesji, w tym wzrost cen lub opłat spowodowany modyfikacją.

5. W stosownych przypadkach, modyfikacja warunków finansowych koncesji.

Uzasadnienie

Uproszczenie informacji wymaganych w ogłoszeniu o modyfikacji koncesji i usunięcie informacji związanych z zamówieniami publicznymi.

Poprawka  274

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VII – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10. Nazwa i adres organu nadzoru oraz organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, w stosownych przypadkach, za procedury mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla procedur odwoławczych lub, w razie potrzeby, nazwa, adres, numeru telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.

10. Nazwa i adres właściwych władz krajowych oraz organu odpowiedzialnego za procedury odwoławcze oraz, o ile ma to zastosowanie, procedury mediacyjne. Dokładne informacje dotyczące terminu przewidzianego dla procedur odwoławczych lub, w razie potrzeby, nazwa, adres, numeru telefonu, numer faksu i adres e-mail biura, w którym można uzyskać takie informacje.

Uzasadnienie

Dostosowanie do reszty projektu sprawozdania, usunięcie odniesienia do organu nadzoru.

Poprawka  275

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK VIII

skreślony

DEFINICJE NIEKTÓRYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

 

Do celów niniejszej dyrektywy:

 

1. „specyfikacja techniczna” ma jedno z poniższych znaczeń:

 

a) w przypadku koncesji publicznych na roboty budowlane lub koncesji na roboty budowlane, oznacza całość zaleceń technicznych zawartych w szczególności w dokumentach dotyczących udzielenia koncesji, określających wymagane cechy materiału, produktu lub dostawy, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; charakterystyka ta obejmuje poziomy oddziaływania na środowisko i klimat, dostosowanie projektu do wszystkich potrzeb (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę zgodności, wydajność, bezpieczeństwo lub wymiary, w tym procedury dotyczące zapewnienia jakości, terminologię, symbole, testy i metody testowania, opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, instrukcje użytkowania oraz procesy i metody produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych; charakterystyka ta obejmuje również zasady dotyczące projektowania i kosztorysowania, warunki testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, metod i technik budowy oraz wszelkie pozostałe warunki techniczne, które instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający może określić, na mocy przepisów ogólnych lub szczególnych, w odniesieniu do ukończonych obiektów budowlanych oraz materiałów lub części, z których są one wykonane;

 

b) w przypadku koncesji na usługi, oznacza specyfikację w dokumencie określającym wymagane cechy produktu lub usługi, takie jak poziomy jakości, poziomy oddziaływania na środowisko i klimat, dostosowanie projektu do wszystkich potrzeb (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę zgodności, wydajność, przeznaczenie produktu, bezpieczeństwo lub wymiary, w tym wymagania odnoszące się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany, terminologię, symbole, testy i metody testowania, opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, instrukcje użytkowania, procesy i metody produkcji na każdym etapie cyklu życia usługi oraz procedury oceny zgodności;

 

2. „norma” oznacza specyfikację techniczną zatwierdzoną przez uznaną instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe i która należy do jednej z następujących kategorii:

 

a) norma międzynarodowa: norma przyjęta przez międzynarodową organizację normalizacyjną oraz dostępna publicznie;

 

b) norma europejska: norma przyjęta przez europejską organizację normalizacyjną oraz dostępna publicznie;

 

c) norma krajowa: norma przyjęta przez krajową organizację normalizacyjną oraz dostępna publicznie;

 

3. „europejska aprobata techniczna” oznacza pozytywną ocenę techniczną przydatności produktu do użycia w konkretnym celu, dokonaną w oparciu o spełnienie podstawowych wymagań dla robót budowlanych, według charakterystyki własnej produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użytkowania. Europejskie aprobaty techniczne są wydawane przez organ zatwierdzający, wyznaczony do tego celu przez państwo członkowskie;

 

4. „wspólna specyfikacja techniczna” oznacza specyfikację techniczną określoną zgodnie z procedurą uznaną przez państwa członkowskie, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

 

5. „referencje techniczne” oznaczają dowolny dokument inny niż normy europejskie, opracowany przez europejskie organy normalizacyjne, zgodnie z procedurami dostosowanymi do rozwijających się potrzeb rynku.

 

Uzasadnienie

Usunięcie tego załącznika, który odnosi się do specyfikacji technicznych (konsekwencja usunięcia art. 32).

Poprawka  276

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd Publikacji Unii Europejskiej wyda instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 28 ust. 5.

- Urząd Publikacji Unii Europejskiej wyda instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2.

Poprawka  277

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik X – kolumna 1 – wiersz 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kod CPV

Kod CPV

7511000-4 oraz

79611000-0 oraz

od 85000000-9 do 85323000-9

od 85000000-9 do 85323000-9

(z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2)

(z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); od 92000000-1 do 92700000-8 (z wyjątkiem 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Uzasadnienie

Uaktualnienie wykazu usług społecznych i innych usług szczególnych, które korzystają z systemu ułatwień w zależności od listy przewidzianej w zmienionych wnioskach dotyczących dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka  278

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik X a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ZAŁĄCZNIK Xa

 

WYKAZ MIĘDZYNARODOWYCH KONWENCJI W ZAKRESIE PRAWA SOCJALNEGO I PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, O KTÓRYCH MOWA W ART. -26a UST. 3

 

- Konwencja MOP Nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych;

 

- Konwencja MOP nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych;

 

- Konwencja MOP nr 29 dotycząca pracy przymusowej;

 

- Konwencja MOP Nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymusowej;

 

- Konwencja MOP Nr 138 dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia;

 

- Konwencja MOP Nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu;

 

- Konwencja MOP Nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości;

 

- Konwencja MOP Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci;

 

- Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową;

 

- Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (konwencja bazylejska);

 

- Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych;

 

- Konwencja roterdamska w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (konwencja PIC) wraz z trzema protokołami regionalnymi.

Poprawka  279

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik XI

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK XI

skreślony

WYKAZ PRAWODAWSTWA UNIJNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 3 LIT. B)

 

Prawa, które przyznano w drodze procedury zapewniającej odpowiednie nagłośnienie postępowania i których przyznanie opierało się na obiektywnych kryteriach, zgodnych w szczególności z prawem unijnym, nie stanowią „praw specjalnych lub wyłącznych” w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Poniższy wykaz obejmuje procedury zapewniające odpowiednią uprzednią przejrzystość w zakresie przyznawania zezwoleń, które nie stanowią „praw specjalnych lub wyłącznych” w rozumieniu niniejszej dyrektywy, na podstawie innych aktów ustawodawczych Unii Europejskiej:

 

a) wydawanie pozwoleń na eksploatację instalacji gazu ziemnego zgodnie z procedurami określonymi w art. 4 dyrektywy 98/30/WE;

 

b) przyznawanie zezwoleń lub zaproszenie do składania ofert na budowę nowych instalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej zgodnie z przepisami dyrektywy 96/92/WE;

 

c) przyznawanie zezwoleń zgodnie z procedurami określonymi w art. 9 dyrektywy 97/67/WE w odniesieniu do usługi pocztowej, która nie jest lub nie może być zastrzeżona;

 

d) procedura udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności obejmującej wydobycie węglowodorów zgodnie z dyrektywą 94/22/WE;

 

e) umowy o świadczenie usług publicznych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, które zostały zawarte w oparciu o konkurencyjną procedurę przetargową zgodnie z jego art. 5 ust. 3.

 

Uzasadnienie

Powiązana ze skreśleniem art. 4 ust. 3.

Poprawka  280

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik XII

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK XII

skreślony

WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ DO ELEKTRONICZNEGO ODBIORU OFERT I WNIOSKÓW

 

1. Urządzenia służące do elektronicznego odbioru ofert i wniosków muszą co najmniej gwarantować, za pomocą środków technicznych i odpowiednich procedur, że:

 

a) dokładny czas i daty złożenia ofert i wniosków mogą zostać precyzyjnie ustalone;

 

b) możliwe jest w praktyce zagwarantowanie, aby przed upływem określonych terminów nikt nie uzyskał dostępu do danych przesyłanych zgodnie z tymi wymaganiami;

 

c) jeżeli zakaz dostępu zostanie złamany, możliwe jest w praktyce zapewnienie oczywistego wykrycia takiego naruszenia;

 

d) jedynie osoby uprawnione mogą ustalać lub zmieniać daty otwarcia przesłanych danych;

 

e) podczas poszczególnych etapów procedury udzielania koncesji dostęp do całości lub części przedłożonych danych musi być możliwy jedynie w wyniku równoczesnego podjęcia odpowiednich działań przez osoby uprawnione;

 

f) równoczesne podjęcie działań przez osoby uprawnione musi zapewniać dostęp do danych przesłanych wyłącznie po określonej dacie;

 

g) dane otrzymane i otwarte zgodnie z tymi wymaganiami muszą pozostać dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych do zapoznania się z nimi; oraz

 

h) uwierzytelnienie ofert musi odpowiadać wymogom określonym w niniejszym załączniku.

 

Uzasadnienie

Usunięcie tego załącznika, który odnosi się do usuniętych przepisów art. 25.

Poprawka  281

Wniosek dotyczący dyrektywy

ZAŁĄCZNIK XIII

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK XIII

skreślony

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ WE WSTĘPNYM OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCYM KONCESJI NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

(o których mowa w art. 26 ust. 3)

 

1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz, jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.

 

2. W stosownych przypadkach, adres e-mail lub adres internetowy, pod którym umożliwiony zostanie dostęp do specyfikacji i wszelkich dokumentów uzupełniających.

 

3. Rodzaj instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego oraz główny rodzaj prowadzonej działalności.

 

4. Numer(y) w nomenklaturze CPV; jeżeli zamówienie jest podzielone na części, informacje podaje się dla każdej części.

 

5. Kod NUTS dla głównego miejsca realizacji w przypadku koncesji na usługi.

 

6. Opis usług oraz w, stosownych przypadkach, towarzyszących im robót budowlanych i dostaw, które będą zamawiane.

 

7. Szacunkowa całkowita wartość koncesji; jeżeli koncesja jest podzielona na części, informacje podaje się dla każdej części.

 

8. Warunki udziału.

 

9. W stosownych przypadkach, termin(y) zgłoszenia się do instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego w celu udziału.

 

10. W stosownych przypadkach, krótki opis głównych aspektów procedury udzielania koncesji, jaka zostanie zastosowana.

 

11. Wszelkie inne istotne informacje.

 

Uzasadnienie

Powiązana ze skreśleniem art. 26 ust. 3.

  • [1]  Dz.U. C 191 z 29.6.12, s. 84.
  • [2]  Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 74.

UZASADNIENIE

Zamówienia publiczne stanowią bardzo ważną część działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Najczęściej spotykane rodzaje zamówień publicznych to przetargi i koncesje. Przetargi rządzą się jasnymi zasadami. Tymczasem koncesje na roboty podlegają jedynie podstawowym przepisom obowiązujących dyrektyw dotyczących zamówień publicznych (2004/17/WE i 2004/18/WE), a koncesjami na usługi rządzą jedynie ogólne zasady Traktatu i bogate orzecznictwo. Zaletą inicjatywy ustawodawczej w dziedzinie koncesji byłoby doprecyzowanie obowiązujących ram prawnych w obliczu mnożenia się orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwiększyłaby ona również stabilność i bezpieczeństwo prawne wobec istniejącego obecnie w UE patchworku prawnego wynikającego z braku jednolitego stosowania zasad Traktatu. Jasne zasady w dziedzinie koncesji na usługi i roboty umożliwiłyby również organom publicznym, które wyraziłyby takie życzenie, na dysponowanie dodatkowymi narzędziami służącymi rozwijaniu i modernizowaniu usług publicznych. Pobudziłyby one konkurencję w UE.

Zwiększenie przejrzystości procedur pozwoliłoby natomiast na skuteczniejszą walkę z faworyzowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych. Z uwagi na złożoność tematu sprawozdawca od rozpoczęcia procedury oświadczył swoją zdecydowaną wolę przeprowadzenia pogłębionej analizy i umożliwienia jak najszerszych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, o czym świadczy opublikowanie dokumentu roboczego[1], zorganizowanie wysłuchania publicznego w dniu 31 marca 2012 r., warsztatów roboczych w dniu 10 maja 2012 r. i licznych spotkań z kontrsprawozdawcami, jak również zamówienie notatek informacyjnych dotyczących konkretnych aspektów tego dossier (ram prawnych, definicji koncesji, przejrzystości itd.).

Ta uprzednia dyskusja w szerokim kręgu podmiotów umożliwiła określenie dwóch głównych osi, które zdeterminowały kierunek prac redakcyjnych nad projektem sprawozdania:

- potwierdzenie konieczności inicjatywy na szczeblu europejskim, przynajmniej w celu przygotowania wspólnej definicji koncesji i sposobu ich udzielania, a także z powodów cytowanych powyżej;

           - potrzeba „lekkiego” podejścia opartego na ramach prawnych wystarczająco solidnych, by uniknąć interpretacji, ale nieprowadzących do regulowania najdrobniejszych szczegółów udzielania umów o koncesję, ani też do nadmiernych kosztów administracyjnych.

2. W związku z tym sprawozdawca dąży do czterech celów:

- doprecyzowanie, reorganizacja i uproszczenie dyrektywy w celu zagwarantowania skutecznych, czytelnych, spójnych i pragmatycznych ram prawnych;

- potwierdzenie specyfiki koncesji względem przetargów i dostosowanie przepisów do jej cech charakterystycznych; koncesja jest zbliżona do tego, co prawnicy nazywają „umową niedomkniętą”;

- potwierdzenie całkowitej niezależności organów publicznych w kwestii wyboru ram prawnych dla swoich działań, swobody organizacji w kwestii wykonywania swoich zadań i ustalania kryteriów jakości w przypadku koncesji na usługi;

- zachowanie sprawiedliwej równowagi między potrzebą elastyczności i swobodą oceny przy dokonywaniu wyborów przez organy publiczne a koniecznością przejrzystości gwarantującej równe traktowanie podmiotów gospodarczych.

1. Definicja koncesji i zasady wykonania: specyfika „umowy niedomkniętej”

Definicja koncesji ma zasadnicze znaczenie w celu położenia kresu brakowi precyzji prawnej (13 z 25 wyroków TSUE w sprawie koncesji od 2000 r.) i patchworkowi prawnemu wśród 27 państw członkowskich.

Koncesja to sposób zarządzania, który wyraźnie odróżnia się od pozwolenia administracyjnego, licencji czy przetargu, albowiem zakłada:

a) przekazanie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający wykonawcy będącemu stroną trzecią zadania, za które jest ona lub on odpowiedzialny (wykonanie robót lub zarządzanie usługą) oraz

b) istnienie ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją robót lub usług, które spoczywa na koncesjonariuszu.

Wiele zaproponowanych poprawek ma na celu zaprzeczenie błędnemu rozumieniu, zgodnie z którym koncesja byłaby tylko pewną formą przetargu: ponowne sformułowanie definicji koncesji; zmiana słownictwa i usunięcie pojęć zapożyczonych z dziedziny zamówień publicznych (podział na części, umowy ramowe, specyfikacje techniczne itd.).

Obliczenie wartości koncesji ma znaczenie zasadnicze, gdyż określa rodzaj kontraktów, do których tekst ma mieć zastosowanie (próg). Tymczasem proponowane w dyrektywie przepisy są zbyt złożone, niejasne i wprowadzają niepotrzebne rozróżnienie między koncesjami na roboty budowlane i na usługi. Bardziej pożądane byłoby posiadanie prostej i jednakowej metody obliczania niezależnie od przedmiotu koncesji, ponieważ te same przepisy mają zastosowanie do koncesji na roboty budowlane i na usługi, a wielu umów ma mieszany charakter (roboty i usługi), co powoduje trudności w określeniu obowiązującego progu. Nowa proponowana metoda obliczeń opiera się przede wszystkim na obrocie bez podatku danej koncesji w okresie ważności umowy. Jej zaletą jest to, że jest jasna i identyczna dla koncesji na roboty budowlane i usługi.

W trosce o uproszczenie sprawozdawca usunął progi przejściowe i przepisy z tym związane, uznane za niepotrzebnie obciążające i nieposiadające rzeczywistej wartości dodanej.

Przepisy dotyczące okresu ważności koncesji zostały zmienione, aby położyć nacisk na ograniczenie w czasie i przewidzieć przypadki, gdzie koncesjonariusz nie musi ponosić nakładów inwestycyjnych. Okres ważności musi wtedy zostać określony na podstawie innych elementów niż okres amortyzacji tych inwestycji (np. osiągnięcie celów określonych w umowie).

Koncesja jest zbliżona do pojęcia ekonomicznego „umowy niedomkniętej”: złożoność umowy, względnie długi okres ważności, konieczność renegocjacji, istotne inwestycje, niestabilność gospodarcza (ryzyko eksploatacyjne), niepewność (nieprzewidziane sytuacje, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji koncesji). Konieczna jest zatem pewna elastyczność, zarówno w przypadku procedury udzielania koncesji, jak i w przypadku zasad wykonywania umowy. Jednakże sprawozdawca jest przeciwny przedłużeniom w nieskończoność spowodowanym inwestycjami w ostatniej chwili, realizowanymi na krótko przed upływem okresu obowiązywania umowy.

2. Ochrona jakości usług publicznych

Usunięcie istniejącego w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE rozróżnienia usług priorytetowych i niepriorytetowych wynika z przeprowadzonej przez Komisję analizy (zob. ocena oddziaływania w związku z przeglądem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych). Załącznik X do dyrektywy o koncesjach został uaktualniony w związku z zaproponowanym przeglądem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Sprawozdawca uwzględnił obawy wyrażone w dziedzinie jakości usług publicznych wykonywanych w ramach koncesji w porównaniu z ich zarządzaniem wewnętrznym („in-house”). Sprawozdawca kategorycznie odmawia wymuszonej prywatyzacji usług publicznych. Koncesja stanowi tylko jeden z wielu sposobów zarządzania, przy czym organy publiczne zachowują w tej kwestii swobodę wyboru. Sprawozdawca, w zgodzie z Komisją, wyklucza z zakresu dyrektywy roboty budowlane i usługi zarządzane „in-house”, a także część działalności przedsiębiorstw powiązanych z podmiotami zamawiającymi.

Ponadto dyrektywa oferuje organom publicznym pragnącym zapewnić wysoki poziom jakości usług swoim obywatelom swobodę ustalania kryteriów jakości lub obowiązków służby publicznej, którym podlegaliby ewentualni koncesjonariusze. Sprawozdawca potwierdza tym samym prawo organów publicznych do przewidzenia pewnego poziomu jakości lub obowiązków służby publicznej zgodnie z protokołem 26 załączonym do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

3. Gwarancje proceduralne: sprawiedliwa równowaga między elastycznością a przejrzystością

Zastosowanie pojęcia „umowy niedomkniętej” w dziedzinie proceduralnej zakłada gwarancję pewnej elastyczności i utrzymanie swobody działania przez instytucje i podmioty zamawiające, tak by mogły dokonać optymalnego wyboru. Tymczasem wniosek w sprawie dyrektywy w zbyt rygorystyczny sposób określa ramy udzielania umów o koncesję, opierając się na zasadach mających zastosowanie w przypadku przetargów.

Sprawozdawca proponuje zatem lżejszą wersję przepisów proceduralnych, kładąc nacisk na centralny charakter negocjacji, usuwając przepisy nadmiernie regulujące negocjacje, które muszą zachować swobodę, stanowiącą jej siłę i zaletę (np. publikowanie etapów, ważenie kryteriów itd.), a także ograniczając regulację kryteriów udzielania koncesji zgodnie z ogólnymi zasadami, takimi jak przejrzystość, brak dyskryminacji czy równe traktowanie.

Swoboda negocjacji nie kwestionuje jednak konieczności zagwarantowania poufności informacji przekazanych przez kandydatów i oferentów.

Sprawozdawca kładzie niemniej jednak nacisk na fakt, że przeciwwagą dla elastyczności musi być gwarancja przejrzystości procedury, zważywszy na zasadę równego traktowania i często znaczne inwestycje (finansowe, ludzkie itd.) konieczne do przedstawienia oferty. Wykonawcy muszą zostać w pełni i jednakowo poinformowani o kryteriach udzielania koncesji, ewentualnych modyfikacjach w trakcie negocjacji itd.

Jednak taka przejrzystość musi zostać osiągnięta bez tworzenia niepotrzebnych nadmiernych obciążeń biurokratycznych, stąd propozycja usunięcia wstępnego ogłoszenia informacyjnego w przypadku usług społecznych i innych usług szczególnych, wysłania ogłoszenia o koncesji po jego wysłaniu do Komisji (a nie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), czy uproszczenia standardowych formularzy.

Wreszcie, sprawozdawca w pełni popiera rozszerzenie przepisów dyrektywy w sprawie odwołań do umów o koncesję.

4. Uwzględnienie celów polityki publicznej

W celu uwzględnienia wyboru celów polityki publicznej określonych przez instytucje lub podmioty zamawiające potrzeba elastyczności przekłada się również na pozostawioną koncesjodawcy możliwość wybrania jako kryteriów udzielenia koncesji kryteriów środowiskowych, socjalnych lub związanych z innowacją.

Koncesjodawca dysponuje również swobodą przy ustalaniu wymogów technicznych i funkcjonalnych określających cechy charakterystyczne danej koncesji. Mogą one np. obejmować uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych lub wybór systemów wpisujących się w logikę trwałego rozwoju, czy też uwzględnienie kwestii społecznych.

5. Wyłączenia

Sprawozdawca popiera wyłączenie współpracy publiczno-publicznej z zakresu stosowania dyrektywy, co znajduje uzasadnienie w samej jej naturze. Kodyfikacja orzecznictwa Teckal[2] i Coditel[3] TSUE w odniesieniu do „in-house” i „wspólnego in-house” jest mile widziana, gdyż wyjaśnia zbyt niejasne kryteria (art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 3). Sprawozdawca proponuje jednak sprecyzowanie pojęcia kontroli analogicznej, wzorując się na przepisach obowiązujących w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 w sprawie transportu pasażerskiego w celu ułatwienia identyfikacji istnienia takiej kontroli. Ponadto wyjaśnienie tylko części określeń orzecznictwa („90% działalności” zamiast „główna działalność”) musi zostać uzupełniona przez doprecyzowanie terminu „działalność” (obrót) w celu zapewnienia spójności rozumowania.

Wyraźne wykluczenie współpracy horyzontalnej (współpraca międzygminna, art. 15 ust. 4) budzi wątpliwości co do statusu przekazywania kompetencji między organami publicznymi, który sam nie jest przedmiotem wyraźnego wykluczenia. Zaproponowano więc nowy ustęp wykluczający porozumienia dotyczące przekazywania uprawnień między organami publicznymi.

Sprawozdawca popiera wyłączenie koncesji udzielanych przez podmioty zamawiające przedsiębiorstwom powiązanym, jako konsekwencji uprzywilejowanych stosunków między podmiotami należącymi do tej samej grupy (konsolidacja sprawozdań lub wywieranie dominującego wpływu). Artykuł został doprecyzowany i przeorganizowany. Następnie kryterium 80% zostało wyjaśnione – aby uniknąć nadmiernego wykorzystywania tego wyłączenia – oraz obliczone w stosunku do całości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo powiązane w trakcie trzech ostatnich lat, w tym usług wyświadczonych na rzecz podmiotu zamawiającego, z którym jest powiązane, i usług wyświadczonych poza tym stosunkiem (a nie tylko ogółu usług wyświadczonych podmiotowi zamawiającemu, z którym przedsiębiorstwo jest powiązane, ponieważ udział tych ostatnich może w rzeczywistości być minimalny w ogólnym rozrachunku).. Ponadto te 80% musi pochodzić ze świadczenia usług lub wykonywania robót będących przedmiotem koncesji na rzecz samego podmiotu zamawiającego, który albo jest podmiotem, z którym jest powiązane przedsiębiorstwo-koncesjonariusz (art. 11 ust. 2 lit. a) i b)), albo podmiotem podlegającym dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym powiązane jest przedsiębiorstwo-koncesjonariusz (art. 11 ust. 2 lit. c)).

W odniesieniu do wyłączeń sektorowych sprawozdawca przeorganizował i uprościł dyrektywę (połączenie art. 8 i 10, usunięcie odniesień do usług niebędących przedmiotem koncesji, jak np. umowy o pracę itd.) i zaproponował rozszerzenie wyłączenia przewidzianego dla koncesji na usługi udzielanych na podstawie wyłącznego prawa do działalności uwzględnionej w załączniku III i podlegającej taryfikacji regulowanej na szczeblu krajowym w chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy, i to poza działalność tylko związaną z zarządzaniem infrastrukturą sieciową w przypadku rodzajów działalności wymienionych w załączniku III (art. 8 ust. 1). Istnienie taryfikacji regulowanej przez państwo zakłada brak wyboru wykonawcy a zatem brak uzasadnienia dla takiej procedury konkurencyjnej.

Dodane zostało również wyłączenie sektora gier losowych z uwagi na szczególny charakter tej działalności i konieczność zachowania przez państwa członkowskie możliwości kontrolowania tej działalności w perspektywie względów interesu ogólnego (walka z nielegalnym hazardem, oszustwem i praniem brudnych pieniędzy, zwalczanie uzależnień).. Objęcie przepisami niniejszej dyrektywy pozbawiłoby je tej elastyczności co do możliwości działania. W rezultacie przewidziano wyłączenie działalności z zakresu gier losowych, np. loterii krajowych.

Podsumowanie

Sprawozdawca jest przekonany o konieczności europejskiej inicjatywy ustawodawczej w dziedzinie koncesji. Brak bezpieczeństwa prawnego, utrzymywanie się umów bezpośrednich przyznawanych bez poszanowania nadrzędnych zasad, które przyświecały tworzeniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, oraz patchwork prawny istniejący na poziomie państw członkowskich w tej dziedzinie stanowią powody do wprowadzenia ram prawnych na szczeblu europejskim. Jednak ramy te muszą przestrzegać „lekkiego” podejścia, umożliwiającego wprowadzenie jasnych, spójnych, czytelnych i skutecznych zasad. Sprawozdawca ma nadzieję, że udało mu się ten cel osiągnąć.

  • [1]  PE483.644v01-00
  • [2]  Wyrok C-107/98, 1999
  • [3]  Wyrok C-324/07, 2008

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (7.11.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji
(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gianluca Susta

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska zaproponowała niedawno modernizację dyrektyw dotyczących zamówień publicznych (dyrektywa 2004/18/WE) oraz dotyczących procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (dyrektywa 2004/17/WE). Został również przedstawiony wniosek dotyczący nowej dyrektywy mającej na celu uregulowanie sektora koncesji, a następnie projekt rozporządzenia w sprawie dostępu towarów i usług pochodzących z państw trzecich do rynku wewnętrznego zamówień publicznych UE oraz procedur wspierających negocjacje w sprawie dostępu towarów i usług UE do rynków zamówień publicznych państw trzecich.

Zamówienia publiczne stanowią istotną część światowego handlu: sektor zamówień wynosi średnio od 15 do 20% PKB w krajach rozwiniętych. Pomimo istotnego znaczenia, rynek zamówień publicznych pozostaje jednym z sektorów najbardziej zamkniętych (Komisja szacuje, że ponad połowa rynku światowego zamówień publicznych jest nadal zamknięta dla zagranicznej konkurencji) i podlegających najmniejszej ilości uregulowań w handlu międzynarodowym.

Na poziomie wielostronnym odnośne ramy prawne stanowi Porozumienie międzynarodowe w sprawie zamówień publicznych, które niedawno zostało poddane przeglądowi, zakończonemu w marcu 2012 r. Przegląd ten został zrealizowany w celu zwiększenia przejrzystości i stopnia otwarcia międzynarodowych rynków zamówień publicznych oraz uproszczenia procedur. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje ten proces przeglądu i wyraża nadzieję, że zostanie on szybko zatwierdzony przez UE. Jednocześnie zauważa, że obecnie jedynie 42 państwa członkowskie WTO (z których aż 27 to państwa członkowskie UE) przystąpiły do tego międzynarodowego porozumienia i wyraża wielką nadzieję, że będzie mogło przystąpić do niego wiele innych krajów, zwłaszcza krajów bardziej rozwiniętych i gospodarek wschodzących, w celu rozszerzenia zasięgu geograficznego porozumienia i uzyskania w ten sposób systemu wspólnych i powszechnie obowiązujących zasad w tym ważnym sektorze handlu międzynarodowego.

Szczegółowe przepisy dotyczące sektora zamówień publicznych są również zawarte w innym porozumieniu WTO, Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami (GATS).

UE ma również inne zobowiązania powzięte w ramach już zawartych umów dwustronnych (z Albanią, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, CARIFORUM, Chile, Chorwacją, Meksykiem, Czarnogórą, Koreą Południową i Szwajcarią). Sektor zamówień publicznych jest ważnym i często delikatnym rozdziałem w trwających negocjacjach dotyczących ewentualnego zawarcia nowych umów handlowych z innymi partnerami międzynarodowymi.

W takim kontekście sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla znaczenie międzynarodowego wymiaru sektora zamówień publicznych. Zauważa on potrzebę stopniowego otwarcia rynków międzynarodowych dla zamówień publicznych w oparciu o system wspólnych zasad, w duchu wzajemności, sprawiedliwości i poszanowania międzynarodowych norm środowiskowych, społecznych i związanych z zatrudnieniem. Unia Europejska zapewnia obecnie międzynarodowym podmiotom znaczny stopień otwarcia swojego rynku zamówień publicznych, które to otwarcie bardzo często pozostaje nieodwzajemnione przez innych ważnych międzynarodowych partnerów handlowych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej wzywa zatem do bardziej zdecydowanych działań ze strony UE, poprzez inicjatywy ustawodawcze i spójnie prowadzone negocjacje, w celu przywrócenia warunków równowagi i stworzenia prawdziwie równych reguł gry na szczeblu międzynarodowym.

W tej perspektywie krytykuje decyzję Komisji Europejskiej o nietworzeniu wspólnych przepisów w zakresie „zewnętrznego wymiaru” sektora zamówień publicznych: decyzja o odejściu od przepisów zawartych w dyrektywie 2004/17/WE dotyczących ofert obejmujących towary i usługi zagraniczne oraz późniejsze przedstawienie dodatkowej, całkowicie niezależnej inicjatywy ustawodawczej, również w zakresie procesu ustawodawczego - pomimo, że zostały pozytywnie przyjęte w zakresie proponowanej treści - może stworzyć niebezpieczną lukę prawną, pozbawiając prawodawstwo europejskie przepisów regulujących dostęp towarów, usług i przedsiębiorstw państw trzecich do europejskiego rynku zamówień publicznych.

Z tego powodu sprawozdawca uważa za niezwykle ważne ponowne wprowadzenie szczegółowych zasad regulujących w harmonijny i wyczerpujący sposób warunki, które umożliwiają odrzucenie ewentualnych ofert obejmujących głównie towary i usługi nieobjęte umowami międzynarodowymi: w tym zakresie sprawozdawca komisji opiniodawczej zamierza dostosować mechanizm stanowienia prawa zaproponowany przez samą Komisję w swoim ostatnim wniosku dotyczącym rozporządzenia.

Istotną kwestią jest również zaostrzenie przepisów zaproponowanych przez Komisję Europejską dotyczących tzw. „rażąco niskich ofert” dzięki wprowadzeniu możliwości zastosowania mechanizmu automatycznie wykluczającego oferty znacznie niższe niż inne i rozszerzeniu minimalnych warunków zwrócenia się o dodatkowe informacje do wykonawców.

Uznano również, że należy wprowadzić pewne zmiany mające na celu wyraźniejsze podkreślenie kontekstu międzynarodowego dyrektyw europejskich.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Brak na poziomie Unii jasnych przepisów regulujących udzielanie koncesji rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w swobodnym świadczeniu usług, a także powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są praw przysługujących im na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne szanse handlowe, natomiast organy publiczne mogą mieć problem z możliwie jak najlepszym wykorzystaniem środków publicznych, pozwalającym obywatelom Unii korzystać z wysokiej jakości usług po najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie ramy prawne regulujące udzielanie koncesji zapewniłyby skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do rynku wszystkim wykonawcom z Unii oraz pewność prawa, wspierając inwestycje publiczne w infrastrukturę oraz strategiczne usługi dla obywateli.

(1) Brak na poziomie Unii jasnych przepisów regulujących udzielanie koncesji rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w swobodnym świadczeniu usług, a także powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są praw przysługujących im na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne szanse handlowe, natomiast organy publiczne mogą mieć problem z możliwie jak najlepszym wykorzystaniem środków publicznych, pozwalającym obywatelom Unii korzystać z wysokiej jakości usług po najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie ramy prawne regulujące udzielanie koncesji zapewniłyby skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do rynku wszystkim wykonawcom z Unii oraz pewność prawa, wspierając inwestycje publiczne w infrastrukturę oraz strategiczne usługi dla obywateli. Takie ramy prawne zapewniłyby także wykonawcom większą pewność prawną i mogłyby stać się podstawą i instrumentem sprzyjającym większemu otwarciu międzynarodowych rynków zamówień publicznych i wzmocnieniu międzynarodowej wymiany handlowej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielonych koncesji realizowanych przez organizacje międzynarodowe we własnym imieniu i na własny rachunek. Należy jednak doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do udzielenia koncesji podlegających określonym przepisom międzynarodowym.

(16) Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielonych koncesji realizowanych przez organizacje międzynarodowe we własnym imieniu i na własny rachunek. Należy jednak zbadać, w jakim zakresie niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do udzielania koncesji podlegających określonym przepisom międzynarodowym, tak aby zapewnić większą pewność prawną podmiotom gospodarczym. Rynek wewnętrzny i rynki międzynarodowe są coraz bardziej wzajemnie powiązane, dlatego też polityką zamówień publicznych należy posługiwać się w celu propagowania wartości UE, takich jak przejrzystość, pryncypialne stanowisko w sprawie korupcji, zasada wzajemności oraz postęp w dziedzinie praw socjalnych i praw człowieka.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Nie należy udzielać koncesji wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto instytucjom zamawiającym i podmiotom zamawiającym należy zapewnić możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów w przypadku poważnego naruszenia przez nich unijnego lub krajowego prawa mającego na celu ochronę interesów publicznych zgodnych z postanowieniami Traktatu lub w przypadku gdy wykonawca dopuścił się istotnych lub powtarzających się uchybień przy wykonywaniu wcześniejszych koncesji o podobnym charakterze udzielonych przez tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam podmiot zamawiający.

(33) Nie należy udzielać koncesji wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, a także poważnie naruszających przepisy prawa unijnego lub krajowego mającego na celu ochronę interesów publicznych zgodnych z postanowieniami Traktatu. Ponadto instytucjom zamawiającym i podmiotom zamawiającym należy zapewnić możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów, w przypadku gdy wykonawca dopuścił się istotnych lub powtarzających się uchybień przy wykonywaniu wcześniejszych koncesji o podobnym charakterze udzielonych przez tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam podmiot zamawiający.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących koncesji, których wartość wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących koncesji.

a) koncesji zawartych przez podmioty zamawiające w celu realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III;

a) koncesji zawartych przez podmioty zamawiające w celu realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III;

b) koncesji zawartych przez instytucje zamawiające.

b) koncesji zawartych przez instytucje zamawiające.

 

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do koncesji, których wartość wynosi nie mniej niż:

 

a) 2 500 000 EUR w przypadku koncesji na usługi (z wyjątkiem usług społecznych);

 

b) 5 000 000 EUR w przypadku koncesji na roboty budowlane;

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w przypadku gdy koncesje są w pełni finansowane przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową.

skreślona

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów akapitu pierwszego lit. d), jeżeli koncesja jest w znaczącym stopniu współfinansowana przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, strony uzgadniają, jakie procedury udzielania koncesji mają zastosowanie, przy czym muszą być one zgodne z postanowieniami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

skreślony

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, które sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą lub ten podmiot zamawiający;

b) zasadnicza część działalności tej osoby prawnej jest prowadzona na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, które sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą lub ten podmiot zamawiający;

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zasady określone w orzecznictwie Trybunału, który mówi o „zasadniczej części”, co niekoniecznie oznacza, że ma to być część większa niż pozostałe.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam podmiot zamawiający;

b) zasadnicza część działalności tej osoby prawnej jest prowadzona na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam podmiot zamawiający;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające nie prowadzą na otwartym rynku więcej niż 10 % mierzonej obrotami działalności, której dotyczy umowa;

skreślona

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) przepisów socjalnych i środowiskowych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) innych poważnych naruszeń przepisów prawa unijnego lub krajowego mającego na celu ochronę interesów publicznych zgodnych z postanowieniami Traktatu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy instytucje zamawiające i podmioty zamawiające stosują koncesję, termin składania wniosków o koncesję nie może być krótszy niż 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o koncesji.

1. W przypadku gdy instytucje zamawiające i podmioty zamawiające stosują koncesję, termin składania wniosków o koncesję nie może być krótszy niż 70 dni od daty wysłania ogłoszenia o koncesji.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Termin składania ofert może zostać skrócony o pięć dni, jeżeli podmiot zamawiający akceptuje składanie ofert za pomocą środków elektronicznych zgodnie z art. 25.

2. Termin składania wniosków o koncesję może zostać skrócony o pięć dni, jeżeli podmiot zamawiający akceptuje składanie wniosków za pomocą środków elektronicznych zgodnie z art. 25.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) przestrzeganie ustanowionych w prawie unijnym lub międzynarodowym przepisów prawa pracy i prawa ochrony środowiska;

PROCEDURA

Tytuł

Przyznawanie umów koncesyjnych

Odsyłacze

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

17.1.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Gianluca Susta

25.1.2012

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2012

11.7.2012

18.9.2012

 

Data przyjęcia

6.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edite Estrela, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Oldřich Vlasák

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (16.10.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji
(COM(2011)0897 – C7‑0004-2012 – 2011/0437(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Thomas Händel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski w 2011 r. w sprawozdaniu H. Rühle krytycznie ustosunkował się wobec wymogów dotyczących ewentualnego aktu prawnego w sprawie udzielania koncesji.

Projekt komisji stworzyłby mianowicie szereg nowych problemów.

Zadania państwa

Państwo i wszystkie należące doń struktury świadczą usługi na rzecz obywateli i udostępniają im dobra.

Co do rodzaju świadczone usługi i udostępniane dobra dzielą się m.in. na powszechne usługi obowiązkowe, usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym, usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym oraz usługi świadczone w ogólnym interesie[1].

Rozróżnienie to jest trudne i dokonuje się go często później na drodze sądowej. W projekcie nie uwzględnia się tego rozróżnienia.

W celu realizacji swoich zadań państwo udziela zamówień w ramach zamówień publicznych, częściowo w formie koncesji. Projekt nie przewiduje rozgraniczenia ani nie podaje wzajemnych kryteriów wykluczenia.

Zgodnie z art. 14 TFUE i protokołem 26 do TFUE organy lokalne, regionalne i krajowe samodzielnie podejmują decyzje co do tego, czy same świadczą usługi w interesie ogólnym i wytwarzają takież dobra, czy też zlecają te zadania innym podmiotom. Nie kryteria rynku wewnętrznego, lecz zapewnienie odbiorcom dostępu do odpowiednich świadczeń odgrywa przy tym najważniejszą rolę. Dlatego też należałoby dokładnie zdefiniować zakres stosowania.

Na wszystkich szczeblach administracji państwowej przejmuje się zadania i realizuje cele gwarantujące dobro wspólne, dobro wspólnoty i spójność.

Przez dobór kryteriów udzielania zamówień decydenci odczuwają w rzeczywistości ograniczenia zawężające możliwości podejmowania przez nich decyzji.

W projekcie wymienia się kryterium oferty najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym.

Zgodnie z projektem istnieje możliwość zastosowania pewnych określonych „kryteriów technicznych” obok ceny i kosztów. Decyzja o tym, „czy” zamówienie zostanie udzielone, jest przez to utrudniona. Sektor instytucji rządowych i samorządowych zmagający się z problemami finansowymi może czuć się zmuszony do udzielenia zamówienia, gdyż zarobki pracowników administracji publicznej często przekraczają zarobki pracowników podmiotów prywatnych.

Celem dyrektywy w sprawie udzielania koncesji nie jest w rzeczywistości dążenie do prywatyzacji zadań państwa.

Również kwestia dotycząca sposobu udzielania zamówień jest trudna ze względu na zawężone kryteria udzielania zamówień.

Ponieważ projekt nie rozróżnia rodzaju usług, prawo do samostanowienia i swoboda świadczenia usług mogłyby ze sobą kolidować. Można tego uniknąć jedynie poprzez wykluczenie pewnych określonych usług.

Regulacje dotyczące udzielania koncesji nie mają na celu uzdrowienia finansów publicznych. Zamiast wywierać naciski po stronie wydatków poprzez niskie ceny i koszty, należy do tego dążyć poprzez zwiększenie dochodów budżetu.

Kryteria ogólne

Projekt dyrektywy nie stwarza pewności prawnej. Definicja pojęcia koncesji różni się od definicji ETS. Może to doprowadzić do nowych orzeczeń. Brakuje rozgraniczenia w stosunku do innych stosunków umownych, takich jak licencje, pozwolenia itp.

Kryterium przeniesienia ryzyka jest niewystarczające. Gdyby koncesjonariusz usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę okazał się niewypłacalny, państwo nadal będzie musiało zapewnić zaopatrzenie w wodę. Koncesjonariusz nigdy nie ponosiłby całego ryzyka.

Nie gwarantuje to przejrzystości ani uproszczenia procedury.

Nie wiadomo, jak długo takie regulacje będą istnieć. Nie można przewidzieć przyszłych wymogów ani potrzeby renegocjacji.

Zapewnienie jakości i kryterium niskiej ceny wykluczają się nawzajem.

Zatrudnienie i sprawy społeczne

Z doświadczenia wynika, że kryterium niskiej ceny ma znaczny wpływ na to, ile osób zatrudnią wykonawcy i podwykonawcy oraz na jakich warunkach. Jest to nie do pogodzenia z horyzontalną klauzulą społeczną na mocy art. 9 TFUE.

Kryterium najlepszej oferty z punktu widzenia ekonomicznego obejmuje promocję kryteriów społecznych. Nie obejmuje ono natomiast „klauzuli wierności umowie zbiorowej” ani innych kryteriów. W ten sposób skutki konkurencji cenowej ponoszą zatrudnieni.

W kontekście przestrzegania kryteriów zwraca się uwagę na przestrzeganie narodowych i europejskich norm prawa pracy. Normy krajowe muszą być jednak zgodne z prawem europejskim. W rzeczywistości wyklucza się tym samym stosowanie zasady polegającej na równej płacy za taką samą pracę na porównywalnym stanowisku pracy.

Brakuje wyraźnego zapisu, że żadnemu państwu nie utrudnia się przestrzegania przepisów konwencji MOP nr C 94 i że wszystkie państwa członkowskie zachęca się do jej ratyfikacji i przestrzegania.

Świadczenie usług socjalnych jest ściśle związane z życiem i zdrowiem ludzi, najczęściej na szczeblu lokalnym. Należy je całkowicie wyłączyć, podobnie jak usługi świadczone przez związki pracownicze.

Przestrzeganie bezwzględnie obowiązujących warunków pracy w przypadku podwykonawców jest często trudne do wyegzekwowania. Brakuje także solidarnej odpowiedzialności z głównym wykonawcą.

******

Z powodów, które przedstawiono powyżej, sprawozdawca zaproponował Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odrzucenie wniosku Komisji. Komisja EMPL nie zastosowała się jednak do tej propozycji i przyjęła poprawki.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy określaniu i realizacji swoich strategii politycznych i działań Unia musi brać pod uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

 

Dyrektywa ta przyczynia się do osiągnięcia tych celów poprzez wspieranie umów koncesji mających zrównoważony charakter, włączania kryteriów społecznych na wszystkich etapach postępowania o udzielenie koncesji i poszanowania zobowiązań w zakresie warunków socjalnych i warunków zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, zabezpieczenia społecznego i warunków pracy, zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami, z międzynarodowymi przepisami prawa pracy, orzeczeniami arbitrażowymi oraz układami i umowami zbiorowymi.

 

Niniejsza dyrektywa nie powinna uniemożliwiać państwom członkowskim przestrzegania w ramach udzielania koncesji na usługi konwencji MOP nr 94 dotyczącej postanowień o pracy ani nie powinna stanowić przeszkody dla propagowania włączania postanowień o pracy do koncesji na usługi.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Zgodnie z art. 14 TFUE w powiązaniu z protokołem 26 do TFUE organom krajowym, regionalnym i lokalnym przysługuje szeroki margines swobody w podejmowaniu decyzji odnośnie do tego, czy, jak i w jakim zakresie chcą one same pełnić funkcje publiczne.

 

Organy publiczne mogą wypełniać zadania leżące w interesie publicznym z wykorzystaniem własnych zasobów, bez konieczności zwracania się do zewnętrznych wykonawców. Mogą one wykonywać te zadania we współpracy z innymi organami publicznymi.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Ważna rola i duża swoboda organów krajowych, regionalnych i lokalnych w świadczeniu, zlecaniu i organizowaniu usług świadczonych w interesie ogólnym w sposób możliwie najlepiej zaspokajający potrzeby użytkowników są również zgodne z art. 2, 3, 4 i 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, protokołem nr 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym oraz art. 36 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Wyniki dokonanego przez Komisję przeglądu tzw. usług priorytetowych i niepriorytetowych (usług „A” i „B”) wykazały, że ograniczanie pełnego zastosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych do wąskiej grupy usług nie jest już uzasadnione.

skreślony

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) W świetle wyników oceny reformy przepisów w zakresie zamówień publicznych przeprowadzonej przez Komisję pełne stosowanie niniejszej dyrektywy należy wyłączyć wyłącznie w stosunku do usług, które mają ograniczony wymiar transgraniczny, a mianowicie tak zwanych usług na rzecz osób, takich jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne. Usługi te świadczone są w określonym kontekście, zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny reżim udzielania koncesji na takie usługi, uwzględniający fakt, że usługi te są nowo regulowane. Obowiązek publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego oraz ogłoszenia o udzieleniu koncesji dla każdej koncesji o wartości nie mniejszej niż wysokość progów ustanowionych w niniejszej dyrektywie stanowi odpowiedni sposób zapewnienia potencjalnym oferentom informacji na temat szans handlowych, natomiast wszystkim zainteresowanym stronom – informacji o liczbie i rodzaju udzielonych koncesji. Ponadto państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie środki w odniesieniu do udzielania koncesji na te usługi, mające na celu zapewnienie zgodności tych postępowań z zasadami przejrzystości i równego traktowania wykonawców, a jednocześnie umożliwiające instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług. Państwa członkowskie powinny zapewnić instytucjom zamawiającym i podmiotom zamawiającym możliwość uwzględnienia konieczności zagwarantowania jakości, ciągłości, dostępności, możliwości korzystania z usług i ich kompleksowości, szczególnych potrzeb różnych kategorii użytkowników, kwestii ich zaangażowania i upodmiotowienia, a także innowacyjności.

(21) W świetle wyników oceny reformy przepisów w zakresie zamówień publicznych przeprowadzonej przez Komisję pełne stosowanie niniejszej dyrektywy należy wyłączyć wyłącznie w stosunku do usług, które mają ograniczony wymiar transgraniczny, a mianowicie tak zwanych usług na rzecz osób, takich jak niektóre usługi edukacyjne. Usługi te świadczone są w określonym kontekście, zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny reżim udzielania koncesji na takie usługi, uwzględniający fakt, że usługi te są nowo regulowane. Obowiązek publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego oraz ogłoszenia o udzieleniu koncesji dla każdej koncesji o wartości nie mniejszej niż wysokość progów ustanowionych w niniejszej dyrektywie stanowi odpowiedni sposób zapewnienia potencjalnym oferentom informacji na temat szans handlowych, natomiast wszystkim zainteresowanym stronom – informacji o liczbie i rodzaju udzielonych koncesji. Ponadto państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie środki w odniesieniu do udzielania koncesji na te usługi, mające na celu zapewnienie zgodności tych postępowań z zasadami przejrzystości i równego traktowania wykonawców, a jednocześnie umożliwiające instytucjom zamawiającym lub podmiotom zamawiającym uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług. Państwa członkowskie powinny zapewnić instytucjom zamawiającym i podmiotom zamawiającym możliwość uwzględnienia konieczności zagwarantowania jakości, ciągłości, dostępności, możliwości korzystania z usług i ich kompleksowości, szczególnych potrzeb różnych kategorii użytkowników, kwestii ich zaangażowania i upodmiotowienia, a także innowacyjności.

Uzasadnienie

Usługi społeczne i zdrowotne nie powinny pozostać nieuregulowane.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) W celu zapewnienia przejrzystości i równego traktowania kryteria udzielania koncesji powinny zawsze być zgodne z pewnymi ogólnymi normami. Powinny one być ujawnione z wyprzedzeniem wszystkim potencjalnym oferentom, dotyczyć przedmiotu umowy i nie powinny dawać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru. Powinny zapewniać możliwość efektywnej konkurencji, a ich uzupełnienie powinny stanowić wymogi, które umożliwiają skuteczną weryfikację informacji przekazanych przez oferentów. W celu spełnienia tych norm, zapewniając jednocześnie zwiększenie poziomu pewności prawa, państwa członkowskie mogą przewidzieć stosowanie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

(25) W celu zapewnienia przejrzystości i równego traktowania kryteria udzielania koncesji powinny zawsze być zgodne z pewnymi ogólnymi normami. Powinny one być ujawnione z wyprzedzeniem wszystkim potencjalnym oferentom, dotyczyć przedmiotu umowy i nie powinny dawać instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru. Powinny zapewniać możliwość efektywnej konkurencji, a ich uzupełnienie powinny stanowić wymogi, które umożliwiają skuteczną weryfikację informacji przekazanych przez oferentów. W celu spełnienia tych norm, zapewniając jednocześnie zwiększenie poziomu pewności prawa, państwa członkowskie mogą przewidzieć stosowanie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej najbardziej zrównoważony charakter.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) W przypadku gdy instytucje zamawiające i podmioty zamawiające udzielają koncesji na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą określić ekonomiczne i jakościowe kryteria udzielenia koncesji, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu koncesji, gdyż powinny one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu koncesji, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert.

(26) W przypadku gdy instytucje zamawiające i podmioty zamawiające udzielają koncesji na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej najbardziej zrównoważony charakter, muszą określić ekonomiczne i jakościowe kryteria udzielenia koncesji, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu koncesji, gdyż powinny one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu koncesji, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Specyfikacje techniczne sporządzane przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania koncesji na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, tak by uzyskać wystarczający poziom konkurencji. W związku z powyższym specyfikacje techniczne powinny być opracowywane w sposób umożliwiający uniknięcie sztucznego zawężania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę. Opracowanie specyfikacji technicznych pod względem wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych zasadniczo umożliwia optymalne osiągnięcie tego celu i służy wspieraniu innowacji. W przypadku odwołania do normy europejskiej albo, w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na równoważnych rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone przez instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające. W celu wykazania równoważności oferty oferenci mogą zostać zobowiązani do przedstawienia zweryfikowanych dowodów od osób trzecich; należy jednak dopuścić również inne odpowiednie sposoby wykazania takiej równoważności, takie jak dokumentacja techniczna producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów bądź raportów z testów, ani nie ma możliwości ich uzyskania w przewidzianym terminie.

(28) Specyfikacje techniczne sporządzane przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania koncesji na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, tak by uzyskać wystarczający poziom konkurencji. W związku z powyższym specyfikacje techniczne powinny być opracowywane i stosowane zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji, w sposób umożliwiający uniknięcie sztucznego zawężania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę. Opracowanie specyfikacji technicznych pod względem wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych zasadniczo umożliwia optymalne osiągnięcie tego celu i służy wspieraniu innowacji. W przypadku odwołania do normy europejskiej albo, w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na równoważnych rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone przez instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające. W celu wykazania równoważności oferty oferenci mogą zostać zobowiązani do przedstawienia zweryfikowanych dowodów od osób trzecich; należy jednak dopuścić również inne odpowiednie sposoby wykazania takiej równoważności, takie jak dokumentacja techniczna producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów bądź raportów z testów, ani nie ma możliwości ich uzyskania w przewidzianym terminie.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne i kryteria udzielenia koncesji, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny mieć możliwość zawarcia odniesienia do określonego procesu produkcji, określonego trybu świadczenia usług lub określonego procesu dotyczącego wszelkich innych etapów cyklu życia produktu lub usługi, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem koncesji. Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach udzielania koncesji, można również zezwolić zamawiającym na uwzględnianie w kryteriach udzielenia koncesji, charakterystyki związanej z warunkami pracy. Jeśli jednak instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, powyższe kryteria mogą dotyczyć wyłącznie warunków pracy osób bezpośrednio uczestniczących w danym procesie produkcji lub realizacji. Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia personelu zaangażowanego w proces produkcji lub w celu wsparcia integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych wśród personelu wyznaczonego do wykonania umowy, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W takim przypadku ewentualne kryterium udzielenia koncesji, które obejmuje tę charakterystykę, należy zawsze ograniczyć do tych cech, które bezpośrednio wpływają na personel w środowisku pracy. Kryteria te muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sposób, który nie powoduje bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wykonawców z innych państw członkowskich lub z państw trzecich będących stronami Porozumienia lub umów o wolnym handlu, których stroną jest Unia. Instytucje zamawiające i pomioty zamawiające, również w przypadku gdy stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, powinny mieć możliwość zastosowania – jako kryterium udzielenia koncesji – organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danej koncesji, ze względu na fakt, że może to wpłynąć na jakość realizacji koncesji, a w efekcie na wartość ekonomiczną oferty.

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne i kryteria udzielenia koncesji, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny mieć możliwość zawarcia odniesienia do określonego procesu produkcji, określonego trybu świadczenia usług lub określonego procesu dotyczącego wszelkich innych etapów cyklu życia produktu lub usługi, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem koncesji. Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach udzielania koncesji, można również zezwolić zamawiającym na uwzględnianie w kryteriach udzielenia koncesji, charakterystyki związanej z warunkami pracy. Jeśli jednak instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej najbardziej zrównoważony charakter, powyższe kryteria mogą dotyczyć wyłącznie warunków pracy osób bezpośrednio uczestniczących w danym procesie produkcji lub realizacji. Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia personelu zaangażowanego w proces produkcji lub w celu wsparcia integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych wśród personelu wyznaczonego do wykonania umowy, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W takim przypadku ewentualne kryterium udzielenia koncesji, które obejmuje tę charakterystykę, należy zawsze ograniczyć do tych cech, które bezpośrednio wpływają na personel w środowisku pracy. Kryteria te muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sposób, który nie powoduje bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wykonawców z innych państw członkowskich lub z państw trzecich będących stronami Porozumienia lub umów o wolnym handlu, których stroną jest Unia. Instytucje zamawiające i pomioty zamawiające, również w przypadku gdy stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej najbardziej zrównoważony charakter, powinny mieć możliwość zastosowania – jako kryterium udzielenia koncesji – organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danej koncesji, ze względu na fakt, że może to wpłynąć na jakość realizacji koncesji, a w efekcie na wartość ekonomiczną oferty.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29 a) Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach udzielania koncesji, należy zezwolić zamawiającym na uwzględnianie kryteriów społecznych i kryteriów dotyczących polityki zatrudnienia, takich jak: ochrona socjalna i ochrona zatrudnienia, warunki pracy, przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, wspieranie zatrudnienia dla długotrwale bezrobotnych, pracowników w starszym wieku, osób młodych, stażystów, osób z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, osób niepełnosprawnych i osób wywodzących się ze społeczności migrantów, godziwe standardy pracy, integracja społeczna, równość płci, dostęp do wewnętrznych szkoleń zawodowych, prawa człowieka i etyczny handel.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29b) Niniejsza dyrektywa zapewnia stosowanie dyrektywy 2001/23/WE w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów w celu zapewnienia poszanowania zasad równej konkurencji oraz ochrony pracowników w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a) Jeżeli w związku z udzieleniem koncesji nowy koncesjonariusz przejmuje pracowników od organu publicznego, instytucji zamawiającej lub dotychczasowego koncesjonariusza, w stosunku do tych pracowników zastosowanie mają konsekwencje prawne określone w dyrektywie 2001/23/WE dotyczące zabezpieczenia warunków zatrudnienia i pracy.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa organów wszystkich szczebli do podejmowania decyzji, czy, jak i w jakim zakresie będą samodzielnie realizowały zadania publiczne. Organy mogą wypełniać zadania publiczne z wykorzystaniem własnych zasobów, bez konieczności udzielania koncesji innym (zewnętrznym) wykonawcom. Mogą one również wykonywać te zadania wspólnie z innymi organami.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) „umowa o charakterze odpłatnym” oznacza umowę opierającą się na wymianie świadczeń. Charakter odpłatny oznacza, iż każda ze stron uzyskuje korzyści w zamian za wykonane świadczenia, korzyści te jednak nie muszą koniecznie mieć charakteru pieniężnego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) umów o pracę;

e) umów o pracę lub układów zbiorowych przyczyniających się do poprawy warunków pracy;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres ważności koncesji jest ograniczony do szacunkowego okresu niezbędnego koncesjonariuszowi do odzyskania nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług, wraz z racjonalnie określonym poziomem zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Koncesje mają ograniczony okres ważności. Można przy tym wziąć pod uwagę okres niezbędny koncesjonariuszowi do odzyskania nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług. Ponadto można uwzględnić inne obiektywne kryteria, takie jak interes publiczny w zagwarantowaniu stałej usługi należytej jakości lub w świadczeniu jej w sposób przyjazny dla środowiska i zrównoważony pod względem społecznym, a także nakłady poniesione w związku z wyborem koncesjonariusza oraz szacunkowy czas potrzebny do realizacji celów w zakresie skuteczności działania, określonych przez instytucję zamawiającą.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

skreślony

Usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

Koncesje na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi wymienione w załączniku X, objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, podlegają obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 1.

 

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w postępowaniach o udzielenie koncesji dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć możliwość wykonywania tych koncesji w ramach programów pracy chronionej, pod warunkiem że ponad 30 % osób zatrudnionych przez te zakłady, przez tych wykonawców lub w ramach tych programów stanowią pracownicy niepełnosprawni lub pracownicy znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Państwa członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w postępowaniach o udzielenie koncesji dla:

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a) zakładów pracy chronionej, lub przewidzieć możliwość wykonywania tych koncesji w ramach programów pracy chronionej, pod warunkiem że większość zainteresowanych pracowników stanowią pracownicy niepełnosprawni, którzy ze względu na charakter lub stopień niepełnosprawności nie mogą podjąć zatrudnienia na normalnych warunkach bądź nie są w stanie w łatwy sposób znaleźć zatrudnienia na zwykłym rynku.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b) przedsiębiorstw i programów, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, pod warunkiem że ponad 30% pracowników zatrudnionych przez tych wykonawców lub pracujących przy tych programach stanowią pracownicy niepełnosprawni lub znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c. Wykonawcy wypełniają zobowiązania dotyczące ochrony socjalnej, ochrony zatrudnienia i warunków pracy obowiązujące w miejscu wykonywania pracy, świadczenia usług lub realizowania zamówień, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i/lub układami zbiorowymi lub międzynarodowymi przepisami prawa pracy wymienionymi w załączniku XIII a (nowy).

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4d. Szczegóły umów koncesji są podane do wiadomości publicznej i dostępne do celów kontroli.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Instytucje zamawiające mogą wykorzystywać dane przetwarzane elektronicznie na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w celu unikania, wykrywania i korygowania błędów, które pojawiają się na każdym etapie, poprzez opracowanie stosownych narzędzi.

8. Instytucje zamawiające mogą wykorzystywać dane przetwarzane elektronicznie na potrzeby postępowań o udzielenie koncesji w celu unikania, wykrywania i korygowania błędów, które pojawiają się na każdym etapie, poprzez opracowanie stosownych narzędzi.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje zamawiające określają w ogłoszeniu o koncesji warunki udziału dotyczące:

Instytucje zamawiające określają w ogłoszeniu lub dokumencie dotyczącym koncesji warunki udziału dotyczące:

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) wielokrotnych i/lub poważnych naruszeń prawa pracy, przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa ochrony środowiska, potwierdzonych prawomocnymi wyrokami.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Z udziału w koncesji wyklucza się każdego wykonawcę, jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wie o decyzji, która uzyskała powagę rzeczy osądzonej, w której stwierdza się, że wykonawca nie wypełnił obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym prowadzi działalność, lub zgodnie z przepisami prawa kraju instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

6. Z udziału w koncesji wyklucza się każdego wykonawcę, jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wie o decyzji, która uzyskała powagę rzeczy osądzonej, lub o prawomocnej decyzji organów publicznych, która zapadła w toku postępowania administracyjnego, w której stwierdza się, że wykonawca nie wypełnił obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym prowadzi działalność, lub zgodnie z przepisami prawa kraju instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego bądź też jeżeli na wykonawcę więcej niż jeden raz wydawano wyroki lub nakładano grzywny z tytułu prawa pracy.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, że instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą wykluczyć z udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

Państwa członkowskie postanawiają, że instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą wykluczyć z udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) naruszenia przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, przepisów podatkowych i prawa ochrony środowiska.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą ustanowić wymóg udzielania przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające koncesji w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, zgodnie z ust. 2. Kryteria te, oprócz kryterium ceny lub kosztów, mogą obejmować następujące kryteria:

4. Państwa członkowskie mogą ustanowić wymóg udzielania przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające koncesji w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej najbardziej zrównoważony charakter, zgodnie z ust. 2. Kryteria te, oprócz kryterium ceny lub kosztów, mogą obejmować następujące kryteria:

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

a) jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, interes społeczny, aspekty środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) kryteria społeczne i kryteria dotyczące polityki zatrudnienia;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku koncesji na usługi oraz koncesji obejmujących zaprojektowanie robót budowlanych można wziąć pod uwagę organizację, kwalifikację i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danej koncesji, co skutkuje tym, że po udzieleniu koncesji taki personel może zostać zastąpiony wyłącznie za zgodą instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, którzy muszą sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia równoważną organizację i jakość;

b) w przypadku koncesji na usługi oraz koncesji obejmujących zaprojektowanie robót budowlanych bierze się pod uwagę organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danej koncesji oraz kwalifikacje i profesjonalizm każdego z podwykonawców, co skutkuje tym, że po udzieleniu koncesji taki personel może zostać zastąpiony wyłącznie za zgodą instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, którzy muszą sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia równoważną organizację, jakość, kwalifikacje lub doświadczenie;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określa – w ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do składania ofert lub w dokumentach specyfikujących koncesję – odpowiednią wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określa – w ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do składania ofert lub w dokumentach specyfikujących koncesję – odpowiednią wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej najbardziej zrównoważony charakter.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą zażądać albo zostać zobowiązane przez państwo członkowskie do zażądania od oferenta w dokumentach specyfikujących koncesję, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców.

1. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą zażądać albo zostać zobowiązane przez państwo członkowskie do zażądania od oferenta w dokumentach specyfikujących koncesję, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców wraz z informacjami dotyczącymi podwykonawców zawierającymi nazwiska, dane kontaktowe i przedstawicieli prawnych. O każdej zmianie w łańcuchu podwykonawców należy niezwłocznie poinformować instytucję zamawiającą, podając ich nazwiska, dane kontaktowe i przedstawicieli prawnych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności głównego wykonawcy.

2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności głównego wykonawcy i odpowiedzialności podwykonawcy.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IV – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIESĆIĆ W OGŁOSZENIACH O KONCESJI

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY ZAMIESĆIĆ W OGŁOSZENIU LUB W DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM KONCESJI

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik X

Kod CPV

Opis

7511000-4 oraz

od 85000000-9 do 85323000-9

(z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2)

Usługi zdrowotne i społeczne

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

75300000-9

Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Świadczenia społeczne

98000000-3

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

98120000-0

Usługi świadczone przez związki zawodowe

98131000-0

Usługi religijne

 

Poprawka

skreślony

PROCEDURA

Tytuł

Przyznawanie umów koncesyjnych

Odsyłacze

COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

17.1.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

17.1.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Thomas Händel

16.2.2012

Rozpatrzenie w komisji

10.7.2012

8.10.2012

 

 

Data przyjęcia

9.10.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (8.11.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji
(COM(2011)0897 – C7‑0004/2012 – 2011/0437(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Werner Langen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Koncesje stanowią znaczną część działalności gospodarczej w państwach członkowskich. Mimo że w obecnym stanie prawnym trudno dokonać precyzyjnych szacunków, z analiz wynika, że na koncesje przypada ponad 60% wszystkich partnerstw publiczno-prywatnych.

Obecnie kilku nielicznym uregulowaniom prawa pochodnego podlega jedynie udzielanie koncesji budowlanych; w odniesieniu do koncesji na świadczenie usług obowiązują tylko ogólne zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zaproponowana dyrektywa ma za zadanie wypełnić tę lukę prawną.

Obecny stan daje powody do niepokoju, skoro brak wystarczającej pewności prawnej zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów udzielających koncesji, a dostęp europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim MŚP, do możliwości gospodarczych wiążących się z koncesjami jest ograniczony.

Ponadto w obliczu napiętej sytuacji budżetowej duże znaczenie w większości państw członkowskich UE ma wydajne gospodarowanie środkami publicznymi, do czego znacząco może się przyczynić konkurencja mająca na celu najwydajniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie w odniesieniu do udzielania koncesji.

Uregulowanie na szczeblu unijnym w żadnym razie nie ogranicza swobody publicznych instytucji zamawiających w samodzielnym wypełnianiu ich zadań, z wykorzystaniem własnych środków. Jeżeli jednak publiczna instytucja zamawiająca postanowi o zleceniu tych zadań podmiotom trzecim, należy wszystkim odpowiednim przedsiębiorstwom zapewnić rzeczywisty dostęp do rynku , by dzięki konkurencji uzyskać jak najwydajniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie oraz uniknąć niebezpieczeństwa korupcji.

Wyraźnie poparto zalety dyrektywy o koncesjach wskazane w dokumencie roboczym Komisji Rynku Wewnętrznego z dnia 20 lutego 2012 r., zwłaszcza w odniesieniu do wyjaśnienia obowiązujących ram prawnych, stworzenia zachęt do większej konkurencji i szczegółowych elementów konkretnych zaproponowanych kryteriów, które powinny ulec zmianie.

Sprawozdawca zasadniczo popiera wniosek Komisji.

W odniesieniu do progów zaproponowano obniżenie koncesji na usługi do 2,5 mln euro, przy czym odpada zaproponowany przez Komisję dodatkowy obowiązek zgłoszenia.

Zaproponowane zmiany mają także na celu uniknięcie zbyt daleko idących uregulowań dotyczących konceptu cyklu życia oraz obliczania kosztów cyklu życia, ponieważ wiążą się one z ryzykiem nadużyć. Jednocześnie należy dać instytucjom zamawiającym możliwość włączania do kryteriów udzielenia koncesji charakterystyki związanej z warunkami pracy i wykluczania kandydatów, u których stwierdzono ciężkie naruszenia w dziedzinie prawa socjalnego, pracy i ochrony środowiska. Z uwagi na duże różnice w wartościach progowych przedmiotowej dyrektywy oraz dyrektywy o zamówieniach publicznych konieczne jest ponadto uniknięcie niebezpieczeństwa omijania w drodze koncepcji zamówienia jako koncesji. W odniesieniu do wprowadzenia zamówień elektronicznych termin pięciu lat po dacie transpozycji wydaje się zbyt długi, zwłaszcza w porównaniu do znacznie krótszego terminu, jaki przewiduje dyrektywa o zamówieniach publicznych. Niewielki prywatny udział w przedsiębiorstwach publicznych do 10% powinien obowiązywać w ramach odstępstw.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Brak na poziomie Unii jasnych przepisów regulujących udzielanie koncesji rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w swobodnym świadczeniu usług, a także powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są praw przysługujących im na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne szanse handlowe, natomiast organy publiczne mogą mieć problem z możliwie jak najlepszym wykorzystaniem środków publicznych, pozwalającym obywatelom Unii korzystać z wysokiej jakości usług po najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie ramy prawne regulujące udzielanie koncesji zapewniłyby skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do rynku wszystkim wykonawcom z Unii oraz pewność prawa, wspierając inwestycje publiczne w infrastrukturę oraz strategiczne usługi dla obywateli.

(1) Brak na poziomie Unii jasnych przepisów regulujących udzielanie koncesji rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w swobodnym świadczeniu usług, a także powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są praw przysługujących im na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne szanse handlowe, natomiast organy publiczne mogą mieć problem z możliwie jak najlepszym wykorzystaniem środków publicznych, pozwalającym obywatelom Unii korzystać z wysokiej jakości usług po najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie, zrównoważone i elastyczne ramy prawne regulujące udzielanie koncesji zapewniłyby skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do rynku wszystkim wykonawcom z Unii oraz pewność prawa, wspierając inwestycje publiczne w infrastrukturę oraz strategiczne usługi dla obywateli.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Przepisy ramowe muszą być jasne i proste i nie mogą powodować nadmiernej biurokracji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Z uwagi na charakter koncesji w przypadku przepisów dotyczących ich udzielania nie można ograniczyć się wyłącznie do przejęcia uregulowań dotyczących zamówień publicznych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne i kryteria udzielenia koncesji, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny mieć możliwość zawarcia odniesienia do określonego procesu produkcji, określonego trybu świadczenia usług lub określonego procesu dotyczącego wszelkich innych etapów cyklu życia produktu lub usługi, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem koncesji. Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach udzielania koncesji, można również zezwolić zamawiającym na uwzględnianie w kryteriach udzielenia koncesji, charakterystyki związanej z warunkami pracy. Jeśli jednak instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, powyższe kryteria mogą dotyczyć wyłącznie warunków pracy osób bezpośrednio uczestniczących w danym procesie produkcji lub realizacji. Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia personelu zaangażowanego w proces produkcji lub w celu wsparcia integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych wśród personelu wyznaczonego do wykonania umowy, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W takim przypadku ewentualne kryterium udzielenia koncesji, które obejmuje tę charakterystykę, należy zawsze ograniczyć do tych cech, które bezpośrednio wpływają na personel w środowisku pracy. Kryteria te muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sposób, który nie powoduje bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wykonawców z innych państw członkowskich lub z państw trzecich będących stronami Porozumienia lub umów o wolnym handlu, których stroną jest Unia. Instytucje zamawiające i pomioty zamawiające, również w przypadku gdy stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, powinny mieć możliwość zastosowania – jako kryterium udzielenia koncesji – organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danej koncesji, ze względu na fakt, że może to wpłynąć na jakość realizacji koncesji, a w efekcie na wartość ekonomiczną oferty.

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne i kryteria udzielenia koncesji, instytucje zamawiające i podmioty zamawiające powinny mieć możliwość zawarcia odniesienia do określonego procesu produkcji lub określonego trybu świadczenia usług, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem koncesji. Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach udzielania koncesji, należy zezwolić zamawiającym na uwzględnianie w kryteriach udzielenia koncesji, charakterystyki związanej z warunkami pracy. Jeśli jednak instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, powyższe kryteria mogą dotyczyć wyłącznie warunków pracy osób bezpośrednio uczestniczących w danym procesie produkcji lub realizacji. Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia personelu zaangażowanego w proces produkcji lub w celu wsparcia integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych wśród personelu wyznaczonego do wykonania umowy, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. W takim przypadku ewentualne kryterium udzielenia koncesji, które obejmuje tę charakterystykę, należy ograniczyć do tych cech, które bezpośrednio wpływają na personel w środowisku pracy. Kryteria te muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sposób, który nie powoduje bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wykonawców z innych państw członkowskich lub z państw trzecich będących stronami Porozumienia lub umów o wolnym handlu, których stroną jest Unia. Instytucje zamawiające i pomioty zamawiające, również w przypadku gdy stosują kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, powinny mieć możliwość zastosowania – jako kryterium udzielenia koncesji – organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danej koncesji, ze względu na fakt, że może to wpłynąć na jakość realizacji koncesji, a w efekcie na wartość ekonomiczną oferty.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) instytucje zamawiające, niezależnie od tego, czy roboty budowlane lub usługi, a także związane z nimi dostawy, przeznaczone są do celów publicznych; lub

a) instytucje zamawiające zgodnie z art. 3 niniejszej dyrektywy, niezależnie od tego, czy roboty budowlane lub usługi, a także związane z nimi dostawy, przeznaczone są do celów publicznych; lub

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Koncesji o wartości niższej niż wartość progowa można udzielać za obopólnym porozumieniem.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna obejmować jedynie koncesje, które mają wpływ na rynek wewnętrzny.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) podmioty zamawiające, pod warunkiem że roboty budowlane lub usługi, a także związane z nimi dostawy, przeznaczone są do realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III.

b) podmioty zamawiające zgodnie z art. 4 niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że roboty budowlane lub usługi, a także związane z nimi dostawy, przeznaczone są do realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) „kandydat” oznacza wykonawcę, który ubiegał się o zaproszenie lub został zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji;

(8) „kandydat” oznacza wykonawcę, który ubiegał się o zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie koncesji lub został do tego zaproszony;

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu budowlanego lub świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 7 obejmuje przeniesienie na koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji. Uznaje się, że koncesjonariusz przejmuje zasadniczą część ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji, jeśli nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych ani kosztów poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji.

Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu budowlanego lub świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 7 obejmuje przeniesienie na koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji. Uznaje się, że koncesjonariusz przejmuje zasadniczą część ryzyka ekonomicznego wykonywania koncesji, jeśli nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych ani kosztów poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług będących przedmiotem koncesji, chyba że ten brak zwrotu jest bezpośrednio związany z instytucją zamawiającą.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ryzyko ekonomiczne może stanowić:

Ryzyko ekonomiczne może w szczególności stanowić:

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących koncesji, których wartość wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących koncesji, których wartość wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR, w wypadku koncesji o okresie obowiązywania do 5 lat:

Uzasadnienie

Koncesje mogą mieć różne okresy obowiązywania. W przypadku koncesji długoterminowych próg 5 000 000 EUR może być niewystarczający, aby wpłynąć na rynek wewnętrzny. Dlatego należy dodać warunek czasowy.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących koncesji, których wartość wynosi nie mniej niż 10 000 000 EUR, w wypadku koncesji o okresie obowiązywania przekraczającym 5 lat:

 

a) koncesji zawartych przez podmioty zamawiające w celu realizacji jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku III;

 

b) koncesji zawartych przez instytucje zamawiające.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Koncesje na usługi, których wartość wynosi nie mniej niż 2 500 000 EUR, lecz nie więcej niż 5 000 000 EUR, innych niż usługi społeczne i inne szczególne usługi, podlegają obowiązkowi publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z art. 27 i 28.

2. Koncesje na usługi o okresie obowiązywania do 5 lat, których wartość wynosi nie mniej niż 2 500 000 EUR, lecz nie więcej niż 5 000 000 EUR, innych niż usługi społeczne i inne szczególne usługi, podlegają obowiązkowi publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z art. 27 i 28. Koncesje na usługi o okresie obowiązywania przekraczającym 5 lat, których wartość wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR, lecz nie więcej niż 10 000 000 EUR, innych niż usługi społeczne i inne szczególne usługi, podlegają obowiązkowi publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z art. 27 i 28.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, z uwzględnieniem wszelkich opcji oraz przedłużeń okresu ważności koncesji.

1. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości koncesji nie można dokonywać z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Projekt robót budowlanych lub całość usług nie mogą być zatem dzielone w celu uniknięcia objęcia ich zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, chyba że taki podział jest uzasadniony obiektywnymi powodami.

3. Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości koncesji nie można dokonywać z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Projekt robót budowlanych lub całość usług nie mogą być zatem dzielone w celu uniknięcia objęcia ich zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, chyba że taki podział jest uzasadniony obiektywnymi powodami, takimi jak uwzględnienie MŚP.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W odniesieniu do koncesji publicznych na roboty budowlane i koncesji na roboty budowlane, przy obliczaniu ich szacunkowej wartości uwzględnia się zarówno koszt robót budowlanych, jak i szacunkową całkowitą wartość dostaw i usług oddawanych do dyspozycji przedsiębiorcy budowlanego przez instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

5. Do określenia progu szacunkowej wartości koncesji wykorzystuje się jej obrót bez podatku w okresie ważności umowy.

Uzasadnienie

Często umowa koncesji dotyczy zarówno robót budowlanych, jak i usług. Koncesja na roboty może obejmować eksploatację i świadczenie usług. Koncesja na usługi może wymagać realizacji pewnych robót w okresie obowiązywania umowy. Sposób obliczania wartości koncesji powinien być identyczny dla koncesji na usługi i dla koncesji na roboty i powinien w większym stopniu odzwierciedlać wynagrodzenie koncesji (jej obrót).

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. W przypadku gdy łączna wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 5, przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia.

7. W przypadku gdy łączna wartość części jest równa lub większa od wartości progowych określonych w art. 5, niniejszą dyrektywę stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą udzielić koncesji na poszczególne części bez stosowania przepisów dotyczących postępowania o udzielenie koncesji przewidzianych w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że szacunkowa wartość bez VAT danej części wynosi mniej niż 1 mln EUR. Łączna wartość części koncesji udzielonych bez stosowania przepisów niniejszej dyrektywy nie może jednak przekroczyć 20 % łącznej wartości wszystkich części, na które został podzielony planowany obiekt budowlany lub planowany zakup usług.

8. Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające mogą udzielić koncesji na poszczególne części bez stosowania przepisów dotyczących postępowania o udzielenie koncesji przewidzianych w niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że szacunkowa wartość bez VAT danej części wynosi mniej niż 500 000 EUR. Łączna wartość części koncesji udzielonych bez stosowania przepisów niniejszej dyrektywy nie może jednak przekroczyć 20 % łącznej wartości wszystkich części, na które został podzielony planowany obiekt budowlany lub planowany zakup usług.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Nie może być on też opracowywany z zamiarem wyłączenia z zakresu stosowania dyrektywy o zamówieniach publicznych.

Uzasadnienie

Duże różnice w wartościach progowych przedmiotowej dyrektywy oraz dyrektywy o zamówieniach publicznych stwarzają niebezpieczeństwo nadawania zamówieniom charakteru koncesji, aby obchodzić zakres stosowania dyrektywy o zamówieniach publicznych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Instytucje zamawiające i podmioty zamawiające, przy udzielaniu koncesji, które z uwagi na ich wartość nie są objęte niniejszą dyrektywą, są zobowiązane do przestrzegania zasad równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości określonych w TFUE.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na usługi udzielone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający wykonawcy, który jest podmiotem zamawiającym lub stowarzyszeniem tychże podmiotów, na podstawie prawa wyłącznego, które przysługuje temu wykonawcy na mocy właściwych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, które zostały opublikowane, i które zostało przyznane zgodnie z postanowieniami Traktatu i unijnym przepisami sektorowymi dotyczącymi zarządzania infrastrukturą sieciową w odniesieniu do rodzajów działalności określonych w załączniku III.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do koncesji na usługi udzielone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający wykonawcy na podstawie prawa wyłącznego, które przysługuje temu wykonawcy na mocy właściwych przepisów ustawowych lub wykonawczych, które zostały opublikowane, i które zostało przyznane zgodnie z postanowieniami Traktatu i unijnym przepisami sektorowymi dotyczącymi zarządzania infrastrukturą sieciową w odniesieniu do rodzajów działalności określonych w załączniku III.

Uzasadnienie

Artykuł 8 ust. 1 oraz załącznik V uznają wykluczenie działalności, która już jest uregulowana innymi dyrektywami sektorowymi. Jednakże zaproponowane we wniosku sformułowanie może zakładać, że wykonawca musi być podmiotem zamawiającym, co nie jest prawdą w odniesieniu do wszystkich wykonawców prowadzących działalność. Zaproponowana poprawka pozwala przywrócić tekst zgodny z zamysłem wniosku.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w umowie międzynarodowej zawartej zgodnie z Traktatem między państwem członkowskim a jednym lub wieloma państwami trzecimi i obejmującej roboty budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone na potrzeby wspólnej realizacji lub eksploatacji projektu przez państwa-sygnatariuszy;

a) w umowie międzynarodowej zawartej zgodnie z Traktatem między państwem członkowskim a jednym lub wieloma państwami trzecimi i obejmującej roboty budowlane, dostawy lub usługi przeznaczone na potrzeby wspólnej realizacji lub eksploatacji projektu przez państwa-sygnatariuszy, chyba że wydawane są na ten cel środki unijne;

Uzasadnienie

Przy wykorzystywaniu środków UE należy przestrzegać zasad określonych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów akapitu pierwszego lit. d), jeżeli koncesja jest w znaczącym stopniu współfinansowana przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, strony uzgadniają, jakie procedury udzielania koncesji mają zastosowanie, przy czym muszą być one zgodne z postanowieniami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Do celów akapitu pierwszego lit. d), jeżeli koncesja jest w ponad jednej czwartej współfinansowana przez organizację międzynarodową lub międzynarodową instytucję finansową, strony uzgadniają, jakie procedury udzielania koncesji mają zastosowanie, przy czym muszą być one zgodne z postanowieniami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów, w których państwo, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający przyznaje wykonawcy prawo do eksploatacji określonych domen publicznych lub zasobów, jeżeli państwo, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne warunki ich wykorzystania, nie korzystając z konkretnych robót lub usług świadczonych przez wykonawcę.