ДОКЛАД относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г.

4.2.2013 - (2012/2256(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Elisa Ferreira
Докладчик по становище (*): Catherine Trautmann, Комисия по бюджети
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника за дейността


Процедура : 2012/2256(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0032/2013
Внесени текстове :
A7-0032/2013
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г.

(2012/2256(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 9 и 151 и член 153, параграф 1, буква д) от него,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28−29 юни 2012 г.,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 2 от него,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750),

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по регионално развитие и комисията по конституционни въпроси (A7-0032/2013),

A. като има предвид, че еврозоната като цяло се намира във вторична рецесия, предизвикана от свръхзадлъжнялост и финансова криза;

Б.  като има предвид, че кризата оказа пагубно въздействие върху живота на милиони европейци, както е документирано от официалните статистически данни за заетостта: в ЕС над 8 милиона души са загубили работата си от 2008 г. насам; над 25 милиона европейци в момента нямат работа, от които почти 11 милиона са безработни от повече от година; близо 10 милиона млади хора са засегнати в момента от безработицата; само през изминалата година 2 милиона души са загубили своята работа;

В.  като има предвид, че строгото регулиране на пазара на труда в няколко държави членки няма необходимата гъвкавост, за да поеме ефективно сътресения като настоящата криза; като има предвид, че съществуващото законодателство относно пазара на труда защитава непропорционално участниците в него и има неблагоприятно въздействие върху приобщаването на младите хора към работната сила;

Г.  като има предвид, че разликите между процентите на безработица в държавите членки са нараснали драматично;

Д. като има предвид, че следва да се припомни, че през 2007 г., в началото на кризата, средният бюджетен дефицит в еврозоната възлизаше на само 0,7 %;

Е.  като има предвид, че следва да се припомни, че през 2007 г., в началото на кризата, някои от държавите, които понастоящем изпитват най-сериозни затруднения, бяха натрупали прекомерен дефицит по текущата сметка;

Ж. като има предвид, че средният бюджетен дефицит в еврозоната достигна върховата си стойност от 6,3 % през 2009 г. и от този момент тенденцията се обърна със средни бюджетни дефицити от 6,2% през 2010 г., 4,1% през 2011 г. и последващ спад през първите две тримесечия на 2012 г.;

З.  като има предвид, че поемането на надеждни ангажименти за благоприятни за растежа мерки за консолидация представлява предпоставка за всяко устойчиво решение на проблема с прекомерния дълг и дефицита на повечето държави членки;

И. като има предвид, че кризата подчерта жизненоважната необходимост от започване или завършване на балансирани и диференцирани структурни реформи, които да засилят устойчивото развитие;

Й. като има предвид, че единният пазар е основен двигател за икономическия растеж и заетостта в Европа и че едно по-амбициозно прилагане на директивата за услугите само по себе си би могло вече да осигури прогнозно допълнение от 1,8% към БВП; като има предвид, че при настоящите икономически обстоятелства, по-конкретно, Съюзът не може да си позволи да остави неизползвани подобни възможности за незабавен растеж; като има предвид, че е необходимо по-стриктно транспониране, прилагане и изпълнение на разпоредбите относно единния пазар, за да се извлекат ползи от още неизползвания и непосредствен потенциал;

К. като има предвид, че неустойчивите равнища на дълга оказват вредно въздействие върху цялото икономическо положение; като има предвид, че фискалната и макроикономическата дисциплина, както и координация трябва да бъдат принудително поддържани и засилвани, за да се възпрепятства възникването на подобни общи дефицити и равнища на дълга, като тези наблюдавани в Европа през последното десетилетие, тъй като те оказаха пагубно въздействие по отношение на устойчивия растеж и финансовата стабилност, както и на заетостта в редица държави членки;

Л. като има предвид, че стратегията на затягане на бюджета цели задържане на нарастването на публичните разходи под размера на средносрочната тенденция на нарастване на БВП;

М  като има предвид, че бъдещото икономическо благоденствие на Европа зависи в решаваща степен от нейната способност изцяло да оползотворява трудовите си ресурси, също така чрез увеличаване на участието на жените и младите хора на пазара на труда;

Н  като има предвид, че постепенната и гладка фискална консолидация е за предпочитане пред стратегията на бързо и рязко намаляване на дисбалансите в публичните финанси, но че състоянието на икономиката на някои от държавите членки не оставя алтернатива за възвръщане на достъпа до пазара и за връщане на инвестициите;

О. като има предвид, че стойностите на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) показват сериозни различия в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС);

П. като има предвид, че мерките за консолидация, предприети в няколко държави членки, достигнаха безпрецедентни измерения:

Р.  като има предвид, че въпреки усилията на държавите членки за реформиране и консолидация, пазарите на държавни облигации в еврозоната са все още в затруднение, както показват високите спредове и нестабилност на лихвените проценти; като има предвид, че сред непосредствените отключващи фактори и първопричини за безпрецедентните различия беше загрижеността на финансовите пазари относно стабилността на публичните и частни финанси в няколко държави членки;

С. като има предвид, че разликата в конкурентоспособността в рамките на еврозоната оказва въздействие върху различията между държавните лихвени проценти;

Т.  като има предвид, че високите държавни лихвени проценти в някои държави членки от еврозоната се дължат отчасти на забелязаната липса на доверие в тяхната способност да провеждат структурни реформи;

У. като има предвид, че еврозоната не съумя да използва общото намаление на държавните лихвени проценти през първите десет години на еврото, за да преодолее разликата в конкурентоспособността, което, наред с другото, беше отразено в трайно високи дефицити по текущата сметка и бързо растящи разходи за труд за единица продукция;

Ф. като има предвид, че настоящата корекция в някои държави би била не толкова тежка в политически, икономически и социален план, ако положителният икономически климат през първите десет години от съществуването на еврото беше използван за приспособяване;

Х. като има предвид, че отпускането на заеми на частния сектор, което е ключово за финансирането на реалната икономика, остава слабо и че частните кредитни потоци също са намалели в няколко държави членки, въпреки различните програми за ликвидност, създадени от ЕЦБ;

Ц. като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са двигателят на европейската икономика и държавите членки следва да ги подкрепят, като намаляват административната тежест, пред която те са изправени;

Ч.  като има предвид, че корекцията следва да се разглежда като заслужаваща доверие, за да могат да се върнат потоците от инвестиции;

Ш. като има предвид, че в няколко държави членки капацитетът за принос на данъкоплатците е почти изчерпан; като има предвид, че според приблизителни оценки европейската сива икономика представлява 22,1 % от общата икономическа дейност, което води до изгубени данъчни приходи на стойност около 1000 милиарда евро годишно; като има предвид, че системите с прости, предсказуеми и ниски данъци подобряват изпълнението на данъчните задължения;

Щ. като има предвид, че годишният обзор на растежа за 2013 г. (ГОР 2013) се стреми да очертае икономическите приоритети за 2013 г.;

АА.     като има предвид, че принципът на фискална консолидация, благоприятстваща растежа, следва да бъде развиван успоредно с принципите за структурни реформи, увеличаващи растежа, и за солидарност и демокрация във всяка държава членка;

АБ.     като има предвид, че единният пазар е ключовият двигател на ЕС за растеж и работни места чрез икономии от мащаба и повече конкуренция, но държавите членки проявяват удовлетвореност при прилагането на законодателството за вътрешния пазар, и по-специално на директивата за услугите;

АВ.     като има предвид, че всяка държава членка следва да намери национално единство относно стратегия за реформи, така че тя да може да бъде разбрана и подкрепена от хората и от различните икономически субекти, като така се избягнат разделения, съпротива и действия, основани само на краткосрочен собствен интерес, които заплашват постигането на определените цели;

АГ.     като има предвид, че политиката в областта на конкуренцията, основаваща се на принципите на отворения пазар и на равни условия във всички сектори е крайъгълен камък за функционирането на вътрешния пазар без ограничения;

1.  приветства духа на годишния обзор на растежа (ГОР) за 2013 г. във вида, в който е представен от Комисията; счита, че той е адекватно последващо действие на Европейския семестър за 2012 г. като цяло и на ГОР 2012 г. в частност; приветства по-конкретно увеличената яснота в националните стратегии, която Комисията е въвела, като е дала приоритет на напредъка в страните от еврозоната, както и на напредъка в структурно, вместо в номинално отношение;

2.  приветства факта, че ГОР 2013 г. признава увеличаването на устойчивия растеж и секторите и дейностите, в които има много зелени работни места, за необходими за излизането от кризата, подчертава, че решенията, които конкретно са насочени към настоящата криза на държавния дълг и финансовата криза, а именно подходящи структурни реформи, следва да се комбинират успоредно с мерки, засилващи дългосрочната конкурентност и растеж на европейската икономика и възвръщащи доверието;

3.  изразява съгласие с Комисията, че е необходима благоприятна за растежа фискална консолидация, за да се излезе от кризата; припомня, че ключовият елемент във връзката между растежа и консолидацията е съставът на консолидацията; подчертава в това отношение, че подходящата комбинация от мерки по отношение на разходите и на приходите зависи от контекста, като обаче консолидациите въз основа на намаляване на непродуктивните разходи вместо въз основа на увеличаване на приходите обикновено са по-трайни и в по-голяма степен укрепват растежа в средносрочен план, но водят в по-голяма степен до рецесия в краткосрочен план;

4.  приветства проекторазпоредбата за „пакета от два законодателни акта“ относно ориентирани в по-голяма степен към качеството наблюдение и оценка на публичните финанси, както и оценки на разходите и ползите от публичните инвестиции;

5.  приветства проекторазпоредбите в „пакета от два законодателни акта“ за укрепване на икономическия диалог и цялостното наблюдение на процеса, свързан със Семестъра, от страна на националните парламенти и Европейския парламент;

6.  изразява съжаление поради липсата на изпълнение на съгласуваните на равнище ЕС политики и действия в държавите членки, което не позволява договорените мерки да реализират пълния си потенциал;

7.  призовава Комисията да продължи да бъде бдителна по отношение на своята политическа позиция и да я коригира в зависимост от общата оценка на разходите и ползите от комбинацията от политики, приложени в Съюза, и да преразгледа, ако е подходящо, и допълнително да изясни своите препоръки по отношение на политиката за следващата година, както са посочени в нейната ГОР;

8.  настоятелно призовава държавите членки да коригират прекомерните дефицити в сроковете, определени от Съвета, като припомня, че в пакета от шест законодателни акта е предвидено известно ниво на гъвкавост;

9.  насърчава държавите членки да подобрят своите вътрешни фискални рамки с оглед насърчаване на ефикасни и устойчиви фискални политики;

10. подчертава факта, че държавите членки следва да преследват диференцирани стратегии в съответствие със своето бюджетно положение и настоява, че държавите членки трябва да запазят ръста на своите публични разходи на равнище под размера на средносрочната тенденция на нарастване на БВП;

11. приветства признаването на ролята на единния пазар и необходимостта да се предприемат мерки относно множеството бариери, които все още съществуват в сектора на услугите; припомня, че все още има много да се направи, за да се постигне наистина единен европейски пазар;

12. призовава Комисията да наблюдава положението, пред което са изправени държавите членки в светлината на тежкия икономически спад, както е посочено в преразгледания Пакт за стабилност и растеж;

13. призовава Комисията и Съвета да намерят баланс между необходимостта от продуктивни частни и публични инвестиции и целите за фискална консолидация, като оценят внимателно програмите за инвестиции, повишаващи растежа, в своята оценка на програмата за стабилност и конвергенция, като същевременно спазват изцяло разпоредбите на законодателството на ЕС; счита, че фискална консолидация, която благоприятства растежа, може едновременно да постави публичните финанси на устойчив път и да възстанови доверието на инвеститорите;

14. в това отношение очаква с нетърпение доклада на Комисията относно качеството на публичните разходи и прегледа на обхвата за възможни действия в рамките на ЕС по отношение на квалифицирането на инвестиционните програми;

15. призовава Комисията да започне да разработва спешно начини, чрез които да се гарантира, че елементи на устойчивата фискална дисциплина паралелно са следвани от конкретни предложения за растеж и работни места и да насърчава частни инвестиции, които създават елементи на растежа, солидарността между държавите членки и демократичната легитимност, и необходимите структурни реформи, а именно намаляването на безработицата сред младите хора, включително чрез по-добро съответствие на квалификациите на младите хора с търсенето на работна сила, чрез борба със сегментирането на пазара на труда, подобряване на устойчивостта на пенсионните системи, увеличаване на ефективността на данъчните системи, укрепване на конкуренцията в съответните области на сектора на услугите, улесняване на достъпа до кредитиране, намаляване на бюрокрацията, премахване на ненужните нива на управление и борба с укриването на данъци; приветства засилената демократична легитимност в рамките на европейския семестър; припомня необходимостта от допълнително засилване на демократичната легитимност в рамките на европейския семестър;

16. призовава Комисията и Съвета да работят за постоянното и подходящо усъвършенстване и по-нататъшно подобряване на качеството, националните специфики и адекватността на специфичните за всяка държава препоръки;

17. отново заявява, че за да се запази доверието в годишния обзор на растежа и в целия процес, свързан със Семестъра, Съветът трябва да представи основания за своето решение, ако откаже да последва препоръките на Комисията, основаващи се на годишния обзор на растежа; приветства принципа „изпълнение или обяснение“, въведен с пакета от шест законодателни акта, по отношение на специфичните за отделните държави препоръки, съгласно който Съветът носи обществена отговорност за всяка промяна, внесена от него в предложенията на Комисията, и счита, че този принцип следва да се затвърди в практиката;

18. призовава Комисията и Съвета да гарантират, че инвестициите в научноизследователската и развойната дейност, и в иновациите ще бъдат увеличени и рационализирани и че резултатите бързо ще бъдат превърнати от публичния и частния сектор в Европа в конкурентно предимство и увеличена производителност;

19. призовава Комисията и Съвета да увеличат усилията си да намалят зависимостта от внос на енергия и суровини, за да създадат една по-устойчива в екологично, икономическо и социално отношение Европа;

20. призовава държавите членки да постигнат съгласие за Многогодишна финансова рамка (МФР), като един неотложен въпрос, и да гарантират, че е укрепена нейната роля като крайно необходим източник на дългосрочни инвестиции в повишаването на устойчивия растеж и в дейности и сектори, които създават множество работни места; подчертава важността на структурата на бюджетите на ЕС, която следва да насърчава инвестициите в областите на добавена стойност;

21. призовава Комисията да предложи холистичен подход по отношение на устойчивия растеж за постигане на целите по стратегията „ЕС 2020“, който следва да включва доизграждане на вътрешния пазар, увеличаване на конкуренцията, истинска европейска промишлена политика, стабилна и подходящо насочена политика на сближаване и гаранция, че Европа ще използва цялата си сила и влияние в своите външнотърговски отношения; призовава Комисията изцяло да използва източниците на растеж, които произтичат от привличането на ПЧИ (преки чуждестранни инвестиции) и търговията с трети държави, а именно чрез задълбочаването и разширяването на трансатлантическите икономически отношения; подобна програма следва да съдържа свързаните с това цели за обновяване и отваряне на трансатлантическия пазар, укрепване на основните правила на международния икономически ред и разширяване на основаната на правила многостранна система, така че да включва нови членове и нови области на икономически възможности; призовава също така Комисията да ускори сключването на споразумения за свободна търговия, по които понастоящем се водят преговори;

22. приветства признаването на ролята на единния пазар и необходимостта да се предприемат мерки относно множеството бариери, които все още съществуват в сектора на услугите; припомня, че все още има много да се направи, за да се постигне наистина единен европейски пазар; призовава Комисията да засили прилагането на законодателството за вътрешния пазар; настоятелно призовава държавите членки изцяло да прилагат законодателството за вътрешния пазар и по-специално директивата за услугите;

23. приветства първия доклад относно състоянието на интеграцията на единния пазар за 2013 г., който придружава и допълва Годишния обзор на растежа; подчертава, че единният пазар играе важна роля при възстановяването на конкурентоспособността на Съюза, стимулирайки по този начин икономическия растеж и създаването на работни места; призовава Комисията и държавите членки да вземат адекватни мерки относно пропуски в специфичните за всяка държава препоръки и да засилят постоянната и редовна оценка на прилагането и налагането на разпоредбите на единния пазар с цел по-добър икономически растеж;

24. изразява притеснението си относно факта, че много държави членки изостават по отношение на производителността; настоява върху ролята на структурните реформи при справянето с този проблем;

25. подчертава, че стриктното прилагане на политиката на ЕС в областта на конкуренцията, основаваща се на принципите на отворени пазари и равни условия във всички отрасли, е крайъгълен камък за успешен вътрешен пазар и предварително условие за създаването на устойчиви и основани на знанието работни места;

26. подчертава, че са необходими решителни усилия на държавите членки за поддържане на публичните финанси в рамките на подходящи темпове, но те могат да успеят само ако макроикономическите неравновесия бъдат намалени; отбелязва, че тези цели могат да бъдат постигнати само едновременно чрез растеж в еврозоната като цяло;

27. отбелязва добавянето на нов показател към индекса за макроикономически дисбаланси по отношение на финансовия сектор; изразява съжаление, че Комисията не спази процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 1176/2011, според която: „Комисията следва тясно да си сътрудничи с Европейския парламент и със Съвета при изготвянето на таблото с показатели и набора от макроикономически и макрофинансови показатели за държавите членки“ и, по-конкретно, според която „Комисията следва да представя предложения за коментар от компетентните комисии на Европейския парламент и Съвета относно планове за изработване и приспособяване на показателите и праговете“;

28. припомня на Комисията, че за да изгради междуинституционално доверие и икономически диалог с високо качество, е от изключително значение в бъдеще да спазва по-добросъвестно процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 1176/2011;

29. призовава Комисията и Съвета да действат задълбочено и бързо, за да придадат истинско съдържание и ефективност на Пакта за растеж и работни места, както беше договорено на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г.;

30. призовава за бързо приемане на пакета от два законодателни акта;

31. отбелязва влизането в сила на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (Фискален пакт); счита, че Фискалният пакт следва да бъде транспониран във вторичното законодателство на Съюза възможно най-бързо въз основа на оценка на опита с неговото прилагане и в съответствие с ДЕС и ДФЕС;

32. приветства плана за действие на Комисията за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, препоръките относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, и препоръките относно агресивното данъчно планиране, приети от Комисията на 6 декември 2012 г.; подкрепя проактивната позиция, която е заела Комисията, и, по-специално, членът на Комисията, отговарящ за данъчното облагане и митническия съюз, одита, борбата с измамите и статистиката; призовава държавите членки да прилагат последващи мерки по отношение на препоръките на Комисията, да предприемат незабавни и координирани действия срещу данъчните убежища и агресивното данъчно планиране, като така ще се гарантира по-справедливо разпределение на фискалното усилие и ще се увеличат приходите на държавите членки;

33. счита за положително, че накрая „всички държави членки признават значението на предприемането на ефективни мерки за борба с укриването на данъци и данъчните измами, също във време на бюджетни ограничения и икономическа криза“, както е посочено в заключенията на Съвета по икономически и парични въпроси от 13 ноември 2012 г.;

34. припомня, че целта на общото законодателство относно фискалните рамки на държавите членки, е да гарантира, че държавите членки спазват ангажиментите си към общоприетите правила, а не да конкретизира избора на политики на дадена държава членка;

35. призовава Комисията да се явява пред компетентните комисии на Парламента и да представя ГОР ежегодно в началото на ноември, като започне на 4—5 ноември 2013 г., за да дава на Парламента достатъчно време да представя своите възгледи през следващите европейски семестри;

36. изразява съжаление, че в своето съобщение „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750) Комисията не обръща подобаващо внимание на ролята на бюджета на ЕС в процеса на европейския семестър; изразява по-специално съжаление, че докато ЕС предлага основни приоритети, той не успява да предостави фактически и конкретни данни относно начина, по който бюджетът на ЕС може в действителност да изиграе отключваща, каталитична, синергетична и допълваща роля по отношение на местните, регионалните и националните политики и инвестиции, предприети с оглед прилагане на тези приоритети;

37. изразява убеждение, че финансирането на равнище ЕС може да генерира икономии за бюджетите на всички държави членки и че това следва да бъде подчертано; счита, че бюджетът на ЕС играе жизненоважна роля за стимулирането на растежа, насърчаването на създаването на работни места и успешното намаляване на макроикономическите дисбаланси на територията на Съюза, и основно също така за постигане на целите на „ЕС–2020“; отново изразява съжаление, че Комисията не обръща внимание на този въпрос в съобщението си относно годишния обзор на растежа;

38. строго осъжда позицията, заета отново от Съвета в рамките на преговорите относно бюджета за 2013 г. за изкуствено намаляване на равнището на бюджетните кредити за плащания, които са на разположение в бюджета на ЕС; подчертава, че позицията на министрите на финансите намалява доверието в европейските бюджетни органи, като застрашава прилагането на Пакта за растеж и работни места, приет през юни 2012 г. на заседание на Европейския съвет; отново призовава Съвета да постигне споразумение с Парламента и Комисията относно общ метод за извършване на оценка на реалните нужди от плащания с цел прилагане на Пакта за растеж и работни места; подчертава, че неотложния характер на ситуацията, особено по отношение на програми, залегнали в основата на Пакта за растеж и работни места и включени във функции 1а и 1б (конкурентоспособност за растеж и заетост / сближаване за растеж и заетост), както и по отношение на развитието на селските райони;

39. признава оценката на Комисията, че размерът на дълга, натрупан от публични и частни лица, ограничава възможността за нови дейности и инвестиции в държавите членки; въпреки това призовава държавите членки да не разглеждат своите национални вноски от БНД в бюджета на ЕС като променлива величина за корекция в рамките на техните усилия за консолидация, нито да се стремят изкуствено да намалят обема на стимулиращите растежа разходи от бюджета на ЕС в противоречие с политическите ангажименти, които са поели на най-високо равнище; напълно осъзнава обаче икономическото напрежение между необходимостта от консолидиране на публичните финанси в краткосрочен план и евентуалното увеличение за някои държави членки на вноските, основаващи се на БНД, предизвикано от увеличение в равнището на плащанията в бюджета на ЕС; поради това отново заявява своя настоятелен призив за реформа на финансовите разпоредби относно бюджета на ЕС — която да бъде приета в рамките на преговорите за МФР за периода 2014—2020 г. — чрез намаляване на дела на основаващите се на БНД вноски на държавите членки в бюджета на ЕС до 40 % до 2020 г., като по този начин се подпомогнат техните усилия за консолидация[1];

40. припомня, че европейският бюджет е преди всичко инвестиционен бюджет и 94 % от общата му стойност биват реинвестирани в държавите членки;

41. изисква от Комисията да предостави актуална информация относно усилията на държавите членки да препрограмират и да ускорят употребата на структурните и кохезионни фондове на ЕС, за да подкрепят растежа и социалното сближаване, по-специално за МСП, и да вземат мерки срещу безработицата сред младите хора;

42. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (*) (19.12.2012)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа 2013 г.
(2012/2256(INI)

Докладчик по становище(*): Catherine Trautmann

(*) Асоциирани комисии — член 50 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети предлага водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните съображения:

1.  изразява съжаление относно липсата на нови предложения от страна на Комисията за засилена демократизация на европейския семестър, която продължава да бъде абсолютно необходима и следва да бъде с висок приоритет; отбелязва предложения от Комисията „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз — Начало на дебат на европейско равнище“; отново потвърждава призива си за подходяща система на контрол и балансиране посредством засилено участие както на Европейския парламент, така и на националните парламенти и засилено сътрудничество между тях във всички фази на европейския семестър (въз основа на член 13 от Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз) с цел сегашното изключително формално изпълнение на европейския семестър да се превърне в истинско икономическо и бюджетно сътрудничество;

2.  изразява съжаление, че в своето съобщение „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0750) Комисията не обръща подобаващо внимание на ролята на бюджета на ЕС в европейския семестър; изразява по-специално съжаление, че докато ЕС предлага основни приоритети, той не успява да предостави фактически и конкретни данни относно начина, по който бюджетът на ЕС може в действителност да изиграе лансираща, каталитична, синергетична и допълваща роля по отношение на местните, регионалните и националните политики и инвестиции, предприети с оглед прилагане на тези приоритети;

3.  в тази връзка напомня, че едно от междупарламентарните заседания, които ще бъдат организирани в контекста на Европейската парламентарна седмица, посветена на европейския семестър за координация на икономическите политики, ще бъде на тема: „Ролята на бюджета на ЕС за подкрепа на държавите членки при постигането на техните икономически цели съгласно постигнатото споразумение в рамките на европейския семестър, въз основа на примера на иновациите, научните изследвания и развитието“; призовава Комисията да предостави на членовете на ЕП и на националните парламенти конкретни и фактически данни в подкрепа на това обсъждане;

4.  изразява убеждение, че финансирането на равнище ЕС може да генерира икономии за бюджетите на всички държави членки и че това следва да бъде подчертано; счита, че бюджетът на ЕС играе жизненоважна роля за стимулирането на растежа, насърчаването на създаването на работни места и успешното намаляване на макроикономическите дисбаланси на територията на Съюза, и основно също така за постигане на целите на „ЕС–2020“; отново изразява съжаление, че Комисията не обръща внимание на този въпрос в съобщението си относно годишния обзор на растежа;

5.  строго осъжда позицията, заета отново от Съвета в рамките на преговорите относно бюджета за 2013 г. за изкуствено намаляване на равнището на бюджетните кредити за плащания, които са на разположение в бюджета на ЕС; подчертава, че позицията на министрите на финансите намалява доверието в европейските бюджетни органи, като застрашава прилагането на Пакта за растеж и работни места, приет през юни 2012 г. на заседание на Европейския съвет; отново призовава Съвета да постигне споразумение с Парламента и Комисията относно общ метод за извършване на оценка на реалните нужди от плащания с цел прилагане на Пакта за растеж и работни места; подчертава, че ситуацията налага спешни мерки, особено по отношение на програми, залегнали в основата на Пакта за растеж и работни места и включени във функции 1а и 1б (конкурентоспособност за растеж и заетост / сближаване за растеж и заетост), както и по отношение на развитието на селските райони;

6.  изисква от Комисията да предостави актуална информация относно усилията, полагани понастоящем от държавите членки с цел да препрограмират и да засилят използването на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за да подкрепят растежа и социалното сближаване, по-специално за МСП, и да вземат мерки срещу безработицата при младите хора;

7.  призовава държавите членки да използват напълно допълнителните възможности за финансиране, предоставени от Европейската инвестиционна банка и новия инструмент за облигации за проекти; изисква от Комисията да предостави актуална информация относно постигнатия в това отношение напредък след приемането на Пакта за растеж и работни места;

8.  отчита оценката на Комисията, че размерът на дълга, натрупан от публични и частни лица, ограничава възможността за нови дейности и инвестиции в държавите членки; въпреки това призовава държавите членки да не разглеждат своите национални вноски от БНД в бюджета на ЕС като променлива величина за регулиране в своите усилия за консолидация, нито да се стремят изкуствено да намалят обема на стимулиращите растежа разходи от бюджета на ЕС в противоречие с политическите ангажименти, които са поели на най-високо равнище; напълно осъзнава обаче икономическото напрежение между необходимостта от консолидиране на публичните финанси в краткосрочен план и евентуалното увеличение за някои държави членки на вноските, основаващи се на БНД, предизвикано от увеличение в равнището на плащанията в бюджета на ЕС; поради това отново заявява своя настоятелен призив за реформа на финансовите разпоредби относно бюджета на ЕС — която да бъде приета в рамките на преговорите за МФР за периода 2014—2020 г. — чрез намаляване на дела на основаващите се на БНД вноски на държавите членки в бюджета на ЕС до 40 % до 2020 г., като по този начин се подпомогнат техните усилия за консолидация[1];

9.  настоятелно призовава Европейския съвет да се споразумее за амбициозна многогодишна финансова рамка за периода 2014−2020 г., която ще позволи на ЕС да възстанови растежа, работните места и конкурентоспособността в Европа и така да постигне целите, заложени в стратегията „Европа 2020“, както Съветът подчерта в своята резолюция от 23 октомври 2012 г.[2];

10. припомня, че европейският бюджет е преди всичко инвестиционен бюджет и 94 % от общата му стойност биват реинвестирани в държавите членки;

11. счита, че налагането на допълнителни наказания освен тези, обсъждани понастоящем в „пакета от две законодателни предложения“, посредством въвеждането на „обвързаност с макроикономическите условия “ при използването на структурни фондове и Кохезионния фонд, фондове за развитие на селските райони и фондове за морско дело и рибарство на ЕС може само да изостри проблемите на държавите членки, изправени така или иначе пред макроикономически трудности; отново заявява, че обвързаност с макроикономическите условия не е приемлива.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.12.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Gerben-Jan Gerbrandy, Jaroslav Paška, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Gianluca Susta

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (19.12.2012)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Европейския семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на растежа за 2013 г.
(2012/2256(INI))

Докладчик по становище: Tamás Deutsch

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Общ контекст

1.  приветства усилията, положени за засилване на координацията на икономическите и бюджетните политики,и политиките в областта на заетостта чрез Европейския семестър, което прави възможно паралелния мониторинг на национални бюджети и икономически политики в рамките на шестмесечен период всяка година; подчертава, че политиката на сближаване трябва да се превърне в съществен елемент от годишния обзор на растежа, провеждан от Европейската комисия (ГОР); във връзка с това изразява съжаление, че с ГОР 2013 не е потърсена възможност за стартиране на по-значим дебат относно растежа и работните места в Европейския съюз предимно чрез щателно преразглеждане на неговите насоки; счита, че процесите, свързани с Европейски семестър 2012 подчертаха необходимостта за Европейския съюз да постигне икономическо, социално и териториално сближаване сред регионите и да подобри макроикономическата координация, както и да укрепи демократичната легитимност и доброто управление по отношение на политиката на сближаване, както и по отношение на всички координирани политики на европейско равнище, които целят постигането на целите на „Европа 2020”;

2.  подчертава ключовата роля на политиката на сближаване като ключов инструмент за постигане на целите на „Европа 2020” и за генерирането на растеж и работни места, както и стабилизирането на реалната икономика; счита, че силната и добре финансирана политика на сближаване представлява ефективен и ефикасен инструмент за изпълнение на стратегията „Европа 2020“ и за допринасяне за предотвратяването на бъдещи икономически и финансови кризи, благодарение на включените в нея дългосрочни програми за развитие, на бюджетното измерение, децентрализираната административна система и включването на приоритетите на ЕС за устойчиво развитие; изтъква, че политиката на сближаване е политика на инвестиране и следователно следва да насърчава устойчивото териториално, икономическо и социално сближаване във всички региони на ЕС, като се има предвид принципът на солидарност; в този контекст подчертава значението на включването всички региони и местни органи в постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

3.  счита, че регионалната политика ще продължи да играе много важна роля в разработването на национални програми в рамките на Европейския семестър и същевременно ще представлява ключов инструмент за постигане на поставените цели в средносрочен и дългосрочен план;

4.  припомня, че политиката на сближаване може да бъде успешна само ако Й бъде осигурена стабилна и устойчива финансова рамка; изтъква, че усвояването на средствата, обхванати от Регламента за общоприложимите разпоредби, не може да зависи от спазването на макроикономическите условия, тъй като регионалните и местните органи не носят вина за неспособността на националните им правителства да балансират бюджета;

5.  подчертава факта, че силната и добре финансирана политика на сближаване може да предотврати бъдещи икономически и финансови кризи в Европа и да предпази най-вече по-слабо развитите региони;

6.  изтъква, че във време на криза, инструментите за гъвкавост на политиката на сближаване се адаптират бързо към променящите се потребности и по-строгите финансови условия; припомня, че спешни мерки, като например авансови плащания или повишен процент на съфинансиране, са съчетани с дългосрочни политически мерки за стимулиране на растежа и създаване на работни места; в тази връзка приветства инициативата на Комисията за ново програмиране, където е възможно, на непохарчени средства от структурните фондове в полза на МСП, енергийната ефективност и младежката заетост;

7.  изтъква нуждата от модернизиране на публичната администрация, понеже тя е важен фактор за подобряване степента на усвояване на структурните фондове от страна на държавите членки; предлага на държавите членки да се предоставя съдействие, ако желаят това; припомня, че използването на структурните фондове също следва да се подобри чрез намаляване на бюрократичните тежести;

Фискален и бюджетен дисбаланс и риск от рецесия

8.  изразява загриженост поради това, че в повечето икономики от еврозоната крайно интензивните и синхронизирани строги фискални мерки ще попречат на изгледите за растеж през 2013 г.; счита, че инвестициите в растеж и създаването на работни места следва да са в сърцевината на усилията на държавите членки и че строгите мерки следва да се въведат постепенно за по-дълъг период; приветства признанието на Комисията, че само чрез диференциран подход на фискална консолидация спрямо държавите членки може да се постигне както растеж, така и социална справедливост;

9.  изразява становището, че по-обширната и балансирана фискална консолидация на национално и поднационално равнище би допринесла за постигане на устойчиви публични финанси, подобряване на доверието в пазара, увеличаване на конкурентоспособността, по-голям растеж и по-добри възможности за заетост в еврозоната, а всъщност и в целия ЕС;

10. призовава държавите членки да дадат приоритет, в разходната и приходната част на бюджета, на насърчаващите растежа политики в областта на образованието, научните изследвания, иновациите, ИКТ, инфраструктурата и енергетиката, както и да гарантират ефективността на тези разходи и приходи; изтъква, че особено внимание следва да се обърне на разширяването на обхвата и на ефективността на службите по заетостта и активните политики на пазара на труда;

11. приканва държавите членки да обърнат специално внимание на програмите за учене през целия живот и за преквалификация, с цел да се избегне недостиг на персонал в области от интерес през следващите десетилетия;

Растеж и работни места

12. изтъква необходимостта да се гарантира съгласуваност в рамките на икономическите политики на държавите членки и регионите и между тях, като специално внимание следва да се обърне на страничните ефекти на отделните национални икономически политики; настоятелно приканва държавите членки и регионите да гарантират съгласуваността на различните инструменти на икономическата политика, в частност по отношение на политиките относно целите от „Европа 2020”, така че да се възобнови доверието на инвеститорите с цел постигане на дългосрочно финансиране на реалната икономика; в контекста на ограничения и скъп достъп до финансиране за много предприятия и домакинства, приканва Комисията да продължи да работи с държавите членки, за да ускори използването на непохарчените структурни фондове, както и да ги насърчи да се възползват изцяло от нови иновативни инструменти за поделяне на риска (например проектни облигации), за да се подпомогне отключването на частно финансиране;

13. проявява дълбока загриженост относно факта, че години след започването на системната криза дългосрочната безработица в ЕС продължава да нараства, като това е придружено от алармиращи равнища на безработицата сред младите хора, нарастващ риск за изпадане в бедност и социална изолация, без изгледи за непосредствено подобряване на положението;

14. настоятелно приканва Комисията, държавите членки и регионите да направят решителните действия срещу равнищата на безработица в ЕС свой приоритет;

15. призовава за силни мерки за възстановяване на доверието в банковия сектор и по този начин засилване на инвестициите; припомня, че недостатъчният достъп до финанси остава една от критичните бариери, които не допускат МСП да намерят частен капитал, който да съответства на съфинансирането от ЕС, и да възстановят конкурентоспособността си; подчертава факта, че иновативните финансови инструменти на политиката на сближаване заедно с капитала на ЕИБ могат да послужат като катализатор на целенасочени инвестиции в МСП и като допълнение към традиционното банково кредитиране; препоръчва да се проучи допълнително използването на структурните фондове, както и на финансирането от ЕИБ, наред с другото — по отношение на финансирането на фондове за рисков капитал и фондове, които могат да умножат икономическата полза като генерират допълнително финансиране за МСП; настоятелно приканва Комисията да предоставя подробна информация, допълнително съдействие и насоки на държавите членки и регионите във връзка с финансовите инструменти на политиката на сближаване през 2013 г. и през бъдещия програмен период (2014—2020 г.);

16. изтъква, че е нужно по-решително действие, за да се създадат условия за създаване на работни места в контекста на Европейския семестър; изтъква, че създаването на работни места е предпоставка за устойчив растеж и предотвратяване на бъдещи кризи;

17. застъпва становището, че с цел засилване на растежа, конкурентоспособността и производителността са необходими засилена координация на икономическите политики и широкообхватни структурни реформи, както и че бюджетни, свързани с растежа и заетостта мерки трябва да се вземат едновременно, тай като те са взаимозависими и заедно представляват предпоставка за пълно възстановяване.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.12.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Derek Vaughan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (21.1.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2013 г.
(2012/2256(INI))

Докладчик по становище: Paulo Rangel

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че годишният обзор на растежа, приет на пролетното заседание на Европейския съвет, е основният документ, който дава насоки за изготвянето на националните програми за реформи (НПР) и програмите за стабилност и сближаване (ПСС) на държавите членки, въз основа на които Комисията подготвя специфични за отделните страни препоръки;

2.  призовава Комисията да изложи подробно причините, поради които определени приоритети се подбират в годишния обзор на растежа всяка година, и да включи в документа оценка на евентуалното косвено въздействие в различните области на политиката и в различните държави;

3.  подчертава, че годишният обзор на растежа, като първоначален документ в цикъла на европейския семестър, играе важна роля в рамките на семестъра, поради което трябва да се постигне широк консенсус сред различните институции;

4.  припомня, че като се има предвид неговото значение, Комисията следва да се консултира с Парламента преди приемането на годишния обзор на растежа; във връзка с това счита, че Парламентът следва да прикани Комисията да обсъжда главните предварителни насоки с него на по-ранен етап от процеса, преди да се завърши и публикува годишният обзор на растежа;

5.  отбелязва, че икономическият диалог следва да бъде насочен към засилването на демократичната легитимност на процеса чрез подходящ парламентарен контрол върху изготвянето на годишния обзор на растежа и специфичните за отделните страни препоръки, както и над свързаните с тях последващи действия; счита, че икономическият диалог следва да се използва в ключови моменти от европейския семестър, а именно в началото на цикъла, преди публикуването на годишния обзор на растежа, както и скоро след него, преди Съветът да приеме специфичните за отделните страни препоръки, а също така и в края на процеса, след като Европейският съвет е одобрил специфичните за отделните страни препоръки;

6.  отново заявява необходимостта от пълноценно участие на Парламента както в координирането на икономическите политики, така и във вземането на решения, целящи да поощрят създаването на истински икономически и паричен съюз, а също така и да насърчат предприемането на нужните стъпки за изграждане на пълен банков, икономически, фискален и политически съюз, за да се засили легитимността на решенията, засягащи всички граждани;

7.  в това отношение припомня, че европейският семестър не трябва по никакъв начин да излага на опасност прерогативите на Европейския парламент или на националните парламенти;

8.  счита, че националните парламенти следва да играят по-активна роля в процеса, с цел отслабване на опасенията по отношение на прозрачността и легитимността, и предлага държавите членки да адаптират вътрешните си процедури, така че националните парламенти да могат да участват в обсъждането на националните фискални планове и планове за реформи, преди те да бъдат представени пред ЕС;

9.  счита, че тясното сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, в съответствие с член 9 от Протокол № 1, е от съществено значение за изграждането на необходимата демократична легитимност и национална ангажираност в процеса на семестъра;

10. отправя похвала във връзка с провеждания досега диалог между Европейския парламент и националните представители и приветства организирането на междупарламентарна седмица, посветена на европейския семестър, в края на януари 2013 г.;

11. изразява становището, че Европейският парламент е подходящото място за диалог и сътрудничество между националните парламенти и европейските институции; въпреки това счита, че Комисията и Съветът също така следва да присъстват на тези междупарламентарни срещи;

12. отбелязва, че в допълнение към осигуряването на сътрудничество между парламентите също така е необходимо да се полагат по-сериозни усилия за общуване с гражданите и за активното им включване в процеса, за да се засили неговата легитимност, както и ангажираността на национално равнище;

13. отново заявява, че за да се запази доверието в годишния обзор на растежа и в целия процес, свързан със семестъра, Съветът трябва да представи основания за своето решение, ако откаже да последва препоръките на Комисията, основаващи се на годишния обзор на растежа; приветства принципа „изпълнение или обяснение“, въведен с пакета от шест законодателни акта, по отношение на специфичните за отделните държави препоръки, съгласно който Съветът носи обществена отговорност за всяка промяна, внесена от него в предложенията на Комисията, и счита, че този принцип следва да се затвърди в практиката;

14. припомня, че Парламентът трябва да бъде признат за подходящия европейски демократичен форум за поставянето на обща оценка в края на европейския семестър; счита, че като знак за това признание представителите на институциите на ЕС и на икономическите органи, участващи в процеса, следва да предоставят информация на членовете на Европейския парламент, когато такава бъде поискана от тях;

15. призовава за междуинституционално споразумение между Парламента, Комисията и Съвета с цел повишаване на демократичния контрол и отговорност на всеки етап от процеса на европейския семестър;

16. възлага на своя председател да представи годишните насоки за растежа, с внесените от Парламента изменения, на пролетното заседание на Европейския съвет, като счита, че Парламентът следва бъде представен на пролетното заседание на Съвета и да вземе участие в съставянето на заключенията на Съвета.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Manfred Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Vital Moreira, Helmut Scholz, Rainer Wieland

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ioan Enciu

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.2.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

17

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Thijs Berman, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Emilie Turunen, Roberts Zīle

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Krzysztof Lisek