ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013

4.2.2013 - (2012/2256(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Elisa Ferreira
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Catherine Trautmann, Επιτροπή Προϋπολογισμών
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2012/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0032/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0032/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη 2013

(2012/2256(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–           έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 151 και το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο ε αυτής,

–           έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012,

–           έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 136 σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 2, της συνθήκης αυτής,

–           έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750),

–           έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–           έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0032/2013),

Α.          λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει ύφεση, η οποία οφείλεται στο υπέρμετρο χρέος και στην χρηματοπιστωτική κρίση·

Β.          λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κρίσης είναι καταστροφικές για τις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων όπως αποδεικνύεται από τις επίσημες στατιστικές σχετικά με την απασχόληση σύμφωνα με τις οποίες: στην ΕΕ από το 2008 έχουν ήδη χάσει την θέση εργασίας τους περισσότερα από 8 εκατομμύρια άτομα, περισσότεροι από 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι προς το παρόν άνεργοι, –από τους οποίους σχεδόν 11 εκατομμύρια είναι άνεργοι εδώ και περισσότερο από ένα έτος– η ανεργία πλήττει σχεδόν 10 εκατομμύρια νέους και 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν την θέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους·

Γ.          λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικά αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας σε αρκετά κράτη μέλη στερείται της απαιτούμενης ευελιξίας για την αποτελεσματική απορρόφηση κλυδωνισμών όπως η υφιστάμενη κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία της αγοράς εργασίας προστατεύει με δυσανάλογο τρόπο τα άτομα που είναι ήδη ενταγμένα στην αγορά εργασίας («insiders») και επιδρά δυσμενώς στην ένταξη νέων ανθρώπων στο εργατικό δυναμικό·

Δ.          λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκλιση μεταξύ των ποσοστών ανεργίας στα κράτη μέλη έχει αυξηθεί δραματικά·

Ε.          λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, στην αρχή της κρίσης, το 2007, ο μέσος όρος του δημοσίου ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ ήταν μόλις 0,7%·

ΣΤ.        λαμβάνοντας υπόψη ως υπενθύμιση ότι το 2007, στην αρχή της κρίσης, ορισμένες από τις χώρες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τις σοβαρότερες δυσκολίες είχαν συσσωρεύσει υπερβολικά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών·

Ζ.          λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο δημόσιο έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ κορυφώθηκε το 2009 στο 6,3% και ότι έκτοτε η τάση έχει αντιστραφεί, με μέσο όρο δημόσιου ελλείμματος 6,2 % το 2010, 4,1% το 2011 και με περαιτέρω μείωσή του κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012·

Η.          λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιόπιστες δεσμεύσεις για μέτρα εξυγίανσης συμβατά με την ανάπτυξη αποτελούν προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε βιώσιμη λύση όσον αφορά το υπερβολικό χρέος και το υπερβολικό έλλειμμα στα περισσότερα κράτη μέλη·

Θ.         λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να δρομολογηθούν ή να ολοκληρωθούν ισόρροπες, διαφοροποιημένες και βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη·

Ι.           λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά αποτελεί κομβική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη, και ότι η πιο φιλόδοξη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα μπορούσε ήδη, αυτή καθαυτή, να εξασφαλίσει εκτιμώμενο πρόσθετο ποσοστό ανάπτυξης της τάξης του 1,8% του ΑΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες ειδικότερα, η Ένωση δεν έχει την ευχέρεια να αφήσει αναξιοποίητες αυτές τις άμεσες δυνατότητες ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυστηρότερη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, η θέσπιση, η εφαρμογή και η επιβολή των διατάξεων της ενιαίας αγοράς συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για να αντληθούν οφέλη από τις εν λόγω άμεσες και μέχρι στιγμής ανεκμετάλλευτες δυνατότητες·

ΙΑ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη βιώσιμα επίπεδα χρέους έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη συνολική οικονομική κατάσταση, και ότι επιβάλλεται η δυναμική στήριξη και ενίσχυση τόσο της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής πειθαρχίας όσο και του συντονισμού ούτως ώστε να προληφθεί η εμφάνιση συνολικών ελλειμμάτων και επιπέδων χρέους ανάλογων με εκείνα που διαπιστώθηκαν στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία, δεδομένου ότι είχαν ολέθριες επιπτώσεις τόσο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και στην απασχόληση σε πολλά κράτη μέλη·

ΙΒ.         λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας αποσκοπεί στη διατήρηση του ρυθμού αύξησης των δημόσιων δαπανών σε χαμηλότερο επίπεδο από τη μεσοπρόθεσμη τάση αύξησης του ΑΕΠ·

ΙΓ.         λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική οικονομική ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να αξιοποιεί στο έπακρο το εργατικό δυναμικό της, μέσω, μεταξύ άλλων, της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας·

ΙΔ.         λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι είναι προτιμότερη η σταδιακή και ομαλή δημοσιονομική εξυγίανση από τη στρατηγική μείωσης των ανισορροπιών των δημοσίων οικονομικών με γρήγορο και απότομο τρόπο, η κατάσταση της οικονομίας ορισμένων κρατών μελών δεν επιτρέπει την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων για την ανάκτηση της πρόσβασης στην αγορά και την επάνοδο των επενδύσεων·

ΙΣΤ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών (ΥΦΧ) παρουσιάζουν μείζονες διαφοροποιήσεις σε ολόκληρη την ΟΝΕ·

ΙΖ.         λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα εξυγίανσης που εγκρίθηκαν από πολλά κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ προηγουμένου·

ΙΗ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες μεταρρύθμισης και εξυγίανσης εκ μέρους των κρατών μελών, οι αγορές κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ βρίσκονται σε δυσπραγία, όπως αντικατοπτρίζεται στις υψηλές επιτοκιακές αποκλίσεις (spreads) και τη μεταβλητότητα των επιτοκίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άμεσος καταλυτικός παράγοντας και τα βαθύτερα αίτια των πρωτοφανών διαφοροποιήσεων ήταν οι ανησυχίες των χρηματοπιστωτικών αγορών σχετικά με την ευρωστία των δημόσιων και ιδιωτικών οικονομικών σε πολλά κράτη μέλη·

ΙΘ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το κενό ανταγωνιστικότητας στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ αποτυπώνεται στις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν τα εθνικά επιτόκια·

Κ.         λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά εθνικά επιτόκια σε ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ οφείλονται εν μέρει στην πιθανολογούμενη έλλειψη αξιοπιστίας των εν λόγω κρατών μελών όσον αφορά την ικανότητά τους να προβούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

ΚΑ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του ευρώ δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τη συνολική μείωση των εθνικών επιτοκίων κατά την πρώτη δεκαετία κυκλοφορίας του ευρώ για να καλύψει το κενό ανταγωνιστικότητας, το οποίο αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στα ανυποχώρητα υψηλά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και στο ταχέως αυξανόμενο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος·

ΚΒ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των υπό εξέλιξη προγραμμάτων προσαρμογής σε ορισμένες χώρες θα ήταν λιγότερο δυσχερής από πολιτική, οικονομική και κοινωνική σκοπιά, εάν είχε αξιοποιηθεί προς τον σκοπό αυτόν το θετικό οικονομικό κλίμα που επικρατούσε κατά την πρώτη δεκαετία της κυκλοφορίας του ευρώ·

ΚΓ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα, που είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, παραμένει αδύναμος και ότι οι ιδιωτικές πιστωτικές ροές παραμένουν υποτονικές σε πολλά κράτη μέλη, παρά τα διάφορα προγράμματα ρευστότητας που έχει θεσπίσει η ΕΚΤ·

ΚΔ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τις στηρίζουν μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο που επωμίζονται·

ΚΕ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή πρέπει να εκλαμβάνεται ως αξιόπιστη διαδικασία εφόσον επιδιώκεται η επαναφορά των επενδυτικών ροών·

ΚΣΤ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα συμβολής των φορολογουμένων έχει σχεδόν εξαντληθεί σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ευρωπαϊκή παραοικονομία αντιστοιχεί στο 22,1% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και ότι η επακόλουθη απώλεια του φόρου εκτιμάται σε περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απλουστευμένα και προβλέψιμα συστήματα χαμηλής φορολόγησης βελτιώνουν τη φορολογική συμμόρφωση·

ΚΖ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 (ΕΕΑ 2013) επιδιώκει να καθορίσει τις οικονομικές προτεραιότητες για το 2013·

ΚΗ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας της δημοσιονομικής εξυγίανσης που ευνοεί την ανάπτυξη θα πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα με διαρθρωτικές ενισχύσεις που τονώνουν την ανάπτυξη και με τους πυλώνες της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας σε κάθε κράτος μέλος·

ΚΘ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η ενιαία αγορά αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω οικονομιών κλίμακας και μεγαλύτερου ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη εφησυχάζουν ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, ιδίως της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

Λ.         λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίσει εθνική ενότητα επί της οικείας στρατηγικής μεταρρύθμισης, ούτως ώστε η εν λόγω στρατηγική να γίνει κατανοητή και αποδεκτή από τους πολίτες και τους διάφορους οικονομικούς παράγοντες, αποφεύγοντας κατά τον τρόπο αυτόν διχόνοιες, αντιρρήσεις και ενέργειες που βασίζονται αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμα ιδιοτελή κίνητρα, στοιχεία τα οποία συνιστούν απειλή για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων·

ΛΑ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του ανταγωνισμού που βασίζεται στις αρχές των ανοικτών αγορών και των ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·

1.          επικροτεί το πνεύμα που διέπει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) 2013, όπως την υπέβαλε η Επιτροπή· εκτιμά ότι πρόκειται για την κατάλληλη συνέχεια που δίνεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2012 γενικότερα και στην ΕΕΑ 2012 ειδικότερα· εκφράζει πιο συγκεκριμένα την ικανοποίησή του για την μεγαλύτερη σαφήνεια που προσδίδεται στις ειδικές ανά χώρα στρατηγικές που υπέβαλε η Επιτροπή θέτοντας ως προτεραιότητα την πρόοδο στις χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς και την πρόοδο υπό διαρθρωτικούς και όχι ονομαστικούς όρους·

2.          επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στην ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζεται ότι απαιτούνται τομείς και δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και προσφέρουν πράσινες θέσεις εργασίας για την έξοδο από την κρίση, και τονίζει ότι οι λύσεις που στοχεύουν ειδικότερα στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης του δημόσιου χρέους και του χρηματοπιστωτικού τομέα, και συγκεκριμένα οι ενδεδειγμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πρέπει να συμβαδίζουν με μέτρα που τονώνουν την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης·

3.          συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η δημοσιονομική εξυγίανση που ευνοεί την ανάπτυξη είναι αναγκαία για την έξοδο από την κρίση· υπενθυμίζει ότι το καίριο στοιχείο στη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και εξυγίανσης είναι τα μέτρα που συνθέτουν την εξυγίανση· τονίζει, εν προκειμένω, ότι ο κατάλληλος συνδυασμός μέτρων από πλευράς δαπανών και από πλευράς εσόδων εξαρτάται από το εκάστοτε πλαίσιο, ωστόσο, η εξυγίανση που βασίζεται στην περικοπή των δαπανών και όχι στην αύξηση των εσόδων τείνει να είναι πιο μακροχρόνια και πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, αλλά πιο ευνοϊκή για την ύφεση βραχυπρόθεσμα·

4.          εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο διάταξης σχετικά με το «δίπτυχο» («two-pack») που αφορά την ποιοτικότερη εποπτεία και αξιολόγηση των δημόσιων οικονομικών, καθώς και των εκτιμήσεων κόστους/ωφελείας των δημόσιων επενδύσεων·

5.          επικροτεί τα σχέδια διατάξεων που περιλαμβάνονται στο δίπτυχο για την ενίσχυση του οικονομικού διαλόγου και του συνολικού ελέγχου επί της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6.          εκφράζει αποδοκιμασία για την ελλιπή εφαρμογή στα κράτη μέλη πολιτικών και δράσεων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και που εμποδίζουν την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των συμφωνηθέντων μέτρων·

7.          καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να επαγρυπνά σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί και να την προσαρμόζει σύμφωνα με συνολική εκτίμηση του κόστους-ωφέλειας του συνδυασμού πολιτικής που εφαρμόζεται σε όλη την Ένωση, και, εφόσον ενδείκνυται, να την αναθεωρήσει και να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις συστάσεις πολιτικής για το επόμενο έτος, όπως ορίζεται στην ΕΕΑ της·

8.          προτρέπει τα κράτη μέλη να διορθώσουν τα υπερβολικά ελλείμματα εντός των προθεσμιών που έχει ορίσει το Συμβούλιο, και υπενθυμίζει ότι στη δέσμη 6 μέτρων προβλέπεται κάποια ευελιξία·

9.          ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα εγχώρια φορολογικά πλαίσιά τους με στόχο την προαγωγή αποτελεσματικών και βιώσιμων φορολογικών πολιτικών·

10.        υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν διαφοροποιημένες στρατηγικές, ανάλογα με τη δημοσιονομική τους κατάσταση, και υποστηρίζει επίμονα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν την αύξηση των δημόσιων δαπανών τους σε επίπεδο χαμηλότερο από τη μεσοπρόθεσμη τάση αύξησης του ΑΕΠ·

11.        εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση του ρόλου της ενιαίας αγοράς και της αναγκαίας άρσης των πολυάριθμων φραγμών που εξακολουθούν να υφίστανται στον τομέα των υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμη μείζονες προσπάθειες για την υλοποίηση μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

12.        καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη ενόψει της σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο ΣΣΑ·

13.        ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις ανάγκες για ιδιωτικές και δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις με τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης λαμβάνοντας υπόψη στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, τηρουμένων ωστόσο πλήρως των διατάξεων που προβλέπονται στο δίκαιο της ΕΕ· θεωρεί ότι η δημοσιονομική εξυγίανση που ευνοεί την ανάπτυξη μπορεί συγχρόνως να θέσει τα δημόσια οικονομικά σε βιώσιμη τροχιά και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών·

14.        προσβλέπει, εν προκειμένω, στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ποιότητα των δημόσιων δαπανών και την επισκόπηση του πεδίου ανάληψης δυνητικής δράσης εντός των ορίων του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την πρόκριση επενδυτικών προγραμμάτων·

15.        καλεί την Επιτροπή να αρχίσει κατεπειγόντως να προβλέπει δυνατότητες που θα εξασφαλίζουν ότι οι παράμετροι βιώσιμης δημοσιονομικής πειθαρχίας θα ακολουθούνται παράλληλα από συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και να ενθαρρύνει ιδιωτικές επενδύσεις που θα δημιουργούν μορφές ανάπτυξης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών και δημοκρατική νομιμότητα, καθώς και τις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και συγκεκριμένα για τη μείωση της ανεργίας των νέων, μεταξύ άλλων, με καλύτερο συνδυασμό των προσόντων των νέων με γνώμονα τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων φορολόγησης, την ενίσχυση του ανταγωνισμού στα συναφή πεδία του τομέα των υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την άρση περιττών επιπέδων διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική νομιμότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

16.        ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες με επαρκή συντονισμό για τη συνεχή βελτίωση των συστάσεων ανά χώρα όσον αφορά την ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους·

17.        υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της ετήσιας επισκόπησης για την ανάπτυξη και ολόκληρης της διαδικασίας του Εξαμήνου, σε περίπτωση που το Συμβούλιο αρνηθεί να τηρήσει τις συστάσεις της Επιτροπής βάσει της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης, θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του· εκφράζει ικανοποίηση για την αρχή της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» που εισάγει η νομοθετική δέσμη έξι μέτρων σχετικά με τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο είναι δημόσια υπόλογο για τυχόν αλλαγές που επιφέρει στις προτάσεις της Επιτροπής, και θεωρεί ότι η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται εμπράκτως·

18.        ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι εντείνονται και εξορθολογίζονται οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, και ότι τα σχετικά αποτελέσματα μετατρέπονται γοργά από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της Ευρώπης σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυξημένη παραγωγικότητα·

19.        ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια πιο βιώσιμη Ευρώπη σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο·

20.        ζητεί από τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν επειγόντως σε ένα βελτιωμένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), και να διασφαλίζουν ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος του ως πόρου για τις εξαιρετικά αναγκαίες μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε τομείς και δραστηριότητες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και προσφέρουν πράσινες θέσεις απασχόλησης· τονίζει πόσο σημαντική είναι η διάρθρωση των προϋπολογισμών της ΕΕ, που θα πρέπει να προωθεί τις επενδύσεις σε τομείς προστιθέμενης αξίας·

21.        ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, μια πραγματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, καθώς και μια σθεναρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής, και να εγγυάται ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την ισχύ και επιρροή που διαθέτει στις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις πηγές ανάπτυξης που απορρέουν από την προσέκλυση ξένων άμεσων επενδύσεων και του εμπορίου με τρίτες χώρες και συγκεκριμένα με την εμβάθυνση και επέκταση της διατλαντικής οικονομικής σχέσης· το εν λόγω θεματολόγιο πρέπει να εμπεριέχει τους σχετικούς στόχους για την ανανέωση και το άνοιγμα της διατλαντικής αγοράς, την ενίσχυση των βασικών κανόνων της διεθνούς οικονομικής τάξης, καθώς και την επέκταση του πολυμερούς συστήματος που βασίζεται σε κανόνες ώστε να συμπεριλάβει νέα μέλη και νέους τομείς οικονομικών ευκαιριών· καλεί επίσης την επιτροπή να επισπεύσει την σύναψη των υπό εξέλιξη συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών·

22.        εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση του ρόλου της ενιαίας αγοράς και της αναγκαίας άρσης των πολυάριθμων φραγμών που εξακολουθούν να υφίστανται στον τομέα των υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμη μείζονες προσπάθειες για την υλοποίηση της πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να επιτείνει την επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά· παροτρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, ιδίως την οδηγία για τις υπηρεσίες·

23.        εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση σχετικά με την «κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2013», η οποία συνοδεύει και συμπληρώνει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης· αποδίδει έμφαση στο γεγονός ότι η ενιαία αγορά διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και, συνεπώς, στη μόχλευση της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκύψουν δεόντως στις συναφείς ελλείψεις στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και να ενισχύσουν τη διαρκή και τακτική αξιολόγηση της επιβολής και της εφαρμογής των διατάξεων της ενιαίας αγοράς με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής μεγέθυνσης·

24.        εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την παραγωγικότητα· επιμένει στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην επίλυση αυτού του προβλήματος·

25.        υπογραμμίζει ότι η αυστηρή επιβολή της εφαρμογής μιας πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ, η οποία ερείδεται στις αρχές των ανοικτών αγορών και σε ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την καθιέρωση μιας επιτυχημένης εσωτερικής αγοράς και προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που θα βασίζονται στη γνώση·

26.        τονίζει ότι οι αποφασιστικές προσπάθειες των κρατών μελών να σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν μειωθούν οι υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες· επισημαίνει ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν μόνον να επιτευχθούν ταυτόχρονα μέσω της ανάπτυξης στη συνολική ζώνη του ευρώ·

27.        λαμβάνει υπόψη την προσθήκη στον πίνακα αποτελεσμάτων ενός νέου δείκτη για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, σύμφωνα με την οποία: «η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την κατάρτιση του πίνακα αποτελεσμάτων και της δέσμης μακροοικονομικών και μακροπρόθεσμων χρηματοπιστωτικών δεικτών για τα κράτη μέλη» και, ειδικότερα, σύμφωνα με την οποία «[η] Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για διατύπωση παρατηρήσεων στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σχέδια για τον καθορισμό και την προσαρμογή των δεικτών και των κατωτάτων ορίων»·

28.        υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η αυστηρότερη τήρηση στο μέλλον της διαδικασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 είναι κορυφαίας σημασίας για τη διασφάλιση διοργανικής εμπιστοσύνης και οικονομικού διαλόγου υψηλής ποιότητας·

29.        ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργήσουν γρήγορα, προκειμένου να δώσουν πραγματική υπόσταση και αποτελεσματικότητα στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης, όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28 - 29 Ιουνίου 2012·

30.        ζητεί την ταχεία θέσπιση του επονομαζόμενου «διπτύχου»·

31.        λαμβάνει υπόψη την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και την Διακυβέρνηση (Δημοσιονομικό Συμβόλαιο)· πιστεύει ότι το Δημοσιονομικό Συμβόλαιο πρέπει να μεταφερθεί στη δευτερογενή νομοθεσία της Ένωσης το ταχύτερο δυνατόν με βάση την κτηθείσα πείρα κατά την εφαρμογή του και σύμφωνα με την ΣΕΕ και την ΣΛΕΕ·

32.        επικροτεί το «Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής», καθώς και τις συστάσεις όσον αφορά «μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα» και τον «επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό» που εξέδωσε η Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2012· τάσσεται υπέρ της προορατικής θέσης που υιοθέτησε η Επιτροπή και ειδικότερα ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, καταπολέμησης της απάτης, ελέγχου και στατιστικών στοιχείων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν περαιτέρω συνέχεια στις συστάσεις της Επιτροπής, να αναλάβουν άμεση και συντονισμένη δράση κατά των φορολογικών παραδείσων και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και να διασφαλίζουν, συνεπώς, ότι κατανέμεται πιο δίκαια η δημοσιονομική προσπάθεια και αυξάνονται τα έσοδα των κρατών μελών·

33.        θεωρεί θετικό το γεγονός ότι τελικά «όλα τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία της λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, επίσης σε περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών και οικονομικής κρίσης», όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων της 13ης Νοεμβρίου 2012·

34.        υπενθυμίζει ότι σκοπός της κοινής νομοθεσίας για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών είναι να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους έναντι των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων και όχι να προσδιορίζονται οι επιλογές πολιτικής του εκάστοτε κράτους μέλους·

35.        καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζεται ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Κοινοβουλίου για να εκθέτει την ΕΕΑ στις αρχές του Νοεμβρίου κάθε χρόνο, αρχής γενομένης στις 4-5 Νοεμβρίου 2013, ούτως ώστε να παρέχει επαρκή χρονικά περιθώρια στο Κοινοβούλιο για να διατυπώνει τις απόψεις του στα προσεχή ευρωπαϊκά εξάμηνα·

36.        εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750), δεν ασχολήθηκε επαρκώς με τον ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εκφράζει ιδίως την λύπη του διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μολονότι προτείνει καίριες προτεραιότητες, δεν κατορθώνει εντούτοις να παράσχει απτά και αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με πως θα διαδραματίσει πραγματικά ο προϋπολογισμός της ΕΕ έναν εναυσματικό, καταλυτικό, ενεργητικό και συμπληρωματικό ρόλο ως προς τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και επενδύσεις που δρομολογούνται προκειμένου να υλοποιηθούν οι εν λόγω προτεραιότητες·

37.        εκφράζει την πεποίθηση ότι η χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονομήσεις για όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και φρονεί ότι πρέπει τούτο να επισημανθεί· εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στην προσπάθεια τόνωσης της ανάπτυξης, ενίσχυσης της δημιουργίας θέσεων εργασίας και επιτυχούς άμβλυνσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου, βασικά, να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· εκφράζει εκ νέου την απογοήτευσή του διότι η Επιτροπή δεν ασχολείται με το θέμα αυτό στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ΕΕΑ·

38.        καταδικάζει απερίφραστα τη θέση που για μία ακόμη φορά έλαβε το Συμβούλιο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2013 περί τεχνητής μείωσης του ύψους των πιστώσεων πληρωμών που διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι η στάση των υπουργών οικονομικών μειώνει την αξιοπιστία των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό ευρωπαϊκών αρχών διότι θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2012· καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή επί μιας κοινής μεθόδου αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών πληρωμών προκειμένου να εφαρμοστεί το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση· υπογραμμίζει την απόλυτη κρισιμότητα της κατάστασης, ιδίως όσον αφορά προγράμματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και περιλαμβάνονται στον τομέα 1Α και στον τομέα 1Β (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση/Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση), καθώς και προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου·

39.        ενστερνίζεται το συμπέρασμα της αξιολόγησης της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο τα επίπεδα του χρέους που έχουν συσσωρεύσει οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς περιορίζουν τα περιθώρια νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων στα κράτη μέλη· καλεί εντούτοις τα κράτη μέλη να μην θεωρούν την βάσει του ΑΕΕ εθνική συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως μεταβλητή αναπροσαρμογής στο πλαίσιο των προσπαθειών εξυγίανσης τους και να μην επιδιώξουν μια τεχνητή μείωση του ύψους των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ενίσχυση της ανάπτυξης, πράξη που αντιβαίνει στις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε ανώτατο επίπεδο· έχει, εντούτοις, πλήρη επίγνωση των οικονομικών τριβών που δημιουργούνται μεταξύ αφενός της ανάγκης βραχυπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης και αφετέρου οποιασδήποτε ενδεχόμενης αύξησης της συνεισφοράς ορισμένων κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ λόγω της αύξησης του ύψους των πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επαναλαμβάνει, συνεπώς, τις έντονες εκκλήσεις του για μεταρρύθμιση των χρηματοδοτικών διευθετήσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ –οι οποίες θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020– μέσω της μείωσης του μεριδίου των συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 40 % ως το 2020, γεγονός που θα συνεισφέρει στις προσπάθειές τους για εξυγίανση[1]·

40.        υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρώπης είναι κατεξοχήν προϋπολογισμός επενδύσεων, με το 94% των συνολικών του πόρων να επιστρέφει στα κράτη μέλη με την μορφή επενδύσεων·

41.        ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες προσπάθειες των κρατών μελών να αναπρογραμματίσουν και να επιταχύνουν την απορρόφηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και από τα ταμεία συνοχής, ιδίως δε όσων προορίζονται για τις ΜΜΕ και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

42.        αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (21.1.2013)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013
(2012/2256(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paulo Rangel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης όπως επικυρώθηκε από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί το βασικό έγγραφο που προσανατολίζει την εκπόνηση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων (ΕΜΠ) και των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης (ΠΣΣ) των κρατών μελών με βάση τα οποία η Επιτροπή εκπονεί ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αναλυτική αναφορά σχετικά με τους λόγους για τους οποίους συγκεκριμένες προτεραιότητες επιλέχθηκαν στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης κάθε χρόνο και να συμπεριλάβει αξιολόγηση των ενδεχόμενων δευτερογενών επιπτώσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλες τις χώρες·

3.  τονίζει ότι η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, ως αρχικό έγγραφο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Εξάμηνο και, ως εκ τούτου, πρέπει να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων·

4.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου πριν από την έγκριση της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να προσκαλέσει την Επιτροπή σε συζήτηση σχετικά με τις γενικές εκ των προτέρων κατευθυντήριες γραμμές σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας, πριν από την ολοκλήρωση και έκδοση της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης·

5.  επισημαίνει ότι ο οικονομικός διάλογος πρέπει να έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα της διαδικασίας μέσω ενδεδειγμένου κοινοβουλευτικού έλεγχου τόσο της προετοιμασίας όσο και της συνέχειας της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης και των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων· θεωρεί ότι ο οικονομικός διάλογος πρέπει να χρησιμοποιείται σε βασικά μέρη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλαδή στην αρχή του κύκλου πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης, καθώς και αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, πριν από την έγκριση των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων από το Συμβούλιο, και στο τέλος της διαδικασίας, μετά την επικύρωση των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

6.  τονίζει την ανάγκη συμμετοχής του Κοινοβουλίου στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και στις αποφάσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της δημιουργίας μιας πραγματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης και στην ενίσχυση των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη της πλήρους τραπεζικής, οικονομικής, δημοσιονομικής και πολιτικής ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητα των αποφάσεων που επηρεάζουν όλους τους πολίτες·

7.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύσει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των εθνικών κοινοβουλίων·

8.  είναι της άποψης ότι, προκειμένου να μειωθεί η ανησυχία ως προς τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν πιο ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία, προτείνει δε να προσαρμόσουν τα κράτη μέλη τις εσωτερικές διαδικασίες τους έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν στη συζήτηση επί των δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων της χώρας τους πριν αυτά υποβληθούν στην ΕΕ·

9.  θεωρεί άκρως σημαντική την στενή συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1, προκειμένου να θεσπιστεί η απαιτούμενη δημοκρατική νομιμότητα και η εθνική αποδοχή της διαδικασίας του εξαμήνου·

10. χαιρετίζει το διάλογο που έχει διεξαχθεί έως τώρα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών εκπροσώπων και εκφράζει ικανοποίηση για τη διοργάνωση διακοινοβουλευτικής εβδομάδας για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στα τέλη Ιανουαρίου 2013·

11. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος χώρος για την πραγμάτωση του διαλόγου και της συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει επίσης να παρίστανται σε αυτές τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις·

12. υπογραμμίζει ότι, πέρα από τη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων, πρέπει επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για την επικοινωνία με τους πολίτες και για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία, ούτως ώστε να αυξηθεί η νομιμότητα και η αποδοχή της διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο·

13. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοπιστία της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης και ολόκληρης της διαδικασίας του Εξαμήνου, σε περίπτωση που το Συμβούλιο αρνηθεί να τηρήσει τις συστάσεις της Επιτροπής βάσει της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης, θα πρέπει να δικαιολογήσει την απόφασή του· εκφράζει ικανοποίηση για την αρχή της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» που εισάγει η νομοθετική δέσμη έξι μέτρων («six pack») σχετικά με τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο είναι δημόσια υπόλογο για τυχόν αλλαγές που εισάγει στις προτάσεις της Επιτροπής, και θεωρεί ότι η αρχή αυτή πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη·

14. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως το ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό δημοκρατικό φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής αξιολόγησης στο τέλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· πιστεύει πως, σε απόδειξη της αναγνώρισης αυτής, οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τους ζητείται·

15. ζητεί διοργανική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία σε ολόκληρη τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υποβάλει στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για την αύξηση της οικονομίας όπως τροποποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπηθεί στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να συμμετάσχει στην εξαγωγή συμπερασμάτων από το Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

12

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Manfred Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zuzana Brzobohatá, Vital Moreira, Helmut Scholz, Rainer Wieland, Μαριέττα Γιαννάκου

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ioan Enciu

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (19.12.2012)

προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013
2012/2256(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tamás Deutsch

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Γενικό πλαίσιο

1.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και της πολιτικής απασχόλησης με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που επιτρέπει την παράλληλη παρακολούθηση των εθνικών προϋπολογισμών και πολιτικών, κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου κάθε χρόνο· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να καταστεί σημείο εστίασης της ετήσιας επισκόπησης για την ανάπτυξη της Επιτροπής(ΕΕΑ)· ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει αξιοποιηθεί, στο πλαίσιο της ΕΕΑ 2013, η ευκαιρία να δρομολογηθεί μια πιο ουσιαστική συζήτηση για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω της αναμόρφωσης των κατευθυντήριων γραμμών της· πιστεύει ότι οι διαδικασίες που συνοδεύουν το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχουν τονίσει την ανάγκη να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή μεταξύ περιφερειών και να βελτιώσει το μακροοικονομικό συντονισμό , καθώς και να ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση τόσο σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής όσο και σε συνάρτηση με όλες τις συντονιζόμενες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

2.  υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο που έχει διαδραματίζει η πολιτική συνοχής ως βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την σταθεροποίηση της πραγματικής οικονομίας· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής αποτελεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και να αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών της προγραμμάτων, της δημοσιονομικής της διάστασης και του αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισής της, καθώς και λόγω της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί επενδυτική πολιτική και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προωθεί την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αλληλεγγύης·· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της συμμετοχής όλων των περιφερειών και των τοπικών αρχών στην επίτευξη των στόχων της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στρατηγικής της Ευρώπης 2020»·

3.  θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αποτελώντας, ταυτόχρονα, βασικό μέσο για την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

4.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να είναι επιτυχής μόνο σε σταθερό και βιώσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο· τονίζει ότι η διάθεση πόρων που καλύπτει ο κανονισμός κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από τη συμμόρφωση με διατάξεις για μακροοικονομική εραισιμότητα δεδομένου ότι δεν μπορούν να θεωρούνται οι περιφερειακές και τοπικές αρχές υπαίτιες για την αδυναμία των εθνικών κυβερνήσεων να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους·

5.  επισημαίνει το γεγονός ότι μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις στην Ευρώπη και ότι ειδικότερα, θα μπορούσε να προστατεύσει κυρίως τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες·

6.  τονίζει ότι, σε μια εποχή κρίσης, τα ευέλικτα μέσα της πολιτικής συνοχής προσαρμόζονται γρήγορα σε μεταβαλλόμενες ανάγκες και σκληρότερες οικονομικές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως προκαταβολές ή αυξημένα ποσοστά συγχρηματοδότησης, έχουν συνδεθεί με μακροπρόθεσμα μέτρα πολιτικής για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επαναπρογραμματίσει, όπου είναι δυνατόν, τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων που δεν έχουν ακόμη δαπανηθεί προς όφελος των ΜΜΕ, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της απασχόλησης των νέων·

7.  υπογραμμίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση του ποσοστού απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων από τα κράτη μέλη· συνιστά να παρέχεται βοήθεια στα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, από εμπειρογνώμονες· υπενθυμίζει ότι η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να βελτιωθεί και με τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου·

Φορολογικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες και ο κίνδυνος της ύφεσης

8.  εκφράζει την ανησυχία ότι στις περισσότερες οικονομίες της ευρωζώνης ο υπερβολικός προεφοδιασμός και συγχρονισμός της δημοσιονομικής λιτότητας θα αναχαιτίσει τις προοπτικές ανάπτυξης το 2013· πιστεύει ότι η επένδυση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας θα πρέπει μα είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών των κρατών μελών και ότι η λιτότητα θα πρέπει να καθιερωθεί σταδιακά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπής αναγνωρίζει ότι μόνον μέσω μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης δημοσιονομικής εξυγίανσης για τα κράτη μέλη μπορεί να επιτευχθεί τόσο ανάπτυξη όσο και κοινωνική δικαιοσύνη·

9.  είναι της άποψης ότι μια πιο διευρυμένη και ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση σε εθνικό και ενδοκρατικό επίπεδο θα συνέβαλε στην επίτευξη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης καθώς και στην βελτίωση ευκαιριών απασχόλησης όχι μόνο στη ζώνη του ευρώ αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη, ιδίως στους τομείς της παιδείας, της έρευνας, της καινοτομίας, των ΤΠΕ, των υποδομών και της ενέργειας, και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών και εσόδων· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της κάλυψης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών απασχόλησης και των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας·

11. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα διά βίου μάθησης και εκ νέου κατάρτισης ώστε να μην προκύψει, κατά τις επόμενες δεκαετίες, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς ενδιαφέροντος·

Ανάπτυξη και απασχόληση

12. υπογραμμίζει την ανάγκη για την εξασφάλιση συνοχής μεταξύ των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και των περιφερειών, στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δευτερογενείς επιπτώσεις των επιμέρους εθνικών οικονομικών πολιτικών· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν τη συνοχή των διαφόρων μέσων οικονομικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας· δεδομένης της περιορισμένης και δαπανηρής πρόσβασης πολλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών στη χρηματοδότηση, καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη ώστε να επιταχυνθεί η απορρόφηση των μη δαπανηθέντων πόρων των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα νέα καινοτόμα μέσα επιμερισμού του κινδύνου (όπως τα ομόλογα έργων) ώστε να τονωθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση·

13. εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά την πάροδο πολλών ετών από την εμφάνιση της συστημικής κρίσης, η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται στην ΕΕ, σε συνδυασμό με την εμφάνιση ανησυχητικών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων, και την αύξηση του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, χωρίς να διαφαίνεται καμία προοπτική άμεσης βελτίωσης·

14. προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να θέσουν ως προτεραιότητα την ανάληψη αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση των επιπέδων ανεργίας στην ΕΕ·

15. ζητεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα και, συνεπώς, την τόνωση των επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι η ανεπαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα κρίσιμα εμπόδια στην εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων για τις ΜΜΕ ανάλογα με την συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής συνοχής σε συνδυασμό με τους κεφαλαιακούς πόρους της ΕΤΕπ μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στις ΜΜΕ και να συμπληρώνουν τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό· συνιστά να διερευνηθεί περαιτέρω η χρήση ΕΤΕπ, μεταξύ άλλων σε ότι, τι αφορά τη χρηματοδότηση αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού μπορούν να πολλαπλασιάζουν την απόδοση κεφαλαίων με τη δημιουργία πρόσθετης χρηματοδότησης για ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή ενημέρωση, περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής για τη συνοχή για το έτος 2013 καθώς και στο πλαίσιο της μελλοντικής περιόδου προγραμματισμού (2014-2020)·

16. επισημαίνει ότι απαιτείται η ανάληψη πιο αποφασιστικής δράσης για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων·

17.εκτιμά ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και η δρομολόγηση εκτεταμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και ότι πρέπει να ληφθούν συγχρόνως δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα για την ανάπτυξη και την απασχόληση καθότι αλληλοσυνδέονται και συνιστούν από κοινού προϋπόθεση για πλήρη ανάκαμψη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Victor Boştinaru, John Bufton, Νίκος Χρυσόγελος, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Derek Vaughan

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (19.12.2012)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη 2013
(2012/2256(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Catherine Trautmann

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία νέων προτάσεων προερχόμενων από την Επιτροπή ως προς την ενίσχυση του εκδημοκρατισμού της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος παραμένει απολύτως απαραίτητος και πρέπει να τυγχάνει υψίστης προτεραιότητας· λαμβάνει υπόψη το "Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση - Έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο" της Επιτροπής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών που θα διέπεται από τον αυξημένο βαθμό συμμετοχής τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων και από τον ενισχυμένο συντονισμό αυτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (βάσει του άρθρου 13 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση) με στόχο την μετατροπή της σημερινής, μάλλον τυπικής, εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε μια αυθεντική οικονομική και δημοσιονομική συνεργασία·

2.  εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η Επιτροπή, με την ανακοίνωσή της σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750), δεν ασχολήθηκε επαρκώς με τον ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εκφράζει ιδίως την λύπη του διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μολονότι προτείνει καίριες προτεραιότητες, δεν κατορθώνει εντούτοις να παράσχει απτά και αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με πως θα αποκτήσει στην πράξη ο προϋπολογισμός της ΕΕ έναν εναυσματικό, καταλυτικό, ενεργητικό και συμπληρωματικό ρόλο ως προς τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και επενδύσεις που αναλαμβάνονται προκειμένου να υλοποιηθούν οι εν λόγω προτεραιότητες·

3.  υπενθυμίζει, με αφορμή τα ανωτέρω, ότι μία από τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών" θα επικεντρωθεί στον "ρόλο που θα κληθεί να επιτελέσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην προσπάθεια ενίσχυσης των κρατών μελών προκειμένου να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους, όπως αυτοί συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και δη στο υπόδειγμα της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης"· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων απτά και αντικειμενικά στοιχεία που άπτονται της συζήτησης·

4.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονομήσεις για όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και φρονεί ότι πρέπει τούτο να επισημανθεί· εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στην προσπάθεια τόνωσης της ανάπτυξης, ενίσχυσης της δημιουργίας θέσεων εργασίας και επιτυχούς άμβλυνσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου, βασικά, να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· εκφράζει εκ νέου την απογοήτευσή του διότι η Επιτροπή δεν ασχολείται με το θέμα αυτό στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

5.  καταδικάζει απερίφραστα τη θέση που για μία ακόμη φορά έλαβε το Συμβούλιο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2013 περί τεχνητής μείωσης του ύψους των πιστώσεων πληρωμών που διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι η στάση των υπουργών οικονομικών μειώνει την αξιοπιστία των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό ευρωπαϊκών αρχών διότι θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση που εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2012· καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή επί μιας κοινής μεθόδου αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών πληρωμών προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπογραμμίζει την απόλυτη κρισιμότητα της κατάστασης, ιδίως όσον αφορά προγράμματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση και περιλαμβάνονται στον τομέα 1Α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» και στον τομέα 1Β «Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση», καθώς και προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες προσπάθειες των κρατών μελών να αναπρογραμματίσουν και να επιταχύνουν την απορρόφηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και από τα ταμεία συνοχής, ιδίως δε όσων προορίζονται για τις ΜΜΕ και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το νέο μέσο ομολόγων έργων· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο θέμα αυτό και από την έγκριση του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση και έπειτα·

8.  ενστερνίζεται το συμπέρασμα της αξιολόγησης της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο τα επίπεδα του χρέους που έχουν συσσωρεύσει οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς περιορίζουν τα περιθώρια νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων στα κράτη μέλη· καλεί εντούτοις τα κράτη μέλη να μην θεωρούν την βάσει του ΑΕΕ εθνική συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως μεταβλητή αναπροσαρμογής στο πλαίσιο των προσπαθειών εξυγίανσης τους και να μην επιδιώξουν μια τεχνητή μείωση του ύψους των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ενίσχυση της ανάπτυξης, πράξη που αντιβαίνει στις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε ανώτατο επίπεδο· έχει, εντούτοις, πλήρη επίγνωση των οικονομικών τριβών που δημιουργούνται μεταξύ αφενός της ανάγκης βραχυπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης και αφετέρου οποιασδήποτε ενδεχόμενης αύξησης της συνεισφοράς ορισμένων κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ λόγω της αύξησης του ύψους των πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επαναλαμβάνει, συνεπώς, τις έντονες εκκλήσεις του για μεταρρύθμιση των χρηματοδοτικών διευθετήσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ –οι οποίες θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020– μέσω της μείωσης του μεριδίου των συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 40 % ως το 2020, γεγονός που θα συνεισφέρει στις προσπάθειές τους για εξυγίανση[1]·

9.  παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμφωνήσει σε ένα φιλόδοξο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, το οποίο θα δώσει στην ΕΕ την δυνατότητα να θέσει ολόκληρη την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας και να υλοποιήσει με τον τρόπο αυτό τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", σύμφωνα με το ψήφισμά του της 23 Οκτωβρίου 2012[2]·

10. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρώπης είναι κατεξοχήν προϋπολογισμός επενδύσεων, με το 94% των συνολικών του πόρων να επιστρέφει στα κράτη μέλη με την μορφή επενδύσεων·

11. φρονεί ότι η επιβολή επιπλέον κυρώσεων πέραν εκείνων που συζητούνται στην νομοθετική δέσμη των δύο μέτρων μέσω της καθιέρωσης "μακροοικονομικής αιρεσιμότητας" στη χρήση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το ταμείο συνοχής καθώς και πόρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, της αλιείας και της ναυτιλίας δεν μπορεί παρά να επιδεινώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη που βρίσκονται ήδη σε δυσχερή μακροοικονομική κατάσταση· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε επιβολή όρων μακροοικονομικής αιρεσιμότητας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Gerben-Jan Gerbrandy, Jaroslav Paška, Paul Rübig, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης, Gianluca Susta

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

17

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain, Άννυ Ποδηματά, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Thijs Berman, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Emilie Turunen, Roberts Zīle

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Krzysztof Lisek