RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman

5.2.2013 - (COM(2012)0147 – C7‑0105/2012 – 2012/0074(NLE)) - *

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportoare: Michèle Rivasi


Procedură : 2012/0074(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0033/2013
Texte depuse :
A7-0033/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman

(COM(2012)0147 – C7‑0105/2012 – 2012/0074(NLE))

(Consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0147),

–   având în vedere articolele 31 și 32 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0105/2012),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0033/2013),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul Euratom;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DIRECTIVA CONSILIULUI de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman și de modificare a Directivei 98/83/CE a Consiliului

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Temeiul juridic

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolele 31 și 32,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei, elaborată în urma avizului unui grup de personalități desemnate de Comitetul Științific și Tehnic dintre experții științifici ai statelor membre, în conformitate cu articolul 31 din tratat,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

după consultarea Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

 

_______________

 

1 JO C, ..., p. .

 

2 JO C, ..., p. .

Justificare

The present Directive concerns water intended for human consumption. Radionuclides in water intended for human consumption are currently dealt with under the Directive 98/83/EC (Drinking water directive) which sets parametric values for tritium and the total indicative dose. The Commission should normally have adopted measures on monitoring frequencies and methods in accordance with the regulatory procedure with scrutiny (due in 2000). It is therefore appropriate to use the same legal base as in Dir 98/83/EC. If radionuclides were dealt with under Euratom, while all other carcinogenic contaminants such as chemicals were dealt with under the Treaty, the cumulative effects of adverse effects could not be taken into account. In consistency with European Parliament’s vote on P7_TA(2011)0055 (Belet report) from 15/2/2011, radioprotection rules should therefore be dealt with under the Treaty.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) În conformitate cu articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, politica Uniunii în domeniul mediului ar trebui să se bazeze pe principiile precauției și acțiunii preventive și să contribuie la realizarea unor obiective precum conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului și protejarea sănătății persoanelor.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 2 privind modificarea temeiului juridic.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Ingerarea de apă este una dintre căile de introducere a substanțelor radioactive în organismul uman. În conformitate cu Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, expunerea populației în ansamblu la practici care implică un risc datorat radiațiilor ionizante trebuie să fie menținută la nivelul cel mai scăzut ce poate fi atins în mod rezonabil.

(1) Ingerarea de apă este una dintre căile de introducere a substanțelor nocive în organismul uman. Ingerarea de izotopi radioactivi sau de radionuclizi poate duce la o serie de probleme de sănătate. În conformitate cu Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, expunerea populației în ansamblu la practici care implică un risc datorat radiațiilor ionizante, ținând seama de expunerea cumulativă pe termen lung, trebuie să fie menținută la nivelul cel mai scăzut posibil.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Filtrarea izotopilor radioactivi din apă transformă filtrele în deșeuri radioactive care trebuie eliminate ulterior cu precauție și în conformitate cu procedurile în vigoare.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Procesul de eliminare a izotopilor radioactivi din apă depinde de laboratoarele naționale, de actualizarea periodică a măsurătorilor și de cercetare.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Informațiile furnizate de statele membre în raportul trienal referitor la Directiva privind apa potabilă sunt incomplete sau lipsesc în ceea ce privește nivelurile de radioactivitate din apa potabilă.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d) În scopul reducerii costurilor tratării apei potabile, sunt necesare măsuri preventive.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Având în vedere importanța calității apei destinate consumului uman pentru sănătatea umană, este necesar să se stabilească, la nivel comunitar, norme de calitate cu funcție de indicator și să se asigure controlul respectării acestor norme.

(2) Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății populației, este necesar să se stabilească norme comune de calitate pentru apa destinată consumului uman cu funcție de indicator, precum și să se asigure controlul respectării acestor norme.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 2 privind modificarea temeiului juridic.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Parametrii indicatori au fost deja stabiliți în anexa I partea C privind substanțele radioactive, iar dispozițiile de control conexe au fost deja stabilite în anexa II la Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman. Totuși, acești parametri intră sub incidența normelor de bază definite la articolul 30 din Tratatul Euratom.

(3) Parametrii indicatori au fost deja stabiliți în anexa I partea C privind substanțele radioactive, iar dispozițiile de control conexe au fost deja stabilite în anexa II la Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 2 privind modificarea temeiului juridic.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Valorile parametrice se bazează pe cunoștințele științifice disponibile, ținându-se seama de principiul precauției. Valorile respective au fost selectate pentru a se asigura faptul că apa destinată consumului uman poate fi consumată în condiții de siguranță pe întreaga durată a vieții, luând ca referință persoanele cele mai vulnerabile, și că, astfel, prezintă un nivel ridicat de protecție a sănătății.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin urmare, cerințele privind controlul nivelurilor de radioactivitate a apei destinate consumului uman trebuie adoptate în cadrul unei legislații specifice care să garanteze uniformitatea, coerența și exhaustivitatea legislației privind protecția împotriva radiațiilor în temeiul Tratatului Euratom.

(4) Prin urmare, cerințele privind controlul nivelurilor de radioactivitate a apei destinate consumului uman ar trebui corelate cu cerințele stabilite în cadrul legislației existente cu privire la alte substanțe chimice din apă, care au un efect negativ asupra mediului și asupra sănătății umane. Această măsură ar garanta uniformitatea, coerența și exhaustivitatea legislației privind protecția mediului și a sănătății umane în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Dispozițiile prezentei directive adoptate în temeiul Tratatului Euratom trebuie să înlocuiască dispozițiile Directivei 98/83/CE în ceea ce privește contaminarea apei potabile cu substanțe radioactive.

(5) Prezenta directivă adoptată în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene actualizează parametrii indicatori prevăzuți în anexa I partea C a Directivei 98/83/CE și stabilește regulile de control al prezenței substanțelor radioactive în apa potabilă.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul nerespectării unui parametru care îndeplinește funcția de indicator, statul membru respectiv trebuie să analizeze dacă nerespectarea în cauză prezintă un risc pentru sănătatea umană și, după caz, trebuie să ia măsurile corective necesare pentru a restabili calitatea apei.

(6) În cazul nerespectării unui parametru care îndeplinește funcția de indicator, statul membru respectiv ar trebui să fie obligat să stabilească motivul acestei nerespectări, să evalueze nivelul de risc pentru sănătatea umană, inclusiv pe termen lung, și posibilitățile de intervenție și să ia cât se poate de repede, pe baza acestor rezultate, măsuri pentru a se asigura că aprovizionarea cu apă respectă criteriile de calitate prevăzute în prezenta directivă. Aceste măsuri corective pot consta chiar în închiderea instalației respective, în cazul în care calitatea apei impune luarea unor astfel de măsuri. Ar trebui să se acorde prioritate măsurilor care rezolvă problema la sursă. Consumatorii ar trebui informați imediat cu privire la riscuri, la măsurile luate deja de autorități și la timpul necesar pentru ca măsurile corective să producă efecte.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Consumatorii trebuie să fie informați în mod adecvat cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.

(7) Consumatorii sunt informați cu privire la calitatea apei destinate consumului uman prin publicații ușor accesibile. Administrațiile locale pun la dispoziția consumatorilor în orice moment informații actualizate cu privire la zonele supuse riscului de potențiale surse de contaminare radioactivă și cu privire la calitatea apei la nivel regional.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Este necesară includerea în prezenta directivă a apei folosite în industria alimentară.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive apele minerale naturale și apele care sunt produse medicinale, având în vedere faptul că au fost stabilite norme speciale pentru respectivele tipuri de apă în Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale și în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. Controlul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării, alta decât apele minerale naturale, în scopul verificării dacă nivelurile substanțelor radioactive respectă parametrii valorici prevăzuți de prezenta directivă trebuie să se efectueze în conformitate cu principiile analizei riscurilor și ale punctelor critice de control (HACCP), prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

(8) Este necesar să se excludă din domeniul de aplicare al prezentei directive apele minerale naturale și apele care sunt produse medicinale, având în vedere faptul că au fost stabilite norme speciale pentru respectivele tipuri de apă în Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale și în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. Cu toate acestea, Comisia ar trebui, în termen de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, să prezinte o propunere de revizuire a Directivei 2009/54/CE, pentru a alinia cerințele de control pentru apele minerale naturale la cerințele prevăzute în prezenta directivă și în Directiva 98/83/CE. Controlul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării, alta decât apele minerale naturale, în scopul verificării dacă nivelurile substanțelor radioactive respectă valorile parametrice prevăzute de prezenta directivă trebuie să se efectueze în conformitate cu principiile analizei riscurilor și ale punctelor critice de control (HACCP), prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Justificare

Consumatorii se așteaptă ca cerințele de calitate pentru apele minerale să fie cel puțin la fel de stricte ca și cele pentru apa de la robinet. De aceea, este justificat să se ceară Comisiei să adapteze Directiva 2009/54/CE în acest scop.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Fiecare stat membru trebuie să instituie programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive.

(9) Fiecare stat membru ar trebui să instituie programe de control solide pentru a verifica periodic dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Metodele utilizate pentru analiza calității apei destinate consumului uman trebuie să fie de natură să garanteze că rezultatele obținute sunt fiabile și comparabile.

(10) Metodele utilizate pentru analiza calității apei destinate consumului uman trebuie să fie de natură să garanteze că rezultatele obținute sunt fiabile și comparabile. Programele de control în cauză ar trebui să fie adaptate nevoilor locale și să îndeplinească cerințele minime de control prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Nivelurile de radiație naturală și contaminarea provenind din activitățile umane trebuie gestionate diferit, conform unor criterii dozimetrice distincte. Statele membre ar trebui să se asigure că activitățile nucleare nu conduc la contaminarea resurselor de apă potabilă.

Justificare

Spre deosebire de radiația naturală, cea provenită din activitățile umane reprezintă o problemă care nu poate fi soluționată cu ușurință. Dacă analizele demonstrează o depășire a valorilor parametrice, este evident că există undeva o eroare care trebuie remediată pentru a evita probleme ulterioare grave.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Pentru a asigura coerența politicii europene în domeniul apei, valorile parametrice, frecvențele și metodele de control al substanțelor radioactive prevăzute de prezenta directivă trebuie să fie compatibile cu Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării1 și cu Directiva 98/83/CE a Consiliului. De asemenea, Comisia ar trebui să se asigure că, la revizuirea Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei2 și a Directivei 2006/118/CE, se face trimitere la prezenta directivă pentru a proteja pe deplin toate tipurile de apă împotriva contaminării cu substanțe radioactive.

 

______________

 

1 JO L 372, 27.12.2006, p. 19.

 

2 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman. Aceasta stabilește parametri valorici, frecvențe și metode de control al substanțelor radioactive.

Prezenta directivă se referă la cerințele armonizate privind calitatea apei destinate consumului uman, în scopul protejării sănătății populației împotriva efectelor nefaste ale contaminării acestei ape cu substanțe radioactive.

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 2 privind modificarea temeiului juridic.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pe lângă definițiile la care se face referire la alineatul (1), se aplică următoarele definiții:

 

(a) „substanță radioactivă” înseamnă orice substanță care conține unul sau mai mulți radionuclizi a căror activitate sau concentrație nu poate fi neglijată în ceea ce privește protecția împotriva radiațiilor;

 

(b) „doză totală orientativă” înseamnă doza efectivă angajată de ingerare pentru un an, rezultând din toți radionuclizii a căror prezență a fost detectată într-o rezervă de apă, atât de origine naturală, cât și artificială, cu excepția potasiului‑40, a radonului și a produșilor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă;

 

(c) „valoare parametrică” înseamnă valoarea pe care o respectă apa destinată consumului uman. În cazul în care se depășește valoarea parametrică, statele membre evaluează nivelul riscului asociat prezenței substanțelor radioactive și iau, pe baza rezultatelor acestei evaluări, măsuri corective imediate pentru a asigura respectarea cerințelor prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică apei destinate consumului uman, cu excepțiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/83/CE, stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din respectiva directivă.

Prezenta directivă se aplică apei destinate consumului uman, conform definiției de la articolul 2 din Directiva 98/83/CE, cu excepțiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/83/CE, stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din respectiva directivă.

Justificare

Definiția „apei destinate consumului uman” se regăsește în Directiva 98/83/CE.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/29/Euratom, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a institui un program adecvat de control care să asigure faptul că apa destinată consumului uman respectă parametrii valorici stabiliți în conformitate cu prezenta directivă.

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a institui un program adecvat de control care să asigure faptul că apa destinată consumului uman respectă valorile parametrice stabilite în conformitate cu prezenta directivă. Comisia pune la dispoziția statelor membre un ghid de bune practici.

 

Statele membre se asigură că măsurile luate în vederea punerii în aplicare a prezentei directive nu determină în nicio situație, direct sau indirect, nici deteriorarea calității actuale a apei destinate consumului uman, nici creșterea poluării apelor folosite pentru producerea apei potabile.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se dezvoltă noi tehnologii care să reducă la minimum timpul necesar pentru izolarea deșeurilor nucleare din mediu în urma unui dezastru natural.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că deșeurile radioactive din apa potabilă filtrată sunt eliminate în conformitate cu prevederile în vigoare; în acest scop, Comisia pune la dispoziția statelor membre orientări pentru acest proces.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre realizează evaluări ale riscurilor privind depozitele de deșeuri radioactive care ar putea avea un impact asupra apelor subterane sau asupra altor surse de apă potabilă care ar putea fi puse în pericol de dezastrele naturale.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia realizează un studiu privind efectele de cocktail ale altor substanțe chimice combinate cu substanțe radioactive din apa destinată consumului uman; pe baza rezultatelor, Comisia actualizează legislația corespunzătoare.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia realizează o evaluare a punerii în aplicare în statele membre a actualei Directive-cadru privind apa.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură controlul regulat al apei destinate consumului uman în conformitate cu anexa II, verificând concentrațiile substanțelor radioactive pentru ca acestea să nu depășească parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5.

Statele membre asigură controlul regulat și precis al apei destinate consumului uman în conformitate cu anexa II, verificând concentrațiile substanțelor radioactive pentru ca acestea să nu depășească valorile parametrice stabilite în conformitate cu articolul 5. La control se ține seama de expunerea cumulativă pe termen lung a populației, iar acesta este efectuat în cadrul controalelor menționate la articolul 7 din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. Controlul include analize de referință care vizează stabilirea conținutului radioactiv al apei și optimizarea strategiei analitice și a analizelor periodice realizate în conformitate cu metodele definite în anexa III. Frecvența controlului pentru analizele periodice poate fi adaptată printr-o abordare bazată pe riscuri pe baza rezultatelor analizelor de referință care sunt obligatorii în toate cazurile. În astfel de cazuri, statele membre comunică Comisiei atât motivele care stau la baza deciziei lor, cât și rezultatele analizelor de referință în cauză și le pun la dispoziția publicului.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că toate laboratoarele responsabile cu analiza probelor de apă destinată consumului uman au un sistem analitic de control al calității. De asemenea, ele se asigură că sistemul respectiv este supus unor controale ocazionale efectuate de către o entitate independentă aprobată în acest scop de autoritatea competentă.

(2) Statele membre se asigură că toate laboratoarele responsabile cu analiza probelor de apă destinată consumului uman au un sistem analitic de control al calității. De asemenea, ele se asigură că sistemul respectiv este supus unor controale aleatorii, cel puțin o dată pe an, efectuate de către o entitate independentă aprobată în acest scop de autoritatea competentă.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Finanțarea acțiunilor de control se face în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor1. În caz de poluare datorată activităților umane, cheltuielile se impută poluatorului.

 

__________________

 

1 JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

Justificare

Conform principiului „poluatorul plătește”, dacă în urma controalelor se semnalează o sursă de contaminare artificială, cel care este responsabil ar trebui să plătească, nu operatorul din domeniul apei sau populația.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Se pun la dispoziția populației informații privind evaluarea riscurilor legate de centralele nucleare și de zonele înconjurătoare în ceea ce privește substanțele radioactive din apă.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Statele membre se asigură că în raportul trienal privind calitatea apei, prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din Directiva 98/83/CE, sunt incluse informații privind prezența substanțelor radioactive în apa destinată consumului uman.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În caz de nerespectare a parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, statul membru analizează dacă respectiva nerespectare reprezintă un risc pentru sănătatea umană. În cazul în care există un astfel de risc, statul membru trebuie să ia măsurile corective necesare pentru a restabili calitatea apei.

(2) În caz de nerespectare a valorilor parametrice stabilite pentru radon și pentru doza totală orientativă (DTO) provenită din surse naturale, statul membru respectiv evaluează gradul de risc pentru sănătatea umană și posibilitățile de intervenție, ținând seama de circumstanțele de la nivel local. Pe baza acestor rezultate, statul membru ia măsuri pentru a asigura faptul că sursele cu apă respectă criteriile de calitate prevăzute în prezenta directivă.

 

(2a) În caz de nerespectare a valorilor parametrice stabilite pentru tritiu și pentru DTO provenită din activitățile umane, statul membru respectiv se asigură că este demarată imediat o anchetă pentru a stabili natura, amploarea și impactul dozimetric al poluării. Ancheta ia în considerare toate mediile susceptibile de a fi contaminate și totalitatea căilor de expunere. Statul membru respectiv se asigură că sunt întreprinse acțiunile corective necesare pentru a restabili o calitate a apei care să respecte valorile parametrice. Soluțiile ar trebui să se axeze pe tratarea la sursă a poluării. Măsurile corective necesare pot consta chiar în închiderea instalației respective, în cazul în care calitatea apei impune luarea unor astfel de măsuri. Statul membru respectiv se asigură că cel care suportă costurile măsurilor corective este poluatorul.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă riscul pentru sănătatea umană nu poate fi considerat minor, statele membre se asigură că utilizatorii sunt informați.

(3) Statul membru se asigură că rezultatele analizelor efectuate în conformitate cu articolul 8 sunt publicate și puse la dispoziția populației cât se poate de repede și incluse în rapoartele prevăzute la articolul 13 din Directiva 98/83/CE. Dacă riscul pentru sănătatea umană nu poate fi considerat minor, statele membre respective se asigură, împreună cu actorul/actorii responsabil (i), că utilizatorii sunt informați imediat și că primesc toate informațiile relevante privind riscul pentru sănătatea umană și modul în care pot face față problemelor cu care se confruntă, informații care sunt publicate și puse la dispoziție pe internet cât se poate de repede. De asemenea, acestea se asigură că sunt puse la dispoziție fără întârziere surse alternative necontaminate de aprovizionare cu apă.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Modificarea Directivei 98/83/CE

 

(1) La anexa I partea C, secțiunea „Radioactivitate” se elimină.

 

(2) La anexa II tabelul A punctul 2, ultimele două fraze se elimină.

Justificare

Propunerea Comisiei, întemeiată pe Tratatul Euratom, recunoaște că în ceea ce privește tritiul și doza totală orientativă, sunt aplicabile concomitent două directive, ceea ce este inadmisibil din punct de vedere juridic.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9b

 

Reexaminarea anexelor

 

(1) Cel puțin o dată la cinci ani, Comisia revizuiește anexele în funcție de progresele științifice și tehnice și poate adopta modificări, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 9c, pentru a ține seama de progresele respective.

 

(2) Comisia face publice toate motivele care au determinat-o să modifice sau nu anexele, făcând referiri la rapoartele științifice avute în vedere.

Justificare

Apariția unor noi cunoștințe științifice în domeniile sănătății și protecției mediului, precum și dezvoltarea unor noi metode de analiză și creșterea preciziei de măsurare (de exemplu, limite de detecție) pot face necesară adaptarea unor anexe. Aceeași dispoziție se regăsește la articolul 11 din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9c

 

Exercitarea delegării de competențe

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

(2) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 9 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de expirarea fiecărei perioade.

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta produce efecte începând cu ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare doar dacă nu a fost formulată nicio obiecție de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European sau Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Această perioadă se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

____________

 

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Modificare necesară ca urmare a modificării temeiului juridic și a introducerii articolului 9b.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Informarea și raportarea

 

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt puse la dispoziția consumatorilor informații adecvate și actualizate privind calitatea apei destinate consumului uman în toate cazurile, nu numai atunci când riscurile la adresa sănătății umane nu pot fi considerate minore.

 

(2) Toate statele membre care dispun de sisteme de apă aflate în zone unde există eventuale surse de contaminare radioactivă, fie ele naturale sau construite de om, includ informații referitoare la concentrațiile de substanțe radioactive din apa destinată consumului uman în rapoartele lor trienale referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, astfel cum prevede articolul 13 din Directiva 98/83/CE.

 

(3) Astfel cum prevede articolul 13 din Directiva 98/83/CE, Comisia include în raportul său referitor la calitatea apei destinate consumului uman de pe teritoriul Comunității concluziile statelor membre privind substanțele radioactive din apa destinată consumului uman.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [un an de la data la care se face referire la articolul 11 – data precisă urmează să fie inserată de Oficiul pentru Publicații] cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, până la …* cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

 

____________

 

* JO: a se introduce data: la doi ani de la data menționată la articolul 11.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Anexa I

Textul propus de Comisie

Parametru

Valoare parametrică

Unitate

Note

Radon

100

Bq/l

 

Tritiu

100

Bq/l

 

Doza totală orientativă

0,10

mSv/an

(Nota 1)

Nota 1: Cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă.

 

Amendamentul

Parametru

Valoare parametrică

Unitate

Note

222 Rn

20

Bq/l

 

Tritiu

20

Bq/l

 

Doza totală orientativă (provenind din surse naturale)

0,10

mSv/an

(Nota 1)

Doza totală orientativă (provenind din activități umane)

0,01

mSv/an

 

Nota 1: Cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă.

(În cazul în care acest compromis este adoptat, valorile parametrice menționate în acest compromis se aplică în cazul tuturor celorlalte amendamente relevante adoptate.)

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Principii generale și frecvența controalelor

1. Principii generale și frecvența controalelor

Un stat membru nu are obligația de a controla prezența tritiului în apa potabilă sau radioactivitatea acesteia pentru a stabili doza totală orientativă în cazul în care constată, pe baza altor controale efectuate, că atât nivelurile tritiului cât și cele ale dozei totale orientative calculate sunt net inferioare parametrului valoric. Nu se prevede controlul prezenței radonului în apa potabilă atunci când un stat membru constată, pe baza altor controale efectuate, că nivelurile radonului sunt net inferioare parametrului valoric. În aceste cazuri, statul membru informează Comisia cu privire la motivele deciziei sale, inclusiv cu privire la rezultatele celorlalte controale efectuate.

Un stat membru are obligația de a controla prezența tritiului și a radonului în apa potabilă și de a determina doza totală orientativă pentru radioactivitatea naturală și cea datorată activităților umane.

 

Controalele includ analize de referință și analize periodice.

 

Analizele de referință trebuie efectuate în cadrul analizării cererii de autorizație de distribuție a apei potabile. Pentru rețelele de distribuție aflate deja în serviciu, statele membre stabilesc limitele în care aceste analize trebuie efectuate, în funcție de volumul de apă distribuit și de nivelul de risc potențial, indiferent dacă este legat de radioactivitatea naturală sau de impactul radiologic al activităților umane. Analizele de referință trebuie să permită analizarea și cuantificarea tuturor radionuclizilor naturali și artificiali relevanți.

 

Pentru radioactivitatea naturală, trebuie cuantificată cel puțin activitatea următorilor 9 radionuclizi: uraniu 238, uraniu 234, radiu 226, radon 222, plumb 210, poloniu 210, radiu 228 (dacă este cazul, prin descendentul direct al acestuia, actiniu 228), actiniu 227 (dacă este cazul, prin descendentul direct al acestuia, toriu 227).

 

Pentru impactul activităților umane, trebuie verificate sursele potențiale de contaminare și trebuie elaborată o listă a radionuclizilor ce urmează a fi controlați pe baza rezultatelor verificării respective. Pe lângă controalele specifice efectuate pe baza verificărilor, toate analizele de referință trebuie să includă măsurarea nivelului de tritiu, de carbon-14, de stronțiu-90 și de izotopi de plutoniu, precum și o analiză prin spectrometrie gamma de verificare a nivelului de activitate al principalilor radionuclizi artificiali care emit raze gamma (inclusiv cobalt 60, iod 131, cesiu 134, cesiu 137 și americiu 241).

 

Rezultatele analizelor de referință ar trebui utilizate pentru a stabili strategia analitică ce trebuie implementată în timpul perioadelor de control. Ținând seama de rezultatul analizelor de referință, care pot conduce la consolidarea sistemului, controalele periodice se efectuează cu frecvența de audit menționată la punctul 4.

Justificare

Propunerea Comisiei privind limitarea controalelor la cazurile în care există surse de radioactivitate în zona de captare nu este adecvată. Contaminarea neașteptată poate apărea chiar și în cazurile în care nu există nicio „sursă”, de exemplu în spitale, la siturile de eliminare a deșeurilor etc.. Prin urmare, este vital să se solicite efectuarea unei analize generale, care să se refere la toți radionuclizii importanți, înaintea exploatării oricărei zone de captare și pentru toate sursele de apă potabilă care se folosesc deja. Pe baza rezultatelor acestei analize generale, pot fi efectuate ulterior analize standard.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Anexa II – punctele 2 și 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Radon și tritiu

eliminat

Controlul prezenței radonului sau a tritiului în apa potabilă se efectuează în cazul în care o sursă de radon sau de tritiu este prezentă în cadrul bazinului hidrografic și nu se poate demonstra pe baza altor programe de supraveghere sau investigații că nivelul radonului sau al tritiului este net inferior parametrului său valoric indicator de 100 Bq/l. Atunci când este necesar să se controleze prezența radonului sau a tritiului, controlul se efectuează cu frecvența auditului.

 

3. Doza totală orientativă

 

Controlul apei potabile pentru stabilirea dozei totale orientative (DTO) se efectuează în cazul în care o sursă de radioactivitate artificială sau de radioactivitate naturală intensă este prezentă în cadrul bazinului hidrografic și nu se poate demonstra pe baza altor programe de supraveghere sau investigații că nivelul DTO este net inferior parametrului său valoric indicator de 0,1 mSv/an. Atunci când este necesar să se controleze nivelurile de radionuclizi artificiali, controlul se efectuează cu frecvența auditului indicată în tabel. Atunci când este necesar să se controleze nivelurile de radionuclizi naturali, statele membre stabilesc frecvența controalelor, ținând cont de toate informațiile relevante disponibile privind variațiile temporale ale nivelurilor de radionuclizi naturali în diferitele tipuri de ape. În funcție de variațiile estimate, frecvența controalelor poate varia de la măsurători unice de verificare până la frecvența auditului. În cazul în care este necesar numai un singur control al radioactivității naturale, trebuie să se efectueze o reverificare cel puțin atunci când apar schimbări cu privire la rezerva de apă, care ar putea influența concentrațiile de radionuclizi din apa potabilă.

 

În cazul în care au fost aplicate metode de eliminare a radionuclizilor din apa potabilă pentru a se asigura că nu este depășit un parametru valoric, controlul se efectuează cu frecvența auditului.

 

În cazul în care, pentru a se asigura respectarea prezentei directive, sunt utilizate rezultatele altor programe de supraveghere sau investigații decât cele necesare în conformitate cu primul paragraf de la prezentul punct, statul membru comunică Comisiei motivele acestei decizii, inclusiv rezultatele relevante ale respectivelor programe de control sau investigații.

 

Justificare

A se vedea amendamentul la anexa II punctul 1.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 4 – tabel – nota 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Un stat membru poate folosi numărul de locuitori dintr-o zonă de distribuție în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă de 200 l/zi/persoană.

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Un stat membru poate folosi numărul de locuitori dintr-o zonă de distribuție în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă de 200 l/zi/persoană, cu condiția ca apa respectivă să nu fie comercializată sau distribuită în afara zonei avute în vedere.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1. Radioactivitatea naturală

1. Detectarea conformității cu doza totală orientativă (DTO)

1.1. Detectarea conformității cu doza totală orientativă (DTO) pentru radioactivitatea naturală

Statele membre pot folosi metode de detecție a activității alfa globale și a activității beta globale, în vederea controlării parametrului valoric indicator pentru DTO, cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă.

Statele membre pot folosi metode de detecție care să identifice apele susceptibile de o depășire a DTO și necesitând analize mai aprofundate. Statele membre trebuie să demonstreze că metoda nu produce rezultate negative false (apă considerată conformă cu DTO, dar al cărei consum poate conduce la doze mai ridicate decât valoarea parametrică de 0,1 mSv /an). Strategia de control ține seama de rezultatul analizelor generale ale apei privind radioactivitatea.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă activitatea alfa globală și activitatea beta globală sunt mai mici de 0,1 Bq/l și, respectiv, 1,0 Bq/l, statul membru poate considera că DTO este inferioară parametrului valoric indicator de 0,1 mSv/an și că nu necesită investigații radiologice, cu excepția cazului în care este cunoscut din alte surse de informare că în rezerva de apă sunt prezenți radionuclizi specifici care pot duce la o DTO care să depășească 0,1 mSv/an.

Statele membre care doresc să utilizeze tehnici de detecție bazate pe măsurarea activității alfa și beta globale trebuie să fie atente la eventualele limite meteorologice (neluarea în considerare a radiațiilor beta de energie scăzută, de exemplu), să selecteze corect valoarea orientativă sub care apa este considerată conformă, în special pentru activitatea beta globală, și să țină seama de impactul cumulat al activităților beta și alfa.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În locul detectării activității alfa globale și a activității beta globale menționate mai sus, statele membre pot decide să utilizeze alte metode fiabile de detecție a radionuclizilor pentru a indica prezența radioactivității în apa potabilă. Dacă una dintre concentrațiile activității depășește 20% din concentrația de referință sau dacă concentrația de tritiu depășește parametrul său valoric de 100 Bq/l, este necesară o analiză a radionuclizilor suplimentari. Radionuclizii care trebuie măsurați sunt definiți de statele membre, luând în considerare toate informațiile relevante cu privire la posibilele surse de radioactivitate.

1.1.1. Selectarea valorii orientative

 

În privința activității beta globale sau a activității beta globale reziduale (după deducerea componentei de potasiu 40), utilizarea unei valori orientative de 1 Bq/l nu garantează neapărat respectarea valorii parametrice de 0,1 mSv/an. Statele membre trebuie să verifice concentrația activității plumbului 210 și a radiului 228, doi radionuclizi emițători beta de radiotoxicitate mare. Pentru un consumator adult, se atinge o DTO de 0,1 mSv/an atunci când concentrația activității ajunge la 0,2 Bq/l (pentru activitatea cumulată a radiului 228 și a plumbului 210) - adică o cincime din valoarea orientativă de 1 Bq/l; pentru grupul critic de copii cu vârsta sub 1 an, estimând un consum de apă zilnic de 55 cl, DTO este atinsă atunci când activitatea radiului 228 este de aproximativ 0,02 Bq/l sau cea a plumbului 210 de 0,06 Bq/l.

 

În privința activității alfa globale, statele membre trebuie să verifice componenta de poloniu 210, întrucât utilizarea unei valori orientative de 0,1 Bq/l nu garantează neapărat respectarea valorii parametrice de 0,01 mSv/an. Pentru grupul critic de copii cu vârsta sub 1 an, estimând un consum de apă zilnic de 55 cl, DTO este depășită atunci când concentrația activității poloniului 210 este de 0,02 Bq/l, adică o cincime din valoarea orientativă de 0,1 Bq/l.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.1.2. Luarea în considerare a componentelor alfa și beta cumulate

 

DTO rezultă din dozele generate de toți radionuclizii prezenți în apă, indiferent dacă alfa sau beta. Rezultatele generale ale controalelor activităților alfa globală și beta globală trebuie, prin urmare, luate în considerare pentru a verifica dacă se depășește DTO.

 

Statele membre se asigură că se respectă următoarea formulă:

 

Activitatea alfa globală/valoarea orientativă alfa globală + activitatea beta globală/valoarea orientativă beta globală < 1.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Calcularea dozei totale orientative (DTO)

1.2. Calcularea dozei totale orientative (DTO)

DTO este doza efectivă angajată de ingerare pentru un an, rezultând din toți radionuclizii a căror prezență a fost detectată într-o rezervă de apă, atât de origine naturală cât și artificială, cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă. DTO se calculează pe baza concentrațiilor de radionuclizi și a coeficienților dozei pentru adulți, prevăzuți în tabelul A din anexa III la Directiva 96/29/Euratom, sau a informațiilor mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru. Dacă următoarea formulă este respectată, statele membre pot considera că DTO este mai mică decât parametrul valoric indicator de 0,1 mSv/an și nu sunt necesare investigații suplimentare:

DTO este doza efectivă angajată de ingerare pentru un an, rezultând din toți radionuclizii naturali a căror prezență a fost detectată într-o rezervă de apă, cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produselor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă. DTO se calculează pe baza activității volumetrice a radionuclizilor și a coeficienților dozei prevăzuți în tabelul A din anexa III la Directiva 96/29/Euratom, sau a informațiilor mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru. Calculul se efectuează pentru grupul de populație cel mai expus la riscuri pe baza ratelor standard de consum stabilite de Comisie. Pentru radionuclizii naturali, grupul critic este constituit de copiii cu vârsta mai mică de un an. Dacă următoarea formulă este respectată, statele membre pot considera că DTO este mai mică decât valoarea parametrică indicator de 0,1 mSv/an și nu sunt necesare investigații suplimentare:

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă formula nu este respectată, se consideră că parametrul valoric a fost depășit numai dacă radionuclizii sunt prezenți în mod sistematic în concentrații similare ale activității pe durata unui an întreg. Statele membre definesc măsura în care prelevarea unor noi probe este necesară pentru a se asigura că valorile măsurate sunt reprezentative pentru o concentrație medie a activității pe durata unui an întreg.

Dacă formula nu este respectată, trebuie efectuate analize complementare, pentru a asigura reprezentativitatea rezultatului obținut. Verificările se efectuează într-un termen cu atât mai scurt cu cât depășirea valorii parametrice este mai mare. Statele membre definesc măsura în care prelevarea unor noi probe este necesară și termenul de respectat pentru a se asigura de faptul valoarea parametrică stabilită pentru DTO a fost cu adevărat depășită.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 2 – tabel

Textul propus de Comisie

Concentrațiile de referință pentru radioactivitatea din apa potabilă1

Origine

Nuclid

Concentrația de referință

 

 

U-2382

3,0 Bq/l

 

 

U-2342

2,8 Bq/l

 

Naturală

Ra-226

0,5 Bq/l

 

 

Ra-228

0,2 Bq/l

 

 

Pb-210

0,2 Bq/l

 

 

Po-210

0,1 Bq/l

 

 

C-14

240 Bq/l

 

 

Sr-90

4,9 Bq/l

 

 

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

 

Artificială

Am-241

0,7 Bq/l

 

 

Co-60

40 Bq/l

 

 

Cs-134

7,2 Bq/l

 

 

Cs-137

11 Bq/l

 

 

I-131

6,2 Bq/l

 

1 Acest tabel include cei mai frecvenți radionuclizi naturali și artificiali. Concentrațiile de referință pentru alți radionuclizi se pot calcula pe baza coeficienților dozei pentru adulți prevăzuți în tabelul A din anexa III la Directiva 96/29/Euratom sau a informațiilor mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru, presupunând o ingerare de 730 de litri pe an.

2. Un miligram (mg) de uraniu natural conține 12,3 Bq de U-238 și 12,3 Bq de U-234. Acest tabel indică doar proprietățile radiologice ale uraniului, nu și toxicitatea sa chimică.

Amendamentul

Concentrațiile de referință pentru radioactivitatea de origine naturală din apa potabilă1

 

Nuclid

Concentrația de referință

Vârsta critică:

 

U-2382

1,47 Bq/l

< 1 an

 

U-2342

1,35 Bq/l

< 1 an

 

Ra-226

0,11 Bq/l

< 1 an

 

Ra-228

0,02 Bq/l

< 1 an

 

Pb-210

0,06 Bq/l

< 1 an

 

Po-210

0,02 Bq/l

< 1 an

1. Acest tabel include cei mai frecvenți radionuclizi naturali și artificiali. Concentrațiile de referință pentru alți radionuclizi se pot calcula pe baza coeficienților dozei fixate în anexa III tabelul A la Directiva 96/29/Euratom sau a informațiilor mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru în cauză. Calculul se efectuează pentru grupa de vârstă cel mai expusă la riscuri pentru a garanta respectarea dozei totale orientative de 0,1 mSv, indiferent de vârsta consumatorului. Comisia definește consumul de apă pentru diferitele grupe de vârstă.

2. Un miligram (mg) de uraniu natural conține 12,3 Bq de U-238 și 12,3 Bq de U-234. Acest tabel indică doar proprietățile radiologice ale uraniului, nu și toxicitatea sa chimică.

Justificare

The reference concentrations proposed by the Commission have been calculated using the dose coefficients for adults. However, calculations show that for other age-groups (esp. infants and children), these reference concentrations would lead to exceeding the total indicative dose. e.g. for Radium-228: up to 12 times exceeded. For practical reasons, it does not make sense to have different reference calculations for different age groups. In order to be consistent within the proposal, and to assure a level of protection corresponding to 0.1 mSv TID for all age groups, the most vulnerable group of population must be taken as basis for the calculations. As no harmonised levels of consumption for the different age groups have been established on EU level, the values provided here have been calculated on the basis of the French CIBLEX recommendations. For the sake of transparency, the values have not been rounded off.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Importanța radiologică a activității omului

 

Radionuclizii care trebuie măsurați sunt stabiliți de statele membre, pe baza tuturor informațiilor colectate cu privire la posibilele surse de radiație antropică.

 

2a.1. Controlul tritiului

 

Se efectuează o analiză specifică pentru a măsura nivelul de tritiu în cadrul analizei de referință și atunci când este necesar un control periodic al acestui parametru. O concentrație a activității mai mare de 10 Bq/l indică o anomalie a cărei origine trebuie verificată și care poate indica prezența altor radionuclizi artificiali. Valoarea parametrică de referință de 20 Bq/l este o limită dincolo de care este necesară verificarea originii contaminării și informarea populației. Concentrația de referință care corespunde valorii parametrice de 0,01 mSv/an este de 680 Bq/l (500 Bq/l dacă se ține cont de făt).

 

2a.2. Calcularea DTO pentru sursele legate de activitățile umane

 

DTO este doza efectivă angajată pentru un an de ingestie care rezultă din toți radionuclizi de origine antropică a căror prezență într-o sursă de apă potabilă a fost detectată, inclusiv tritiu.

 

DTO se calculează pornind de la concentrația activității radionuclizilor și a coeficienților dozei stabiliți în anexa III tabelul A la Directiva 96/29/Euratom sau de la informații mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru. Calculul se efectuează pentru grupul de populație cel mai expus la riscuri, și anume grupul critic, pe baza ratelor standard de consum stabilite de Comisie.

 

Statele membre pot utiliza concentrațiile de referință corespunzătoare atingerii valorii parametrice de 0,01 mSv/an. În acest caz, atunci când formula de mai jos este respectată, statele membre pot considera că valoarea parametrică nu a fost depășită și că nu este necesară o investigație mai aprofundată:

 

 

 

unde

 

Ci(obs)= concentrația observată a radionuclidului i

 

Ci(ref) = concentrația de referință a radionuclidului i

 

n = numărul de radionuclizi detectați.

 

Când această formulă nu este îndeplinită, trebuie să fie efectuate fără întârziere analize suplimentare, pentru a asigura validitatea rezultatelor obținute și pentru a identifica originea poluării.

Amendamentul  55

în numele Grupului Verts/ALE Propunere de directivă

Anexa III – punctul 2 b (nou) – tabel

Textul propus de Comisie

 

Amendamentul

Concentrațiile de referință pentru radioactivitatea de origine antropică din apa potabilă1

 

Nuclid

Referință: concentrație

Vârsta critică:

 

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

între 2 și 7 de ani/făt

 

C-14

21 Bq/l

între 2 și 7 de ani

 

Sr-90

0,22 Bq/l

< 1 an

 

Pu-239/Pu-240

0,012 Bq/l

< 1 an

 

Am-241

0,013 Bq/l

< 1 an

 

Co-60

0,9 Bq/l

< 1 an

 

Cs-134

0,7 Bq/l

Adult

 

Cs-137

1,1 Bq/l

Adult

 

I-131

0,19 Bq/l

între 1 și 2 de ani

Acest tabel include cei mai comuni radionuclizi artificiali. Concentrațiile de referință pentru alți radionuclizi se pot calcula pe baza coeficienților dozei stabiliți în anexa III tabelul A la Directiva 96/29/Euratom sau a informațiilor mai recente recunoscute de către autoritățile competente din statul membru în cauză. Calculul trebuie să se efectueze pentru grupa de vârstă cel mai expusă la riscuri pentru a asigura respectarea dozei totale orientative de 0,01 mSv, indiferent de vârsta persoanei care consumă apa. Comisia stabilește ratele de consum de apă pentru diferitele grupe de vârstă.

Justificare

Trebuie făcută o distincție între radioactivitatea care provine din surse naturale și radioactivitatea care provine în urma funcționării normale a instalațiilor nucleare (radioactivitate artificială și/sau provenind în urma unor activități umane). Această distincție între impactul natural și impactul activităților umane este, în plus, în concordantă cu distincțiile stabilite de CIPR și care se regăsesc în Directiva 96/29.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 3 – tabel

Textul propus de Comisie

Parametri

Limita de detecție

(Nota 1)

Note

 

Radon

10 Bq/l

Nota 2,3

 

Tritiu

10 Bq/l

Nota 2,3

 

Activitatea alfa globală

Activitatea beta globală

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Nota 2,4

Nota 2,4

 

U-238

0,02 Bq/l

Nota 2,6

 

U-234

0,02 Bq/l

Nota 2,6

 

Ra-226

0,04 Bq/l

Nota 2

 

Ra-228

0,08 Bq/l

Nota 2,5

 

Pb-210

0,02 Bq/l

Nota 2

 

Po-210

0,01 Bq/l

Nota 2

 

C-14

20 Bq/l

Nota 2

 

Sr-90

0,4 Bq/l

Nota 2

 

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

Nota 2

 

Am-241

0,06 Bq/l

Nota 2

 

Co-60

0,5 Bq/l

Nota 2

 

Cs-134

0,5 Bq/l

Nota 2

 

Cs-137

0,5 Bq/l

Nota 2

 

I-131

0,5 Bq/l

Nota 2

 

Nota 1: limita de detecție se calculează conform ISO 11929-7, Determinarea limitei de detecție și a pragurilor de decizie pentru măsurarea radiațiilor ionizante - Partea 7: Principii fundamentale și utilizări generale, cu probabilități de erori din primul și al doilea tip de 0,05 fiecare.

Nota 2: incertitudinile de măsurare se calculează și se raportează ca incertitudini standard complete sau ca incertitudini standard extinse cu un factor de extindere de 1,96, conform Ghidului ISO pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (ISO, Geneva 1993, reeditare corectată Geneva, 1995).

Nota 3: limita de detecție a radonului și a tritiului este de 10% din valoarea parametrică de 100 Bq/l.

Nota 4: limita de detecție pentru activitatea alfa globală și activitatea beta globală este de 40% din valorile de detecție de 0,1 Bq/l și, respectiv, 1,0 Bq/l.

Nota 5: această limită de detecție se aplică numai detecției de rutină; pentru o nouă sursă de apă pentru care este probabil ca Ra-228 să depășească 20% din concentrația de referință, limita de detecție pentru prima verificare este 0,02 Bq/l pentru măsurarea specifică a nuclidului Ra-228. Aceasta se aplică, de asemenea, atunci când este necesară o reverificare ulterioară.

Nota 6: valoarea scăzută a limitei de detecție specificate pentru U se datorează luării în considerare a toxicității chimice a uraniului.

Amendamentul

Nuclid

Limita de detecție

(Nota 1)

Note

 

Radon

10 Bq/l

Nota 2,3

 

Tritiu

10 Bq/l

Nota 2,3

 

Alfa global

0,04 Bq/l

Nota 2,4

 

Beta global

0,4 Bq/l

Nota 2,4

 

U-238

0,02 Bq/l

Nota 2,5

 

U-234

0,02 Bq/l

Nota 2,5

 

Ra-226

0,04 Bq/l

Nota 2

 

Ra-228

0,01 Bq/l

Nota 2

 

Pb-210

0,02 Bq/l

Nota 2

 

Po-210

0,01 Bq/l

Nota 2

 

C-14

20 Bq/l

Nota 2

 

Sr-90

0,1 Bq/l

Nota 2

 

Pu-239/Pu-240

0,01 Bq/l

Nota 2

 

Am-241

0,01 Bq/l

Nota 2

 

Co-60

0,1 Bq/l

Nota 2

 

Cs-134

0,1 Bq/l

Nota 2

 

Cs-137

0,1 Bq/l

Nota 2

 

I-131

0,1 Bq/l

Nota 2

 

Nota 1: limita de detecție se calculează conform ISO 11929-7, Determinarea limitei de detecție și a pragurilor de decizie pentru măsurarea radiațiilor ionizante - Partea 7: Principii fundamentale și utilizări generale, cu probabilități de erori din primul și al doilea tip de 0,05 fiecare.

Nota 2: incertitudinile de măsurare se calculează și se raportează ca incertitudini standard complete sau ca incertitudini standard extinse cu un factor de extindere de 1,96, conform Ghidului ISO pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (ISO, Geneva 1993, reeditare corectată Geneva, 1995).

Nota 3: limita de detecție a radonului și a tritiului este de 50% din valoarea parametrică de 20 Bq/l.

Nota 4: limita de detecție pentru activitatea alfa globală și activitatea beta globală este de 40% din valorile de detecție de 0,1 Bq/l și, respectiv, 1,0 Bq/l. Aceste valori pot fi utilizate numai după ce s-a stabilit că radionuclizii foarte toxici nu contribuie în mod semnificativ (plumb 210, radiu 228 sau poloniu 210.)

Nota 5: valoarea scăzută a limitei de detecție specificate pentru U se datorează luării în considerare a toxicității chimice a uraniului.

Justificare

Adaptare conformă cu ajustarea concentrațiilor de referință. Limitele de detecție propuse sunt destul de realiste.

EXPUNERE DE MOTIVE

Asigurarea unei ape potabile sigure pentru cetățenii europeni este o preocupare de bază a politicilor din domeniul sănătății umane și al protecției mediului. Calitatea apei potabile este în prezent reglementată de Directiva 98/83/CE a Consiliului (DAP), inclusiv reglementarea contaminanților precum produsele chimice toxice și a radionuclizilor. Cu toate acestea, punerea în aplicare a cerințelor de monitorizare a tritiului și a dozei totale orientative este încă absentă, în pofida faptului că DAP trebuie respectată de către statele membre începând de la sfârșitul anului 2003. Prin prezenta propunere, Comisia își propune să includă cerințele respective nu în DAP, ci într-o nouă legislație specifică întemeiată pe Tratatul Euratom.

Deși propunerea abordează lipsa punerii în aplicare a DAP, abordarea adoptată de Comisie este nesatisfăcătoare și trebuie modificată în două privințe esențiale:

1. În primul rând, este important pentru certitudinea juridică și pentru coerența legislației Uniunii privind calitatea apei potabile ca radionuclizi să fie tratați la fel ca orice alt contaminant cancerigen, pentru a se putea lua în considerare impactul cumulativ al efectelor adverse ale diferiților contaminanți. În concordanță cu votul Parlamentului European privind P7_TA (2011)0055 (raportul Belet) din 15 februarie 2011, normele de radioprotecție ar trebui, prin urmare, să fie tratate conform tratatului.

Raportoarea recomandă astfel o modificare a temeiului juridic pentru dispozițiile corespunzătoare referitoare la protecția mediului, și anume articolul 192 alineatul (1) din Tratatul de la Lisabona. Concomitent, toate anexele privind valorile parametrice, monitorizarea substanțelor radioactive și metodele de prelevare a probelor și de analiză ar trebui revizuite periodic de către Comisie, în funcție de progresele științifice și tehnice și, dacă este cazul, modificate prin acte delegate.

2. În al doilea rând, ar trebui să fie incluse în mod corespunzător în propunere o serie de distincții importante stabilite de Comisia Internațională de Protecție Radiologică (ICRP/CIPR) în ceea ce privește sursele naturale și artificiale de radioactivitate, precum și în ceea ce privește diferitele grupuri expuse, având în vedere în special vârsta.

Prin urmare, raportoarea propune o serie de amendamente, ținând seama de următoarele considerente:

(a) Pentru a proteja sănătatea publică în Europa, este necesar să se facă o distincție între radioactivitatea provenind din surse naturale și radioactivitatea provenind în urma funcționării normale a instalațiilor nucleare (radiație artificială și/sau radiație provenind în urma unor activități ale oamenilor). Această distincție între impactul natural și cel al activităților umane este, de asemenea, în concordanță cu distincțiile făcute în recomandările privind sistemul de protecție radiologică de către Comisia Internațională de Protecție Radiologică (inclusiv în cea mai recentă recomandare: Publicația 103[1]) și care se regăsesc, de asemenea, în Directiva 96/29/Euratom de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.

(b) În ceea ce privește radiația naturală, ar trebui păstrată doza orientativă de referință de 0,1 mSv/an, revizuind, cu toate acestea, calculele pentru a reflecta vârstele critice (copii, femei gravide și femei care alăptează etc.), calculele pentru consumatorii adulți nefiind conservatoare.

În ceea ce privește impactul radiologic al nivelurilor normale de activitate umană, doza maximă de referință ar trebui scăzută la 0,01 mSv/an, ceea ce echivalează cu 10% din doza naturală acceptabilă.

(c) Doza maximă pentru impactul cumulativ al tuturor activităților (nucleare) umane este de 1 mSv/an (pentru grupul de persoane cel mai expus), dar pentru o singură activitate nucleară doza maximă ar trebui să fie mai mică de 0,3 mSv/an sau chiar sub 0,01 mSv/an (cf. CIPR 103). Cu toate acestea, având în vedere faptul că funcționarea unei instalații (evacuări și altele) generează expuneri multiple (expunere externă, contaminarea internă prin inhalare, contaminare internă prin ingerarea produselor alimentare etc.), apa nu ar trebui să reprezinte decât o fracțiune din doza maximă. Aceasta justifică, prin urmare, valoarea de 0,01 mSv/an.

Amintim, de asemenea, că Directiva Euratom 96/29 prevede aceeași doză de 10 µSv/an pentru a stabili dacă riscul radiologic generat de o activitate nucleară mai poate fi considerat neglijabil pentru sănătatea umană și dacă ar trebui avute în vedere măsuri de radioprotecție.

3. În plus, raportoarea recomandă să se urmeze principiul „poluatorul plătește” în privința costului prelevării probelor și al monitorizării în caz de contaminare artificială și să se consolideze modalitățile de monitorizare a contaminanților, în concordanță cu DAP și cu cerințele privind transparența și informarea publicului.

  • [1]  CIPR, 2007. Recomandarea din 2007 a Comisiei Internaţionale pentru Protecţie Radiologicã. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4). 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Dl Matthias Groote

Președinte

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

BRUXELLES

Ref.:                Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (COM(2012)0147 – C7 0105/2012 – 2012/0074(NLE))

Domnule președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 2 octombrie 2012 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței modificării temeiului juridic al propunerii prin înlocuirea articolelor 31 și 32 din Tratatul Euratom cu articolul 192 alineatul (1) din TFUE pe baza existenței unui amendament în acest sens în proiectul de raport al comisiei ENVI.

Propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman (COM(2012)0147) a fost prezentată în temeiul articolelor 31 și 32 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și a fost înaintă Parlamentului în cadrul procedurii de consultare.

Într-o notă din 9 octombrie 2012, Serviciul juridic al Parlamentului a afirmat că „deși, la prima vedere, articolele 31 și 32 din Tratatul Euratom sunt temeiul juridic corespunzător, nu poate fi exclus, de la bun început, că propunerea ar putea avea ca temei juridic articolul 192 din TFUE.”

Context

1. Propunere

Propunerea de directivă a Consiliului stabilește cerințele de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman. prin dispunerea de parametri valorici, frecvențe și metode de control al substanțelor radioactive (radon, tritiu și alte substanțe radioactive).

Directiva 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 reglementează în general calitatea apei destinate consumului uman[1]. Ea conține și parametrii indicatori cu privire la radioactivitate și tritiu în anexa I partea C și cu privire la cerințele de control aferente în anexa II. Totuși aceste cerințe de control ale substanțelor radioactive încă nu au fost puse în aplicare, în așteptarea adoptării modificărilor anexelor II (Controlul) și III (Specificații pentru analiza parametrilor). Comisia a înaintat prezenta propunere cu intenția de a include cerințele privind controlul nivelurilor de radioactivitate în cadrul unei legislații specifice în temeiul Tratatului Euratom. Într-o a doua etapă, Comisia intenționează să propună eliminarea dispozițiilor relevante din Directiva 98/83/CE.

2. Temeiurile juridice în cauză

a) Temeiul juridic al propunerii

Propunerea Comisiei are ca temei juridic articolele 31 și 32 din Tratatul Euratom (titlul II capitolul 3: Sănătate și siguranță), care stabilește:

„Articolul 31

Normele de bază sunt elaborate de Comisie după obținerea avizului unui grup de personalități desemnate de Comitetul Științific și Tehnic dintre experții științifici ai statelor membre, în special dintre experții din domeniul sănătății publice. Comisia cere avizul Comitetului Economic și Social pentru normele de bază astfel elaborate.

După consultarea Parlamentului European, Consiliul stabilește normele de bază cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, care îi transmite punctele de vedere ale comitetelor solicitate de aceasta.

Articolul 32

La solicitarea Comisiei sau a unui stat membru, normele de bază pot fi revizuite sau completate urmând procedura descrisă la articolul 31.

Comisia trebuie să examineze orice cerere formulată de un stat membru.”

Normele de bază menționate la articolul 31 sunt definite la articolul 30 din Tratatul Euratom, care prevede următoarele:

„Articolul 30

La nivelul Comunității se instituie norme de bază cu privire la protecția sănătății populației și lucrătorilor împotriva pericolelor care rezultă din radiațiile ionizante.

„Norme de bază” înseamnă:

(a) dozele maxime admise în condiții de securitate suficientă;

(b) expunerile și contaminările maxime admise;

(c) principiile fundamentale de supraveghere medicală a lucrătorilor.”

b) Schimbarea propusă a temeiului juridic

ENVI a solicitat Comisiei pentru afaceri juridice examinarea pertinenței modificării temeiului juridic al propunerii prin înlocuirea articolelor 31 și 32 din Tratatul Euratom cu articolul 192 alineatul (1) din TFUE pe baza depunerii unui amendament în acest sens de către raportoarea Michèle Rivasi.

Articolul 192 alineatul (1) din TFUE stabilește următoarele:

„(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 191.

[...]”

Obiectivele sunt definite la articolul 191 alineatul (1) din TFUE:

„1. Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:

- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

- ocrotirea sănătății persoanelor;

- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;

- promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.”

Raportoarea ENVI justifică amendamentul prin care introduce articolul 192 alineatul (1) din TFUE după cum urmează: „Prezenta directivă se referă la apa destinată consumului uman. Radionuclizii din apa destinată consumului uman în prezent sunt tratați în temeiul Directivei 98/83/CE (Directiva privind apa potabilă) care stabilește parametrii valorici pentru tritiu și doza totală orientativă. Comisia ar fi trebuit să adopte în mod normal măsurile privind frecvența controalelor și metodele pentru acestea în conformitate cu procedura de reglementare cu control (așteptată în 2000). Prin urmare, este adecvată folosirea aceluiași temei legal ca în Directiva 98/83/CE. Dacă radionuclizii au fost tratați în temeiul Tratatului Euratom, iar orice alt contaminant cancerigen, cum ar fi substanțele chimice, au fost tratate în temeiul Tratatului, nu s-a putut ține cont de impactul cumulativ al efectelor adverse. În concordanță cu votul Parlamentului European privind raportul Belet [P7_TA (2011) 0055] din 15.2.2011, normele de radioprotecție trebuie să fie, prin urmare, tratate în temeiul Tratatului.”

III. Analiză

1. Principiile stabilite de Curte

Din jurisprudența Curții, se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiului juridic. În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură constituțională[2]. În al doilea rând, conform articolului 13 alineatul (2) din TUE, fiecare instituție este chemată să acționeze în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratat[3]. În al treilea rând, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic al unui act comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului jurisdicțional, printre care figurează în special scopul și conținutul actului”.

2. Temeiul juridic ales de Comisie

Comisia explică alegerea privind temeiul juridic după cum urmează: „Dispozițiile prezentei directive sunt în relație cu normele de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației. În consecință, s-a ales ca temei juridic Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolele 31 și 32.”[4]

3. Obiectivul și conținutul directivei propuse

Propunerea de directivă a Consiliului stabilește cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman. Obiectivul este adoptarea acestor cerințe „în cadrul unei legislații specifice care să garanteze uniformitatea, coerența și exhaustivitatea legislației privind protecția împotriva radiațiilor” (considerentul 4), prin dispunerea de parametri valorici, frecvențe și metode de control al substanțelor radioactive cum ar fi radonul, tritiul și alte substanțe radioactive.

Articolul 4 din propunerea de directivă stabilește o obligație generală a statelor membre de a lua măsurile necesare în vederea stabilirii unui program adecvat de control; articolul 5 cere statelor membre să stabilească parametrii valorici pentru controlul substanțelor radioactive și articolele 6-8 se referă la metodele de control, de prelevare a probelor și de analiză care trebuie aplicate în statele membre. Anexa I prevede în detaliu parametrii valorici, în timp ce anexa II stabilește modalitățile de control care trebuie respectate de statele membre, în special frecvența controalelor.

Tratatul Euratom permite Comunității să reglementeze utilizarea energiei nucleare de către statele membre, în special în ceea ce privește garanțiile nucleare și protecția sănătății. În conformitate cu articolul 2 litera (b) din Tratatul Euratom, Comunitatea trebuie, așa cum prevede Tratatul, „să stabilească norme unitare de securitate pentru protecția sanitară a populației și a lucrătorilor și să vegheze la aplicarea acestora”. Titlul II capitolul 3 din Tratat, privind protecția sănătății, conține prevederi referitoare la normele de bază privind protecția împotriva radiațiilor ionizante. Normele de bază, în temeiul articolului 30 vizează „protecția sănătății populației și lucrătorilor împotriva pericolelor care rezultă din radiațiile ionizante”; aceste norme se referă, de exemplu la „dozele maxime admise în condiții de securitate suficientă” și la „expunerile și contaminările maxime admise”. Astfel măsurile propuse în prezenta directivă ar putea fi considerate norme de bază în temeiul articolelor 31 și 32 din Tratatul Euratom.

4. Articolul 192 TFUE ca temei juridic

Pe de altă parte, având în vedere că articolul 192 din TFUE se referă la protecția sănătății și a mediului, el ar putea fi de fapt temeiul legal corespunzător pentru adoptarea măsurii în cauză (așa cum susține raportoarea ENVI în proiectul de raport). Ar trebui subliniat faptul că alegerea acestui temei legal ar implica trecerea de la procedura de consultare la procedura legislativă ordinară, cu participarea deplină a Parlamentului.

Articolul 192 din TFUE oferă temei legal pentru măsurile care vizează atingerea obiectivelor menționate la articolul 191 din TFUE, printre altele, conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului (prima liniuță) și ocrotirea sănătății persoanelor (a doua liniuță).

Directiva 98/83/CE (Directiva generală privind apa potabilă), așa cum menționează raportoarea în motivarea sa pentru modificarea temeiului juridic, se bazează pe articolul 130s alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, fostul temei juridic pentru politica de mediu. Propunerea se încadrează în mod clar în contextul mai larg al Directivei 98/83/CE.

De asemenea, ar trebui evidențiat faptul că, în motivarea sa, raportoarea ENVI se referă la Rezoluția Parlamentului European din 15 februarie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică (reformare)[5] în care Parlamentul a adoptat un amendament pentru modificarea temeiului juridic propus, articolul 31 din Tratatul Euratom, și înlocuirea cu articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE. Comisia pentru afaceri juridice, în avizul său privind temeiul juridic[6], a ajuns la concluzia că „propunerea ar putea fi considerată ca o măsură în domeniul fitosanitar și/sau veterinar care are ca obiectiv direct protecția sănătății populației”, principalul argument fiind că hotărârea Curții menționată anterior (care a confirmat articolul 30 din Tratatul Euratom ca temei juridic pentru reformarea regulamentului) nu a respins recurgerea la articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE, care nu exista, ca temei juridic, la momentul în care Curtea s-a pronunțat[7].

În concluzie, propunerea examinată se prezintă ca o măsură specifică privind controlul nivelurilor de radioactivitate a apei destinate consumului uman. Totuși ea nu invalidează punctul de vedere potrivit căruia propunerea rămâne o măsură pentru atingerea obiectivului protecției sănătății publice stabilit la articolul 192 alineatul (1) corelat cu articolul 191 din TFUE, având în vedere, în special, faptul că în 1998 legislatorul care a adoptat Directiva 98/83/CE a avut intenția de a reglementa în general efectele nefaste ale „contaminării apei destinate consumului uman”.

Recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 6 noiembrie 2012. Prin urmare, în cursul reuniunii sale, aceasta a hotărât, cu 22 de voturi pentru, unul împotrivă și nicio abținere[8], să recomande că temeiul juridic corespunzător pentru propunerea de directivă de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman ar trebui să fie articolul 192 alineatul (1) din TFUE.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).
  • [2]  Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, REC, [2001], p. I -9713, punctul 5; C-370/07 Comisia/Consiliu, Rec., 2009, p. I-8917, punctele 46-49; Avizul 1/08, Acordul general privind comerțul în domeniul serviciilor, Rec. [2009], p. I-11129, punctul 110.
  • [3]  Cauza C-403/01, Comisia/Consiliul, Rec. 2007, p. I-9045, punctul 49 și jurisprudența citată.
  • [4]  COM(2011)0608, Expunerea de motive, p. 3.
  • [5]  COM(2010)0184 - C7-0137/2010 - 2010/0098(CNS), P7_TA(2011)0055.
  • [6]  PE 452.905v01-00.
  • [7]  Ar trebui subliniat faptul că, la 4 octombrie 2012, Comisia și-a anunțat intenția de a retrage propunerea de reformare și „de a adapta regulamentul la noul Regulament privind procedura comitetelor, care a intrat în vigoare în martie 2011” [Comunicarea Comisiei privind evaluările complexe de risc și securitate („testele de stres”) ale centralelor nucleare din Uniunea Europeană și activitățile conexe (COM (2012)0571), p. 13].
  • [8]  La votul final au fost prezenți: Luigi Berlinguer, Françoise Castex (vicepreședintă), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Francesco Enrico Speroni, Evelyn Regner (vicepreședintă), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka, Sylvie Guillaume (supleantă în conformitate cu articolul 187 alineatul (2) din Regulamentul de procedură).

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie (20.12.2012)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman

(COM(2012)0147 – C7‑0105/2012 – 2012/0074(NLE))

Raportoare pentru aviz: Judith A. Merkies

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul propunerii Comisiei este includerea cerințelor privind controlul substanțelor radioactive în cadrul unei legislații specifice în temeiul Tratatului Euratom în vederea menținerii uniformității, coerenței și exhaustivității legislației privind protecția împotriva radiațiilor la nivelul Uniunii. Într-o a doua etapă, Comisia intenționează să elimine aceste cerințe din Directiva 98/83/CE (Directiva privind apa potabilă).

Raportoarea regretă că, întrucât directiva în cauză intră în domeniul de aplicare a Tratatului Euratom, Parlamentul European joacă doar un rol limitat în procesul de luare a deciziilor. Prin urmare, raportoarea solicită Comisiei ca, la elaborarea și revizuirea directivei, să acorde atenția corespunzătoare avizului Parlamentului European. Raportoarea își exprimă, de asemenea, preocupările legate de punerea în aplicare a directivei, întrucât cerințele referitoare la substanțele radioactive ce decurg din Directiva privind apa potabilă nu au fost puse în aplicare până în prezent.

Raportoarea consideră că această propunere ar putea periclita uniformitatea legislației europene referitoare la apă și la apa potabilă, care, în prezent, intră în domeniul de aplicare a Tratatului privind Uniunea Europeană. Prin urmare, Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri pentru a garanta faptul că măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu cele incluse în Directiva 98/83/CE și cu alte acte legislative privind apa, cum ar fi Directivele 2000/60/CE și 2006/118/CE, precum și cu protecția celorlalte tipuri de apă, cum ar fi apa subterană, de contaminarea radioactivă.

Este important ca în domeniul de aplicare a directivei să intre și apa folosită în industria alimentară. Cu toate acestea, unul dintre aspectele pozitive este includerea de către Comisia Europeană, în versiunea revizuită a propunerii, a radonului printre parametrii valorici și a apei îmbuteliate ca sursă de apă.

În plus, este important ca cetățenii să fie pe deplin informați cu privire la calitatea apei destinate consumului. În consecință, statele membre trebuie să includă informații privind substanțele radioactive din aceste tipuri de apă atât în rapoartele lor trienale referitoare la apa destinată consumului uman, cât și în cele referitoare la siguranța nucleară.

În cazul în care statele membre nu respectă dispozițiile prezentei directive, ele vor trebui să ia măsuri fără întârziere pentru a restabili calitatea apei și pentru a reduce eventualele riscuri la adresa sănătății publice.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Ingerarea de apă este una dintre căile de introducere a substanțelor radioactive în organismul uman. În conformitate cu Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, expunerea populației în ansamblu la practici care implică un risc datorat radiațiilor ionizante trebuie să fie menținută la nivelul cel mai scăzut ce poate fi atins în mod rezonabil.

(1) Ingerarea de apă este una dintre căile de introducere a substanțelor radioactive în organismul uman. În conformitate cu Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, expunerea populației în ansamblu la practici care implică un risc datorat radiațiilor ionizante, ținând seama de expunerea cumulativă pe termen lung, trebuie să fie menținută la nivelul cel mai scăzut posibil.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Parametrii valorici se bazează pe cunoștințele științifice disponibile, ținându-se seama de principiul precauției. Valorile respective au fost selectate pentru a garanta că apa destinată consumului uman poate fi consumată în condiții de siguranță pe întreaga durată a vieții, luând ca referință persoanele cele mai vulnerabile, și că, astfel, prezintă un nivel ridicat de protecție a sănătății.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul nerespectării unui parametru care îndeplinește funcția de indicator, statul membru respectiv trebuie să analizeze dacă nerespectarea în cauză prezintă un risc pentru sănătatea umană și, după caz, trebuie să ia măsurile corective necesare pentru a restabili calitatea apei.

(6) În cazul nerespectării unui parametru care îndeplinește funcția de indicator, statul membru respectiv trebuie să analizeze și să determine cauza acestui lucru, să stabilească dacă nerespectarea în cauză prezintă un risc pentru sănătatea umană, inclusiv pe termen lung, și să ia măsurile corective necesare pentru a restabili cât mai rapid calitatea apei în conformitate cu criteriile de calitate stabilite în prezenta directivă. Măsurile corective în cauză pot consta chiar în închiderea instalației respective, în cazul în care calitatea apei justifică luarea unor astfel de măsuri. În cazul în care astfel de măsuri corective sunt necesare pentru a restabili calitatea apei destinate consumului uman, ar trebui să se acorde prioritate măsurilor care soluționează problema la sursă.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Consumatorii trebuie să fie informați în mod adecvat cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.

(7) Consumatorii ar trebui să fie informați în mod adecvat, complet, transparent și imparțial cu privire la calitatea apei destinate consumului uman și ar trebui avertizați cât mai curând posibil cu privire la acțiunile corective adoptate de autoritățile competente în vederea remedierii eventualei degradări a calității acestor ape. În plus, ar trebui avute în vedere atât nevoile tehnice și statistice ale Comisiei, cât și drepturile persoanelor de a obține informații adecvate privind calitatea apei destinate consumului uman.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Este necesară includerea în directivă a apei folosite în industria alimentară.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Fiecare stat membru trebuie să instituie programe de control pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive.

(9) Fiecare stat membru ar trebui să instituie programe de control solide pentru a verifica dacă apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Metodele utilizate pentru analiza calității apei destinate consumului uman trebuie să fie de natură să garanteze că rezultatele obținute sunt fiabile și comparabile.

(10) Metodele utilizate pentru analiza calității apei destinate consumului uman ar trebui să fie de natură să garanteze că rezultatele obținute sunt fiabile și comparabile. Programele de control în cauză ar trebui să fie adaptate nevoilor locale și să îndeplinească cerințele minime de control prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Pentru a asigura coerența politicii europene în domeniul apei, parametrii valorici, frecvențele și metodele de control al substanțelor radioactive prevăzute de prezenta directivă ar trebui să fie compatibile cu Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării1 și cu Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman2.

 

De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să se asigure că, la revizuirea Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei3 și a Directivei 2006/118/CE4, se face trimitere la prezenta directivă pentru a proteja pe deplin toate tipurile de apă de contaminarea cu substanțe radioactive.

 

______________

 

1 JO L 372, 27.12.2006, p. 19.

 

2 JO L 330, 5.12.1998, p. 32.

 

3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

 

4 JO L 372, 27.12.2006, p. 19.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul prezentei directive, se aplică definițiile de la articolul 2 din Directiva 98/83/CE a Consiliului.

(1) În sensul prezentei directive, se aplică definițiile de la articolul 2 din Directiva 98/83/CE a Consiliului.

 

(2) Pe lângă definițiile menționate la alineatul (1), se aplică următoarele definiții:

 

(a) „substanță radioactivă” înseamnă orice substanță care conține unul sau mai mulți radionuclizi cu un nivel de concentrație sau activitate care nu poate fi neglijat din punct de vedere al radioprotecției;

 

(b) „doză totală orientativă” înseamnă doza efectivă angajată destinată ingerării timp de un an, rezultând din toți radionuclizii atât de origine naturală, cât și artificială, a căror prezență a fost detectată într-o rezervă de apă, cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produșilor de dezintegrare a radonului cu viață scurtă;

 

(c) „parametru valoric” înseamnă valoarea în cazul căreia statele membre analizează dacă prezența substanțelor radioactive în apa destinată consumului uman prezintă un risc pentru sănătatea umană și, după caz, iau măsurile corective necesare pentru a îmbunătăți calitatea apei până la un nivel care respectă cerințele legate de protecția sănătății umane din punct de vedere al radioprotecției.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se aplică apei destinate consumului uman, cu excepțiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/83/CE, stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din respectiva directivă.

Prezenta directivă se aplică apei destinate consumului uman, adică apei potabile și apei utilizate în industria alimentară, cu excepțiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/83/CE, stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din respectiva directivă.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/29/Euratom, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a institui un program adecvat de control care să asigure că apa destinată consumului uman respectă parametrii valorici stabiliți în conformitate cu prezenta directivă.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 96/29/Euratom, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a institui un program adecvat de control care să asigure că apa destinată consumului uman respectă parametrii valorici stabiliți în conformitate cu prezenta directivă. Apa destinată consumului uman respectă prezenta directivă dacă:

 

(a) nu conține substanțe radioactive care, prin numărul sau concentrația lor, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană și

 

(b) respectă cerințele minime prevăzute la anexa I și la anexa III; precum și dacă, în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolului 9 și în conformitate cu tratatul, statele membre iau toate celelalte măsuri necesare pentru a se asigura că apa destinată consumului uman îndeplinește cerințele prezentei directive.

 

(2) Statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare a prezentei directive nu determină în nicio situație, direct sau indirect, nici deteriorarea calității actuale a apei destinate consumului uman, în măsura în care acest lucru influențează protecția sănătății umane, și nici creșterea poluării apelor folosite pentru producerea apei potabile.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură controlul regulat al apei destinate consumului uman în conformitate cu anexa II, verificând concentrațiile substanțelor radioactive pentru ca acestea să nu depășească parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5.

Statele membre asigură controlul regulat al apei destinate consumului uman în conformitate cu anexa II, verificând concentrațiile substanțelor radioactive pentru ca acestea să nu depășească parametrii valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5. Acest control ține seama de expunerea cumulativă pe termen lung a populației și se desfășoară în cadrul controalelor menționate la articolul 7 din directiva 98/83/CE. Controlul include analize de referință care vizează caracterizarea conținutului radiologic al apei și optimizarea strategiei analitice și a analizelor periodice realizate în conformitate cu metodele definite în anexa III.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că toate laboratoarele responsabile cu analiza probelor de apă destinată consumului uman au un sistem analitic de control al calității. De asemenea, ele se asigură că sistemul respectiv este supus unor controale ocazionale efectuate de către o entitate independentă aprobată în acest scop de autoritatea competentă.

(2) Statele membre se asigură că toate laboratoarele responsabile cu analiza probelor de apă destinată consumului uman au un sistem analitic de control al calității. De asemenea, ele se asigură că sistemul respectiv este supus unor controale periodice efectuate de către o entitate independentă aprobată în acest scop de autoritatea competentă.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Finanțarea controalelor se face în conformitate cu capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor1. În caz de poluare rezultată în urma activităților umane, costurile vor fi asumate de poluator.

 

 

___________

 

1 JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

Justificare

În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În caz de nerespectare a parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu articolul 5, statul membru analizează dacă respectiva nerespectare reprezintă un risc pentru sănătatea umană. În cazul în care există un astfel de risc, statul membru trebuie să ia măsurile corective necesare pentru a restabili calitatea apei.

(2) În caz de nerespectare a parametrilor valorici stabiliți pentru radon și pentru doza totală orientativă (DTO) provenită din surse naturale, statul membru analizează imediat dacă respectiva nerespectare reprezintă un risc pentru sănătatea umană. În cazul în care există un astfel de risc, statul membru în cauză se asigură că măsurile corective necesare sunt luate în cel mai scurt timp posibil pentru a restabili calitatea apei ținând cont de condițiile locale. Se acordă prioritate aplicării acestor măsuri, precum și soluțiilor menite să rezolve problema poluării la sursă, ținându-se seama, printre altele, de măsura în care parametrul valoric relevant a fost depășit și de eventualul pericol la adresa sănătății umane. Măsurile corective în cauză pot consta chiar în închiderea instalației respective în cazul în care calitatea apei justifică luarea unor astfel de măsuri. De asemenea, statul membru pune în aplicare măsuri de tipul „poluatorul plătește”.

 

În caz de nerespectare a parametrilor valorici prevăzuți pentru tritiu și DTO provenită din activitățile umane, statul membru se asigură că este demarată imediat o anchetă pentru a identifica originea poluării și pentru a stabili natura, amploarea și impactul său dozimetric. Ancheta ia în considerare toate mediile susceptibile de a fi contaminate și totalitatea căilor de expunere. Statul membru respectiv se asigură că sunt întreprinse acțiunile corective necesare pentru a restabili o calitate a apei care să respecte parametrii valorici.

 

Statele membre asigură, de asemenea, interzicerea distribuției apei destinate consumului uman care constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană, limitarea utilizării acesteia sau adoptarea oricărei alte măsuri necesare pentru a proteja sănătatea umană. În astfel de cazuri, consumatorii sunt informați de îndată în acest sens și li se oferă consilierea necesară.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă riscul pentru sănătatea umană nu poate fi considerat minor, statele membre se asigură că utilizatorii sunt informați.

(3) Statele membre se asigură că rezultatele analizelor sunt publicate și puse la dispoziție în mod deschis pe internet. Dacă riscul pentru sănătatea umană nu poate fi considerat minor, statele membre se asigură că utilizatorii sunt preveniți cât mai curând posibil și că sunt puse la dispoziție fără întârziere surse alternative și necontaminate de aprovizionare cu apă.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Informarea și întocmirea de rapoarte

 

(1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt puse la dispoziția consumatorilor informații adecvate și actualizate privind calitatea apei destinate consumului uman în toate cazurile, nu numai atunci când riscurile la adresa sănătății umane nu pot fi considerate neglijabile.

 

(2) Toate statele membre care dispun de sisteme de apă aflate în zone unde există eventuale surse de contaminare radioactivă, fie ele naturale sau construite de om, includ informații referitoare la concentrațiile de substanțe radioactive din apa destinată consumului uman în rapoartele lor trienale referitoare la calitatea apei destinate consumului uman, astfel cum prevede articolul 13 din Directiva 98/83/CE.

 

(3) Astfel cum prevede articolul 13 din Directiva 98/83/CE, Comisia include în raportul său referitor la calitatea apei destinate consumului uman de pe teritoriul Comunității concluziile statelor membre privind substanțele radioactive din apa destinată consumului uman.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [un an de la data la care se face referire la articolul 11 – data precisă urmează să fie inserată de Oficiul pentru Publicații]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [un an de la data la care se face referire la articolul 11 – data precisă urmează să fie inserată de Oficiul pentru Publicații]. Statele membre comunică de îndată Comisiei și Parlamentului European textul acestor acte.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(2) Statele membre comunică Comisiei și Parlamentului European textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Revizuire

 

Cel puțin o dată la cinci ani, Comisia revizuiește anexele în lumina progreselor științifice și tehnice și, după caz, prezintă propuneri de modificare.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Prezenta directivă se adresează Comisiei, Parlamentului European și statelor membre.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un stat membru nu are obligația de a controla prezența tritiului în apa potabilă sau radioactivitatea acesteia pentru a stabili doza totală orientativă în cazul în care constată, pe baza altor controale efectuate, că atât nivelurile tritiului cât și cele ale dozei totale orientative calculate sunt net inferioare parametrului valoric. Nu se prevede controlul prezenței radonului în apa potabilă atunci când un stat membru constată, pe baza altor controale efectuate, că nivelurile radonului sunt net inferioare parametrului valoric. În aceste cazuri, statul membru informează Comisia cu privire la motivele deciziei sale, inclusiv cu privire la rezultatele celorlalte controale efectuate.

Un stat membru nu are obligația de a controla prezența tritiului în apa potabilă sau radioactivitatea acesteia pentru a stabili doza totală orientativă în cazul în care constată, pe baza altor controale efectuate, că atât nivelurile tritiului cât și cele ale dozei totale orientative calculate sunt net inferioare parametrului valoric. Nu se prevede controlul prezenței radonului în apa potabilă atunci când un stat membru constată, pe baza altor controale efectuate, că nivelurile radonului sunt net inferioare parametrului valoric. În aceste cazuri, statul membru informează Comisia și Parlamentul European cu privire la motivele deciziei sale, inclusiv cu privire la rezultatele celorlalte controale efectuate.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, pentru a se asigura respectarea prezentei directive, sunt utilizate rezultatele altor programe de supraveghere sau investigații decât cele necesare în conformitate cu primul paragraf de la prezentul punct, statul membru comunică Comisiei motivele acestei decizii, inclusiv rezultatele relevante ale respectivelor programe de control sau investigații.

În cazul în care, pentru a se asigura respectarea prezentei directive, sunt utilizate rezultatele altor programe de supraveghere sau investigații decât cele necesare în conformitate cu primul paragraf de la prezentul punct, statul membru comunică Comisiei și Parlamentului European motivele acestei decizii, inclusiv rezultatele relevante ale respectivelor programe de control sau investigații. Acesta nu ar trebui să se bazeze doar pe informațiile furnizate de părțile interesate.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

18.12.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

António Fernando Correia de Campos, Andrzej Grzyb, Roger Helmer, Vladimír Remek, Peter Skinner

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.1.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

61

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Margrete Auken, Minodora Cliveti, José Manuel Fernandes, Vicky Ford, Linda McAvan, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Kārlis Šadurskis, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Olle Ludvigsson