ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

7.2.2013 - (COM(2011)0895 – C7-0007/2012– 2011/0439(COD)) - ***I

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Марк Тарабела


Процедура : 2011/0439(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0034/2013
Внесени текстове :
A7-0034/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

(COM(2011)0895 – C7–0007/2012– 2011/0439(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0895),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1, член 62 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0007/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Парламента на Република Швеция и Камарата на общините на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2012 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 9 октомври 2012 г.[2],

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по международна търговия, както и на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие и комисията по правни въпроси (A7–0034/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) За да се гарантира отварянето за конкуренция на възлагането на поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, трябва да се изготвят разпоредби, координиращи процедурите за възлагане на поръчки над определена стойност. Такава координация е необходима за гарантиране на спазването на принципите от Договора за функционирането на Европейския съюз и в частност свободното движение на стоки, свободата за установяване и свободата за извършване на услуги, както и произтичащите от тях принципи като равнопоставеността, липсата на дискриминация, взаимното признаване, пропорционалността и прозрачността. Предвид естеството на отраслите, засегнати от тази координация, те трябва да установят рамка за добра търговска практика и трябва да позволяват максимална гъвкавост едновременно с осигуряването на прилагането на тези принципи.

(2) За да се гарантира отварянето за конкуренция на възлагането на поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, трябва да се изготвят разпоредби, координиращи процедурите за възлагане на поръчки над определена стойност. Такава координация е необходима за гарантиране на спазването на принципите от Договора за функционирането на Европейския съюз и в частност свободното движение на стоки, свободата за установяване и свободата за извършване на услуги, както и произтичащите от тях принципи като равнопоставеността, липсата на дискриминация, взаимното признаване, пропорционалността и прозрачността. Предвид естеството на отраслите, засегнати от тази координация, те трябва да установят рамка за добра търговска практика и трябва да позволяват максимална гъвкавост на всяко равнище от процедурата за възлагане на обществени поръчки, като по-специално благоприятстват малките и средните предприятия, едновременно с осигуряването на прилагането на тези принципи. Правилата за възлагане на обществени поръчки трябва да спазват разпределението на правомощията съгласно разпоредбите на член 14 от ДФЕС и Протокол № 26 относно услугите от общ интерес. Прилагането на тези правила не следва да ограничава свободата на публичните органи да решават как да изпълняват своите задължения за осигуряване на обществени услуги.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“ като един от пазарните инструменти, които трябва да се използват за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и едновременно с това за гарантиране на най-ефективното използване на публичните средства. За тази цел текущите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки трябва да се ревизират и модернизират, за да се повиши ефективността на публичните разходи, да се улесни по-специално участието на малките и средните предприятия в обществените поръчки и да се разреши на възложителите да използват по-добре обществените поръчки в подкрепа на общи обществени цели. Налице е също така необходимост от изясняване на основните понятия за осигуряване на по-голяма правна сигурност и за включване на определени аспекти на съотносимата утвърдена практика на Съда на Европейския съюз.

(4) Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“ като един от пазарните инструменти, които трябва да се използват за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и едновременно с това за гарантиране на най-ефективното използване на публичните средства. За тази цел текущите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки трябва да се ревизират и модернизират, за да се повиши ефективността на публичните разходи, да се осигури съотношение качество-цена, да се улесни равният достъп и справедливото участие на малките и средните предприятия и занаятчиите в обществените поръчки както на местно равнище, така и на равнището на Съюза, и да се разреши на възложителите да използват по-добре обществените поръчки в подкрепа на устойчивото производство и потребление. Налице е също така необходимост от изясняване на основните понятия за осигуряване на по-голяма правна сигурност и за включване на определени аспекти на съотносимата утвърдена практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Вътрешният пазар и международните пазари са все по-свързани помежду си и поради това ценностите на Съюза като прозрачност, принципна позиция срещу корупцията, принцип на реципрочност и развитие на социалните права и правата на човека следва да бъдат насърчавани по подходящ начин в политиките в сферата на обществените поръчки.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Също така е целесъобразно да се припомни, че настоящата директива не следва нито да засяга законодателството на държавите членки в областта на социалната сигурност, нито следва да разглежда либерализацията на услугите от общ икономически интерес, запазени за публичноправните или частните субекти, или приватизацията на публичноправните субекти, предоставящи услуги. Следва освен това да се припомни, че държавите членки са свободни да организират предоставянето на задължителни социални услуги или на други услуги като например пощенски услуги или като услуги от общ икономически интерес, или като неикономически услуги от общ интерес, или като смесица от тях. Целесъобразно е да се поясни, че неикономическите услуги от общ интерес не следва да попадат в обхвата на настоящата директива.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) По силата на член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, по-специално за да се насърчи устойчивото развитие. Настоящата директива разяснява по какъв начин възложителите могат да допринесат за защитата на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие, като същевременно осигурят най-добро съотношение качество-цена за своите поръчки.

(5) Настоящата директива разяснява по какъв начин възложителите могат да допринесат за защитата на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие, като същевременно осигурят най-добро съотношение качество-цена за своите поръчки.

Обосновка

Социалните съображения не са обхванати в достатъчна степен в предложението на Комисията.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Необходимо е понятието за обществена поръчка или определението за това какво представлява една отделна поръчка да бъдат възможно най-близки до тези, които се прилагат съгласно Директива […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно обществените поръчки, като се отчита спецификата на отраслите, попадащи в приложното поле на настоящата директива. Понятието за отделна обществена поръчка обхваща всички доставки, строителство и услуги, необходими за изпълнението на отделен проект – например отделен строителен проект или съвкупност от строителство, доставки и/или услуги. Признаците за наличие на един отделен проект могат например да включват цялостно предварително планиране и замисъл от страна на възложителя, факта, че различните закупени елементи изпълняват една отделна икономическа и техническа функция или че са по някакъв друг начин логически обвързани и се изпълняват в кратък период от време.

(6) Необходимо е понятието за обществена поръчка или определението за това какво представлява една отделна поръчка да бъдат възможно най-близки до тези, които се прилагат съгласно Директива […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно обществените поръчки, като се отчита спецификата на отраслите, попадащи в приложното поле на настоящата директива. Понятието за отделна обществена поръчка обхваща всички доставки, строителство и услуги, необходими за изпълнението на отделен проект – например отделен строителен проект или съвкупност от строителство, доставки и/или услуги.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Дори да не водят задължително до корупционни действия, действителните, потенциалните или предполагаемите конфликти на интереси имат висок потенциал да повлияят неправомерно върху решенията при възлагането на обществените поръчки, което води до изкривяване на конкуренцията и застрашаване на равнопоставеността на оферентите. Следователно трябва да се установят ефективни механизми за предотвратяване, откриване и премахване на конфликтите на интереси. Предвид разликите в процесите за взимане на решения на възлагащите органи и предприятията, е подходящо тези разпоредби да се ограничат до обществените поръчки, възлагани от първите.

(12) Дори да не водят задължително до корупционни действия, действителните, потенциалните или предполагаемите конфликти на интереси имат висок потенциал да повлияят неправомерно върху решенията при възлагането на обществените поръчки, което води до нарушаване на конкуренцията и застрашаване на равнопоставеността на оферентите. Следователно трябва да се установят ефективни механизми за предотвратяване, откриване и премахване на конфликтите на интереси. Освен това с цел да се гарантира ефикасна защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, държавите членки следва да гарантират, че всеки член на персонала, който добросъвестно докладва неразкрити конфликти, е защитен от репресивни мерки, тормоз или действия, причиняващи вреда. В този контекст репресивна мярка означава всяко пряко или непряко действие с цел вреда, изказано, отправено като заплаха или предприето срещу дадено лице, вследствие на подобно действие. Предвид разликите в процесите за взимане на решения на възлагащите органи и предприятията, е подходящо тези разпоредби да се ограничат до обществените поръчки, възлагани от първите.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Резултатите от оценката показват, че изключването на определени услуги от пълното прилагане на настоящата директива следва да се преразгледа. Вследствие от това пълното приложение на директивата се разширява върху определен брой услуги (например хотелиерските и правните услуги – и двете свързани с особено висок дял на трансгранична търговия).

заличава се

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) Договорите за услуги в областта на гражданската отбрана, гражданската защита и предотвратяването на опасности следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива. Тези области включват, по-специално, спешната помощ, която следва да се разграничава от транспортирането на болни. С цел да се гарантира успешна гражданска защита и спешно реагиране в интерес на обществеността, следва да бъде достатъчно да се прилагат принципите на Договорите.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Поради специфичното си естество други категории услуги продължават да имат ограничено трансгранично измерение, а именно така наречените персонални услуги като определени социални, здравни и образователни услуги. Тези услуги се извършват в специфичен контекст, който се различава силно в отделните държави членки поради различни културни традиции. Следователно трябва да се установи специален режим за поръчки за тези услуги с по-висок праг от 1 000 000 EUR. В конкретния контекст на поръчките в тези отрасли, персонални услуги със стойности под този праг обикновено не представляват интерес за доставчиците от други държави членки, освен ако няма конкретни признаци за противното, като например финансиране от страна на Съюза за трансгранични проекти. Поръчки за персонални услуги над този праг трябва да са обект на изискванията за прозрачност, действащи в рамките на целия Съюз. Предвид значението на културния контекст и деликатния характер на тези услуги, държавите членки трябва да имат голяма свобода да организират избора на доставчиците на услуги по считания от тях за най-подходящ начин. Правилата на настоящата директива отчитат тази безусловна необходимост, като налагат единствено спазването на основните принципи за прозрачност и равнопоставеност и гарантират възможността възложителите да прилагат специални качествени критерии за избора на доставчици на услуги като критериите, установени в доброволната европейска рамка за качеството на социалните услуги на Комитета за социална закрила на Европейския съюз. Държавите членки и/или възложителите продължават да разполагат със свободата да извършват тези услуги сами или да организират социалните услуги по начин, който не включва възлагане на обществени поръчки – например само финансирайки такива услуги или предоставяйки лицензи или разрешения на всички икономически оператори, отговарящи на условията, установени предварително от възложителя, без ограничения или квоти, стига тази система да гарантира в достатъчна степен разгласяването и да отговаря на принципите за прозрачност и липса на дискриминация.

(17) Резултатите от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за оценка – въздействието и ефективността на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки“, показаха, че изключването на определени услуги от пълното прилагане на директивата следва да се преразгледа. Поради специфичното си естество някои категории услуги продължават да имат ограничено трансгранично измерение, като например така наречените персонални услуги като определени социални, здравни и образователни услуги. Тези услуги се извършват в специфичен контекст, който се различава силно в отделните държави членки поради различни културни традиции. Следователно трябва да се установи специален режим за поръчки за тези услуги с по-висок праг от 1 000 000 EUR. Персонални услуги със стойности под този праг обикновено не представляват интерес за доставчиците от други държави членки, освен ако няма конкретни признаци за противното, като например финансиране от страна на Съюза за трансгранични проекти. Поръчки за персонални услуги над този праг трябва да са обект на изискванията за прозрачност, действащи в рамките на целия Съюз. Предвид значението на културния контекст и деликатния характер на тези услуги, държавите членки трябва да имат голяма свобода да организират избора на доставчиците на услуги по считания от тях за най-подходящ начин. Правилата на настоящата директива отчитат тази безусловна необходимост, като налагат единствено спазването на основните принципи за прозрачност и равнопоставеност и гарантират възможността възложителите да прилагат специални качествени критерии за избора на доставчици на услуги като критериите, установени в доброволната европейска рамка за качеството на социалните услуги на Комитета за социална закрила на Европейския съюз. Държавите членки и/или възложителите продължават да разполагат със свободата да извършват тези услуги сами или да организират социалните услуги по начин, който не включва възлагане на обществени поръчки – например само финансирайки такива услуги или предоставяйки лицензи или разрешения на всички икономически оператори, отговарящи на условията, установени предварително от възложителя, без ограничения или квоти, стига тази система да гарантира в достатъчна степен разгласяването и да отговаря на принципите за прозрачност и липса на дискриминация. Настоящата директива не следва да се прилага за изпитани процедури на държавите членки, които са основани на свободния избор на потребителите на доставчици на услуги за услуги от общ интерес (т.е. система за ваучери, модел на свободен избор, триъгълна връзка) при условие че се вземат под внимание общите принципи на Договорите за равно третиране и прозрачност.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Тъй като е предназначена за държавите членки, настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, изпълнявани от международни организации от тяхно име и за тяхна сметка. Въпреки това е необходимо да се изясни до каква степен настоящата директива трябва да се прилага към обществените поръчки, регламентирани от конкретни международни правила.

(18) Тъй като е предназначена за държавите членки, настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, изпълнявани от международни организации от тяхно име и за тяхна сметка. Въпреки това е необходимо да се изясни до каква степен настоящата директива трябва да се прилага към обществените поръчки, регламентирани от конкретни международни правила. Институциите на Съюза следва по-специално да отчетат промените, предвидени в настоящата директива, и съответно да адаптират своите собствени правила за възлагане на обществени поръчки, за да отразят тези промени.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а) Възлагането на обществени поръчки за определени радио и аудиовизуални медийни услуги от доставчици на медийни услуги следва да позволява отчитане на аспекти с културна или социална значимост, които правят неподходящо прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки. Поради тези причини следва да се предвиди изключение за обществените поръчки за услуги, възлагани от самите доставчици на медийни услуги, за закупуване, разработване, продуциране или съвместно продуциране на стандартни предавания и други подготвителни услуги, като например свързаните със сценарии или художествени дейности, необходими за продуцирането на предаването. Следва също да се поясни, че това изключение следва да се прилага за медийните услуги за радио- и телевизионно разпространение, както и за услугите по заявка (нелинейни услуги). Това изключение обаче не следва да се прилага за доставките на техническо оборудване, необходимо за продуциране, съвместно продуциране и радио- и телевизионно разпространение на такива предавания.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Изпълнението и прилагането на съответното законодателство на Съюза, отварящо даден отрасъл или част от него, ще се счита за достатъчно основание да се предполага, че има свободен достъп до въпросния пазар. Това съответно законодателство трябва да се посочи в приложение, което може да се актуализира от Комисията. Необходимо е това приложение понастоящем да се позовава на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и Директива 94/22/ЕО.

(24) Изпълнението и прилагането на съответното законодателство на Съюза, отварящо даден отрасъл или част от него, ще се счита за достатъчно основание да се предполага, че има свободен достъп до въпросния пазар. Това съответно законодателство трябва да се посочи в приложение, което може да се актуализира от Комисията. Необходимо е това приложение понастоящем да се позовава на Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, Директива 94/22/ЕО и на Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно развитието на железниците в Общността1.

 

______________

 

1 ОВ L 237, 24.8.1991 г., стр. 25.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Изследванията и иновациите, включително екологичните и социални иновации, са сред основните двигатели на бъдещия растеж и са поставени в центъра на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Възложителите трябва да използват по най-добрия стратегически начин обществените поръчки, за да стимулират иновациите. Купуването на новаторски стоки и услуги играе ключова роля в подобряването на ефективността и качеството на обществените услуги, като същевременно спомага за решаването на сериозни социални предизвикателства. То допринася за постигането на най-рентабилно изразходване на средствата, както и на по-широки икономически, екологични и социални ползи по отношение на генерирането на нови идеи, тяхното превръщане в новаторски продукти и услуги и оттам насърчаването на устойчив икономически растеж. Настоящата директива следва да допринесе за по-лесно възлагане на поръчки за иновации и да помогне на държавите членки да постигнат целите на инициативата „Съюз на иновации“. Следователно трябва да се предвиди специална процедура за възлагане на поръчки, която позволява на възложителите да установят дългосрочно партньорство за иновации с цел разработване и закупуване впоследствие на новаторски продукт, услуга или строителство, стига те да могат да бъдат доставени при договорените нива на изпълнение и разходи. Партньорството трябва да се структурира по начин, осигуряващ необходимата „пазарна тяга“, стимулираща разработката на новаторско решение, без да изземва пазара.

(25) Изследванията и иновациите, включително екологичните и социалните иновации, са сред основните двигатели на бъдещия растеж и са поставени в центъра на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Възложителите трябва да използват по най-добрия стратегически начин обществените поръчки, за да дават тласък на иновациите. Купуването на новаторски стоки и услуги играе ключова роля в подобряването на ефективността и качеството на обществените услуги, като същевременно спомага за решаването на сериозни социални предизвикателства. То допринася за постигането на най-рентабилно изразходване на публичните средства, както и на по-широки икономически, екологични и социални ползи по отношение на генерирането на нови идеи, тяхното превръщане в новаторски продукти и услуги и насърчаването на устойчив икономически растеж. В съобщението на Комисията от 14 декември 2007 г., озаглавено „Насърчаване на иновациите с цел обезпечаване високото качество на обществените услуги в Европа“, е изложен подробно новаторски модел за възлагане на обществени поръчки. Този модел насърчава включването в обществените поръчки на научноизследователски и развойни услуги, които не попадат в приложното поле на настоящата директива. Този модел, който е включен в настоящата директива, е признат и ще бъде на разположение на всички възложители за разглеждане. Настоящата директива следва обаче да допринесе за по-лесно възлагане на обществени поръчки за иновации като цяло и да помогне на държавите членки да постигнат целите на инициативата „Съюз на иновации“. Когато на дадена потребност от разработване на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото закупуване на резултата не може да се отговори с вече налични на пазара решения, възложителите следва да имат достъп до специална процедура за възлагане на обществени поръчки по отношение на поръчките, попадащи в обхвата на настоящата директива. Тази нова процедура следва да позволи на възложителите да установят партньорство за иновации с цел разработване и закупуване впоследствие на новаторски продукти, услуги или строителство, стига те да могат да бъдат доставени при договорените нива на изпълнение и разходи. Процедурата следва да се основава на правилата, които се прилагат за състезателната процедура с договаряне, и поръчките следва да се възлагат единствено въз основа на икономически най-изгодната оферта, която е най-подходяща спрямо останалите оферти за новаторски решения. Независимо дали партньорството за иновации засяга много голям или по-малък проект, то следва да се структурира по начин, осигуряващ необходимата „пазарна тяга“, стимулираща разработката на новаторски решения, без да изземва пазара. Ето защо възложителите не следва да използват партньорствата за иновации по неправилен начин, за да възпрепятстват, ограничават или нарушават конкуренцията. Освен това, когато определят реда и условията за възлагане на обществени поръчки, възложителите следва да имат възможността да установят новаторски характеристики, включително най-добрите налични техники, като критерий във връзка с предмета на въпросната поръчка.

 

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Електронните средства за информация и комуникация могат значително да опростят обявяването на поръчките и да увеличат ефективността и прозрачността на процесите за възлагането им. Те трябва да станат стандартните средства за комуникация и обмен на информация в процедурите за обществени поръчки. Употребата на електронни средства също води до икономия на време. Вследствие на това трябва да се предвиди намаляване на минималните срокове, когато се използват електронни средства, при условие обаче че те са съвместими с конкретния начин на предаване, предвиден на ниво Съюз. Освен това електронните средства за информация и комуникация, включително адекватните функционални технически възможности, могат да позволят на възлагащите органи да предотвратяват, откриват или коригират грешки, възникнали при процедурите за обществени поръчки.

(27) Електронните средства за информация и комуникация могат значително да опростят обявяването на поръчките и да увеличат ефективността и прозрачността на процесите за възлагането им. Те трябва да станат стандартните средства за комуникация и обмен на информация в процедурите за обществени поръчки. Употребата на електронни средства също води до икономия на време. Вследствие на това трябва да се предвиди намаляване на минималните срокове, когато се използват електронни средства, при условие обаче че те са съвместими с конкретния начин на предаване, предвиден на ниво Съюз. Освен това електронните средства за информация и комуникация, включително адекватните функционални технически възможности, могат да позволят на възлагащите органи да предотвратяват, откриват или коригират грешки, възникнали при процедурите за обществени поръчки. Освен това следва да се насърчава предоставянето на инструменти за електронно моделиране на информация за строителни работи, за да се модернизира процедурата по възлагане на обществени поръчки и да се гарантира постигането на по-голяма ефективност при възлагането на обществени поръчки за строителство, попадащи в обхвата на настоящата директива, по-специално във връзка с отчитането на разходите за жизнения цикъл и критериите за устойчивост.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а) За да се гарантира поверителността по време на процедурата, възложителите не следва да разкриват информация, предоставена им от икономическите оператори, която те са обозначили като поверителна. Неспазването на това задължение следва да доведе до подвеждане под отговорност на възложителя, ако вредите могат ясно да бъдат доказани от икономическия оператор.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Във всички пазари на обществени поръчки в Съюза е налице силна тенденция към окрупняване на търсенето от страна на възложителите с оглед постигане на икономии от мащаба, включително по-ниски цени и такси за транзакциите, подобряване и професионализиране на управлението на обществените поръчки. Това може да се постигне с концентриране на поръчките по броя на участващите възложители или по обема и стойността във времето. Въпреки това окрупняването и централизирането на покупките трябва внимателно да се следи, за да се избегнат прекомерната концентрация на покупателна способност и тайните споразумения, както и да се запазят прозрачността, конкуренцията и възможностите за достъп до пазара за малките и средните предприятия.

(28) Във всички пазари на обществени поръчки в Съюза е налице силна тенденция към окрупняване на търсенето от страна на възложителите с оглед постигане на икономии от мащаба, включително по-ниски цени и такси за транзакциите, подобряване и професионализиране на управлението на обществените поръчки. Това може да се постигне с концентриране на поръчките по броя на участващите възложители или по обема и стойността във времето. Въпреки това окрупняването и централизирането на покупките трябва внимателно да се следи, за да се избегнат прекомерната концентрация на покупателна способност и тайните споразумения, както и да се запазят прозрачността, конкуренцията и възможностите за достъп до пазара за малките и средните предприятия. Комисията следва да предостави насоки на държавите членки и на възложителите относно изискваното наблюдение на комбинирани и централизирани покупки, за да се избегне прекомерна концентрация на покупателна способност и сключване на тайни споразумения.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Инструментът на рамковите споразумения може да бъде ефективна техника за възлагане на поръчки в цяла Европа; въпреки това е необходимо разширяване на конкуренцията с подобряване на прозрачността на поръчките, изпълнявани с рамкови споразумения, и достъпа до тях. Следователно е необходимо да се преразгледат разпоредбите, касаещи тези споразумения, особено като се предвиди възможност за миниконкурси за възлагането на специфични поръчки въз основа на споразумението и с ограничаване на времетраенето на рамковите споразумения.

(29) Инструментът на рамковите споразумения може да бъде ефективна техника за възлагане на поръчки в цяла Европа; въпреки това е необходимо разширяване на конкуренцията с подобряване на прозрачността на поръчките, изпълнявани с рамкови споразумения, и достъпа до тях.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Освен това непрекъснато се разработват нови електронни техники за покупка – например електронните каталози. Те помагат за увеличаването на конкуренцията и рационализирането на обществените поръчки особено по отношение на икономията на време и пари. Въпреки това следва да се въведат определени правила, за да се гарантира, че използването им отговаря на правилата на настоящата директива и на принципите на равнопоставеност, липса на дискриминация и прозрачност. По-конкретно когато състезателна процедура е подновена по силата на рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупки и се осигуряват достатъчно гаранции за проследимостта, равнопоставеността и предсказуемостта, възложителите трябва да имат право да генерират оферти по отношение на конкретни покупки въз основа на предварително изпратени електронни каталози. Съгласно изискванията на правилата за електронните средства за комуникация възложителите трябва да избягват необосновани препятствия пред достъпа на икономическите оператори до процедурите за възлагане на поръчки, в които офертите се представят под формата на електронни каталози и които гарантират спазването на общите принципи на липса на дискриминация и равнопоставеност.

(31) Освен това непрекъснато се разработват нови електронни техники за покупка – например електронните каталози. Те помагат за увеличаването на конкуренцията и рационализирането на обществените поръчки особено по отношение на икономията на време и пари. Въпреки това следва да се въведат определени правила, за да се гарантира, че използването им отговаря на правилата на настоящата директива и на принципите на равнопоставеност, липса на дискриминация и прозрачност. Освен това, обработването на данните в този контекст следва да се извършва при спазване на националното право и правото на Съюза в областта на защитата на данните. По-конкретно когато състезателна процедура е подновена по силата на рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупки и се осигуряват достатъчно гаранции за проследимостта, равнопоставеността и предсказуемостта, възложителите трябва да имат право да генерират оферти по отношение на конкретни покупки въз основа на предварително изпратени електронни каталози. Съгласно изискванията на правилата за електронните средства за комуникация възложителите трябва да избягват необосновани препятствия пред достъпа на икономическите оператори до процедурите за възлагане на поръчки, в които офертите се представят под формата на електронни каталози и които гарантират спазването на общите принципи на липса на дискриминация и равнопоставеност.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Техники за централизирани покупки се използват все по-често в повечето държави членки. Централните органи за покупки отговарят за придобиванията или сключването на договори за поръчки/рамкови споразумения вместо други възлагащи органи или възложители. С оглед на големите обеми на покупките тези техники способстват за нарастването на конкуренцията и професионализацията на обществените поръчки. Следователно на ниво Европейски съюз е необходимо да се предвиди определение за „централен орган за покупки“, специално отнасящ се за възложителите, без това да предотврати продължаването на по-слабо институционализираните и систематични общи покупки или на установената практика за прибягване до доставчици на услуги, които подготвят и управляват процедурите за възлагане на поръчки от името и за сметка на възложителя. Необходимо е също така да се въведат правила за разпределяне на отговорността за спазването на задълженията, произтичащи от настоящата директива, в това число и по отношение на средствата за правна защита, между централния орган за покупки и възложителите, поръчващи от или чрез него. Когато последният носи цялата отговорност за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, той следва да бъде също така изцяло и пряко отговорен за правомерността им. Когато възложител провежда определени части от процедурата – например подновяване на състезателната процедура по силата на рамково споразумение или възлагане на отделни поръчки въз основа на динамична система за покупки – той следва да продължи да носи отговорността за етапите, които провежда.

(32) Техники за централизирани покупки се използват все по-често в повечето държави членки. Централните органи за покупки отговарят за придобиванията или сключването на договори за поръчки/рамкови споразумения вместо други възлагащи органи или възложители. С оглед на големите обеми на покупките тези техники способстват за нарастването на конкуренцията и професионализацията на обществените поръчки, като следва да се обърне специално внимание на достъпа на малки и средни предприятия до всички подобни процедури. Следователно на ниво Европейски съюз е необходимо да се предвиди определение за „централен орган за покупки“, специално отнасящ се за възложителите, без това да предотврати продължаването на по-слабо институционализираните и систематични общи покупки или на установената практика за прибягване до доставчици на услуги, които подготвят и управляват процедурите за възлагане на поръчки от името и за сметка на възложителя. Необходимо е също така да се въведат правила за разпределяне на отговорността за спазването на задълженията, произтичащи от настоящата директива, в това число и по отношение на средствата за правна защита, между централния орган за покупки и възложителите, поръчващи от или чрез него. Когато последният носи цялата отговорност за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, той следва да бъде също така изцяло и пряко отговорен за правомерността им. Когато възложител провежда определени части от процедурата – например подновяване на състезателната процедура по силата на рамково споразумение или възлагане на отделни поръчки въз основа на динамична система за покупки – той следва да продължи да носи отговорността за етапите, които провежда.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Електронните средства за комуникация са особено подходящи за поддържане на практики и инструменти за централизирани покупки поради възможностите, които предлагат, за многократно използване и автоматична обработка на данните и за свеждане до минимум на разходите за информацията и транзакциите. Следователно като първа стъпка използването на такива електронни средства за комуникация следва да се направи задължително за централните органи за покупки, като същевременно ще улесни и сближаването на практиките в рамките на целия Съюз. Необходимо е това да бъде последвано от общо задължение за използване на електронните средства за комуникация във всички процедури за обществени поръчки след преходен период от две години.

(33) Електронните средства за комуникация са особено подходящи за поддържане на практики и инструменти за централизирани покупки поради възможностите, които предлагат, за многократно използване и автоматична обработка на данните и за свеждане до минимум на разходите за информацията и транзакциите. Следователно като първа стъпка използването на такива електронни средства за комуникация следва да се направи задължително за централните органи за покупки, като същевременно ще улесни и сближаването на практиките в рамките на целия Съюз. Необходимо е това да бъде последвано от общо задължение за използване на електронните средства за комуникация във всички процедури за обществени поръчки след преходен период от две години. С цел запазване на правната сигурност прилагането на тези разпоредби не следва да засяга съществуващите средства за публикуване на национално равнище на информация по отношение на обществените поръчки на стойност под определените в настоящата директива прагове.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Съвместното възлагане на поръчки от възложители от различни държави членки понастоящем среща специфични правни трудности особено във връзка с противоречията в националните законодателства. Въпреки че Директива 2004/17/ЕО негласно разрешава трансгранични съвместни обществени поръчки, на практика няколко национални правни системи изрично или негласно ги правят несигурни или невъзможни от законова гледна точка. Възложителите от различни държави членки може да имат интерес от сътрудничество и съвместно възлагане на поръчки, за да извлекат максимална полза от потенциала на вътрешния пазар по отношение на икономиите от мащаба и споделянето на ползите и рисковете особено за новаторски проекти с по-висока степен на риск от този, който е приемлив за отделен възложител. Следователно трябва да се установят нови правила за съвместните трансгранични поръчки, които да определят приложимото право, за да се улесни сътрудничеството между възложителите в рамките на целия единен пазар. Освен това възложителите от различни държави членки могат да създават съвместни юридически структури по националното или съюзното законодателство. Следва да бъдат установени изрични правила за такава форма на съвместни обществени поръчки.

(34) Съвместното възлагане на поръчки от възложители от различни държави членки понастоящем среща специфични правни трудности особено във връзка с противоречията в националните законодателства. Въпреки че Директива 2004/17/ЕО негласно разрешава трансгранични съвместни обществени поръчки, на практика няколко национални правни системи изрично или негласно ги правят несигурни или невъзможни от законова гледна точка. Възложителите от различни държави членки може да имат интерес от сътрудничество и съвместно възлагане на поръчки, за да извлекат максимална полза от потенциала на вътрешния пазар по отношение на икономиите от мащаба и споделянето на ползите и рисковете особено за новаторски проекти с по-висока степен на риск от този, който е приемлив за отделен възложител. Следователно трябва да се установят нови правила за съвместните трансгранични поръчки, които да определят приложимото право, за да се улесни сътрудничеството между възложителите в рамките на целия единен пазар. Освен това възложителите от различни държави членки могат да създават съвместни юридически структури по националното или съюзното законодателство. Следва да бъдат установени изрични правила за такава форма на съвместни обществени поръчки. По подобен начин, в рамките на трансграничното възлагане на обществени поръчки е от основно значение да се изяснят аспектите, свързани с правото в областта на интелектуалната собственост.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Техническите спецификации, изготвяни от възложителите, би трябвало да насърчават конкуренцията в сферата на обществените поръчки. За тази цел следва да бъде възможно подаването на оферти, които отразяват разнообразието от технически решения, за да се постигне достатъчно ниво на конкуренция. В този смисъл техническите спецификации трябва да се изготвят по начин, избягващ изкуственото стесняване на конкуренцията с изисквания, които облагодетелстват конкретен икономически оператор чрез копиране на основни характеристики на стоките, услугите или строителството, обичайно предлагани от него. Изготвянето на техническите спецификации по отношение на функционалните изисквания и изискванията за работните характеристики по принцип позволява тази цел да бъде постигната по възможно най-добрия начин и е в полза на иновациите. Когато се цитира европейски стандарт или ако такъв липсва – национален стандарт, офертите с равностойни характеристики, които отговарят на изискванията на възложителите и са равностойни по отношение на безопасността, трябва да се разглеждат от възложителите. За да се демонстрира равностойността, от оферентите може да се изиска предоставяне на доказателства, потвърдени от трета страна. Въпреки това други подходящи доказателства като техническо досие на производителя също следва да се допускат, когато въпросният икономически оператор няма достъп до подобни сертификати или протоколи от изпитване или няма възможност да ги получи в съответните срокове.

(35) Техническите спецификации, изготвяни от възложителите, би трябвало да насърчават конкуренцията в сферата на обществените поръчки, както и да постигат целите на устойчивостта. За тази цел трябва да бъде възможно представянето на оферти, които отразяват разнообразието от технически решения, стандарти и технически спецификации на пазара, включително изготвените въз основа на критерии за изпълнение, свързани с жизнения цикъл и устойчивостта на производствения процес на строителните дейности, доставките и услугите. В този смисъл техническите спецификации трябва да се изготвят по начин, избягващ изкуственото стесняване на конкуренцията с изисквания, които облагодетелстват конкретен икономически оператор чрез копиране на основни характеристики на стоките, услугите или строителството, обичайно предлагани от него. Изготвянето на техническите спецификации по отношение на функционалните изисквания и изискванията за работните характеристики по принцип позволява тази цел да бъде постигната по възможно най-добрия начин и е в полза на иновациите. Когато се цитира европейски стандарт или ако такъв липсва – национален стандарт, офертите с равностойни характеристики, които отговарят на изискванията на възложителите и са равностойни по отношение на безопасността, трябва да се разглеждат от възложителите. За да се демонстрира равностойността, от оферентите може да се изиска предоставяне на доказателства, потвърдени от трета страна. Въпреки това други подходящи доказателства като техническо досие на производителя също следва да се допускат, когато въпросният икономически оператор няма достъп до подобни сертификати или протоколи от изпитване или няма възможност да ги получи в съответните срокове. За да не се дискриминират оферентите, които инвестират време и средства за сертификати или протоколи от изпитвания, отговорността за осигуряване на еквивалентността следва да бъде на оферента, който иска тя да му се признае.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Възложителите, които желаят да закупят строителство, стоки или услуги със специфични екологични, социални или други характеристики, следва да могат да цитират определени етикети – например европейската екомаркировка, (мулти)националните екомаркировки или всякакви други маркировки, стига изискванията за маркировка да бъдат свързани с предмета на поръчката като описанието на продукта и неговото представяне, включително изискванията за опаковане. Освен това е изключително важно тези изисквания да бъдат изготвени и приети въз основа на обективно проверяеми критерии с използване на процедура, в която заинтересованите страни като държавните органи, потребителите, производителите, дистрибуторите и екологичните организации могат да участват, а маркировката да бъде достъпна за всички заинтересовани страни.

(36) Възложителите, които желаят да закупят строителство, стоки или услуги със специфични екологични, социални или други характеристики, следва да могат да цитират определени етикети или сертификати – например европейската екомаркировка, (мулти)националните екомаркировки или всякакви други маркировки или сертификати, стига изискванията за маркировка да бъдат свързани с предмета на поръчката като описанието на продукта и неговото представяне, включително изискванията за опаковане. Освен това е изключително важно тези изисквания да бъдат изготвени и приети въз основа на обективно проверяеми критерии с използване на процедура, в която заинтересованите страни като държавните органи, потребителите, производителите, дистрибуторите, екологичните организации и социалните партньори могат да участват, а маркировката да бъде достъпна за всички заинтересовани страни.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 37a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37а) За всички обществени поръчки е необходимо възлагащите органи да гарантират, че продуктите, услугите и строителството, предмет на поръчката, отговарят на изискванията на законодателството в областта на защитата на данните. За да се гарантира и докаже защитата на правата и свободите на субектите на данните по отношение на обработката на лични данни, оферентите следва да приемат вътрешни политики и да приложат подходящи технически и организационни мерки по време на проектирането на обработката на лични данни (защита на личните данни при проектирането).

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) За да се насърчи участието на малки и средни предприятия (МСП) в пазара на обществените поръчки, трябва изрично да се предвиди възможността за разделяне на поръчките на обособени позиции, без значение дали са еднородни, или разнородни. Когато поръчките са разделени на обособени позиции, възложителите могат например, за да запазят конкуренцията или за да осигурят стабилно предлагане, да ограничат броя на позициите, за които един икономически оператор може да подава оферти; те могат също така да ограничат броя на позициите, които могат да бъдат възложени на един отделен оферент.

(38) Обществените поръчки следва да бъдат адаптирани към потребностите на малките и средните предприятия (МСП). Възложителите следва да ползват кодекса за най-добри практики от работния документ на службите на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавен „Европейски кодекс за най-добри практики за улесняване на достъпа на МСП до договори за възлагане на обществени поръчки“1, който предоставя насоки относно това как те биха могли да прилагат рамката за възлагане на обществени поръчки по начин, който улеснява участието на МСП. За да се насърчи участието на малки и средни предприятия (МСП) в пазара на обществените поръчки и за да се засили конкуренцията, възложителите следва да бъдат насърчени по-специално да обмислят разделянето на поръчките на обособени позиции, в частност за продукти, които изискват качество в полза на благосъстоянието, като например храни за пасивни потребители в болници, училища, грижи за деца и възрастни. Когато поръчките са разделени на обособени позиции, възложителите могат например, за да запазят конкуренцията или за да осигурят стабилно предлагане, да ограничат броя на позициите, за които един икономически оператор може да подава оферти; те могат също така да ограничат броя на позициите, които могат да бъдат възложени на един отделен оферент.

 

________________

 

1 (SEC (2008)COM 2193)

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39а) Държавите членки следва да приемат мерки за насърчаване на достъпа на МСП до обществени поръчки, по-специално чрез подобрена информация и насоки относно възлагането на обществени поръчки и относно новите възможности, предлагани от осъвременената правна рамка на Съюза, както и да насърчават обмена на най-добри практики и организирането на обучения и събития, включващи възложителите и МСП.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Обществени поръчки не следва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или са били признати за виновни за корупция, измама, увреждаща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски също трябва да се санкционира със задължително изключване на ниво Съюз. Предвид факта, че възложителите, които не са възлагащи органи, може да нямат достъп до безспорно доказателство по въпроса, е необходимо да се остави изборът дали спрямо тези възложители да се прилагат критериите за изключване, изброени в Директива [2004/18], или не. Задължението за прилагане на член 55, параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] следователно трябва да се ограничи само до възложителите, които са възлагащи органи. Освен това на възложителите следва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за нарушения на екологични или социални задължения, включително правилата за достъпност за хора с увреждания или други форми на тежки професионални нарушения – например нарушения на правилата за защита на конкуренцията или на правата върху интелектуалната собственост.

(40) Обществени поръчки не следва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация, в експлоатация на трафик на хора и детски труд или са били признати за виновни за корупция, измама, накърняваща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски също трябва да се санкционира със задължително изключване на ниво Съюз. Предвид факта, че възложителите, които не са възлагащи органи, може да нямат достъп до безспорно доказателство по въпроса, е необходимо да се остави изборът дали спрямо тези възложители да се прилагат критериите за изключване, изброени в Директива [2004/18], или не. Задължението за прилагане на член 55, параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] следователно трябва да се ограничи само до възложителите, които са възлагащи органи. Освен това на възложителите следва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за нарушения на екологични, социални или свързани с трудовото право разпоредби, посочени в общите принципи на настоящата директива.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Когато възложителите са длъжни или изберат да прилагат току-що споменатите критерии за изключване, те следва да прилагат Директива [2004/18] по отношение на възможността икономическите оператори да приемат мерки за съответствие, насочени към отстраняването на последствията от престъпления или нарушения и ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на такива действия.

(41) Когато възложителите са длъжни или изберат да прилагат гореспоменатите критерии за изключване, те следва да прилагат Директива [2004/18] по отношение на възможността икономическите оператори да приемат мерки за съответствие, насочени към отстраняването на последствията от престъпления или нарушения и ефективното предотвратяване на бъдещи случаи на такива действия.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) Поръчките следва да се възлагат въз основа на обективни критерии, които гарантират съответствие с принципите на прозрачност, липса на дискриминация и равнопоставеност. Тези критерии трябва да гарантират, че офертите се оценяват в условия на ефективна конкуренция, което се отнася и за случаите, когато възложителите изискват висококачествено строителство, доставки и услуги, които оптимално отговарят на техните потребности. В резултат на това възложителите следва да имат право да приемат като критерии за възлагане или „икономически най-изгодната оферта“, или „най-ниската цена“, като се има предвид, че във втория случай те са свободни да установяват адекватни стандарти за качество чрез технически спецификации или условия за изпълнение на поръчката.

(43) Поръчките следва да се възлагат въз основа на обективни критерии, които гарантират съответствие с принципите на прозрачност, липса на дискриминация и равнопоставеност. Тези критерии трябва да гарантират, че офертите се оценяват в условия на ефективна конкуренция, което се отнася и за случаите, когато възложителите изискват висококачествено строителство, доставки и услуги, които оптимално отговарят на техните потребности. В резултат на това възложителите следва да имат право да приемат като критерии за възлагане „икономически най-изгодната оферта“, като се има предвид, че тя следва да се позовава на стандарти за качество и устойчивост чрез технически спецификации или условия за изпълнение на поръчката.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Когато възложителите решат, че ще възлагат поръчка на икономически най-изгодната оферта, те следва да определят критериите за възлагане, въз основа на които ще оценяват офертите, за да определят коя от тях предлага най-доброто съотношение качество-цена. Определянето на тези критерии зависи от предмета на поръчката, тъй като те трябва да дадат възможност нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, да бъде оценено от гледна точка на този предмет, както е определен в техническите спецификации, както и да се прецени съотношението качество-цена за всяка оферта. Освен това избраните критерии за възлагане не бива да дават неограничена свобода на избор на възложителя, те следва да осигуряват възможност за ефективна конкуренция и да бъдат съпътствани от изисквания, които позволяват ефективната проверка на информацията, предоставена от оферентите.

(44) Възложителите, които възлагат поръчка въз основа на критерия за икономически най-изгодната оферта, трябва да определят критериите за възлагане, въз основа на които ще оценяват офертите, за да определят коя от тях предлага най-доброто съотношение качество-цена. Определянето на тези критерии, които могат да включват икономически, екологични и социални характеристики, зависи от предмета на поръчката, тъй като те трябва да дадат възможност нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, да бъде оценено от гледна точка на този предмет, както е определен в техническите спецификации, както и да се прецени съотношението качество-цена за всяка оферта. Освен това избраните критерии за възлагане не бива да дават неограничена свобода на избор на възложителя, те следва да осигуряват възможност за ефективна и справедлива конкуренция и да бъдат съпътствани от изисквания, които позволяват ефективната проверка на информацията, предоставена от оферентите.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45) От изключителна важност е напълно да се използва потенциалът на обществените поръчки за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж. Предвид огромните разлики между отделните сектори и пазари обаче не би било подходящо да се въвеждат общи задължителни изисквания за екологични, социални и иновативни обществени поръчки. Законодателството на Съюза вече е въвело задължителни изисквания за обществените поръчки за постигане на определени цели в секторите на пътните превозни средства (Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства) и офис оборудването (Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване). Освен това значително е еволюирало определението за общите методологии за разходите през жизнения цикъл. Ето защо изглежда целесъобразно да се продължи по същия начин – да се остави на законодателството в конкретните сектори да установява задължителни цели като функция от конкретните политики и преобладаващите условия в съответния сектор и да насърчава развитието и използването на европейски подходи за определяне на разходите през жизнения цикъл като още един стимул за използването на обществените поръчки в подкрепа на устойчивия растеж.

(45) Следва да се полагат усилия да се използва потенциалът на обществените поръчки за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж, без да се нарушават правомощията на възложителите. Предвид огромните разлики между отделните сектори и пазари обаче не би било подходящо да се въвеждат общи задължителни изисквания за екологични, социални и иновативни обществени поръчки. Законодателството на Съюза вече е въвело задължителни изисквания за обществените поръчки за постигане на определени цели в секторите на пътните превозни средства (Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства) и офис оборудването (Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване). Освен това значително е еволюирало определението за общите методологии за разходите през жизнения цикъл. Ето защо изглежда целесъобразно да се продължи по същия начин – да се остави на законодателството в конкретните сектори да установява задължителни цели като функция от конкретните политики и преобладаващите условия в съответния сектор и да насърчава развитието и използването на европейски подходи за определяне на разходите през жизнения цикъл като още един стимул за използването на обществените поръчки в подкрепа на устойчивия растеж.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) Тези мерки в конкретните сектори следва да се допълнят с адаптиране на директивите за обществените поръчки, даващи право на възложителите да преследват целите на стратегията „Европа 2020“ в своите стратегии за покупки. Следователно трябва да стане ясно, че възложителите могат да определят икономически най-изгодната оферта и най-ниската цена, като използват подход за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, ако използваната методология е утвърдена по обективен и недискриминационен начин и е достъпна за всички заинтересовани страни. Понятието за оценка на разходите за целия жизнен цикъл включва всички разходи в рамките на целия жизнен цикъл на строителството, доставките или услугите, както техните вътрешни разходи (като тези за разработка, производство, експлоатация, поддръжка и депониране в края на жизнения цикъл), така и техните външни разходи, стига те да могат да се остойностяват и следят. Общи методологии трябва да се разработят на ниво Съюз за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл за определени категории доставки или услуги; когато такава методология бъде разработена, нейното използване следва да стане задължително.

(46) Тези мерки в конкретните сектори следва да се допълнят с адаптиране на директивите за обществените поръчки, даващи право на възложителите да преследват целите на стратегията „Европа 2020“ в своите стратегии за покупки. Следователно следва да стане ясно, че възложителите могат да определят икономически най-изгодната оферта, като използват подход за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, ако използваната методология е утвърдена по обективен и недискриминационен начин и е достъпна за всички заинтересовани страни. Понятието за оценка на разходите за целия жизнен цикъл включва всички разходи в рамките на целия жизнен цикъл на строителството, доставките или услугите, както техните вътрешни разходи (като тези за научни изследвания, разработка, производство, транспорт, експлоатация, поддръжка и депониране в края на жизнения цикъл), така и техните външни разходи, стига те да могат да се остойностяват и следят.

Обосновка

Възлагащите органи следва да бъдат насърчавани да вземат под внимание разходите за целия жизнен цикъл. Разработването на метода за изчисляване обаче все още среща проблеми. Въвеждането на задължение за използване на метода на ЕС е прекалено амбициозно, още повече че европейското законодателство за обществените поръчки определя минимални изисквания, а възлагащите органи могат да поставят и по-високи изисквания, стига те да са в съответствие с принципите на Договора и със специфичните изисквания на критериите за възлагане.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47) Освен това в техническите спецификации и в критериите за възлагане възложителите трябва да имат право да посочват определен производствен процес, определен начин за предоставяне на услугите или определен процес за всеки от другите етапи от жизнения цикъл на продукт или услуга, ако те са свързани с предмета на договора. С оглед на по-доброто интегриране на социалните съображения в обществените поръчки възложителите може също да имат право да включат в критериите за възлагане за икономически най-изгодната оферта характеристики във връзка с работните условия на лицата, пряко участващи в съответния процес на производство или доставка. Тези характеристики могат да се отнасят само до защитата на здравето на персонала, участващ в производствения процес, или насърчаването на социалната интеграция на хора в неравностойно социално положение или членове на уязвими групи сред хората, ангажирани с изпълнението на договора, включително достъпността за лица с увреждания. Всеки критерий за възлагане, който включва тези характеристики, във всеки случай следва да остава ограничен до характеристиките, които имат непосредствено отражение върху членовете на персонала в тяхната работна среда. Те следва да се прилагат в съответствие с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и по начин, който не дискриминира пряко или косвено икономически оператори от други-държави членки или от трети страни по Споразумението или по споразумения за свободна търговия, по които страна е Съюзът.

(47) Освен това в техническите спецификации, в критериите за възлагане и клаузите за изпълнение на поръчката възложителите следва да имат право да посочват определен производствен процес, включително например социалните и екологичните аспекти, определен начин за предоставяне на услугите или определен процес за всеки от другите етапи от жизнения цикъл на продукт или услуга, ако те са свързани с предмета на договора. С оглед на по-доброто интегриране на социалните съображения в обществените поръчки възложителите може да включат в критериите за възлагане и в клаузите за изпълнение на договора характеристики във връзка с работните, трудовите и екологичните условия и да изискват издаването на сертификати или етикети, изготвени от независими органи, които удостоверяват съблюдаването от страна на икономическия оператор на правилата и стандартите, посочени в тези области, които се прилагат на мястото на изпълнение на строителството, на предоставяне на услугите или на производство или доставка на стоките, както е посочено в международните конвенции и в правото на Съюза и националното право, а също така и в колективните споразумения, сключени съгласно националното право и практиките, които спазват правото на Съюза. Тези характеристики могат да се отнасят наред с другото до защитата на здравето на персонала, участващ в производствения процес, или насърчаването на социалната интеграция на хора в неравностойно социално положение или членове на уязвими групи сред хората, ангажирани с изпълнението на договора, включително достъпността за лица с увреждания. Всеки критерий за възлагане, който включва тези характеристики, във всеки случай следва да остава ограничен до характеристиките, които имат непосредствено отражение върху членовете на персонала в тяхната работна среда. Те следва да се прилагат в съответствие с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и по начин, който не дискриминира пряко или косвено икономически оператори от други държави членки или от трети страни по Споразумението или по споразумения за свободна търговия, по които страна е Съюзът.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 47a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(47а) Като се вземе предвид най-новата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, на възложителите следва да бъде разрешено да избират критерий за възлагане, който да се позовава на факта, че съответният продукт е резултат на справедлива търговия, в това число изискването да се заплаща минимална цена и ценова премия на производителите.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49) Оферти, които изглеждат необичайно ниски по отношение на строителството, стоките или услугите, може да се основават на технически, икономически или юридически неиздържани предположения или практики. За да се избегнат евентуални недостатъци по време на изпълнението на поръчката, възложителите трябва да бъдат длъжни да поискат обяснение за заявената цена, когато дадена оферта значително подбива цените, заявени от другите оференти. Когато оферентът не може да даде задоволително обяснение, възложителят трябва да има правото да отхвърли офертата. Отхвърлянето трябва да бъде задължително в случаите, в които възложителят е установил, че необичайно ниската цена се дължи на неспазване на задължителното законодателство на Съюза в областите на социалното, трудовото или екологичното право или на разпоредбите на международното трудово право.

(49) Оферти, които изглеждат необичайно ниски по отношение на строителството, стоките или услугите, може да се основават на технически, икономически или юридически неиздържани предположения или практики. За да се избегнат евентуални недостатъци по време на изпълнението на поръчката, възложителите следва да бъдат длъжни да поискат обяснение за заявената цена, когато дадена оферта значително подбива цените, заявени от другите оференти. Когато оферентът не може да даде задоволително обяснение, възложителят следва да има правото да отхвърли офертата. Отхвърлянето следва да бъде задължително в случаите, в които възложителят е установил, че необичайно ниската цена се дължи на неспазване на задължителното законодателство на Съюза в областите на разпоредбите на социалното, трудовото или екологичното право, посочени в общите принципи на настоящата директива.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) Условията за изпълнение на поръчката са съвместими с настоящата директива, стига да не бъдат пряко или непряко дискриминационни, да бъдат свързани с предмета на поръчката и да бъдат посочени в обявлението, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или в документите за поръчката. Те могат по-специално да бъдат насочени в подкрепа на професионалното обучение на място, наемането на работа на лица, за които представлява трудност да се интегрират в обществото, за борба срещу безработицата, за опазване на околната среда или хуманно отношение към животните. Например могат да се споменат изисквания, приложими при изпълнение на поръчката, свързани с наемане на работа на лица, които са безработни от дълго време, с обучение на безработни и младежи, със спазване по същество на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), дори когато подобни конвенции не са приети в националното законодателство, както и с наемане на по-голям брой лица в неравностойно положение от изисквания по националното законодателство.

(50) Условията за изпълнение на поръчката са съвместими с настоящата директива, стига да не бъдат пряко или непряко дискриминационни, да бъдат пряко свързани с предмета на поръчката и с принципа на възлагане на обществената поръчка, свързан със спазването на разпоредбите на екологичното, социалното и трудовото право, както и да бъдат посочени в обявлението, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или в документите за поръчката. Те могат по-специално да бъдат насочени в подкрепа на професионалното или специализираното обучение на място, наемането на работа на лица, за които представлява трудност да се интегрират в обществото, за борба срещу безработицата, за опазване на околната среда или хуманно отношение към животните. Например могат да се споменат изисквания, приложими при изпълнение на поръчката, свързани с наемане на работа на лица, които са безработни от дълго време, с обучение на безработни и младежи, със спазване по същество на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), дори когато подобни конвенции не са приети в националното законодателство, както и с наемане на по-голям брой лица в неравностойно положение от изисквания по националното законодателство.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51) За периода на изпълнение на поръчката се прилагат законите, подзаконовите актове и колективните споразумения на национално ниво и на ниво Европейски съюз, които са в сила по отношение на условията за заетост и безопасност на труда, при условие че тези правила и тяхното прилагане са съобразени с правото на Съюза. В случаите от трансграничен характер, когато работници от една държава членка предоставят услуги в друга с оглед изпълнението на поръчка, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги определя минималните условия, които трябва да бъдат спазвани от приемащата държава по отношение на тези командировани работници. Ако в националното право се съдържат разпоредби в този смисъл, неизпълнението на тези задължения може да се разглежда като сериозно нарушение на професионалното поведение от страна на съответния икономически оператор, което може да доведе до изключването му от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(51) Държавите членки следва да гарантират, че икономическите оператори спазват разпоредбите на екологичното, социалното и трудовото право, които се прилагат на мястото на извършване на строителството, на предоставяне на услугите или на производство или доставка на стоките, както е посочено в международните конвенции, изброени в приложение XIV, в правото на Съюза и националното право, както и в колективните споразумения, сключени съгласно националното право и практики, които зачитат правото на Съюза. В случаите от трансграничен характер, когато работници от една държава членка предоставят услуги в друга с оглед изпълнението на поръчка, Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги определя минималните условия, които трябва да бъдат спазвани от приемащата държава по отношение на тези командировани работници. Ако в националното право се съдържат разпоредби в този смисъл, неизпълнението на тези задължения следва да се разглежда като сериозно нарушение на професионалното поведение от страна на съответния икономически оператор, което може да доведе до изключването му от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 56a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(56а) Възложителите следва да спазват сроковете за плащане, както са определени в Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки1.

 

______________

 

1 ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57) Оценката сочи, че държавите членки не следят последователно и систематично изпълнението и функционирането на правилата за обществените поръчки. Това дава отрицателно отражение върху правилното изпълнение на разпоредбите, произтичащи от тези директиви, което е сериозен източник на разходи и несигурност. Няколко държави членки са назначили национален централен орган, който се занимава с проблемите на обществените поръчки, но правомощията и функциите на тези органи се различават значително в отделните държави членки. По-ясни, по-последователни и меродавни механизми за следене и контрол биха подобрили познаването на функционирането на правилата за обществените поръчки и правната сигурност за фирмите и възложителите и биха допринесли за създаването на равни условия за всички. Такива механизми биха послужили като инструменти за откриването и ранното разрешаване на проблеми, особено що се отнася до проекти, съфинансирани от Съюза, и за установяването на структурни недостатъци. Има особено силна необходимост от координиране на тези механизми, за да се гарантира последователно прилагане, контрол и следене на политиката за обществените поръчки, както и систематична оценка на резултатите от нея в рамките на целия Съюз.

(57) Оценката сочи, че все още има значителна възможност за подобрение при прилагането на правилата за обществените поръчки на Съюза. С оглед на по-ефективното и последователно прилагане на правилата е от съществено значение, от една страна, да се придобие добра обща представа за възможните структурни проблеми и общите тенденции в националните политики в областта на обществените поръчки, с цел по-целенасочено разрешаване на евентуалните проблеми. Тази обща представа следва да се придобие чрез подходящо наблюдение, резултатите от което следва да се публикуват редовно, за да се осигури възможност за информиран дебат относно възможното усъвършенстване на правилата и практиките в сферата на обществените поръчки. От друга страна по-добрите указания и съдействие, предоставяни на възлагащите органи и стопанските субекти, могат също да допринесат в голяма степен за повишаване на ефективността на обществените поръчки чрез по-добри познания, увеличаване на правната сигурност и придаване на професионализъм на практиките за възлагане на обществени поръчки. Подобни указания следва да бъдат предоставяни на възлагащите органи и на стопанските субекти, когато това се окаже необходимо, за да се гарантира правилното прилагане на правилата. За тази цел държавите членки следва да гарантират, че за проследяването, изпълнението и контрола на обществените поръчки отговарят компетентни органи или структури.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58) Държавите членки следва да определят един национален орган, отговарящ за следенето, изпълнението и контрола на обществените поръчки. Този централен орган трябва да разполага със своевременна информация от първа ръка особено по отношение на различните проблеми, засягащи прилагането на правото в сферата на обществените поръчки. Той трябва да бъде в състояние да осигурява незабавна обратна връзка за функционирането на политиката, за потенциалните слабости в националното законодателство и практика и да допринася за бързото намиране на решения. С оглед на ефективната борба с корупцията и измамите този централен орган следва има възможност да проверява текстовете на сключените договори. Договорите с висока стойност следва да бъдат представяни на надзорния орган с възможност заинтересованите лица да получат достъп до тези документи, доколкото не се застрашават легитимните обществени или частни интереси.

заличава се

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(59) Не всички възложители могат да имат необходимия собствен опит за справяне с икономически или технически сложни поръчки. При това положение подходящата професионална помощ би допълнила ефективно дейностите по следенето и контрола. От една страна тази цел може да се постигне от инструменти за споделяне на знанието (центрове за знания), предлагащи техническо съдействие на възложителите; от друга страна фирмите и особено МСП би следвало да се възползват от административно съдействие, по-специално при участие в процедури за възлагане на поръчки на трансгранична основа.

(59) Не всички възложители и по-специално не всички местни органи могат да имат необходимия собствен опит за справяне с икономически или технически сложни поръчки. При това положение подходящата професионална помощ представлява ефективно допълнение към дейностите по проследяването и контрола. От една страна тази цел може да се постигне от инструменти за споделяне на знанието (центрове за знания), предлагащи техническо съдействие на възложителите; от друга страна дружествата и по-конкретно МСП би следвало да се възползват от административно съдействие, по-специално при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки на трансгранична основа.

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 59 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59а) Гражданите, съответните заинтересовани страни, независимо дали са организирани или не, и други лица или органи, които нямат достъп до производствата по обжалване съгласно Директива 89/665/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство1, при все това имат легитимен интерес от провеждането на надеждни процедури за възлагане на обществени поръчки. Ето защо следва да им се осигури възможност да подават сигнали за евентуални нарушения на тази директива пред компетентен орган или структура. За да се избегне дублирането на действащи органи или структури, държавите членки следва да могат да предвидят достъп до общите органи или структури за наблюдение, секторните надзорни органи, общинските надзорни органи, органите в областта на конкуренцията, омбудсмана или националните одитни органи.

 

______________________

 

1 ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60) Структури или механизми за следене, надзор и съдействие вече съществуват на национално ниво и могат, разбира се, да се използват, за да осигурят следенето, изпълнението и контрола на обществените поръчки, както и необходимата помощ на възложителите и икономическите оператори.

(60) Възможността за проследяване и прозрачността при вземането на решения в рамките на процедурите по възлагане на обществени поръчки е от съществено значение за гарантиране на надеждни процедури, включително ефективна борба срещу корупцията и измамите. Възлагащите органи следва да съхраняват копия от сключените договори за поръчки с висока стойност, за да могат да предоставят достъп до тези документи на заинтересованите страни в съответствие с приложимите правила за достъп до документацията. Освен това съществените елементи и решения за отделните процедури за обществени поръчки следва да бъдат документирани в доклад за обществената поръчка. За да се ограничи административната тежест докладът за обществената поръчка следва да се позовава на информацията, която вече се съдържа в съответните обявления за възложени поръчки. Електронните системи за публикуване на тези обявления, управлявани от Комисията, следва също така да бъдат подобрени с оглед на улесняването на въвеждането на данни, както и на извличането на докладите и обмена на данни между системите.

Изменение    45

Предложение за директива

Съображение 61

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(61) Ефективното сътрудничество е необходимо, за да се гарантира последователно консултиране и практика в рамките на всяка държава членка и в рамките на целия Съюз. Определените органи за следене, изпълнение, контрол и техническо съдействие трябва да могат да споделят информация и да си сътрудничат; в същия контекст националният орган, определен от всяка държава членка, трябва да действа като предпочитана точка за контакт със службите на Комисията с цел събиране на данни, обмен на информация и следене на прилагането на правото на Съюза в сферата на обществените поръчки.

заличава се

Изменение    46

Предложение за директива

Съображение 61 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(61а) Начинът на транспониране на настоящата директива е от изключително значение за усилията за опростяване, както и за осигуряването на единен подход при тълкуването и прилагането на правилата на Съюза за обществените поръчки, като по този начин се допринася за необходимата правна сигурност, от която се нуждаят възлагащите органи, по-конкретно на нецентрализирано равнище, както и малките и средните предприятия. Ето защо Комисията и държавите членки следва да гарантират, че при транспонирането на настоящата директива се взема предвид силното влияние на националното законодателство в областта на обществените поръчки върху процедурите за достъп до фондовете на Съюза. Следователно е от първостепенно значение държавите членки да избягват, доколкото е възможно, всякакво фрагментиране в тълкуването и прилагането, като същевременно те допринасят за опростяване на национално равнище.

Изменение    47

Предложение за директива

Съображение 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(63) От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации при подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(63) От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации при подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предоставя изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като черпи от най-добрите практики от натрупания опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещия контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент.

Изменение    48

Предложение за директива

Съображение 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(64) За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията трябва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на процедурата за изпращане и публикуване на данните по приложение IX и процедурите за изготвяне и предаване на обявления, стандартните образци за публикуването на обявления, както и стандартите за процеси и съобщения и общия шаблон, който ще се използва от надзорните органи за изготвяне на доклада за изпълнението и статистиката. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Консултативната процедура трябва да се използва за приемането на изпълнителните актове, които нямат отражение от финансова гледна точка или върху вида и обхвата на задълженията, произтичащи от настоящата директива. Тези актове, точно обратното, се характеризират със своята чисто административна цел и служат за улесняване на прилагането на правилата, установени с настоящата директива. Освен това решенията за установяване дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът е свободен, трябва да се приемат при условия, осигуряващи еднакви условия за изпълнението на тази разпоредба. Изпълнителни правомощия следователно трябва да се предоставят на Комисията и по отношение на подробните разпоредби за изпълнението на процедурата, предвидена по член 28, за установяване на приложимостта на член 27, както и самите Решения. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Консултативната процедура трябва да се използва за приемането на тези актове за изпълнение.

(64) За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията трябва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на процедурата за изпращане и публикуване на данните по приложение IX и процедурите за изготвяне и предаване на обявления, стандартните образци за публикуването на обявления, както и стандартите за процеси и съобщения. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Консултативната процедура трябва да се използва за приемането на изпълнителните актове, които нямат отражение от финансова гледна точка или върху вида и обхвата на задълженията, произтичащи от настоящата директива. Тези актове, точно обратното, се характеризират със своята чисто административна цел и служат за улесняване на прилагането на правилата, установени с настоящата директива. Освен това решенията за установяване дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът е свободен, трябва да се приемат при условия, осигуряващи еднакви условия за изпълнението на тази разпоредба. Изпълнителни правомощия следователно трябва да се предоставят на Комисията и по отношение на подробните разпоредби за изпълнението на процедурата, предвидена по член 28, за установяване на приложимостта на член 27, както и самите Решения. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Консултативната процедура трябва да се използва за приемането на тези актове за изпълнение.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По смисъла на настоящата директива „поръчка“ е закупуването или други форми на придобиване на строителство, доставки или услуги от страна на един или няколко възложителя от икономически оператори, подбрани от тях, стига строителството, доставките или услугите да са предназначени за изпълнението на една от дейностите съгласно членове 5–11.

2. По смисъла на настоящата директива „поръчка“ е придобиването на строителство, доставки или услуги от страна на един или няколко възложителя от икономически оператори, подбрани от тях, стига строителството, доставките или услугите да са предназначени за изпълнението на една от дейностите съгласно членове 5—11.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целият обем строителство, доставки и/или услуги представляват една поръчка по смисъла на настоящата директива, дори ако са закупени с различни договори, ако тези договори са част от един проект.

заличава се

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Настоящата директива не засяга правото на публичните органи на всички равнища да решават дали, как и до каква степен желаят да извършват сами публичните функции съгласно член 14 от ДФЕС и Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 2 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) създадени са или имат специфичната цел да удовлетворяват обществени интереси и нямат промишлен или търговски характер; за тази цел орган, който функционира в нормални пазарни условия, стреми се да натрупа печалба и понася загубите в резултат от упражняването на дейността си, няма за цел да удовлетворява обществени интереси и не е с промишлен или търговски характер;

a) създадени са или имат специфичната цел да удовлетворяват обществени интереси и нямат промишлен или търговски характер;

Изменение    53

Предложение за директива

Член 2 – точка 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) изпълнение, независимо с какви средства, на строеж, отговарящ на изискванията на възложителя, който влияе решително върху вида или проектирането на строежа.

в) изпълнение на строеж, отговарящ на изискванията на възложителя, който влияе решително върху вида или проектирането на строежа.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) „Документацията по обществената поръчка“ представлява всички документи, предоставени от възложителя, или такива, на които той се позовава, с цел описание или определяне на елементите на поръчката или процедурата, в това число обявлението за поръчката, обявлението за предварителна информация или обявленията за наличието на квалификационна система, когато те се използват като покана за участие в състезателна процедура, техническите спецификации, примерен договор, формати за представянето на документи от кандидатите и оферентите, информация за общоприложими задължения и каквито и да било други допълнителни документи;

(15) (15) „Документацията по обществената поръчка“ е всеки документ, предоставен от възложителя, или всеки документ, на който той се позовава, с цел описание или определяне на елементите на поръчката или процедурата, в това число обявлението за поръчката, обявлението за предварителна информация или обявленията за наличието на квалификационна система, когато те се използват като покана за участие в състезателна процедура, техническите спецификации, примерен договор, формати за представянето на документи от кандидатите и оферентите, информация за общоприложими задължения и каквито и да било други допълнителни документи;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 2 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички последователни и/или взаимосвързани стадии, в това число производство, транспорт, употреба и поддръжка, в целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугата, от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до депонирането, разчистването и финализирането;

(22) „Жизнен цикъл“ означава всички последователни или взаимосвързани стадии в рамките на целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугата, в това число научни изследвания, разработка, производство, транспорт, употреба и поддръжка, от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до депонирането, разчистването и финализирането;

Изменение    56

Предложение за директива

Член 2 – точка 23 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) „Иновации“ означава предлагането на нови или значително усъвършенствани стоки, услуги или процеси или прилагането на нов организационен метод в рамките на стопанските практики, организацията на работното място или външните отношения, който спомага за разрешаване на обществените предизвикателства или който подкрепя стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Права, предоставени чрез процедура, в която е осигурена достатъчна публичност и в която предоставянето на тези права е станало въз основа на обективни критерии, не представляват „специални или изключителни права“ по смисъла на точка 6 от член 2.

2. Права, предоставени чрез тръжна процедура, в която е осигурена достатъчна публичност и в която предоставянето на тези права е станало въз основа на обективни и недискриминационни критерии за възлагане на поръчката, не представляват „специални или изключителни права“ по смисъла на точка 6 от член 2.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) са възлагащи органи или публични предприятия и които извършват една от дейностите, посочени в членове 5–11;

a) са възлагащи органи или публични предприятия и които извършват една от дейностите, посочени в членове 5—11, освен в случаите, в които дейността се извършва въз основа на права, предоставени в съответствие с параграф 2 от настоящия член;

Изменение    59

Предложение за директива

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Газ и топлинна енергия

Газ, отопление и охлаждане

Изменение    60

Предложение за директива

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Добив на нефт и газ и проучвания за или добив на въглища или други твърди горива

Добив и проучвания за добив на нефт и газ, въглища или други твърди горива

Изменение    61

Предложение за директива

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Освобождаване от прилагането на настоящата директива с цел защита на търговска стратегия

 

1. Когато процедурата за възлагане на обществена поръчка е възможно да разкрие търговска стратегия, върху която не би следвало да се привлича вниманието на конкурентите, възложителят може да сезира компетентните органи и структури, упоменати в член 92, за да получи освобождаване от прилагането на настоящата директива.

 

2. За тази цел възложителят, който отправя запитването, представя надлежно обосновано искане пред компетентните органи и структури, посочени в член 92.

 

3. Ако компетентните органи или структури разрешат освобождаването в съответствие с параграф 1, настоящата директива не се прилага спрямо въпросната процедура за възлагане на обществена поръчка.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На всеки две години, считано от 30 юни 2014 г., Комисията трябва да проверява дали праговете съгласно букви а) и б) от член 12 съответстват на праговете, установени в Споразумението за обществените поръчки, и трябва да ги ревизира, когато е необходимо.

На всеки две години, считано от 30 юни 2014 г., Комисията проверява дали праговете съгласно член 12, букви а) и б) съответстват на праговете, установени в Споразумението за обществените поръчки, като при необходимост и след консултиране с държавите членки относно прилагането на праговете към определени сектори и видове поръчки ги ревизира.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Възложителите уведомяват Комисията или националния надзорен орган по тяхно искане за всички категории стоки или дейности, които те считат за изключени по силата на параграф 1. Комисията може периодично да публикува в Официален вестник на Европейския съюз с информационна цел списъци на категориите стоки и дейности, които тя приема, че попадат в това изключение. Като извършва това, Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация.

2. Възложителите уведомяват Комисията за всички категории стоки или дейности, които те считат за изключени по силата на параграф 1. Комисията може периодично да публикува в Официален вестник на Европейския съюз с информационна цел списъци на категориите стоки и дейности, които тя приема, че попадат в това изключение. Като извършва това, Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива не се прилага към поръчки, които възложителите възлагат за цели, различни от извършването на техните дейности, както са описани в членове 5–11, или за извършването на такива дейности в трета държава, при условия, които не обхващат физическата употреба на мрежа или географска област в рамките на Съюза. Тя не се прилага и към конкурси за проект с такова предназначение.

1. Настоящата директива не се прилага към поръчки, които възложителите възлагат за цели, различни от извършването на техните дейности, както са описани в членове 5—11, и които са свързани с дейности по обществени услуги, или за извършването на такива дейности в трета държава, при условия, които не обхващат физическата употреба на мрежа или географска област в рамките на Съюза. Тя не се прилага и към конкурси за проекти с такова предназначение.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Възложителите уведомяват Комисията или националния надзорен орган по тяхно искане относно всякаква дейност, която те считат за изключена по силата на параграф 1. Комисията може периодично да публикува в Официален вестник на Европейския съюз с информационна цел списъци на категориите дейности, които тя приема, че попадат в това изключение. Като извършва това, Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация.

2. Възложителите уведомяват при поискване Комисията относно всякаква дейност, която те считат за изключена по силата на параграф 1. Комисията може периодично да публикува в Официален вестник на Европейския съюз с информационна цел списъци на категориите дейности, които тя приема, че попадат в това изключение. Като извършва това, Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 17 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на възложени поръчки и организирани конкурси за проект в областите на отбраната и сигурността, настоящата директива не се прилага за:

1. По отношение на възложени поръчки и организирани конкурси за проект в областите на отбраната и сигурността, настоящата директива не се прилага за:

a) поръчки, за които се прилага Директива 2009/81/ЕО;

a) поръчки, при които прилагането на правилата на настоящата директива биха принудили дадена държава членка да предостави информация, чието разкриване тя счита за неблагоприятно за основните интереси, свързани с нейната сигурност, или поръчки, при които възлагането и изпълнението на поръчката е придружено от специални мерки за сигурност в съответствие с действащите законови, подзаконови или административни разпоредби в дадена държава членка, ако държавата членка е определила, че съответните основни интереси не могат да бъдат гарантирани чрез по-слаби мерки за намеса като например мерките, посочени в параграф 2;

б) поръчки, за които Директива 2009/81/ЕО не се прилага съгласно нейните членове 8, 12 и 13.

б) поръчки, възложени в рамките на програма за сътрудничество, посочена в член 13, буква в) от Директива 2009/81/ЕО;

 

бa) поръчки, възложени от едно правителство на друго правителство във връзка със строителство и услуги, пряко свързани с военно или чувствително оборудване, или строителство и услуги, специално предназначени за военни цели, или чувствително строителство и чувствителни услуги;

 

бб) поръчки, възложени в трета държава, извършвани при разполагане на сили извън територията на Съюза, когато оперативните нужди налагат те да бъдат сключени с икономически оператори, разположени в района на операциите.

2. Настоящата директива не се прилага за поръчки и конкурси за проект, освен за тези по първи параграф, доколкото защитата на основните интереси по сигурността на държава членка не може да се гарантира в процедура за възлагане на поръчки по смисъла на член 39, параграф 1.

2. Настоящата директива не се прилага за поръчки и конкурси за проект, освен за тези по първи параграф, доколкото защитата на основните интереси, свързани със сигурността на държава членка, не може да се гарантира в рамките на процедура за възлагане на поръчки по смисъла на настоящата директива, ако те не се ползват с освобождаване по параграф 1, доколкото защитата на основните интереси, свързани със сигурността на държава членка, не може да се гарантира чрез по-слаби мерки на намеса, например чрез налагане на изисквания, чиято цел е да защитят поверителния характер на информацията, която възложителят предоставя в рамките на процедура за възлагане на поръчка, както се предвижда в настоящата директива.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) арбитражни и помирителни услуги;

б) арбитражни и помирителни услуги и която и да е от следните правни услуги:

 

i) юридическо представителство на клиент в рамките на съдебно или административно производство пред съдилища, трибунали или публични органи от адвокат по смисъла на член 1 от Директива 77/249/EИО от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги1;

 

ii) правни услуги, предоставяни от пълномощници, назначени настойници или други правни услуги, доставчиците на които са определени от съд или трибунал в съответната държава членка;

 

iii) правни услуги, които в съответните държави членки са свързани с упражняването на официална власт;

 

iv) заверки и удостоверяване на документи от нотариуси.

 

______________

 

1 ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и операции на централните банки, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност;

в) финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета или трансакции на възлагащите органи за набиране на пари или капитал, услуги на централните банки и операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност;

Изменение    69

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) гражданска отбрана, услуги за гражданска защита и предотвратяване на опасности;

Изменение    70

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) поръчки за програмно време, които се възлагат на оператори на електронни медии.

е) поръчки за радио- и телевизионно разпространение или разпространение и предаване на медийни услуги; за целите на настоящата директива „медийни услуги“ са всички форми на предаване и разпространение, използващи какъвто и да е вид електронна мрежа;

Изменение    71

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) предоставяне на международно съдействие, включително помощ за развитие.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Електронното разпръскване по буква е) от първия параграф включва всяко предаване и разпространение по всякакъв вид електронна мрежа.

заличава се

Изменение    73

Предложение за директива

Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Отношения между публичните органи

Сътрудничество между публичните органи

Изменение    74

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) възлагащият орган упражнява върху въпросното юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си служби;

a) възлагащият орган упражнява върху въпросното юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си служби, тоест той упражнява решаващо влияние както върху стратегическите цели, така и върху важните решения на контролираното юридическо лице;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) поне 90 % от дейността на това юридическо лице се извършва за контролиращия възлагащ орган или за други юридически лица, контролирани от същия възлагащ орган;

б) поне 80 % от средния общ оборот на това юридическо лице се извършва за контролиращия възлагащ орган или за други юридически лица, контролирани от същия възлагащ орган;

Изменение    76

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) няма частно участие в контролираното юридическо лице.

в) няма частно участие в контролираното юридическо лице, с изключение на неконтролиращите или правно наложените форми на частно участие, които са в съответствие с Договорите и които не упражняват влияние върху решенията на контролиращия възлагащ орган.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За един възлагащ орган се счита, че упражнява върху едно юридическо лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си служби по смисъла на буква а) от първа алинея, когато има решаващо влияние както върху стратегическите цели, така и върху съществените решения на контролираното юридическо лице.

заличава се

Обосновка

Буква а) от първа алинея е достатъчно ясна и не е необходимо да бъде повтаряна.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Параграф 1 се отнася също и за случаите, когато контролирано лице, което представлява възлагащ орган, възлага поръчка на своето контролиращо лице или на друго юридическо лице, контролирано от същия възлагащ орган, стига да няма частно участие в юридическото лице, на което се възлага обществената поръчка.

2. Параграф 1 се отнася също и за случаите, когато контролирано лице или контролирани лица, които представляват възлагащ орган или възлагащи органи, възлагат поръчка на своето контролиращо лице или контролиращи лица или на друго юридическо лице, контролирани от същия възлагащ орган, стига да няма частно участие в юридическото лице, на което се възлага обществената поръчка, с изключение на неконтролиращите или правно наложените форми на частно участие, които са в съответствие с Договорите и които не упражняват влияние върху решенията на контролиращия възлагащ орган.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Възлагащ орган, който не упражнява контрол върху юридическо лице по смисъла на параграф 1, може въпреки това да възлага поръчка, без да прилага настоящата директива, на юридическо лице, което контролира съвместно с други възлагащи органи, когато са изпълнени следните условия:

Възлагащ орган, който не упражнява контрол върху юридическо лице по смисъла на параграф 1, буква а) от настоящия член, може въпреки това да възлага поръчка извън приложното поле на настоящата директива на юридическо лице, което контролира съвместно с други възлагащи органи, когато са изпълнени следните условия:

Изменение    80

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) поне 90% от дейността на това юридическо лице се извършва от името на контролиращите възлагащи органи или от името на други юридически лица, контролирани от същите възлагащи органи;

б) поне 80 % от средния общ оборот на това юридическо лице се извършва от името на контролиращите възлагащи органи или от името на други юридически лица, контролирани от същите възлагащи органи;

Изменение    81

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) няма частно участие в контролираното юридическо лице.

в) няма частно участие в контролираното юридическо лице, с изключение на неконтролиращите или правно наложените форми на частно участие, които са в съответствие с Договорите и които не упражняват влияние върху решенията на контролиращите възлагащи органи.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) взимащите решения органи на контролираното юридическо лице са съставени от представители на всички участващи възлагащи органи;

a) взимащите решения органи на контролираното юридическо лице са съставени от представители на участващите възлагащи органи, като един представител може да представлява един или много от участващите възлагащи органи.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) контролираното юридическо лице не преследва интереси, различни от тези на свързаните с него публични органи;

в) контролираното юридическо лице не преследва интереси, които са в противоречие с интересите на свързаните с него публични органи;

Изменение    84

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3 – алинея 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

г) контролираното юридическо лице не получава други приходи освен възстановяването на действително извършените разходи от договорите за обществени поръчки с възлагащите органи.

заличава се

Изменение    85

Предложение за директива

Член 21 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Споразумение, сключено между два или повече възлагащи органа, не трябва да се счита за поръчка за строителство, доставка или услуга по смисъла на точка 7 от член 2 от настоящата директива, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

4. Споразуменията, сключени между два или повече възлагащи органа, попадат извън приложното поле на настоящата директива, когато са изпълнени следните условия в своята съвкупност:

a) споразумението установява реално сътрудничество между участващите възлагащи органи с цел съвместно изпълнение на техните задължения за осигуряване на обществени услуги, включващо взаимни права и задължения на страните;

a) споразумението установява реално сътрудничество между участващите възлагащи органи с цел съвместно изпълнение на техните задължения за осигуряване на обществени услуги, включващо взаимни права и задължения на страните, с цел изпълнение на общо задължение за осигуряване на обществени услуги или с цел обединяване на ресурсите, за да могат те да изпълнят собствените си задължения;

б) споразумението се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;

б) споразумението се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес;

в) участващите възлагащи органи не изпълняват на свободния пазар повече от 10 % от дейностите, изразени в оборот, имащи отношение към контекста на споразумението;

 

г) споразумението не включва финансови трансфери между участващите възлагащи органи, освен съответстващите на възстановяването на действително извършените разходи за строителството, услугите или стоките;

 

д) няма частно участие в нито един от участващите възлагащи органи.

в) няма частно участие в нито един от участващите възлагащи органи, с изключение на неконтролиращите или правно наложените форми на частно участие в съответствие с Договорите, които не упражняват влияние върху решенията на контролиращите възлагащи органи.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 21 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Настоящата директива не се прилага за споразумения, решения или други правни инструменти, сключени между няколко възлагащи органи или групи от възлагащи органи, които предвиждат в рамките на вътрешната институционална и административна организация на дадена държава членка и съгласно приложимото национално законодателство или правна уредба прехвърлянето на правомощия или прехвърлянето на задължение за осигуряване на обществена услуга между страните.

 

Не се допуска частно участие във възлагащите органи или възложители.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 21 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предвидените в параграфи 1–4 изключения престават да действат от момента, в който се появи каквото и да е частно участие, което предизвиква задължението текущите поръчки да се отворят за конкуренция по редовните процедури за възлагане на обществени поръчки.

заличава се

Изменение    88

Предложение за директива

Член 22 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на настоящия член „свързано предприятие“ означава

1. За целите на настоящия член „свързано предприятие“ означава:

всяко предприятие, чиито годишни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие с изискванията на Седма директива 83/349/EИО на Съвета.

a) всяко предприятие, чиито годишни отчети са консолидирани с тези на възложителя в съответствие с изискванията на Директива 83/349/EИО на Съвета (Седма директива); или

 

б) всяко предприятие, което се намира в която и да е от следните ситуации:

2. В случай на субекти, които не попадат в приложното поле на тази директива, „свързано предприятие“ означава всяко предприятие, което:

 

a) би могло, пряко или непряко, да попадне под доминиращо влияние от страна на възложителя по смисъла на точка 5 от член 2 и член 4, параграф 1 от настоящата директива;

i) то е, пряко или непряко, под доминиращо влияние от страна на възложителя;

б) може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя;

ii) то упражнява доминиращо влияние върху възложителя; или

в) заедно с възложителя попада под доминиращото влияние на друго предприятие по силата на собственост, финансово участие или правилата, по които се управлява.

iii) заедно с възложителя то попада под доминиращото влияние на друго предприятие по силата на собственост, финансово участие или правилата, по които се управлява.

 

За целите на настоящата директива понятието „доминиращо влияние“ е определено в член 2, точка 5 и член 4, параграф 1.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Без да се взема предвид член 21 и при условие че са спазени условията в параграф 4, настоящата директива не се прилага за поръчки, които са възложени:

3. Без да се взема предвид член 21 и при условие че са спазени условията, посочени в параграфи 1 и 4 от настоящия член, настоящата директива не се прилага за поръчки, които са възложени:

a) от възложител на свързано предприятие;

a) от възложител на свързано предприятие;

б) от съвместно предприятие, което е образувано изключително от няколко възложители с оглед дa се извършат дейности по смисълa нa членове 5–11, нa предприятие, което е свързано с един от тези възложители.

б) от съвместно предприятие, което е образувано изключително от двама или повече възложители с оглед дa се извършат дейности по смисълa нa членове 5—11, нa предприятие, което е свързано с един от тези възложители.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) към поръчки за услуги, при условие че поне 80 % от средния общ оборот на свързаното предприятие по отношение на услугите по принцип за предходните три години произтича от доставянето на услуги за предприятия, с които то е свързано;

a) към поръчки за услуги, при условие че поне 80 % от средния общ оборот на свързаното предприятие, като се вземат предвид всички услуги, предоставяни от това предприятие, през предходните три години произтича от доставянето на услуги за възложителя, с който то е свързано, или за възложителя, който от своя страна е под доминиращото влияние на друго предприятие, с което партньорът по договора е свързан;

Изменение    91

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) към поръчки за доставки, при условие че поне 80 % от средния общ оборот на свързаното предприятие по отношение на доставките по принцип за предходните три години произтича от доставки за предприятия, с които то е свързано;

б) към поръчки за доставки, при условие че поне 80 % от средния общ оборот на свързаното предприятие, като се вземат предвид всички доставки от това предприятие, през предходните три години произтича от доставките за възложителя, с който то е свързано, или за възложителя, който от своя страна е под доминиращото влияние на друго предприятие, с което партньорът по договора е свързан;

Изменение    92

Предложение за директива

Член 22 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) към поръчки за строителство, при условие че поне 80 % от средния общ оборот на свързаното предприятие по отношение на строителството по принцип за предходните три години произтича от строителни дейности, предоставени за предприятия, с които то е свързано.

в) към поръчки за строителство, при условие че поне 80 % от средния общ оборот на свързаното предприятие, като се вземат предвид всички строителни дейности, предоставяни от това предприятие, през предходните три години произтича от строителни дейности, предоставени за възложителя, с който то е свързано, или за възложителя, който от своя страна е под доминиращото влияние на друго предприятие, с което партньорът по договора е свързан.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 22 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато поради датата, на която е създадено свързаното предприятие или то е започнало дейност, не е наличен оборот за предходните три години, достатъчно е това предприятие да покаже, че оборотът, посочен в точки а), б) или в) от параграф 4, е достоверен, по-специално чрез стопански прогнози.

5. Когато поради датата, на която е създадено свързаното предприятие или то е започнало дейност, не е наличен оборот за предходните три години, достатъчно е това предприятие да покаже, че делът от средния общ оборот, посочен в точки а), б) или в) от параграф 4, е достоверен, по-специално чрез стопански прогнози.

Когато повече от едно предприятие, което е свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, горепосочените проценти се изчисляват, като се вземе предвид общият оборот, който съответно произтича от предоставянето на услуги, доставки или строителство от тези свързани предприятия.

 

Изменение    94

Предложение за директива

Член 24 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите са длъжни да съобщават на Комисията или националния надзорен орган при поискване от тяхна страна следната информация относно прилагането на член 22, параграфи 2, 3 и член 23:

Възложителите съобщават нa Комисиятa следнатa информация относно прилагането нa член 22, параграфи 2 и 3, и член 23:

Изменение    95

Предложение за директива

Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Поръчките, които са предназначени да способстват изпълнението на дейност, упомената в членове 5–11, не попадат в приложното поле на настоящата директива, ако държавата членка или възложителите, след като представят заявка по член 28, могат да демонстрират, че в държавата членка, в която се извършва, дейността е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен; конкурси за проект, които са организирани за изпълнението на такава дейност в тази географска област, също не попадат в обхвата на настоящата директива. Такава оценка на конкуренцията, която ще се извърши в светлината на информацията, с която Комисията разполага, и за целите на настоящата директива, не засяга прилагането на законодателството в областта на конкуренцията.

1. Поръчките, които са предназначени да способстват изпълнението на дейност, упомената в членове 5—11, не попадат в приложното поле на настоящата директива, ако държавата членка или възложителите, след като представят заявка по член 28, могат да демонстрират, че в държавата членка, в която се извършва, или в свързаните специфични сектори или сегменти дейността е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен; конкурси за проект, които са организирани за изпълнението на такава дейност в тази географска област, също не попадат в обхвата на настоящата директива. Такава оценка на конкуренцията, която ще се извърши в светлината на информацията, с която Комисията разполага, и за целите на настоящата директива, не засяга прилагането на законодателството в областта на конкуренцията.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на параграф 1 въпросът дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция се решава въз основа на критериите, които са в съответствие с разпоредбите на Договора, свързани с конкуренцията; те могат да включват характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието на алтернативни стоки или услуги, цените и реалното или потенциалното наличие на повече от един изпълнител на доставки на тези стоки или услуги.

2. За целите на параграф 1 въпросът дали дадена дейност е пряко изложена на конкуренция налага да се определи съответният продуктов пазар и съответният географски пазар. Съответният продуктов пазар се определя въз основа на критериите, които са в съответствие с разпоредбите на Договора, свързани с конкуренцията; те могат да включват характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието на алтернативни стоки или услуги, за които се счита, че могат да бъдат заместители по отношение на предлагането или на търсенето, цените и реалното или потенциалното наличие на повече от един изпълнител на доставки на тези стоки или услуги. Съответният географски пазар, въз основа на който се оценява излагането на конкуренция, включва областта, в която съответните предприятия участват в предлагането и търсенето на стоки или услуги, в която условията на конкуренция са достатъчно еднородни и която може да се разграничи от съседните области, защото в частност условията на конкуренцията са съществено по-различни в тези области. Оценката взима предвид по-специално същността и характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието на пречки за навлизане на пазара или на потребителски предпочитания, съществените разлики в пазарните дялове на предприятията между съответната област и съседните области и съществените разлики в цените.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 27 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на параграф 1 се приема, че достъпът до пазара не е ограничен, ако държавата членка е изпълнила и приложила законодателството на ЕС, изброено в приложение III.

3. За целите на параграф 1 се приема, че достъпът до пазара не е ограничен, ако държавата членка е изпълнила и приложила законодателството на ЕС, изброено в приложение III, или ако държавата членка е включила и съответния пазар в обхвата на прилагането на принципите, установени от законодателството на Съюза, изброено в това приложение.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 27 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Осигурява се защита на интелектуалната собственост на оферентите.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато държава членка или когато законодателството на съответната държавата членка го предвижда – възложител счита, че въз основа на критериите, посочени в член 27, параграфи 2 и 3, дадена дейност е пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен, той има право да подаде заявка за установяване, че настоящата директива не се прилага за възлагането на поръчки или организирането на конкурси за проект за изпълнението на тази дейност.

1. Когато държава членка или — ако законодателството на съответната държавата членка предвижда това — възложител счита, че въз основа на критериите, посочени в член 27, параграфи 2 и 3, дадена дейност е напълно или частично, дори с оглед на отделни сектори или сегменти от нея, пряко изложена на конкуренция на пазари, до които достъпът не е ограничен, държавата членка или възложителят има право да подаде заявка за установяване, че настоящата директива не се прилага за възлагането на поръчки или организирането на конкурси за проект за изпълнението на тази дейност или отделен сектор или сегмент от нея.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заявките задължително се придружават от аргументирано становище, прието от независим национален орган, който е компетентен по отношение на съответната дейност. В това становище задължително се анализират подробно условията за възможното прилагане на член 27, параграф 1 към съответната дейност в съответствие с неговите параграфи 2 и 3.

Заявките се придружават от мотивирано и обосновано становище, прието от независим национален орган, който е компетентен по отношение на съответната дейност или на отделен сектор или сегмент от нея. В това становище се анализират подробно условията за възможното прилагане на член 27, параграф 1 към съответната дейност в съответствие с неговите параграфи 2 и 3.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При заявка, подадена в съответствие с параграф 1 от настоящия член, Комисията има право с изпълнително решение, прието в сроковете, посочени в параграф 4 от настоящия член, да установи дали една дейност по членове 5–11 е пряко изложена на конкуренция въз основа на критериите, посочени в член 27. Тези изпълнителни решения се приемат в съответствие с консултативната процедура по член 100, параграф 2.

При заявка, подадена в съответствие с параграф 1 от настоящия член, Комисията има право с изпълнително решение, прието в сроковете, посочени в параграф 4 от настоящия член, да установи дали една дейност по членове 5—11 или отделен сектор или сегмент от нея са пряко изложени на конкуренция въз основа на критериите, посочени в член 27. Тези изпълнителни решения се приемат в съответствие с консултативната процедура по член 100, параграф 2.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поръчки, предназначени да способстват изпълнението на съответната дейност, и конкурси за проект, организирани за изпълнението на такава дейност, престават да попадат в приложното поле на настоящата директива в някой от следните случаи:

Поръчки, предназначени да способстват изпълнението на съответната дейност или отделен сектор или сегмент от нея, и конкурси за проект, организирани за изпълнението на такава дейност или за отделен сектор или сегмент от нея, престават да попадат в приложното поле на настоящата директива в който и да е от следните случаи:

Изменение    103

Предложение за директива

Член 28 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато дадена дейност в определена държава членка вече е предмет на процедура по параграфи 1, 2 и 3, последващи заявки във връзка със същата дейност в същата държава членка преди изтичането на срока, предвиден за първата заявка, не се считат за нови процедури и се разглеждат в контекста на първата заявка.

4. Когато дадена дейност или отделен сектор или сегмент от нея в определена държава членка вече е предмет на процедура по параграфи 1, 2 и 3, последващи заявки във връзка със същата дейност или с отделен сектор или сегмент от нея в същата държава членка преди изтичането на срока, предвиден за първата заявка, не се считат за нови процедури и се разглеждат в контекста на първата заявка.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите се отнасят към икономическите оператори в съответствие с принципите на равнопоставеност и липса на дискриминация и действат съгласно принципите на прозрачност и пропорционалност.

1. Възложителите се отнасят към икономическите оператори в съответствие с принципите на равнопоставеност и липса на дискриминация и действат съгласно принципите на прозрачност и пропорционалност.

Обществените поръчки не трябва да се проектират с цел тяхното изключване от приложното поле на настоящата директива или изкуствено стесняване на конкуренцията.

Обществените поръчки не трябва да се проектират с цел тяхното изключване от приложното поле на настоящата директива или изкуствено стесняване на конкуренцията.

 

2. Държавите членки гарантират, че икономическите оператори спазват разпоредбите на екологичното, социалното и трудовото право, които се прилагат на мястото на извършване на строителството, на предоставяне на услугите или на производство или доставка на стоките, както е посочено в международните конвенции, изброени в приложение XIV, в правото на Съюза и националното право, както и в колективните споразумения, сключени съгласно националното право и практики, които зачитат правото на Съюза.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При поръчките за услуги и строителство, както и при тези за доставки, включващи и услуги или операции, свързани с проучване на терена и инсталиране, към юридическите лица обаче може да бъде предявено изискване да посочат в офертата или заявката си за участие имената и съответната професионална квалификация на лицата, които отговарят за изпълнението на съответната поръчка.

При все това при поръчките за услуги и строителство, както и при тези за доставки, включващи и услуги или операции, свързани с проучване на терена и инсталиране, към юридическите лица може да бъде предявено изискване да посочат в офертата или заявката си за участие броя и съответните равнища на професионална квалификация на лицата, които отговарят за изпълнението на съответната поръчка.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 30 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Възложителите дават възможност на временно сдружение от икономически оператори да изпълни всички технически, законови и финансови изисквания като самостоятелна единица, като вземат предвид индивидуалните характеристики на всеки участник в групата.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 32 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Настоящият член не създава пречки за публичното оповестяване на неповерителни части от сключените договори, включително на всички последващи промени.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) телефон в случаите и обстоятелствата по параграф 6;

заличава се

Изменение    109

Предложение за директива

Член 33 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се гарантира оперативната съвместимост на техническите формати и стандартите за процеси и съобщения особено в трансграничен контекст, Комисията трябва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 98 за установяване на задължителното използване на определени технически стандарти, поне по отношение на използването на електронно подаване на документи, електронни каталози и средства за електронно удостоверяване на самоличността.

За да се гарантира оперативната съвместимост на техническите формати и стандартите за процеси и съобщения особено в трансграничен контекст, Комисията може да препоръча използване на специфични технически стандарти, поне по отношение на използването на електронно подаване на документи, електронни каталози и средства за електронно удостоверяване на самоличността.

 

(Това изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответни промени в текста.)

Изменение    110

Предложение за директива

Член 33 – параграф 6 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) заявките за участие в процедури за възлагане на поръчки могат да бъдат направени писмено или по телефона; във втория случай трябва да се изпрати писмено потвърждение преди изтичането на установения срок за тяхното получаване;

a) заявките за участие в процедури за възлагане на поръчки могат да бъдат направени писмено;

Изменение    111

Предложение за директива

Член 34 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За поръчките за строителни работи над праговете, определени в член 12, държавите членки могат да изискват както от възлагащите органи, така и от оферентите да използват електронни инструменти за моделиране на строителна информация в зависимост от общите срокове за въвеждане на електронни обществени поръчки, посочени в първата алинея.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на възлагащите органи по смисъла на точка 1 от член 2, държавите членки трябва да предвидят правила за ефективно предотвратяване, откриване и незабавно отстраняване на конфликти на интереси, възникващи при провеждане на процедури за възлагане на поръчки по настоящата директива, включително при проектирането и подготовката на процедурата, изготвянето на документите за поръчките, подбора на кандидати и оференти и възлагането на поръчката, за да се избегне всяко изкривяване на конкуренцията и да се гарантира равнопоставеността на всички оференти.

1. По отношение на възлагащите органи по смисъла на точка 1 от член 2, държавите членки въвеждат механизми за ефективно предотвратяване, откриване и отстраняване на конфликти на интереси, възникващи при провеждане на процедури за възлагане на поръчки, за да се избегне всяко изкривяване на конкуренцията и да се гарантира равнопоставеността на всички икономически оператори.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Понятието за конфликт на интереси трябва да включва като минимум всяка ситуация, при която категориите лица по параграф 2 имат пряк или косвен личен интерес от резултата от процедурата за възлагане на обществени поръчки, за който може да се предположи, че пречи на безпристрастното и обективно изпълнение на техните задължения.

Понятието за конфликт на интереси включва като минимум всяка ситуация, при която служители или вземащи решения членове на възлагащия орган или на служба за възлагане на обществени поръчки, която действа от името на възлагащия орган, участват в провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка или могат да повлияят върху резултата от нея и имат пряк или косвен финансов, икономически или друг личен или общ интерес, за който може да се предположи, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост в контекста на процедурата за възлагане на обществени поръчки.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия член „лични интереси“ означава всякакви семейни, емоционални, икономически, политически или други общи интереси с кандидатите или оферентите, включително конфликт на професионални интереси.

заличава се

Изменение    115

Предложение за директива

Член 36 – параграфи 2, 3 и 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правилата по параграф 1 се прилагат за конфликти на интереси, включващи като минимум следните категории лица:

заличава се

a) членове на персонала на възлагащия орган, доставчици на услуги в областта на обществените поръчки или членове на персонала на други доставчици на услуги, участващи в провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

 

б) председателя на възлагащия орган и членовете на взимащите решения структури на възлагащия орган, които, въпреки че не е задължително да участват в провеждането на процедурата за възлагане на обществени поръчки, могат да оказват влияние върху резултата от нея.

 

3. По-специално държавите-членки трябва да гарантират, че:

 

(a) членовете на персонала по параграф 2, буква а) се задължават да разкриват всеки конфликт на интереси по отношение на всеки от кандидатите или оферентите, веднага щом узнаят за такива конфликти, за да позволят възлагащия орган да вземе мерки за отстраняването на конфликтите;

 

б) кандидатите и оферентите се задължават да подават в началото на процедурата за възлагане на обществени поръчки декларация за съществуването на привилегировани връзки с лицата по параграф 2, буква б), които е вероятно да поставят тези лица в ситуация на конфликт на интереси; възлагащият орган се задължава да посочи в индивидуалния доклад по член 85 дали всеки кандидат или оферент е подал декларация.

 

В случай на конфликт на интереси възлагащият орган трябва да вземе съответните мерки. Тези мерки могат да включват отвод на въпросния член на персонала от участие в съответната процедура за възлагане на обществени поръчки или пренасочване на задълженията и отговорностите му. Когато конфликтът на интереси не може ефективно да се отстрани с други средства, засегнатият кандидат или оферент трябва да се изключи от процедурата.

 

Когато бъдат установени привилегировани връзки, възлагащият орган се задължава незабавно да уведоми надзорния орган, определен в съответствие с член 84, и да вземе съответните мерки, за да се избегне всякакво неправомерно влияние върху процеса на възлагане и да се осигури равнопоставеността на кандидатите и оферентите. Когато конфликтът на интереси не може ефективно да се отстрани с други средства, засегнатият кандидат или оферент трябва да се изключи от процедурата.

 

4. Всички взети мерки по настоящия член трябва да се документират в индивидуалния доклад по член 94.

 

Изменение    116

Предложение за директива

Член 38 − параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Доколкото това попада в обхвата на Приложения III, IV и V и Общите бележки към приложение 1 на Европейския съюз към Споразумението за обществените поръчки и в обхвата на другите международни споразумения, задължаващи Съюза, изброени в приложение V към настоящата директива, възложителите по смисъла на член 4, параграф 3, буква а) трябва да осигурят на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни отношение, което е не по-малко благоприятно от отношението, осигурено на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на Съюза. Като прилагат настоящата директива към икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни, възложителите спазват тези споразумения.

1. Доколкото това попада в обхвата на Приложения III, IV и V и Общите бележки към приложение 1 на Европейския съюз към Споразумението за обществените поръчки и в обхвата на другите международни споразумения, задължаващи Съюза, включително ангажиментите, поети в рамките на двустранни търговски споразумения, изброени в приложение V към настоящата директива, възложителите по смисъла на член 4, параграф 3, буква а) трябва да осигурят на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни отношение, което е не по-малко благоприятно от отношението, осигурено на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на Съюза. Като прилагат настоящата директива към икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни, възложителите спазват тези споразумения.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки са длъжни да предвидят правото на възложителите да прилагат открити или ограничени процедури или процедури на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура, както е регламентирано в настоящата директива.

Държавите членки позволяват на възложителите да прилагат открити или ограничени процедури или процедури на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура и партньорства за иновации, както е регламентирано в настоящата директива.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 40 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато обстоятелства на неотложност, надлежно обосновани от възложителите, направят сроковете по втора алинея от параграф 1 невъзможни, те могат да поставят срок, който не трябва да бъде по-кратък от 20 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчката.

3. Когато обстоятелства на неотложност, надлежно обосновани от възложителите, направят сроковете по втора алинея от параграф 1 невъзможни, те могат да поставят срок, който не трябва да бъде по-кратък от 25 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчката.

 

Неотложни обстоятелства водят до намаляване на сроковете единствено ако това положение не е предизвикано от възлагащите органи.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 42 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Възложителите не могат да ограничават договарянето до цените, посочени в офертите.

Изменение    120

Предложение за директива

Член 43 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки имат право да предвидят възможността възложителите да използват партньорства за иновации, както е регламентирано в настоящата директива. Държавите членки имат право да решат да не транспонират в своето национално право партньорствата за иновации или да ограничат тяхното използване до определени видове поръчки.

1. Държавите членки предвиждат възможността възложителите да използват партньорства за иновации, както е регламентирано в настоящата директива.

При партньорствата за иновации всеки икономически оператор може да подаде заявка за участие в отговор на покана за участие в състезателна процедура съгласно член 39, параграф 2, букви б) и в), с оглед установяване на структурирано партньорство за разработка на новаторски продукт, услуга или строителство и закупуване впоследствие на получените в резултат на това стоки, услуги или строителство, стига те да отговарят на договорените нива на изпълнение и разходи.

При партньорствата за иновации всеки икономически оператор може да подаде заявка за участие в отговор на покана за участие в състезателна процедура съгласно член 39, параграф 2, букви б) и в), с оглед установяване на структурирано партньорство за разработка на новаторски продукт, услуга или строителство и закупуване впоследствие на получените в резултат на това стоки, услуги или строителство, стига те да отговарят на договорените нива на изпълнение и разходи. Поръчката за създаване на партньорство за иновации се възлага единствено въз основа на критерия за икономически най-изгодната оферта в съответствие с член 76, параграф 1, буква а).

Изменение    121

Предложение за директива

Член 43 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Партньорството се структурира на последователни етапи според последователността на стъпките в процеса на изследване и разработка на иновациите, евентуално до производството на стоката или извършването на услугите. То трябва да предвижда междинни показатели за постигане от партньора и заплащане на възнаграждението на съответни вноски. Въз основа на тези показатели възложителят може да реши след всеки етап да прекрати партньорството и да стартира нова процедура за възлагане на обществени поръчки за останалите етапи, стига да е придобил съответните права върху интелектуалната собственост.

2. Партньорството се структурира на последователни етапи според последователността на стъпките в процеса на изследване и разработка на иновациите, които могат да включват производството на стоката или извършването на услугите, или приключването на строителството. Партньорството предвижда междинни показатели за постигане от партньора и заплащане на възнаграждението на съответни вноски. Въз основа на тези показатели възложителят може да реши след всеки етап да прекрати партньорството и да стартира нова процедура за възлагане на обществени поръчки за останалите етапи, стига възложителят да е посочил в документите за обществената поръчка при какви условия може да се възползва от тази възможност, за да преустанови партньорството.

Изменение    122

Предложение за директива

Член 43 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Поръчката се възлага в съответствие с правилата за процедурата на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура, посочени в член 42.

3. В документите за обществената поръчка възложителите описват минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, както и критериите за възлагане. Описанието е достатъчно точно, за да позволи на икономическите оператори да определят естеството и обхвата на поръчката и да решат дали да заявят участие в процедурата.

 

Минималният срок за получаване на заявките за участие е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчката или, когато обявление за наличието на квалификационна система се използва като покана за участие в състезателна процедура, от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес. Минималният срок за получаване на първоначални оферти е 35 дни от датата на изпращане на поканата.

 

3a. Възложителите преговарят с оферентите по първоначалните и по всички представени впоследствие оферти с цел подобряване на съдържанието и за да се гарантира, че тези оферти изпълняват по-добре критериите за възлагане, посочени в документите за обществената поръчка.

 

3б. По време на преговорите възложителите гарантират равнопоставеност на всички оференти. За тази цел те не предоставят информация по дискриминационен начин, който може да даде предимство на някои оференти за сметка на други. Те информират писмено всички оференти, чиито оферти не са били отхвърлени в съответствие с параграф 3, буква д), за всякакви промени в документите за обществената поръчка, различни от онези, които определят минималните изисквания. Те предоставят достатъчно време на тези оференти да променят и представят отново изменените си оферти съгласно тези промени.

 

3в. В съответствие с член 18 възложителите не разкриват на другите участници поверителна информация, предоставена от кандидат, участващ в преговорите, без неговото съгласие. Това съгласие не е под формата на общ отказ от право на поверителност, а се дава по отношение на намерението за съобщаване на конкретна информация.

 

3г. Минималните изисквания и критериите за възлагане не подлежат на договаряне.

 

След изтичане на крайния срок за подаване на оферти и преди тяхното разглеждане, възложителите могат да уточнят относителна тежест за всеки елемент на съответния критерий за възлагане, определен предварително с цел определяне на икономически най-изгодната оферта (ИНИО),в съответствие с член 76, параграф 4, при условие че:

 

a) критериите за възлагане на обществена поръчка, определени в документите на поръчката или обявлението за поръчката, са непроменени;

 

б) това не включва нови елементи, които биха оказали влияние върху изготвянето на офертите; както и

 

в) това не поражда дискриминация спрямо който и да било от оферентите.

 

3д. Процедурите за партньорства за иновации могат да се провеждат на последователни етапи, за да се намали броят на офертите за договаряне, като се прилагат критериите за възлагане, посочени в обявлението за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес или в документите за обществената поръчка. В обявлението за поръчката, поканата за потвърждаване на интерес или документите за обществената поръчка възложителят се задължава да посочи дали ще използва тази възможност.

При подбора на кандидатите възложителите обръщат особено внимание на критериите по отношение на капацитета и опита на оферентите в областта на научноизследователската и развойната дейност или разработката на новаторски решения. Те имат право да ограничават броя на подходящите кандидати, които да бъдат поканени за участие в процедурата, в съответствие с член 72, параграф 2.

3е. При подбора на кандидатите възлагащите органи обръщат особено внимание на критериите по отношение на капацитета на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност или разработката на новаторски решения. Те имат право да ограничават броя на подходящите кандидати, които да бъдат поканени за участие в процедурата, в съответствие с член 72, параграф 2.

Само икономическите оператори, поканени от възложителя след оценката на поисканата от тях информация, имат право да подават проекти за изследване и разработка на иновации, чиято цел е удовлетворяване на потребностите, установени от възложителя, които не могат да се удовлетворят от съществуващите решения. Поръчката се възлага единствено въз основа на критерия за възлагане „икономически най-изгодна оферта“ в съответствие с член 76, параграф 1, буква а).

Само икономическите оператори, поканени от възложителя след оценката на поисканата от тях информация, имат право да подават проекти за изследване и разработка на иновации, чиято цел е удовлетворяване на потребностите, установени от възложителя, които не могат да се удовлетворят от съществуващите решения.

Изменение    123

Предложение за директива

Член 43 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Структурата на партньорството и особено продължителността и стойността на различните етапи трябва да отразяват степента на новаторство в предложеното решение и последователността на действията за изследване и разработка на иновациите, необходими за осигуряването на новаторско решение, което все още не се предлага на пазара. Стойността и продължителността на една поръчка за покупка на получената в резултат на това стока, услуга или строителство трябва да остават в рамките на подходящите лимити, като се отчита необходимостта от възстановяване на направените разходи, включително разходите за разработка на новаторско решение, и за постигане на достатъчна печалба.

4. Възложителите гарантират, че структурата на партньорството и особено продължителността и стойността на различните етапи отразяват степента на новаторство в предложеното решение и последователността на действията за изследване и разработка на иновациите, необходими за осигуряването на новаторско решение, което все още не се предлага на пазара. Прогнозната стойност на доставки, услуги или строителство не е несъразмерна спрямо инвестицията, необходима за тяхната разработка.

Възложителите не могат да използват партньорствата за иновации, за да препятстват, ограничават или изкривяват конкуренцията.

 

Изменение    124

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) когато целта на поръчката е създаване или придобиване на произведение на изкуството;

в) когато целта на поръчката е създаване или придобиване на произведение на изкуството или художествено изпълнение;

Изменение    125

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1 – буква г) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(iii) защитата на други изключителни права.

(iii) защитата на други изключителни права, сред които собственост върху сайт за недвижими имоти.

Изменение    126

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1 – буква г) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Това изключение се прилага само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на обществената поръчка.

Това изключение се прилага, когато отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на обществената поръчка.

Изменение    127

Предложение за директива

Член 44 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) доколкото е строго необходимо, когато поради изключително спешни причини, предизвикани от форсмажорни обстоятелства, не могат дa бъдат спазени сроковете, които сa установени зa открити процедури, ограничени процедури и процедури нa договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура. Обстоятелствата, предявени с цел обосноваване на изключителната спешност, в никакъв случай не трябва да се дължат на възложителя;

д) доколкото е строго необходимо, когато поради изключително спешни причини, предизвикани от непредвидими от възложителя събития, не могат дa бъдат спазени сроковете, които сa установени зa открити процедури, ограничени процедури и процедури нa договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура. Обстоятелствата, предявени с цел обосноваване на изключителната спешност, в никакъв случай не трябва да се дължат на възложителя;

Изменение    128

Предложение за директива

Член 44 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) е нередовна или неприемлива и

a) е нередовна или неприемлива или

Изменение    129

Предложение за директива

Член 45 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Срокът на рамковото споразумение не надвишава четири години, освен в изключителни надлежно обосновани случаи, по-специално когато предметът на рамковото споразумение го оправдава.

Срокът на рамковото споразумение не надвишава пет години, освен в следните случаи:

 

a) предметът на рамковото споразумение се отнася до строителни работи или услуги, за чието извършване ще са необходими повече от пет години; или

 

б) икономическите оператори трябва да направят инвестиции, чийто амортизационен период е повече от пет години или които са свързани с поддръжката, с наемането на персонал, способен да изпълнява поръчката, или с обучението на персонала, за да бъде изпълнена поръчката.

 

Срокът на рамковото споразумение се базира на жизнения цикъл на строителните работи, услугата или доставката.

Изменение    130

Предложение за директива

Член 45 – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

След сключването на рамковото споразумение броят на участващите възлагащи органи може да се увеличава единствено когато са изпълнени следните условия:

 

a) рамковото споразумение е било сключено от централен орган за покупки;

 

б) възможността за разширяване е изрично предвидена в обявлението за поръчката;

 

в) рамките за разширяването са определими въз основа на ясни критерии, както и

 

г) всички страни по рамковото споразумение са съгласни с увеличаването.

Изменение    131

Предложение за директива

Член 46 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Възложителите имат право да използват динамична система за покупки при често осъществявани покупки, чиито характеристики отговарят на техните изисквания във вида, в който се предлагат по принцип на пазара. Динамичната система за покупки се използва като напълно електронен процес, отворен за всеки икономически оператор, който удовлетворява критериите за подбор, през целия си период на валидност.

1. Възложителите имат право да използват динамична система за покупки при често осъществявани покупки на стоки или услуги, чиито характеристики отговарят на техните изисквания във вида, в който се предлагат по принцип на пазара. Динамичната система за покупки се използва като напълно електронен процес, отворен за всеки икономически оператор, който удовлетворява критериите за подбор, през целия си период на валидност.

Изменение    132

Предложение за директива

Член 46 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) публикуват покана за участие в състезателна процедура, от която да е ясно, че става дума за динамична система за покупки;

a) публикуват покана за участие в състезателна процедура, от която да е ясно, че става дума за динамична система за покупки, и описват как функционира процедурата;

Изменение    133

Предложение за директива

Член 46 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Не се начисляват такси на заинтересованите икономически оператори или на страните, участващи в динамичната система за покупки.

7. Не се начисляват такси на заинтересованите икономически оператори или на страните в динамичната система за покупки по време на процедурата по възлагане на обществена поръчка.

Изменение    134

Предложение за директива

Член 47 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Възложителите имат право да използват електронни търгове, при които се предоставят нови цени, преразгледани по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.

1. За често използвани стоки и услуги възложителите имат право да използват електронни търгове, при които се предоставят нови цени, преразгледани по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите.

Изменение    135

Предложение за директива

Член 47 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Електронният търг трябва да се основава на един от следните критерии:

3. Електронният търг се основава на цени и/или на новите стойности на някои елементи на офертите, посочени в спецификациите.

a) единствено на цени, когато поръчката се възлага на офертата, предлагаща най-ниска цена;

 

б) на цени и/или на новите стойности на характеристиките на офертите, посочени в спецификациите, когато поръчката се възлага по критерия за икономически най-изгодна оферта.

 

Изменение    136

Предложение за директива

Член 47 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Преди да пристъпят към електронния търг, възложителите правят пълна първоначална оценка на офертите съгласно критерия или критериите за възлагане и съгласно определените за тях тежести.

5. Преди да пристъпят към електронния търг, възложителите правят пълна първоначална оценка на офертите съгласно критериите за възлагане и съгласно определените за тях тежести.

Изменение    137

Предложение за директива

Член 47 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Когато поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, поканата се придружава от резултата от пълната оценка на съответната оферта, извършена в съответствие с тежестите, посочени в член 76, параграф 5, първа алинея.

6. Поканата се придружава от резултата от пълната оценка на съответния оферент, извършена в съответствие с относителната тежест, посочена в член 76, параграф 5, първа алинея.

Изменение    138

Предложение за директива

Член 49 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато осъществява обществена поръчка чрез централизирани дейности по закупуване възложителят изпълнява своите задължения по настоящата директива доколкото съответните процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното изпълнение се провеждат изцяло от централния орган на всеки един етап от публикуването на поканата за участие в състезателна процедура до края на изпълнението на произтичащите от нея поръчка или поръчки.

3. Когато осъществява обществена поръчка чрез централизирани дейности по закупуване, възложителят изпълнява своите задължения по настоящата директива, доколкото съответните процедури за възлагане на обществени поръчки и тяхното изпълнение се провеждат от централния орган на всеки един етап от публикуването на поканата за участие в състезателна процедура до края на изпълнението на произтичащите от нея поръчка или поръчки.

Изменение    139

Предложение за директива

Член 51 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Един или повече възложители могат да се договарят да изпълнят съвместно определени специфични обществени поръчки.

1. Двама или повече възложители могат да се договарят да изпълнят съвместно определени специфични обществени поръчки.

Изменение    140

Предложение за директива

Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато даден възложител провежда самостоятелно съответните процедури за възлагане на обществени поръчки на всички техни етапи от публикуването на поканата за участие в състезателна процедура до края на изпълнението на произтичащите от това поръчка или поръчки, този възложител носи цялата отговорност за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

Когато провеждането на процедура за възлагане на обществени поръчки в нейната цялост се осъществява съвместно от въпросните възложители, те носят съвместна отговорност за изпълнението на задълженията по настоящата директива. Счита се, че възложителите провеждат процедура по възлагане съвместно, когато един възложител управлява процедурата както от свое име, така и от името на съответните други възложители.

Изменение    141

Предложение за директива

Член 52 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато определят приложимото национално право в съответствие с буква а), възложителите могат да изберат националните разпоредби на всяка държава членка, в която се намира поне един от участващите възложители.

Когато определят приложимото национално право в съответствие с буква а), възложителите избират националните разпоредби на държава членка, в която се намира поне един от участващите възложители.

Изменение    142

Предложение за директива

Член 52 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) когато не е възможно да се определи приложимото национално право по букви а) или б), възложителите прилагат националните разпоредби на държавата-членка на възложителя, който поема най-голям дял от разходите.

заличава се

Изменение    143

Предложение за директива

Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел възложителите могат да потърсят или приемат съвети от административни помощни структури, от трети страни или от участници на пазара, стига тези съвети да не водят до възпрепятстване на конкуренцията и до нарушаване на принципите за липса на дискриминация и за прозрачност.

За тази цел възложителите могат да потърсят или приемат съвети от административни помощни структури, от трети страни или от участници на пазара.

Изменение    144

Предложение за директива

Член 53 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Възложителите:

 

(i) поясняват в поканата си за участие в пазарна консултация каква информация ще се счита за уместна и следователно би могла да бъде споделена с всички вероятни кандидати, както и

 

(ii) излагат подробно правата и процедурите, налични за участниците в пазарната консултация, които им позволяват да защитават поверителната информация.

Изменение    145

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Техническите спецификации, определени в точка 1 от приложение VIII, се посочват в документите за обществените поръчки. В тях се определят необходимите характеристики за строителството, услугата или доставката.

Техническите спецификации се посочват в документите за обществените поръчки. В тях се определят необходимите характеристики за строителството, услугата или доставката, при условие че те са свързани с предмета на договора и са съразмерни на стойността и целите на договора.

Изменение    146

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на цялата обществена поръчка се изготвят технически спецификации, за да се гарантира, че продуктите, услугите и строителството, предмет на поръчката, отговарят на изискванията на закона за защита на данните към момента на проектирането на обработката на лични данни (защита на данните още при проектирането).

Изменение    147

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато със законодателен акт на Съюза са приети задължителни стандарти за достъпност, техническите спецификации се определят при позоваване на тези стандарти, що се отнася до критериите за достъпност.

Когато със законодателен акт на Съюза са приети задължителни стандарти за достъпност, техническите спецификации се определят при позоваване на тези стандарти, що се отнася до критериите за достъпност за лица с увреждания или предназначение за всички потребители.

Изменение    148

Предложение за директива

Член 54 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) чрез позоваване на техническите спецификации и по ред на предимство – на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически еталони, установени от европейски органи по стандартизация, или когато такива не съществуват — чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; при всяко позоваване се добавят думите „или еквивалентно“;

б) чрез позоваване на техническите спецификации и по ред на предимство и без дискриминация по отношение на метода за разработка – на националните стандарти, които транспонират европейски стандарти, европейски технически одобрения, общи технически спецификации, международни стандарти, други технически еталони, установени от европейски органи по стандартизация, или когато такива не съществуват – чрез позоваване на националните стандарти, националните технически одобрения или националните технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; при всяко позоваване се добавят думите „или еквивалентно“;

Изменение    149

Предложение за директива

Член 55 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Етикети

Удостоверения и етикети

Изменение    150

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато възложители посочват екологични, социални или други характеристики на строителство, услуга или доставка по отношение на изискванията за работните характеристики или функционалните изисквания съгласно член 54, параграф 3, буква а), те могат да изискат това строителство, доставки или услуги да носят определен етикет, стига всички долуизброени условия да бъдат изпълнени:

1. Когато възложители посочват екологични, социални или други изисквания или критерии в техническите спецификации, критериите за възлагане или клаузите за изпълнение на поръчки, те могат да изискат определен етикет или удостоверение като доказателство, че това строителство, доставки или услуги отговарят на тези изисквания или критерии, стига всички долуизброени условия да бъдат изпълнени:

Изменение    151

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(a) изискванията за етикета засягат единствено характеристики, свързани с предмета на поръчката, и са подходящи от гледна точка на определянето на характеристиките на строителството, доставките или услугите, предмет на поръчката;

(a) изискванията, на които трябва да отговарят, за да получат етикета или удостоверението, са подходящи от гледна точка на определянето на характеристиките на строителството, доставките или услугите, предмет на поръчката;

Изменение    152

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) изискванията за етикета са изготвени въз основа на научна информация или на други обективно проверими и недискриминиращи критерии;

б) изискванията, на които трябва да отговарят, за да получат етикета или удостоверението, са изготвени въз основа на обективно проверими и недискриминиращи критерии;

Изменение    153

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) етикетите са определени съгласно открита и прозрачна процедура, в която могат да участват всички заинтересовани страни, включително държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации;

в) етикетите или удостоверенията са определени съгласно открита и прозрачна процедура, в която всички съответни заинтересовани страни, включително държавни органи и неправителствени организации, играят съществена роля;

Изменение    154

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) етикетите са достъпни за всички заинтересовани страни.

г) етикетите или удостоверенията са достъпни за всички заинтересовани страни.

Изменение    155

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) критериите за етикети се определят от трета страна, която е независима от икономическия оператор, който кандидатства за етикета.

д) изискванията, които трябва да бъдат изпълнени за получаване на етикета или удостоверението, се определят от трета страна, която е независима от икономическия оператор, който кандидатства за етикета или удостоверението. Третата страна може да бъде конкретен национален или правителствен орган или организация.

Изменение    156

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите, които изискват определен етикет, приемат всички еквивалентни етикети, които удовлетворяват изискванията на етикета, посочен от възложителите. За продукти, които нямат този етикет, възложителите приемат техническо досие на производителя или други подходящи свидетелства.

Възложителите, които изискват определен етикет или удостоверение, приемат всички еквивалентни етикети, които удовлетворяват изискванията на конкретните етикет или удостоверение, посочени от възложителите. Възложителите приемат други подходящи доказателства за изпълнението на изискванията, които могат да включват техническо досие на производителя, в случай че даден икономически оператор няма достъп до етикета или няма възможност да го получи в рамките на съответните срокове, при условие че липсата на достъп не се дължи на въпросния икономически оператор. Доказването на равностойност с изисквания етикет е задължение на оферента.

Изменение    157

Предложение за директива

Член 55 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато даден етикет отговаря на условията, предвидени в параграф 1, букви б), в), г) и д), но също така поставя изисквания, които не са свързани с предмета на поръчката, възложителите могат да използват само онези подробни спецификации на етикета или, когато е необходимо, части от тях, които са свързани с предмета на поръчката и са подходящи от гледна точка на определянето на характеристиките на този предмет.

2. Когато даден етикет или удостоверение отговаря на условията, предвидени в параграф 1, букви б), в), г) и д), но също така поставя изисквания, които не са свързани с предмета на поръчката, възложителите могат да използват само онези подробни спецификации на етикета или удостоверението или, когато е необходимо, части от тях, които са свързани с предмета на поръчката и са подходящи от гледна точка на определянето на характеристиките на този предмет.

Изменение    158

Предложение за директива

Член 56 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Възложителите могат да изискват от икономическите оператори да представят протокол от изпитване от признат орган или сертификат, издаден от такъв орган, като свидетелство за съответствие с техническите спецификации.

1. Възложителите могат да изискват от икономическите оператори да представят протокол от изпитване от признат орган или сертификат, издаден от такъв орган, като свидетелство за съответствие с изискванията или критериите, посочени в техническите спецификации, в критериите за възлагане или в клаузите за изпълнение на поръчките.

Изменение    159

Предложение за директива

Член 56 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато възложителите изискват представянето на сертификати, изготвени от признати органи и свидетелстващи за съответствие с определена техническа спецификация, те приемат и сертификати от други еквивалентни признати органи.

Когато възложителите изискват представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценка на съответствието, те приемат и сертификати от други еквивалентни признати органи.

Изменение    160

Предложение за директива

Член 56 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Възложителите приемат и други подходящи свидетелства, освен посочените в параграф 1, като техническо досие на производителя, когато даденият икономически оператор няма достъп до сертификатите или протоколите от изпитване, посочени в параграф 1 или няма възможност да ги получи в съответните срокове.

2. Възложителите приемат и други подходящи и равностойни свидетелства, освен посочените в параграф 1, които могат да включват техническо досие на производителя, когато даденият икономически оператор няма достъп до сертификатите или протоколите от изпитване, посочени в параграф 1, или няма възможност да ги получи в съответните срокове, при условие че липсата на достъп не се дължи на съответния икономически оператор. Доказването на еквивалентност с изискваните протоколи от изпитване или сертификати е задължение на оферента.

Изменение    161

Предложение за директива

Член 56 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки предоставят на други държави членки при поискване всякаква информация, свързана със свидетелствата и документите, подадени в съответствие с член 54, параграф 6, член 55 и параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, за доказване на съответствие с техническите изисквания. Компетентните органи в държавата членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с разпоредбите на член 96.

4. Държавите членки предоставят на други държави членки при поискване всякаква информация, свързана със свидетелствата и документите, подадени в съответствие с член 54, параграф 6, член 55 и параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член. Компетентните органи в държавата членка, в която е установен икономическият оператор, предоставят тази информация в съответствие с разпоредбите на член 96.

Изменение    162

Предложение за директива

Член 57 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато техническите спецификации са въз основа на документи, предоставени на заинтересованите икономически оператори с електронни средства с неограничен и пълен безплатен директен достъп, включването на препратка към тези документи е достатъчно.

2. Когато техническите спецификации са въз основа на документи, предоставени на заинтересованите икономически оператори с електронни средства с пълен безплатен директен достъп, включването на препратка към тези документи е достатъчно.

Изменение    163

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите могат да разглеждат варианти, които са подадени от оферент и отговарят на минималните изисквания, посочени от тях.

Възложителите разглеждат варианти, които са подадени от оферент заедно с едно основно предложение и отговарят на минималните изисквания, посочени от тях, когато вариантите са свързани с предмета на поръчката.

Изменение    164

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В спецификациите възложителите посочват дали разрешават варианти и ако да – минималните изисквания, които трябва да се спазят по отношение на вариантите, както и всякакви специфични изисквания относно представянето им. Когато вариантите са разрешени, възложителите също така гарантират, че избраните критерии за възлагане могат успешно да бъдат приложени както към варианти, отговарящи на минималните изисквания, така и към отговарящи на изискванията оферти, които не са варианти.

В надлежно обосновани случаи възложителите могат да решат да не разрешават варианти, при условие че посочат мотивите за решението си в обявлението за поръчката или, когато се използва периодично индикативно обявление като покана за участие в състезателна процедура, в поканата за потвърждаване на интерес.

Изменение    165

Предложение за директива

Член 58 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При процедури за възлагане на поръчки за доставки или услуги, възложителите, които са разрешили представянето на варианти, не отхвърлят вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключването на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратното.

2. При процедури за възлагане на поръчки за доставки или услуги възложителите не отхвърлят вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключването на договор за услуги вместо на договор за доставки или обратното.

Изменение    166

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Поръчките могат да се разделят на еднородни или разнородни обособени позиции. Прилага се член 13, параграф 7.

1. За да се улесни достъпът до обществени поръчки на малки и средни предприятия, поръчките могат да се разделят на еднородни или разнородни обособени позиции. Прилага се член 13, параграф 7.

Изменение    167

Предложение за директива

Член 59 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато на един и същ оферент може да бъде възложена повече от една обособена позиция, възложителите могат да предвидят възлагане на отделен договор за поръчка за всяка обособена позиция или на един или повече договори, обхващащи няколко или всички обособени позиции.

заличава се

В документите за обществената поръчка възложителите посочват в дали си запазват правото да направят такъв избор и ако е така – кои обособени позиции могат да се групират в един договор за поръчка.

 

Те могат да възлагат поръчка за повече от една обособена позиция на оферент, който не е класиран на първо място по отношение на всички отделни обособени позиции, включени в съответната поръчка, стига критериите за възлагане, установени в член 76, да бъдат изпълнени по-добре по отношение на всички обособени позиции, включени в тази поръчка. В документите за обществената поръчка възложителите посочват методите, които възнамеряват да използват за това сравнение. Тези методи трябва да бъдат прозрачни, обективни и недискриминационни.

 

Изменение    168

Предложение за директива

Член 64 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Не по-късно от два месеца след възлагането на поръчка или сключването на рамково споразумение, възложителите изпращат обявление за възложена поръчка с резултатите от процедурата за възлагане на поръчка.

1. Не по-късно от 14 дни след възлагането на поръчка или сключването на рамково споразумение, възложителите изпращат обявление за възложена поръчка с резултатите от процедурата за възлагане на поръчка.

Изменение    169

Предложение за директива

Член 64 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай на непълно или неточно обявление за възлагане на поръчка, Комисията се обръща към възложителя с цел обявлението за възлагане на поръчка да бъде допълнено или изяснено.

Изменение    170

Предложение за директива

Член 70 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Възложителите могат да решат да не възлагат поръчка на оферента, подал най-добрата оферта, когато са установили, че той не изпълнява най-малкото равностойно задълженията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XIV.

5. Възложителите не възлагат поръчка на оферента, подал най-добрата оферта, когато е установено, на базата на ясни и достатъчни доказателства, че той не изпълнява разпоредбите на екологичното, социалното и трудовото право, посочени в член 29, параграф 2.

Изменение    171

Предложение за директива

Член 74 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Критериите и правилата, посочени в параграф 1, могат да включват критериите за подбор, посочени в член 56 на Директива 2004/18/ЕО, по реда и условията, определени в него, особено по отношение на ограниченията за изискванията по отношение на годишните обороти съгласно параграф 3, втора алинея от същия член.

2. Критериите и правилата, посочени в параграф 1, могат да включват критериите за подбор, посочени в член 56 на Директива 2004/18/ЕО, по реда и условията, определени в него, особено по отношение на ограниченията за изискванията по отношение на годишните обороти, приемането на клетвени декларации, както и на Европейския паспорт за обществени поръчки съгласно параграф 3, втора алинея от същия член.

Изменение    172

Предложение за директива

Член 74 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат членове 57–60 от Директива 2004/18/ЕО.

3. За целите на прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат членове 55–60 от Директива 2004/18/ЕО.

Изменение    173

Предложение за директива

Член 75 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Те приемат и други свидетелства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството от икономически оператори, които нямат достъп до такива сертификати или нямат възможност да ги получат в съответните срокове.

Възложителите признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Те приемат и други свидетелства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството от икономически оператори, които нямат достъп до такива сертификати или нямат възможност да ги получат в съответните срокове. За да не се дискриминират оферентите, които инвестират време и средства за сертификати, отговорността за доказване на еквивалентността по отношение на конкретен етикет е на оферента, който иска тя да му се признае.

Изменение    174

Предложение за директива

Член 75 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Те приемат и други свидетелства за еквивалентни мерки за екологично управление от икономически оператори, които нямат достъп до такива сертификати или нямат възможност да ги получат в съответните срокове.

Възложителите признават еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Те приемат и други свидетелства за еквивалентни мерки за екологично управление от икономически оператори, които нямат достъп до такива сертификати или нямат възможност да ги получат в съответните срокове. За да не се дискриминират оферентите, които инвестират време и средства за сертификати, отговорността за доказване на еквивалентността по отношение на конкретен етикет е на оферента, който иска тя да му се признае.

Изменение    175

Предложение за директива

Член 76 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, възложителите възлагат поръчки съгласно един от следните критерии:

1. Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, критерият, съгласно който възложителите възлагат поръчки, е икономически най-изгодната оферта.

a) икономически най-изгодна оферта;

 

б) най-ниски разходи.

 

Изменение    176

Предложение за директива

Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По усмотрение на възложителя разходите могат да се оценяват въз основа единствено на цената или посредством подход за оценка на ефективността на разходите, например при използване на подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, съгласно условията, посочени в член 77.

заличава се

Изменение    177

Предложение за директива

Член 76 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Икономически най-изгодната оферта, посочена в параграф 1, буква а), от гледна точка на възложителя се определя въз основа на критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка.

2. Икономически най-изгодната оферта, посочена в параграф 1, от гледна точка на възложителя се определя въз основа на критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка.

Изменение    178

Предложение за директива

Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези критерии включват, освен цената или разходите, посочени в параграф 1, буква б), и други критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка, като:

Тези критерии могат да включват, освен цената или разходите, качествени, екологични и социални съображения, като:

Изменение    179

Предложение за директива

Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) качество, включително технически качества, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични характеристики и новаторски характер;

a) качество, включително технически качества, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и новаторски характеристики, включително ефективност на разходите при обществените поръчки на близки разстояния, когато е целесъобразно, и разходи за целия жизнен цикъл съгласно член 67;

Изменение    180

Предложение за директива

Член 76 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) за поръчки за услуги и поръчки, включващи строително проектиране, могат да се вземат под внимание организацията, квалификацията и опита на персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка, вследствие на което след възлагането на поръчката този персонал може да се замества единствено със съгласието на възложителя, който трябва да провери дали заместниците осигуряват еквивалентна организация и качество;

б) когато това е от значение за изпълнението на поръчката, квалификацията и опита на персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка;

Изменение    181

Предложение за директива

Член 76 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) обслужване след продажбата и техническо съдействие, дата на доставка и период на доставка или период за изпълнение, ангажименти по отношение на частите и сигурността на доставките;

в) обслужване след продажбата, техническо съдействие и условия на доставяне като дата на доставка и период на доставка или период за изпълнение, ангажименти по отношение на частите и сигурността на доставките;

Изменение    182

Предложение за директива

Член 76 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки могат да предвидят възлагането на определени видове поръчки да става въз основа на икономически най-изгодната оферта, както е посочено в параграф 1, буква а) и в параграф 2.

заличава се

Изменение    183

Предложение за директива

Член 76 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В случая, посочен в буква а) на параграф 1, възложителят посочва относителната тежест, която определя за всеки от избраните критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта.

5. Възложителят посочва относителната тежест, която определя за всеки от избраните критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Изменение    184

Предложение за директива

Член 77 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Оценката на разходите за целия жизнен цикъл включва в необходимата степен всеки от следните разходи в рамките на целия жизнен цикъл на продукта, услугата или строителството съгласно определението в член 2, точка 22:

1. Оценката на разходите за целия жизнен цикъл включва в необходимата степен части от или пълния размер на следните разходи, които се поемат от възлагащите органи, в рамките на целия жизнен цикъл на продукта, услугата или строителството съгласно определението в член 2, точка 22:

Изменение    185

Предложение за директива

Член 77 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) външните екологични разходи, свързани пряко с жизнения цикъл, стига тяхната парична стойност да може да се определи и провери, които могат да включват разходите за емисиите на парникови газове и други емисии на замърсители, както и други разходи за смекчаване на последиците от изменението на климата.

б) външните разходи, като например социални или екологични разходи, свързани пряко с жизнения цикъл, стига тяхната парична стойност да може да се определи и провери, които могат да включват разходите за емисиите на парникови газове и други емисии на замърсители, както и други разходи за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Изменение    186

Предложение за директива

Член 77 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато възложителите оценяват разходите чрез подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документите за обществените поръчки използваната методология за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл. Използваната методология изпълнява всички изброени по-долу условия:

2. Когато възложителите оценяват разходите чрез подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документите за обществените поръчки данните, които трябва да бъдат предоставени от оферентите, и метода, който възлагащият орган ще използва за определяне на разходите за целия жизнен цикъл. Използваният метод изпълнява всички изброени по-долу условия:

a) разработена е въз основа на научна информация или се основава на други критерии, които са обективно проверими и не са дискриминационни;

a) разработен е в тясно сътрудничество със заинтересованите страни и се основава на критерии, които са обективно проверими и не са дискриминационни;

б) утвърдена е за редовна или продължителна употреба;

 

в) достъпна е за всички заинтересовани страни.

б) достъпен е за всички заинтересовани страни.

 

вa) необходимите данни могат да бъдат осигурени с нормални усилия от икономически оператори, проявяващи обикновена добросъвестност, включително оператори от трети държави.

Възложителите позволяват на икономическите оператори, включително на икономическите оператори от трети държави, да прилагат различни методологии за установяване на разходите през жизнения цикъл на тяхната оферта, при условие, че докажат, че тази методология е в съответствие с изискванията, посочени в букви а), б) и в), и е еквивалентна на методологията, посочена от възложителя.

 

Изменение    187

Предложение за директива

Член 77 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато обща методология за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл бъде приета като част от законодателен акт на Съюза, включително чрез делегирани актове съгласно законодателството на съответния сектор, тя се прилага, когато оценката на разходите за целия жизнен цикъл е включена в критериите за възлагане съгласно член 76, параграф 1.

3. Всяка обща методология за изчисляване на разходите за целия жизнен цикъл се приема като част от законодателен акт на Съюза, включително чрез делегирани актове съгласно законодателството на съответния сектор, или се счита, че като част от европейска техническа спецификация тя отговаря на критериите по параграф 2 и може да бъде включена в критериите за възлагане по член 76, параграф 1.

Изменение    188

Предложение за директива

Член 79 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Възложителят изисква от икономическите оператори да обяснят обявената от тях цена или начислените разходи, когато са изпълнени всички долупосочени условия:

1. Възложителите изискват от икономическите оператори да обяснят цената или разходите, предложени в съответната оферта, когато заложените в офертите разходи за строителство, доставки или услуги изглеждат необичайно ниски.

a) цената или начислените разходи са с повече от 50% по-ниски от средната цена или разходи на останалите оферти;

 

б) цената или начислените разходи са с повече от 20% по-ниски от цената или разходите на втората най-ниска оферта;

 

в) подадени са най-малко пет оферти.

 

Изменение     189

Предложение за директива

Член 79 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато офертите изглеждат с необичайно ниска стойност по други причини, възложителите също могат да поискат такива обяснения.

заличава се

Изменение    190

Предложение за директива

Член 79 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Обясненията, посочени в параграфи 1 и 2, могат по-конкретно да се отнасят до:

3. Обясненията, посочени в параграф 1, могат по-конкретно да се отнасят до:

 

 

Изменение    191

Предложение за директива

Член 79 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) спазването на задължения, най-малко еквивалентно, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или на разпоредбите на международното социално и екологично право, изброени в приложение XIV, или когато това не е приложимо – други разпоредби, осигуряващи еквивалентно ниво на защита;

г) спазването на социалните, екологичните и трудово-правните разпоредби, посочени в член 29, параграф 2;

Изменение    192

Предложение за директива

Член 79 – параграф 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) спазване на изискванията за подизпълнение, посочени в член 81.

Изменение    193

Предложение за директива

Член 79 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите отхвърлят офертата, когато са установили, че стойността й е необичайно ниска, тъй като офертата не отговаря на изискванията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално и екологично право, изброени в приложение XIV.

Възложителите отхвърлят офертата, когато са установили, че стойността й е необичайно ниска, тъй като офертата не отговаря на социалните, екологичните и трудово-правните разпоредби, посочени в член 29, параграф 2, или на законодателството в областта на защитата на данните.

Изменение    194

Предложение за директива

Член 79 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато възложител установи, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, защото оферентът е получил държавна помощ, тя може да бъде отхвърлена само на това основание единствено след консултация с оферента, когато последният не може да докаже в достатъчен срок, определен от възложителя, че въпросната помощ е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107 от Договора. Когато възложителят отхвърли оферта при тези обстоятелства, той информира Комисията за това.

5. При подаването на оферта оферентите представят клетвена декларация, удостоверяваща, че доколкото им известно и доколкото могат да потвърдят това добросъвестно, не са получавали за своята оферта държавна помощ, която би била несъвместима с член 107 от ДФЕС или която би била несъвместима с разпоредбите на гореспоменатия член, ако държавата, отпускаща въпросната помощ, е държава членка на Европейския съюз, и по искане на възложителя предоставят всички доказателствени документи във връзка с това.

 

Когато възложител установи, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, защото оферентът е получил държавна помощ, тя може да бъде отхвърлена само на това основание единствено след консултация с оферента, когато последният не може да докаже в достатъчен срок, определен от възложителя, че въпросната помощ е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107 от Договора. Когато възложителят отхвърли оферта при тези обстоятелства, той информира Комисията за това.

 

Ако се установи, че избраният оферент е получил неправомерно държавна помощ, процедурата по възлагане на обществената поръчка се анулира.

Изменение    195

Предложение за директива

Член 79 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 79а

 

Оферти, които включват продукти с произход от трети държави

 

1. Настоящият член се прилага за оферти, включващи продукти с произход от трети държави, с които Съюзът не е сключил многостранно или двустранно споразумение, което да гарантира сравним и ефективен достъп на предприятията от Съюза до пазарите на тези трети държави. Това не накърнява задълженията на Съюза или неговите държави членки по отношение на трети държави.

 

2. Възложителите могат да изискват от оферентите да предоставят информация за произхода и стойността на продуктите, предложени в тяхната оферта. Клетвените декларации на оферента се приемат като предварително доказателство. На всеки етап от процедурата възложителят може да поиска част или цялата необходима информация. Всяка оферта, подадена при възлагането на поръчка за доставка, може да бъде отхвърлена, когато стойността на продуктите с произход от трети държави, определени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността1, надхвърля 50 % от общата стойност на продуктите, включени в офертата. Зa целите нa настоящия член софтуерът, който се ползвa при оборудването нa телекомуникационна мрежa, се приемa зa продукт.

 

3. Съгласно алинея 2 от настоящия параграф, когато две или повече оферти са равностойни според критериите за възлагане на поръчката, определени в член 76, предпочитание се дава на тези оферти, които не могат да бъдат отхвърлени по силата на параграф 2. Цените на тези оферти се приемат за равностойни за целите на настоящия член, ако разликата в цените не надвишава 3 %.

 

Съгласно алинея 1 дадена оферта не може да бъде предпочетена пред друга, ако нейното приемане би задължило възложителя да придобие оборудване с технически характеристики, различни от тези на наличното оборудване, което води до несъвместимост, технически трудности при работата и поддръжката или до прекомерни разходи.

 

4. За целите на настоящия член тези трети държави, върху които се разпростират ползите от разпоредбите на настоящата директива по силата на решение на Съвета съгласно параграф 1, не се вземат предвид при определянето на продуктите с произход от трети държави, посочени в параграф 2.

 

5. Комисията предоставя годишен доклад на Европейския парламент и на Съвета за пръв път през втората половина на първата година след влизането в сила на настоящата директива относно напредъка, който е постигнат в многостранните или двустранните преговори във връзка с достъпа на предприятията от Съюза до пазарите на трети държави в областите от приложното поле на настоящата директива, относно всеки резултат, постигнат в тези преговори, и относно практическото изпълнение на всички сключени споразумения.

 

С оглед на тези обстоятелства Европейският парламент и Съветът могат, следвайки обикновената законодателна процедура, да променят разпоредбите на настоящия член.

 

_____________

 

1 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

Изменение    196

Предложение за директива

Член 79 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 79б

 

Отношения с трети държави във връзка с поръчки зa строителство, доставки и услуги

 

1. Държавите членки уведомяват Комисиятa зa всякакви юридически или фактически трудности от общ характер, с които те сa се сблъскали и които са отчели техни предприятия при възлагането нa поръчки зa строителство, доставки и услуги в трети държави.

 

2. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2014 г. и периодично след това относно откриването на процедури за възлагане на поръчки за услуги в трети държави и за напредъка в преговорите с тези държави по този въпрос, особено в рамките на СТО.

 

3. Комисията полага усилия, като призовава съответната трета държава да предприеме корективни мерки за разрешаване на всяка ситуация, за която въз основа на докладите по параграф 2 или друга информация се установи, че при възлагането на поръчки за услуги дадена трета държава:

 

a) не предоставя нa установените в ЕС предприятия реален достъп, съпоставим с този, предоставен от Съюза нa предприятията, установени в тази трета държава;

 

б) не предоставя нa установените в ЕС предприятия национален режим или същите възможности зa конкуренция като тези, които сa предоставени на предприятията, установени в тази трета държава; или

 

в) предоставя нa предприятията, установени в други трети държави, по-благоприятен режим, отколкото нa предприятиятa, установени в Съюза.

 

4. Държавите членки информират Комисията за всякакви юридически или фактически трудности, с които те са се сблъскали и които са отчели предприятията, установени на тяхната територия, и които се дължат на неспазването на разпоредбите на международното социално и екологично право, посочени в приложение XIV, когато тези предприятия са се опитали да получат обществени поръчки в трети държави.

 

5. При обстоятелствата, посочени в параграфи 3 и 4, Комисията може по всяко време да предлага на Съвета да вземе решение за спиране или ограничаване за период, който се указва в решението, на възлагането на поръчки за услуги на:

 

a) предприятия, за които се прилага правото нa въпроснатa третa държава;

 

б) предприятия, свързани с предприятиятa по буква a), имащи седалище в рамките на Съюза, но нямащи пряка и реална връзка с икономиката нa съответната държава членка;

 

в) предприятия, подаващи оферти с предмет предоставянето на услуги с произход от въпроснатa третa държава.

 

Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство във възможно най-кратки срокове.

 

Комисията може да предлага тези мерки по своя инициатива или по искане на държава членка.

 

6. Настоящият член не накърнява задълженията нa Съюза по отношение на трети държави, произтичащи от международни споразумения за възлагането на обществени поръчки, особено в рамките нa СТО.

Изменение    197

Предложение за директива

Член 80

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите могат да поставят специални условия, свързани с изпълнението на договор за обществена поръчка, стига те да са посочени в поканата за участие в състезателна процедура или в спецификациите. Тези условия могат по-специално да засягат социални или екологични съображения. Те също така могат да включват изискване икономическите оператори да предвиждат компенсации за рискове от увеличение на цените, които са резултат от ценови колебания (хеджиране) и които биха могли да окажат сериозно влияние върху изпълнението на договора.

Възложителите могат да поставят специални условия, отнасящи се до предмета на поръчката и свързани с изпълнението на договор за обществена поръчка, стига те да са посочени в поканата за участие в състезателна процедура или в спецификациите. Тези условия могат да включват икономически, свързани с иновациите, екологични, социални или свързани със заетостта съображения.

Изменение    198

Предложение за директива

Член 81 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В документацията за обществената поръчка възложителят може да постави изискване или да бъде задължен от държава членка да го направи за това оферентът да посочи в своята оферта дела от поръчката, който възнамерява да възложи на подизпълнители, както и предлаганите подизпълнители.

1. В документацията за обществената поръчка възложителят изисква оферентът да посочи в своята оферта дела от поръчката, който възнамерява да възложи на подизпълнители, както и предлаганите подизпълнители.

Изменение    199

Предложение за директива

Член 81 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. След избора на оферента той уведомява възложителите за името, данните за контакт и законните представители на подизпълнителите, както и за всички промени в тази информация, настъпили по време на срока на договора. Всеки подизпълнител от веригата подизпълнители предоставя на оферента тази информация чрез прекия изпълнител на подизпълнителя. Всеки подизпълнител актуализира информацията по време на срока на договора.

Изменение    200

Предложение за директива

Член 81 – параграфи 3 а и 3 б (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки гарантират, че подизпълнителите също спазват всички задължителни законови, подзаконови и административни разпоредби, действащи в държавата членка, където се изпълнява обществената поръчка, което включва задълженията по член 29, параграф 2. За тази цел държавите членки могат да предвидят система за поемане на отговорност по цялата верига от подизпълнители, така че прекият изпълнител на даден подизпълнител да носи отговорност, ако подизпълнителят не изпълни някоя от тези разпоредби или изпадне в несъстоятелност. Когато пряк изпълнител изпадне в несъстоятелност, тази система следва да гарантира поемането на отговорност от следващия платежоспособен пряк изпълнител по веригата от подизпълнители, включително и главния изпълнител.

 

3б. Държавите членки могат да предвидят по-строги правила за отговорност съгласно националното законодателство.

Изменение    201

Предложение за директива

Член 82 - параграф 2 - уводна част и букви -a) и -aa) (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Изменението на договор за поръчка по време на срока му задължително се счита за съществено по смисъла на параграф 1, когато прави поръчката съществено различна от първоначално възложената. Във всеки случай, без да се засягат параграфи 3 и 4, изменението се счита за съществено, когато е изпълнено едно от следните условия:

2. Без да се засягат параграфи 3 и 4, изменението се счита за съществено, когато е изпълнено едно от следните условия:

 

-a) изменението променя естеството на договора;

 

-aa) изменението води до смяна на партньора по договора;

Изменение    202

Предложение за директива

Член 82 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) изменението разширява значително обхвата на поръчката така, че да включи доставки, услуги или строителство, които не са били обхванати първоначално.

в) изменението разширява значително предмета на поръчката така, че да включи доставки, услуги или строителство, които не са били обхванати първоначално.

Изменение    203

Предложение за директива

Член 82 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Заместването на партньора по договора се счита за съществено изменение по смисъла на параграф 1.

заличава се

Изменение    204

Предложение за директива

Член 82 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въпреки това първа алинея не се прилага в случай на цялостно или частично наследяване на позицията на първоначалния изпълнител вследствие на операции по преструктуриране на предприятията или несъстоятелност, от друг икономически оператор, който отговаря на първоначално установените критерии за качествен подбор, стига това да не предполага други съществени изменения на договора и да не цели заобикаляне на прилагането на настоящата директива.

Буква –aa) от параграф 2 не се прилага в случай на цялостно или частично наследяване на позицията на първоначалния изпълнител вследствие на операции по преструктуриране на предприятията, прехвърляне на капитал или активи между предприятията или придобиване на дружество на партньор по договора след изпадането му в несъстоятелност, от друг икономически оператор, който отговаря на първоначално установените критерии за качествен подбор, стига това да не предполага други съществени изменения на договора и да не цели заобикаляне на прилагането на настоящата директива, или в случай че възложителят поеме статута на главния изпълнител в качеството му на подписала страна съгласно разпоредбите на държавите членки в съответствие с член 81.

Изменение    205

Предложение за директива

Член 82 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато стойността на едно изменение може да бъде изразена в парично отношение, изменението не се счита за съществено по смисъла на параграф 1, когато неговата стойност не превишава праговете, посочени в член 12, и когато е под 5% от цената на първоначалната поръчка, стига изменението да не променя общото естество на поръчката. Когато се правят няколко последователни изменения, стойността се изчислява въз основа на съвкупната стойност на последователните изменения.

4. Когато стойността на едно изменение може да бъде изразена в парично отношение, изменението не се счита за съществено по смисъла на параграф 1, когато неговата стойност не превишава праговете, посочени в член 12, или когато е под 10 % от цената на първоначалната поръчка, стига изменението да не променя общото естество на поръчката. Когато се правят няколко последователни изменения, стойността се изчислява въз основа на съвкупната стойност на последователните изменения.

Изменение    206

Предложение за директива

Член 82 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Изменението не се счита за съществено по смисъла на параграф 1 в случаите, когато обхватът на обществената поръчка се промени в резултат на:

 

а) значителни иновации или технологични промени;

 

б) технически трудности при работа или поддръжка, които изискват намесата на първоначалния изпълнител;

 

в) необходимо изпълнение на спешно и непредвидено строителство, услуги или доставки, които не могат да бъдат технически или икономически отделени от основния договор, без това да доведе до значително неудобство за възложителя;

Изменение    207

Предложение за директива

Член 82 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Изменения на договора не се считат за съществени по смисъла на параграф 1, когато са били предвидени в документите за обществената поръчка с ясни, точни и недвусмислени клаузи за преразглеждане на договора или варианти. В тези клаузи се посочват обхвата и естеството на възможните изменения или варианти, както и условията, при които те могат да се използват. Те не предвиждат изменения или варианти, които биха могли да променят общото естество на поръчката.

5. Изменения на договора не се считат за съществени по смисъла на параграф 1, когато са били предвидени в документите за обществената поръчка с ясни, точни и недвусмислени клаузи за преразглеждане на договора или варианти, или под формата на клауза за преразглеждане на цената. В тези клаузи се посочват обхвата и естеството на възможните изменения или варианти, както и условията, при които те могат да се използват. Те не предвиждат изменения или варианти, които биха могли да променят общото естество на поръчката.

Изменение    208

Предложение за директива

Член 82 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. За целите на изчисляването на цената, посочена в параграф 4 от настоящия член, актуализираната цена е референтна стойност, когато договорът включва клауза за индексация;

Изменение    209

Предложение за директива

Член 82 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Възложителите не прибягват до изменения на поръчката в следните случаи:

7. Възложителите не се позовават на разпоредбите на настоящия член относно измененията на поръчката, когато измененията имат за цел да компенсират риск от увеличение на цените, който е бил хеджиран от изпълнителя.

a) когато измененията имат за цел отстраняване на недостатъци в работата на изпълнителя или последици, които могат да бъдат отстранени чрез прилагането на договорните задължения;

 

б) когато измененията имат за цел да компенсират риск от увеличение на цените, който е бил хеджиран от изпълнителя.

 

Изменение    210

Предложение за директива

Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) изключенията, предвидени в член 21, престанат да се прилагат вследствие на частно участие в юридическото лице, на което е била възложена поръчката в съответствие с член 21, параграф 4;

a) изключенията, предвидени в член 21, престанат да се прилагат вследствие на частно участие в юридическото лице, на което е била възложена поръчката по член 21, параграф 4, с изключение на неподлежащите на контрол или правно наложените форми на частно участие;

Обосновка

Подобна разпоредба не е необходима в законодателството на ЕС относно обществените поръчки. Националното законодателство може да уреди този въпрос в достатъчна степен.

Изменение    211

Предложение за директива

Член 83 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки осигуряват на възложителите възможност, при условията, определени от приложимото национално договорно право, да прекратят рамков договор за обществена поръчка по време на неговия срок, когато икономическият оператор е показал значителни или постоянни слабости при изпълнението на което и да е съществено изискване на споразумението.

Изменение    212

Предложение за директива

Член 85 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Възложителите, възнамеряващи да възложат поръчка за посочените в член 84 услуги, оповестяват своето намерение с обявление за поръчка.

1. Възложителите, възнамеряващи да възложат поръчка за посочените в член 84 услуги, оповестяват своето намерение с периодично индикативно обявление, което се публикува продължително време и съдържа информацията по приложение XVIII, част А. В периодичното индикативно обявление се посочва, че поръчката ще бъде възложена без по-нататъшно публикуване и заинтересованите икономически оператори се приканват да заявят своя интерес писмено.

Изменение    213

Предложение за директива

Член 85 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Обявленията по параграфи 1 и 2 съдържат информацията, посочена в приложение XVIII, в съответствие със стандартните образци. Стандартните образци се установяват от Комисията. Тези изпълнителни актове се приемат в съответствие с процедурата по консултиране съгласно член 100.

3. Обявлението по параграф 2 съдържа информацията, посочена в приложение XVIII, част Б, в съответствие със стандартните образци. Стандартните образци се установяват от Комисията. Тези изпълнителни актове се приемат в съответствие с процедурата по консултиране съгласно член 100.

Изменение    214

Предложение за директива

Член 86 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки въвеждат подходящи процедури за възлагане на поръчки съгласно настоящата глава, като осигуряват пълно съответствие с принципите на прозрачност и равнопоставеност на икономическите оператори и позволяват на възложителите да се съобразяват със спецификата на въпросните услуги.

1. Държавите членки въвеждат опростени процедури в съответствие с член 85, параграф 1 за възлагане на поръчки съгласно настоящата глава, като осигуряват пълно съответствие с принципите на прозрачност и равнопоставеност на икономическите оператори и позволяват на възложителите да се съобразяват със спецификата на въпросните услуги.

Изменение    215

Предложение за директива

Член 86 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки осигуряват на възложителите правото да се съобразяват с необходимостта от осигуряване на качеството, непрекъснатото изпълнение, достъпността, предлагането и изчерпателността на услугите, специфичните потребности на различните категории потребители, приобщаването и осигуряването на възможности за потребителите и иновациите. Държавите членки могат също така да предвидят изборът на доставчика на услугите да не се прави единствено въз основа на цената за осигуряване на услугата.

2. Държавите членки осигуряват на възложителите правото да се съобразяват с необходимостта от осигуряване на високо качество, непрекъснатото изпълнение, достъпността, в това число и икономическа, предлагането и изчерпателността на услугите, специфичните потребности на различните категории потребители, включително групи в неравностойно положение и уязвими групи, приобщаването и осигуряването на възможности за потребителите и иновациите. Държавите членки гарантират, че изборът на доставчика на услугите не се осъществява единствено въз основа на цената за осигуряване на услугата, а се вземат предвид и критериите за качество и устойчивост на социалните услуги.

Изменение    216

Предложение за директива

Член 92 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правоприлагане

Прилагане и изпълнение от страна на компетентните органи и структури

Изменение    217

Предложение за директива

Член 92 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с Директива 92/13/ЕИО на Съвета държавите членки осигуряват точното прилагане на настоящата директива чрез ефективни, достъпни и прозрачни механизми, които допълват съществуващата система за преразглеждане на решенията, взети от възлагащите органи.

1. С цел ефективно осигуряване на точното и ефективно прилагане, държавите членки гарантират, че най-малко задачите, определени в настоящия член, се изпълняват от един или повече органи или структури. Те посочват пред Комисията всички органи или структури, компетентни за тези задачи.

Изменение    218

Предложение за директива

Член 92 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки гарантират проследяване на прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки, включително при изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския съюз, с оглед откриване на заплахи за финансовите интереси на Съюза. Това проследяване се използва за предотвратяване, откриване и подходящо докладване на евентуални случаи на измама, корупция, конфликт на интереси и други сериозни нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки.

 

Когато органите или структурите по проследяването установят конкретни нарушения или системни проблеми, те гарантират отнасянето на тези проблеми до националните одиторски органи, съдилища или трибунали или до други подходящи органи или структури, като например омбудсмана, националните парламенти или техните комисии.

Изменение    219

Предложение за директива

Член 92 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Резултатите от дейностите по проследяване в съответствие с параграф 2 се предоставят на обществеността чрез подходящи средства за информация. По-специално държавите членки публикуват най-малко веднъж на две години преглед на най-честите източници на неправилно прилагане или на правна несигурност, включително възможни структурни или повтарящи се проблеми при прилагането на правилата, възможни случаи на измами и друго незаконно поведение.

 

Държавите членки предават на Комисията веднъж на всеки две години общ преглед на техните национални политики за устойчиво развитие в сферата на обществените поръчки, като описват съответните национални планове за действие и инициативи и когато е известно, тяхното практическо приложение. Те посочват също процента на успеваемост на МСП в областта на обществените поръчки; ако той е по-нисък от 50% по отношение на стойността на поръчките, възложени на МСП, държавите членки посочват дали има налични инициативи за увеличаване на този процент на успеваемост.

 

Въз основа на получените данни Комисията редовно изготвя доклад относно изпълнението и най-добрите практики, свързани с тези политики в рамките на вътрешния пазар.

Изменение    220

Предложение за директива

Член 92 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Държавите членки гарантират, че за подпомагане на възложителите и икономическите оператори, и по-специално МСП, при правилното прилагане на правилата на Съюза за обществените поръчки се предоставят безплатно указания за тълкуването и прилагането на правото на Съюза в областта на обществените поръчки.

Изменение    221

Предложение за директива

Член 92 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г. Без да се засягат общите процедури и методи на работа, установени от Комисията за нейната комуникация и контакти с тях, държавите членки определят звено за контакти за сътрудничество с Комисията във връзка с прилагането на законодателството на Съюза и изпълнението на бюджета на Съюза въз основа на членове 17 и 317 от ДФЕС.

Изменение    222

Предложение за директива

Член 92 – параграф 1 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1д. Възложителите съхраняват, най-малко за срока на договора, копия от всички сключени договори на стойност равна или по-голяма от:

 

a) 1 000 000 EUR в случаите на поръчки за доставки или услуги;

 

б) 10 000 000 EUR при поръчки за строителство.

Изменение    223

Предложение за директива

Член 93

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 93

заличава се

1. Държавите членки определят един независим орган, отговарящ за надзора и съгласуването на дейностите по изпълнението (наричан по-нататък „надзорния орган“). Държавите членки информират Комисията за органа, който са определили.

 

Всички възложители са обект на такъв надзор.

 

2. По отношение на компетентните органи, участващи в дейностите по изпълнението, се установява организация, която предотвратява конфликтите на интереси. Системата за публичен надзор е прозрачна. За тази цел се публикуват всички документи с указания и становища, както и годишен доклад, илюстриращ изпълнението и прилагането на правилата по настоящата директива.

 

Годишният доклад включва:

 

a) данни за процента на успех на малките и средните предприятия (МСП) в поръчките; когато процентът е по-нисък от 50 % по отношение на стойностите на поръчките, възложени на МСП, в доклада се представя анализ на причините за това;

 

б) глобален преглед на изпълнението на политиката за устойчиво развитие в сферата на обществените поръчки, включително на процедурите, отчитащи съображенията, свързани с опазването на околната среда, социалното приобщаване, включително достъпността за лица с увреждания, или насърчаването на иновациите;

 

в) централизирани данни за докладваните случаи на измама, корупция, конфликт на интереси и други сериозни нередности в областта на обществените поръчки, включително такива, които засягат проекти, съфинансирани от бюджета на Съюза.

 

3. Надзорният орган отговаря за:

 

a) проследяването на прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки и свързаната с тях практика от страна на възложителите и особено от страна на централните органи за покупки;

 

б) осигуряването на правни консултации на възложителите по тълкуването на правилата и принципите за възлагане на обществени поръчки и по прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки в специфични случаи;

 

в) издаването по своя инициатива на становища и указания по въпроси от общ интерес по отношение на тълкуването и прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки, по постоянно повтарящи се въпроси и по системни трудности, свързани с прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки, в светлината на разпоредбите на настоящата директива и на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз;

 

г) установяване и прилагане на всеобхватна и действаща система за предупреждение („червен флаг“) за предотвратяване, откриване и подходящо докладване на случаи на измами, корупция, конфликти на интереси и други сериозни нередности във връзка с обществените поръчки;

 

д) привличането на вниманието на националните компетентни институции, включително одитиращите органи, към установени конкретни нарушения и към системни проблеми;

 

е) разглеждането на жалби от граждани и стопански субекти относно прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки в конкретни случаи и предоставянето на анализа на компетентните възложители, които се задължават да се съобразят с него при своите решения или когато не се съобразяват с анализа – да обяснят причините за неговото пренебрегване;

 

ж) следенето на решенията, взети от националните съдилища и органи вследствие на решение на Съда на Европейския съюз въз основа на член 267 от Договора или на констатациите на Европейската сметна палата, установяващи нарушения на правилата на Съюза за възлагане на обществени поръчки, свързани с проекти, съфинансирани от Съюза; надзорният орган докладва на Европейската служба за борба с измамите за всякакви нарушения на процедурите на Съюза в областта на обществените поръчки, когато те се отнасят до договори, пряко или косвено финансирани от Европейския съюз.

 

Задълженията, посочени в точка д), се прилагат без да се засяга упражняването на правата за обжалване по националното право или по системата, установена въз основа на Директива 92/13/ЕИО.

 

Държавите членки са задължени да осигурят правомощия на надзорния орган да сезира компетентния по националното право орган за обжалване на решенията на възложителите при нарушение, открито в хода на неговата дейност по следене на изпълнението и предоставяне на правни консултации.

 

4. Без да се засягат общите процедури и методи на работа, установени от Комисията за нейната комуникация и контакти с държавите членки, надзорният орган действа като специално звено за контакт за Комисията, когато тя следи за прилагането на правото на Съюза и изпълнението на бюджета от Съюза въз основа на член 17 от Договора за Европейския съюз и член 317 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Органът докладва на Комисията всяко нарушение на настоящата директива при процедури за възлагане на обществени поръчки, пряко или косвено финансирани от Съюза.

 

Комисията може по-специално да отнесе към надзорния орган отделни случаи, при които все още не е сключен договор или все още има възможност за стартиране на процедура по преразглеждане. Тя може също така да повери на надзорния орган дейностите по проследяването, необходими за осигуряване на изпълнението на мерките, с които държавите членки са се ангажирали, за да се отстрани нарушение на правилата и принципите на Съюза за възлагане на обществени поръчки, установени от Комисията.

 

Комисията може да изиска от надзорния орган да анализира предполагаемите нарушения на правилата на Съюза в областта на обществените поръчки, които засягат проекти, съфинансирани от бюджета на Съюза. Комисията може да възложи на надзорния орган да проследява някои случаи и да осигури, че компетентните национални органи, следващи инструкциите, вземат подходящи мерки спрямо нарушенията на правилата на Съюза в областта на обществените поръчки, засягащи съфинансирани проекти

 

5. Действията по проверка и правоприлагане, извършвани от надзорния орган, за да гарантира съответствието на решенията на възложителите с настоящата директива и общите принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз, не заменят и не предопределят институционалната роля на Комисията като „пазител на Договора“. Когато Комисията реши да отнесе разглеждането на отделен случай, тя си запазва и правото да се намеси съгласно правомощията, предоставени Й от Договора.

 

6. Възлагащите органи представят на националния надзорен орган пълния текст на всички сключени договори на стойност равна или по-голяма от:

 

a) 1 000 000 EUR в случаите на поръчки за доставка или услуги;

 

б) 10 000 000 EUR при поръчки за строителство.

 

7. Без да се засяга националното законодателство относно достъпа до информация и в съответствие с националното и европейското законодателство в областта на защитата на данните, надзорният орган в отговор на писмена молба дава неограничен, пълен, пряк и безплатен достъп до сключените договори, посочени в параграф 6. Може обаче да бъде отказан достъп до някои части от договорите, когато тяхното разкриване би могло да накърни законните търговски интереси на икономическите оператори, било то публични или частни, или може да наруши честната конкуренция между тях.

 

Достъпът до части, които могат да бъдат оповестени, се дава в разумен срок и не по-късно от 45 дни от датата на молбата.

 

Кандидатите, подаващи молба за достъп до договора, не е необходимо да доказват пряк или косвен интерес от съответния договор. Получателят на информацията има право да я оповести публично.

 

8. В годишния доклад, посочен в параграф 2, се включва обобщение на всички дейности, извършени от надзорния орган в съответствие с параграфи 1-7.

 

Изменение    224

Предложение за директива

Член 94 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Възложителите съхраняват необходимата информация за всяка поръчка, рамково споразумение и всяко въвеждане на динамична система за покупки. Тази информация е достатъчна, за да им позволи в по-късен момент да обосноват взетите от тях решения във връзка с:

1. Възложителите съхраняват необходимата информация за всяка поръчка, рамково споразумение и всяко въвеждане на динамична система за покупки за всички договори за обществени поръчки на стойност равна или по-голяма от праговете, предвидени в член 12. Тази информация е достатъчна, за да им позволи в по-късен момент да обосноват взетите от тях решения във връзка с:

Изменение    225

Предложение за директива

Член 94 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите документират хода на всички процедури за възлагане на поръчки, независимо от това дали са били проведени с електронни средства, или не. За тази цел те документират всички етапи в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително цялата комуникация с икономическите оператори и вътрешните разисквания, подготовката на офертите, диалога или договарянето, ако има такива, подбора и възлагането на поръчката.

Възложителите документират хода на всички процедури за възлагане на поръчки, независимо от това дали те са били проведени с електронни средства, или не. За тази цел те гарантират, че съхраняват достатъчно документация, за да обосноват решенията, взети на всички етапи от процедурата за възлагане на обществена поръчка, относно комуникацията с икономическите оператори, подготовката на офертите, диалога или договарянето, ако има такива, подбора и възлагането на поръчката.

Изменение    226

Предложение за директива

Член 95 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органите, установени или назначени в съответствие с член 93, препращат до Комисията доклад за изпълнението и статистиката за всяка година по стандартен образец не по-късно от 31 октомври на следващата година.

1. Държавите членки препращат до Комисията доклад за статистиката за всяка година по стандартен образец не по-късно от 31 октомври на следващата година.

Изменение    227

Предложение за директива

Член 95 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че този доклад включва като минимум броя и стойността на възложените поръчки, разбити по категориите дейности по членове 5–11, и всяка друга информация, необходима за проверката за правилното прилагане на Споразумението. Това включва броя и стойността на възложените поръчки по процедура на договаряне без покана за участие в състезателна процедура, разбити според обстоятелствата, посочени в член 44, и по категориите дейности, изброени в членове 5–11. Посочва се също така държавата членка или третата държава на спечелилия изпълнител.

3. За всички поръчки над праговете по член 12 държавите членки гарантират, че този доклад включва като минимум броя и стойността на възложените поръчки, разбити по категориите дейности по членове 5–11, и всяка друга информация, необходима за проверката за правилното прилагане на Споразумението за обществените поръчки на СТО.

Изменение    228

Предложение за директива

Член 95 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията установява стандартния образец за изготвянето на годишния доклад за изпълнението и статистиката, посочен в параграф 1. Тези изпълнителни актове се приемат в съответствие с процедурата по консултиране съгласно член 100.

5. Комисията установява стандартния образец за годишния доклад за статистиката, посочен в параграф 1. Тези изпълнителни актове се приемат в съответствие с процедурата по консултиране съгласно член 100.

Изменение    229

Предложение за директива

Член 96 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съдействие за възложителите и стопанските субекти

Съдействие за възложителите

Изменение    230

Предложение за директива

Член 96 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки осигуряват структури за техническа помощ, за да предоставят правни и икономически консултации, указания и съдействие на възложителите при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Държавите членки също така осигуряват на всеки възложител възможност да получи компетентно съдействие и консултации по отделни въпроси.

1. Държавите членки осигуряват структури за техническа помощ, за да предоставят правна и икономическа информация, указания и съдействие на възложителите при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки. Държавите членки също така осигуряват на всеки възложител възможност да получи техническо съдействие и информация по отделни въпроси, по-специално във връзка с членове 70, 71, 74 и 81.

Изменение    231

Предложение за директива

Член 96 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С оглед подобряване на достъпа до обществените поръчки за икономическите оператори, особено за МСП, и за да се улесни правилното разбиране на разпоредбите на настоящата директива, държавите членки осигуряват възможност за получаване на подходящо съдействие, включително чрез електронни средства или посредством използване на съществуващите мрежи, специализирани в дейности по ориентиране на стопанските субекти.

заличава се

Изменение    232

Предложение за директива

Член 96 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Специфично административно съдействие се предоставя на икономически оператори, възнамеряващи да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка в друга държава членка. Такова съдействие включва като минимум административните изисквания във въпросната държава членка, както и евентуалните задължения, свързани с електронните обществени поръчки.

заличава се

Изменение    233

Предложение за директива

Член 96 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки осигуряват на заинтересованите икономически оператори лесен достъп до подходящата информация за задълженията по отношение на данъците, опазването на околната среда и задълженията по социалното и трудовото право, които действат в държавата членка, в региона или мястото, където ще се извършва строителството или ще се предоставят услугите, и които се отнасят за строителството, извършвано на място, или за услугите, които ще се предоставят по време на изпълнението на поръчката.

заличава се

Изменение    234

Предложение за директива

Член 96 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За целите на параграфи 1, 2 и 3 държавите членки могат да определят един или няколко органа или административни структури. Държавите членки осигуряват надлежна координация между тези органи и структури.

заличава се

Изменение    235

Предложение за директива

Член 97 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки са длъжни да си оказват взаимно съдействие и да въведат мерки за ефективно взаимно сътрудничество, за да се гарантира обменът на информация по въпросите, посочени в членове 56, 75 и 79. Те осигуряват поверителността на информацията, която обменят.

1. Държавите членки са длъжни да си оказват взаимно съдействие и да въведат мерки за ефективно взаимно сътрудничество, за да се гарантира обменът на информация по въпросите, посочени в членове 71, 72, 56, 75 и 79. Те осигуряват поверителността на информацията, която обменят.

Изменение    236

Предложение за директива

Член 97 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на настоящия член държавите членки определят едно или повече звена на връзка, данните за контакт на които се съобщават на другите държави членки, надзорните органи и Комисията. Държавите членки публикуват и редовно актуализират списъка на звената за връзка. Надзорният орган отговаря за координирането на такива звена за връзка.

заличава се

Изменение    237

Предложение за директива

Член 98 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 и 95 се предоставя на Комисията за неопределен период от време, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

2. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 35, 38, 25, 65 и 70, се предоставя на Комисията за неопределен период от време, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    238

Предложение за директива

Член 98 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 и 95, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощието. То влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в решението по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 35, 38, 25, 65 и 70, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощието. То влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в решението по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    239

Предложение за директива

Приложение 2 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa) процедурите относно разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура, железопътните лицензи или сертифицирането за безопасност в съответствие с директиви 95/18/ЕО, 2001/14/EО и 2004/49/ЕО.

Изменение    240

Предложение за директива

Приложение 3 - буква Г) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Товарен железопътен транспорт

Железопътен транспорт

Изменение    241

Предложение за директива

Приложение 3 - буква Г) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пътнически железопътен транспорт

заличава се

Няма

 

Изменение    242

Предложение за директива

Приложение VIII – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „Стандарт“ означава техническа спецификация, одобрена от признат орган по стандартизация, за многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително и която попада в една от следните категории:

(2) „Стандарт“ означава техническа спецификация, установена с консенсус и одобрена от призната организация по стандартизация, за многократно или непрекъснато ползване, съответствието с която не е задължително и която попада в една от следните категории:

Изменение    243

Предложение за директива

Приложение VIII – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „Общи технически спецификации“ означава техническа спецификация, изготвена в съответствие с процедура, призната от държавите членки или в съответствие с членове 9 и 10 от Регламент [XXX] на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация [и за изменение на Директиви 89/686/EИО и 93/15/EИО на Съвета и директиви 94/9/EО, 94/25/EО, 95/16/EО, 97/23/EО, 98/34/EО, 2004/22/EО, 2007/23/EО, 2009/105/EО и 2009/23/EО на Европейския парламент и на Съвета] и публикувана в Официален вестник на Европейския съюз;

(4) „Общи технически спецификации“ означава техническа спецификация, изготвена в съответствие с процедура, призната от държавите членки, или в областта на информационните и комуникационни технологии, в съответствие с членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация1;

 

_________________

 

1 ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1.

Изменение    244

Предложение за директива

Приложение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Код по CPV

Описание

Код по CPV

Описание

79611000-0; от 85000000-9 до 85323000-9

 

(с изключение на 85321000-5 и 85322000-2)

Услуги по здравеопазването и социалните дейности

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8;

от 85000000-9 до 85323000-9 (с изключение на 85321000-5 и 85322000-2); и 98133100-5 и 98200000-5

Услуги, свързани със здравеопазване, социални и свързани дейности

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 79995000-5 до 79995200-7; от 80100000-5 до 80660000-8 (с изключение на 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); от 92000000-1 до 92700000-8 (с изключение на 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Административни, образователни, здравни и културни услуги Услуги по задължително обществено осигуряване

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; от 79995000-5 до 79995200-7; от 80100000-5 до 80660000-8 (с изключение на 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); от 92000000-1 до 92700000-8 (с изключение на 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Административни, образователни, здравни и културни услуги Услуги по задължително обществено осигуряване

75300000-9

Услуги по задължително обществено осигуряване

75300000-9

Услуги на системата за задължителна социална сигурност1

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Услуги, свързани със социална защита

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Услуги, свързани със социална защита

98000000-3

Други обществени, социални и персонални услуги

98000000-3; 55521100-9

Други обществени, социални и персонални услуги

98120000-0

Услуги, предоставяни от синдикални организации

98120000-0

Услуги, предоставяни от синдикални организации

98131000-0

Религиозни услуги

98131000-0

Религиозни услуги

 

 

От 80100000-5 до 80660000-8 (с изключение на 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)

Услуги, свързани с образование и професионална подготовка

 

 

от 79100000-5 до 79140000-7

Правни услуги, доколкото те не са изключени съгласно буква б) от алинея 1 на член 19б)

______________________

1Тези услуги не са обхванати от настоящата директива, когато са организирани като неикономически услуги от общ интерес. Държавите членки са свободни да организират предоставянето на задължителните социални услуги или други услуги, като например услугите от общ интерес или неикономическите услуги от общ интерес.

Изменение    245

Предложение за директива

ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII – Част А

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част А Обявление за поръчка

Част А Периодично индикативно обявление

1. Име, идентификационен номер (когато такъв се предвижда в националното законодателство), адрес, включително код на административно-териториалната единица по NUTS, номер на телефон и факс, адрес на електронната поща и интернет адрес на възложителя, а когато се различават – данни за службата, откъдето може да се получи допълнителна информация. Основна упражнявана дейност.

1. Име, идентификационен номер (където такъв се предвижда по националното законодателство), адрес, включително код на административно-териториалната единица по NUTS, адрес на електронната поща и интернет адрес на възложителя.

2. Основна упражнявана дейност.

2. Основна упражнявана дейност.

3. Описание на услугите или категориите услуги и, когато е приложимо, на допълнителното строителство и доставки, които следва да се възложат, като се посочат включително количествата или стойностите им и референтния номер или номера по номенклатурата.

3. Кратко описание на услугите или категориите услуги и, когато е приложимо, на допълнителното строителство и доставки, които следва да се възложат, като се посочат включително, ако са известни, количествата или стойностите им и референтния номер или номера по номенклатурата.

 

3a. Доколкото вече са известни:

4. Код на административно-териториалната единица по NUTS за основното място на предоставяне на услугите.

a) Код на административно-териториалната единица по NUTS за основното място на предоставяне на услугите.

5. Когато е уместно, посочете дали поръчката е запазена за защитени предприятия или изпълнението й е запазено за програми за създаване на защитени работни места.

б) Когато е уместно, посочете дали поръчката е запазена за защитени предприятия или изпълнението й е запазено за програми за създаване на защитени работни места.

6. Основни условия, които следва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното участие или, когато е уместно, електронен адрес, откъдето може да се получи подробна информация.

в) Основни условия, които следва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното участие или, когато е уместно, електронен адрес, откъдето може да се получи подробна информация.

7. Срок(ове) за установяване на контакт с възложителя с оглед на участие.

 

8. Всякаквa другa информация от значение.

8. Всякаквa другa информация от значение.

  • [1]  OВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 84.
  • [2]  OВ C 391, 18.12.2012 г., стр. 49.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът счита, че осъвременяването на директивите за възлагане на обществени поръчки следва да включва, от една страна, опростяване на правилата, а от друга страна, рационализирани и ефективни процедури, основани на критерии за възлагане, свързани с иновациите и устойчивото развитие, като същевременно се гарантира и по-голямо участие на МСП и се популяризира възлагането на поръчки по електронен път.

Уместно е да се потърси начин за по-пълноценно използване на възможностите за възлагане на обществени поръчки в рамките на единния пазар, за да се стимулират устойчивият растеж, заетостта и социалното приобщаване. Като се има предвид, че обществените поръчки представляват значителен дял от икономиката (около 19% от БВП на ЕС), успешното преработване и прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки ще допринесе съществено за стимулиране на инвестициите в реалната икономика и преодоляване на икономическата криза в Европа.

Докладчикът приветства предложенията на Комисията и счита, че те съдържат интересни нови идеи и принципи. Въпреки това тези предложения могат да бъдат подобрени, за да се постигне възможно най-добрият резултат. По-подробни обяснения по предложенията, направени от докладчика, са поместени в работния документ от 23 февруари 2012 г. (PE483.690), изготвен от докладчика в подготовка на настоящия проектодоклад.

  Ефикасно и социално устойчиво възлагане на обществени поръчки

Относно социалните аспекти докладчикът счита, че предложението на Комисията е прекалено умерено. Затова той би желал спазването на социалните стандарти да бъде включено във всички етапи от процедурата за възлагане на обществени поръчки.

Във връзка с това докладчикът доразвива техническите спецификации, представени в документите за поръчка и определящи необходимите характеристики, свързани със строителството, услугите и доставките, за да могат да позволят на възложителя, ако желае, да постигне целите за устойчиво развитие. Техническите спецификации следва да могат да включват изисквания, свързани например с екологичните изисквания, с организацията, квалификацията и опита на работниците, на които е възложена поръчката, с безопасността, по-специално методите за оценка на качеството на продуктите, опаковката и указанията за употреба, с жизнения цикъл и характеристиките, свързани със социално устойчивия производствен процес.

Понятието социално устойчив производствен процес, въведено от докладчика, присъства и в критериите за възлагане и е определено като производствен процес, свързан с предмета на поръчката, независимо дали става въпрос за изпълняване на доставки, извършване на строителство или услуги, което гарантира зачитане както на здравето и безопасността на работниците, така и на социалните стандарти. Социалните критерии, свързани със социално устойчивия производствен процес, се позовават на социални стандарти, определени и установени съгласно националното и европейското законодателство и колективните споразумения.

Освен това докладчикът набляга на мотивите за изключване, като въвежда задължението за изключване от обществената поръчка на всеки икономически оператор, който е нарушил задълженията, свързани със социалното и трудовото право и равенството между половете, установени в националното и европейското законодателство и в колективните споразумения. В същия ред на мисли, възложителите не могат да възложат поръчката на най-добрата оферта, ако икономическият оператор не може да представи актуална информация за платени социални осигуровки.

Що се отнася до критериите за подбор, докладчикът би желал възложителите да могат да въведат условия за участие, свързани и със спазването на стандартите в областта на здравеопазването и безопасността на работниците, социалното и трудовото право, определени от националното и европейското законодателство и от колективните споразумения.

На последно място, относно етапа с критериите за възлагане, докладчикът счита, че понятието най-ниска цена трябва окончателно да бъде заменено с понятието икономически най-изгодна оферта. Като се има предвид, че методът с икономически най-изгодната оферта също отчита цената, възложителите биха могли по този начин да направят най-подходящия избор според специфичните си потребности и биха могли да вземат предвид стратегическите социални аспекти, социалните критерии – по-специално социалните и трудовите права, условията на труд, безопасността и здравето на работното място, достъпа на лица в неравностойно положение, младежи, жени, възрастни работници и безработни от дълго време – екологичните критерии и справедливата търговия. С оглед на казаното по-горе, понятието социално устойчив производствен процес е включено в оценката на икономически най-изгодната оферта. Освен това определението за жизнен цикъл трябва да включва и мястото на производство. В действителност, Европейският съюз следва да има право да предпочита местните производители, по-специално МСП, при възлагането на обществените поръчки в някои особени случаи. Освен насърчаването на устойчивото развитие и запазването на местното и регионалното производство, тази разпоредба ще предостави на възложителите средство за намаляване на последиците от икономическата криза на местно равнище.

Въпреки това следва да се уточни, че от съображения за ефикасност и правна сигурност нито един критерий за възлагане не дава на възложителя пълна свобода на избор: критериите за възлагане, избрани, за да се определи икономически най-изгодната оферта, трябва винаги да бъдат свързани с предмета на поръчката и да гарантират възможност за ефективна конкуренция.

За да гарантират ефикасно изпълнение на обществените поръчки, държавите членки следва също да имат право да задължават възложителите да контролират действията на икономическия оператор, който е спечелил поръчката.

  Действително участие на МСП благодарение на рационално подизпълнение

Докладчикът подкрепя подизпълнението, тъй като то позволява на МСП да се развиват. Въпреки това в някои критични случаи прибягването към последователно подизпълнение води до експлоатация на работниците и впоследствие до ниско качество на поръчките. Затова е в интерес на всички, както на предприятията, така и на възложителите, да гарантират, че при изпълнението на поръчките се извършва качествен труд при съблюдаване на трудовото право. Ето защо докладчикът предлага да се ограничи последователното подизпълнение, като се въведе граница, която да не превишава три нива на подизпълнение. Той предлага също да се въведе принципът за отговорност във всяка верига на подизпълнение, за да може подизпълнителите на всеки етап да носят отговорност за зачитане на основните права, здравето и безопасността на работниците и действащото трудово законодателство.

Освен това възложителят трябва да изиска от оферента да посочи в офертата какъв дял от поръчката евентуално възнамерява да възложи за подизпълнение от трети лица, както и предлаганите подизпълнители.

Трябва също да се увеличат разпоредбите относно необичайно ниските оферти, за да се предотврати всякаква възможност за подизпълнение, което не спазва трудовото право.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за популяризиране на процедурата за обществени поръчки по електронен път. Така ще се опрости и ще се насърчава участието на МСП. Той иска обаче да запази настоящите срокове за внасяне на оферта съгласно директива 2004/17. Той счита в действителност, че минималната продължителност е необходима, за да може оферентите, и по-специално МСП, да направят адекватно предложение.

  Опростени обществени услуги за възложителите

Докладчикът обръща специално внимание на възложителите, чиято задача ще бъде да прилагат елементите на бъдещата директива относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейности в областта на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги. Ето защо той би желал задачата им да не бъде затруднена и те да получат възможност за възлагане на ефективни поръчки с цел благоденствие на съответната общност. За да се гарантира свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги, както и спазването на произтичащите от това принципи като равнопоставеност, липса на дискриминация, взаимно признаване, пропорционалност и прозрачност, предвид естеството на засегнатите сектори, както и различното ниво на либерализация в държавите членки на Съюза, докладчикът счита, че настоящата директива не може да се прилага, когато процедурите за възлагане на обществени поръчки не гарантират лоялна конкуренция между икономическите оператори.

Ето защо докладчикът счита за наложително всички процедури, предвидени в директивата, да бъдат транспонирани от държавите членки: всеки възложител следва действително да разполага с набор от средства, позволяващи му да избере най-подходящата за потребностите му процедура. Докладчикът счита, че е желателно договорената процедура да бъде разширена в бъдеще.

Освен това докладчикът счита, че държавите членки следва да предоставят на възложителите технически и финансови средства, за да могат те да се приспособят към процедурата за възлагане на обществени поръчки по електронен път и да подготвят тръжната процедура.

Докладчикът би желал също така да има по-голяма гъвкавост в отношенията между публичните органи, посочени в предложението на Комисията. Комисията кодифицира по относително рестриктивен начин настоящата съдебна практика. Вследствие на това, полето на действие за местните органи е значително стеснено за сметка на общата ефективност на обществените поръчки. Ето защо докладчикът предвижда изключения от принципа за пълна забрана на частно участие, като подчертава изискването за преследване на общия интерес. Като се има предвид, че тази съдебна практика ще се прилага и за публичните органи, когато осъществяват дейност в секторите, попадащи в обхвата на настоящата директива, следва да се гарантира прилагането на едни и същи правила в рамките на настоящата директива и на Директива […/…/ЕС] [относно обществените поръчки].

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, чиято цел е да се сложи край на разграничението между приоритетни и неприоритетни услуги. Той счита, че е уместно да се създаде специален режим за социалните услуги с оглед на техните специфични особености и гарантиране на стратегическото използване на обществените поръчки, но би желал този режим да се облекчи, като се премахне задължението за предварително публикуване и се наблегне на необходимостта от зачитане на принципите за прозрачност и равнопоставеност.

Относно националния надзорен орган, докладчикът счита, че е важно всяка държава членка да разполага с орган, който да отговаря за правилното изпълнение на поръчките. Въпреки това той би желал да се избегнат всякакви допълнителни административни тежести, които могат да забавят дейността на възложителите. Ето защо докладчикът счита, че ако държавите членки вече разполагат с такъв орган, то на него следва да бъдат възложени нови отговорности.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (21.9.2012)

на вниманието на комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
(COM(2011)0895 – C7‑0007/2012 – 2011/0439(COD))

Докладчик по становище: Джанлука Суста

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията неотдавна предложи актуализация на Директивата за обществените поръчки (Директива 2004/18/ЕО) и Директивата относно процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (Директива 2004/17/ЕО). Също така беше представено предложение за нова директива за регламентиране на концесиите и едва след това – предложение за регламент относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на ЕС за обществени поръчки и процедурите за подкрепа на преговорите за достъп на стоки и услуги от ЕС до пазарите за обществени поръчки на трети държави.

На международно равнище обществените поръчки представляват значителна част от световната търговия: секторът на обществените поръчки съставлява средно 15 до 20 % от БВП на развитите страни. Въпреки значението си, пазарът на обществени поръчки си остава един от най-затворените и най-малко регламентирани сектори на международната търговия (по оценки на Комисията повече от половината от световния пазар на обществени поръчки все още е затворен за чуждестранната конкуренция).

На многостранно равнище референтната правна рамка е Международното споразумение за държавните поръчки (GPA), което наскоро беше подложено на преразглеждане, завършило през март 2012 г. Това преразглеждане беше насочено към повишаване на прозрачността и отвореността на международните пазари, както и към опростяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. В тази връзка докладчикът по становище приветства този процес на преразглеждане и призовава за бързо одобрение от страна на ЕС; същевременно отбелязва, че понастоящем към това международно споразумение са се присъединили само 42 членове на СТО (сред които са и 27-те държави – членки на ЕС) и силно се надява още много други държави да се присъединят към него, особено по-развитите страни и нововъзникващите икономики, с цел разширяване на географския обхват и по този начин създаване на система от общи и универсално приложими правила за този важен сектор на международната търговия.

Специфични разпоредби, свързани със сектора на обществените поръчки, има и в друго споразумение на СТО – Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС).

На двустранна основа ЕС е обвързан и от ангажиментите си по някои вече сключени двустранни споразумения (с Албания, Бившата югославска република Македония, КАРИФОРУМ, Чили, Хърватия, Мексико, Черна гора, Южна Корея и Швейцария). Секторът на обществените поръчки е важна и често деликатна глава от продължаващите преговори за сключването на евентуални нови търговски споразумения с други международни партньори.

В този международен контекст докладчикът по становище подчертава значението на международното измерение в сектора на обществените поръчки. И също така отбелязва необходимостта от постепенно отваряне на международните пазари на обществени поръчки въз основата на система от общи правила, при прилагане на принципите за реципрочност, справедливост и спазване на международните екологични, социални и трудови стандарти. Европейският съюз понастоящем предоставя на международните оператори значителна степен на отвореност на пазарите за обществени поръчки – отвореност, която много често не се споделя от други големи международни търговски партньори.

Ето защо докладчикът призовава за по-решителни действия от страна на ЕС чрез законодателни инициативи и последователно провеждане на преговори, с цел възстановяване на равновесието и установяване на истинска равнопоставеност на международно равнище.

В тази връзка критикува избора на Комисията да не пристъпва към единна стандартизация на „външното измерение“ на сектора на обществените поръчки: решението на Комисията да не предлага отново разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО за оферти, включващи външни стоки и услуги, и последващото представяне на допълнителна, но напълно независима законодателна инициатива, дори и в рамките на законодателната процедура (въпреки одобрението на предложеното съдържание), могат да създадат опасен правен вакуум, лишавайки европейското законодателство от разпоредби, насочени към регулиране на достъпа на стоки, услуги и предприятия от трети държави до европейския пазар на обществени поръчки.

Затова докладчикът счита, че е изключително важно повторното въвеждане на специфични правила за цялостно и всеобхватно регламентиране на условията за отхвърляне на оферти, в които преобладават стоки и услуги, необхванати от международни споразумения: за тази цел докладчикът възнамерява да адаптира законодателния механизъм, предложен от изпълнителния орган Комисия в последното й предложение за регламент.

Също така е важно предложеното от Комисията законодателство за така наречените „необичайно ниски оферти“ да стане още по-рестриктивно чрез въвеждане на възможността за механизъм за автоматично изключване за офертите, които са на значително по-ниска стойност от другите оферти, както и чрез разширяване на обхвата на минималните условия за искането на допълнителна информация от икономическите оператори.

И накрая, ако се счита за целесъобразно, да се въведат някои изменения, целящи да представят по-пълно международния контекст, в който функционират европейските директиви.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“ като един от пазарните инструменти, които трябва да се използват за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и едновременно с това за гарантиране на най-ефективното използване на публичните средства. За тази цел текущите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки трябва да се ревизират и модернизират, за да се повиши ефективността на публичните разходи, да се улесни по-специално участието на малките и средните предприятия в обществените поръчки и да се разреши на възложителите да използват по-добре обществените поръчки в подкрепа на общи обществени цели. Налице е също така необходимост от изясняване на основните понятия за осигуряване на по-голяма правна сигурност и за включване на определени аспекти на съотносимата утвърдена практика на Съда на Европейския съюз.

(4) Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“ като един от пазарните инструменти, които трябва да се използват за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и едновременно с това за гарантиране на най-ефективното използване на публичните средства. Обществените поръчки са основен инструмент за предефиниране на европейската индустриална политика. За тази цел текущите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки трябва да се ревизират и модернизират, за да се повиши ефективността на публичните разходи, да се улесни по-специално участието на малките и средните предприятия в обществените поръчки и да се разреши на възложителите да използват по-добре обществените поръчки в подкрепа на общи обществени цели. Налице е също така необходимост от изясняване на основните понятия за осигуряване на по-голяма правна сигурност и за включване на определени аспекти на съотносимата утвърдена практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) Вътрешният пазар и международните пазари са все по-свързани помежду си и поради това ценностите на ЕС като прозрачност, принципна позиция срещу корупцията, принцип на реципрочност и развитие на социалните права и правата на човека следва да бъдат насърчавани по подходящ начин в политиките в сферата на обществените поръчки.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986-1994 г.), Съветът одобри по-специално Споразумението за обществените поръчки на Световната търговска организация (наричано по-долу „Споразумението“). Целта на споразумението е да установи многостранна рамка от балансирани права и задължения по отношение на обществените поръчки с оглед постигане на либерализация и разширяване на световната търговия. За поръчките, обхванати от Споразумението, както и от други съответни международни споразумения, задължаващи Съюза, възложителите изпълняват задълженията по тези споразумения, като прилагат настоящата директива към икономическите оператори от трети държави, подписали споразуменията.

(14) С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986-1994 г.), Съветът одобри по-специално Споразумението за обществените поръчки на Световната търговска организация (наричано по-долу „Споразумението“). Целта на споразумението е да установи многостранна рамка от балансирани права и задължения по отношение на обществените поръчки с оглед постигане на либерализация и разширяване на световната търговия. Настоящото споразумение беше подложено на преразглеждане, завършило през март 2012 г.; основните цели на преразглеждането бяха: увеличаване на степента на отваряне на пазарите от сектора, разширяване на неговия обхват, премахване на дискриминационните мерки и повишаване на прозрачността на процедурите. За поръчките, обхванати от Споразумението, както и от други съответни международни споразумения, задължаващи Съюза, включително ангажиментите, поети по силата на двустранни търговски споразумения, възложителите изпълняват задълженията по тези споразумения, като прилагат настоящата директива към икономическите оператори от трети държави, подписали споразуменията. За тази цел международните ангажименти на Съюза, поети по отношение на трети държави във връзка с достъпа до пазара на обществени поръчки, трябва да бъдат транспонирани в правото на ЕС, за да се гарантира тяхното ефективно и единно прилагане.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) В рамките на СТО и в двустранните си отношения Съюзът застъпва позицията за широко отваряне на международните пазари за обществени поръчки на Съюза и на търговските му партньори, при взаимноизгодни условия за всички страни.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Споразумението се прилага за поръчки над определени прагове, установени в него, и изразени в специални права на тираж. Праговете, установени от настоящата директива, трябва да се съгласуват, за да се гарантира, че съответстват на равностойността в евро на праговете в Споразумението. Необходимо е също така да се предвиди периодично преразглеждане на праговете, изразени в евро, за да могат те да се коригират посредством чисто математическа операция според евентуалните отклонения в стойността на еврото спрямо специалното право на тираж. За да се избегне умножаване на праговете, следователно е необходимо, без това да накърнява международните ангажименти на Съюза, да продължи прилагането на едни и същи прагове към всички възложители независимо от отрасъла, в който работят.

(15) Споразумението се прилага за поръчки над определени прагове, установени в него, и изразени в специални права на тираж. Праговете, установени от настоящата директива, трябва да се съгласуват, за да се гарантира, че съответстват на равностойността в евро на праговете в Споразумението. Необходимо е също така да се предвиди периодично преразглеждане на праговете, изразени в евро, за да могат те да се коригират посредством чисто математическа операция според евентуалните отклонения в стойността на еврото спрямо специалното право на тираж. За да се избегне умножаване на праговете, следователно е необходимо, без това да накърнява международните ангажименти на Съюза, да продължи прилагането на едни и същи прагове към всички възложители независимо от сектора, в който работят. Освен това, желателно е това периодично преразглеждане на праговете да се осъществява също и въз основа на предварителна оценка на правилното прилагане на принципа за фактическа реципрочност при отварянето на пазарите между Съюза и другите страни, подписали споразумението. Тази оценка на фактическата реципрочност следва да обхваща и трети държави, които не са страна по Споразумението за обществените поръчки, но имат достъп до европейския пазар за обществени поръчки.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Тъй като е предназначена за държавите членки, настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, изпълнявани от международни организации от тяхно име и за тяхна сметка. Въпреки това е необходимо да се изясни до каква степен настоящата директива трябва да се прилага към обществените поръчки, регламентирани от конкретни международни правила.

(18) Тъй като е предназначена за държавите членки, настоящата директива не се прилага за обществени поръчки, изпълнявани от международни организации от тяхно име и за тяхна сметка. Въпреки това е необходимо да се изясни до каква степен настоящата директива трябва да се прилага към обществените поръчки, регламентирани от конкретни международни правила. Европейските институции следва по-специално да вземат предвид промените, наложени от настоящата директива, и да коригират съответно собствените си правила за възлагане на обществени поръчки, за да отразят тези промени.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Обществени поръчки не следва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или са били признати за виновни за корупция, измама, увреждаща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски също трябва да се санкционира със задължително изключване на ниво Съюз. Предвид факта, че възложителите, които не са възлагащи органи, може да нямат достъп до безспорно доказателство по въпроса, е необходимо да се остави изборът дали спрямо тези възложители да се прилагат критериите за изключване, изброени в Директива [2004/18], или не. Задължението за прилагане на член 55, параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] следователно трябва да се ограничи само до възложителите, които са възлагащи органи. Освен това на възложителите следва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за нарушения на екологични или социални задължения, включително правилата за достъпност за хора с увреждания или други форми на тежки професионални нарушения – например нарушения на правилата за защита на конкуренцията или на правата върху интелектуалната собственост.

(40) Обществени поръчки не следва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или са били признати за виновни за корупция, измама, увреждаща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски също трябва да се санкционира със задължително изключване на ниво Съюз. Предвид факта, че възложителите, които не са възлагащи органи, може да нямат достъп до безспорно доказателство по въпроса, е необходимо да се остави изборът дали спрямо тези възложители да се прилагат критериите за изключване, изброени в Директива [2004/18], или не. Задължението за прилагане на член 55, параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] следователно трябва да се ограничи само до възложителите, които са възлагащи органи. Освен това на възложителите следва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за нарушения на екологични или социални задължения, също така в съответствие с международно признатите принципи и включително правилата за достъпност за хора с увреждания или други форми на тежки професионални нарушения – например нарушения на правилата за защита на конкуренцията или на правата върху интелектуалната собственост.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Обществени поръчки не следва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или са били признати за виновни за корупция, измама, увреждаща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски също трябва да се санкционира със задължително изключване на ниво Съюз. Предвид факта, че възложителите, които не са възлагащи органи, може да нямат достъп до безспорно доказателство по въпроса, е необходимо да се остави изборът дали спрямо тези възложители да се прилагат критериите за изключване, изброени в Директива [2004/18], или не. Задължението за прилагане на член 55, параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] следователно трябва да се ограничи само до възложителите, които са възлагащи органи. Освен това на възложителите следва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за нарушения на екологични или социални задължения, включително правилата за достъпност за хора с увреждания или други форми на тежки професионални нарушения – например нарушения на правилата за защита на конкуренцията или на правата върху интелектуалната собственост.

(40) Обществени поръчки не следва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или са били признати за виновни за корупция, измама, увреждаща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски, както и нарушения на екологични или социални задължения, включително правилата за достъпност за хора с увреждания, също трябва да се санкционират със задължително изключване на ниво Съюз. Предвид факта, че възложителите, които не са възлагащи органи, може да нямат достъп до безспорно доказателство по въпроса, е необходимо да се остави изборът дали спрямо тези възложители да се прилагат критериите за изключване, изброени в Директива [2004/18], или не. Задължението за прилагане на член 55, параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] следователно трябва да се ограничи само до възложителите, които са възлагащи органи. Освен това на възложителите следва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за форми на тежки професионални нарушения – например нарушения на правилата за защита на конкуренцията или на правата върху интелектуалната собственост.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) Поръчките следва да се възлагат въз основа на обективни критерии, които гарантират съответствие с принципите на прозрачност, липса на дискриминация и равнопоставеност. Тези критерии трябва да гарантират, че офертите се оценяват в условия на ефективна конкуренция, което се отнася и за случаите, когато възложителите изискват висококачествено строителство, доставки и услуги, които оптимално отговарят на техните потребности. В резултат на това възложителите следва да имат право да приемат като критерии за възлагане или „икономически най-изгодната оферта“, или „най-ниската цена“, като се има предвид, че във втория случай те са свободни да установяват адекватни стандарти за качество чрез технически спецификации или условия за изпълнение на поръчката.

(43) Поръчките следва да се възлагат въз основа на обективни критерии, които гарантират съответствие с принципите на прозрачност, липса на дискриминация и равнопоставеност. Тези критерии трябва да гарантират, че офертите се оценяват в условия на ефективна конкуренция, което се отнася и за случаите, когато възложителите изискват висококачествено строителство, доставки и услуги, които оптимално отговарят на техните потребности. В резултат на това възложителите следва да имат право да приемат като критерий за възлагане „икономически най-изгодната оферта“.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Когато възложителите решат, че ще възлагат поръчка на икономически най-изгодната оферта, те следва да определят критериите за възлагане, въз основа на които ще оценяват офертите, за да определят коя от тях предлага най-доброто съотношение качество-цена. Определянето на тези критерии зависи от предмета на поръчката, тъй като те трябва да дадат възможност нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, да бъде оценено от гледна точка на този предмет, както е определен в техническите спецификации, както и да се прецени съотношението качество-цена за всяка оферта. Освен това избраните критерии за възлагане не бива да дават неограничена свобода на избор на възложителя, те следва да осигуряват възможност за ефективна конкуренция и да бъдат съпътствани от изисквания, които позволяват ефективната проверка на информацията, предоставена от оферентите.

(44) За да възложат поръчката на икономически най-изгодната оферта, възложителите следва да определят критериите за възлагане, въз основа на които ще оценяват офертите, за да определят коя от тях предлага най-доброто съотношение качество-цена. Определянето на тези критерии зависи от предмета на поръчката, тъй като те трябва да дадат възможност нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, да бъде оценено от гледна точка на този предмет, както е определен в техническите спецификации, както и да се прецени съотношението качество-цена за всяка оферта. Освен това избраните критерии за възлагане не бива да дават неограничена свобода на избор на възложителя, те следва да осигуряват възможност за ефективна конкуренция и да бъдат съпътствани от изисквания, които позволяват ефективната проверка на информацията, предоставена от оферентите.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49) Оферти, които изглеждат необичайно ниски по отношение на строителството, стоките или услугите, може да се основават на технически, икономически или юридически неиздържани предположения или практики. За да се избегнат евентуални недостатъци по време на изпълнението на поръчката, възложителите трябва да бъдат длъжни да поискат обяснение за заявената цена, когато дадена оферта значително подбива цените, заявени от другите оференти. Когато оферентът не може да даде задоволително обяснение, възложителят трябва да има правото да отхвърли офертата. Отхвърлянето трябва да бъде задължително в случаите, в които възложителят е установил, че необичайно ниската цена се дължи на неспазване на задължителното законодателство на Съюза в областите на социалното, трудовото или екологичното право или на разпоредбите на международното трудово право.

(49) Оферти, които изглеждат необичайно ниски по отношение на строителството, стоките или услугите, може да се основават на технически, икономически или юридически неиздържани предположения или практики. За да се избегнат евентуални недостатъци по време на изпълнението на поръчката, възложителите трябва да могат да изключват оферти със значително по-ниски цени от тези на другите оференти и трябва да бъдат длъжни да поискат обяснение за заявената цена, когато дадена оферта значително подбива цените, заявени от другите оференти. Когато оферентът не може да даде задоволително обяснение, възложителят трябва да има правото да отхвърли офертата. Отхвърлянето трябва да бъде задължително в случаите, в които възложителят е установил, че необичайно ниската цена се дължи на неспазване на задължителното законодателство на Съюза в областите на социалното, трудовото или екологичното право или на разпоредбите на международното трудово право.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 56a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(56а) Възложителите следва да спазват забавянето на плащането, както е установено в Директива 2011/7/ЕС.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 63

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(63) От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации при подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(63) От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации при подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. Комисията следва да предоставя изчерпателна информация и документация относно своите заседания с националните експерти, провеждани в рамките на подготовката и прилагането на делегираните актове. Във връзка с това Комисията следва да гарантира, че Европейският парламент е надлежно включен, като използва най-добрите практики от предишен опит в други области на политиката, за да създаде възможно най-добри условия за бъдещ контрол над делегираните актове от страна на Европейския парламент.

Обосновка

Директивата предвижда използването на делегирани актове, наред с другото, с цел адаптиране на методологията за изчисляване на праговите равнища за всяка промяна, предвидена от Споразумението за обществените поръчки (член 6, параграф 5 от класическата директива, член 12, параграф 4 от Директивата за обществените услуги), както и с цел изменение на списъка на международните социални и екологични разпоредби в ПРИЛОЖЕНИЕ XI (член 54, параграф 2 от класическата директива, член 70 от Директивата за обществените услуги). Тъй като това са въпроси с ясно измерение, свързано с международната търговия, докладчикът счита, че същите институционални процедури следва да се прилагат като „нормално“ търговско законодателство.

В съответствие с OMNIBUS I и OMNIBUS II (пакет за привеждане в съответствие в INTA) докладчикът предлага да се акцентира върху необходимостта Европейският парламент да бъде надлежно включен в подготовката и прилагането на делегираните актове (съображение 55). Това ще улесни контрола над делегираните актове и ще гарантира ефективно упражняване на делегирането на правомощия, като се избягват възраженията от страна на Европейския парламент.

Докладчикът счита, че е целесъобразно да се ограничи във времето (член 89, параграф 2) предоставянето на правомощия на Комисията. Подобно ограничение предполага засилен парламентарен контрол, който задължава Комисията да изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на установения срок. От друга страна, мълчаливото продължаване на делегирането на правомощия за срокове с еднаква продължителност предотвратява претоварването на законодателите и улеснява прилагането на общата търговска политика.

Като се има предвид динамиката на работата, вътрешните процедури и крайни срокове на Парламента, е важно да се гарантира, че законодателят разполага с достатъчно време за надлежен контрол на законодателен акт (член 89, параграф 5)

Всички промени отразяват промените, въведени с двата Общи търговски акта.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12а

 

При възлагането на поръчки, които не се обхващат от тази директива поради стойността си, националните възложители са длъжни да спазват принципите на равно третиране, недискриминация и прозрачност.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с метода за изчисляване, установен в Споразумението за обществените поръчки, Комисията трябва да изчислява стойността на тези прагове въз основа на средната дневна стойност на еврото спрямо специалните права на тираж (СПТ) за период от 24 месеца, завършващ на последния ден от месец август, предхождащ ревизирането, влизащо в сила от 1 януари. Ревизираната по такъв начин стойност на праговете, когато е необходимо, се закръгля надолу до най-близките хиляда евро, за да се гарантира, че праговете, които са в сила съгласно Споразумението, изразени в СПТ, са спазени.

В съответствие с метода за изчисляване, установен в Споразумението за обществените поръчки, Комисията трябва да изчислява стойността на тези прагове въз основа на средната дневна стойност на еврото спрямо специалните права на тираж (СПТ) за период от 24 месеца, завършващ на последния ден от месец август, предхождащ ревизирането, влизащо в сила от 1 януари. Ревизираната по такъв начин стойност на праговете, когато е необходимо, се закръгля надолу до най-близките хиляда евро, за да се гарантира, че праговете, които са в сила съгласно Споразумението, изразени в СПТ, са спазени. Освен това, Комисията може да вземе предвид промените в праговете, извършени от другите страни по споразумението.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Възложителите уведомяват Комисията или националния надзорен орган по тяхно искане за всички категории стоки или дейности, които те считат за изключени по силата на параграф 1. Комисията може периодично да публикува в Официален вестник на Европейския съюз с информационна цел списъци на категориите стоки и дейности, които тя приема, че попадат в това изключение. Като извършва това, Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация.

2. Възложителите уведомяват Комисията или националния компетентен орган по тяхно искане за всички категории стоки или дейности, които те считат за изключени по силата на параграф 1. Комисията може периодично да публикува в Официален вестник на Европейския съюз с информационна цел списъци на категориите стоки и дейности, които тя приема, че попадат в това изключение. Като извършва това, Комисията съблюдава всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат да посочат, когато изпращат тази информация.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) конкретна процедура на международна организация;

в) конкретна процедура на международна организация, в която държавата членка участва;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 21 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) участващите възлагащи органи не изпълняват на свободния пазар повече от 10 % от дейностите, изразени в оборот, имащи отношение към контекста на споразумението;

заличава се

Изменение    19

Предложение за директива

Член 38 − параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Доколкото това попада в обхвата на Приложения III, IV и V и Общите бележки към приложение 1 на Европейския съюз към Споразумението за обществените поръчки и в обхвата на другите международни споразумения, задължаващи Съюза, изброени в приложение V към настоящата директива, възложителите по смисъла на член 4, параграф 3, буква а) трябва да осигурят на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни отношение, което е не по-малко благоприятно от отношението, осигурено на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на Съюза. Като прилагат настоящата директива към икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни, възложителите спазват тези споразумения.

1. Доколкото това попада в обхвата на Приложения III, IV и V и Общите бележки към приложение 1 на Европейския съюз към Споразумението за обществените поръчки и в обхвата на другите международни споразумения, задължаващи Съюза, включително ангажиментите, поети в рамките на двустранни търговски споразумения, изброени в приложение V към настоящата директива, възложителите по смисъла на член 4, параграф 3, буква а) трябва да осигурят на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни отношение, което е не по-малко благоприятно от отношението, осигурено на строителството, доставките, услугите и икономическите оператори на Съюза. Като прилагат настоящата директива към икономическите оператори на подписалите тези споразумения страни, възложителите спазват тези споразумения.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 53 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел възложителите могат да потърсят или приемат съвети от административни помощни структури, от трети страни или от участници на пазара, стига тези съвети да не водят до възпрепятстване на конкуренцията и до нарушаване на принципите за липса на дискриминация и за прозрачност.

За тази цел възложителите могат да потърсят или приемат съвети от административни помощни структури, от независими трети страни или от участници на пазара, стига тези съвети да не водят до възпрепятстване на конкуренцията и до нарушаване на принципите за липса на дискриминация и за прозрачност.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поръчките могат да се разделят на еднородни или разнородни обособени позиции. Прилага се член 13, параграф 7.

С цел да се засили в максимална степен конкуренцията и достъпът на МСП до обществени поръчки поръчките могат да се разделят на позиции. Прилага се член 13, параграф 7.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възложителите посочват дали офертите са ограничени до една или повече обособени позиции в обявлението за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес, или когато обявление за съществуването на квалификационна система се използва като покана за участие в състезателна процедура – в поканата за представяне на оферти или за участие в договарянето.

Когато възложителят ограничава възможностите за участие в търга до една или повече обособени позиции, той посочва това в обявлението за поръчката, в поканата за потвърждаване на интерес, или когато обявление за съществуването на квалификационна система се използва като покана за участие в състезателна процедура – в поканата за представяне на оферти или за участие в договарянето, или в документите за обществената поръчка.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато на един и същ оферент може да бъде възложена повече от една обособена позиция, възложителите могат да предвидят възлагане на отделен договор за поръчка за всяка обособена позиция или на един или повече договори, обхващащи няколко или всички обособени позиции.

заличава се

В документите за обществената поръчка възложителите посочват в дали си запазват правото да направят такъв избор и ако е така – кои обособени позиции могат да се групират в един договор за поръчка.

 

Те могат да възлагат поръчка за повече от една обособена позиция на оферент, който не е класиран на първо място по отношение на всички отделни обособени позиции, включени в съответната поръчка, стига критериите за възлагане, установени в член 76, да бъдат изпълнени по-добре по отношение на всички обособени позиции, включени в тази поръчка. В документите за обществената поръчка възложителите посочват методите, които възнамеряват да използват за това сравнение. Тези методи трябва да бъдат прозрачни, обективни и недискриминационни.

 

Обосновка

Този параграф може да има обратен на целта на предложението ефект, а именно да се даде възможност за по-добър достъп на МСП до участие в обществените поръчки, тъй като може да доведе до окрупняване на обществените поръчки и следователно до изключване на МСП.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 70 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Възложителите могат да решат да не възлагат поръчка на оферента, подал най-добрата оферта, когато са установили, че той не изпълнява най-малкото равностойно задълженията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XIV.

5. Възложителите не възлагат поръчка на оферента, подал най-добрата оферта, когато са установили, че той не изпълнява най-малкото равностойно задълженията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално или екологично право, изброени в приложение XIV.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, възложителите възлагат поръчки съгласно един от следните критерии:

Без да се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането на определени услуги, критерият, съгласно който възложителите възлагат поръчки, е икономически най-изгодната оферта.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) икономически най-изгодна оферта;

заличава се

Изменение    27

Предложение за директива

Член 76 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) най-ниски разходи.

заличава се

Изменение    28

Предложение за директива

Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По усмотрение на възложителя разходите могат да се оценяват въз основа единствено на цената или посредством подход за оценка на ефективността на разходите, например при използване на подхода за оценка на разходите за целия жизнен цикъл, съгласно условията, посочени в член 77.

заличава се

Изменение    29

Предложение за директива

Член 76 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Икономически най-изгодната оферта, посочена в параграф 1, буква а), от гледна точка на възложителя се определя въз основа на критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка.

Икономически най-изгодната оферта от гледна точка на възложителя се определя въз основа на критерии, свързани с предмета на въпросната обществена поръчка.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 76 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези критерии включват, освен цената или разходите, посочени в параграф 1, буква б), и други критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка, като:

Тези критерии включват, освен цената или разходите, оценени по усмотрение на възложителя въз основа единствено на цената или посредством подход за оценка на ефективността на разходите, например подхода за оценка на разходите за жизнения цикъл, съгласно посочените в член 77 условия, и други критерии, свързани с предмета на въпросната поръчка, като:

Изменение    31

Предложение за директива

Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки могат да предвидят възлагането на определени видове поръчки да става въз основа на икономически най-изгодната оферта, както е посочено в параграф 1, буква а) и в параграф 2.

заличава се

Изменение    32

Предложение за директива

Член 76 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случая, посочен в параграф 1, буква а) възложителят посочва относителната тежест, която определя за всеки от избраните критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Възложителят посочва относителната тежест, която определя за всеки от избраните критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 79

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оферти с необичайно ниска стойност

Оферти с необичайно ниска стойност

1. Възложителят изисква от икономическите оператори да обяснят обявената от тях цена или начислените разходи, когато са изпълнени всички долупосочени условия:

1. Възложителят може да изключи оферти, когато прилаганата цена или разходи са над 50 % по-ниски от базовата цена на офертата.

a) цената или начислените разходи са с повече от 50% по-ниски от средната цена или разходи на останалите оферти;

2. Възложителят изисква от икономическите оператори да обяснят обявената от тях цена или начислените разходи, ако са представени поне три оферти и е изпълнено едно от долупосочените условия:

б) цената или начислените разходи са с повече от 20% по-ниски от цената или разходите на втората най-ниска оферта;

a) цената или начислените разходи са с повече от 30 % по-ниски от средната цена или разходи на останалите оферти;

в) подадени са най-малко пет оферти.

б) цената или начислените разходи са с повече от 20 % по-ниски от цената или разходите на втората най-ниска оферта;

2. Когато офертите изглеждат с необичайно ниска стойност по други причини, възложителите също могат да поискат такива обяснения.

в) цената или разходите, посочени в дадена оферта, са с повече от 40 % по-ниски от оценяваната цена или разходи от възложителя, включително данъци;

3. Обясненията, посочени в параграфи 1 и 2, могат по-конкретно да се отнасят до:

3. Когато офертите изглеждат с необичайно ниска стойност по други причини, възложителите също изискват такива обяснения.

a) икономическите аспекти на производствения процес, предоставените услуги и строителния метод;

4. Обясненията, посочени в параграфи 2 и 3, могат по-конкретно да се отнасят до:

б) избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за оферента за изпълнение на строителството или за доставката на стоки или предоставянето на услуги;

a) икономическите аспекти на производствения процес, предоставените услуги и строителния метод;

в) оригиналното решение, предложено от оферента, относно доставките, услугите или строителството;

б) избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за оферента за изпълнение на строителството или за доставката на стоки или предоставянето на услуги;

г) спазването на задължения, най-малко еквивалентно, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или на разпоредбите на международното социално и екологично право, изброени в приложение XIV, или когато това не е приложимо – други разпоредби, осигуряващи еквивалентно ниво на защита;

в) оригиналното решение, предложено от оферента, относно доставките, услугите или строителството;

д) възможността оферентът да се ползва от държавна помощ.

г) спазването на задължения, най-малко еквивалентно, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или на разпоредбите на международното социално и екологично право, изброени в приложение XIV, или когато това не е приложимо – други разпоредби, осигуряващи еквивалентно ниво на защита;

4. Възложителят проверява предоставената информация, като се консултира с оферента.

д) възможността оферентът да се ползва от държавна помощ за финансирането на самата оферта или за финансирането на услугите, доставките и строителството, включени в офертата.

Той може да отхвърли офертата само когато представените доказателства не оправдават ниското ниво на цената или начислените разходи, като се отчитат елементите, посочени в параграф 3.

5. Възложителят проверява предоставената информация, като се консултира с оферента.

Възложителите отхвърлят офертата, когато са установили, че стойността ѝ е необичайно ниска, тъй като офертата не отговаря на изискванията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално и екологично право, изброени в приложение XIV.

Той отхвърля офертата, когато представените доказателства не оправдават ниското ниво на цената или начислените разходи, като се отчитат елементите, посочени в параграф 3.

5. Когато възложител установи, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, защото оферентът е получил държавна помощ, тя може да бъде отхвърлена само на това основание единствено след консултация с оферента, когато последният не може да докаже в достатъчен срок, определен от възложителя, че въпросната помощ е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107 от Договора. Когато възложителят отхвърли оферта при тези обстоятелства, той информира Комисията за това.

Възложителите отхвърлят офертата, когато са установили, че стойността ѝ е необичайно ниска, тъй като офертата не отговаря на изискванията, установени от законодателството на Съюза в областта на социалното, трудовото или екологичното право, или разпоредбите на международното социално и екологично право, изброени в приложение XIV.

6. При поискване държавите членки предоставят на други държави членки в съответствие с член 97 всяка информация, имаща отношение към свидетелствата и документите, представени във връзка с данните, изброени в параграф 3.

6. Когато възложител установи, че дадена оферта е с необичайно ниска стойност, защото оферентът е получил държавна помощ, тя може да бъде отхвърлена само на това основание единствено след консултация с оферента, когато последният не може да докаже в достатъчен срок, определен от възложителя, че въпросната помощ е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107 от Договора. Когато възложителят отхвърли оферта при тези обстоятелства, той информира Комисията за това.

 

7. При поискване държавите членки предоставят на други държави членки в съответствие с член 97 всяка информация, имаща отношение към свидетелствата и документите, представени във връзка с данните, изброени в параграф 3.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 79б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 79б

 

Настоящата директива е в съответствие с Регламента относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави (COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) и е в съответствие с условията, предвидени в членове 58 и 59 от Директива 2004/17/ЕО, като някои оферти, които обхващат стоки с произход от трети държави, с които Европейският съюз не е сключил многостранно или двустранно споразумение, гарантиращо сравним и ефективен достъп на предприятията от Съюза до пазарите на тези трети държави, могат да бъдат отхвърлени.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 92 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Държавите членки гарантират, че прилагането на правилата за възлагане на обществени поръчки се наблюдава, включително изпълнението на проекти, съфинансирани от Съюза, с оглед откриване на заплахи за финансовите интереси на Съюза. Това наблюдение се използва за предотвратяване, откриване и подходящо докладване на евентуални случаи на измама, корупция, конфликт на интереси и други сериозни нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки.

 

Когато наблюдаващите органи или структури установят специфични нарушения или системни проблеми, те са оправомощени да отнасят тези проблеми до националните одитни органи, съдилища или трибунали или други подходящи органи или структури, като омбудсмана, националните парламенти или техните комисии.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 92 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Резултатите от дейностите по наблюдение в съответствие с параграф 2 се предоставят на обществеността чрез подходящи средства за информация. По-специално държавите членки публикуват най-малко веднъж на две години преглед на най-честите източници на неправилно прилагане или на правна несигурност, включително възможни структурни или повтарящи се проблеми при прилагането на правилата, възможни случаи на измами и друго незаконно поведение.

 

Държавите членки предават на Комисията на всеки две години общ преглед на техните национални политики за устойчиво развитие в сферата на обществените поръчки, които описват съответните национални планове за действие и инициативи и когато е известно, тяхното практическо прилагане. Те посочват също процента на успеваемост на МСП в областта на обществените поръчки; ако той е по-нисък от 50 % по отношение на стойността на поръчките, възложени на МСП, държавите членки посочват дали има налични инициативи за увеличаване на този процент на успеваемост.

 

Въз основа на получените данни Комисията редовно издава доклад за изпълнението и най-добрите практики на тези политики в рамките на вътрешния пазар.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 98 − параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 и 95 се предоставя на Комисията за неопределен период от време, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива].

2. Делегирането на правомощия, посочено в членове 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 и 95 се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от ...*(датата на влизане в сила на настоящата директива). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Директивата предвижда използването на делегирани актове, наред с другото, с цел адаптиране на методологията за изчисляване на праговите равнища за всяка промяна, предвидена от Споразумението за обществените поръчки (член 6, параграф 5 от класическата директива, член 12, параграф 4 от Директивата за обществените услуги), както и с цел изменение на списъка на международните социални и екологични разпоредби в ПРИЛОЖЕНИЕ XI (член 54, параграф 2 от класическата директива, член 70 от Директивата за обществените услуги). Тъй като това са въпроси с ясно измерение, свързано с международната търговия, докладчикът счита, че същите институционални процедури следва да се прилагат като „нормално“ търговско законодателство.

В съответствие с OMNIBUS I и OMNIBUS II (пакет за привеждане в съответствие в INTA) докладчикът предлага да се акцентира върху необходимостта Европейският парламент да бъде надлежно включен в подготовката и прилагането на делегираните актове (съображение 55). Това ще улесни контрола над делегираните актове и ще гарантира ефективно упражняване на делегирането на правомощия, като се избягват възраженията от страна на Европейския парламент.

Докладчикът счита, че е целесъобразно да се ограничи във времето (член 89, параграф 2) предоставянето на правомощия на Комисията. Подобно ограничение предполага засилен парламентарен контрол, който задължава Комисията да изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на установения срок. От друга страна, мълчаливото продължаване на делегирането на правомощия за срокове с еднаква продължителност предотвратява претоварването на законодателите и улеснява прилагането на общата търговска политика.

Като се има предвид динамиката на работата, вътрешните процедури и крайни срокове на Парламента, е важно да се гарантира, че законодателят разполага с достатъчно време за надлежен контрол на законодателен акт (член 89, параграф 5).

Всички промени отразяват промените, въведени с двата Общи търговски акта.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 98 − параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 98, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от два месеца, след като са получили уведомление за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 98, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от два месеца, след като са получили уведомление за него, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с четири месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Директивата предвижда използването на делегирани актове, наред с другото, с цел адаптиране на методологията за изчисляване на праговите равнища за всяка промяна, предвидена от Споразумението за обществените поръчки (член 6, параграф 5 от класическата директива, член 12, параграф 4 от Директивата за обществените услуги), както и с цел изменение на списъка на международните социални и екологични разпоредби в ПРИЛОЖЕНИЕ XI (член 54, параграф 2 от класическата директива, член 70 от Директивата за обществените услуги). Тъй като това са въпроси с ясно измерение, свързано с международната търговия, докладчикът счита, че същите институционални процедури следва да се прилагат като „нормално“ търговско законодателство.

В съответствие с OMNIBUS I и OMNIBUS II (пакет за привеждане в съответствие в INTA) докладчикът предлага да се акцентира върху необходимостта Европейският парламент да бъде надлежно включен в подготовката и прилагането на делегираните актове (съображение 55). Това ще улесни контрола над делегираните актове и ще гарантира ефективно упражняване на делегирането на правомощия, като се избягват възраженията от страна на Европейския парламент.

Докладчикът счита, че е целесъобразно да се ограничи във времето (член 89, параграф 2) предоставянето на правомощия на Комисията. Подобно ограничение предполага засилен парламентарен контрол, който задължава Комисията да изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на установения срок. От друга страна, мълчаливото продължаване на делегирането на правомощия за срокове с еднаква продължителност предотвратява претоварването на законодателите и улеснява прилагането на общата търговска политика.

Като се има предвид динамиката на работата, вътрешните процедури и крайни срокове на Парламента, е важно да се гарантира, че законодателят разполага с достатъчно време за надлежен контрол на законодателен акт (член 89, параграф 5).

Всички промени отразяват промените, въведени с двата Общи търговски акта.

Изменение    39

Предложение за директива

Приложение XIV – параграф 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- Конвенция № 94 относно трудовите клаузи (обществени поръчки).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Позовавания

COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.1.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.1.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Gianluca Susta

25.1.2012 г.

Разглеждане в комисия

25.4.2012 г.

11.7.2012 г.

 

 

Дата на приемане

18.9.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

4

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Метин Казак, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (4.10.2012)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
(COM(2011)0895 – C7‑0007/2012 – 2011/0439(COD))

Докладчик: Рамона Николе Мънеску

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията за Директива относно обществените поръчки играе решаваща роля в рамките на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (СOM(2010) 2020). Става дума за един от пазарните инструменти за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ чрез подобряване на условията за новаторската дейност на предприятията и чрез насърчаване на по-широкото използване на екологични обществени поръчки, подпомагащи прехода към нисковъглеродна икономика с ефективно използване на ресурсите. В стратегията „Европа 2020“ се подчертава също така, че политиката в областта на обществените поръчки трябва да гарантира най-ефикасното използване на обществените средства, а пазарите на обществени поръчки трябва да продължат да бъдат достъпни за целия ЕС (още повече по време на финансова криза).

Обществените поръчки са ключов пазарен инструмент, насочен към потребностите на обществото, който, освен постигането на други цели, може да играе роля за насърчаването на устойчивата заетост, защитата на условията на труд, насърчаването на иновациите, по-специално сред МСП, подпомагането на социалното приобщаване и предприемането на мерки във връзка с потребностите в областта на заетостта на уязвимите и необлагодетелстваните социални групи, както и може да окаже важен принос за постигането на целите на ЕС за 2020 г. Обществените поръчки могат също така да играят важна роля за насърчаването на европейския социален модел, основан на качествени работни места, равни възможности, недискриминация и социално приобщаване.

Осъвременяването на директивите за възлагане на обществени поръчки следва да включва, от една страна, опростяване на правилата, а от друга страна — надеждни и ефективни процедури, основани на новаторски и устойчиви критерии за възлагане на поръчки, като същевременно се гарантира по-голямо участие от страна на МСП и се популяризира възлагането на поръчки по електронен път.

Целта следва да бъде да се използват пълноценно възможностите за възлагане на обществени поръчки в рамките на единния пазар, за да се стимулират устойчивият растеж, високото равнище на заетост и социалното приобщаване. Успешното преразглеждане и прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки ще допринесе съществено за стимулиране на инвестициите в реалната икономика и за преодоляване на кризата в европейската икономика.

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията, което предлага интересни нови идеи и принципи. Законодателното предложение следва да доведе до по-прости и гъвкави процедури за възлагащите органи, както и да улесни достъпа за предприятията, в частност за МСП.

Като се има предвид, че средствата, за които става дума, са обществени средства, те не следва да се изразходват за краткосрочни цели, а напротив — следва да се разглеждат като дългосрочна инвестиция в обществото; в този смисъл органите носят още по-голяма отговорност.

Ако се използват ефективно, обществените поръчки биха могли да бъдат реален двигател за насърчаване на качествени работни места, равенство, развиване на умения, обучение, поощряване на политиките в областта на околната среда и осигуряване на стимули за научни изследвания и иновации. Съответно следва да се сведат до минимум разходите на предприятията, свързани с участието им в процедури за възлагане на обществени поръчки, с цел предприятията да бъдат по-конкурентоспособни и да се стимулира заетостта.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните предложения:

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1, член 62 и член 114 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 14, член 53, параграф 1, член 62 и член 114, както и Протокол № 26 към него,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) За да се гарантира отварянето за конкуренция на възлагането на поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, трябва да се изготвят разпоредби, координиращи процедурите за възлагане на поръчки над определена стойност. Такава координация е необходима за гарантиране на спазването на принципите от Договора за функционирането на Европейския съюз и в частност свободното движение на стоки, свободата за установяване и свободата за извършване на услуги, както и произтичащите от тях принципи като равнопоставеността, липсата на дискриминация, взаимното признаване, пропорционалността и прозрачността. Предвид естеството на отраслите, засегнати от тази координация, те трябва да установят рамка за добра търговска практика и трябва да позволяват максимална гъвкавост едновременно с осигуряването на прилагането на тези принципи.

(2) За да се гарантира отварянето за конкуренция на възлагането на поръчки във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, трябва да се изготвят разпоредби, координиращи процедурите за възлагане на поръчки над определена стойност. Такава координация е необходима за гарантиране на спазването на принципите от Договора за функционирането на Европейския съюз и в частност свободното движение на стоки, свободата за установяване и свободата за извършване на услуги, както и произтичащите от тях принципи като равнопоставеността, липсата на дискриминация, взаимното признаване, пропорционалността и прозрачността. Предвид естеството на отраслите, засегнати от тази координация, те трябва да установят рамка за добра търговска практика и трябва да позволяват максимална гъвкавост едновременно с осигуряването на прилагането на тези принципи. Правилата за възлагане на обществени поръчки трябва да спазват разпределението на правомощията съгласно разпоредбите на член 14 от ДФЕС и Протокол № 26. Прилагането на тези правила не следва да ограничава свободата на публичните органи да решават как да изпълняват своите задължения за осигуряване на обществени услуги.

Обосновка

Привеждане в съответствие спрямо новите разпоредби в Договора от Лисабон.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“ като един от пазарните инструменти, които трябва да се използват за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и едновременно с това за гарантиране на най-ефективното използване на публичните средства. За тази цел текущите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки трябва да се ревизират и модернизират, за да се повиши ефективността на публичните разходи, да се улесни по-специално участието на малките и средните предприятия в обществените поръчки и да се разреши на възложителите да използват по-добре обществените поръчки в подкрепа на общи обществени цели. Налице е също така необходимост от изясняване на основните понятия за осигуряване на по-голяма правна сигурност и за включване на определени аспекти на съотносимата утвърдена практика на Съда на Европейския съюз.

(4) Обществените поръчки играят ключова роля в стратегията „Европа 2020“ като един от пазарните инструменти, които трябва да се използват за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и едновременно с това за гарантиране на най-ефективното използване на публичните средства. За тази цел текущите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки трябва да се ревизират и модернизират, за да се разреши на възложителите да използват обществените поръчки по най-добрия начин в подкрепа на устойчивото развитие, заетостта и постигането на високите общи социални цели и по този начин да се създадат нови устойчиви работни места и да се повиши ефективността на публичните разходи, като същевременно се гарантира възможно най-добър резултат от гледна точка на разходите и ползите и се улесни по-специално участието на малките и средните предприятия в обществените поръчки. Налице е също така необходимост от опростяване на правилата на Съюза относно обществените поръчки, по-специално що се отнася до прилагания метод за постигане на целите за устойчивост, които следва да бъдат включени в политиката в областта на обществените поръчки, и от изясняване на основните понятия за осигуряване на по-голяма правна сигурност и за включване на определени аспекти на съотносимата утвърдена практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) По силата на член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, по-специално за да се насърчи устойчивото развитие. Настоящата директива разяснява по какъв начин възложителите могат да допринесат за защитата на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие, като същевременно осигурят най-добро съотношение качество-цена за своите поръчки.

(5) По силата на членове 9, 10 и 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз изискванията за защита на околната среда и социалните съображения трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, по-специално за да се насърчи устойчивото развитие. Настоящата директива разяснява по какъв начин възложителите могат да допринесат за защитата на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие и по какъв начин могат да използват своята оперативна самостоятелност, за да избират технически спецификации и критерии за възлагане с цел постигане на устойчиво възлагане на обществените поръчки, като същевременно осигурят връзка с предмета на поръчката и най-добро съотношение качество-цена за своите поръчки.

Обосновка

Социалните съображения са недостатъчно добре покрити в предложението на Комисията.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Настоящата директива не следва да пречи на държавите членки да спазват Конвенция № 94 на МОТ относно трудовите клаузи в договорите за възлагане на обществени поръчки и следва да насърчава включването на трудови клаузи при възлагането на обществени поръчки.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) При вземането на решение относно възлагането на поръчки в областта на услугите от общ интерес националните, регионалните и местните органи разполагат с допълнителна свобода на преценка, съгласно член 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с протокол 26 към Договора за функционирането на Европейския съюз.

Обосновка

На тези стандарти следва да бъде обърнато специално внимание, за да не бъдат принуждавани държавните органи, отговорни за вземането на решения, да приватизират само въз основа на ценови натиск. Преди всичко трябва да се има предвид, че съревнованието за предлагане на по-ниска цена често бива основано на натиск върху заплащането на служителите.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) Международните трудови норми, конвенциите и препоръките на МОТ следва надлежно да се спазват във всички етапи на процедурата по възлагане на обществена поръчка.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986-1994 г.)25, Съветът одобри по-специално Споразумението за обществените поръчки на Световната търговска организация (наричано по-долу „Споразумението“). Целта на споразумението е да установи многостранна рамка от балансирани права и задължения по отношение на обществените поръчки с оглед постигане на либерализация и разширяване на световната търговия. За поръчките, обхванати от Споразумението, както и от други съответни международни споразумения, задължаващи Съюза, възложителите изпълняват задълженията по тези споразумения, като прилагат настоящата директива към икономическите оператори от трети държави, подписали споразуменията.

(14) С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986-1994 г.), Съветът одобри по-специално Споразумението за обществените поръчки на Световната търговска организация (наричано по-долу „Споразумението“). Целта на споразумението е да установи многостранна рамка от балансирани права и задължения по отношение на обществените поръчки и държавите членки следва да полагат усилия за постигането на равнопоставеност на единния пазар между предприятията от Съюза и предприятията от трети държави с оглед улесняване на интеграцията на малките и средните предприятия (МСП) и стимулиране на заетостта и иновациите в рамките на Съюза. За поръчките, обхванати от Споразумението, както и от други съответни международни споразумения, задължаващи Съюза, възлагащите органи изпълняват задълженията, наложени от различните споразумения, като прилагат настоящата директива към икономическите оператори от трети държави, подписали споразуменията.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Поради специфичното си естество други категории услуги продължават да имат ограничено трансгранично измерение, а именно така наречените персонални услуги като определени социални, здравни и образователни услуги. Тези услуги се извършват в специфичен контекст, който се различава силно в отделните държави членки поради различни културни традиции. Следователно трябва да се установи специален режим за поръчки за тези услуги с по-висок праг от 1 000 000 EUR. В конкретния контекст на поръчките в тези отрасли, персонални услуги със стойности под този праг обикновено не представляват интерес за доставчиците от други държави членки, освен ако няма конкретни признаци за противното, като например финансиране от страна на Съюза за трансгранични проекти. Поръчки за персонални услуги над този праг трябва да са обект на изискванията за прозрачност, действащи в рамките на целия Съюз. Предвид значението на културния контекст и деликатния характер на тези услуги, държавите членки трябва да имат голяма свобода да организират избора на доставчиците на услуги по считания от тях за най-подходящ начин. Правилата на настоящата директива отчитат тази безусловна необходимост, като налагат единствено спазването на основните принципи за прозрачност и равнопоставеност и гарантират възможността възложителите да прилагат специални качествени критерии за избора на доставчици на услуги като критериите, установени в доброволната европейска рамка за качеството на социалните услуги на Комитета за социална закрила на Европейския съюз. Държавите членки и/или възложителите продължават да разполагат със свободата да извършват тези услуги сами или да организират социалните услуги по начин, който не включва възлагане на обществени поръчки – например само финансирайки такива услуги или предоставяйки лицензи или разрешения на всички икономически оператори, отговарящи на условията, установени предварително от възложителя, без ограничения или квоти, стига тази система да гарантира в достатъчна степен разгласяването и да отговаря на принципите за прозрачност и липса на дискриминация.

(17) Поради специфичното си естество други категории услуги продължават да имат ограничено трансгранично измерение, а именно така наречените персонални услуги като определени социални, здравни и образователни услуги. Тези услуги се извършват в специфичен контекст, който се различава силно в отделните държави членки поради различни културни традиции. С оглед на по-високото качество на тези услуги в рамките на поръчките трябва да се установи специален режим с праг, по-висок от 1 000 000 EUR. В конкретния контекст на поръчките в тези отрасли, персонални услуги със стойности под този праг обикновено не представляват интерес за доставчиците от други държави членки, освен ако няма конкретни признаци за противното, като например финансиране от страна на Съюза за трансгранични проекти. Поръчки за персонални услуги над този праг трябва да са обект на изискванията за прозрачност, действащи в рамките на целия Съюз. Предвид значението на културния контекст и деликатния характер на тези услуги, държавите членки трябва да имат голяма свобода да организират избора на доставчиците на услуги по считания от тях за най-подходящ начин. Основната роля и широките правомощия за вземане на решение на националните, регионалните и местните органи при предоставянето, възлагането и организирането на услугите от общ интерес също така са в съответствие с Протокол № 26 относно услугите от общ интерес, член 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 36 от Хартата на основните права. Правилата на настоящата директива отчитат тази безусловна необходимост, като налагат единствено спазването на основните принципи за прозрачност и равнопоставеност и гарантират, че възложителите прилагат специални качествени критерии за избора на доставчици на услуги като критериите, установени в доброволната европейска рамка за качеството на социалните услуги на Комитета за социална закрила на Европейския съюз. Държавите членки и/или възложителите продължават да разполагат със свободата да извършват тези услуги сами или да организират социалните услуги по начин, който не включва възлагане на обществени поръчки – например само финансирайки такива услуги или предоставяйки лицензи или разрешения на всички икономически оператори, отговарящи на условията, установени предварително от възложителя, без ограничения или квоти, стига тази система да гарантира в достатъчна степен разгласяването и да отговаря на принципите за прозрачност и липса на дискриминация.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Електронните средства за информация и комуникация могат значително да опростят обявяването на поръчките и да увеличат ефективността и прозрачността на процесите за възлагането им. Те трябва да станат стандартните средства за комуникация и обмен на информация в процедурите за обществени поръчки. Употребата на електронни средства също води до икономия на време. Вследствие на това трябва да се предвиди намаляване на минималните срокове, когато се използват електронни средства, при условие обаче че те са съвместими с конкретния начин на предаване, предвиден на ниво Съюз. Освен това електронните средства за информация и комуникация, включително адекватните функционални технически възможности, могат да позволят на възлагащите органи да предотвратяват, откриват или коригират грешки, възникнали при процедурите за обществени поръчки.

(27) Електронните средства за информация и комуникация могат значително да опростят обявяването на поръчките и да увеличат ефективността и прозрачността на процесите за възлагането им. Необходимо е те да се превърнат в стандартните средства за комуникация и обмен на информация в процедурите за обществени поръчки. Употребата на електронни средства също води до икономия на време. Вследствие на това трябва да се предвиди намаляване на минималните срокове, когато се използват електронни средства, при условие обаче че те са съвместими с конкретния начин на предаване, предвиден на ниво Съюз. Освен това електронните средства за информация и комуникация, включително адекватните функционални технически възможности, могат да позволят на възлагащите органи да предотвратяват, откриват или коригират грешки, възникнали при процедурите за обществени поръчки.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Освен това непрекъснато се разработват нови електронни техники за покупка – например електронните каталози. Те помагат за увеличаването на конкуренцията и рационализирането на обществените поръчки особено по отношение на икономията на време и пари. Въпреки това следва да се въведат определени правила, за да се гарантира, че използването им отговаря на правилата на настоящата директива и на принципите на равнопоставеност, липса на дискриминация и прозрачност. По-конкретно когато състезателна процедура е подновена по силата на рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупки и се осигуряват достатъчно гаранции за проследимостта, равнопоставеността и предсказуемостта, възложителите трябва да имат право да генерират оферти по отношение на конкретни покупки въз основа на предварително изпратени електронни каталози. Съгласно изискванията на правилата за електронните средства за комуникация възложителите трябва да избягват необосновани препятствия пред достъпа на икономическите оператори до процедурите за възлагане на поръчки, в които офертите се представят под формата на електронни каталози и които гарантират спазването на общите принципи на липса на дискриминация и равнопоставеност.

(31) Освен това непрекъснато се разработват нови електронни техники за покупка – например електронните каталози. Те помагат за увеличаването на конкуренцията и рационализирането на обществените поръчки особено по отношение на икономията на време и пари. Въпреки това следва да се въведат определени правила, за да се гарантира, че използването им отговаря на правилата на настоящата директива и на принципите на равнопоставеност, липса на дискриминация и прозрачност. По-конкретно когато състезателна процедура е подновена по силата на рамково споразумение или когато се използва динамична система за покупки и се осигуряват достатъчно социални гаранции за достъпността, проследимостта, равнопоставеността и предсказуемостта, възложителите трябва да имат право да генерират оферти по отношение на конкретни покупки въз основа на предварително изпратени електронни каталози. Съгласно изискванията на правилата за електронните средства за комуникация възложителите трябва да избягват необосновани препятствия пред достъпа на икономическите оператори до процедурите за възлагане на поръчки, в които офертите се представят под формата на електронни каталози и които гарантират спазването на общите принципи на липса на дискриминация и равнопоставеност.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Техническите спецификации, изготвяни от възложителите, би трябвало да насърчават конкуренцията в сферата на обществените поръчки. За тази цел следва да бъде възможно подаването на оферти, които отразяват разнообразието от технически решения, за да се постигне достатъчно ниво на конкуренция. В този смисъл техническите спецификации трябва да се изготвят по начин, избягващ изкуственото стесняване на конкуренцията с изисквания, които облагодетелстват конкретен икономически оператор чрез копиране на основни характеристики на стоките, услугите или строителството, обичайно предлагани от него. Изготвянето на техническите спецификации по отношение на функционалните изисквания и изискванията за работните характеристики по принцип позволява тази цел да бъде постигната по възможно най-добрия начин и е в полза на иновациите. Когато се цитира европейски стандарт или ако такъв липсва – национален стандарт, офертите с равностойни характеристики, които отговарят на изискванията на възложителите и са равностойни по отношение на безопасността, трябва да се разглеждат от възложителите. За да се демонстрира равностойността, от оферентите може да се изиска предоставяне на доказателства, потвърдени от трета страна. Въпреки това други подходящи доказателства като техническо досие на производителя също следва да се допускат, когато въпросният икономически оператор няма достъп до подобни сертификати или протоколи от изпитване или няма възможност да ги получи в съответните срокове.

(35) Техническите спецификации, изготвяни от възложителите, би трябвало да насърчават конкуренцията в сферата на обществените поръчки. За тази цел следва да бъде възможно подаването на оферти, които отразяват разнообразието от технически решения, за да се постигне достатъчно ниво на конкуренция. В този смисъл техническите спецификации трябва да се изготвят и прилагат в съответствие с принципите на прозрачност, недискриминация и наличие на равни възможности, с цел да се избегне изкуственото стесняване на конкуренцията с изисквания, които облагодетелстват конкретен икономически оператор чрез копиране на основни характеристики на стоките, услугите или строителството, обичайно предлагани от него. Изготвянето на техническите спецификации по отношение на функционалните изисквания и изискванията за работните характеристики по принцип позволява тази цел да бъде постигната по възможно най-добрия начин и е в полза на иновациите. Когато се цитира европейски стандарт или ако такъв липсва – национален стандарт, офертите с равностойни характеристики, които отговарят на изискванията на възложителите и са равностойни по отношение на безопасността, трябва да се разглеждат от възложителите. За да се демонстрира равностойността, от оферентите може да се изиска предоставяне на доказателства, потвърдени от трета страна. Въпреки това други подходящи доказателства като техническо досие на производителя също следва да се допускат, когато въпросният икономически оператор няма достъп до подобни сертификати или протоколи от изпитване или няма възможност да ги получи в съответните срокове.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Възложителите, които желаят да закупят строителство, стоки или услуги със специфични екологични, социални или други характеристики, следва да могат да цитират определени етикети – например европейската екомаркировка, (мулти)националните екомаркировки или всякакви други маркировки, стига изискванията за маркировка да бъдат свързани с предмета на поръчката като описанието на продукта и неговото представяне, включително изискванията за опаковане. Освен това е изключително важно тези изисквания да бъдат изготвени и приети въз основа на обективно проверяеми критерии с използване на процедура, в която заинтересованите страни като държавните органи, потребителите, производителите, дистрибуторите и екологичните организации могат да участват, а маркировката да бъде достъпна за всички заинтересовани страни.

(36) Възложителите, които желаят да закупят строителство, стоки или услуги със специфични екологични, социални или други характеристики, следва да могат да цитират определени етикети – например европейската екомаркировка, (мулти)националните екомаркировки или всякакви други маркировки, стига изискванията за маркировка да бъдат свързани с предмета на поръчката като описанието на продукта и неговото представяне, включително изискванията за опаковане. Освен това е изключително важно тези изисквания да бъдат изготвени и приети въз основа на обективно проверяеми критерии с използване на процедура, в която заинтересованите страни като държавните органи, потребителите, производителите, дистрибуторите, обществените организации и екологичните организации могат да участват, а маркировката да бъде достъпна за всички заинтересовани страни.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) За да се насърчи участието на малки и средни предприятия (МСП) в пазара на обществените поръчки, трябва изрично да се предвиди възможността за разделяне на поръчките на обособени позиции, без значение дали са еднородни, или разнородни. Когато поръчките са разделени на обособени позиции, възложителите могат например, за да запазят конкуренцията или за да осигурят стабилно предлагане, да ограничат броя на позициите, за които един икономически оператор може да подава оферти; те могат също така да ограничат броя на позициите, които могат да бъдат възложени на един отделен оферент.

(38) Обществените поръчки следва да бъдат адаптирани към нуждите на МСП. Възлагащите органи следва да ползват ръководството за добри практики, което дава насоки за това, как могат да прилагат рамката за обществените поръчки по начин, който улеснява участието на МСП. За да се насърчи участието на малки и средни предприятия (МСП) в пазара на обществените поръчки, възлагащите органи следва изрично да разгледат по-специално възможността за разделяне на поръчките на обособени позиции, без значение дали са еднородни, или разнородни, и да гарантират прозрачност при достъпа до информация относно причините, довели до това им решение или до противоположното решение.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(39а) Държавите членки следва да въведат мерки за насърчаване на достъпа на МСП до обществени поръчки, по-специално чрез подобрена информация и насоки относно възлагането на обществени поръчки и относно новите възможности, предлагани от осъвременената правна рамка на ЕС, както и да насърчават обмена на най-добри практики и организирането на обучения и събития, включващи възложителите и МСП.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Обществени поръчки не следва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или са били признати за виновни за корупция, измама, увреждаща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски също трябва да се санкционира със задължително изключване на ниво Съюз. Предвид факта, че възложителите, които не са възлагащи органи, може да нямат достъп до безспорно доказателство по въпроса, е необходимо да се остави изборът дали спрямо тези възложители да се прилагат критериите за изключване, изброени в Директива [2004/18], или не. Задължението за прилагане на член 55, параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] следователно трябва да се ограничи само до възложителите, които са възлагащи органи.

Освен това на възложителите следва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за нарушения на екологични или социални задължения, включително правилата за достъпност за хора с увреждания или други форми на тежки професионални нарушения – например нарушения на правилата за защита на конкуренцията или на правата върху интелектуалната собственост.

 

(40) Обществени поръчки не трябва да се възлагат на икономически оператори, които са участвали в престъпна организация или са били признати за виновни за корупция, измама, увреждаща финансовите интереси на Съюза, или пране на пари. Неплащането на данъци или осигурителни вноски също трябва да се санкционира със задължително изключване на ниво Съюз. Предвид факта, че възложителите, които не са възлагащи органи, може да нямат достъп до безспорно доказателство по въпроса, е необходимо да се остави изборът дали спрямо тези възложители да се прилагат критериите за изключване, изброени в Директива [2004/18], или не. Задължението за прилагане на член 55, параграфи 1 и 2 от Директива [2004/18] следователно трябва да се ограничи само до възложителите, които са възлагащи органи. Освен това на възложителите следва да се даде възможността да изключват кандидати или оференти за нарушения на екологични, трудови или социални задължения, включително правилата за условия на труд, колективни трудови договори и достъпност за хора с увреждания, правилата относно безопасните и здравословни условия на труд или други форми на тежки професионални нарушения – например нарушения на правилата за защита на конкуренцията или на правата върху интелектуалната собственост.

Обосновка

Равното третиране на работниците и служителите и спазването на националните законодателства са включени в настоящата директива; тук не е нужно заличаване Съображение 34 от настоящата Директива 2004/18/EО: За периода на изпълнение на поръчката се прилагат законите, подзаконовите актове и колективните споразумения на национално ниво и на ниво на Общността, които са в сила по отношение на условията за заетост и безопасност на труда, при условие че тези правила и тяхното прилагане са съобразени с правото на Общността.... Ако в националното право се съдържат разпоредби в този смисъл, неизпълнението на тези задължения може да се разглежда като сериозно нарушение или нарушение относно професионалното поведение от страна на съответния икономически оператор, което може да доведе до изключването му от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) Поръчките следва да се възлагат въз основа на обективни критерии, които гарантират съответствие с принципите на прозрачност, липса на дискриминация и равнопоставеност. Тези критерии трябва да гарантират, че офертите се оценяват в условия на ефективна конкуренция, което се отнася и за случаите, когато възложителите изискват висококачествено строителство, доставки и услуги, които оптимално отговарят на техните потребности. В резултат на това възложителите следва да имат право да приемат като критерии за възлагане или „икономически най-изгодната оферта“, или „най-ниската цена“, като се има предвид, че във втория случай те са свободни да установяват адекватни стандарти за качество чрез технически спецификации или условия за изпълнение на поръчката.

(43) Поръчките следва да се възлагат въз основа на обективни критерии, които гарантират съответствие с принципите на прозрачност, липса на дискриминация и равнопоставеност. Тези критерии трябва да гарантират, че офертите се оценяват в условия на ефективна конкуренция, като същевременно се гарантира, че възлагащите органи изискват висококачествено строителство, доставки и услуги, които оптимално отговарят на техните потребности и които включват факторите, свързани с критериите за социално устойчив производствен процес и достойни работни места. В резултат на това възложителите следва да имат право да приемат като критерии за възлагане или „икономически най-изгодната оферта“, или „най-ниската це