SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

7.2.2013 - (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Marc Tarabella


Procedura : 2011/0439(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0034/2013
Teksty złożone :
A7-0034/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0895),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, art. 62 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0007/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki parlament oraz brytyjską Izbę Gmin, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2012 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 9 października 2012 r.[2],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Prawnej (A7-0034/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Aby zagwarantować otwarcie zamówień udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych na konkurencję, należy opracować przepisy koordynujące procedury udzielania zamówień w odniesieniu do zamówień powyżej określonej wartości. Taka koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić działanie zgodne z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także z zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości. Z uwagi na charakter sektorów objętych taką koordynacją powinna ona, zapewniając zastosowanie powyższych zasad, określić ramy dobrych praktyk handlowych oraz umożliwiać maksymalną elastyczność.

(2) Aby zagwarantować otwarcie zamówień udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych na konkurencję, należy opracować przepisy koordynujące postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do zamówień powyżej określonej wartości. Taka koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić działanie zgodne z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także z zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości. Z uwagi na charakter sektorów objętych taką koordynacją powinna ona, zapewniając zastosowanie powyższych zasad, określić ramy dobrych praktyk handlowych oraz umożliwiać maksymalną elastyczność na wszystkich poziomach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, sprzyjającą szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom. Przepisy dotyczące zamówień publicznych muszą respektować podział kompetencji zagwarantowany w art. 14 TFUE i Protokole (nr 26) w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym. Stosowanie tych przepisów nie powinno naruszać prawa organów publicznych do decydowania o sposobie, w jaki wykonują zadania służby publicznej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. W tym celu należy zrewidować i zmodernizować obecne przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, oraz aby umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień publicznych przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych. Istnieje również konieczność doprecyzowania podstawowych pojęć i koncepcji w celu zapewnienia większej pewności prawa oraz uwzględnienia niektórych aspektów odpowiedniego ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(4) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. W tym celu należy zrewidować i zmodernizować obecne przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, zapewnić najlepszy stosunek jakości do ceny, ułatwić równy dostęp i sprawiedliwy udział małych i średnich przedsiębiorstw i rzemieślników w zamówieniach publicznych, zarówno na szczeblu lokalnym jak i unijnym, oraz aby umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień publicznych przez zamawiających do wspierania zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Istnieje również konieczność doprecyzowania podstawowych pojęć i koncepcji w celu zapewnienia większej pewności prawa oraz uwzględnienia niektórych aspektów odpowiedniego ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Rynek wewnętrzny i rynki międzynarodowe są coraz ściślej między sobą powiązane, dlatego wartości Unii, takie jak przejrzystość, zasadniczy sprzeciw wobec korupcji, zasada wzajemności oraz wspieranie praw socjalnych i praw człowieka, należy odpowiednio propagować w polityce zamówień publicznych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Należy też przypomnieć, że niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na ustawodawstwo państw członkowskich dotyczące zabezpieczenia społecznego ani nie powinna dotyczyć liberalizacji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zarezerwowanych dla podmiotów publicznych lub prywatnych ani prywatyzacji podmiotów publicznych świadczących usługi. Należy też przypomnieć, że państwa członkowskie mają swobodę w zakresie organizacji świadczenia obowiązkowych usług socjalnych lub innych usług, takich jak usługi pocztowe, jako usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, jako usług świadczonych w interesie ogólnym innym niż interes gospodarczy lub jako połączenia tychże. Należy doprecyzować, że usługi świadczone w interesie ogólnym innym niż interes gospodarczy nie są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi ochrony środowiska powinny być włączane w określanie i wdrażanie unijnych polityk i działań, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób podmioty zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz wspierania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

(5) Niniejsza dyrektywa wyjaśnia, w jaki sposób podmioty zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz wspierania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

Uzasadnienie

We wniosku Komisji brakuje wystarczającego powołania się na względy społeczne.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Pojęcie zamówień lub definicja tego, czym jest pojedyncze zamówienie, powinny być możliwie najbardziej zbliżone do rozwiązań obowiązujących zgodnie z dyrektywą […] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia […] r. w sprawie zamówień publicznych, z należytym uwzględnieniem specyfiki sektorów objętych niniejszą dyrektywą. Pojęcie pojedynczego zamówienia obejmuje wszelkie dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do realizacji określonego projektu, na przykład projektu robót budowlanych bądź całości robót budowlanych, dostaw lub usług. Na występowanie jednego projektu wskazuje na przykład uprzednie opracowanie przez podmiot zamawiający ogólnego planu i koncepcji, fakt, że różne nabyte elementy pełnią jedną funkcję gospodarczą i techniczną lub że są w inny sposób logicznie powiązane i realizowane w wąskich ramach czasowych.

(6) Pojęcie zamówień lub definicja tego, czym jest pojedyncze zamówienie, powinny być możliwie najbardziej zbliżone do rozwiązań obowiązujących zgodnie z dyrektywą […] Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia […] r. w sprawie zamówień publicznych, z należytym uwzględnieniem specyfiki sektorów objętych niniejszą dyrektywą. Pojęcie pojedynczego zamówienia obejmuje wszelkie dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do realizacji określonego projektu, na przykład projektu robót budowlanych bądź całości robót budowlanych, dostaw lub usług.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Rzeczywiste, potencjalne lub domniemane konflikty interesów, nawet w przypadku gdy niekoniecznie prowadzą do korupcji, z dużym prawdopodobieństwem mogą niekorzystnie wpłynąć na decyzje dotyczące zamówień publicznych, powodując zakłócenia konkurencji i ryzyko nierównego traktowania oferentów. Dlatego też należy ustanowić efektywne mechanizmy mające na celu zapobieganie, identyfikację i wdrażanie środków zaradczych w zakresie konfliktu interesów. Zważywszy na różnice w procesach podejmowania decyzji przez, odpowiednio, instytucje zamawiające oraz przedsiębiorstwa, należy ograniczyć zastosowanie tego rodzaju przepisów do zamówień udzielanych przez tę pierwszą grupę podmiotów.

(12) Rzeczywiste, potencjalne lub domniemane konflikty interesów, nawet w przypadku gdy niekoniecznie prowadzą do korupcji, z dużym prawdopodobieństwem mogą niekorzystnie wpłynąć na decyzje dotyczące zamówień publicznych, powodując zakłócenia konkurencji i ryzyko nierównego traktowania oferentów. Dlatego też należy ustanowić efektywne mechanizmy mające na celu zapobieganie konfliktom interesów oraz ich identyfikację i wdrażanie środków zaradczych w ich zakresie. Ponadto dla zagwarantowania skutecznej ochrony „sygnalistów” państwa członkowskie powinny zapewnić, aby każdy pracownik zgłaszający w dobrej wierze nieujawnione konflikty interesów był chroniony przed działaniami odwetowymi, nękaniem lub krzywdzącymi zachowaniami pod jego adresem. W tym kontekście działania odwetowe oznaczają wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działania, które się zaleca, którymi się grozi lub które podejmuje się wobec danej osoby z powodu jej wspomnianego postępowania. Zważywszy na różnice w procesach podejmowania decyzji przez, odpowiednio, instytucje zamawiające oraz przedsiębiorstwa, należy ograniczyć zastosowanie tego rodzaju przepisów do zamówień udzielanych przez tę pierwszą grupę podmiotów.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Wyniki oceny pokazały, że należy dokonać przeglądu wyłączenia niektórych usług z pełnego zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. W efekcie pełen zakres stosowania dyrektywy rozszerzono o szereg usług (takich jak usługi hotelarskie i prawne, wykazujące się szczególnie wysokim udziałem procentowym obrotów transgranicznych).

skreślony

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Z zakresu niniejszej dyrektywy należy wyłączyć zamówienia na usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i ochrony przed zagrożeniami. Chodzi tu w szczególności o ratownictwo medyczne, które należy oddzielić od transportu chorych. Do zagwarantowania skutecznej obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi w interesie obywateli powinno wystarczyć stosowanie zasad traktatów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Pozostałe kategorie usług, a mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne, mają ze względu na swój charakter nadal ograniczony wymiar transgraniczny Usługi te świadczone są w określonym kontekście, zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny reżim udzielania zamówień na takie usługi, o wyższym progu ustalonym na poziomie 1 000 000 EUR. W konkretnym kontekście udzielania zamówień w tych sektorach usługi na rzecz osób o wartości poniżej tego progu nie są zwykle przedmiotem zainteresowania usługodawców z innych państw członkowskich, chyba że istnieją konkretne przesłanki wskazujące inaczej, na przykład fakt finansowania przez Unię projektów transgranicznych. Zamówienia na usługi na rzecz osób powyżej tego progu muszą podlegać przejrzystości na poziomie całej Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu kulturowego oraz wrażliwy charakter tych usług, państwa członkowskie powinny dysponować szeroko swobodą w zakresie organizacji wyboru usługodawcy w sposób uznany przez siebie za najbardziej odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy uwzględniają ten imperatyw, nakładając jedynie obowiązek przestrzegania podstawowych zasad przejrzystości i równego traktowania oraz gwarantując, że podmioty zamawiające są w stanie zastosować określone kryteria jakości przy wyborze usługodawców, takie jak kryteria określone w dobrowolnych europejskich ramach odniesienia na rzecz zapewniania jakości usług społecznych unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie lub podmioty zamawiające zachowują swobodę samodzielnego świadczenia tych usług lub zorganizowania usług społecznych w sposób niewymagający udzielania zamówień publicznych, na przykład poprzez zwykłe finansowanie takich usług lub poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim wykonawcom spełniającym warunki określone wcześniej przez podmiot zamawiający, bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile system taki gwarantuje wystarczające upublicznienie i jest zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.

(17) Wyniki dokumentu roboczego Komisji z dnia 27 czerwca 2011 r. zawierającego sprawozdanie z oceny dotyczącej wpływu i efektywności prawodawstwa UE w zakresie zamówień publicznych wykazały, że należy dokonać przeglądu wyłączenia niektórych usług z pełnego zakresu stosowania dyrektywy. Pewne kategorie usług, na przykład tzw. usługi na rzecz osób, takie jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne, mają ze względu na swój charakter nadal ograniczony wymiar transgraniczny. Usługi te świadczone są w określonym kontekście, zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny system udzielania zamówień publicznych na takie usługi, o wyższym progu ustalonym na poziomie 1 000 000 EUR. Usługi na rzecz osób o wartości poniżej tego progu nie są zwykle przedmiotem zainteresowania usługodawców z innych państw członkowskich, chyba że istnieją konkretne przesłanki wskazujące inaczej, takie jak unijne finansowanie projektów transgranicznych. Zamówienia na usługi na rzecz osób powyżej tego progu muszą podlegać przejrzystości na poziomie całej Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu kulturowego oraz wrażliwy charakter tych usług państwa członkowskie powinny dysponować szeroko swobodą w zakresie organizacji wyboru usługodawcy w sposób uznany przez siebie za najbardziej odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy uwzględniają ten imperatyw, nakładając jedynie obowiązek przestrzegania podstawowych zasad przejrzystości i równego traktowania oraz gwarantując, że podmioty zamawiające są w stanie zastosować określone kryteria jakości przy wyborze usługodawców, takie jak kryteria określone w dobrowolnych europejskich ramach odniesienia na rzecz zapewniania jakości usług społecznych unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie lub podmioty zamawiające zachowują swobodę samodzielnego świadczenia tych usług lub zorganizowania usług społecznych w sposób niewymagający udzielania zamówień publicznych, na przykład poprzez zwykłe finansowanie takich usług lub poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim wykonawcom spełniającym warunki określone wcześniej przez podmiot zamawiający, bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile system taki gwarantuje wystarczające upublicznienie i jest zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć zastosowania do sprawdzonych procedur państw członkowskich, które opierają się na wolnym wyborze usługodawców przez użytkowników w odniesieniu do usług świadczonych w interesie ogólnym (np. system talonów, model swobodnego wyboru, relacja trójstronna), o ile są zachowane ogólne traktatowe zasady równego traktowania i przejrzystości.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest adresowana do państw członkowskich, nie ma ona zastosowania do zamówień realizowanych przez organizacje międzynarodowe w ich własnym imieniu i na ich własny rachunek. Należy jednak doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień podlegających określonym przepisom międzynarodowym.

(18) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest adresowana do państw członkowskich, nie ma ona zastosowania do zamówień realizowanych przez organizacje międzynarodowe w ich własnym imieniu i na ich własny rachunek. Należy jednak doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień podlegających określonym przepisom międzynarodowym. Instytucje unijne powinny w szczególności uwzględnić zmiany przewidziane w niniejszej dyrektywie oraz odpowiednio dostosować swoje przepisy dotyczące zamówień publicznych, aby odzwierciedlić te zmiany.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Udzielanie zamówień publicznych na pewne usługi audiowizualne i radiofoniczne przez dostawców medialnych powinno umożliwiać uwzględnienie aspektów o znaczeniu kulturalnym lub społecznym, co sprawia, że zasady udzielania zamówień nie mają tutaj zastosowania. Z tych właśnie powodów należy uznać za wyjątek zamówienia publiczne udzielane przez samych dostawców usług medialnych na usługi w zakresie zakupu, opracowania, produkcji lub koprodukcji programów gotowych do użycia oraz innych usług przygotowawczych, takich jak usługi związane z pisaniem scenariuszy lub innymi rodzajami twórczości artystycznej niezbędnymi w produkcji programów. Należy też wyjaśnić, że wyłączenie to powinno mieć również zastosowanie do usług nadawczych oraz usług na żądanie (usług nielinearnych). Wyłączenie to nie powinno jednak mieć zastosowania wobec dostaw urządzeń technicznych niezbędnych do produkcji, koprodukcji oraz nadawania tych programów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Wdrożenie i stosowanie odpowiedniego prawodawstwa unijnego, powodującego otwarcie danego sektora lub jego części, będzie uznawane za zapewniające wystarczające podstawy do przyjęcia, że istnieje wolny dostęp do danego rynku. Wspomniane odpowiednie prawodawstwo powinno zostać określone w załączniku, który może być aktualizowany przez Komisję. We wspomnianym załączniku należy obecnie zawrzeć odniesienia do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE oraz dyrektywy 94/22/WE.

(24) Wdrożenie i stosowanie odpowiedniego prawodawstwa unijnego, powodującego otwarcie danego sektora lub jego części, będzie uznawane za zapewniające wystarczające podstawy do przyjęcia, że istnieje wolny dostęp do danego rynku. Wspomniane odpowiednie prawodawstwo powinno zostać określone w załączniku, który może być aktualizowany przez Komisję. We wspomnianym załączniku należy obecnie zawrzeć odniesienia do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE, dyrektywy 94/22/WE oraz dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych1.

 

______________

 

1 Dz. U. L 237 z 24.8.1991, s. 25.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Badania i innowacje, w tym ekoinnowacje i innowacje społeczne, to jedne z głównych motorów przyszłego wzrostu, stanowiące centralny punkt strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Podmioty zamawiające powinny optymalnie pod względem strategicznym wykorzystać zamówienia publiczne w celu wspierania innowacji. Zakup innowacyjnych towarów i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie skuteczności i jakości usług publicznych, przyczyniając się do rozwiązywania problemów społecznych. Pozwala także uzyskać optymalną relację jakości do wielkości zainwestowanych środków, jak również szersze korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne pod względem generowania nowych idei, przełożenia ich na produkty i usługi innowacyjne, wspierając w ten sposób zrównoważony wzrost gospodarczy. Niniejsza dyrektywa powinna przyczynić się do ułatwienia udzielania zamówień w obszarze innowacji i pomóc państwom członkowskim w realizacji celów Unii innowacji. Należy zatem ustanowić specjalną procedurę udzielania zamówienia umożliwiającą podmiotom zamawiającym ustanowienie długoterminowego partnerstwa innowacyjnego na rzecz rozwoju, a następnie zakupu nowych, innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych, o ile może on zostać zrealizowany zgodnie z uzgodnionymi poziomami wykonania i kosztami. Partnerstwo takie powinno mieć strukturę umożliwiającą wywołanie niezbędnego popytu rynkowego, co zachęcać będzie do opracowania innowacyjnego rozwiązania bez zamykania dostępu do rynku.

(25) Badania i innowacje, w tym ekoinnowacje i innowacje społeczne, to jedne z głównych motorów przyszłego wzrostu, stanowiące centralny punkt strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Podmioty zamawiające powinny optymalnie pod względem strategicznym wykorzystać zamówienia publiczne w celu pobudzania innowacji. Zakup innowacyjnych towarów i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie skuteczności i jakości usług publicznych, przyczyniając się do rozwiązywania problemów społecznych. Pozwala także uzyskać optymalną relację jakości do wielkości zainwestowanych środków publicznych, jak również szersze korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne pod względem generowania nowych idei, przełożenia ich na produkty i usługi innowacyjne, wspierając zrównoważony wzrost gospodarczy. Innowacyjny model zamówień opisano w komunikacie Komisji z dnia 14 grudnia 2007 r. pt. „Wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie”. Model ten propaguje uwzględnianie w zamówieniach usług badawczo-rozwojowych, które nie wchodzą w zakres niniejszej dyrektywy. Model ów, włączony do niniejszej dyrektywy, jest modelem uznanym i będzie udostępniony wszystkim podmiotom zamawiającym do rozważenia. Niniejsza dyrektywa powinna jednak przyczynić się do bardziej ogólnego ułatwienia udzielania zamówień publicznych w obszarze innowacji i pomóc państwom członkowskim w realizacji celów Unii innowacji. W przypadkach gdy rozwiązania już dostępne na rynku nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniu na opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub innowacyjnych robót oraz na późniejszy zakup opracowanych wyników, podmioty zamawiające powinny mieć dostęp do specjalnego postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do zamówień objętych zakresem niniejszej dyrektywy. To nowe postępowanie powinno umożliwiać podmiotom zamawiającym ustanowienie partnerstwa innowacyjnego na rzecz rozwoju, a następnie zakupu nowych, innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych, o ile może on zostać zrealizowany zgodnie z uzgodnionymi poziomami wykonania i kosztami. Postępowanie to powinno opierać się na przepisach mających zastosowanie do procedury konkurencyjnej z negocjacjami, a zamówienia powinny być udzielane jedynie na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, która to metoda jest najodpowiedniejsza do porównywania ofert na rozwiązania innowacyjne. Niezależnie od tego, czy partnerstwo innowacyjne dotyczy bardzo dużego czy mniejszego projektu, powinno mieć strukturę umożliwiającą wywołanie niezbędnego popytu rynkowego, co zachęcać będzie do opracowania innowacyjnych rozwiązań bez zamykania dostępu do rynku. Podmioty zamawiające nie powinny zatem w nieprawidłowy sposób posługiwać się partnerstwami innowacyjnymi, mając na celu niedopuszczanie do konkurencji lub jej ograniczanie czy zakłócanie. Ponadto przy ustanawianiu zasad i warunków dotyczących zamówienia podmioty zamawiające powinny mieć możliwość określania innowacyjnych cech, w tym najlepszych dostępnych technik, jako kryteriów związanych z przedmiotem danego zamówienia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Publikację informacji dotyczących zamówień w znacznym stopniu ułatwiają środki informacji i komunikacji elektronicznej, zwiększające skuteczność i przejrzystość procesu udzielania zamówień. Dlatego też powinny stać się one standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na potrzeby procedur udzielania zamówień. Stosowanie środków elektronicznych prowadzi również do oszczędności czasu. W związku z tym należy zagwarantować skrócenie minimalnych terminów w sytuacjach, w których stosowane są środki elektroniczne, pod warunkiem jednak, że są one zgodne z określonym trybem transmisji danych przewidzianym na szczeblu unijnym. Ponadto środki informacji i komunikacji elektronicznej uwzględniające odpowiednie funkcjonalności mogą umożliwić instytucjom zamawiających unikanie, wykrywanie i korygowanie błędów, które pojawiają się w toku postępowań o udzielenie zamówienia.

(27) Publikację informacji dotyczących zamówień w znacznym stopniu ułatwiają środki informacji i komunikacji elektronicznej, zwiększające skuteczność i przejrzystość procesu udzielania zamówień. Dlatego też powinny stać się one standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia. Stosowanie środków elektronicznych prowadzi również do oszczędności czasu. W związku z tym należy zagwarantować skrócenie minimalnych terminów w sytuacjach, w których stosowane są środki elektroniczne, pod warunkiem jednak, że są one zgodne z określonym trybem transmisji danych przewidzianym na szczeblu unijnym. Ponadto środki informacji i komunikacji elektronicznej uwzględniające odpowiednie funkcjonalności mogą umożliwić instytucjom zamawiających unikanie, wykrywanie i korygowanie błędów, które pojawiają się w toku postępowań o udzielenie zamówienia. Oprócz tego należy zachęcać do stosowania narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych przy umowach o roboty budowlane w celu modernizacji procedury udzielania zamówień i zwiększenia skuteczności udzielania zamówień publicznych na prace objęte niniejszą dyrektywą, zwłaszcza jeżeli chodzi o uwzględnienie kosztów cyklu życia i kryteriów trwałości.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a) Aby zapewnić poufność w trakcie procedury, podmioty zamawiające nie powinny ujawniać informacji przekazanych im przez wykonawców i oznaczonych przez nich jako poufne. Niedopełnienie tego obowiązku powinno spowodować pociągnięcie podmiotu zamawiającego do odpowiedzialności, jeżeli wykonawca może jasno wykazać zaistniałą szkodę.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Na unijnych rynkach zamówień publicznych występuje silna tendencja do agregacji zapotrzebowania przez publicznych nabywców w celu uzyskania korzyści skali, w tym niższych cen i kosztów transakcyjnych, oraz w celu poprawy i profesjonalizacji zarządzania zamówieniami. Można to uzyskać poprzez koncentrację zakupów pod względem liczby zaangażowanych podmiotów zamawiających bądź wolumenu i wartości w czasie. Agregacja i centralizacja zakupów powinny jednak być dokładnie monitorowane w celu uniknięcia nadmiernej koncentracji siły nabywczej i zmowy oraz w celu zachowania przejrzystości i konkurencji, jak również możliwości dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynku.

(28) Na unijnych rynkach zamówień publicznych występuje silna tendencja do agregacji zapotrzebowania przez publicznych nabywców w celu uzyskania korzyści skali, w tym niższych cen i kosztów transakcyjnych, oraz w celu poprawy i profesjonalizacji zarządzania zamówieniami. Można to uzyskać poprzez koncentrację zakupów pod względem liczby zaangażowanych podmiotów zamawiających bądź wolumenu i wartości w czasie. Agregacja i centralizacja zakupów powinny jednak być dokładnie monitorowane w celu uniknięcia nadmiernej koncentracji siły nabywczej i zmowy oraz w celu zachowania przejrzystości i konkurencji, jak również możliwości dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynku. Komisja powinna zapewnić państwom członkowskim i podmiotom zamawiającym wytyczne w sprawie wymaganego monitorowania zagregowanych i scentralizowanych zakupów, aby uniknąć nadmiernej koncentracji siły nabywczej i zmowy.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Instrument w postaci umów ramowych może stanowić skuteczne narzędzie udzielania zamówień w całej Europie; istnieje jednakże potrzeba zwiększenia konkurencji poprzez poprawę przejrzystości i dostępu do zamówień realizowanych za pomocą umów ramowych. Należy zatem zrewidować przepisy mające zastosowanie do tych umów, a mianowicie poprzez wprowadzenie mini-przetargów na udzielanie poszczególnych zamówień w oparciu o umowę ramową oraz poprzez ograniczenie czasu obowiązywania umów ramowych.

(29) Instrument w postaci umów ramowych może stanowić skuteczne narzędzie udzielania zamówień w całej Europie; istnieje jednakże potrzeba zwiększenia konkurencji poprzez poprawę przejrzystości i dostępu do zamówień realizowanych za pomocą umów ramowych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Ponadto ciągle opracowywane są nowe elektroniczne techniki zakupów, takie jak katalogi elektroniczne. Przyczyniają się one do zwiększenia konkurencji i usprawnienia zakupów publicznych, w szczególności pod względem oszczędności czasu i pieniędzy. Należy jednak ustanowić przepisy gwarantujące, że takie zastosowanie odpowiada przepisom niniejszej dyrektywy oraz zasadom równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. W szczególności w przypadku ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję w ramach umowy ramowej lub w przypadku korzystania z dynamicznego systemu zakupów oraz gdy oferowane są wystarczające gwarancje pod względem identyfikowalności, równego traktowania i przewidywalności, podmioty zamawiające powinny mieć możliwość generowania ofert w odniesieniu do określonych zakupów na podstawie uprzednio przekazanych katalogów elektronicznych. Zgodnie z wymogami przepisów dotyczących środków komunikacji elektronicznej, podmioty zamawiające powinny unikać nieuzasadnionych przeszkód w zakresie dostępu wykonawców do postępowań o udzielenie zamówienia, w których oferty należy składać w formie elektronicznych katalogów i które gwarantują zgodność z ogólnymi zasadami niedyskryminacji i równego traktowania.

(31) Ponadto ciągle opracowywane są nowe elektroniczne techniki zakupów, takie jak katalogi elektroniczne. Przyczyniają się one do zwiększenia konkurencji i usprawnienia zakupów publicznych, w szczególności pod względem oszczędności czasu i pieniędzy. Należy jednak ustanowić przepisy gwarantujące, że takie zastosowanie odpowiada przepisom niniejszej dyrektywy oraz zasadom równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. Dodatkowo przetwarzanie danych w tym kontekście powinno odbywać się zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w zakresie ochrony danych. W szczególności w przypadku ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję w ramach umowy ramowej lub w przypadku korzystania z dynamicznego systemu zakupów oraz gdy oferowane są wystarczające gwarancje pod względem identyfikowalności, równego traktowania i przewidywalności, podmioty zamawiające powinny mieć możliwość generowania ofert w odniesieniu do określonych zakupów na podstawie uprzednio przekazanych katalogów elektronicznych. Zgodnie z wymogami przepisów dotyczących środków komunikacji elektronicznej, podmioty zamawiające powinny unikać nieuzasadnionych przeszkód w zakresie dostępu wykonawców do postępowań o udzielenie zamówienia, w których oferty należy składać w formie elektronicznych katalogów i które gwarantują zgodność z ogólnymi zasadami niedyskryminacji i równego traktowania.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) W większości państw członkowskich coraz częściej stosowane są scentralizowane techniki zakupów. Centralne jednostki zakupujące odpowiadają za dokonywanie zakupów lub udzielanie zamówień/zawieranie umów ramowych na potrzeby innych instytucji zamawiających lub na potrzeby podmiotów zamawiających. W związku z dużymi wolumenami zakupów tego rodzaju techniki pomagają w zwiększaniu konkurencji i profesjonalizacji zakupów publicznych. Należy zatem przewidzieć w przepisach unijną definicję centralnych jednostek zakupujących obsługujących podmioty zamawiające, bez uszczerbku dla kontynuacji mniej zinstytucjonalizowanych i systematycznych wspólnych zakupów bądź dla ustalonej praktyki korzystania z usług jednostek przygotowujących postępowania o udzielenie zamówienia oraz zarządzających nimi w imieniu i na rzecz podmiotu zamawiającego. Należy również ustalić zasady podziału odpowiedzialności z tytułu wypełniania obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, również w przypadku środków odwoławczych, pomiędzy centralną jednostką zakupującą a podmiotami zamawiającymi, których zamówienia realizowane są przez centralną jednostkę zakupującą lub za jej pośrednictwem. W przypadku gdy centralna jednostka zakupująca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, powinna być również wyłącznie i bezpośrednio odpowiedzialna za legalność tych postępowań. W przypadku gdy podmiot zamawiający realizuje niektóre części postępowania, na przykład ponowne otwarcie na konkurencję w ramach umowy ramowej lub udzielenie poszczególnych zamówień w oparciu o dynamiczny system zakupów, powinien nadal ponosić odpowiedzialność za realizowane przez siebie etapy.

(32) W większości państw członkowskich coraz częściej stosowane są scentralizowane techniki zakupów. Centralne jednostki zakupujące odpowiadają za dokonywanie zakupów lub udzielanie zamówień/ zawieranie umów ramowych na potrzeby innych instytucji zamawiających lub na potrzeby podmiotów zamawiających. W związku z dużymi wolumenami zakupów tego rodzaju techniki pomagają w zwiększaniu konkurencji i profesjonalizacji zakupów publicznych. Należy zwracać szczególną uwagę na dostępność takich procedur dla małych i średnich przedsiębiorstw. Należy zatem przewidzieć w przepisach unijną definicję centralnych jednostek zakupujących obsługujących podmioty zamawiające, bez uszczerbku dla kontynuacji mniej zinstytucjonalizowanych i systematycznych wspólnych zakupów bądź dla ustalonej praktyki korzystania z usług jednostek przygotowujących postępowania o udzielenie zamówienia oraz zarządzających nimi w imieniu i na rzecz podmiotu zamawiającego. Należy również ustalić zasady podziału odpowiedzialności z tytułu wypełniania obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, również w przypadku środków odwoławczych, pomiędzy centralną jednostką zakupującą a podmiotami zamawiającymi, których zamówienia realizowane są przez centralną jednostkę zakupującą lub za jej pośrednictwem. W przypadku gdy centralna jednostka zakupująca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, powinna być również wyłącznie i bezpośrednio odpowiedzialna za legalność tych postępowań. W przypadku gdy podmiot zamawiający realizuje niektóre części postępowania, na przykład ponowne otwarcie na konkurencję w ramach umowy ramowej lub udzielenie poszczególnych zamówień w oparciu o dynamiczny system zakupów, powinien nadal ponosić odpowiedzialność za realizowane przez siebie etapy.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Środki komunikacji elektronicznej są szczególnie dobrze dostosowane do wspierania scentralizowanych praktyk i narzędzi zakupowych ze względu na możliwości, które oferują w zakresie ponownego wykorzystania i automatycznego przetwarzania danych oraz minimalizacji kosztów związanych z informacjami i transakcjami. Dlatego też należy w pierwszej kolejności wprowadzić obowiązek stosowania tego rodzaju środków komunikacji elektronicznej przez centralne jednostki zakupujące, a jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie praktyk stosowanych w całej Unii. Następnie, po upływie dwuletniego okresu przejściowego, należy wprowadzić powszechny obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej we wszystkich procedurach udzielania zamówień.

(33) Środki komunikacji elektronicznej są szczególnie dobrze dostosowane do wspierania scentralizowanych praktyk i narzędzi zakupowych ze względu na możliwości, które oferują w zakresie ponownego wykorzystania i automatycznego przetwarzania danych oraz minimalizacji kosztów związanych z informacjami i transakcjami. Dlatego też należy w pierwszej kolejności wprowadzić obowiązek stosowania tego rodzaju środków komunikacji elektronicznej przez centralne jednostki zakupujące, a jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie praktyk stosowanych w całej Unii. Następnie, po upływie dwuletniego okresu przejściowego, należy wprowadzić powszechny obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia. W celu zapewnienia nieprzerwanej pewności prawnej przepisy te nie powinny naruszać istniejących na szczeblu krajowym przepisów dotyczących publikowania informacji w odniesieniu do zamówień publicznych na kwoty niższe od kwot progowych określonych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Wspólne udzielanie zamówień przez podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich napotyka obecnie wyjątkowe trudności prawne, dotyczące w szczególności konfliktów ustawodawstw krajowych. Mimo że dyrektywa 2004/17/WE w sposób domyślny dopuszcza wspólne transgraniczne udzielanie zamówień publicznych, w praktyce szereg krajowych systemów prawnych w sposób wyraźny lub domyślny powoduje, że wspólne transgraniczne udzielanie zamówień jest pod względem prawnym wątpliwe lub niemożliwe. Podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich mogą być zainteresowane współpracą i wspólnym udzielaniem zamówień w celu maksymalnego wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego pod względem korzyści skali oraz podziału ryzyka i korzyści, między innymi w przypadku innowacyjnych projektów charakteryzujących się wyższym ryzykiem niż racjonalnie możliwe do zaakceptowania przez pojedynczy podmiot zamawiający. Należy zatem ustanowić nowe przepisy dotyczące wspólnych zamówień transgranicznych, określające prawodawstwo mające zastosowanie, w celu ułatwienia współpracy pomiędzy podmiotami zamawiającymi w ramach całego jednolitego rynku. Ponadto podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich mogą tworzyć wspólne podmioty prawne na podstawie prawa krajowego lub unijnego. Należy ustanowić szczególne przepisy dotyczące takiej formy wspólnego udzielania zamówień.

(34) Wspólne udzielanie zamówień przez podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich napotyka obecnie wyjątkowe trudności prawne, dotyczące w szczególności konfliktów ustawodawstw krajowych. Mimo że dyrektywa 2004/17/WE w sposób domyślny dopuszcza wspólne transgraniczne udzielanie zamówień publicznych, w praktyce szereg krajowych systemów prawnych w sposób wyraźny lub domyślny powoduje, że wspólne transgraniczne udzielanie zamówień jest pod względem prawnym wątpliwe lub niemożliwe. Podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich mogą być zainteresowane współpracą i wspólnym udzielaniem zamówień w celu maksymalnego wykorzystania potencjału rynku wewnętrznego pod względem korzyści skali oraz podziału ryzyka i korzyści, między innymi w przypadku innowacyjnych projektów charakteryzujących się wyższym ryzykiem niż racjonalnie możliwe do zaakceptowania przez pojedynczy podmiot zamawiający. Należy zatem ustanowić nowe przepisy dotyczące wspólnych zamówień transgranicznych, określające prawodawstwo mające zastosowanie, w celu ułatwienia współpracy pomiędzy podmiotami zamawiającymi w ramach całego jednolitego rynku. Ponadto podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich mogą tworzyć wspólne podmioty prawne na podstawie prawa krajowego lub unijnego. Należy ustanowić szczególne przepisy dotyczące takiej formy wspólnego udzielania zamówień. Podobnie w kontekście transgranicznych zamówień publicznych zasadnicze znaczenie ma wyjaśnienie kwestii związanych z prawem własności intelektualnej.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Specyfikacje techniczne sporządzane przez nabywców muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień na konkurencję. W tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, tak by uzyskać wystarczający poziom konkurencji. W związku z powyższym specyfikacje techniczne powinny być opracowywane w sposób umożliwiający uniknięcie sztucznego zawężania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę. Opracowanie specyfikacji technicznych pod względem wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych zasadniczo umożliwia optymalne osiągnięcie tego celu i służy wspieraniu innowacji. W przypadku odniesienia do normy europejskiej albo, w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na równoważnych rozwiązaniach, które spełniają wymagania podmiotów zamawiających i są równorzędne w kategoriach bezpieczeństwa, muszą zostać rozpatrzone przez podmioty zamawiające. W celu wykazania równoważności oferty oferenci mogą zostać zobowiązani do przedstawienia zweryfikowanych dowodów od osób trzecich; należy jednak dopuścić również inne odpowiednie sposoby wykazania takiej równoważności, takie jak dokumentacja techniczna producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów bądź raportów z testów, ani nie ma możliwości ich uzyskania w przewidzianym terminie.

(35) Specyfikacje techniczne sporządzane przez nabywców muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję oraz realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, norm i specyfikacji technicznych na rynku, w tym ofert opracowanych na podstawie kryteriów wykonania związanych z cyklem życia i zrównoważonym charakterem procesu produkcji robót budowlanych, dostaw i usług. W związku z powyższym specyfikacje techniczne powinny być opracowywane w sposób umożliwiający uniknięcie sztucznego zawężania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę. Opracowanie specyfikacji technicznych pod względem wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych zasadniczo umożliwia optymalne osiągnięcie tego celu i służy wspieraniu innowacji. W przypadku odniesienia do normy europejskiej albo, w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na równoważnych rozwiązaniach, które spełniają wymagania podmiotów zamawiających i są równorzędne w kategoriach bezpieczeństwa, muszą zostać rozpatrzone przez podmioty zamawiające. W celu wykazania równoważności oferty oferenci mogą zostać zobowiązani do przedstawienia zweryfikowanych dowodów od osób trzecich; należy jednak dopuścić również inne odpowiednie sposoby wykazania takiej równoważności, takie jak dokumentacja techniczna producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów bądź raportów z testów, ani nie ma możliwości ich uzyskania w przewidzianym terminie. Aby nie dyskryminować tych oferentów, którzy poświęcają czas i pieniądze na uzyskiwanie certyfikatów lub raportów z testów, ciężarem zapewnienia równoważności należy obarczyć oferenta powołującego się na równoważność.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Podmioty zamawiające, które pragną dokonać zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług o szczególnej charakterystyce środowiskowej, społecznej lub innej, powinny mieć możliwość odwoływania się do określonych etykiet, takich jak europejskie oznakowanie ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi dotyczące danej etykiety związane są z przedmiotem zamówienia, na przykład z opisem produktu i jego prezentacją, w tym z wymogami dotyczącymi opakowań. Istotne jest ponadto opracowywanie i przyjmowanie tych wymogów na podstawie obiektywnie weryfikowalnych kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w której uczestniczyć mogą zainteresowane podmioty, takie jak instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzyorganizacje związane z ochroną środowiska, oraz by etykieta była dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

(36) Podmioty zamawiające, które pragną dokonać zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług o szczególnej charakterystyce środowiskowej, społecznej lub innej, powinny mieć możliwość odwoływania się do określonych etykiet lub certyfikatów, takich jak europejskie oznakowanie ekologiczne, ekoetykiety (wielo-)narodowe bądź inne etykiety lub certyfikaty, o ile wymogi dotyczące danej etykiety związane są z przedmiotem zamówienia, na przykład z opisem produktu i jego prezentacją, w tym z wymogami dotyczącymi opakowań. Istotne jest ponadto opracowywanie i przyjmowanie tych wymogów na podstawie obiektywnie weryfikowalnych kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w której uczestniczyć mogą zainteresowane podmioty, takie jak instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy, organizacje związane z ochroną środowiska i partnerzy społeczni, oraz by etykieta była dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a) W przypadku wszystkich zamówień konieczne jest, aby podmioty zamawiające czuwały nad tym, aby produkty, usługi i roboty budowlane objęte zamówieniem spełniały wymogi prawa w zakresie ochrony danych. Aby przy przetwarzaniu danych osobowych zapewnić ochronę praw i swobód osób, których dotyczą dane, i wykazać się tą ochroną, oferenci powinni wprowadzić politykę wewnętrzną oraz wdrożyć właściwe środki techniczne i organizacyjne na etapie projektowania procesu przetwarzania danych osobowych (uwzględnienie ochrony danych już w fazie projektowania).

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Aby zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do uczestnictwa w rynku zamówień, należy wyraźnie przewidzieć możliwość dzielenia zamówień na jednorodne lub niejednorodne części. W przypadku podziału zamówienia na części, podmioty zamawiające mogą, na przykład w celu ochrony konkurencji lub zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, ograniczyć liczbę części, o które może się ubiegać wykonawca, jak również mogą ograniczyć liczbę części, które mogą zostać przyznane jednemu oferentowi.

(38) Zamówienia publiczne powinny być dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Podmioty zamawiające powinny korzystać z kodeksu najlepszych praktyk określonego w dokumencie roboczym służb Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowanym „Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych”, zawierającego wytyczne mówiące o tym, w jaki sposób podmioty te mogą stosować ramy zamówień publicznych, aby ułatwić udział MŚP. Aby zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do uczestnictwa w rynku zamówień oraz zwiększyć konkurencję, należy zachęcać podmioty zamawiające w szczególności do rozważenia możliwości podziału zamówień na części, zwłaszcza w odniesieniu do produktów, które dla dobra ludzi muszą mieć odpowiednią jakość, jak np. żywność dla biernych konsumentów w szpitalach, szkołach, placówkach opieki nad dziećmi i osobami starszymi. W przypadku podziału zamówienia na części podmioty zamawiające mogą, na przykład w celu ochrony konkurencji lub zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, ograniczyć liczbę części, o które może się ubiegać wykonawca, jak również mogą ograniczyć liczbę części, które mogą zostać przyznane jednemu oferentowi.

 

________________

 

1 (SEC (2008)COM 2193)

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 39 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a) Państwa członkowskie powinny przyjąć środki w celu propagowania dostępu MŚP do zamówień publicznych, zwłaszcza dzięki lepszemu informowaniu i wytycznym w zakresie przetargów i nowych możliwości, jakie oferują zmodernizowane unijne ramy prawne, a także w celu sprzyjania wymianie najlepszych praktyk i organizacji szkoleń i wydarzeń z udziałem podmiotów zamawiających i MŚP.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia wymienionych w dyrektywie [2004/18] należy pozostawić wspomnianym podmiotom zamawiającym. Obowiązek stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy [2004/18] powinien zostać zatem ograniczony do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. Ponadto podmioty zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów z tytułu naruszenia obowiązków środowiskowych lub społecznych, w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych lub innych form istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich jak naruszenie reguł konkurencji lub praw własności intelektualnej.

(40) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej, czerpali korzyści z handlu ludźmi i pracy dzieci lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia wymienionych w dyrektywie [2004/18] należy pozostawić wspomnianym podmiotom zamawiającym. Obowiązek stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy [2004/18] powinien zostać zatem ograniczony do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. Ponadto podmioty zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów z tytułu naruszenia przepisów prawa o ochronie środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy, o których mowa w ogólnych zasadach niniejszej dyrektywy.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) W przypadku gdy podmioty zamawiające są zobowiązane do stosowania wyżej wymienionych kryteriów wykluczenia, powinny one stosować przepisy dyrektywy [2004/18] dotyczące możliwości przyjęcia przez wykonawców środków zgodności mających na celu naprawę skutków wszelkich przestępstw lub naruszeń oraz skuteczne zapobieganie dalszym przypadkom niewłaściwych praktyk.

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, również w przypadku gdy podmioty zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb. W efekcie podmioty zamawiające powinny mieć możliwość przyjęcia jako kryterium udzielenia zamówienia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” lub „najniższego kosztu”, przy czym w tym drugim przypadku powinny mieć swobodę ustanawiania odpowiednich standardów jakości przy użyciu specyfikacji technicznych lub warunków realizacji zamówienia.

(43) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, również w przypadku gdy podmioty zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb. W efekcie podmioty zamawiające powinny mieć możliwość przyjęcia jako kryterium udzielenia zamówienia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”, przy czym oferta ta powinna się odnosić do standardów jakości i trwałości przy użyciu specyfikacji technicznych lub warunków realizacji zamówienia.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) W przypadku gdy podmioty zamawiające udzielają zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą określić kryteria udzielenia zamówienia, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane kryteria udzielenia zamówienia nie powinny przyznawać podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru, powinny natomiast zapewniać możliwość skutecznej konkurencji, a także być uzupełnione wymogami, które pozwalają na skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów.

(44) Podmioty zamawiające udzielające zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie muszą określić kryteria udzielenia zamówienia, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. Określenie tych kryteriów, które mogą obejmować cechy gospodarcze, środowiskowe i społeczne, uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane kryteria udzielenia zamówienia nie powinny przyznawać podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru, powinny natomiast zapewniać możliwość skutecznej i uczciwej konkurencji, a także być uzupełnione wymogami, które pozwalają na skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Szczególnie istotne jest pełne wykorzystanie potencjału zamówień publicznych dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na rzecz zrównoważonego rozwoju. W kontekście istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi sektorami i rynkami nie byłoby jednak właściwe ustanowienie obowiązkowych wymogów w zakresie zamówień środowiskowych, społecznych i innowacyjnych. Prawodawca unijny określił już obowiązkowe wymogi w zakresie zamówień dotyczące osiągnięcia określonych celów w sektorach: pojazdów transportu drogowego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego) oraz urządzeń biurowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych). Uzyskano ponadto znaczący postęp, jeśli chodzi o określenie wspólnych metodyk dotyczących rachunku cyklu życia. Wydaje się w związku z tym zasadne, by kontynuować działania w tym kierunku, pozostawiając ustanawianie obowiązkowych celów i wartości docelowych przepisom właściwym dla poszczególnych sektorów w zależności od polityki i warunków obowiązujących w danym sektorze, oraz by wspierać wypracowanie i stosowanie europejskich podejść do rachunku kosztów cyklu życia jako dalszej podstawy dla wykorzystania zamówień publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(45) Należy dążyć do wykorzystania potencjału zamówień publicznych dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na rzecz zrównoważonego rozwoju bez ingerowania w kompetencje podmiotów zamawiających. W kontekście istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi sektorami i rynkami nie byłoby jednak właściwe ustanowienie obowiązkowych wymogów w zakresie zamówień środowiskowych, społecznych i innowacyjnych. Prawodawca unijny określił już obowiązkowe wymogi w zakresie zamówień dotyczące osiągnięcia określonych celów w sektorach: pojazdów transportu drogowego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego) oraz urządzeń biurowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych). Uzyskano ponadto znaczący postęp, jeśli chodzi o określenie wspólnych metodyk dotyczących rachunku cyklu życia. Wydaje się w związku z tym zasadne, by kontynuować działania w tym kierunku, pozostawiając ustanawianie obowiązkowych celów i wartości docelowych przepisom właściwym dla poszczególnych sektorów w zależności od polityki i warunków obowiązujących w danym sektorze, oraz by wspierać wypracowanie i stosowanie europejskich podejść do rachunku kosztów cyklu życia jako dalszej podstawy dla wykorzystania zamówień publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Uzupełnieniem działań właściwych dla poszczególnych sektorów musi być dostosowanie dyrektyw w sprawie zamówień publicznych uprawniające podmioty zamawiające do realizacji celów strategii „Europa 2020” w ramach ich strategii zakupowych. Dlatego też należy jasno określić, że podmioty zamawiające mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie oraz najniższy koszt, stosując podejście oparte na rachunku kosztów cyklu życia, pod warunkiem że wykorzystywana metoda została ustalona w obiektywny i niedyskryminacyjny sposób i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie koszty w całym cyklu życia robót budowlanych, dostaw lub usług, zarówno koszty wewnętrzne (takie jak koszty projektu, produkcji, eksploatacji, konserwacji i koszty usunięcia przy wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty zewnętrzne, o ile można je wyrazić w wartościach pieniężnych i monitorować. Na szczeblu unijnym należy opracować wspólne metodyki obliczania kosztów cyklu życia dla poszczególnych kategorii dostaw lub usług; po opracowaniu każdej tego rodzaju metodyki jej stosowanie powinno być obowiązkowe.

(46) Uzupełnieniem działań właściwych dla poszczególnych sektorów musi być dostosowanie dyrektyw w sprawie zamówień publicznych uprawniające podmioty zamawiające do realizacji celów strategii „Europa 2020” w ramach ich strategii zakupowych. Dlatego też należy jasno określić, że podmioty zamawiające mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, stosując podejście oparte na rachunku kosztów cyklu życia, pod warunkiem że wykorzystywana metoda została ustalona w obiektywny i niedyskryminacyjny sposób i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie koszty w całym cyklu życia robót budowlanych, dostaw lub usług, zarówno koszty wewnętrzne (takie jak koszty badań naukowych, projektu, produkcji, korzystania z transportu, konserwacji i koszty usunięcia przy wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty zewnętrzne, o ile można je wyrazić w wartościach pieniężnych i monitorować.

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające należy zachęcać do uwzględniania kosztów cyklu życia. Opracowanie metody obliczania nadal sprawia jednak problemy. Obowiązek stosowania metody UE jest zbyt ambitny. Ponadto przepisy europejskie dotyczące zamówień publicznych określają minimalne wymogi. Instytucje zamawiające mogą stosować surowsze wymogi, o ile są one zgodne z zasadami traktatów oraz szczególnymi wymogami dotyczącymi kryteriów udzielania zamówień.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje techniczne i kryteria udzielenia zamówienia, podmioty zamawiające powinny mieć możliwość zawarcia odniesienia do określonego procesu produkcji, określonego trybu świadczenia usług lub określonego procesu dotyczącego wszelkich innych etapów cyklu życia produktu lub usługi, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia. Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach zamówień publicznych, można również zezwolić zamawiającym na uwzględnianie, w ramach kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, charakterystyki związanej z warunkami pracy osób bezpośrednio uczestniczących w danym procesie produkcji lub realizacji. Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia personelu zaangażowanego w proces produkcji lub w celu wsparcia integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych wśród personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek kryterium udzielenia zamówienia, które obejmuje tę charakterystykę, należy w każdym wypadku ograniczyć do tych cech, które bezpośrednio wpływają na personel w środowisku pracy. Kryteria te muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sposób, który nie powoduje bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wykonawców z innych państw członkowskich lub z państw trzecich będących stronami Porozumienia lub umów o wolnym handlu, których stroną jest Unia.

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje techniczne, kryteria udzielenia zamówienia oraz klauzule dotyczące realizacji zamówienia, podmioty zamawiające powinny mieć możliwość zawarcia odniesienia do określonego procesu produkcji, w tym na przykład aspektów społecznych i środowiskowych, określonego trybu świadczenia usług lub określonego procesu dotyczącego wszelkich innych etapów cyklu życia produktu lub usługi, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia. Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w ramach zamówień publicznych, zamawiający mogą uwzględniać w klauzulach o kryteriach udzielania zamówień i ich realizacji charakterystykę związaną z warunkami pracy, zatrudnienia i dotyczącymi środowiska oraz wymagać przedstawienia certyfikatów lub etykiet sporządzonych przez niezależne jednostki zajmujące się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę określonych zasad i norm w tych dziedzinach, mających zastosowanie w miejscu wykonania prac, świadczenia usług lub produkcji lub dostaw towarów, jak określono w konwencjach międzynarodowych oraz w prawie unijnym i krajowym, a także w układach zbiorowych zawartych zgodnie z prawem krajowym i praktykami respektującymi prawo Unii. Charakterystyka może dotyczyć między innymi ochrony zdrowia personelu zaangażowanego w proces produkcji lub w celu wsparcia integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub członków słabszych grup społecznych wśród personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek kryterium udzielenia zamówienia, które obejmuje tę charakterystykę, należy w każdym wypadku ograniczyć do tych cech, które bezpośrednio wpływają na personel w środowisku pracy. Kryteria te muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz w sposób, który nie powoduje bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji wykonawców z innych państw członkowskich lub z państw trzecich będących stronami Porozumienia lub umów o wolnym handlu, których stroną jest Unia.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 47 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(47a) Mając na uwadze najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy zezwolić podmiotom zamawiającym na wybór kryterium udzielenia zamówienia, które odnosi się do faktu, że dany produkt pochodzi ze sprawiedliwego handlu, włącznie z wymogiem zapłaty producentom ceny minimalnej i podwyższenia ceny.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49) Oferty, które wydają się przedstawiać rażąco niską cenę w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw czy usług, mogą opierać się na nieracjonalnych pod względem technicznym, ekonomicznym lub prawnym założeniach lub praktykach. W celu zapobieżenia ewentualnym uchybieniom w trakcie realizacji zamówienia podmioty zamawiające powinny być zobowiązane do zażądania wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób niższą niż ceny proponowane przez pozostałych oferentów. W przypadku gdy oferent nie jest w stanie przedstawić wystarczającego wyjaśnienia, podmiotowi zamawiającemu powinno przysługiwać prawo do odrzucenia oferty. Oferta powinna być obowiązkowo odrzucana w przypadkach, gdy podmiot zamawiający ustali, że rażąco niska cena jest wynikiem niezgodności z obowiązującym prawodawstwem unijnym w dziedzinach prawa socjalnego, prawa pracy lub ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa pracy.

(49) Oferty, które wydają się przedstawiać rażąco niską cenę w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw czy usług, mogą opierać się na nieracjonalnych pod względem technicznym, ekonomicznym lub prawnym założeniach lub praktykach. W celu zapobieżenia ewentualnym uchybieniom w trakcie realizacji zamówienia podmioty zamawiające powinny być zobowiązane do zażądania wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób niższą niż ceny proponowane przez pozostałych oferentów. W przypadku gdy oferent nie jest w stanie przedstawić wystarczającego wyjaśnienia, podmiotowi zamawiającemu powinno przysługiwać prawo do odrzucenia oferty. Oferta powinna być obowiązkowo odrzucana w przypadkach, gdy podmiot zamawiający ustali, że rażąco niska cena jest wynikiem niezgodności z obowiązkowym prawodawstwem unijnym w dziedzinie przepisów prawa o ochronie środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy, o których mowa w ogólnych zasadach niniejszej dyrektywy.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) Warunki realizacji zamówienia są zgodne z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z przedmiotem zamówienia oraz są przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w dokumentach specyfikujących zamówienie. Mogą one, w szczególności, służyć wspieraniu organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególne trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia, ochrony środowiska lub dobrostanu zwierząt. Można na przykład ustanowić odnoszące się do realizacji zamówienia wymogi w zakresie zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, przestrzegania podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, a także w zakresie zatrudnienia większej liczby osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

(50) Warunki realizacji zamówienia są zgodne z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani pośrednio, dyskryminujące, są bezpośrednio powiązane z przedmiotem zamówienia i z zasadą przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy oraz są przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w dokumentach specyfikujących zamówienie. Mogą one w szczególności służyć wspieraniu organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych lub specjalistycznych, zatrudniania osób mających szczególne trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia, ochrony środowiska lub dobrostanu zwierząt. Można na przykład ustanowić odnoszące się do realizacji zamówienia wymogi w zakresie zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, przestrzegania podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, a także w zakresie zatrudnienia większej liczby osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51) Ustawy, rozporządzenia i układy zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie unijnym, obowiązujące w zakresie warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, stosuje się podczas realizacji zamówień pod warunkiem, że tego rodzaju przepisy, jak i ich stosowanie, są zgodne z prawem unijnym. W sytuacjach transgranicznych, gdy pracownicy jednego państwa członkowskiego świadczą usługi w innym państwie członkowskim w celu realizacji zamówienia, dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług określa warunki minimalne, które muszą zostać spełnione przez państwo przyjmujące w stosunku do takich oddelegowanych pracowników. Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, nieprzestrzeganie tych obowiązków można uznać za poważne wykroczenie ze strony danego wykonawcy, które może prowadzić do wykluczenia tego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

(51) Państwa członkowskie zapewniają, aby wykonawcy przestrzegali przepisów prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, mających zastosowanie w miejscu wykonania robót budowlanych, świadczenia usług lub produkcji lub dostaw towarów, jak określono w konwencjach międzynarodowych wyszczególnionych w załączniku XIV oraz w prawie unijnym i krajowym, a także w układach zbiorowych zawartych zgodnie z prawem krajowym i praktykami respektującymi prawo Unii. W sytuacjach transgranicznych, gdy pracownicy jednego państwa członkowskiego świadczą usługi w innym państwie członkowskim w celu realizacji zamówienia, dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług określa warunki minimalne, które muszą zostać spełnione przez państwo przyjmujące w stosunku do takich oddelegowanych pracowników. Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, nieprzestrzeganie tych obowiązków należy uznać za poważne wykroczenie ze strony danego wykonawcy, które może prowadzić do wykluczenia tego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 56 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(56a) Podmioty zamawiające powinny przestrzegać terminów płatności określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych1.

 

______________

 

1 Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) Ocena wykazała, że państwa członkowskie nie monitorują wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w sposób spójny i systematyczny. Ma to negatywny wpływ na prawidłowe wdrażanie przepisów wynikających z przedmiotowych dyrektyw, co stanowi główne źródło kosztów i niepewności. Kilkanaście państw członkowskich powołało centralne krajowe organy do spraw zamówień publicznych, jednak zadania powierzone tym organom różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich. Bardziej przejrzyste, spójne i autorytatywne mechanizmy monitorowania i kontroli zwiększyłyby wiedzę na temat funkcjonowania przepisów dotyczących zamówień, poprawiłyby pewność prawną dla podmiotów gospodarczych i podmiotów zamawiających oraz przyczyniłyby się do ustanowienia równych warunków działania. Mechanizmy takie mogłyby służyć jako narzędzia wykrywania i wczesnego rozwiązywania problemów, zwłaszcza w odniesieniu do projektów współfinansowanych przez Unię, oraz identyfikacji niedociągnięć strukturalnych. Istnieje szczególnie duża potrzeba koordynacji tych mechanizmów w celu zagwarantowania spójnego stosowania, kontroli i monitorowania polityki zamówień publicznych, jak również systematycznej oceny wyników polityki zamówień w całej Unii.

(57) Ocena wykazała, że nadal istnieje znacząca możliwość poprawy w stosowaniu unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych. Aby zapewnić bardziej skuteczne i spójne stosowanie tych przepisów, konieczne jest z jednej strony uzyskanie jasnego obrazu sytuacji, jeżeli chodzi o ewentualne problemy strukturalne i ogólne modele działania w ramach krajowych strategii politycznych w obszarze zamówień publicznych, aby zaradzić ewentualnym problemom w sposób bardziej ukierunkowany. Jasny obraz sytuacji należy uzyskać dzięki odpowiedniemu monitorowaniu, którego wyniki należy regularnie publikować celem umożliwienia opartej na faktach debaty na temat możliwych usprawnień przepisów i praktyk w zakresie zamówień publicznych. Z drugiej strony lepsze wytyczne i pomoc dla instytucji zamawiających i podmiotów gospodarczych mogłyby również w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia efektywności zamówień publicznych dzięki szerszej wiedzy, większej pewności prawnej i profesjonalizacji praktyk udzielania zamówień. Takie wytyczne należy udostępnić instytucjom zamawiającym i podmiotom gospodarczym w każdym przypadku, kiedy wydaje się to konieczne, aby zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić, aby właściwe organy lub struktury były zobowiązane do monitorowania, wdrażania i kontroli zamówień publicznych.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny wyznaczyć jeden organ krajowy do spraw monitorowania, wdrażania i kontroli zamówień publicznych. Taki organ centralny powinien dysponować bezpośrednimi i aktualnymi informacjami, w szczególności dotyczącymi różnych problemów wpływających na wdrożenie przepisów prawa zamówień publicznych. Powinien mieć zdolność natychmiastowego reagowania w związku z funkcjonowaniem polityki oraz z potencjalnymi słabymi stronami ustawodawstwa krajowego i praktyki krajowej, a także przyczyniać się do szybkiej identyfikacji rozwiązań. W kontekście skutecznej walki z korupcją i nadużyciami finansowymi wspomniany organ nadzoru, a także ogół społeczeństwa, powinien również mieć możliwość kontroli tekstów zawartych umów. Umowy w sprawie zamówień o wysokiej wartości powinny być zatem przekazywane organowi nadzoru, a zainteresowane osoby powinny mieć możliwość dostępu do tych dokumentów, w zakresie, w jakim nie zagraża to uzasadnionym interesom publicznym i prywatnym.

skreślony

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59) Nie wszystkie podmioty zamawiające mogą dysponować wewnętrzną wiedzą fachową niezbędną do realizacji zamówień skomplikowanych pod względem ekonomicznym lub technicznym. W tym kontekście odpowiednie wsparcie profesjonalne będzie efektywnym uzupełnieniem działań w zakresie monitorowania i kontroli. Z jednej strony cel ten może zostać osiągnięty za pomocą narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów wiedzy) oferujących pomoc techniczną podmiotom zamawiającym; z drugiej strony podmioty gospodarcze, między innymi MŚP, powinny korzystać z pomocy administracyjnej, w szczególności w przypadku udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia w kontekście transgranicznym.

(59) Nie wszystkie podmioty zamawiające, a zwłaszcza władze lokalne, mogą dysponować wewnętrzną wiedzą fachową niezbędną do realizacji zamówień skomplikowanych pod względem ekonomicznym lub technicznym. W tym kontekście odpowiednie wsparcie profesjonalne jest efektywnym uzupełnieniem działań w zakresie monitorowania i kontroli. Z jednej strony cel ten może zostać osiągnięty za pomocą narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów wiedzy) oferujących pomoc techniczną podmiotom zamawiającym; z drugiej strony podmioty gospodarcze, a zwłaszcza MŚP, powinny korzystać z pomocy administracyjnej, w szczególności w przypadku udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia w kontekście transgranicznym.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 59 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a) Obywatele, zainteresowane podmioty, zorganizowane lub nie, i inne osoby lub organy, które nie mają dostępu do procedur odwoławczych na mocy dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane1, mają jednak prawny interes – jako podatnicy – w istnieniu sprawnych postępowań o udzielenie zamówienia. Powinni mieć zatem możliwość zgłaszania potencjalnych przypadków naruszenia tej dyrektywy właściwemu organowi władz lub właściwej strukturze. Aby uniknąć powielania istniejących organów lub struktur, państwa członkowskie powinny być w stanie zapewnić możliwość odwołania do organów lub struktur monitorujących, sektorowych lub lokalnych organów nadzoru, organów ds. konkurencji, rzecznika praw obywatelskich lub krajowych organów kontrolnych.

 

______________________

 

1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60) Struktury lub mechanizmy monitorowania, nadzoru i wsparcia funkcjonują już na szczeblu krajowym i mogą oczywiście zostać wykorzystane do zapewnienia monitorowania, realizacji i kontroli zamówień publicznych oraz do zagwarantowania niezbędnego wsparcia dla podmiotów zamawiających i wykonawców.

(60) Możliwość śledzenia procesu podejmowania decyzji w ramach postępowań o udzielenie zamówienia oraz przejrzystość tego procesu są konieczne dla zapewnienia należytych procedur, obejmujących skuteczne zwalczanie korupcji i oszustw. Instytucje zamawiające powinny przechowywać kopie zawartych umów o dużej wartości, aby móc udostępnić te dokumenty zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępu do dokumentów. Ponadto istotne elementy i decyzje w ramach poszczególnych postępowań o udzielenie zamówienia powinny być udokumentowane w sprawozdaniu na temat zamówienia. Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, sprawozdanie dotyczące udzielania zamówień powinno odnosić się do informacji już zawartych w odnośnych ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia. Elektroniczne systemy publikacji tych ogłoszeń, zarządzane przez Komisję, powinny również zostać usprawnione, aby ułatwić wprowadzanie danych, a także generowanie raportów i wymianę danych między systemami.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61) W celu zapewnienia spójnego doradztwa i praktyki w każdym państwie członkowskim i w całej Unii niezbędna jest skuteczna współpraca. Organy do spraw monitorowania, wdrażania, kontroli i pomocy technicznej powinny mieć możliwość wymiany informacji i współpracy; w tym kontekście krajowe organy wyznaczone przez poszczególne państwa członkowskie powinny działać jako preferowany punkt do kontaktów ze służbami Komisji na potrzeby gromadzenia danych, wymiany informacji i monitorowania wdrażania przepisów prawa UE w dziedzinie zamówień publicznych.

skreślony

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 61 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(61a) Sposób transpozycji niniejszej dyrektywy ma niezwykle istotne znaczenie dla działań na rzecz uproszczenia procedur oraz dla zapewnienia jednolitego podejścia do interpretacji i stosowania przepisów unijnych dotyczących zamówień publicznych, co przyczyni się do wykształcenia niezbędnej pewności prawa wymaganej zarówno przez instytucje zamawiające, zwłaszcza poniżej szczebla centralnego, jak i MŚP. Komisja i państwa członkowskie powinny zatem zapewnić transpozycję niniejszej dyrektywy z uwzględnieniem poważnych konsekwencji wynikających z ustawodawstwa krajowego dotyczącego zamówień publicznych dla procesu uzyskiwania dostępu do funduszy Unii. W związku z tym dla państw członkowskich najważniejsze jest jak najskuteczniejsze unikanie wszelkich rozbieżności w interpretacji i zastosowaniu, a oprócz tego podejmowanie na szczeblu krajowym działań na rzecz uproszczenia procedur.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(63) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(63) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych przez nią prac nad przygotowaniem i wdrożeniem aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o należyte zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do przeprowadzenia przyszłej kontroli aktów delegowanych.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(64) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszej dyrektywy, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie określenia procedury przesyłania i publikacji danych, o których mowa w załączniku IX, oraz procedur sporządzania i przekazywania ogłoszeń, opracowania standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń, jak również określenia standardów przetwarzania i przekazywania informacji oraz wspólnego wzoru do wykorzystania przez organy nadzoru na potrzeby sporządzania sprawozdania z wdrażania obejmującego dane statystyczne. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję. W przypadku przyjmowania tych aktów wykonawczych, które nie mają wpływu na środki finansowe ani na charakter i zakres obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, należy stosować procedurę doradczą. Akty te charakteryzują bowiem się tym, że mają wyłącznie administracyjny cel i służą ułatwieniu stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie. Ponadto decyzje mające na celu ustalenie, czy dana działalność bezpośrednio podlega konkurencji na rynkach, do których dostęp jest wolny, należy przyjmować zgodnie z ramami zapewniającymi jednakowe warunki wykonania tego przepisu. Należy w związku z tym powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze również w zakresie szczegółowych przepisów dotyczących wdrażania procedury przewidzianej na mocy art. 28, mającej na celu ustalenie, czy zastosowanie ma art. 27, a także samych decyzji. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję. Do celów przyjęcia tych aktów wykonawczych należy stosować procedurę doradczą.

(64) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszej dyrektywy należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie określenia procedury przesyłania i publikacji danych, o których mowa w załączniku IX, oraz procedur sporządzania i przekazywania ogłoszeń, opracowania standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń, jak również określenia standardów przetwarzania i przekazywania informacji. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję. W przypadku przyjmowania tych aktów wykonawczych, które nie mają wpływu na środki finansowe ani na charakter i zakres obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, należy stosować procedurę doradczą. Akty te charakteryzują się bowiem tym, że mają wyłącznie administracyjny cel i służą ułatwieniu stosowania zasad określonych w niniejszej dyrektywie. Ponadto decyzje mające na celu ustalenie, czy dana działalność bezpośrednio podlega konkurencji na rynkach, do których dostęp jest wolny, należy przyjmować zgodnie z ramami zapewniającymi jednakowe warunki wykonania tego przepisu. Należy w związku z tym powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze również w zakresie szczegółowych przepisów dotyczących wdrażania procedury przewidzianej na mocy art. 28, mającej na celu ustalenie, czy zastosowanie ma art. 27, a także samych decyzji. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję. Do celu przyjęcia tych aktów wykonawczych należy stosować procedurę doradczą.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej dyrektywy stanowią zakup lub inną formę nabycia robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jeden podmiot zamawiający od wykonawców wybranych przez ten podmiot zamawiający, pod warunkiem że roboty budowlane, dostawy lub usługi są przeznaczone na potrzeby wykonywania jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5–11.

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej dyrektywy stanowią nabycie robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jeden podmiot zamawiający od wykonawców wybranych przez ten podmiot zamawiający, pod warunkiem że roboty budowlane, dostawy lub usługi są przeznaczone na potrzeby wykonywania jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5–11.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub usług, nawet zakupionych w ramach różnych umów, stanowi pojedyncze zamówienie w rozumieniu niniejszej dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego projektu.

skreślony

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa organów publicznych wszystkich szczebli do podejmowania decyzji dotyczących tego, czy chcą one – oraz w jaki sposób i w jakim stopniu – samodzielnie realizować funkcje publiczne zgodnie z art. 14 TFUE oraz Protokołem (nr 26) w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) został ustanowiony lub działa w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego; w tym kontekście podmiot, który działa w zwykłych warunkach rynkowych, ma na celu osiągnięcie zysku i ponosi straty wynikające z prowadzenia działalności, nie działa w celu zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego;

(a) został ustanowiony lub działa w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 8 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez podmiot zamawiający mający decydujący wpływ na rodzaj lub projekt obiektu;

(c) realizacja robót budowlanych odpowiadających wymogom określonym przez podmiot zamawiający mający decydujący wpływ na rodzaj lub projekt robót;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) „dokumenty specyfikujące zamówienie” oznaczają wszelkie dokumenty, które wytworzył lub do których odwołuje się podmiot zamawiający w celu opisania lub ustalenia elementów zamówienia lub postępowania, w tym ogłoszenie o zamówieniu, okresowe ogłoszenie informacyjne lub ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, specyfikacje techniczne, proponowane warunki umowy, formaty przedstawiania dokumentów przez kandydatów i oferentów, informacje na temat mających ogólne zastosowanie obowiązków oraz wszelkie dokumenty dodatkowe;

(15) „dokumenty specyfikujące zamówienie” oznaczają każdy dokument, który został wytworzony lub do którego odwołuje się podmiot zamawiający w celu opisania lub ustalenia elementów zamówienia lub postępowania, w tym ogłoszenie o zamówieniu, okresowe ogłoszenie informacyjne lub ogłoszenia o istnieniu systemu kwalifikowania wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, specyfikacje techniczne, proponowane warunki umowy, formaty przedstawiania dokumentów przez kandydatów i oferentów, informacje na temat mających ogólne zastosowanie obowiązków oraz wszelkie dokumenty dodatkowe;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym produkcję, transport, użytkowanie i utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy w czasie istnienia produktu lub robót budowlanych lub świadczenia usługi, w tym badania, opracowanie, produkcję, transport, użytkowanie i utrzymanie, od nabycia surowca lub pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, oczyszczenie i finalizację;

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) „innowacje” oznaczają wdrażanie w praktykach biznesowych, w organizacji pracy lub stosunkach zewnętrznych nowego lub znacznie udoskonalonego towaru, usługi lub procesu, nowej metody wprowadzania do obrotu lub nowej metody organizacji, która przyczynia się do rozwiązania wyzwań społecznych lub wspiera strategię „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Prawa, które przyznano w drodze procedury zapewniającej odpowiednie nagłośnienie postępowania i których przyznanie opierało się na obiektywnych kryteriach, zgodnych w szczególności z prawem unijnym, nie stanowią „praw specjalnych lub wyłącznych” w rozumieniu art. 2 pkt 6.

2. Prawa, które przyznano w drodze procedury przetargowej zapewniającej odpowiednie nagłośnienie postępowania i których przyznanie opierało się na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach udzielania zamówienia, zgodnych w szczególności z prawem unijnym, nie stanowią „praw specjalnych lub wyłącznych” w rozumieniu art. 2 pkt 6.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) będących instytucjami zamawiającymi lub przedsiębiorstwami publicznymi oraz prowadzących jeden z rodzajów działalności wymienionych w art. 5–11;

(a) będących instytucjami zamawiającymi lub przedsiębiorstwami publicznymi oraz prowadzących jeden z rodzajów działalności wymienionych w art. 5–11, z wyjątkiem przypadków, w których działalność prowadzona jest w oparciu o prawa, które zostały przyznane zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gazenergia cieplna

Gaz, energia cieplna i chłodnicza

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydobycie ropy naftowej i gazu oraz poszukiwanie, bądź wydobycie, węgla lub innych paliw stałych

Wydobycie i poszukiwanie ropy naftowej i gazu, węgla lub innych paliw stałych

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Wyłączenie z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy w celu ochrony strategii handlowej

 

1. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia mogłoby ujawnić strategię handlową, a zwrócenie na ten fakt uwagi konkurentów odniosłoby szkodliwy skutek, podmiot zamawiający może skierować sprawę do właściwych organów i struktur, o których mowa w art. 92, w celu uzyskania wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy

 

2. W tym celu wnioskujący o odstępstwo podmiot zamawiający przedstawia należycie umotywowany wniosek właściwym organom i strukturom, o których mowa w art. 92.

 

3. Jeżeli właściwe organy lub struktury zatwierdzą wyłączenie zgodnie z ust. 1, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do danego postępowania o udzielenie zamówienia.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co dwa lata, począwszy od dnia 30 czerwca 2014 r., Komisja weryfikuje progi określone w art. 12 lit. a) i b) pod kątem ich zgodności z progami ustanowionymi w Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych oraz, w razie potrzeby, dokonuje ich korekty.

Co dwa lata, począwszy od dnia 30 czerwca 2014 r., Komisja weryfikuje progi określone w art. 12 lit. a) i b) pod kątem ich zgodności z progami ustanowionymi w Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych oraz, w razie potrzeby i po konsultacji z państwami członkowskimi w sprawie zastosowania progów do pewnych sektorów i rodzajów zamówień, dokonuje ich korekty.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję lub krajowy organ nadzoru, na ich wniosek, o wszystkich kategoriach produktów lub działalności, które uważają za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii produktów i działalności, które uznaje za objęte przedmiotowym wyłączeniem. Wykonując te czynności, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przy okazji przekazywania informacji.

2. Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję o wszystkich kategoriach produktów lub działalności, które uważają za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii produktów i działalności, które uznaje za objęte przedmiotowym wyłączeniem. Wykonując te czynności, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przy okazji przekazywania informacji.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień, których podmioty zamawiające udzielają w innym celu niż wykonywanie ich działalności, określonej w art. 5–11, lub w celu wykonywania takiej działalności w państwie trzecim, w warunkach niewymagających fizycznego wykorzystania sieci lub obszaru geograficznego w obrębie Unii, ani do konkursów organizowanych do takich celów.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień, których podmioty zamawiające udzielają w innym celu niż wykonywanie ich działalności, określonej w art. 5–11, i które są związane z działaniami użyteczności publicznej, lub w celu wykonywania takiej działalności w państwie trzecim, w warunkach niewymagających fizycznego wykorzystania sieci lub obszaru geograficznego w obrębie Unii, ani do konkursów organizowanych do takich celów.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję lub krajowy organ nadzoru, na ich wniosek, o każdej działalności, którą uważają za wyłączoną na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii działalności, które uznaje za objęte tym wyłączeniem. Wykonując te czynności, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przy okazji przekazywania informacji.

2. Na żądanie podmioty zamawiające powiadamiają Komisję o każdej działalności, którą uważają za wyłączoną na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii działalności, które uznaje za objęte tym wyłączeniem. Wykonując te czynności, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przy okazji przekazywania informacji.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W odniesieniu do zamówień udzielanych oraz konkursów organizowanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

1. W odniesieniu do zamówień udzielanych oraz konkursów organizowanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

(a) zamówień, do których ma zastosowanie dyrektywa 2009/81/WE;

(a) zamówień, w przypadku których stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy zmuszałoby państwo członkowskie do dostarczenia informacji, której ujawnienie uważa ono za sprzeczne z podstawowymi interesami swojego bezpieczeństwa, lub zamówień, w przypadku których udzieleniu i realizacji zamówienia towarzyszą szczególne środki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi obowiązującymi w państwie członkowskim, jeżeli państwo członkowskie określiło, że odnośnych podstawowych interesów nie można zagwarantować za pomocą mniej inwazyjnych środków, jak np. te, o których mowa w ust. 2;

(b) zamówień, do których dyrektywa 2009/81/WE nie ma zastosowania zgodnie z jej art. 8, 12 i 13.

(b) zamówień udzielanych w ramach programu współpracy, o którym mowa w art. 13 lit. c) dyrektywy 2009/81/WE;

 

 

(ba) zamówień udzielanych przez rząd innemu rządowi, odnoszących się do robót i usług bezpośrednio związanych ze sprzętem wojskowym lub sprzętem mającym newralgiczny charakter lub robotami i usługami specjalnie na cele wojskowe, bądź robotami i usługami mającymi newralgiczny charakter;

 

(bb) zamówień udzielonych w państwie trzecim, realizowanych podczas rozmieszczenia sił poza terytorium Unii, w przypadku gdy względy operacyjne wymagają udzielenia ich wykonawcom usytuowanym w strefie prowadzenia działań.

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień i konkursów innych niż te, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim nie można zagwarantować ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego w ramach jednej z procedur udzielania zamówienia przewidzianych w art. 39 ust. 1.

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień publicznych i konkursów innych niż te, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim nie można zagwarantować ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego w ramach jednego z postępowań o udzielenie zamówienia przewidzianych w niniejszej dyrektywie, i które ponadto nie są zwolnione na mocy ust. 1, w zakresie, w jakim nie można zagwarantować ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa członkowskiego mniej inwazyjnymi środkami, np. poprzez narzucenie wymogów mających na celu ochronę poufności informacji, które instytucja zamawiająca udostępnia w procedurze udzielenia zamówienia, jak określono w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) usług arbitrażowych lub pojednawczych;

(b) usług arbitrażowych lub pojednawczych i jakichkolwiek następujących usług prawnych:

 

(i) zastępstwa prawnego klienta w postępowaniu sądowym lub administracyjnym przed sądami, trybunałami lub organami publicznymi, świadczonego przez prawnika w rozumieniu art. 1 dyrektywy 77/249/EWG mającej na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług1;

 

(ii) usług prawnych świadczonych przez powierników, wyznaczonych opiekunów lub innych usług prawnych, których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego;

 

(iii) usług prawnych, które w zainteresowanym państwie członkowskim są związane z wykonywaniem władzy publicznej;

 

(iv) uwierzytelnienia i poświadczenia dokumentów przez notariuszy.

 

______________

 

1 Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz operacji przeprowadzanych z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej;

(c) usług finansowych związanych z emisją, sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub transakcji służących pozyskiwaniu środków finansowych lub kapitału przez instytucje zamawiające, usług banku centralnego oraz operacji przeprowadzanych z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej;

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – punkt 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) obrony cywilnej, usług ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom;

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) zamówień dotyczących czasu antenowego udzielanych nadawcom.

(f) zamówień dotyczących nadawania lub rozpowszechniania i transmisji usług medialnych; do celów niniejszej dyrektywy „usługi medialne” oznaczają wszystkie formy transmisji i rozpowszechniania za pośrednictwem dowolnej sieci elektronicznej;

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – punkt 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa) świadczenia pomocy międzynarodowej, w tym pomocy rozwojowej.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nadawanie, o którym mowa w lit. f), obejmuje transmisję i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej sieci elektronicznej.

skreślony

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stosunki między instytucjami publicznymi

Współpraca między organami publicznymi

Poprawka  74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;

(a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami, tzn. wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

Poprawka  75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) co najmniej 90% działalności tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej sprawującej kontrolę lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą;

(b) co najmniej 80% ogólnego średniego obrotu tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej sprawującej kontrolę lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą;

Poprawka  76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem niedających kontroli lub prawnie obowiązujących form udziału podmiotów prywatnych zgodnych z Traktatami, które nie wywierają wpływu na decyzje instytucji zamawiającej sprawującej kontrolę.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Uzasadnienie

Lit. a) pierwszego akapitu jest wystarczająco jasna – powtórzenie jest niepotrzebne.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w przypadku, gdy kontrolowany podmiot będący instytucją zamawiającą udziela zamówienia podmiotowi sprawującemu nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę instytucję zamawiającą, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia publicznego, nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w przypadku, gdy kontrolowany(-e) podmiot(-y) będący(-e) instytucją(-ami) zamawiającą(-ymi) udziela(ją) zamówienia podmiotowi(-om) sprawującemu(-ym) nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę instytucję zamawiającą, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia publicznego, nie posiadają udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem niedających kontroli lub prawnie obowiązujących form udziału podmiotów prywatnych zgodnych z Traktatami, które nie wywierają wpływu na decyzje instytucji zamawiającej sprawującej kontrolę.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niemniej jednak instytucja zamawiająca, która nie sprawuje nad osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić zamówienia osobie prawnej, nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi, bez zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

3. Niemniej jednak instytucja zamawiająca, która nie sprawuje nad osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 1 lit. a), może udzielić zamówienia osobie prawnej, nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi, poza zakresem przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

Poprawka  80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) co najmniej 90% działalności tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiających sprawujących kontrolę lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez te instytucje zamawiające;

(b) co najmniej 80% ogólnego średniego obrotu tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiających sprawujących kontrolę lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez te instytucje zamawiające;

Poprawka  81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem niedających kontroli lub prawnie obowiązujących form udziału podmiotów prywatnych zgodnych z Traktatami, które nie wywierają wpływu na decyzje instytucji zamawiających sprawujących kontrolę.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących instytucji zamawiających;

(a) w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele uczestniczących instytucji zamawiających, przy czym jeden przedstawiciel może reprezentować jedną uczestniczącą instytucję zamawiającą lub więcej uczestniczących instytucji zamawiających.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie innym niż interes powiązanych z nią instytucji publicznych;

(c) kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesem powiązanych z nią organów publicznych;

Poprawka  84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

(d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście poniesionych kosztów, z zamówień publicznych udzielanych jej przez instytucje zamawiające.

skreślona

Poprawka       85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Umowy zawartej między dwiema lub więcej instytucjami zamawiającymi nie uznaje się za zamówienie na dostawy, roboty budowlane lub usługi w rozumieniu art. 2 pkt 7 niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

4. Umowa zawarta między dwiema lub więcej instytucjami zamawiającymi wykracza poza zakres stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

(a) umowa ustanawia prawdziwą współpracę między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi, mającą na celu wspólną realizację ich zadań publicznych i obejmującą wzajemne prawa i obowiązki stron;

(a) umowa ustanawia prawdziwą współpracę między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi, mającą na celu wspólną realizację ich zadań publicznych i obejmującą wzajemne prawa i obowiązki stron, w celu realizacji wspólnych zadań publicznych lub połączenia środków umożliwiającego im realizację własnych zadań;

(b) umowa podlega wyłącznie względom interesu publicznego;

(b) umowa podlega wyłącznie względom interesu publicznego;

(c) uczestniczące instytucje zamawiające nie prowadzą na otwartym rynku więcej niż 10% mierzonej obrotami działalności, której dotyczy umowa;

 

(d) umowa nie obejmuje przekazywania między uczestniczącymi instytucjami zamawiającymi środków finansowych innych niż środki stanowiące zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów robót budowlanych, usług lub dostaw;

 

(e) w żadnej uczestniczącej instytucji zamawiającej nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

(c) w żadnej uczestniczącej instytucji zamawiającej nie posiadają udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem niedających kontroli lub prawnie obowiązujących form udziału podmiotów prywatnych zgodnych z Traktatami, które nie wywierają wpływu na decyzje instytucji zamawiających sprawujących kontrolę.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do umów, decyzji lub innych instrumentów prawnych zawieranych między kilkoma instytucjami zamawiającymi lub grupami złożonymi z instytucji zamawiających, przewidujących w ramach wewnętrznej organizacji instytucjonalnej i administracyjnej państwa członkowskiego i na mocy mających zastosowanie krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych przekazywanie uprawnień lub przekazywanie zadania użyteczności publicznej między stronami.

 

Podmioty prywatne nie mogą posiadać żadnych udziałów w zaangażowanych instytucjach lub podmiotach zamawiających.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 przestają obowiązywać w chwili nabycia udziałów przez podmiot prywatny, skutkując obowiązkiem otwarcia realizowanych zamówień na konkurencję przez zastosowanie zwykłych procedur udzielania zamówień.

skreślony

Poprawka  88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 - ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów niniejszego artykułu „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza każde przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie roczne jest skonsolidowane ze sprawozdaniem podmiotu zamawiającego, zgodnie z wymogami siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG

1. Do celów niniejszego artykułu „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza:

 

(a) każde przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie roczne jest skonsolidowane ze sprawozdaniem podmiotu zamawiającego, zgodnie z wymogami siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG; lub

 

 

(b) każde przedsiębiorstwo spełniające jeden z następujących warunków:

2. W przypadku podmiotów niepodlegających wspomnianej dyrektywie „przedsiębiorstwo powiązane” oznacza każde przedsiębiorstwo, które:

 

(a) może, bezpośrednio lub pośrednio, podlegać dominującemu wpływowi podmiotu zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy;

(i) podlega ono, bezpośrednio lub pośrednio, dominującemu wpływowi podmiotu zamawiającego;

(b) może wywierać dominujący wpływ w stosunku do podmiotu zamawiającego;

(ii) wywiera ono dominujący wpływ w stosunku do podmiotu zamawiającego; lub

(c) wspólnie z podmiotem zamawiającym, podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub obowiązujących go przepisów.

(iii) wspólnie z podmiotem zamawiającym, podlega ono dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub obowiązujących go przepisów.

 

Do celów niniejszej dyrektywy pojęcie „dominującego wpływu” jest zdefiniowane w art. 2 pkt 5 i w art. 4 ust. 1.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niezależnie od przepisów art. 21 oraz o ile spełnione są warunki określone w ust. 4, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień udzielanych:

3. Niezależnie od przepisów art. 21 oraz o ile spełnione są warunki określone w ust. 1 i 4, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień udzielanych:

(a) przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu; lub

 

(a) przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu; lub

(b) przez wspólne przedsięwzięcie, utworzone wyłącznie przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia działalności w rozumieniu art. 5–11, na rzecz przedsiębiorstwa powiązanego z jednym z tych podmiotów zamawiających.

(b) przez wspólne przedsięwzięcie, utworzone wyłącznie przez co najmniej dwa podmioty zamawiające w celu prowadzenia działalności w rozumieniu art. 5–11, na rzecz przedsiębiorstwa powiązanego z jednym z tych podmiotów zamawiających.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) zamówień na usługi, pod warunkiem że co najmniej 80% średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących ogólnie usług za poprzednie trzy lata pochodzi ze świadczenia takich usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest ono powiązane;

(a) zamówień na usługi, pod warunkiem że co najmniej 80% średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego, z uwzględnieniem całości usług wyświadczonych przez to przedsiębiorstwo za poprzednie trzy lata, pochodzi ze świadczenia takich usług dla podmiotu zamawiającego, z którym jest ono powiązane, lub dla podmiotu zamawiającego, który sam podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym kontrahent jest powiązany.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) zamówień na dostawy, pod warunkiem że co najmniej 80% średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących ogólnie dostaw za poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji takich dostaw dla przedsiębiorstw, z którymi jest ono powiązane;

 

(b) zamówień na dostawy, pod warunkiem że co najmniej 80% średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego, z uwzględnieniem całości dostaw zrealizowanych przez to przedsiębiorstwo za poprzednie trzy lata, pochodzi z realizacji takich dostaw dla podmiotu zamawiającego, z którym jest ono powiązane, lub dla podmiotu zamawiającego, który sam podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym kontrahent jest powiązany;

Poprawka  92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) zamówień na roboty budowlane, pod warunkiem że co najmniej 80% średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących ogólnie robót budowlanych za poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji takich robót budowlanych dla przedsiębiorstw, z którymi jest ono powiązane.

(c) zamówień na roboty budowlane, pod warunkiem że co najmniej 80% średnich obrotów przedsiębiorstwa powiązanego, z uwzględnieniem całości robót budowlanych wykonanych przez to przedsiębiorstwo za poprzednie trzy lata, pochodzi z realizacji takich robót budowlanych dla podmiotu zamawiającego, z którym jest ono powiązane, lub dla podmiotu zamawiającego, który sam podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym kontrahent jest powiązany.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli, ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa powiązanego lub rozpoczęcia jego działalności, nie są dostępne obroty za poprzednie trzy lata, wystarczy, że przedsiębiorstwo wykaże, że obroty, o których mowa w ust. 4 lit. a), b) lub c), wiarygodne, szczególnie za pomocą prognoz handlowych.

5. Jeżeli, ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa powiązanego lub rozpoczęcia jego działalności, nie są dostępne obroty za poprzednie trzy lata, wystarczy, że przedsiębiorstwo wykaże, że część całkowitych średnich obrotów, o których mowa w ust. 4 lit. a), b) lub c), jest wiarygodna, szczególnie za pomocą prognoz handlowych.

Jeżeli więcej niż jedno przedsiębiorstwo powiązane z podmiotem zamawiającym realizuje te same lub podobne usługi, dostawy lub roboty budowlane, powyższe dane procentowe są obliczane przy uwzględnieniu całkowitych obrotów pochodzących odpowiednio z realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych przez takie przedsiębiorstwa powiązane.

 

Poprawka  94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające przekazują Komisji lub krajowemu organowi kontrolnemu, na ich wniosek, następujące informacje dotyczące stosowania art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 23:

Podmioty zamawiające przekazują Komisji następujące informacje dotyczące stosowania art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 23:

Poprawka  95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 5–11 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo członkowskie lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 28, mogą wykazać, że w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na odpowiednim obszarze geograficznym. Tego rodzaju ocena konkurencji, która zostanie dokonana w świetle informacji dostępnych Komisji oraz do celów niniejszej dyrektywy, pozostaje bez uszczerbku dla stosowania prawa konkurencji.

1. Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 5–11 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo członkowskie lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 28, mogą wykazać, że w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, lub w powiązanych szczególnych sektorach lub segmentach, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na odpowiednim obszarze geograficznym. Tego rodzaju ocena konkurencji, która zostanie dokonana w świetle informacji dostępnych Komisji oraz do celów niniejszej dyrektywy, pozostaje bez uszczerbku dla stosowania prawa konkurencji.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów ust. 1 na potrzeby określenia, czy dana działalność podlega bezpośrednio konkurencji, stosuje się kryteria zgodne z postanowieniami Traktatu dotyczącymi konkurencji; mogą one obejmować cechy danych towarów lub usług, istnienie alternatywnych towarów lub usług, ceny oraz rzeczywistą lub potencjalną obecność więcej niż jednego dostawcy przedmiotowych towarów lub usług.

2. Do celów ust. 1 na potrzeby określenia, czy dana działalność podlega bezpośrednio konkurencji, należy zdefiniować właściwy rynek produktu i właściwy rynek geograficzny. Aby zdefiniować właściwy rynek produktu, stosuje się kryteria zgodne z postanowieniami Traktatu dotyczącymi konkurencji; mogą one obejmować cechy danych towarów lub usług, istnienie alternatywnych towarów lub usług uważanych za zastępowalne po stronie popytu lub podaży, a także ceny oraz rzeczywistą lub potencjalną obecność więcej niż jednego dostawcy przedmiotowych towarów lub usług. Odnośny rynek geograficzny, stanowiący podstawę oceny podlegania konkurencji, obejmuje obszar, na którym zainteresowane przedsiębiorstwa zaangażowane są w dostawę produktów lub usług, na którym warunki konkurencji są wystarczająco jednolite i który odróżnia się od obszarów sąsiednich, w szczególności ze względu na istnienie na tych obszarach znacząco różnych warunków konkurencji. Ocena ta powinna uwzględniać w szczególności istotę i cechy danych produktów lub usług, istnienie barier wejścia na rynek lub preferencji konsumentów, znaczące różnice w udziałach rynkowych przedsiębiorstw między danym obszarem a obszarami sąsiednimi oraz istotne różnice cen.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów ust. 1 przyjmuje się, że dostęp do rynku nie jest ograniczony, jeżeli państwo członkowskie wdrożyło i stosuje przepisy unijne wymienione w załączniku III.

3. Do celów ust. 1 przyjmuje się, że dostęp do rynku nie jest ograniczony, jeżeli państwo członkowskie wdrożyło i stosuje przepisy unijne wymienione w załączniku III lub jeżeli państwo członkowskie rozszerzyło na dany rynek stosowanie zasad ustanowionych w przepisach unijnych wymienionych w tym załączniku.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Należy zagwarantować ochronę praw własności intelektualnej oferentów.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie lub, w przypadku gdy przepisy danego państwa członkowskiego przewidują taką możliwość, podmiot zamawiający uważa, iż – biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 27 ust. 2 i 3 – dana działalność podlega bezpośrednio konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony, może złożyć wniosek o stwierdzenie, że niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielania zamówień lub organizowania konkursów na potrzeby prowadzenia tej działalności.

1. Jeżeli państwo członkowskie lub, w przypadku gdy przepisy danego państwa członkowskiego przewidują taką możliwość, podmiot zamawiający uważa, iż – biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 27 ust. 2 i 3 – dana działalność w całości lub częściowo, nawet w odniesieniu do jej pojedynczych sektorów czy segmentów, podlega bezpośrednio konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony, może złożyć wniosek o stwierdzenie, że niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielania zamówień lub organizowania konkursów na potrzeby prowadzenia tej działalności lub jej pojedynczego sektora czy segmentu.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wnioskowi musi towarzyszyć uzasadnione i poparte dowodami stanowisko przyjęte przez niezależny organ krajowy, właściwy w zakresie danej działalności. Stanowisko to obejmuje dogłębną analizę warunków ewentualnego zastosowania art. 27 ust. 1 do danej działalności zgodnie z jego ust. 2 i 3.

Wnioskowi musi towarzyszyć uzasadnione i poparte dowodami stanowisko przyjęte przez niezależny organ krajowy, właściwy w zakresie danej działalności lub danego sektora albo segmentu tej działalności. Stanowisko to obejmuje dogłębną analizę warunków ewentualnego zastosowania art. 27 ust. 1 do danej działalności zgodnie z jego ust. 2 i 3.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek złożony zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja może w drodze decyzji wykonawczej przyjętej w terminach określonych w ust. 4 niniejszego artykułu ustalić, czy działalność, o której mowa w art. 5–11, podlega bezpośrednio konkurencji, biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 27. Te decyzje wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 100 ust. 2.

Na wniosek złożony zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu Komisja może w drodze decyzji wykonawczej przyjętej w terminach określonych w ust. 4 niniejszego artykułu ustalić, czy działalność, o której mowa w art. 5–11, lub jej pojedynczy sektor lub segment podlega bezpośrednio konkurencji, biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 27. Te decyzje wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 100 ust. 2.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia danej działalności oraz konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności przestają podlegać niniejszej dyrektywie w każdym z następujących przypadków, gdy:

Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia danej działalności lub jej pojedynczego sektora lub segmentu oraz konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności lub jej pojedynczego sektora lub segmentu przestają podlegać niniejszej dyrektywie w każdym z następujących przypadków, gdy:

Poprawka  103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli w danym państwie członkowskim odpowiednia działalność jest już przedmiotem postępowania przeprowadzanego na podstawie ust. 1, 2 i 3, wówczas kolejne wnioski odnoszące się do tej samej działalności prowadzonej w tym samym państwie członkowskim, przedstawione przed upływem terminu ustanowionego dla pierwszego wniosku, nie są traktowane jako stanowiące podstawę do wszczęcia nowego postępowania, lecz są rozpatrywane w kontekście pierwszego wniosku w tej sprawie.

4. Jeżeli w danym państwie członkowskim odpowiednia działalność lub dany sektor albo segment tej działalności jest już przedmiotem postępowania przeprowadzanego na podstawie ust. 1, 2 i 3, wówczas kolejne wnioski odnoszące się do tej samej działalności prowadzonej w tym samym państwie członkowskim lub do danego sektora albo segmentu tej działalności, przedstawione przed upływem terminu ustanowionego dla pierwszego wniosku, nie są traktowane jako stanowiące podstawę do wszczęcia nowego postępowania, lecz są rozpatrywane w kontekście pierwszego wniosku w tej sprawie.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

1. Podmioty zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Projekt zamówienia nie może być opracowywany z zamiarem wyłączenia tego zamówienia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy lub celowego ograniczenia konkurencji.

Projekt zamówienia nie może być opracowywany z zamiarem wyłączenia tego zamówienia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy lub celowego ograniczenia konkurencji.

 

2. Państwa członkowskie zapewniają, aby wykonawcy przestrzegali przepisów prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, mających zastosowanie w razie wykonania robót budowlanych, świadczenia usług lub produkcji lub dostaw towarów, jak określono w konwencjach międzynarodowych wyszczególnionych w załączniku XIV oraz w prawie unijnym i krajowym, a także w układach zbiorowych zawartych zgodnie z prawem krajowym i praktykami respektującymi prawo Unii.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niemniej w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, jak również zamówień na dostawy obejmujących ponadto usługi lub prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, od osób prawnych można wymagać wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału imion i nazwisk oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za realizację danego zamówienia.

Niemniej w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, jak również zamówień na dostawy obejmujących ponadto usługi lub prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, od osób prawnych można wymagać wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału liczby i odpowiednich poziomów kwalifikacji zawodowej osób, które będą odpowiedzialne za realizację danego zamówienia.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podmioty zamawiające umożliwiają spełnienie wszystkich wymogów technicznych, prawnych i finansowych przez tymczasowe stowarzyszenie wykonawców traktowane jako jeden podmiot, poprzez zsumowanie indywidualnych cech charakterystycznych elementów składowych tej grupy.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejszy artykuł nie uniemożliwia podawania do wiadomości publicznej części zawartych umów niemających charakteru poufnego, w tym wszelkich ich późniejszych zmian.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) telefon w przypadkach i okolicznościach, o których mowa w ust. 6;

skreślona

Poprawka  109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby zapewnić kompatybilność formatów technicznych, a także standardów w zakresie procesów i przekazywania wiadomości, zwłaszcza w kontekście transgranicznym, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 98 w celu ustanowieniu obowiązku stosowania określonych standardów technicznych, co najmniej w zakresie korzystania z elektronicznego składania ofert i wniosków, katalogów elektronicznych i elektronicznych środków uwierzytelniania.

Aby zapewnić interoperacyjność formatów technicznych, a także standardów w zakresie procesów i przekazywania wiadomości, zwłaszcza w kontekście transgranicznym, Komisja może zalecić stosowanie określonych standardów technicznych, co najmniej w zakresie korzystania z elektronicznego składania ofert i wniosków, katalogów elektronicznych i elektronicznych środków uwierzytelniania.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka  110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia można zgłaszać na piśmie lub telefonicznie; w tym drugim przypadku należy przesłać pisemne potwierdzenie wysłania wniosku przed upływem terminu składania wniosków;

(a) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia można zgłaszać na piśmie;

Poprawka  111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku zamówień na roboty budowlane przekraczających próg określony w art. 12 państwa członkowskie mogą wymagać stosowania zarówno przez podmioty zamawiające, jak i oferentów narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych zgodnie z ogólnym harmonogramem wdrażania zamówień elektronicznych przedstawionym w akapicie pierwszym.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają, w odniesieniu do instytucji zamawiających w rozumieniu art. 2 pkt 1, przepisy mające na celu skuteczne zapobieganie występowaniu przypadków konfliktu interesów w toku postępowań o udzielenie zamówienia podlegających przepisom niniejszej dyrektywy, wykrywanie tych przypadków oraz bezzwłoczne przeciwdziałanie tym przypadkom, w tym na etapach planowania i przygotowywania postępowania, sporządzania dokumentów specyfikujących zamówienie, kwalifikacji kandydatów i oferentów oraz udzielenia zamówienia, tak by uniknąć zakłócenia konkurencji i zapewnić równe traktowanie wszystkich oferentów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają, w odniesieniu do instytucji zamawiających w rozumieniu art. 2 pkt 1, mechanizmy mające na celu skuteczne zapobieganie występowaniu przypadków konfliktu interesów w toku postępowań o udzielenie zamówienia, tak by uniknąć zakłócenia konkurencji i zapewnić równe traktowanie wszystkich wykonawców.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej wszelkie sytuacje, w których osoby, należące do kategorii, o których mowa w ust. 2, wiążą, bezpośrednio lub pośrednio, swój osobisty interes z określonym wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia, co można postrzegać jako zagrożenie dla bezstronnego i obiektywnego pełnienia przez nie ich obowiązków.

Pojęcie konfliktów interesów obejmuje co najmniej wszelkie sytuacje, w których personel lub podejmujący decyzje członkowie instytucji zamawiającej lub jednostki realizującej obsługę zamówień występujący w imieniu instytucji zamawiającej, którzy są zaangażowani w przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub mogą wpłynąć na wynik tej procedury, mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny osobisty lub wspólny interes, który można postrzegać jako zagrożenie dla ich bezstronności i niezależności w kontekście procedury udzielenia zamówienia.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego artykułu „osobisty interes” oznacza względy rodzinne, emocjonalne, ekonomiczne, sympatie polityczne lub inne interesy wspólne dla tych osób oraz kandydatów lub oferentów, w tym sprzeczne interesy zawodowe.

skreślony

Poprawka  115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustępy 2, 3 i 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do przypadków konfliktu interesów dotyczących co najmniej następujących kategorii osób:

skreślony

(a) członków personelu instytucji zamawiającej, jednostki realizującej obsługę zamówień lub członków personelu innych jednostek, którzy uczestniczą w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia;

 

(b) osoby kierującej instytucją zamawiającą i członków organów decyzyjnych tej instytucji, którzy, choć niekoniecznie uczestniczą w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, mogą jednak wpłynąć na jego wynik.

 

3. Państwa członkowskie dopilnowują w szczególności, aby:

 

(a) członkowie personelu, o których mowa w ust. 2 lit. a), byli zobowiązani do ujawnienia każdego konfliktu interesów w stosunku do któregokolwiek z kandydatów lub oferentów, gdy tylko dowiedzą się o takim konflikcie, aby umożliwić instytucji zamawiającej podjęcie środków zaradczych;

 

(b) kandydaci i oferenci byli zobowiązani do złożenia na początku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia dotyczącego występowania jakichkolwiek uprzywilejowanych powiązań z osobami, o których mowa w ust. 2 lit. b), które mogą sprawić, że osoby te zostaną postawione w sytuacji konfliktu interesów. Instytucja zamawiająca wskazuje w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 85, czy dany kandydat lub oferent złożył oświadczenie.

 

W przypadku konfliktu interesów instytucja zamawiająca podejmuje stosowne środki. Środki te mogą obejmować odsunięcie danego członka personelu od uczestnictwa w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zmianę podziału obowiązków i zakresu odpowiedzialności w ramach personelu. W przypadku gdy nie można skutecznie zaradzić konfliktowi interesów stosując inne środki, kandydat lub oferent, którego konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

W przypadku wykrycia uprzywilejowanych powiązań instytucja zamawiająca bezzwłocznie informuje o tym organ nadzoru, wyznaczony zgodnie z art. 84, i podejmuje stosowne środki, aby uniknąć niewłaściwego wpływu na proces udzielania zamówienia i zapewnić równe traktowanie kandydatów i oferentów. W przypadku gdy nie można skutecznie zaradzić konfliktowi interesów stosując inne środki, kandydat lub oferent, którego konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.

 

4. Wszelkie środki podjęte na podstawie niniejszego artykułu są dokumentowane w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 94.

 

Poprawka  116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W zakresie, w jakim obejmują to załączniki III, IV i V, uwagi ogólne do załącznika 1 Unii Europejskiej do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych oraz inne umowy międzynarodowe, którymi związana jest Unia Europejska, wymienione w załączniku V do niniejszej dyrektywy, podmioty zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 3 lit. a) przyznają robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom sygnatariuszy wspomnianych umów traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom Unii. Stosując przepisy niniejszej dyrektywy do wykonawców sygnatariuszy tych umów, podmioty zamawiające przestrzegają tych umów.

1. W zakresie, w jakim obejmują to załączniki III, IV i V, uwagi ogólne do załącznika 1 Unii Europejskiej do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych oraz inne umowy międzynarodowe, którymi związana jest Unia Europejska – w tym zobowiązania powzięte w ramach dwustronnych umów handlowych – wymienione w załączniku V do niniejszej dyrektywy, podmioty zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 3 lit. a) przyznają robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom sygnatariuszy wspomnianych umów traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom Unii. Stosując przepisy niniejszej dyrektywy do wykonawców sygnatariuszy tych umów, podmioty zamawiające przestrzegają tych umów.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie postanawiają, że podmioty zamawiające mogą stosować procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub procedurę negocjacyjną z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie postanawiają, że podmioty zamawiające mogą stosować procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub procedurę negocjacyjną z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie i partnerstwo innowacyjne zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej konieczności należycie uzasadniony przez podmioty zamawiające, termin określony w ust. 1 akapit drugi nie może być zachowany, podmioty zamawiające mogą wyznaczyć termin, który nie może być krótszy niż 20 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej konieczności należycie uzasadniony przez podmioty zamawiające, termin określony w ust. 1 akapit drugi nie może być zachowany, podmioty zamawiające mogą wyznaczyć termin, który nie może być krótszy niż 25 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

 

Pilna konieczność jest podstawą do skrócenia terminu tylko wówczas, gdy nie zaistniała ona z winy podmiotu zamawiającego.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zakazuje się podmiotom zamawiającym ograniczania negocjacji wyłącznie do ceny ofert.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą postanowić, że podmioty zamawiające mogą stosować partnerstwo innowacyjne zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. Państwo członkowskie może podjąć decyzję o niedokonywaniu transpozycji do prawa krajowego procedury partnerstwa innowacyjnego lub o ograniczeniu jej zastosowania do określonych rodzajów zamówień.

1. Państwa członkowskie postanawiają, że podmioty zamawiające mogą stosować partnerstwo innowacyjne zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

W partnerstwach innowacyjnych każdy wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) i c) w kontekście utworzenia zorganizowanego partnerstwa na rzecz opracowania produktu, usługi lub obiektów budowlanych o charakterze innowacyjnym oraz późniejszego zakupu odpowiednich dostaw, usług lub robót budowlanych, pod warunkiem że odpowiadają one uzgodnionym poziomom realizacji i kosztom.

W partnerstwach innowacyjnych każdy wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie w kontekście utworzenia zorganizowanego partnerstwa na rzecz opracowania produktu, usługi lub obiektów budowlanych o charakterze innowacyjnym oraz późniejszego zakupu odpowiednich dostaw, usług lub robót budowlanych, pod warunkiem że odpowiadają one uzgodnionym poziomom realizacji i kosztom. Zamówienie dotyczące utworzenia partnerstwa innowacyjnego jest udzielane wyłącznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. a).

Poprawka  121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organizacja partnerstwa obejmuje kolejne etapy zgodnie z kolejnością kroków w procesie badawczo-innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu wytworzenia produktu lub realizacji usług. W ramach partnerstwa przewiduje się cele pośrednie, które ma osiągnąć partner, oraz płatność wynagrodzenia w odpowiednich ratach. W oparciu o te cele podmiot zamawiający może po każdym etapie postanowić zakończyć partnerstwo i rozpocząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do pozostałych etapów, pod warunkiem że nabył odpowiednie prawa własności intelektualnej.

2. Organizacja partnerstwa obejmuje kolejne etapy zgodnie z kolejnością kroków w procesie badawczo-innowacyjnym, które mogą obejmować etap wytworzenia produktu lub realizacji usług, lub zakończenie prac. Partnerstwo określa cele pośrednie, które ma osiągnąć partner, oraz wynagrodzenia w odpowiednich ratach. W oparciu o te cele podmiot zamawiający może po każdym etapie postanowić zakończyć partnerstwo i rozpocząć nowe postępowanie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do pozostałych etapów, pod warunkiem, że podmiot zamawiający określił w dokumentach specyfikujących zamówienie warunki, na jakich może zadecydować o zakończeniu partnerstwa.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zamówienia udziela się zgodnie z przepisami dotyczącymi procedury negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie określonej w art. 42.

3. W dokumentach specyfikujących zamówienie podmioty zamawiające opisują minimalne wymagania, jakie należy spełnić, oraz kryteria udzielenia zamówienia. Opis ten jest wystarczająco dokładny, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji dotyczącej złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w procedurze.

 

Minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wynosi 35 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu lub w przypadku gdy jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie wykorzystano ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania – 35 dni od daty wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania. Minimalny termin odbioru pierwotnych ofert wynosi 35 dni od daty wysłania zaproszenia do składania ofert.

 

3a. Podmioty zamawiające negocjują z oferentami złożone przez nich pierwotne oferty oraz wszelkie kolejne złożone oferty w celu ulepszenia ich treści, tak by zapewnić lepsze spełnianie przez nie kryteriów udzielenia zamówienia określonych w dokumentach specyfikujących zamówienie.

 

3b. Podczas negocjacji podmioty zamawiające zapewniają równe traktowanie wszystkich oferentów. W tym celu nie udzielają one informacji w sposób dyskryminacyjny, który może zapewnić niektórym oferentom przewagę nad innymi oferentami. Informują one na piśmie wszystkich oferentów, których oferty nie zostały wyeliminowane na podstawie ust. 3 lit. e), o wszelkich zmianach w dokumentach specyfikujących zamówienie innych niż dokumenty określające minimalne wymogi. Przewidują one na rzecz tych oferentów wystarczający okres czasu, umożliwiający im zmodyfikowanie i ponowne złożenie poprawionych ofert uwzględniających te zmiany.

 

3c. Zgodnie z art. 18 podmioty zamawiające nie ujawniają innym uczestnikom informacji poufnych udzielanych przez kandydata biorącego udział w negocjacjach bez zgody tego kandydata. Zgoda ta nie może mieć formy ogólnego zwolnienia, ale musi być wyrażona w odniesieniu do planowanego przekazania określonych informacji.

 

3d. Minimalne wymogi i kryteria udzielenia zamówienia nie podlegają negocjacjom.

 

Po upływie terminu składania ofert a przed rozpoczęciem ich analizowania podmioty zamawiające mogą określić relatywną wagę przypisaną każdemu z elementów składających się na kryterium udzielenia zamówienia określone z wyprzedzeniem w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z art. 76 ust. 4, pod warunkiem, że:

 

(a) kryteria udzielenia zamówienia określone w dokumentach specyfikujących zamówienie lub w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają bez zmian;

 

(b) nie obejmuje to nowych elementów, które mogłyby wpłynąć na przygotowanie ofert; oraz

 

(c) nie prowadzi to do dyskryminacji żadnego oferenta.

 

3e. Procedury dotyczące partnerstwa innowacyjnego mogą zostać podzielone na kolejne etapy w celu ograniczenia liczby ofert będących przedmiotem negocjacji poprzez zastosowanie kryteriów udzielenia zamówienia wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub dokumentach specyfikujących zamówienie. W ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub dokumentach specyfikujących zamówienie podmiot zamawiający wskazuje wyraźnie, czy skorzysta z takiego rozwiązania.

Podczas kwalifikacji kandydatów podmioty zamawiające zwracają szczególną uwagę na kryteria dotyczące zdolności i doświadczenia oferentów w zakresie badań i rozwoju lub opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Instytucje zamawiające mogą ograniczyć liczbę odpowiednich kandydatów, których zaproszą do udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 72 ust. 2.

3f. Podczas kwalifikacji kandydatów instytucje zamawiające zwracają szczególną uwagę na kryteria dotyczące zdolności kandydatów w zakresie badań i rozwoju lub opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Instytucje zamawiające mogą ograniczyć liczbę odpowiednich kandydatów, których zaproszą do udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 72 ust. 2.

Tylko wykonawcy zaproszeni przez podmiot zamawiający po dokonaniu oceny wymaganych informacji mogą przedkładać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb określonych przez podmiot zamawiający, które nie mogą zostać spełnione poprzez istniejące rozwiązania. Zamówienia udziela się wyłącznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. a).

Tylko wykonawcy zaproszeni przez podmiot zamawiający po dokonaniu oceny wymaganych informacji mogą przedkładać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb określonych przez podmiot zamawiający, które nie mogą zostać spełnione poprzez istniejące rozwiązania.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Struktura partnerstwa oraz w szczególności czas trwania i wartość poszczególnych etapów odzwierciedla stopień innowacyjności proponowanego rozwiązania i kolejność działań badawczo-innowacyjnych niezbędnych do opracowania innowacyjnego rozwiązania niedostępnego jeszcze na rynku. Wartość i okres obowiązywania umowy na zakup dostaw, usług lub robót budowlanych wynikających z partnerstwa muszą mieścić się w odpowiednich granicach, biorąc pod uwagę konieczność zwrotu kosztów, w tym kosztów poniesionych przy opracowywaniu innowacyjnego rozwiązania, oraz osiągnięcia odpowiedniego zysku.

4. Podmiot zamawiający dopilnowuje, aby struktura partnerstwa oraz w szczególności czas trwania i wartość poszczególnych etapów odzwierciedlała stopień innowacyjności proponowanego rozwiązania i kolejność działań badawczo-innowacyjnych niezbędnych do opracowania innowacyjnego rozwiązania niedostępnego jeszcze na rynku. Szacowana wartość dostaw, usług lub robót budowlanych nie jest niewspółmierna do inwestycji wymaganych do rozwoju partnerstwa.

Podmioty zamawiające nie stosują partnerstwa innowacyjnego w sposób wykluczający, ograniczający lub zakłócający konkurencję.

 

Poprawka  124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) jeżeli celem zamówienia jest stworzenie lub uzyskanie dzieła sztuki;

(c) jeżeli celem zamówienia jest stworzenie lub uzyskanie dzieła sztuki lub występu artystycznego;

Poprawka  125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) ochrony wynikającej z innych praw wyłącznych.

(iii) ochrony wynikającej z innych praw wyłącznych, w tym prawa własności w stosunku do nieruchomości.

Poprawka  126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyjątek ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów zamówienia;

Wyjątek ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów zamówienia;

Poprawka  127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne, jeżeli – ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej siłą wyższą – terminy przewidziane dla procedury otwartej, procedury ograniczonej lub procedury negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie nie mogą być dotrzymane. Okoliczności przywoływane w celu uzasadnienia pilnej konieczności nie mogą być w żadnym wypadku wywołane przez podmiot zamawiający;

(e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne, jeżeli – ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć – terminy przewidziane dla procedury otwartej, procedury ograniczonej lub procedury negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie nie mogą być dotrzymane. Okoliczności przywoływane w celu uzasadnienia pilnej konieczności nie mogą być w żadnym wypadku wywołane przez podmiot zamawiający;

Poprawka  128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 44 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) jest nieprawidłowa lub niemożliwa do przyjęcia; oraz

(a) jest nieprawidłowa lub niemożliwa do przyjęcia; lub

Poprawka  129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres obowiązywania umowy ramowej nie przekracza czterech lat, poza wyjątkowymi przypadkami, które są należycie uzasadnione, w szczególności ze względu na przedmiot umowy ramowej.

Okres obowiązywania umowy ramowej nie przekracza pięciu lat, poza następującymi przypadkami:

 

(a) przedmiotem umowy ramowej jest świadczenie robót budowlanych lub usług o okresie trwania dłuższym niż pięć lat; lub

 

(b) konieczne jest dokonanie przez wykonawców inwestycji, których okres amortyzacji przekracza pięć lat, lub które są związane z konserwacją, zatrudnieniem pracowników zdolnych wykonać usługi bądź wyszkoleniem własnych pracowników w celu umożliwienia wykonania tych usług.

 

Okres obowiązywania umowy ramowej opiera się na cyklu życia danych robót budowlanych, usługi lub dostawy.

Poprawka  130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Po zawarciu umowy ramowej krąg uczestniczących instytucji zamawiających może być rozszerzony wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

 

(a) umowa ramowa została zawarta przez centralną jednostkę zakupującą;

 

(b) możliwość rozszerzenia została wyraźnie przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu;

 

(c) ramy rozszerzenia można określić za pomocą jasnych kryteriów; oraz

 

(d) wszystkie strony umowy ramowej zgodziły się na to rozszerzenie.

Poprawka  131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku bieżących zakupów, których cechy, jako ogólnie dostępnych na rynku, spełniają wymagania podmiotów zamawiających, podmioty zamawiające mogą stosować dynamiczny system zakupów. Dynamiczny system zakupów jest realizowany jako w pełni elektroniczny proces, otwarty przez cały swój okres ważności dla każdego wykonawcy, który spełnia kryteria kwalifikacji.

1. W przypadku bieżących zakupów towarów i usług, których cechy, jako ogólnie dostępnych na rynku, spełniają wymagania podmiotów zamawiających, podmioty zamawiające mogą stosować dynamiczny system zakupów. Dynamiczny system zakupów jest realizowany jako w pełni elektroniczny proces, otwarty przez cały swój okres ważności dla każdego wykonawcy, który spełnia kryteria kwalifikacji.

Poprawka  132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 46 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) publikują zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, zaznaczając wyraźnie, że dotyczy ono dynamicznego systemu zakupów;

(a) publikują zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, zaznaczając wyraźnie, że dotyczy ono dynamicznego systemu zakupów, oraz opisują zasady funkcjonowania procedury;

Poprawka  133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 46 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Zainteresowani wykonawcy oraz inni uczestnicy dynamicznego systemu zakupów nie mogą być obciążani żadnymi opłatami.

7. Zainteresowani wykonawcy oraz inni uczestnicy dynamicznego systemu zakupów nie mogą być obciążani w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia żadnymi opłatami.

Poprawka  134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty zamawiające mogą stosować aukcje elektroniczne, w których przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub nowe wartości dotyczące niektórych elementów ofert.

1. W przypadku powszechnych na rynku towarów lub usług podmioty zamawiające mogą stosować aukcje elektroniczne, w których przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub nowe wartości dotyczące niektórych elementów ofert.

Poprawka  135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 47 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Aukcja elektroniczna jest oparta na jednym z następujących kryteriów:

3. Aukcja elektroniczna jest oparta na cenach lub nowych wartościach pewnych elementów ofert wskazanych w specyfikacji.

(a) wyłącznie na cenach, jeżeli zamówienia udziela się na podstawie kryterium najniższego kosztu;

 

 

(b) na cenach oraz/lub nowych wartościach aspektów ofert wskazanych w specyfikacji, jeżeli zamówienia udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

 

Poprawka  136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 47 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej podmioty zamawiające dokonują pełnej wstępnej oceny ofert zgodnie z kryterium lub kryteriami udzielenia zamówienia oraz przypisaną im wagą.

5. Przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej podmioty zamawiające dokonują pełnej wstępnej oceny ofert zgodnie z kryteriami udzielenia zamówienia oraz przypisaną im wagą.

Poprawka  137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 47 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Jeżeli zamówienia udziela się na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, do zaproszenia dołącza się również wynik pełnej oceny danej oferty, przeprowadzonej zgodnie ze znaczeniem kryteriów, o którym mowa w art. 76 ust. 5 akapit pierwszy.

6. Do zaproszenia dołącza się również wynik pełnej oceny danej oferty, przeprowadzonej zgodnie ze znaczeniem kryteriów, o którym mowa w art. 76 ust. 5 akapit pierwszy.

Poprawka  138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 49 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Podmiot zamawiający wypełnia swoje obowiązki wynikające z niniejszej dyrektywy, gdy dokonuje zamówień przez korzystanie ze scentralizowanych działań zakupowych, w zakresie, w jakim dane postępowania o udzielenie zamówienia i realizacja umowy są przeprowadzane samodzielnie przez centralną jednostkę zamawiającą na wszystkich etapach – od publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie do końca realizacji umowy lub umów wynikających z postępowania.

3. Podmiot zamawiający wypełnia swoje obowiązki wynikające z niniejszej dyrektywy, gdy dokonuje zamówień przez korzystanie ze scentralizowanych działań zakupowych, w zakresie, w jakim dane postępowania o udzielenie zamówienia i realizacja umowy są przeprowadzane przez centralną jednostkę zamawiającą na wszystkich etapach – od publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie do końca realizacji umowy lub umów wynikających z postępowania.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeden podmiot zamawiający lub więcej podmiotów zamawiających może zgodzić się na przeprowadzenie niektórych konkretnych zamówień wspólnie.

1. Co najmniej dwa podmioty zamawiające lub więcej mogą zgodzić się na przeprowadzenie niektórych konkretnych zamówień wspólnie.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy jeden podmiot zamawiający samodzielnie przeprowadza dane postępowanie o udzielenie zamówienia na wszystkich jego etapach – od publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie do końca realizacji umowy lub umów wynikających z tego postępowania, wspomniany podmiot zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy.

W przypadku przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w całości wspólnie przez zainteresowane podmioty zamawiające, są one wspólnie odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy. Uznaje się, że podmioty zamawiające prowadzą postępowanie o udzielenie zamówienia wspólnie, jeżeli jeden podmiot zamawiający przeprowadza procedurę zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu innych zainteresowanych podmiotów zamawiających.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy określaniu prawa krajowego mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) podmioty zamawiające mogą wybrać przepisy krajowe dowolnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się co najmniej jeden z uczestniczących podmiotów.

Przy określaniu prawa krajowego mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) podmioty zamawiające wybierają przepisy krajowe dowolnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się co najmniej jeden z uczestniczących podmiotów.

Poprawka  142

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 52 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa krajowego mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) lub b), podmioty zamawiające stosują przepisy krajowe państwa członkowskiego podmiotu zamawiającego, który ponosi największą część kosztów.

skreślona

Poprawka  143

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu podmioty zamawiające mogą szukać lub korzystać z porad struktur pomocy administracyjnej, osób trzecich lub uczestników rynku, pod warunkiem że tego rodzaju doradztwo nie wyklucza konkurencji i nie prowadzi do naruszenia zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

W tym celu podmioty zamawiające mogą szukać lub korzystać z porad struktur pomocy administracyjnej, osób trzecich lub uczestników rynku.

Poprawka  144

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Podmioty zamawiające:

 

(i) wyjaśniają w zaproszeniu do udziału w konsultacji rynkowej, jakie informacje będą uznawane za istotne i tym samym mogą zostać przekazane wszystkim potencjalnym oferentom; oraz

 

(ii) szczegółowo wskazują prawa uczestników konsultacji rynkowej i dostępne im procedury, które pozwalają im na ochronę informacji poufnych.

Poprawka  145

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Specyfikacje techniczne, zdefiniowane w załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w dokumentach specyfikujących zamówienie. Precyzuje się w nich wymagane cechy robót budowlanych, usług lub dostaw.

Specyfikacje techniczne przedstawia się w dokumentach specyfikujących zamówienie. Precyzuje się w nich wymagane cechy robót budowlanych, usług lub dostaw, pod warunkiem, że są one związane z przedmiotem zamówienia i współmierne do wartości i celów zamówienia.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku wszystkich zamówień sporządza się specyfikacje techniczne w taki sposób, by zapewnić, że produkty, usługi i roboty budowlane objęte zamówieniem spełniają wymogi prawa w zakresie ochrony danych na etapie projektowania procesu przetwarzania danych osobowych (uwzględnienie ochrony danych już w fazie projektowania).

Poprawka  147

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy obowiązkowe normy dostępności są przyjmowane w drodze unijnego aktu ustawodawczego, specyfikacje techniczne określa się – jeżeli chodzi o kryteria dostępności – przez odniesienie do tego aktu.

W przypadku gdy obowiązkowe normy dostępności są przyjmowane w drodze unijnego aktu ustawodawczego, specyfikacje techniczne określa się – jeżeli chodzi o kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie uniwersalne – przez odniesienie do tego aktu.

Poprawka  148

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji, poprzez odniesienie do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących zasad projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;

(b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji i bez dyskryminacji ze względu na metodę rozwoju, poprzez odniesienie do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących zasad projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważne”;

Poprawka  149

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Etykiety

Certyfikaty i etykiety

Poprawka  150

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy podmioty zamawiające określają cechy środowiskowe, społeczne lub inne cechy obiektów budowlanych, usług lub dostaw pod względem wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w art. 54 ust. 3 lit. a), mogą one wymagać, aby te obiekty budowlane, usługi lub dostawy były opatrzone określoną etykietą, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:

1. W przypadku gdy podmioty zamawiające określają – w specyfikacjach technicznych, kryteriach udzielania zamówień lub klauzulach dotyczących realizacji zamówienia – wymogi lub kryteria środowiskowe, społeczne lub inne, mogą one wymagać określonego certyfikatu lub etykiety na dowód tego, że te roboty budowlane, usługi lub dostawy odpowiadają takim wymogom lub kryteriom, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie następujące warunki:

Poprawka  151

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą wyłącznie cech, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia;

(a) wymagania, które należy spełnić w celu uzyskania etykiety lub certyfikatu są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia;

Poprawka  152

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) wymagania w zakresie etykiet opracowuje się na podstawie danych naukowych lub na podstawie innych kryteriów obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;

(b) wymagania, jakie należy spełnić w celu uzyskania etykiety lub certyfikatu, opracowuje się na podstawie kryteriów obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;

Poprawka  153

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) etykiety są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące się ochroną środowiska;

(c) etykiety lub certyfikaty są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której znaczącą rolę odgrywają wszystkie właściwe zainteresowane podmioty, w tym instytucje rządowe i organizacje pozarządowe;

Poprawka  154

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) etykiety są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

(d) etykiety lub certyfikaty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

Poprawka  155

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) kryteria dotyczące etykiety są określane przez osobę trzecią, która jest niezależna od wykonawcy ubiegającego się o etykietę.

(e) wymagania, jakie należy spełnić w celu uzyskania etykiety lub certyfikatu, są określane przez osobę trzecią, która jest niezależna od wykonawcy ubiegającego się o etykietę lub certyfikat. Stroną trzecią może być konkretny organ krajowy lub rządowy albo organizacja.

Poprawka  156

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające, które wymagają posiadania określonej etykiety, akceptują wszystkie równoważne etykiety, które spełniają wymagania etykiety wskazanej przez podmioty zamawiające. W przypadku produktów, które nie są opatrzone etykietą, podmioty zamawiające akceptują również dokumentację techniczną producenta lub inne odpowiednie środki dowodowe.

Podmioty zamawiające, które wymagają posiadania określonej etykiety lub certyfikatu, akceptują wszystkie równoważne etykiety, które spełniają wymagania konkretnej etykiety lub certyfikatu wskazanego przez podmioty zamawiające. Podmioty zamawiające akceptują również inne odpowiednie środki dowodowe na spełnienie takich wymogów, które mogą obejmować dokumentację techniczną producenta w przypadkach, gdy dla danego wykonawcy etykieta jest niedostępna, lub gdy nie ma on możliwości jej uzyskania we właściwym terminie, pod warunkiem, że brak dostępu nie został spowodowany przez samego wykonawcę. Przedstawienie środków dowodzących równoważności w odniesieniu do uzyskania etykiety spoczywa na oferencie.

Poprawka  157

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli etykieta spełnia warunki przewidziane w ust. 1 lit. b), c), d) i e), lecz określa również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, podmioty zamawiające mogą użyć tych szczegółowych specyfikacji dotyczących danej etykiety lub, w razie potrzeby, ich części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech tego przedmiotu.

2. Jeżeli etykieta lub certyfikat spełnia warunki przewidziane w ust. 1 lit. b), c), d) i e), lecz określa również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, podmioty zamawiające mogą użyć tych szczegółowych specyfikacji dotyczących danej etykiety lub certyfikatu lub, w razie potrzeby, ich części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech tego przedmiotu.

Poprawka  158

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty zamawiające mogą wymagać od wykonawców przedstawienia raportu z testów opracowanego przez uznany organ lub certyfikatu wystawionego przez taki organ jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność ze specyfikacjami technicznymi.

1. Podmioty zamawiające mogą wymagać od wykonawców przedstawienia raportu z testów opracowanego przez uznany organ lub certyfikatu wystawionego przez taki organ jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymogami lub kryteriami określonymi w specyfikacjach technicznych, kryteriach udzielania zamówień lub klauzulach dotyczących realizacji zamówienia.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy podmioty zamawiające wymagają przedstawienia certyfikatów sporządzonych przez uznane organy, potwierdzających zgodność z daną specyfikacją techniczną, podmioty zamawiające akceptują również certyfikaty wystawione przez inne równoważne uznane organy.

W przypadku gdy podmioty zamawiające wymagają przedstawienia certyfikatów sporządzonych przez konkretne organy oceny zgodności, podmioty zamawiające akceptują również certyfikaty wystawione przez inne równoważne uznane organy.

Poprawka  160

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmioty zamawiające akceptują również odpowiednie środki dowodowe inne niż wymienione w ust. 1, takie jak dokumentacja techniczna producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub raportów z testów, o których mowa w ust. 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie.

2. Podmioty zamawiające akceptują również odpowiednie i równoważne środki dowodowe inne niż wymienione w ust. 1, które mogą obejmować dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub raportów z testów, o których mowa w ust. 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, pod warunkiem, że brak dostępu nie jest spowodowany przez samego wykonawcę. Przedstawienie środków dowodzących równoważności w odniesieniu do wymaganych raportów z testów lub certyfikatów spoczywa na oferencie.

Poprawka  161

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 56 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie udostępniają innym państwom członkowskim na ich wniosek wszelkie informacje związane z dowodami i dokumentami przedstawianymi zgodnie z art. 54 ust. 6, art. 55 oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu w celu udowodnienia zgodności z wymaganiami technicznymi. Właściwe organy państwa członkowskiego prowadzenia działalności przekazują te informacje zgodnie z art. 96.

4. Państwa członkowskie udostępniają innym państwom członkowskim na ich wniosek wszelkie informacje związane z dowodami i dokumentami przedstawianymi zgodnie z art. 54 ust. 6, art. 55 oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu. Właściwe organy państwa członkowskiego, w którym wykonawca prowadzi działalność, przekazują te informacje zgodnie z art. 96.

Poprawka  162

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli specyfikacje techniczne są oparte na dokumentach dostępnych zainteresowanym wykonawcom poprzez nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, wystarczające jest zawarcie odniesienia do tych dokumentów.

2. Jeżeli specyfikacje techniczne są oparte na dokumentach dostępnych zainteresowanym wykonawcom poprzez pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, wystarczające jest zawarcie odniesienia do tych dokumentów.

Poprawka  163

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić warianty złożone przez oferenta i spełniające minimalne wymagania określone przez podmioty zamawiające.

Podmioty zamawiające uwzględniają warianty złożone przez oferenta wraz z propozycją bazową i spełniające minimalne wymagania określone przez podmioty zamawiające, jeżeli są one związane z przedmiotem zamówienia.

Poprawka  164

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające wskazują w specyfikacji, czy dopuszczają składanie ofert wariantowych, a jeśli tak – minimalne wymagania, jakie muszą spełniać warianty, oraz wszelkie szczególne wymagania dotyczące ich przedstawienia. W przypadku dopuszczenia wariantów zapewniają również możliwość praktycznego stosowania wybranych kryteriów udzielenia zamówienia do ofert wariantowych spełniających te minimalne wymagania, a także do zgodnych z wymaganiami ofert, które nie mają charakteru wariantowego.

W należycie uzasadnionych przypadkach podmioty zamawiające mogą postanowić, że nie dopuszczają składania ofert wariantowych, pod warunkiem, że wskażą powody podjęcia takiej decyzji w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku gdy okresowe ogłoszenie informacyjne stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie – w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Poprawka  165

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi podmioty zamawiające, które dopuściły składanie ofert wariantowych, nie odrzucają wariantu wyłącznie na podstawie faktu, że jego wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi zamiast zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy zamiast zamówienia na usługi.

2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi podmioty zamawiające nie odrzucają wariantu wyłącznie na podstawie faktu, że jego wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi zamiast zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy zamiast zamówienia na usługi.

Poprawka  166

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zamówienia można dzielić na części jednorodne lub niejednorodne. Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

1. Aby w większej mierze ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do zamówień publicznych, zamówienia można dzielić na części jednorodne lub niejednorodne. Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

Poprawka  167

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy więcej niż jedna część zamówienia może być udzielona temu samemu oferentowi, podmioty zamawiające mogą postanowić, że zawrą odrębną umowę dla każdej z części albo jedną lub więcej umów obejmujących kilka lub wszystkie części.

skreślony

Podmioty zamawiające określają w dokumentach specyfikujących zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, to które części zamówienia mogą być grupowane w ramach jednej umowy.

 

Podmioty zamawiające najpierw ustalają oferty, które w największym stopniu spełniają kryteria udzielenia zamówienia określone zgodnie z art. 76 w odniesieniu do każdej poszczególnej części zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę na więcej niż jedną część zamówienia z oferentem, który nie został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w odniesieniu do wszystkich poszczególnych części objętych tą umową, pod warunkiem że kryteria udzielenia zamówienia określone zgodnie z art. 76 są w większym stopniu spełnione w odniesieniu do wszystkich części zamówienia objętych tą umową. Podmioty zamawiające określają w dokumentach specyfikujących zamówienie metody, jakie zamierzają wykorzystać, aby dokonać takiego porównania. Tego rodzaju metody muszą być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminacyjne.

 

Poprawka  168

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W terminie dwóch miesięcy od udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, podmioty zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Podmioty zamawiające przesyłają ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia nie później niż w terminie 14 dni od udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej.

Poprawka  169

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku niekompletnego lub niespójnego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Komisja skontaktuje się z podmiotem zamawiającym w celu uzyskania brakujących informacji lub wyjaśnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Poprawka  170

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

5. Podmioty zamawiające nie udzielają zamówienia oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalono na podstawie jasnych i wystarczających dowodów, że oferta ta nie jest zgodna z przepisami z zakresu ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, o których mowa w art. 29 ust. 2.

Poprawka  171

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kryteria i zasady, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować kryteria kwalifikacji wymienione w art. 56 dyrektywy 2004/18/WE na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem w szczególności ograniczeń odnośnie do wymagań dotyczących rocznych obrotów, jak przewidziano w ust. 3 akapit drugi wspomnianego artykułu.

2. Kryteria i zasady, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować kryteria kwalifikacji wymienione w art. 56 dyrektywy 2004/18/WE na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem w szczególności ograniczeń odnośnie do wymagań dotyczących rocznych obrotów, przyjmowania oświadczeń własnych, a także europejskiego paszportu zamowień, jak przewidziano w ust. 3 akapit drugi wspomnianego artykułu.

Poprawka  172

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 74 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów stosowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu zastosowanie mają art. 57–60 dyrektywy 2004/18/WE.

3. Do celów stosowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu zastosowanie mają art. 55–60 dyrektywy 2004/18/WE.

Poprawka  173

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 75 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające uznają równoważne certyfikaty jednostek mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Akceptują one także inne dowody stosowania równoważnych środków zapewniania jakości, przedkładane przez wykonawców, którzy nie mają dostępu do takich certyfikatów ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie.

Podmioty zamawiające uznają równoważne certyfikaty jednostek mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Akceptują one także inne dowody stosowania równoważnych środków zapewniania jakości, przedkładane przez wykonawców, którzy nie mają dostępu do takich certyfikatów ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie. Aby uniknąć dyskryminacji oferentów, którzy inwestują czas i pieniądze w certyfikaty, obowiązkiem zapewnienia równoważności z określoną etykietą obarcza się oferenta domagającego się równoważności.

Poprawka  174

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające uznają równoważne certyfikaty jednostek mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Akceptują one także inne dowody stosowania równoważnych środków zarządzania środowiskowego, przedkładane przez wykonawców, którzy nie mają dostępu do takich certyfikatów ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie.

Podmioty zamawiające uznają równoważne certyfikaty jednostek mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Akceptują one także inne dowody stosowania równoważnych środków zarządzania środowiskowego, przedkładane przez wykonawców, którzy nie mają dostępu do takich certyfikatów ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie. Aby uniknąć dyskryminacji oferentów, którzy inwestują czas i pieniądze w certyfikaty, obowiązkiem zapewnienia równoważności z określoną etykietą obarcza się oferenta domagającego się równoważności.

Poprawka  175

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu określonych usług, kryterium, na podstawie którego podmioty zamawiające udzielają zamówień, jest jedno z następujących kryteriów:

1. Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu określonych usług, kryterium, na podstawie którego podmioty zamawiające udzielają zamówień, jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.

(a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie;

 

(b) najniższy koszt.

 

Poprawka  176

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z wyborem dokonanym przez podmiot zamawiający, na podstawie wyłącznie ceny lub przy pomocy podejścia opartego na analizie kosztów i wyników, takiego jak podejście oparte na rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami określonymi w art. 77.

skreślony

Poprawka  177

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu widzenia podmiotu zamawiającego ustala się na podstawie kryteriów związanych z przedmiotem danego zamówienia.

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, o której mowa w ust. 1, z punktu widzenia podmiotu zamawiającego ustala się na podstawie kryteriów związanych z przedmiotem danego zamówienia.

Poprawka  178

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b), inne kryteria związane z przedmiotem danego zamówienia, takie jak:

Kryteria te mogą obejmować, oprócz ceny lub kosztu, aspekty jakościowe, środowiskowe lub społeczne, takie jak:

Poprawka  179

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

(a) jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne, w tym w stosownych przypadkach efektywność kosztowa zamówienia krótkoterminowego, oraz koszty w całym cyklu życia zgodnie z art. 67;

Poprawka  180

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) w przypadku zamówień na usługi oraz zamówień obejmujących zaprojektowanie robót budowlanych można wziąć pod uwagę organizację, kwalifikację i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, co skutkuje tym, że po udzieleniu zamówienia taki personel może zostać zastąpiony wyłącznie za zgodą podmiotu zamawiającego, który musi sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia równoważną organizację i jakość;

(b) jeżeli ma to znaczenie dla realizacji zamówienia – kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia;

Poprawka  181

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia i czas dostarczenia lub realizacji, zobowiązania związane z dostarczaniem części zamiennych oraz bezpieczeństwo dostaw;

(c) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy takie jak termin dostarczenia i czas dostarczenia lub realizacji, zobowiązania związane z dostarczaniem części zamiennych oraz bezpieczeństwo dostaw;

Poprawka  182

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że udzielanie niektórych rodzajów zamówień jest oparte na kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i ust. 2.

skreślony

Poprawka  183

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), podmiot zamawiający określa odpowiednią wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

5. Podmiot zamawiający określa odpowiednią wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Poprawka  184

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 77 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje w odpowiednim zakresie wszystkie poniższe koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, usługi lub obiektów budowlanych, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 22:

1. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje w odpowiednim zakresie wszystkie poniższe koszty, lub ich elementy, ponoszone przez instytucje zamawiające w czasie cyklu życia produktu, usługi lub obiektów budowlanych, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 22:

Poprawka  185

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) zewnętrzne koszty środowiskowe bezpośrednio związane z cyklem życia, o ile można je wyrazić w wartościach pieniężnych i zweryfikować; mogą one obejmować koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne koszty łagodzenia zmiany klimatu.

(b) koszty zewnętrzne, takie jak koszty społeczne lub środowiskowe bezpośrednio związane z cyklem życia, o ile można je wyrazić w wartościach pieniężnych i zweryfikować; mogą one obejmować koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne koszty łagodzenia zmiany klimatu.

Poprawka  186

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy podmioty zamawiające oceniają koszty przy pomocy podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia, określają w dokumentach specyfikujących zamówienie metodykę stosowaną na potrzeby obliczania kosztów cyklu życia. Stosowana metodyka musi spełniać następujące warunki:

2. W przypadku gdy podmioty zamawiające oceniają koszty przy pomocy podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia, określają w dokumentach specyfikujących zamówienie dane, jakie mają podać oferenci, oraz metodę, jaką instytucja zamawiająca będzie stosowała do określania kosztów cyklu życia. Stosowana metoda musi spełniać następujące warunki:

(a) została opracowana na podstawie danych naukowych lub na podstawie innych kryteriów obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminacyjnych;

(a) została opracowana w ścisłych konsultacjach z zainteresowanymi stronami i opiera się na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania i niedyskryminacyjnych;

(b) została ustalona na potrzeby powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

 

(c) jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

(b) jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

(ca) wymagane dane mogą zostać dostarczone przez wykazujących zwykłą staranność wykonawców bez nadmiernych nakładów, w tym wykonawców z państw trzecich.

Podmioty zamawiające pozwalają wykonawcom, w tym wykonawcom z państw trzecich, na stosowanie innej metodyki ustalania kosztów cyklu życia związanych z ich ofertami, pod warunkiem że taka metodyka spełnia wymogi określone w lit. a), b) i c) oraz jest równoważna metodyce wskazanej przez podmiot zamawiający.

 

Poprawka  187

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy wspólna metodyka obliczania kosztów cyklu życia została przyjęta w ramach unijnego aktu ustawodawczego, w tym w drodze aktów delegowanych na podstawie prawodawstwa właściwego dla poszczególnych sektorów, ma ona zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 76 ust. 1, obejmują rachunek kosztów cyklu życia.

3. Każdą wspólną metodykę obliczania kosztów cyklu życia przyjętą w ramach unijnego aktu ustawodawczego, w tym w drodze aktów delegowanych na podstawie prawodawstwa właściwego dla poszczególnych sektorów lub w ramach europejskiej specyfikacji technicznej uznaje się za spełniającą kryteria określone w ust. 2 oraz można ją włączyć do kryteriów udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 76 ust. 1.

Poprawka  188

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

1. Podmioty zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących cen lub kosztów zaproponowanych w ofercie, jeżeli oferta wydaje się być rażąco tania w stosunku do robót budowlanych, dostaw lub usług.

(a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 50% niższe niż średnia cena lub średni koszt pozostałych ofert;

 

(b) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 20% niższe niż cena lub koszt drugiej najtańszej oferty;

 

(c) złożono co najmniej pięć ofert.

 

Poprawka   189

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy oferty wydają się rażąco tanie z innych powodów, podmioty zamawiające mogą również zażądać takich wyjaśnień.

skreślony

Poprawka  190

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą w szczególności dotyczyć:

3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą w szczególności dotyczyć:

 

 

Poprawka  191

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) zgodności, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV lub, w przypadku gdy nie ma to zastosowania, z innymi przepisami zapewniającymi równoważny stopień ochrony;

(d) zgodności z przepisami prawa socjalnego, ochrony środowiska i prawa pracy, o których mowa w art. 29 ust. 2;

Poprawka  192

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) zgodności z wymogami dotyczącymi podwykonawstwa określonymi w art. 81.

Poprawka  193

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, ponieważ jest niezgodna z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, ponieważ jest niezgodna z przepisami prawa socjalnego, ochrony środowiska i prawa pracy, o których mowa w art. 29 ust. 2, lub z prawem w zakresie ochrony danych.

Poprawka  194

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że oferta jest rażąco tania ze względu na fakt otrzymania przez oferenta pomocy państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on w stanie udowodnić w dostatecznym terminie wyznaczonym przez ten podmiot zamawiający, że pomoc ta była zgodna z zasadami rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 107 Traktatu. W przypadku odrzucenia oferty w takich okolicznościach podmiot zamawiający powiadamia o tym fakcie Komisję.

5. Przy składaniu oferty oferenci składają oświadczenie własne, zgodnie z którym nie korzystają w ramach oferty z pomocy państwa niezgodnej z art. 107 TFUE lub która byłaby niezgodna z tym artykułem, gdyby państwo przyznające tę pomoc było państwem członkowskim Unii, oraz dostarczają na żądanie podmiotu zamawiającego wszelkie dokumenty poświadczające ten fakt.

 

Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że oferta jest rażąco tania ze względu na fakt otrzymania przez oferenta pomocy państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on w stanie udowodnić w dostatecznym terminie wyznaczonym przez ten podmiot zamawiający, że pomoc ta była zgodna z zasadami rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 107 Traktatu. W przypadku odrzucenia oferty w takich okolicznościach podmiot zamawiający powiadamia o tym fakcie Komisję.

 

Jeżeli okaże się, że w ramach wybranej oferty oferent korzystał z pomocy państwa, która jest niezgodna z prawem, postępowanie o udzielenie zamówienia musi zostać unieważnione.

Poprawka  195

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 79 a

 

Oferty obejmujące towary pochodzące z państw trzecich

 

1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do ofert obejmujących towary pochodzące z państw trzecich, z którymi Unia nie zawarła wielostronnych lub dwustronnych umów zapewniających przedsiębiorstwom unijnym faktyczny porównywalny dostęp do rynków tych państw. Niniejszy artykuł nie narusza zobowiązań Unii ani jej państw członkowskich wobec państw trzecich.

 

2. Podmioty zamawiające mogą wymagać od oferentów przedstawienia informacji o pochodzeniu produktów zawartych w ofercie oraz ich wartości. Oświadczenia własne są dopuszczalne jako wstępne środki dowodowe. W każdej chwili w toku postępowania podmiot zamawiający może zażądać przedstawienia części lub całości wymaganej dokumentacji. Każda oferta dotycząca zamówienia na dostawy, w której wartość towarów pochodzących z państw trzecich, określonych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Kodeks Celny Wspólnoty1, przekracza 50% całkowitej wartości towarów objętych tą ofertą, może zostać odrzucona. Do celów niniejszego artykułu oprogramowanie wykorzystywane w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych uważa się za towar.

 

3. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu niniejszego ustępu, jeżeli co najmniej dwie oferty są równoważne w świetle kryteriów udzielania zamówienia określonych w art. 76, preferowane są oferty, które nie mogą zostać odrzucone zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego artykułu ceny tych ofert uważa się za równoważne, jeżeli różnice pomiędzy nimi nie przekraczają 3%.

 

Dana oferta nie powinna być preferowana w stosunku do innej zgodnie z akapitem pierwszym, jeżeli jej przyjęcie zobowiązywałoby podmiot zamawiający do nabycia wyposażenia o innych parametrach technicznych niż wyposażenie dotychczas wykorzystywane, w wyniku czego wyposażenie to byłoby niekompatybilne lub powodowałoby techniczne trudności przy użytkowaniu czy konserwacji lub nieproporcjonalnie wysokie koszty.

 

4. Do celów niniejszego artykułu przy ustalaniu wspomnianych w ust. 2 proporcji towarów pochodzących z państw trzecich nie bierze się pod uwagę tych państw trzecich, na które decyzją Rady rozciągnięto korzyści płynące z przepisów niniejszej dyrektywy zgodnie z ust. 1.

 

5. Począwszy od drugiej połowy pierwszego roku następującego po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie dotyczące postępów w wielostronnych bądź dwustronnych negocjacjach w sprawie dostępu przedsiębiorstw Unii do rynków państw trzecich w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą, rezultatów osiągniętych dzięki takim negocjacjom i zastosowania w praktyce wszelkich zawartych umów.

 

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą – w świetle takiego rozwoju wypadków – zmienić postanowienia niniejszego artykułu.

 

_____________

 

1 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

Poprawka  196

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 79b

 

Stosunki z państwami trzecimi w zakresie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi

 

1. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich ogólnych trudnościach prawnych i faktycznych napotkanych i zgłoszonych przez ich przedsiębiorstwa przy ubieganiu się o zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi w państwach trzecich.

 

2. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2014 r., a następnie okresowo, sprawozdanie w sprawie otwierania dostępu do zamówień na usługi w państwach trzecich oraz w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących tego zagadnienia z tymi państwami, w szczególności w ramach Światowej Organizacji Handlu.

 

3. Komisja dokłada wszelkich starań poprzez kontakty z danym państwem trzecim, aby naprawić sytuację, jeżeli na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 2, lub na podstawie innych informacji ustali, że w kontekście udzielania zamówień państwo trzecie:

 

(a) nie przyznaje przedsiębiorstwom mającym siedzibę w Unii rzeczywistego dostępu porównywalnego z dostępem, jaki Unia przyznaje przedsiębiorstwom mającym siedzibę w tym państwie trzecim;

 

(b) nie traktuje przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii tak samo jak przedsiębiorstw krajowych lub nie stwarza im takich samych warunków konkurencji, jakie stwarza przedsiębiorstwom mającym siedzibę w tym państwie trzecim; lub

 

(c) traktuje przedsiębiorstwa mające siedzibę w innych państwach trzecich przychylniej niż przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii.

 

4. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich trudnościach prawnych i faktycznych napotkanych i zgłoszonych przez przedsiębiorstwa mające w nich siedzibę, które wynikają z nieprzestrzegania międzynarodowych przepisów prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV i które przedsiębiorstwa te napotkały, ubiegając się o zamówienia w państwach trzecich.

 

5. W okolicznościach, o których mowa w ust. 3 i 4, Komisja może w dowolnym czasie zaproponować Radzie podjęcie decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu, na okres do określenia w decyzji, udzielania zamówień na usługi:

 

(a) przedsiębiorstwom podlegającym prawu danego państwa trzeciego;

 

(b) przedsiębiorstwom powiązanym z przedsiębiorstwami wymienionymi w lit. a) oraz posiadającymi zarejestrowaną siedzibę na terenie Unii, jednakże nieposiadającymi żadnych bezpośrednich i skutecznych powiązań z gospodarką żadnego państwa członkowskiego;

 

(c) przedsiębiorstwom składającym oferty, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi pochodzące z danego państwa trzeciego.

 

Rada, decydując większością kwalifikowaną, podejmuje działania w jak najkrótszym czasie.

 

Komisja może zaproponować takie działania z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego.

 

6. Niniejszy artykuł nie narusza zobowiązań Unii w odniesieniu do państw trzecich wynikających z międzynarodowych umów w zakresie zamówień publicznych, a w szczególności zobowiązań w ramach WTO.

Poprawka  197

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające mogą określić szczególne warunki związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem że zostają one wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie lub specyfikacjach. Warunki te mogą dotyczyć w szczególności aspektów społecznych i środowiskowych. Mogą również obejmować wymóg przewidzenia przez wykonawców zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem związanym ze wzrostami cen, które są wynikiem wahań cenowych i które mogą istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Podmioty zamawiające mogą określić szczególne warunki związane z przedmiotem i realizacją zamówienia, pod warunkiem że zostają one wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie lub specyfikacjach. Warunki te mogą obejmować aspekty gospodarcze, związane z innowacyjnością, środowiskowe, społeczne lub związane z zatrudnieniem.

Poprawka  198

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmiot zamawiający może zażądać albo zostać zobowiązany przez państwo członkowskie do zażądania od oferenta w dokumentach specyfikujących zamówienie, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców.

1. Podmiot zamawiający żąda od oferenta w dokumentach specyfikujących zamówienie, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców.

Poprawka  199

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 81 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Po wybraniu oferenta przekazuje on podmiotom zamawiającym informacje o nazwie/imionach i nazwiskach, danych kontaktowych i przedstawicielach prawnych podwykonawców oraz o wszelkich zmianach tych informacji podczas okresu trwania umowy. Każdy podwykonawca w łańcuchu podwykonawców przekazuje te informacje oferentowi za pośrednictwem bezpośredniego wykonawcy podwykonawcy. Każdy podwykonawca dba o aktualizację tych informacji podczas okresu trwania umowy.

Poprawka  200

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 81 – ustępy 3 a i 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Państwa członkowskie dbają o to, by podwykonawcy przestrzegali też wszystkich obowiązkowych przepisów prawnych, ustawowych lub administracyjnych obowiązujących w państwie członkowskim, w którym realizuje się zamówienie, co obejmuje obowiązki, o których mowa w art. 29 ust. 2. W tym celu państwa członkowskie mogą przewidzieć system odpowiedzialności w łańcuchu podwykonawców, tak by bezpośredni wykonawca podwykonawcy był odpowiedzialny w razie gdy podwykonawca nie przestrzega jednego z tych przepisów lub jest niewypłacalny. Jeżeli bezpośredni wykonawca jest niewypłacalny, system taki powinien przewidywać, że odpowiedzialny jest kolejny nadrzędny wypłacalny bezpośredni wykonawca w łańcuchu podwykonawców, włącznie z głównym wykonawcą.

 

3b. Państwa członkowskie mogą w ramach prawa krajowego wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące odpowiedzialności.

Poprawka  201

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 2 – wprowadzenie – litery -a) i –a a) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Modyfikację umowy w okresie jej obowiązywania uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że zamówienie różni się istotnie od pierwotnego zamówienia. W każdym przypadku, nie naruszając przepisów ust. 3 i 4, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

2. Nie naruszając przepisów ust. 3 i 4, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 

(-a) modyfikacja zmienia charakter zamówienia;

 

(-aa) modyfikacja powoduje zmianę kontrahenta;

Poprawka  202

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) modyfikacja rozszerza znacznie zakres zamówienia w taki sposób, by objąć dostawy, usługi lub roboty budowlane początkowo nim nieobjęte.

(c) modyfikacja rozszerza znacznie przedmiot zamówienia w taki sposób, by objąć dostawy, usługi lub roboty budowlane początkowo nim nieobjęte.

Poprawka  203

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zmiana kontrahenta stanowi istotną modyfikację w rozumieniu ust. 1.

skreślony

Poprawka  204

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akapit pierwszy nie ma jednakże zastosowania w przypadku, gdy inny wykonawca, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, zostaje następcą prawnym pod tytułem szczególnym lub ogólnym pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

Litera (-aa) ustępu 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy inny wykonawca, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, zostaje następcą prawnym pod tytułem szczególnym lub ogólnym pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa, przekazania majątku lub aktywów między przedsiębiorstwami lub przejęcia kontrahenta w wyniku jego upadłości, pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia stosowania niniejszej dyrektywy lub w przypadku przejęcia przez podmiot zamawiający statusu sygnatariusza głównego wykonawcy na podstawie przepisów państwa członkowskiego zgodnych z art. 81.

Poprawka  205

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji wyrazić można w wielkościach pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w art. 12 i jest niższa niż 5% ceny pierwotnego zamówienia, pod warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku gdy wprowadzanych jest kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę należy ocenić na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji wyrazić można w wielkościach pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w art. 12 lub jest niższa niż 10% ceny pierwotnego zamówienia, pod warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku gdy wprowadzanych jest kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę należy ocenić na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

Poprawka  206

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. modyfikacji nie uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej zakres może ulec zmianie z powodu:

 

(a) znaczących innowacji lub zmian technologicznych;

 

(b) trudności technicznych w eksploatacji lub utrzymaniu wymagających interwencji pierwotnego wykonawcy;

 

(c) koniecznego wykonania nadzwyczajnych i nieprzewidzianych robót, usług lub dostaw, które nie mogą być pod względem technicznym lub ekonomicznym oddzielone od głównego zamówienia bez spowodowania poważniejszych zakłóceń u podmiotu zamawiającego.

Poprawka  207

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Modyfikacji umów nie uznaje się za istotne w rozumieniu ust. 1, o ile przewidziano je w dokumentach specyfikujących zamówienie w jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach rewizji lub opcjach. Tego rodzaju klauzule podają zakres i charakter możliwych modyfikacji lub opcji, a także warunki, na jakich można je stosować. Nie mogą one przewidywać modyfikacji ani opcji, które zmieniłyby ogólny charakter zamówienia.

5. Modyfikacji umów nie uznaje się za istotne w rozumieniu ust. 1, o ile przewidziano je w dokumentach specyfikujących zamówienie w jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach rewizji lub opcjach albo w formie klauzuli zmiany cen. Tego rodzaju klauzule podają zakres i charakter możliwych modyfikacji lub opcji, a także warunki, na jakich można je stosować. Nie mogą one przewidywać modyfikacji ani opcji, które zmieniłyby ogólny charakter zamówienia.

Poprawka  208

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Dla celu obliczenia ceny, o której mowa w niniejszym artykule w ust. 4, aktualizowana cena jest wartością referencyjną w przypadku gdy umowa zawiera klauzulę indeksacji.

Poprawka  209

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Podmioty zamawiające nie mogą wykorzystywać modyfikacji umowy w następujących przypadkach:

7. Podmioty zamawiające nie mogą powoływać się na przepisy niniejszego artykułu dotyczącego modyfikacji umowy, jeżeli jej modyfikacja miałaby służyć zrekompensowaniu ryzyka związanego ze wzrostami cen, przed którymi zabezpieczył się wykonawca.

(a) jeżeli modyfikacja ta miałaby zaradzić niedociągnięciom w realizacji zamówienia ze strony wykonawcy lub skutkom, którym można zaradzić przez wyegzekwowanie zobowiązań umownych;

 

(b) jeżeli modyfikacja miałaby służyć zrekompensowaniu ryzyka związanego ze wzrostami cen, przed którymi zabezpieczył się wykonawca.

 

Poprawka  210

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) wyjątki przewidziane w art. 21 przestają obowiązywać w następstwie nabycia przez podmiot prywatny udziału w osobie prawnej, której udzielono zamówienia, zgodnie z art. 21 ust. 4;

(a) wyjątki przewidziane w art. 21 przestają obowiązywać w następstwie nabycia przez podmiot prywatny udziału w osobie prawnej, której udzielono zamówienia, zgodnie z art. 21 ust. 4, z wyjątkiem niedających kontroli lub prawnie obowiązujących form udziału podmiotów prywatnych;

Uzasadnienie

Taki przepis nie jest konieczny w ustawodawstwie UE dotyczącym udzielania zamówień publicznych. Kwestia ta może być wystarczająco uregulowana na mocy ustawodawstwa krajowego.

Poprawka  211

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie zapewniają podmiotom zamawiających możliwość rozwiązania umowy ramowej w okresie jej obowiązywania, na warunkach określonych przez obowiązujące w ich kraju prawo umów, jeżeli wykonawca wykazuje znaczące lub ciągłe uchybienia w realizacji jakiegokolwiek zasadniczego wymogu określonego w umowie.

Poprawka  212

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty zamawiające zamierzające udzielić zamówienia na usługi, o których mowa w art. 84, informują o swoim zamiarze za pomocą ogłoszenia o zamówieniu.

1. Podmioty zamawiające zamierzające udzielić zamówienia publicznego na usługi, o których mowa w art. 84, informują o swoim zamiarze za pomocą okresowego ogłoszenia informacyjnego, opublikowanego i zawierającego informacje, o których mowa w części A załącznika XVIII. Okresowe ogłoszenie informacyjne informuje o tym, że zamówienie zostanie udzielone bez dalszej publikacji, i zaprasza zainteresowanych wykonawców do wyrażenia zainteresowania udziałem na piśmie.

Poprawka  213

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają informacje określone w załączniku XVIII zgodnie ze standardowymi formularzami. Komisja ustanawia standardowe formularze. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 100.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w załączniku XVIII część B, zgodnie ze standardowymi formularzami. Komisja ustanawia standardowe formularze. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 100.

Poprawka  214

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie procedury udzielania zamówień objętych zakresem niniejszego rozdziału, zapewniając pełną zgodność z zasadami przejrzystości i równego traktowania wykonawców oraz umożliwiając podmiotom zamawiającym uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług.

1. Państwa członkowskie wprowadzają uproszczone procedury, zgodne z art. 85 ust. 1, dotyczące udzielania zamówień objętych zakresem niniejszego rozdziału, zapewniając pełną zgodność z zasadami przejrzystości i równego traktowania wykonawców oraz umożliwiając podmiotom zamawiającym uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług.

Poprawka  215

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają podmiotom zamawiającym możliwość uwzględnienia konieczności zagwarantowania jakości, ciągłości, dostępności, możliwości korzystania z usług i ich kompleksowości, szczególnych potrzeb różnych kategorii użytkowników, kwestii ich zaangażowania i upodmiotowienia, a także innowacyjności. Państwa członkowskie mogą także postanowić, że wyboru usługodawcy nie dokonuje się wyłącznie w oparciu o kryterium ceny za realizację usługi.

2. Państwa członkowskie zapewniają podmiotom zamawiającym możliwość uwzględnienia konieczności zagwarantowania wysokiej jakości, ciągłości, dostępności, przystępności, możliwości korzystania z usług i ich kompleksowości, szczególnych potrzeb różnych kategorii użytkowników, w tym grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i słabszych grup społecznych, kwestii ich zaangażowania i upodmiotowienia, a także innowacyjności. Państwa członkowskie zapewniają, że wyboru usługodawcy nie dokonuje się wyłącznie w oparciu o kryterium ceny za realizację usługi, lecz także z uwzględnieniem kryteriów jakości i zrównoważoności usług społecznych.

Poprawka  216

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Egzekwowanie przepisów

Wdrażanie i egzekwowanie przepisów przez właściwe organy i struktury

Poprawka  217

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z dyrektywą Rady 92/13/EWG państwa członkowskie zapewniają właściwe stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy poprzez zagwarantowanie skutecznych, dostępnych i przejrzystych mechanizmów, które uzupełniają obowiązujący system na potrzeby weryfikacji decyzji podjętych przez instytucje zamawiające.

1. Aby należycie zapewnić właściwe i skuteczne wdrożenie, państwa członkowskie dopilnowują, by przynajmniej zadania określone w niniejszym artykule były realizowane przez co najmniej jeden organ lub co najmniej jedną strukturę. Wskazują one Komisji wszystkie organy lub struktury odpowiedzialne za te zadania.

Poprawka  218

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie zapewniają monitorowanie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, w tym wdrażania projektów współfinansowanych przez Unię, aby wykrywać zagrożenia dla interesów finansowych Unii. Takie monitorowanie służy zapobieganiu ewentualnym przypadkom nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów i innym poważnym nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu.

 

W przypadku gdy organy lub struktury monitorujące stwierdzą wystąpienie konkretnych naruszeń lub problemów systemowych, zapewniają one przekazanie tych spraw krajowym organom kontroli, sądom lub innym właściwym organom lub strukturom, takim jak rzecznik praw obywatelskich, parlamenty narodowe lub ich komisje.

Poprawka  219

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Wyniki działań monitorujących prowadzonych zgodnie z ust. 2 są udostępniane publicznie za pomocą odpowiednich kanałów informacji. W szczególności państwa członkowskie publikują co najmniej co dwa lata przegląd najczęstszych przyczyn nieprawidłowego stosowania lub niepewności prawnej, w tym ewentualnych strukturalnych lub powracających problemów w stosowaniu przepisów, ewentualnych przypadków nadużyć finansowych i innych niezgodnych z prawem zachowań.

 

Państwa członkowskie przekazują Komisji raz na dwa lata ogólny przegląd krajowej polityki zamówień publicznych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, przedstawiający odnośne krajowe plany działania i inicjatywy oraz ich praktyczne wdrażanie, jeśli dane te są znane. Podają również wskaźnik powodzenia MŚP w uzyskiwaniu zamówień publicznych. Jeżeli jest on niższy niż 50% wartości zamówień udzielonych MŚP, państwa członkowskie wskazują, czy podejmowane są jakieś inicjatywy, by ten wskaźnik zwiększyć.

 

Na podstawie otrzymanych danych Komisja przedkłada regularnie sprawozdanie w sprawie wdrażania i wzorcowych rozwiązań w ramach takich działań na rynku wewnętrznym.

Poprawka  220

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Państwa członkowskie dopilnowują, aby wskazówki dotyczące wykładni i stosowania prawa Unii w zakresie udzielania zamówień publicznych były dostępne nieodpłatnie, co pomoże podmiotom zamawiającym i wykonawcom, a w szczególności MŚP, poprawnie stosować się do unijnych zasad udzielania zamówień publicznych.

Poprawka  221

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. Nie naruszając ogólnych procedur i metod pracy ustanowionych przez Komisję do celów komunikacji i kontaktów z państwami członkowskimi, państwa członkowskie wyznaczają punkt kontaktowy odpowiedzialny za współpracę z Komisją w zakresie stosowania prawa Unii i wykonania jej budżetu na podstawie art. 17 TFUE oraz art. 317 TFUE.

Poprawka  222

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 –ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1e. Podmioty zamawiające przechowują, przynajmniej w okresie realizacji zamówienia, kopie wszystkich zawartych umów o wartości co najmniej:

 

(a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy lub zamówień na usługi;

 

(b) 10 000 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Poprawka  223

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 93

skreślony

1. Państwa członkowskie powołują jeden niezależny organ odpowiedzialny za nadzór i koordynację działań wdrażających (zwany dalej „organem nadzoru”). Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o jego wyznaczeniu.

 

Nadzorowi temu podlegają wszystkie podmioty zamawiające.

 

2. Właściwe organy uczestniczące w działaniach wdrażających są zorganizowane w sposób, który pozwala uniknąć konfliktu interesów. System nadzoru publicznego musi być przejrzysty. W tym celu publikuje się wszelkie wytyczne i opinie, a także sprawozdanie roczne przedstawiające wdrażanie i stosowanie przepisów ustanowionych niniejszą dyrektywą.

 

Sprawozdanie roczne obejmuje następujące elementy:

 

(a) wskaźnik powodzenia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w uzyskiwaniu zamówień; w przypadku gdy udział MŚP pod względem wartości udzielonych zamówień wynosi poniżej 50%, w sprawozdaniu należy przedstawić analizę przyczyn takiego stanu rzeczy;

 

(b) ogólny przegląd realizacji polityki zamówień publicznych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym procedur uwzględniających aspekty związane z ochroną środowiska, włączeniem społecznym, w tym dostępnością dla osób niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem innowacyjności;

 

(c) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów i innych poważnych nieprawidłowości w dziedzinie zamówień publicznych, w tym mających wpływ na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii.

 

3. Organ nadzoru odpowiada za realizację następujących zadań:

 

(a) monitorowanie stosowania przez podmioty zamawiające przepisów dotyczących zamówień publicznych i odpowiednich praktyk, w szczególności w odniesieniu do centralnych jednostek zakupujących;

 

(b) udzielanie porad prawnych podmiotom zamawiającym w zakresie interpretacji przepisów i zasad dotyczących zamówień publicznych oraz zastosowania tych przepisów w konkretnych przypadkach;

 

(c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i wytycznych w sprawie budzących powszechne zainteresowanie kwestii związanych z interpretacją oraz stosowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, w sprawie często zadawanych pytań oraz trudności systemowych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, w kontekście przepisów niniejszej dyrektywy oraz stosownego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

 

(d) ustanawianie oraz stosowanie systemów kompleksowych i skutkujących podjęciem działania wskaźników ostrzegawczych, służących zapobieganiu przypadkom nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów i innym poważnym nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;

 

(e) zwracanie uwagi właściwych organów krajowych, w tym organów kontroli, na konkretne wykryte naruszenia i problemy systemowe;

 

(f) analizowanie skarg od obywateli i przedsiębiorstw w sprawie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w konkretnych przypadkach i przekazywanie tych analiz do właściwych podmiotów zamawiających, które mają obowiązek wziąć je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a w przypadku pominięcia danej analizy są zobowiązane do wyjaśnienia powodów jej nieuwzględnienia;

 

(g) monitorowanie decyzji podejmowanych przez sądy i organy krajowe w następstwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego stwierdzających naruszenia unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w związku z projektami współfinansowanymi przez Unię; organ nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wszelkie naruszenia unijnych procedur udzielania zamówień, w przypadku gdy są one związane z zamówieniami finansowanymi, bezpośrednio lub pośrednio, ze środków Unii Europejskiej.

 

Zadania, o których mowa w lit. e), pozostają bez uszczerbku dla wykonywania praw do środków odwoławczych na mocy prawa krajowego lub w ramach systemu ustanowionego na podstawie dyrektywy 92/13/EWG.

 

Państwa członkowskie uprawniają organ nadzoru do kierowania naruszeń wykrytych w toku prowadzonych przez ten organ działań monitorujących i doradztwa prawnego do jurysdykcji, która jest właściwa na mocy prawa krajowego do celów weryfikacji decyzji podmiotów zamawiających.

 

4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i metod pracy ustanowionych przez Komisję do celów komunikacji i kontaktów z państwami członkowskimi, organ nadzoru działa jako właściwy punkt kontaktowy dla Komisji, gdy monitoruje ona stosowanie prawa unijnego oraz wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgłasza on do Komisji wszelkie przypadki naruszenia niniejszej dyrektywy w postępowaniach o udzielenie zamówienia w odniesieniu do zamówień, które są bezpośrednio lub pośrednio finansowane przez Unię.

 

Komisja może w szczególności przekazać organowi nadzoru rozpatrzenie konkretnych spraw, jeżeli nie została jeszcze zawarta umowa lub można nadal przeprowadzić postępowanie odwoławcze. Może ona również powierzyć organowi nadzoru przeprowadzenie działań monitorujących niezbędnych do zapewnienia wykonania środków, do których wdrożenia państwa członkowskie są zobowiązane w celu naprawy stwierdzonego przez Komisję naruszenia unijnych przepisów i zasad dotyczących zamówień publicznych.

 

Komisja może zobowiązać organ nadzoru do przeprowadzenia analizy domniemanych naruszeń unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych mających wpływ na projekty współfinansowane z budżetu Unii. Komisja może zlecić organowi nadzoru wykonanie działań następczych w odniesieniu do określonych spraw oraz dopilnowanie, aby właściwe organy krajowe, stosując się do jego zaleceń, podjęły odpowiednie środki w związku z naruszeniami unijnych przepisów mających wpływ na realizację współfinansowanych projektów.

 

5. Działania w zakresie kontroli oraz egzekwowania przepisów prowadzone przez organ nadzoru w celu zapewnienia zgodności decyzji podmiotów zamawiających z niniejszą dyrektywą i ogólnymi zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie mogą zastępować ani naruszać roli Komisji jako instytucji stojącej na straży Traktatu. W przypadku gdy Komisja postanawia przekazać rozpatrzenie konkretnej sprawy, zachowuje również prawo do podejmowania interwencji zgodnie z uprawnieniami powierzonymi jej na mocy Traktatu.

 

6. Instytucje zamawiające przekazują krajowemu organowi nadzoru pełny tekst wszystkich zawartych umów o wartości równej lub przekraczającej:

 

(a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy lub zamówień na usługi;

 

(b) 10 000 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane.

 

7. Nie naruszając krajowych przepisów dotyczących dostępu do informacji oraz zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, organ nadzoru zapewnia nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do zawartych umów, o których mowa w ust. 6. Dostępu do pewnych części umów można odmówić, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, mogłoby zaszkodzić uzasadnionym interesom handlowym wykonawców publicznych lub prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.

 

Dostęp do części, które mogą być ujawnione, zapewnia się w rozsądnym terminie i nie później niż 45 dni od daty wniosku.

 

Wnioskodawcy składający wniosek o uzyskanie dostępu do umowy nie muszą wykazać żadnego bezpośredniego ani pośredniego interesu w związku z daną umową. Należy zezwolić odbiorcy informacji na ich upublicznienie.

 

8. Podsumowanie wszystkich działań prowadzonych przez organ nadzoru zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w ust. 2.

 

Poprawka  224

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 94 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmioty zamawiające są zobowiązane przechowywać stosowne informacje na temat każdego zamówienia, każdej umowy ramowej oraz każdego przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Informacje te muszą być wystarczające, aby umożliwić im przedstawienie w późniejszym terminie uzasadnienia dla decyzji podjętych w odniesieniu do:

1. Podmioty zamawiające są zobowiązane przechowywać stosowne informacje na temat każdego zamówienia, każdej umowy ramowej oraz każdego przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, co dotyczy wszystkich zamówień publicznych, których wartość jest równa progom ustalonym w art. 12 lub je przewyższa. Informacje te muszą być wystarczające, aby umożliwić im przedstawienie w późniejszym terminie uzasadnienia dla decyzji podjętych w odniesieniu do:

Poprawka  225

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 94 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające dokumentują przebieg wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia, bez względu na to, czy są one prowadzone za pomocą środków elektronicznych czy bez ich użycia. W tym celu dokumentują one wszystkie etapy postępowania o udzielenie zamówienia, w tym wszelką komunikację z wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, przygotowywanie ofert, ewentualne prowadzenie dialogu lub negocjacji, kwalifikację kandydatów i udzielenie zamówienia.

Podmioty zamawiające dokumentują przebieg wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia, bez względu na to, czy są one prowadzone za pomocą środków elektronicznych czy bez ich użycia. W tym celu zapewniają sobie wystarczające dokumenty w celu uzasadnienia decyzji podejmowanych na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, dotyczące komunikacji z wykonawcami, przygotowywania ofert, ewentualnego prowadzenia dialogu lub negocjacji, kwalifikacji kandydatów i udzielenia zamówienia.

Poprawka  226

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 95 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organy ustanowione lub powołane zgodnie z art. 93 przedkładają Komisji sprawozdanie z wdrażania obejmujące dane statystyczne za każdy rok, sporządzone w oparciu o standardowy formularz, najpóźniej do dnia 31 października następnego roku.

1. Państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie statystyczne za każdy rok, sporządzone w oparciu o standardowy formularz, najpóźniej do dnia 31 października następnego roku.

Poprawka  227

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 95 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby sprawozdanie to zawierało co najmniej liczbę i wartość udzielonych zamówień, w podziale na kategorie działalności, których dotyczą art. 5–11, oraz wszelkie inne informacje niezbędne do weryfikacji prawidłowego stosowania Porozumienia. Obejmuje to liczbę i wartość zamówień udzielonych w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, w podziale na przesłanki, o których mowa w art. 44, oraz na kategorie działalności, których dotyczą art. 5–11. Sprawozdanie uwzględnia również państwo członkowskie lub państwo trzecie zwycięskich wykonawców.

3. W odniesieniu do wszystkich zamówień powyższej progów ustanowionych w art. 12 państwa członkowskie dopilnowują, aby sprawozdanie to zawierało co najmniej liczbę i wartość udzielonych zamówień w podziale na kategorie działalności, których dotyczą art. 5–11, oraz wszelkie inne informacje niezbędne do weryfikacji prawidłowego stosowania Porozumienia w sprawie zamówień rządowych zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu.

Poprawka  228

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 95 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja ustanawia standardowy formularz na potrzeby sporządzania rocznego sprawozdania z wdrażania obejmującego dane statystyczne, o którym mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 100.

5. Komisja ustanawia standardowy formularz na potrzeby sporządzania rocznego sprawozdania obejmującego dane statystyczne, o którym mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 100.

Poprawka  229

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 96 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pomoc dla podmiotów zamawiających i przedsiębiorstw

Pomoc dla podmiotów zamawiających

Poprawka  230

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 96 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają struktury wsparcia technicznego, aby zapewniać podmiotom zamawiającym doradztwo prawne i gospodarcze, przekazywać im wytyczne i udzielać im pomocy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia. Państwa członkowskie zapewniają także każdemu podmiotowi zamawiającemu możliwość uzyskania kompetentnej pomocy i doradztwa w indywidualnych sprawach.

1. Państwa członkowskie udostępniają struktury wsparcia technicznego, aby zapewniać podmiotom zamawiającym informacje prawne i gospodarcze, przekazywać im wytyczne i udzielać im pomocy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia. Państwa członkowskie zapewniają także każdemu podmiotowi zamawiającemu możliwość uzyskania pomocy technicznej i informacji w indywidualnych sprawach, zwłaszcza w odniesieniu do treści art. 70, 71, 74 i 81.

Poprawka  231

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 96 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Aby poprawić dostęp wykonawców do postępowań o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności MŚP, oraz zagwarantować poprawne zrozumienie przepisów niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie zapewniają możliwość uzyskania odpowiedniej pomocy, w tym za pomocą środków elektronicznych lub istniejących sieci wsparcia w sprawach gospodarczych.

skreślony

Poprawka  232

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 96 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wykonawcom, którzy zamierzają wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w innym państwie członkowskim, udostępnia się pomoc administracyjną w tym konkretnym zakresie. Pomoc ta obejmuje co najmniej wymogi administracyjne w danym państwie członkowskim, a także ewentualne obowiązki związane z zamówieniami elektronicznymi.

skreślony

Poprawka  233

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 96 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby zainteresowani wykonawcy mieli łatwy dostęp do odpowiednich informacji na temat obowiązków związanych z podatkami, ochroną środowiska, a także przepisów prawa socjalnego i prawa pracy obowiązujących w państwie członkowskim, regionie lub miejscowości, w których mają być realizowane roboty budowlane lub mają być świadczone usługi, mających zastosowanie do robót budowlanych przeprowadzanych na danym terenie lub usług świadczonych podczas realizacji zamówienia.

skreślony

Poprawka  234

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 96 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Do celów ust. 1, 2 i 3 państwa członkowskie mogą powołać jeden organ bądź kilka organów lub jednostek administracyjnych Państwa członkowskie zapewniają właściwą koordynację działań między tymi organami i strukturami.

skreślony

Poprawka  235

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 97 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy i wprowadzają środki mające zwiększyć skuteczność ich wzajemnej współpracy, aby zapewnić wymianę informacji w kwestiach, o których mowa w art. 56, 75 oraz 79. Zapewniają również zachowanie poufności wymienianych przez nie informacji.

1. Państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy i wprowadzają środki mające zwiększyć skuteczność ich wzajemnej współpracy, aby zapewnić wymianę informacji w kwestiach, o których mowa w art. 71, 72, 56, 75 oraz 79. Zapewniają również zachowanie poufności wymienianych przez nie informacji.

Poprawka  236

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 97 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do celów niniejszego artykułu państwa członkowskie wyznaczają jeden lub więcej punktów kontaktowych, których dane przekazują innym państwom członkowskim, organom nadzoru i Komisji. Państwa członkowskie publikują i regularnie aktualizują wykaz punktów kontaktowych. Za koordynację tych punktów kontaktowych odpowiada organ nadzoru.

skreślony

Poprawka  237

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 98 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 i 95, następuje na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 4, 35, 38, 25, 65, 70, następuje na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Poprawka  238

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 98 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 i 95, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4, 35, 38, 25, 65, 70 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka  239

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 2 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) procedury dotyczące alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej, wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym lub przyznawania świadectw bezpieczeństwa, zgodnie z dyrektywami 95/18/WE, 2001/14/WE i 2004/49/WE.

Poprawka  240

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 3 – litera d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Towarowy transport kolejowy

Transport kolejowy

Poprawka  241

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 3 – litera d) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pasażerski transport kolejowy

skreślony

Brak

 

Poprawka  242

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VIII – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) „norma” oznacza specyfikację techniczną zatwierdzoną przez uznaną instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe i która należy do jednej z następujących kategorii:

(2) „norma” oznacza specyfikację techniczną ustanowioną w drodze konsensusu i zatwierdzoną przez uznaną organizację normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe i która należy do jednej z następujących kategorii:

Poprawka  243

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VIII – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) „wspólna specyfikacja techniczna” oznacza specyfikację techniczną określoną zgodnie z procedurą uznaną przez państwa członkowskie lub zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [XXX] w sprawie normalizacji europejskiej [oraz zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE], która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

(4) „wspólna specyfikacja techniczna” oznacza specyfikację techniczną określoną zgodnie z procedurą uznaną przez państwa członkowskie lub – w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych – zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej1;

 

_________________

 

1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

Poprawka  244

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kod CPV

Opis

Kod CPV

Opis

79611000-0; od 85000000-9 do 85323000-9

 

(z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2):

Usługi zdrowotne i społeczne

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8;

od 85000000-9 do 85323000-9 (z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2); i 98133100-5 i 98200000-5

Usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); od 92000000-1 do 92700000-8 (z wyjątkiem 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); od 92000000-1 do 92700000-8 (z wyjątkiem 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

75300000-9

Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

75300000-9

Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego1

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Świadczenia społeczne

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Świadczenia społeczne

98000000-3

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

98000000-3; 55521100-9

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

98120000-0

Usługi świadczone przez związki zawodowe

98120000-0

Usługi świadczone przez związki zawodowe

98131000-0

Usługi religijne

98131000-0

Usługi religijne

 

 

Od 80100000-5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000- 9, 80533100-0, 80533200-1)

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 

od 79100000-5 do 79140000-7

Usługi pomocy prawnej w zakresie, w jakim nie są wyłączone na mocy art. 19 lit. b) ust. 1 lit. b)

______________________

1 Usługi te nie są objęte niniejszą dyrektywą w przypadku gdy są organizowane jako usługi świadczone w interesie ogólnym innym niż interes gospodarczy. Państwa członkowskie mają swobodę w zakresie organizacji świadczenia obowiązkowych usług socjalnych lub innych usług jako usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym lub jako usług świadczonych w interesie ogólnym innym niż interes gospodarczy.

Poprawka  245

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik XVIII – Część

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

CZĘŚĆ A Ogłoszenie o zamówieniu

CZĘŚĆ A Okresowe ogłoszenie informacyjne

1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i adres internetowy podmiotu zamawiającego oraz, jeśli są różne, biura, w którym można uzyskać dodatkowe informacje.

1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli przewidziany w przepisach krajowych), adres łącznie z kodem NUTS, adres e-mail i adres internetowy instytucji zamawiającej.

2. Główny rodzaj działalności.

2. Główny rodzaj działalności.

3. Opis usług lub ich kategorie oraz w stosownych przypadkach, towarzyszących im robót budowlanych i dostaw, które będą zamawiane, w tym wskazanie odpowiednich ilości lub wartości, numer(y) w nomenklaturze.

3. Krótki opis usług lub ich kategorie oraz w stosownych przypadkach, towarzyszących im robót budowlanych i dostaw, które będą zamawiane, w tym – jeżeli są znane – wskazanie odpowiednich ilości lub wartości, numer(y) w nomenklaturze.

 

3a. Jeżeli są już znane:

4. Kod NUTS dla głównego miejsca realizacji usług.

a) Kod NUTS dla głównego miejsca realizacji usług.

5. W stosownych przypadkach wskazanie, czy zamówienie zastrzeżone jest dla zakładów pracy chronionej lub czy jego realizacja zastrzeżona jest w kontekście programów zatrudnienia chronionego.

b) W stosownych przypadkach wskazanie, czy zamówienie zastrzeżone jest dla zakładów pracy chronionej lub czy jego realizacja zastrzeżona jest w kontekście programów zatrudnienia chronionego.

6. Warunki, jakie powinni spełnić wykonawcy w celu dopuszczenia ich do udziału lub, w stosownych przypadkach, adres elektroniczny, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje.

c) Warunki, jakie powinni spełnić wykonawcy w celu dopuszczenia ich do udziału lub, w stosownych przypadkach, adres elektroniczny, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje.

7. Termin(y) zgłoszenia się do podmiotu zamawiającego w celu udziału.

 

8. Wszelkie inne istotne informacje.

8. Wszelkie inne istotne informacje.

  • [1]  Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 84.
  • [2]  Dz.U. C 391 z 18.12.2012, s. 49.

UZASADNIENIE

Sprawozdawca jest zdania, że w ramach nowelizacji dyrektyw dotyczących udzielania zamówień publicznych powinno się znaleźć złoty środek pomiędzy, z jednej strony, uproszczeniem zasad, a z drugiej strony – rzetelnymi i skutecznymi procedurami opartymi na kryteriach udzielania zamówienia powiązanych z innowacyjnością i zrównoważonym charakterem przy jednoczesnym zapewnieniu również większego udziału MŚP i upowszechnieniu udzielania zamówień drogą internetową.

Celem powinno być pełne wykorzystanie potencjału zamówień publicznych na jednolitym rynku, aby wesprzeć zrównoważony rozwój, zatrudnienie i włączenie społeczne. Biorąc pod uwagę, że zamówienia publiczne stanowią istotną część gospodarki (ok. 19% PKB Unii), skuteczne przekształcenie i wdrożenie zasad udzielania zamówień przyczyniłoby się w znaczący sposób do pobudzenia inwestycji w gospodarce realnej i przezwyciężenia kryzysu europejskiej gospodarki.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji i uważa, że zawierają one nowe, ciekawe pomysły i zasady. Należy je jednak dopracować, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Bardziej szczegółowa analiza propozycji przedstawionych przez sprawozdawcę znajduje się w dokumencie roboczym z dnia 23 lutego 2012 r. (PE483.690) sporządzonym przez sprawozdawcę wcześniej niż niniejszy projekt sprawozdania.

 Efektywne i zrównoważone pod względem społecznym udzielanie zamówień publicznych

Sprawozdawca uważa, że zwłaszcza w odniesieniu do aspektów społecznych wniosek Komisji jest zbyt ogólnikowy. W związku z tym, zdaniem sprawozdawcy, należy wprowadzić przestrzeganie norm socjalnych na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dlatego też sprawozdawca omawia specyfikacje techniczne zawarte w dokumentach specyfikujących zamówienie i definiujących wymagane charakterystyczne elementy robót budowlanych, usług lub dostaw, aby umożliwiały one podmiotowi zamawiającemu realizację pożądanych przezeń założeń w zakresie zrównoważoności. Specyfikacje techniczne powinny zatem móc zawierać wymogi, np. środowiskowe, dotyczące realizacji zamówienia, organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, bezpieczeństwa, zwłaszcza metody testowania jakości produktów, opakowania i instrukcji użytkowania, cyklu życia i charakterystycznych elementów związanych ze zrównoważonym pod względem społecznym procesem produkcji.

Stworzona przez sprawozdawcę koncepcja zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji, która jest również zawarta w kryteriach udzielania zamówienia, oznacza proces produkcji powiązany z przedmiotem zamówienia w odniesieniu do realizacji dostaw, robót budowlanych i usług, który gwarantuje poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz przestrzeganie norm społecznych. Kryteria społeczne związane z tym zrównoważonym pod względem społecznym procesem produkcji odnoszą się do norm społecznych określonych i zatwierdzonych na mocy przepisów krajowych i europejskich, a także układów zbiorowych.

Sprawozdawca zaostrza ponadto powody wykluczenia z zamówienia poprzez wprowadzenie obowiązku wykluczenia z zamówienia każdego wykonawcy, który uchybił swoim zobowiązaniom w zakresie prawa socjalnego i prawa pracy oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn określonych w ustawodawstwie krajowym i prawodawstwie europejskim, a także w układach zbiorowych. Idąc tym samym tokiem myślenia, podmioty zamawiające nie mogą udzielać zamówienia oferentowi, którzy przedstawił najlepszą ofertę, w sytuacji gdy wykonawca nie jest w stanie przedstawić aktualnych informacji na temat opłacania przez niego składek na ubezpieczenie społeczne.

W odniesieniu do kryteriów wyboru sprawozdawca chciałby, aby podmioty zamawiające mogły określić warunki uczestnictwa powiązane także z przestrzeganiem norm w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, prawa socjalnego i prawa pracy określonych w ustawodawstwie krajowym i prawodawstwie europejskim, a także w układach zbiorowych.

Wreszcie w odniesieniu do etapu kryteriów udzielania zamówień sprawozdawca uważa, że kryterium najniższej ceny musi zostać całkowicie odrzucone na rzecz kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Biorąc pod uwagę, że w kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie również uwzględnia się cenę, podmioty zamawiające mogłyby zatem dokonywać wyboru najbardziej odpowiadającego ich konkretnym potrzebom oraz mogłyby uwzględniać strategiczne aspekty socjalne, kryteria społeczne – zwłaszcza przepisy prawa socjalnego i prawa pracy, warunki pracy, bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy, dostęp do zatrudnienia dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, młodzieży, kobiet, osób w podeszłym wieku i osób długotrwale bezrobotnych – i kryteria środowiskowe, a przede wszystkim zasadę sprawiedliwego handlu. Jak już wcześniej zaznaczono, pojęcie zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji jest włączone w ocenę oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Ponadto definicja cyklu życia musi również obejmować miejsce produkcji. Unia Europejska powinna bowiem mieć możliwość dawania pierwszeństwa producentom lokalnym, zwłaszcza MŚP, w udzielaniu zamówień publicznych w pewnych szczególnych przypadkach. Przepis ten umożliwiłby – oprócz promowania zrównoważonego rozwoju oraz ochrony lokalnych i regionalnych gałęzi gospodarki – wyposażenie instytucji zamawiających w narzędzie pozwalające ograniczyć lokalne skutki kryzysu gospodarczego.

Należy jednak zaznaczyć, że ze względów efektywności i pewności prawa żadne z kryteriów udzielania zamówień nie może dawać podmiotowi zamawiającemu całkowitej wolności wyboru: kryteria udzielania służące wyłonieniu oferty najkorzystniejszej ekonomicznie muszą zawsze być związane z przedmiotem zamówienia i gwarantować możliwość efektywnej konkurencji.

Aby zapewnić skuteczną realizację zamówień publicznych, państwa członkowskie powinny także móc nakładać na podmioty zamawiające obowiązek kontrolowania działalności wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.

 Efektywne uczestnictwo MŚP dzięki rzetelnemu podwykonawstwu

Sprawozdawca popiera koncepcję podwykonawstwa, jeśli tylko umożliwia ono rozwój MŚP. Niemniej jednak w niektórych dramatycznych przypadkach praktyka kaskadowego stosowania umów podwykonawstwa prowadzi do wyzyskiwania pracowników, co skutkuje obniżeniem jakości zamówień. W interesie wszystkich – przedsiębiorstw i podmiotów zamawiających – leży zapewnienie podczas realizacji zamówień wykonywania pracy dobrej jakości przy poszanowaniu prawa pracy. W związku z tym sprawozdawca proponuje, w celu ograniczenia kaskadowego podwykonawstwa, aby ograniczyć liczbę kolejnych podwykonawców do maksymalnie trzech. Proponuje on także wprowadzenie zasady odpowiedzialności w każdym łańcuchu podwykonawczym, tak aby wszystkie szczeble realizacji zamówienia były odpowiedzialne za przestrzeganie praw podstawowych, poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz obowiązujących przepisów prawa pracy.

Podmiot zamawiający musi ponadto zażądać od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców.

Należy także zaostrzyć przepisy dotyczące rażąco tanich ofert, aby zapobiec możliwości zlecania realizacji zamówienia podwykonawcom, którzy nie przestrzegają przepisów prawa pracy.

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą upowszechnienia stosowania procedury zamówień elektronicznych. Stanowić to będzie zachętę do udziału MŚP, który będzie uproszczony. Sprawozdawca pragnie jednak utrzymać obecnie obowiązujące terminy składania ofert zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/17. Jest bowiem zdania, że dla oferentów, zwłaszcza MŚP, niezbędny jest okres minimalny na opracowanie odpowiedniej oferty.

 Uproszczone procedury zamówień publicznych dla instytucji zamawiających

Sprawozdawca ze szczególną uwagą odnosi się do podmiotów zamawiających, które będą stosować przepisy przyszłej dyrektywy dotyczącej udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Dlatego też jego główną troską jest nieutrudnianie im tego zadania oraz umożliwienie im skutecznego udzielania zamówień publicznych dla dobra ich społeczności. Aby zagwarantować swobodny przepływ towarów, swobodę przedsiębiorczości i swobodne świadczenie usług, a także wynikające z nich zasady, jak równość traktowania, niedyskryminację, wzajemne uznawanie, proporcjonalność i przejrzystość, oraz z uwagi na charakter zainteresowanych sektorów i różne zaawansowanie procesu liberalizacji w państwach członkowskich Unii, sprawozdawca jest zdania, że niniejsza dyrektywa nie może być stosowana, gdy postępowania o udzielenie zamówienia nie gwarantują uczciwej konkurencji między podmiotami gospodarczymi.

W związku z tym sprawozdawca uważa, że niezbędne jest, aby wszystkie procedury przewidziane w dyrektywie zostały wdrożone przez państwa członkowskie: każdy podmiot zamawiający musi bowiem dysponować zestawem narzędzi umożliwiającym mu wybór procedury najbardziej odpowiadającej jego potrzebom. Sprawozdawca jest zdania, że pożądanym rozwiązaniem jest rozszerzenie w przyszłości zakresu procedury negocjacyjnej.

Sprawozdawca uważa ponadto, że państwa członkowskie muszą zapewnić podmiotom zamawiającym – w tym zwłaszcza instytucjom zamawiającym – środki techniczne i finansowe umożliwiające im dostosowanie się do procedury zamówień publicznych drogą internetową i przygotowanie przetargów.

Sprawozdawca chciałby także, aby stosunki pomiędzy organami publicznymi w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską były bardziej elastyczne. Komisja bowiem w sposób dość restrykcyjny ujednolica obowiązujące obecnie przepisy w tej kwestii. Skutkiem tego będzie znaczne ograniczenie pola manewru organów lokalnych ze szkodą dla ogólnej efektywności zamówień publicznych. W związku z tym sprawozdawca przewiduje wyjątki od zasady całkowitego zakazu udziału podmiotów prywatnych, ale jednocześnie podkreśla konieczność stosowania wymogu działania w interesie publicznym. Ponieważ orzecznictwo to miałoby również zastosowanie do organów publicznych działających w sektorach objętych niniejszą dyrektywą, należy dopilnować, aby te same zasady obowiązywały zarówno w przypadku niniejszej dyrektywy, jak i dyrektywy […./…/UE] [w sprawie zamówień publicznych].

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zlikwidowania podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. Uważa, że stworzenie specjalnego reżimu w odniesieniu do usług społecznych jest rozwiązaniem właściwym ze względu na ich specyficzny charakter oraz w celu zapewnienia strategicznego wykorzystywania zamówień publicznych, ale chciałby, aby reżim ten został złagodzony poprzez zniesienie obowiązku publikacji ex ante, choć podkreśla jednocześnie konieczność przestrzegania zasady przejrzystości i równego traktowania.

W odniesieniu do krajowego organu zarządzania sprawozdawca jest zdania, że ważne jest, aby każde państwo członkowskie posiadało organ odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie zamówień. Sprawozdawca chciałby jednak uniknąć wszelkich dodatkowych obciążeń administracyjnych mogących spowolnić działanie podmiotów zamawiających. W związku z tym uważa, że państwa członkowskie, które posiadają już taki organ, powinny przekazać mu nowe obowiązki.

OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (21.9.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(COM(2011)0895 – C7‑0007/2012 – 2011/0439(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gianluca Susta

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja zaproponowała niedawno modernizację dyrektyw dotyczących zamówień publicznych (dyrektywa 2004/18/WE) oraz dotyczących procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (dyrektywa 2004/17/WE). Został również przedstawiony wniosek dotyczący nowej dyrektywy mającej na celu uregulowanie sektora koncesji, a następnie projekt rozporządzenia w sprawie dostępu towarów i usług pochodzących z państw trzecich do rynku wewnętrznego zamówień publicznych UE oraz procedur wspierających negocjacje w sprawie dostępu towarów i usług UE do rynków zamówień publicznych państw trzecich.

Na poziomie międzynarodowym zamówienia publiczne stanowią istotną część światowego handlu: sektor zamówień wynosi średnio od 15 do 20% PKB w krajach rozwiniętych. Pomimo istotnego znaczenia, rynek zamówień publicznych pozostaje jednym z sektorów najbardziej zamkniętych (Komisja szacuje, że ponad połowa rynku światowego zamówień publicznych jest nadal zamknięta dla zagranicznej konkurencji) i podlegających najmniejszej ilości uregulowań w handlu międzynarodowym.

Na poziomie wielostronnym odnośne ramy prawne stanowi Porozumienie międzynarodowe w sprawie zamówień publicznych, które niedawno zostało poddane przeglądowi, zakończonemu w marcu 2012 r. Przegląd ten został zrealizowany w celu zwiększenia przejrzystości i stopnia otwarcia międzynarodowych rynków zamówień publicznych oraz uproszczenia procedur. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje ten proces przeglądu i wyraża nadzieję, że zostanie on szybko zatwierdzony przez UE. Jednocześnie zauważa, że obecnie jedynie 42 państw członkowskich WTO (z których aż 27 to państwa członkowskie UE) przystąpiło do tego międzynarodowego porozumienia i wyraża wielką nadzieję, że będzie mogło przystąpić do niego wiele innych krajów, zwłaszcza krajów bardziej rozwiniętych i gospodarek wschodzących, w celu rozszerzenia zasięgu geograficznego porozumienia i uzyskania w ten sposób systemu wspólnych i powszechnie obowiązujących zasad w tym ważnym sektorze handlu międzynarodowego.

Szczegółowe przepisy dotyczące sektora zamówień publicznych są również zawarte w innym porozumieniu WTO, Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami (GATS).

Na poziomie dwustronnym UE ma również zobowiązania powzięte w ramach niektórych już zawartych umów dwustronnych (z Albanią, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, CARIFORUM, Chile, Chorwacją, Meksykiem, Czarnogórą, Koreą Południową i Szwajcarią). Sektor zamówień publicznych jest ważnym i często delikatnym rozdziałem w trwających negocjacjach dotyczących ewentualnego zawarcia nowych umów handlowych z innymi partnerami międzynarodowymi.

W takim kontekście międzynarodowym sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla znaczenie międzynarodowego wymiaru sektora zamówień publicznych. Zauważa on potrzebę stopniowego otwarcia rynków międzynarodowych dla zamówień publicznych w oparciu o system wspólnych zasad, w duchu wzajemności, sprawiedliwości i poszanowania międzynarodowych norm środowiskowych, społecznych i związanych z zatrudnieniem. Unia Europejska zapewnia obecnie międzynarodowym podmiotom znaczny stopień otwarcia swojego rynku zamówień publicznych, które to otwarcie bardzo często pozostaje nieodwzajemnione przez innych ważnych międzynarodowych partnerów handlowych.

Sprawozdawca wzywa zatem do bardziej zdecydowanych działań ze strony UE, poprzez inicjatywy ustawodawcze i spójnie prowadzone negocjacje, w celu przywrócenia warunków równowagi i stworzenia prawdziwie równych reguł gry na szczeblu międzynarodowym.

W tej perspektywie krytykuje decyzję Komisji Europejskiej o nietworzeniu wspólnych przepisów w zakresie „zewnętrznego wymiaru” sektora zamówień publicznych: decyzja o odejściu od przepisów zawartych w dyrektywie 2004/17/WE dotyczących ofert obejmujących towary i usługi zagraniczne oraz późniejsze przedstawienie dodatkowej, całkowicie niezależnej inicjatywy ustawodawczej, również w zakresie procesu ustawodawczego - pomimo, że zostały pozytywnie przyjęte w zakresie proponowanej treści - może stworzyć niebezpieczną lukę prawną, pozbawiając prawodawstwo europejskie przepisów regulujących dostęp towarów, usług i przedsiębiorstw państw trzecich do europejskiego rynku zamówień publicznych.

Z tego powodu sprawozdawca uważa za niezwykle ważne ponowne wprowadzenie szczegółowych zasad regulujących w harmonijny i wyczerpujący sposób warunki, które umożliwiają odrzucenie ewentualnych ofert obejmujących głównie towary i usługi nieobjęte umowami międzynarodowymi: w tym zakresie sprawozdawca zamierza dostosować mechanizm stanowienia prawa zaproponowany przez samą Komisję w swoim ostatnim wniosku dotyczącym rozporządzenia.

Istotną kwestią jest również zaostrzenie przepisów zaproponowanych przez Komisję dotyczących tzw. „rażąco niskich ofert” dzięki wprowadzeniu możliwości zastosowania mechanizmu automatycznie wykluczającego oferty znacznie niższe niż inne i rozszerzeniu minimalnych warunków zwrócenia się o dodatkowe informacje do wykonawców.

Uznano również, że należy wprowadzić pewne zmiany mające na celu wyraźniejsze podkreślenie kontekstu międzynarodowego dyrektyw europejskich.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. W tym celu należy zrewidować i zmodernizować obecne przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, oraz aby umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień publicznych przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych. Istnieje również konieczność doprecyzowania podstawowych pojęć i koncepcji w celu zapewnienia większej pewności prawa oraz uwzględnienia niektórych aspektów odpowiedniego ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(4) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych. Zamówienia publiczne są podstawowym narzędziem w procesie nadawania nowego kształtu europejskiej polityce przemysłowej. W tym celu należy zrewidować i zmodernizować obecne przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, oraz aby umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień publicznych przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych. Istnieje również konieczność doprecyzowania podstawowych pojęć i koncepcji w celu zapewnienia większej pewności prawa oraz uwzględnienia niektórych aspektów odpowiedniego ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Rynek wewnętrzny i rynki międzynarodowe są coraz ściślej między sobą powiązane, dlatego wartości UE, takie jak przejrzystość, zasadniczy sprzeciw wobec korupcji, zasada wzajemności oraz wspieranie praw socjalnych i praw człowieka powinny być odpowiednio propagowane w polityce zamówień publicznych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwane dalej „Porozumieniem”. Celem Porozumienia jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych w celu osiągnięcia liberalizacji i rozwoju światowego handlu. W przypadku zamówień objętych Porozumieniem, jak również innymi odpowiednimi umowami międzynarodowymi, którymi związana jest Unia, podmioty zamawiające wypełniają obowiązki wynikające z tych umów poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy do wykonawców z państw trzecich będących ich sygnatariuszami.

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwane dalej „Porozumieniem”. Celem Porozumienia jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych w celu osiągnięcia liberalizacji i rozwoju światowego handlu. Porozumienie to zostało poddane przeglądowi, zakończonemu w marcu 2012 r. Głównymi celami Porozumienia było zwiększenie stopnia otwarcia rynków sektora, rozszerzenie zasięgu, usunięcie środków dyskryminacyjnych i zwiększenie przejrzystości procedur. W przypadku zamówień objętych Porozumieniem, jak również innymi odpowiednimi umowami międzynarodowymi, którymi związana jest Unia, w tym zobowiązaniami powziętymi w ramach dwustronnych umów handlowych, podmioty zamawiające wypełniają obowiązki wynikające z tych umów poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy do wykonawców z państw trzecich będących ich sygnatariuszami. W tym zakresie konieczne jest włączenie zobowiązań międzynarodowych powziętych przez Unię w stosunku do państw trzecich dotyczących dostępu do rynku zamówień publicznych do unijnego systemu prawnego, celem zagwarantowania ich rzeczywistego i jednolitego stosowania.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) W kontekście Światowej Organizacji Handlu oraz swoich stosunków dwustronnych Unia postuluje ambitne otwarcie na poziomie międzynarodowym międzynarodowych rynków zamówień publicznych Unii i jej partnerów handlowych, w oparciu o zasadę wzajemności i obopólnych korzyści.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Porozumienie ma zastosowanie do zamówień o wartości powyżej ustalonych progów, określonych w Porozumieniu i wyrażonych jako specjalne prawa ciągnienia. Progi określone w niniejszej dyrektywie należy dostosować w celu zagwarantowania, że odpowiadają równowartości w euro progów określonych w Porozumieniu. Należy także przewidzieć przeprowadzanie okresowych przeglądów progów wyrażanych w euro pod kątem ich dostosowania, w drodze czysto matematycznej operacji, do ewentualnych zmian wartości euro w stosunku do specjalnych praw ciągnienia. Aby uniknąć mnożenia progów należy ponadto kontynuować, bez uszczerbku dla międzynarodowych zobowiązań Unii, stosowanie tych samych progów w stosunku do wszystkich podmiotów zamawiających, niezależnie od tego, w którym sektorze prowadzą one działalność.

(15) Porozumienie ma zastosowanie do zamówień o wartości powyżej ustalonych progów, określonych w Porozumieniu i wyrażonych jako specjalne prawa ciągnienia. Progi określone w niniejszej dyrektywie należy dostosować w celu zagwarantowania, że odpowiadają równowartości w euro progów określonych w Porozumieniu. Należy także przewidzieć przeprowadzanie okresowych przeglądów progów wyrażanych w euro pod kątem ich dostosowania, w drodze czysto matematycznej operacji, do ewentualnych zmian wartości euro w stosunku do specjalnych praw ciągnienia. Aby uniknąć mnożenia progów należy ponadto kontynuować, bez uszczerbku dla międzynarodowych zobowiązań Unii, stosowanie tych samych progów w stosunku do wszystkich podmiotów zamawiających, niezależnie od tego, w którym sektorze prowadzą one działalność. Ponadto taki okresowy przegląd progów musi być wykonany na podstawie wcześniejszej oceny właściwego stosowania reguły zasadniczej wzajemności w odniesieniu do otwarcia rynków pomiędzy UE i pozostałymi stronami będącymi sygnatariuszami Porozumienia. Przedmiotową ocenę zasadniczej wzajemności rozszerza się na kraje trzecie, które nie są stronami Porozumienia w sprawie zamówień publicznych, lecz mające dostęp do europejskiego rynku zamówień publicznych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest adresowana do państw członkowskich, nie ma ona zastosowania do zamówień realizowanych przez organizacje międzynarodowe w ich własnym imieniu i na ich własny rachunek. Należy jednak doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień podlegających określonym przepisom międzynarodowym.

(18) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest adresowana do państw członkowskich, nie ma ona zastosowania do zamówień realizowanych przez organizacje międzynarodowe w ich własnym imieniu i na ich własny rachunek. Należy jednak doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do zamówień podlegających określonym przepisom międzynarodowym. Instytucje europejskie powinny w szczególności uwzględnić zmiany wynikające z niniejszej dyrektywy i odpowiednio dostosować własne przepisy dotyczące zamówień publicznych celem odzwierciedlenia tych zmian.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia wymienionych w dyrektywie [2004/18] należy pozostawić wspomnianym podmiotom zamawiającym. Obowiązek stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy [2004/18] powinien zostać zatem ograniczony do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. Ponadto podmioty zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów z tytułu naruszenia obowiązków środowiskowych lub społecznych, w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych lub innych form istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich jak naruszenie reguł konkurencji lub praw własności intelektualnej.

(40) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia wymienionych w dyrektywie [2004/18] należy pozostawić wspomnianym podmiotom zamawiającym. Obowiązek stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy [2004/18] powinien zostać zatem ograniczony do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. Ponadto podmioty zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów z tytułu naruszenia obowiązków środowiskowych lub społecznych, również zgodnie z zasadami uznanymi na szczeblu międzynarodowym, w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych lub innych form istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich jak naruszenie reguł konkurencji lub praw własności intelektualnej.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia wymienionych w dyrektywie [2004/18] należy pozostawić wspomnianym podmiotom zamawiającym. Obowiązek stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy [2004/18] powinien zostać zatem ograniczony do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. Ponadto podmioty zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów z tytułu naruszenia obowiązków środowiskowych lub społecznych, w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych lub innych form istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich jak naruszenie reguł konkurencji lub praw własności intelektualnej.

(40) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne oraz naruszających obowiązki środowiskowe lub społeczne, w tym przepisy dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia wymienionych w dyrektywie [2004/18] należy pozostawić wspomnianym podmiotom zamawiającym. Obowiązek stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy [2004/18] powinien zostać zatem ograniczony do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. Ponadto podmioty zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów z tytułu istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich jak naruszenie reguł konkurencji lub praw własności intelektualnej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, również w przypadku gdy podmioty zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.efekcie podmioty zamawiające powinny mieć możliwość przyjęcia jako kryterium udzielenia zamówienia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” lub „najniższego kosztu”, przy czym w tym drugim przypadku powinny mieć swobodę ustanawiania odpowiednich standardów jakości przy użyciu specyfikacji technicznych lub warunków realizacji zamówienia.

(43) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, również w przypadku gdy podmioty zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.efekcie podmioty zamawiające powinny mieć możliwość przyjęcia jako kryterium udzielenia zamówienia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) W przypadku gdy podmioty zamawiające udzielają zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą określić kryteria udzielenia zamówienia, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane kryteria udzielenia zamówienia nie powinny przyznawać podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru, powinny natomiast zapewniać możliwość skutecznej konkurencji, a także być uzupełnione wymogami, które pozwalają na skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów.

(44) Dla celów udzielenia zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, podmioty zamawiające muszą określić kryteria udzielenia zamówienia, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane kryteria udzielenia zamówienia nie powinny przyznawać podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru, powinny natomiast zapewniać możliwość skutecznej konkurencji, a także być uzupełnione wymogami, które pozwalają na skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49) Oferty, które wydają się przedstawiać rażąco niską cenę w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw czy usług, mogą opierać się na nieracjonalnych pod względem technicznym, ekonomicznym lub prawnym założeniach lub praktykach.celu zapobieżenia ewentualnym uchybieniom w trakcie realizacji zamówienia podmioty zamawiające powinny być zobowiązane do zażądania wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób niższą niż ceny proponowane przez pozostałych oferentów.przypadku gdy oferent nie jest w stanie przedstawić wystarczającego wyjaśnienia, podmiotowi zamawiającemu powinno przysługiwać prawo do odrzucenia oferty. Oferta powinna być obowiązkowo odrzucana w przypadkach, gdy podmiot zamawiający ustali, że rażąco niska cena jest wynikiem niezgodności z obowiązującym prawodawstwem unijnym w dziedzinach prawa socjalnego, prawa pracy lub ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa pracy.

(49) Oferty, które wydają się przedstawiać rażąco niską cenę w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw czy usług, mogą opierać się na nieracjonalnych pod względem technicznym, ekonomicznym lub prawnym założeniach lub praktykach.celu zapobieżenia ewentualnym uchybieniom w trakcie realizacji zamówienia podmioty zamawiające powinny mieć możliwość wykluczenia ofert znacznie niższych niż ceny proponowane przez pozostałych oferentów i powinny być zobowiązane do zażądania wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, gdy oferta zawiera cenęistotny sposób niższą niż ceny proponowane przez pozostałych oferentów.przypadku gdy oferent nie jest w stanie przedstawić wystarczającego wyjaśnienia, podmiotowi zamawiającemu powinno przysługiwać prawo do odrzucenia oferty. Oferta powinna być obowiązkowo odrzucana w przypadkach, gdy podmiot zamawiający ustali, że rażąco niska cena jest wynikiem niezgodności z obowiązującym prawodawstwem unijnym w dziedzinach prawa socjalnego, prawa pracy lub ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa pracy.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 56 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(56a) Podmioty zamawiające powinny uznawać opóźnienie w płatnościach zgodnie z dyrektywą 2011/7/UE.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(63) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(63) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach przygotowania i wdrażania aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o należyte zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do przeprowadzenia przyszłej kontroli aktów delegowanych.

Uzasadnienie

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with “normal” trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament.

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy.

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Podczas udzielania zamówień, które ze względu na swoją wartość, nie są ujęte w niniejszej dyrektywie, krajowe instytucje zamawiające są zobowiązane do przestrzegania zasad równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zgodnie z metodą obliczania określoną w Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych, Komisja oblicza wartość tych progów na podstawie średnich dziennych wartości euro wynikających ze specjalnych praw ciągnienia (SDR) z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na ostatni dzień sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia. Wartość progów poddanych takiej korekcie zaokrągla się, w razie potrzeby, w dół do pełnego tysiąca euro, aby zagwarantować uwzględnienie obowiązujących progów przewidzianych w Porozumieniu i wyrażonych w SDR.

Zgodnie z metodą obliczania określoną w Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych, Komisja oblicza wartość tych progów na podstawie średnich dziennych wartości euro wynikających ze specjalnych praw ciągnienia (SDR) z okresu 24 miesięcy, którego koniec przypada na ostatni dzień sierpnia poprzedzającego korektę ze skutkiem od 1 stycznia. Wartość progów poddanych takiej korekcie zaokrągla się, w razie potrzeby, w dół do pełnego tysiąca euro, aby zagwarantować uwzględnienie obowiązujących progów przewidzianych w Porozumieniu i wyrażonych w SDR. Komisja może również uwzględniać zmiany progów dokonane przez inne strony będące stronami Porozumienia.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję lub krajowy organ nadzoru, na ich wniosek, o wszystkich kategoriach produktów lub działalności, które uważają za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii produktów i działalności, które uznaje za objęte przedmiotowym wyłączeniem. Wykonując te czynności, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przy okazji przekazywania informacji.

2. Podmioty zamawiające powiadamiają Komisję lub właściwy organ krajowy, na ich wniosek, o wszystkich kategoriach produktów lub działalności, które uważają za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja może okresowo publikować w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykazy kategorii produktów i działalności, które uznaje za objęte przedmiotowym wyłączeniem. Wykonując te czynności, Komisja respektuje wrażliwe aspekty handlowe, które podmioty zamawiające mogą wskazać przy okazji przekazywania informacji.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej;

c) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej, która ma swoje przedstawicielstwo w państwie członkowskim;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 − ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające nie prowadzą na otwartym rynku więcej niż 10% mierzonej obrotami działalności, której dotyczy umowa;

skreślona

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.zakresie, w jakim obejmują to załączniki III, IV i V, uwagi ogólne do załącznika 1 Unii Europejskiej do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych oraz inne umowy międzynarodowe, którymi związana jest Unia Europejska, wymienione w załączniku V do niniejszej dyrektywy, podmioty zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 3 lit. a) przyznają robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom sygnatariuszy wspomnianych umów traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom Unii. Stosując przepisy niniejszej dyrektywy do wykonawców sygnatariuszy tych umów, podmioty zamawiające przestrzegają tych umów.

1.zakresie, w jakim obejmują to załączniki III, IV i V, uwagi ogólne do załącznika 1 Unii Europejskiej do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych oraz inne umowy międzynarodowe, którymi związana jest Unia Europejska - w tym zobowiązania powzięte w ramach dwustronnych umów handlowych - wymienione w załączniku V do niniejszej dyrektywy, podmioty zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 3 lit. a) przyznają robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom sygnatariuszy wspomnianych umów traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane robotom budowlanym, dostawom, usługom i wykonawcom Unii. Stosując przepisy niniejszej dyrektywy do wykonawców sygnatariuszy tych umów, podmioty zamawiające przestrzegają tych umów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu podmioty zamawiające mogą szukać lub korzystać z porad struktur pomocy administracyjnej, osób trzecich lub uczestników rynku, pod warunkiem że tego rodzaju doradztwo nie wyklucza konkurencji i nie prowadzi do naruszenia zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

W tym celu podmioty zamawiające mogą szukać lub korzystać z porad struktur pomocy administracyjnej, niezależnych osób trzecich lub uczestników rynku, pod warunkiem że tego rodzaju doradztwo nie wyklucza konkurencji i nie prowadzi do naruszenia zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zamówienia można dzielić na części jednorodne lub niejednorodne. Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

W celu zwiększenia konkurencyjności i zapewnienia jak największego dostępu MŚP do zamówień publicznych zamówienia można dzielić na części. Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające – w ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub, w przypadku gdy ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji – wskazują, czy oferty mają być ograniczone tylko do jednej lub większej liczby części.

W przypadku gdy podmiot zamawiający ogranicza składanie ofert tylko do jednej lub większej liczby części, wskazuje to w ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub, w przypadku gdy ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji, lub w dokumentach specyfikujących zamówienie.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy więcej niż jedna część zamówienia może być udzielona temu samemu oferentowi, podmioty zamawiające mogą postanowić, że zawrą odrębną umowę dla każdej z części albo jedną lub więcej umów obejmujących kilka lub wszystkie części.

skreślony

Podmioty zamawiające określają w dokumentach specyfikujących zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, to które części zamówienia mogą być grupowane w ramach jednej umowy.

 

Podmioty zamawiające najpierw ustalają oferty, które w największym stopniu spełniają kryteria udzielenia zamówienia określone zgodnie z art. 76 w odniesieniu do każdej poszczególnej części zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę na więcej niż jedną część zamówienia z oferentem, który nie został sklasyfikowany na pierwszym miejscu w odniesieniu do wszystkich poszczególnych części objętych tą umową, pod warunkiem że kryteria udzielenia zamówienia określone zgodnie z art. 76 są w większym stopniu spełnione w odniesieniu do wszystkich części zamówienia objętych tą umową. Podmioty zamawiające określają w dokumentach specyfikujących zamówienie metody, jakie zamierzają wykorzystać, aby dokonać takiego porównania. Tego rodzaju metody muszą być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminacyjne.

 

Uzasadnienie

Ustęp ten może mieć skutek odwrotny do zamierzonego we wniosku, polegającego na stworzeniu lepszego dostępu MŚP do zamówień publicznych, ponieważ może prowadzić do agregacji zamówień, wyłączając tym samym MŚP.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

5. Podmioty zamawiające nie udzielają zamówienia oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu określonych usług, kryterium, na podstawie którego podmioty zamawiające udzielają zamówień, jest jedno z następujących kryteriów:

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu określonych usług, kryterium, na podstawie którego podmioty zamawiające udzielają zamówień, jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie;

skreślona

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) najniższy koszt.

skreślona

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z wyborem dokonanym przez podmiot zamawiający, na podstawie wyłącznie ceny lub przy pomocy podejścia opartego na analizie kosztów i wyników, takiego jak podejście oparte na rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami określonymi w art. 77.

skreślony

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu widzenia podmiotu zamawiającego ustala się na podstawie kryteriów związanych z przedmiotem danego zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie z punktu widzenia podmiotu zamawiającego ustala się na podstawie kryteriów związanych z przedmiotem danego zamówienia.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b), inne kryteria związane z przedmiotem danego zamówienia, takie jak:

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub kosztu – oszacowanych, zgodnie z wyborem dokonanym przez podmiot zamawiający, albo wyłącznie na podstawie ceny albo przy pomocy podejścia opartego na analizie kosztów i wyników, takiego jak podejście oparte na rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami określonymi w art. 77 – inne kryteria związane z przedmiotem danego zamówienia, takie jak:

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że udzielanie niektórych rodzajów zamówień jest oparte na kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i ust. 2.

skreślony

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), podmiot zamawiający określa odpowiednią wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Podmiot zamawiający określa odpowiednią wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rażąco tanie oferty

Rażąco tanie oferty

1. Podmioty zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

1. Podmiot zamawiający może wykluczyć ofertę, w której zastosowana cena lub koszt jest o ponad 50% niższa od kwoty progowej określonej w zamówieniu.

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 50% niższe niż średnia cena lub średni koszt pozostałych ofert;

2. Podmioty zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli otrzymały przynajmniej trzy oferty i spełniony jest jeden z następujących warunków:

b) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 20% niższe niż cena lub koszt drugiej najtańszej oferty;

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 30% niższe niż średnia cena lub średni koszt pozostałych ofert;

c) złożono co najmniej pięć ofert.

b) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 20% niższe niż cena lub koszt drugiej najtańszej oferty;

2. W przypadku gdy oferty wydają się rażąco tanie z innych powodów, podmioty zamawiające mogą również zażądać takich wyjaśnień.

c) wskazana w ofercie cena lub koszt są o ponad 40% niższe niż średnia cena lub średni koszt szacowany przez podmiot zamawiający, bez podatków.

3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą w szczególności dotyczyć:

3. W przypadku gdy oferty wydają się rażąco tanie z innych powodów, podmioty zamawiające mogą również zażądać takich wyjaśnień.

a) ekonomiki danego procesu produkcyjnego, świadczonych usług lub metody budowy;

4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą w szczególności dotyczyć:

b) wybranych rozwiązań technicznych lub wyjątkowo korzystnych warunków, którymi dysponuje oferent na potrzeby dostawy towarów lub usług bądź realizacji robót budowlanych;

a) ekonomiki danego procesu produkcyjnego, świadczonych usług lub metody budowy;

c) oryginalności obiektu budowlanego, dostaw lub usług proponowanych przez oferenta;

b) wybranych rozwiązań technicznych lub wyjątkowo korzystnych warunków, którymi dysponuje oferent na potrzeby dostawy towarów lub usług bądź realizacji robót budowlanych;

d) zgodności, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV lub, w przypadku gdy nie ma to zastosowania, z innymi przepisami zapewniającymi równoważny stopień ochrony;

c) oryginalności obiektu budowlanego, dostaw lub usług proponowanych przez oferenta;

e) możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwa.

d) zgodności, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV lub, w przypadku gdy nie ma to zastosowania, z innymi przepisami zapewniającymi równoważny stopień ochrony;

4. Podmiot zamawiający weryfikuje dostarczone informacje poprzez konsultacje z oferentem.

e) możliwości uzyskania przez oferenta pomocy państwa zarówno w zakresie finansowania samej oferty, jak i finansowania usług, dostaw i robót budowlanych odnoszących się do oferty.

Może on odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, gdy dowody nie uzasadniają niskiego poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w ust. 3.

5. Podmiot zamawiający weryfikuje dostarczone informacje poprzez konsultacje z oferentem.

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, ponieważ jest niezgodna z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

Odrzuca on ofertę w przypadku, gdy dowody nie uzasadniają niskiego poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w ust. 3.

5. Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że oferta jest rażąco tania ze względu na fakt otrzymania przez oferenta pomocy państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on w stanie udowodnić w dostatecznym terminie wyznaczonym przez ten podmiot zamawiający, że pomoc ta była zgodna z zasadami rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 107 Traktatu. W przypadku odrzucenia oferty w takich okolicznościach podmiot zamawiający powiadamia o tym fakcie Komisję.

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, ponieważ jest niezgodna z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

6. Państwa członkowskie udostępniają innym państwom członkowskim, na ich wniosek, zgodnie z art. 97, wszelkie informacje dotyczące dowodów i dokumentów przedstawianych w związku z aspektami wymienionymi w ust. 3.

6. Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że oferta jest rażąco tania ze względu na fakt otrzymania przez oferenta pomocy państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on w stanie udowodnić w dostatecznym terminie wyznaczonym przez ten podmiot zamawiający, że pomoc ta była zgodna z zasadami rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 107 Traktatu. W przypadku odrzucenia oferty w takich okolicznościach podmiot zamawiający powiadamia o tym fakcie Komisję.

 

7. Państwa członkowskie udostępniają innym państwom członkowskim, na ich wniosek, zgodnie z art. 97, wszelkie informacje dotyczące dowodów i dokumentów przedstawianych w związku z aspektami wymienionymi w ust. 3.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 79 b

 

Niniejsza dyrektywa jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) i jest zgodna z warunkami określonymi w art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE: mogą zostać odrzucone niektóre oferty obejmujące towary pochodzące z państw trzecich, z którymi Unia Europejska nie zawarła wielostronnych lub dwustronnych umów zapewniających przedsiębiorstwom europejskim Unii porównywalny i skuteczny dostęp do rynku tych państw.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Państwa członkowskie zapewniają monitorowanie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, w tym wdrażania projektów współfinansowanych przez Unię, aby wykrywać zagrożenia dla interesów finansowych Unii. Monitorowanie to służy zapobieganiu ewentualnym przypadkom nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów i innym poważnym nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;

 

W przypadku gdy organy lub struktury monitorujące stwierdzą wystąpienie konkretnych naruszeń lub problemów systemowych, upoważnia się je do przekazania tych spraw krajowym organom kontroli, sądom lub innym właściwym organom lub strukturom, takim jak rzecznik praw obywatelskich, parlamenty narodowe lub ich komisje.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 92 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Wyniki monitorowania zgodnie z ust. 2 udostępnia się opinii publicznej za pośrednictwem odpowiednich środków przekazu. W szczególności, państwa członkowskie publikują co najmniej co dwa lata przegląd najczęstszych przyczyn nieprawidłowego stosowania lub niepewności prawnej, w tym ewentualnych strukturalnych lub powracających problemów w stosowaniu przepisów, m.in. ewentualnych przypadków nadużyć finansowych i innych niezgodnych z prawem zachowań.

 

Państwa członkowskie przekazują Komisji raz na dwa lata ogólny przegląd krajowej polityki zamówień publicznych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, przedstawiający odnośne krajowe plany działania i inicjatywy oraz ich praktyczne wdrażanie, jeśli dane te są znane. Podają przy tym również wskaźnik sukcesu MŚP w dziedzinie zamówień publicznych; w przypadku gdy wskaźnik ten pod względem wartości zamówień udzielonych MŚP wynosi poniżej 50%, państwa członkowskie podają w sprawozdaniu, czy podjęto inicjatywy w celu podwyższenia tego wskaźnika.

 

Komisja na podstawie otrzymanych danych przedkłada regularnie sprawozdanie w sprawie wdrażania i wzorcowych rozwiązań w ramach takich działań na rynku wewnętrznym.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 98 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 i 95, następuje na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o którym mowa w art. 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 i 95, następuje na okres pięciu lat od dnia...*(data wejścia w życie dyrektywy). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu 5 lat. Przekazanie zostaje automatycznie przedłużone na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with “normal” trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament.

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy.

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 98 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie artykułu 98 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie artykułu 98 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Wspomniany termin przedłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as with “normal” trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding objections from the European Parliament.

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial policy.

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik XIV – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- Konwencja nr 94 dotycząca postanowień o pracy (w umowach zawieranych przez władze publiczne);

PROCEDURA

Tytuł

Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Odsyłacze

COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

19.1.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

19.1.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Gianluca Susta

25.1.2012

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2012

11.7.2012

 

 

Data przyjęcia

18.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

4

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Syed Kamall, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (4.10.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(COM(2011)0895 – C7‑0007/2012 – 2011/0439(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ramona Nicole Mănescu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie udzielania zamówień odgrywa decydującą rolę w strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM(2010)2020). Stanowi on jeden z instrumentów rynkowych, które mają służyć osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” poprzez poprawę warunków prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej oraz poprzez sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówień wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną efektywnie korzystającą z zasobów. Równocześnie w strategii „Europa 2020” podkreślono, że polityka zamówień publicznych musi zagwarantować jak najbardziej wydajne wykorzystanie środków publicznych, a rynki zamówień muszą pozostać otwarte na całą Unię (zwłaszcza w dobie kryzysu finansowego).

Zamówienia publiczne to podstawowy instrument rynkowy ukierunkowany na potrzeby społeczeństwa, który obok realizacji innych celów, może również odgrywać rolę w umacnianiu zrównoważonego zatrudnienia, warunków pracy, innowacji (zwłaszcza w zakresie działalności gospodarczej, a przede wszystkim MŚP), wspieraniu włączenia społecznego oraz spełnianiu potrzeb najbardziej narażonych grup społecznych i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, oraz może znacznie przyczynić się do realizacji celów strategii „Europa 2020”. Zamówienia publiczne mogą także odgrywać ważną rolę w promowaniu europejskiego modelu społecznego opartego na miejscach pracy wysokiej jakości, równych szansach, niedyskryminacji i włączeniu społecznym.

Nowelizacja dyrektyw dotyczących zamówień publicznych powinna zapewnić równowagę między uproszczeniem przepisów z jednej strony, a sprawdzonymi skutecznymi procedurami związanymi z innowacyjnymi i trwałymi kryteriami udzielania zamówień z drugiej strony, przy jednoczesnym zapewnieniu większego udziału MŚP i upowszechnieniu e-zamówień.

Celem powinno być pełne wykorzystanie potencjału zamówień publicznych na jednolitym rynku, aby wesprzeć zrównoważony rozwój, wysoki poziom zatrudnienia i włączenie społeczne. Skuteczny przegląd i wdrożenie przepisów dotyczących zamówień publicznych przyczyniłoby się w znaczący sposób do ożywienia inwestycji w realną gospodarkę i przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w Europie.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, który zawiera szereg ciekawych nowych założeń i koncepcji. Wniosek ustawodawczy powinien prowadzić do uproszczenia i uelastycznienia procedur udzielania zamówień przez zamawiających oraz zapewnić łatwiejszy dostęp do zamówień dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP.

Mając na uwadze, że dotyczy to środków publicznych, nie należy wydawać ich na krótkoterminowe cele, lecz traktować jako długoterminową inwestycję w społeczeństwo; na władzach spoczywa zatem tym większa odpowiedzialność.

Skutecznie wykorzystywane zamówienia publiczne mogą być prawdziwym motorem napędzającym promowanie wysokiej jakości miejsc pracy, równości, rozwoju umiejętności, szkolenia, promowania polityki środowiskowej oraz zapewnienia zachęt dla badań naukowych i innowacji. W związku z tym koszty, jakie ponoszą przedsiębiorstwa uczestniczące w procedurach udzielania zamówień publicznych należy ograniczyć do minimum, aby zwiększyć konkurencyjność tych przedsiębiorstw i pobudzić zatrudnienie.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114, a także Protokół nr 26 do tego traktatu,

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Aby zagwarantować otwarcie zamówień udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych na konkurencję, należy opracować przepisy koordynujące procedury udzielania zamówień w odniesieniu do zamówień powyżej określonej wartości. Taka koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić działanie zgodne z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także z zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości.uwagi na charakter sektorów objętych taką koordynacją powinna ona, zapewniając zastosowanie powyższych zasad, określić ramy dobrych praktyk handlowych oraz umożliwiać maksymalną elastyczność.

(2) Aby zagwarantować otwarcie zamówień udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych na konkurencję, należy opracować przepisy koordynujące procedury udzielania zamówień w odniesieniu do zamówień powyżej określonej wartości. Taka koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić działanie zgodne z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także z zasadami, które się z nich wywodzą, takimi jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnego uznawania, zasada proporcjonalności oraz zasada przejrzystości.uwagi na charakter sektorów objętych taką koordynacją powinna ona, zapewniając zastosowanie powyższych zasad, określić ramy dobrych praktyk handlowych oraz umożliwiać maksymalną elastyczność. Przepisy dotyczące zamówień publicznych muszą być zgodne z systemem podziału kompetencji określonym w art. 14 TFUE i z Protokołem nr 26. Stosowanie tych przepisów nie może naruszać prawa władz publicznych do decydowania o sposobie, w jaki wykonują zadania służby publicznej.

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych przepisów traktatu lizbońskiego.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.tym celu należy zrewidować i zmodernizować obecne przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, oraz aby umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień publicznych przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych. Istnieje również konieczność doprecyzowania podstawowych pojęć i koncepcji w celu zapewnienia większej pewności prawa oraz uwzględnienia niektórych aspektów odpowiedniego ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(4) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.tym celu należy zrewidować i zmodernizować obecne przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, aby umożliwić zamawiającym jak najlepsze wykorzystanie zamówień publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia oraz innych wspólnych celów społecznych, prowadząc tym samym do tworzenia nowych trwałych miejsc pracy i zwiększenia efektywności wydatków publicznych, z jednoczesnym zapewnieniem lepszego wyniku w zakresie stosunku kosztów do korzyści i ułatwieniem w szczególności udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych. Istnieje również konieczność uproszczenia unijnych przepisów w dziedzinie zamówień publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do metody stosowanej w celu osiągnięcia założeń dotyczących zrównoważoności, które powinny być włączone do polityki zamówień publicznych, jak również doprecyzowania podstawowych pojęć i koncepcji w celu zapewnienia większej pewności prawa oraz uwzględnienia niektórych aspektów odpowiedniego ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi ochrony środowiska powinny być włączane w określanie i wdrażanie unijnych polityk i działań, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób podmioty zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz wspierania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania zamówieńnajkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

(5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi ochrony środowiska i kwestie społeczne powinny być włączane w określanie i wdrażanie unijnych polityk i działań, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób instytucje zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz wspierania zrównoważonego rozwoju, a także jak mogą korzystać z prawa do wyboru specyfikacji technicznych i kryteriów udzielenia zamówienia najbardziej w celu zapewnienia zrównoważonego pod względem społecznym udzielania zamówień publicznych, z jednoczesnym zapewnieniem powiązania z przedmiotem zamówienia i najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

Uzasadnienie

Kwestie społeczne nie są ujęte we wniosku Komisji w wystarczającym stopniu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Niniejsza dyrektywa nie powinna uniemożliwiać państwom członkowskim przestrzegania konwencji MOP nr 94 dotyczącej postanowień o pracy w zamówieniach publicznych oraz powinna zachęcać do włączenia postanowień o pracy do zamówień publicznych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Zgodnie z art. 14 TFUE w połączeniu z protokołem (nr 26) do TFUE organom krajowym, regionalnym i lokalnym przysługuje szeroka swoboda działania w podejmowaniu decyzji dotyczących udzielania zamówień w dziedzinie usług świadczonych w interesie ogólnym.

Uzasadnienie

Podkreślenie tych norm jest istotne, aby zmusić państwowe organy decyzyjne do prywatyzacji nie tylko z uwagi na presję cenową, przede wszystkim dlatego że konkurs na najniższą cenę odbywa się często kosztem wynagrodzenia pracowników.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Na wszystkich etapach procesu udzielania zamówienia należy przestrzegać międzynarodowych norm pracy oraz konwencji i zaleceń MOP.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994)25 zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwane dalej „Porozumieniem”. Celem Porozumienia jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych w celu osiągnięcia liberalizacji i rozwoju światowego handlu.przypadku zamówień objętych Porozumieniem, jak również innymi odpowiednimi umowami międzynarodowymi, którymi związana jest Unia, podmioty zamawiające wypełniają obowiązki wynikające z tych umów poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy do wykonawców z państw trzecich będących ich sygnatariuszami.

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwane dalej „Porozumieniem”. Celem Porozumienia jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych, a państwa członkowskie powinny dążyć do równego traktowania przedsiębiorstw unijnych i przedsiębiorstw z państw trzecich na rynku wewnętrznym, aby ułatwić integrację małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz pobudzać zatrudnienie i innowacyjnośćUnii.przypadku zamówień objętych Porozumieniem, jak również innymi odpowiednimi umowami międzynarodowymi, którymi związana jest Unia, instytucje zamawiające wypełniają obowiązki wynikające z tych poszczególnych umów poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy do wykonawców z państw trzecich będących ich sygnatariuszami.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Pozostałe kategorie usług, a mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne, mają ze względu na swój charakter nadal ograniczony wymiar transgraniczny Usługi te świadczone są w określonym kontekście, zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny reżim udzielania zamówień na takie usługi, o wyższym progu ustalonym na poziomie 1 000 000 EUR.konkretnym kontekście udzielania zamówień w tych sektorach usługi na rzecz osób o wartości poniżej tego progu nie są zwykle przedmiotem zainteresowania usługodawców z innych państw członkowskich, chyba że istnieją konkretne przesłanki wskazujące inaczej, na przykład fakt finansowania przez Unię projektów transgranicznych. Zamówienia na usługi na rzecz osób powyżej tego progu muszą podlegać przejrzystości na poziomie całej Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu kulturowego oraz wrażliwy charakter tych usług, państwa członkowskie powinny dysponować szeroko swobodą w zakresie organizacji wyboru usługodawcy w sposób uznany przez siebie za najbardziej odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy uwzględniają ten imperatyw, nakładając jedynie obowiązek przestrzegania podstawowych zasad przejrzystości i równego traktowania oraz gwarantując, że podmioty zamawiające są w stanie zastosować określone kryteria jakości przy wyborze usługodawców, takie jak kryteria określone w dobrowolnych europejskich ramach odniesienia na rzecz zapewniania jakości usług społecznych unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie lub podmioty zamawiające zachowują swobodę samodzielnego świadczenia tych usług lub zorganizowania usług społecznych w sposób niewymagający udzielania zamówień publicznych, na przykład poprzez zwykłe finansowanie takich usług lub poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim wykonawcom spełniającym warunki określone wcześniej przez podmiot zamawiający, bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile system taki gwarantuje wystarczające upublicznienie i jest zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.

(17) Pozostałe kategorie usług, a mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne, mają ze względu na swój charakter nadal ograniczony wymiar transgraniczny Usługi te świadczone są w określonym kontekście, zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Aby poprawić jakość tych zamawianych usług, należy ustanowić szczególny reżim udzielania zamówień o wyższym progu ustalonym na poziomie 1 000 000 EUR.konkretnym kontekście udzielania zamówień w tych sektorach usługi na rzecz osób o wartości poniżej tego progu nie są zwykle przedmiotem zainteresowania usługodawców z innych państw członkowskich, chyba że istnieją konkretne przesłanki wskazujące inaczej, na przykład fakt finansowania przez Unię projektów transgranicznych. Zamówienia na usługi na rzecz osób powyżej tego progu muszą podlegać przejrzystości na poziomie całej Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu kulturowego oraz wrażliwy charakter tych usług, państwa członkowskie powinny dysponować szeroko swobodą w zakresie organizacji wyboru usługodawcy w sposób uznany przez siebie za najbardziej odpowiedni. Zasadnicza rola oraz szeroka swoboda władz krajowych, regionalnych i lokalnych w świadczeniu, zlecaniu i organizowaniu usług świadczonych w interesie ogólnym są również zgodne z Protokołem nr 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 36 karty praw podstawowych. Przepisy niniejszej dyrektywy uwzględniają ten imperatyw, nakładając jedynie obowiązek przestrzegania podstawowych zasad przejrzystości i równego traktowania oraz gwarantując, że instytucje zamawiające stosują określone kryteria jakości przy wyborze usługodawców, takie jak kryteria określone w dobrowolnych europejskich ramach odniesienia na rzecz zapewniania jakości usług społecznych unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie lub instytucje zamawiające zachowują swobodę samodzielnego świadczenia tych usług lub zorganizowania usług społecznych w sposób niewymagający udzielania zamówień publicznych, na przykład poprzez zwykłe finansowanie takich usług lub poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim wykonawcom spełniającym warunki określone wcześniej przez instytucję zamawiającą bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile system taki gwarantuje wystarczające upublicznienie i jest zgodny z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Publikację informacji dotyczących zamówień w znacznym stopniu ułatwiają środki informacji i komunikacji elektronicznej, zwiększające skuteczność i przejrzystość procesu udzielania zamówień. Dlatego też powinny stać się one standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na potrzeby procedur udzielania zamówień. Stosowanie środków elektronicznych prowadzi również do oszczędności czasu.związku z tym należy zagwarantować skrócenie minimalnych terminów w sytuacjach, w których stosowane są środki elektroniczne, pod warunkiem jednak, że są one zgodne z określonym trybem transmisji danych przewidzianym na szczeblu unijnym. Ponadto środki informacji i komunikacji elektronicznej uwzględniające odpowiednie funkcjonalności mogą umożliwić instytucjom zamawiających unikanie, wykrywanie i korygowanie błędów, które pojawiają się w toku postępowań o udzielenie zamówienia.

(27) Publikację informacji dotyczących zamówień w znacznym stopniu ułatwiają środki informacji i komunikacji elektronicznej, zwiększające skuteczność i przejrzystość procesu udzielania zamówień. Muszą one stać się one standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na potrzeby procedur udzielania zamówień. Stosowanie środków elektronicznych prowadzi również do oszczędności czasu.związku z tym należy zagwarantować skrócenie minimalnych terminów w sytuacjach, w których stosowane są środki elektroniczne, pod warunkiem jednak, że są one zgodne z określonym trybem transmisji danych przewidzianym na szczeblu unijnym. Ponadto środki informacji i komunikacji elektronicznej uwzględniające odpowiednie funkcjonalności mogą umożliwić instytucjom zamawiających unikanie, wykrywanie i korygowanie błędów, które pojawiają się w toku postępowań o udzielenie zamówienia.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Ponadto ciągle opracowywane są nowe elektroniczne techniki zakupów, takie jak katalogi elektroniczne. Przyczyniają się one do zwiększenia konkurencji i usprawnienia zakupów publicznych, w szczególności pod względem oszczędności czasu i pieniędzy. Należy jednak ustanowić przepisy gwarantujące, że takie zastosowanie odpowiada przepisom niniejszej dyrektywy oraz zasadom równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości.szczególności w przypadku ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję w ramach umowy ramowej lub w przypadku korzystania z dynamicznego systemu zakupów oraz gdy oferowane są wystarczające gwarancje pod względem identyfikowalności, równego traktowania i przewidywalności, podmioty zamawiające powinny mieć możliwość generowania ofert w odniesieniu do określonych zakupów na podstawie uprzednio przekazanych katalogów elektronicznych. Zgodnie z wymogami przepisów dotyczących środków komunikacji elektronicznej, podmioty zamawiające powinny unikać nieuzasadnionych przeszkód w zakresie dostępu wykonawców do postępowań o udzielenie zamówienia, w których oferty należy składać w formie elektronicznych katalogów i które gwarantują zgodność z ogólnymi zasadami niedyskryminacji i równego traktowania.

(31) Ponadto ciągle opracowywane są nowe elektroniczne techniki zakupów, takie jak katalogi elektroniczne. Przyczyniają się one do zwiększenia konkurencji i usprawnienia zakupów publicznych, w szczególności pod względem oszczędności czasu i pieniędzy. Należy jednak ustanowić przepisy gwarantujące, że takie zastosowanie odpowiada przepisom niniejszej dyrektywy oraz zasadom równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości.szczególności w przypadku ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję w ramach umowy ramowej lub w przypadku korzystania z dynamicznego systemu zakupów oraz gdy oferowane są wystarczające gwarancje społeczne pod względem dostępności, identyfikowalności, równego traktowania i przewidywalności, instytucje zamawiające powinny mieć możliwość generowania ofert w odniesieniu do określonych zakupów na podstawie uprzednio przekazanych katalogów elektronicznych. Zgodnie z wymogami przepisów dotyczących środków komunikacji elektronicznej, instytucje zamawiające powinny unikać nieuzasadnionych przeszkód w zakresie dostępu wykonawców do postępowań o udzielenie zamówienia, w których oferty należy składać w formie elektronicznych katalogów i które gwarantują zgodność z ogólnymi zasadami niedyskryminacji i równego traktowania.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Specyfikacje techniczne sporządzane przez nabywców muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień na konkurencję.tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, tak by uzyskać wystarczający poziom konkurencji.związku z powyższym specyfikacje techniczne powinny być opracowywane w sposób umożliwiający uniknięcie sztucznego zawężania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę. Opracowanie specyfikacji technicznych pod względem wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych zasadniczo umożliwia optymalne osiągnięcie tego celu i służy wspieraniu innowacji.przypadku odniesienia do normy europejskiej albo, w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na równoważnych rozwiązaniach, które spełniają wymagania podmiotów zamawiających i są równorzędne w kategoriach bezpieczeństwa, muszą zostać rozpatrzone przez podmioty zamawiające.celu wykazania równoważności oferty oferenci mogą zostać zobowiązani do przedstawienia zweryfikowanych dowodów od osób trzecich; należy jednak dopuścić również inne odpowiednie sposoby wykazania takiej równoważności, takie jak dokumentacja techniczna producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów bądź raportów z testów, ani nie ma możliwości ich uzyskania w przewidzianym terminie.

(35) Specyfikacje techniczne sporządzane przez nabywców muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień na konkurencję.tym celu należy umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, tak by uzyskać wystarczający poziom konkurencji.związku z powyższym specyfikacje techniczne powinny być opracowywane i stosowane zgodnie z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równości szans, aby uniknąć sztucznego zawężania konkurencji poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę. Opracowanie specyfikacji technicznych pod względem wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych zasadniczo umożliwia optymalne osiągnięcie tego celu i służy wspieraniu innowacji.przypadku odniesienia do normy europejskiej albo, w przypadku jej braku, do normy krajowej, oferty oparte na równoważnych rozwiązaniach, które spełniają wymagania instytucji zamawiających i są równorzędne w kategoriach bezpieczeństwa, muszą zostać rozpatrzone przez instytucje zamawiające.celu wykazania równoważności oferty oferenci mogą zostać zobowiązani do przedstawienia zweryfikowanych dowodów od osób trzecich; należy jednak dopuścić również inne odpowiednie sposoby wykazania takiej równoważności, takie jak dokumentacja techniczna producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów bądź raportów z testów, ani nie ma możliwości ich uzyskania w przewidzianym terminie.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Podmioty zamawiające, które pragną dokonać zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług o szczególnej charakterystyce środowiskowej, społecznej lub innej, powinny mieć możliwość odwoływania się do określonych etykiet, takich jak europejskie oznakowanie ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi dotyczące danej etykiety związane są z przedmiotem zamówienia, na przykład z opisem produktu i jego prezentacją, w tym z wymogami dotyczącymi opakowań. Istotne jest ponadto opracowywanie i przyjmowanie tych wymogów na podstawie obiektywnie weryfikowalnych kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w której uczestniczyć mogą zainteresowane podmioty, takie jak instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy i organizacje związane z ochroną środowiska, oraz by etykieta była dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

(36) Instytucje zamawiające, które pragną dokonać zakupu robót budowlanych, dostaw lub usług o szczególnej charakterystyce środowiskowej, społecznej lub innej, powinny mieć możliwość odwoływania się do określonych etykiet, takich jak europejskie oznakowanie ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi dotyczące danej etykiety związane są z przedmiotem zamówienia, na przykład z opisem produktu i jego prezentacją, w tym z wymogami dotyczącymi opakowań. Istotne jest ponadto opracowywanie i przyjmowanie tych wymogów na podstawie obiektywnie weryfikowalnych kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w której uczestniczyć mogą zainteresowane podmioty, takie jak instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy, organizacje społeczne i organizacje związane z ochroną środowiska, oraz by etykieta była dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Aby zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do uczestnictwa w rynku zamówień, należy wyraźnie przewidzieć możliwość dzielenia zamówień na jednorodne lub niejednorodne części. W przypadku podziału zamówienia na części, podmioty zamawiające mogą, na przykład w celu ochrony konkurencji lub zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, ograniczyć liczbę części, o które może się ubiegać wykonawca, jak również mogą ograniczyć liczbę części, które mogą zostać przyznane jednemu oferentowi.

(38) Zamówienia publiczne powinny być dostosowane do potrzeb MŚP. Instytucje zamawiające powinny korzystać z kodeksu najlepszych praktyk, który zawiera wytyczne dotyczące takiego sposobu stosowania ram zamówień publicznych, który ułatwia udział MŚP. Aby zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do uczestnictwa w rynku zamówień, instytucje zamawiające powinny w szczególności uwzględnić możliwość dzielenia zamówień na jednorodne lub niejednorodne części oraz zapewnić przejrzysty dostęp do informacji o przyczynach takiego podziału lub decyzji o jego niedokonywaniu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 39 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a) Państwa członkowskie powinny wprowadzić środki w celu propagowania dostępu MŚP do zamówień publicznych, zwłaszcza dzięki lepszemu informowaniu i wytycznym w zakresie przetargów i nowych możliwości, jakie oferują zmodernizowane ramy prawne UE, a także w celu zwiększenia wymiany najlepszych praktyk i organizacji szkoleń i wydarzeń z udziałem publicznych instytucji zamawiających i MŚP.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia wymienionych w dyrektywie [2004/18] należy pozostawić wspomnianym podmiotom zamawiającym. Obowiązek stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy [2004/18] powinien zostać zatem ograniczony do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. Ponadto podmioty zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów z tytułu naruszenia obowiązków środowiskowych lub społecznych, w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych lub innych form istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich jak naruszenie reguł konkurencji lub praw własności intelektualnej.

(40) Nie należy udzielać zamówień publicznych wykonawcom, którzy byli członkami organizacji przestępczej lub których uznano winnymi korupcji, nadużycia ze szkodą dla interesów finansowych Unii lub prania pieniędzy. Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu unijnym powinno również obejmować wykonawców uchylających się od płacenia podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że instytucje zamawiające, które nie są instytucjami zamawiającymi, mogą nie mieć dostępu do niepodważalnego dowodu w tej sprawie, wybór w sprawie zastosowania kryteriów wykluczenia wymienionych w dyrektywie [2004/18] należy pozostawić wspomnianym instytucjom zamawiającym. Obowiązek stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy [2004/18] powinien zostać zatem ograniczony do podmiotów zamawiających, które są instytucjami zamawiającymi. Ponadto instytucje zamawiające powinny mieć możliwość wykluczania kandydatów lub oferentów z tytułu naruszenia obowiązków środowiskowych, społecznych lub dotyczących pracy, w tym przepisów dotyczących warunków pracy, układów zbiorowych i dostępności dla osób niepełnosprawnych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych form istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich jak naruszenie reguł konkurencji lub praw własności intelektualnej.

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa obejmuje równe traktowanie pracowników i przestrzeganie prawa krajowego. Dlatego nie ma powodu do skreślenia tych postanowień. Zgodnie z pkt 34 preambuły obecnej dyrektywy 2004/18/UE: „Ustawy, rozporządzenia i układy zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie unijnym, obowiązujące w zakresie warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, stosuje się podczas realizacji zamówień pod warunkiem, że tego rodzaju przepisy, jak i ich stosowanie, są zgodne z prawem unijnym…. Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, nieprzestrzeganie tych obowiązków można uznać za poważne naruszenie lub wykroczenie wobec zasad etyki zawodowej przez danego wykonawcę, które może prowadzić do wykluczenia tego wykonawcy z udziału w procedurze udzielania zamówienia.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, również w przypadku gdy podmioty zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.efekcie podmioty zamawiające powinny mieć możliwość przyjęcia jako kryterium udzielenia zamówienia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” lub „najniższego kosztu”, przy czym w tym drugim przypadku powinny mieć swobodę ustanawiania odpowiednich standardów jakości przy użyciu specyfikacji technicznych lub warunków realizacji zamówienia.

(43) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, zapewniając jednocześnie, że instytucje zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb i obejmujących czynniki dotyczące kryteriów zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji i godziwych miejsc pracy.efekcie instytucje zamawiające powinny przyjąć jako kryterium udzielenia zamówienia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” lub „najniższego kosztu”, przy czym w tym drugim przypadku powinny kierować się odpowiednimi standardami jakości przy użyciu specyfikacji technicznych lub warunków realizacji zamówienia.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43a) Podkreśla, że zasady równego traktowania i niedyskryminacji wykonawców, nienaruszając zasady uczciwej konkurencji, są kluczowym instrumentem zapobiegania korupcji, zwłaszcza przekupstwu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)przypadku gdy podmioty zamawiające udzielają zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą określić kryteria udzielenia zamówienia, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane kryteria udzielenia zamówienia nie powinny przyznawać podmiotowi zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru, powinny natomiast zapewniać możliwość skutecznej konkurencji, a także być uzupełnione wymogami, które pozwalają na skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów.

(44)przypadku gdy instytucje zamawiające udzielają zamówienia na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą określić kryteria udzielenia zamówienia, na podstawie których dokonają oceny ofert w celu wyłonienia oferty prezentującej najlepszą relację jakości do ceny, zrównoważoną pod względem gospodarczym i społecznym. Określenie tych kryteriów uzależnione jest od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one umożliwić ocenę poziomu wykonania przedstawionego w każdej ofercie w świetle przedmiotu zamówienia, który został zdefiniowany w specyfikacjach technicznych, oraz ocenę relacji jakości do ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane kryteria udzielenia zamówienia nie powinny przyznawać instytucji zamawiającej nieograniczonej swobody wyboru, powinny natomiast zapewniać możliwość skutecznej konkurencji, a także być uzupełnione wymogami, które pozwalają na skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) Warunki realizacji zamówienia są zgodne z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z przedmiotem zamówienia oraz są przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w dokumentach specyfikujących zamówienie. Mogą one, w szczególności, służyć wspieraniu organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególne trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia, ochrony środowiska lub dobrostanu zwierząt. Można na przykład ustanowić odnoszące się do realizacji zamówienia wymogi w zakresie zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, przestrzegania podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, a także w zakresie zatrudnienia większej liczby osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

(50) Warunki realizacji zamówienia są zgodne z niniejszą dyrektywą, pod warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z przedmiotem zamówienia oraz są przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w dokumentach specyfikujących zamówienie. Mogą one, w szczególności, służyć wspieraniu organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania osób mających szczególne trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia, ochrony środowiska lub dobrostanu zwierząt. Można na przykład ustanowić odnoszące się do realizacji zamówienia wymogi w zakresie zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, młodych bezrobotnych czy osób niepełnosprawnych, oraz przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub młodocianych, przestrzegania podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, a także w zakresie zatrudnienia większej liczby osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55) Zgodnie z zasadami równego traktowania i przejrzystości, zwycięskiego oferenta nie można zastąpić innym wykonawcą bez ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję. Zwycięski oferent realizujący zamówienie może jednak w trakcie realizacji zamówienia podlegać pewnym zmianom strukturalnym, takim jak czysto wewnętrzne reorganizacje, fuzje i przejęcia czy postępowanie upadłościowe. Tego rodzaju zmiany strukturalne nie powinny automatycznie wiązać się z wymogiem przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia dla wszystkich zamówień realizowanych przez ten podmiot.

(55) Zgodnie z zasadami równego traktowania, obiektywności, identyfikowalności i przejrzystości, zwycięskiego oferenta nie można zastąpić innym wykonawcą bez ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję. Zwycięski oferent realizujący zamówienie może jednak w trakcie realizacji zamówienia podlegać pewnym zmianom strukturalnym, takim jak czysto wewnętrzne reorganizacje, fuzje i przejęcia czy postępowanie upadłościowe. Tego rodzaju zmiany strukturalne nie powinny automatycznie wiązać się z wymogiem przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia dla wszystkich zamówień realizowanych przez ten podmiot.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59) Nie wszystkie podmioty zamawiające mogą dysponować wewnętrzną wiedzą fachową niezbędną do realizacji zamówień skomplikowanych pod względem ekonomicznym lub technicznym.tym kontekście odpowiednie wsparcie profesjonalne będzie efektywnym uzupełnieniem działań w zakresie monitorowania i kontroli.jednej strony cel ten może zostać osiągnięty za pomocą narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów wiedzy) oferujących pomoc techniczną podmiotom zamawiającym;drugiej strony podmioty gospodarcze, między innymi MŚP, powinny korzystać z pomocy administracyjnej, w szczególności w przypadku udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia w kontekście transgranicznym.

(59) Nie wszystkie instytucje zamawiające mogą dysponować wewnętrzną wiedzą fachową niezbędną do realizacji zamówień skomplikowanych pod względem ekonomicznym lub technicznym.tym kontekście odpowiednie wsparcie profesjonalne będzie efektywnym uzupełnieniem działań w zakresie monitorowania i kontroli.jednej strony cel ten może zostać osiągnięty za pomocą narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów wiedzy) oferujących pomoc techniczną instytucjom zamawiającym;drugiej strony podmioty gospodarcze, zwłaszcza MŚP, powinny korzystać z pomocy administracyjnej, w szczególności w przypadku udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia w kontekście transgranicznym.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 59 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a) Obywatele, zainteresowane podmioty, zorganizowane lub nie, i inne osoby lub organy, które nie mają dostępu do procedur odwoławczych na mocy dyrektywy Rady 89/665/EWG, mają jednak prawny interes – jako podatnicy – w istnieniu sprawnych procedur udzielania zamówień. Powinni mieć zatem możliwość zgłaszania potencjalnych przypadków naruszenia tej dyrektywy właściwemu organowi władz lub właściwej strukturze. Aby nie powielać istniejących organów lub struktur, państwa członkowskie powinny być w stanie zapewnić możliwość odwołania do organów lub struktur monitorujących, sektorowych lub lokalnych organów nadzoru, organów ds. konkurencji, rzecznika praw obywatelskich lub krajowych organów kontrolnych.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym produkcję, transport, użytkowanie i utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym produkcję, transport, instalację, użytkowanie i utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, oczyszczenie i finalizację;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Podczas udzielania zamówień, które ze względu na swoją wartość, nie są ujęte w niniejszej dyrektywie, krajowe instytucje zamawiające są zobowiązane do przestrzegania zasad równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Zamówienia na usługi udzielane na podstawie praw wyłącznych

 

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do zamówień na usługi udzielanych podmiotowi, który sam jest instytucją zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 lub związkowi instytucji zamawiających, na podstawie praw wyłącznych przysługującego im na mocy opublikowanych przepisów prawnych lub administracyjnych zgodnych z postanowieniami Traktatu.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie art. 25 z obowiązującej dyrektywy 2004/17/WE. Ten artykuł jest ważny z punktu widzenia usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, ponieważ wyklucza zamówienia publiczne na usługi, które opierają się na prawie wyłącznym zapisanym w prawie publicznym oraz w przepisach wykonawczych lub administracyjnych, zgodnych z postanowieniami Traktatu. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zastosował to postanowienie w sprawie C-360/96.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19b

 

Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczenia usług w interesie ogólnym

 

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do sprawdzonych procedur państw członkowskich, które opierają się na wolnym wyborze usługodawców przez użytkownika (np. system talonów, model swobodnego wyboru, relacja trójstronna) oraz na zasadzie, że wszyscy oferenci, którzy są w stanie spełnić wymogi określone wcześniej na mocy prawa, powinni być dopuszczeni do świadczenia usług niezależnie od ich formy prawnej, o ile są przy tym zachowane zasady równego traktowania, przejrzystości i niedyskryminacji.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej sprawującej kontrolę lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą;

b) co najmniej 80% działalności tej osoby prawnej, stanowiącej przedmiot zamówienia, jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej sprawującej kontrolę lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez tę instytucję zamawiającą;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

c)kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem prawnie obowiązujących form udziału podmiotów prywatnych.

Uzasadnienie

Musi istnieć jasne rozróżnienie między współpracą publiczno-publiczną a partnerstwami publiczno-prywatnymi. Jednak w niektórych państwach członkowskich udział podmiotów prywatnych może być obowiązkiem narzuconym przez prawo.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w przypadku, gdy kontrolowany podmiot będący instytucją zamawiającą udziela zamówienia podmiotowi sprawującemu nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę instytucję zamawiającą, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia publicznego, nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w przypadku, gdy kontrolowany podmiot będący instytucją zamawiającą udziela zamówienia podmiotowi sprawującemu lub podmiotom sprawującym nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tę instytucję zamawiającą, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia publicznego, nie posiadają udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem prawnie obowiązujących form udziału podmiotów prywatnych.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, która nie sprawuje nad osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić zamówienia osobie prawnej, nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi, bez zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, która nie sprawuje nad osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić zamówienia osobie prawnej, nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi instytucjami zamawiającymi, poza zakresem przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące warunki:

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby prawnej jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiających sprawujących kontrolę lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez te instytucje zamawiające;

b) co najmniej 80% działalności tej osoby prawnej, stanowiącej przedmiot zamówienia, jest prowadzone na potrzeby instytucji zamawiających sprawujących kontrolę lub na potrzeby innych osób prawnych kontrolowanych przez te instytucje zamawiające;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

c)kontrolowanej osobie prawnej nie posiadają udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem prawnie obowiązujących form udziału podmiotów prywatnych.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające nie prowadzą na otwartym rynku więcej niż 10% mierzonej obrotami działalności, której dotyczy umowa;

c) uczestniczące władze publiczne nie prowadzą na otwartym rynku więcej niż 20% mierzonej obrotami działalności, stanowiącej przedmiot zamówienia;

Uzasadnienie

To wyjaśnienie jest niezbędne, aby nie powodować sporów prawnych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji zamawiającej nie posiadają udziałów podmioty prywatne.

e) zadanie wykonują wyłącznie zainteresowane władze publiczne, bez udziału podmiotu prywatnego, z wyjątkiem instytucji zamawiających, które uczestniczą we współpracy jako podmiot prawa publicznegorozumieniu art. 2 ust. 4.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 przestają obowiązywać w chwili nabycia udziałów przez podmiot prywatny, skutkując obowiązkiem otwarcia realizowanych zamówień na konkurencję przez zastosowanie zwykłych procedur udzielania zamówień.

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 przestają obowiązywać w chwili nabycia udziałów przez podmiot prywatny, skutkując obowiązkiem otwarcia realizowanych zamówień na konkurencję przez zastosowanie zwykłych procedur udzielania zamówień, chyba że nabycie udziałów przez podmiot prywatny jest narzucone prawnie lub nie było przewidziane w momencie zawarcia umowy wstępnej.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Należy zagwarantować ochronę praw własności intelektualnej oferentów.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niemniej w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, jak również zamówień na dostawy obejmujących ponadto usługi lub prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, od osób prawnych można wymagać wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału imion i nazwisk oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za realizację danego zamówienia.

Niemniej w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, jak również zamówień na dostawy obejmujących ponadto usługi lub prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, od osób prawnych można wymagać wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą odpowiedzialne za realizację danego zamówienia.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupy wykonawców mogą składać oferty lub wysuwać swoje kandydatury. Podmioty zamawiające nie mogą ustanawiać w odniesieniu do takich grup szczególnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które nie obowiązują kandydatów indywidualnych. Podmioty zamawiające nie mogą wymagać, aby grupy te przybierały określoną formę prawną w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału.

Grupy wykonawców mogą składać oferty lub wysuwać swoje kandydatury. Grupy wykonawców, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mogą przyjąć formę konsorcjum. Instytucje zamawiające nie mogą ustanawiać w odniesieniu do takich grup szczególnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które są dodatkowe lub inne od warunków, jakie obowiązują kandydatów indywidualnych. Instytucje zamawiające nie mogą wymagać, aby grupy te przybierały określoną formę prawną w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów zatrudnienia chronionego, pod warunkiem że ponad 30% osób zatrudnionych przez te zakłady, przez tych wykonawców lub w ramach tych programów stanowią pracownicy niepełnosprawni lub pracownicy znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Państwa członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla:

 

a) zakładów pracy chronionej lub wykonawców społecznych lub też przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów zatrudnienia chronionego, pod warunkiem że większość zatrudnionych stanowią niepełnosprawni, którzy ze względu na rodzaj lub stopień niepełnosprawności nie mogą wykonywać pracy na zwykłych warunkach czy łatwo znaleźć zatrudnienia na zwykłym rynku;

 

b) zakładów pracy chronionej lub społecznych przedsiębiorstw i programów, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak długotrwale bezrobotni, kobiety, młodzi ludzie, migranci czy mniejszości znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, pod warunkiem że ponad 30% osób zatrudnionych przez te zakłady lub przy tych programach stanowią pracownicy niepełnosprawni lub znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie powinny zagwarantować wprowadzenie odpowiednich szkoleń i norm socjalnych w ramach programów zatrudnienia lub warsztatów przeznaczonych dla pracowników niepełnosprawni lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Należy zagwarantować ochronę praw własności intelektualnej oferentów.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Instytucja zamawiająca nie może wykorzystywać w ramach innej procedury przetargowej informacji przekazanych jej przez wykonawców w trakcie wcześniejszej procedury.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tylko wykonawcy zaproszeni przez podmiot zamawiający po dokonaniu oceny wymaganych informacji mogą przedkładać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb określonych przez podmiot zamawiający, które nie mogą zostać spełnione poprzez istniejące rozwiązania. Zamówienia udziela się wyłącznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. a).

Tylko wykonawcy zaproszeni przez instytucję zamawiającą po dokonaniu oceny wymaganych informacji mogą przedkładać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb określonych przez instytucję zamawiającą, które nie mogą zostać spełnione poprzez istniejące rozwiązania. Zamówienia udziela się wyłącznie na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. a) i art. 76 ust. 2.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku wszystkich zamówień, których przedmiot jest przeznaczony do użytku osób – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników podmiotu zamawiającego – przedmiotowe specyfikacje techniczne sporządza się, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych, w taki sposób, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników.

W przypadku wszystkich zamówień, których przedmiot jest przeznaczony do użytku osób – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników instytucji zamawiającej – przedmiotowe specyfikacje techniczne sporządza się w taki sposób, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników w wyjątkowych należycie uzasadnionych przypadkach, które należy określić w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie i w dokumentacji przetargowej.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) organizacji, kwalifikacji i doświadczenia pracowników zatrudnionych przy realizacji danego zamówienia.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) etykiety są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym instytucje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące się ochroną środowiska;

c) etykiety są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie właściwe zainteresowane podmioty, w tym instytucje rządowe, konsumenci, producenci, związki zawodowe, dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące się ochroną środowiska i organizacje społeczne;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) kryteria dotyczące etykiety są określane przez osobę trzecią, która jest niezależna od wykonawcy ubiegającego się o etykietę.

e) wymogi, które należy spełnić w celu otrzymania etykiety są określane przez osobę trzecią, która jest niezależna od wykonawcy ubiegającego się o etykietę.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić warianty złożone przez oferenta i spełniające minimalne wymagania określone przez podmioty zamawiające.

Instytucje zamawiające muszą uwzględnić warianty złożone przez oferenta i spełniające minimalne wymagania określone przez instytucje zamawiające.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające wskazują w specyfikacji, czy dopuszczają składanie ofert wariantowych, a jeśli tak – minimalne wymagania, jakie muszą spełniać warianty, oraz wszelkie szczególne wymagania dotyczące ich przedstawienia. W przypadku dopuszczenia wariantów zapewniają również możliwość praktycznego stosowania wybranych kryteriów udzielenia zamówienia do ofert wariantowych spełniających te minimalne wymagania, a także do zgodnych z wymaganiami ofert, które nie mają charakteru wariantowego.

Instytucje zamawiające wskazują w specyfikacji minimalne wymagania, jakie muszą spełniać warianty, wszelkie szczególne wymagania dotyczące ich przedstawienia oraz zapewniają również możliwość praktycznego stosowania wybranych kryteriów udzielenia zamówienia do ofert wariantowych spełniających te minimalne wymagania, a także do zgodnych z wymaganiami ofert, które nie mają charakteru wariantowego.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Instytucje zamawiające mogą zastrzec w specyfikacji, że oferty wariantowe nie są dopuszczalne oraz podać konkretne przyczyny takiego zakazu.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi podmioty zamawiające, które dopuściły składanie ofert wariantowych, nie odrzucają wariantu wyłącznie na podstawie faktu, że jego wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi zamiast zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy zamiast zamówienia na usługi.

2.postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi instytucje zamawiające nie odrzucają wariantu wyłącznie na podstawie faktu, że jego wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi zamiast zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy zamiast zamówienia na usługi.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

5. Instytucje zamawiające nie udzielają zamówienia oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna z obowiązkami w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska wynikającymiprawa Unii lub prawa krajowego, lub z układów zbiorowych, zgodnie z praktyką i tradycjami państw członkowskich, lub z obowiązków w dziedzinie prawa własności intelektualnej, lub z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) najniższy koszt.

skreślona

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji;

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) stosowanie układów zbiorowych i orzecznictwa arbitrażowego na poziomie krajowym, lokalnym, sektorowym i na poziomie przedsiębiorstw, a także przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, ochrony pracy i warunków pracy na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) jeżeli w przypadku zmiany wykonawcy dochodzi do przejęcia pracowników poprzedniego wykonawcy przez nowego wykonawcę, do pracowników tych mają zastosowanie skutki prawne dyrektywy 2001/23/WE.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zewnętrzne koszty środowiskowe bezpośrednio związane z cyklem życia, o ile można je wyrazić w wartościach pieniężnych i zweryfikować; mogą one obejmować koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne koszty łagodzenia zmiany klimatu.

b) zewnętrzne koszty takie jak koszty społeczne lub środowiskowe bezpośrednio związane z cyklem życia, o ile można je wyrazić w wartościach pieniężnych i zweryfikować; mogą one obejmować koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne koszty łagodzenia zmiany klimatu.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy podmioty zamawiające oceniają koszty przy pomocy podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia, określają w dokumentach specyfikujących zamówienie metodykę stosowaną na potrzeby obliczania kosztów cyklu życia. Stosowana metodyka musi spełniać następujące warunki:

W przypadku gdy instytucje zamawiające oceniają koszty przy pomocy podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia, określają w dokumentach specyfikujących zamówienie, jakich danych wymagają od oferentów oraz metodę, jaką instytucja zamawiająca zastosuje do określenia kosztów cyklu życia. Metoda stosowana do oceny kosztów cyklu życia, o których mowa powyżej, musi spełniać następujące warunki:

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

Instytucje zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących przedstawionych kosztów, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert.

c) złożono co najmniej trzy oferty.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zgodności, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV lub, w przypadku gdy nie ma to zastosowania, z innymi przepisami zapewniającymi równoważny stopień ochrony;

d) zgodności, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z krajowego, unijnego i międzynarodowego ustawodawstwa w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV lub, w przypadku gdy nie ma to zastosowania, z innymi przepisami zapewniającymi równoważny stopień ochrony;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) zgodności z przepisami i normami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, prawa socjalnego i prawa pracy.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Może on odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, gdy dowody nie uzasadniają niskiego poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w ust. 3.

Może on odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku gdy dowody nie uzasadniają niskiego poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w ust. 3, lub w przypadku gdy otrzymane uzasadnienie nie jest wystarczające.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, ponieważ jest niezgodna z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, ponieważ jest niezgodna z obowiązkami wynikającymi z krajowego i europejskiego prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmiot zamawiający może zażądać albo zostać zobowiązany przez państwo członkowskie do zażądania od oferenta w dokumentach specyfikujących zamówienie, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców.

1. Instytucja zamawiająca żąda albo jest zobowiązana przez państwo członkowskie do zażądania od oferenta w dokumentach specyfikujących zamówienie, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców oraz przekazał informacje o podwykonawcach, w tym ich nazwy/imiona i nazwiska, dane adresowe i przedstawicieli prawnych. Instytucję zamawiającą należy poinformować o wszelkich zmianach w łańcuchu podwykonawstwa oraz o wszelkich nowych podwykonawcach, podając ich nazwy/imiona i nazwiska, dane adresowe i przedstawicieli prawnych.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie procedury udzielania zamówień objętych zakresem niniejszego rozdziału, zapewniając pełną zgodność z zasadami przejrzystości i równego traktowania wykonawców oraz umożliwiając podmiotom zamawiającym uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług.

1. Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie procedury udzielania zamówień objętych zakresem niniejszego rozdziału, zapewniając pełną zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców oraz umożliwiając instytucjom zamawiającym uwzględnienie specyfiki przedmiotowych usług.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają podmiotom zamawiającym możliwość uwzględnienia konieczności zagwarantowania jakości, ciągłości, dostępności, możliwości korzystania z usług i ich kompleksowości, szczególnych potrzeb różnych kategorii użytkowników, kwestii ich zaangażowania i upodmiotowienia, a także innowacyjności. Państwa członkowskie mogą także postanowić, że wyboru usługodawcy nie dokonuje się wyłącznie w oparciu o kryterium ceny za realizację usługi.

2. Państwa członkowskie zapewniają instytucjom zamawiającym możliwość uwzględnienia konieczności zagwarantowania wysokiej jakości, bezpieczeństwa, ciągłości, dostępności, przystępnej ceny, możliwości korzystania z usług i ich kompleksowości, szczególnych potrzeb różnych kategorii użytkowników, w tym grup najbardziej narażonych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, konieczności wspierania udziału MŚP, zaangażowania i upodmiotowienia użytkowników, a także innowacyjności. Państwa członkowskie mogą także postanowić, że wyboru usługodawcy nie dokonuje się wyłącznie w oparciu o kryterium ceny za realizację usługi.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 93 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) analizowanie skarg od obywateli i przedsiębiorstw w sprawie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w konkretnych przypadkach i przekazywanie tych analiz do właściwych podmiotów zamawiających, które mają obowiązek wziąć je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a w przypadku pominięcia danej analizy są zobowiązane do wyjaśnienia powodów jej nieuwzględnienia;

f) analizowanie skarg od obywateli, przedsiębiorstwstowarzyszeń zawodowych czy tym podobnych organów, w sprawie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych w konkretnych przypadkach i przekazywanie tych analiz do właściwych instytucji zamawiających, które mają obowiązek wziąć je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a w przypadku pominięcia danej analizy są zobowiązane do wyjaśnienia powodów jej nieuwzględnienia;

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 93 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a. Sprawozdanie roczne obejmuje również roczne zestawienie zaoferowanych cen z rzeczywistymi kosztami zamówień, które zostały już wykonane, oraz potencjalny wpływ na liczbę personelu dostawców.

PROCEDURA

Tytuł

Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Odniesienia

COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

19.1.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

19.1.2012

Sprawozdawca

Data powołania

Ramona Nicole Mănescu

16.2.2012

Rozpatrzenie w komisji

20.6.2012

6.9.2012

17.9.2012

 

Data przyjęcia

18.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, Csaba Sógor

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (1.10.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(COM(2011)0895 – C7‑0007/2012 – 2011/0439(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zigmantas Balčytis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [COM(2010) 2020] opiera się na trzech współzależnych i wzajemnie uzupełniających się obszarach priorytetowych: rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej; oraz wspieraniu gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia tych celów poprzez poprawę otoczenia biznesu i warunków wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach oraz poprzez sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówień publicznych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną, efektywniej korzystającą z zasobów. Równocześnie w strategii „Europa 2020” podkreśla się, że polityka zamówień publicznych musi zagwarantować jak najbardziej wydajne wykorzystanie środków, a rynki zamówień muszą pozostać otwarte w całej Unii.

Zamówienia publiczne mają istotny wpływ na ogólne wyniki gospodarcze Unii Europejskiej. Europejscy nabywcy publiczni wydają na dostawy, roboty budowlane i usługi około 18% PKB. Ze względu na wolumen zakupów zamówienia publiczne można wykorzystać jako skuteczną dźwignię dla realizacji jednolitego rynku wspierającego inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Niniejszy wniosek, wraz z wnioskiem dotyczącym nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, ma na celu zastąpienie dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE stanowiących podstawowe elementy ram prawnych Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych. Przedmiotową dyrektywę uzupełniać będą dodatkowe elementy tych ram prawnych: Dyrektywa 2009/81/WE określa szczególne zasady dotyczące zamówień obronnych i newralgicznych zamówień dotyczących bezpieczeństwa, dyrektywa 92/13/EWG ustanawia wspólne standardy w odniesieniu do krajowych procedur odwoławczych w celu zagwarantowania dostępności szybkich i skutecznych środków odwoławczych we wszystkich państwach członkowskich UE w przypadku, gdy oferenci uznają, że zamówienia zostały udzielone w sposób nieuczciwy.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020”16 jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.tym celu należy zrewidować i zmodernizować obecne przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych17 oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, oraz aby umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień publicznych przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych. Istnieje również konieczność doprecyzowania podstawowych pojęć i koncepcji w celu zapewnienia większej pewności prawa oraz uwzględnienia niektórych aspektów odpowiedniego ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(4) Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w strategii „Europa 2020”16 jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.tym celu należy zrewidować i zmodernizować obecne przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych17 oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, aby umożliwić zamawiającym jak najlepsze wykorzystanie zamówień publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju i innych wspólnych celów społecznych, zwiększając tym samym efektywność wydatków publicznych poprzez zapewnienie jak najlepszego wyniku w zakresie stosunku kosztów do korzyści, obniżenie kosztów zarówno dla organów państwowych, jak i dla przedsiębiorstw oraz ułatwianie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych, oraz aby umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień publicznych przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych. Istnieje również konieczność uproszczenia zasad UE, zwłaszcza w odniesieniu do tego, w jaki sposób cele dotyczące zrównoważonego rozwoju mogą zostać włączone do zamówień publicznych, oraz doprecyzowania podstawowych pojęć i koncepcji w celu zapewnienia większej pewności prawa oraz uwzględnienia niektórych aspektów odpowiedniego ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi ochrony środowiska powinny być włączane w określanie i wdrażanie unijnych polityk i działań, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób podmioty zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz wspierania zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie możliwość uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

(5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi ochrony środowiska oraz koncepcja zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji powinny być włączane w określanie i wdrażanie unijnych polityk i działań, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i zapewnienia na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a także przestrzegania norm społecznych oraz ustawodawstwa krajowego i prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa pracy. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób instytucje zamawiające przyczyniają się do ochrony środowiska oraz wspierania zrównoważonego rozwoju i korzystają z przyznanej im swobody przy wyborze specyfikacji technicznych i kryteriów udzielenia zamówienia najbardziej odpowiednich do zapewnienia zrównoważonego pod względem społecznym udzielania zamówień publicznych, z jednoczesnym zapewnieniem powiązania z przedmiotem zamówienia i najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Właściwe jest również wyłączenie zamówień dokonywanych na potrzeby usług pocztowych i innych usług, ponieważ uznawano konsekwentnie, że sektor ten podlega takiej presji konkurencyjnej, iż nie jest już potrzebne zapewnianie za pomocą unijnych przepisów dyscypliny w zakresie udzielania zamówień.

Uzasadnienie

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994)25 zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwane dalej „Porozumieniem”. Celem Porozumienia jest ustanowienie wielostronnych ram zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych w celu osiągnięcia liberalizacji i rozwoju światowego handlu.przypadku zamówień objętych Porozumieniem, jak również innymi odpowiednimi umowami międzynarodowymi, którymi związana jest Unia, podmioty zamawiające wypełniają obowiązki wynikające z tych umów poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy do wykonawców z państw trzecich będących ich sygnatariuszami.

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994)25 zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwane dalej „Porozumieniem”. W tych wielostronnych ramach zrównoważonych praw i obowiązków w zakresie zamówień publicznych należy zapewnić równe szanse dla podmiotów z Unii i państw trzecich, umożliwiając im tym samym konkurowanie na rynkach Unii i państw trzecich na równych warunkach, aby ułatwić integrację małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz pobudzać zatrudnienie i innowacyjnośćUnii.przypadku zamówień objętych Porozumieniem, jak również innymi odpowiednimi umowami międzynarodowymi, którymi związana jest Unia, podmioty zamawiające wypełniają obowiązki wynikające z tych umów poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy do wykonawców z państw trzecich będących ich sygnatariuszami.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Unia potrzebuje skutecznego instrumentu, aby z jednej strony zachęcać do przestrzegania zasady wzajemności i równowagi w odniesieniu do państw trzecich, które nie zapewniają równoważnego dostępu unijnym wykonawcom, zwłaszcza poprzez przeprowadzaną przez Komisję ocenę zasadniczej wzajemności, oraz aby z drugiej strony zapewniać uczciwą konkurencję i równe szanse;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b) Z uwagi na potrzebę zachęcania podmiotów gospodarczych z Unii do uczestnictwa w międzynarodowych zamówieniach publicznych państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednią i terminową transpozycję oraz wykonanie przepisów dyrektywy usługowej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Publikację informacji dotyczących zamówień w znacznym stopniu ułatwiają środki informacji i komunikacji elektronicznej, zwiększające skuteczność i przejrzystość procesu udzielania zamówień. Dlatego też powinny stać się one standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na potrzeby procedur udzielania zamówień. Stosowanie środków elektronicznych prowadzi również do oszczędności czasu.związku z tym należy zagwarantować skrócenie minimalnych terminów w sytuacjach, w których stosowane są środki elektroniczne, pod warunkiem jednak, że są one zgodne z określonym trybem transmisji danych przewidzianym na szczeblu unijnym. Ponadto środki informacji i komunikacji elektronicznej uwzględniające odpowiednie funkcjonalności mogą umożliwić instytucjom zamawiających unikanie, wykrywanie i korygowanie błędów, które pojawiają się w toku postępowań o udzielenie zamówienia.

(27) Publikację informacji dotyczących zamówień w znacznym stopniu ułatwiają środki informacji i komunikacji elektronicznej, zwiększające skuteczność i przejrzystość procesu udzielania zamówień. Dlatego też powinny stać się one standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na potrzeby procedur udzielania zamówień. Stosowanie środków elektronicznych prowadzi również do oszczędności czasu, pieniędzy i zasobów.związku z tym należy zagwarantować skrócenie minimalnych terminów w sytuacjach, w których stosowane są środki elektroniczne, pod warunkiem jednak, że są one zgodne z określonym trybem transmisji danych przewidzianym na szczeblu unijnym. Ponadto środki informacji i komunikacji elektronicznej uwzględniające odpowiednie funkcjonalności mogą umożliwić instytucjom zamawiających unikanie, wykrywanie i korygowanie błędów, które pojawiają się w toku postępowań o udzielenie zamówienia.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a  (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a) Zachęca się do korzystania z zamówień elektronicznych w celu zagwarantowania, aby co najmniej 50% przetargów publicznych organizowanych zarówno przez instytucje UE, jak i państwa członkowskie było realizowanych drogą elektroniczną, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez rządy państw członkowskich w Manchesterze w 2005 r. podczas konferencji ministrów poświęconej administracji elektronicznej. W przyszłości zamówienia elektroniczne, które przyczyniają się do obniżenia kosztów i zwiększenia dostępności procedur przetargowych, staną się główną procedurą. Konieczne jest utrzymanie otwartych standardów i neutralności pod względem technologicznym, aby zagwarantować współdziałanie różnych systemów, unikanie uzależnienia od określonego dostawcy oraz rzeczywiste współdziałanie różnych platform zamówień elektronicznych działających już w państwach członkowskich.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Środki komunikacji elektronicznej są szczególnie dobrze dostosowane do wspierania scentralizowanych praktyk i narzędzi zakupowych ze względu na możliwości, które oferują w zakresie ponownego wykorzystania i automatycznego przetwarzania danych oraz minimalizacji kosztów związanych z informacjami i transakcjami. Dlatego też należy w pierwszej kolejności wprowadzić obowiązek stosowania tego rodzaju środków komunikacji elektronicznej przez centralne jednostki zakupujące, a jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie praktyk stosowanych w całej Unii. Następnie, po upływie dwuletniego okresu przejściowego, należy wprowadzić powszechny obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej we wszystkich procedurach udzielania zamówień.

(33) Środki komunikacji elektronicznej są szczególnie dobrze dostosowane do wspierania scentralizowanych praktyk i narzędzi zakupowych ze względu na możliwości, które oferują w zakresie ponownego wykorzystania i automatycznego przetwarzania danych, minimalizacji kosztów związanych z informacjami i transakcjami oraz zapewnienia przejrzystości. Dlatego też należy w pierwszej kolejności wprowadzić obowiązek stosowania tego rodzaju środków komunikacji elektronicznej przez centralne jednostki zakupujące, a jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie praktyk stosowanych w całej Unii. Następnie, po upływie dwuletniego okresu przejściowego, należy wprowadzić powszechny obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej we wszystkich procedurach udzielania zamówień.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Aby zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do uczestnictwa w rynku zamówień, należy wyraźnie przewidzieć możliwość dzielenia zamówień na jednorodne lub niejednorodne części.przypadku podziału zamówienia na części, podmioty zamawiające mogą, na przykład w celu ochrony konkurencji lub zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, ograniczyć liczbę części, o które może się ubiegać wykonawca, jak również mogą ograniczyć liczbę części, które mogą zostać przyznane jednemu oferentowi.

(38) Aby zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do uczestnictwa w rynku zamówień, musi obowiązywać zasada „najpierw myśl na małą skalę”, a państwa członkowskie powinny w pełni wdrożyć Europejski kodeks najlepszych praktyk ułatwiający dostęp MŚP do zamówień publicznych. Ponadto należy wyraźnie przewidzieć możliwość dzielenia zamówień na jednorodne lub niejednorodne części.przypadku podziału zamówienia na części, podmioty zamawiające mogą, na przykład w celu ochrony konkurencji lub zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, ograniczyć liczbę części, o które może się ubiegać wykonawca, jak również mogą ograniczyć liczbę części, które mogą zostać przyznane jednemu oferentowi.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, również w przypadku gdy podmioty zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.efekcie podmioty zamawiające powinny mieć możliwość przyjęcia jako kryterium udzielenia zamówienia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” lub „najniższego kosztu”, przy czym w tym drugim przypadku powinny mieć swobodę ustanawiania odpowiednich standardów jakości przy użyciu specyfikacji technicznych lub warunków realizacji zamówienia.

(43) Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, zapewniając jednocześnie, że podmioty zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb i które obejmują czynniki związane z kryteriami dotyczącymi zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji.efekcie podmioty zamawiające powinny mieć możliwość przyjęcia jako kryterium udzielenia zamówienia „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” lub „najniższego kosztu”, przy czym w tym drugim przypadku powinny kierować się odpowiednimi standardami jakości przy użyciu specyfikacji technicznych lub warunków realizacji zamówienia;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Szczególnie istotne jest pełne wykorzystanie potencjału zamówień publicznych dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na rzecz zrównoważonego rozwoju.kontekście istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi sektorami i rynkami nie byłoby jednak właściwe ustanowienie obowiązkowych wymogów w zakresie zamówień środowiskowych, społecznych i innowacyjnych. Prawodawca unijny określił już obowiązkowe wymogi w zakresie zamówień dotyczące osiągnięcia określonych celów w sektorach: pojazdów transportu drogowego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego) oraz urządzeń biurowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych). Uzyskano ponadto znaczący postęp, jeśli chodzi o określenie wspólnych metodyk dotyczących rachunku cyklu życia. Wydaje się w związku z tym zasadne, by kontynuować działania w tym kierunku, pozostawiając ustanawianie obowiązkowych celów i wartości docelowych przepisom właściwym dla poszczególnych sektorów w zależności od polityki i warunków obowiązujących w danym sektorze, oraz by wspierać wypracowanie i stosowanie europejskich podejść do rachunku kosztów cyklu życia jako dalszej podstawy dla wykorzystania zamówień publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(45) Należy dążyć do wykorzystania potencjału zamówień publicznych dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” na rzecz zrównoważonego rozwoju bez ingerowania w kompetencje podmiotów zamawiających.kontekście istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi sektorami i rynkami nie byłoby jednak właściwe ustanowienie obowiązkowych wymogów w zakresie zamówień środowiskowych, społecznych i innowacyjnych. Prawodawca unijny określił już obowiązkowe wymogi w zakresie zamówień dotyczące osiągnięcia określonych celów w sektorach: pojazdów transportu drogowego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego) oraz urządzeń biurowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych). Uzyskano ponadto znaczący postęp, jeśli chodzi o określenie wspólnych metodyk dotyczących rachunku cyklu życia. Wydaje się w związku z tym zasadne, by kontynuować działania w tym kierunku, pozostawiając ustanawianie obowiązkowych celów i wartości docelowych przepisom właściwym dla poszczególnych sektorów w zależności od polityki i warunków obowiązujących w danym sektorze, oraz by wspierać wypracowanie i stosowanie europejskich podejść do rachunku kosztów cyklu życia jako dalszej podstawy dla wykorzystania zamówień publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym produkcję, transport, użytkowanie i utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym produkcję i lokalizację produkcji, transport, użytkowanie i utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, oczyszczenie i finalizację;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreślony

Uzasadnienie

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Wzajemność

 

Praktyczne stosowanie Porozumienia w sprawie zamówień rządowych w ramach unijnych przepisów w dziedzinie zamówień publicznych zakłada wcześniejszą ocenę właściwego stosowania reguły zasadniczej wzajemności w odniesieniu do otwierania rynków pomiędzy Unią a państwami trzecimi będącymi sygnatariuszami Porozumienia. Przedmiotowa ocena zasadniczej wzajemności obejmuje także państwa trzecie niebędące stronami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych, lecz mające dostęp do rynku.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Podmioty zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej konieczności należycie uzasadniony przez podmioty zamawiające, termin określony w ust. 1 akapit drugi nie może być zachowany, podmioty zamawiające mogą wyznaczyć termin, który nie może być krótszy niż 20 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej konieczności należycie uzasadniony przez podmioty zamawiające, termin określony w ust. 1 akapit drugi nie może być zachowany, podmioty zamawiające mogą wyznaczyć termin, który nie może być krótszy niż 25 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

 

Pilna konieczność może być podstawą do skrócenia terminu tylko wówczas, gdy nie zaistniała ona z winy podmiotu zamawiającego.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Podmiot zamawiający może skrócić o pięć dni termin składania ofert określony w ust. 1 akapit drugi, jeżeli akceptuje składanie ofert za pomocą środków elektronicznych zgodnie z art. 33 ust. 3, 4 i 5.

4. Podmiot zamawiający może skrócić o trzy dni termin składania ofert określony w ust. 1 akapit drugi, jeżeli akceptuje składanie ofert za pomocą środków elektronicznych zgodnie z art. 33 ust. 3, 4 i 5.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres obowiązywania umowy ramowej nie przekracza czterech lat, poza wyjątkowymi przypadkami, które są należycie uzasadnione, w szczególności ze względu na przedmiot umowy ramowej.

Okres obowiązywania umowy ramowej nie przekracza ośmiu lat, poza wyjątkowymi przypadkami, które są należycie uzasadnione, w szczególności ze względu na przedmiot umowy ramowej.

Uzasadnienie

Proponowany okres 4 lat jest zbyt krótki, obniża wynik i zmniejsza ewentualne oszczędności finansowe opierające się na zawartej długoterminowej umowie ramowej, na podstawie której dostępne są ogólnie korzystniejsze oferty dostawców. Jednym z głównych powodów regulacji tych zasad jest staranie o jak najefektywniejsze wydatkowanie środków finansowych podmiotów zamawiających przy udzielaniu zamówień. Zaproponowana regulacja dotycząca czasu jest zatem sprzeczna z tym celem, ponieważ w przypadku dłuższych umów osiąga się korzystniejsze cenowo warunki.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Specyfikacje techniczne mogą również obejmować w stosownych przypadkach wymogi dotyczące:

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a) realizacji zamówienia, w tym wymogi dotyczące wpływu na środowisko i klimat oraz dotyczące zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b) charakterystycznych elementów cyklu życia;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

c) zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 a – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

d) organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób zatrudnionych przy realizacji danego zamówienia.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) poprzez odniesienie do zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić warianty złożone przez oferenta i spełniające minimalne wymagania określone przez podmioty zamawiające.

Podmioty zamawiające muszą uwzględnić warianty złożone przez oferenta i spełniające minimalne wymagania określone przez podmioty zamawiające.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające wskazują w specyfikacji, czy dopuszczają składanie ofert wariantowych, a jeśli tak – minimalne wymagania, jakie muszą spełniać warianty, oraz wszelkie szczególne wymagania dotyczące ich przedstawienia. W przypadku dopuszczenia wariantów zapewniają również możliwość praktycznego stosowania wybranych kryteriów udzielenia zamówienia do ofert wariantowych spełniających te minimalne wymagania, a także do zgodnych z wymaganiami ofert, które nie mają charakteru wariantowego.

skreślony

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi podmioty zamawiające, które dopuściły składanie ofert wariantowych, nie odrzucają wariantu wyłącznie na podstawie faktu, że jego wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi zamiast zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy zamiast zamówienia na usługi.

2.postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi podmioty zamawiające nie odrzucają wariantu wyłącznie na podstawie faktu, że jego wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi zamiast zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy zamiast zamówienia na usługi.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co najmniej w równoważny sposób, z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

5. Podmioty zamawiające muszą podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna z obowiązkami w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska wynikającymi z prawodawstwa Unii lub ustawodawstwa krajowego, albo układów zbiorowych, które stosuje się w miejscu wykonywania robót budowlanych i świadczenia usług oraz do realizacji dostaw, bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XI, bądź ze zobowiązań z zakresu prawa własności intelektualnej.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 70 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Jeżeli przepisy takie nie mają zastosowania, naruszenia innych przepisów mających zastosowanie w odniesieniu do oferenta i zapewniających równoważny poziom ochrony również stanowią podstawę do wykluczenia.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, zamówień na usługi oraz prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy, podmioty zamawiające mogą wymagać, aby określone kluczowe zadania były wykonywane bezpośrednio przez samego oferenta lub, w przypadku oferty złożonej przez grupę wykonawców, o której mowa w art. 30, przez uczestnika grupy.

skreślony

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

a) jakość, w tym wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, charakterystykę energetyczną, dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zrównoważony pod względem społecznym proces produkcji;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) zgodności z przepisami i normami w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa, prawa socjalnego i prawa pracy określonymi w prawodawstwie unijnym i ustawodawstwie krajowym oraz w układach zbiorowych, które obowiązują w miejscu wykonywania robót budowlanych i świadczenia usług oraz w odniesieniu do dostaw;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) zgodności z wymogami dotyczącymi podwykonawstwa określonymi w art. 81;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, ponieważ jest niezgodna z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, ponieważ jest niezgodna z obowiązkami wynikającymi z prawodawstwa Unii i ustawodawstwa krajowego oraz układów zbiorowych, które obowiązująmiejscu wykonywania robót budowlanych i świadczenia usług oraz w odniesieniu do dostaw, w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisów międzynarodowego prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska wymienionych w załączniku XIV.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Podmiot zamawiający może zażądać albo zostać zobowiązany przez państwo członkowskie do zażądania od oferenta w dokumentach specyfikujących zamówienie, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców.

1.dokumentach specyfikujących zamówienie oferent wskazuje instytucji zamawiającej w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także proponowanych podwykonawców.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że podmiot zamawiający – na wniosek podwykonawcy i jeżeli pozwala na to charakter zamówienia – przekazuje bezpośrednio podwykonawcy płatności należne za usługi, dostawy lub roboty budowlane zrealizowane dla głównego wykonawcy. W takim przypadku państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie mechanizmy umożliwiające głównemu wykonawcy zgłaszanie zastrzeżeń co do nienależnych płatności. Ustalenia dotyczące takiego trybu płatności są określane w dokumentach specyfikujących zamówienie.

2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że płatności należne podwykonawcy za usługi, dostawy lub roboty budowlane zrealizowane dla głównego wykonawcy należy uiścić natychmiast pod warunkiem, że:

 

a) instytucja zamawiająca zleciła realizację zamówienia lub jego części głównemu wykonawcy,

 

b) instytucja zamawiająca uznała wykonane usługi, dostawy i prace budowlane za ukończone, lub

 

c) podwykonawca bezskutecznie wyznaczył głównemu wykonawcy odpowiedni termin na poinformowanie o okolicznościach wymienionych w lit. a) i b).

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.przypadku gdy wartość modyfikacji wyrazić można w wielkościach pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w art. 12 i jest niższa niż 5% ceny pierwotnego zamówienia, pod warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku gdy wprowadzanych jest kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę należy ocenić na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

4.przypadku gdy wartość modyfikacji wyrazić można w wielkościach pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej wartość jest niższa niż 10% ceny pierwotnego zamówienia, pod warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 93 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie powołują jeden niezależny organ odpowiedzialny za nadzór i koordynację działań wdrażających (zwany dalej „organem nadzoru”). Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o jego wyznaczeniu.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby powołano niezależny organ odpowiedzialny za nadzór i koordynację działań wdrażających (zwany dalej „organem nadzoru”). Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o jego wyznaczeniu.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 93 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 93a

 

Komisja przedkłada do końca 2013 r. sprawozdanie dotyczące zróżnicowanego zarządzania zamówieniami poniżej wartości progowych określonych w art. 12, zwłaszcza w przypadku usług, które wcześniej nie były objęte priorytetem.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 103 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu wpływu ekonomicznego na rynek wewnętrzny wynikającego z zastosowania progów określonych w art. 12 i przekazuje sprawozdanie w tym zakresie do Parlamentu Europejskiego i Rady do dnia 30 czerwca 2017 r.

Komisja dokonuje przeglądu wpływu ekonomicznego na rynek wewnętrzny wynikającego z zastosowania progów określonych w art. 12 i przekazuje sprawozdanie w tym zakresie do Parlamentu Europejskiego i Rady do dnia 30 czerwca 2015 r.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a)przypadku zamówień na dostawy lub usługi, oznacza specyfikację w dokumencie określającym wymagane cechy produktu lub usługi, takie jak poziomy jakości, poziomy oddziaływania na środowisko i klimat, dostosowanie projektu do wszystkich potrzeb (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę zgodności, wydajność, przeznaczenie produktu, bezpieczeństwo lub wymiary, w tym wymagania odnoszące się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany, terminologię, symbole, testy i metody testowania, opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, instrukcje użytkowania, procesy i metody produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury oceny zgodności;

(a)przypadku zamówień na dostawy lub usługi, oznacza specyfikację w dokumencie określającym wymagane cechy produktu lub usługi, takie jak poziomy jakości, poziomy oddziaływania na środowisko i klimat, dostosowanie projektu do wszystkich potrzeb (w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę zgodności, wydajność, przeznaczenie produktu, bezpieczeństwo lub wymiary, w tym wymagania odnoszące się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany, terminologię, symbole, testy i metody testowania, opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, instrukcje użytkowania oraz procedury oceny zgodności;

PROCEDURA

Tytuł

Udzielanie zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Odsyłacze

COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

19.1.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

19.1.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Zigmantas Balčytis

14.2.2012

Rozpatrzenie w komisji

31.5.2012

 

 

 

Data przyjęcia

24.9.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

6

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Robert Goebbels, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Daniel Caspary, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Pavel Poc, Vladimír Remek

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jorgo Chatzimarkakis, Keith Taylor

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (20.9.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
(COM(2011)0895– C7‑0007/2012 – 2011/0439(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eva Lichtenberger

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zamówienia publiczne mają istotny wpływ na ogólne wyniki gospodarcze Unii Europejskiej. Instytucje publiczne wydają na dostawy, roboty budowlane i usługi około 18% PKB. Ze względu na wolumen zakupów zamówienia publiczne można wykorzystać jako skuteczną dźwignię dla realizacji jednolitego rynku wspierającego inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Zamówienia publiczne odgrywają również kluczową rolę w strategii „Europa 2020” jako jeden z instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia założeń odnośnie do poprawy otoczenia biznesu i warunków wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach oraz sprzyjania szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówień publicznych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną, efektywnie korzystającą z zasobów. Równocześnie w strategii „Europa 2020” podkreśla się, że polityka zamówień publicznych musi zagwarantować jak najbardziej wydajne wykorzystanie środków publicznych, a rynki zamówień muszą pozostać otwarte w całej Unii.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący nowelizacji dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Wniosek ustawodawczy powinien prowadzić do uproszczenia i uelastycznienia procedur udzielania zamówień przez zamawiających oraz zapewnić łatwiejszy dostęp do zamówień dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Nowelizacja przepisów powinna zapewnić równowagę między uproszczeniem przepisów z jednej strony, a sprawdzonymi skutecznymi procedurami związanymi z innowacyjnymi i zrównoważonymi kryteriami udzielania zamówień z drugiej strony, przy jednoczesnym zapewnieniu większego stosowania e-zamówień.

Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania. Kryteria te powinny gwarantować, że oferty są oceniane w warunkach skutecznej konkurencji, również w przypadku gdy instytucje zamawiające wymagają wysokiej jakości robót budowlanych, dostaw i usług optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, na przykład jeżeli wybrane kryteria udzielenia zamówienia obejmują aspekty związane z procesem produkcyjnym.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest głęboko przekonana, że instytucje zamawiające powinny stosować jako jedno z kryteriów pojęcie „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie oraz mającej najbardziej zrównoważony charakter”, a odrzucić alternatywne kryterium „najniższego kosztu”. Zaważywszy, że cena jest brana pod uwagę również w kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie oraz mającej najbardziej zrównoważony charakter, instytucje zamawiające będą w stanie dokonać wyboru najodpowiedniejszego do ich szczególnych potrzeb z uwzględnieniem kosztów, strategicznych celów społecznych, nowatorskich rozwiązań oraz kryteriów społecznych i środowiskowych.

Zamówienia publiczne powinny być wykorzystywane jako środek napędzania innowacyjności. Powinno się zachęcać nabywców publicznych do kupowania innowacyjnych produktów i usług z myślą o realizowaniu celów zrównoważonego rozwoju. Nowe innowacyjne rozwiązania i pomysły są konieczne szczególnie w dziedzinie transportu, a zamówienia publiczne powinny być wykorzystywane jako narzędzie zaspokajania takich potrzeb.

Należy nadać większe znaczenie uwagom dotyczącym cyklu życia i uwzględniać skutki społeczne i środowiskowe całego procesu produkcyjnego. Instytucje zamawiające powinny dysponować szerszymi możliwościami nakładania wymogów na proces produkcji, a nie tylko na dany produkt. Doprowadzi to do udzielania bardziej zrównoważonych zamówień, w tym w sektorze transportu.

W przypadku wszelkich zamówień przeznaczonych do użytku osób niezbędne jest opracowanie przez instytucje zamawiające specyfikacji technicznych uwzględniających kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników. Ma to szczególne znaczenie w dziedzinie transportu publicznego i turystyki.

Należy zaostrzyć przepisy dotyczące podwykonawstwa. Należy żądać od oferenta, aby wskazał w ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby wymienił wszystkich proponowanych podwykonawców. Ponadto musi istnieć możliwość uczynienia głównego wykonawcy i wszystkich podwykonawców odpowiedzialnymi za niezgodność z obowiązującymi przepisami. Konieczny jest system kontroli obejmujący wszystkie ogniwa łańcucha wykonawców.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej złożyła pewną liczbę poprawek mających na celu uwzględnienie powyższych kwestii. W niektórych przypadkach konieczne było skreślenie pewnych przepisów proponowanych przez Komisję, gdyż sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważała, że niektóre kwestie będą rozwiązane w sposób bardziej skuteczny w przepisach krajowych z uwzględnieniem specyfiki sektorowej i regionalnej, zgodnie z zasadami pomocniczości i lepszego stanowienia prawa.

Na zakończenie sprawozdawczyni komisji opiniodawczej chciałaby podkreślić konieczność zagwarantowania pewności prawa i spójności dyrektyw dotyczących zamówień publicznych z obowiązującymi przepisami unijnymi w dziedzinie usług transportowych i pocztowych.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Niniejsza dyrektywa nie stanowi uszczerbku dla unijnych przepisów obowiązujących w sektorach, które są kompleksowo uregulowane, zwłaszcza w dziedzinie usług transportowych i pocztowych

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Należy dopilnować, aby przy otwieraniu tego rynku na konkurencję nie zaniedbywać społecznego aspektu usług pocztowych na obszarach wiejskich.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zamówienia w rozumieniu niniejszej dyrektywy stanowią zakup lub inną formę nabycia robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jeden podmiot zamawiający od wykonawców wybranych przez ten podmiot zamawiający, pod warunkiem że roboty budowlane, dostawy lub usługi są przeznaczone na potrzeby wykonywania jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5–11.

Zamówienia publiczne w rozumieniu niniejszej dyrektywy stanowią umowę o charakterze odpłatnym zawartą w celu zakupu lub innej formy nabycia robót budowlanych, dostaw lub usług przez co najmniej jeden podmiot zamawiający od wykonawców wybranych przez ten podmiot zamawiający, pod warunkiem że roboty budowlane, dostawy lub usługi są przeznaczone na potrzeby wykonywania jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5–11.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub usług, nawet zakupionych w ramach różnych umów, stanowi pojedyncze zamówienie w rozumieniu niniejszej dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego projektu.

skreślony

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w tym produkcję, transport, użytkowanie i utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub obiektu budowlanego lub świadczenia usługi, od nabycia surowca lub pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza monetyzację, czyli ilościowe określenie – tam, gdzie to możliwe – pełnych kosztów związanych z danym zamówieniem publicznym, w tym kosztów utrzymania i kosztów wydajnego gospodarowania zasobami (łącznie z energią), kosztów recyklingu po wycofaniu z eksploatacji, a także kosztów skutków społecznych związanych z wykonaniem tego zamówienia; monetyzacja cyklu życia może również uwzględniać wydajne projektowanie, planowanie i wykorzystywanie środków elektronicznych; do celów zamówień publicznych cykl życia trwa od momentu zakupu przez cały okres trwania robót budowlanych, dostaw lub usług i stanowi integralną i nierozerwalną część obliczeń tego, co stanowi ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie;

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające muszą w interesie podatników być odpowiedzialne za zapewnienie jak największych korzyści gospodarczych niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie wybrane w procedurze zamówień publicznych, a także za to, aby na dłuższą metę nie oznaczało to wyższych kosztów dla społeczeństwa lub środowiska, odpowiedzialność ta może zatem obowiązywać dopiero od momentu zakupu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do działalności związanej ze świadczeniem:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie, bez uszczerbku dla dyrektywy 97/67/WE, do działalności związanej ze świadczeniem:

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) „usługi pocztowe” oznaczają usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych. Uwzględnia się zarówno usługi objęte zakresem usługi powszechnej ustanowionej zgodnie z dyrektywą 97/67/WE, jak i usługi nieobjęte tym zakresem;

b) „usługi pocztowe” oznaczają usługi obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie krajowych przesyłek i usług pocztowych objętych zakresem usługi powszechnej ustanowionej zgodnie z dyrektywą 97/67/WE;

Uzasadnienie

Poprawka dąży do zwolnienia usług pocztowych, które nie są częścią usługi powszechnej, z obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy. Biorąc pod uwagę, że usługi te są oferowane na rynku konkurencyjnym, obowiązek przeprowadzenia przetargu może doprowadzić do powstania niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w porównaniu z konkurentami na rynku.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 5–11 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo członkowskie lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 28, mogą wykazać, że w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na odpowiednim obszarze geograficznym. Tego rodzaju ocena konkurencji, która zostanie dokonana w świetle informacji dostępnych Komisji oraz do celów niniejszej dyrektywy, pozostaje bez uszczerbku dla stosowania prawa konkurencji.

1. Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 5–11 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo członkowskie lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 28, mogą wykazać, że w państwie członkowskim, w którym wykonywana jest ta działalność lub jej poszczególne sektory czy segmenty, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na odpowiednim obszarze geograficznym. Tego rodzaju ocena konkurencji, która zostanie dokonana w świetle informacji dostępnych Komisji oraz do celów niniejszej dyrektywy, pozostaje bez uszczerbku dla stosowania prawa konkurencji.

Uzasadnienie

Niektóre sektory rynku kolejowego bezpośrednio podlegają już konkurencji i są łatwo dostępne, i z tego powodu nie powinny być objęte zakresem stosowania tej dyrektywy.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów ust. 1 przyjmuje się, że dostęp do rynku nie jest ograniczony, jeżeli państwo członkowskie wdrożyło i stosuje przepisy unijne wymienione w załączniku III.

Do celów ust. 1 przyjmuje się, że dostęp do rynku nie jest ograniczony, jeżeli państwo członkowskie wdrożyło i stosuje przepisy unijne wymienione w załączniku III lub jeżeli państwo członkowskie rozszerzyło na dany rynek stosowanie zasad ustanowionych w wymienionych przepisach.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie lub, w przypadku gdy przepisy danego państwa członkowskiego przewidują taką możliwość, podmiot zamawiający uważa, iż – biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 27 ust. 2 i 3 – dana działalność podlega bezpośrednio konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony, może złożyć wniosek o stwierdzenie, że niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielania zamówień lub organizowania konkursów na potrzeby prowadzenia tej działalności.

Jeżeli państwo członkowskie lub, w przypadku gdy przepisy danego państwa członkowskiego przewidują taką możliwość, podmiot zamawiający uważa, iż – biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 27 ust. 2 i 3 – dana działalność w całości lub częściowo, nawet w odniesieniu do jej pojedynczych sektorów czy segmentów, podlega bezpośrednio konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony, może złożyć wniosek o stwierdzenie, że niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do udzielania zamówień lub organizowania konkursów na potrzeby prowadzenia tej działalności lub jej pojedynczego sektora czy segmentu.

Uzasadnienie

Niektóre sektory rynku kolejowego bezpośrednio podlegają już konkurencji i są łatwo dostępne, i z tego powodu nie powinny być objęte zakresem stosowania tej dyrektywy.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wnioskowi musi towarzyszyć uzasadnione i poparte dowodami stanowisko przyjęte przez niezależny organ krajowy, właściwy w zakresie danej działalności. Stanowisko to obejmuje dogłębną analizę warunków ewentualnego zastosowania art. 27 ust. 1 do danej działalności zgodnie z jego ust. 2 i 3.

Wnioskowi musi towarzyszyć uzasadnione i poparte dowodami stanowisko przyjęte przez niezależny organ krajowy, właściwy w zakresie danej działalności lub jej pojedynczego sektora czy segmentu. Stanowisko to obejmuje dogłębną analizę warunków ewentualnego zastosowania art. 27 ust. 1 do danej działalności zgodnie z jego ust. 2 i 3.

Uzasadnienie

Niektóre sektory rynku kolejowego bezpośrednio podlegają już konkurencji i są łatwo dostępne, i z tego powodu nie powinny być objęte zakresem stosowania tej dyrektywy.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek złożony zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja może w drodze decyzji wykonawczej przyjętej w terminach określonych w ust. 4 niniejszego artykułu ustalić, czy działalność, o której mowa w art. 5–11, podlega bezpośrednio konkurencji, biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 27. Te decyzje wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 100 ust. 2.

Na wniosek złożony zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja może w drodze decyzji wykonawczej przyjętej w terminach określonych w ust. 4 niniejszego artykułu ustalić, czy działalność, o której mowa w art. 5–11, lub jej pojedynczy sektor czy segment podlega bezpośrednio konkurencji, biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 27. Te decyzje wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 100 ust. 2.

Uzasadnienie

Niektóre sektory rynku kolejowego bezpośrednio podlegają już konkurencji i są łatwo dostępne, i z tego powodu nie powinny być objęte zakresem stosowania tej dyrektywy.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia danej działalności oraz konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności przestają podlegać niniejszej dyrektywie w każdym z następujących przypadków, gdy:

Zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia danej działalności lub jej pojedynczego sektora czy segmentu oraz konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności lub jej pojedynczego sektora czy segmentu przestają podlegać niniejszej dyrektywie w każdym z następujących przypadków, gdy:

Uzasadnienie

Niektóre sektory rynku kolejowego bezpośrednio podlegają już konkurencji i są łatwo dostępne, i z tego powodu nie powinny być objęte zakresem stosowania tej dyrektywy.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego artykułu „osobisty interes” oznacza względy rodzinne, emocjonalne, ekonomiczne, sympatie polityczne lub inne interesy wspólne dla tych osób oraz kandydatów lub oferentów, w tym sprzeczne interesy zawodowe.

skreślony

Uzasadnienie

Tę kwestię można bardziej skutecznie rozwiązać w przepisach krajowych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) członkowie personelu, o których mowa w ust. 2 lit. a), byli zobowiązani do ujawnienia każdego konfliktu interesów w stosunku do któregokolwiek z kandydatów lub oferentów, gdy tylko dowiedzą się o takim konflikcie, aby umożliwić instytucji zamawiającej podjęcie środków zaradczych;

skreślona

Uzasadnienie

Tę kwestię można bardziej skutecznie rozwiązać w przepisach krajowych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku konfliktu interesów instytucja zamawiająca podejmuje stosowne środki. Środki te mogą obejmować odsunięcie danego członka personelu od uczestnictwa w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zmianę podziału obowiązków i zakresu odpowiedzialności w ramach personelu. W przypadku gdy nie można skutecznie zaradzić konfliktowi interesów stosując inne środki, kandydat lub oferent, którego konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z udziału w postępowaniu.

W przypadku konfliktu interesów instytucja zamawiająca podejmuje stosowne środki.

Uzasadnienie

Dokładny charakter takich środków powinien być określony na szczeblu krajowym.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wywarcie nieodpowiedniego wpływu na proces decyzyjny podmiotu zamawiającego lub uzyskanie informacji poufnych, które mogą przynieść im nienależną korzyść w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

skreślona

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wejście w porozumienie z innymi kandydatami lub oferentami mające na celu zakłócenie konkurencji;

skreślona

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) umyślne podawanie informacji wprowadzających w błąd, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia.

skreślona

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że podmioty zamawiające mogą stosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie wyłącznie w szczególnych przypadkach i okolicznościach wyraźnie określonych w art. 42.

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że podmioty zamawiające mogą stosować procedurę negocjacyjną bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie wyłącznie w szczególnych przypadkach i okolicznościach wyraźnie określonych w art. 42 pod warunkiem zapewnienia równego traktowania wszystkich oferentów.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Okres obowiązywania umowy ramowej nie przekracza czterech lat, poza wyjątkowymi przypadkami, które są należycie uzasadnione, w szczególności ze względu na przedmiot umowy ramowej.

Okres obowiązywania umowy ramowej nie przekracza sześciu lat, poza wyjątkowymi przypadkami, które są należycie uzasadnione, w szczególności ze względu na przedmiot umowy ramowej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy umowa ramowa zawierana jest z więcej niż jednym wykonawcą, może być realizowana na jeden z dwóch poniższych sposobów:

skreślony

a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego otwarcia zamówienia na konkurencję, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki dotyczące realizacji przedmiotowych robót budowlanych, usług i dostaw oraz obiektywne warunki wyłonienia wykonawcy będącego stroną umowy ramowej, który je zrealizuje; te ostatnie warunki wskazuje się w dokumentach specyfikujących zamówienie;

 

b) poprzez ponowne otwarcie zamówienia na konkurencję między wykonawcami będącymi stronami umowy ramowej, w przypadku gdy nie wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług i dostaw określono w umowie ramowej.

 

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Konkurencja, o której mowa w ust. 4 lit. b), opiera się na tych samych warunkach, które stosowano na potrzeby zawarcia umowy ramowej i, w razie potrzeby, na bardziej szczegółowo sprecyzowanych warunkach, oraz, w stosownych przypadkach, na innych warunkach wskazanych w specyfikacji umowy ramowej, zgodnie z następującą procedurą:

skreślony

a) w odniesieniu do każdego zamówienia, które ma zostać udzielone, podmioty zamawiające konsultują się na piśmie z wykonawcami zdolnymi do realizacji zamówienia;

 

b) podmioty zamawiające wyznaczają termin wystarczający, aby umożliwić złożenie ofert w odniesieniu do każdego konkretnego zamówienia, uwzględniając czynniki takie jak złożoność przedmiotu zamówienia oraz okres potrzebny do przesłania ofert;

 

(c) oferty składa się na piśmie, zaś ich treść pozostaje poufna aż do upływu terminu przewidzianego na odpowiedź;

 

(d) podmioty zamawiające udzielają danego zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w specyfikacji umowy ramowej.

 

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 45 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Niniejszy artykuł nie stanowi uszczerbku dla przepisów dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług ani dla przepisów rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku wszystkich zamówień, których przedmiot jest przeznaczony do użytku osób – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników podmiotu zamawiającego – przedmiotowe specyfikacje techniczne sporządza się, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych, w taki sposób, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników.

W przypadku wszystkich zamówień, których przedmiot jest przeznaczony do użytku osób – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników podmiotu zamawiającego – przedmiotowe specyfikacje techniczne sporządza się, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych, które określa się w zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie, w taki sposób, aby uwzględnić kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Specyfikacje techniczne mogą również obejmować, w stosownych przypadkach, wymogi dotyczące:

 

a) efektów działalności, w tym wielkości tych efektów w odniesieniu do środowiska i klimatu, oraz efektów działalności z punktu widzenia zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji;

 

b) cyklu życia;

 

(c) zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji;

 

(d) organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób zatrudnionych przy wykonaniu danego zamówienia;

 

(e) bezpieczeństwa lub aspektów takich jak procedury dotyczące zapewnienia jakości, terminologia, symbole, testy i metody testowania, opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, instrukcje użytkowania;

 

(f) zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, metod i technik budowy oraz wszelkich pozostałych warunków technicznych, które instytucja zamawiająca może określić, na mocy przepisów ogólnych lub szczególnych, w odniesieniu do ukończonych obiektów budowlanych oraz materiałów lub części, z których są one wykonane;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 69 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) każdego oferenta, który złożył dopuszczalną ofertę, o cechach i odpowiednich przewagach oferty, która została wybrana, jak również o nazwie/imieniu i nazwisku zwycięskiego oferenta lub nazwach/imionach i nazwiskach stron umowy ramowej;

skreślona

Poprawka  28

Wniosek dotycz