SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE

8.2.2013 - (COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: António Fernando Correia De Campos


Procedura : 2011/0300(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0036/2013

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE

(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0658),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0371/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez brytyjską Izbę Gmin, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r.[1],

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lutego 2012 r.[2],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 1 lutego 2012 r.[3],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0036/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

POPRAWKI PARLAMENTU[4]*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr …/2013

z dnia

w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[5],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[6],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą[7],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W dniu 26 marca 2010 r. Rada Europejska zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący wprowadzenia nowej strategii „Europa 2020”. Jednym z priorytetów strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie zrównoważonego wzrostu przez wspieranie gospodarki bardziej zasobooszczędnej, bardziej zrównoważonej i bardziej konkurencyjnej. W strategii tej infrastrukturę energetyczną umieszczono na pierwszym planie jako element inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, podkreślając potrzebę pilnej modernizacji europejskich sieci poprzez połączenia międzysystemowe w skali kontynentu, w szczególności w celu integracji odnawialnych źródeł energii.

(1a)       Nie osiągnięto jeszcze celu zakładającego uzyskanie poziomu połączeń międzysystemowych odpowiadającego co najmniej 10 % ich zainstalowanej mocy produkcyjnej, uzgodnionego w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w marcu 2002 r. w Barcelonie.

(2)         W komunikacie Komisji zatytułowanym „Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej”, a następnie w konkluzjach Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z dnia 28 lutego 2011 r. oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r., wezwano do uzgodnienia nowej polityki na rzecz infrastruktury energetycznej w celu optymalizacji rozwoju sieci na poziomie europejskim w okresie do 2020 r. i w dalszej perspektywie, aby umożliwić Unii osiągnięcie podstawowych celów polityki energetycznej – konkurencyjności, zrównoważoności i bezpieczeństwa dostaw.

(3)  Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. podkreślono potrzebę modernizacji i rozbudowy europejskiej infrastruktury energetycznej oraz połączeń międzysystemowych sieci transgranicznych w celu urzeczywistnienia solidarności między państwami członkowskimi, zapewnienia alternatywnych dróg dostaw lub tranzytu oraz źródeł energii, a także rozwoju odnawialnych źródeł energii, jako konkurencji dla źródeł tradycyjnych. Podkreślono, że żadne z państw członkowskich nie powinno pozostać odizolowane od europejskich sieci gazowych i elektroenergetycznych po roku 2015 ani stanąć w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego ze względu na brak odpowiednich połączeń.

(4)         Decyzją nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r.[8] ustanowiono wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). Wytyczne te mają za cel wspieranie ukończenia tworzenia unijnego rynku wewnętrznego energii, przy jednoczesnym zachęcaniu do racjonalnego wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i wykorzystania zasobów energetycznych, ograniczanie odizolowania regionów mniej uprzywilejowanych i wyspiarskich, zabezpieczanie i dywersyfikację unijnych dostaw, źródeł i dróg dostaw energii, w tym poprzez współpracę z państwami trzecimi, oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

(5)  Z oceny obecnych ram TEN-E wynika jednoznacznie, że ramy te wnoszą co prawda pozytywny wkład w realizację pewnych projektów, podnosząc ich rangę polityczną, jednak cechuje je brak wizji, ukierunkowania i elastyczności koniecznych do uzupełnienia stwierdzonych niedostatków w infrastrukturze. W związku z tym Unia powinna zwiększyć wysiłki, aby sprostać przyszłym wyzwaniom w tej dziedzinie, a także zwrócić należytą uwagę na wskazanie potencjalnych przyszłych rozbieżności między popytem na energię a jej podażą.

(6)         Przyspieszenie renowacji istniejącej infrastruktury energetycznej oraz budowy nowej infrastruktury energetycznej ma zasadnicze znaczenie dla osiągania celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, polegających na ukończeniu tworzenia rynku wewnętrznego energii, zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw, w szczególności gazu i ropy naftowej, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20 % (30 % w sprzyjających warunkach), zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20 %[9] oraz osiągnięciu wzrostu efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r., przy czym zwiększenie efektywności energetycznej może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na budowę nowej infrastruktury.Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno również umożliwiać uwzględnienie ewentualnych przyszłych celów polityki energetycznej i klimatycznej Unii.

(7)  Mimo, iż dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej[10] oraz dyrektywa 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego[11] przewidują rynek wewnętrzny energii, rynek ten jest nadal rozdrobniony z powodu niewystarczających połączeń międzysystemowych między krajowymi sieciami energetycznymi oraz niewykorzystywania w sposób optymalny istniejącej infrastruktury energetycznej. Ogólnounijne zintegrowane sieci oraz budowa inteligentnych sieci mają jednak istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnego i właściwie działającego zintegrowanego rynku, uzyskania optymalnego wykorzystania infrastruktury energetycznej, poprawy efektywności energetycznej i zintegrowania rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz wspierania wzrostu, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju.

(8)         Należy przeprowadzić modernizację unijnej infrastruktury energetycznej, aby zapobiec awariom technicznym i zwiększyć odporność infrastruktury na takie awarie oraz klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, niekorzystne skutki zmiany klimatu i zagrożenia dla bezpieczeństwa infrastruktury, szczególnie w odniesieniu do europejskiej infrastruktury krytycznej określonej w dyrektywie Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony[12].

(8a)  Przesył ropy naftowej przy użyciu ropociągów lądowych zamiast transportowania jej drogą wodną może znacznie przyczynić się do obniżenia zagrożeń dla środowiska związanych z transportem ropy naftowej.

(9)         Znaczenie inteligentnych sieci dla osiągania celów unijnej polityki energetycznej potwierdzono w komunikacie Komisji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zatytułowanym „Inteligentne sieci energetyczne: od innowacji do wdrożenia”.

(9a)       Obiekty służące do magazynowania energii oraz do odbioru, magazynowania i regazyfikacji lub rozprężania skroplonego gazu ziemnego (LNG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) stają się coraz ważniejsze dla europejskiej infrastruktury energetycznej. Rozbudowa takich obiektów infrastruktury energetycznej stanowi ważny element dobrze działającej infrastruktury sieciowej.

(10)       W komunikacie Komisji z dnia 7 września 2011 r. zatytułowanym „Polityka energetyczna UE: stosunki z partnerami spoza UE” podkreślono, że stosunki zewnętrzne Unii powinny obejmować promowanie rozwoju infrastruktury energetycznej z myślą o wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego poza granicami Unii. Unia powinna ułatwiać realizację projektów infrastrukturalnych łączących unijne sieci energetyczne z sieciami państw trzecich, szczególnie państw sąsiadujących, a także państw, z którymi Unia nawiązała szczególną współpracę w dziedzinie energetyki.

(10a)  Aby zapewnić stabilny poziom napięcia i częstotliwości, należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność europejskiej sieci elektroenergetycznej w zmiennych warunkach spowodowanych rosnącym dopływem energii ze źródeł odnawialnych o zmiennej wydajności.

(11)       Potrzeby inwestycyjne do 2020 r. w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu o znaczeniu europejskim oceniane są na około 200 mld EUR. Znaczący wzrost wolumenu inwestycji w porównaniu do tendencji odnotowywanych w przeszłości oraz pilna potrzeba realizacji priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej wymagają nowego podejścia do regulacji i finansowania infrastruktury energetycznej, w szczególności infrastruktury o charakterze transgranicznym.

(12)       W dokumencie roboczym służb Komisji dla Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z dnia 10 czerwca 2011 r. zatytułowanym „Potrzeby inwestycyjne i wymogi finansowe w odniesieniu do infrastruktury energetycznej” podkreślono, że około połowa łącznych inwestycji niezbędnych w dziesięcioleciu kończącym się w 2020 r. może nie zostać przeprowadzona w ogóle bądź nie zostać wykonana w terminie ze względu na przeszkody związane z wydawaniem pozwoleń, regulacjami i finansowaniem.

(13)  Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności transeuropejskich sieci energetycznych z myślą o osiągnięciu zapisanych w Traktacie celów polityki energetycznej zmierzających do zapewniania funkcjonowania rynku wewnętrznego energii i bezpieczeństwa dostaw w Unii, wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych źródeł energii, a także wspierania połączeń międzysystemowych między sieciami energetycznymi. Dążąc do realizacji tych celów, niniejsze rozporządzenie przyczynia się do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i jest źródłem korzyści dla całej Unii pod względem konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

(13a)     Dla rozwoju sieci transeuropejskich i ich efektywnej interoperacyjności zasadnicze znaczenie ma zapewnienie koordynacji operacyjnej między operatorami systemów przesyłowych energii elektrycznej. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania stosownych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej[13] należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję[14]. W przypadku przyjmowania wytycznych dotyczących wdrażania koordynacji operacyjnej między operatorami systemów przesyłowych energii elektrycznej na poziomie Unii należy stosować procedurę sprawdzającą, biorąc pod uwagę, że wytyczne te będą miały zastosowanie ogólnie do wszystkich operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej.

(13b)  W niniejszym rozporządzeniu powierzono istotne dodatkowe zadania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („Agencja”) utworzonej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.[15], w związku z czym Agencja powinna być uprawniona do pobierania opłat z tytułu wykonywania niektórych spośród tych dodatkowych zadań.

(14)       Na podstawie szczegółowych konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami Komisja określiła 12 strategicznych priorytetów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, których wdrożenie do 2020 r. ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej. Priorytety te obejmują różne regiony geograficzne lub obszary tematyczne w zakresie infrastruktury przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, przesyłu i magazynowania gazu oraz infrastruktury skroplonego lub sprężonego gazu ziemnego, infrastruktury przesyłu dwutlenku węgla oraz infrastruktury ropy naftowej.

(15)       Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być zgodne ze wspólnymi, przejrzystymi i obiektywnymi kryteriami dotyczącymi ich wkładu w cele polityki energetycznej. Aby projekty dotyczące energii elektrycznej i gazu kwalifikowały się do wpisania na drugi i kolejne wykazy unijne, powinny być wymienione w najbardziej aktualnym dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci. Plan ten powinien uwzględniać w szczególności konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. w odniesieniu do konieczności zintegrowania peryferyjnych rynków energii.

(16)  Należy utworzyć grupy regionalne, których zadaniem będzie proponowanie i dokonywanie przeglądu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w celu sporządzania regionalnych wykazów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W celu zapewnienia szerokiego konsensu grupy regionalne powinny zapewniać ścisłą współpracę między państwami członkowskimi, krajowymi organami regulacyjnymi, projektodawcami i odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Współpraca ta powinna opierać się w jak największym zakresie na istniejących regionalnych strukturach współpracy krajowych organów regulacyjnych i operatorów systemów przesyłowych oraz struktur ustanowionych przez państwa członkowskie i Komisję. W kontekście tej współpracy krajowe organy regulacyjne powinny, w razie konieczności, doradzać grupom regionalnym, między innymi w sprawie wykonalności aspektów regulacyjnych proponowanych projektów oraz wykonalności proponowanego harmonogramu zatwierdzenia przez organy regulacyjne.

(17)  Aby zapewnić ograniczenie unijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania („wykaz unijny”) do projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji strategicznych priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia i dokonywania przeglądów wykazu unijnego zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przy jednoczesnym poszanowaniu prawa państw członkowskich do zatwierdzania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które dotyczą ich terytorium. Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej w ▌ocenie wpływu towarzyszącej wnioskowi szacunkowa liczba tego rodzaju projektów dotyczących energii elektrycznej wynosi około 100, a dotyczących gazu – około 50. Biorąc pod uwagę te szacunki oraz potrzebę zapewnienia ukierunkowania tego instrumentu, łączną liczbę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należy utrzymać na poziomie umożliwiającym zarządzanie nimi, a zatem liczba ta nie powinna znacząco przekraczać 220. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(17a)  Kolejne wykazy unijne powinny być sporządzane co dwa lata. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które zostały ukończone lub przestały spełniać stosowne kryteria i wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, nie powinny figurować na kolejnym wykazie unijnym. Z tego powodu dotychczasowe projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które mają być umieszczone w kolejnym wykazie unijnym, powinny przy sporządzaniu wykazów regionalnych i wykazu unijnego podlegać takiemu samemu procesowi selekcji, jak proponowane projekty; należy jednak zadbać o jak najdalej idące zminimalizowanie wynikających stąd obciążeń administracyjnych, na przykład wykorzystując w miarę możliwości poprzednio złożone informacje i uwzględniając sprawozdania roczne projektodawców.

(18)       Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być realizowane jak najszybciej oraz ściśle monitorowane i oceniane, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu obciążeń administracyjnych dla projektodawców. W przypadku projektów napotykających szczególne trudności Komisja powinna mianować koordynatorów europejskich.

(19)  Procedury wydawania pozwoleń nie powinny powodować obciążeń administracyjnych niewspółmiernych do wielkości lub złożoności projektu ani stwarzać przeszkód dla rozwoju sieci transeuropejskich i dla dostępu do rynku. W konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 19 lutego 2009 r. podkreślono potrzebę wskazywania i usuwania barier dla inwestycji, w tym poprzez usprawnienie procedur planowania i konsultacji. Konkluzje te poparto w konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r.▌, w których ponownie podkreślono znaczenie usprawnienia i udoskonalenia procedur wydawania pozwoleń przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji krajowych.

(19a)     Należy koordynować planowanie i realizację będących przedmiotem wspólnego zainteresowania unijnych projektów infrastruktury energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej, aby osiągnąć synergię tam, gdzie jest to pożądane z gospodarczego, technicznego i środowiskowego punktu widzenia oraz pod względem planowania przestrzennego, przy należytym uwzględnieniu stosownych aspektów bezpieczeństwa. Przy planowaniu różnych sieci europejskich istniałaby możliwość nadawania charakteru priorytetowego integracji sieci transportowych, komunikacyjnych i energetycznych, aby zapewnić wykorzystanie jak najmniejszej powierzchni gruntów, przy jednoczesnym zapewnieniu, w miarę możliwości, ponownego wykorzystania istniejących lub nieeksploatowanych dróg w celu ograniczenia wszelkich negatywnych skutków społecznych, gospodarczych, środowiskowych i finansowych.

(20)  Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny otrzymać „status priorytetowy” na poziomie krajowym, aby zapewnić ich szybkie rozpatrzenie administracyjne. Właściwe organy powinny uznawać projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania za leżące w interesie publicznym. Projektom mającym negatywny wpływ na środowisko należy wydawać pozwolenia z powodów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory[16] i w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy dla wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej[17].

(21)       Ustanowienie ▌ właściwego organu lub właściwych organów skupiających lub koordynujących wszystkie procedury wydawania pozwoleń („punkt kompleksowej obsługi”) powinno ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz przyczynić się do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi. Właściwy organ powinien móc rozpocząć działanie jak najszybciej po jego wyznaczeniu.

(22)       Pomimo istnienia utrwalonych standardów udziału społeczeństwa w procedurach podejmowania decyzji w dziedzinie środowiska potrzebne są dodatkowe środki w celu zapewnienia jak najwyższych standardów przejrzystości oraz udziału społeczeństwa we wszystkich istotnych sprawach należących do procesu wydawania pozwoleń dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(23)  Prawidłowe i skoordynowane wdrożenie, odpowiednio, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko[18], dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko[19] oraz Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w dniu 25 czerwca 1998 r.[20] („konwencja z Aarhus”) i Konwencji z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym („konwencja z Espoo”) powinno zapewnić harmonizację głównych zasad oceny wpływu na środowisko, w tym w kontekście transgranicznym. Państwa członkowskie powinny koordynować swoje oceny dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i w miarę możliwości opracowywać wspólne oceny. Należy zachęcać państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk i tworzenia potencjału administracyjnego w zakresie procedur wydawania pozwoleń.

(24)  Należy usprawniać i doskonalić procedury wydawania pozwoleń. Powinno być to dokonywane z poszanowaniem – w miarę możliwości z należytym uwzględnieniem zasady pomocniczości – kompetencji i procedur krajowych dotyczących budowy nowej infrastruktury. Ze względu na pilną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej uproszczeniu procedur wydawania pozwoleń powinien towarzyszyć jednoznaczny termin na wydanie przez odpowiednie ▌organy decyzji w sprawie realizacji projektu. Termin ten powinien skłaniać do sprawniejszego określenia i prowadzenia procedur i w żadnym wypadku nie powinien powodować uszczerbku dla wysokich standardów ochrony środowiska i udziału społeczeństwa. Państwa członkowskie mogą jednak dążyć do dalszego skrócenia maksymalnych terminów określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli jest to wykonalne. Właściwe organy powinny zapewniać przestrzeganie terminów, a państwa członkowskie podejmować starania o zapewnienie jak najskuteczniejszego trybu rozpatrywania odwołań dotyczących materialno- lub formalno-prawnej zgodności z prawem decyzji kompleksowej.

(24a)  W przypadku gdy państwa członkowskie uznają to za właściwe, mogą ująć w kompleksowej decyzji decyzje podjęte w kontekście: negocjacji z poszczególnymi właścicielami gruntów dotyczących uzyskania dostępu do nieruchomości, jej własności lub prawa do jej posiadania; planowania przestrzennego określającego ogólne zagospodarowanie nieruchomości na danym obszarze obejmującego inne przedsięwzięcia, takie jak budowę autostrad, linii kolejowych, wznoszenie budowli oraz tworzenie obszarów ochrony przyrody i nie jest dokonywane dla potrzeb , a także wydawania pozwoleń na eksploatację. W kontekście procedur wydawania pozwoleń projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania mogłyby obejmować odpowiednią infrastrukturę w stopniu, w jakim ma ona istotne znaczenie dla realizacji lub funkcjonowania projektu.

(25)       Niniejsze rozporządzenie, w szczególności przepisy dotyczące wydawania pozwoleń, udziału społeczeństwa i realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, powinny mieć zastosowanie bez uszczerbku dla prawa międzynarodowego i prawa unijnego, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego oraz przepisów przyjętych zgodnie ze wspólną polityką rybołówstwa i morską.

(25a)  Koszty rozwoju, budowy, eksploatacji i utrzymania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być na ogół ponoszone w pełni przez użytkowników infrastruktury. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny kwalifikować się do transgranicznej alokacji kosztów, gdy ocena popytu na rynku lub ocena spodziewanego wpływu na opłaty taryfowe wskazała, że nie można oczekiwać, iż koszty zostaną pokryte z opłat taryfowych uiszczanych przez użytkowników infrastruktury.

(26)       Podstawą dyskusji na temat odpowiedniej alokacji kosztów powinna być analiza kosztów i korzyści danego projektu infrastrukturalnego, dokonana na podstawie zharmonizowanej metodologii analizy obejmującej cały system energetyczny, w ramach dziesięcioletnich planów rozwoju sieci przygotowanych przez europejskie sieci operatorów systemów przesyłowych▌ zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 714/2009 oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego[21], poddanych przeglądowi przez Agencję.

W analizie tej można by uwzględnić wskaźniki i odpowiednie wartości odniesienia do porównania jednostkowych kosztów inwestycji.

(27)  Na coraz bardziej zintegrowanym rynku wewnętrznym energii konieczne są jednoznaczne i przejrzyste zasady transgranicznej alokacji kosztów w celu przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę transgraniczną. Na swym posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. Rada Europejska przypomniała o znaczeniu wspierania ram regulacyjnych atrakcyjnych dla inwestycji w sieci, obejmujących poziom taryf zgodny z potrzebami w zakresie finansowania i odpowiednią alokację kosztów na potrzeby inwestycji transgranicznych, a jednocześnie stymulujących konkurencję i konkurencyjność ▌i uwzględniających skutki dla konsumentów. Podejmując decyzje o transgranicznej alokacji kosztów, krajowe organy regulacyjne powinny zapewniać, aby wpływ na taryfy krajowe nie stanowił niewspółmiernego obciążenia dla konsumentów. Ponadto krajowe organy regulacyjne powinny unikać ryzyka dwukrotnego wspierania projektów, uwzględniając rzeczywiste lub szacunkowe opłaty i przychody. Te opłaty i przychody należy uwzględniać tylko w takim zakresie, w jakim mają one pokrywać odnośne koszty, i powinny być w miarę możliwości związane z projektami. Gdy dany wniosek dotyczący inwestycji uwzględnia korzyści wykraczające poza granice odnośnych państw członkowskich, krajowe organy regulacyjne powinny skonsultować się z odnośnymi operatorami systemów przesyłowych w sprawie analizy należności i korzyści danego projektu.

(28)  W obowiązującym prawie dotyczącym rynku wewnętrznego energii określono wymóg, aby taryfy za dostęp do sieci gazowych i elektroenergetycznych stanowiły odpowiednią zachętę do inwestycji. Stosując prawo dotyczące rynku wewnętrznego energii, krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić stabilne i przewidywalne ramy regulacyjne przewidujące zachęty do realizowania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym również zachęty długoterminowe ▌współmierne do poziomu szczególnego ryzyka danego projektu. Ma to zastosowanie w szczególności do innowacyjnych technologii przesyłu energii elektrycznej umożliwiających daleko idącą integrację odnawialnych źródeł energii, rozproszonych zasobów energetycznych lub reakcji na popyt w sieciach połączonych międzysytemowo, a także w przypadku infrastruktury przesyłu gazu dającej rynkowi zwiększone zdolności lub większą elastyczność umożliwiającą transakcje krótkoterminowe lub dostawy w trybie awaryjnym w przypadku zakłóceń w dostawach.

(28a)     Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie jedynie do wydawania pozwoleń na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w znaczeniu określonym w niniejszym rozporządzeniu, udziału społeczeństwa w takich projektach i ich rozpatrywania przez organy regulacyjne. Na mocy swojego prawa krajowego państwa członkowskie mogą jednak stosować takie same lub podobne zasady do innych projektów, niemających statusu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania objętych zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia. W kwestii zachęt regulacyjnych państwa członkowskie mogą na mocy swojego prawa krajowego stosować takie same lub podobne zasady do będących przedmiotem wspólnego zainteresowania projektów należących do kategorii magazynowania energii elektrycznej.

(28b)  Państwa członkowskie, których procedury wydawania pozwoleń nie przewidują obecnie możliwości nadania statusu prawnego projektów o najwyższym możliwym krajowym znaczeniu projektom dotyczącym infrastruktury energetycznej, powinny rozważyć wprowadzenie takiego statusu, w szczególności poprzez dokonanie oceny, czy wprowadzenie takiego statusu doprowadziłoby do przyspieszenia procedury wydawania pozwoleń.

(29)       Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarki (EEPR) ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.[22] wykazał wartość dodaną wsparcia środków prywatnych znaczącą pomocą finansową Unii pozwalającą na realizację projektów o znaczeniu europejskim. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. uznano, że niektóre projekty dotyczące infrastruktury energetycznej mogą wymagać ograniczonego finansowania ze środków publicznych w celu wsparcia środków prywatnych. W świetle kryzysu gospodarczego i finansowego oraz ograniczeń budżetowych należy opracować ukierunkowane wsparcie przy wykorzystaniu dotacji i instrumentów finansowych, zgodnie z kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi, co przyciągnie nowych inwestorów do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej, jednocześnie utrzymując wkład budżetowy Unii na minimalnym poziomie. Odpowiednie środki powinny opierać się na doświadczeniu uzyskanym na etapie pilotażowym po wprowadzeniu obligacji projektowych do finansowania projektów infrastrukturalnych.

(30)  Będące przedmiotem wspólnego zainteresowania projekty w dziedzinie energii elektrycznej, gazu i dwutlenku węgla powinny kwalifikować się do otrzymywania pomocy finansowej Unii na prace studyjne, a w określonych warunkach również na roboty niezwłocznie po udostępnieniu środków finansowych zgodnie z wnioskiem w sprawie rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, w formie dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych. Dzięki temu projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które nie są rentowne w świetle obecnych ram regulacyjnych i warunków rynkowych, będą mogły otrzymać indywidualnie dostosowane wsparcie. Należy unikać wszelkich zakłóceń konkurencji, w szczególności między projektami przyczyniającymi się do utworzenia tego samego priorytetowego korytarza w Unii. Taka pomoc finansowa powinna zapewnić niezbędną synergię w połączeniu z funduszami strukturalnymi, które będą finansować inteligentne sieci dystrybucyjne o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zastosowanie ma trzyetapowa logika. Inwestycje powinny być realizowane przede wszystkim przez siły rynkowe. Dopiero wtedy, gdy rynek nie zapewnia realizacji inwestycji, należy rozważyć rozwiązania regulacyjne, w razie potrzeby dostosować odpowiednie ramy regulacyjne i zapewnić ich właściwe stosowanie. Jeżeli natomiast obydwa wcześniejsze kroki nie wystarczą do zapewnienia niezbędnych inwestycji w projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, możnaby przyznać unijne wsparcie finansowe, jeżeli dany projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania spełnia mające zastosowanie kryteria kwalifikowalności.

(32)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie rozwój i interoperacyjność transeuropejskich sieci energetycznych oraz przyłączeń do tych sieci, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(32a)     Należy odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) 714/2009 i (WE) 715/2009.

(32b)     Należy zatem uchylić decyzję nr 1364/2006/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ IPRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1Przedmiot i zakres

1.          Niniejsze rozporządzenie określa wytyczne dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej określonej w załączniku I („priorytetowe korytarze i obszary infrastruktury energetycznej”).

2.          Niniejsze rozporządzenie w szczególności:

a)      reguluje kwestię określania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania niezbędnych do realizacji ▌priorytetowych korytarzy i obszarów należących do kategorii infrastruktury energetycznej w zakresie energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i dwutlenku węgla określonych w załączniku II („kategorie infrastruktury energetycznej”);

b)  ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania przez usprawnienie, ściślejszą koordynację i przyspieszenie wydawania pozwoleń oraz przez stymulację udziału społeczeństwa;

c)      określa zasady i wytyczne dotyczące transgranicznej alokacji kosztów i zachęt uzależnionych od ryzyka w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

d)     określa warunki kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do uzyskania unijnej pomocy finansowej.

Artykuł 2Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia, niezależnie od definicji określonych w dyrektywach 2009/28/WE, 2009/72/WE i 2009/73/WE, rozporządzeniach (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009, zastosowanie mają poniższe definicje:

1)  „infrastruktura energetyczna” oznacza wszelkie materialne urządzenia lub obiekty należące do kategorii infrastruktury energetycznej, które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z państwem trzecim lub większą liczbą państw trzecich;

2)          „decyzja kompleksowa” oznacza podjętą przez organ lub organy państwa członkowskiego, z wyjątkiem sądów, decyzję lub zbiór decyzji w sprawie określenia, czy projektodawcy należy wydać pozwolenie na budowę infrastruktury energetycznej w celu zrealizowania projektu, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek decyzji podjętej w kontekście procedury odwołania na drodze administracyjnej▌;

3)          „projekt” oznacza jedną (jeden) lub więcej linii, rurociągów, obiektów, elementów wyposażenia lub instalacji należących do kategorii infrastruktury energetycznej ▌;

4)          „projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania” oznacza projekt▌ niezbędny do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I i należący do unijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o którym mowa w art. 3;

4a)   „wąskie gardło w infrastrukturze energetycznej” oznacza ograniczenie przepływów fizycznych w systemie energetycznym z powodu niewystarczającej zdolności przesyłowej, co obejmuje m.in. brak infrastruktury;

5)          „projektodawca” oznacza:

a)      operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, innego operatora lub inwestora opracowującego projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania; lub

b)     w przypadku występowania więcej niż jednego operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, innego operatora, inwestora lub ich grup – podmiot posiadający osobowość prawną zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, który zostaje wyznaczony na drodze porozumienia umownego między tymi podmiotami i posiada zdolność do zaciągania zobowiązań prawnych i przyjmowania odpowiedzialności finansowej w imieniu stron takiego porozumienia umownego;

5b)  „inteligentna sieć” oznacza sieć elektroenergetyczną, która może w sposób oszczędny integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników – wytwórców, odbiorców i użytkowników będących zarazem wytwórcami i odbiorcami – w celu zapewnienia oszczędnego i zrównoważonego systemu energetycznego, o niskim poziomie strat i wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

5c)        „roboty” oznaczają zakup, dostawę i zainstalowanie części składowych, systemów i usług, w tym oprogramowania, realizację związanych z projektem prac rozwojowych, budowlanych i instalacyjnych, odbiór instalacji oraz uruchomienie projektu;

5d)        „prace studyjne” oznaczają działania niezbędne do przygotowania realizacji projektu, w tym analizy przygotowawcze, studia wykonalności, analizy oceniające, testy i analizy zatwierdzające, także w postaci oprogramowania, oraz wszelkie inne środki wsparcia technicznego, w tym wstępne działania zmierzające do pełnego zdefiniowania i opracowania projektu oraz podjęcia decyzji o jego finansowaniu, takie jak rozpoznanie terenu i przygotowanie pakietu finansowego;

5e)  „krajowy organ regulacyjny” oznacza krajowy organ regulacyjny wyznaczony zgodnie z art. 35 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE lub art. 39 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE;

5f)         „oddanie do użytku” oznacza proces uruchamiania projektu po zakończeniu budowy.

Rozdział IIPROJEKTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

Artykuł 3

Unijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

2.          Niniejsze rozporządzenie ustanawia 12 grup regionalnych („grupy”) określonych w załączniku III pkt 1). Udział w poszczególnych grupach wynika z poszczególnych priorytetowych korytarzy i obszarów oraz z odpowiadającego im zasięgu geograficznego, zgodnie z załącznikiem I. Uprawnienia decyzyjne w grupach ogranicza się do państw członkowskich i Komisji, które w tym celu określa się, jako organ decyzyjny grup.

2a.  Każda grupa przyjmuje swój regulamin z uwzględnieniem przepisów załącznika III.

3.          Organ decyzyjny każdej grupy przyjmuje ▌regionalny wykaz proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, sporządzany zgodnie z procedurą określoną w załączniku III pkt 2), stosownie do ich wkładu w realizację priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej ▌oraz ich zgodności z kryteriami określonymi w art. 4.

Przy sporządzaniu wykazu regionalnego przez grupę:

-       każdy indywidualny wniosek dotyczący projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga zatwierdzenia przez państwa członkowskie, do których terytorium odnosi się dany projekt; jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzje o niezatwierdzeniu projektu, przedstawia zainteresowanej grupie uzasadnienie takiej decyzji;

-       grupa uwzględnia porady Komisji mające na celu utrzymanie liczby projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na poziomie umożliwiającym zarządzanie nimi.

6a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 15b dotyczących ustalenia unijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania („wykaz unijny”), z zastrzeżeniem art. 172 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wykaz unijny ma formę załącznika do niniejszego rozporządzenia.

             Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia sporządzanie wykazu unijnego co dwa lata na podstawie wykazów regionalnych przyjętych przez organy decyzyjne grup ustanowione w załączniku III pkt 1 ppkt 1a) zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 niniejszego artykułu.

             Pierwszy wykaz unijny przyjmuje się do dnia 31 lipca 2013 r.

6b.        Przyjmując wykaz unijny na podstawie wykazów regionalnych, Komisja:

-       zapewnia umieszczenie na wykazie wyłącznie projektów spełniających kryteria art. 4;

-       zapewnia spójność między regionami przy uwzględnieniu opinii Agencji, o której mowa w załączniku III pkt 2 ppkt 5f);

-  uwzględnia wszelkie opinie państw członkowskich, o których mowa w załączniku III pkt 2 ppkt 5c); oraz

-       dąży do utrzymania łącznej liczby projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania figurujących na wykazie unijnym na poziomie umożliwiającym zarządzanie nimi.

7.          Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania uwzględnione w wykazie unijnym zgodnie z art. 6a niniejszego artykułu stają się integralną częścią odpowiednich regionalnych planów inwestycyjnych, odpowiednio zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz odnośnego krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, zgodnie z art. 22 dyrektywy 72/2009/WE i dyrektywy 73/2009/WE oraz innych odnośnych krajowych planów infrastrukturalnych. W każdym z planów projekty te otrzymują status najwyższego priorytetu.

Artykuł 4Kryteria dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

1.          Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania muszą spełniać następujące kryteria ogólne:

a)      projekt jest niezbędny do realizacji co najmniej jednego z priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej▌;

b)     potencjalne łączne korzyści projektu, ocenione na podstawie odpowiednich szczególnych kryteriów zapisanych w ust. 2, przewyższają jego koszty, w tym koszty rozpatrywane w dłuższej perspektywie; oraz

c)      projekt spełnia którykolwiek z następujących kryteriów:

(i)     dotyczy przynajmniej dwóch państw członkowskich, przebiegając bezpośrednio przez granicę dwóch lub większej liczby państw członkowskich; lub

(ii)    jest usytuowany na terytorium jednego państwa członkowskiego i ma istotne skutki transgraniczne określone w załączniku IV pkt 1);

(iii)  przebiega przez granicę przynajmniej jednego państwa członkowskiego i jednego państwa należącego do EOG.

2.  W przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do określonych kategorii infrastruktury energetycznej zastosowanie mają następujące kryteria szczególne:

a)      w przypadku projektów dotyczących przesyłu i magazynowania energii elektrycznej należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1) lit. a)-d) dany projekt w znacznym stopniu przyczynia się do spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów szczególnych:

i)      integracja rynku, m.in. przez zniesienie odizolowania przynajmniej jednego państwa członkowskiego i ograniczenie wąskich gardeł w infrastrukturze energetycznej; konkurencja i elastyczność systemu;

ii)     zrównoważoność, m.in. przez włączenie odnawialnych źródeł energii do sieci oraz przesył energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych do głównych ośrodków poboru i magazynowania;

iii)   bezpieczeństwo dostaw, m.in. dzięki interoperacyjności, odpowiednim połączeniom oraz bezpiecznemu i niezawodnemu działaniu systemu;

b)  w przypadku projektów dotyczących gazu należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 2) dany projekt w znacznym stopniu przyczynia się do spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów szczególnych:

i)      integracja rynku, m.in. przez zniesienie odizolowania przynajmniej jednego państwa członkowskiego i ograniczenie wąskich gardeł w infrastrukturze energetycznej; interoperacyjność i elastyczność systemu;

ii)     bezpieczeństwo dostaw, m.in. dzięki odpowiednim połączeniom oraz dywersyfikacji źródeł dostaw, dostawców i dróg dostaw;

iii)   konkurencja, m.in. dzięki dywersyfikacji źródeł dostaw, dostawców i dróg dostaw;

iv)    zrównoważoność, m.in. dzięki ograniczeniu emisji, wspieraniu okresowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zwiększaniu wykorzystania gazu ze źródeł odnawialnych;

c)  w przypadku projektów dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1) lit. e) dany projekt w znacznym stopniu przyczynia się do spełnienia wszystkich z następujących kryteriów szczególnych:

(i)     integracja użytkowników sieci i ich zaangażowanie w realizację nowych wymogów technicznych w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej i popytu na nią;

(ii)   efektywność i interoperacyjność przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w ramach bieżącej eksploatacji sieci;

(iii)  bezpieczeństwo sieci, kontrola nad systemem i jakość dostaw;

(iv)   optymalizacja planowania przyszłych efektywnych kosztowo inwestycji sieciowych;

(v)    funkcjonowanie rynku i obsługa klienta;

(vi)   zaangażowanie użytkowników w kwestię zarządzania własnym zużyciem energii;

d)  w przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy naftowej należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 3) dany projekt w znacznym stopniu przyczynia się do spełnienia wszystkich z następujących ▌kryteriów szczególnych:

(i)     bezpieczeństwo dostaw zmniejszające zależność od jednego źródła lub trasy dostaw;

(ii)   efektywne i stabilne wykorzystanie zasobów dzięki zmniejszeniu ryzyka środowiskowego;

(iii)  interoperacyjność;

e)      w przypadku projektów dotyczących przesyłu dwutlenku węgla należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 4) dany projekt powinien w znacznym stopniu spełniać wszystkie z następujących ▌kryteria szczególne:

(i)     unikanie emisji dwutlenku węgla ▌przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii;

(ii)   zwiększenie odporności i bezpieczeństwa przesyłu dwutlenku węgla;

(iii)  efektywne wykorzystanie zasobów dzięki umożliwieniu połączenia wielu źródeł dwutlenku węgla i obiektów magazynowania za pośrednictwem wspólnej infrastruktury oraz minimalizacji obciążeń środowiskowych i ryzyka środowiskowego.

3.  W przypadku projektów należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1)-3) kryteria wymienione w niniejszym artykule podlegają ocenie zgodnie ze wskazówkami określonymi w załączniku IV pkt 2)-5).

4.          Aby ułatwić ocenę wszystkich projektów, które mogą kwalifikować się jako projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i być włączone do wykazu regionalnego, poszczególne grupy w sposób przejrzysty i obiektywny oceniają wkład każdego projektu w realizację tego samego korytarza lub obszaru priorytetowego. Każda grupa określa swoje metody oceny na podstawie łącznej zgodności z kryteriami, o których mowa w ust. 2; ocena ta prowadzi do sporządzenia rankingu projektów na wewnętrzne potrzeby grupy. Wykaz regionalny ani wykaz unijny nie zawierają rankingu, ranking nie jest też wykorzystywany do żadnych dalszych celów za wyjątkiem celów opisanych w załączniku III pkt 2) ppkt 5h).

Oceniając projekty, każda grupa należycie uwzględnia ponadto:

a)  pilny charakter każdego z proponowanych projektów z punktu widzenia osiągania celów polityki energetycznej Unii w odniesieniu do integracji rynku, m.in. przez zniesienie izolacji przynajmniej jednego państwa członkowskiego, a także w odniesieniu do konkurencji, zrównoważoności i bezpieczeństwa dostaw;

b)     liczbę państw członkowskich objętych poszczególnymi projektami przy równoczesnym zapewnieniu równych szans projektom realizowanym z udziałem peryferyjnych państw członkowskich;

ba)   wkład poszczególnych projektów w spójność terytorialną; oraz

c)      komplementarność projektu z innymi proponowanymi projektami.

W przypadku projektów inteligentnych sieci należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1) lit. e) ranking sporządza się w przypadku projektów, które dotyczą tych samych dwóch państw członkowskich, i należycie uwzględnia się liczbę użytkowników objętych skutkami projektu, roczne zużycie energii oraz udział energii pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych na obszarze zajmowanym przez tych użytkowników.

Artykuł 5Realizacja i monitorowanie

1.          Projektodawcy opracowują plan realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zawierający harmonogram, który obejmuje:

a)      studium wykonalności i badania projektowe;

b)     zatwierdzenie przez krajowy organ regulacyjny lub inny zainteresowany organ;

c)      budowę i oddanie do użytku;

d)     plan procesu wydawania pozwolenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lit. b).

1b.        Operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz inni operatorzy współpracują ze sobą w celu ułatwienia realizacji na swoich obszarach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2.  Agencja i zainteresowane grupy monitorują postępy w realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i w stosownych przypadkach wydają zalecenia mające na celu ułatwienie realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Grupy mogą składać wnioski o udzielenie dodatkowych informacji zgodnie z ust. 3, 4 i 5, ▌zwoływać posiedzenia z udziałem odpowiednich stron i zwracać się do Komisji o zweryfikowanie informacji udzielonych na miejscu.

3.          Do dnia 31 marca każdego roku następującego po roku uwzględnieniu projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania w wykazie unijnym zgodnie z art. 3 projektodawcy przedstawiają sprawozdanie roczne z każdego projektu należącego do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) i 2) właściwemu organowi, o którym mowa w art. 9 oraz Agencji albo, w przypadku projektów należących do kategorii określonych w załącznika II pkt 3) i 4), odpowiedniej grupie. W sprawozdaniu przedstawia się szczegółowo:

a)      postępy w zakresie przygotowania, budowy i oddania projektu do użytku, szczególnie w zakresie procedur wydawania pozwoleń i konsultacji;

b)     w stosownym przypadku opóźnienia w stosunku do planu realizacji, przyczyny takich opóźnień oraz informacje o innych napotkanych trudnościach;

ba)   w stosownym przypadku zmieniony plan mający na celu nadrobienie opóźnień.

4.  W terminie trzech miesięcy od otrzymania sprawozdań rocznych¸ o których mowa w ust. 3, Agencja przedstawia grupom skonsolidowane sprawozdanie na temat projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) i 2), zawierające ocenę postępów i, w stosownym przypadku, zalecenia dotyczące sposobów nadrobienia opóźnień i rozwiązania napotkanych trudności. To skonsolidowane sprawozdanie zawiera również, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 713/2009, ocenę spójności realizacji ogólnounijnych planów rozwoju sieci w zakresie priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej▌.

5.          Każdego roku właściwe organy, o których mowa w art. 9, składają właściwej grupie sprawozdanie z postępów i, w stosownych przypadkach, opóźnień w realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zlokalizowanych na ich terytorium, jeśli chodzi o procedurę wydawania pozwolenia, oraz podające przyczyny opóźnień.

6.  Jeżeli oddanie do użytku projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania opóźnia się w stosunku do planu realizacji z przyczyn innych, niż ważne przyczyny niezależne od projektodawcy:

a)      o ile środki, o których mowa w art. 22 ust. 7 lit. a), b) lub c) dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/WE, mają zastosowanie zgodnie z odpowiednim prawem krajowym, krajowe organy regulacyjne zapewniają przeprowadzenie inwestycji;

b)     jeżeli nie ma zastosowania podjęcie środków przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z lit. a), projektodawca wybiera stronę trzecią w celu sfinansowania lub realizacji całości lub części projektu; projektodawca dokonuje tego wyboru, zanim opóźnienie w stosunku do terminu oddania do użytku określonego w planie realizacji przekroczy dwa lata;

ba)   jeżeli strona trzecia nie zostanie wybrana zgodnie z lit. b), państwo członkowskie lub – jeżeli państwo członkowskie tak przewidziało – krajowy organ regulacyjny może wyznaczyć w ciągu dwóch miesięcy od terminu, o którym mowa w lit. b) stronę trzecią w celu sfinansowania lub realizacji projektu, którą projektodawca akceptuje;

c)  jeżeli oddanie do użytku opóźnia się o więcej, niż dwa lata i dwa miesiące w stosunku do terminu oddana do użytku określonego w planie realizacji, Komisja, z zastrzeżeniem zgody i przy pełnej współpracy zainteresowanych państw członkowskich, może wystosować zaproszenie do składania wniosków dotyczących realizacji projektu w uzgodnionym terminie, skierowane do wszystkich stron trzecich mogących zostać projektodawcą;

ca)    jeżeli zastosowano lit. ba) lub c), to operator systemu, na którego obszarze jest zlokalizowana inwestycja, przekazuje operatorom, inwestorom lub stronom trzecim realizującym projekt wszelkie informacje konieczne do realizacji inwestycji, przyłącza nowe obiekty do sieci przesyłowej trwałe oraz ogólnie dokłada wszelkich starań, aby ułatwić realizację inwestycji i zapewnić bezpieczne, niezawodne i efektywne działanie i utrzymanie projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania.

7.          Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania może zostać skreślony z wykazu unijnego ▌zgodnie z procedurą określoną w art. 3 ust. 6a, jeżeli podstawą umieszczenia go na tym wykazie▌ były błędne informacje, które były czynnikiem decydującym o umieszczeniu na wykazie, lub jeżeli projekt nie jest zgodny z prawem unijnym.

7a.  Projekty, które nie znajdują się już w wykazie unijnym, tracą wszelkie prawa i obowiązki związane ze statusem projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wynikające z niniejszego rozporządzenia▌.

Jednak projekt, który nie znajduje się już w wykazie unijnym, ale właściwy organ przyjął do rozpatrzenia wniosek dotyczący tego projektu, zachowuje prawa i obowiązki wynikające z rozdziału III z wyjątkiem projektów nieznajdujących się już w wykazie z przyczyn określonych w ust. 7.

7b.        Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla wszelkiej unijnej pomocy finansowej przyznanej na jakikolwiek projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania przed podjęciem decyzji o usunięciu go z wykazu unijnego.

Artykuł 6Europejscy koordynatorzy

1.          W przypadku, gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może wyznaczyć w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

2.  Koordynator europejski:

a)      organizuje projekty, do których został przydzielony jako europejski koordynator, a także transgraniczny dialog między projektodawcami a wszystkimi zainteresowanymi stronami;

b)     w razie konieczności pomaga wszystkim stronom w konsultacjach z zainteresowanymi stronami i w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dla projektów;

ba)   w stosownych przypadkach doradza projektodawcom w sprawie finansowania projektu;

c)      zapewnia odpowiednie wsparcie i ukierunkowanie strategiczne ze strony zainteresowanych państw członkowskich w celu przygotowania i realizacji projektów;

d)     co roku oraz, w stosownych przypadkach, na zakończenie mandatu, składa Komisji sprawozdanie z postępów w realizacji projektów oraz wszelkich trudności i przeszkód mogących znacznie opóźnić oddanie projektów do użytku; Komisja przekazuje sprawozdanie zainteresowanym grupom oraz Parlamentowi Europejskiemu.

3.  Europejski koordynator wybierany jest na podstawie doświadczenia w zakresie szczególnych zadań powierzanych mu w związku z danymi projektami.

4.          W decyzji o wyznaczeniu europejskiego koordynatora określa się zakres uprawnień, obejmujący czas trwania mandatu, poszczególne zadania i odpowiadające im terminy oraz obowiązującą metodologię. Działania koordynacyjne muszą być współmierne do stopnia złożoności i szacunkowych kosztów projektów.

5.          Państwa członkowskie w pełni współpracują z europejskim koordynatorem w zakresie wypełniania powierzonych mu zadań, o których mowa w ust. 2 i 4.

Rozdział III

WYDAWANIE pozwoleń i udział społeczeństwa

Artykuł 8

„Priorytetowy status” projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

2.          Przyjęcie wykazu unijnego ▌oznacza, do celów wszelkich decyzji wydanych w procesie wydawania pozwoleń, że dane projekty są niezbędne z punktu widzenia polityki energetycznej, bez uszczerbku dla dokładnej lokalizacji, przebiegu tras lub technologii zastosowanej w projekcie.

3.          W celu zapewnienia skutecznego administracyjnego rozpatrywania wniosków związanych z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania projektodawcy i wszystkie zainteresowane organy zapewniają jak najszybsze rozpatrywanie tych wniosków zgodnie z prawem.

3a.  Jeżeli prawo krajowe przewiduje status najwyższego znaczenia w skali krajowej, to projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania otrzymują taki status i są traktowane zgodnie z tym statusem w procedurach wydawania pozwoleń – a jeżeli przewiduje to prawo krajowe, w ramach planowania przestrzennego – w tym dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko, ▌w trybie, w jakim takie traktowanie jest przewidziane w prawie krajowym mającym zastosowanie do danego rodzaju infrastruktury energetycznej.

3b.        Do dnia…[23]* Komisja wydaje niewiążące wytyczne w celu wsparcia państw członkowskich w określaniu odpowiednich środków ustawodawczych i nieustawodawczych mających usprawniać procedury oceny wpływu na środowisko i zapewniać spójne stosowanie procedur oceny wpływu na środowisko wymaganych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na mocy prawa unijnego.

3c.         Należycie uwzględniając wytyczne Komisji, o których mowa w ust. 3b, państwa członkowskie oceniają, jakie środki mające usprawniać procedury oceny wpływu na środowisko i zapewniać ich spójne stosowanie są możliwe, i informują Komisję o wynikach tej oceny.

3d.  W terminie dziewięciu miesięcy od daty wydania wytycznych, o których mowa w ust. 3b, państwa członkowskie przyjmują praktyczne środki nieustawodawcze, które wskazały zgodnie z ust. 3c.

4.          W terminie 24 miesięcy od daty wydania wytycznych, o których mowa w ust. 3b, państwa członkowskie przyjmują środki ustawodawcze, które wskazały zgodnie z ust. 3c. Środki te pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawa Unii.

5.          Odnośnie do wpływu na środowisko, o którym mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG i art. 4. ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE, projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania uznaje się za projekty leżące w interesie publicznym z punktu widzenia polityki energetycznej i można je uznać za projekty o nadrzędnym interesie publicznym, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w tych dyrektywach.

Jeżeli zgodnie z dyrektywą 92/43/EWG wymagana jest opinia Komisji, Komisja i właściwy organ, o którym mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia zapewniają podjęcie decyzji dotyczącej nadrzędnego interesu publicznego projektu w terminie zgodnym z art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9Organizacja procesu wydawania pozwoleń

1.          Do dnia…[24]* każde państwo członkowskie wyznacza jeden właściwy organ krajowy odpowiedzialny za ułatwianie i koordynowanie procesu wydawania pozwoleń dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania▌.

1a.        Zakres odpowiedzialności właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, lub zadań związanych z tym zakresem odpowiedzialności może być przekazany lub wykonywany przez inny organ dla poszczególnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania lub dla szczególnych kategorii projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, pod warunkiem, że:

a)     właściwy organ powiadomi o takim przekazaniu Komisję, a informacje zawarte w tym powiadomieniu zostaną opublikowane przez właściwy organ lub projektodawcę na stronie internetowej, o której mowa w art. 10 ust. 7;

b)  tylko jeden organ jest odpowiedzialny za dany projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, jest on jedynym punktem kontaktowym dla projektodawcy w procesie prowadzącym do przyjęcia decyzji kompleksowej dla danego projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania i koordynuje on przedkładanie wszelkich stosownych dokumentów i informacji.

Właściwy organ może zachować odpowiedzialność za ustalanie terminów bez uszczerbku dla terminów ustalonych zgodnie z art. 11.

2.          Bez uszczerbku dla odpowiednich wymogów zawartych w prawie unijnym i międzynarodowym właściwy organ podejmuje działania mające ułatwiać wydanie decyzji kompleksowej. Decyzję kompleksową wydaje się w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 1a w jednym z ▌następujących trybów.

a)  tryb zintegrowany: decyzję kompleksową wydaje właściwy organ i jest ona jedyną prawnie wiążącą decyzją wynikającą z ustawowej procedury wydawania pozwoleń; jeżeli projekt dotyczy innych organów, mogą one zgodnie z prawem krajowym przedstawiać swoje opinie jako wkład w procedurę, a właściwy organ uwzględnia te opinie;

b)  tryb skoordynowany: decyzja kompleksowa obejmuje większą liczbę prawnie wiążących decyzji indywidualnych wydanych przez kilka zainteresowanych organów, które koordynuje właściwy organ; właściwy organ może utworzyć grupę roboczą, w której reprezentowane będą wszystkie zainteresowane organy, w celu sporządzenia planu wydawania pozwolenia zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. b), oraz monitorować i koordynować jego wykonanie. Właściwy organ w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi organami, w stosownych przypadkach zgodnie z prawem krajowym i bez uszczerbku dla terminów ustalonych zgodnie z art. 11, ustala dla każdego przypadku rozsądny termin wydania decyzji indywidualnych. Właściwy organ może podjąć decyzję indywidualną w imieniu innego zainteresowanego organu krajowego, jeżeli organ ten nie wydał decyzji w terminie i brak jest wystarczającego uzasadnienia dla takiego opóźnienia; lub, w przypadku gdy przewiduje to prawo państwa członkowskiego i w zakresie, w jakim jest to zgodne z prawem Unii, właściwy organ może też uznać, że inny zainteresowany krajowy organ wydał zgodę lub odrzucił projekt, jeżeli nie wydał decyzji w terminie. W przypadku gdy przewiduje to prawo państwa członkowskiego, właściwy organ może zignorować decyzję indywidualną innego zainteresowanego organu krajowego, jeżeli uzna ją za niewystarczająco popartą dowodami przedstawionymi przez zainteresowany organ krajowy; w takim przypadku właściwy organ zapewnia przestrzeganie odpowiednich wymogów prawa międzynarodowego i unijnego i należycie uzasadnia swoją decyzję;

ba)  tryb współpracy: decyzję kompleksową koordynuje właściwy organ. Właściwy organ w porozumieniu z pozostałymi zainteresowanymi organami, w stosownych przypadkach zgodnie z prawem krajowym i bez uszczerbku dla terminów ustalonych zgodnie z art. 11, ustala dla każdego przypadku rozsądny termin wydania decyzji indywidualnych; monitoruje on przestrzeganie terminów przez zainteresowane organy.

Jeżeli można się spodziewać, że decyzja danego zainteresowanego organu nie zostanie wydana w terminie, organ ten niezwłocznie powiadamia o tym właściwy organ i załącza uzasadnienie opóźnienia. Następnie właściwy organ ponownie ustala termin wydania tej indywidualnej decyzji przy zachowaniu ogólnych terminów ustalonych zgodnie z art. 11.

Uznając krajową specyfikę planowania i procedur wydawania pozwoleń, państwa członkowskie mogą wybierać spomiędzy wymienionych trzech trybów w celu ułatwienia i koordynowania ich procedur oraz decydują się na wdrożenie trybu najbardziej efektywnego. Jeżeli państwo członkowskie wybiera tryb współpracy, informuje Komisję o przyczynach takiego wyboru. Komisja prowadzi ocenę skuteczności trybów w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 16.

2a.  Państwa członkowskie mogą jednak zastosować różne tryby określone w ust. 2 do będących przedmiotem wspólnego zainteresowania projektów realizowanych na lądzie i na morzu.

3.          Jeżeli projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga podjęcia decyzji w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich, odpowiednie właściwe organy podejmują wszelkie czynności niezbędne do wydajnej i skutecznej współpracy i koordynacji ich działań, w tym jeśli chodzi o przepisy, o których mowa w art. 11 ust. 2. Państwa członkowskie podejmują starania na rzecz zapewnienia wspólnych procedur, w szczególności w odniesieniu do oceny wpływu na środowisko.

Artykuł 10Przejrzystość i udział społeczeństwa

1.          Do dnia…[25]* państwo członkowskie lub właściwy organ, w stosownych przypadkach we współpracy z innymi zainteresowanymi organami, wydaje podręcznik procedur z zakresu procesu wydawania pozwoleń mających zastosowanie do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Podręcznik podlega aktualizacji zależnie od potrzeb i zostaje udostępniony opinii publicznej. Podręcznik obejmuje przynajmniej informacje określone w załączniku VI pkt 1). Podręcznik nie jest prawnie wiążący, ale może zawierać odniesienia do odpowiednich przepisów lub cytować te przepisy.

2.          Bez uszczerbku dla wymogów przepisów konwencji z Aarhus i konwencji z Espoo oraz stosownego prawa unijnego wszystkie strony biorące udział w procesie wydawania pozwoleń postępują zgodnie z zasadami dotyczącymi udziału społeczeństwa określonymi w załączniku VI pkt 2).

3.  W orientacyjnym terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) projektodawca opracowuje i przedstawia właściwemu organowi koncepcję udziału społeczeństwa zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku i z wytycznymi określonymi w załączniku VI. Właściwy organ występuje z wnioskiem o wprowadzenie zmian lub zatwierdza tę koncepcję w ciągu trzech miesięcy; właściwy organ uwzględnia przy tym wszelkie formy udziału społeczeństwa i konsultacji społecznych zastosowane przed rozpoczęciem procesu wydawania pozwoleń w zakresie, w jakim taki udział społeczeństwa i konsultacje społeczne spełniły wymogi niniejszego artykułu.

Jeżeli projektodawca zamierza wprowadzić istotne zmiany w zatwierdzonej koncepcji, informuje o tym właściwy organ. W takim przypadku właściwy organ może zażądać wprowadzenia modyfikacji.

4.  Przed przedstawieniem właściwemu organowi ostatecznej i pełnej dokumentacji wniosku projektodawca lub, jeżeli wymaga tego prawo krajowe, właściwy organ, przeprowadza przynajmniej jedną konsultację społeczną zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich konsultacji społecznych, jakie należy przeprowadzić po przedłożeniu wniosku o zezwolenie na inwestycję zgodnie z art. 6 ust 2 dyrektywy 2011/92/UE. Konsultacje społeczne mają na celu wczesne poinformowanie o projekcie zainteresowanych stron, o których mowa w załączniku VI pkt 2) lit. a), oraz mają pomóc wskazać najodpowiedniejszą lokalizację lub przebieg i istotne kwestie, które należy ująć w dokumentacji wniosku. Minimalne wymogi dotyczące konsultacji społecznych zostały określone w załączniku VI pkt 4).

Projektodawca sporządza sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników działań związanych z udziałem społeczeństwa przed złożeniem dokumentacji wniosku, w tym działań podjętych przed rozpoczęciem procesu wydawania pozwoleń. Projektodawca przedstawia to sprawozdanie wraz z dokumentacją wniosku właściwemu organowi. Wyniki te należycie uwzględnia się w decyzji kompleksowej.

5.  W przypadku projektów przebiegających przez granicę dwóch lub większej liczby państw członkowskich konsultacje społeczne przeprowadzane zgodnie z ust. 4 w każdym z zainteresowanych państw członkowskich odbywają się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty rozpoczęcia pierwszej konsultacji społecznej.

6.          W przypadku projektów mogących mieć istotne negatywne skutki transgraniczne w jednym lub większej liczbie sąsiadujących państw członkowskich, do których ma zastosowanie art. 7 dyrektywy 2011/92/UE i konwencja z Espoo, odpowiednie informacje zostają udostępnione właściwemu organowi sąsiadujących państw członkowskich. Właściwy organ sąsiadujących państw członkowskich określa, w stosownym przypadku w procedurze powiadomienia, czy organ ten lub inny zainteresowany organ chce uczestniczyć w odpowiednich procedurach konsultacji społecznych.

7.  Projektodawca lub, jeżeli wymaga tego prawo krajowe, właściwy organ zakłada i regularnie aktualizuje stronę internetową przeznaczoną do publikowania stosownych informacji na temat projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, do której odsyła link ze strony internetowej Komisji i która spełnia wymogi określone w załączniku VI pkt 5). Zachowuje się poufność szczególnie chronionych informacji handlowych.

Projektodawcy publikują również odpowiednie informacje przy pomocy innych odpowiednich środków informacyjnych, do których społeczeństwo ma swobodny dostęp.

Artykuł 11Czas trwania i przebieg procesu wydawania pozwoleń

1.          Proces wydawania pozwoleń obejmuje dwie procedury▌:

a)  procedura poprzedzająca złożenie wniosku, która obejmuje okres od momentu rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń do momentu zatwierdzenia przez właściwy organ złożonej dokumentacji wniosku, odbywa się w orientacyjnym terminie dwóch lat;

Procedura ta obejmuje przygotowanie wszelkich sprawozdań środowiskowych przez projektodawców.

W celu ustalenia momentu rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń projektodawca powiadamia właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego o projekcie z zachowaniem formy pisemnej, dołączając odpowiednio szczegółowe omówienie projektu. W terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia właściwy organ, również w imieniu innych zainteresowanych organów, uznaje powiadomienie lub, jeżeli uzna projekt za niewystarczająco przygotowany do objęcia go procesem wydawania pozwoleń, odrzuca powiadomienie z zachowaniem formy pisemnej. W przypadku odrzucenia właściwy organ przedstawia uzasadnienie swojej decyzji, również w imieniu innych zainteresowanych organów. Datę podpisania uznania powiadomienia przez właściwy organ uznaje się za moment rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń. Jeżeli sprawa dotyczy dwóch lub większej liczby państw członkowskich, za datę rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń uznaje się moment przyjęcia powiadomienia przez ostatni zainteresowany właściwy organ.

b)  ustawowa procedura wydawania pozwoleń, obejmująca okres od dnia przyjęcia złożonej dokumentacji wniosku do momentu wydania ▌decyzji kompleksowej, nie może przekroczyć sześciu miesięcy; państwa członkowskie mogą wyznaczyć wcześniejszą datę upływu tego terminu, jeżeli uznają to za stosowne.

1a.        Łączny czas trwania obu procedur, o których mowa w ust. 1 nie może przekraczać trzech lat i sześciu miesięcy. Jeżeli jednak właściwy organ uzna, że jedna lub obie procedury procesu wydawania pozwoleń nie zostaną zakończone w terminach ustalonych w ust. 1, może zdecydować, przed upływem tych terminów i na podstawie analizy poszczególnych przypadków, o przedłużeniu jednego lub obu terminów o maksimum dziewięć miesięcy łącznie dla obu procedur.

W takim przypadku właściwy organ informuje zainteresowaną grupę i przedstawia jej środki, które podjął lub podejmie, by zakończyć proces wydawania pozwoleń w jak najkrótszym terminie. Grupa może zwrócić się do właściwego organu o składanie regularnych sprawozdań na temat postępów w tej sprawie.

1b.  W państwach członkowskich, w których określenia trasy lub lokalizacji, podjętego wyłącznie z myślą o planowanym projekcie, w tym planowania specjalnych korytarzy dla sieci, nie można włączyć w proces prowadzący do podjęcia decyzji kompleksowej, odpowiednią decyzję podejmuje się w odrębnym terminie sześciu miesięcy, począwszy od daty przedłożenia przez projektodawcę ostatecznej i pełnej dokumentacji wniosku.

W takim przypadku przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 1a, skraca się do sześciu miesięcy, w tym w odniesieniu do procedury, o której mowa w niniejszym ustępie.

2.          Procedura przed złożeniem wniosku obejmuje następujące kroki:

a)     po uznaniu powiadomienia, zgodnie z ust. 1 lit. a), właściwy organ, w ścisłej współpracy z pozostałymi zainteresowanymi organami, a w stosownych przypadkach w oparciu o propozycję projektodawcy, określa zakres i poziom szczegółowości informacji w dokumentacji dotyczącej wniosku, które powinien przedstawić projektodawca ubiegający się o kompleksową decyzję; podstawę dla ich określenia stanowi lista kontrolna, o której mowa w załączniku VI pkt 1) lit. e); ▌

b)  właściwy organ, w ścisłej współpracy z projektodawcą i innymi zainteresowanymi organami oraz przy uwzględnieniu wyników działań przeprowadzonych zgodnie z ust. 2, sporządza szczegółowy plan procesu wydawania pozwoleń zgodnie z przepisami załącznika VI pkt 1a);

W przypadku projektów przebiegających przez granicę między dwoma lub większą liczbą państw członkowskich właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich przygotowują wspólny plan, w którym dążą do uzgodnieniach swoich harmonogramów.

c)      po otrzymaniu projektu dokumentacji wniosku właściwy organ w razie potrzeby, również w imieniu innych zainteresowanych organów, zwraca się do projektodawcy o przedstawienie brakujących informacji, które mogą dotyczyć wyłącznie kwestii wskazanych w lit. a); w terminie trzech miesięcy od otrzymania brakujących informacji właściwy organ przyjmuje wniosek do rozpatrzenia z zachowaniem formy pisemnej; wnioski o dodatkowe informacje można składać tylko wtedy, gdy uzasadniają je nowe okoliczności.

4.  Projektodawca gwarantuje kompletność i odpowiednią jakość dokumentacji wniosku i zwraca się do właściwego organu o wydanie opinii w tej sprawie na możliwie wczesnym etapie procedury poprzedzającej złożenie wniosku. Projektodawca w pełni współpracuje z właściwym organem w celu dotrzymania terminów i stosowania się do szczegółowego planu określonego w ust. 2 lit. b).

7.          Terminy określone w niniejszym artykule, pozostają bez uszczerbku dla obowiązków wynikających z przepisów prawa międzynarodowego i unijnego oraz dla administracyjnych i sądowych środków odwoławczych.

ROZDZIAŁ IV

ROZPATRYWANIE PROJEKTÓW PRZEZ ORGANY REGULACYJNE

Artykuł 12Całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego

1.          Do dnia…[26]* europejska sieć operatorów systemów przesyłowych (zwana dalej ENTSO) energii elektrycznej oraz ENTSO gazu publikują i przedstawiają Agencji, Komisji i państwom członkowskim stosowaną przez nie metodologię, w tym w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. a)-d) i pkt 2). Metodologię tę stosuje się do przygotowania wszystkich kolejnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci opracowywanych przez ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Metodologia ta jest opracowywana zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku V i jest spójna z zasadami i wskaźnikami ustalonymi w załączniku IV.

Zanim ENTSO przedstawią odpowiednie metodologie, przeprowadzają proces kompleksowych konsultacji obejmujący przynajmniej organizacje reprezentujące wszystkie zainteresowane podmioty – a jeżeli uznają to za niezbędne, same zainteresowane podmioty – oraz krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe.

2.          W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania metodologii Agencja ▌przedstawia Komisji i państwom członkowskim oraz publikuje opinię w sprawie metodologii.

3.          W terminie trzech miesięcy od otrzymania opinii Agencji Komisja wydaje opinię w sprawie metodologii, a państwa członkowskie mogą wydać taką opinię. Opinie przedkładane są ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu.

4.          W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania ostatniej opinii zgodnie z ust. 3 ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu dostosują odpowiednio swoją metodologię z należytym uwzględnieniem otrzymanych opinii Komisji, Agencji i państw członkowskich oraz przedstawią ją Komisji do zatwierdzenia.

5.  W terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia przez Komisję ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują odpowiednie metodologie na swoich stronach internetowych. Na żądanie przedstawią one Komisji i Agencji odpowiednie zestawy danych wejściowych zgodnie z załącznikiem V pkt 1) oraz inne istotne dane na temat sieci, przepływu obciążenia i rynku, w odpowiednio dokładnej formie zgodnie z prawem krajowym i odpowiednimi umowami o poufności. Dane te powinny być ważne w dniu zwrócenia się z wnioskiem. Komisja i Agencja zobowiązane są do zapewnienia poufnego traktowania otrzymanych danych, zarówno przez nie same, jak i przez wszystkie strony wykonujące na ich zlecenie czynności analityczne na podstawie takich danych.

6.          Metodologia jest na bieżąco aktualizowana i usprawniania poprzez wykonywanie procedury opisanej w ust. 1-5. Agencja, z własnej inicjatywy lub na podstawie należycie uzasadnionego wniosku krajowych organów regulacyjnych lub zainteresowanych stron, po formalnych konsultacjach z organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony i Komisją, może zażądać takich aktualizacji i usprawnień z należytym uzasadnieniem i w odpowiednich ramach czasowych. Agencja publikuje wniosek (wnioski) krajowych organów regulacyjnych lub zainteresowanych stron oraz wszelkie istotne dokumenty handlowe niebędące dokumentami szczególnie chronionymi, które skłoniły Agencję do zażądania aktualizacji lub usprawnienia.

7a.  Do dnia…[27]* krajowe organy regulacyjne współpracujące w ramach Agencji ustalają i udostępniają publicznie zestaw wskaźników i odpowiednich wartości odniesienia do porównania jednostkowych kosztów inwestycji w porównywalnych projektach w kategoriach infrastruktury zapisanych w załączniku II pkt 1) i 2). Te wartości odniesienia mogą być wykorzystywane przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu w analizach kosztów i korzyści prowadzonych na potrzeby kolejnych planów dziesięcioletnich rozwoju sieci.

8.          Do dnia 31 grudnia 2016 r. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu wspólnie przedstawiają Komisji i Agencji spójny i wzajemnie powiązany model sieci i rynku energii elektrycznej i gazu, obejmujący infrastrukturę przesyłu energii elektrycznej i gazu oraz obiekty magazynowania i LNG w priorytetowych korytarzach i obszarach infrastruktury energetycznej, opracowany zgodnie z zasadami ustanowionymi w załączniku V. Po zatwierdzeniu modelu przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w ust. 2-4 zostaje on włączony do metodologii.

Artykuł 13Umożliwienie inwestycji o skutkach transgranicznych

1.          Ponoszone zgodnie z zasadami oszczędności koszty inwestycyjne, z wyłączeniem kosztów utrzymania, związane z projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącym do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. a), b) i d) oraz pkt 2), ponoszą odpowiedni operatorzy systemów przesyłowych lub projektodawcy infrastruktury przesyłowej z państw członkowskich, w których projekt generuje skutki pozytywne netto, a opłacają je – w zakresie, w jakim nie pokrywają ich opłaty z tytułu zatorów lub inne opłaty – użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za dostęp do sieci w tych państwach członkowskich.

1b.        Do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. a), b) i d) i pkt 2) przepisy ust. 1 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden projektodawca zwróci się do właściwych organów krajowych o zastosowanie niniejszego artykułu do wszystkich lub niektórych kosztów projektu. Ponadto do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 2) przepisy ust. 1 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy przeprowadzono już ocenę popytu na rynku i z oceny tej wynika, że nie można oczekiwać, iż ponoszone zgodnie z zasadami oszczędności koszty inwestycyjne zostaną pokryte przez opłaty taryfowe.

Jeśli dany projekt ma kilku projektodawców, to odpowiednie krajowe organy regulacyjne bezzwłocznie zwracają się do wszystkich projektodawców o wspólne złożenie wniosku inwestycyjnego, zgodnie z ust. 4.

4.          W przypadku projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, do którego zastosowano przepisy ust. 1, projektodawca informuje na bieżąco wszystkie zainteresowane krajowe organy regulacyjne, przynajmniej raz w roku i do czasu oddania projektu do użytku, o postępach w realizacji danego projektu oraz o ustalonych kosztach i skutkach projektu.

Niezwłocznie po osiągnięciu odpowiedniego stopnia zaawansowania przez taki projekt ▌projektodawca przedstawia właściwym krajowym organom regulacyjnym wniosek w sprawie inwestycji po konsultacji z operatorami systemów przesyłowych z państw członkowskich, którym projekt przynosi istotne pozytywne skutki netto. Wniosek w sprawie inwestycji obejmuje wniosek o transgraniczną alokację kosztów i jest przedkładany wszystkim zainteresowanym krajowym organom regulacyjnym, a towarzyszy mu:

a)  dotycząca projektu analiza kosztów i korzyści spójna z metodologią opracowaną zgodnie z art. 12 i uwzględniająca korzyści poza granicami zainteresowanego państwa członkowskiego; oraz

b)     plan operacyjny zawierający ocenę opłacalności finansowej projektu, w tym wybrany wariant finansowania, a w przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonej w załączniku II pkt 2) – wyniki badań rynku;

ba)   jeżeli projektodawcy dojdą do porozumienia, uzasadniony wniosek w sprawie transgranicznej alokacji kosztów.

Jeżeli projektodawcami jest kilku operatorów lub inwestorów, składają oni wniosek w sprawie inwestycji wspólnie.

W przypadku projektów ujętych w pierwszym wykazie unijnym ▌projektodawcy składają wniosek w sprawie inwestycji do dnia 30 września 2013 r.

Jeden egzemplarz każdego wniosku inwestycyjnego zostaje przekazany przez krajowe organy regulacyjne do wiadomości Agencji niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Krajowe organy regulacyjne i Agencja zobowiązane są do zachowania poufności szczególnie chronionych informacji handlowych.

5.          W terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania ostatniego wniosku zainteresowane krajowe organy regulacyjne po konsultacjach z zainteresowanymi projektodawcami podejmują skoordynowane decyzje w sprawie alokacji kosztów inwestycyjnych, jakie poniosą poszczególni operatorzy systemów przesyłowych w ramach tego projektu, oraz o ujęciu tych kosztów w taryfach▌. Krajowe organy regulacyjne mogą zdecydować o alokacji jedynie części kosztów lub o alokacji kosztów w ramach pakietu większej liczby projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Przy alokacji kosztów krajowe organy regulacyjne uwzględniają rzeczywiste lub szacunkowe:

-       opłaty z tytułu zatorów lub inne opłaty;

-       przychody wynikające z mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi utworzonego zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

W decyzji o transgranicznej alokacji kosztów uwzględniane są związane z projektem koszty i korzyści dla zainteresowanych państw członkowskich o charakterze gospodarczym, społecznymi i środowiskowym, a także ewentualne potrzeby w zakresie wsparcia finansowego.

Podejmując decyzję o transgranicznej alokacji kosztów, odpowiednie krajowe organy regulacyjne w porozumieniu z zainteresowanymi operatorami systemów przesyłowych dążą do osiągnięcia porozumienia m.in. w oparciu informacje określone w ust. 4 lit. a) i b).

Jeżeli projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania łagodzi negatywne efekty zewnętrzne, np. przepływy kołowe, i jest realizowany w państwie członkowskim będącym źródłem negatywnego efektu zewnętrznego, to łagodzenia tego nie można uznać za korzyść transgraniczną, a zatem nie może ono być podstawą do alokacji kosztów operatorowi przesyłu w państwach członkowskich dotkniętych tymi negatywnymi efektami zewnętrznymi.

5a.        Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/72/WE i art. 41 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/73/WE krajowe organy regulacyjne, w oparciu o transgraniczną alokację kosztów, o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, biorą pod uwagę rzeczywiste koszty ponoszone przez operatora systemu przesyłowego lub innego projektodawcę w wyniku inwestycji▌, w stopniu, w jakim odpowiadają one kosztom wydajnego i strukturalnie porównywalnego operatora.

Krajowe organy regulacyjne niezwłocznie przekazują Agencji decyzję w sprawie alokacji kosztów wraz z wszelkimi istotnymi informacjami na jej temat. Informacje takie powinny zawierać w szczególności szczegółowe przesłanki, w oparciu o które dokonana została alokacja kosztów pomiędzy państwami członkowskimi, z uwzględnieniem:

a)  oceny ustalonych skutków, w tym skutków dotyczących taryf sieciowych, dla każdego państwa członkowskiego;

b)     oceny planu operacyjnego, o którym mowa w ust. 4 lit. b);

c)      wywoływanych przez projekt, na poziomie regionalnym lub unijnym, pozytywnych efektów zewnętrznych;

d)     wyników konsultacji z zainteresowanym projektodawcą.

Decyzja w sprawie alokacji kosztów zostaje opublikowana.

6.          Jeżeli zainteresowane krajowe organy regulacyjne nie są w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii danego wniosku inwestycyjnego w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym wniosek otrzymał ostatni z zainteresowanych krajowych organów regulacyjnych, niezwłocznie informują o tym Agencję.

W takim przypadku lub na wspólny wniosek zainteresowanych krajowych organów regulacyjnych decyzję w sprawie danego wniosku inwestycyjnego, obejmującą transgraniczną alokację kosztów, o której mowa w ust. 4, a także w sprawie sposobu odzwierciedlenia kosztu inwestycji w wysokości taryf podejmuje Agencja w terminie trzech miesięcy od daty przekazania sprawy Agencji.

Przed podjęciem takiej decyzji Agencja przeprowadza konsultacje z zainteresowanymi krajowymi organami regulacyjnymi oraz projektodawcami. Trzymiesięczny termin, o którym mowa w akapicie drugim, może zostać przedłużony o dodatkowy okres dwóch miesięcy, jeżeli Agencja wystąpi o dalsze informacje. Bieg dodatkowego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania kompletnych informacji.

Decyzja w sprawie alokacji kosztów jest publikowana. Zastosowanie mają art. 19 i 20 rozporządzenia (WE) nr 713/2009.

7.          Agencja przekazuje niezwłocznie Komisji jeden egzemplarz każdej decyzji w sprawie alokacji kosztów, wraz z wszelkimi istotnymi informacjami na jej temat. Informacje takie można przedstawić w formie zbiorczej. Komisja jest zobowiązana do zachowania poufności szczególnie chronionych danych handlowych.

8.          Decyzja o alokacji kosztów pozostaje bez wpływu na prawo operatorów systemów przesyłowych do stosowania i prawo krajowych organów regulacyjnych do zatwierdzania opłat za dostęp do sieci zgodnie z art. 32 dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 13 rozporządzenia (WE) 715/2009.

8a.  Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które uzyskały:

-       zwolnienie z art. 32, 33, 34 i art. 41 ust. 6, 8 i 10 dyrektywy 2009/73/WE zgodnie z art. 36 tej dyrektywy, lub

-       zwolnienie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub wyłączenie z art. 32 i art. 37 ust. 6 i 10 dyrektywy 2009/72/WE zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, lub

-       zwolnienie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2003/55/WE[28], lub

-       zwolnienie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003[29].

Artykuł 14Zachęty

1.          Jeżeli w związku z opracowaniem, budową, eksploatacją lub utrzymaniem projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania należącego do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. a), b) i d) i pkt 2)▌ projektodawca ponosi ryzyko przekraczające ryzyko ponoszone zwykle w związku z porównywalnym projektem infrastrukturalnym, to państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne zapewniają przyznanie temu projektowi odpowiednich zachęt zgodnie z art. 37 ust. 8 dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania, jeżeli projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania uzyskał:

-       zwolnienie z art. 32, 33, 34 i art. 41 ust. 6, 8 i 10 dyrektywy 2009/73/WE zgodnie z art. 36 tej dyrektywy, lub

-  zwolnienie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 lub wyłączenie z art. 32 i art. 37 ust. 6 i 10 dyrektywy 2009/72/WE zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, lub

-       zwolnienie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2003/55/WE, lub

-       zwolnienie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003.

2.          Krajowe organy regulacyjne podejmują decyzję w sprawie przyznania takich zachęt z uwzględnieniem wyników analizy kosztów i korzyści przeprowadzonej z zastosowaniem metodologii opracowanej zgodnie z art. 12, w szczególności regionalnych i ogólnounijnych pozytywnych efektów zewnętrznych projektu. Krajowe organy regulacyjne przeprowadzają dalszą analizę szczególnych rodzajów ryzyka ponoszonych przez projektodawców, podjętych środków zmniejszających ryzyko i uzasadnienia takiego profilu ryzyka w kontekście pozytywnych skutków netto danego projektu w zestawieniu z rozwiązaniem alternatywnym o niższym poziomie ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane z nowymi technologiami przesyłu, zarówno lądowymi, jak i morskimi, ryzyko związane z niepełnym zwrotem kosztów oraz ryzyko związane z rozwojem.

3.  Zachęty przyznane w decyzji uwzględniają szczególny charakter ponoszonego ryzyka; zachęty te mogą obejmować między innymi:

a)      zasady dotyczące inwestycji wybiegających w przyszłość; lub

b)     zasady uznawania kosztów z zachowaniem zasad oszczędności przed oddaniem projektu do użytku; lub

c)      zasady dotyczące dodatkowego zwrotu z kapitału zainwestowanego w projekt; lub

d)     wszelkie inne środki uznane za konieczne i właściwe.

5.          Do dnia 31 lipca 2013 r. każdy krajowy organ regulacyjny przedkłada Agencji swoją metodologię i kryteria oceny inwestycji w projekty dotyczące infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu oraz ponoszonego podwyższonego ryzyka, jeżeli ta metodologia i kryteria są dostępne.

5a.  Do dnia 31 grudnia 2013 r., przy należytym uwzględnieniu informacji otrzymanych zgodnie z ust. 5, Agencja ułatwia wymianę dobrych praktyk i wydaje zalecenia zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 713/2009, dotyczące:

a)      zachęt, o których mowa w ust. 1, opracowane na podstawie analizy porównawczej najlepszych praktyk krajowych organów regulacyjnych;

b)     wspólnej metodologii oceny ponoszonego podwyższonego ryzyka inwestycyjnego w projekty dotyczące infrastruktury energii elektrycznej i gazu.

5b.        Do dnia 31 marca 2014 r. każdy krajowy organ regulacyjny publikuje własną metodologię i kryteria oceny inwestycji w projekty infrastruktury energii elektrycznej i gazu oraz ponoszonego podwyższonego ryzyka.

6.  Jeżeli środki, o których mowa w ust. 5a i 5b, nie są wystarczające, by zapewnić terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może wydawać wytyczne dotyczące zachęt, o których mowa w niniejszym artykule▌.

ROZDZIAŁ V

Finansowanie

Artykuł 15Kwalifikowalność projektów do pomocy finansowej Unii

1.          Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania należące do kategorii określonych w załącznika II pkt 1), 2) i 4) kwalifikują się do pomocy finansowej Unii w formie dotacji na prace studyjne i instrumentów finansowych▌.

2.          Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania należące do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. a)-d) i pkt 2), z wyłączeniem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, kwalifikują się do pomocy finansowej Unii w formie dotacji na roboty, jeśli spełniają następujące kryteria:

a)  analiza kosztów i korzyści danego projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na istnienie istotnych efektów zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo dostaw, solidarność lub innowacje; oraz

b)     projekt uzyskał decyzję w sprawie transgranicznej alokacji kosztów zgodnie z art. 13; lub, w przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonej w załączniku II pkt 1) lit. c), które tym samym nie uzyskały decyzji w sprawie transgranicznej alokacji kosztów, projekt ma na celu transgraniczne świadczenie usług, przynosi innowacyjne rozwiązania technologiczne i zapewnia bezpieczeństwo transgranicznego działania sieci; oraz

c)      w świetle planu operacyjnego i innych ocen przeprowadzonych, szczególnie przez ewentualnych inwestorów, kredytodawców lub krajowe organy regulacyjne, projekt nie jest ekonomicznie uzasadniony; ocena ekonomicznej zasadności projektu uwzględniana decyzję w sprawie zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym mowa w art. 14 ust. 2.

2a.  Do pomocy finansowej Unii w formie dotacji na roboty kwalifikują się również projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania realizowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 6 lit. c), jeżeli spełniają kryteria określone w ust. 2.

3.          Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania należące do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. e) i pkt 4) również kwalifikują się do pomocy finansowej Unii w formie dotacji na roboty▌, jeżeli zainteresowani projektodawcy mogą wyraźnie wykazać istotne pozytywne efekty zewnętrzne wywoływane przez projekty oraz brak rentowności ekonomicznej zgodnie z planem operacyjnym i innymi przeprowadzonymi ocenami, zwłaszcza przez potencjalnych inwestorów lub kredytodawców, lub – w stosownych przypadkach – przez krajowy organ regulacyjny.

Artykuł 15aWytyczne dotyczące kryteriów przyznawania pomocy finansowej Unii

Szczególne kryteria określone w art. 4 ust. 2 i parametry określone w art. 4 ust. 4 pełną również rolę celów uwzględnianych przy ustalaniu kryteriów przyznawania pomocy finansowej Unii w odpowiednim rozporządzeniu w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”.

Artykuł 15bWykonywanie przekazanych uprawnień

1.          Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.          Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, powierza się Komisji na okres czterech lat od dnia…[30]*. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.          Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.          Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

Artykuł 16Sprawozdawczość i ocena

Nie później niż w 2017 r. Komisja publikuje sprawozdanie z realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz przedkłada je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu takim przedstawia się ocenę:

a)  postępów w zakresie planowania, przygotowania, budowy i oddania do użytku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wybranych zgodnie z art. 3 oraz ewentualnych opóźnień i innych napotkanych trudności;

b)          środków zaangażowanych i wypłaconych przez Unię na rzecz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania ▌w porównaniu z łączną wartością finansowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

c)          w odniesieniu do sektorów energii elektrycznej i gazu: ewolucji poziomu połączeń międzysystemowych państw członkowskich i odpowiadającej mu ewolucji cen energii, jak również liczby przypadków awarii systemu sieciowego, ich przyczyn i związanych z nimi kosztów ekonomicznych;

d)          w odniesieniu do wydawania pozwoleń i udziału społeczeństwa:

–  średniego i maksymalnego łącznego czasu trwania procedur wydawania pozwoleń dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym czasu trwania każdego etapu procedury wydawania pozwoleń w zestawieniu z przewidywanym terminarzem pierwszych najważniejszych etapów kluczowych, o których mowa w art. 11 ust. 2;

–       poziomu sprzeciwu, jaki napotkały projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (w szczególności liczba zarzutów w formie pisemnej w trakcie procesu konsultacji społecznych, liczba podjętych środków prawnych);

-       przeglądu najlepszych i innowacyjnych praktyk w odniesieniu do udziału zainteresowanych stron i łagodzenia wpływu na środowisko podczas procesów wydawania pozwoleń i wdrażania projektów;

-       skuteczności trybów przewidzianych w art. 9 ust. 2 pod względem przestrzegania terminów ustalonych zgodnie z art. 11;

e)  w odniesieniu do regulacji:

–       liczby projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w stosunku do których wydano decyzję w sprawie transgranicznej alokacji kosztów zgodnie z art. 13;

–       liczby i rodzaju projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które zostały objęte szczególnymi zachętami zgodnie z art. 14;

ea)        skuteczności niniejszego rozporządzenia pod względem wkładu w osiąganie celów dotyczących integracji rynku do 2014 i 2015 r., celów dotyczących klimatu i energii do 2020 r., a w dłuższej perspektywie – przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

Artykuł 17Informacje i promocja

W terminie sześciu miesięcy od daty przyjęcia pierwszego wykazu unijnego Komisja utworzy łatwo dostępną dla społeczeństwa platformę dotyczącą przejrzystości infrastruktury, w tym w internecie. Na platformie prezentowane będą następujące informacje:

a)  ogólne, aktualizowane ▌informacje, w tym informacje geograficzne, dotyczące każdego z projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

b)          plan realizacji poszczególnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o którym mowa w art. 5 ust. 1;

c)          główne wyniki analizy kosztów i korzyści przeprowadzonej z zastosowaniem metodologii opracowanej zgodnie z art. 12 dla odnośnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z wyłączeniem wszelkich szczególnie chronionych informacji handlowych;

ca)        wykaz unijny;

cb)        środki przyznane i wypłacone przez Unię na poszczególne projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Artykuł 18Przepisy przejściowe

Niniejsze rozporządzenie nie wpływa na kontynuację ani na modyfikację pomocy finansowej przyznanej przez Komisję, zgodnie z zaproszeniami wystosowanymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych[31], na projekty wymienione w załącznikach I i III do decyzji nr 1364/2006/WE lub w związku z określonymi celami, z uwzględnieniem odnośnych kategorii wydatków na TEN-E, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności[32].

Przepisy rozdziału III nie mają zastosowania do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w których przypadku w procesie wydawania pozwoleń projektodawca złożył dokumentację wniosku przed…[33]*.

Artykuł 18aZmiany w rozporządzeniu (WE) nr 713/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 713/2009 art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.    Agencja pobiera opłaty za wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz wszelkich innych decyzji o transgranicznej alokacji kosztów wydawane przez Agencję zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… z dnia … w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej*[34]+.

_____________________

*       Dz.U. ….[35]++”.

Artykuł 18bZmiany w rozporządzeniu (WE) nr 714/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 714/2009 wprowadza się następujące zmiany:

(1)         w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a)     ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)   wspólne narzędzia eksploatacji sieci w celu zapewnienia koordynacji eksploatacji sieci w warunkach normalnych i w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym wspólną skalę klasyfikacji incydentów oraz plany badawcze; narzędzia te wskazują m.in.:

(i)     informacje, w tym odpowiednie informacje dotyczące następnego dnia i danego dnia oraz informacje w czasie rzeczywistym, przydatne do poprawy koordynacji operacyjnej, a także optymalnej częstotliwości zbierania i udostępniania takich informacji;

(ii)  technologiczną platformę wymiany informacji w czasie rzeczywistym, a w stosownych przypadkach technologiczne platformy zbierania, przetwarzania i przekazywania innych informacji, o których mowa w ppkt (i), a także wdrażania procedur mogących poprawić koordynację operacyjną między operatorami systemów przesyłowych z myślą o rozszerzeniu takiej koordynacji na całą Unię;

(iii)  sposoby udostępniania informacji operacyjnych przez operatorów systemów przesyłowych innym operatorom systemów przesyłowych lub wszelkim podmiotom należycie upoważnionym do wspierania ich we wprowadzaniu koordynacji operacyjnej, a także Agencji; oraz

(iv)   że każdy operator systemu przesyłowego wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tych informacji, kierowane przez innych operatorów systemów lub dowolny podmiot należycie upoważniony, o którym mowa w ppkt (iii), lub przez Agencję.

ENTSO energii elektrycznej przedkłada Agencji i Komisji przyjęte specyfikacje dotyczące ppkt (i)-(iv) do dnia…[36]*..

W terminie 12 miesięcy od przyjęcia tych specyfikacji Agencja wydaje opinię, w której stwierdza, czy przyczyniają się one w wystarczającej mierze do wspierania handlu transgranicznego i do zapewniania optymalnego zarządzania, skoordynowanej eksploatacji, wydajnego użytkowania i właściwego rozwoju technicznego europejskiej sieci przesyłu energii elektrycznej.”;

b)     ust. 10 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)   opiera się na krajowych planach inwestycyjnych z uwzględnieniem regionalnych planów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz – w stosownych przypadkach – wspólnotowych aspektów planowania sieci określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… z dnia …[37]*[38]+ w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej; podlega analizie kosztów i korzyści przeprowadzonej z zastosowaniem metodologii ustalonej zgodnie z art. 12 tego rozporządzenia;

_________________

*       Dz.U. …[39]++.”;

(2)  art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11Koszty

Koszty związane z działalnością ENTSO energii elektrycznej, o której mowa w art. 4-12 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 12 rozporządzenia (UE) nr …/…[40]*, ponoszone są przez operatorów systemów przesyłowych i uwzględniane przy wyliczaniu taryf. Organy regulacyjne zatwierdzają te koszty jedynie pod warunkiem, że są one uzasadnione i proporcjonalne.”;

(3)         w art. 18 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu:

„4a.  Komisja może przyjmować wytyczne dotyczące wdrażania koordynacji operacyjnej działań operatorów systemów przesyłowych na szczeblu Unii. Wytyczne te są spójne z kodeksami sieci, o których mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia, i bazują na nich, a także na przyjętych specyfikacjach i na opinii Agencji, o której mowa w art. 8 ust. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia. Przyjmując te wytyczne, Komisja uwzględnia różne wymogi regionalne i krajowe.

Wytyczne te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 23 ust. 3.”;

(4)         w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.    W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.”.

__________________

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”.

Artykuł 18cZmiany w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 715/2009 wprowadza się następujące zmiany:

(1)  art. 8 ust. 10 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)   opiera się na krajowych planach inwestycyjnych z uwzględnieniem regionalnych planów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz – w stosownych przypadkach – wspólnotowych aspektów planowania sieci określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… z dnia …[41]*[42]+ w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej; podlega analizie kosztów i korzyści przeprowadzonej z zastosowaniem metodologii ustalonej zgodnie z art. 12 tego rozporządzenia;

__________________

*       Dz.U. ….[43]++”;

(2)         art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11Koszty

Koszty związane z działalnością ENTSO gazu, o której mowa w art. 4-12 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 12 rozporządzenia (UE) nr …/…[44]* , ponoszone są przez operatorów systemów przesyłowych i uwzględniane przy wyliczaniu taryf. Organy regulacyjne zatwierdzają te koszty jedynie pod warunkiem, że są one uzasadnione i proporcjonalne.”.

Artykuł 19Uchylenie

Decyzja nr 1364/2006/WE traci moc z dniem 1 stycznia 2014 r. Niniejsze rozporządzenie nie powoduje powstania jakichkolwiek praw w odniesieniu do projektów wymienionych w załącznikach I i III do decyzji nr 1364/2006/WE.

Artykuł 20Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia…[45]* z wyjątkiem art. 15 i 15a, które stosują się od dnia zastosowania odpowiedniego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego                                                       W imieniu Rady

Przewodniczący                                                                                       Przewodniczący

________________________

ZAŁĄCZNIK I

PRIORYTETOWE KORYTARZE I OBSZARY INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej:

1.          Priorytetowe korytarze energii elektrycznej

1)          Północnomorska sieć przesyłowa morskiej energii wiatrowej: rozwój zintegrowanej morskiej sieci elektroenergetycznej i związanych z nią połączeń międzysystemowych na Morzu Północnym, Morzu Irlandzkim, Kanale La Manche, Morzu Bałtyckim i na sąsiednich wodach, mających służyć do przesyłu energii elektrycznej z morskich odnawialnych źródeł energii do ośrodków poboru i składowania oraz do zwiększenia transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

Zainteresowane państwa członkowskie: Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo.

2)  Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Zachodniej: połączenia międzysystemowe między państwami członkowskimi regionu i z obszarem Morza Śródziemnego, w tym na Półwyspie Iberyjskim, mające w szczególności integrować energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii i poprawiać wewnętrzną infrastrukturę sieciową w celu stymulowania integracji rynku w regionie.

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

3)          Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Bułgaria, Chorwacja[46], Cypr, Republika Czeska, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

4)  Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich w odniesieniu do energii elektrycznej: połączenia międzysystemowe między państwami regionu bałtyckiego i poprawa infrastruktury sieci wewnętrznej, odpowiednio, w celu zakończenia izolacji państw bałtyckich i wsparcia integracji rynkowej m.in. dzięki działaniom na rzecz integracji energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych w tym regionie.

Zainteresowane państwa członkowskie: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja.

2.          PRIORYTETOWE KORYTARZE GAZOWE

5)          Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Zachodniej: infrastruktura gazowa dla przepływów gazu na kierunku północ-południe w Europie Zachodniej mająca bardziej zdywersyfikować drogi dostaw i zwiększyć możliwość dostaw krótkoterminowych.

Zainteresowane państwa członkowskie: Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

6)  Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: infrastruktura gazowa regionalnych połączeń między regionem Morza Bałtyckiego, Morza Adriatyckiego i Morza Egejskiego, wschodnią częścią regionu Morza Śródziemnego oraz Morzem Czarnym, a także wewnątrz tych regionów, mające również zwiększać dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu.

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Bułgaria, Chorwacja[47], Cypr, Republika Czeska, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

7)          Południowy korytarz gazowy: infrastruktura przesyłu gazu z regionu Morza Kaspijskiego, Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu i wschodniego regionu Morza Śródziemnego do Unii w celu wzmocnienia dywersyfikacji dostaw gazu.

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Bułgaria, Chorwacja[48], Republika Czeska, Cypr, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

8)  Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu: infrastruktura gazowa mająca położyć kres izolacji trzech państw bałtyckich i Finlandii oraz ich zależności od jednego dostawcy, odpowiednio poprawić wewnętrzną infrastrukturę sieciową oraz zwiększyć dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw w regionie Morza Bałtyckiego.

Zainteresowane państwa członkowskie: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja.

3.        Priorytetowe korytarze ropy naftowej

9)          Połączenia dostawcze ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej: interoperacyjność sieci rurociągów naftowych w Europie Środkowo-Wschodniej mająca zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i ograniczyć ryzyko środowiskowe.

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Chorwacja[49], Republika Czeska, Niemcy, Węgry, Polska, Słowacja.

4.  Priorytetowe obszary tematyczne

10)        Stosowanie inteligentnych sieci: przyjęcie technologii inteligentnych sieci w całej Unii w celu skutecznej integracji zachowań i działań wszystkich użytkowników podłączonych do sieci elektroenergetycznej, w szczególności wytwarzania dużych ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub rozproszonych i reakcji strony popytowej;

Zainteresowane państwa członkowskie: wszystkie.

11)        Autostrady elektroenergetyczne: pierwsze autostrady elektroenergetyczne do roku 2020 w ramach budowy systemu autostrad elektroenergetycznych w całej Unii mogące:

a)     zagospodarować stale zwiększającą się nadwyżkę produkcji energii wiatrowej na Morzu Północnym i Bałtyckim oraz wokół nich, a także zwiększającą się produkcję energii ze źródeł odnawialnych na wschodzie i południu Europy oraz w północnej Afryce;

b)     połączyć te nowe centra produkcji z dużymi obiektami magazynowania w krajach skandynawskich, Alpami i innymi regionami o wysokim zużyciu; oraz

c)  stawić czoła coraz bardziej zmiennej i zdecentralizowanej podaży oraz elastycznemu popytowi energii elektrycznej.

Zainteresowane państwa członkowskie: wszystkie.

12)        Transgraniczne sieci dwutlenku węgla: stworzenie infrastruktury transportu dwutlenku węgla między państwami członkowskimi i w relacji z sąsiadującymi państwami trzecimi w ramach stosowania wychwytywania i składowania dwutlenku węgla;

Zainteresowane państwa członkowskie: wszystkie.

________________________

ZAŁĄCZNIK IIKATEGORIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

W celu realizacji priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej wymienionych w załączniku I tworzone są następujące kategorie infrastruktury:

1)          w przypadku energii elektrycznej:

a)      linie napowietrzne wysokiego napięcia, o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 220 kV lub wyższego, oraz podziemne i podmorskie kable przesyłowe, o ile zostały zaprojektowane dla napięcia 150 kV lub wyższego;

b)     szczególnie w przypadku autostrad elektroenergetycznych wszelkie urządzenia materialne zaprojektowane w celu umożliwiania transportu energii elektrycznej na poziomie wysokiego i bardzo wysokiego napięcia, w ramach tworzenia połączenia między znacznymi ilościami energii elektrycznej wytwarzanej lub magazynowanej na terenie jednego lub większej liczby państw członkowskich bądź państw trzecich a wielkoskalowym poborem energii elektrycznej w innym państwie członkowskim lub innych państwach członkowskich;

c)  instalacje magazynowania energii elektrycznej przeznaczone do stałego lub czasowego magazynowania energii elektrycznej w obiektach naziemnych lub podziemnych lub w geologicznych obiektach magazynowania, pod warunkiem że są bezpośrednio połączone z liniami przesyłowymi wysokiego napięcia zaprojektowanymi dla napięcia nie mniejszego niż 110 kV;

d)     wszelkie urządzenia lub instalacje istotne dla bezpiecznej, pewnej i wydajnej eksploatacji systemów, o których mowa w lit. a)-c), w tym systemy ochronne, monitorujące i sterujące dla wszystkich poziomów napięcia i podstacji;

e)      wszelkie urządzenia lub instalacje na poziomie przesyłu i dystrybucji systemami średniego napięcia służące do dwustronnej łączności cyfrowej w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego, interaktywnego i inteligentnego monitorowania i zarządzania w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i poboru energii elektrycznej w ramach tworzenia sieci efektywnie integrującej zachowania i działania wszystkich podłączonych do niej użytkowników – wytwórców, odbiorców i użytkowników będących zarazem wytwórcami i odbiorcami – w celu zapewnienia oszczędnego, stabilnego systemu elektroenergetycznego o niskim poziomie strat i wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony;

2)  w przypadku gazu:

a)      gazociągi przesyłowe do transportu gazu ziemnego i biogazu należące do sieci obejmującej głównie gazociągi wysokiego ciśnienia, z wyłączeniem gazociągów wysokoprężnych wykorzystywanych do kopalnianej lub lokalnej dystrybucji gazu ziemnego,

b)     podziemne obiekty magazynowe połączone z wyżej wymienionymi gazociągami wysokiego ciśnienia,

c)      obiekty służące do odbioru, składowania i regazyfikacji lub rozprężania skroplonego gazu naturalnego (LNG) lub sprężonego gazu naturalnego (CNG);

d)     wszelkie urządzenia lub instalacje istotne dla pewnej, bezpiecznej i efektywnej eksploatacji systemu lub zapewniające dwukierunkową przepustowość, w tym stacji sprężania;

3)  w przypadku ropy:

a)      rurociągi wykorzystywane do transportu ropy naftowej;

b)     przepompownie i obiekty magazynowe niezbędne do eksploatacji rurociągów ropy naftowej;

c)      wszelkie urządzenia i instalacje istotne dla prawidłowej, bezpiecznej i efektywnej eksploatacji systemu, w tym systemy ochronne, monitorujące i sterujące oraz infrastrukturę zwrotnego przepływu;

4)          w przypadku dwutlenku węgla:

a)      dedykowane rurociągi, z wyłączeniem sieci rurociągów kopalnianych, wykorzystywane do transportu antropogenicznego dwutlenku węgla z więcej niż jednego źródła, tj. instalacji przemysłowych (w tym elektrowni) wytwarzających gaz CO2 jako produkt spalania lub innych reakcji chemicznych z udziałem związków kopalnych i niekopalnych z zawartością węgla, w celu stałego geologicznego składowania dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 2009/31/WE;

b)  obiekty służące do skraplania i buforowego składowania dwutlenku węgla w celu jego dalszego transportu; nie obejmuje to infrastruktury w ramach formacji geologicznej wykorzystywanej do stałego geologicznego składowania dwutlenku węgla zgodnie z dyrektywą 2009/31/WE oraz związanych z nią instalacji powierzchniowych i zatłaczających;

c)      wszelkie urządzenia lub instalacje istotne dla prawidłowej, bezpiecznej i efektywnej eksploatacji danego systemu, w tym systemy ochronne, monitorujące i sterujące.

________________________

ZAŁĄCZNIK III

REGIONALNE WYKAZY PROJEKTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

1.          Zasady dotyczące grup

1)          W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych▌, jak również ▌Komisji, Agencji i ENTSO energii elektrycznej.

W przypadku projektów dotyczących gazu należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 2) w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych▌, jak również ▌Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

W przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 3) i 4) w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, projektodawcy zainteresowani każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

1a)  Organy decyzyjne grup mogą się łączyć. Wszystkie grupy lub organy decyzyjne w stosownych przypadkach spotykają się w celu omówienia spraw wspólnych dla wszystkich grup; sprawy tego rodzaju mogą obejmować kwestie istotne dla spójności transgranicznej lub ryzyka, że liczba proponowanych projektów zapisanych w projektach wykazów regionalnych przekroczy poziom umożliwiający zarządzanie nimi.

2)          Każda grupa organizuje swoje prace stosownie do starań na rzecz współpracy regionalnej zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72WE, art. 7 dyrektywy 2009/73/WE, art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz innych istniejących struktur współpracy regionalnej.

3)  W przypadkach stosownych z punktu widzenia realizacji odpowiedniego priorytetu wskazanego w załączniku I każda grupa zaprasza projektodawców, których projekty potencjalnie kwalifikują się do zaliczenia do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także przedstawicieli administracji krajowej, organów regulacyjnych▌ i operatorów systemów przesyłowych z krajów kandydujących do UE i z potencjalnych krajów kandydujących, państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, przedstawicieli instytucji i organów Wspólnoty Energetycznej, państw objętych europejską polityką sąsiedztwa oraz państw, z którymi Unia nawiązała specjalną współpracę w zakresie energii. Decyzję o zaproszeniu przedstawicieli państw trzecich podejmuje się w drodze konsensusu.

4)          Każda grupa przeprowadza konsultacje z organizacjami reprezentującymi odpowiednie zainteresowane strony – a jeżeli uzna to za stosowne, bezpośrednio z zainteresowanymi stronami – w tym producentów, operatorów systemów dystrybucji, dostawców i konsumentów, a także ▌organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Grupa może organizować posiedzenia lub konsultacje w przypadkach, w których jest to właściwe ze względu na wykonanie jej zadań.

4a)  Komisja publikuje na platformie na rzecz przejrzystości, o której mowa w art. 17, regulaminy, uaktualnione wykazy organizacji członkowskich, regularnie aktualizowane informacje o postępach prac, porządki obrad na posiedzeniach, a także ostateczne wnioski i decyzje poszczególnych grup.

4b)        Komisja, Agencja i grupy dążą do spójności między poszczególnymi grupami. W tym celu Komisja i Agencja zapewniają w stosownych przypadkach wymianę informacji o wszelkich pracach będących przedmiotem międzyregionalnego zainteresowania danych grup.

Udział krajowych organów regulacyjnych i Agencji w działania grup nie zagraża realizacji celów i obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu, w art. 36 i art. 37 dyrektywy 2009/72/WE, art. 40 i art. 41 dyrektywy 2009/73/WE i w rozporządzeniu (WE) nr 713/2009.

2.  PROCES TWORZENIA WYKAZÓW REGIONALNYCH

1)          Projektodawcy, których projekty potencjalnie kwalifikują się do zaliczenia do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i oczekują na przyznanie tego statusu, składają do grupy wniosek o uznanie projektu za będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, obejmujący:

-       ocenę projektu w odniesieniu do wkładu w realizację priorytetów określonych w załączniku I;

-       analizę zgodności z kryteriami określonymi w art. 4;

-       w przypadku projektów, które osiągnęły odpowiedni stopień zaawansowania – analizę kosztów i korzyści projektu przeprowadzoną zgodnie z przepisami art. 18a i w oparciu o metodologię opracowaną przez ENTSO zgodnie z art. 12; oraz

-       wszelkie inne informacje pomocne w ocenie projektu.

2)          Wszyscy odbiorcy zachowują poufność szczególnie chronionych informacji handlowych.

3)  Po przyjęciu pierwszego wykazu unijnego w przypadku wszelkich kolejnych przyjmowanych wykazów unijnych proponowane projekty dotyczące przesyłu i magazynowania energii elektrycznej należące do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. a), b) i d) stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci energii elektrycznej opracowanego przez ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

4)          Po przyjęciu pierwszego wykazu unijnego w przypadku wszelkich kolejnych przyjmowanych wykazów unijnych proponowane projekty dotyczące infrastruktury gazowej należące do kategorii określonych w załączniku II pkt 2) stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci energii elektrycznej opracowanego przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

4a)  Wnioski dotyczące projektów przedłożone w celu umieszczenia na pierwszym wykazie unijnym, które nie zostały wcześniej ocenione zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, są oceniane na szczeblu systemu unijnego przez:

-       ENTSO energii elektrycznej zgodnie z metodologią zastosowaną w ostatnim dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci w przypadku projektów należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. a), b) i d);

-       ENTSO gazu lub stronę trzecią przy zachowaniu spójności w oparciu o obiektywną metodologię w przypadku projektów należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 2);

-       do dnia…[50]* Komisja wydaje wytyczne dotyczące kryteriów do stosowania przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przy opracowywaniu odpowiednich dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, o których mowa w pkt 3) i 4), by zapewnić równe traktowanie i przejrzystość procesu.

5)  Proponowane projekty dotyczące przesyłu dwutlenku węgla należące do kategorii określonej w załączniku II pkt 4) są przedstawiane Komisji przez zainteresowane państwa członkowskie lub podmioty wyznaczone przez te państwa jako stanowiące element planu opracowanego przez co najmniej dwa państwa członkowskie, który ma na celu rozwój transgranicznej infrastruktury przesyłu i składowania dwutlenku węgla.

5a)        W przypadku projektów należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) i 2) krajowe organy regulacyjne, a w razie potrzeby Agencja, w miarę możliwości w kontekście współpracy regionalnej (art. 6 dyrektywy 2009/72/WE, art. 7 dyrektywy 2009/73/WE), sprawdzają spójne stosowanie kryteriów lub metodologii analizy kosztów i korzyści oraz oceniają ich stosowność w perspektywie transgranicznej. Przedstawiają ocenę grupie.

5b)  W przypadku proponowanych projektów dotyczących transportu ropy naftowej i dwutlenku węgla należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 3) i 4) Komisja ocenia stosowanie kryteriów określonych w art. 4. W przypadku proponowanych projektów dotyczących dwutlenku węgla należących do kategorii określonej w załączniku II pkt 4) Komisja uwzględnia również możliwość przyszłego rozszerzenia na dodatkowe państwa członkowskie. Komisja przedstawia ocenę grupie.

5c)        Każde państwo członkowskie, którego terytorium proponowany projekt nie dotyczy, ale na które proponowany projekt może mieć ewentualny pozytywny wpływ lub któremu może przynieść ewentualny znaczny efekt, np. w odniesieniu do środowiska lub do działania infrastruktury energetycznej na jego terytorium, może przedstawić grupie opinię zawierającą jego obawy.

5d)        Organ decyzyjny grupy na wniosek państwa członkowskiego należącego do grupy rozpatruje uzasadnione powody przedstawione przez państwo członkowskie zgodnie z art. 3 ust. 3 przeciwko zatwierdzeniu projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania i odnoszącego się do jego terytorium.

5e)  Grupa zbiera się w celu rozpatrzenia i sporządzenia rankingu proponowanych projektów z uwzględnieniem oceny przedstawionej przez organy regulacyjne lub Komisję w odniesieniu do projektów przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla.

5f)         Sporządzone przez grupy projekty regionalnych wykazów proponowanych projektów należących do kategorii określonych w załączniku II ppkt 1) i 2), wraz z wszelkimi opiniami, o których mowa w pkt 5c), przedkładane są Agencji na sześć miesięcy przed datą przyjęcia wykazu unijnego. Agencja ocenia projekty wykazów regionalnych i towarzyszące im opinie w terminie trzech miesięcy od daty ich otrzymania. Agencja przedstawia opinię na temat projektów wykazów regionalnych, zwłaszcza spójnego stosowania kryteriów oraz analizy kosztów i korzyści we wszystkich regionach. Opinia Agencji przyjmowana jest zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 713/2009.

5g)  W terminie miesiąca od daty otrzymania opinii Agencji organ decyzyjny każdej z grup przyjmuje ostateczny wykaz regionalny, przestrzegając przepisów art. 3 ust. 3, w oparciu o propozycje grupy oraz przy uwzględnieniu opinii Agencji i ocen przedłożonych przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z pkt 5a) lub oceny wydanej przez Komisję w odniesieniu do projektów dotyczących przesyłu ropy naftowej dwutlenku węgla zaproponowanych zgodnie z pkt 5b). Grupy przedkładają Komisji ostateczne wykazy regionalne wraz z wszelkimi opiniami, o których mowa w pkt 5c).

5h)        Jeżeli na podstawie otrzymanych wykazów regionalnych i po uwzględnieniu opinii Agencji łączna liczba proponowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i umieszczonych na wykazie unijnym przekracza poziom umożliwiający zarządzanie nimi, Komisja rozważy po konsultacji z poszczególnymi zainteresowanymi grupami niewpisanie na wykaz unijny projektów umieszczonych przez daną grupę niżej w rankingu opracowanym zgodnie z art. 4 ust. 4.

ZAŁĄCZNIK IV

ZASADY I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE KRYTERIÓW DLA PROJEKTÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA

1)          Projektem o istotnych skutkach transgranicznych jest projekt na terytorium państwa członkowskiego, który spełnia następujące warunki:

a)      w przypadku przesyłu energii elektrycznej – projekt zwiększa zdolność przesyłową sieci lub zdolność przekazywania przepływów handlowych na granicy między jednym państwem członkowskim i jednym lub większą liczbą państw członkowskich lub w innym istotnym punkcie tego samego korytarza przesyłowego, przynosząc w efekcie wzrost transgranicznej zdolności przesyłowej sieci o przynajmniej 500 MW w porównaniu z sytuacją, gdyby nie nastąpiło oddanie do użytku danego projektu;

b)     w przypadku składowania energii elektrycznej – projekt zapewnia przynajmniej 225 MW mocy zainstalowanej i pojemność magazynową pozwalającą na wytworzenie energii elektrycznej netto ▌w ilości przynajmniej 250 GWh rocznie;

c)  w przypadku przesyłu gazu – projekt dotyczy inwestycji z zakresu zdolności zwrotnego przepływu lub zmienia możliwość przesyłu gazu przez granice przez zainteresowane państwa członkowskie przynajmniej o 10 % w porównaniu z sytuacją przed oddaniem projektu do użytku;

d)     w przypadku składowania gazu lub skroplonego/sprężonego gazu ziemnego – projekt ma na celu zapewnienie dostaw, bezpośrednio lub pośrednio, do przynajmniej dwóch państw członkowskich lub zapewnienie zgodności z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na poziomie krajowym stosownie do art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

e)      w przypadku inteligentnych sieci – projekt dotyczy urządzeń i instalacji wysokiego i średniego napięcia zaprojektowanych dla napięcia 10 kV i wyższego; w projekcie uczestniczą operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych z przynajmniej dwóch państw członkowskich obsługujących przynajmniej 50 000 użytkowników wytwarzających lub pobierających energię bądź spełniających obie te funkcje, na obszarze pobierającym przynajmniej 300 GWh rocznie, z czego przynajmniej 20% pochodzi z zasobów zmiennych.

2)  W przypadku projektów należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1) lit. a)-d) pomiar kryteriów wymienionych w art. 4 dokonywany jest następująco:

a)      pomiar integracji rynku, konkurencji i elastyczności systemu dokonywany jest zgodnie z zasadami analizy przedstawionej w ostatnim dostępnym unijnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci energii elektrycznej, w szczególności poprzez:

–      obliczenie, w przypadku projektów transgranicznych, skutków w zakresie zdolności przesyłowej systemu w obydwu kierunkach przepływu mocy, mierzonych ilością mocy (w megawatach) i ich wkładem w osiągnięcie minimalnej zdolności połączeń wzajemnych w wysokości 10% mocy zainstalowanej, lub, w przypadku projektów o istotnych skutkach transgranicznych, skutków w zakresie zdolności przesyłowej systemu na granicach pomiędzy danymi państwami członkowskimi, między danymi państwami członkowskimi a państwami trzecimi lub w obrębie danych państw członkowskich i w zakresie równowagi popytu i podaży oraz operacji sieciowych w danych państwach członkowskich;

–      ocenę skutków dla analizowanego obszaru w rozumieniu pkt 10 załącznika V w kontekście wynikających z projektu kosztów wytwarzania i przesyłu energii oraz zmian i konwergencji cen rynkowych dla całego systemu energetycznego przy założeniu różnych scenariuszy planowania, ze szczególnym uwzględnieniem wywołanych zmian w zakresie klasyfikacji „merit order”;

b)  Pomiar przesyłu wytworzonej energii odnawialnej do głównych ośrodków poboru i składowisk dokonywany jest zgodnie z zasadami analizy przedstawionej w ostatnim dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci energii elektrycznej, w szczególności:

–      w przypadku przesyłu energii elektrycznej – przez oszacowanie ilościowe zdolności wytwórczej z odnawialnych źródeł energii (wg technologii, w megawatach) przyłączonej i przesyłanej w następstwie projektu z planowaną całkowitą zdolnością wytwórczą z takich odnawialnych źródeł energii w zainteresowanych państwach członkowskich w roku 2020, zgodnie z krajowymi planami działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2009/28/WE;

–      w przypadku magazynowania energii elektrycznej – przez porównanie nowej zdolności zapewnionej przez projekt z całkowitą istniejącą zdolnością dla takiej samej technologii magazynowania w analizowanym obszarze w rozumieniu załącznika V pkt 10);

c)  Pomiar bezpieczeństwa dostaw, interoperacyjności i poziomu bezpieczeństwa eksploatacji systemu dokonywany jest zgodnie z zasadami analizy przedstawionej w ostatnim dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci energii elektrycznej, w szczególności poprzez ocenę skutków projektu w zakresie oczekiwanego czasu niepokrycia zapotrzebowania dla analizowanego obszaru w rozumieniu załącznika V pkt 10), w ujęciu według wystarczalności zdolności wytwórczych i przesyłowych zestawu charakterystycznych okresów obciążenia, z uwzględnieniem oczekiwanych zmian ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych z klimatem i ich wpływu na odporność infrastruktury. W stosownym przypadku mierzony jest wpływ projektu na niezależną i niezawodną kontrolę działania systemu i usług.

3)          W przypadku projektów należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 2) pomiar kryteriów wymienionych w art. 4 dokonywany jest następująco:

a)      Pomiar integracji rynkowej i interoperacyjności dokonywany jest poprzez obliczenie wartości dodatkowej projektu dla obszaru integracji, rynku i konwergencji cenowej oraz ogólnej elastyczności systemu, w tym zapewnianego poziomu zdolności w zakresie zwrotnego przepływu w ramach różnych scenariuszy.

b)  Pomiaru konkurencji dokonuje się na podstawie dywersyfikacji▌, w tym uproszczonego dostępu do rodzimych źródeł dostaw, a w dalszej kolejności z uwzględnieniem: dywersyfikacji źródeł; dywersyfikacji kontrahentów; dywersyfikacji dróg dostaw; wpływu nowej zdolności na indeks Herfindahla-Hirschmanna obliczony na poziomie zdolności dla obszaru analizy określonego w załączniku V pkt 10).

c)      Pomiar bezpieczeństwa dostaw gazu dokonywany jest poprzez obliczenie wartości dodatkowej projektu dla krótko- i długoterminowej odporności unijnego systemu gazowniczego i dla poprawy elastyczności systemu w pozostałym zakresie w związku z pokonywaniem zakłóceń dostaw do państw członkowskich według różnych scenariuszy, jak również dodatkowej zdolności zapewnionej przez projekt, mierzonej w odniesieniu do normy infrastrukturalnej (zasada N-1) na poziomie regionalnym zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010.

d)     Zrównoważoność jest mierzona, jako wkład projektu w redukcję emisji, we wsparcie wytwarzania rezerwowego dla produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wytwarzania gazu z energii elektrycznej oraz w transport biogazu, z uwzględnieniem oczekiwanych zmian warunków klimatycznych.

4)  W przypadku projektów należących do kategorii określonej w załączniku II pkt 1) lit. e) każda funkcja wymieniona w art. 4 jest oceniania na podstawie następujących kryteriów:

a)      poziom zrównoważonościi: pomiar tego kryterium dokonywany jest poprzez ocenę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i oddziaływania infrastruktury sieci elektroenergetycznej na środowisko;

b)     zdolność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych do przyłączenia i przesyłania energii elektrycznej od i do użytkowników: pomiar tego kryterium dokonywany jest poprzez oszacowanie zdolności zainstalowanej rozproszonych zasobów energetycznych w sieciach dystrybucyjnych, maksymalnej dopuszczalnej ilości energii elektrycznej wprowadzonej bez ryzyka ograniczeń przesyłowych w sieciach przesyłowych oraz energii niepobranej ze źródeł odnawialnych ze względu na ograniczenie przesyłowe lub zagrożenia dla bezpieczeństwa;

c)      zdolność przyłączeniowa i dostęp do wszystkich kategorii użytkowników sieci: ocena tego kryterium dokonywana jest poprzez ocenę metod zastosowanych do obliczania opłat i taryf oraz ich struktury, w przypadku wytwórców, odbiorców i użytkowników spełniających obie te funkcje, oraz elastyczności operacyjnej w zakresie dynamicznego równoważenia energii elektrycznej w sieci;

d)  bezpieczeństwo i jakość dostaw: ocena tego kryterium dokonywana jest poprzez ocenę wskaźnika niezawodnie dostępnej zdolności wytwórczej i okresu największego poboru mocy, udziału energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, stabilności systemu elektroenergetycznego, czasu trwania i częstotliwości zakłóceń w przeliczeniu na jednego klienta, łącznie z zakłóceniami związanymi z klimatem, oraz wskaźnika jakości napięcia;

e)      efektywność i jakość usług w ramach dostaw energii elektrycznej i eksploatacji sieci: oszacowanie tego kryterium odbywa się poprzez ocenę poziomu strat przesyłowych w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych, stosunku minimalnego i maksymalnego popytu na energię elektryczną w danym okresie czasu, uczestnictwa strony popytowej w rynkach energii elektrycznej i w środkach z zakresu efektywności energetycznej, procentowego współczynnika wykorzystania (tj. średniego obciążenia) elementów sieci elektroenergetycznej, dostępności elementów sieci (w związku z planowanymi i nieplanowanymi czynnościami konserwacyjnymi) oraz ich wpływu na funkcjonowanie sieci i faktycznej dostępności zdolności sieci w stosunku do wartości normatywnej;

f)      wkład w transgraniczne rynki elektroenergetyczne poprzez sterowanie przepływem obciążeń w celu zmniejszenia przepływów kołowych i zwiększenia zdolności w zakresie połączeń międzysystemowych: oszacowanie tego kryterium odbywa się poprzez ocenę stosunku zdolności danego państwa członkowskiego w zakresie połączeń międzysystemowych, jego popytu na energię elektryczną, wykorzystania zdolności w zakresie połączeń międzysystemowych oraz opłaty za zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi w ramach połączeń międzysystemowych.

5)  W przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy naftowej należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 3) pomiar kryteriów wymienionych w art. 4 odbywa się następująco:

a)      Pomiar bezpieczeństwa dostaw ropy dokonywany jest poprzez ocenę wartości dodatkowej wynikającej z nowej zdolności zapewnionej przez projekt dla krótko- i długoterminowej odporności systemu i elastyczności systemu w pozostałym zakresie w związku z pokonywaniem zakłóceń dostaw w ramach różnych scenariuszy.

b)     Pomiar interoperacyjności dokonywany jest poprzez ocenę stopnia, w jakim projekt usprawnia eksploatację sieci ropy naftowej, w szczególności poprzez umożliwienie zwrotnych przepływów.

c)      Pomiar efektywnego i stabilnego wykorzystania zasobów zostaje dokonany poprzez ocenę stopnia, w jakim projekt wykorzystuje dotychczas dostępną infrastrukturę oraz przyczynia się do zminimalizowania obciążeń i zagrożeń dla środowiska i wpływających na zmianę klimatu.

ZAŁĄCZNIK VCAŁOŚCIOWA ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

Metodologia zharmonizowanej, całościowej analizy kosztów i korzyści systemu energetycznego w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania musi opierać się na zasadach przedstawionych w niniejszym załączniku.

1)          Metodologia opiera się na wspólnym zestawie danych wejściowych przedstawiających unijny system elektroenergetyczny i gazowy w latach n+5, n+10, n+15 i n+20, gdzie n jest rokiem przeprowadzenia analizy. Zestaw danych musi obejmować przynajmniej:

a)      W przypadku energii elektrycznej: scenariusze dotyczące popytu, zdolności wytwórczych, z podziałem na rodzaje paliwa (biomasa, energia geotermalna, hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, paliwa stałe, energia wiatrowa, fotowoltaiczna energia słoneczna, skoncentrowana energia słoneczna, inne technologie odnawialne) oraz ich lokalizacji geograficznej, cen paliw (w tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich istotnych nowych projektów wytwórczych (w tym dotyczących zdolności w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla), magazynowych i przesyłowych, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

b)  W przypadku gazu: scenariusze dotyczące popytu, importu, cen paliw (w tym: węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich nowych projektów, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

2)          W zestawie danych uwzględnione zostają przepisy prawa unijnego i krajowego obowiązujące w dniu przeprowadzenia analizy. Zespoły danych wykorzystywane odpowiednio dla energii elektrycznej i gazu muszą być zgodne, szczególnie odnośnie do zakładanych cen i wolumenów na poszczególnych rynkach. Zestaw danych opracowuje się po formalnych konsultacjach z państwami członkowskimi i organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony. Komisja i Agencja zapewniają dostęp do wymaganych danych handlowych stron trzecich, o ile ma to zastosowanie.

3)          Metodologia określa wytyczne dotyczące rozwoju i użytkowania sieci oraz modele rynkowe konieczne do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści.

4)          Analiza kosztów i korzyści jest oparta na zharmonizowanej ocenie kosztów i korzyści dla różnych kategorii analizowanych projektów i obejmuje przynajmniej okresu czasu, o którym mowa w pkt 1.

5)  Analiza kosztów i korzyści uwzględnia przynajmniej następujące koszty: wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki z tytułu utrzymania w ciągu technicznego cyklu życia projektu oraz ewentualne koszty wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów. Metodologia określa wytyczne dotyczące stawek rabatowych, które będą stosowane w obliczeniach.

6)          W przypadku przesyłu i magazynowania energii elektrycznej analiza kosztów i korzyści uwzględnia przynajmniej skutki i kompensaty wynikające z zastosowania art. 13 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, skutki wywierane na wskaźniki określone w załączniku IV i następujące skutki:

b)     emisje gazów cieplarnianych i straty przesyłowe w ciągu technicznego cyklu życia projektu;

c)      przyszłe koszty nowych inwestycji w zakresie wytwarzania i przesyłu w ciągu technicznego cyklu życia projektu;

d)  elastyczność operacyjną, z uwzględnieniem optymalizacji mocy regulacyjnej i usług pomocniczych;

e)      odporność systemu, z uwzględnieniem odporności na klęski i zmiany klimatu, oraz bezpieczeństwo systemu, szczególnie w przypadku krytycznej infrastruktury europejskiej w rozumieniu dyrektywy 2008/114/WE.

7)          W przypadku gazu analiza kosztów i korzyści uwzględnia przynajmniej wyniki badań rynku, wpływ na wskaźniki określone w załączniku IV oraz następujące skutki:

b)     odporność ▌na klęski i zmiany klimatu, oraz bezpieczeństwo systemu, szczególnie w przypadku krytycznej infrastruktury europejskiej w rozumieniu dyrektywy 2008/114/WE;

e)      ▌zatory w sieci gazowej.

8)  W przypadku inteligentnych sieci analiza kosztów i korzyści uwzględnia skutki wywierane na wskaźniki określone w załączniku IV.

9)          Szczegółową metodę, przy pomocy której uwzględniane są wskaźniki, o których mowa w pkt 6)-8), opracowuje się po formalnych konsultacjach z państwami członkowskimi i organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony.

10)        Metodologia określa analizę, która ma zostać przeprowadzona, na podstawie właściwego zestawu danych wejściowych, przez wskazanie skutków realizacji i braku realizacji danego projektu. Obszar analizy pojedynczego projektu obejmuje wszystkie państwa członkowskie i państwa trzecie, na których terytorium zostanie wybudowany projekt, wszystkie bezpośrednio sąsiadujące państwa członkowskie i wszystkie inne państwa członkowskie, na które dany projekt ma istotny wpływ.

11)        ▌W analizie wskazane zostają państwa członkowskie, w przypadku których projekt generuje skutki pozytywne netto (beneficjentów), oraz te państwa członkowskie, w przypadku których projekt generuje skutki negatywne netto (ponoszących koszty). Każda analiza kosztów i korzyści musi obejmować analizy wrażliwości zestawu danych wejściowych, terminów oddania do użytku różnych projektów w ramach tego samego analizowanego obszaru oraz innych istotnych parametrów.

12)  Operatorzy systemów przesyłu i  magazynowania, terminali sprężonego i skroplonego gazu ziemnego i systemów dystrybucji wymieniają się informacjami koniecznymi do opracowania metodologii, w tym odpowiednimi modelami sieci i rynku. Operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego gromadzący dane w imieniu innych operatorów systemów przesyłowych lub dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić uczestniczącym operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki takiego procesu gromadzenia danych.

13)        Na potrzeby wspólnego modelu rynku energii elektrycznej i gazu oraz sieci określonego w art. 12 ust. 8 zestaw danych wejściowych, o którym mowa w pkt. 1), obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model umożliwia pełną ocenę skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, np. kosztów związanych z emisjami gazów cieplarnianych i konwencjonalnych zanieczyszczeń powietrza lub kosztów związanych z bezpieczeństwem dostaw.

ZAŁĄCZNIK VIWYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI I UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA

1)          W podręczniku procedur, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podaje się co najmniej:

a)      odpowiednie przepisy prawa, na podstawie których wydano decyzje i opinie dotyczące poszczególnych rodzajów odnośnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania z uwzględnieniem prawa ochrony środowiska;

b)     decyzje i opinie, które należy uzyskać;

c)      nazwy i dane teleadresowe właściwych organów, innych zainteresowanych organów i najważniejszych zainteresowanych stron;

d)     przepływ zadań, z omówieniem każdego etapu procesu, włącznie z orientacyjnym harmonogramem, a także skrócony przegląd procesu decyzyjnego ;

e)      informacje na temat zakresu, struktury i poziomu szczegółowości dokumentów, które należy złożyć w celu ubiegania się o decyzje, włącznie z listą kontrolną;

f)      etapy, na jakich opinia publiczna może uczestniczyć w procesie, i środki do tego celu.

1a)  Szczegółowy harmonogram, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lit. b), podaje przynajmniej:

a)     decyzje i opinie do uzyskania;

b)     organy, zainteresowane strony i potencjalnie zainteresowane grupy społeczeństwa;

c)      poszczególne etapy procedury i czas ich trwania;

d)     najważniejsze etapy kluczowe, które mają zostać zrealizowane, i terminy ich wykonania;

e)      zasoby planowane przez organy państwowe oraz ewentualne dodatkowe potrzeby dotyczące zasobów.

2)          W celu zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie wydawania pozwoleń oraz zapewnienia wczesnego informowania społeczeństwa i dialogu z nim należy stosować następujące zasady:

a)  Zainteresowane strony, których dotyczy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym zainteresowane organy krajowe, regionalne i lokalne, właściciele nieruchomości i obywatele mieszkający w pobliżu projektu, przedstawiciele opinii publicznej i ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są szczegółowo informowane i proszone o konsultację na wczesnym etapie projektu, kiedy potencjalne obawy społeczeństwa nadal mogą być wzięte pod uwagę, w sposób otwarty i przejrzysty. W odpowiednim przypadku właściwy organ wspiera aktywnie działania podejmowane przez projektodawcę.

b)     Właściwe organy w miarę możliwości zapewniają łączenie procedur konsultacji społecznych w zakresie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Każda konsultacja społeczna obejmuje wszystkie tematy istotne na danym etapie procedury, przy czym ten sam temat istotny na danym etapie procedury nie jest omawiany podczas więcej niż jednej konsultacji społecznej; jednak jedna konsultacja społeczna może odbywać się w więcej niż jednej lokalizacji geograficznej. Tematy będące przedmiotem konsultacji społecznej zostają wyraźnie wskazane w treści zawiadomienia o konsultacji społecznej.

c)  Uwagi i zastrzeżenia mogą być przedstawiane wyłącznie od momentu rozpoczęcia konsultacji społecznej do momentu upływu terminu.

3)          Koncepcja udziału społeczeństwa musi zawierać przynajmniej informacje na temat:

a)      zainteresowanych stron, których dotyczy projekt i które biorą udział w konsultacjach;

b)     przewidzianych środków, w tym proponowanych ogólnych miejsc i terminów spotkań poświęconych projektowi;

c)      harmonogramu;

d)     zasobów ludzkich alokowanych do poszczególnych zadań.

4)          W związku z konsultacjami społecznymi, które muszą zostać przeprowadzone przed złożeniem dokumentacji wniosku, odpowiedzialne strony zobowiązane są przynajmniej do:

a)  publikacji broszury informacyjnej o objętości nie większej niż 15 stron w jasny i zwięzły sposób prezentującej cel i wstępny harmonogram projektu, krajowy plan rozwoju sieci, alternatywne drogi brane pod uwagę, oczekiwane skutki, w tym skutki o charakterze transgranicznym, oraz potencjalne środki łagodzące, które są ogłaszane przed rozpoczęciem konsultacji; w broszurze informacyjnej wymienia się ponadto adresy internetowe platformy na rzecz przejrzystości, o której mowa w art. 17, oraz podręcznika procedur, o którym mowa w pkt 1);

b)     informowania o projekcie wszystkich zainteresowanych stron, których on dotyczy, przy pomocy strony internetowej, o której mowa w art. 10 ust. 7, oraz innych odpowiednich środków informacyjnych;

c)      zapraszania w formie pisemnej właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy projekt, na poświęcone mu spotkania, w trakcie których omawiane są wątpliwości.

5)  Na stronie internetowej projektu udostępnione zostają przynajmniej:

-a)    broszura informacyjna, o której mowa w pkt 4);

a)      niespecjalistyczne i aktualizowane na bieżąco, nieprzekraczające 50 stron omówienie aktualnego stanu projektu, z wyraźnym wskazaniem zmian w stosunku do poprzednich wersji w przypadku aktualizacji;

b)     plany projektu i konsultacji społecznych, z wyraźnym wskazaniem dat i miejsc konsultacji społecznych i wysłuchań oraz planowanej tematyki tych wysłuchań;

c)      dane teleadresowe konieczne do uzyskania kompletu dokumentacji wniosku;

d)     dane teleadresowe konieczne do przedstawiania uwag i zastrzeżeń w ramach konsultacji społecznych.

________________________

 • [1]  Dz.U. C 0000 z 0.0.2012, s. 0.
 • [2]  Dz.U. C 0000 z 0.0.2012, s. 0.
 • [3]  Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 138.
 • [4] * Poprawki: nowe lub zmienione fragmenty tekstu zaznaczono wytłuszczonym drukiem i kursywą; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
 • [5]           Dz.U. L 143 z 22.5.2012, s. 125.
 • [6]           Dz.U. L 277 z 13.9.2012, s. 143.
 • [7]           Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia ... .
 • [8]               Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1.
 • [9]              Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).
 • [10]           Dz.U. L. 211 z 14.8.2009, s. 55
 • [11]          Dz.U. 211 z 14.8.2009, s. 94.
 • [12]          Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75.
 • [13]             Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 15.
 • [14]          Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
 • [15]          Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
 • [16]          Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
 • [17]          Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
 • [18]          Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1.
 • [19]          Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
 • [20]             Zatwierdzonej w imieniu Wspólnoty Europejskiej w drodze decyzji Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. L 124, s. 1)
 • [21]          Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.
 • [22]          Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 31.
 • [23] * Dz.U.: Trzy miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [24] *         Dz.U.: Proszę wpisać datę: sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [25] *          Dz.U.: proszę wpisać datę: dwanaście miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [26] *         Dz.U.: Proszę wpisać datę: sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [27] *         Dz.U.: Proszę wpisać datę: dwa lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [28]             Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57).
 • [29]             Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii (Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 1).
 • [30] *         Dz.U.: Proszę wpisać datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [31]          Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1.
 • [32]          Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
 • [33] *          Dz.U.: Proszę wpisać datę: sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [34] +         Dz.U. Proszę wpisać numer i datę publikacji niniejszego rozporządzenia
 • [35] ++        Dz.U.: Proszę wpisać odniesienia do publikacji niniejszego rozporządzenia.
 • [36] *          Dz.U.: Proszę wpisać datę: 24 miesiące od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [37] *          Dz.U. Prosze wpisać numer niniejszego rozporządzenia.
 • [38] +         Dz.U. Proszę wpisac numer i datę niniejszego rozporządzenia.
 • [39] ++            Dz.U. Proszę wpisać odesłania do publikacji niniejszego rozporządzenia.
 • [40] *          Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
 • [41] *          Dz.U. Proszę wpisać numer niniejszego rozporządzenia.
 • [42] +             Dz.U. Proszę wpisać numer i datę publikacji niniejszego rozporządzenia.
 • [43] ++        Dz.U. Proszę wpisać odesłania do publikacji niniejszego rozporządzenia.
 • [44] *          Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszego rozporządzenia.
 • [45] *          Dz.U.: Proszę wstawić datę: pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 • [46]          Z zastrzeżeniem przystąpienia Chorwacji do Unii i począwszy od daty tego przystąpienia.
 • [47]          Z zastrzeżeniem przystąpienia Chorwacji do Unii i począwszy od daty tego przystąpienia.
 • [48]          Z zastrzeżeniem przystąpienia Chorwacji do Unii i począwszy od daty tego przystąpienia.
 • [49]          Z zastrzeżeniem przystąpienia Chorwacji do Unii i począwszy od daty tego przystąpienia.
 • [50] *         Dz.U.: Proszę wpisać datę: osiem miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

UZASADNIENIE

Obecna sytuacja

Zrównoważona, bezpieczna, pewna i przystępna cenowo energia jest jednym z wielkich wyzwań jednoczących Europejczyków, zarówno społeczeństwo obywatelskie, jak i decydentów, przemysł i ekologów. Mimo to europejska polityka energetyczna czyni postępy w wolnym tempie, w niewielkim stopniu przeznaczając na ten cel środki na szczeblu unijnym; dopiero niedawno kwestia ta zyskała nieco większe znaczenie w Traktacie z Lizbony. Choć Komisja wyznaczyła ambitne cele polityki energetycznej dotyczące konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw, zrównoważonego rozwoju i obniżenia emisyjności, dziś cały czas borykamy się z niedostatecznym stopniem integracji wewnętrznego rynku energii, znaczną izolacją energetyczną niektórych obszarów geograficznych, niewystarczającym dostępem do zdywersyfikowanych źródeł energii, który wpływa na bezpieczeństwo energetyczne, oraz brakiem wymiernych korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw pod względem cen i zrównoważonego rozwoju. Cała ta sytuacja, a także znaczny poziom współzależności między państwami członkowskimi, wymagają pewnego podejścia na szczeblu unijnym. Niezbędne jest przyspieszone, bardziej zdecydowane i spójne działanie, a sprawą nadrzędną jest wzmocnienie roli Europy w koordynacji i integracji działań krajowych.

Kontekst polityczny

Założenia europejskiej polityki energetycznej wyznaczają jasne cele na rok 2020: Ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych, o 20% – końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej. Przepisy wykonawcze obejmują dyrektywę w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych[1], dyrektywę w sprawie energii ze źródeł odnawialnych[2], dyrektywę w sprawie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla[3], rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu[4], trzeci pakiet energetyczny[5] oraz dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej będącą obecnie przedmiotem negocjacji między Parlamentem i Radą. Trzeci pakiet energetyczny był ważnym, pierwszym krokiem w kierunku bardziej zintegrowanego europejskiego systemu energetycznego. Niedawne sprawozdanie z inicjatywy własnej w sprawie priorytetów infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie (2011/2034(INI))[6] stanowiło również inspirujący dokument zachęcający do przedstawiania wniosków dotyczących kompleksowej polityki w zakresie sieci energetycznej.

Przeszkody dla transgranicznego rynku energii

Choć w ostatnim czasie można było zauważyć pewien postęp, nadal występują znaczne przeszkody dla konkurencyjności na rynku: sieci przesyłu energii elektrycznej w Europie Środkowej wykazują spore luki. Choć Rada ustaliła minimalne cele dla niektórych państw członkowskich, zalecając im, aby moc połączeń międzysystemowych osiągnęła najpóźniej do 2005 r. co najmniej 10% mocy zainstalowanych źródeł wytwórczych, w 2010 r. 9 państw członkowskich nadal jeszcze nie osiągnęło tego poziomu. Przesył energii elektrycznej wzrósł o mniej niż połowę w porównaniu z poprzednią dekadą. Znacznie pogłębiły się różnice między średnimi cenami gazu. Na początku 2011 r. prowadzono ponad 60 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczących samego tylko drugiego pakietu wewnętrznej polityki energetycznej. Jeśli chodzi o transpozycję trzeciego pakietu energetycznego, jej ostateczny termin już upłynął (3 marca 2011 r.), zaś Komisja Europejska wydała niedawno osiem uzasadnionych opinii, w których wezwała osiem państw członkowskich do spełnienia ich obowiązku dokonania transpozycji.

Przeszkody w rozwoju transgranicznej infrastruktury energii

Nowy kontekst polityki energetycznej wymusza znaczne zapotrzebowanie na nową infrastrukturę. Potrzeby inwestycyjne do 2020 r. szacuje się na 200 mld EUR, tylko w odniesieniu do infrastruktury energetycznej o znaczeniu transgranicznym. Nadal bardzo długotrwałe (trwające średnio 12 lat) krajowe procesy wydawania pozwoleń na rozwój infrastruktury energetycznej często blokują projekty i zniechęcają do podejmowania decyzji inwestycyjnych, czemu towarzyszą coraz częstsze protesty ze strony społeczeństwa oraz opóźnienia. W okresie głębokiego kryzysu finansowego brak odpowiednich instrumentów finansowania utrudnia realizację inwestycji.

Kwestie zawarte we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie infrastruktury energetycznej

Nowe rozporządzenie stanowi pozytywną i istotną inicjatywę, gdyż ma na celu przyspieszenie realizacji celu, jakim jest wewnętrzny rynek energii, oraz celów w zakresie unijnej polityki energetycznej i celów klimatycznych. Dzięki mobilizacji do bardzo znaczących inwestycji rozporządzenie może przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i procesu tworzenia miejsc pracy w UE.

Wniosek przewiduje modernizację i wzajemne połączenie sieci energetycznych. W obszarze energii elektrycznej ma na celu wzmocnienie integracji i konkurencyjności rynku, zwiększenie bezpieczeństwa systemu oraz integrację odnawialnych źródeł energii, rozwiązanie problemu zdecentralizowanej produkcji energii pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych dzięki inteligentnym sieciom, połączeniu ze składowiskami i autostradom elektroenergetycznym. W obszarze gazu bezpieczeństwo energetyczne można osiągnąć dzięki dywersyfikacji źródeł i tras dostaw gazu, składowaniu skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz rurociągom zwrotnego przepływu. Wniosek zakłada także wsparcie dla dostaw ropy naftowej do enklaw i wykorzystanie rurociągów do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu połączenia ośrodków produkcji i składowisk.

We wniosku określono dziewięć priorytetowych korytarzy geograficznych i trzy priorytetowe obszary tematyczne, ustanowiono zasady identyfikacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i ustalono dla każdego państwa członkowskiego jeden organ (pojedynczy punkt kontaktowy) odpowiedzialny za nadzorowanie i przyspieszenie procesu wydawania pozwoleń na realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; zaproponowano analizę kosztów i korzyści do celów szeregowania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz do celów alokacji kosztów inwestycji na podstawie lokalizacji transgranicznej w przypadku występowania korzyści, udzielając zachęt dla projektów narażonych wyższe ryzyko i ustanawiając warunki kwalifikowalności do objęcia unijnym wsparciem finansowym w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

W kilku aspektach wniosek można udoskonalić:

a) Proces wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania musi służyć europeizacji sieci

Składanie wniosków przez operatorów systemów przesyłowych i ich rozpatrywanie przez grupy regionalne odbywa się w trybie oddolnym. Zmieniono definicję pojęcia organizatora projektu i wyjaśniono kwestię ich obowiązku sprawozdawczego względem grup regionalnych. Zarządzanie grupami regionalnymi, odpowiedzialnymi za wybór projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, nie uwzględnia szczegółów dotyczących zrównoważenia uprawnień między zainteresowanymi stronami, procesami podejmowania decyzji i sprzecznymi mechanizmami rozstrzygania sporów; ostatnie dyskusje w Radzie dotyczące zarządzania grupami regionalnymi skupiły się na interesie, jaki państwa członkowskie mają w ochronie krajowych „interesów strategicznych”. To poważny problem na drodze rozwoju europejskiej infrastruktury.

Obrona wspólnych interesów europejskich podczas wyboru projektów powinna być celem nadrzędnym wobec interesów indywidualnych. Proces wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinien odbywać się zgodnie z trzecim pakietem prawodawczym i unijnym dziesięcioletnim planem rozwoju sieci, z uwzględnieniem europejskiej odgórnej perspektywy rynku wewnętrznego mającej na celu uzupełnienie silnie zakorzenionego krajowego podejścia oddolnego. Istotną rolę powinna odgrywać Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki – w gwarantowaniu koordynacji i spójnego rozwoju sieci, opłacalnych inwestycji i obronie interesów konsumentów. Wybór projektów i ich grupowanie według klastra, najpierw na szczeblu regionalnym, a następnie unijnym, z uwzględnieniem wielu kryteriów oraz analizy kosztów i korzyści, ułatwi zachowanie obiektywizmu i osiągnięcie porozumienia w procesie wyboru wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

b) Wniosek dostarcza skutecznych instrumentów wykorzystania infrastruktury

Opracowanie i realizacja transgranicznej infrastruktury sieci energii napotykało w przeszłości wiele przeszkód i przewiduje się, że sytuacja ta nie zmieni się w najbliższym czasie, ponieważ chodzi tutaj o subtelną równowagę między pomocniczością a wspólnym interesem europejskim.

We wniosku starano się stworzyć jakąś ścieżkę dla tego procesu: opis priorytetowych korytarzy dostarczy wyjaśnienia przewidywanego wpływu poszczególnych regionów w realizację celów polityki energetycznej; w procesach podejmowania decyzji opartych na porozumieniu wewnątrz grup regionalnych należy unikać jednostronnych blokad; usprawnienie zasad wydawania pozwoleń, 3-letni termin na ich wydanie oraz skuteczny pojedynczy punkt kontaktowy dla organów krajowych wydający pozwolenie na realizację projektu to kluczowe narzędzia tej procedury; ponadto przyznanie specjalnych uprawnień europejskim koordynatorom do monitorowania projektów borykających się z trudnościami związanymi z ich wdrożeniem – jak dowodzą udane i mniej udane przykłady z przeszłości – mogą rozwiązać część z tych problemów. Dodatkowo gdy organizatorzy projektów nie są w stanie zrealizować projektu w przewidywanym terminie, z przyczyn innych niż przyczyny od nich niezależne, i wykonanie takiego projektu znacząco się opóźnia, określono jasne terminy i procedury, aby umożliwić innych organizatorom projektów połączenie działań i przejęcie takich projektów.

Potrzebujemy skutecznych narzędzi do wyeliminowania pogłębiających się asymetrii terytorialnych i izolacji, aby zapewnić spójność terytorialną w całej Unii. Aby zapewnić skuteczność zaleconych środków i aby pokonać istniejące przeszkody, instrumenty należy wprowadzić tak, aby umożliwić dopasowanie się zainteresowanych stron do wspólnych celów spójności i zniesienia sztucznych barier dla transgranicznych sieci.

c) Wniosek powinien dodatkowo wspierać współpracę i koordynację operatorów sieci w celu zapewnienia spodziewanych korzyści

Państwa członkowskie w różnym tempie realizują cele europejskiej polityki dotyczące zwiększenia połączeń międzysystemowych i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Kierowanie unijnych środków do państw, które zrobiły niewiele na rzecz postępu, stwarza dla nich pokusę nadużycia i potencjalnie sytuację, w której w oczekiwaniu na zachęty inwestycyjne opieszałość będzie się bardziej opłacała niż wczesne działanie. Umożliwienie zaangażowania wielu podmiotów (co najmniej 3) w realizację projektów finansowanych ze środków unijnych wzmocniłoby tak bardzo pożądaną współpracę między operatorami sieci przesyłowych, poszerzyłoby zdobytą wiedzę fachową, podnosiłoby poziom zaufania między uczestnikami rynku i intensyfikowałoby integrację rynku.

Współpraca i lepszy system zarządzania są niezbędne do zapewnienia optymalnego wykorzystania i eksploatacji sieci energetycznych przez operatorów sieci przesyłowych. Coraz większa technologiczna złożoność nowego koszyka energetycznego z uwagi na wpływ odnawialnych źródeł energii spowodowała wzrost ryzyka braku koordynacji, a nawet przerw w zasilaniu, w wielu zależnych od siebie sieciach. Gromadzenie i monitorowanie informacji o transgranicznej wymianie w czasie rzeczywistym może stać się ważnym narzędziem bezpiecznej i wydajnej eksploatacji sieci infrastruktury oraz jej planowania w przyszłości. W ten sam sposób uwzględniając perspektywę konsumentów duże znaczenie ma optymalizacja wykorzystania infrastruktury. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przedstawiają Komisji wnioski dotyczące projektu i wdrożenia odpowiedniej koordynacji operacyjnej w czasie rzeczywistym europejskiej infrastruktury energetycznej.

d) Wspieranie inwestycji

Kluczowym czynnikiem jest mobilizacja prywatnych inwestycji. We wniosku przewiduje się mechanizm transgranicznej alokacji kosztów na podstawie korzyści ponoszonych przez dane państwo członkowskie. W postanowieniach rozporządzenia ustanowiono rolę krajowych organów regulacyjnych w określaniu zachęt inwestycyjnych proporcjonalnie do ryzyka ponoszonego przez organizatorów projektu. Wspieranie inwestycji może wymagać bardziej czytelnych europejskich wytycznych lub porównywania najlepszych praktyk w całej Europie.

Brak ekonomicznej zasadności zachowano jako kluczowe kryterium kwalifikowalności przy dokonywaniu oceny unijnego wsparcia finansowanego z instrumentu „Łącząc Europę”. To konieczne dla uniknięcia zakłóceń rynku oraz ograniczenia wsparcia ze środków publicznych na te projekty, które wykazują pozytywne efekty zewnętrzne, które jednak nie byłyby zrealizowane przy pomocy mechanizmów rynkowych. Ścisłe powiązanie z finansowymi instrumentami instrumentu „Łącząc Europę” w celu wspierania prywatnego finansowania dla inwestycji w ramach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania będzie odgrywało duże znaczenie, natomiast za pomocą funduszy strukturalnych zostanie zapewnione finansowanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Dwa źródła finansowania będą się zatem uzupełniać. Z drugiej strony państwa członkowskie powinny przestrzegać zasad europejskiej rynku energii, aby uzyskać dostęp do unijnych instrumentów finansowania z instrumentu „Łącząc Europę”.

 • [1]  Dyrektywa 2009/29/WE
 • [2]  Dyrektywa 2009/28/WE
 • [3]  Dyrektywa 2009/31/WE
 • [4]  Rozporządzenie (UE) nr 994/2010
 • [5]  Dyrektywy 2009/72/WE i 2009/73/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 713/2009, 714/2009 i 715/2009
 • [6]  Sprawozdawca: Francisco Sosa Wagner

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (11.6.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Philippe Lamberts

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przychylnie odnosi się do wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej zaproponowanych przez Komisję Europejską.

Jak stwierdziła Komisja, na okres do 2020 r. i w dalszej perspektywie w niniejszej inicjatywie określono ograniczoną liczbę priorytetowych korytarzy i obszarów obejmujących transeuropejskie sieci elektroenergetyczne i gazowe, a także infrastrukturę przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, w przypadku których działanie na szczeblu Unii Europejskiej jest najbardziej uzasadnione. Celem inicjatywy jest więc wdrożenie tych priorytetów poprzez:

1.  usprawnienie procedur wydawania pozwoleń w celu znacznego skrócenia czasu ich trwania w przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w realizacji takich projektów i jego akceptacji dla nich;

2.  uproszczenie regulacji dotyczących energetycznych i gazowych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez alokację kosztów w zależności od zapewnianych korzyści, przy zachowaniu adekwatności dopuszczalnej stopy zwrotu do ponoszonego ryzyka;

3.  zapewnienie realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez udostępnienie koniecznego wsparcia rynkowego i bezpośredniego wsparcia finansowego UE. W tej drugiej kwestii wniosek określa podstawę dla kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do pomocy finansowej UE w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, który jest przedmiotem odrębnego wniosku ustawodawczego.

Niniejsze poprawki mają na celu doprecyzowanie niektórych założeń rozporządzenia oraz zapewnienie większej zgodności z innymi aktami prawodawczymi UE, szczególnie tymi dotyczącymi oceny oddziaływania na środowisko i funduszy strukturalnych, oraz ze strategią UE 2020 (ponieważ dąży ona do osiągnięcia pewnych powiązanych celów energetycznych i klimatycznych) i z innymi odnośnymi scenariuszami rozwoju, takimi jak te przedstawione w planie działania do 2050 r.

Zważywszy na niedobór funduszy unijnych dostępnych na pokrycie ogromnego zapotrzebowania finansowego wymaganego, by wdrożyć projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, niniejsze poprawki dążą do zapewnienia przejęcia sprawiedliwej części zobowiązań finansowych przez sektor prywatny.

Kluczem do niniejszego rozporządzenia jest analiza kosztów i korzyści. Sprawozdawca sugeruje wzmocnienie przepisów, określonych w załączniku dotyczącym metodyki, przez dalsze uszczegółowienie wskaźników związanych z kosztami i korzyściami. Ponieważ ramy czasowe wdrożenia projektów oraz ich oczekiwany cykl życia są bardzo długie, kluczowe znaczenie mają stawki rabatowe zastosowane do obliczania tych parametrów. W związku z tym sugeruje się, by Komisja regularnie przedstawiała stawki rabatowe, które będą musiały być uwzględniane. Dodatkowo, by odzwierciedlić konkretne efekty zewnętrzne związane z każdym projektem, do stawek rabatowych zostanie dodana premia z tytułu ryzyka określona przez organizatorów projektów w porozumieniu z zainteresowanymi stronami. Taki sposób postępowania będzie stanowić dla zainteresowanych stron, a szczególnie dla obywateli w jakiś sposób związanych z projektem, zachętę do wzięcia udziału w dyskusji.

Przed przedstawieniem odnośnej metodyki, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie Unii, zarówno ENTSO energii elektrycznej, jak i gazu będą zobowiązane w pełni uwzględnić uwagi przedstawione przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska oraz Europejską Sieć Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Tym samym – poza metodyką i na wcześniejszym niż ona etapie – zinternalizowane zostaną parametry związane z planowaniem środowiskowym i przestrzennym.

Na wniosek organizatorów projektów rozszerzono treść sprawozdania, aby ująć też takie informacje, jak wkład funduszy strukturalnych we wdrażanie projektu oraz analiza kosztów poniesionych w stosunku do początkowo założonych.

Jeżeli faktyczne koszty przekroczą o 20% koszty szacunkowe, Komisja będzie mogła usunąć dany projekt z listy projektów kwalifikujących się.

Sprawozdawca uważa, że umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu rozwoju sieci nie powinno być warunkiem zakwalifikowania tego projektu jako „będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania”.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii jako do komisji przedmiotowo właściwej o naniesienie w jej sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej infrastruktury energetycznej i instalacji nowej ma istotne znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, które obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego rynku energetycznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050.

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej infrastruktury energetycznej i instalacji nowej ma istotne znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, które obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego rynku energetycznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050 oraz w tym samym czasie przygotować ją do połączenia regionów, które charakteryzują się znaczną zdolnością wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz mają możliwości magazynowania energii elektrycznej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Potrzeby inwestycyjne do roku 2020 w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu o znaczeniu europejskim oceniane są na ok. 200 mld EUR. Znaczne wzrost wolumenu inwestycji w porównaniu do tendencji odnotowywanych w przeszłości oraz pilna potrzeba realizacji priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej wymagają nowego podejścia w zakresie regulacji i finansowania infrastruktury energetycznej, zwłaszcza infrastruktury o charakterze transgranicznym.

(11) Potrzeby inwestycyjne do roku 2020 w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu o znaczeniu europejskim oceniane są na ok. 200 mld EUR. Znaczne wzrost wolumenu inwestycji w porównaniu do tendencji odnotowywanych w przeszłości, wskutek szybszego i bardziej całościowego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wysiłków na rzecz osiągnięcia wyznaczonych na 2020 r. celów Unii, którymi są ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie efektywności energetycznej o 20% i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii o 20%, oraz pilna potrzeba realizacji priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej wymagają nowego podejścia w zakresie regulacji i finansowania infrastruktury energetycznej, zwłaszcza infrastruktury o charakterze transgranicznym.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Magazyny energii elektrycznej oraz instalacje skroplonego gazu ziemnego i sprężonego gazu ziemnego powinny mieć dla transeuropejskiej infrastruktury energetycznej szczególne znaczenie pod względem zapewnienia dostaw i podziału zmagazynowanej energii elektrycznej. Szybki rozwój tego rodzaju instalacji służących do magazynowania energii elektrycznej jest zatem ważnym elementem właściwie funkcjonującej infrastruktury sieciowej.

 

Taryfy za dostęp do sieci, według których poniżej wymienione instalacje są traktowane na równi z konsumentami końcowymi, nie mogą zakłócać konkurencji w odniesieniu do budowania i eksploatacji zbiorników elektrowni szczytowo-pompowych lub instalacji służących do magazynowania energii elektrycznej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu krajowym, który zapewni im szybką obsługę administracyjną. Właściwe organy uznają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania za projekty leżące w interesie publicznym. Projektom mającym negatywny wpływ na środowisko należy przyznawać pozwolenia z powodów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w dyrektywach 92/43/WE i 2000/60/WE.

(20) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu krajowym, który zapewni im szybką obsługę administracyjną. Priorytetowy status otrzymać mogą również projekty regionalne lub krajowe, jeżeli służy to zagwarantowaniu integracji odnawialnych źródeł energii i ochronie konkurencji. Dotyczy to również projektów, w które zaangażowane są państwa trzecie (np. Szwajcaria). Właściwe organy uznają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania za projekty leżące w interesie publicznym. Projektom mającym negatywny wpływ na środowisko należy przyznawać pozwolenia z powodów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w dyrektywach 92/43/WE i 2000/60/WE.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Utworzenie na poziomie krajowym jednego właściwego organu integrującego lub koordynującego wszystkie procedury przyznawania pozwoleń („punkt kompleksowej obsługi”) powinno ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.

(21) Utworzenie na poziomie krajowym jednego właściwego organu integrującego lub koordynującego wszystkie procedury przyznawania pozwoleń („punkt kompleksowej obsługi”) powinno ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Utworzenie takiego organu nie powinno jednak spowodować zwiększenia wydatków ponoszonych przez podatników, a także powinno nastąpić poprzez przesunięcie istniejących środków.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarki (EEPR) wykazał wartość dodaną wsparcia środków prywatnych znaczną pomocą finansową Unii pozwalającą na realizację projektów o znaczeniu europejskim. Rada Europejska z dnia 4 lutego 2011 r. uznała, iż niektóre projekty dotyczące infrastruktury energetycznej mogą wymagać ograniczonego finansowania ze środków publicznych w celu wsparcia środków prywatnych. W świetle kryzysu gospodarczego i finansowego oraz ograniczeń budżetowych należy opracować zasady ukierunkowanego wsparcia, przy wykorzystaniu dotacji i instrumentów finansowych, zgodnie z kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi, co przyciągnie nowych inwestorów do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej, jednocześnie utrzymując wkład budżetowy Unii na minimalnym poziomie.

(29) Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarki (EEPR) wykazał wartość dodaną wsparcia środków prywatnych znaczną pomocą finansową Unii pozwalającą na realizację projektów o znaczeniu europejskim. Rada Europejska z dnia 4 lutego 2011 r. uznała, iż niektóre projekty dotyczące infrastruktury energetycznej mogą wymagać ograniczonego finansowania ze środków publicznych w celu wsparcia środków prywatnych. W świetle kryzysu gospodarczego i finansowego oraz ograniczeń budżetowych należy opracować zasady ukierunkowanego wsparcia, przy wykorzystaniu dotacji i instrumentów finansowych, zgodnie z kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi, co przyciągnie nowych inwestorów do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej, jednocześnie utrzymując wkład budżetowy Unii na minimalnym poziomie. Odpowiednie środki powinny opierać się na doświadczeniu uzyskanym na etapie pilotażowym po wprowadzeniu obligacji projektowych w celu finansowania projektów dotyczących infrastruktury.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie energii elektrycznej, gazu i dwutlenku węgla powinny kwalifikować się do otrzymywania pomocy finansowej Unii na badania i, w określonych warunkach, na roboty budowlane w ramach proponowanego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, w formie dotacji albo innowacyjnych instrumentów finansowych. Dzięki temu projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które nie są zasadne w świetle obecnych ram regulacyjnych i warunków rynkowych, będą mogły otrzymać wsparcie dostosowane do potrzeb. Takie wsparcie finansowe powinno zapewnić niezbędne efekty synergii w połączeniu z finansowaniem za pomocą instrumentów stosowanych w ramach innych obszarów polityki unijnej. Za pomocą instrumentu „Łącząc Europę” będzie w szczególności finansowana infrastruktura energetyczna o znaczeniu europejskim, natomiast za pomocą funduszy strukturalnych zostanie zapewnione finansowanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Dwa źródła finansowania będą się zatem uzupełniać.

(30) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie energii elektrycznej, gazu i dwutlenku węgla powinny kwalifikować się do otrzymywania pomocy finansowej Unii na badania i, w określonych warunkach, na roboty budowlane w ramach proponowanego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, w formie dotacji albo innowacyjnych instrumentów finansowych. Dzięki temu projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które nie są zasadne w świetle obecnych ram regulacyjnych i warunków rynkowych, będą mogły otrzymać wsparcie dostosowane do potrzeb. Należy właściwie uwzględnić kwestię unikania jakiegokolwiek zakłócenia konkurencji, w szczególności pomiędzy projektami, których celem jest realizacja tego samego priorytetowego korytarza unijnego. Takie wsparcie finansowe powinno zapewnić niezbędne efekty synergii w połączeniu z finansowaniem za pomocą instrumentów stosowanych w ramach innych obszarów polityki unijnej. Za pomocą instrumentu „Łącząc Europę” będzie w szczególności finansowana infrastruktura energetyczna o znaczeniu europejskim, natomiast za pomocą funduszy strukturalnych zostanie zapewnione finansowanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Dwa źródła finansowania będą się zatem uzupełniać.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30α) W świetle obecnego kryzysu gospodarczego znaczne rozbieżności w ratingach kredytowych między państwami członkowskimi i inwestorami mogłyby prowadzić do zakłócenia równowagi oraz istotnego utrudnienia finansowania projektów. Wkład finansowy Unii w przezwyciężenie tych zakłóceń równowagi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że realizacja projektów infrastrukturalnych w celu wsparcia osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia nie ulegnie osłabieniu – zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że lwią część niezbędnego finansowania infrastruktury energetycznej w ciągu najbliższego dziesięciolecia pokryje sektor prywatny.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a) Przy dokonywaniu przez Radę i Komisję oceny ewentualnych wystarczających postępów w kierunku osiągnięcia średnioterminowego celu budżetowego, a tym samym przy badaniu krzywej wzrostu wydatków rządowych, z sumy wydatków powinno się wykluczyć wydatki odsetkowe, wydatki na programy unijne w pełni objęte dochodami z funduszy unijnych oraz ustalone zmiany wydatków na zasiłki dla bezrobotnych, zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych1.

 

____________________

 

1Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla:

 

– dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko1;

 

– dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko2;

 

– dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy dla wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej3;

 

dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory4;

 

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa5;

 

– konwencji z Aarhus; oraz

 

– konwencji z Espoo.

 

____________________

 

1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.

 

2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.

 

3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

 

4 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

 

5 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że inne akty prawne UE również będą miały zastosowanie.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wykaz jest weryfikowany i aktualizowany zależnie od potrzeby w odstępach dwuletnich. Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

1. Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wykaz jest weryfikowany i aktualizowany w odstępach dwuletnich. Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wykaz jest weryfikowany i aktualizowany zależnie od potrzeby w odstępach dwuletnich. Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

1. Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, ustanawia ogólnounijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wykaz jest weryfikowany i aktualizowany zależnie od potrzeby w odstępach dwuletnich. Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

Uzasadnienie

Proces ten powinien obejmować konsultacje na wszystkich etapach.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każda grupa sporządza własny proponowany wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 załącznika III, stosownie do ich wkładu w realizację priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I oraz ich zgodności z kryteriami określonymi w art. 4. Każdy indywidualny wniosek dotyczący projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga zgody państw członkowskich, do terytorium których się odnosi.

3. Każda grupa sporządza własny proponowany wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 załącznika III, stosownie do ich wkładu w realizację priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I oraz ich zgodności z kryteriami określonymi w art. 4. Grupy przyjmują proponowany wykaz zwykłą większością głosów swoich członków. Każdy indywidualny wniosek dotyczący projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga zgody państw członkowskich, do terytorium których się odnosi.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) projekt wykazuje ekonomiczną, społeczną i ekologiczną zasadność; oraz

(b) projekt jest zasadny z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych; oraz

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) projekt jest zintegrowany oraz spójny z celami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w szczególności z art. 170 i 171;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– integracja rynku, konkurencja i elastyczność systemu;

– integracja rynku, m.in. przez złagodzenie skutków izolacji regionów w Unii, konkurencja i elastyczność systemu;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

interoperacyjność i bezpieczna eksploatacja systemu;

bezpieczeństwo dostaw, m.in. przez zapewnienie interoperacyjności i bezpiecznej eksploatacji systemu;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– znaczna zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz możliwości magazynowania energii elektrycznej;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– integracja rynku, interoperacyjność i elastyczność systemu;

– integracja rynku, m.in. przez złagodzenie skutków izolacji regionów w Unii, interoperacyjność i elastyczność systemu;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów przyczyniających się do realizacji tego samego priorytetu należy zwrócić należną uwagę na pilność każdego z proponowanych projektów, aby spełnić cele polityki energetycznej w odniesieniu do integracji rynku i konkurencji, stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby państw członkowskich, na które ma wpływ każdy projekt, oraz na jego komplementarność z innymi proponowanymi projektami. W przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II należną uwagę należy dodatkowo zwrócić na liczbę użytkowników objętych skutkami projektu, roczne zużycie energii oraz udział energii pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych na obszarze zajmowanym przez tych użytkowników.

4. Przy szeregowaniu projektów przyczyniających się do realizacji tego samego priorytetu należy zwrócić należną uwagę na pilność każdego z proponowanych projektów, aby spełnić cele polityki energetycznej w odniesieniu do integracji rynku i konkurencji, stabilności i bezpieczeństwa dostaw, elastyczności i solidności systemu, opłacalności i wartości dodanej projektu pod kątem zatrudnienia oraz liczby państw członkowskich, na które ma wpływ każdy projekt, oraz na jego komplementarność z innymi proponowanymi projektami i jego możliwości w zakresie stymulowania innowacyjności. Uwzględnia się wskaźniki, o których mowa w punkcie 5 załącznika V, umożliwiające analizę kosztów i korzyści projektu. W tym celu wskaźniki te można przedstawić w formie zharmonizowanych ram określonych przez Komisję. W przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II należną uwagę należy dodatkowo zwrócić na liczbę użytkowników objętych skutkami projektu, roczne zużycie energii oraz udział energii pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych na obszarze zajmowanym przez tych użytkowników.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Przy szeregowaniu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania najwyższy status nadaje się projektom, w których realizację zaangażowane jest co najmniej jedno państwo członkowskie, które ma poważne trudności związane ze stabilnością finansową lub jest zagrożone takimi trudnościami i/lub które wnioskowało lub otrzymało pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2012.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Agencja i grupy monitorują postępy w realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Grupy mogą składać wnioski o udzielenie dodatkowych informacji przekazywanych zgodnie z ust. 3, 4 i 5, weryfikować je na miejscu i zwoływać posiedzenia z udziałem odpowiednich stron. Grupy mogą też składać w Agencji wnioski o podjęcie środków ułatwiających realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2. Agencja i grupy monitorują postępy w realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Grupy mogą składać wnioski o udzielenie dodatkowych informacji przekazywanych zgodnie z ust. 3, 4 i 5, weryfikować je na miejscu i zwoływać posiedzenia z udziałem odpowiednich stron. Grupy mogą też składać w Agencji wnioski o podjęcie środków ułatwiających realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Każda decyzja grupy o przesłaniu wniosku podejmowana jest zwykłą większością głosów swoich członków.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) zestawienie dotychczas poniesionych kosztów oraz aktualne prognozy przyszłych kosztów związanych z realizacją projektu, któremu to zestawieniu towarzyszy analiza oraz opis porównania tych kosztów z kosztami szacunkowymi przewidzianymi we wstępnym planie realizacji;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(bb) wkład funduszy strukturalnych i innych funduszy unijnych w realizację projektu, w tym wkład inwestycji lub gwarancji Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) projekt został wyłączony z dziesięcioletniego planu rozwoju sieci;

skreślona

Uzasadnienie

Umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu rozwoju sieci nie powinno być warunkiem uznania tego projektu za „będący przedmiotem wspólnego zainteresowania”. W innym przypadku potencjalne projekty, które wnoszą znaczną wartość dodaną w skali Europy, ale nie są interesujące dla (co najmniej) jednego odnośnego państwa członkowskiego, nie zostałyby nigdy zrealizowane.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) poniesione koszty przekraczają o 30% szacunkowe koszty przewidziane w planie realizacji na ten sam okres, chyba że takie przekroczenie kosztów można należycie uzasadnić przyczynami niezależnymi od kierowników projektu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7a. Komisja przedkłada coroczne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów w oparciu o informacje, o których mowa w ust. 2-7.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Mając na względzie cel polegający na dotrzymaniu terminów określonych w art. 11 oraz zmniejszeniu obciążeń administracyjnych do celów realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, państwa członkowskie, w ciągu dziewięciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podejmują środki mające na celu uproszczenie procedur w zakresie ocen wpływu na środowisko. Środki te pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawodawstwa Unii.

4. Mając na względzie cel polegający na dotrzymaniu terminów określonych w art. 11 oraz zmniejszeniu obciążeń administracyjnych do celów realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, państwa członkowskie, w ciągu dziewięciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podejmują wiążące środki mające na celu uproszczenie procedur w zakresie ocen wpływu na środowisko. Środki te pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawodawstwa Unii.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja wydaje wytyczne na potrzeby wsparcia państw członkowski w zakresie określania odpowiednich środków oraz na potrzeby zapewnienia spójnego stosowania procedur dotyczących oceny wpływu na środowisko wymaganych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na mocy prawodawstwa unijnego.

W terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja wydaje wytyczne na potrzeby wsparcia państw członkowski w zakresie określania odpowiednich wiążących środków oraz na potrzeby zapewnienia spójnego stosowania procedur dotyczących oceny wpływu na środowisko wymaganych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na mocy prawodawstwa unijnego.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO energii elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i Komisji zastosowaną przez siebie metodykę, w tym także w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie opracowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO energii elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i Komisji, po konsultacjach z Europejską Agencją Środowiska oraz Europejską Siecią Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON), zastosowaną przez siebie metodykę, w tym także w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)–d) i w pkt 2 załącznika II.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO energii elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i Komisji zastosowaną przez siebie metodykę, w tym także w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie opracowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO energii elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i Komisji zastosowaną przez siebie metodykę, w tym także w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odnośnych scenariuszach rozwoju w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie opracowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku V.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Metodykę stosuje się do celów analizy kosztów i korzyści zgodnie z wszystkimi kolejnymi dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu do energii elektrycznej lub gazu przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

7. Metodykę stosuje się do celów analizy kosztów i korzyści zgodnie z wszystkimi kolejnymi dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci opracowanymi w odniesieniu do energii elektrycznej lub gazu przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 715/2009, a główne wyniki analizy kosztów i korzyści w odnośnych scenariuszach muszą być ujęte w procesie konsultacji oraz sprawozdaniu końcowym dotyczącym dziesięcioletnich planów rozwoju sieci.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Koszty inwestycyjne związane z projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącym do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II, ponoszą operatorzy systemów przesyłowych państw członkowskich, w których projekt generuje skutki pozytywne netto, a opłacają je użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za dostęp do sieci.

1. Koszty inwestycyjne związane z projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącym do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-e) i w pkt 2 załącznika II, ponoszą operatorzy systemów przesyłowych państw członkowskich, w których projekt generuje skutki pozytywne netto, a opłacają je użytkownicy sieci zgodnie z taryfami za dostęp do sieci.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizator projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącego do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, informuje na bieżąco wszystkie zainteresowane krajowe organy regulacyjne o postępach w zakresie danego projektu oraz o ustalonych kosztach i skutkach w związku z takim projektem. Niezwłocznie po osiągnięciu odpowiedniego stopnia zaawansowania przez projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, wybrany zgodnie z art. 3 i należący do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, organizator projektu przedstawia właściwym krajowym organom regulacyjnym wniosek w sprawie inwestycji, obejmujący transgraniczną alokację kosztów, wraz z:

Organizator projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącego do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-e) i pkt 2 załącznika II, informuje na bieżąco wszystkie zainteresowane krajowe organy regulacyjne o postępach w zakresie danego projektu oraz o ustalonych kosztach i skutkach w związku z takim projektem. Niezwłocznie po osiągnięciu odpowiedniego stopnia zaawansowania przez projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, wybrany zgodnie z art. 3 i należący do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-e) i pkt 2 załącznika II, organizator projektu przedstawia właściwym krajowym organom regulacyjnym wniosek w sprawie inwestycji, obejmujący transgraniczną alokację kosztów, wraz z:

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach decyzji o alokacji kosztów w ujęciu transgranicznym uwzględniane są związane z projektem koszty i korzyści dla zainteresowanych państw członkowskich o charakterze gospodarczym, społecznymi i środowiskowym, a także ewentualne potrzeby w zakresie wsparcia finansowego.

W ramach decyzji o alokacji kosztów w ujęciu transgranicznym uwzględniane są związane z projektem koszty i korzyści dla zainteresowanych państw członkowskich o charakterze gospodarczym, a także ewentualne potrzeby w zakresie wsparcia finansowego.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli koszty projektu są ujęte w taryfach sieciowych, dochód z wyceniania ograniczeń przesyłowych na liniach przesyłowych zawarty w projekcie odejmuje się od taryf sieciowych. Przy alokacji dochodu z wyceniania ograniczeń przesyłowych do poszczególnych taryf przesyłowych stosuje się te same proporcje, co w przypadku alokacji kosztów.

Uzasadnienie

Takie rozwiązanie może uprościć dyskusję na temat umownego podziału kosztów między poszczególnych orędowników projektu, ponieważ gwarantuje ono, że znaczna część dochodów zostanie rozdzielona proporcjonalnie do kosztów. Odwołuje się to do obaw krajowych organów regulacyjnych, dotyczących potencjalnego obciążania kosztami konsumentów krajowych, na czym mogą skorzystać konsumenci zagraniczni.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu w związku z opracowaniem, budową, eksploatacją lub utrzymaniem projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania należącego do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z wyjątkiem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, ponosi ryzyko przekraczające ryzyko ponoszone zwykle w związku z porównywalnym projektem infrastrukturalnym, które nie jest objęte wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, krajowe organy regulacyjne zapewniają przyznanie odpowiednich zachęt w związku z tym projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu w związku z opracowaniem, budową, eksploatacją lub utrzymaniem projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania należącego do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z wyjątkiem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, magazynów gazu ziemnego oraz instalacji skroplonego gazu ziemnego, ponosi ryzyko przekraczające ryzyko ponoszone zwykle w związku z porównywalnym projektem infrastrukturalnym, które nie jest objęte wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, krajowe organy regulacyjne zapewniają przyznanie odpowiednich zachęt w związku z tym projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

 

Zbiorników elektrowni szczytowo-pompowych, magazynów gazu ziemnego oraz instalacji skroplonego gazu ziemnego nie wolno traktować jako konsumentów końcowych przy uiszczaniu opłat za dostęp do sieci, tak aby nie zakłócić konkurencji wśród tego rodzaju instalacji.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Krajowe organy regulacyjne w sprawie przyznania takich zachęt podjęta zostaje z uwzględnieniem wyników analizy kosztów i korzyści przeprowadzonej z zastosowaniem metodyki opracowanej zgodnie z art. 12, w szczególności regionalnych i ogólnounijnych pozytywnych oddziaływań zewnętrznych generowanych przez projekt. Krajowe organy regulacyjne przeprowadzają dalszą analizę szczególnych rodzajów ryzyka ponoszonych przez organizatorów projektu, podjętych środków zmniejszających ryzyko i uzasadnienia takiego profilu ryzyka w kontekście pozytywnych skutków netto danego projektu w zestawieniu z rozwiązaniem alternatywnym o niższym poziomie ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane z nowymi technologiami przesyłu, zarówno lądowymi, jak i morskimi, ryzyko związane z niepełnym zwrotem kosztów oraz ryzyko związane z rozwojem.

2. Krajowe organy regulacyjne w sprawie przyznania takich zachęt podjęta zostaje z uwzględnieniem wyników analizy kosztów i korzyści przeprowadzonej z zastosowaniem metodyki opracowanej zgodnie z art. 12, w szczególności regionalnych i ogólnounijnych pozytywnych oddziaływań zewnętrznych generowanych przez projekt. Krajowe organy regulacyjne przeprowadzają dalszą analizę szczególnych rodzajów ryzyka ponoszonych przez organizatorów projektu, podjętych środków zmniejszających ryzyko i uzasadnienia takiego profilu ryzyka w kontekście pozytywnych skutków netto danego projektu w zestawieniu z rozwiązaniem alternatywnym o niższym poziomie ryzyka. Do kwalifikowalnych rodzajów ryzyka należy zwłaszcza ryzyko związane z nowymi technologiami przesyłu, zarówno lądowymi, jak i morskimi oraz ryzyko związane z rozwojem.

Uzasadnienie

W odniesieniu do projektów dotyczących przesyłu energii pomyślanych jako część regulacyjnej podstawy aktywów, krajowe organy regulacyjne i ramy UE zapewniają odpowiednie dochody i tym samym unikają ryzyka związanego z niepełnym zwrotem kosztów; w innym przypadku mogłoby to stanowić kosztowną gwarancję dla handlowych linii przesyłowych. Przy braku wiarygodności celem decydentów politycznych powinno być rozwianie takich obaw w drodze podniesienia wiarygodności, a nie oferowania wyższego zwrotu, by ograniczyć koszty ponoszone przez konsumentów.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) zasady dotyczące dodatkowego zwrotu z kapitału zainwestowanego w projekt; lub

(c) zasady dotyczące dodatkowego zwrotu z kapitału zainwestowanego w projekt lub dotyczące związanego z nim ryzyka; lub

Uzasadnienie

Jeżeli nastąpi wymiana i dalszy rozwój najlepszych wzorców w zakresie podejść regulacyjnych, a czynniki ryzyka będące poza kontrolą inwestorów zostaną uwzględnione, dokonywanie inwestycji w infrastrukturę przesyłową stanie się bardziej atrakcyjne dla szerszego grona podmiotów i możliwe będzie zmniejszenie zwrotów, których obecnie trzeba dokonywać, by przyciągnąć takie inwestycje.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) wytyczne oparte na najlepszych praktykach oceny ryzyka związanego z kapitałem zainwestowanym w realizację projektu; lub

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Komisja może wydawać wytyczne dotyczące zachęt, o których mowa w niniejszym artykule, na podstawie art. 18 ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

6. Komisja wydaje wytyczne dotyczące zachęt, o których mowa w niniejszym artykule, na podstawie art. 18 ust. 1–3 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2009. Komisja uwzględnia przy tym w szczególności zasady dotyczące dodatkowego zwrotu, o których mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego artykułu.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 załącznika II, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na badania i instrumentów finansowych zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 załącznika II, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na badania i instrumentów finansowych zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr .../... Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, biorąc pod uwagę:

 

- konieczność unikania wszelkich zakłóceń konkurencji, zwłaszcza pomiędzy projektami przyczyniającymi się do powstania tego samego priorytetowego korytarza Unii;

 

- fakt, że głównych źródłem finansowania będzie finansowanie prywatne lub finansowanie przez zainteresowane podmioty gospodarcze;

 

Wybór instrumentów finansowych musi być uzależniony od projektu. Nie wszystkie możliwości finansowania znajdują zastosowanie do każdego projektu.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na roboty budowlane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 6 lit. b) lub jeśli spełniają następujące kryteria:

2. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-e) i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na roboty budowlane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 6 lit. b) lub jeśli spełniają następujące kryteria:

Uzasadnienie

Rozsądne jest, by wszystkie priorytety w zakresie infrastruktury energetycznej – w tym przypadku infrastruktura elektryczna – kwalifikowały się do uzyskania finansowej pomocy Unii, dzięki czemu ujęte zostałyby też projekty związane z budową inteligentnych sieci.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) w świetle planu operacyjnego i innych ocen przeprowadzonych, szczególnie przez ewentualnych inwestorów lub kredytodawców, projekt nie jest ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie ekonomicznej zasadności projektu uwzględniana jest decyzja w sprawie zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym mowa w art. 14 ust. 3; oraz

(b) w świetle planu operacyjnego i innych ocen przeprowadzonych, szczególnie przez ewentualnych inwestorów lub kredytodawców, projekt nie jest ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie ekonomicznej zasadności projektu uwzględniana jest decyzja w sprawie zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym mowa w art. 14 ust. 3; lub organizator projektu może wyraźnie wykazać nieproporcjonalnie wysokie koszty finansowe lub niezdolność uzyskania dostępu do finansowania rynkowego ze względu na wyjątkowe trudności finansowe i gospodarcze, z jakimi borykają się państwa członkowskie w związku z realizacją całości lub części projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania; oraz

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział V a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rozdział Va – Procedura przyspieszona w państwach członkowskich doświadczających poważnych trudności lub nimi zagrożonych

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Infrastruktury energetyczne jako część programów dostosowawczych w dziedzinie makroekonomii

 

1. Pomoc techniczna udzielana przez Komisję państwom członkowskim, które mają poważne trudności związane ze stabilnością finansową lub są zagrożone takimi trudnościami, i/lub które wnioskowały lub otrzymały pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../2012, obejmuje konsultacje z krajowymi właściwymi organami tych państw oraz z organizatorami projektów w celu:

 

a) przyspieszenia realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wyszczególnionych w wykazie zawartym w art. 3 zgodnie z kryteriami pilności określonymi w art. 4 ust. 4;

 

b) zbadania wszelkich dostępnych sposobów złagodzenia warunków finansowania obowiązujących wobec różnych zaangażowanych stron zainteresowanych.

 

2. W celu zastosowania ust. 1 lit. a) okresy określone w art. 10 ust. 3, art. 11 oraz art. 13 ust. 5 i 6 mogą zostać skrócone.

 

3. Publiczny udział właściwych zainteresowanych stron nie jest osłabiany przez bardziej napięte ramy czasowe.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(aa) wkładu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w osiągnięcie celów strategii Unii na rzecz wzrostu i zatrudnienia;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) środków zaangażowanych i wypłaconych przez Unię na rzecz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”] w zestawieniu z łączną wartością finansowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

(b) środków zaangażowanych i wypłaconych przez Unię na rzecz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z jednej strony zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../... ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”] oraz z drugiej strony z funduszami strukturalnymi, w zestawieniu z łączną wartością finansowanych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – punkt 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

(3) Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego, zakończenie izolacji wyspowych systemów elektrycznych i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 2 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: regionalne połączenia gazowe pomiędzy regionem Morza Bałtyckiego, Morzem Adriatyckim i Egejskim oraz Morzem Czarnym, mające w szczególności zwiększyć dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu;

(2) Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: regionalne połączenia gazowe pomiędzy regionem Morza Bałtyckiego, Morzem Adriatyckim i Egejskim, Morzem Czarnym oraz wschodnim regionem Morza Śródziemnego, mające w szczególności zwiększyć dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 4 – punkt 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Autostrady elektroenergetyczne: pierwsze autostrady elektroenergetyczne do roku 2020 w ramach budowy systemu autostrad elektroenergetycznych w całej Unii;

(11) Autostrady elektroenergetyczne: pierwsze autostrady elektroenergetyczne do roku 2020 w ramach budowy systemu autostrad elektroenergetycznych w całej Unii, w szczególności łączących regiony, które mają duży potencjał w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i jej magazynowania;

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja 2 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1a) Każdy zarządzający projektem może przedłożyć członkom odpowiedniej grupy ocenę projektu w odniesieniu do wkładu w realizację priorytetów określonych w załączniku I, spełnienia odpowiednich kryteriów określonych w art. 6 oraz wszelkie inne informacje pomocne w ocenie projektu, a jeżeli projekt spełnia kryteria określone w art. 4 załącznika II oraz w załączniku III, odpowiednia grupa musi, w terminie 6 miesięcy, wydać uzasadnioną opinię w sprawie prawdopodobnego zakwalifikowania projektu jako projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) Proponowane projekty dotyczące przesyłu energii elektrycznej wchodzące w zakres kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a) i b) muszą podlegać kontroli i przeglądowi ze strony odpowiednich grup, zaproponowanych ewentualnie przez zainteresowane strony, jeżeli spełniają co najmniej kryteria określone w art. 4 ust. 1 i 2 lit a) oraz w załączniku II pkt 1.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podczas oceny proponowanych projektów dotyczących energii elektrycznej i gazu, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, każda grupa, bez uszczerbku dla przepisów pkt 4, bierze pod uwagę analizę przeprowadzoną zgodnie z przepisami art. 12 ust. 7 w odniesieniu do proponowanych projektów dotyczących energii elektrycznej i gazu, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II w najnowszym dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci gazowej i energii elektrycznej, opracowanym przez ENTSO energii elektrycznej i gazu zgodnie z art. 8 rozporządzeń (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009.

Podczas oceny proponowanych projektów dotyczących energii elektrycznej i gazu, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-e) i pkt 2 załącznika II, każda grupa, bez uszczerbku dla przepisów pkt 4, bierze pod uwagę analizę przeprowadzoną zgodnie z przepisami art. 12 ust. 7 w odniesieniu do proponowanych projektów dotyczących energii elektrycznej i gazu, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-e) i pkt 2 załącznika II w najnowszym dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci gazowej i energii elektrycznej, opracowanym przez ENTSO energii elektrycznej i gazu zgodnie z art. 8 rozporządzeń (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu włączenie inteligentnych sieci.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 4 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) w przypadku składowania energii elektrycznej – projekt zapewnia pojemność magazynową pozwalającą na wytworzenie energii elektrycznej netto w ilości przynajmniej 500 GWh rocznie;

(b) w przypadku składowania energii elektrycznej – projekt zapewnia pojemność magazynową pozwalającą na wytworzenie energii elektrycznej netto w ilości przynajmniej 500 GWh rocznie lub [x]% energii elektrycznej wytwarzanej rocznie przez dane państwo członkowskie, wybierając niższą wartość;

Uzasadnienie

500 GWh jest w niektórych państwach członkowskich bardzo znaczącą ilością, i w związku z tym pomocne może okazać się również ustalenie odsetka energii elektrycznej wytwarzanej rocznie.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) w przypadku składowania gazu lub skroplonego/sprężonego gazu ziemnego – projekt ma na celu zapewnienie dostaw, bezpośrednio lub pośrednio, do przynajmniej dwóch państw członkowskich lub zapewnienie zgodności z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na poziomie krajowym stosownie do art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

(d) w przypadku składowania gazu lub skroplonego/sprężonego gazu ziemnego – projekt ma na celu zapewnienie bezpośrednich dostaw, lub wykazuje możliwości zapewnienia pośrednich dostaw do przynajmniej dwóch państw członkowskich, lub zapewnienie zgodności z normą infrastrukturalną (zasada N-1) na poziomie krajowym stosownie do art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 994/2010;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 5 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) W przypadku energii elektrycznej: scenariusze dotyczące popytu, zdolności wytwórczych, z podziałem na rodzaje paliwa (biomasa, energia geotermalna, hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, paliwa stałe, energia wiatrowa, fotowoltaiczna energia słoneczna, skoncentrowana energia słoneczna, inne technologie odnawialne) oraz ich lokalizacji geograficznej, cen paliw (w tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich istotnych nowych projektów wytwórczych (w tym dotyczących zdolności w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla), magazynowych i przesyłowych, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

(a) W przypadku energii elektrycznej: scenariusze dotyczące popytu (zarówno w państwach członkowskich, jak i w sąsiadujących państwach trzecich), zdolności wytwórczych, z podziałem na rodzaje paliwa (biomasa, energia geotermalna, hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, paliwa stałe, energia wiatrowa, fotowoltaiczna energia słoneczna, skoncentrowana energia słoneczna, inne technologie odnawialne) oraz ich lokalizacji geograficznej, cen paliw (w tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich istotnych nowych projektów wytwórczych (w tym dotyczących zdolności w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla), magazynowych i przesyłowych, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 5 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) W przypadku energii elektrycznej: scenariusze dotyczące popytu, zdolności wytwórczych, z podziałem na rodzaje paliwa (biomasa, energia geotermalna, hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, paliwa stałe, energia wiatrowa, fotowoltaiczna energia słoneczna, skoncentrowana energia słoneczna, inne technologie odnawialne) oraz ich lokalizacji geograficznej, cen paliw (w tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich istotnych nowych projektów wytwórczych (w tym dotyczących zdolności w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla), magazynowych i przesyłowych, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

(a) W przypadku energii elektrycznej: scenariusze dotyczące popytu, zdolności wytwórczych, z podziałem na rodzaje paliwa (biomasa, energia geotermalna, hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, paliwa stałe, energia wiatrowa, fotowoltaiczna energia słoneczna, skoncentrowana energia słoneczna, inne technologie odnawialne) oraz ich lokalizacji geograficznej, cen paliw (w tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich istotnych nowych projektów wytwórczych (w tym dotyczących zdolności w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla) i związanych z możliwościami magazynowania energii elektrycznej oraz projektów magazynowych i przesyłowych, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5b) Przeprowadzając analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 13 ust. 4 lit. a), zarządzający projektem zastosuje premię z tytułu ryzyka do stawek rabatowych. Wspomniana premia z tytułu ryzyka jest ustalana przez zarządzającego projektem po konsultacjach z odnośnymi zainteresowanymi stronami w oparciu o informacje określone w załączniku VI art. 4.

Uzasadnienie

Zarządzający projektem doda do zharmonizowanych stawek rabatowych premię z tytułu ryzyka, odzwierciedlającą atrakcyjność projektów dla zainteresowanych stron, w szczególności dla obywateli.

PROCEDURA

Tytuł

Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE

Odsyłacze

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

15.11.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Philippe Lamberts

29.11.2011

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2012

30.5.2012

 

 

Data przyjęcia

31.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

2

Posłowie obecni w trakcie głosowania końcowego

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępca(-y) obecny(-i) w trakcie głosowania końcowego

Sophie Auconie, Thijs Berman, Philippe De Backer, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Margrete Auken

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (9.5.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Poc

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wstęp

W dniu 19 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Jego celem jest dopilnowanie, by strategiczne sieci energetyczne i instalacje składowania w UE zostały ukończone do 2020 r. Niniejsze rozporządzenie ma w szczególności na celu pełną integrację wewnętrznego rynku energii, miedzy innymi przez zagwarantowanie, że żadne państwo członkowskie nie będzie odizolowane od sieci europejskiej.

Przyczynia się ono do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, gdyż umożliwia Unii realizację strategicznych celów do 2020 r., przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i solidarności między państwami członkowskimi.

Zgodnie z postulatem zawartym w komunikacie Komisji pt. „Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie” należy dokonać przeglądu obecnej polityki w dziedzinie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), wzmocnić ją nowymi instrumentami polityki w zakresie infrastruktury energetycznej, przyspieszyć i odpowiednio finansować.

Finansowanie

W ciągu następnych dziesięciu lat budowa gazociągów i sieci elektroenergetycznych będzie wymagała ok. 200 mld EUR. A dokładniej: 140 mld EUR na systemy do przesyłu energii elektrycznej wysokiego napięcia, na składowanie oraz aplikacje dla inteligentnych sieci, 70 mld EUR na gazociągi, składowanie, terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG) i infrastrukturę zwrotnego przepływu gazu, a ponadto 2,5 mld EUR na infrastrukturę transportu CO2.

Oznacza to, że konieczne jest znaczące zwiększenie obecnych poziomów inwestowania. W porównaniu z latami 2000-2010 skutkowałoby to 30% wzrostem inwestycji w sektorze gazu oraz 100% wzrostem w sektorze energii elektrycznej w porównaniu z tym samym okresem.

Określenie problemów

Problemy dotyczące procedur przyznawania pozwoleń i sprzeciwu społecznego należą do głównych czynników utrudniających terminową realizację projektów z zakresu infrastruktury energetycznej, w szczególności projektów dotyczących napowietrznych linii energetycznych.

Procedury administracyjne są skomplikowane i nieefektywne, szczególnie w kwestii organizacji procedur i zakresów uprawnień zaangażowanych stron, pozostają rozczłonkowane oraz nie przewidują jasnych terminów i odpowiednio wczesnego planowania i koordynacji wdrażania unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Sprzeciw ze strony społeczności, której dotyczą projekty, odnosi się do braku pewności w kwestii wartości dodanej projektów, rzeczywistych lub postrzeganych skutków dla środowiska i krajobrazu, kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, późnego i niewystarczającego zaangażowania opinii publicznej i zainteresowanych stron.

W niektórych państwach członkowskich pojawiają się również spekulacje polityczne lub dotyczące własności w związku z procedurami przyznawania pozwoleń na inwestycje infrastrukturalne.

Oddziaływanie na środowisko

Planowana obecnie infrastruktura energetyczna musi być spójna z długoterminowymi celami UE w zakresie klimatu i energii oraz z ich realizacją w ramach poszczególnych krajowych politycznych strategii energetycznych. Podczas planowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury energetycznej należy w pełni uwzględniać zasadę ostrożności.

Wniosek ma na celu uwzględnienie wymogów ochrony środowiska w kontekście infrastruktury energetycznej. Priorytetem mają być źródła energii, które nie powodują kosztów społecznych i środowiskowych.

Oprócz kosztów kapitałowych i operacyjnych tworzenie, obsługiwanie i likwidowanie infrastruktury energetycznej generuje znaczne koszty środowiskowe, które należy uwzględnić w analizie kosztów i korzyści przy zastosowaniu oceny kosztów cyklu życia. Konieczna jest wnikliwa ocena oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury energetycznej, aby oszacować istotne zagrożenia przy uwzględnieniu lokalnych i regionalnych uwarunkowań środowiskowych.

Przejrzystość i udział społeczeństwa

Dzięki nowym przepisom obywatele będą mieli lepszą możliwość uczestniczenia w danym projekcie i wypowiedzenia się na jego temat. Rozporządzenie stanowi, że obywatele muszą być angażowani na bardzo wczesnym etapie procedury przyznawania pozwoleń. Stanowi ono również, że należy to uczynić, zanim wykonawca projektu złoży formalny wniosek o przyznanie pozwolenia. W ten sposób można uwzględnić obawy obywateli jeszcze na etapie planowania projektu. W wielu państwach członkowskich popularną praktyką jest organizowanie konsultacji publicznych po przekazaniu dossier odpowiedniemu organowi.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania

W tym celu Komisja określiła 12 priorytetowych korytarzy i obszarów obejmujących sieci przesyłu energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej i dwutlenku węgla. Proponuje ona system „ wspólnego zainteresowania” dla projektów, które przyczyniają się do realizacji tych priorytetów i które uzyskały to oznaczenie. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny korzystać z szybszej procedury przyznawania pozwoleń, która nie powinna trwać dłużej niż trzy lata.

Zalecenia sprawozdawcy

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje propozycje dotyczące przyspieszenia procedur decyzyjnych dotyczących przyznawania pozwoleń na budowę infrastruktury oraz nowe przepisy, dzięki którym obywatele będą mieli lepszą możliwość uczestniczenia w danym projekcie i wypowiedzenia się na jego temat.

Nie ma jednak możliwości zwolnienia projektów infrastrukturalnych z przestrzegania przepisów środowiskowych i zgodnie z art. 11 TFUE we wniosku trzeba uwzględnić aktualne wymogi ochrony środowiska obowiązujące w kontekście infrastruktury energetycznej.

Należy ponadto zapewnić wysokiej jakości debatę publiczną oraz odpowiednie uwzględnienie europejskich przepisów środowiskowych.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej infrastruktury energetycznej i instalacji nowej ma istotne znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, które obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego rynku energetycznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 20 % oraz osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r. Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050.

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej infrastruktury energetycznej i instalacji nowej ma istotne znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, które obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego rynku energetycznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 20 % oraz osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r. Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050 i w tym samym okresie przygotować ją do połączenia regionów, które mają dużą zdolność do produkcji energii odnawialnej i duży potencjał magazynowania energii elektrycznej. Te cele energetyczne i klimatyczne powinny zostać zrealizowane w możliwie najbardziej opłacalny sposób.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Najlepszą infrastrukturą – pod względem ekologicznym, społecznym i gospodarczym – jest istniejąca infrastruktura, której nie trzeba budować. Dlatego też kluczowe znaczenie ma efektywność energetyczna. Należy w pełni uwzględnić potencjalny wpływ zaproponowanej przez Komisję dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (procedura w toku) na ograniczanie zapotrzebowania na przyszłą infrastrukturę.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest podmiotem prawnym określonym w dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz w dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje rozdrobniony ze względu na niewystarczające połączenia między krajowymi sieciami energetycznymi. Ogólnounijne, zintegrowane sieci mają jednak istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnego i sprawnie działającego zintegrowanego rynku promującego wzrost, zatrudnienie i zrównoważony rozwój.

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest podmiotem prawnym określonym w dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz w dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje rozdrobniony ze względu na niewystarczające połączenia między krajowymi sieciami energetycznymi. Ogólnounijne, zintegrowane sieci i wykorzystanie infrastruktury inteligentnych sieci umożliwiającej zwiększenie efektywności energetycznej oraz integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii mają jednak istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnego i sprawnie działającego zintegrowanego rynku promującego zasobooszczędny wzrost, zatrudnienie i zrównoważony rozwój.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Modernizacja unijnej infrastruktury energetycznej jest konieczna dla zwiększenia jej odporności na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, niekorzystne skutki zmiany klimatu i zagrożenia dla jej bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do europejskiej infrastruktury krytycznej, o której mowa w dyrektywie Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, jak również w celu zapobiegania tego rodzaju zjawiskom.

(8) Modernizacja unijnej infrastruktury energetycznej jest konieczna dla zwiększenia jej odporności na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, niekorzystne skutki zmiany klimatu i zagrożenia dla jej bezpieczeństwa, szczególnie w odniesieniu do europejskiej infrastruktury krytycznej, o której mowa w dyrektywie Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, jak również w celu zapobiegania tego rodzaju zjawiskom, dzięki zdecentralizowanej strukturze, której celem jest zapewnienie samowystarczalności energetycznej lokalnych terytoriów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Potrzeby inwestycyjne do roku 2020 w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu o znaczeniu europejskim oceniane są na ok. 200 mld EUR. Znaczne wzrost wolumenu inwestycji w porównaniu do tendencji odnotowywanych w przeszłości oraz pilna potrzeba realizacji priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej wymagają nowego podejścia w zakresie regulacji i finansowania infrastruktury energetycznej, zwłaszcza infrastruktury o charakterze transgranicznym.

(11) Potrzeby inwestycyjne do roku 2020 w zakresie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu o znaczeniu europejskim oceniane są na ok. 200 mld EUR. Znaczne wzrost wolumenu inwestycji w porównaniu do tendencji odnotowywanych w przeszłości oraz pilna potrzeba realizacji priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej wymagają nowego podejścia w zakresie regulacji i finansowania infrastruktury energetycznej, zwłaszcza infrastruktury o charakterze transgranicznym. Podejście to powinno jednak uwzględniać istniejące w UE mechanizmy konsolidacji fiskalnej, przyznawać pierwszeństwo projektom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania przedstawiającym prawdziwą europejską wartość dodaną i rozpoznawać przypadki, w których to organy państw członkowskich i rynki powinny interweniować.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Wyznaczanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno opierać się na wspólnych, przejrzystych i obiektywnych kryteriach w świetle ich wkładu w cele polityki energetycznej. Zaproponowane projekty dotyczące energii elektrycznej i gazu powinny stanowić część najbardziej aktualnego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci. Taki plan powinien uwzględniać szczególnie konkluzje szczytu Rady Europejskiej z dnia 4 lutego odnośnie do konieczności zintegrowania peryferyjnych rynków energii.

(15) Wyznaczanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno być zgodne ze wspólnymi, przejrzystymi i obiektywnymi kryteriami w świetle ich wkładu w cele polityki energetycznej. Projekty dotyczące energii elektrycznej i gazu powinny stanowić część najbardziej aktualnego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci. Taki plan powinien uwzględniać szczególnie konkluzje szczytu Rady Europejskiej z dnia 4 lutego odnośnie do konieczności zintegrowania peryferyjnych rynków energii i określać wykorzystanie infrastruktury inteligentnych sieci.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Strony trzecie, które chcą inwestować w tej dziedzinie, powinny mieć możliwość ubiegania się o finansowanie i otrzymania go dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Ponadto w przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należy też zachęcać do partnerstwa między stronami trzecimi a organami rządowymi.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu krajowym, który zapewni im szybką obsługę administracyjną. Właściwe organy uznają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania za projekty leżące w interesie publicznym. Projektom mającym negatywny wpływ na środowisko należy przyznawać pozwolenia z powodów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w dyrektywach 92/43/WE i 2000/60/WE.

(20) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu krajowym, który zapewni im szybką obsługę administracyjną. Właściwe organy uznają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania za projekty leżące w interesie publicznym. Projektom mającym negatywny wpływ na środowisko należy przyznawać pozwolenia z powodów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, jedynie gdy zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w dyrektywach 92/43/EWG i 2000/60/WE. Należy określić przypadki, w których infrastruktura mogłaby zostać ograniczona za pośrednictwem polityki efektywności energetycznej, istniejąca infrastruktura krajowa i transgraniczna może zostać udoskonalona lub zmodernizowana oraz potrzebna jest nowa infrastruktura, która może zostać zbudowana obok już istniejącej infrastruktury energetycznej lub transportowej, zgodnie z hierarchią znaczenia oraz z myślą o opłacalności.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Pomimo istnienia ustanowionych norm dotyczących udziału społeczeństwa w procedurach podejmowania decyzji w zakresie środowiska naturalnego, konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia najwyższych możliwych norm przejrzystości oraz udziału społeczeństwa we wszystkich istotnych kwestiach procesu przyznawania pozwoleń dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(22) Pomimo istnienia ustanowionych norm dotyczących udziału społeczeństwa w procedurach podejmowania decyzji w zakresie środowiska naturalnego, konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia najwyższych możliwych norm przejrzystości oraz odpowiedniego udziału społeczeństwa we wszystkich istotnych kwestiach procesu przyznawania pozwoleń dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez przyspieszenie przyznawania pozwoleń i stymulację udziału społeczeństwa;

b) ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez przyspieszenie przyznawania pozwoleń i ustanowienie minimalnych wymogów w odniesieniu do udziału społeczeństwa;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wykaz jest weryfikowany i aktualizowany zależnie od potrzeby w odstępach dwuletnich. Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

1. Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, ustanawia ogólnounijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, klasyfikując je w kolejności ważności. Wykaz jest weryfikowany i aktualizowany zależnie od potrzeby w odstępach dwuletnich. Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r. Tworząc ogólnounijny wykaz, Komisja uwzględnia także szczególne cechy małych wyspiarskich państw członkowskich i realizuje projekty, aby zagwarantować, że żadne z państw członkowskich nie zostanie wyłączone z europejskich sieci gazowych i elektroenergetycznych po 2015 r. lub jego bezpieczeństwo energetyczne nie będzie zagrożone brakiem odpowiednich połączeń. Ogólnounijny wykaz obejmuje również takie projekty.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na potrzeby wyznaczania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Komisja ustanawia grupy regionalne (zwane dalej „grupami”) określone w pkt 1 załącznika III w oparciu o każdy priorytetowy korytarz i obszar oraz odpowiadający każdej z nich zasięg geograficzny określony w załączniku I.

2. Na potrzeby wyznaczania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Komisja ustanawia dwanaście grup regionalnych (zwanych dalej „grupami”) w oparciu o każdy priorytetowy korytarz i obszar oraz odpowiadający każdej z nich zasięg geograficzny określony w załączniku I. Skład każdej grupy opiera się na zasadach określonych w pkt 1 załącznika III. Każda grupa prowadzi swoją działalność na podstawie wcześniej ustalonego zakresu uprawnień lub regulaminu, uwzględniając wszelkie dostarczane przez Komisję wytyczne w tym zakresie.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każda grupa sporządza własny proponowany wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 załącznika III, stosownie do ich wkładu w realizację priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I oraz ich zgodności z kryteriami określonymi w art. 4. Każdy indywidualny wniosek dotyczący projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga zgody państw członkowskich, do terytorium których się odnosi.

3. Każda grupa przyjmuje własny regionalny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, sporządzany zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 załącznika III, stosownie do ich wkładu w realizację priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I oraz ich zgodności z kryteriami określonymi w art. 4. Każdy indywidualny wniosek dotyczący projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga zgody państw członkowskich, do terytorium których się odnosi.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej i gazu, należących do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, Agencja, w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania proponowanych wykazów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określonych w ust. 4 akapit pierwszy, przedłoży Komisji opinię w sprawie propozycji wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnego stosowania kryteriów określonych w art. 4 dla wszystkich grup, oraz wyniki analizy przeprowadzonej przez ENTSO energii elektrycznej i gazu zgodnie z pkt 2 ppkt 6 załącznika III.

5. W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej i gazu, należących do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, Agencja, w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania proponowanych wykazów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określonych w ust. 4 akapit pierwszy, przedłoży Komisji opinię w sprawie propozycji wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnego stosowania kryteriów określonych w art. 4 dla wszystkich grup, oraz wyniki analizy przeprowadzonej przez ENTSO energii elektrycznej i gazu zgodnie z pkt 2 ppkt 6 załącznika III. Komisja finalizuje wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przedstawiając szczegółową analizę swojej decyzji w odniesieniu do każdego projektu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) projekt wpisuje się w cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch państw członkowskich, przebiegając bezpośrednio przez granicę jednego lub większej liczby państw członkowskich lub poprzez usytuowanie na terytorium jednego państwa członkowskiego przy jednoczesnych istotnych skutkach transgranicznych określonych w pkt 1 załącznika IV;

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch państw członkowskich, jeśli przebiega bezpośrednio przez lądową lub morską granicę jednego lub większej liczby państw członkowskich lub jeśli jest usytuowany na terytorium jednego państwa członkowskiego, lecz mimo to ma istotne skutki transgraniczne, lub w przypadku wzmocnienia wewnętrznego projekt ma pewne znaczenie dla danego transgranicznego połączenia międzysystemowego, jak określono w pkt 1 załącznika IV, lub jeśli projekt ten ma na celu połączenie wysp i peryferyjnych regionów z regionami centralnymi Unii;

Uzasadnienie

Zgodnie z rozwojem odnawialnych źródeł energii należy wspierać integrację odnawialnej produkcji energii elektrycznej w projektach wewnętrznego wzmacniania przesyłu, jeśli wpływają one na transgraniczne zdolności przesyłowe zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku IV.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w przypadku projektów dotyczących przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, dany projekt powinien w znacznym stopniu spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów szczególnych:

a) w przypadku projektów dotyczących przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, dany projekt powinien przyczyniać się do zrównoważoności i w znacznym stopniu spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów szczególnych:

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– integracja rynku, konkurencja i elastyczność systemu;

integracja rynku, m.in. przez likwidowanie odizolowania niektórych regionów w Unii Europejskiej; konkurencja i elastyczność systemu;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

stabilność, m.in. poprzez przesył wytwarzanej energii odnawialnej do głównych ośrodków poboru i składowisk;

włączenie energii odnawialnej do sieci oraz przesył wytwarzanej energii odnawialnej do głównych ośrodków poboru i składowisk;

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

interoperacyjność i bezpieczna eksploatacja systemu;

bezpieczeństwo dostaw, m.in. dzięki interoperacyjności, i bezpieczna oraz niezawodna eksploatacja systemu, zwłaszcza przez poprawę obecnej stabilności przesyłu, zwiększenie odporności na awarie elektroenergetyczne i zapewnienie włączenia przerywanej produkcji energii;

Uzasadnienie

Wyszczególnienie głównych celów, które mają zostać zrealizowane dzięki bezpieczeństwu dostaw. Bardziej szczegółowa definicja bezpieczeństwa dostaw jest niezbędna dla lepszego zrozumienia problemu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– duża zdolność do produkcji energii odnawialnej i duży potencjał magazynowania;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku projektów dotyczących gazu, należących do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, dany projekt powinien w znacznym stopniu spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów szczególnych:

b) w przypadku projektów dotyczących gazu, należących do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, dany projekt powinien przyczyniać się do zrównoważoności i w znacznym stopniu spełniać przynajmniej jedno z następujących kryteriów szczególnych:

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– integracja rynku, interoperacyjność i elastyczność systemu;

integracja rynku, m.in. przez likwidowanie odizolowania niektórych regionów w Unii Europejskiej; interoperacyjność i elastyczność systemu;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– konkurencja, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców i dróg dostaw;

– konkurencja, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, dróg dostaw i dostawców;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– stabilność;

skreślone

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w przypadku projektów dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych, należących do kategorii określonej w pkt 1 lit. e) załącznika II, dany projekt powinien w znacznym stopniu spełniać następujące funkcje szczególne:

c) w przypadku projektów dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych, należących do kategorii określonej w pkt 1 lit. e) załącznika II, dany projekt powinien przyczyniać się do zrównoważoności i w znacznym stopniu spełniać następujące funkcje szczególne:

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy, należących do kategorii określonych w pkt 3 załącznika II, dany projekt powinien w znacznym stopniu spełniać następujące trzy kryteria szczególne:

d) w przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy, należących do kategorii określonych w pkt 3 załącznika II, dany projekt powinien przyczyniać się do zrównoważoności i w znacznym stopniu spełniać następujące trzy kryteria szczególne:

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) w przypadku projektów dotyczących przesyłu dwutlenku węgla, należących do kategorii określonych w pkt 4 załącznika II, dany projekt powinien w znacznym stopniu spełniać trzy następujące kryteria szczególne:

e) w przypadku projektów dotyczących przesyłu dwutlenku węgla, należących do kategorii określonych w pkt 4 załącznika II, dany projekt powinien przyczyniać się do zrównoważoności i w znacznym stopniu spełniać trzy następujące kryteria szczególne:

Uzasadnienie

Kryterium zrównoważoności nie powinno być dobrowolne. Zrównoważone podejście pomoże UE zrealizować cele w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po roku zaliczenia do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z art. 4, organizatorzy projektu przedstawiają sprawozdanie roczne dla każdego projektu należącego do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II – Agencji lub, w przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 3 i 4 załącznika II – odpowiedniej grupie. W sprawozdaniu przedstawia się szczegółowo:

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po roku zaliczenia do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z art. 4, organizatorzy projektu przedstawiają sprawozdanie roczne dla każdego projektu należącego do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II – Komisji i Agencji lub, w przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 3 i 4 załącznika II – odpowiedniej grupie. W sprawozdaniu przedstawia się szczegółowo:

Uzasadnienie

W trosce o przejrzystość Komisja powinna być informowana o treści skonsolidowanego sprawozdania przedstawianego przez Agencję zgodnie z ust. 4.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku, gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może wyznaczyć europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

1. W przypadku gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może wyznaczyć, w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi, europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Europejski koordynator wybierany jest na podstawie posiadanego doświadczenia w zakresie szczególnych zadań powierzanych mu w związku z danymi projektami.

3. Europejski koordynator wybierany jest, w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi, na podstawie posiadanego doświadczenia w zakresie szczególnych zadań powierzanych mu w związku z danymi projektami.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania otrzymują status najwyższej możliwej wagi w skali krajowej i są traktowane jako takie w ramach procedur przyznawania pozwoleń w przypadku i w trybie, w jakim takie traktowanie jest przewidziane w ustawodawstwie krajowym dotyczącym odpowiedniego rodzaju infrastruktury energetycznej.

1. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania otrzymują status najwyższej możliwej wagi w skali krajowej i są traktowane jako takie w ramach procedur planowania regionalnego i przestrzennego, przyznawania pozwoleń, oceny wpływu na środowisko i strategicznej oceny środowiska w przypadku i w trybie, w jakim takie traktowanie jest przewidziane w ustawodawstwie krajowym dotyczącym odpowiedniego rodzaju infrastruktury energetycznej.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja wydaje wytyczne na potrzeby wsparcia państw członkowski w zakresie określania odpowiednich środków oraz na potrzeby zapewnienia spójnego stosowania procedur dotyczących oceny wpływu na środowisko wymaganych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na mocy prawodawstwa unijnego.

W terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja wydaje wytyczne na potrzeby wsparcia państw członkowskich w zakresie określania i wdrażania odpowiednich środków oraz na potrzeby zapewnienia spójnego stosowania procedur dotyczących oceny wpływu na środowisko wymaganych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na mocy prawodawstwa unijnego, a także kontroluje ich stosowanie.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) tryb skoordynowany: decyzja kompleksowa może obejmować większą liczbę prawnie wiążących decyzji indywidualnych wydanych przez właściwy organ i inne zainteresowane organy. Właściwy organ ustala, dla każdego przypadku, uzasadniony termin na wydanie decyzji indywidualnej. Właściwy organ może podjąć decyzję indywidualną w imieniu innego zainteresowanego organu krajowego w przypadku, gdy taka decyzja danego organu nie została wydana w terminie i brak jest wystarczającego uzasadnienia dla takiego opóźnienia. Właściwy organ może uchylić decyzję indywidualną innego organu krajowego w przypadku, gdy uzna ją za niewystarczająco popartą dowodami przedstawionymi przez zainteresowany organ. Właściwy organ zapewnia przestrzeganie odpowiednich wymogów przepisów międzynarodowych i unijnych i musi odpowiednio uzasadnić swoją decyzję.

b) tryb skoordynowany: decyzja kompleksowa może obejmować większą liczbę prawnie wiążących decyzji indywidualnych wydanych przez właściwy organ i inne zainteresowane organy. Właściwy organ ustala, dla każdego przypadku, uzasadniony termin na wydanie decyzji indywidualnej. Właściwy organ może podjąć decyzję indywidualną w imieniu innego zainteresowanego organu krajowego w przypadku, gdy taka decyzja danego organu nie została wydana w terminie i brak jest wystarczającego uzasadnienia dla takiego opóźnienia. Właściwy organ może uchylić decyzję indywidualną innego organu krajowego w przypadku, gdy uzna ją za niewystarczająco popartą dowodami przedstawionymi przez zainteresowany organ. Właściwy organ zapewnia przestrzeganie odpowiednich wymogów przepisów międzynarodowych i unijnych i musi odpowiednio uzasadnić swoją decyzję oraz podać do wiadomości publicznej decyzję i jej uzasadnienie wraz z istotnymi dowodami.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) tryb zbiorowy: decyzja kompleksowa może obejmować większą liczbę prawnie wiążących decyzji indywidualnych wydanych przez właściwy organ i inne zainteresowane organy. Właściwy organ w porozumieniu z innymi zainteresowanymi organami ustala dla każdego przypadku uzasadniony termin, w którym decyzja indywidualna może zostać wydana, jak również związany z tym łączny termin na przyznanie pozwoleń. Właściwy organ monitoruje przestrzeganie terminów przez zainteresowane organy. W przypadku gdy można się spodziewać, że decyzja danego organu nie zostanie wydana w terminie organ ten powiadamia o tym właściwy organ i załącza uzasadnienie dla takiego opóźnienia.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku projektów mogących mieć znaczące negatywne skutki transgraniczne w jednym lub większej liczbie sąsiadujących państw członkowskich, do których ma zastosowanie art. 7 dyrektywy 85/337/EWG i konwencja z Espoo, odpowiednie informacje zostają udostępnione właściwemu organowi sąsiadującego państwa członkowskiego. Właściwy organ sąsiadującego państwa członkowskiego określa, czy chciałby uczestniczyć w określonych procedurach konsultacji społecznej.

6. W przypadku projektów mogących mieć znaczące negatywne skutki transgraniczne w jednym lub większej liczbie sąsiadujących państw członkowskich, do których ma zastosowanie art. 7 dyrektywy 2001/42/WE, art. 7 dyrektywy 85/337/EWG lub konwencja z Espoo, odpowiednie informacje zostają udostępnione właściwemu organowi sąsiadującego państwa członkowskiego. Właściwy organ sąsiadującego państwa członkowskiego określa, czy chciałby uczestniczyć w określonych procedurach konsultacji społecznej.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Państwa członkowskie ustanawiają mechanizm kompensacyjny dla gmin dotkniętych realizacją projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz innych krajowych projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej.

Uzasadnienie

Ten prosty instrument może znacznie skrócić czas trwania procedur przyznawania pozwoleń bez naruszania zasady pomocniczości UE i uprawnień władz lokalnych, ponieważ w sposób pośredni wpływa on na fazę planowania przestrzennego, która jest przeważnie odpowiedzialna za opóźnienia w procedurach przyznawania pozwoleń. Kompensata finansowa to skuteczne narzędzie służące motywacji władz lokalnych (gmin) do niesprzeciwiania się umieszczaniu infrastruktury w dokumentacji planowania przestrzennego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. W państwach członkowskich, w których części procesu przyznawania pozwoleń, w tym procedury dotyczące planowania przestrzennego i oceny wpływu na środowisko, nie prowadzą do wydania prawnie wiążącego pozwolenia, właściwe organy są zobowiązane do dopilnowania, by czas ich trwania był odpowiednio dostosowany do ogólnych terminów.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO energii elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i Komisji zastosowaną przez siebie metodykę, w tym także w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie opracowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku V.

1. W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO energii elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i Komisji zastosowaną przez siebie metodykę, w tym także w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie opracowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku V i będzie zgodna z zasadami i wskaźnikami określonymi w załączniku IV. ENTSO przeprowadzają proces kompleksowych konsultacji, obejmujący co najmniej organizacje reprezentujące wszystkie zainteresowane podmioty i – jeżeli zajdzie taka potrzeba – same podmioty, krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe.

Uzasadnienie

Opracowanie takiej metodologii nie tylko zajmie więcej czasu niż miesiąc ze względu na wewnętrzne procesy podejmowania decyzji przez ENTSO gazu i energii elektrycznej (patrz statuty ENTSO gazu i energii elektrycznej), ale również żadne z kosztów poniesionych przez operatorów sieci przesyłowych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia nie kwalifikowałyby się do zwrotu za pośrednictwem taryf ustalanych przez krajowe organy regulacyjne. Ponadto, jeżeli przeprowadzony ma być proces kompleksowych konsultacji, termin jednego miesiąca nie jest wystarczający.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Metodyka jest na bieżąco aktualizowana i usprawniania poprzez wykonywanie procedury opisanej w ust. 1-5. Agencja, po formalnych konsultacjach z organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony i Komisją, może zażądać takich aktualizacji i usprawnień z należytym uzasadnieniem i w odpowiednich ramach czasowych.

6. Metodyka jest aktualizowana i usprawniana co dwa lata poprzez wykonywanie procedury opisanej w ust. 1-5.

Uzasadnienie

Musi być to jasny i odgórnie zdefiniowany proces, również pod względem harmonogramu, a mianowicie nie może się on opierać na przypadkowym wniosku.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Agencja przekazuje niezwłocznie Komisji jeden egzemplarz każdej decyzji, wraz z wszelkimi istotnymi informacjami na jej temat. Informacje takie można przedstawić w formie zbiorczej. Komisja jest zobowiązana do zachowania poufności szczególnie chronionych danych handlowych.

7. Agencja przekazuje niezwłocznie Komisji jeden egzemplarz każdej decyzji wydanej zgodnie z ust. 6, wraz z wszelkimi istotnymi informacjami na jej temat. Informacje takie można przedstawić w formie zbiorczej. Komisja jest zobowiązana do zachowania poufności szczególnie chronionych danych handlowych.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, o które decyzje chodzi.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) analiza kosztów i korzyści danego projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na istnienie istotnych efektów zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo dostaw, solidarność lub innowacje; oraz

a) analiza kosztów i korzyści danego projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na istnienie istotnych efektów zewnętrznych, takich jak korzyści środowiskowe i społeczne, bezpieczeństwo dostaw, solidarność lub innowacje; oraz

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a) informacje na temat bieżącego wykazu projektów priorytetowych, zarys etapów procesu podejmowania decyzji, jak również terminy i porządki posiedzeń grup regionalnych, wraz z późniejszą publikacją protokołów posiedzeń i wszystkich podjętych decyzji;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ogólne, aktualizowane na bieżąco informacje, w tym informacje geograficzne, dotyczące każdego z projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

a) ogólne, aktualizowane na bieżąco informacje, w tym niezbędne informacje geograficzne, dotyczące każdego z projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – punkt 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

3) Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych; wzajemne połączenie odrębnych wyspiarskich systemów energii elektrycznej z systemem na kontynencie w celu zapewnienia korzyści z połączonego rynku energii elektrycznej, zwiększenia stopnia penetracji odnawialnych źródeł energii i umożliwienia przesyłu energii z odnawialnych źródeł na kontynent.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 4 – punkt 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11) Autostrady elektroenergetyczne: pierwsze autostrady elektroenergetyczne do roku 2020 w ramach budowy systemu autostrad elektroenergetycznych w całej Unii;

11) Autostrady elektroenergetyczne: pierwsze autostrady elektroenergetyczne do roku 2020 w ramach budowy systemu autostrad elektroenergetycznych w całej Unii, w szczególności łączących regiony, które mają duży potencjał w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i jej magazynowania;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej, należących do kategorii określonych w pkt 1 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych wywiązujących się z obowiązku współpracy na poziomie regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz organizatorów projektów zainteresowanych każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I, jak również przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO energii elektrycznej.

1) W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej, należących do kategorii określonych w pkt 1 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele właściwych organów państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych wywiązujących się z obowiązku współpracy na poziomie regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, organizatorów projektów i innych odpowiednich zainteresowanych stron, w tym producentów, operatorów systemów dystrybucji, dostawców i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz przedstawicieli konsumentów, zainteresowanych każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I, jak również przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO energii elektrycznej.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku projektów dotyczących gazu, należących do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych wywiązujących się z obowiązku współpracy na poziomie regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz organizatorów projektów zainteresowanych każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I, jak również przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

W przypadku projektów dotyczących gazu, należących do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele właściwych organów państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych wywiązujących się z obowiązku współpracy na poziomie regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz organizatorów projektów zainteresowanych każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I, jak również przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, należących do kategorii określonych w pkt 3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, organizatorzy projektów zainteresowani każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

W przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, należących do kategorii określonych w pkt 3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele właściwych organów państw członkowskich, organizatorzy projektów zainteresowani każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje z organizacjami reprezentującymi odpowiednie zainteresowane strony, w tym producentów, operatorów systemów dystrybucji, dostawców i konsumentów, a także – odnośnie do zadań określonych w art. 5 ust. 2 – organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Grupa może organizować posiedzenia lub konsultacje w przypadkach, w których jest to właściwe ze względu na wykonanie jej zadań.

4) Każda grupa przeprowadza konsultacje z organizacjami reprezentującymi odpowiednie zainteresowane strony, w tym producentów, operatorów systemów dystrybucji, dostawców i konsumentów, a także organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Grupa organizuje posiedzenia lub konsultacje w przypadkach, w których jest to właściwe ze względu na wykonanie jej zadań. Grupa informuje opinię publiczną w sposób regularny i kompleksowy na temat stanu i wyników jej posiedzeń oraz organizuje przesłuchanie lub konsultacje przed przedstawieniem proponowanego wykazu, o którym mowa w art. 3 ust. 4.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Proponowane projekty dotyczące przesyłu i składowania energii elektrycznej, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci energii elektrycznej opracowanego przez ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

3) W odniesieniu do wszystkich projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania ujętych w ogólnounijnym wykazie po dniu 1 sierpnia 2013 r. projekty dotyczące przesyłu i składowania energii elektrycznej, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci energii elektrycznej opracowanego przez ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) W odniesieniu do wszystkich ogólnounijnych wykazów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przyjętych po dniu 1 sierpnia 2013 r., proponowane projekty dotyczące przesyłu i składowania gazu, należące do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci gazowych opracowanego przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

4) W odniesieniu do wszystkich projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania ujętych w ogólnounijnym wykazie po dniu 1 sierpnia 2013 r., proponowane projekty dotyczące przesyłu i składowania gazu, należące do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci gazowych opracowanego przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł IV – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku składowania energii elektrycznej – projekt zapewnia pojemność magazynową pozwalającą na wytworzenie energii elektrycznej netto w ilości przynajmniej 500 GWh rocznie;

b) w przypadku składowania energii elektrycznej – projekt zapewnia pojemność magazynową pozwalającą na wytworzenie energii elektrycznej netto o mocy przynajmniej 250MW i w ilości przynajmniej 250 GWh rocznie;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) W przypadku energii elektrycznej: scenariusze dotyczące popytu, zdolności wytwórczych, z podziałem na rodzaje paliwa (biomasa, energia geotermalna, hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, paliwa stałe, energia wiatrowa, fotowoltaiczna energia słoneczna, skoncentrowana energia słoneczna, inne technologie odnawialne) oraz ich lokalizacji geograficznej, cen paliw (w tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich istotnych nowych projektów wytwórczych (w tym dotyczących zdolności w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla), magazynowych i przesyłowych, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

a) W przypadku energii elektrycznej: scenariusze dotyczące popytu (zarówno w państwach członkowskich, jak i sąsiadujących państwach trzecich), zdolności wytwórczych, z podziałem na rodzaje paliwa (biomasa, energia geotermalna, hydroenergia, gaz, paliwo nuklearne, ropa, paliwa stałe, energia wiatrowa, fotowoltaiczna energia słoneczna, skoncentrowana energia słoneczna, inne technologie odnawialne) oraz ich lokalizacji geograficznej, cen paliw (w tym: biomasy, węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i, w odpowiednim przypadku, sieci dystrybucyjnej oraz jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich istotnych nowych projektów wytwórczych (w tym dotyczących zdolności w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla), związanych z potencjałem w zakresie magazynowania, a także projektów magazynowych i przesyłowych, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) W przypadku gazu: scenariusze dotyczące popytu, importu, cen paliw (w tym: węgla, gazu i ropy), cen dwutlenku węgla, struktury sieci przesyłowej i jej ewolucji, z uwzględnieniem wszelkich nowych projektów, w sprawie których podjęta została ostateczna decyzja dotycząca inwestycji, i których oddanie do użytku ma nastąpić do końca roku n+5;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia przynajmniej następujące koszty: wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki z tytułu utrzymania w ciągu technicznego cyklu życia projektu oraz ewentualne koszty wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów. Metodyka określa wytyczne dotyczące stawek rabatowych, które będą stosowane w obliczeniach.

5) Analiza kosztów i korzyści, oparta o koszty w ciągu technicznego cyklu życia projektu, uwzględnia przynajmniej następujące koszty: wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki z tytułu utrzymania, ewentualne koszty środowiskowe budowy, eksploatacji i wycofania z eksploatacji obiektów infrastruktury energetycznej oraz koszty zagospodarowania odpadów. Metodyka określa wytyczne dotyczące stawek rabatowych, które będą stosowane w obliczeniach.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) odporności systemu, z uwzględnieniem odporności na klęski i zmiany klimatu oraz bezpieczeństwa systemu, szczególnie w przypadku krytycznej infrastruktury europejskiej w rozumieniu dyrektywy 2008/114/WE;

b) odporności systemu, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dostaw, odporności na klęski i zmiany klimatu oraz bezpieczeństwa systemu, szczególnie w przypadku krytycznej infrastruktury europejskiej w rozumieniu dyrektywy 2008/114/WE;

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo dostaw jest w tym kontekście jedną z najważniejszych kwestii.

PROCEDURA

Tytuł

Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE

Odsyłacze

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.11.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Pavel Poc

20.12.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.3.2012

 

 

 

Data przyjęcia

8.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

3

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Nikos Chrysogelos, João Ferreira, Filip Kaczmarek, Toine Manders, Judith A. Merkies, James Nicholson, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (31.5.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/11 – 2011/0300(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sandra Kalniete

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni wyraża uznanie dla Komisji za propozycję rozsądnych wytycznych w sprawie rozwoju transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i sądzie, że stanowi to zasadniczy krok, który dodatkowo umocni Unię Europejską. W przedmiotowym wniosku określono przepisy dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności transeuropejskich sieci energetycznych, aby osiągnąć określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej cele polityki energetycznej i zapewnić funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii i bezpieczeństwo dostaw w Unii, wspierać efektywność energetyczną, rozwój nowych i odnawialnych form energii oraz synergię między sieciami energetycznymi. Sprawozdawczyni uważa, że dla Unii Europejskiej jest to szczególnie ważna kwestia.

Szereg państw członkowskich UE wciąż jest uzależnionych od jednego dostawcy energii, co nie jest zgodne z zasadami dobrych rządów. Takie uwarunkowanie w istotnym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia awarii, w przypadku gdy dostawca boryka się na przykład z trudnościami technicznymi. Sytuacji takiej nie cechuje trwałość i dlatego sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje także i komunikat Komisji „Budżet z perspektywy »Europy 2020«” dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych (2014-2020), w którym zaproponowano m.in. utworzenie instrumentu „Łącząc Europę” w celu wspierania realizacji priorytetów w dziedzinie energii, transportu i infrastruktury cyfrowej za pomocą pojedynczego funduszu obejmującego kwotę 40 mld euro, z czego 9,1 mld euro przeznaczono na energię.

W swoim wniosku Komisja proponuje ustanowienie ograniczonej liczby projektów priorytetowych, które obejmą sieci elektroenergetyczne i gazowe, a także infrastrukturę przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla. Komisja ustaliła ogółem 12 priorytetowych projektów infrastrukturalnych i dziedzin dotyczących energii.

Sprawozdawczyni chce podkreślić, że wniosek nie ogranicza się do zasobów nieodnawialnych. Dzięki przedmiotowemu rozporządzeniu Unia będzie w stanie osiągnąć swoje cele klimatyczne i energetyczne: obniżenie o 20 % emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., podniesienie o 20 % efektywności energetycznej i zwiększenie do 20 % udziału odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii. Sprawozdawczyni z zadowoleniem odnosi się do wynikających z przedmiotowego wniosku zobowiązań w bardzo istotnej kwestii zrównoważonej i przyjaznej środowisku polityki energetycznej. Sprawozdawczyni uznaje tę sprawę za zasadniczą, jednak sądzi, że wniosek Komisji jest należycie wyważony. Podobnie sprawozdawczyni podkreśla, że nie należy wspierać projektów szkodliwych dla środowiska. Jednym z kryteriów oceny projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania jest poziom ich trwałości. Pomiar tego kryterium dokonywany jest poprzez ocenę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i oddziaływania infrastruktury sieci elektroenergetycznej na środowisko. Sprawozdawczyni uważa, że w swojej opinii Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów nie powinna skupiać się na sprawach ekologii, skoro właściwa dla tych spraw Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przygotowuje swoją własną opinię.

Sprawozdawczyni uważa, że wdrożenie tych projektów ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów polityki energetycznej wyznaczonych w Traktacie o Unii Europejskiej. Jednak twierdzi również, że może to prowadzić do wzrostu cen energii. Obywatele Europy potrzebują bezpieczeństwa dostaw energii, ale nie może to wpłynąć zasadniczo na jej koszt. Sprawozdawczyni ubolewa nad brakiem gruntownej analizy, w jaki sposób realizacja tych projektów wpłynie na ceny energii. Jednakowoż przy ocenie zapotrzebowania na takie projekty i ich pozytywnych skutków dla konkurencji można oczekiwać spadku cen.

Na ogół priorytetowe obszary i projekty obejmujące sieci elektroenergetyczne i gazowe, a także infrastrukturę przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla wymagają kwoty szacowanej na 200 mld euro. Komisja uważa, że większość tych projektów będzie finansowana przez inwestorów prywatnych, gdyż projekty te przynoszą zyski finansowe. Jednak niektóre projekty muszą skupić się na mniejszych państwach członkowskich, a wówczas inwestorzy prywatni mogą nie być zainteresowani realizacją takich projektów, gdyż okres zwrotu inwestycji jest zbyt długi. Z tego względu Komisja przeznaczyła 9,1 mld euro na finansowanie projektów, które nie odwołują się do inwestorów prywatnych, ale mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Podsumowując, sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane rozporządzenie i ma nadzieję, że wejdzie ono w życie w przewidzianym czasie. ○Sprawozdawczyni wzywa posłów do Parlamentu, Komisję i Radę, by działali odpowiedzialnie i nie uczynili z procesu przyjmowania przedmiotowego rozporządzenia sprawy politycznej, gdyż taki obrót rzeczy może zagrozić bezpieczeństwu Unii.

Nieliczne poprawki, które zaproponowano poniżej, zmierzają do podkreślenia znaczenia, jakie ma rozwój infrastruktury energetycznej dla jednolitego rynku w ogólności oraz dla europejskich przedsiębiorstw i konsumentów w szczególności. Dwie poprawki dotyczą aspektów komunikacyjnych, mianowicie języków, w których ma być dostępna platforma przejrzystości, którą ma ustanowić Komisja, oraz publikacji odpowiednich informacji przez organizatorów projektów.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej infrastruktury energetycznej i instalacji nowej ma istotne znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, które obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego rynku energetycznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 20 % oraz osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r. Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050.

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej infrastruktury energetycznej i instalacji nowej ma istotne znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, które obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego rynku energetycznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 20 %, poprzez połączenie regionów, które charakteryzują się znaczną zdolnością wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz mają możliwości magazynowania energii elektrycznej, oraz osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r. Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest podmiotem prawnym określonym w dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz w dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje rozdrobniony ze względu na niewystarczające połączenia między krajowymi sieciami energetycznymi. Ogólnounijne, zintegrowane sieci mają jednak istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnego i sprawnie działającego zintegrowanego rynku promującego wzrost, zatrudnienie i zrównoważony rozwój.

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest podmiotem prawnym określonym w dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz w dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje rozdrobniony ze względu na niewystarczające połączenia między krajowymi sieciami energetycznymi. Ogólnounijne, zintegrowane sieci, z działalnością dostawczą i produkcyjną skutecznie oddzieloną od operacji sieciowych, mają jednak istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnego i sprawnie działającego zintegrowanego rynku promującego wzrost, zatrudnienie i zrównoważony rozwój.

Uzasadnienie

Trzeci pakiet liberalizacji energetyki stanowi podstawę konkurencyjnego rynku energii w UE. W celu ułatwienia wdrażania trzeciego pakietu energetycznego i stworzenia rzeczywiście zliberalizowanego rynku energii w całej UE konieczne jest zapewnienie za pomocą wytycznych dla TEN-E skutecznego oddzielenia własności od produkcji i dostaw.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Na coraz bardziej zintegrowanym wewnętrznym rynku energii konieczne są jednoznaczne i przejrzyste zasady transgranicznej alokacji kosztów w celu przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę transgraniczną. Rada Europejska z dnia 4 lutego 2011 r. przypomniała o znaczeniu promowania atrakcyjnych dla inwestycji w sieci ram regulacyjnych, o poziomach taryf zgodnych z potrzebami w zakresie finansowania i odpowiedniej alokacji kosztów na potrzeby inwestycji transgranicznych, przy jednoczesnym stymulowaniu konkurencji i konkurencyjności, zwłaszcza w przemyśle europejskim i z uwzględnieniem skutków dla konsumentów.

(27) Na coraz bardziej zintegrowanym wewnętrznym rynku energii konieczne są jednoznaczne i przejrzyste zasady transgranicznej alokacji kosztów w celu przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę transgraniczną z korzyścią dla unijnych przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza MŚP, dla których wysokie ceny energii mogą stać się poważną trudnością, a także z korzyścią dla unijnych konsumentów. Rada Europejska z dnia 4 lutego 2011 r. przypomniała o znaczeniu promowania atrakcyjnych dla inwestycji w sieci ram regulacyjnych, o poziomach taryf zgodnych z potrzebami w zakresie finansowania i odpowiedniej alokacji kosztów na potrzeby inwestycji transgranicznych, przy jednoczesnym stymulowaniu konkurencji i konkurencyjności, zwłaszcza w przemyśle europejskim i w MŚP, oraz z uwzględnieniem skutków dla konsumentów.

Uzasadnienie

Zob. również odpowiednią poprawkę do art. 16 lit. c).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) projekt wykazuje ekonomiczną, społeczną i ekologiczną zasadność; oraz

(b) projekt wykazuje ekonomiczną, społeczną i ekologiczną zasadność oraz nie wywoła negatywnych skutków dla przystępności cen energii dla konsumentów, ani zakłóceń uczciwej konkurencji między podmiotami rynkowymi, zgodnie z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego; oraz

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch państw członkowskich, przebiegając bezpośrednio przez granicę jednego lub większej liczby państw członkowskich lub poprzez usytuowanie na terytorium jednego państwa członkowskiego przy jednoczesnych istotnych skutkach transgranicznych określonych w pkt 1 załącznika IV;

(c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch państw członkowskich, przebiegając bezpośrednio przez granicę jednego lub większej liczby państw członkowskich lub poprzez usytuowanie na terytorium jednego państwa członkowskiego przy jednoczesnych istotnych skutkach transgranicznych określonych w pkt 1 załącznika IV, lub mają na celu połączenie oddalonych wysp i regionów z centralnymi regionami Unii;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– interoperacyjność i bezpieczna eksploatacja systemu;

– interoperacyjność, bezpieczna eksploatacja systemu i bezpieczeństwo dostaw;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– funkcjonowanie rynku i obsługa klienta;

– funkcjonowanie rynku i obsługa klienta, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarstw domowych i MŚP;

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów przyczyniających się do realizacji tego samego priorytetu należy zwrócić należną uwagę na pilność każdego z proponowanych projektów, aby spełnić cele polityki energetycznej w odniesieniu do integracji rynku i konkurencji, stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby państw członkowskich, na które ma wpływ każdy projekt, oraz na jego komplementarność z innymi proponowanymi projektami. W przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II należną uwagę należy dodatkowo zwrócić na liczbę użytkowników objętych skutkami projektu, roczne zużycie energii oraz udział energii pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych na obszarze zajmowanym przez tych użytkowników.

4. Przy szeregowaniu projektów przyczyniających się do realizacji tego samego priorytetu należy zwrócić należną uwagę na pilność każdego z proponowanych projektów, aby spełnić cele polityki energetycznej w odniesieniu do integracji rynku i konkurencji, stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby państw członkowskich, na które ma wpływ każdy projekt, oraz na jego komplementarność z innymi proponowanymi projektami. W przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II należną uwagę należy dodatkowo zwrócić na liczbę i sytuację użytkowników objętych skutkami projektu, zwłaszcza gospodarstw domowych, oraz roczne zużycie energii oraz udział energii pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych na obszarze zajmowanym przez tych użytkowników.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku, gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może wyznaczyć europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

1. W przypadku, gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może – po uzgodnieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi – wyznaczyć europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizatorzy projektu dodatkowo publikują odpowiednie informacje przy pomocy innych środków informacyjnych, do których opinia publiczna ma swobodny dostęp.

Organizatorzy projektu dodatkowo publikują odpowiednie informacje przy pomocy innych środków informacyjnych, do których opinia publiczna ma łatwy i bezpłatny dostęp.

Uzasadnienie

Określenie „swobodny dostęp” może wprowadzać w błąd, jako że jest wykorzystywane w prawie autorskim.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach decyzji o alokacji kosztów w ujęciu transgranicznym uwzględniane są związane z projektem koszty i korzyści dla zainteresowanych państw członkowskich o charakterze gospodarczym, społecznymi i środowiskowym, a także ewentualne potrzeby w zakresie wsparcia finansowego.

W ramach decyzji o alokacji kosztów w ujęciu transgranicznym uwzględniane są związane z projektem koszty i korzyści dla zainteresowanych państw członkowskich o charakterze gospodarczym, społecznymi i środowiskowym, w szczególności dla funkcjonowania rynku wewnętrznego, a także ewentualne potrzeby w zakresie wsparcia finansowego.

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie dobrych dostaw energii dla funkcjonowania rynku wewnętrznego i gospodarki krajów europejskich.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 załącznika II, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na badania i instrumentów finansowych zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1 i 4 załącznika II, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na badania i instrumentów finansowych zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”].

 

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na badania i instrumentów finansowych zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”], jeżeli są realizowane w częściach sektora infrastruktury gazowej, w których odnoszące się do rozdziału sieci postanowienia dyrektywy 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego rynku gazu ziemnego zostały wdrożone, również w tych państwach członkowskich, w których mają w tym względzie zastosowanie odstępstwa.

Uzasadnienie

Niezbędne jest wdrożenie trzeciego pakietu środków w sprawie liberalizacji rynku energii, zwłaszcza w odniesieniu do rynku gazu, a także dopilnowanie oddzielenia działalności produkcyjnej i dostawczej oraz rozdziału istniejących sieci monopolistycznych. Realizację tego celu można ułatwić, wprowadzają warunek wstępny, zgodnie z którym do finansowego wsparcia Unii kwalifikują się tylko te gazowe projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które realizowane są w sektorach infrastruktury gazowej w państwach członkowskich, w których wdrożony został skuteczny rozdział własnościowy.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) w odniesieniu do sektorów energii elektrycznej i gazu: ewolucji poziomu połączenia międzysystemowego państw członkowskich i odpowiadającej mu ewolucji cen energii, jak również liczby przypadków awarii systemu sieciowego, ich przyczyn i związanych z nimi kosztów ekonomicznych;

(c) w odniesieniu do sektorów energii elektrycznej i gazu: ewolucji poziomu połączenia międzysystemowego państw członkowskich i odpowiadającej mu ewolucji cen energii, ponoszonych przez konsumentów i europejskich przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, jak również liczby przypadków awarii systemu sieciowego, ich przyczyn i związanych z nimi kosztów ekonomicznych;

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja utworzy łatwo dostępną dla opinii publicznej platformę dotyczącą przejrzystości. Na platformie prezentowane będą następujące informacje:

Komisja utworzy łatwo dostępną dla opinii publicznej platformę dotyczącą przejrzystości, we wszystkich językach urzędowych Unii. Na platformie prezentowane będą następujące informacje:

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

(3) Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

 

Połączenia systemów elektroenergetycznych oddalonych wysp z kontynentem, mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zwiększenie stopnia penetracji odnawialnych źródeł energii i umożliwienia przesyłu energii ze źródeł odnawialnych na kontynent.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) konkurencji, pod względem pozycji rynkowej poszczególnych operatorów i konwergencji cenowej pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi;

(a) konkurencji, pod względem pozycji rynkowej poszczególnych operatorów i konwergencji cenowej, zwłaszcza wpływającej na gospodarstwa domowe, pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) konkurencji, pod względem pozycji rynkowej poszczególnych operatorów i konwergencji cenowej pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi;

(a) konkurencji, pod względem pozycji rynkowej poszczególnych operatorów i konwergencji cenowej, zwłaszcza wpływającej na gospodarstwa domowe, pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych wymieniają się informacjami koniecznymi do opracowania metodyki, w tym odpowiednimi modelami sieci i rynku. Operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego gromadzący dane w imieniu innych operatorów systemów przesyłowych lub dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić uczestniczącym operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki takiego procesu gromadzenia danych. Na potrzeby wspólnego modelu rynku energii elektrycznej i gazu oraz sieci określonego w art. 12 ust. 8 zestaw danych wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model umożliwia pełną ocenę skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, np. kosztów związanych z emisjami gazów cieplarnianych i konwencjonalnych zanieczyszczeń powietrza lub kosztów związanych z bezpieczeństwem dostaw.

(12) Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych wymieniają się informacjami koniecznymi do opracowania metodyki, w tym odpowiednimi modelami sieci i rynku. Operator systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego gromadzący dane w imieniu innych operatorów systemów przesyłowych lub dystrybucyjnych obowiązany jest zwrócić uczestniczącym operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych wyniki takiego procesu gromadzenia danych. Na potrzeby wspólnego modelu rynku energii elektrycznej i gazu oraz sieci określonego w art. 12 ust. 8 zestaw danych wejściowych, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje lata n+10, n+20 i n+30, a model umożliwia pełną ocenę skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, w szczególności dla funkcjonowania rynku wewnętrznego, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, np. kosztów związanych z emisjami gazów cieplarnianych i konwencjonalnych zanieczyszczeń powietrza lub kosztów związanych z bezpieczeństwem dostaw.

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie dobrych dostaw energii dla funkcjonowania rynku wewnętrznego i gospodarki krajów europejskich.

PROCEDURA

Tytuł

Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE

Odsyłacze

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

15.11.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Sandra Kalniete

24.1.2012

Rozpatrzenie w komisji

19.3.2012

25.4.2012

30.5.2012

 

Data przyjęcia

31.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Anna Hedh, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Antonyia Parvanova, Wim van de Camp, Sabine Verheyen

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (4.6.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wstęp

Realizacja celów unijnej polityki energetycznej – konkurencyjności, stabilności i bezpieczeństwa dostaw[1] – oraz zakończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii, który przyniesie korzyści sektorowi transportu UE, wymagają szeroko zakrojonych działań w zakresie modernizacji i rozbudowy europejskiej infrastruktury nie tylko transportowej, ale również energetycznej. We wniosku Komisji położono nacisk w szczególności na ustanowienie odpowiednich procedur i przepisów służących realizacji tego przedsięwzięcia.

Już w 2010 r.[2] Komisja wezwała do opracowania nowej polityki UE w zakresie infrastruktury energetycznej służącej koordynacji i optymalizacji rozwoju sieci. Komisja podkreśliła wówczas konieczność zastąpienia aktualnej polityki dotyczącej transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) skuteczniejszymi ramami regulacyjnymi uwzględniającymi kwestię solidarności między państwami członkowskimi.

W czerwcu 2011 r. Komisja przyjęła komunikat dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych (2014-2020)[3], w którym zaproponowano stworzenie instrumentu „Łącząc Europę” w celu pełnego wdrożenia priorytetowej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w ramach jednego funduszu w kwocie 40 mld EUR, z której 9,1 mld EUR przeznaczono na energetykę.

W odniesieniu do zakresu kompetencji komisji TRAN należy podkreślić, że korzystne byłoby osiągnięcie synergii w realizacji projektów z zakresu unijnej infrastruktury transportowej (poprzez TEN-T) i energetycznej, koordynowanie, w miarę możliwości, projektów z zakresu infrastruktury transportowej i energetycznej oraz uproszczenie procedur administracyjnych, procedur wydawania zezwoleń i procedur środowiskowych dotyczących wspólnych korytarzy energetycznych i transportowych.

Inne kwestie związane z transportem, które poruszono we wniosku, dotyczą sposobów przesyłu ropy, gazu i energii elektrycznej do UE i w obrębie jej terytorium (głównie w przypadku ropy i gazu używa się również transportu wodnego, drogowego lub kolejowego) oraz tych aspektów polityki transportowej, które można by zmienić, by spowodować poprawę sytuacji.

Transport 80% ropy naftowej importowanej do UE odbywa się tankowcami. Ważną cechą wewnętrznej sieci transportu ropy UE jest to, że jej zachodnia część jest połączona za pomocą rurociągu z głównymi europejskimi portami, podczas gdy dostawy do większości rafinerii w Europie Środkowo-Wschodniej (UE-12) docierają systemem rurociągów naftowych Przyjaźń z Rosji (około 60 milionów ton rocznie) i istnieje ograniczona liczba połączeń między zachodnimi i wschodnimi sieciami europejskimi. Wynika to z faktu, że wschodnioeuropejska infrastruktura rurociągowa została zaprojektowana i zbudowana w okresie zimnej wojny. Poza tym w krajach tych, w przeciwieństwie do UE-15, w latach 2010-2020 należy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na ropę o 7,8%, a ropa ogólnie pozostanie ważnym elementem koszyka energetycznego UE po roku 2020. Z tego powodu rośnie potrzeba stworzenia infrastruktury rurociągów naftowych, która zagwarantowałaby bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Transport ropy niesie ze sobą poważne zagrożenia dla środowiska. W przypadku zakłóceń dostaw w systemie Przyjaźń ograniczone możliwości alternatywnych szlaków dostaw spowodowałyby duży wzrost natężenia ruchu tankowców we wrażliwym pod względem środowiskowym regionie Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i cieśnin tureckich. To z kolei daje poważne powody do zaniepokojenia, że może tam dochodzić do wypadków i wycieku ropy. Każdego miesiąca od 3,5 do 5 tysięcy statków przemieszcza się po wodach Morza Bałtyckiego. Do 25% tych statków stanowią tankowce przewożące około 170 milionów ton ropy rocznie. Zmniejszenie natężenia ruchu tankowców ograniczyłoby nie tylko zagrożenie wyciekami ropy, ale również emisje CO2 i NOX.

Gaz ziemny ma również istotne znaczenie dla transportu UE pod względem energetycznym, ponieważ stanowi trwałe i niskoemisyjne źródło energii pozwalające uzyskać czystą energię wykorzystywaną do wytwarzania energii elektrycznej (zwłaszcza kogeneracja). Gaz ziemny można by łatwo przekształcać i wykorzystywać do zaspokajania potrzeb sektora transportu. Jeżeli gaz ziemny będzie stosowany jako paliwo (LNG i CNG), może w bezpośredni sposób przyczynić się do realizacji celów tzw. czystego transportu. Jednocześnie UE zależna jest w dużym stopniu od importu gazu ziemnego, który z kolei wymaga odpowiedniej infrastruktury.

Kwestię rosnącego zapotrzebowania na energię można rozwiązać m.in. poprzez bardziej powszechne stosowanie LNG i CNG. W związku z tym powinniśmy lepiej i wydajniej wykorzystywać istniejące i zaplanowane sieci infrastruktury energetycznej.

Aby móc zakończyć tworzenie wewnętrznego rynku gazu, Unia Europejska musi dysponować odpowiednią infrastrukturą gazu ziemnego. Należy rozwinąć nowe moce przesyłowe, rozbudować połączenia między państwami członkowskimi oraz stworzyć nowe obiekty służące do składowania i regazyfikacji. Należy podjąć kroki, by rozwiązać kwestię istniejących różnic w poziomie inwestycji, przy jednoczesnym wzmocnieniu i rozwoju krajowych sieci przesyłowych. W nowych wytycznych należy również poruszyć kwestię wysp energetycznych i brakujących połączeń między krajowymi rynkami gazu ziemnego, które są widoczne na przykład w rejonie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Propozycje

W oparciu o powyższe należałoby skoncentrować się na:

1) dążeniu do synergii między projektami infrastrukturalnymi UE z zakresu transportu i energii, np. poprzez zachęcanie właściwych organów do udzielania wspólnych zezwoleń m.in. w zakresie środowiska naturalnego;

2) dalszym rozwoju istniejącej sieci rurociągów w UE w celu poprawy połączenia między UE-12 i UE-15 oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw ropy w regionie UE-12;

3) ograniczeniu ewentualnego ryzyka katastrof środowiskowych spowodowanych ruchem tankowców;

4) promowaniu znaczenia regionalnych terminali LNG ze szczególnym naciskiem na bunkrowanie statków oraz transport kolejowy i ciężarowy;

5) promowaniu roli gazu ziemnego jako trwałego źródła energii;

6) integracji rynku i wyeliminowaniu zjawiska izolacji rynków energii;

7) popieraniu celów UE opartych na stabilnych i elastycznych krajowych sieciach przesyłowych.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Należy wziąć pod uwagę wyzwania związane z niezależnością energetyczną oraz dostawami energii w regionach najbardziej oddalonych, ze względu na ich uwarunkowania geomorfologiczne i położenie geograficzne, szczególnie podczas określania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ponieważ regiony te są miejscem sprzyjającym rozwojowi produkcji energii ze źródeł odnawialnych, który jest kluczowym warunkiem osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu;

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Z oceny obecnych ram TEN-E wynika jednoznacznie, że pomimo pozytywnego wkładu w realizację pewnych projektów, zaznaczającego ich polityczną obecność, politykę tę cechuje brak wizji, zawężenie przedmiotu zainteresowania i elastyczności koniecznej do uzupełnienia stwierdzonych luk infrastruktury.

(5) Z oceny obecnych ram TEN-E wynika jednoznacznie, że pomimo pozytywnego wkładu w realizację pewnych projektów, zaznaczającego ich polityczną obecność, politykę tę cechuje brak wizji, zawężenie przedmiotu zainteresowania i elastyczności koniecznej do uzupełnienia stwierdzonych luk infrastruktury. Należy w tym kontekście podkreślić znaczenie rozpoznania przyszłych potencjalnych luk pomiędzy popytem na energię a jej podażą.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw w całej Unii, konieczna jest dalsza integracja między zachodnią i wschodnią częścią wewnętrznej sieci rurociągów UE.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw w całej Unii, konieczna jest dalsza integracja między zachodnią, wschodnią i południowo-wschodnią częścią wewnętrznej sieci rurociągów UE.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Istotnym sposobem na zmniejszenie zagrożeń środowiskowych związanych z przesyłem ropy naftowej jest ograniczenie wykorzystywania do tego celu ryzykownych środków transportu takich jak tankowce.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W celu utrzymania stabilnego poziomu napięcia i częstotliwości należy zwłaszcza zadbać o zapewnienie stałości europejskiego systemu energii elektrycznej w zmieniających się warunkach spowodowanych coraz częstszym stosowaniem niestabilnych odnawialnych źródeł energii. Niezbędne są dodatkowe badania naukowe, aby podczas wykorzystywania innowacyjnych technologii, zdolności magazynowania i odpowiedniej kombinacji różnych rodzajów energii zmniejszyć wahania powstałe w procesie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Niezwykle ważne jest połączenie potencjału całej Unii w odniesieniu do morskiej energii wiatrowej. Zintegrowanie potencjału Morza Północnego, Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego w odniesieniu do morskiej energii wiatrowej jest niezbędne do rozwinięcia wewnętrznego rynku energii w Unii.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Aby do 2020 r. pokryć rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, które będzie dwukrotnie wyższe od zapotrzebowania na gaz, fundusze Unii przeznaczone na projekty dotyczące energii elektrycznej należy ukierunkować na udostępnienie wystarczającej ilości środków zgodnie z unijną długoterminową polityką energetyczną, zwłaszcza w obszarze elektryfikacji transportu.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Należy promować współpracę poprzez projekty horyzontalne w dziedzinie energii i transportu w celu stworzenia synergii gwarantującej wysoką wartość dodaną Unii.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Należy koordynować planowanie i realizację unijnych projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej i transportowej, aby osiągnąć synergię, tam gdzie jest to pożądane z gospodarczego, technicznego i środowiskowego punktu widzenia, oraz przy należytym uwzględnieniu odpowiednich aspektów bezpieczeństwa.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Realizacja sieci infrastruktury energetycznej nie powinna w żadnym przypadku przynieść uszczerbku dziedzictwu europejskiemu (artystycznemu, kulturowemu, turystycznemu i środowiskowemu), zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Europy jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego1, a mianowicie Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny podjąć działania w celu „przyjęcia wszelkich odpowiednich środków służących ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego z myślą o przyszłych pokoleniach”.

 

_____________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0407.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Właściwe organy powinny rozważyć udzielanie wspólnych zezwoleń na realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które przyczyniają się do osiągania synergii między projektami infrastrukturalnymi UE w dziedzinie energii i transportu.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b) Przy planowaniu różnych sieci transeuropejskich należy dążyć przede wszystkim do integracji sieci transportowych, sieci komunikacyjnych i sieci energetycznych, aby zapewnić możliwie największą oszczędność w gospodarowaniu gruntami oraz sprzyjać, zawsze, jeżeli jest to możliwe, ponownemu wykorzystaniu istniejących lub zlikwidowanych tras w celu ograniczenia do minimum wpływu społeczno-gospodarczego, środowiskowego i finansowego.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a) Ze względu na transgraniczny charakter projektów należy zapewnić odpowiednie okresy przeznaczone na konsultacje społeczne we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich. Konsultacje powinny uwzględniać, między innymi, potrzebę posiadania wszystkich istotnych informacji w językach zainteresowanych państw członkowskich oraz różnorodność procedur istniejących w poszczególnych państwach członkowskich, tak aby zapewnić pełne uczestnictwo wszystkich zainteresowanych podmiotów (zainteresowanych obywateli, gmin, regionów itp.).

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku transportu transgraniczny charakter wielu infrastruktur energetycznych stanowi dodatkowe wyzwanie w odniesieniu do procedury konsultacji społecznych. Aby stawić czoła tym trudnościom i zapewnić większą akceptację projektów bez zagrażania szybkości ich realizacji, zaleca się ustanowienie okresów przeznaczonych na konsultacje ze względu na oczywiste potrzeby wynikające z obowiązywania różnych języków i procedur w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a) W trakcie planowania i opracowywania infrastruktury energetycznej, w szczególności jeżeli chodzi o sieci transportowe, nie należy wytyczać tras tranzytu konwojów transportujących produkty węglowodorowe, biegnących przez miejscowości lub w ich pobliżu, aby uniknąć wszelkiego możliwego zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarki (EEPR) wykazał wartość dodaną wsparcia środków prywatnych znaczną pomocą finansową Unii pozwalającą na realizację projektów o znaczeniu europejskim. Rada Europejska z dnia 4 lutego 2011 r. uznała, iż niektóre projekty dotyczące infrastruktury energetycznej mogą wymagać ograniczonego finansowania ze środków publicznych w celu wsparcia środków prywatnych. W świetle kryzysu gospodarczego i finansowego oraz ograniczeń budżetowych należy opracować zasady ukierunkowanego wsparcia, przy wykorzystaniu dotacjiinstrumentów finansowych, zgodnie z kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi, co przyciągnie nowych inwestorów do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej, jednocześnie utrzymując wkład budżetowy Unii na minimalnym poziomie.

(29) Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarki (EEPR) wykazał wartość dodaną wsparcia środków prywatnych znaczną pomocą finansową Unii pozwalającą na realizację projektów o znaczeniu europejskim. Rada Europejska z dnia 4 lutego 2011 r. uznała, iż niektóre projekty dotyczące infrastruktury energetycznej mogą wymagać ograniczonego finansowania ze środków publicznych w celu wsparcia środków prywatnych. W świetle kryzysu gospodarczego i finansowego oraz ograniczeń budżetowych należy opracować zasady ukierunkowanego wsparcia, przy wykorzystaniu dotacji, instrumentów finansowych i gwarancji publicznych, zgodnie z kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi, co przyciągnie nowych inwestorów do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej, jednocześnie utrzymując wkład budżetowy Unii na minimalnym poziomie.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie energii elektrycznej, gazudwutlenku węgla powinny kwalifikować się do otrzymywania pomocy finansowej Unii na badania i, w określonych warunkach, na roboty budowlane w ramach proponowanego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, w formie dotacji albo innowacyjnych instrumentów finansowych. Dzięki temu projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które nie są zasadne w świetle obecnych ram regulacyjnych i warunków rynkowych, będą mogły otrzymać wsparcie dostosowane do potrzeb. Takie wsparcie finansowe powinno zapewnić niezbędne efekty synergii w połączeniu z finansowaniem za pomocą instrumentów stosowanych w ramach innych obszarów polityki unijnej. Za pomocą instrumentu „Łącząc Europę” będzie w szczególności finansowana infrastruktura energetyczna o znaczeniu europejskim, natomiast za pomocą funduszy strukturalnych zostanie zapewnione finansowanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Dwa źródła finansowania będą się zatem uzupełniać.

(30) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie energii elektrycznej, gazu, dwutlenku węgla oraz rozwoju i wdrażania infrastruktury energetycznej na rzecz dekarbonizacji transportu powinny kwalifikować się do otrzymywania pomocy finansowej Unii na badania i, w określonych warunkach, na roboty budowlane w ramach proponowanego rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, w formie dotacji albo innowacyjnych instrumentów finansowych. Dzięki temu projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które nie są zasadne w świetle obecnych ram regulacyjnych i warunków rynkowych, będą mogły otrzymać wsparcie dostosowane do potrzeb. Takie wsparcie finansowe powinno zapewnić niezbędne efekty synergii w połączeniu z finansowaniem za pomocą instrumentów stosowanych w ramach innych obszarów polityki unijnej. Za pomocą instrumentu „Łącząc Europę” będzie w szczególności finansowana infrastruktura energetyczna o znaczeniu europejskim, natomiast za pomocą funduszy strukturalnych zostanie zapewnione finansowanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Dwa źródła finansowania będą się zatem uzupełniać.

Uzasadnienie

Jak ustalono w białej księdze w sprawie transportu, UE powinna dążyć do dekarbonizacji transportu w UE. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne jest wsparcie finansowe na rzecz rozwoju i wdrażania infrastruktury w zakresie energii elektrycznej, wodoru oraz innych źródeł, które pomogą w zmniejszeniu emisji, zarówno w obrębie miejskich węzłów transportowych, jak i w odniesieniu do transportu na dalekie odległości.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – tiret szóste a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– dostosowanie do użytkowania znacznie liczniejszych niskoemisyjnych urządzeń elektrycznych, np. pojazdów elektrycznych, za pomocą zaawansowanych rozwiązań technicznych i rynkowych;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy, należących do kategorii określonych w pkt 3 załącznika II, dany projekt powinien w znacznym stopniu spełniać następujące trzy kryteria szczególne:

d) w przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy, należących do kategorii określonych w pkt 3 załącznika II, dany projekt powinien w znacznym stopniu spełniać następujące trzy kryteria szczególne:

– bezpieczeństwo dostaw zmniejszające zależność od jednego źródła lub trasy dostaw;

– bezpieczeństwo dostaw zmniejszające zależność od jednego źródła lub trasy dostaw i służące ściślejszemu powiązaniu;

– efektywne i stabilne wykorzystanie zasobów dzięki zmniejszeniu ryzyka środowiskowego;

 

– efektywne i stabilne wykorzystanie zasobów dzięki zmniejszeniu ryzyka środowiskowego, zwłaszcza przez ograniczenie wykorzystywania do przesyłu ropy naftowej ryzykownych środków transportu takich jak tankowce;

– interoperacyjność;

– interoperacyjność;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku, gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może wyznaczyć europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

1. W przypadku gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, a władze krajowe, lokalne lub regionalne nie są w stanie dojść w odpowiednim czasie do porozumienia, Komisja może wyznaczyć europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Europejski koordynator wybierany jest na podstawie posiadanego doświadczenia w zakresie szczególnych zadań powierzanych mu w związku z danymi projektami.

3. Europejski koordynator wybierany jest na podstawie posiadanego doświadczenia w zakresie szczególnych zadań powierzanych mu w związku z danymi projektami. Przed objęciem stanowiska europejski koordynator lub kandydaci na to stanowisko powinni wystąpić przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i odpowiedzieć na zadane pytania.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mając na względzie cel polegający na dotrzymaniu terminów określonych w art. 11 oraz zmniejszeniu obciążeń administracyjnych do celów realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, państwa członkowskie, w ciągu dziewięciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podejmują środki mające na celu uproszczenie procedur w zakresie ocen wpływu na środowisko. Środki te pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawodawstwa Unii.

Mając na względzie cel polegający na dotrzymaniu terminów określonych w art. 11 oraz zmniejszeniu obciążeń administracyjnych do celów realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, państwa członkowskie, w ciągu dwunastu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podejmują środki mające na celu uproszczenie procedur w zakresie ocen wpływu na środowisko. Środki te pozostają bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawodawstwa Unii.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku projektów przebiegających przez granicę dwóch lub większej liczby państw członkowskich konsultacje społeczne przeprowadzane zgodnie z ust. 4 w każdym z zainteresowanych państw członkowskich odbywają się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty rozpoczęcia pierwszej konsultacji społecznej w jednym z tych państw członkowskich.

5. W przypadku projektów przebiegających przez granicę dwóch lub większej liczby państw członkowskich konsultacje społeczne przeprowadzane zgodnie z ust. 4 w każdym z zainteresowanych państw członkowskich odbywają się w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od daty rozpoczęcia pierwszej konsultacji społecznej w jednym z tych państw członkowskich i są dokonywane w językach urzędowych tych państw.

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku transportu transgraniczny charakter wielu infrastruktur energetycznych stanowi dodatkowe wyzwanie w odniesieniu do procedury konsultacji społecznych. Aby osiągnąć większą akceptację projektów bez zagrażania szybkości realizacji, zaleca się ustanowienie okresów przeznaczonych na konsultacje w przypadku projektów transgranicznych.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja utworzy łatwo dostępną dla opinii publicznej platformę dotyczącą przejrzystości. Na platformie prezentowane będą następujące informacje:

Komisja utworzy w internecie łatwo dostępną dla opinii publicznej platformę dotyczącą przejrzystości w językach urzędowych UE. Na platformie prezentowane będą następujące informacje:

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) informacje na temat zaktualizowanej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) informacje na temat prac grup regionalnych, w tym odniesienia do lokalizacji tych informacji.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 4 – punkt -10 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

–10) Sieci infrastruktury dostaw energii na rzecz dekarbonizacji transportu:

 

rozwój i wdrożenie sieci infrastruktury dostaw energii, które pomogą zredukować emisje w sektorze transportu (wodór, pojazdy elektryczne, wymiana akumulatorów), zarówno w obrębie miejskich węzłów transportowych, jak i wzdłuż korytarzy transportowych.

 

Zainteresowane państwa członkowskie: wszystkie.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w ramach obszarów tematycznych wytycznych dotyczących sieci TEN-E uwzględniono rozwój i wdrożenie infrastruktury dostaw energii sprzyjającej zmniejszeniu emisji CO2 w transporcie. Odpowiednim przykładem mogą być stacje tankowania wodoru lub systemy wymiany akumulatorów elektrycznych, które niedawno jako projekty innowacyjne otrzymały wsparcie z funduszy finansujących sieci TEN-T (Greening European Transportation Infrastructure for Electric Vehicles).

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) infrastruktura związana z zasilaniem energią elektryczną pojazdów elektrycznych lub hybrydowych;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) instalacje portowe zasilające statki stacjonujące w porcie energią elektryczną wytwarzaną na lądzie, tak aby nie korzystały one z energii elektrycznej wytwarzanej na pokładzie statku;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Każda grupa publikuje porządki dzienne i protokoły posiedzeń w internecie.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 4 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) dostosowanie do użytkowania znacznie liczniejszych niskoemisyjnych urządzeń elektrycznych, np. pojazdów elektrycznych, za pomocą zaawansowanych rozwiązań technicznych i rynkowych.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) Pomiar efektywnego i stabilnego wykorzystania zasobów zostaje dokonany poprzez ocenę stopnia, w jakim projekt wykorzystuje dotychczas dostępną infrastrukturę oraz przyczynia się do zminimalizowania obciążeń i zagrożeń dla środowiska i wpływających na zmianę klimatu.

c) Pomiar efektywnego i stabilnego wykorzystania zasobów zostaje dokonany poprzez ocenę stopnia, w jakim projekt wykorzystuje dotychczas dostępną infrastrukturę oraz przyczynia się do zminimalizowania obciążeń i zagrożeń dla środowiska i wpływających na zmianę klimatu, np. poprzez zastąpienie podatnych na ryzyko środków transportu takich jak tankowce mniej ryzykownymi rodzajami transportu.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) możliwości dochodzenia roszczeń lub odwoływania się przed właściwymi organami.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej legitymizacji i akceptacji projektów, należy określić możliwe procedury odwoławcze i organy właściwe w tym zakresie.

PROCEDURA

Tytuł

Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE

Odsyłacze

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.11.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

24.1.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2012

 

 

 

Data przyjęcia

8.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Spyros Danellis, Michel Dantin, Eider Gardiazábal Rubial, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Janusz Wojciechowski

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (1.6.2012)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE
(COM(2011)0658 – C7‑0371/2011 – 2011/0300(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Wojciech Michał Olejniczak

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i docenia jego przekrojowy charakter w zakresie regulacji projektów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, w szczególności w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W szczególności sprawozdawca przychylnie odnosi się do środków mających na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu przyznawania pozwoleń i zachęca do jego stosowania, w miarę możliwości, także do celów realizacji nietransgranicznych projektów infrastruktury energetycznej.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na regionalny wymiar infrastruktury energetycznej, uwzględniając w szczególności jej bezpośredni wpływ na obywateli, który często nie jest właściwie równoważony przewidywanymi pozytywnymi skutkami projektu pod względem bezpieczeństwa energetycznego, trwałości czy też wydajności infrastruktury. Należy zatem uznać rolę władz regionalnych na poszczególnych etapach procesu przyznawania pozwoleń, aby podmioty najbardziej zainteresowane mogły mieć wpływ na proces podejmowania decyzji. Ponadto należy ujednolicić na poziomie UE proces odnośnych konsultacji społecznych.

Wniosek powinien również zapewnić właściwą równowagę między kryterium gospodarności – zasadniczym z perspektywy prywatnych przedsiębiorców, którzy ostatecznie finansują i rozbudowują infrastrukturę energetyczną i zarządzają nią − a warunkami wstępnymi udzielenia wsparcia finansowego z instrumentu „Łącząc Europę”. W odniesieniu do tego wsparcia zaproponowane zostały odpowiednie poprawki mające na celu określenie okoliczności, w których interes publiczny i korzyści dla konsumentów uzasadniają dodatkowe finansowanie, nie naruszając przy tym zasady konkurencyjności.

Sprawozdawca proponuje ponadto szersze ujęcie projektów infrastruktury gazowniczej, poprzez objęcie wszystkich niezbędnych elementów tych projektów wykazem kryteriów kwalifikowalności, aby zapewnić spójność techniczną i ułatwić sprawne działanie najważniejszych korytarzy gazowych w Europie.

Zdaniem sprawozdawcy ogólną myślą przewodnią rozbudowy transeuropejskiej infrastruktury energetycznej powinna być prostota proceduralna wraz z zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów.

POPRAWKI

Komisja Komisji Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w jej sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) W ramach priorytetów dotyczących infrastruktury energetycznej Komisja Europejska powinna uwzględnić szczególną sytuację wyspiarskich systemów energetycznych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Z oceny obecnych ram TEN-E wynika jednoznacznie, że pomimo pozytywnego wkładu w realizację pewnych projektów, zaznaczającego ich polityczną obecność, politykę tę cechuje brak wizji, zawężenie przedmiotu zainteresowania i elastyczności koniecznej do uzupełnienia stwierdzonych luk infrastruktury.

(5) Z oceny obecnych ram TEN-E wynika jednoznacznie, że pomimo pozytywnego wkładu w realizację pewnych projektów, zaznaczającego ich polityczną obecność, politykę tę cechuje brak wizji, zawężenie przedmiotu zainteresowania i elastyczności koniecznej do uzupełnienia stwierdzonych luk infrastruktury, a Unia nie jest jeszcze absolutnie gotowa do wyjścia naprzeciw przyszłym wyzwaniom w tej dziedzinie.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej infrastruktury energetycznej i instalacji nowej ma istotne znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, które obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego rynku energetycznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 20 % oraz osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej o 20 % do 2020 r. Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050.

(6) Przyspieszenie remontu istniejącej infrastruktury energetycznej, zakończenia trwających obecnie prac i instalacji nowej infrastruktury ma istotne znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, które obejmują pełne wdrożenie wewnętrznego rynku energetycznego, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. Unia musi jednocześnie przygotować swoją infrastrukturę do dalszej dekarbonizacji systemu energetycznego w perspektywie długoterminowej do roku 2050.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Obecna sytuacja gospodarcza jeszcze bardziej podkreśla konieczność przyjęcia zintegrowanego podejścia do kwestii energetyki, uwzględniającego jej aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Należy brać pod uwagę pozytywne i negatywne skutki uboczne powstające przy realizacji robót koniecznych dla zapewnienia wszystkim obywatelom Unii w bliższej i dalszej przyszłości bezpiecznych dostaw zrównoważonej energii po przystępnej cenie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest podmiotem prawnym określonym w dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz w dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje rozdrobniony ze względu na niewystarczające połączenia między krajowymi sieciami energetycznymi. Ogólnounijne, zintegrowane sieci mają jednak istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnego i sprawnie działającego zintegrowanego rynku promującego wzrost, zatrudnienie i zrównoważony rozwój.

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest podmiotem prawnym określonym w dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz w dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje rozdrobniony ze względu na niewystarczające połączenia między krajowymi sieciami energetycznymi. Ogólnounijne, zintegrowane sieci i wykorzystanie infrastruktury inteligentnych sieci umożliwiającej zwiększenie efektywności energetycznej oraz integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii mają jednak istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnego i sprawnie działającego zintegrowanego rynku promującego zasobooszczędny wzrost, zatrudnienie i zrównoważony rozwój.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Regiony najbardziej oddalone są w dużym stopniu uzależnione od paliw kopalnych z przywozu, co obciąża wzrost i rozwój gospodarczy tych regionów wysokimi dodatkowymi kosztami. Należy promować rolę tych regionów jako naturalnych laboratoriów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz przesyłu elektryczności i gazu ziemnego poprzez rozwijanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, których celem jest zróżnicowanie regionalnej bazy energetycznej, zwiększenie zrównoważonego charakteru i efektywności energetycznej, co pomoże również osiągnąć cele strategii „Europa 2020”.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono przepisy dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności transeuropejskich sieci energetycznych, aby zrealizować ujęte w Traktacie cele polityki energetycznej w zakresie zapewnienia funkcjonowania wewnętrznego rynku energii i bezpieczeństwa dostaw w Unii, wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych źródeł energii, a także wspierania połączeń wzajemnych między sieciami energetycznymi. Niniejszy wniosek, poprzez dążenie do realizacji tych celów, przyczynia się do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i jest źródłem korzyści dla całej Unii pod względem konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

(13) W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono przepisy dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności transeuropejskich sieci energetycznych, aby zrealizować ujęte w Traktacie cele polityki energetycznej w zakresie zapewnienia funkcjonowania wewnętrznego rynku energii i bezpieczeństwa dostaw w Unii, zmniejszenia uzależnienia od przywozu, wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych źródeł energii, a także wspierania połączeń wzajemnych między sieciami energetycznymi. Niniejszy wniosek, poprzez dążenie do realizacji tych celów, przyczynia się do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i jest źródłem korzyści dla całej Unii pod względem konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Aby osiągnąć te cele, niniejsze rozporządzenie wspiera przeprowadzenie – na odpowiednim etapie procesu przyznawania pozwoleń – konsultacji z władzami regionalnymi zaangażowanymi w ten proces.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Wyznaczanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno opierać się na wspólnych, przejrzystych i obiektywnych kryteriach w świetle ich wkładu w cele polityki energetycznej. Zaproponowane projekty dotyczące energii elektrycznej i gazu powinny stanowić część najbardziej aktualnego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci. Taki plan powinien uwzględniać szczególnie konkluzje szczytu Rady Europejskiej z dnia 4 lutego odnośnie do konieczności zintegrowania peryferyjnych rynków energii.

(15) Wyznaczanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno opierać się na wspólnych, przejrzystych i obiektywnych kryteriach w świetle ich wkładu w cele polityki energetycznej. Zaproponowane projekty dotyczące energii elektrycznej i gazu powinny stanowić część najbardziej aktualnego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci. Taki plan powinien uwzględniać szczególnie konkluzje szczytu Rady Europejskiej z dnia 4 lutego odnośnie do konieczności zintegrowania peryferyjnych rynków energii i rozszerzenia infrastruktury inteligentnych sieci.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być realizowane jak najszybciej i należy je ściśle monitorować i oceniać, przy zachowaniu minimalnego poziomu obciążeń administracyjnych dla organizatorów projektów. Komisja powinna mianować europejskich koordynatorów dla projektów napotykających na szczególne trudności.

(18) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być realizowane jak najszybciej i należy je ściśle monitorować i oceniać, przy zachowaniu minimalnego poziomu obciążeń administracyjnych dla organizatorów projektów, przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Komisja powinna mianować europejskich koordynatorów oraz udzielać wsparcia projektom napotykającym szczególne trudności, aby nie zaprzepaścić ich powodzenia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu krajowym, który zapewni im szybką obsługę administracyjną. Właściwe organy uznają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania za projekty leżące w interesie publicznym. Projektom mającym negatywny wpływ na środowisko należy przyznawać pozwolenia z powodów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w dyrektywach 92/43/WE i 2000/60/WE.

(20) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny otrzymać „priorytetowy status” na szczeblu krajowym, który zapewni im szybką obsługę administracyjną. Właściwe organy uznają projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania za projekty leżące w interesie publicznym. Projektom mającym negatywny wpływ na środowisko należy przyznawać pozwolenia z powodów wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w dyrektywach 92/43/WE i 2000/60/WE. Zgodnie z hierarchią ważności oraz z myślą o opłacalności należy zbadać, gdzie można by zminimalizować infrastrukturę, stosując politykę efektywności energetycznej, gdzie można unowocześnić lub zmodernizować istniejącą infrastrukturę krajową i transgraniczną oraz gdzie potrzebna jest nowa infrastruktura, którą można zbudować obok już istniejącej infrastruktury energetycznej lub transportowej.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Utworzenie na poziomie krajowym jednego właściwego organu integrującego lub koordynującego wszystkie procedury przyznawania pozwoleń („punkt kompleksowej obsługi”) powinno ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.

(21) Utworzenie na poziomie krajowym jednego właściwego organu integrującego lub koordynującego wszystkie procedury przyznawania pozwoleń („punkt kompleksowej obsługi”) powinno ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi poprzez organizowanie wspólnych grup roboczych z udziałem tych właściwych instytucji.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Państwa członkowskie zachęcane są ponadto do stosowania – w odpowiednich przypadkach – przepisów dotyczących procedur przyznawania pozwoleń dotyczących projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do innych projektów infrastruktury energetycznej.

Uzasadnienie

Należy zachęcać państwa członkowskie do korzystania z najlepszych europejskich praktyk także w odniesieniu do innych projektów, aby zwiększyć wydajność niezbędnej infrastruktury, zapobiec zatorom i uniknąć wprowadzania dwupoziomowych systemów.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21 a) Przy planowaniu różnych sieci transeuropejskich należy dążyć przede wszystkim do integracji sieci transportowych, sieci komunikacyjnych i sieci energetycznych, aby zapewnić minimalny udział władz lokalnych oraz zagwarantować, zawsze, jeżeli jest to możliwe, ponowne wykorzystanie istniejących lub zlikwidowanych tras w celu ograniczenia do minimum społeczno-gospodarczego, środowiskowego i finansowego wkładu danego obszaru.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Ze względu na pilną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej uproszczeniu procedur przyznawania pozwoleń musi towarzyszyć jednoznaczny termin na wydanie przez właściwe organy decyzji w sprawie realizacji projektu. Termin taki powinien skłaniać do sprawniejszego określenia i obsługi procedur i w żadnym wypadku nie powinien odbiegać od wymagających norm dotyczących ochrony środowiska i udziału społeczeństwa.

(24) Inwestycje w transeuropejskie infrastruktury energetyczne mają szczególne znaczenie ze względu na możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Dlatego też, uwzględniając pilną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej, uproszczeniu procedur przyznawania pozwoleń musi towarzyszyć jednoznaczny termin na wydanie przez właściwe organy decyzji w sprawie realizacji projektu. Termin taki powinien skłaniać do sprawniejszego określenia i obsługi procedur i w żadnym wypadku nie powinien odbiegać od wymagających norm dotyczących ochrony środowiska i udziału społeczeństwa.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez przyspieszenie przyznawania pozwoleń i stymulację udziału społeczeństwa;

(b) ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez przyspieszenie przyznawania pozwoleń i ustanowienie minimalnych wymogów w odniesieniu do udziału społeczeństwa;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. „infrastruktura energetyczna” oznacza wszelkie urządzenia materialne przeznaczone do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu, transportu ropy lub dwutlenku węgla bądź składowania energii elektrycznej lub gazu, które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z państwem trzecim lub większą liczbą państw trzecich;

1. „infrastruktura energetyczna” oznacza wszelkie urządzenia materialne przeznaczone do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu, transportu ropy lub dwutlenku węgla bądź składowania energii elektrycznej lub gazu, lub urządzenia przeznaczone do odbioru, składowania i regazyfikacji czy dekompresji skroplonego gazu ziemnego (LNG), które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z państwem trzecim lub większą liczbą państw trzecich;

Uzasadnienie

Infrastruktura energetyczna w przypadku gazu obejmuje terminale LNG; w celu zachowania spójności z kategoriami określonymi w pkt 1 załącznika II definicję należy dostosować w sposób uwzględniający ten fakt.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. „analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego” oznacza ocenę przeprowadzaną łacznie na szczeblu Unii i stanowiącą podstawę do wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z celami dziesięcioletniego planu rozwoju sieci (TYNDP), o którym mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) 715/2009.

Uzasadnienie

Rozporządzenie to odnosi się do różnych analiz kosztów i korzyści, innych analiz i ocen. Wymaga to wyjaśnienia i definicja wydaje się konieczna. Analizę kosztów i korzyści należy przeprowadzać łącznie, a nie projekt po projekcie.

Projekty infrastruktury gazowniczej są oparte na wiążących zobowiązaniach, tj. ze strony podmiotów rynkowych w wyniku testowania rynku lub ze strony krajowych organów regulacyjnych. W odniesieniu do tych projektów, które opierają się już na wiążących zobowiązaniach, analiza kosztów i korzyści każdego projektu z osobna byłaby w znacznym stopniu powieleniem pracy.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Wykaz jest weryfikowany i aktualizowany zależnie od potrzeby w odstępach dwuletnich. Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

skreślony

Uzasadnienie

Przeniesiono na koniec artykułu w celu dostosowania go do rzeczywistego terminu podejmowania decyzji.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na potrzeby wyznaczania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Komisja ustanawia grupy regionalne (zwane dalej „grupami”) określone w pkt 1 załącznika III w oparciu o każdy priorytetowy korytarz i obszar oraz odpowiadający każdej z nich zasięg geograficzny określony w załączniku I.

2. Na potrzeby wyznaczania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Komisja ustanawia grupy regionalne (zwane dalej „grupami”) określone w pkt 1 załącznika III w oparciu o każdy priorytetowy korytarz i obszar oraz odpowiadający każdej z nich zasięg geograficzny określony w załączniku I. Każda grupa wykonuje swoją pracę na podstawie wcześniej ustalonego zakresu zadań.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia istniejące grupy lub inne podmioty zajmowały się wyborem projektów o istotnym znaczeniu dla systemów energetycznych Unii, każda z grup, o których mowa w ust. 2, należycie uwzględnia prace przeprowadzone już w ramach tych grup lub podmiotów. Jeżeli istniejące grupy lub inne podmioty uzgodniły wcześniej projekty lub wykazy projektów o istotnym znaczeniu dla Unii, informacje dotyczące tych projektów lub wykazów są przekazywane każdej z tych grup, o których mowa w ust. 2, i będą stanowić podstawę procesu wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

 

Przepisy art. 2 ust. 5 lit. a) nie naruszają prawa organizatorów projektu do zgłaszania członkom odpowiedniej grupy wniosku o uznanie projektu za projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każda grupa sporządza własny proponowany wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 załącznika III, stosownie do ich wkładu w realizację priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I oraz ich zgodności z kryteriami określonymi w art. 4. Każdy indywidualny wniosek dotyczący projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga zgody państw członkowskich, do terytorium których się odnosi.

3. Każda grupa sporządza własny proponowany wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z procedurą określoną w pkt 2 załącznika III, stosownie do ich wkładu w realizację priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I oraz ich zgodności z kryteriami określonymi w art. 4. Każdy indywidualny wniosek dotyczący projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania wymaga wstępnej zgody państw członkowskich, do terytorium których się odnosi, przed uwzględnieniem go w ostatecznym proponowanym wykazie przedstawionym zgodnie z ust. 4.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Jeżeli indywidualny wniosek dotyczący projektu nie uzyska tymczasowej zgody jednego z państw członkowskich, wówczas to państwo członkowskie podaje grupie pisemne wyjaśnienie swojego sprzeciwu. Po umożliwieniu organizatorom projektu odniesienia się do przedmiotu sprzeciwu grupa, stanowiąc jednomyślnie z wyjątkiem tego państwa członkowskiego, może włączyć projekt do proponowanego wykazu z uwagą o sprzeciwie.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej i gazu, należących do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, Agencja, w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania proponowanych wykazów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określonych w ust. 4 akapit pierwszy, przedłoży Komisji opinię w sprawie propozycji wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnego stosowania kryteriów określonych w art. 4 dla wszystkich grup, oraz wyniki analizy przeprowadzonej przez ENTSO energii elektrycznej i gazu zgodnie z pkt 2 ppkt 6 załącznika III.

5. W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej i gazu, należących do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, Agencja, w terminie czterech miesięcy od daty otrzymania proponowanych wykazów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, określonych w ust. 4 akapit pierwszy, przedłoży Komisji opinię w sprawie propozycji wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnego stosowania kryteriów określonych w art. 4 dla wszystkich grup, oraz wyniki analizy przeprowadzonej przez ENTSO energii elektrycznej i gazu w ramach dziesięcioletnich planów rozwoju sieci.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Na podstawie wykazów regionalnych przyjętych przez grupy Komisja ustanawia ogólnounijny wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Co dwa lata wykaz ten jest weryfikowany i w razie potrzeby odpowiednio aktualizowany. Pierwszy wykaz przyjmuje się najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 r.

(Zob. popr. 1)

Uzasadnienie

Przeniesiono z ust. 1 ze względu na termin.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Po wydaniu przez Komisję decyzji w sprawie przyjęcia wykazu, o której mowa w ust. 1, projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania stają się integralną częścią, odpowiednich regionalnych planów inwestycyjnych, zgodnie z odpowiednio art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 715/2009, oraz odnośnego krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, zgodnie z art. 22 dyrektywy 72/2009/WE i dyrektywy 73/2009/WE oraz innych odnośnych krajowych planów infrastrukturalnych. W ramach każdego z planów projekty takie otrzymują najwyższy możliwy priorytet.

7. Po wydaniu przez Komisję decyzji projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania stają się integralną częścią, odpowiednich regionalnych planów inwestycyjnych, zgodnie z odpowiednio art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 i rozporządzenia (WE) nr 715/2009, oraz odnośnego krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, zgodnie z art. 22 dyrektywy 72/2009/WE i dyrektywy 73/2009/WE oraz innych odnośnych krajowych planów infrastrukturalnych. W ramach każdego z planów projekty takie otrzymują najwyższy możliwy priorytet.

(Zob. przeniesienie ust. 1 za ust. 6)

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) projekt wykazuje ekonomiczną, społeczną i ekologiczną zasadność; oraz

(b) potencjalne korzyści projektu, zmierzone na podstawie szczególnych kryteriów zawartych w ust. 2, przeważają nad jego kosztami; oraz

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– stabilność, m.in. poprzez przesył wytwarzanej energii odnawialnej do głównych ośrodków poboru i składowisk;

– stabilność, poprzez m.in. przesył wytwarzanej energii odnawialnej do głównych ośrodków poboru i składowisk;

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

interoperacyjność i bezpieczna eksploatacja systemu;

bezpieczeństwo dostaw m.in. dzięki interoperacyjności i bezpiecznej oraz niezawodnej eksploatacji systemu;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

– przyłączenie do sieci nowych instalacji wytwarzających energię, w tym ze źródeł odnawialnych, w celu wyprowadzenia mocy;

Uzasadnienie

Unia Europejska stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest wymiana starych, nieefektywnych i nieprzyjaznych środowisku jednostek mocy, np. wykorzystujących paliwa kopalne. W całej Europie będą powstawały nowe elektrownie, również na obszarach, na których sieci są słabo rozwinięte lub wymagają renowacji. Rozporządzenie powinno zatem dostarczać zachęt do realizacji nowych inwestycji w elektrownie poprzez wspieranie rozwoju niezbędnej sieci w celu umożliwienia podłączenia do tej sieci nowych źródeł mocy.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– bezpieczeństwo dostaw, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców i dróg dostaw;

– bezpieczeństwo dostaw, poprzez m.in. dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców i dróg dostaw;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– konkurencja, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców i dróg dostaw;

– konkurencja, poprzez m.in. dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców i dróg dostaw;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– bezpieczeństwo dostaw zmniejszające zależność od jednego źródła lub trasy dostaw;

– bezpieczeństwo dostaw, poprzez m.in. dywersyfikację źródeł dostaw, dostawców i dróg dostaw;

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego kryteria bezpieczeństwa dostaw dla sektora ropy oraz gazu są różne.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów przyczyniających się do realizacji tego samego priorytetu należy zwrócić należną uwagę na pilność każdego z proponowanych projektów, aby spełnić cele polityki energetycznej w odniesieniu do integracji rynku i konkurencji, stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby państw członkowskich, na które ma wpływ każdy projekt, oraz na jego komplementarność z innymi proponowanymi projektami. W przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II należną uwagę należy dodatkowo zwrócić na liczbę użytkowników objętych skutkami projektu, roczne zużycie energii oraz udział energii pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych na obszarze zajmowanym przez tych użytkowników.

4. Każda grupa szereguje projekty przyczyniające się do realizacji tych samych priorytetowych korytarzy i obszarów. Każda grupa określa w swoim zakresie uprawnień metodę szeregowania oraz względną wagę kryteriów ustanowionych w akapicie drugim i w ust. 2; szeregowanie może więc prowadzić do ogólnego grupowania projektów.

 

W tym kontekście i w ramach zapewniania równych szans dla projektów angażujących peryferyjne państwa członkowskie należną uwagę należy dodatkowo zwrócić na:

 

(a) pilność każdego z proponowanych projektów, aby spełnić cele polityki energetycznej Unii w odniesieniu do integracji rynku i konkurencji, stabilności i bezpieczeństwa dostaw;

 

(b) liczby państw członkowskich, na które ma wpływ każdy projekt, oraz

 

(c) komplementarność projektu z innymi proponowanymi projektami.

 

W przypadku projektów dotyczących inteligentnych sieci, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II, szeregowanie obejmuje projekty mające wpływ na te same dwa państwa członkowskie, przy czym należną uwagę należy dodatkowo zwrócić na liczbę użytkowników objętych skutkami projektu, roczne zużycie energii oraz udział energii pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych na obszarze zajmowanym przez tych użytkowników.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Agencja i grupy monitorują postępy w realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Grupy mogą składać wnioski o udzielenie dodatkowych informacji przekazywanych zgodnie z ust. 3, 4 i 5, weryfikować je na miejscu i zwoływać posiedzenia z udziałem odpowiednich stron. Grupy mogą też składać w Agencji wnioski o podjęcie środków ułatwiających realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2. Agencja i grupy monitorują postępy w realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Grupy mogą składać wnioski o udzielenie dodatkowych informacji przekazywanych zgodnie z ust. 3, 4 i 5, weryfikować je na miejscu i zwoływać posiedzenia z udziałem odpowiednich stron. Grupy mogą też składać w Agencji wnioski o podjęcie środków ułatwiających realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Środki te należy podejmować w ścisłej współpracy ze właściwymi krajowymi organami regulacyjnymi i operatorami systemów przesyłowych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po roku zaliczenia do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z art. 4, organizatorzy projektu przedstawiają sprawozdanie roczne dla każdego projektu należącego do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II – Agencji lub, w przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 3 i 4 załącznika II – odpowiedniej grupie. W sprawozdaniu przedstawia się szczegółowo:

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po roku zaliczenia do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z art. 4, organizatorzy projektu przedstawiają sprawozdanie roczne dla każdego projektu należącego do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II – Agencji lub, w przypadku projektów należących do kategorii określonych w pkt 3 i 4 załącznika II – odpowiedniej grupie. Sprawozdanie powinno być przedkładane odpowiednim organom krajowym, o których mowa w art. 9. W sprawozdaniu przedstawia się szczegółowo:

Uzasadnienie

Informacje te należy także przekazywać właściwym organom, gdyż przypisano im rolę przeprowadzenia procesu przyznawania pozwoleń na te projekty, nie zaś grupom czy Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na żądanie agencji lub odnośnej grupy sprawozdanie opracowuje lub weryfikuje przed jego przedłożeniem zewnętrzny niezależny ekspert.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W terminie trzech miesięcy od otrzymania sprawozdań rocznych Agencja przedstawia grupom skonsolidowane sprawozdanie na temat projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z oceną postępów i, stosownie do potrzeb, propozycją środków pozwalających na rozwiązanie kwestii opóźnień i napotkanych trudności. Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 713/2009, ocenie podlega również prawidłowość realizacji ogólnounijnych planów rozwoju sieci w zakresie priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I.

4. W terminie trzech miesięcy od otrzymania sprawozdań rocznych Agencja przedstawia grupom skonsolidowane sprawozdanie na temat projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z oceną postępów i, stosownie do potrzeb, propozycją środków pozwalających na rozwiązanie kwestii opóźnień i napotkanych trudności. Środki te mogą obejmować sankcje z tytułu nieuzasadnionych opóźnień spowodowanych przez organizatorów projektu. Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 713/2009, ocenie podlega również prawidłowość realizacji ogólnounijnych planów rozwoju sieci w zakresie priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I.

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość nakładania sankcji na organizatorów projektów za powodowane przez nich opóźnienia.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W przypadku, gdy oddanie do użytku projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania opóźnia się o więcej niż dwa lata w stosunku do planu realizacji bez wystarczającego uzasadnienia:

6. W przypadku, gdy budowa i oddanie do użytku projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania opóźnia się w stosunku do planu realizacji z przyczyn innych niż ważne przyczyny niezależne od organizatora:

(Zob. poprawki do tiret. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Uzasadnienie

Zaczerpnięto ze stanowiska Rady. Niniejsza poprawka jest niezbędna do wyjaśnienia wątpliwości związanych z przetargiem publicznym w przypadku opóźnień projektu. Pierwotny tekst nie określał, w jaki sposób Komisja przeprowadziłaby ten proces. Ponadto to właściwy organ, a nie Komisja, posiada wiedzę i zdolność do znalezienia nowego organizatora.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) Organizator projektu odpowiedzialny za dany projekt wyraża zgodę na inwestycje jednego lub większej liczby innych operatorów lub inwestorów dla potrzeb realizacji projektu. Operator systemu, na którego obszarze jest zlokalizowana inwestycja, przekazuje operatorom lub inwestorom realizującym projekt wszelkie informacje konieczne do realizacji inwestycji, przyłącza do sieci przesyłowej nowe środki trwałe oraz ogólnie dokłada wszelkich starań, aby ułatwić realizację inwestycji i zapewnić bezpieczną, niezawodną i efektywną eksploatację i utrzymanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(a) o ile środki, o których mowa w art. 22 ust. 7 lit. a), b) lub c) dyrektywy 2009/72/WE i 2009/73/WE, mają zastosowanie zgodnie ze stosownym ustawodawstwem krajowym, krajowe organy regulacyjne zapewniają realizację inwestycji.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) Komisja może wystosować zaproszenie do składania wniosków dotyczących realizacji projektu w uzgodnionym harmonogramie, kierowane do wszystkich organizatorów projektu.

(b) Jeżeli środki podjęte przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z ust. 6 lit. a) są niewystarczające do zapewnienia wykonania inwestycji lub nie mają zastosowania, organizator danego projektu wybiera stronę trzecią w celu sfinansowania lub realizacji projektu. Organizator projektu dokonuje tego, zanim opóźnienie w stosunku do terminu oddania do użytku określonego w planie realizacji przekroczy dwa lata.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) Jeżeli strona trzecia nie zostanie wybrana zgodnie z lit. b), krajowy organ regulacyjny lub państwo członkowskie wyznacza w ciągu dwóch miesięcy stronę trzecią w celu sfinansowania lub realizacji projektu, którą zatwierdza organizator projektu.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(bb) Jeżeli oddanie projektu do użytku opóźnia się o więcej niż dwa lata i dwa miesiące w stosunku do planu realizacji, właściwy organ, o którym mowa w art. 9, może wystosować zaproszenie do składania wniosków dotyczących realizacji projektu w uzgodnionym terminie, skierowane do wszystkich organizatorów projektu. Pierwszeństwo mają organizatorzy projektów i inwestorzy z państw członkowskich grupy regionalnej, w których dany projekt jest opracowywany. Krajowe organy regulacyjne mogą przyjąć – za zgodą Komisji i w razie potrzeby – dodatkowe zachęty uzupełniające zachęty przyjęte na mocy art. 14 jako część zaproszenia do składania wniosków.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(bc) Jeżeli mają zastosowanie lit. ba) lub bb), operator systemu, na którego obszarze jest zlokalizowana inwestycja, przekazuje operatorom, inwestorom lub stronom trzecim realizującym projekt wszelkie informacje konieczne do realizacji inwestycji, przyłącza do sieci przesyłowej nowe środki trwałe oraz ogólnie dokłada wszelkich starań, aby ułatwić realizację inwestycji i zapewnić bezpieczną, niezawodną i efektywną eksploatację i utrzymanie projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(Zob. poprawkę do wprowadzenia do ustępu. Wszystkie poprawki do niniejszego ustępu powinny zostać poddane pod głosowanie jako całość.)

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania może zostać wykreślony z ogólnounijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w trybie przewidzianym w art. 3 ust. 1 zdanie drugie w przypadku, gdy:

Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania może zostać wykreślony z ogólnounijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w trybie przewidzianym w art. 3 ust. 6a zdanie drugie w przypadku, gdy:

(Zob. poprawka [n+X], przesuwająca art. 3 ust. 1)

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) całościowa analiza kosztów i korzyści dla systemu energetycznego sporządzana przez ENTSO zgodnie z pkt 6 załącznika III wskazuje na brak pozytywnego wyniku projektu;

skreślona

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) projekt został wyłączony z dziesięcioletniego planu rozwoju sieci;

skreślona

Uzasadnienie

Umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu rozwoju sieci nie powinno być warunkiem uznania tego projektu za „będący przedmiotem wspólnego zainteresowania”. Podstawą wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno być to, czy spełniają one wszystkie odnośne kryteria zawarte w niniejszym rozporządzeniu i czy przynoszą dostateczne korzyści społeczno-gospodarcze z punktu widzenia UE, a nie to, czy stanowią część planu ENTSO-E.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Projekty, które zostają wykreślone z ogólnounijnego wykazu, tracą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla wszelkiego finansowania ze środków unijnych wypłaconego na rzecz danego projektu przed podjęciem decyzji o wykreśleniu.

Projekty, które zostają wykreślone z ogólnounijnego wykazu, tracą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla wszelkiego finansowania ze środków unijnych wypłaconego na rzecz danego projektu przed podjęciem decyzji o wykreśleniu, chyba że decyzja decyzja wynikała ze świadomego wprowadzenia w błąd, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. c).

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku, gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może wyznaczyć europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

1. W przypadku, gdy dochodzi do istotnych trudności w realizacji projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, Komisja może wyznaczyć, w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi, europejskiego koordynatora na okres do jednego roku z możliwością dwukrotnego przedłużenia.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) organizacja projektów, do których został przydzielony jako europejski koordynator, a także transgranicznego dialogu pomiędzy organizatorami projektów a wszystkimi zainteresowanymi stronami;

(a) organizacja projektów, do których został przydzielony jako europejski koordynator, a także transgranicznego dialogu pomiędzy organizatorami projektów a wszystkimi zainteresowanymi stronami, do których należą w szczególności organy władz regionalnych, lokalnych i samorządowych;

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) doradzanie organizatorom projektu w sprawie pakietu finansowego dotyczącego projektu;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przyjęcie ogólnounijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wywołuje zainteresowanie społeczeństwa i powoduje, że są one niezbędne w zainteresowanych państwach członkowskich, co zostaje uznane przez wszystkie zainteresowane strony.

2. Przyjęcie ogólnounijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wywołuje zainteresowanie społeczeństwa i powoduje, że są one niezbędne w zainteresowanych państwach członkowskich, co zostaje uznane przez wszystkie zainteresowane strony, do których należą w szczególności organy władz regionalnych i lokalnych reprezentujących obywateli, których dotyczą podejmowane działania.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja wydaje wytyczne na potrzeby wsparcia państw członkowski w zakresie określania odpowiednich środków oraz na potrzeby zapewnienia spójnego stosowania procedur dotyczących oceny wpływu na środowisko wymaganych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na mocy prawodawstwa unijnego.

W terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja wydaje wytyczne na potrzeby wsparcia państw członkowskich w zakresie określania i wdrażania odpowiednich środków oraz na potrzeby zapewnienia spójnego stosowania procedur dotyczących oceny wpływu na środowisko wymaganych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania na mocy prawodawstwa unijnego, a także kontroluje ich stosowanie.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie podejmują starania w celu zapewnienia jak najefektywniejszego trybu rozpatrywania odwołań dotyczących legalności decyzji kompleksowej pod względem merytorycznym lub formalnym.

4. Państwa członkowskie podejmują starania w celu zapewnienia jak najefektywniejszego trybu rozpatrywania odwołań dotyczących legalności decyzji kompleksowej pod względem merytorycznym lub formalnym oraz ich priorytetowego traktowania w systemach administracyjnych lub sądowych.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Organizator projektu opracowuje i przedstawia właściwemu organowi, w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia procesu przyznawania pozwoleń zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a), koncepcję udziału społeczeństwa. Właściwy organ występuje z wnioskiem o wprowadzenie zmian lub zatwierdza tę koncepcję w ciągu jednego miesiąca. Koncepcja zawiera przynajmniej informacje określone w pkt 3 załącznika VI.

3. Organizator projektu opracowuje i przedstawia właściwemu organowi, w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia procesu przyznawania pozwoleń zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a), koncepcję udziału społeczeństwa. Właściwy organ występuje z wnioskiem o wprowadzenie zmian lub zatwierdza tę koncepcję w ciągu jednego miesiąca. Koncepcja zawiera przynajmniej informacje określone w pkt 3 załącznika VI. Organizator projektu przekazuje informacje o wszystkich znaczących zmianach zatwierdzonej koncepcji właściwemu organowi, który może wnosić o dokonanie modyfikacji.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organizatorzy projektu dodatkowo publikują odpowiednie informacje przy pomocy innych środków informacyjnych, do których opinia publiczna ma swobodny dostęp.

Organizatorzy projektu dodatkowo publikują odpowiednie informacje przy pomocy innych środków informacyjnych, do których opinia publiczna ma swobodny dostęp. Obejmuje to zgodną z prawem danego państwa członkowskiego publikację w gazetach o największym nakładzie w regionach i miastach znajdujących się na ewentualnych trasach projektu, zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika VI.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) organy, zainteresowane strony i potencjalnie zainteresowane grupy społeczeństwa;

(b) właściwe organy krajowe i regionalne, zainteresowane strony i potencjalnie zainteresowane grupy społeczeństwa;

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Organizator projektu gwarantuje kompletność i odpowiednią jakość dokumentacji wniosku i zwraca się do właściwego organu o wydanie opinii w tej sprawie na możliwie wczesnym etapie procedury poprzedzającej złożenie wniosku. Organizator projektu współpracuje z właściwym organem w celu dotrzymania terminów i stosowania się do szczegółowego planu określonego w ust. 3

4. Organizator projektu gwarantuje kompletność i odpowiednią jakość dokumentacji wniosku i zwraca się do właściwego organu o wydanie opinii w tej sprawie na możliwie wczesnym etapie procedury poprzedzającej złożenie wniosku. Organizator projektu w pełni współpracuje z właściwym organem w celu dotrzymania terminów i stosowania się do szczegółowego planu określonego w ust. 3

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO energii elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i Komisji zastosowaną przez siebie metodykę, w tym także w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie opracowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku V.

1. W terminie jednego miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ENTSO energii elektrycznej i gazu przedstawiają Agencji i Komisji zastosowaną przez siebie metodykę, w tym także w zakresie modelowania sieci i rynku, zgodnie z którą przeprowadzona zostanie zharmonizowana, całościowa analiza kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i w pkt 2 załącznika II. Metodyka zostanie opracowana zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku V i będzie obejmować w szczególności konsultacje z właściwymi władzami regionalnymi, innymi operatorami infrastruktury i poszczególnymi reprezentującymi je organizacjami.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Po przyjęciu pierwszych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci w oparciu o metodologię zgodną z art. 12 ust. 7, lit. a) obejmuje zaktualizowaną wersję wyników analizy kosztów i korzyści ENTSO, uwzględniającej rozwój sytuacji od momentu jej publikacji. Organizatorzy projektów mogą również uwzględnić swoje uwagi na temat wyników analizy kosztów i korzyści dotyczącej ENTSO lub dodatkowe dane, które nie zostały zawarte w analizie dotyczącej ENTSO.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku, gdy organizator projektu w związku z opracowaniem, budową, eksploatacją lub utrzymaniem projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania należącego do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z wyjątkiem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, ponosi ryzyko przekraczające ryzyko ponoszone zwykle w związku z porównywalnym projektem infrastrukturalnym, które nie jest objęte wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, krajowe organy regulacyjne zapewniają przyznanie odpowiednich zachęt w związku z tym projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1. W przypadku, gdy organizator projektu w związku z opracowaniem, budową, eksploatacją lub utrzymaniem projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania należącego do kategorii określonych w pkt 1 i 2 załącznika II, z wyjątkiem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, ponosi ryzyko przekraczające ryzyko ponoszone zwykle w związku z porównywalnym projektem infrastrukturalnym, które nie jest objęte wyłączeniem na mocy art. 36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, z uwzględnieniem przewidywanych przyszłych kosztów dla konsumentów, krajowe organy regulacyjne zapewniają przyznanie odpowiednich zachęt w związku z tym projektem przy stosowaniu art. 37 ust. 8 dyrektywy 2009/72/WE, art. 41 ust. 8 dyrektywy 2009/73/WE, art. 14 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W ramach zachęt przyznawanych na mocy decyzji uwzględniony zostaje szczególny charakter ponoszonego ryzyka; zachęty te obejmują:

3. W ramach zachęt przyznawanych na mocy decyzji uwzględniony zostaje szczególny charakter ponoszonego ryzyka; zachęty te obejmują między innymi:

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) wszelkie inne środki uznane za konieczne i właściwe.

(d) wszelkie inne środki uznane za konieczne i właściwe, w tym zmniejszenie ryzyka wyższych kosztów operacyjnych realizowanych projektów infrastruktury energetycznej.

Uzasadnienie

Aby ułatwić proces inwestowania prywatnym przedsiębiorcom zaangażowanym w realizację projektów infrastruktury energetycznej, wykaz dostępnych zachęt nie powinien ograniczać się do środków określonych w art. 14 ust. 3 i powinien obejmować również ryzyko przewidywanych wyższych kosztów operacyjnych po wdrożeniu projektów infrastrukturalnych.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. każdy krajowy organ regulacyjny publikuje własną metodykę i kryteria stosowane do oceny inwestycji w projekty dotyczące przesyłu energii elektrycznej i gazu i ponoszonego podwyższonego ryzyka.

5. W terminie do dnia 31 lipca 2013 r. każdy krajowy organ regulacyjny, który wydał decyzję o przyznawaniu dodatkowych zachęt, publikuje własną metodykę i kryteria stosowane do oceny inwestycji w projekty dotyczące przesyłu energii elektrycznej i gazu i ponoszonego podwyższonego ryzyka.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 załącznika II, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na badania i instrumentów finansowych zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na badania i instrumentów finansowych zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”].

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) i pkt 2 załącznika II, z wyłączeniem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na roboty budowlane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 6 lit. b) lub jeśli spełniają następujące kryteria:

2. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d), pkt 2 i pkt 3 załącznika II, z wyłączeniem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na roboty budowlane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, jeżeli są realizowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 6 lit. b) lub jeśli spełniają następujące kryteria:

Uzasadnienie

Brak wsparcia finansowego dla rurociągów naftowych jest nielogiczny.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) analiza kosztów i korzyści danego projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na istnienie istotnych efektów zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo dostaw, solidarność lub innowacje; oraz

(a) analiza kosztów i korzyści danego projektu przeprowadzona zgodnie z art. 13 ust. 4 lit. a) dostarcza dowodów na istnienie istotnych efektów zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo dostaw, solidarność, innowacje, korzyści społeczne i środowiskowe; oraz

Uzasadnienie

Dwa pierwsze kryteria dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wymienione w art. 15 ust. 2 są już wystarczająco złożone, aby umożliwić właściwy i rozsądny wybór. W związku z tym przyjęcie decyzji o transgranicznej alokacji kosztów nie powinno stanowić obowiązkowego kryterium.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) w świetle planu operacyjnego i innych ocen przeprowadzonych, szczególnie przez ewentualnych inwestorów lub kredytodawców, projekt nie jest ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie ekonomicznej zasadności projektu uwzględniana jest decyzja w sprawie zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym mowa w art. 14 ust. 3; oraz

(b) w świetle planu operacyjnego i innych ocen przeprowadzonych, szczególnie przez ewentualnych inwestorów lub kredytodawców, projekt nie jest ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie ekonomicznej zasadności projektu uwzględniana jest decyzja w sprawie zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym mowa w art. 14 ust. 3;

Uzasadnienie

Dwa pierwsze kryteria dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wymienione w art. 15 ust. 2 są już wystarczająco złożone, aby umożliwić właściwy i rozsądny wybór. W związku z tym przyjęcie decyzji o transgranicznej alokacji kosztów nie powinno stanowić obowiązkowego kryterium.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) w związku z projektem wydana została decyzja w sprawie transgranicznej alokacji kosztów zgodnie z art. 13 lub, w przypadku projektów, które zostały objęte wyłączeniem na podstawie art. 36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opinia właściwych krajowych organów regulacyjnych i Agencji w sprawie ekonomicznej rentowności projektu.

(c) opcjonalnie, w związku z projektem wydana została decyzja w sprawie transgranicznej alokacji kosztów zgodnie z art. 13 lub, w przypadku projektów, które zostały objęte wyłączeniem na podstawie art. 36 dyrektywy 2009/73/WE lub art. 17 rozporządzenia (WE) nr 714/2009, opinia właściwych krajowych organów regulacyjnych i Agencji w sprawie ekonomicznej rentowności projektu.

Uzasadnienie

Dwa pierwsze kryteria dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wymienione w art. 15 ust. 2 są już wystarczająco złożone, aby umożliwić właściwy i rozsądny wybór. W związku z tym przyjęcie decyzji o transgranicznej alokacji kosztów nie powinno stanowić obowiązkowego kryterium.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 załącznika II kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na roboty budowlane zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”] , pod warunkiem, że zainteresowani organizatorzy projektów mogą wyraźnie wykazać znaczące pozytywne oddziaływania zewnętrzne wywoływane przez projekty i ich brak rentowności ekonomicznej.

3. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. e) i pkt 4 załącznika II kwalifikują się do wsparcia finansowego Unii w formie dotacji na roboty budowlane zgodnie z przepisami [rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”] , pod warunkiem, że zainteresowani organizatorzy projektów mogą wyraźnie wykazać znaczące pozytywne oddziaływania zewnętrzne wywoływane przez projekty i ich brak rentowności ekonomicznej lub wysokie ryzyko operacyjne.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ea) sposób, w jaki regionalne władze biorą udział w realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem ich czynnego udziału w poszczególnych etapach realizacji inwestycji w danych regionach.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) hiperłącza do stron internetowych projektów założonych przez organizatorów projektów.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ca) środki przyznane i wypłacone przez Unię na każdy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(cb) sposób, w jaki regionalne władze biorą udział w realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem ich czynnego udziału w poszczególnych etapach realizacji inwestycji w danych regionach;

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(cc) rozwijanie już zrealizowanych inwestycji i ewentualne utrudnienia, jakie napotkały projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, i które uniemożliwiły ich normalną realizację w terminach uzgodnionych z właściwymi władzami.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

(3) Elektroenergetyczne połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: połączenia międzysystemowe i linie wewnętrzne na kierunkach północ-południe i wschód-zachód oraz z państwami trzecimi mające zapewnić pełne wdrożenie rynku wewnętrznego i integrację energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Zachodniej: zdolność przesyłowa połączeń międzysystemowych dla potrzeb przepływu gazu na kierunku północ-południe w Europie Zachodniej mająca zdywersyfikować drogi dostaw i zwiększyć możliwość dostaw krótkoterminowych;

(5) Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Zachodniej: infrastruktura gazownicza dla przepływu gazu na kierunku północ-południe w Europie Zachodniej mająca bardziej zdywersyfikować drogi dostaw i zwiększyć możliwość dostaw krótkoterminowych;

Zainteresowane państwa członkowskie: Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

Zainteresowane państwa członkowskie: Belgia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

Uzasadnienie

Definicja niektórych korytarzy gazowych wymaga przeformułowania, aby objąć wszystkie rodzaje infrastruktury (podziemne magazyny i terminale LNG są również przedmiotem niniejszego rozporządzenia) i nadać im neutralne brzmienie. Mówiąc bardziej ogólnie, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że inwestycje, które mogą być konieczne dla zwiększenia transgranicznej mocy przesyłowej, takie jak zwiększenie elastyczności systemu, nie zostaną wykluczone.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: regionalne połączenia gazowe pomiędzy regionem Morza Bałtyckiego, Morzem Adriatyckim i Egejskim oraz Morzem Czarnym, mające w szczególności zwiększyć dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu;

(6) Gazowe połączenia międzysystemowe północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej: regionalna infrastruktura gazownicza pomiędzy regionem Morza Bałtyckiego, Morzem Adriatyckim i Egejskim oraz Morzem Czarnym, mające w szczególności zwiększyć dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw gazu;

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

Uzasadnienie

Definicja niektórych korytarzy gazowych wymaga przeformułowania, aby objąć wszystkie rodzaje infrastruktury (podziemne magazyny i terminale LNG są również przedmiotem niniejszego rozporządzenia) i nadać im neutralne brzmienie. Mówiąc bardziej ogólnie, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że inwestycje, które mogą być konieczne dla zwiększenia transgranicznej mocy przesyłowej, takie jak zwiększenie elastyczności systemu, nie zostaną wykluczone.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 2 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Południowy korytarz gazowy: przesył gazu z regionu Morza Kaspijskiego, Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu i wschodniego regionu Morza Śródziemnego do Unii w celu wzmocnienia dywersyfikacji dostaw gazu.

(7) Południowy korytarz gazowy: infrastruktura gazownicza służąca zwiększeniu dywersyfikacji dostaw gazu z regionu Morza Kaspijskiego, Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu i wschodniego regionu Morza Śródziemnego do Unii.

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Bułgaria, Republika Czeska, Cypr, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

Zainteresowane państwa członkowskie: Austria, Bułgaria, Republika Czeska, Cypr, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

Uzasadnienie

Definicja niektórych korytarzy gazowych wymaga przeformułowania, aby objąć wszystkie rodzaje infrastruktury (podziemne magazyny i terminale LNG są również przedmiotem niniejszego rozporządzenia) i nadać im neutralne brzmienie. Mówiąc bardziej ogólnie, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że inwestycje, które mogą być konieczne dla zwiększenia transgranicznej mocy przesyłowej, takie jak zwiększenie elastyczności systemu, nie zostaną wykluczone.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 3 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Połączenia dostawcze ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej: interoperacyjność sieci rurociągów naftowych w Europie Środkowo-Wschodniej mająca zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i ograniczyć ryzyko środowiskowe.

(1) Korytarze dywersyfikacji dostaw ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej: interoperacyjność sieci rurociągów naftowych w Europie Środkowo-Wschodniej mająca zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i ograniczyć ryzyko środowiskowe.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej, należących do kategorii określonych w pkt 1 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych wywiązujących się z obowiązku współpracy na poziomie regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz organizatorów projektów zainteresowanych każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I, jak również przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO energii elektrycznej.

W przypadku projektów dotyczących energii elektrycznej, należących do kategorii określonych w pkt 1 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele właściwych władz państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, właściwych władz lokalnych, regionalnych i samorządowych ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, operatorów systemów przesyłowych wywiązujących się z obowiązku współpracy na poziomie regionalnym zgodnie z art. 6 dyrektywy 2009/72/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 714/2009 oraz organizatorów projektów zainteresowanych każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I, jak również przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO energii elektrycznej.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku projektów dotyczących gazu, należących do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych wywiązujących się z obowiązku współpracy na poziomie regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz organizatorów projektów zainteresowanych każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I, jak również przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

W przypadku projektów dotyczących gazu należących do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych, właściwych władz lokalnych, regionalnych i samorządowych ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, operatorów systemów przesyłowych wywiązujących się z obowiązku współpracy na poziomie regionalnym zgodnie z art. 7 dyrektywy 2009/73/WE i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, wszystkich zainteresowanych operatorów infrastruktury i właściwych organizacji, które ich reprezentują, oraz organizatorów projektów zainteresowanych każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I, jak również przedstawiciele Komisji, Agencji i ENTSO gazu.

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie powinno uznawać rolę, jaką odgrywają terminale LNG i podziemne magazyny w zapewnieniu elastyczności wewnętrznego rynku energii. W związku z tym operatorzy magazynów i LNG powinni uzyskać oficjalny status zainteresowanych podmiotów w procesie wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i w zakresie analizy kosztów i korzyści. Wyżej wspomniani operatorzy infrastruktury i reprezentujące ich organizacje powinni uzyskać oficjalny status zainteresowanych podmiotów w składzie grup, ponieważ reprezentują oni operatorów magazynów i LNG, którzy są dodatkowo organizatorami projektów.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, należących do kategorii określonych w pkt 3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, organizatorzy projektów zainteresowani każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

W przypadku projektów dotyczących przesyłu ropy naftowej i dwutlenku węgla, należących do kategorii określonych w pkt 3 i 4 załącznika II, w skład każdej grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, właściwych władz lokalnych, regionalnych i samorządowych ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, organizatorzy projektów zainteresowani każdorazowo odpowiednimi priorytetami wskazanymi w załączniku I oraz przedstawiciele Komisji.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 1 – punkt 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organizatorzy projektów i Agencja, korzystając z praw członków grupy, nie mają prawa głosu i mogą uczestniczyć w ostatecznym przyjmowaniu proponowanej listy do przełożenia zgodnie z art. 3 ust. 4 wyłącznie jako obserwatorzy.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Każdy organizator projektu składa wniosek o uznanie projektu za projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania dla członków odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu w odniesieniu do wkładu w realizację priorytetów określonych w załączniku I, spełnienia odpowiednich kryteriów określonych w art. 6 oraz wszelkie inne informacje pomocne w ocenie projektu.

(1) Każdy organizator projektu składa wniosek o uznanie projektu za projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania dla członków odpowiedniej grupy, w tym ocenę projektu w odniesieniu do wkładu w realizację priorytetów określonych w załączniku I, spełnienia odpowiednich kryteriów określonych w art. 4 oraz wszelkie inne informacje pomocne w ocenie projektu.

Uzasadnienie

Błąd w tekście.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Proponowane projekty dotyczące przesyłu i składowania energii elektrycznej, należące do kategorii określonych w pkt 1 lit. a)-d) załącznika II, stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci energii elektrycznej opracowanego przez ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 714/2009.

skreślony

Uzasadnienie

Umieszczenie danego projektu na liście dziesięcioletniego planu rozwoju sieci nie powinno być warunkiem uznania tego projektu za „będący przedmiotem wspólnego zainteresowania”. Podstawą wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno być to, czy spełniają one wszystkie odnośne kryteria zawarte w niniejszym rozporządzeniu i czy przynoszą dostateczne korzyści społeczno-gospodarcze z punktu widzenia UE, a nie to, czy stanowią część planu ENTSO-E.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – część 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W odniesieniu do wszystkich ogólnounijnych wykazów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przyjętych po dniu 1 sierpnia 2013 r., proponowane projekty dotyczące przesyłu i składowania gazu, należące do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci gazowych opracowanego przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

(4) W odniesieniu do wszystkich ogólnounijnych wykazów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przyjętych po dniu 1 sierpnia 2013 r., proponowane projekty dotyczące przesyłu, instalacji regazyfikacji lub dekompresji skroplonego gazu ziemnego (LNG) i składowania gazu, należące do kategorii określonych w pkt 2 załącznika II, stanowią element ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci gazowych opracowanego przez ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność, należy uwzględnić terminale LNG, ponieważ są one również wymienione w pkt 2 załącznika II.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) Pomiar interoperacyjności i poziomu bezpieczeństwa eksploatacji systemu dokonywany jest zgodnie z zasadami analizy przedstawionej w ostatnim dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci energii elektrycznej, w szczególności poprzez ocenę skutków projektu w zakresie oczekiwanego czasu niepokrycia zapotrzebowania dla analizowanego obszaru w rozumieniu pkt 10 załącznika V, w ujęciu według wystarczalności zdolności wytwórczych i przesyłowych zestawu charakterystycznych okresów obciążenia, z uwzględnieniem oczekiwanych zmian ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych z klimatem i ich wpływu na odporność infrastruktury.

(c) Pomiar interoperacyjności i poziomu bezpieczeństwa eksploatacji systemu dokonywany jest zgodnie z zasadami analizy przedstawionej w ostatnim dostępnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci energii elektrycznej, w szczególności poprzez ocenę skutków projektu w zakresie oczekiwanego czasu niepokrycia zapotrzebowania dla analizowanego obszaru w rozumieniu pkt 10 załącznika V, w ujęciu według wystarczalności zdolności wytwórczych i przesyłowych zestawu charakterystycznych okresów obciążenia, z uwzględnieniem oczekiwanych zmian ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich wpływu na odporność infrastruktury.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 3 –litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) Pomiar stabilności dokonywany jest na podstawie wkładu projektu w redukcję emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej lub koncepcji energia-gaz i transportu biogazu, z uwzględnieniem oczekiwanych zmian warunków klimatycznych.

(d) Pomiar stabilności dokonywany jest na podstawie wkładu projektu w redukcję emisji jako wsparcia dla zabezpieczenia wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej lub koncepcji energia-gaz i transportu biogazu, z uwzględnieniem oczekiwanych zmian ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W zestawie danych uwzględnione zostają przepisy unijne i krajowe obowiązujące w dniu przeprowadzenia analizy. Zespoły danych wykorzystywane odpowiednio dla energii elektrycznej i gazu muszą być zgodne, szczególnie odnośnie do zakładanych cen i wolumenów na poszczególnych rynkach. Zestaw danych opracowuje się po formalnych konsultacjach z państwami członkowskimi i organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony. Komisja i Agencja zapewniają dostęp do wymaganych danych handlowych stron trzecich, o ile ma to zastosowanie.

(2) W zestawie danych uwzględnione zostają przepisy unijne i krajowe obowiązujące w dniu przeprowadzenia analizy. Zespoły danych wykorzystywane odpowiednio dla energii elektrycznej i gazu muszą być zgodne, szczególnie odnośnie do zakładanych cen i wolumenów na poszczególnych rynkach. Zestaw danych opracowuje się po formalnych konsultacjach z państwami członkowskimi i organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony, w tym organizacjami naukowymi i organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska naturalnego, oraz podaje się go do wiadomości publicznej. Komisja i Agencja zapewniają dostęp do wymaganych danych handlowych stron trzecich, o ile ma to zastosowanie.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia przynajmniej następujące koszty: wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki z tytułu utrzymania w ciągu technicznego cyklu życia projektu oraz ewentualne koszty wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów. Metodyka określa wytyczne dotyczące stawek rabatowych, które będą stosowane w obliczeniach.

(5) Analiza kosztów i korzyści uwzględnia przynajmniej następujące koszty: wydatki kapitałowe, wydatki operacyjne i wydatki z tytułu utrzymania w ciągu technicznego cyklu życia projektu oraz koszty wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów, a także inne środowiskowe efekty zewnętrzne. Metodyka określa wytyczne dotyczące stawek rabatowych, które będą stosowane w obliczeniach.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W przypadku przesyłu i składowania energii elektrycznej analiza kosztów i korzyści uwzględnia przynajmniej skutki wywierane na wskaźniki określone w załączniku III. Zgodnie z metodami zastosowanymi przy opracowaniu ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci energii elektrycznej, w szczególności uwzględnia się dodatkowo skutki projektu dla:

(6) W przypadku przesyłu i składowania energii elektrycznej analiza kosztów i korzyści uwzględnia przynajmniej skutki wywierane na wskaźniki określone w załączniku IV. Zgodnie z metodami zastosowanymi przy opracowaniu ostatniego dostępnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci energii elektrycznej, w szczególności uwzględnia się dodatkowo skutki projektu dla:

Uzasadnienie

Błąd w tekście.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) Zainteresowane strony, których dotyczy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym zainteresowane organy, właściciele nieruchomości i obywatele mieszkający w pobliżu projektu, przedstawiciele opinii publicznej i ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są szczegółowo informowane i proszone o konsultację na wczesnym etapie projektu, w sposób otwarty i przejrzysty. W odpowiednim przypadku właściwy organ wspiera aktywnie działania podejmowane przez organizatora projektu.

(a) Zainteresowane strony, których dotyczy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym zainteresowane organy władz krajowych, regionalnych i lokalnych, właściciele nieruchomości i obywatele mieszkający w pobliżu projektu, przedstawiciele opinii publicznej i ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są szczegółowo informowane i proszone o konsultację na wczesnym etapie projektu, w sposób otwarty i przejrzysty. W odpowiednim przypadku właściwy organ wspiera aktywnie działania podejmowane przez organizatora projektu.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) Zainteresowane strony, których dotyczy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym zainteresowane organy, właściciele nieruchomości i obywatele mieszkający w pobliżu projektu, przedstawiciele opinii publicznej i ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są szczegółowo informowane i proszone o konsultację na wczesnym etapie projektu, w sposób otwarty i przejrzysty. W odpowiednim przypadku właściwy organ wspiera aktywnie działania podejmowane przez organizatora projektu.

(a) Zainteresowane strony, których dotyczy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym zainteresowane organy, właściciele nieruchomości i obywatele mieszkający w pobliżu projektu, przedstawiciele opinii publicznej i ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są szczegółowo informowane i proszone o konsultację – najpóźniej w momencie rozpoczęcia procedury przyznawania pozwoleń – w sposób otwarty i przejrzysty. W odpowiednim przypadku właściwy organ wspiera aktywnie działania podejmowane przez organizatora projektu.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) Zainteresowane strony, których dotyczy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym zainteresowane organy, właściciele nieruchomości i obywatele mieszkający w pobliżu projektu, przedstawiciele opinii publicznej i ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są szczegółowo informowane i proszone o konsultację na wczesnym etapie projektu, w sposób otwarty i przejrzysty. W odpowiednim przypadku właściwy organ wspiera aktywnie działania podejmowane przez organizatora projektu.

(a) Zainteresowane strony, których dotyczy projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym zainteresowane organy władz lokalnych, regionalnych i  krajowych, właściciele nieruchomości i obywatele mieszkający w pobliżu projektu, przedstawiciele opinii publicznej i ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy, są szczegółowo informowane i proszone o konsultację na wczesnym etapie projektu, w sposób otwarty i przejrzysty. W odpowiednim przypadku właściwy organ wspiera aktywnie działania podejmowane przez organizatora projektu.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) przewidzianych środków;

(b) przewidzianych środków, w tym proponowanych ogólnych miejsc i terminów przedmiotowych spotkań;

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Spotkania poświęcone projektowi, o których mowa w ust. 4 lit. c) niniejszego załącznika, odbywają się w miejscu i w terminie umożliwiającym uczestnictwo jak największej liczbie zainteresowanych stron. Właściwe organy mogą zobowiązać organizatorów projektu do ułatwienia uczestnictwa zainteresowanych stron, które nie mogłyby w przeciwnym razie uczestniczyć z przyczyn finansowych lub innych.

PROCEDURA

Tytuł

Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE

Odsyłacze

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

15.11.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Wojciech Michał Olejniczak

23.11.2011

Rozpatrzenie w komisji

26.4.2012

 

 

 

Data przyjęcia

29.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Jean-Paul Besset, Alain Cadec, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Ivari Padar, László Surján, Giommaria Uggias

PROCEDURA

Tytuł

Transeuropejska infrastruktura energetyczna i uchylenie decyzji nr 1364/2006/WE

Odsyłacze

COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)

Data przedstawienia w PE

19.10.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

15.11.2011

ENVI

15.11.2011

IMCO

15.11.2011

TRAN

15.11.2011

 

REGI

15.11.2011

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

António Fernando Correia de Campos

14.12.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.10.2011

24.4.2012

30.5.2012

 

Data przyjęcia

18.12.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

António Fernando Correia de Campos, Andrzej Grzyb, Roger Helmer, Vladimír Remek, Peter Skinner

Data złożenia

8.2.2013