Procedure : 2012/0065(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0037/2013

Indgivne tekster :

A7-0037/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Stemmeforklaringer
PV 08/10/2013 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

BETÆNKNING     ***I
PDF 736kWORD 499k
31.1.2013
PE 494.689v02-00 A7-0037/2013

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Pervenche Berès

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0134),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7–0083/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 2012(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0037/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Selv om direktiv 2009/21/EF omhandler flagstatens ansvar ved at gennemføre IMO's audit for flagstater i EU-lovgivningen og ved at indføre kvalitetscertificering af de nationale søfartsmyndigheder vurderes det, at et separat direktiv, som omhandler arbejdsstandarder for søfarende, kan afspejle de forskellige formål og procedurer på en mere hensigtsmæssig og klarere måde.

(10) Selv om direktiv 2009/21/EF omhandler flagstatens ansvar ved at gennemføre IMO's audit for flagstater i EU-lovgivningen og ved at indføre kvalitetscertificering af de nationale søfartsmyndigheder vurderes det, at et separat direktiv, som omhandler arbejdsstandarder for søfarende, kan afspejle de forskellige formål og procedurer på en mere hensigtsmæssig og klarere måde. Derfor bør direktiv 2009/21/EF, hvis bestemmelser kun gælder for IMO-konventionerne, ikke berøres af dette direktiv. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder fortsat kunne udvikle, gennemføre og opretholde et kvalitetsstyringssystem for de operationelle dele af sin maritime administrations flagstatsrelaterede aktiviteter, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Direktiv 2009/13/EF gælder for søfarende om bord på skibe, der fører en medlemsstats flag. Medlemsstaterne bør derfor kontrollere, at skibe, der fører deres flag, overholder alle bestemmelser i nævnte direktiv.

(11) Direktiv 2009/13/EF gælder for søfarende om bord på skibe, der fører en medlemsstats flag. Medlemsstaterne bør sikre en effektiv varetagelse af deres forpligtelser som flagstat med hensyn til gennemførelsen af de relevante dele af MLC-2006, som svarer til de elementer, der blev fastsat i direktivets bilag vedrørende skibe, der fører deres flag. Ved oprettelse af et effektivt system til overvågning af mekanismer, herunder inspektioner, kan en medlemsstat give tilladelse til offentlige institutioner eller andre organisationer inden for rammerne af MLC-2006.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Anvendelse og/eller fortolkning af dette direktiv bør under ingen omstændigheder føre til en forringelse af arbejdstagernes nuværende beskyttelsesniveau i henhold til EU-retten.

Begrundelse

Selv om indførelsen af internationale standarder bør vurderes meget positivt, bør de ikke anvendes til af undergrave det nuværende sikkerhedsniveau for EU-søfarende. Dette er især vigtigt ud fra målsætningen om at tilskynde flere europæiske borgere til at påbegynde en karriere inden for søfart.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv fastlægger regler med henblik på at sikre, at medlemsstaterne effektivt opfylder deres forpligtelser som flagstater til at kontrollere, at skibe, der fører deres flag, overholder direktiv 2009/13/EF. Dette direktiv berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/21/EF.

Dette direktiv fastlægger regler med henblik på at sikre, at medlemsstaterne effektivt opfylder deres forpligtelser som flagstater til at kontrollere, at skibe, der fører deres flag, overholder direktiv 2009/13/EF og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, der er knyttet hertil som bilag. Dette direktiv berører ikke direktiv 2009/21/EF1.

 

_____________

 

1EUT L 131 af 28.5.2009, s. 132.

Begrundelse

For at fremhæve aftalen mellem arbejdsmarkedets parter tilføjes denne til "Definitioner" i artikel 2, således at det ikke er nødvendigt at henvise til den, hver gang direktiv 2009/13/EF nævnes.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Definitioner

Definitioner

 

ba) "direktiv 2009/13/EF": dette direktiv og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, der er knyttet hertil som bilag

Begrundelse

Teknisk set er aftalen mellem arbejdsmarkedets parter knyttet som bilag til direktiv 2009/13/EF (og ikke en del af dette), af hvilken grund den bør nævnes her, da den indeholder de grundlæggende elementer i MLC, der gennemføres i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) "certifikat for søfarendes arbejdsstandarder", "midlertidigt certifikat for søfarendes arbejdsstandarder" og "erklæring om søfarendes arbejdsstandarder ": de dokumenter, der er omhandlet i norm A5.1.3, stk. 9, i konventionen om søfarendes arbejdsforhold fra 2006 og udformet som modellerne i konventionens bilag A5-II.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en definition på disse certifikater, fordi der bliver henvist til dem i ændringsforslag til dette direktiv.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrol med overholdelsen af lovgivningen

Kontrol med overholdelsen af lovgivningen og certificering

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Hver medlemsstat sikrer håndhævelsen af de forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2009/13/EF vedrørende skibe, som fører dens flag.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.1, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne kan ved indførelsen af et effektivt system for inspektion og certificering af søfarendes arbejdsforhold alt efter behov tillade offentlige institutioner eller andre organisationer (herunder i en anden medlemsstat, hvis denne er enig heri), som de anerkender som værende kompetente og uafhængige, at udføre inspektioner eller udstede certifikater eller varetage begge opgaver. Medlemsstater er under alle omstændigheder fuldt ansvarlige for inspektionen og certificeringen af de pågældende søfarendes arbejds- og leveforhold på skibe, der fører deres flag.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.1, stk. 3, i MLC.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Hver medlemsstat etablerer et effektivt system til inspektion og certificering af arbejdsforholdene til søs i overensstemmelse med forskrift 5.1.3 og 5.1.4 samt norm A5.1.3 og A5.1.4 i konventionen for søfarendes arbejdsforhold, idet det skal sikres, at de søfarendes arbejds- og leveforhold på skibe, der fører dens flag, opfylder og fortsætter med at opfylde konventionens standarder.

Begrundelse

De nærmere detaljer vedrørende udstedelse, inspektion og håndhævelse af certifikater for søfarendes arbejdsstandarder og erklæringer om søfarendes arbejdsstandarder er fastlagt i norm A5.1.3 og A5.1.4, og disse bør derfor udtrykkeligt nævnes her.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Et certifikat for søfarendes arbejdsstandarder suppleret med en erklæring om søfarendes arbejdsstandarder udgør et umiddelbart bevis for, at et skib er blevet behørigt inspiceret af den medlemsstat, hvis flag det fører, og at bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold er opfyldt i det omfang, det er anført.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.1, stk. 4, i MLC.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d. Oplysninger om det i stk. 1b omtalte system, herunder den metode, der er anvendt til vurdering af systemets effektivitet, medtages i medlemsstatens rapport til Det Internationale Arbejdsbureau, jf. artikel 22 i bureauets statutter.

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.1, stk. 5, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1e. Hver medlemsstat fastsætter klare mål og normer for forvaltningen af dens inspektions- og certificeringssystemer samt egnede overordnede procedurer for vurderingen af, i hvilket omfang disse mål og normer er opfyldt.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.1, stk. 5, i MLC.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1f. Hver medlemsstat kræver, at alle skibe, der fører dens flag, opbevarer en tilgængelig kopi af direktiv 2009/13/EF og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, der er knyttet hertil som bilag, om bord.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.1, stk. 2, i MLC.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1g. Intervallet mellem to inspektioner må ikke overstige tre år.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Personale med ansvar for kontrol med overholdelse

Anerkendte organisationer og deres personale med ansvar for kontrol med overholdelse

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at personale med ansvar for at kontrollere den korrekte gennemførelse af direktiv 2009/13/EF har den uddannelse, den kompetence, de kompetenceområder, de beføjelser, den status og den uafhængighed, der er nødvendig eller ønskelig for at kunne gennemføre denne kontrol og sikre overholdelse af direktivet

1. En medlemsstat sikrer, at de institutioner eller andre organisationer ("anerkendte organisationer"), der er nævnt i artikel 3, stk. 1b, og de medlemmer af deres personale, der har ansvaret for at kontrollere den korrekte gennemførelse af direktiv 2009/13/EF, har den uddannelse, den kompetence, de kompetenceområder, de beføjelser, den status og den uafhængighed, der er nødvendig eller ønskelig for at kunne gennemføre denne kontrol og sikre overholdelse af direktivet. De inspektions- eller certificeringsopgaver, som de anerkendte organisationer kan få tilladelse til at udføre, falder ind under de aktiviteter, der udtrykkeligt er nævnt i stk. 1b–1e som påhvilende medlemsstaten eller en anerkendt organisation.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.2, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) kan bistå medlemsstaterne i tilsynet med de anerkendte organisationer, der udfører certificeringsopgaver på deres vegne i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/15/EF, uden at dette berører flagstaters rettigheder og forpligtelser.

Begrundelse

Eftersom agenturet i forvejen bistår Kommissionen med dens kontrol med anerkendte organisationer, vil man ved at gøre det muligt for det også at bistå medlemsstaterne opnå effektivitetsgevinster og lette presset på medlemsstaternes budgetter.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Tilladelser, der meddeles med hensyn til inspektioner, skal som minimum bemyndige den anerkendte organisation til at kræve, at mangler, den afdækker i de søfarendes arbejds- og leveforhold, afhjælpes, og til at gennemføre inspektioner i denne forbindelse efter anmodning fra en havnestat.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.2, stk. 2, i MLC.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Hver medlemsstat indfører:

 

a) et system, som sikrer, at det arbejde, der udføres af anerkendte organisationer, er fyldestgørende; dette system skal omfatte oplysninger om alle gældende nationale love og forskrifter og relevante internationale instrumenter og at

 

b) procedurer for kommunikation og tilsyn med sådanne organisationer.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.2, stk. 3, i MLC.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d. Hver medlemsstat tilsender Det Internationale Arbejdsbureau en aktuel liste over alle anerkendte organisationer, der har fået tilladelse til at handle på dens vegne, og skal holde denne liste ajour. Listen skal indeholde oplysninger om de opgaver, som de anerkendte organisationer har fået tilladelse til at udføre.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.2, stk. 4, i MLC.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Certifikat for søfarendes arbejdsforhold

 

4a. Hver medlemsstat kræver, at skibe der fører dens flag, opbevarer og opretholder et certifikat for søfarendes arbejdsforhold, der bekræfter, at de søfarendes arbejds- og leveforhold om på skibet, herunder foranstaltninger til løbende overholdelse af lovgivningen, som skal indføjes i erklæringen om søfarendes arbejdsforhold, er blevet inspiceret og opfylder bestemmelserne i nationale love eller forskrifter eller andre foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2009/13/EF og aftalen mellem arbejdsmarkedets parter, der er knyttet hertil som bilag.

Begrundelse

For at indføje et krav (baseret på forskrift 5.1.3, stk. 3, i MLC) om, at medlemsstaterne skal udføre certificering.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4b

 

Inspektion og håndhævelse

 

1. Hver medlemsstat kontrollerer gennem et effektivt og koordineret system af regelmæssige inspektioner, overvågning og andre kontrolforanstaltninger, at skibe, der fører dens flag, opfylder bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF som gennemført i nationale love og forskrifter.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.4, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Nærmere krav til det inspektions- og håndhævelsessystem, der er nævnt i stk. 1, er fastsat i nedenstående stk. 3–18.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.4, stk. 2, i MLC.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. Hver medlemsstat opretholder et system for inspektion af søfarendes forhold om bord på skibe, som fører dens flag, der omfatter kontrol af, at de foranstaltninger vedrørende arbejds- og levevilkår, som er anført i erklæringen om søfarendes arbejdsforhold, hvor dette er relevant, gennemføres, og at bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF er opfyldt.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. Hver medlemsstat udpeger et tilstrækkeligt antal kvalificerede inspektører til opfyldelse af dens forpligtelser i medfør af stk. 3. Såfremt anerkendte organisationer er bemyndiget til at udføre inspektioner, kræver medlemsstaten, at de medarbejdere, der udfører inspektionen, er kvalificerede til at påtage sig disse opgaver, og forsyner dem med den nødvendige retlige bemyndigelse til at udføre deres opgaver.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 2, i MLC.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5. Der træffes passende foranstaltninger for at sikre, at inspektørerne i det nødvendige og ønskelige omfang har den uddannelse, den kompetence, de kompetenceområder, de beføjelser, den status og den uafhængighed, der sætter dem i stand til at gennemføre denne kontrol og sikre overholdelsen af lovgivningen, jf. stk. 3.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 3, i MLC.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6. Hvis en medlemsstat modtager en klage, som den ikke anser for åbenbart ubegrundet, eller får bevis for, at et skib, der fører dens flag, ikke opfylder bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF, eller at der er alvorlige mangler med hensyn til gennemførelsen af de foranstaltninger, der er anført i erklæringen om søfarendes arbejdsforhold, træffer medlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at undersøge sagen og sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede mangler.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 5, i MLC.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7. Hver medlemsstat fastsætter og håndhæver nøje passende regler, der garanterer, at inspektørerne har den status og de tjenstlige vilkår, som sikrer, at disse er upåvirkelige af regeringsskift og upassende ekstern indflydelse.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 6, i MLC.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 8 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8. Inspektører, der er udstyret med klare retningslinjer for de opgaver, der skal udføres, og med passende akkreditiver, tillægges beføjelse til:

 

a) at gå om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag

 

b) at gennemføre enhver besigtigelse, test eller undersøgelse, de måtte finde nødvendig for at forsikre sig om, at normerne overholdes nøje og

 

c) at kræve, at enhver mangel afhjælpes, og hvor de har grund til at mene, at manglerne udgør en grov overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder) eller udgør en væsentlig fare for de søfarendes sikkerhed eller sundhed, at forbyde et skib at forlade havnen, før der er truffet de nødvendige foranstaltninger.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 7, litra a)–c), i MLC.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 9 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9. Der skal være enhver mulig klageadgang til en retslig eller administrativ myndighed over for de foranstaltninger, der træffes i medfør af stk. 8, litra c).

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 8, i MLC.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 10 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10. Inspektørerne har skønsbeføjelse til at rådgive i stedet for at indlede eller anbefale sagsanlæg i tilfælde, hvor der ikke foreligger en klar overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF, der bringer de pågældende søfareres sikkerhed eller sundhed i fare, og hvor der ikke foreligger præcedens for tilsvarende overtrædelser.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 9, i MLC.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 11 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11. Inspektørerne behandler kilden til klager over farer eller mangler vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold eller en overtrædelse af love og bestemmelser fortroligt og tilkendegiver ikke over for rederen, rederens repræsentant eller skibsføreren, at en inspektion er gennemført som følge af en sådan klage.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 10, i MLC.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 12 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12. Inspektørerne må ikke tildeles opgaver, der på grund af deres antal eller art kan gribe forstyrrende ind i en effektiv inspektion eller på nogen måde skade inspektørernes autoritet eller upartiskhed i deres forhold til redere, søfarende eller andre interesserede parter.

 

Inspektørerne må navnlig:

 

a) ikke have nogen direkte eller indirekte interesse i noget forhold, som de anmodes om at inspicere og

 

b) uden at dette berører passende sanktioner og disciplinære foranstaltninger, selv ikke efter ansættelsens ophør, afsløre eventuelle erhvervshemmeligheder eller fortrolige arbejdsprocesser eller informationer af personlig art, som de måtte blive bekendt med under udførelsen af deres pligter.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 11,litra a)–b), i MLC.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 13 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13. Inspektørerne indgiver en rapport om hver inspektion til medlemsstatens kompetente myndighed. En kopi af rapporten på engelsk eller på skibets arbejdssprog udleveres til skibsføreren, og en anden kopi opslås på skibets opslagstavle til de søfarendes underretning og fremsendes efter anmodning disses repræsentanter.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 12, i MLC.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 14 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14. Hver medlemsstats kompetente myndighed opretholder et register over inspektionerne af søfarendes forhold om bord på skibe, der fører medlemsstatens flag. Medlemsstaten offentliggør en årlig rapport om inspektionsaktiviteterne inden for en rimelig frist på ikke over seks måneder efter årets udgang.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 13, i MLC.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 15 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15. Iværksættes der en undersøgelse efter en større hændelse, fremsendes rapporten til den pågældende medlemsstats kompetente myndighed så hurtigt som praktisk muligt, men ikke senere end en måned efter undersøgelsens afslutning.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 14, i MLC.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 16 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16. Når der udføres en inspektion, eller når der træffes foranstaltninger i medfør af denne artikel, udfoldes alle rimelige bestræbelser for at undgå, at et skib tilbageholdes eller forsinkes på urimelig vis.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 15, i MLC.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 17 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17. Der udredes erstatning i overensstemmelse med nationale love og bestemmelser for ethvert tab eller enhver skade, der er lidt som følge af urigtig udøvelse af inspektørens beføjelser. Bevisbyrden ligger i hver enkelt sag hos klageren.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 16, i MLC.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 4 b – stk. 18 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18. Hver medlemsstat foreskriver og håndhæver på effektiv vis passende sanktioner og andre udbedrende foranstaltninger, i tilfælde af at bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder søfarendes rettigheder) overtrædes og inspektørerne generes under udførelsen af deres opgaver.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.4, stk. 17, i MLC.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat modtager en klage, som den ikke anser for åbenbart ubegrundet, eller får bevis for, at et skib, der fører dens flag, ikke opfylder kravene i direktiv 2009/13/EF, eller at der er alvorlige mangler i dets gennemførelsesforanstaltninger, træffer medlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at undersøge sagen og sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede mangler.

1. Hvis en medlemsstat modtager en klage, som den ikke anser som værende åbenbart ubegrundet under international arbejdsmarkedsret, såsom konventionen om søfarendes arbejdsforhold eller under direktiv 2009/13/EC, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at undersøge sagen og sikre, at der træffes foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede mangler.

 

Hvis en medlemsstat gennem en inspektion får bevis for, at et skib, der fører dens flag, ikke opfylder kravene i direktiv 2009/13/EF, eller at der er alvorlige mangler i dets gennemførelsesforanstaltninger, træffer medlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at undersøge sagen og sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe de konstaterede mangler.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Personale med ansvar for at behandle klager behandler kilden til klager over farer eller mangler vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold eller en overtrædelse af love og bestemmelser fortroligt og tilkendegiver ikke over for rederen, rederens repræsentant eller føreren af skibet, at en inspektion er gennemført som følge af en sådan klage.

2. Personalet behandler kilden til klager over farer eller mangler vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold eller en overtrædelse af love og bestemmelser fortroligt og tilkendegiver ikke over for rederen, rederens repræsentant eller føreren af skibet, at en inspektion er gennemført som følge af en sådan klage.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Procedurer for klager om bord

 

1. Medlemsstaterne kræver, at skibe, der fører deres flag, skal have procedurer for rimelig, effektiv og hurtig behandling af klager om bord fra de søfarende over overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder).

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.5, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  44

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Medlemsstaterne forbyder og straffer enhver form for personforfølgelse af en søfarende på grund af indgivelse af en klage.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.5, stk. 2, i MLC.

Ændringsforslag  45

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. Bestemmelserne i denne artikel berører ikke en søfarendes ret til at klage under anvendelse af ethvert retsmiddel, som den søfarende måtte anse for passende.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5.1.5, stk. 3, i MLC.

Ændringsforslag  46

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. Procedurerne om bord kan, uden at det berører eventuelle mere vidtgående nationale love og forskrifter eller kollektive overenskomster, anvendes af den søfarende til indgivelse af klager i relation til ethvert spørgsmål, der påstås at udgøre en overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder).

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.5, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  47

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5. Hver medlemsstat sikrer, at dens love og bestemmelser indeholder passende procedurer for klager om bord til opfyldelse af kravene i stk 1-3. Disse procedurer skal have til formål at løse klager på det lavest mulige niveau. Søfarende skal imidlertid i alle tilfælde have ret til at klage direkte til skibsføreren og, hvis de finder det nødvendigt, til de relevante eksterne myndigheder.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.5, stk. 2, i MLC.

Ændringsforslag  48

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6. Procedurerne for klager om bord skal omfatte retten for den søfarende til at blive ledsaget eller repræsenteret under klageproceduren samt omfatte sikkerhedsmekanismer mod muligheden for personforfølgelse af den søfarende på grund af indgivelsen af klagen. Udtrykket "personforfølgelse" dækker enhver negativ handling fra en persons side i relation til en søfarendes indgivelse af en klage, der ikke er åbenlyst chikanerende eller ondsindet.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.5, stk. 3, i MLC.

Ændringsforslag  49

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7. Alle søfarende skal i tillæg til deres ansættelsesaftale have udleveret en kopi af de procedurer, der gælder for klager om bord på skibet. Denne skal inkludere kontaktoplysninger på den kompetente myndighed i flagstaten og i den søfarendes bopælsland, hvis disse er forskellige, samt navnet på en eller flere personer på skibet, som i fortrolighed kan give de søfarende upartiske råd om deres klage og på anden måde hjælpe dem med at følge de klageprocedurer, der er til rådighed for dem på skibet.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.1.5, stk. 4, i MLC.

Ændringsforslag  50

Forslag til direktiv

Artikel 5 b – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Forpligtelser på arbejdsformidlingsområdet

 

1. Uden at dette berører princippet om hver enkelt medlemsstats ansvar for de søfarendes arbejds- og leveforhold på skibe, der fører dens flag, er medlemsstaten også forpligtet til at sikre gennemførelsen af bestemmelserne i denne artikel vedrørende arbejdsformidling samt social sikring for søfarende, der er dens statsborgere eller er bosiddende eller på anden måde har hjemsted på dens område i det omfang, det er fastsat i denne artikel.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med forskrift 5,3, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  51

Forslag til direktiv

Artikel 5 b – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Hver medlemsstat håndhæver bestemmelserne i denne artikel med hensyn til drift og praksis hos de arbejdsformidlinger for søfarende, der har hjemsted på dens område, gennem et inspektions- og overvågningssystem og retsforfølgning i tilfælde af overtrædelse af licensordninger og andre driftsmæssige bestemmelser, som er fastsat i stk. 3–4.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A5.3, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  52

Forslag til direktiv

Artikel 5 b – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. Hver medlemsstat, der driver en offentlig arbejdsformidling for søfarende, påser, at arbejdsformidlingen drives på en ordentlig måde, der beskytter og fremmer de søfarendes beskæftigelsesmæssige rettigheder, således som det er foreskrevet i direktiv 2009/13/EF.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A1.4, stk. 1, i MLC.

Ændringsforslag  53

Forslag til direktiv

Artikel 5 b – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. Den pågældende medlemsstats kompetente myndighed overvåger og kontrollerer nøje alle arbejdsformidlinger for søfarende, der opererer på den pågældende medlemsstats område. Alle licenser eller certifikater eller tilsvarende tilladelser til drift af private arbejdsformidlinger for søfarende på området udstedes eller fornyes kun, efter at det er kontrolleret, at den pågældende arbejdsformidling opfylder bestemmelserne i de nationale love og bestemmelser.

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med norm A1.4, stk. 6, i MLC.

Ændringsforslag  54

Forslag til direktiv

Artikel 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5c

 

Rendezvous-klausul

 

Fra og med datoen for konventionens ikrafttræden sikrer Kommissionen, at den indarbejdes i EU-lovgivningen og anvendes af medlemsstaterne. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at dette sker.

Ændringsforslag  55

Forslag til direktiv

Artikel 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5d

 

Rapportering

 

Kommissionen forelægger hvert femte år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af direktivet.

 

Rapporten omfatter en evaluering af medlemsstaternes resultater som flagstater og foreslår eventuelle nødvendige supplerende foranstaltninger for at gennemføre og sikre overholdelsen af konventionen.

Begrundelse

Det er afgørende at fremme gennemførelsen af konventionen og iværksættelsen af foranstaltninger for flagstater. Artikel 9 i direktiv 2009/21/EF omfatter bestemmelser om regelmæssige evalueringsrapporter. Der bør også løbende udarbejdes rapporter af denne type om gennemførelsen af direktivet.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.


BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at aspekterne omkring flagstatskontrol i konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 (MLC) bør nedfældes mere detaljeret og specifikt i EU-lovgivningen. En væsentlig fordel ved at integrere MLC i EU-lovgivningen er, at konventionens bestemmelser vil kunne håndhæves langt mere effektivt i EU, f.eks. gennem overtrædelsesprocedurer, der vil sikre en endnu nøjere overholdelse.

EU-bestemmelserne om flagstatskontrol bør i langt højere grad afspejle, hvad MLC specifikt og udtrykkeligt foreskriver for at undgå afvigende fortolkninger fra medlemsstaternes side, der kan medføre illoyal konkurrence og social dumping.

Ordføreren foreslår – for så vidt som der foreligger en EU-kompetence – at der anlægges en tilgang, ifølge hvilken bestemmelserne i MLC i videst mulige omfang overtages af dette direktiv.

Afsnit 5 i MLC omhandler overholdelse og håndhævelse, og afsnittets forskrift 5.1 bærer titlen "Flagstatsforpligtelser" ("Flag State responsibilities").

De stillede ændringsforslag vedrører navnlig følgende spørgsmål:

- Generelle principper, jf. forskrift, norm og retningslinje 5.1.1 i MLC til sikring af, at hver medlemsstat opfylder sine forpligtelser med hensyn til skibe, der fører dens flag.

- Godkendelse af anerkendte organisationer, jf. forskrift, norm og retningslinje 5.1.2 i MLC.

Ordføreren mener, at artikel 4 i Kommissionens forslag bør ændres, så det sikres, at den meget specifikke bestemmelse i MLC til sikring af, at anerkendte organisationer og deres personale udfører deres kontrolopgaver på bedst mulig vis, udtrykkeligt nævnes.

- Certifikatet om søfarendes arbejdsforhold og erklæringen om søfarendes arbejdsforhold, jf. forskrift, norm og retningslinje 5.1.3 i MLC.

Artikel 3 i Kommissionens forslag omhandler "inspektion", men ikke "certificering", og det bør foreskrives, at der indføres et effektivt certificeringssystem. I betragtning af at Kommissionens forslag ikke indeholder bestemmelser vedrørende certifikatet om søfarendes arbejdsforhold foreslår ordføreren, at dette sker inden for rammerne af EU's retlige kompetence, eftersom MLC-bestemmelserne vedrørende certifikatet om søfarendes arbejdsforhold og erklæringen om søfarendes arbejdsforhold er centrale for håndhævelsen af MLC.

- Inspektion og håndhævelse, jf. forskrift, norm og retningslinje 5.1.4 i MLC.

Bortset for omtalen af "inspektioner" i artikel 3 i Kommissionens forslag, er der ikke overtaget nogen dele af dette punkt i direktivet. Hvis MLC's regler på området blev inkorporeret på EU-plan, ville det betyde meget i retning af at sikre, at EU's medlemsstater på korrekt vis indfører en effektiv og konsekvent inspektions- og håndhævelsesordning.

- Procedurer for klager om bord, jf. forskrift, norm og retningslinje 5.1.5 i MLC.

Selvom artikel 5 i Kommissionens forslag omhandler klager, er bestemmelserne meget kortfattede og udelader en række vigtige aspekter af de relevante dele af MLC. Vigtige rettigheder og bestemmelser vedrørende klager bør indarbejdes på mere detaljeret vis.

- Forpligtelser på arbejdsanvisningsområdet, jf. bestemmelse, norm og retningslinje 5.3 i MLC, med henblik på at sikre, at medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser med hensyn til arbejdsformidling og social sikring for deres søfarende.


UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (27.11.2012)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

Ordfører for udtalelse: Georges Bach

KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

Dette forslag til et direktiv indgår i et mere overordnet sæt af europæiske retsakter, hvis formål er at gennemføre en række af de standarder fra konventionen om søfarendes arbejdsvilkår, som blev vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) den 23. februar 2006 i Geneve. På nuværende tidspunkt er konventionen blevet ratificeret af 30 lande, som repræsenterer mere end 59 % af verdensflådens tonnage, således at de nødvendige forudsætninger for konventionens ikrafttræden, nemlig 30 ratificerende lande, som repræsenterer 33 % af verdensflådens tonnage, er opfyldt.

Med konventionen er der indført omfattende rettigheder og beskyttelse på arbejdspladsen for verdens mere end 1,2 mio. søfarende. Den dækker grundlæggende forhold såsom minimumskrav for søfarende, der skal arbejde på et skib (afsnit 1 i konventionen), ansættelsesvilkår (afsnit 2), opholdsrum, fritidsfaciliteter, kost og forplejning (afsnit 3), sundhedsbeskyttelse, sygdomsbehandling, velfærd og social sikring (afsnit 4) samt overholdelse og håndhævelse (afsnit 5) med det formål at sikre menneskeværdige arbejds- og leveforhold om bord på skibe og procedurer til gennemførelse af disse bestemmelser.

Med konventionen sigtes mod at skabe lige konkurrencevilkår i søfartssektoren ved at fastlægge fælles minimumsstandarder for alle flag og søfarende

EU har allerede vedtaget Rådets beslutning 2007/431/EF af 7. juni 2007 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at ratificere konventionen. Seksten medlemsstater er på nuværende tidspunkt i gang med proceduren til ratificering af konventionen, og Spanien, Polen, Bulgarien, Luxembourg, Danmark, Letland, Nederlandene, Sverige og Cypern allerede har ratificeret den.

EU har også vedtaget Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 vedrørende iværksættelse af den aftale, som er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold, og som er et enestående resultat af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i denne sektor.

Direktiv 2009/13/EF bragte EU-lovgivningen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i konventionen og etablerer rettigheder for de søfarende som indeholdt i konventionens afsnit 1, 2, 3 og 4. Arbejdsmarkedets parter i EU ønskede at gennemføre deres aftale ved hjælp af en afgørelse fra Rådet på grundlag af artikel 155 i TEUF, men havde ikke beføjelse til at medtage de bestemmelser om håndhævelse, der er anført i konventionens afsnit 5, i deres aftale, og anmodede derfor Kommissionen om at træffe foranstaltninger med henblik herpå.

Formålet med nærværende forslag er netop at gøre dette for så vidt angår flagstatens ansvar, og hermed anerkendes den store betydning, som konventionens afsnit 5 har for søfarende.

Dette forslag hænger tæt sammen med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol, der har til formål at sikre lige vilkår på verdensplan i hele søfartssektoren ved at håndhæve konventionen i alle europæiske havne.

2. Forslagets transportdimension

Dette forslag er i tråd med Kommissionens hvidbog af 28. marts 2011 "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem", som sætter en social dagsorden for søtransporten.

Det styrker søtransportdimensionen betydeligt ved at håndhæve søfarendes arbejdsretlige rettigheder som aftalt i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår. Det vil fremme og forbedre sektorens image og sikre Europas interesser globalt ved at skabe lige vilkår på verdensplan.

Ordføreren hilser forslaget velkomment, som har til formål at gennemføre de meget positive resultater af den sociale dialog mellem aktørerne i søfartssektoren på EU-plan.

Ordføreren mener, at det foreliggende forslag bør være mere detaljeret og bør styrkes ved, at væsentlige dele af konventionen indarbejdes i selve forslagets tekst.

De stillede ændringsforslag vil navnlig skabe en stærk vejledningsramme for medlemsstaterne, når de agerer i deres egenskab af flagstater, ved at etablere en effektiv og detaljeret inspektionsordning til brug ved sikringen af, at deres skibe er i overensstemmelse med direktiv 2009/13/EF. I samme ånd er både klageprocedurer og tilsyns- og håndhævelsesprocedurer blevet styrket i overensstemmelse med konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag       1

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Selv om direktiv 2009/21/EF omhandler flagstatens ansvar ved at gennemføre IMO's audit for flagstater i EU-lovgivningen og ved at indføre kvalitetscertificering af de nationale søfartsmyndigheder vurderes det, at et separat direktiv, som omhandler arbejdsstandarder for søfarende, kan afspejle de forskellige formål og procedurer på en mere hensigtsmæssig og klarere måde.

(10) Selv om direktiv 2009/21/EF omhandler flagstatens ansvar ved at gennemføre IMO's audit for flagstater i EU-lovgivningen og ved at indføre kvalitetscertificering af de nationale søfartsmyndigheder vurderes det, at et separat direktiv, som omhandler arbejdsstandarder for søfarende, kan afspejle de forskellige formål og procedurer på en mere hensigtsmæssig og klarere måde. Derfor bør direktiv 2009/21/EF, hvis bestemmelser kun gælder for IMO-konventionerne, ikke berøres af dette direktiv. Medlemsstaterne kan imidlertid udvikle, gennemføre og opretholde et kvalitetsstyringssystem for de operationelle dele af sin maritime administrations flagstatsrelaterede aktiviteter, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Direktiv 2009/13/EF gælder for søfarende om bord på skibe, der fører en medlemsstats flag. Medlemsstaterne bør derfor kontrollere, at skibe, der fører deres flag, overholder alle bestemmelser i nævnte direktiv.

(11) Direktiv 2009/13/EF gælder for søfarende om bord på skibe, der fører en medlemsstats flag. Medlemsstaterne bør sikre en effektiv varetagelse af deres forpligtelser som flagstat med hensyn til gennemførelsen af de relevante dele af 2006-konventionen, som svarer til de elementer, der blev fastsat i bilaget til direktiv 2009/13/EF, af skibe, der fører deres flag. Ved oprettelse af et effektivt system til overvågning af mekanismer, herunder inspektioner, kan en medlemsstat bemyndige offentlige institutioner eller andre organisationer inden for rammerne af 2006-konventionen.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Anvendelse og/eller fortolkning af dette direktiv bør under ingen omstændigheder føre til en forringelse af arbejdstagernes nuværende beskyttelses niveau i henhold til EU-retten.

Begrundelse

Det er særdeles ønskværdigt, at der findes internationale minimumsstandarder, men de bør ikke blive brugt til at underminere det beskyttelsesniveau, som europæiske søfarere har. Dette er især vigtigt ud fra målsætningen om at tilskynde flere europæiske borgere til at påbegynde en karriere inden for søfart.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) "certifikat vedrørende søfarendes arbejdsvilkår", "midlertidigt certifikat vedrørende søfarendes arbejdsvilkår" og "overensstemmelseserklæring vedrørende søfarendes arbejdsvilkår": de dokumenter, der er omhandlet i norm A5.1.3, stk. 9, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår fra 2006 og udformet som modellerne i konventionens bilag A5-II.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en definition på disse certifikater, fordi der bliver henvist til dem i ændringsforslag til dette direktiv.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontrol med overholdelsen af lovgivningen

Kontrol med overholdelse af lovgivningen og med certificering

Begrundelse

Certificering er en vigtig del af det system til at kontrollere overholdelsen, som er beskrevet i forslaget.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvad angår skibe med en bruttotonnage på under 200, som ikke sejler i international fart, kan medlemsstaterne i samråd med redernes og de søfarendes berørte organisationer i henhold til artikel II, stk. 6, i 2006-konventionen beslutte at tilpasse kontrolmekanismerne, herunder inspektionerne, for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gælder for disse skibe.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hver medlemsstat etablerer et effektivt system til inspektion og certificering af arbejdsvilkårene til søs i overensstemmelse med forskrift 5.1.3 og 5.1.4 samt norm A5.1.3 og A5.1.4 i konventionen for søfarendes arbejdsforhold, idet det skal sikres, at de søfarendes arbejds- og levevilkår på skibe, der fører dens flag, opfylder og fortsætter med at opfylde konventionens standarder.

Begrundelse

De nærmere detaljer vedrørende udstedelse, inspektion og håndhævelse af certifikater for søfarendes arbejdsstandarder og erklæringer om søfarendes arbejdsstandarder er fastlagt i norm A5.1.3 og A5.1.4, og disse bør derfor udtrykkeligt nævnes her.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) En medlemsstat kan ved etableringen af et effektivt system til inspektion og certificering af arbejdsvilkårene til søs efter behov bemyndige offentlige institutioner eller andre organisationer (herunder sådanne i en anden medlemsstat, hvis denne er indforstået hermed), som staten anerkender som ansvarlige og uafhængige, til at udføre inspektioner og/eller udstede certifikater. Medlemsstaten er under alle omstændigheder fuldt ud ansvarlig for inspektionen og certificeringen af de pågældende søfarendes arbejds- og levevilkår på skibe, der fører dens flag.

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.1, stk. 3, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c) Et certifikat vedrørende søfarendes arbejdsvilkår, der suppleres af en overensstemmelseserklæring vedrørende søfarendes arbejdsvilkår, er et umiddelbart bevis på, at skibet er behørigt inspiceret af den medlemsstat, hvis flag det fører, og at kravene vedrørende søfarendes arbejds- og levevilkår i direktiv 2009/13/EF er opfyldt i den udstrækning, dette er certificeret.

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.1, stk. 4, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d) Oplysninger om det i stk. 1a (nyt) omtalte system, herunder den metode, der er anvendt til vurdering af systemets effektivitet, medtages i medlemsstatens rapport til Det Internationale Arbejdsbureau, jf. artikel 22 i bureauets statutter.

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.1, stk. 5, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e) Hver medlemsstat etablerer klare mål og standarder for administrationen af dens inspektions- og certificeringssystem samt passende overordnede procedurer for dens vurdering af, i hvilken udstrækning disse mål og standarder opnås.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.1, stk. 1, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1f) Hver medlemsstat kræver, at alle skibe, der fører dens flag, har et eksemplar af direktiv 2009/13/EF om bord.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.1, stk. 2, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Personale med ansvar for kontrol med overholdelse

 

Anerkendte organisationer og deres personale med ansvar for kontrol med overholdelse

Begrundelse

Formålet er at indføre et krav, jf. konventionen om søfarendes arbejdsvilkår, forskrift 5.1.3, stk. 3, om, at skibe medfører certifikater.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Inspektion og håndhævelse

 

1. Hver medlemsstat verificerer ved hjælp af et effektivt og koordineret system af regelmæssige inspektioner, overvågning og andre kontrolforanstaltninger, at skibe, der fører dens flag, opfylder kravene i direktiv 2009/13/EF som gennemført i nationale love og forskrifter.

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.4, stk. 1, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) kan bistå medlemsstaterne i tilsynet med de anerkendte organisationer, der udfører certificeringsopgaver på deres vegne i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/15/EF, uden at dette berører flagstaters rettigheder og forpligtelser.

Begrundelse

Eftersom agenturet i forvejen bistår Kommissionen med dens kontrol med anerkendte organisationer, vil man ved at gøre det muligt for det også at bistå medlemsstaterne opnå effektivitetsgevinster og lette presset på medlemsstaternes budgetter.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. De nærmere krav vedrørende det i stk. 1 omtalte inspektions- og håndhævelsessystem fastsættes i stk. 3-19 (nye).

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.4, stk. 2, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. Hver medlemsstat opretholder et system til inspektion af de søfarendes forhold på skibe, der fører dens flag, som omfatter verifikation af, at foranstaltningerne vedrørende arbejds- og levevilkår i henhold til overensstemmelseserklæringen vedrørende søfarendes arbejdsvilkår overholdes, hvor dette er relevant, og at kravene i direktiv 2009/13/EF opfyldes.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 1, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. Hver medlemsstat udpeger et tilstrækkeligt antal kvalificerede inspektører til opfyldelse af dens forpligtelser i medfør af stk. 3. Såfremt anerkendte organisationer er bemyndiget til at udføre inspektioner, kræver medlemsstaten, at de medarbejdere, der udfører inspektionen, er kvalificerede til at påtage sig disse opgaver, og forsyner dem med den nødvendige retlige bemyndigelse til at udføre deres opgaver.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 2, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5. Der afsættes tilstrækkelige midler til at sikre, at inspektørerne har den uddannelse, den kompetence, de kompetenceområder, de beføjelser, den status og den uafhængighed, der er nødvendig eller ønskelig for at kunne gennemføre denne verifikation og sikre den overholdelse, der er nævnt i stk. 3 (nyt).

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 3, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6. For så vidt angår en medlemsstat, hvorpå nærværende direktivs artikel 3, stk. 1a (nyt) finder anvendelse, finder inspektioner, hvor det er relevant, sted med de intervaller, der kræves i norm A5.1.3 i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår fra 2006. For så vidt angår andre medlemsstater må intervallet under ingen omstændigheder overstige tre år.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 4, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår, men der skelnes mellem medlemsstater, som konventionen finder anvendelse på (i hvilken forbindelse der kan henvises til standard A5.1.3 i konventionen) og medlemsstater, som konventionen ikke finder anvendelse på.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7. Hvis en medlemsstat modtager en klage, som den ikke anser for åbenbart ubegrundet, eller får bevis for, at et skib, der fører dens flag, ikke opfylder kravene i direktiv 2009/13/EF, eller at der er alvorlige mangler i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne i overensstemmelseserklæringen vedrørende søfarendes arbejdsvilkår, tager medlemsstaten alle nødvendige skridt til at undersøge sagen og sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede mangler.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 5, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 8 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8. Hver medlemsstat sørger for tilstrækkelige regler og håndhæver dem effektivt for at garantere, at inspektørerne har den status og de arbejdsvilkår, der sikrer, at de er uafhængige af regeringsændringer og ubehørige eksterne påvirkninger.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 6, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 9 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9. Inspektører, der gives klare retningslinjer med hensyn til de opgaver, der skal udføres, og forsynes med de korrekte akkreditiver, bemyndiges til:

 

(a) at gå ombord på et skib, der fører medlemsstatens flag

 

(b) at udføre enhver gennemgang, test og undersøgelse, som de måtte anse for nødvendig for at konstatere, at normerne overholdes nøje, og

 

(c) at kræve, at enhver mangel udbedres og, hvis de har grund til at mene, at mangler udgør en alvorlig overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder) eller udgør en betydelig fare for de søfarendes sikkerhed eller sundhed, at forbyde et skib at forlade havnen, før de nødvendige forholdsregler er taget.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 7, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 10 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10. Enhver foranstaltning, der træffes i henhold til stk. 9, litra c), kan indbringes for en domstol eller for en administrativ myndighed.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 8, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 11 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11. Inspektører har skønsmæssige beføjelser til at give vejledning i stedet for at iværksætte eller anbefale retsforfølgning, når der ikke er en klar overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF, der bringer de omhandlede søfarendes sikkerhed eller sundhed i fare, og når der ikke er nogen forhistorie med lignende overtrædelser.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 9, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 12 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12. Inspektører behandler kilden til en klage over farer eller mangler vedrørende søfarendes arbejds- og leveforhold eller en overtrædelse af love og bestemmelser fortroligt og tilkendegiver hverken over for rederen, rederens repræsentant eller føreren af skibet, at en inspektion er gennemført som følge af en sådan klage.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 10, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 13 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13. Inspektører må ikke tildeles opgaver, der på grund af deres antal eller art kan gribe forstyrrende ind i en effektiv inspektion eller på nogen måde kan præjudicere inspektørernes autoritet eller upartiskhed i deres forhold til redere, søfarende eller andre interesserede parter.

For inspektørerne gælder navnlig, at:

 

(a) det er dem forbudt at have direkte eller indirekte interesse i en operation, som de opfordres til at inspicere, og at

 

(b) de ikke, selv ikke efter ansættelsens ophør, må afsløre eventuelle erhvervshemmeligheder eller fortrolige arbejdsprocesser eller informationer af personlig art, som de måtte blive bekendt med under udførelsen af deres pligter, og at en manglende overholdelse deraf kan medføre behørige sanktioner eller disciplinære foranstaltninger.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 11, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 14 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14. Inspektørerne fremsender en rapport over hver inspektion til medlemsstatens kompetente myndighed. Et eksemplar af rapporten på engelsk eller på skibets arbejdssprog sendes til skibets fører, og et andet eksemplar opsættes på skibets opslagstavle til oplysning for de søfarende og sendes efter anmodning til deres repræsentanter.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 12, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 15 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15. Den kompetente myndighed i hver medlemsstat fører et register over inspektionerne af de søfarendes forhold på skibe, der fører medlemsstatens flag. Den offentliggør en årlig rapport over inspektionsaktiviteterne inden for en rimelig tid, dog højst seks måneder, efter årets udgang.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 13, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 16 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16. I tilfælde af en undersøgelse efter en større hændelse sendes rapporten til den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat så hurtigt som muligt, dog senest en måned efter undersøgelsens afslutning.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 14, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 17 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17. I forbindelse med udførelse af en inspektion, eller når der træffes foranstaltninger i henhold til denne artikel, tilstræbes så vidt muligt at undgå, at et skib tilbageholdes eller forsinkes urimeligt.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 15, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 18 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18. Der udredes kompensation i henhold til nationale love og bestemmelser for eventuelle tab eller skader, der er lidt som følge af uretmæssig udøvelse af inspektørens beføjelser. Bevisbyrden påhviler i hvert tilfælde klageren.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 16, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 4 a – stk. 19 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19. Hver medlemsstat fastlægger hensigtsmæssige bøder og andre korrigerende foranstaltninger for overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder) og for at hindre inspektørerne i at udføre deres opgaver og sørger for effektiv håndhævelse heraf.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 17, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Inspektion og håndhævelse

 

6. Inspektioner skal finde sted i de enkelte medlemsstater med de intervaller, der er fastsat i norm A5.1.3 konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.4, stk. 4, i konventionen om søfarendes arbejdsforhold. Hvad angår certifikater for søfarendes arbejdsstandarder og erklæringer om søfarendes arbejdsstandarder, skelner Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol ikke mellem de medlemsstater, der har ratificeret konventionen og dem, der endnu ikke har gjort det. I kraft af ovenstående formulering vil kravet om at foretage inspektioner blive pålagt medlemsstaterne gennem EU-retten.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Procedurer for klager om bord

 

1. Hver medlemsstat foreskriver, at skibe, der fører dens flag, skal have procedurer om bord til rimelig, effektiv og hurtig behandling af klager fra de søfarende vedrørende overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder).

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.5, stk. 1, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. Hver medlemsstat forbyder og straffer enhver form for personforfølgelse af en søfarende, der sker på grund af indgivelse af en klage.

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.5, stk. 2, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. Bestemmelserne i denne artikel indskrænker ikke en søfarendes ret til at søge genoprettelse ved hjælp af ethvert retsmiddel, som den søfarende måtte anse for passende.

Begrundelse

Afspejler forskrift 5.1.5, stk. 3, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4. Procedurerne om bord kan, uden at det indskrænker eventuelle mere vidtgående nationale love og bestemmelser eller kollektive overenskomster, anvendes af den søfarende til indgivelse af klager i relation til ethvert spørgsmål, der påstås at udgøre en overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2009/13/EF (herunder de søfarendes rettigheder).

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.5, stk. 1, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5. Hver medlemsstat sikrer, at dens love og bestemmelser indeholder passende procedurer for klager om bord til opfyldelse af kravene i stk. 1 - 3 (nye). Disse procedurer skal have til formål at løse klager på det lavest mulige niveau. Søfarende har imidlertid i alle tilfælde ret til at klage direkte til skibsføreren og, hvis de finder det nødvendigt, til de relevante eksterne myndigheder.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.5, stk. 2, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6. Procedurerne for klager om bord skal give den søfarende ret til at være ledsaget eller repræsenteret under klageproceduren samt omfatte beskyttelsesforanstaltninger mod muligheden for personforfølgelse af den søfarende på grund af indgivelsen af klagen. Udtrykket "personforfølgelse" dækker enhver negativ handling fra en persons side i relation til en søfarende på grund af dennes indgivelse af en klage, der ikke er åbenlyst chikanerende eller ondsindet.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.5, stk. 3, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 5 a – stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7. Alle søfarende skal i tillæg til deres ansættelsesaftale have udleveret en kopi af de procedurer, der gælder for klager om bord på skibet. Denne indeholder kontaktoplysninger på den kompetente myndighed i flagstaten og i den søfarendes bopælsland, hvis disse er forskellige, samt navnet på en eller flere personer på skibet, som i fortrolighed kan give de søfarende upartiske råd om deres klage og på anden måde hjælpe dem med at følge de klageprocedurer, der er til rådighed for dem på skibet.

Begrundelse

Afspejler norm A5.1.5, stk. 4, i konventionen om søfarendes arbejdsvilkår.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Rapportering

 

Kommissionen skal hvert tredje år forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af direktivet.

 

Rapporten omfatter en evaluering af medlemsstaternes resultater som flagstater og foreslår eventuelle nødvendige supplerende foranstaltninger for at gennemføre og sikre overholdelsen af konventionen.

Begrundelse

Det er afgørende at fremme gennemførelsen af konventionen og iværksættelsen af foranstaltninger for flagstater. Artikel 9 i direktiv 2009/21/EF omfatter bestemmelser om regelmæssige evalueringsrapporter. Der bør også løbende udarbejdes rapporter af denne type om gennemførelsen af direktivet.

PROCEDURE

Titel

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF

Referencer

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

29.3.2012

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Georges Bach

18.6.2012

Behandling i udvalg

9.10.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils


PROCEDURE

Titel

Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF

Referencer

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Dato for høring af EP

23.3.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

29.3.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Pervenche Berès

20.4.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

9.10.2012

6.12.2012

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

2

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

Dato for indgivelse

13.2.2013

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik