Menetlus : 2012/0065(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0037/2013

Esitatud tekstid :

A7-0037/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta
PV 08/10/2013 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

RAPORT     ***I
PDF 722kWORD 506k
31.1.2013
PE 494.689v02-00 A7-0037/2013

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Pervenche Berès

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0134),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0083/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2012. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning transpordikomisjoni arvamust (A7-0037/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Kuigi direktiiviga 2009/21/EÜ reguleeritakse lipuriigi kohustusi, viies ELi õigusesse sisse IMO lipuriigi auditeerimiskava ja kehtestades riiklike merendusasutuste kvaliteeditõendamise, peetakse meretöönorme käsitlevat eraldi direktiivi asjakohasemaks ning see kajastaks selgemini eri eesmärke ja menetlusi.

(10) Kuigi direktiiviga 2009/21/EÜ reguleeritakse lipuriigi kohustusi, viies ELi õigusesse sisse IMO lipuriigi auditeerimiskava ja kehtestades riiklike merendusasutuste kvaliteeditõendamise, peetakse meretöönorme käsitlevat eraldi direktiivi asjakohasemaks ning see kajastaks selgemini eri eesmärke ja menetlusi. Seetõttu ei tohiks käesolev direktiiv mõjutada direktiivi 2009/21/EÜ, mille sätteid kohaldatakse ainult IMO konventsioonide suhtes. Igal juhul peaks liikmesriikidele jääma võimalus töötada oma veeteede ameti jaoks välja käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluva lipuriigi kohustustega seotud tegevuse operatiivosa käsitleva kvaliteedijuhtimise süsteem ning seda rakendada ja hallata.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Direktiivi 2009/13/EÜ kohaldatakse meremeeste suhtes, kes töötavad liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel. Seepärast peaksid liikmesriigid jälgima, et nende lipu all sõitvad laevad järgivad kõnealuse direktiivi kõiki sätteid.

(11) Direktiivi 2009/13/EÜ kohaldatakse meremeeste suhtes, kes töötavad liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel. Liikmesriigid peaksid tagama, et nende lipu all sõitvatel laevadel täidetakse tõhusalt lipuriigi kohustusi seoses 2006. aasta meretöönormide konventsiooni oluliste osade rakendamisega, mis vastavad kõnealuse direktiivi lisas toodud elementidele. Järelevalvemehhanismide ja kontrollide tõhusa süsteemi loomisel võib liikmesriik anda riiklikele institutsioonidele või muudele organisatsioonidele loa 2006. aasta meretöönormide konventsiooni tähenduses.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Käesoleva direktiivi kohaldamine ja/või tõlgendamine ei tohiks mingil juhul viia töötajate praeguse kaitstuse taseme alandamiseni liidu õigusnormide raames.

Selgitus

Kuigi rahvusvahelised miinimumnormid on väga soovitavad, ei tohiks neid kasutada Euroopa meremeeste praeguse kaitsetaseme alandamiseks. See on eriti tähtis, arvestades, et kehtestatud on eesmärk innustada suuremat arvu Euroopa kodanikke alustama karjääri merenduses.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad selle tagamiseks, et liikmesriigid täidaksid tõhusalt oma kohustusi lipuriigina, jälgides, et nende lipu all sõitvad laevad vastavad direktiivile 2009/13/EÜ. Käesolev direktiiv ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/21/EÜ kohaldamist.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad selle tagamiseks, et liikmesriigid täidaksid tõhusalt oma kohustusi lipuriigina, jälgides, et nende lipu all sõitvad laevad vastavad direktiivis 2009/13/EÜ ja sellele lisatud sotsiaalpartnerite kokkuleppes esitatud nõuetele. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira direktiivi 2009/21/EÜ1 kohaldamist.

 

_____________

 

1 ELT L 131, 28.5.2009, lk 132.

Selgitus

Sotsiaalpartnerite kokkuleppe osatähtsuse rõhutamiseks lisatakse see artiklis 2 esitatud mõistete sekka, et seda ei peaks eraldi esile tooma iga kord, kui mainitakse direktiivi 2009/13/EÜ.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mõisted

Mõisted

 

b a) „direktiiv 2009/13/EÜ” – nimetatud direktiiv ja sellele lisatud sotsiaalpartnerite kokkulepe;

Selgitus

Tehniliselt võttes on sotsiaalpartnerite kokkulepe direktiivi 2009/13/EÜ lisa, mitte selle osa, nii et see tuleks siinkohal eraldi välja tuua, kuna see sisaldab ELi õigusesse ülevõetava meretöönormide konventsiooni olulisi elemente.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b) „meretöö sertifikaat”, „ajutine meretöö sertifikaat” ja „meretöönormide konventsiooni nõuete järgimist tõendav deklaratsioon” – 2006. aasta meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.3 lõikes 9 viidatud vastavad dokumendid, mis on koostatud konventsiooni A5-II lisas esitatud mudelitele vastavas vormis;

Selgitus

Sertifikaatide määratlus on vajalik, sest neile viidatakse direktiivi kohta esitatud muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõuetele vastavuse järelevalve

Nõuetele vastavuse järelevalve ja sertifitseerimine

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1. Iga liikmesriik tagab direktiivis 2009/13/EÜ esitatud sätete jõustamise oma lipu all sõitvatel laevadel.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõikega 1.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Meretöö tingimuste kontrollimiseks ja sertifitseerimiseks tõhusa süsteemi kehtestamisel võib liikmesriik vajaduse korral volitada avalikke asutusi või muid tema hinnangul pädevaid ja sõltumatuid organisatsioone (sh teise liikmesriigi nõusolekul selle teise riigi organisatsioone) teostama kontrolle, väljastama sertifikaate või tegema mõlemat. Liikmesriik jääb igal juhul täielikult vastutavaks tema lipu all sõitvatel laevadel töötavate meremeeste töö- ja elutingimuste kontrollimise ja sertifitseerimise eest.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõikega 3.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Iga liikmesriik kehtestab meretöö tingimuste kontrollimiseks ja sertifitseerimiseks tõhusa süsteemi kooskõlas meretöönormide konventsiooni eeskirjadega 5.1.3 ja 5.1.4 ning standarditega A5.1.3 ja A5.1.4, millega tagatakse, et meremeeste töö- ja elutingimused konkreetse riigi lipu all sõitvatel laevadel vastavad praegu ja ka tulevikus konventsiooni nõuetele.

Selgitus

Meretöö sertifikaadi ja konventsiooni nõuete järgimist tõendava deklaratsiooni väljastamist, järelevalvet, kontrolli ja rakendamist käsitlevad üksikasjad on esitatud standardites A5.1.3 ja A5.1.4, seetõttu tuleks neid standardeid siinkohal selgesõnaliselt mainida.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Meretöö sertifikaat ja seda täiendav konventsiooni nõuete järgimist tõendav deklaratsioon kujutavad endast prima facie tõendit selle kohta, et lipuriik on asjaomast laeva nõuetekohaselt kontrollinud ning et direktiivis 2009/13/EÜ esitatud nõuded meremeeste töö- ja elutingimuste kohta on sertifikaadi saamiseks piisaval määral täidetud.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõikega 4.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d. Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikirja artiklile 22 lisavad liikmesriigid Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile esitatavatesse aruannetesse käesoleva artikli lõikes 1 a viidatud süsteemi käsitleva teabe, sh selle süsteemi tõhususe hindamise meetodi.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõiget 5.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e. Iga liikmesriik kehtestab seoses oma kontrolli- ja sertifitseerimissüsteemide haldamisega selged eesmärgid ja normid ning asjakohased üldmenetlused, et hinnata, mil määral neid eesmärke ja norme täidetakse.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõikega 5.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 f. Iga liikmesriik kohustab kõiki oma lipu all sõitvaid laevu hoidma pardal direktiivi 2009/13/EÜ ning sellele lisatud sotsiaalpartnerite kokkuleppe koopiat.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.1 lõikega 2.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 g. Kontrollide vahe ei tohi ületada kolme aastat.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõuetele vastavuse järelevalve eest vastutavad isikud

Tunnustatud organisatsioonid ning nende nõuetele vastavuse järelevalve eest vastutavad töötajad

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2009/13/EÜ nõuetekohase rakendamise kontrollimise eest vastutavatel isikutel on haridus, asjatundlikkus, pädevus, volitused, staatus ja sõltumatus, mis on vajalik või soovitatav selleks, et nad saaksid teostada kõnealust kontrolli ja tagada kõnealuse direktiivi täitmine.

1. Liikmesriik tagab, et artikli 3 lõikes 1 a osutatud asutustel või muudel organisatsioonidel (edaspidi „tunnustatud organisatsioonid”) ning nende töötajatel, kes vastutavad direktiivi 2009/13/EÜ nõuetekohase rakendamise kontrollimise eest, on läbitud koolitus, asjatundlikkus, pädevus, volitused, staatus ja sõltumatus, mis on vajalik või soovitatav selleks, et nad saaksid teostada kõnealust kontrolli ja tagada kõnealuse direktiivi täitmise. Kontroll või sertifitseerimine, mille teostamiseks võib tunnustatud organisatsioonile loa anda, kuulub konkreetselt lõigetes 1b – 1d nimetatud tegevuste sekka, mille peab läbi viima liikmesriik või tunnustatud organisatsioon.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.2 lõikega 1.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) võib liikmesriike abistada järelevalve teostamisel tunnustatud organisatsioonide üle, kes täidavad vastavalt direktiivi 2009/15/EÜ artiklile 9 sertifitseerimisülesandeid liikmesriikide nimel, ilma et see piiraks lipuriikide õigusi ja kohustusi.

Selgitus

Kuna amet abistab juba komisjoni tunnustatud organisatsioonide üle järelevalve teostamisel, suurendaks ka liikmesriikide toetamise võimaldamine tõhusust ja vähendaks survet liikmesriikide eelarvetele.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Kontrolli teostamiseks antud mis tahes luba annab tunnustatud organisatsioonile vähemalt õiguse nõuda, et organisatsiooni poolt meremeeste töö- ja elutingimustes tuvastatud puudujäägid kõrvaldatakse, ning õiguse viia sadamariigi taotlusel läbi sellekohaseid kontrolle.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.2 lõikega 2.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Iga liikmesriik kehtestab:

 

a) süsteemi, mille abil tagada tunnustatud organisatsiooni tehtava töö pädevus, kusjuures nimetatud süsteem hõlmab ka teavet kõikide kohaldatavate riiklike õigusaktide ja -normide ning asjaomaste rahvusvaheliste õigusaktide kohta; ning

 

b) menetlused selliste organisatsioonidega suhtlemiseks ja nende üle järelevalve teostamiseks.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.2 lõikega 3.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d. Iga liikmesriik esitab Rahvusvahelisele Tööbüroole kehtiva nimekirja kõikidest tunnustatud organisatsioonidest, kellele on antud luba tegutseda asjaomase liikmesriigi nimel, ning hoolitseb selle nimekirja pideva ajakohastamise eest. Kõnealuses nimekirjas on täpsustatud ka toimingud, mille täitmiseks on tunnustatud organisatsioonil luba.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.2 lõikega 4.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Meretöö sertifikaat

 

4 a. Iga liikmesriik nõuab oma lipu all sõitvatelt laevadelt, et nad omaksid ja hoiaksid pardal meretöö sertifikaati, mis tõendab, et meremeeste töö- ja elutingimusi (sh meretöö konventsiooni nõuete järgimist tõendavas deklaratsioonis esitatud meetmeid, mille eesmärk on tagada nende püsiv järgimine) sellel laeval on kontrollitud ning et need vastavad riiklike õigusaktidele või -normidele või muudele meetmetele, mille abil rakendatakse direktiivi 2009/13/EÜ ja sellele lisatud sotsiaalpartnerite kokkulepet.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.3 lõikest 3 lähtuv nõue liikmesriikide ja sertifikaadi olemasolu kohta.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 b

 

Kontroll ja jõustamine

 

1. Iga liikmesriik tagab korrapäraste kontrollide, järelevalve ja muude kontrollimeetmete tõhusa ja kooskõlastatud süsteemi abil, et tema lipu all sõitvatel laevadel täidetakse riiklike õigusaktide ja -normide kaudu rakendatava direktiivi 2009/13/EÜ sätteid.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.4 lõikega 1.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Lõikes 1 osutatud kontrolli- ja jõustamissüsteemile kehtestatud üksikasjalikud nõuded esitatakse järgnevates lõigetes 3–18.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.4 lõikega 2.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3. Igas liikmesriigis on kontrollisüsteem meremeeste töö- ja elutingimuste kontrollimiseks selle riigi lipu all sõitvatel laevadel, mis hõlmab muu hulgas vajaduse korral veendumist, et meretöö konventsiooni nõuete järgimist tõendavas deklaratsioonis esitatud töö- ja elutingimustega seonduvad nõuded on täidetud ning et direktiivi 2009/13/EÜ sätteid järgitakse.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 1.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Liikmesriik nimetab oma lõikest 3 tulenevate kohustuste täitmiseks ametisse piisava arvu kvalifitseeritud inspektoreid. Kui kontrollide teostamise õigus on antud tunnustatud organisatsioonile, nõuab liikmesriik, et kontrolle teostavad töötajad oleksid nimetatud ülesande täitmiseks piisavalt kvalifitseeritud, ning annab neile nende ülesannete täitmiseks vajaliku seadusliku võimu.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 2.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 5 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5. Ette nähakse piisavad sätted selleks, et tagada, et inspektorid on koolitatud, asjatundlikud ja pädevad ning omavad volitusi, staatust ja sõltumatust, mis on vajalik või soovitatav selleks, et nad saaksid teostada kõnealust kontrolli ja tagada lõikes 3 osutatud nõuete täitmise.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 3.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6. Kui liikmesriigile esitatakse kaebus, mida ta ei loe selgelt alusetuks, või kui ta saab tõendeid selle kohta, et tema lipu all sõitev laev ei vasta direktiivi 2009/13/EÜ nõuetele, või kui tema lipu all sõitva laeva meretöö konventsiooni nõuete järgimist tõendavas deklaratsioonis esitatud meetmete rakendamisel esineb tõsiseid puudusi, võtab kõnealune liikmesriik vajalikud meetmed juhtumi uurimiseks ja selle tagamiseks, et mis tahes avastatud puudused kõrvaldatakse.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 5.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7. Iga liikmesriik kehtestab asjakohased eeskirjad selleks, et tagada inspektorite selline staatus ja sellised teenistustingimused, mis tagaksid nende sõltumatuse valitsuste vahetumisest ja sobimatutest välistest mõjudest, ning liikmesriik jõustab neid eeskirju tulemuslikult.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 6.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 8 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8. Inspektoritele antakse teostatavate ülesannete kohta selged suunised ja nõuetekohased volikirjad ning neile antakse õigus teha järgmist:

 

a) minna liikmesriigi lipu all sõitva laeva pardale;

 

b) viia läbi mis tahes kontroll, uurimine või järelepärimine, mida nad peavad vajalikuks, et veenduda normide ranges järgimises; ning

 

c) nõuda mis tahes puuduste kõrvaldamist ning – kui neil on alust uskuda, et puudused kujutavad endast direktiivis 2009/13/EÜ esitatud nõuete (sh meremeeste õiguste) tõsist rikkumist või ohustavad märkimisväärselt meremeeste ohutust, tervist või turvalisust – keelata laeval enne vajalike meetmete võtmist sadamast lahkuda.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõike 7 punktidega a–c.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 9 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9. Lõike 8 punkti c alusel mis tahes meetmete võtmise korral võib kasutada mis tahes olemasolevat õigust esitada kaebus kohtu- või haldusasutustele.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 8.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 10 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10. Juhul kui ei tuvastata direktiivi 2009/13/EÜ nõuete sellist selget rikkumist, mis ohustaks asjaomaste meremeeste ohutust, tervist või turvalisust, ning kui selliseid rikkumisi ei ole varem esinenud, võivad inspektorid oma äranägemisel jagada menetluse alustamise või menetluse alustamise soovitamise asemel nõuandeid.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 9.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 11 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11. Inspektorid käsitavad konfidentsiaalsena sellise mis tahes kaebuse või protesti allikat, milles viidatakse meremeeste töö- ja elutingimustega seonduvale ohule või puudusele või õigusaktide ja -normide eiramisele, ning nad ei anna reederile, tema esindajale või laeva käitajale teada, et kontroll viidi läbi sellise kaebuse või protesti põhjal.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 10.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 12 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12. Inspektoritele ei anta ülesandeid, mis võivad oma mahu või olemuse tõttu takistada tulemuslikku kontrolli, õõnestada mis tahes viisil inspektorite võimu või kahjustada nende erapooletust suhetes reederite, meremeeste või muude huvitatud osapooltega.

 

Eelkõige:

 

a) peab inspektoritel puuduma igasugune otsene või kaudne huvi mis tahes operatsiooni vastu, mida nad kontrollima kutsutakse; ning

 

b) ilma et see piiraks muude asjakohaste sanktsioonide või distsiplinaarmeetmete kohaldamist, peab inspektoritel olema kohustus mitte avaldada (isegi pärast teenistusest lahkumist) mis tahes ärisaladusi, konfidentsiaalseid menetlusi või isiklikke andmeid, mis võivad sattuda nende käsutusse tööülesannete täitmisel.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõike 11 punktidega a ja b.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 13 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

13. Inspektorid esitavad liikmesriigi pädevale asutusele iga kontrolli kohta aruande. Aruande üks koopia (inglise keeles või laeva töökeeles) edastatakse laeva kaptenile ning veel üks koopia pannakse meremeeste teavitamiseks üles laeva teadetetahvlile ja saadetakse taotluse alusel nende esindajatele.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 12.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 14 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14. Iga liikmesriigi pädev asutus säilitab selle riigi lipu all sõitvatel laevadel teostatud meremeeste töö- ja elutingimuste kontrolliga seonduvaid andmeid. Kõnealune asutus avaldab pärast aasta lõppu mõistliku aja jooksul (hiljemalt kuue kuu jooksul) kontrollitegevuse kohta aastaaruande.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 13.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 15 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15. Suuremale vahejuhtumile järgnenud uurimise puhul esitatakse aruanne asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul pärast uurimise lõppu.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 14.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 16 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

16. Kui käesoleva artikli põhjal viiakse läbi uurimine või võetakse meetmeid, tehakse mõistlikkuse piires kõik võimalikud jõupingutused selleks, et vältida laeva tarbetut kinnipidamist või alusetuid viivitusi.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 15.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 17 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

17. Inspektorite volituste õigusvastase kasutamise tagajärjel tekitatud igasugune kahju hüvitatakse vastavalt riiklikele õigusaktidele ja -normidele. Igal sellisel juhul lasub tõendamiskohustus kaebuse esitajal.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 16.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 b – lõige 18 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

18. Iga liikmesriik kehtestab direktiivi 2009/13/EÜ nõuete (sh meremeeste õiguste) rikkumise eest ning inspektorite takistamise eest töökohustuste täitmisel piisavad karistused ja muud parandusmeetmed ning jõustab neid tulemuslikult.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 17.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigile esitatakse kaebus, mida ta ei loe selgelt alusetuks, või kui ta saab tõendeid selle kohta, et tema lipu all sõitev laev ei vasta direktiivi 2009/13/EÜ nõuetele, või kui selle rakendusmeetmetes esineb tõsiseid puudusi, peab kõnealune liikmesriik võtma vajalikud meetmed juhtumi uurimiseks ja selle tagamiseks, et võimalikud puudused kõrvaldatakse.

1. Kui liikmesriigile esitatakse kaebus, mida ta ei loe selgelt alusetuks, võttes arvesse rahvusvahelist tööõigust, nagu meretöönormide konventsioon, või direktiivi 2009/13/EÜ sätteid, peab kõnealune liikmesriik võtma vajalikud meetmed juhtumi uurimiseks ja selle tagamiseks, et võimalikud puudused kõrvaldatakse.

 

Kui liikmesriik saab kontrolli tulemusena tõendeid selle kohta, et tema lipu all sõitev laev ei vasta direktiivi 2009/13/EÜ nõuetele, või selle kohta, et direktiivi rakendusmeetmetes esineb tõsiseid puudusi, peab kõnealune liikmesriik võtma vajalikud meetmed juhtumi uurimiseks ja selle tagamiseks, et võimalikud puudused kõrvaldatakse.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kaebuste käsitlemise eest vastutavad isikud käsitavad konfidentsiaalsena mis tahes sellise kaebuse allikat, milles viidatakse meremeeste töö- ja elutingimustega seonduvale ohule või puudusele või õigus- ja haldusnormide eiramisele, ning hoiduvad reederit, tema esindajat või laeva käitajat teavitamast sellest, et kontroll viidi läbi kõnealusest kaebusest tulenevalt.

2. Töötajad käsitavad konfidentsiaalsena mis tahes sellise kaebuse allikat, milles viidatakse meremeeste töö- ja elutingimustega seonduvale ohule või puudusele või õigus- ja haldusnormide eiramisele, ning hoiduvad reederit, tema esindajat või laeva käitajat teavitamast sellest, et kontroll viidi läbi kõnealusest kaebusest tulenevalt.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Kaebuste esitamise kord pardal

 

1. Iga liikmesriik nõuab, et tema lipu all sõitvate laevade pardal kehtib meremeeste poolt direktiivi 2009/13/EÜ nõuete (sh meremeeste õiguste) rikkumise kohta esitatud kaebuste käsitlemise õiglane, tõhus ja kiire kord.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõikega 1.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Liikmesriik keelab meremeeste tagakiusamise kaebuse esitamise eest ja karistab sellist tagakiusamist.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõikega 2.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3. Käesoleva artikli sätted ei piira meremehe õigust taotleda kaebuste lahendamist mis tahes õigusvahendite abil, mida meremees peab asjakohaseks.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõikega 3.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Ilma et see piiraks riigi seaduste või eeskirjade või kollektiivkokkulepete kohaldamisala võimalikku suuremat ulatust, võivad meremehed pardal kehtivat korda kasutada kaebuste esitamiseks igasugustes küsimustes, milles nad väidavad direktiivi 2009/13/EÜ nõuete (sh meremeeste õiguste) rikkumist.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõikega 1.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 5 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5. Iga liikmesriik tagab, et tema õigus- ja haldusnormides on lõigetes 1–3 esitatud nõuete täitmiseks ette nähtud asjakohane pardal kehtiv kaebuste esitamise kord. Selline kord on mõeldud kaebuste lahendamiseks võimalikult madalal tasandil. Sellegipoolest on meremeestel igal juhul õigus kaevata otse kaptenile ja ka vastavatele välisametiasutustele, kui nad peavad seda vajalikuks.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõikega 2.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6. Kaebuste esitamise kord pardal peab hõlmama meremehe õigust nõustamisele või esindamisele kaebamismenetluses, samuti meremeeste kaitset võimaliku tagakiusamise eest kaebuse esitamise pärast. Tagakiusamise mõiste hõlmab meremehe suhtes vaenulikku tegevust kaebuse pärast, mis ei ole ilmselgelt esitatud pahatahtlikult või kellegi ärritamiseks.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõikega 3.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7. Lisaks meremeeste töölepingu koopiale antakse kõikidele meremeestele laeva pardal kehtiva kaebuste esitamise korra kirjalik selgitus. See sisaldab lipuriigis ja – kui see on erinev – ka meremeeste elukohariigis asuva pädeva asutuse kontaktandmeid, samuti nende isikute nimesid, kes on määratud andma pardal meremeestele konfidentsiaalset ja erapooletut nõu nende kaebuse asjus ja abistama neid muul viisil pardal kehtiva kaebuste esitamise korra järgimisel.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõikega 4.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 b – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Tööjõu vahendamisega seotud kohustused

 

1. Ilma et see piiraks liikmesriigi vastutust meremeeste töö- ja elutingimuste eest tema lipu all sõitvatel laevadel, vastutab liikmesriik käesolevas artiklis sätestatud määral ka käesolevas artiklis sätestatud nõuete rakendamise tagamise eest seoses asjaomase liikmesriigi kodanikest, elanikest või muudest selle territooriumi asukatest meremeeste töölevärbamise ja -paigutamisega ning meremeeste sotsiaalkindlustuskaitsega.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni eeskirja 5,3 lõikega 1.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 b – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Iga liikmesriik täidab kontrolli- ja järelevalvesüsteemi abil käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi seoses tema territooriumil pakutavate meremeeste töölevärbamise ja -paigutamise teenuste osutamise ja pakkumisega, kasutades ka kohtumenetlusi, kui lõigetes 3 ja 4 ette nähtud litsentsimis- ja muid tegevusnõudeid on rikutud.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A5.3 lõikega 1.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 b – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3. Iga liikmesriik, kes pakub meremeestele riiklikke töölevärbamise ja -paigutamise teenuseid, tagab, et seda teenust osutatakse nõuetekohaselt ja et seejuures kaitstakse ja edendatakse meremeeste tööalaseid õigusi kooskõlas direktiivi 2009/13/EÜ sätetega.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A1.4 lõikega 1.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 b – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus teostab selle liikmesriigi territooriumil meremeestele töölevärbamise ja -paigutamise teenuste pakkumise üle hoolikat järelevalvet ja kontrolli. Enne eraettevõttele liikmesriigi territooriumil tööhõiveteenuste pakkumiseks vajaliku litsentsi, sertifikaadi või muu sarnase loa väljastamist ja selle uuendamist kontrollitakse, et meremeestele töölevärbamise või -paigutamise teenuseid pakkuv asjaomane asutus järgib riiklikke õigusakte ja -norme.

Selgitus

Kooskõlastamine meretöönormide konventsiooni standardi A1.4 lõikega 6.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 c

 

Läbivaatamisklausel

 

Konventsiooni jõustumise kuupäevast alates tagab komisjon selle ülevõtmise liidu õigusesse ja selle kohaldamise liikmesriikide poolt. Komisjon võtab selleks vajalikud meetmed.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 d

 

Aruanded

 

Iga viie aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.

 

Aruandes hinnatakse liikmesriikide tulemusi lipuriigina ning pakutakse vajaduse korral täiendavaid meetmeid, et tagada konventsiooni ülevõtmine ja järgimine.

Selgitus

On äärmiselt oluline edendada meretöönormide konventsiooni ülevõtmist ja lipuriiki käsitlevate sätete jõustamist. Direktiivi 2009/21/EÜ artiklis 9 on ette nähtud hindamisaruannete koostamine korrapäraste ajavahemike järel. Samuti tuleb ette näha korrapäraste hindamisaruannete koostamine käesoleva direktiivi jõustamise kohta.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Raportöör on seisukohal, et 2006. aasta meretöönormide konventsioonis esitatud kontrolliga seotud lipuriigi kohustused tuleks ELi õigusaktide tasandil sätestada üksikasjalikumalt ja täpsemalt. Meretöönormide konventsiooni ELi õigusesse võtmise üks suur eelis on see, et nii luuakse ELis palju tugevam jõustamiskord, näiteks rikkumismenetluse abil, mis aitab nõuete järgimist veelgi tõhustada.

Meretöönormide konventsioonis konkreetselt ja sõnaselgelt esitatud nõudeid lipuriigi kontrollikohustuse kohta tuleks ELi õigusaktides palju ulatuslikumalt kajastada, et vältida nende erinevat tõlgendamist eri liikmesriikides, kuna see võib tuua kaasa kõlvatu konkurentsi ja sotsiaalse dumpingu.

Raportöör soovitab kopeerida need sätted meretöönormide konventsioonist käesolevasse direktiivi võimalikult täielikult, võttes seejuures arvesse ELi pädevuse ulatust.

Meretöönormide konventsiooni jaotises 5 käsitletakse nõuetele vastavust ja jõustamist ning selle eeskirjas 5.1 käsitletakse konkreetselt lipuriigi kohustusi.

Esitatud muudatusettepanekutes keskendutakse eelkõige järgmistele küsimustele:

Üldpõhimõtted: vastavalt meretöönormide konventsiooni eeskirjale 5.1.1, standardile A5.1.1 ja suunisele B5.1.1, eesmärgiga tagada, et iga riik täidab oma kohustusi seoses selle riigi lipu all sõitvate laevadega.

Tunnustatud organisatsiooni akrediteerimine: vastavalt meretöönormide konventsiooni eeskirjale 5.1.2, standardile A5.1.2 ja suunisele B5.1.2.

Raportöör on seisukohal, et komisjoni ettepaneku artiklit 4 tuleks muuta, et tagada sõnaselge viide ka neile meretöönormide konventsiooni väga konkreetsetele sätetele, mille eesmärk on tagada, et tunnustatud organisatsioon ja nende personal teostab kontrolliülesandeid võimalikult kvaliteetselt.

Meretöö sertifikaat ja konventsiooni nõuete järgimist tõendav deklaratsioon: vt meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.3, standardit A5.1.3 ja suunist B5.1.3.

Komisjoni ettepaneku artiklis 3 käsitletakse kontrolli, kuid mitte sertifitseerimist, ent ettepanek peaks sisaldama tõhusa sertifitseerimissüsteemi loomise nõuet. Kuigi komisjoni ettepanek ei sisaldanud meretöö sertifikaati käsitlevaid sätteid, soovitab raportöör need ELi õigusliku pädevuse raamistikus ettepanekusse lisada, kuna meretöönormide konventsioonis esitatud meretöö sertifikaati ja konventsiooni nõuete järgimist tõendavat deklaratsiooni käsitlevad sätted on meretöönormide konventsiooni jõustamise seisukohast äärmiselt olulised.

Kontroll ja jõustamine: vt meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.4, standardit A5.1.4 ning suunist B5.1.4.

Kui välja arvata see, et kontrolli on mainitud komisjoni ettepaneku artiklis 3, ei ole konventsiooni tervest sellest osast direktiivi mitte midagi üle võetud. Meretöönormide konventsiooni sellealaste eeskirjade võtmine ELi tasandi õigusesse aitaks märkimisväärselt kaasa selle tagamisele, et ELi liikmesriigid rakendavad nõuetekohaselt tugevat ja järjepidevat kontrolli- ja jõustamiskorda.

Kaebuste esitamise kord pardal: vastavalt meretöönormide konventsiooni eeskirjale 5.1.5, standardile A5.1.5 ja suunisele B5.1.5.

Kaebusi käsitletakse küll komisjoni ettepaneku artiklis 5, kuid seal esitatud nõuded on väga põgusad ja välja on jäetud meretöönormide konventsiooni asjakohaste sätete mitmed olulised aspektid. Kaebustega seonduvaid olulisi õigusi ja sätteid tuleb üksikasjalikumalt käsitleda.

Tööjõu vahendamisega seotud kohustused: vt meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.3, standardit A5.3 ja suunist B5.3, mille eesmärk on tagada, et liikmesriigid täidavad oma kohustusi seoses oma meremeeste töölevärbamise ja -paigutamise ning nende sotsiaalse kaitsega.


TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS (27.11.2012)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

Arvamuse koostaja: Georges Bach

LÜHISELGITUS

1. Sissejuhatus

Käesolev ettepanek võtta vastu direktiiv kuulub Euroopa õigusmeetmete üldisemasse raamistikku, mis on kehtestatud selleks, et jõustada Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolt 23. veebruaril 2006. aastal Genfis vastu võetud meretöönormide konventsiooni mitmed normid. Praeguseks on meretöönormide konventsiooni ratifitseerinud 30 riiki, kelle arvele langeb üle 59% maailma laevastiku tonnaažist. Sellega on täidetud konventsiooni jõustumiseks vajalik nõue, et konventsiooni peavad ratifitseerima 30 riiki, kelle arvele langeb 33% maailma laevastiku kogutonnaažist.

Meretöönormide konventsioonis on sätestatud laiaulatuslikud õigused ja töötervishoiu nõuded maailma enam kui 1,2 miljonile meremehele. Konventsioon hõlmab selliseid olulisi küsimusi nagu laeval töötavatele meremeestele esitatavad miinimumnõuded (meretöönormide konventsiooni I jaotis), teenistustingimused (meretöönormide konventsiooni II jaotis), elamistingimused, puhkevõimalused, toit ja toitlustamine (meretöönormide konventsiooni III jaotis), tervisekaitse, arstiabi, heaolu ja sotsiaalkindlustus (meretöönormide konventsiooni IV jaotis) ning eeskirjade täitmine ja jõustamine (meretöönormide konventsiooni V jaotis), et tagada laevadel rahuldavad töö- ja elutingimused ning kõnealuste sätete kohaldamiseks vajalik kord.

Meretöönormide konventsiooni eesmärk on luua võrdsed tegutsemistingimused kogu maailma merenduses, kehtestades kõigile lipuriikidele ja meremeestele ühesugused miinimumnõuded.

EL on juba vastu võtnud nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuse nr 2007/431/EÜ, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima meretöönormide konventsiooni. Praegu on konventsioon ratifitseerimisel 16 liikmesriigis, selle on juba ratifitseerinud Hispaania, Poola, Bulgaaria, Luksemburg, Taani, Läti, Madalmaad, Rootsi ja Küpros.

EL on vastu võtnud ka nõukogu 16. veebruari 2009. aasta direktiivi 2009/13/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet meretöönormide konventsiooni kohta. Kõnealune kokkulepe kujutab endast valdkondliku sotsiaalse dialoogi väljapaistvat saavutust.

Direktiiviga 2009/13/EÜ ühtlustati Euroopa õigusaktid meretöönormide konventsiooni asjakohaste sätetega, millega on kehtestatud konventsiooni I, II, III ja IV jaotises sätestatud meremeeste õigused. Euroopa tööturu osapooltel, kes soovivad oma kokkulepet rakendada nõukogu otsuse kaudu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 155 alusel, ei olnud volitusi lisada oma kokkuleppesse meretöönormide konventsiooni V jaotises sisalduvaid jõustamissätteid, ning nad palusid komisjonil selle küsimusega tegelda.

Käesoleva ettepaneku eesmärk ongi seda teha lipuriigi kohustuste küsimustes, tunnistades meretöönormide konventsiooni V jaotise suurt tähtsust meremeeste jaoks.

Kõnealune ettepanek on tihedalt seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanekuga muuta sadamariigi kontrolli käsitlevat direktiivi 2009/16/EÜ, mille eesmärk on luua üleilmsed võrdsed võimalused kogu tööstuses, kohaldades meretöönormide konventsiooni kõigis Euroopa sadamates.

2. Ettepaneku transpordimõõde

Ettepanek on kooskõlas komisjoni 28. märtsi 2011. aasta valge raamatuga „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas”, milles esitatakse meretranspordiga seotud sotsiaalmeetmete kava.

Kavaga tugevdatakse oluliselt meretranspordi mõõdet, jõustades meremeeste õigusi, mis on sätestatud tööõiguses ja milles on kokku lepitud meretöönormide konventsioonis. Luues üleilmsed võrdsed võimalused, edendab ja täiustab kava sektori kuvandit ja kaitseb Euroopa huve maailmas.

Arvamuse koostaja toetab ettepanekut, mille eesmärk on jõustada ELi tasandil merendussektori sidusrühmade vahelise sotsiaalse dialoogi väga häid saavutusi.

Arvamuse koostaja leiab, et praegune ettepanek peaks olema üksikasjalikum ja seda tuleks tugevdada meretöönormide konventsiooni oluliste osade lisamisega ettepaneku teksti.

Eelkõige luuakse siinkohal esitatud muudatusettepanekutega tugev suunav raamistik lipuriigina kohustusi täitvate liikmesriikide jaoks, kehtestades tõhusa ja üksikasjaliku kontrollikorra, kui liikmesriigid tagavad, et nende laevad vastavad direktiivi 2009/13/EÜ nõuetele. Samas vaimus on kooskõlas meretöönormide konventsiooniga tugevdatud kaebuste menetlemise korda ning kontrolli- ja jõustamismenetlusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Kuigi direktiiviga 2009/21/EÜ reguleeritakse lipuriigi kohustusi, viies ELi õigusesse sisse IMO lipuriigi auditeerimiskava ja kehtestades riiklike merendusasutuste kvaliteeditõendamise, peetakse meretöönorme käsitlevat eraldi direktiivi asjakohasemaks ning see kajastaks selgemini eri eesmärke ja menetlusi.

(10) Kuigi direktiiviga 2009/21/EÜ reguleeritakse lipuriigi kohustusi, viies ELi õigusesse sisse IMO lipuriigi auditeerimiskava ja kehtestades riiklike merendusasutuste kvaliteeditõendamise, peetakse meretöönorme käsitlevat eraldi direktiivi asjakohasemaks ning see kajastaks selgemini eri eesmärke ja menetlusi. Seetõttu ei tohiks käesolev direktiiv mõjutada direktiivi 2009/21/EÜ, mille sätteid kohaldatakse ainult IMO konventsioonide suhtes. Igal juhul võiksid liikmesriigid oma merendusametite jaoks välja töötada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluva lipuriigi kohustustega seotud tegevuse operatiivosa käsitleva kvaliteedijuhtimise süsteemi ning rakendada ja hallata seda.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Direktiivi 2009/13/EÜ kohaldatakse meremeeste suhtes, kes töötavad liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel. Seepärast peaksid liikmesriigid jälgima, et nende lipu all sõitvad laevad järgivad kõnealuse direktiivi kõiki sätteid.

(11) Direktiivi 2009/13/EÜ kohaldatakse meremeeste suhtes, kes töötavad liikmesriigi lipu all sõitvatel laevadel. Liikmesriigid peaksid tagama, et nende lipu all sõitvatel laevadel täidetakse tõhusalt lipuriigi kohustusi seoses 2006. aasta meretöönormide konventsiooni oluliste osade rakendamisega, mis vastavad direktiivi 2009/13/EÜ lisas toodud elementidele. Järelevalvemehhanismide ja kontrollide tõhusa süsteemi loomisel võib liikmesriik anda riiklikele institutsioonidele või muudele organisatsioonidele loa 2006. aasta meretöönormide konventsiooni tähenduses.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Direktiivi kohaldamine ja/või tõlgendamine ei tohiks mitte mingil juhul vähendada liidu õigusaktidega praegu töötajatele tagatud kaitset.

Selgitus

Kuigi rahvusvahelised miinimumnõuded on väga soovitavad, ei tohiks neid kasutada selleks, et õõnestada praegu Euroopa meremeestele tagatud kaitset. See on eriti tähtis, arvestades, et kehtestatud on eesmärk innustada suuremat arvu Euroopa kodanikke alustama karjääri merenduses.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) „meretöö sertifikaat”, „ajutine meretöö sertifikaat” ja „meretöönormide konventsiooni nõuete järgimist tõendav deklaratsioon” tähendavad 2006. aasta meretöönormide konventsiooni lõike 9 standardis A5.1.3 viidatud vastavaid dokumente, mis on koostatud konventsiooni A5-II lisas esitatud mudelitele vastavas vormis.

Selgitus

Sertifikaatide määratlus on vajalik, sest neile viidatakse direktiivi kohta esitatud muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõuetele vastavuse järelevalve

Nõuetele vastavuse järelevalve ja sertifitseerimine

Selgitus

Sertifitseerimine on ettepanekus kirjeldatud nõuetele vastavuse järelevalvesüsteemi tähtis osa.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Väiksemate kui 200-tonnise kogumahutavusega laevade suhtes, mis ei tegele rahvusvaheliste merereisidega, võivad liikmesriigid asjaomaste reederite ja meremeeste organisatsioonidega konsulteerides teha otsuse kohandada 2006. aasta meretöönormide konventsiooni artikli II punkti 6 kohaselt järelevalvemehhanisme, sealhulgas kontrolle, et võtta arvesse selliste laevadega seotud konkreetseid tingimusi.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Iga liikmesriik kehtestab meretöö tingimuste kontrollimiseks ja sertifitseerimiseks tõhusa süsteemi kooskõlas meretöönormide konventsiooni eeskirjadega 5.1.3 ja 5.1.4 ning standarditega A5.1.3 ja A5.1.4, millega tagatakse, et meremeeste töö- ja elutingimused konkreetse riigi lipu all sõitvatel laevadel vastavad praegu ja ka tulevikus konventsiooni nõuetele.

Selgitus

Meretöö sertifikaadi ja konventsiooni nõuete järgimist tõendava deklaratsiooni väljastamist, järelevalvet, kontrolli ja rakendamist käsitlevad üksikasjad on esitatud standardites A5.1.3 ja A5.1.4, seetõttu tuleks neid standardeid siinkohal selgesõnaliselt mainida.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Meretöö tingimuste kontrollimiseks ja sertifitseerimiseks tõhusa süsteemi kehtestamisel võib liikmesriik vajaduse korral volitada avalikke asutusi või muid tema hinnangul pädevaid ja sõltumatuid organisatsioone (sh teise liikmesriigi nõusolekul selle teise riigi organisatsioone) teostama kontrolle, väljastama sertifikaate või tegema mõlemat. Kõigil juhtudel on liikmesriik täielikult vastutav tema lipu all sõitvatel laevadel töötavate meremeeste töö- ja elutingimuste kontrollimise ja sertifitseerimise eest.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõiget 3.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c. Meretöö sertifikaat koos meretöönormide konventsiooni nõuete järgimist tõendava deklaratsiooniga on esmapilgul usutav tõend selle kohta, et laeva on nõuetekohaselt kontrollinud liikmesriik, kelle lipu all laev sõidab, ning et direktiivi 2009/13/EÜ nõuded meremeeste töö- ja elutingimuste kohta on täidetud sertifikaadis täpsustatud määral.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõiget 4.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d. Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikirja artiklile 22 lisavad liikmesriigid Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile esitatavatesse aruannetesse käesoleva artikli lõikes 1 a viidatud süsteemi käsitleva teabe, sh selle süsteemi tõhususe hindamise meetodi.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.1 lõiget 5.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e. Iga liikmesriik kehtestab selged eesmärgid ja standardid oma kontrolli- ja sertifitseerimissüsteemide haldamise kohta ning asjakohased üldmenetlused, et hinnata, mil määral saavutatakse need eesmärgid ja järgitakse neid standardeid.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.1 lõiget 1.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 f. Iga liikmesriik nõuab, et kõigi tema lipu all sõitvate laevade pardal oleks olemas üks eksemplar direktiivist 2009/13/EÜ.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.1 lõiget 2.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõuetele vastavuse järelevalve eest vastutavad isikud

 

Tunnustatud organisatsioonid ja nende töötajad, kes vastutavad nõuetele vastavuse järelevalve eest

Selgitus

Selleks et lisada ettepanekusse meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.3 lõikel 3 põhinev nõue, et liikmesriigid teostaksid sertifitseerimist.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kontroll ja jõustamine

 

1. Iga liikmesriik kinnitab korrapärase kontrolli ja järelevalve tõhusa ja koordineeritud süsteemi ning muude kontrollimeetmete abil, et tema lipu all sõitvad laevad järgivad direktiivi 2009/13/EÜ riiklikes õigusnormides rakendatud nõudeid.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.4 lõiget 1.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) võib liikmesriike abistada järelevalve teostamisel tunnustatud organisatsioonide üle, kes täidavad vastavalt direktiivi 2009/15/EÜ artiklile 9 sertifitseerimisülesandeid liikmesriikide nimel, ilma et see piiraks lipuriikide õigusi ja kohustusi.

Selgitus

Kuna amet abistab juba komisjoni tunnustatud organisatsioonide üle järelevalve teostamisel, suurendaks ka liikmesriikide toetamise võimaldamine tõhusust ja vähendaks survet liikmesriikide eelarvetele.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Käesoleva artikli lõikes 1 (uus) viidatud kontrolli- ja jõustamissüsteemi hõlmavad üksikasjalikud nõuded on esitatud selle artikli lõigetes 3 (uus) kuni 19 (uus).

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.4 lõiget 2.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3. Iga liikmesriik haldab tema lipu all sõitvatel laevadel töötavatele meremeestele võimaldatud tingimuste kontrolli süsteemi, mis hõlmab selle kontrollimist, et vajaduse korral järgitakse töö- ja elutingimustega seotud meetmeid, mis on esitatud meretöönormide konventsiooni nõuete järgimist tõendavas deklaratsioonis, ning täidetakse direktiivi 2009/13/EÜ nõudeid.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 1.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Liikmesriigid määravad piisava arvu kvalifitseeritud inspektoreid, et täita oma kohustusi, mis tulenevad käesoleva artikli lõikest 3 (uus). Kui kontrolle volitatakse teostama tunnustatud organisatsioone, nõuab liikmesriik, et kontrolli teostavad töötajad oleksid kvalifitseeritud kõnealuseid ülesandeid täitma, ja annab neile oma ülesannete täitmiseks vajalikud õiguslikud volitused.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 2.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 5 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5. Võetakse vajalikud meetmed selle kindlustamiseks, et inspektorid saaksid koolituse, pädevused, volitused, staatuse ja sõltumatuse, mida on vaja või mis on soovitav, et neil oleks võimalik teostada kontrolle ja tagada nõuete täitmine, millele on viidatud käesoleva artikli lõikes 3 (uus).

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 3.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6. Iga liikmesriigi puhul, kelle suhtes kehtib käesoleva direktiivi artikli 3 lõige 1 a (uus), toimuvad vajaduse korral kontrollid 2006. aasta meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.3 kohaste ajavahemike järel. Kõigi teiste liikmesriikide puhul ei jää kahe kontrolli vahele mingil juhul üle kolme aasta.

 

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 4, aga selles eristatakse liikmesriike, kelle suhtes meretöönormide konventsioon kehtib (mispuhul võib viidata meretöönormide konventsiooni standardile A5.1.3), nendest, kelle suhtes konventsiooni ei kohaldata.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7. Kui liikmesriigile esitatakse kaebus, mida ta ei loe selgelt alusetuks, või kui ta saab tõendeid selle kohta, et tema lipu all sõitev laev ei vasta direktiivi 2009/13/EÜ nõuetele, või kui meretöönormide konventsiooni nõuete järgimist tõendavas deklaratsioonis esitatud meetmete rakendamisel esineb tõsiseid puudusi, võtab liikmesriik vajalikud meetmed juhtumi uurimiseks ja selle tagamiseks, et võimalikud puudused kõrvaldatakse.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 5.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 8 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8. Iga liikmesriik näeb ette piisavad eeskirjad ja jõustab neid tulemuslikult, et inspektoritele oleks tagatud staatus ja teenuse osutamiseks vajalikud tingimused, selleks et nad oleksid sõltumatud valitsuste vahetumisest ja väljastpoolt tulevatest ebaseaduslikest mõjutustest.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 6.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 9 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9. Inspektoritele antakse selged suunised nende ülesannete kohta ja asjakohased volitused ning neil on õigus

 

a) astuda ELi liikmesriigi lipu all sõitva laeva pardale;

 

b) teostada uurimisi, teste või küsitlusi, mida nad peavad vajalikuks, et olla kindel standardite ranges järgimises, ja

 

c) nõuda, et kõik puudused kõrvaldatakse, ja juhul, kui neil on põhjust arvata, et puudused kujutavad endast direktiivi 2009/13/EÜ nõuete (sh meremeeste õiguste) tõsist rikkumist või suurt ohtu meremeeste tervisele, ohutusele või julgeolekule, siis keelata laeval sadamast lahkuda, kuni on võetud vajalikud meetmed.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõike 7 punkte a–c.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 10 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10. Käesoleva artikli lõike 9 c kohase tegevuse suhtes on õigus esitada kaebus õigus- või haldusasutustele.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 8.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 11 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11. Kui ei esine direktiivi 2009/13/EÜ selget rikkumist, mis ohustaks asjaomaste meremeeste tervist, ohutust või julgeolekut, ja kui puuduvad sarnased varasemad rikkumised, on inspektoritel menetluse alustamise või sellekohase soovituse tegemise asemel kaalutlusõigus anda nõu.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 9.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 12 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12. Inspektorid käsitavad konfidentsiaalsena mis tahes sellise kaebuse allikat, milles viidatakse meremeeste töö- ja elutingimustega seonduvale ohule või puudusele või õigus- ja haldusnormide eiramisele, ning hoiduvad reederit, tema esindajat või laeva käitajat teavitamast sellest, et kontroll viidi läbi kõnealusest kaebusest tulenevalt.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 10.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 13 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

13. Inspektoritele ei usaldata ülesandeid, mis võivad nende hulga või olemuse tõttu takistada tõhusat kontrolli või piirata mis tahes viisil inspektorite ametivolitusi või erapooletust nende suhetes reederite, meremeeste või teiste huvitatud isikutega.

Eelkõige on inspektoritel keelatud

 

a) omada mis tahes otsest või kaudset huvi üheski toimingus, mida nad on kontrollima kutsutud; ja

 

b) isegi pärast ametist lahkumist avaldada ärisaladusi, konfidentsiaalseid tööprotsesse või isikuandmeid, millest nad on saanud teadlikuks oma ülesannete täitmise ajal, vastasel korral rakendatakse asjakohaseid sanktsioone või distsiplinaarmeetmeid.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõike 11 punkte a–b.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 14 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14. Inspektorid esitavad iga kontrolli kohta aruande liikmesriigi pädevale asutusele. Aruande üks ingliskeelne või laeva töökeelne eksemplar antakse laeva kaptenile, teine eksemplar pannakse meremeeste teavitamiseks üles laeva teadetetahvlile ning taotluse korral saadetakse koopiad kapteni ja meremeeste esindajatele.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 12.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 15 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15. Iga liikmesriigi pädev asutus säilitab dokumente selle riigi lipu all sõitvatel laevadel meremeestele võimaldatud tingimuste kontrollide kohta. Pädev asutus avaldab kontrollitegevuse kohta igal aastal aruande mõistlikul ajal, kuid mitte hiljem kui kuus kuud pärast kõnealuse aasta lõppu.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 13.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 16 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

16. Suurõnnetusele järgnenud uurimise aruanne esitatakse asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele võimalikult kiiresti, aga mitte hiljem kui üks kuu pärast uurimise lõppu.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 14.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 17 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

17. Kontrolli korral või käesoleva artikli alusel meetmete võtmisel tehakse kõik mõistlikud jõupingutused, et vältida laeva põhjendamatut kinnipidamist või põhjendamatuid viivitusi.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 15.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 18 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

18. Inspektorite volituste õigusvastase kasutamise tagajärjel kantud kahju hüvitatakse vastavalt riiklikele õigusnormidele. Tõendamiskohustus lasub iga juhtumi puhul kaebuse esitajal.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 16.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a – lõige 19 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

19. Asjakohased karistused ja muud parandusmeetmed direktiivi 2009/13/EÜ nõuete (sh meremeeste õiguste) rikkumise eest ja inspektorite töö takistamise eest näeb ette ja jõustab tõhusalt iga liikmesriik ise.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõiget 17.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Kontroll ja jõustamine

 

6. Igas liikmesriigis teostatakse kontrolle 2006. aasta meretöönormide konventsiooni standardis A5.1.3 sätestatud ajavahemike järel.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.4 lõikega 4. Komisjoni ettepanekus, millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ sadamariigi kontrolli kohta, ei tehta meretöö sertifikaadi ja konventsiooni nõuete järgimist tõendava deklaratsiooni puhul vahet liikmesriikide vahel, kes on meretöönormide konventsiooni ratifitseerinud ja nende liikmesriikide vahel, kes konventsiooni veel ratifitseerinud ei ole. Liikmesriikide kohustus teostada kontrolle tuleneks käesoleva sõnastuse puhul ELi õigusest.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kaebuste esitamise kord pardal

 

1. Liikmesriigid nõuavad, et nende lipu all sõitvate laevade pardal kehtib meremeeste poolt direktiivi 2009/13/EÜ nõuete (sh meremeeste õiguste) rikkumise kohta esitatud kaebuste õiglase, tõhusa ja kiire käsitlemise kord.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõiget 1.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Liikmesriigid keelavad meremeeste tagakiusamise kaebuse esitamise puhul ja karistavad selle eest.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõiget 2.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 3 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3. Käesoleva artikli sätted ei piira meremehe õigust taotleda kaebuste lahendamist mis tahes õigusvahendite kaudu, mida meremees peab asjakohaseks.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni eeskirja 5.1.5 lõiget 3.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Ilma et see piiraks riiklike õigusnormide või kollektiivkokkulepete võimalikku ulatuslikumat kohaldamisala, võivad meremehed pardal kehtivat korda kasutada kaebuste esitamiseks küsimustes, mille puhul nad väidavad, et tegemist on direktiivi 2009/13/EÜ (sh meremeeste õiguste) nõuete rikkumisega.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõiget 1.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 5 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5. Iga liikmesriik tagab, et käesoleva artikli lõigete 1 (uus) kuni 3 (uus) nõuete täitmiseks on tema riiklikes õigusnormides kehtestatud asjakohane pardal kaebuste esitamise kord. Selline kord on mõeldud kaebuste lahendamiseks võimalikult madalal tasandil. Sellegipoolest on meremeestel igal juhul õigus kaevata otse kaptenile ja, kui nad peavad vajalikuks, vastavatele välisametiasutustele.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõiget 2.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6. Kaebuste esitamise kord pardal peab hõlmama meremehe õigust nõustamisele või esindamisele kaebamismenetluses, samuti meremeeste kaitset võimaliku tagakiusamise eest kaebuse esitamise pärast. Mõiste „tagakiusamine” hõlmab meremehe suhtes vaenulikku tegevust kaebuse pärast, mis ei ole ilmselgelt esitatud pahatahtlikult või kellegi ärritamiseks.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõiget 3.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7. Lisaks meremeeste töölepingu koopiale antakse kõikidele meremeestele laeva pardal kehtiva kaebuste esitamise korra koopia. See sisaldab lipuriigis ja juhul, kui see on erinev, meremeeste elukohariigis asuva pädeva asutuse kontaktteavet ja laeva pardal määratud isiku või isikute nime, kes võib/võivad anda meremeestele konfidentsiaalselt erapooletut nõu nende kaebuse asjus ja neid muul viisil abistada laeva pardal kehtiva korra järgimisel.

Selgitus

Muudatusettepanek kajastab meretöönormide konventsiooni standardi A5.1.5 lõiget 4.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Aruanded

 

Iga viie aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.

 

Aruandes hinnatakse liikmesriikide tulemusi lipuriigina ning pakutakse vajaduse korral täiendavaid meetmeid, et tagada konventsiooni ülevõtmine ja järgimine.

Selgitus

On äärmiselt oluline edendada meretöönormide konventsiooni ülevõtmist ja lipuriiki käsitlevate sätete jõustamist. Direktiivi 2009/21/EÜ artiklis 9 on ette nähtud hindamisaruannete koostamine korrapäraste ajavahemike järel. Samuti tuleb ette näha korrapäraste hindamisaruannete koostamine käesoleva direktiivi jõustamise kohta.

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustused

Viited

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

29.3.2012

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Georges Bach

18.6.2012

Arutamine parlamendikomisjonis

9.10.2012

26.11.2012

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.11.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

0

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils


MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ) jõustamisega seotud lipuriigi kohustused

Viited

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

EP-le esitamise kuupäev

23.3.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

29.3.2012

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Pervenche Berès

20.4.2012

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.10.2012

6.12.2012

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

2

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

Esitamise kuupäev

13.2.2013

Õigusteave - Privaatsuspoliitika