Pranešimas - A7-0037/2013Pranešimas
A7-0037/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB

31.1.2013 - (COM(2012) 0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Pervenche Berès


Procedūra : 2012/0065(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0037/2013

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB

(COM(2012) 0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0134),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0083/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Transporto komiteto nuomonę (A7-0037/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalykas

Dalykas

(10) į ES teisę įtraukus TJO vėliavos valstybių audito sistemą ir nustačius nacionalinių jūrų institucijų kokybės sertifikavimą vėliavos valstybės atsakomybė reglamentuojama Direktyva 2009/21/EB, tačiau tikslingiau būtų priimti atskirą direktyvą, kurioje būtų nustatyti darbo jūrų laivyboje standartai; kartu būtų aiškesni skirtingi tikslai ir procedūros;

(10) į ES teisę įtraukus TJO vėliavos valstybių audito sistemą ir nustačius nacionalinių jūrų institucijų kokybės sertifikavimą vėliavos valstybės atsakomybė reglamentuojama Direktyva 2009/21/EB, tačiau tikslingiau būtų priimti atskirą direktyvą, kurioje būtų nustatyti darbo jūrų laivyboje standartai; kartu būtų aiškesni skirtingi tikslai ir procedūros. Todėl ši direktyva neturėtų daryti poveikio Direktyvai 2009/21/EB, kurios nuostatos taikomos tik TJO konvencijoms. Bet kokiu atveju valstybės narės ir toliau turėtų rengti, įgyvendinti ir tvarkyti savo jūrų administracijos veiklos, susijusios su vėliavos valstybės įsipareigojimais, operatyvinių sričių, kurioms taikoma ši direktyva, kokybės valdymo sistemą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Direktyva 2009/13/EB taikoma jūrininkams, dirbantiems su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose. Todėl valstybės narės turėtų stebėti, kaip visų tos direktyvos nuostatų laikosi su jų vėliava plaukiojantys laivai;

(11) Direktyva 2009/13/EB taikoma jūrininkams, dirbantiems su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai veiksmingai vykdytų jų kaip vėliavos valstybių prisiimtus įsipareigojimus dėl atitinkamų 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje dalių, atitinkančių tos direktyvos priede išdėstytus elementus, įgyvendinimo. Nustatydamos veiksmingą stebėjimo mechanizmų, įskaitant patikrinimus, sistemą, valstybės narės galėtų suteikti įgaliojimus viešosioms įstaigoms ar kitoms organizacijoms, kaip apibrėžta 2006 m. Konvencijoje;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) šios direktyvos taikymas ir (arba) aiškinimas jokiomis aplinkybėmis neturėtų sumažinti dabartinio darbuotojų apsaugos lygio pagal Sąjungos socialinės teisės aktus;

Pagrindimas

Nors būtų labai pageidautina nustatyti būtiniausius tarptautinius standartus, jie neturėtų būti naudojami siekiant sumažinti dabartinį Europos jūrininkų apsaugos lygį. Tai itin svarbu, atsižvelgiant į tikslą skatinti daugiau Europos piliečių rinktis jūrininko profesiją.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad valstybės narės veiksmingai vykdytų savo, kaip vėliavos valstybių, įsipareigojimus stebėti, kaip su jų vėliava plaukiojantys laivai laikosi Direktyvos 2009/13/EB. Ši direktyva neturi įtakos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2009/21/EB.

Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad valstybės narės veiksmingai vykdytų savo, kaip vėliavos valstybių, įsipareigojimus stebėti, kaip su jų vėliava plaukiojantys laivai laikosi Direktyvos 2009/13/EB ir prie jos pridėto Socialinių partnerių susitarimo. Ši direktyva neturi įtakos Direktyvai 2009/21/EB1.

 

_____________

 

1OL L 131, 2009 5 28, p. 132.

Pagrindimas

Siekiant pabrėžti Socialinių partnerių susitarimą, jis įtrauktas į 2 straipsnį „Sąvokų apibrėžtys“, kad kiekvieną kartą darant nuorodą į Direktyvą 2009/13/EB nereikėtų jo minėti.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąvokų apibrėžtys

Sąvokų apibrėžtys

 

ba) Direktyva 2009/13/EB – ta direktyva ir prie jos pridėtas Socialinių partnerių susitarimas;

Pagrindimas

Techniniu požiūriu Socialinių partnerių susitarimas pridėtas prie Direktyvos 2009/13/EB (ir nėra jos dalis), todėl čia reikėtų jį nurodyti, nes jame esama į ES teisės aktus perkeliamų Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje nuostatų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) darbo jūrų laivyboje liudijimas, laikinasis darbo jūrų laivyboje liudijimas ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracija – tai 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.3 standarto 9 dalyje nurodytus pavadinimus atitinkantys dokumentai, parengti pagal konvencijos A5-II priede pateiktus pavyzdžius;

Pagrindimas

Būtina pateikti šių liudijimų apibrėžtis, nes jie bus minimi teikiamuose šios direktyvos pakeitimuose.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitikties stebėsena

Atitikties stebėsena ir patvirtinimas

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad su jos vėliava plaukiojantys laivai vykdytų Direktyvoje 2009/13/EB nustatytus įpareigojimus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.1 taisyklės 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nustatydamos veiksmingą darbo jūrų laivyboje sąlygų tikrinimo ir patvirtinimo sistemą, valstybės narės tam tikrais atvejais gali leisti viešosioms įstaigoms ar kitoms organizacijoms (įskaitant kitos valstybės narės valdžios institucijas ar organizacijas, jeigu ta valstybė narė tam neprieštarauja), kurias jos pripažįsta kompetentingomis ir nepriklausomomis, vykdyti patikrinimus ar išduoti liudijimus arba ir vykdyti patikrinimus, ir išduoti liudijimus. Visais atvejais atitinkama valstybė narė ir toliau yra visapusiškai atsakinga už su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbančių jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygų tikrinimą ir patvirtinimą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.1 taisyklės 3 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Kiekviena valstybė narė, laikydamasi Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.3 ir 5.1.4 taisyklių, taip pat A5.1.3 ir A5.1.4 standartų, nustato veiksmingą darbo jūrų laivyboje sąlygų tikrinimo ir patvirtinimo sistemą, užtikrindama, kad su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbančių jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygos nuolat atitiktų konvencijos standartus.

Pagrindimas

Darbo jūrų laivyboje liudijimų ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijų išdavimo, tikrinimo ir taikymo tvarka išdėstyta A5.1.3 ir A5.1.4 standartuose, todėl juos reikėtų aiškiai paminėti šiame straipsnyje.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Darbo jūrų laivyboje liudijimas, papildytas darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracija, laikomas prima facie įrodymu, kad valstybė narė tinkamai patikrino su jos vėliava plaukiojantį laivą ir kad tiek, kiek patvirtinta, laikomasi Direktyvoje 2009/13/EB nustatytų reikalavimų, susijusių su jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygomis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.1 taisyklės 4 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. Informacija apie šio straipsnio 1b dalyje nurodytą sistemą, įskaitant metodą, taikomą jos veiksmingumui įvertinti, įtraukiama į valstybių narių Tarptautiniam darbo biurui pagal jo įstatų 22 straipsnį teikiamas ataskaitas.

Pagrindimas

Pagal Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.1 taisyklės 5 dalį.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e. Kiekviena valstybė narė nustato aiškius tikslus ir standartus, apimančius jos taikomų tikrinimo ir patvirtinimo sistemų administravimą, taip pat atitinkamas bendras procedūras, kad galėtų įvertinti, kaip laikomasi šių tikslų ir standartų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.1 taisyklės 5 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1f. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad visuose su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose būtų po Direktyvos 2009/13/EB ir prie jos pridėto Socialinių partnerių susitarimo kopiją.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.1 standarto 2 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1g. Tikrinimai vykdomi ne rečiau kaip kas trejus metus.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Už atitikties stebėseną atsakingi darbuotojai

Už atitikties stebėseną atsakingos pripažintos organizacijos ir jų darbuotojai

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad darbuotojai, įpareigoti tikrinti, ar tinkamai įgyvendinama Direktyva 2009/13/EB, turėtų reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, įgaliojimus, statusą ir būtų nepriklausomi, nes tai būtina arba pageidaujama, kad jie galėtų atlikti tokį patikrinimą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi tos direktyvos.

1. Valstybė narė užtikrina, kad 3 straipsnio 1a dalyje nurodytos įstaigos ar kitos organizacijos (toliau – pripažintos organizacijos) ir tie jų darbuotojai, kurie yra įpareigoti tikrinti, ar tinkamai įgyvendinama Direktyva 2009/13/EB, turėtų reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, įgaliojimus, statusą ir būtų nepriklausomi, nes tai būtina arba pageidaujama, kad jie galėtų atlikti tokį patikrinimą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi tos direktyvos. Tikrinimo ir patvirtinimo funkcijos, kurias pripažintoms organizacijoms gali būti leidžiama atlikti, priskiriamos šio straipsnio 1b–1d dalyse aiškiai nurodytos veiklos, kurią vykdo valstybė narė ar pripažinta organizacija, sričiai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.2 taisyklės 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nedarant poveikio vėliavos valstybių narių teisėms ir pareigoms, Europos jūrų saugumo agentūra (angl. EMSA) gali valstybėms narėms padėti prižiūrėti pripažintas organizacijas, kurios pagal Direktyvos 2009/15/EB 9 straipsnio nuostatas valstybių narių vardu atlieka patvirtinimo funkcijas.

Pagrindimas

Agentūra šiuo metu jau padeda Komisijai prižiūrėti pripažintas organizacijas, taigi sudarant jai sąlygas padėti ir valstybėms narėms būtų didinamas efektyvumas ir mažinamas krūvis valstybių narių biudžetams.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Suteikiant pripažintai organizacijai bet kokius įgaliojimus atlikti patikrinimus, jai mažų mažiausiai suteikiama teisė reikalauti pašalinti nustatytus jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygų trūkumus ir uosto valstybės prašymu atlikti su tuo susijusius patikrinimus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.2 standarto 2 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Kiekviena valstybė narė nustato:

 

a) sistemą pripažintų organizacijų atliekamo darbo tinkamumui užtikrinti. Ši sistema apima informaciją apie visus taikytinus nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus bei atitinkamas tarptautines priemones;

 

b) bendravimo su tokiomis organizacijomis ir jų priežiūros procedūras.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.2 standarto 3 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. Kiekviena valstybė narė pateikia Tarptautiniam darbo biurui visų pripažintų organizacijų, įgaliotų veikti jos vardu, sąrašą ir jį nuolat atnaujina. Šiame sąraše nurodomos funkcijos, kurias pripažintoms organizacijoms leista atlikti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.2 standarto 4 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Darbo jūrų laivyboje liudijimas

 

4a. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad su jos vėliava plaukiojantys laivai turėtų ir atnaujintų darbo jūrų laivyboje liudijimą, kuriuo patvirtinama, kad laivuose dirbančių jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygos, įskaitant nuolatinės atitikties užtikrinimo priemones, kurios turi būti įtrauktos į darbo jūrų laivyboje atitikties deklaraciją, buvo patikrintos ir atitinka nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų arba kitų priemonių, kuriomis įgyvendinama Direktyva 2009/13/EB ir prie jos pridėtas Socialinių partnerių susitarimas, reikalavimus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu (pagal Konvencijos 5.1.3 taisyklės 3 dalį) nustatoma, kad valstybės narės turi reikalauti turėti liudijimą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b straipsnis

 

Tikrinimas ir vykdymo užtikrinimas

 

1. Kiekviena valstybė narė, naudodamasi veiksminga ir koordinuota reguliarių patikrinimų, stebėsenos ir kitų kontrolės priemonių sistema, tikrina su jos vėliava plaukiojančių laivų atitiktį Direktyvos 2009/13/EB reikalavimams, perkeltiems į nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.4 taisyklės 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Išsamūs šio straipsnio 1 dalyje nurodytai tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo sistemai taikomi reikalavimai pateikiami šio straipsnio 3–18 dalyse.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.4 taisyklės 2 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Kiekviena valstybė narė taiko su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbantiems jūrininkams sudaromų sąlygų tikrinimo sistemą, pagal kurią tikrinama, ar prireikus taikomos su darbo ir gyvenimo sąlygomis susijusios priemonės, kaip nustatyta darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijoje, ir ar laikomasi Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Valstybė narė skiria pakankamai kvalifikuotų inspektorių šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems valstybės įsipareigojimams įvykdyti. Jei atlikti patikrinimus įgaliotos pripažintos organizacijos, valstybė narė reikalauja, kad šiuos patikrinimus atliekantys darbuotojai būtų kvalifikuoti atlikti šias pareigas, ir suteikia jiems būtinus teisinius įgaliojimus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 2 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5. Nustatoma atitinkama nuostata, kuria užtikrinama, kad inspektoriai turėtų reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, įgaliojimus, statusą ir būtų nepriklausomi, nes tai būtina arba pageidaujama, kad jie galėtų atlikti tokį patikrinimą ir užtikrinti atitiktį šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems reikalavimams.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 3 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6. Jei valstybė narė gauna skundą, kurio nelaiko akivaizdžiai nepagrįstu, arba įrodymų, kad su jos vėliava plaukiojantis laivas neatitinka Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų ar kad esama didelių darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijoje apibrėžtų priemonių taikymo trūkumų, ji imasi būtinų veiksmų tokioms aplinkybėms ištirti ir užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių visiems nustatytiems trūkumams pašalinti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 5 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7. Siekdama užtikrinti, kad inspektoriams būtų suteiktas toks statusas ir sudarytos tokios darbo sąlygos, kurie užtikrintų jų nepriklausomumą nuo vyriausybės pasikeitimo ir netinkamos išorės įtakos, kiekviena valstybė narė nustato ir veiksmingai taiko atitinkamas taisykles.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 6 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 8 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8. Inspektoriai, kuriems nustatytos aiškios atliekamų užduočių gairės ir suteikti tinkami įgaliojimai, turi teisę:

 

a) įlipti į laivą, plaukiojantį su valstybės narės vėliava;

 

b) atlikti bet kokius patikrinimus, bandymus ar tyrimus, kurie, jų manymu, yra būtini norint įsitikinti, kad griežtai laikomasi nustatytų standartų, ir

 

c) reikalauti pašalinti visus trūkumus ir, jei turi priežasčių manyti, kad tie trūkumai yra didelis Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų (įskaitant jūrininkų teises) pažeidimas arba dėl jų kyla didelis pavojus jūrininkų saugai, sveikatai ar saugumui, – uždrausti laivui išplaukti iš uosto, kol nėra atlikti būtini veiksmai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 7 dalies a–c punktų reikalavimų.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 9 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9. Bet kokius veiksmus, kurių imamasi pagal šio straipsnio 8 dalies c punktą, galima apskųsti teisminei ar administracinei institucijai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 8 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 10 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10. Jei nenustatytas akivaizdus Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų pažeidimas, dėl kurio kyla pavojus jūrininkų saugai, sveikatai ar saugumui, ir anksčiau nepadaryta panašių pažeidimų, inspektoriai gali savo nuožiūra, užuot teikę ieškinį ar rekomendavę pateikti ieškinį, teikti rekomendacijas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 9 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 11 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11. Inspektoriai neatskleidžia jokio nusiskundimo ar skundo, kuriame tvirtinama, kad kyla pavojus jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygoms, neužtikrinamos tinkamos darbo ir gyvenimo sąlygos arba kad pažeidžiami įstatymai ir kiti teisės aktai, šaltinio ir nepraneša laivo savininkui, laivo savininko atstovui ar laivo operatoriui, kad patikrinimas atliekamas dėl tokio nusiskundimo ar skundo.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 10 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 12 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12. Inspektoriams nepatikimos pareigos, jeigu dėl jų masto ar pobūdžio negalima veiksmingai atlikti patikrinimų arba yra kitų kliūčių vykdyti suteiktus įgaliojimus ar būti nešališkiems palaikant santykius su laivų savininkais, jūrininkais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

 

Visų pirma:

 

a) inspektoriams draudžiama turėti bet kokių tiesioginių ar netiesioginių interesų, susijusių su veikla, kurią jie kviečiami tikrinti, ir

 

b) neribojant atitinkamų sankcijų ar drausminių priemonių, inspektoriai, net baigę tarnybą, neatskleidžia jokių komercinių paslapčių, konfidencialių darbo procedūrų ar asmeninio pobūdžio informacijos, kurią galėjo sužinoti atlikdami savo pareigas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 11 dalies a ir b punktų reikalavimų.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 13 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13. Inspektoriai valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno patikrinimo ataskaitą. Viena ataskaitos kopija anglų arba laivo darbo kalba įteikiama laivo kapitonui, o kita paskelbiama laivo skelbimų lentoje, kad jūrininkai susipažintų, ir, esant pageidavimui, nusiunčiama jų atstovams.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 12 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 14 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija saugo su jos valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbantiems jūrininkams sudaromų sąlygų patikrinimų dokumentus. Pasibaigus metams, ji paskelbia metinę patikrinimų veiklos ataskaitą per pagrįstą terminą, neviršijantį šešių mėnesių.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 13 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 15 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15. Jei tyrimas atliekamas po didelio incidento, ataskaita atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai pateikiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tyrimo užbaigimo dienos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 14 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 16 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16. Jei atliekamas patikrinimas arba imamasi priemonių pagal šį straipsnį, dedamos visos pagrįstos pastangos, kad būtų išvengta nepagrįsto laivo sulaikymo ar užlaikymo.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 15 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 17 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17. Jei dėl netinkamo inspektorių naudojimosi jiems suteiktais įgaliojimais patiriama nuostolių ar padaroma žala, pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus skiriamos kompensacijos. Kiekvienu atveju prievolė įrodyti tenka skundo pateikėjui.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 16 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b straipsnio 18 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18. Kiekviena valstybė narė nustato ir veiksmingai taiko atitinkamas sankcijas ir kitas taisomąsias priemones dėl Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų (įskaitant jūrininkų teises) pažeidimų ir trukdymo inspektoriams atlikti pareigas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.4 standarto 17 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė gauna skundą, kuris jai neatrodo akivaizdžiai nepagrįstas, arba gauna įrodymų, kad su jos vėliava plaukiojantis laivas nesilaiko Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų, arba esama didelių trūkumų įgyvendinant priemones, ta valstybė narė imasi veiksmų tokioms aplinkybėms ištirti ir užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti.

1. Jeigu valstybė narė gauna skundą, kuris jai neatrodo akivaizdžiai nepagrįstas atsižvelgiant į tarptautinę darbo teisę, pvz., Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje, arba atsižvelgiant į Direktyvos 2009/13/EB nuostatas, ta valstybė narė imasi veiksmų tokioms aplinkybėms ištirti ir užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti.

 

Jei, atlikus patikrinimus, valstybė narė gauna įrodymų, kad su jos vėliava plaukiojantis laivas nesilaiko Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų, arba esama didelių trūkumų įgyvendinant priemones, ta valstybė narė imasi veiksmų tokioms aplinkybėms ištirti ir užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Darbuotojai, įpareigoti tirti skundus, neatskleidžia jokio nusiskundimo ar skundo, kuriame tvirtinama, kad jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygoms kyla pavojus arba neužtikrinamos tinkamos sąlygos arba kad pažeidžiami įstatymai ir kiti teisės aktai, šaltinio, o laivo savininkui, laivo savininko atstovui ar laivo operatoriui nepraneša, kad patikrinimas buvo atliekamas dėl tokio nusiskundimo ar skundo.

2. Darbuotojai neatskleidžia jokio nusiskundimo ar skundo, kuriame tvirtinama, kad jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygoms kyla pavojus arba neužtikrinamos tinkamos sąlygos arba kad pažeidžiami įstatymai ir kiti teisės aktai, šaltinio, o laivo savininkui, laivo savininko atstovui ar laivo operatoriui nepraneša, kad patikrinimas buvo atliekamas dėl tokio nusiskundimo ar skundo.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Skundų nagrinėjimo laive procedūros

 

1. Valstybė narė reikalauja, kad su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose būtų nustatytos sąžiningo, veiksmingo ir operatyvaus jūrininkų skundų dėl galimų Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų (įskaitant jūrininkų teises) pažeidimų nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.5 taisyklės 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Valstybė narė draudžia bet kokį jūrininkų persekiojimą už skundų pateikimą ir už tai baudžia.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.5 taisyklės 2 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Taikant šio straipsnio nuostatas nepažeidžiamos jūrininko teisės siekti žalos atlyginimo bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, kurios jūrininkui atrodo tinkamos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.1.5 taisyklės 3 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Neribojant jokios platesnės nacionaliniuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba kolektyvinėse sutartyse nustatytos taikymo srities, jūrininkai gali laive nustatyta tvarka teikti skundus, susijusius su bet kokiu klausimu, kuris gali būti laikomas Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų (įskaitant jūrininkų teises) pažeidimu.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.5 standarto 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos įstatymuose ar kituose teisės aktuose būtų nustatytos atitinkamos skundų nagrinėjimo laivuose procedūros, kad būtų laikomasi šio straipsnio 1–3 dalyse nustatytų reikalavimų. Tokiomis procedūromis siekiama išnagrinėti skundus kuo žemesniu lygmeniu. Tačiau visais atvejais jūrininkai turi teisę skųstis tiesiogiai laivo kapitonui ir, kai jiems tai atrodo būtina, atitinkamoms išorės institucijoms.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.5 standarto 2 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6. Skundų nagrinėjimo laive procedūros apima jūrininko teisę būti lydimam ar atstovaujamam per skundo nagrinėjimo procedūrą, taip pat apsaugos nuo galimybės persekioti jūrininkus už skundų pateikimą priemones. Sąvoka „persekiojimas“ apima visus nepalankius veiksmus, kurių bet kuris asmuo imasi prieš jūrininką dėl pateikto skundo, jei tas skundas nėra akivaizdžiai nepagrįstas ar piktavališkas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.5 standarto 3 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7. Visiems jūrininkams be jų jūrininko darbo sutarties kopijos pateikiama laive galiojančių skundų nagrinėjimo procedūrų kopija. Tokia informacija apima valstybės, su kurios vėliava plaukioja laivas, kompetentingos institucijos kontaktinę informaciją ir jūrininko gyvenamosios valstybės kompetentingos institucijos kontaktinę informaciją, jeigu tai ne ta pati valstybė, taip pat laive esančio asmens ar asmenų, galinčių teikti jūrininkams nešališkas konfidencialias konsultacijas dėl jų skundo ir kitaip jiems padėti laikytis skundų nagrinėjimo procedūrų, kuriomis jie gali naudotis laive, pavardes.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.1.5 standarto 4 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

Su darbo suteikimu susiję įsipareigojimai

 

1. Nepažeidžiant kiekvienos valstybės narės atsakomybės už su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbančių jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygas principo, valstybė narė taip pat privalo užtikrinti šiame straipsnyje išdėstytų reikalavimų, susijusių su jūrininkų samda ir įdarbinimu, įgyvendinimą, taip pat jūrininkų, kurie yra jos piliečiai arba nuolat ar įprastai gyvena jos teritorijoje, socialinę apsaugą tokiu mastu, koks nustatytas šiame straipsnyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos 5.3 taisyklės 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, taikomų jos teritorijoje įsteigtų jūrininkų samdos ir įdarbinimo tarnybų veiklai ir praktikai, vykdymą taikydama tikrinimo ir stebėjimo sistemą bei teisines procedūras dėl licencijų išdavimo ir kitų šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų veiklos reikalavimų pažeidimų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A5.3 standarto 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Kiekviena valstybė narė, kurioje veikia viešosios jūrininkų samdos ir įdarbinimo tarnybos, užtikrina, kad šios tarnybos veiktų tinkamai – gintų ir propaguotų jūrininkų darbo teises, kaip tai numatyta Direktyvoje 2009/13/EB.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A1.4 standarto 1 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija atidžiai prižiūri ir kontroliuoja visas šios valstybės narės teritorijoje veikiančias jūrininkų samdos ir įdarbinimo tarnybas. Visi šioje teritorijoje veikiančių privačių tarnybų sertifikatai, licencijos ar panašūs veiklos leidimai išduodami ar atnaujinami tik patikrinus, ar atitinkama jūrininkų samdos ir įdarbinimo tarnyba atitinka nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų laikomasi Konvencijos A1.4 standarto 6 dalies reikalavimų.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c straipsnis

 

Peržiūros sąlyga

 

Nuo susitarimo įsigaliojimo dienos Komisija užtikrina, kad jis būtų integruotas į Sąjungos teisę ir taikomas visose valstybėse narėse. Komisija imasi visų reikalingų priemonių tam tikslui pasiekti.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d straipsnis

 

Ataskaitos

 

Kas penkerius metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą.

 

Ši ataskaita apima valstybių narių kaip vėliavos valstybių veiklos rezultatus ir prireikus joje siūlomos papildomos Konvencijos perkėlimo ir laikymosi užtikrinimo priemonės.

Pagrindimas

Būtina skatinti Konvencijos perkėlimą ir su valstybės vėliava susijusių nuostatų įgyvendinimą. Pagal Direktyvos 2009/21/EB 9 straipsnį numatyta reguliariai rengti vertinimo ataskaitas. Taip reikia numatyti, kad būtų reguliariai rengiamos šios direktyvos įgyvendinimo vertinimo ataskaitos.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėja mano, kad 2006 m. Konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – Konvencija) apibrėžti vėliavos valstybės kontrolės aspektai turėtų būti išsamiau ir konkrečiau įtvirtinti ES teisės aktuose. Didžiausias Konvencijos nuostatų įtraukimo į ES teisę pranašumas yra tai, kad taip Europos Sąjungoje bus nustatyta griežtesnė vykdymo užtikrinimo tvarka, pvz., apibrėžiant ES pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kurios padės užtikrinti, kad būtų dar geriau laikomasi reikalavimų.

ES teisės aktų nuostatos dėl vėliavos valstybės kontrolės turėtų daug geriau atspindėti konkrečius ir aiškius Konvencijos reikalavimus, kuriais siekiama vengti skirtingo valstybių narių aiškinimo, galinčio lemti nesąžiningą konkurenciją ir socialinį dempingą.

Pranešėja siūlo, kiek tai sietina su ES kompetencijos sritimi, kuo tiksliau perkelti Konvencijos nuostatas į šią direktyvą.

Konvencijos 5 dalis susijusi su reikalavimų laikymusi ir vykdymo užtikrinimu, o 5.1 taisyklė vadinasi „Vėliavos valstybės atsakomybė“.

Siūlomi pakeitimai visų pirma susiję su šiais klausimais.

– Bendrieji principai, kaip nustatyta Konvencijos 5.1.1 taisyklėje, A5.1.1 standarte ir B5.1.1 gairėse; jais siekiama užtikrinti, kad kiekviena valstybė vykdytų įsipareigojimus, susijusius su jos vėliava plaukiojančiais laivais.

– Įgaliojimų pripažintai organizacijai suteikimas, kaip nustatyta Konvencijos 5.1.2 taisyklėje, A5.1.2 standarte ir B5.1.2 gairėse.

Pranešėja mano, kad reikėtų iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymo 4 straipsnį aiškiai nurodant konkrečią Konvencijos nuostatą, taip siekiant užtikrinti, kad pripažintos organizacijos ir jų darbuotojai kuo geriau atliktų jiems pavestas stebėsenos užduotis.

– Darbo jūrų laivyboje liudijimas ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracija, žr. Konvencijos 5.1.3 taisyklę, A5.1.3 standartą ir B5.1.3 gaires.

Komisijos pasiūlymo 3 straipsnyje kalbama apie „patikrinimus“, tačiau nenurodyti „liudijimai“; reikėtų nustatyti reikalavimą įdiegti veiksmingą patvirtinimo sistemą. Nors į Komisijos pasiūlymą neįtrauktos nuostatos dėl darbo jūrų laivyboje liudijimų, pranešėja siūlo jas įtraukti (neperžengiant ES teisinės kompetencijos ribų), nes Konvencijos nuostatos dėl darbo jūrų laivyboje liudijimų ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijų labai svarbios užtikrinant Konvencijos taikymą.

– Tikrinimas ir vykdymo užtikrinimas, žr. Konvencijos 5.1.4 taisyklę, A5.1.4 standartą ir B5.1.4 gaires.

Išskyrus nuorodą į sąvoką „patikrinimai“ Komisijos pasiūlymo 3 straipsnyje, į siūlomą direktyvą neįtraukta jokių šio skyriaus dalių. Jei Konvencijos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas šis klausimas, būtų įtrauktos į ES teisės aktus, tai labai padėtų užtikrinti, kad ES valstybės narės tinkamai įgyvendintų griežtą ir nuoseklią tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo tvarką.

– Skundų nagrinėjimo laive procedūros, kaip nustatyta Konvencijos 5.1.5 taisyklėje, A5.1.5 standarte ir B5.1.5 gairėse.

Nors Komisijos pasiūlymo 5 straipsnyje kalbama apie skundus, šio straipsnio reikalavimai yra labai trumpi, be to, į juos neįtraukti keli svarbūs atitinkamų Konvencijos dalių aspektai. Reikia išsamiau įtraukti į pasiūlymą svarbias su skundais susijusias teises ir nuostatas.

– Darbą teikiančios valstybės įsipareigojimai (žr. Konvencijos 5.3 taisyklę, A5.3 standartą ir B5.3 gaires); jais siekiama užtikrinti, kad valstybė narė vykdytų įsipareigojimus, susijusius su jūrininkų samda, įdarbinimu ir socialine apsauga.

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ  (27.11.2012)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB
(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

Nuomonės referentas: Georges Bach

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanga

Šis pasiūlymas dėl direktyvos yra platesnio ES teisės priemonių, priimtų siekiant užtikrinti keleto Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 2006 m. vasario 23 d. Ženevoje priimtos Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – Konvencija) standartų įgyvendinimą, paketo dalis. Šiuo metu Konvenciją yra ratifikavusios 30 šalių, kurių laivynų talpa sudaro daugiau kaip 59 proc. viso pasaulio laivyno talpos, todėl įvykdyta būtina Konvencijos įsigaliojimo sąlyga – ją turi ratifikuoti 30 šalių, kurių laivynų talpa sudaro 33 proc. viso pasaulio laivyno talpos.

Konvencijoje numatytos visapusiškos daugiau kaip 1,2 mln. pasaulio jūrininkų teisės ir apsauga darbe. Ja reglamentuojami tokie esminiai klausimai, kaip minimalūs reikalavimai jūrininkų darbui laive (Konvencijos I dalis), įdarbinimo sąlygos (Konvencijos II dalis), apgyvendinimas, poilsio sąlygos, maistas ir maitinimas (Konvencijos III dalis), sveikatos apsauga, sveikatos priežiūra, gerovė ir socialinė apsauga (Konvencijos IV dalis) bei laikymasis ir taikymo užtikrinimas (Konvencijos V dalis), kad būtų užtikrintos padorios darbo ir gyvenimo laive sąlygos, taip pat šių nuostatų įgyvendinimo tvarka.

Konvencija siekiama pasaulinėje jūrininkystės sektoriuje sudaryti vienodas veiklos sąlygas nustatant bendrus būtiniausius standartus visiems laivams, plaukiojantiems su bet kurios valstybės vėliava, ir jūrininkams.

ES jau priėmė 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/431/EB, kuriuo valstybės narės įgaliotos ratifikuoti Konvenciją. Šiuo metu Konvencijos ratifikavimo procesą vykdo 16 valstybių narių, o Ispanija, Lenkija, Bulgarija, Liuksemburgas, Danija, Latvija, Nyderlandai, Švedija ir Kipras ją jau ratifikavo.

Be to, ES yra priėmusi 2009 m. vasario 16 d. Tarybos direktyvą 2009/13/EB, įgyvendinančią Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje. Šis susitarimas yra didelis sektoriaus vidaus socialinio dialogo pasiekimas.

Direktyva 2009/13/EB ES teisės aktai suderinti su atitinkamomis Konvencijos nuostatomis, kuriomis nustatomos jūrininkų teisės, išdėstytos Konvencijos I, II, III ir IV dalyse. Europos socialiniai partneriai, siekiantys, kad jų susitarimas būtų įgyvendintas priimant Tarybos sprendimą pagal SESV 155 straipsnį, neturėjo įgaliojimų į savo susitarimą įtraukti Konvencijos V dalyje išdėstytų taikymo užtikrinimo nuostatų, todėl paprašė Komisijos imtis atitinkamų veiksmų.

Šiuo pasiūlymu kaip tik siekiama apibrėžti vėliavos valstybės atsakomybę, pripažįstant Konvencijos V dalies svarbą jūrininkams.

Šis pasiūlymas glaudžiai susijęs su pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės, kuriuo, užtikrinant Konvencijos taikymą visuose ES uostuose, sektoriuje siekiama užtikrinti bendras vienodas veiklos sąlygas.

2. Pasiūlymo aspektai, susiję su transportu

Šis pasiūlymas atitinka 2011 m. kovo 28 d. Komisijos baltosios knygos „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ nuostatas, kuriose siūloma jūrų transporto socialinė darbotvarkė.

Direktyva bus gerokai sustiprinti jūrų transporto aspektai, užtikrinant darbo teisėje numatytų jūrininkų teisių, dėl kurių susitarta Konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje, įgyvendinimą. Ja bus stiprinamas ir gerinamas sektoriaus įvaizdis ir pasauliniu lygmeniu saugomi ES interesai sukuriant bendras vienodas veiklos sąlygas.

Nuomonės referentas teigiamai vertina pasiūlymą, kuriuo siekiama ES lygmeniu užtikrinti itin teigiamų jūrininkystės sektoriaus suinteresuotųjų subjektų socialinio dialogo rezultatų įgyvendinimą.

Nuomonės referentas mano, kad šis pasiūlymas turėtų būti išsamesnis ir jį derėtų sustiprinti į paties pasiūlymo tekstą įtraukiant dideles Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje dalis.

Konkrečiau kalbant, siūlomais pakeitimais bus sukurta stipri gairių sistema valstybėms narėms, kurios vykdo savo, kaip vėliavos valstybių, pareigas ir nustato veiksmingų ir nuodugnių patikrų tvarką, užtikrindamos savo laivų atitiktį Direktyvos 2009/13/EB reikalavimams. Laikantis tos pačios pozicijos, pagal Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje buvo sustiprintos skundų nagrinėjimo, patikrų ir taikymo užtikrinimo procedūros.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) į ES teisę įtraukus TJO vėliavos valstybių audito sistemą ir nustačius nacionalinių jūrų institucijų kokybės sertifikavimą vėliavos valstybės atsakomybė reglamentuojama Direktyva 2009/21/EB, tačiau tikslingiau būtų priimti atskirą direktyvą, kurioje būtų nustatyti darbo jūrų laivyboje standartai; kartu būtų aiškesni skirtingi tikslai ir procedūros;

(10) į ES teisę įtraukus TJO vėliavos valstybių audito sistemą ir nustačius nacionalinių jūrų institucijų kokybės sertifikavimą vėliavos valstybės atsakomybė reglamentuojama Direktyva 2009/21/EB, tačiau tikslingiau būtų priimti atskirą direktyvą, kurioje būtų nustatyti darbo jūrų laivyboje standartai; kartu būtų aiškesni skirtingi tikslai ir procedūros. Todėl ši direktyva neturėtų daryti poveikio Direktyvai 2009/21/EB, kurios nuostatos taikomos tik TJO konvencijoms. Bet kokiu atveju valstybės narės turėtų parengti, įgyvendinti ir tvarkyti savo jūrų administracijos veiklos, susijusios su vėliavos valstybės įsipareigojimais, operatyvinių sričių, kurioms taikoma ši direktyva, kokybės valdymo sistemą;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Direktyva 2009/13/EB taikoma jūrininkams, dirbantiems su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose. Todėl valstybės narės turėtų stebėti, kaip visų tos direktyvos nuostatų laikosi su jų vėliava plaukiojantys laivai;

(11) Direktyva 2009/13/EB taikoma jūrininkams, dirbantiems su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai veiksmingai vykdytų jų kaip vėliavos valstybių prisiimtus įsipareigojimus dėl atitinkamų 2006 m. Konvencijos dalių, atitinkančių Direktyvos 2009/13/EB priede išdėstytus elementus, įgyvendinimo. Kurdamos veiksmingą stebėjimo mechanizmų, įskaitant patikrinimus, sistemą, valstybės narės galėtų suteikti įgaliojimus viešosioms įstaigoms ar kitoms organizacijoms, kaip apibrėžta 2006 m. Konvencijoje;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

šios direktyvos taikymas ir (arba) aiškinimas jokiomis aplinkybėmis neturėtų sumažinti dabartinio darbuotojų apsaugos lygio pagal Sąjungos socialinės teisės aktus;

Pagrindimas

Nors būtų labai tikslinga nustatyti būtiniausius tarptautinius standartus, jie neturėtų būti naudojami siekiant sumažini dabartinį Europos jūrininkų apsaugos lygį. Tai itin svarbu, atsižvelgiant į tikslą skatinti daugiau Europos piliečių rinktis jūrininko profesiją.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) darbo jūrų laivyboje liudijimas, laikinasis darbo jūrų laivyboje liudijimas ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracija – tai 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.3 standarto 9 dalyje nurodytus pavadinimus atitinkantys dokumentai, parengti pagal šios konvencijos A5-II priede pateiktus pavyzdžius;

Pagrindimas

Būtina pateikti šių liudijimų apibrėžtis, nes jie bus minimi šiai direktyvai teikiamuose pakeitimuose.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitikties stebėsena

Atitikties stebėsena ir patvirtinimas

Pagrindimas

Patvirtinimas yra svarbi atitikties stebėsenos sistemos, aprašytos pasiūlyme, dalis.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Laivų, kurių bendroji talpa neviršija 200 t ir kurie neplaukioja tarptautiniais maršrutais, atveju valstybės narės gali, pasikonsultavusios su suinteresuotomis laivų savininkų ir jūrininkų organizacijomis, nuspręsti pritaikyti stebėsenos mechanizmus, įskaitant patikrinimus, kaip išdėstyta 2006 m. Konvencijos II straipsnio 6 dalyje, kad būtų atsižvelgta į specifines, su tokiais laivais susijusias sąlygas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiekviena valstybė narė, laikydamasi Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.3 ir 5.1.4 taisyklių, taip pat A5.1.3 ir A5.1.4 standartų, įdiegia veiksmingą darbo jūrų laivyboje sąlygų tikrinimo ir patvirtinimo sistemą, užtikrindama, kad būtų laikomasi su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbančių jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygų ir kad toliau būtų laikomasi šios konvencijos standartų.

Pagrindimas

Darbo jūrų laivyboje liudijimų ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijų išdavimo, tikrinimo ir taikymo tvarka išdėstyta A5.1.3 ir A5.1.4 standartuose, todėl juos reikia paminėti šiame straipsnyje.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Diegdamos veiksmingą darbo jūrų laivyboje sąlygų tikrinimo ir patvirtinimo sistemą, valstybės narės tam tikrais atvejais gali leisti valdžios institucijoms ar kitoms organizacijoms (įskaitant kitos valstybės narės valdžios institucijas ar organizacijas, jeigu ta valstybė narė tam neprieštarauja), kurias jos pripažįsta kompetentingomis ir nepriklausomomis, vykdyti patikrinimus, išduoti liudijimus arba ir vykdyti patikrinimus, ir išduoti liudijimus. Visais atvejais atitinkama valstybė narė ir toliau yra visapusiškai atsakinga už su jų vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbančių jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygų tikrinimą ir patvirtinimą.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.1 taisyklės 3 dalis.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Darbo jūrų laivyboje liudijimas, papildytas darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracija, laikomas prima facie įrodymu, kad valstybė narė tinkamai patikrino su savo vėliava plaukiojantį laivą ir kad tiek, kiek patvirtinta, laikomasi Direktyvoje 2009/13/EB nustatytų reikalavimų, susijusių su jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygomis.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.1 taisyklės 4 dalis.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. Informacija apie šio straipsnio 1a dalyje nurodytą sistemą, įskaitant metodą, taikomą jos veiksmingumui įvertinti, įtraukiama į valstybių narių Tarptautiniam darbo biurui pagal jo įstatų 22 straipsnį teikiamas ataskaitas.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.1 taisyklės 5 dalis.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1e. Kiekviena valstybė narė nustato aiškius tikslus ir standartus, apimančius jos taikomų tikrinimo ir patvirtinimo sistemų administravimą, taip pat atitinkamas bendras procedūras, kad galėtų įvertinti šių tikslų pasiekimo ir standartų laikymosi lygį.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.1 standarto 1 dalis.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1f. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad visuose su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose būtų po Direktyvos 2009/13/EB kopiją.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.1 standarto 2 dalis.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Už atitikties stebėseną atsakingi darbuotojai

 

Už atitikties stebėseną atsakingos pripažintos organizacijos ir jų darbuotojai

Pagrindimas

Įtraukiamas reikalavimas, paremtas Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.3 taisyklės 3 dalimi, kad valstybės narės atliktų patvirtinimą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Patikrinimas ir vykdymo užtikrinimas

 

1. Kiekviena valstybė narė, naudodamasi veiksminga ir koordinuota nuolatinių patikrinimų, stebėsenos ir kitų kontrolės priemonių sistema, tikrina su jos vėliava plaukiojančių laivų atitiktį Direktyvos 2009/13/EB reikalavimams, perkeltiems į nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.4 taisyklės 1 dalis.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nedarant poveikio vėliavos valstybių narių teisėms ir pareigoms, Europos jūrų saugumo agentūra (angl. EMSA) gali valstybėms narėms padėti prižiūrėti pripažintas organizacijas, kurios pagal Direktyvos 2009/151 9 straipsnio nuostatas valstybių narių vardu atlieka patvirtinimo funkcijas.

Pagrindimas

Agentūra šiuo metu jau padeda Komisijai stebėti pripažintas organizacijas, taigi sudarant jai sąlygas padėti ir valstybėms narėms būtų didinamas efektyvumas ir mažinamas spaudimas valstybių narių biudžetams.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Išsamūs reikalavimai dėl patikrinimo ir vykdymo užtikrinimo sistemos, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje (nauja), išdėstyti šio straipsnio 3 (nauja) – 19 (nauja) dalyse.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 5.1.4 taisyklės 2 dalis.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Kiekviena valstybė narė taiko su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbančių jūrininkų sąlygų tikrinimo sistemą, pagal kurią tikrinama, ar prireikus taikomos su darbo ir gyvenimo sąlygomis susijusios priemonės, kaip nustatyta darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijoje, ir ar laikomasi Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 1 dalis.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Valstybės narės skiria pakankamai kvalifikuotų inspektorių įsipareigojimams pagal šio straipsnio 3 dalį (nauja) vykdyti. Jei pripažintos organizacijos yra įgaliotos atlikti patikrinimus, valstybės narės reikalauja, kad šiuos patikrinimus atliekantys darbuotojai būtų kvalifikuoti atlikti šias pareigas, ir suteikia jiems būtinus teisinius įgaliojimus šioms pareigoms atlikti.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 2 dalis.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5. Turi būti patvirtintos reikiamos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad inspektoriai būtų apmokyti, turėtų reikiamą kompetenciją, užduoties sąlygas, įgaliojimus, statusą ir nepriklausomumą, būtiną ar pageidaujamą, kad galėtų atlikti patikrinimą ir užtikrinti atitiktį, minimą šio straipsnio 3 dalyje (nauja).

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 3 dalis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6. Bet kurioje valstybėje narėje, kuriai taikomos 3 straipsnio 1a dalies (nauja) nuostatos, patikrinimai atliekami ne rečiau kaip reikalaujama pagal 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.3 standartą, jeigu ši konvencija jai taikoma. Bet kurioje kitoje valstybėje narėje patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kas trejus metus.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 4 dalis, bet čia atskiriamos valstybės narės, kurioms Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje taikoma (tuo atveju nuoroda gali būti daroma į Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.3 standartą), ir valstybės narės, kurioms ji netaikoma.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7. Jei valstybė narė gauna skundą, kuris jai neatrodo akivaizdžiai nepagrįstas, arba įrodymų, kad su jos vėliava plaukiojantis laivas neatitinka Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų ar kad esama didelių darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijoje apibrėžtų priemonių taikymo trūkumų, ji imasi būtinų veiksmų tokioms aplinkybėms ištirti ir užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių visiems nustatytiems trūkumams pašalinti.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 5 dalis.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 8 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8. Siekdama užtikrinti, kad inspektoriams būtų suteiktas statusas ir sudarytos darbo sąlygos, kuriomis užtikrinamas jų nepriklausomumas nuo vyriausybės kaitos ir netinkamos išorės įtakos, kiekviena valstybė narė nustato ir veiksmingai taiko atitinkamas taisykles.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 6 dalis.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 9 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9. Inspektoriai, kuriems nustatytos aiškios užduočių, kurias jie turi atlikti, gairės ir suteikti tinkami įgaliojimai, turi teisę:

 

a) įlipti į laivą, plaukiojantį su valstybės narės vėliava;

 

b) atlikti bet kokius tyrimus, bandymus ar apklausas, kurie, jų manymu, yra būtini norint įsitikinti, kad griežtai laikomasi nustatytų standartų; ir

 

c) reikalauti pašalinti visus trūkumus ir, jei turi priežasčių manyti, kad tie trūkumai yra didelis Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų (įskaitant jūrininkų teises) pažeidimas arba dėl jų kyla didelis pavojus jūrininkų saugai, sveikatai ar saugumui, – uždrausti laivui išplaukti iš uosto, kol bus imamasi būtinų veiksmų.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 7 dalies a–c punktus.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 10 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10. Bet kokie veiksmai, kurių imamasi pagal šio straipsnio 9 dalies c punktą, gali būti apskųsti teisminei ar administracinei institucijai.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 8 dalis.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 11 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11. Jei nenustatytas akivaizdus Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų pažeidimas, dėl kurio kyla pavojus jūrininkų saugai, sveikatai ar saugumui, ir anksčiau nepadaryta panašių pažeidimų, inspektoriai gali savo nuožiūra, užuot teikę ieškinį ar rekomendavę pateikti ieškinį, teikti konsultacijas.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 9 dalis.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 12 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12. Inspektoriai laiko konfidencialiu bet kokio nusiskundimo ar skundo, kuriame tvirtinama, kad jūrininkų darbo ir gyvenimo sąlygoms kyla pavojus arba neužtikrinamos tinkamos sąlygos arba kad pažeidžiami įstatymai ir kiti teisės aktai, šaltinį, o laivo savininkui, laivo savininko atstovui ar laivo operatoriui nepraneša, kad patikrinimas buvo atliekamas dėl tokio nusiskundimo ar skundo.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 10 dalis.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 13 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13. Inspektoriams nepatikimos pareigos, jeigu dėl jų masto ar pobūdžio negalima veiksmingai atlikti patikrinimų arba kitaip trukdoma vykdyti suteiktus įgaliojimus ar būti nešališkiems palaikant santykius su laivų savininkais, jūrininkais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

Visų pirma:

 

a) inspektoriams draudžiama turėti bet kokių tiesioginių ar netiesioginių interesų, susijusių su veikla, kurią jie kviečiami tikrinti, be to

 

b) inspektoriams taikomos atitinkamos sankcijos ar drausminės priemonės, jie net baigę tarnybą, neatskleidžia jokių komercinių paslapčių, konfidencialių darbo procesų ar asmeninio pobūdžio informacijos, kurią galėjo sužinoti vykdydami savo pareigas.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 11 dalies a–b punktus.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 14 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14. Inspektoriai valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno patikrinimo ataskaitą. Viena ataskaitos kopija anglų arba laivo darbo kalba įteikiama laivo kapitonui, o kita paskelbiama laivo skelbimų lentoje jūrininkams informuoti ir išsiunčiama jų atstovams, jeigu atstovai to prašo.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 12 dalis.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 15 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija registruoja su jos valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose dirbančių jūrininkų sąlygų patikrinimus. Ji per pagrįstą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo atitinkamų metų pabaigos, paskelbia metinę tikrinimo veiklos ataskaitą.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 13 dalis.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 16 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16. Jei tyrimas atliekamas po didelio incidento, ataskaita atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai pateikiama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tyrimo užbaigimo dienos.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 14 dalis.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 17 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17. Jei atliekamas patikrinimas arba imamasi priemonių šiame straipsnyje nustatyta tvarka, dedamos visos reikalingos pastangos, kad laivas nebūtų nepagrįstai sulaikomas ar gaišinamas.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 15 dalis.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 18 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18. Jei dėl netinkamo inspektorių naudojimosi jiems suteiktais įgaliojimais patiriama nuostolių ar padaroma žala, pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus skiriamos kompensacijos. Kiekvienu atveju prievolė įrodyti tenka skundo pateikėjui.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 16 dalis.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnio 19 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19. Kiekviena narė nustato ir veiksmingai taiko atitinkamas sankcijas ir kitas taisomąsias priemones už Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų (įskaitant jūrininkų teises) pažeidimus ir už trukdymą inspektoriams atlikti savo pareigas.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 17 dalis.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

Patikrinimas ir vykdymo užtikrinimas

 

6. Kiekvienoje valstybėje narėje patikrinimai atliekami tokiu dažnumu, kaip reikalaujama pagal 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.3 standartą.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.4 standarto 4 dalis. Kalbant apie darbo jūrų laivyboje liudijimus ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaracijas, Komisijos pasiūlyme, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės, neskiriamos valstybės narės, kurios ratifikavo Konvenciją ir kurios jos dar neratifikavo. Pagal tokią formuluotę pareiga atlikti patikrinimus valstybėms narėms nustatoma pagal ES teisę.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Skundų laive procedūros

 

1. Valstybės narės reikalauja, kad su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose būtų nustatytos procedūros sąžiningam, veiksmingam ir operatyviam jūrininkų skundų, nurodančių Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų pažeidimus (įskaitant jūrininkų teises), nagrinėjimui.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.5 taisyklės 1 dalis.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Valstybės narės draudžia bet kokį jūrininkų persekiojimą už skundo pateikimą ir baudžia už tai.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.5 taisyklės 2 dalis.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Šio straipsnio nuostatos nedaro poveikio jūrininko teisei siekti žalos atlyginimo bet kokiais teisėtais būdais, kurie jūrininkui atrodo tinkami.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.5 taisyklės 3 dalis.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 4 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4. Nedarant poveikio platesnei taikymo sričiai, kuri gali būti nustatyta nacionaliniuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba kolektyvinėse sutartyse, jūrininkai gali naudotis laive nustatytomis procedūromis pateikti skundams, susijusiems su bet kokiu dalyku, kuris gali būti Direktyvos 2009/13/EB reikalavimų (įskaitant jūrininkų teises) pažeidimas.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.5 standarto 1 dalis.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 5 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos įstatymuose ar kituose teisės aktuose būtų nustatytos atitinkamos skundų nagrinėjimo laivuose procedūros, kad būtų laikomasi šio straipsnio 1 (nauja) – 3 (nauja) dalių reikalavimų. Tokiomis procedūromis turi būti siekiama išnagrinėti skundus kuo žemesniu lygiu. Tačiau visais atvejais jūrininkai turi turėti teisę skųstis tiesiogiai kapitonui ir, kai jiems atrodo būtina, atitinkamoms išorinėms institucijoms.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.5 standarto 2 dalis.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6. Skundo laive procedūros apima jūrininko teisę būti lydimam ar atstovaujamam skundo nagrinėjimo procedūros metu ir apsaugos priemones, saugančias nuo galimybės persekioti jūrininkus dėl skundų pateikimo. Sąvoka „persekiojimas“ apima bet kokį neigiamą veiksmą, kurio imasi bet kuris asmuo prieš jūrininką dėl pateikto skundo, kuris nėra akivaizdžiai pagrįstas reikiamais įrodymais ar nėra piktavališkas.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.5 standarto 3 dalis.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7. Visiems jūrininkams be jų jūrininko darbo sutarties kopijos turi būti pateikta skundo nagrinėjimo laive procedūros, galiojančios laive, kopija. Tai apima kompetentingos institucijos laivo vėliavos valstybėje ir, jei tai ne pati valstybė, jūrininkų gyvenamojoje šalyje, duomenis ryšiams ir asmens ar asmenų laive, kurie gali konfidencialiai suteikti jūrininkams nešališką patarimą dėl jų skundo ir kitaip jiems padėti laikytis laive esančių skundo procedūrų, pavardes.

Pagrindimas

Atspindima Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje A5.1.5 standarto 4 dalis.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Ataskaitos

 

Kas penkerius metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą.

 

Ši ataskaita apima valstybių narių kaip vėliavos valstybių pasiektus rezultatus ir prireikus joje siūlomos papildomos Konvencijos perkėlimo ir laikymosi užtikrinimo priemonės.

Pagrindimas

Būtina skatinti Konvencijos perkėlimą ir su valstybės vėliava susijusių nuostatų įgyvendinimą. Pagal Direktyvos 2009/21/CE 9 straipsnį numatyta reguliariai rengti vertinimo ataskaitas. Taip reikia numatyti, kad būtų reguliariai rengiamos šios direktyvos įgyvendinimo vertinimo ataskaitos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vėliavos valstybės įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB

Nuorodos

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

29.3.2012

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Georges Bach

18.6.2012

Svarstymas komitete

9.10.2012

26.11.2012

 

 

Priėmimo data

27.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vėliavos valstybės įsipareigojimai užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarybos direktyvos 2009/13/EB, įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytą susitarimą dėl 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/63/EB

Nuorodos

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.3.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

29.3.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Pervenche Berès

20.4.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

9.10.2012

6.12.2012

 

 

Priėmimo data

24.1.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

2

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

Pateikimo data

13.2.2013