Procedura : 2012/0065(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0037/2013

Teksty złożone :

A7-0037/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 08/10/2013 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 850kWORD 625k
31.1.2013
PE 494.689v02-00 A7-0037/2013

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0134),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0083/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego z dnia 11 lipca 2012 r.(1),

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0037/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Mimo że dyrektywa 2009/21/WE reguluje kwestie obowiązków państwa bandery poprzez włączenie systemu audytu państwa bandery IMO do prawa Unii oraz poprzez wprowadzenie certyfikacji jakości krajowych organów morskich, uznaje się, że oddzielna dyrektywa dotycząca norm pracy na morzu jest bardziej odpowiednia, aby jasno odzwierciedlić różne cele i procedury.

(10) Mimo że dyrektywa 2009/21/WE reguluje kwestie obowiązków państwa bandery poprzez włączenie systemu audytu państwa bandery IMO do prawa Unii oraz poprzez wprowadzenie certyfikacji jakości krajowych organów morskich, uznaje się, że oddzielna dyrektywa dotycząca norm pracy na morzu jest bardziej odpowiednia, aby jasno odzwierciedlić różne cele i procedury. Zatem dyrektywa 2009/21/WE, której przepisy mają zastosowanie jedynie do konwencji IMO, nie powinny wpływać na niniejszą dyrektywę. W każdym wypadku państwa członkowskie w dalszym ciągu powinny być w stanie opracować, wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w odniesieniu do operacyjnych aspektów działań związanych z państwem bandery, prowadzonych przez administrację i objętych zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Dyrektywa 2009/13/WE ma zastosowanie do marynarzy pracujących na statkach pływających pod banderą państwa członkowskiego. Państwa członkowskie powinny zatem monitorować przestrzeganie wszystkich przepisów tej dyrektywy przez statki pływające pod ich banderą.

(11) Dyrektywa 2009/13/WE ma zastosowanie do marynarzy pracujących na statkach pływających pod banderą państwa członkowskiego. Państwa członkowskie powinny zadbać o skuteczne wywiązanie się ze swoich obowiązków jako państwa bandery w odniesieniu do wdrożenia przez statki pływające pod ich banderą właściwych części Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., które odpowiadają elementom przedstawionym w załączniku do tej dyrektywy. Ustanawiając skuteczny system mechanizmów monitorowania, w tym inspekcji, państwo członkowskie mogłoby udzielić pozwolenia instytucjom publicznym lub innym organizacjom w rozumieniu Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Stosowanie lub interpretacja niniejszej dyrektywy nie powinny w żadnym wypadku prowadzić do ograniczenia poziomu ochrony, z jakiego pracownicy korzystają obecnie na mocy prawodawstwa Unii.

Uzasadnienie

Wprawdzie minimalne normy międzynarodowe są bardzo pożądane, jednak nie należy wykorzystywać ich do obniżania poziomu ochrony, z jakiego obecnie korzystają europejscy marynarze. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę cel polegający na zachęceniu większej liczby obywateli Europy do podejmowania pracy w sektorze morskim.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy w celu dopilnowania, aby państwa członkowskie skutecznie wypełniały swoje obowiązki jako państwa bandery w zakresie monitorowania przestrzegania przez statki pływające pod ich banderą przepisów dyrektywy 2009/13/WE. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy 2009/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy w celu dopilnowania, aby państwa członkowskie skutecznie wypełniały swoje obowiązki jako państwa bandery w zakresie monitorowania przestrzegania przez statki pływające pod ich banderą przepisów dyrektywy 2009/13/WE oraz załączonego do niej porozumienia partnerów społecznych. Niniejsza dyrektywa nie uchybia przepisom dyrektywy 2009/21/WE1.

 

_____________

 

1 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 132.

Uzasadnienie

Aby podkreślić porozumienie partnerów społecznych, dodaje się je do definicji zawartych w art. 2, aby nie było konieczności przywoływania go za każdym razem, kiedy jest mowa o dyrektywie 2009/13/WE.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Definicje

Definicje

 

ba) „dyrektywa 2009/13/WE” oznacza tę dyrektywę wraz z porozumieniem partnerów społecznych, które jest do niej dołączone;

Uzasadnienie

Technicznie rzecz biorąc, porozumienie partnerów społecznych jest dołączone do dyrektywy 2009/13/WE (a więc nie stanowi jej części), wobec czego należy je w tym miejscu wymienić, gdyż zawiera ono istotę Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., transponowanej na grunt prawa UE.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) „morski certyfikat pracy” „tymczasowy morski certyfikat pracy” oraz „deklaracja zgodności” oznaczają odpowiednie dokumenty, o których mowa w normie A5.1.3 ust. 9 Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., sporządzone w formie zgodnej ze wzorami zawartymi w załączniku A5-II tej konwencji;

Uzasadnienie

Definicja tych certyfikatów jest niezbędna, gdyż mowa o nich w zaproponowanych poprawkach do przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie zgodności

Monitorowanie zgodności i certyfikacji

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Każde państwo członkowskie dba o egzekwowanie zobowiązań określonych w dyrektywie 2009/13/WE na statkach pływających pod jego banderą.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.1, ust. 1.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Wprowadzając skuteczny system inspekcji i certyfikacji warunków pracy na morzu, państwa członkowskie mogą w stosownych przypadkach upoważnić uznawane przez siebie instytucje publiczne lub inne organizacje (w tym również z innego państwa członkowskiego, jeżeli państwo to wyrazi zgodę) do przejęcia kompetencji w zakresie przeprowadzania niezależnych inspekcji lub wydawania certyfikatów, lub do wykonywania obydwu tych czynności. We wszystkich przypadkach państwo członkowskie ponosi pełną odpowiedzialność za inspekcje i certyfikacje warunków pracy i życia marynarzy na statkach podnoszących jego banderę.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.1, ust. 3.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Każde państwo członkowskie ustanawia efektywny system inspekcji i certyfikacji warunków pracy na morzu, zgodnie z prawidłem 5.1.3 i 5.1.4, a także normą A5.1.3 i normą A5.1.4 Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., gwarantując, że warunki pracy i życia marynarzy na statkach podnoszących jego banderę spełniają i będą spełniać normy tej konwencji.

Uzasadnienie

Szczegóły dotyczące wydawania, weryfikacji, inspekcji i egzekwowania w odniesieniu do morskiego certyfikatu pracy i do deklaracji zgodności są określone w normach A5.1.3 i A5.1.4, dlatego normy te powinny tu zostać wyraźnie wspomniane.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Morski certyfikat pracy wraz z deklaracją zgodności stanowi dowód prima facie, iż dany statek został poddany należytej kontroli przez państwo członkowskie, pod którego banderą pływa, oraz że wymogi dyrektywy 2009/13/WE dotyczące warunków pracy i życia marynarzy zostały spełnione w zakresie, w jakim poświadczono to w certyfikacie.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.1, ust. 4.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. Informacje na temat systemu, o którym mowa w ust. 1b niniejszego artykułu, łącznie z metodą wykorzystywaną do oceny jego efektywności, zostają zawarte w sprawozdaniach państw członkowskich składanych do Międzynarodowego Biura Pracy zgodnie z art. 22 statutu tego biura.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.1 ust. 5.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1e. Każde z państw członkowskich ustala jasne cele i normy w zakresie przeprowadzania inspekcji i zarządzania systemami certyfikacji, a także odpowiednie procedury ogólne dotyczące oceny zakresu, w jakim cele te są realizowane, a normy wdrażane.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.1, ust. 5.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1f. Każde z państw członkowskich wymaga od wszystkich statków pływających pod jego banderą, aby posiadały na pokładzie kopię dyrektywy 2009/13/WE i załączonego do niej porozumienia partnerów społecznych.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.1, ust. 2.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1g. Odstęp czasu między kolejnymi inspekcjami nie może przekraczać trzech lat.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Personel odpowiedzialny za monitorowanie zgodności

Uznane organizacje oraz ich personel odpowiedzialny za monitorowanie zgodności

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby personel odpowiedzialny za weryfikację właściwego wdrożenia dyrektywy 2009/13/WE posiadał wykształcenie, kompetencje, zakres zadań, uprawnienia, status i niezależność konieczne lub wskazane do umożliwienia mu przeprowadzenia weryfikacji i zapewnienia zgodności z tą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby instytucje lub inne organizacje („uznane organizacje”), o których mowa w art. 3 ust. 1a, oraz ich personel odpowiedzialny za weryfikację właściwego wdrożenia dyrektywy 2009/13/WE posiadali wykształcenie, kompetencje, zakres zadań, uprawnienia, status i niezależność konieczne lub wskazane do umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji i zapewnienia zgodności z tą dyrektywą. Funkcje dotyczące inspekcji i certyfikacji, do których pełnienia uznane organizacje mogą być upoważnione, wchodzą w zakres czynności wyraźnie określonych w ust. 1b–1d jako czynności wykonywane przez państwo członkowskie lub uznaną organizację.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.2, ust. 1.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) może udzielać państwom członkowskim wsparcia przy nadzorowaniu uznanych organizacji, które zgodnie z art. 9 dyrektywy 2009/15 pełnią funkcje certyfikacyjne w imieniu państw członkowskich, bez uszczerbku dla praw i obowiązków państwa bandery.

Uzasadnienie

Jako że Agencja wspiera już Komisję w monitorowaniu uznanych organizacji, umożliwienie jej również wspierania państw członkowskich spowodowałoby wzrost efektywności i zmniejszenie presji na budżety państw członkowskich.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Wszelkie upoważnienia przyznane w celu przeprowadzania inspekcji umożliwiają uznanej organizacji co najmniej wymaganie, aby wykryte przez nią niedociągnięcia w zakresie warunków pracy i życia marynarzy były korygowane, a także przeprowadzanie inspekcji pod tym kątem na wniosek państwa portu.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.2, ust. 2.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Każde państwo członkowskie ustanawia:

 

a) system gwarantujący odpowiednie wykonywanie zadań przez uznane organizacje; system ten zawiera informacje na temat wszelkich obowiązujących krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz odpowiednich instrumentów międzynarodowych; oraz

 

b) procedury komunikowania się z takimi organizacjami i procedury nadzoru nad nimi.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.2, ust. 3.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. Każde państwo członkowskie udostępnia Międzynarodowemu Biuru Pracy aktualny wykaz wszystkich uznanych organizacji, które są upoważnione do podejmowania czynności w jego imieniu, oraz dba o to, aby wykaz ten zawsze był aktualny. W wykazie tym określa się funkcje, do których pełnienia uznane organizacje zostały upoważnione.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.2, ust. 4.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Morski certyfikat pracy

 

4a. Każde państwo członkowskie wymaga, aby statki pływające pod jego banderą posiadały i zachowywały morski certyfikat pracy poświadczający, że warunki pracy i życia marynarzy na statku, w tym również środki zapewniające ciągłą zgodność, które należy uwzględnić w deklaracji zgodności, zostały poddane inspekcji i spełniają wymogi krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych lub innych środków służących wdrożeniu dyrektywy 2009/13/WE i załączonego do niej porozumienia partnerów społecznych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwzględnienie wymogu posiadania certyfikacji przez państwa członkowskie (na podstawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.3, ust. 3).

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4b

 

Inspekcja i egzekwowanie

 

1. W ramach skutecznego i skoordynowanego systemu regularnych inspekcji, monitorowania i innych środków kontrolnych każde państwo członkowskie sprawdza, czy statki pływające pod jego banderą spełniają wymogi dyrektywy 2009/13/WE zgodnie z jej transpozycją na grunt krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.4, ust. 1.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące systemu inspekcji i egzekwowania, o których mowa w ust. 1, określono w ust. 3–18 poniżej.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.4, ust. 2.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Każde państwo członkowskie utrzymuje system inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach pływających pod jego banderę, który umożliwia sprawdzenie, czy wdrażane są środki dotyczące pracy i życia, wymienione – w stosownych przypadkach – w deklaracji zgodności, i czy spełnione są wymagania dyrektywy 2009/13/WE.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 1.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. Państwa członkowskie wyznaczają wystarczającą liczbę wykwalifikowanych inspektorów w celu wypełnienia zobowiązań określonych w ust. 3. Jeżeli do przeprowadzania inspekcji uprawniono uznane organizacje, państwo członkowskie wymaga, aby personel przeprowadzający inspekcje miał kwalifikacje do podjęcia się tego zadania i przyznaje mu w tym celu odpowiednie uprawnienia.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 2.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 5 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5. Należy zadbać o to, aby inspektorzy posiadali odpowiednie niezbędne lub pożądane wyszkolenie, kompetencje, zakres zadań, uprawnienia i status oraz byli niezależni, co umożliwi im przeprowadzanie kontroli gwarantujących zgodność, o której mowa w ust. 3.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 3.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma skargę, której nie uważa wyraźnie za bezzasadną, albo uzyska dowód na to, że statek pływający pod jego banderą nie spełnia wymogów dyrektywy 2009/13/WE lub że istnieją poważne nieprawidłowości w odniesieniu do wdrażania środków określonych w deklaracji zgodności, państwo to podejmuje kroki niezbędne do zbadania tej sprawy i dopilnowania, aby podjęto działania mające na celu usunięcie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 5.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7. Każde państwo członkowskie ustanawia i skutecznie egzekwuje odpowiednie zasady gwarantujące, że inspektorzy posiadają status i warunki służby umożliwiające im zachowanie niezależności w przypadku zmian rządów i niedozwolonych wpływów zewnętrznych.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 6.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 8 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8. Inspektorzy posiadający jasne wytyczne dotyczące zadań, które należy wykonać, i wyposażeni w stosowne dokumenty są uprawnieni do:

 

a) wejścia na statek pływający pod banderą państwa członkowskiego;

 

b) przeprowadzenia badań, testów lub wywiadów, które mogą uznać za konieczne w celu upewnienia się, że normy są ściśle przestrzegane; oraz

 

c) domagania się usunięcia nieprawidłowości i – jeśli mają powody uważać, że nieprawidłowości stanowią poważne naruszenie wymogów dyrektywy 2009/13/WE (łącznie z prawami marynarzy) lub stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa marynarzy – zabronienia statkowi opuszczenia portu, dopóki nie zostaną podjęte konieczne działania.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 7 lit. a)–c).

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 9 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9. Wszelkie działania podejmowane na mocy ust. 8 lit. c) podlegają prawu do odwołania się do sądu lub organu administracji.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 8.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 10 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10. Inspektorzy mogą udzielić porady zamiast wszczęcia lub zalecenia wszczęcia postępowania, jeżeli nie doszło do wyraźnego naruszenia wymogów dyrektywy 2009/13/WE stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa marynarzy oraz jeżeli podobne naruszenia nie miały miejsca w przeszłości.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 9.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 11 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11. Inspektorzy traktują jako poufne źródło wszelkich zażaleń lub skarg zawierających zarzut zagrożenia lub nieprawidłowości w odniesieniu do warunków pracy i życia marynarzy lub naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych oraz nie informują armatora, przedstawiciela armatora ani operatora statku o fakcie przeprowadzenia inspekcji w wyniku zażalenia lub skargi.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 10.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 12 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12. Inspektorom nie powierza się obowiązków, które z powodu swej liczby lub charakteru mogłyby przeszkadzać w efektywnym przeprowadzaniu inspekcji lub w jakikolwiek sposób naruszać ich autorytet lub bezstronność w relacjach z armatorem, marynarzami lub innymi zainteresowanymi stronami.

 

W szczególności inspektorom zabrania się:

 

a) posiadania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich interesów w związku z działaniami będącymi przedmiotem inspekcji; oraz

 

b) ujawniania – pod groźbą odpowiednich sankcji lub środków dyscyplinarnych, nawet po opuszczeniu służby – jakichkolwiek tajemnic handlowych lub poufnych informacji na temat procesów operacyjnych lub informacji o charakterze osobistym, które mogą znaleźć się w ich posiadaniu w trakcie pełnienia obowiązków.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 11 lit. a)–b).

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 13 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13. Po każdej inspekcji inspektorzy przedkładają właściwemu organowi państwa członkowskiego sprawozdanie z inspekcji. Jeden egzemplarz sprawozdania w języku angielskim lub języku roboczym używanym na statku przekazuje się kapitanowi statku, a kolejny egzemplarz umieszcza się na tablicy ogłoszeń na statku do wiadomości marynarzy, a na żądanie przekazuje się go przedstawicielom marynarzy.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 12.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 14 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14. Właściwy organ każdego państwa członkowskiego posiada zapisy inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach pływających pod banderą tego państwa. Organ ten w rozsądnym terminie, jednak nie później niż sześć miesięcy od zakończenia danego roku, publikuje roczne sprawozdanie na temat działań inspekcyjnych.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 13.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 15 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15. W przypadku dochodzenia wynikającego z poważnego incydentu sprawozdanie przekazuje się właściwemu organowi państwa członkowskiego tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż miesiąc po zakończeniu dochodzenia.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 14.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 16 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16. Gdy na mocy niniejszego artykułu przeprowadza się inspekcję lub podejmuje środki, dokłada się wszelkich starań w celu uniknięcia niepotrzebnego zatrzymania lub przestoju statku.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 15.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 17 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17. Za wszelkie straty lub szkody poniesione na skutek niewłaściwego korzystania przez inspektorów ze swoich uprawnień wypłaca się odszkodowanie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. W każdym przypadku ciężar dowodu spoczywa na stronie skarżącej.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 16.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b – ustęp 18 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18. Każde państwo członkowskie przewiduje i skutecznie egzekwuje odpowiednie kary i inne środki naprawcze w przypadku naruszenia wymogów dyrektywy 2009/13/WE (w tym również praw marynarzy) i utrudniania inspektorom wykonywania ich obowiązków.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.4, ust. 17.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma skargę, której nie uważa wyraźnie za bezzasadną, albo uzyska dowód zaświadczający, że statek, który pływa pod jego banderą, nie spełnia wymogów dyrektywy 2009/13/WE, lub że istnieją poważne nieprawidłowości w odniesieniu do jego środków wykonawczych, wymienione państwo członkowskie podejmuje kroki niezbędne do zbadania tej sprawy i dopilnowania, aby zostały podjęte działania mające na celu usunięcie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

1. Jeżeli państwo członkowskie otrzyma skargę, której nie uważa wyraźnie za bezzasadną w świetle międzynarodowego prawa pracy, w tym konwencji o pracy na morzu, a także w świetle przepisów dyrektywy 2009/13/WE, podejmuje kroki niezbędne do zbadania tej sprawy i dopilnowania, aby zostały podjęte działania mające na celu usunięcie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Jeżeli państwo członkowskie uzyska w drodze inspekcji dowód zaświadczający, że statek pływający pod jego banderą nie spełnia wymogów dyrektywy 2009/13/WE lub że istnieją poważne nieprawidłowości w odniesieniu do jego środków wykonawczych, wymienione państwo członkowskie podejmuje kroki niezbędne do zbadania tej sprawy i dopilnowania, aby zostały podjęte działania mające na celu usunięcie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Personel odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg traktuje jako poufne źródło wszelkich zażaleń lub skarg zawierających zarzut zagrożenia lub nieprawidłowości w odniesieniu do warunków pracy i życia marynarzy lub naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych oraz nie informuje armatora, przedstawiciela armatora lub operatora statku o fakcie, że dana inspekcja została przeprowadzona w wyniku danego zażalenia lub skargi.

2. Personel traktuje jako poufne źródło wszelkich zażaleń lub skarg zawierających zarzut zagrożenia lub nieprawidłowości w odniesieniu do warunków pracy i życia marynarzy lub naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych oraz nie informuje armatora, przedstawiciela armatora lub operatora statku o fakcie, że dana inspekcja została przeprowadzona w wyniku takich zażaleń lub skarg.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5 a

 

Procedury rozpatrywania skarg na statku

 

1. Każde państwo członkowskie wymaga, by na statkach pływających pod jego banderą obowiązywały procedury zapewniające sprawiedliwe, skuteczne i sprawne rozpatrywanie skarg marynarzy w związku z domniemanym naruszeniem wymogów dyrektywy 2009/13/WE (w tym praw marynarzy).

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.5, ust. 1.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Każde państwo członkowskie zobowiązane jest zabronić jakiegokolwiek represjonowania marynarza z powodu wniesienia przez niego skargi i stosować kary w przypadku takiego represjonowania.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.5, ust. 2.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają prawa marynarza do ubiegania się o zadośćuczynienie za pomocą środków prawnych, które marynarz uzna za właściwe.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.1.5, ust. 3.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. Bez uszczerbku dla szerszego zakresu, który mogą gwarantować krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze bądź układy zbiorowe pracy, marynarze mogą korzystać z procedur obowiązujących na statku w celu wnoszenia skarg w różnych sprawach, w których domniemane jest naruszenie wymogów dyrektywy 2009/13/WE (w tym praw marynarzy).

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.5, ust. 1.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 5 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5. Każde państwo członkowskie dba o to, by jego przepisy ustawowe lub wykonawcze uwzględniały odpowiednie procedury wnoszenia skarg na statku w celu spełnienia wymogów określonych w ust. 1–3. Celem takich procedur powinno być dążenie do rozpatrywania skarg na jak najniższym szczeblu administracyjnym. Marynarzom zawsze przysługuje jednak prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do kapitana oraz do właściwych organów zewnętrznych, jeżeli uznają to za konieczne.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.5, ust. 2.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6. Procedury wnoszenia skarg na statku uwzględniają prawo marynarza do zaangażowania asysty lub przedstawiciela w trakcie procedury składania skargi oraz środki chroniące marynarzy przed ewentualnymi represjami na skutek wniesienia skargi. Określenie „represjonowanie” obejmuje wszelkie niekorzystne dla marynarza działania z czyjejkolwiek strony, podejmowane wskutek wniesienia skargi, która nie jest ewidentnie bezpodstawna lub złośliwa.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.5, ust. 3.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7. Oprócz egzemplarza umowy o zatrudnienie wszyscy marynarze otrzymują egzemplarz pokładowych procedur wnoszenia skarg mających zastosowanie na danym statku. Dokument ten zawiera dane umożliwiające kontakt z właściwym organem państwa bandery oraz w kraju zamieszkania marynarza, jeżeli jest inny, jak również nazwisko osoby lub nazwiska osób na pokładzie statku, które mogą udzielać marynarzom poufnych i obiektywnych porad w sprawie ich skarg oraz udzielać im innej pomocy w przestrzeganiu procedur wnoszenia skarg mających zastosowanie na danym statku.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.1.5, ust. 4.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 b – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

 

Obowiązki państwa udostępniającego siłę roboczą

 

1. Bez szkody dla zasady odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego za warunki pracy i życia marynarzy na statkach pływających pod jego banderą dane państwo członkowskie jest również zobowiązane do wdrożenia wymogów niniejszego artykułu w odniesieniu do naboru i pośrednictwa pracy marynarzy, a także do zabezpieczenia społecznego marynarzy, którzy są jego obywatelami, rezydentami lub w jakikolwiek inny sposób zamieszkują jego terytorium, w stopniu, w jakim takie zobowiązanie jest określone w niniejszym artykule.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., prawidło 5.3, ust. 1.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 b – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Każde państwo członkowskie egzekwuje wymogi zawarte w niniejszym artykule mające zastosowanie w procesie oraz w praktyce świadczenia usług naboru i pośrednictwa pracy marynarzy, ustanowione na jego terytorium, poprzez system inspekcji i monitoringu, a także procedur prawnych odnoszących się do naruszeń licencji oraz innych wymogów operacyjnych określonych w ust. 3 i 4.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A5.3, ust. 1.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 b – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Każde państwo członkowskie świadczące publiczne usługi naboru i pośrednictwa pracy marynarzy dba o to, aby usługi takie świadczone były w sposób uporządkowany i gwarantujący ochronę praw marynarzy w zakresie zatrudnienia, zawartych w dyrektywie 2009/13/WE.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A1.4, ust. 1.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 b – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. Właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego ściśle nadzoruje i kontroluje wszystkie podmioty świadczące usługi naboru i pośrednictwa pracy dla marynarzy działające na terytorium danego państwa członkowskiego. Wszelkie zezwolenia, certyfikaty lub podobne upoważnienia pozwalające na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu prywatnych usług na danym terytorium przyznaje lub odnawia się wyłącznie po sprawdzeniu, czy dany podmiot świadczący usługi naboru i pośrednictwa pracy marynarzy spełnia wymogi krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych.

Uzasadnienie

W celu zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r., norma A1.4, ust. 6.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5c

 

Klauzula rendez-vous

 

Od daty wejścia w życie konwencji Komisja czuwa nad jej włączeniem do prawa Unii i stosowaniem przez państwa członkowskie. Komisja podejmuje niezbędne w tym celu środki.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5d

 

Sprawozdawczość

 

Co pięć lat Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.

 

Sprawozdanie to zawiera ocenę wyników państw członkowskich jako państw bandery i proponuje w odpowiednim przypadku dodatkowe środki, by zagwarantować transpozycję i przestrzeganie konwencji.

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma ułatwienie transpozycji CTN i wdrożenie przepisów odnoszących się do państwa bandery. Artykuł 9 dyrektywy 2009/21/WE przewiduje regularne przedkładanie sprawozdań. Należy również przewidzieć przygotowywanie regularnych sprawozdań z oceny wdrożenia niniejszej dyrektywy.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni uważa, że aspekty dotyczące kontroli przez państwo bandery, ujęte w Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., należy przekształcić w przepisy prawa na szczeblu UE w sposób bardziej szczegółowy i skonkretyzowany. Najważniejsza korzyść włączenia konwencji do prawa UE polega na tym, że umożliwi ono sprawniejsze egzekwowanie przepisów konwencji w UE, np. dzięki procedurom unijnego postępowania w sprawie naruszenia przepisów, co dodatkowo wpłynie korzystnie na przestrzeganie przepisów.

Przepisy UE dotyczące państwa bandery powinny w dużo większym stopniu odzwierciedlać szczegółowe i jednoznaczne wymogi konwencji, aby uniknąć różnych interpretacji w państwach członkowskich, co mogłoby prowadzić do nieuczciwej konkurencji i dumpingu socjalnego.

Sprawozdawczyni sugeruje dosłowne przeniesienie treści Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. do tej dyrektywy w granicach kompetencji UE.

Tytuł 5 konwencji dotyczy zgodności i egzekwowania, a jej prawidło 5.1 jest zatytułowane „Obowiązki państwa bandery”.

Proponowane poprawki dotyczą w szczególności następujących kwestii:

zasad ogólnych określonych w prawidle, normie i wytycznej 5.1.1 konwencji, których celem jest wywiązywanie się przez każde państwo z obowiązków odnośnie do statków pływających pod jego banderą;

uprawnień uznanych organizacji, zgodnie z prawidłem, normą i wytyczną 5.1.2 konwencji;

Sprawozdawczyni uważa, że art. 4 wniosku Komisji należy zmienić w taki sposób, aby zawierał on jednoznaczne odniesienie do konkretnego zapisu konwencji, dzięki czemu uznane organizacje i ich personel jak najlepiej będą wykonywać powierzone im zadania w zakresie monitorowania.

morskiego certyfikatu pracy i deklaracji zgodności, por. prawidło, normę i wytyczną 5.1.3 konwencji;

Artykuł 3 wniosku Komisji dotyczy „inspekcji”, ale nie „certyfikacji” i powinien zawierać wymóg ustanowienia skutecznego systemu certyfikacji. We wniosku Komisji nie znalazły się przepisy dotyczące morskiego certyfikatu pracy, wobec czego sprawozdawczyni sugeruje, aby w granicach kompetencji ustawodawczych UE włączyć takie przepisy do wniosku, ponieważ zapisy konwencji dotyczące morskiego certyfikatu pracy i deklaracji zgodności mają decydujące znaczenie w odniesieniu do egzekwowania postanowień konwencji.

inspekcji i egzekwowania, por. prawidło, normę i wytyczną 5.1.4 konwencji;

Poza odniesieniem do „inspekcji” w art. 3 wniosku Komisji dyrektywa nie obejmuje żadnych części tego rozdziału. Gdyby zapisy konwencji dotyczące tej kwestii włączono do prawa UE, przyczyniłyby się one znacznie do należytego wdrożenia przez państwa członkowskie UE skutecznego i spójnego systemu inspekcji i egzekwowania.

procedur rozpatrywania skarg na statku, zgodnie z prawidłem, normą i wytyczną 5.1.5 konwencji;

Choć art. 5 wniosku Komisji reguluje kwestię skarg, zawarte w nim wymogi są nader zwięzłe i nie uwzględniają pewnych ważnych aspektów ujętych w odnośnych zapisach konwencji. Ważne prawa i przepisy dotyczące skarg należy uwzględnić w sposób bardziej szczegółowy.

obowiązków państwa udostępniającego siłę roboczą, por. prawidło, normę i wytyczną 5.3 konwencji, w celu zadbania o to, aby państwa członkowskie wywiązywały się ze swoich obowiązków w zakresie naboru i pośrednictwa pracy oraz ochrony socjalnej marynarzy.


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (27.11.2012)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Georges Bach

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Omawiany wniosek dotyczący dyrektywy należy do ogólniejszego zbioru europejskich środków prawnych wprowadzonych w celu zastosowania niektórych norm Konwencji o pracy na morzu (MLC) przyjętej przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w dniu 23 lutego 2006 r. w Genewie. Na obecnym etapie MLC została ratyfikowana przez 30 państw, na które przypada ponad 59% tonażu floty światowej, w związku z czym spełniony jest warunek wejścia w życie tej konwencji, tj. wymóg ratyfikacji przez 30 krajów, odpowiadających 33% światowego tonażu brutto.

Na mocy MLC ponad 1,2 mln marynarzy na świecie zyskuje szerokie prawa i ochronę w miejscu pracy. MLC obejmuje podstawowe kwestie takie jak minimalne wymagania dla marynarzy do pracy na statku (tytuł 1 MLC), warunki zatrudnienia (tytuł 2 MLC), zakwaterowanie, zaplecze rekreacyjne i wyżywienie (tytuł 3 MLC), ochrona zdrowia, opieka medyczna, opieka społeczna i zabezpieczenie społeczne (tytuł 4 MLC) oraz zgodność i egzekwowanie (tytuł 5 MLC), z myślą o zagwarantowaniu godnych warunków pracy i życia na statku, a także o zagwarantowaniu procedur służących wykonywaniu tych przepisów.

MLC ma na celu ustanowienie równych warunków konkurencji w zakresie światowej gospodarki morskiej poprzez ustalenie norm minimalnych wspólnych dla wszystkich bander oraz marynarzy.

UE przyjęła już decyzję Rady 2007/431/WE z dnia 7 czerwca 2007 r., zezwalającą państwom członkowskim na ratyfikację MLC. W 16 państwach członkowskich ratyfikacja tej konwencji jest obecnie w toku, natomiast Hiszpania, Polska, Bułgaria, Luksemburg, Dania, Łotwa, Holandia, Szwecja i Cypr już ją ratyfikowały.

UE przyjęła także dyrektywę Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie MLC – umowa ta stanowi ogromne osiągnięcie sektorowego dialogu społecznego.

W dyrektywie 2009/13/WE zharmonizowano prawodawstwo europejskie z odpowiednimi przepisami MLC ustanawiającymi prawa marynarzy, zawartymi w tytułach 1, 2, 3 i 4 konwencji. Europejscy partnerzy społeczni, pragnący wprowadzić w życie swoją umowę w drodze decyzji Rady na podstawie art. 155 TFUE, nie posiadali uprawnień do włączenia do niej przepisów wykonawczych zawartych w tytule 5 MLC i zwrócili się do Komisji o podjęcie działań w tym zakresie.

To właśnie jest celem omawianego wniosku w odniesieniu do odpowiedzialności państwa bandery, z uwagi na znaczenie tytułu 5 MLC dla marynarzy.

Niniejszy wniosek jest ściśle związany z wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, mającym na celu zapewnienie równych warunków konkurencji w branży poprzez zapewnienie stosowania postanowień MLC we wszystkich portach europejskich.

2. Aspekty wniosku dotyczące transportu

Omawiany wniosek jest zgodny z białą księgą Komisji z dnia 28 marca 2011 r. pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.

Wpłynie on bardzo pozytywnie na sytuację w zakresie transportu morskiego, wzmacniając prawa pracownicze przysługujące marynarzom uzgodnione w Konwencji o pracy na morzu. Przyczyni się do promocji i poprawy wizerunku sektora oraz do ochrony interesu Europy na szczeblu światowym poprzez tworzenie równych warunków konkurencji na całym świecie.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek, który ma na celu wzmocnienie na szczeblu UE bardzo pozytywnych osiągnięć dialogu społecznego między zainteresowanymi podmiotami w sektorze morskim.

Sprawozdawca uważa, że omawiany wniosek powinien być bardziej szczegółowy i powinien zostać wzmocniony przez wprowadzenie istotnych części Konwencji o pracy na morzu do tekstu samego wniosku.

W szczególności proponowane poprawki doprowadzą do stworzenia mocnych wytycznych dla państw członkowskich wypełniających obowiązki państwa bandery przez ustanowienie skutecznego i szczegółowego systemu inspekcji, gdy zapewniają one zgodność z dyrektywą 2009/13/WE. W tym samym duchu procedury składania skarg, a także procedury inspekcji i egzekwowania zostały wzmocnione zgodnie z MLC.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka   1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Mimo że dyrektywa 2009/21/WE reguluje kwestie obowiązków państwa bandery poprzez włączenie systemu audytu państwa bandery IMO do prawa Unii oraz poprzez wprowadzenie certyfikacji jakości krajowych organów morskich, uznaje się, że oddzielna dyrektywa dotycząca norm pracy na morzu jest bardziej odpowiednia, aby jasno odzwierciedlić różne cele i procedury.

(10) Mimo że dyrektywa 2009/21/WE reguluje kwestie obowiązków państwa bandery poprzez włączenie systemu audytu państwa bandery IMO do prawa Unii oraz poprzez wprowadzenie certyfikacji jakości krajowych organów morskich, uznaje się, że oddzielna dyrektywa dotycząca norm pracy na morzu jest bardziej odpowiednia, aby jasno odzwierciedlić różne cele i procedury. Zatem niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na dyrektywę 2009/21/WE, której przepisy mają zastosowanie jedynie do konwencji IMO. W każdym wypadku państwa członkowskie mogłyby opracować, wdrożyć i utrzymać system zarządzania jakością w odniesieniu do operacyjnych aspektów działań związanych z państwem bandery prowadzonych przez administrację, objętych zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Dyrektywa 2009/13/WE ma zastosowanie do marynarzy pracujących na statkach pływających pod banderą państwa członkowskiego. Państwa członkowskie powinny zatem monitorować przestrzeganie wszystkich przepisów tej dyrektywy przez statki pływające pod ich banderą.

(11) Dyrektywa 2009/13/WE ma zastosowanie do marynarzy pracujących na statkach pływających pod banderą państwa członkowskiego. Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne wywiązanie się ze swoich obowiązków jako państwa bandery, mając na uwadze wdrożenie przez statki pływające pod ich banderą właściwych części MLC z 2006 r., które odpowiadają elementom przedstawionym w załączniku do dyrektywy 2009/13/WE. Przy ustanawianiu skutecznego systemu mechanizmów monitorowania, w tym inspekcji, państwo członkowskie mogłoby udzielić pozwolenia instytucjom publicznym lub innym organizacjom w rozumieniu MLC z 2006 r.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Stosowanie i/lub interpretacja niniejszej dyrektywy nie powinny w żadnym wypadku prowadzić do ograniczenia poziomu ochrony, z jakiego korzystają obecnie pracownicy na mocy prawodawstwa Unii.

Uzasadnienie

Wprawdzie minimalne normy międzynarodowe są bardzo pożądane, jednak nie należy wykorzystywać ich do obniżania poziomu ochrony, z jakiego obecnie korzystają europejscy marynarze. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę cel polegający na zachęceniu większej liczby obywateli Europy do podejmowania pracy w sektorze morskim.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) „morski certyfikat pracy” „tymczasowy morski certyfikat pracy” oraz „deklaracja zgodności” oznaczają odpowiednie dokumenty, o których mowa w normie A5.1.3 ust. 9 Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., sporządzone w formie zgodnej ze wzorami zawartymi w załączniku A5-II tej Konwencji;

Uzasadnienie

Definicja tych certyfikatów jest niezbędna, gdyż mowa o nich w zaproponowanych poprawkach do przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie zgodności

Monitorowanie zgodności i certyfikacja

Uzasadnienie

Certyfikacja jest istotną częścią systemu monitorowania zgodności opisanego we wniosku.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli chodzi o statki o tonażu brutto mniejszym niż 200 ton, nieodbywające rejsów międzynarodowych, państwa członkowskie mogą, po konsultacjach z odpowiednimi organizacjami armatorów i marynarzy, podjąć decyzję o dostosowaniu mechanizmów monitorowania, w tym inspekcji – zgodnie z art. II ust. 6 MLC z 2006 r. – tak by uwzględnić konkretne warunki właściwe dla takich statków.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Każde państwo członkowskie ustanawia efektywny system inspekcji i certyfikacji warunków pracy na morzu, zgodnie z prawidłem 5.1.3 i prawidłem 5.1.4, a także normą A5.1.3 i normą A5.1.4 Konwencji o pracy na morzu, gwarantując, że warunki pracy i życia marynarzy na statkach podnoszących jego banderę spełniają i będą spełniać normy tej konwencji.

Uzasadnienie

Szczegóły dotyczące wydawania, weryfikacji, inspekcji i egzekwowania w odniesieniu do morskiego certyfikatu pracy i do deklaracji zgodności są określone w normach A5.1.3 i A5.1.4, dlatego normy te powinny tu zostać wyraźnie wspomniane.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Ustanawiając skuteczny system inspekcji i certyfikacji warunków pracy na morzu, państwa członkowskie mogą – tam, gdzie to właściwe – upoważnić instytucje publiczne lub inne organizacje (łącznie z instytucjami lub organizacjami innego państwa członkowskiego, jeżeli wyrazi ono na to zgodę), które uważają za kompetentne i niezależne, do przeprowadzenia inspekcji i/lub wydania certyfikatów. We wszystkich przypadkach państwo członkowskie ponosi pełną odpowiedzialność za inspekcje i certyfikacje warunków pracy i życia marynarzy na statkach podnoszących jego banderę.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, prawidło 5.1.1 ust. 3.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c) Morski certyfikat pracy, uzupełniony przez deklarację zgodności, stanowi dowód oparty na domniemaniu faktycznym, że państwo członkowskie, którego banderę podnosi dany statek, przeprowadziło na nim odpowiednie inspekcje i że spełnione są wymagania dyrektywy 2009/13/WE odnośnie do warunków pracy i życia marynarzy w zakresie poświadczonym przez wspomniane dokumenty.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, prawidło 5.1.1 ust. 4.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1d) Informacje na temat systemu, o którym mowa w ust. 1a niniejszego artykułu, łącznie z metodami wykorzystywanymi do oceny jego efektywności, zostają zawarte w sprawozdaniach państw członkowskich składanych do Międzynarodowego Biura Pracy zgodnie z art. 22 statutu tego biura.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, prawidło 5.1.1 ust. 5.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 –ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1e) Każde państwo członkowskie ustanawia jasne cele i normy dotyczące administrowania systemami inspekcji i certyfikacji, jak również odpowiednie ogólne procedury oceny stopnia, w jakim te cele i normy są spełniane.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.1 ust. 1

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1f) Każde państwo członkowskie wymaga, by wszystkie statki podnoszące jego banderę posiadały na pokładzie kopię dyrektywy 2009/13/WE.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.1 ust. 2

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Personel odpowiedzialny za monitorowanie zgodności

Uznane organizacje oraz ich personel odpowiedzialny za monitorowanie zgodności

Uzasadnienie

W celu włączenia wymogu – opartego na Konwencji o pracy na morzu, prawidło 5.1.3 ust. 3 – prowadzenia certyfikacji przez państwa członkowskie.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Inspekcje i egzekwowanie

 

1. Każde państwo członkowskie upewnia się, poprzez efektywny i skoordynowany system regularnych inspekcji, monitorowania i innych środków kontroli, że statki podnoszące jego banderę przestrzegają wymagań dyrektywy 2009/13/WE wdrożonych do ustawodawstwa krajowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, prawidło 5.1.4 ust. 1.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) może udzielać państwom członkowskim wsparcia przy nadzorowaniu uznanych organizacji, które zgodnie z art. 9 dyrektywy 2009/15 pełnią funkcje certyfikacyjne w imieniu państw członkowskich, bez uszczerbku dla praw i obowiązków państwa bandery.

Uzasadnienie

Jako że Agencja wspiera już Komisję w monitorowaniu uznanych organizacji, umożliwienie jej również wspierania państw członkowskich spowodowałoby wzrost efektywności i zmniejszenie presji na budżety państw członkowskich.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące systemu inspekcji i egzekwowania wspomniane w ust. 1 (nowym) niniejszego artykułu określone są w ust. 3-19 (nowych) niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, prawidło 5.1.4 ust. 2.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Każde państwo członkowskie posiada system inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach, które podnoszą jego banderę, zawierający weryfikację, czy wdrażane są środki dotyczące pracy i życia wymienione w deklaracji zgodności, jeśli ma to zastosowanie, i czy spełniane są wymagania dyrektywy 2009/13/WE.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 1.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. Państwa członkowskie wyznaczają wystarczającą liczbę wykwalifikowanych inspektorów w celu wypełnienia swych obowiązków określonych w ust. 3 (nowym) niniejszego artykułu. Jeśli do przeprowadzania inspekcji uprawniono uznane organizacje, państwa członkowskie wymagają, by personel przeprowadzający inspekcję był wykwalifikowany do podjęcia się tego zadania, i przyznają mu w tym celu odpowiednie uprawnienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 2.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 5 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5. Przyjmowane są odpowiednie przepisy gwarantujące, że inspektorzy posiadają konieczne lub pożądane wyszkolenie, kompetencje, zakres działania, uprawnienia, status i niezależność, umożliwiające im przeprowadzenie weryfikacji i zagwarantowanie zgodności wspomnianej w ust. 3 (nowym) niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 3.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6. W odniesieniu do dowolnego państwa członkowskiego, do którego stosuje się art. 3 ust. 1a (nowy) niniejszej dyrektywy, inspekcje są przeprowadzane w odstępach czasowych wymaganych w normie A5.1.3 Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., jeśli ma to zastosowanie. W odniesieniu do dowolnego innego państwa członkowskiego – odstęp czasowy pomiędzy inspekcjami nie przekracza w żadnym wypadku trzech lat.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 4, jednak z rozróżnieniem na państwa członkowskie, do których konwencja ta ma zastosowanie (w którym to przypadku można powoływać się na MLC, norma A5.1.3), oraz państwa, do których nie ma ona zastosowania.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7. Jeśli państwo członkowskie otrzyma skargę, której nie uzna za ewidentnie nieuzasadnioną, lub wejdzie w posiadanie dowodu, że statek, który podnosi jego banderę, nie spełnia wymagań dyrektywy 2009/13 Konwencji lub że istnieją poważne nieprawidłowości we wdrażaniu środków wymienionych w deklaracji zgodności, państwo członkowskie podejmie kroki konieczne do zbadania sprawy i zagwarantowania, że podjęte zostały działania w celu naprawienia nieprawidłowości.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 5.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 8 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8. Każde państwo członkowskie ustanawia i skutecznie egzekwuje zasady gwarantujące, że inspektorzy posiadają status i warunki służby umożliwiające im zachowanie niezależności od zmian rządów i niewłaściwych wpływów zewnętrznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 6.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 9 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9. Inspektorzy, zaopatrzeni w jasne wytyczne dotyczące ich zadań i wyposażeni w stosowne dokumenty, są uprawnieni do:

 

a) wejścia na statek podnoszący banderę państwa członkowskiego;

 

b) prowadzenia badań, testów lub wywiadów, które mogą uznać za konieczne w celu upewnienia się, że normy są ściśle przestrzegane; oraz

 

c) domagania się naprawy nieprawidłowości i, jeśli mają powody uważać, że nieprawidłowości stanowią poważne naruszenie wymagań dyrektywy 2009/13/WE (włącznie z prawami marynarzy) lub stwarzają znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa marynarzy, zabronienia statkowi opuszczenia portu, dopóki nie zostaną podjęte konieczne działania.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 7 lit. a)-c).

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 10 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10. Wszelkie działania wynikające z realizacji uprawnień określonych w ust. 9 lit. c) niniejszego artykułu podlegają prawu do apelacji w sądzie lub organie administracji.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 8.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 11 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11. Inspektorzy mogą, według własnego uznania, udzielić porady zamiast wszczęcia postępowania lub zalecenia postępowania w przypadkach, gdy nie występuje wyraźne naruszenie wymagań dyrektywy 2009/13/WE, które stwarzałoby zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa marynarzy, i gdy nie pojawiały się wcześniej podobne naruszenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 9.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 12 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12. Inspektorzy zachowują poufność w odniesieniu do źródeł zażaleń lub skarg dotyczących rzekomych zagrożeń lub nieprawidłowości w zakresie warunków pracy lub życia marynarzy lub naruszenia aktów ustawowych i wykonawczych i nie dają w żaden sposób do zrozumienia armatorowi, jego przedstawicielowi lub operatorowi statku, że inspekcja została przeprowadzona na skutek otrzymania zażalenia lub skargi.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 10.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 13 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13. Inspektorom nie powierza się obowiązków, które mogłyby, z powodu swej liczby lub charakteru, przeszkadzać w efektywnym przeprowadzeniu inspekcji lub w jakikolwiek sposób naruszać ich uprawnienia lub bezstronność w relacjach z armatorem, marynarzami lub innymi zainteresowanymi stronami.

W szczególności inspektorom zabrania się:

 

a) posiadania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich związków z działaniami, wobec których przeprowadzają inspekcję; oraz

 

b) pod groźbą odpowiednich sankcji i środków dyscyplinarnych ujawniania, nawet po opuszczeniu służby, jakichkolwiek sekretów handlowych lub poufnych informacji na temat pracy na statku lub informacji o charakterze osobistym, które mogą znaleźć się w ich posiadaniu w trakcie pełnienia obowiązków.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 11 lit. a)-b).

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 14 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14. Inspektorzy przedkładają sprawozdanie z każdej inspekcji właściwemu organowi państwa członkowskiego. Jeden egzemplarz sprawozdania w języku angielskim lub roboczym języku używanym na statku zostaje przekazany kapitanowi statku, a kolejny egzemplarz zostaje umieszczony na tablicy ogłoszeń na statku do wiadomości marynarzy i, na ich wniosek, przekazany ich przedstawicielom.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 12.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 15 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15. Właściwy organ każdego państwa członkowskiego posiada zapisy inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statkach podnoszących jego banderę. Publikuje też coroczne sprawozdanie na temat działań inspekcyjnych, w rozsądnym czasie, nieprzekraczającym sześciu miesięcy, po końcu roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 13.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 16 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16. W przypadku śledztwa wynikającego z poważnego wypadku sprawozdanie zostaje przekazane właściwej władzy tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż miesiąc po zakończeniu śledztwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 14.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 17 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17. Gdy przeprowadzana jest inspekcja lub wdrażane środki wynikające z realizacji niniejszego artykułu, podjęte zostają wszelkie wysiłki w celu uniknięcia niepotrzebnego zatrzymania lub przestoju statku.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 15.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 18 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18. Zgodnie z prawem krajowym wypłacane jest odszkodowanie za wszelkie straty poniesione na skutek niewłaściwego wykonywania przez inspektorów swoich funkcji. W każdym przypadku ciężar dowodu spoczywa na stronie skarżącej.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 16.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a – ustęp 19 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

19. Każde państwo członkowskie wprowadza i skutecznie egzekwuje odpowiednie kary i inne środki naprawcze w przypadku naruszenia wymagań dyrektywy 2009/13/WE (włącznie z prawami marynarzy) i utrudniania inspektorom wykonywania ich obowiązków.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 17.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Inspekcje i egzekwowanie

 

6. Inspekcje są przeprowadzane w odstępach czasowych wymaganych w normie A5.1.3 Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.4 ust. 4. We wniosku Komisji dotyczącym zmiany dyrektywy 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu nie wprowadzono – w odniesieniu do morskiego certyfikatu pracy i do deklaracji zgodności – rozróżnienia na państwa członkowskie, które ratyfikowały Konwencję o pracy na morzu, i te, które jeszcze jej nie ratyfikowały. Przy powyższym sformułowaniu obowiązek państw członkowskich dotyczący prowadzenia inspekcji wynika z prawa UE.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Procedury rozpatrywania skarg na statku

 

1. Państwa członkowskie wymagają, by statki podnoszące ich banderę stosowały procedury zapewniające sprawiedliwe, skuteczne i szybkie rozpatrywanie skarg marynarzy na rzekome naruszenia wymagań dyrektywy 2009/13/WE (włącznie z prawami marynarzy).

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, prawidło 5.1.5 ust. 1.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Państwa członkowskie zabraniają jakiegokolwiek represjonowania marynarzy wnoszących skargi i karzą przypadki takiego represjonowania.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, prawidło 5.1.5 ust. 2.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają wpływu na prawa marynarza do domagania się zadośćuczynienia za pomocą wszelkich środków prawnych, które uznają za stosowne.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, prawidło 5.1.5 ust. 3.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 4 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. Bez szkody dla szerszego zakresu procedur zapewnianych przez prawo krajowe oraz układy zbiorowe pracy, stosowane na statkach procedury mogą zostać wykorzystane przez marynarzy w celu składania skarg dotyczących wszelkich kwestii stanowiących rzekome naruszenie wymagań dyrektywy 2009/13WE (włącznie z prawami marynarzy).

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.5 ust. 1

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 5 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5. Każde państwo członkowskie gwarantuje poprzez ustawodawstwo, że na statkach stosowane będą odpowiednie procedury w celu spełnienia wymagań ust. 1-3 (nowych) niniejszego artykułu. Takie procedury zmierzają do rozpatrzenia skarg na najniższym możliwym poziomie. Jednakże, we wszystkich przypadkach, marynarze mają prawo do złożenia skargi bezpośrednio kapitanowi i, jeśli uznają to za konieczne, odpowiednim organom zewnętrznym.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.5 ust. 2.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6. Procedury składania skarg na statku zawierają prawo marynarza do zaangażowania asysty lub przedstawiciela w trakcie procedury składania skargi, jak również zabezpieczenia przeciwko możliwości stania się ofiarą represji w związku ze złożeniem skargi. Termin „represjonowanie” obejmuje wszelkie niekorzystne dla marynarza działania podjęte wobec niego przez jakąkolwiek osobę w związku ze złożeniem przez niego skargi, która nie jest w sposób ewidentny bezpodstawna lub złośliwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.5 ust. 3.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a – ustęp 7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7. Wraz z egzemplarzem umowy o pracę wszyscy marynarze otrzymują egzemplarz stosowanych na statku procedur składania skarg. Zawarte są tam dane kontaktowe do właściwego organu w państwie bandery i, jeśli się różnią, w kraju zamieszkania marynarzy, a także imię i nazwisko osoby lub osób na statku, które mogą, na zasadzie poufności, udzielić marynarzom bezstronnej porady w sprawie ich skargi lub w inny sposób dopomóc im w skorzystaniu z dostępnych na statku procedur składania skarg.

Uzasadnienie

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, norma A5.1.5 ust. 4.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Sprawozdawczość

 

Co pięć lat Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.

 

W sprawozdaniu tym ocenia się wyniki państw członkowskich jako państw bandery i proponuje się w odpowiednim przypadku dodatkowe środki, by zagwarantować transpozycję i przestrzeganie konwencji.

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma ułatwienie transpozycji MLC i wdrożenie przepisów odnoszących się do państwa bandery. Artykuł 9 dyrektywy 2009/21/WE przewiduje regularne przedkładanie sprawozdań. Należy również przewidzieć przygotowywanie regularnych sprawozdań z oceny wdrożenia niniejszej dyrektywy.

PROCEDURA

Tytuł

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

Odsyłacze

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

29.3.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Georges Bach

18.6.2012

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2012

 

 

 

Data przyjęcia

27.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils


PROCEDURA

Tytuł

Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

Odsyłacze

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Data przedstawienia w PE

23.3.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

29.3.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Pervenche Berès

20.4.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2012

6.12.2012

 

 

Data przyjęcia

24.1.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

2

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

Data złożenia

13.2.2013

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności