SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednostiach vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES

  31.1.2013 - (COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD)) - ***I

  Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  Spravodajkyňa: Pervenche Berès


  Postup : 2012/0065(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0037/2013

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednostiach vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES

  (COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0134),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0083/2012),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2012[1]

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre dopravu (A7‑0037/2013),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (10) Hoci sa povinnosti vlajkového štátu riadia smernicou 2009/21/ES zahrnutím systému auditu vlajkových štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov Únie a zavedením osvedčovania kvality vnútroštátnych námorných úradov, z hľadiska zohľadnenia rôznych účelov a postupov sa považuje za vhodnejšiu a jasnejšiu samostatná smernica vzťahujúca sa na pracovné normy v námornej doprave.

  (10) Hoci sa povinnosti vlajkového štátu riadia smernicou 2009/21/ES zahrnutím systému auditu vlajkových štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov Únie a zavedením osvedčovania kvality vnútroštátnych námorných úradov, z hľadiska zohľadnenia rôznych účelov a postupov sa považuje za vhodnejšiu a jasnejšiu samostatná smernica vzťahujúca sa na pracovné normy v námornej doprave. Preto by smernica 2009/21/ES, ktorej ustanovenia sa vzťahujú len na dohovory IMO, nemala byť touto smernicou dotknutá. Členské štáty by v každom prípade mali byť naďalej schopné vyvíjať, vykonávať a udržiavať systém riadenia kvality pre operačné časti činností námornej správy týkajúce sa vlajkového štátu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (11) Smernica 2009/13/ES sa vzťahuje na námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu. Členské štáty by preto mali monitorovať plnenie všetkých ustanovení tejto smernice loďami plaviacimi sa pod ich vlajkou.

  (11) Smernica 2009/13/ES sa vzťahuje na námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby si účinne plnili svoje povinnosti vlajkových štátov, pokiaľ ide o vykonávanie príslušných častí Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave (MLC) z roku 2006, ktoré zodpovedajú prvkom stanoveným v prílohe k tejto smernici v súvislosti s loďami plaviacimi sa pod ich vlajkou. Pri zriaďovaní účinného systému monitorovacích mechanizmov vrátane inšpekcií by členský štát mohol udeliť verejným inštitúciám alebo iným organizáciám oprávnenie v zmysle MLC z roku 2006.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 13a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  13a.Uplatňovanie a/alebo výklad tejto smernice by za žiadnych okolností nemali viesť k zníženiu súčasnej úrovne ochrany pracovníkov podľa právnych predpisov Únie.

  Odôvodnenie

  Hoci sú minimálne medzinárodné normy nanajvýš potrebné, nemali by sa používať na oslabenie úrovne ochrany, ktorú v súčasnosti požívajú európski námorníci. Je to obzvlášť dôležité vzhľadom na cieľ podnecovať viac európskych občanov ku kariére v námornom odvetví.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh smernice

  Článok 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie účinného plnenia povinností členských štátov ako vlajkových štátov spočívajúcich v monitorovaní súladu lodí plaviacich sa pod ich vlajkami so smernicou 2009/13/ES. Touto smernicou nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/21/ES.

  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie účinného plnenia povinností členských štátov ako vlajkových štátov spočívajúcich v monitorovaní súladu lodí plaviacich sa pod ich vlajkami so smernicou 2009/13/ES a dohodou so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená. Touto smernicou nie je dotknutá smernica 2009/21/ES1.

   

  _____________

   

  1 Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 132.

  Odôvodnenie

  Na zdôraznenie dohody so sociálnymi partnermi sa táto dohoda dopĺňa do vymedzení pojmov v článku 2 tak, aby sa na ňu nemuselo odkazovať zakaždým, keď sa hovorí o smernici 2009/13/ES.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh smernice

  Článok 2 – písmeno ba (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Vymedzenie pojmov

  Vymedzenie pojmov

   

  ba) „smernica 2009/13/ES“ znamená túto smernicu a dohodu so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená;

  Odôvodnenie

  Technicky vzaté je dohoda so sociálnymi partnermi pripojená k smernici 2009/13/ES (a nie je jej súčasťou), a preto by mala byť uvedená na tomto mieste, keďže obsahuje podstatu Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave, ktorý sa transponuje do práva EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh smernice

  Článok 2 – bod bb (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  bb) „námorné pracovné osvedčenie“, „dočasné námorné pracovné osvedčenie“ a „vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu“ znamenajú doklady uvedené v norme A5.1.3 ods. 9 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, vypracované v podobe zodpovedajúcej vzorom uvedeným v dodatku A5-II tohto dohovoru;

  Odôvodnenie

  Je nevyhnutné uviesť definíciu týchto osvedčení, keďže sa na ne bude odkazovať v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k tejto smernici.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh smernice

  Článok 3 – názov

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Monitorovanie plnenia požiadaviek

  Monitorovanie plnenia požiadaviek a osvedčovanie

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek -1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  -1. Každý členský štát zabezpečí plnenie povinností stanovených v smernici 2009/13/ES na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s pravidlom 5.1.1 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Pri vytváraní účinného systému inšpekcií a osvedčovania námorných pracovných podmienok môžu členské štáty prípadne povoliť verejným inštitúciám alebo iným organizáciám (aj z iného členského štátu, ak tento súhlasí), ktoré považujú za kompetentné a nezávislé, aby vykonávali inšpekcie alebo vydávali osvedčenia alebo oboje. V každom prípade zostáva členský štát plne zodpovedný za inšpekciu a osvedčovanie pracovných a životných podmienok dotknutých námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.1 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1b. Každý členský štát zavedie účinný systém inšpekcií a osvedčovania pracovných podmienok na mori v súlade s predpismi 5.1.3 a 5.1.4 a normami A5.1.3 a A5.1.4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave s cieľom zabezpečiť, aby pracovné a životné podmienky námorníkov na lodiach plaviacich sa pod jeho vlajkou trvale spĺňali normy stanovené v tomto dohovore.

  Odôvodnenie

  Podrobnosti týkajúce sa vydávania, inšpekcie a presadzovania námorných pracovných osvedčení a vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu sú uvedené v normách A5.1.3 a A5.1.4, a preto by sa mali výslovne uviesť aj na tomto mieste.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1c. Námorné pracovné osvedčenie spolu s vyhlásením o plnení požiadaviek na námornú prácu predstavujú jasné dôkazy o tom, že loď bola riadne skontrolovaná členským štátom, pod ktorého vlajkou sa plaví, a že požiadavky smernice 2009/13/ES v oblasti pracovných a životných podmienok námorníkov boli splnené v osvedčenom rozsahu.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.1 ods. 4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave .

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1d (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1d. Informácie o systéme uvedenom v odseku 1b tohto článku vrátane metódy použitej na posúdenie jeho účinnosti sa zahrnú do správ členských štátov pre Medzinárodný úrad práce podľa článku 22 štatútu tohto úradu.

  Odôvodnenie

  Vzhľadom na predpis 5.1.1 ods. 5 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1e (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1e. Každý členský štát stanoví jasné ciele a normy týkajúce sa správy systémov inšpekcie a osvedčovania, ako aj primerané všeobecné postupy na posúdenie toho, do akej miery sa tieto ciele a normy plnia.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.1 ods. 5 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave .

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1f (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1f. Každý členský štát požaduje, aby všetky lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, mali na palube kópiu smernice 2009/13/ES a dohovoru so sociálnymi partnermi, ktorý je k nej pripojený.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.1 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1g (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1g. Časové obdobie medzi inšpekciami nepresahuje tri roky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh smernice

  Článok 4 – názov

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Zamestnanci poverení monitorovaním plnenia požiadaviek

  Uznané organizácie a ich zamestnanci poverení monitorovaním plnenia požiadaviek

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty zabezpečujú, aby bola zamestnancom povereným overovaním riadneho vykonávania smernice 2009/13/ES poskytnutá potrebná alebo vhodná odborná príprava, aby mali potrebnú alebo vhodnú kvalifikáciu, referenčný rámec, právomoc, štatút a nezávislosť, čím sa im umožní vykonávať overovanie a zabezpečovať plnenie požiadaviek tejto smernice.

  1. Členské štáty zabezpečujú, aby bola inštitúciám alebo iným organizáciám („uznané organizácie“) uvedeným v článku 3 ods. 1a a ich zamestnancom povereným overovaním riadneho vykonávania smernice 2009/13/ES poskytnutá potrebná alebo vhodná odborná príprava, aby mali potrebnú alebo vhodnú kvalifikáciu, referenčný rámec, právomoci, štatút a nezávislosť, čím sa im umožní vykonávať overovanie a zabezpečovať plnenie požiadaviek tejto smernice. Funkcie inšpekcie alebo osvedčovania, ktorých vykonávanie možno povoliť uznaným organizáciám, spadajú do rámca činností, v prípade ktorých je v odsekoch 1b až 1d výslovne uvedené, že ich vykonáva členský štát alebo uznaná organizácia.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.2 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a. Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) môže podporovať členské štáty pri dohľade nad uznanými organizáciami, ktoré v súlade s článkom 9 smernice 2009/15/ES plnia v mene členských štátov úlohy osvedčovania bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vlajkových štátov.

  Odôvodnenie

  Keďže agentúra už pomáha Komisii pri dohľade nad uznanými organizáciami, ak by sa jej umožnilo podporovať aj členské štáty, zvýšila by sa efektivita a znížil by sa tlak na rozpočty členských štátov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1b. Každým oprávnením udeleným v súvislosti s inšpekciami sa uznanej organizácii umožňuje prinajmenšom požadovať, aby sa nedostatky, ktoré identifikuje v oblasti pracovných a životných podmienok námorníkov, napravili, a vykonávať na žiadosť prístavného štátu súvisiace inšpekcie.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.2 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1c. Každý členský štát vytvorí:

   

  a) systém na zabezpečenie primeranej činnosti vykonávanej uznanými organizáciami; tento systém zahŕňa informácie o všetkých platných vnútroštátnych zákonoch a predpisoch a príslušných medzinárodných nástrojoch; a

   

  b) postupy na komunikáciu s takýmito organizáciami a dohľad nad nimi.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.2 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1d (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1d. Každý členský štát poskytne Medzinárodnému úradu práce platný zoznam všetkých uznaných organizácií, ktoré sú oprávnené konať v jeho mene, a tento zoznam pravidelne aktualizuje. V zozname sa bližšie uvedú funkcie, ktoré sú uznané organizácie oprávnené vykonávať.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.2 ods. 4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Návrh smernice

  Článok 4a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 4a

   

  Námorné pracovné osvedčenie

   

  4a. Každý členský štát požaduje, aby lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, vlastnili a aktualizovali námorné pracovné osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že pracovné a životné podmienky námorníkov na lodi vrátane opatrení na zabezpečenie stáleho dodržiavania predpisov, ktoré majú byť zahrnuté do vyhlásenia o plnení požiadaviek na námornú prácu, boli podrobené inšpekcii a spĺňali požiadavky vyplývajúce z vnútroštátnych zákonov alebo predpisov alebo iných opatrení na vykonávanie smernice 2009/13/ES a dohody so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená.

  Odôvodnenie

  Zahrnutie požiadavky (založenej na predpise 5.1.3 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave) týkajúcej sa vykonávania osvedčovania zo strany členských štátov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 4b

   

  Inšpekcie a presadzovanie pravidiel

   

  1. Každý členský štát prostredníctvom účinného a koordinovaného systému pravidelných inšpekcií, monitorovania a iných kontrolných opatrení overí, či lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, spĺňajú požiadavky smernice 2009/13/ES, ako sa vykonáva vo vnútroštátnych zákonoch a predpisoch.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.4 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 2 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2. Podrobné požiadavky týkajúce sa inšpekcie a systému presadzovania, ako je uvedené v odseku 1, sú stanovené v odsekoch 3 až 18.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.4 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 3 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3. Každý členský štát zabezpečuje údržbu systému na inšpekciu podmienok námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, ktorého súčasťou je prípadne i overovanie dodržiavania opatrení týkajúcich sa pracovných a životných podmienok, ako sú uvedené vo vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu, a overovanie plnenia požiadaviek smernice 2009/13/ES.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 4 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  4. Členský štát vymenuje dostatočný počet kvalifikovaných inšpektorov na plnenie svojich povinností podľa odseku 3. V prípade, že uznané organizácie sú oprávnené vykonávať inšpekcie, členský štát požaduje, aby zamestnanci, ktorí vykonávajú inšpekcie, boli kvalifikovaní na plnenie týchto úloh, a udelí im právomoc potrebnú na plnenie ich úloh.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 5 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5. Prijmú sa primerané opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby inšpektori mali potrebný alebo požadovaný výcvik, spôsobilosť, referenčný rámec, právomoci, postavenie a nezávislosť, ktoré im umožnia vykonávať kontrolu a zaistiť súlad uvedený v odseku 3.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 6 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  6. Ak sa členskému štátu doručí sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú, alebo ak členský štát získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES alebo že má vážne nedostatky vo vykonávaní opatrení stanovených vo vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 5 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 7 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  7. Každý členský štát prijme primerané pravidlá a účinne ich presadzuje s cieľom zabezpečiť, aby inšpektori mali v službe také postavenie a podmienky, ktoré zaručia ich nezávislosť od zmien vlády a škodlivých vonkajších vplyvov.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 6 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 8 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  8. Inšpektori, ktorí majú jasné pokyny, pokiaľ ide o úlohy, ktoré majú byť vykonané, a majú riadne poverenie, sú oprávnení:

   

  a) vstúpiť na palubu lode, ktorá sa plaví pod vlajkou členského štátu;

   

  b) uskutočniť akúkoľvek kontrolu, test alebo vyšetrovanie, ktoré môžu považovať za potrebné na to, aby sa uistili, že normy sa prísne dodržiavajú; a

   

  c) požadovať, aby bol napravený akýkoľvek nedostatok, a ak majú dôvod domnievať sa, že nedostatky predstavujú závažné porušenie podmienok smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov) alebo sú výraznou hrozbou pre bezpečnosť, zdravie alebo ochranu námorníkov, zakázať, aby loď opustila prístav, až kým nebudú prijaté potrebné opatrenia.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 7 písmenami a) až c) Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 9 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  9. Všetky opatrenia prijaté podľa odseku 8 písm. c) sú predmetom práva na odvolanie, ktoré možno predložiť súdnemu alebo správnemu orgánu.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 8 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 10 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  10. Inšpektori majú diskrečnú právomoc poskytnúť odporúčanie namiesto toho, aby začali alebo odporučili trestné konanie, ak nedošlo k jasnému porušeniu požiadaviek smernice 2009/13/ES, ktoré ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu dotknutých námorníkov, a ak nebolo zaznamenané žiadne podobné predchádzajúce porušenie.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 9 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 11 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  11. Inšpektori zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nijako nenaznačia, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 10 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 12 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  12. Inšpektorom sa nezverujú povinnosti, ktoré by mohli v dôsledku ich rozsahu alebo povahy zasahovať do účinnej inšpekcie alebo nejakým spôsobom poškodzovať ich autoritu alebo nestrannosť vo vzťahu k vlastníkom lodí, námorníkom alebo ďalším zainteresovaným stranám.

   

  Inšpektori predovšetkým:

   

  a) nesmú mať žiadny priamy alebo nepriamy záujem na činnostiach, ktoré majú kontrolovať; a

   

  b) bez toho, aby boli dotknuté príslušné sankcie alebo disciplinárne opatrenia, neprezradia, a to ani po skončení svojho funkčného obdobia, žiadne obchodné tajomstvo ani dôverné pracovné postupy, ani osobné informácie, ktoré by sa mohli dozvedieť v rámci svojich služobných povinností.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 11 písmenami a) a b) Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 13 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  13. Inšpektori predkladajú správu o každej inšpekcii príslušnému orgánu členského štátu. Jedna kópia správy v angličtine alebo v pracovnom jazyku lode sa poskytne kapitánovi a ďalšia kópia sa umiestni na nástenku na lodi pre informáciu námorníkom, a na požiadanie sa zašle ich zástupcom.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 12 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 14 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  14. Príslušný orgán každého členského štátu vedie záznamy o inšpekciách podmienok námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou. V primeranej lehote, ktorá nepresahuje šesť mesiacov po skončení roka, zverejní výročnú správu o inšpekčných činnostiach.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 13 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 15 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  15. V prípade vyšetrovania závažnej nehody sa správa predloží príslušnému orgánu daného členského štátu čo najskôr, ale nie neskôr ako jeden mesiac po ukončení vyšetrovania.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 14 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 16 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  16. Pri vykonávaní inšpekcie alebo opatrení prijatých na základe tohto článku sa vyvinie primerané úsilie, aby sa zabránilo bezdôvodnému zadržaniu alebo oneskoreniu lode.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 15 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 17 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  17. V prípade akýchkoľvek strát alebo škôd vzniknutých v dôsledku protiprávneho výkonu právomocí inšpektorov sa vyplatí kompenzácia v súlade s vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi. Dôkazné bremeno v každom prípade spočíva na sťažovateľovi.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 16 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

  Návrh smernice

  Článok 4b – odsek 18 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  18. Každý členský štát stanoví a účinne presadzuje primerané sankcie a iné nápravné opatrenia v prípade, že dôjde k porušeniu požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov) a inšpektorom sa bráni vo výkone ich povinností.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.4 ods. 17 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Ak je členskému štátu doručená sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú, alebo ak členský štát získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES, alebo že má vážne nedostatky vo svojich vykonávacích opatreniach, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.

  1. Ak je členskému štátu doručená sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú podľa medzinárodného pracovného práva, ako je Dohovor o pracovných normách v námornej doprave, alebo podľa ustanovení smernice 2009/13/ES, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.

   

  Ak členský štát na základe inšpekcie získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES, alebo že má vážne nedostatky vo svojich vykonávacích opatreniach, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

  Návrh smernice

  Článok 5 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Zamestnanci poverení vybavovaním sťažností zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov, alebo že majú nedostatky, alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nesmú nijako naznačiť, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.

  2. Zamestnanci zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov alebo že majú nedostatky, alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nesmú nijako naznačiť, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 5a

   

  Postupy vybavovania sťažností na palube

   

  1. Členské štáty požadujú, aby lode, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, mali na palube zavedené postupy na spravodlivé, účinné a rýchle riešenie sťažností námorníkov v súvislosti s porušením požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov).

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.5 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 2 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2. Členské štáty zakážu akúkoľvek viktimizáciu námorníka za podanie sťažnosti a stanovia za ňu sankcie.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.5 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 3 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3. Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo námorníka žiadať o nápravu akýmikoľvek zákonnými prostriedkami, ktoré námorník považuje za vhodné.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.1.5 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 4 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  4. Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek širší rozsah pôsobnosti, ktorý môže byť stanovený vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo v kolektívnych dohodách, môžu námorníci využívať postupy na palube na podávanie sťažností týkajúcich sa akejkoľvek záležitosti, ktorú možno považovať za porušenie požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov).

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.5 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 5 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5. Každý členský štát zabezpečí, aby sa v záujme splnenia požiadaviek v odsekoch 1 až 3 zaviedli v jeho zákonoch alebo iných právnych predpisoch primerané postupy vybavovania sťažností na palube. Takéto postupy sú snahou o riešenie sťažností na najnižšej možnej úrovni. V každom prípade však námorníci majú právo na podávanie sťažností priamo kapitánovi, a ak to považujú za potrebné, príslušnému externému orgánu.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.5 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 6 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  6. Postupy vybavovania sťažností na palube zahŕňajú právo námorníka byť sprevádzaný alebo zastupovaný počas konania vo veci sťažnosti, ako aj právo na ochranu pred prípadnou viktimizáciou námorníka v dôsledku podania sťažnosti. Pojem „viktimizácia“ sa vzťahuje na akékoľvek nepriaznivé opatrenie prijaté akoukoľvek osobou proti námorníkovi za podanie sťažnosti, ktoré nie je výslovne šikanujúce alebo zlomyseľné.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.5 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 7 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  7. Okrem kópie pracovnej zmluvy námorníka sa všetkým námorníkom poskytne kópia postupov vybavovania sťažností na palube, ktoré sa uplatňujú na lodi. Tieto informácie zahŕňajú kontaktné údaje o príslušnom orgáne v štáte, pod vlajkou ktorého sa loď plaví, a ak sa líši, v krajine pobytu námorníka a meno osoby alebo osôb na palube lode, ktoré môžu námorníkom dôverne poskytnúť nestranné poradenstvo týkajúce sa ich sťažnosti a inak im pomáhať pri dodržiavaní postupov vybavovania sťažností, ktoré majú k dispozícii na palube lode.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.1.5 ods. 4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

  Návrh smernice

  Článok 5b – odsek 1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 5b

   

  Povinnosti poskytovateľa pracovnej sily

   

  1. Bez toho, aby bola dotknutá zásada zodpovednosti každého členského štátu za pracovné a životné podmienky námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, členský štát má tiež povinnosť zabezpečiť uplatňovanie požiadaviek tohto článku, pokiaľ ide o nábor a zamestnávanie, ako aj sociálne zabezpečenie námorníkov, ktorí sú jeho štátnymi príslušníkmi alebo majú bydlisko alebo iný spôsob pobytu na jeho území, a to v rozsahu, ktorým sa takáto zodpovednosť stanovuje v tomto článku.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s predpisom 5.3 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

  Návrh smernice

  Článok 5b – odsek 2 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2. Každý členský štát presadzuje požiadavky tohto článku, ktoré sa uplatňujú na činnosť a postupy náborových a zamestnaneckých služieb pre námorníkov, ktorých poskytovatelia sú usadení na jeho území, a to prostredníctvom systému inšpekcií, monitorovania a právneho postihu v prípade porušenia licenčných a iných prevádzkových požiadaviek stanovených v odsekoch 3 a 4.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A5.3 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

  Návrh smernice

  Článok 5b – odsek 3 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3. Každý členský štát, ktorý poskytuje verejnú náborovú a zamestnaneckú službu pre námorníkov, zabezpečí, aby sa služba poskytovala riadnym spôsobom, ktorý chráni a podporuje zamestnanecké práva námorníkov stanovené v smernici 2009/13/ES.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A1.4 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

  Návrh smernice

  Článok 5b – odsek 4 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  4. Príslušný orgán dotknutého členského štátu úzko dohliada na všetky náborové a zamestnanecké služby pre námorníkov, ktoré sa poskytujú na území tohto členského štátu, a kontroluje ich. Všetky licencie alebo osvedčenia alebo podobné oprávnenia na poskytovanie súkromných služieb na príslušnom území sa udeľujú alebo obnovujú až po overení toho, či príslušná náborová a zamestnanecká služba pre námorníkov spĺňa požiadavky vnútroštátnych zákonov a predpisov.

  Odôvodnenie

  Zosúladenie s normou A1.4 ods. 6 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

  Návrh smernice

  Článok 5c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 5c

   

  Revízna doložka

   

  Odo dňa nadobudnutia platnosti dohody Komisia dbá na jej začlenenie do práva Únie a na jej uplatňovanie členskými štátmi. Na tento účel Komisia prijme potrebné opatrenia.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

  Návrh smernice

  Článok 5d (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 5d

   

  Správy

   

  Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každých päť rokov správu o uplatňovaní tejto smernice.

   

  Táto správa zahŕňa hodnotenie výkonnosti členských štátov ako vlajkových štátov a obsahuje návrhy doplnkových opatrení potrebných na transpozíciu a zabezpečenie dodržiavania dohovoru.

  Odôvodnenie

  Je dôležité podporiť transpozíciu MLC a zabezpečiť vykonávanie ustanovení týkajúcich sa vlajkových štátov. V článku 9 smernice 2009/21/ES sú stanovené pravidelné hodnotiace správy. Takisto treba stanoviť vypracúvanie pravidelných hodnotiacich správ týkajúcich sa vykonávania tejto smernice.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Spravodajkyňa sa domnieva, že aspekty kontroly zo strany vlajkového štátu z Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave (MLC) z roku 2006 by mali byť zakotvené v právnych predpisoch EÚ podrobnejším a konkrétnejším spôsobom. Hlavnou výhodou začlenenia Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave do právnych predpisov EÚ je to, že sa tým v EÚ zabezpečí oveľa prísnejší režim presadzovania, napríklad prostredníctvom konaní EÚ o neplnení povinností, čo by ešte viac posilnilo dodržiavanie predpisov.

  Ustanovenia EÚ o kontrole vlajkovým štátom by mali oveľa viac odzrkadľovať konkrétne a výslovné požiadavky obsiahnuté v Dohovore o pracovných normách v námornej doprave, aby sa predišlo rôznym výkladom zo strany členských štátov, čo by mohlo viesť k nekalej hospodárskej súťaži a sociálnemu dumpingu.

  Spravodajkyňa navrhuje, aby sa v rozsahu právomocí EÚ Dohovor o pracovných normách v námornej doprave čo najvernejšie preniesol do tejto smernice.

  Hlava 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave sa týka dodržiavania a presadzovania a jeho predpis 5.1 nesie názov Povinnosti vlajkového štátu.

  Uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú najmä týchto otázok:

  Všeobecné zásady stanovené v predpise, norme a usmernení 5.1.1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave s cieľom zabezpečiť, aby si každý štát plnil svoje povinnosti, pokiaľ ide o lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.

  Oprávnenie uznanej organizácie stanovené v predpise, norme a usmernení 5.1.2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Spravodajkyňa sa domnieva, že článok 4 návrhu Komisie by sa mal zmeniť a doplniť tak, aby existoval výslovný odkaz na veľmi konkrétne ustanovenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave, s cieľom zabezpečiť, aby si uznané organizácie a ich zamestnanci plnili svoje úlohy týkajúce sa monitorovania najlepším možným spôsobom.

  Námorné pracovné osvedčenie a vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu, pozri predpis, normu a usmernenie 5.1.3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Článok 3 návrhu Komisie odkazuje na „inšpekciu“, a nie „osvedčovanie“ a mala by existovať požiadavka na vytvorenie účinného systému osvedčovania. Návrh Komisie síce neobsahuje ustanovenia o námornom pracovnom osvedčení, spravodajkyňa však navrhuje, aby sa v rámci právnej spôsobilosti EÚ pristúpilo k tomuto kroku, pretože ustanovenia Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave o námornom pracovnom osvedčení a vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu sú kľúčovými, pokiaľ ide o presadzovanie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Inšpekcia a presadzovanie, pozri predpis, normu a usmernenie 5.1.4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Okrem odkazu na „inšpekcie“ v článku 3 návrhu Komisie nie je žiadna časť tohto oddielu zahrnutá v smernici. Začlenenie pravidiel Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave týkajúcich sa tejto oblasti do právnych predpisov na úrovni EÚ by výrazným spôsobom zabezpečilo riadne vykonávanie pevného a jednotného režimu inšpekcií a presadzovania členskými štátmi EÚ.

  Postupy vybavovania sťažností na palube stanovené v predpise, norme a usmernení 5.1.5 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Článok 5 návrhu Komisie odkazuje na sťažnosti, z neho vyplývajúce požiadavky sú však veľmi stručné a nezahŕňajú niektoré dôležité aspekty relevantných častí Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave. Je potrebné, aby sa podrobnejším spôsobom začlenili dôležité práva a ustanovenia týkajúce sa sťažností.

  Povinnosti súvisiace s poskytovaním pracovnej sily, pozri predpis, normu a usmernenie 5.3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby si členské štáty plnili svoje povinnosti, pokiaľ ide o nábor, zamestnávanie a sociálnu ochranu svojich námorníkov.

  STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (27.11.2012)

  pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

  k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednostiach vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES
  (COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georges Bach

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  1. Úvod

  Tento návrh smernice je súčasťou všeobecnejšieho súboru európskych právnych opatrení, ktorých cieľom je presadzovať niekoľko noriem obsiahnutých v Dohovore o pracovných normách v námornej doprave, ktorý prijala Medzinárodná organizácia práce (MOP) 23. februára 2006 v Ženeve. V súčasnosti je dohovor ratifikovaný 30 krajinami, ktoré predstavujú viac ako 59 % tonáže celosvetovej flotily, čím je splnená podmienka nadobudnutia jeho platnosti, t. j. ratifikácia 30 krajinami, ktoré predstavujú 33 % hrubej tonáže celosvetovej flotily.

  V Dohovore o pracovných normách v námornej doprave sa stanovujú rozsiahle práva a ochrana na pracovisku pre viac ako 1,2 milióna námorníkov na celom svete. Týka sa podstatných vecí, ako sú minimálne požiadavky na námorníkov v súvislosti s prácou na palube lode (hlava I), podmienky zamestnania (hlava II), ubytovanie, zariadenia na zotavenie a stravovanie (hlava III), ochrana zdravia, zdravotná a sociálna starostlivosť, ochrana sociálneho zabezpečenia (hlava IV) a súlad s požiadavkami a ich presadzovanie (hlava V), s cieľom zaručiť primerané pracovné a životné podmienky na palubách lodí, ako aj postupy vykonávania týchto ustanovení.

  Cieľom Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave je vytvoriť rovnaké podmienky v námornom odvetví na celom svete prostredníctvom stanovenia spoločných minimálnych noriem pre lode plaviace sa pod akoukoľvek vlajkou a pre všetkých námorníkov.

  EÚ už prijala rozhodnutie Rady 2007/431/ES zo 7. júna 2007, ktoré oprávňuje členské štáty na ratifikáciu dohovoru. Šestnásť členských štátov sa v súčasnosti nachádza vo fáze ratifikácie dohovoru a Španielsko, Poľsko, Bulharsko, Luxembursko, Dánsko, Lotyšsko, Holandsko, Švédsko a Cyprus ho už ratifikovali.

  EÚ prijala aj smernicu Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave, ktorá predstavuje významný úspech sektorového sociálneho dialógu.

  Smernica 2009/13/ES uviedla európske právne predpisy do súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave týkajúcimi sa práv námorníkov a obsiahnutými v hlavách I, II, III a IV. Európski sociálni partneri, ktorí si želajú vykonávať svoju dohodu prostredníctvom rozhodnutia Rady na základe článku 155 ZFEÚ, však nemajú právomoc zahrnúť do nej ustanovenia o presadzovaní uvedené v hlave V Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave a požiadali Komisiu, aby v tejto veci konala.

  Pokiaľ ide o povinnosti vlajkového štátu, presne to je aj cieľom tohto návrhu, v ktorom sa uznáva zásadný význam hlavy V Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave pre námorníkov.

  Tento návrh úzko súvisí s návrhom smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole, zameraným na zabezpečenie rovnakých podmienok v tomto odvetví na celom svete prostredníctvom presadzovania Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave vo všetkých európskych prístavoch.

  2. Dopravný rozmer návrhu

  Tento návrh je v súlade s bielou knihou Komisie z 28. marca 2011 s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje, v ktorej sa vyhlasuje sociálna agenda pre námornú dopravu.

  Návrhom sa výrazne posilní rozmer námornej dopravy prostredníctvom presadzovania pracovných práv námorníkov stanovených v Dohovore o pracovných normách v námornej doprave. Podporí a zlepší sa ním obraz odvetvia a ochránia sa záujmy Európy vo svete vytvorením rovnakých podmienok na globálnej úrovni.

  Spravodajca víta tento návrh, ktorého cieľom je presadzovať na úrovni EÚ veľmi pozitívne výsledky sociálneho dialógu medzi zainteresovanými stranami v námornom odvetví.

  Spravodajca sa domnieva, že tento návrh by mal byť podrobnejší a mal by sa vylepšiť tak, že sa do jeho znenia začlenia podstatné časti Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predovšetkým poskytnú členským štátom pri výkone ich povinností vlajkových štátov pevný orientačný rámec zavedením účinného a podrobného režimu inšpekcií s cieľom zabezpečiť, aby ich plavidlá dodržiavali ustanovenia smernice 2009/13/ES. V rovnakom duchu sa v súlade s Dohovorom o pracovných normách v námornej doprave posilnili postupy vybavovania sťažností, ako aj postupy vykonávania inšpekcií a presadzovania pravidiel.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (10) Hoci sa povinnosti vlajkového štátu riadia smernicou 2009/21/ES zahrnutím systému auditu vlajkových štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov Únie a zavedením osvedčovania kvality vnútroštátnych námorných úradov, z hľadiska zohľadnenia rôznych účelov a postupov sa považuje za vhodnejšiu a jasnejšiu samostatná smernica vzťahujúca sa na pracovné normy v námornej doprave.

  (10) Hoci sa povinnosti vlajkového štátu riadia smernicou 2009/21/ES zahrnutím systému auditu vlajkových štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov Únie a zavedením osvedčovania kvality vnútroštátnych námorných úradov, z hľadiska zohľadnenia rôznych účelov a postupov sa považuje za vhodnejšiu a jasnejšiu samostatná smernica vzťahujúca sa na pracovné normy v námornej doprave. Preto by smernica 2009/21/ES, ktorej ustanovenia sa vzťahujú len na dohovory IMO, nemala byť touto smernicou dotknutá. Členské štáty by v každom prípade mohli vytvoriť, zaviesť a udržiavať systém riadenia kvality pre operačné časti činností námornej správy, ktoré sa týkajú vlajkového štátu a patria do oblasti pôsobnosti tejto smernice.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         2

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 11

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (11) Smernica 2009/13/ES sa vzťahuje na námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu. Členské štáty by preto mali monitorovať plnenie všetkých ustanovení tejto smernice loďami plaviacimi sa pod ich vlajkou.

  (11) Smernica 2009/13/ES sa vzťahuje na námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu. Členské štáty by mali ako vlajkové štáty zabezpečiť, aby si lode plaviace sa pod ich vlajkou účinne plnili povinnosti, pokiaľ ide o vykonávanie príslušných častí MLC z roku 2006, ktoré zodpovedajú prvkom stanoveným v prílohe ku smernici 2009/13/ES. Pri zriaďovaní účinného systému monitorovacích mechanizmov vrátane inšpekcií by členský štát mohol splnomocniť verejné inštitúcie alebo iné organizácie v zmysle MLC z roku 2006.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         3

  Návrh smernice

  Odôvodnenie 13a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Uplatňovanie a/alebo výklad tejto smernice by za žiadnych okolností nemali viesť k zníženiu súčasnej úrovne ochrany pracovníkov podľa právnych predpisov Únie.

  Odôvodnenie

  Hoci sú minimálne medzinárodné normy veľmi žiaduce, nemali by sa používať na oslabenie súčasnej úrovne ochrany európskych námorníkov. Obzvlášť dôležité je to vzhľadom na cieľ podnecovať európskych občanov ku kariére v námornom odvetví.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         4

  Návrh smernice

  Článok 2 – písmeno ba (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  ba) „námorné pracovné osvedčenie“, „dočasné námorné pracovné osvedčenie“ a „vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu“ sú doklady uvedené v norme A5.1.3 ods. 9 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, vypracované v podobe zodpovedajúcej vzorom uvedeným v dodatku A5-II tohto dohovoru;

  Odôvodnenie

  Je nevyhnutné poskytnúť definíciu týchto osvedčení, keďže sa na ne bude odkazovať v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k tejto smernici.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         5

  Návrh smernice

  Článok 3 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Monitorovanie plnenia požiadaviek

  Monitorovanie plnenia požiadaviek a jeho osvedčovanie

  Odôvodnenie

  Osvedčovanie je dôležitou súčasťou systému na monitorovanie plnenia požiadaviek opísaného v tomto návrhu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         6

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Pokiaľ ide o lode s hrubou tonážou nižšou ako 200 ton, ktoré sa nevyužívajú na medzinárodné plavby, členské štáty môžu po konzultácii s príslušnými organizáciami vlastníkov lodí a organizáciami námorníkov rozhodnúť o úprave monitorovacích mechanizmov vrátane inšpekcií, ako sa uvádza v článku II odseku 6 MLC z roku 2006, aby sa zohľadnili osobitné podmienky týkajúce sa takýchto lodí.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         7

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Každý členský štát zavedie účinný systém inšpekcií a osvedčovania pracovných podmienok na mori v súlade s predpismi 5.1.3 a 5.1.4, ako aj normami A5.1.3 a A5.1.4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave s cieľom zabezpečiť, aby pracovné a životné podmienky námorníkov na lodiach plaviacich sa pod jeho vlajkou trvale spĺňali normy stanovené v tomto dohovore.

  Odôvodnenie

  Podrobnosti týkajúce sa vydávania, inšpekcie a uplatňovania námorného pracovného osvedčenia a vyhlásenia o plnení požiadaviek na námornú prácu sú uvedené v normách A5.1.3 a A5.1.4, a preto by sa tieto normy mali výslovne uviesť aj na tomto mieste.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         8

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1b. Pri vytváraní účinného systému pre inšpekciu a osvedčovanie pracovných podmienok na mori môžu členské štáty prípadne splnomocniť verejné inštitúcie alebo iné organizácie (aj z iného členského štátu, ak tento súhlasí), ktoré uznajú za kompetentné a nezávislé, vykonávaním inšpekcií a vydávaním osvedčení alebo obidvomi činnosťami. V každom prípade zostáva členský štát plne zodpovedný za inšpekciu a osvedčovanie pracovných a životných podmienok príslušných námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.

  Odôvodnenie

  Podľa predpisu 5.1.1 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         9

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1c (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1c. Námorné pracovné osvedčenie spolu s vyhlásením o plnení požiadaviek na námornú prácu predstavujú jasné dôkazy o tom, že loď bola riadne skontrolovaná členským štátom, pod ktorého vlajkou sa plaví, a že požiadavky smernice 2009/13/ES týkajúce sa pracovných a životných podmienok námorníkov boli splnené v potvrdenom rozsahu.

  Odôvodnenie

  Podľa predpisu 5.1.1 ods. 4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         10

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1d (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1d. Informácie o systéme uvedenom v odseku 1a tohto článku vrátane metódy použitej na hodnotenie jeho účinnosti sa zahrnú do správ členských štátov pre Medzinárodný úrad práce podľa článku 22 štatútu tohto úradu.

  Odôvodnenie

  Podľa predpisu 5.1.1 ods. 5 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         11

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1e (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (1e) Každý členský štát stanoví jasné ciele a normy týkajúce sa správy jeho systémov inšpekcie a osvedčovania, ako aj zodpovedajúce všeobecné postupy na posúdenie toho, do akej miery sa plnia tieto ciele a normy.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.1 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         12

  Návrh smernice

  Článok 3 – odsek 1f (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1f. Každý členský štát požaduje, aby všetky lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, mali na palube kópiu smernice 2009/13/ES.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.1 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         13

  Návrh smernice

  Článok 4 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Zamestnanci poverení monitorovaním plnenia požiadaviek

   

  Uznané organizácie a ich zamestnanci poverení monitorovaním plnenia požiadaviek

  Odôvodnenie

  Cieľom je zahrnúť požiadavku vychádzajúcu z predpisu 5.1.3 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave, aby členské štáty zabezpečovali osvedčovanie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         14

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Inšpekcie a presadzovanie pravidiel

   

  1. Každý členský štát overí prostredníctvom účinného a koordinovaného systému pravidelných inšpekcií, monitorovania a iných kontrolných opatrení, či lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, spĺňajú požiadavky smernice 2009/13/ES, tak ako sa uplatňujú vo vnútroštátnych zákonoch a predpisoch.

  Odôvodnenie

  Podľa predpisu 5.1.4 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         15

  Návrh smernice

  Článok 4 – odsek 1a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) môže podporovať členské štáty pri dohľade nad uznanými organizáciami, ktoré v súlade s článkom 9 smernice 2009/15/ES na základe poverenia členských štátov plnia úlohy osvedčovania bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vlajkových štátov.

  Odôvodnenie

  Keďže agentúra už pomáha Komisii pri dohľade nad uznanými organizáciami, ak by sa jej umožnilo podporovať aj členské štáty, zlepšila by sa efektivita a znížil by sa tlak na rozpočty členských štátov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         16

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 2 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2. Podrobné požiadavky týkajúce sa systému inšpekcií a presadzovania pravidiel uvedeného v odseku 1 (novom) tohto článku sú stanovené v  odsekoch 3 až 19 (nových) tohto článku.

  Odôvodnenie

  Podľa predpisu 5.1.4 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         17

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 3 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3. Každý členský štát zabezpečuje údržbu systému na inšpekciu podmienok námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, ktorého súčasťou je overovanie dodržiavania opatrení týkajúcich sa pracovných a životných podmienok, ktoré sú prípadne uvedené vo vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu, a overovanie plnenia požiadaviek smernice 2009/13/ES.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         18

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 4 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  4. Členské štáty vymenujú dostatočný počet kvalifikovaných inšpektorov s cieľom plniť si svoje povinnosti v súlade s odsekom 3 (novým) tohto článku. V prípade, že uznané organizácie sú oprávnené vykonávať inšpekcie, členské štáty požadujú, aby zamestnanci, ktorí vykonávajú inšpekcie, boli kvalifikovaní na plnenie týchto úloh, a udelia im právomoc potrebnú na plnenie ich úloh.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         19

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 5 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5. Prijmú sa vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby inšpektori mali potrebnú alebo požadovanú odbornú prípravu, spôsobilosť, referenčný rámec, právomoci, postavenie a nezávislosť, ktoré im umožnia vykonávať overovanie a zabezpečovať súlad podľa odseku 3 (nového) tohto článku.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         20

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 6 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  6. V každom členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje článok 3 ods. 1a (nový) tejto smernice, sa v prípade potreby vykonávajú inšpekcie v pravidelných intervaloch požadovaných podľa normy A5.1.3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006. V ostatných členských štátoch nesmie interval medzi inšpekciami v žiadnom prípade presiahnuť tri roky.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave. Rozlišuje sa však medzi členskými štátmi, ktoré uplatňujú Dohovor o pracovných normách v námornej doprave (v tom prípade sa možno odvolať na normu A5.1.3 tohto dohovoru), a členskými štátmi, ktoré ho neuplatňujú.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         21

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 7 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  7. Ak sa členskému štátu doručí sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú, alebo ak členský štát získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nespĺňa požiadavky smernice 2009/13/ES alebo že existujú vážne nedostatky vo vykonávaní opatrení stanovených vo vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na nápravu všetkých zistených nedostatkov.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 5 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         22

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 8 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  8. Každý členský štát stanoví a účinne presadzuje primerané pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby inšpektori mali postavenie a podmienky v službe, ktoré zaručujú ich nezávislosť od zmien vlády a škodlivých vonkajších vplyvov.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 6 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         23

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 9 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  9. Inšpektori, ktorí majú jasné pokyny, pokiaľ ide o úlohy, ktoré majú byť vykonané, a majú riadne poverenie, sú oprávnení:

   

  a) vstúpiť na palubu lode, ktorá sa plaví pod vlajkou členského štátu;

   

  b) vykonávať akékoľvek kontroly, testy alebo vyšetrovanie, ktoré môžu považovať za potrebné na to, aby sa presvedčili, že normy sa prísne dodržiavajú; a

   

  c) požadovať, aby bol napravený akýkoľvek nedostatok, a ak majú dôvod domnievať sa, že nedostatky závažným spôsobom porušujú požiadavky smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov) alebo predstavujú výraznú hrozbu pre bezpečnosť, zdravie či ochranu námorníkov, zakázať lodi opustiť prístav, kým sa neprijmú potrebné opatrenia.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 7 písm. a) až c) Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         24

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 10 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  10. Všetky opatrenia prijaté podľa odseku 9 písm. c) tohto článku sú predmetom práva na odvolanie, ktoré možno predložiť súdnemu alebo správnemu orgánu.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 8 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         25

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 11 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  11. Inšpektori majú diskrečnú právomoc poskytnúť odporúčanie namiesto toho, aby začali alebo odporučili trestné konanie, ak nejde o jasné porušenie požiadaviek smernice 2009/13/ES, ktoré ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu príslušných námorníkov, a ak ani v minulosti nedošlo k žiadnemu podobnému porušeniu.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 9 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         26

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 12 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  12. Inšpektori zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa poukazuje na ohrozenie alebo nedostatky v súvislosti s pracovnými a životnými podmienkami námorníkov alebo na porušovanie zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nijako naznačia, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 10 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         27

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 13 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  13. Inšpektorom sa nezverujú povinnosti, ktoré by mohli v dôsledku svojho rozsahu alebo povahy zasahovať do účinnej inšpekcie alebo poškodzovať nejakým spôsobom ich autoritu alebo nestrannosť vo vzťahu k vlastníkom lodí, námorníkom a ďalším zainteresovaným stranám.

  Inšpektori predovšetkým:

   

  a) nesmú mať žiadny priamy ani nepriamy záujem na činnostiach, ktoré majú kontrolovať, a

   

  b) pod trestom príslušných sankcií alebo disciplinárnych opatrení nesmú prezradiť ani po ukončení služobného pomeru akékoľvek obchodné tajomstvo alebo dôverné pracovné postupy alebo osobné informácie, ktoré sa môžu dozvedieť v rámci svojich služobných povinností.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 11 písm. a) a b) Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         28

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 14 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  14. Inšpektori predkladajú správu o každej inšpekcii príslušnému orgánu členského štátu. Jedna kópia správy v angličtine alebo v pracovnom jazyku lode sa poskytne kapitánovi lode a ďalšia kópia sa umiestni na nástenku na lodi pre informáciu námorníkom a na požiadanie sa pošle ich zástupcom.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 12 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         29

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 15 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  15. Príslušný orgán každého členského štátu vedie záznamy o inšpekciách podmienok námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou. V primeranej lehote, ktorá nepresahuje šesť mesiacov po skončení roka, zverejní výročnú správu o inšpekčných činnostiach.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 13 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         30

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 16 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  16. V prípade vyšetrovania závažnej nehody sa správa predloží príslušnému orgánu daného členského štátu čo najskôr, ale nie neskôr ako jeden mesiac po ukončení vyšetrovania.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 14 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         31

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 17 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  17. Pri vykonávaní inšpekcie alebo opatrení prijatých na základe tohto článku sa vyvinie primerané úsilie, aby sa zabránilo bezdôvodnému zadržaniu alebo oneskoreniu lode.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 15 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         32

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 18 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  18. V prípade akýchkoľvek strát alebo škôd vzniknutých v dôsledku protiprávneho výkonu právomocí inšpektorov sa vyplatí kompenzácia v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a predpismi. Dôkazné bremeno v každom prípade nesie sťažovateľ.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 16 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         33

  Návrh smernice

  Článok 4a – odsek 19 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  19. Každý členský štát stanoví a účinne presadzuje primerané sankcie a iné nápravné opatrenia za porušenie požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov) a za bránenie inšpektorom vo výkone ich povinností.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 17 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         34

  Návrh smernice

  Článok 4a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 4a

   

  Inšpekcie a presadzovanie pravidiel

   

  6. Inšpekcie sa uskutočňujú v časových odstupoch stanovených v súlade s normou A5.1.3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.4 ods. 4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave. V návrhu Komisie na zmenu a doplnenie smernice 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole sa v súvislosti s námorným pracovným osvedčením a vyhlásením o plnení požiadaviek na námornú prácu nerozlišuje medzi tými členskými štátmi, ktoré MLC ratifikovali, a tými, ktoré tak ešte neurobili. Vďaka tomuto zneniu bude povinnosť vykonávať inšpekcie členským štátom uložená na základe právnych predpisov EÚ.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         35

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 1 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Postupy vybavovania sťažností na palube

   

  1. Členské štáty požadujú, aby lode, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, mali na palube zavedené postupy na spravodlivé, účinné a rýchle riešenie sťažností námorníkov v súvislosti s porušením požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov).

  Odôvodnenie

  Podľa predpisu 5.1.5 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         36

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 2 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2. Členské štáty zakazujú a sankcionujú akúkoľvek viktimizáciu námorníka za podanie sťažnosti.

  Odôvodnenie

  Podľa predpisu 5.1.5 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         37

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 3 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  3. Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo námorníka žiadať nápravu akýmikoľvek zákonnými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné.

  Odôvodnenie

  Podľa predpisu 5.1.5 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         38

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 4 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  4. Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek širší rozsah pôsobnosti, ktorý môže byť stanovený vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo v kolektívnych dohodách, môžu námorníci využívať postupy na palube na podávanie sťažností týkajúcich sa akejkoľvek záležitosti, ktorá sa považuje za porušenie požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov).

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.5 ods. 1 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         39

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 5 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5. Každý členský štát zabezpečí, aby sa v záujme splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 až 3 (nových) tohto článku zaviedli v jeho zákonoch alebo iných právnych predpisoch primerané postupy vybavovania sťažností na palube. V rámci týchto postupov sa vyvíja úsilie o riešenie sťažností na najnižšej možnej úrovni. Vo všetkých prípadoch majú však námorníci právo na podávanie sťažností priamo kapitánovi a ak to považujú za potrebné, príslušnému externému orgánu.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.5 ods. 2 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         40

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 6 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  6. Postupy vybavovania sťažností na palube zahŕňajú právo námorníka byť sprevádzaný alebo zastupovaný počas konania vo veci sťažnosti, ako aj právo na ochranu pred viktimizáciou námorníkov z dôvodu podania sťažností. Pojem „viktimizácia“ sa vzťahuje na akékoľvek nepriaznivé opatrenie prijaté akoukoľvek osobou proti námorníkovi za podanie sťažnosti, ktoré nie je výslovne obťažujúce alebo zlomyseľné.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.5 ods. 3 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         41

  Návrh smernice

  Článok 5a – odsek 7 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  7. Okrem kópie pracovnej zmluvy sa všetkým námorníkom poskytne kópia postupov vybavovania sťažností na palube, ktoré sa uplatňujú na lodi. Tieto informácie zahŕňajú kontaktné údaje príslušného orgánu v štáte, pod ktorého vlajkou sa loď plaví, a ak ide o iný členský štát, v krajine pobytu námorníkov a meno osoby alebo osôb na palube lode, ktoré môžu námorníkom dôverne poskytnúť nestranné poradenstvo vo veci ich sťažnosti a inak im pomáhať pri dodržiavaní postupov vybavovania sťažností, ktoré sú im k dispozícii na palube lode.

  Odôvodnenie

  Podľa normy A5.1.5 ods. 4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh         42

  Návrh smernice

  Článok 5a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Článok 5a

   

  Správy

   

  Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každých päť rokov správu o uplatňovaní tejto smernice.

   

  Táto správa zahŕňa hodnotenie výkonnosti členských štátov ako vlajkových štátov a prípadne obsahuje návrhy doplnkových opatrení s cieľom zabezpečiť transpozíciu a dodržiavanie dohovoru.

  Odôvodnenie

  Je dôležité podporiť transpozíciu MLC a vykonávanie ustanovení týkajúcich sa vlajkového štátu. V článku 9 smernice 2009/21/ES sú stanovené pravidelné hodnotiace správy. Takisto treba stanoviť vypracúvanie pravidelných hodnotiacich správ týkajúcich sa vykonávania tejto smernice.

  POSTUP

  Názov

  Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES.

  Referenčné čísla

  COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  29.3.2012

   

   

   

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

  29.3.2012

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

                 dátum vymenovania

  Georges Bach

  18.6.2012

  Prerokovanie vo výbore

  9.10.2012

   

   

   

  Dátum prijatia

  27.11.2012

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  5

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

  POSTUP

  Názov

  Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES.

  Referenčné čísla

  COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

  Dátum predloženia v EP

  23.3.2012

   

   

   

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  EMPL

  29.3.2012

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

  29.3.2012

   

   

   

  Spravodajkyňa

  dátum vymenovania

  Pervenche Berès

  20.4.2012

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  9.10.2012

  6.12.2012

   

   

  Dátum prijatia

  24.1.2013

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania:

  +:

  –:

  0:

  37

  2

  5

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

  Dátum predloženia

  13.2.2013