Betänkande - A7-0037/2013Betänkande
A7-0037/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG.

31.1.2013 - (COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Pervenche Berès


Förfarande : 2012/0065(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0037/2013

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG.

(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0134),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0083/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 juli 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0037/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Även om direktiv 2009/21/EG styr flaggstatens förpliktelser genom att införliva IMO:s tillsynssystem i unionslagstiftningen och genom att införa kvalitetscertifiering av nationella sjöfartsorganisationer; görs bedömningen att ett separat direktiv som omfattar standarder för arbete till sjöss är lämpligare och att det ger en tydligare bild av de olika ändamålen och åtgärderna,

(10) Även om direktiv 2009/21/EG styr flaggstatens förpliktelser genom att införliva IMO:s tillsynssystem i unionslagstiftningen och genom att införa kvalitetscertifiering av nationella sjöfartsorganisationer; görs bedömningen att ett separat direktiv som omfattar standarder för arbete till sjöss är lämpligare och att det ger en tydligare bild av de olika ändamålen och åtgärderna. Därför bör direktiv 2009/21/EG, vars bestämmelser enbart gäller IMO:s konventioner, inte påverkas av detta direktiv. Under alla förhållanden bör medlemsstaterna fortsätta att kunna utarbeta, genomföra och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem för de operativa delarna av den av deras sjöfartsförvaltnings flaggstatsrelaterade verksamhet som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Direktiv 2009/13/EC gäller sjömän ombord på fartyg som för en medlemsstats flagg. Medlemsstaterna bör därför bevaka efterlevnaden av alla bestämmelserna i det direktivet hos fartyg som för deras flagg.

(11) Direktiv 2009/13/EC gäller sjömän ombord på fartyg som för en medlemsstats flagg. Medlemsstaterna bör se till att de som flaggstater fullgör sina skyldigheter i fråga om genomförandet av bestämmelserna i relevanta delar av 2006 års konvention, som motsvarar innehållet i bilagan till det direktivet, avseende fartyg som för deras flagg. Vid införandet av ett effektivt system för övervakningsmekanismer, inbegripet inspektioner, skulle en medlemsstat kunna ge offentliga institutioner eller andra organisationer tillstånd i enlighet med 2006 års konvention.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Under inga omständigheter bör tillämpningen och/eller tolkningen av detta direktiv leda till en sänkning av den nuvarande skyddsnivån för arbetstagare enligt unionslagstiftningen.

Motivering

Även om internationella miniminormer är ytterst önskvärda får de inte användas för att försämra den nuvarande skyddsnivån för europeiska sjömän. Detta är särskilt viktigt med tanke på målet att få fler EU-medborgare att välja ett yrke inom sjöfarten.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv fastställer regler för att säkerställa att medlemsstater effektivt uppfyller sina förpliktelser som flaggstater, vilket innebär att bevaka att fartyg som för deras flagg efterlever direktiv 2009/13/EG. Detta direktiv påverkar inte Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG.

Detta direktiv fastställer regler för att säkerställa att medlemsstater effektivt uppfyller sina förpliktelser som flaggstater, vilket innebär att bevaka att fartyg som för deras flagg efterlever direktiv 2009/13/EG och det avtal mellan arbetsmarknadens parter som bifogats det direktivet. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av direktiv 2009/21/EG1.

 

_____________

 

1 EUT L131, 28.5.2009, s. 132.

Motivering

För att lägga större vikt vid avtalet mellan arbetsmarknadens parter läggs det till bland ”definitioner” i artikel 2 så att man inte måste hänvisa till det varje gång direktiv 2009/13/EG nämns.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) direktiv 2009/13/EG: detta direktiv och det avtal mellan arbetsmarknadens parter som bifogats detta.

Motivering

Tekniskt sett har avtalet mellan arbetsmarknadens parter bifogats direktiv 2009/13/EG (och ingår alltså inte i direktivet), så man bör hänvisa till det här eftersom det innehåller de viktigaste delarna i konvention om arbete till sjöss, vilka ska införlivas i EU-rätten.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) certifikat för arbete till sjöss, tillfälligt certifikat för arbete till sjöss och deklaration om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss: de dokument som avses i standard A5.1.3 punkt 9 i 2006 års konvention om arbete till sjöss och som upprättas enligt mallarna i bilaga A5–II till konventionen.

Motivering

Det måste finnas en definition av dessa certifikat, eftersom det kommer att hänvisas till dem i ändringsförslagen till detta direktiv.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övervakning av efterlevnad

Övervakning och certifiering av efterlevnad

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Varje medlemsstat ska se till att dess skyldigheter enligt direktiv 2009/13/EG fullgörs på fartyg som för dess flagg.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.1, punkt 1.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. När medlemsstaterna inrättar ett effektivt system för inspektion och certifiering av arbetsförhållanden till sjöss får de, när så är lämpligt, utse offentliga institutioner eller andra organisationer (inklusive i andra medlemsstater, om dessa godkänner detta) som de anser vara behöriga och oberoende, för att utföra inspektioner och/eller utfärda certifikat. I samtliga fall ska medlemsstaterna ha det fulla ansvaret för inspektionen och certifieringen av de berörda sjömännens arbets- och boendeförhållanden på fartyg som för medlemsstatens flagg.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.1, punkt 3.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Varje medlemsstat ska inrätta ett effektivt system för inspektion och certifiering av arbetsförhållandena till sjöss, i enlighet med reglerna 5.1.3 och 5.1.4 och standarderna A5.1.3 och A5.1.4 i konventionen om arbete till sjöss, för att säkerställa att arbets- och boendeförhållandena för sjömän på fartyg som för medlemsstatens flagg uppfyller, och fortsätter att uppfylla, standarderna i konventionen.

Motivering

Detaljerna angående utfärdande, kontroll, inspektion och verkställighet av certifikat för arbete till sjöss och deklaration om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss fastställs i standarderna A5.1.3 och A5.1.4. Därför bör dessa standarder uttryckligen nämnas här.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Ett certifikat för arbete till sjöss, kompletterat av en deklaration om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss, ska utgöra prima facie-bevis på att fartyget vederbörligen har inspekterats av den medlemsstat vars flagg det för och att kraven i direktiv 2009/13/EG beträffande sjömännens arbets- och boendeförhållanden är uppfyllda i den omfattning som framgår av certifikatet.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.1, punkt 4.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d. Information om systemet i punkt 1b i denna artikel, inklusive den metod som används för att bedöma hur effektivt systemet är, ska ingå i medlemsstaternas rapporter till Internationella arbetsbyrån i enlighet med artikel 22 i denna byrås stadga.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.1 punkt 5.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e. Varje medlemsstat ska fastställa tydliga mål och standarder för förvaltningen av systemet för inspektion och certifiering, samt lämpliga övergripande förfaranden för sin utvärdering av i vilken omfattning dessa mål och standarder uppfylls.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.1, punkt 5.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1f. Varje medlemsstat ska kräva av alla fartyg som för dess flagg att ha en kopia av direktiv 2009/13/EG, och av det avtal mellan arbetsmarknadens parter som bifogats det direktivet, tillgänglig ombord.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.1, punkt 2.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1g (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1g. Det får gå högst tre år mellan inspektionerna.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personal som har som uppgift att övervaka efterlevnaden

Erkända organisationer och den personal i dessa organisationer som har som uppgift att övervaka efterlevnaden

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att personal som har som uppgift att kontrollera korrekt tillämpning av direktiv 2009/13/EG har erforderlig eller önskvärd utbildning, behörighet, kompetensområde, befogenheter, status och oberoende för att kunna utföra denna kontroll och säkerställa efterlevnad av direktivet.

1. En medlemsstat ska säkerställa att de offentliga institutioner eller andra organisationer som avses i artikel 3.1a (erkända organisationer) eller deras personal som har som uppgift att kontrollera korrekt tillämpning av direktiv 2009/13/EG har erforderlig eller önskvärd utbildning, behörighet, kompetensområde, befogenheter, status och oberoende för att kunna utföra denna kontroll och säkerställa efterlevnad av direktivet. De inspektioner och certifieringar som de erkända organisationerna kan bemyndigas utföra ska ligga inom ramen för vad punkterna1b–1d uttryckligt anger som uppgifter som ska utföras av medlemsstaten eller en erkänd organisation.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.2, punkt 1.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Europeiska sjösäkerhetsbyrån får bistå medlemsstaterna i deras kontroll av de erkända organisationer som i enlighet med artikel 9 i direktiv 2009/15/EG utför certifieringsuppgifter på uppdrag av medlemsstaterna. Flaggstaternas rättigheter och skyldigheter ska i detta sammanhang inte påverkas.

Motivering

Byrån bistår redan kommissionen i samband med dess kontroll av erkända organisationer. Om byrån även bistår medlemsstaterna i samband med denna uppgift skulle detta skapa effektivitetsvinster och minska pressen på medlemsstaternas budgetar.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Alla bemyndiganden för tillsyn som beviljas ska minst ge den erkända organisationen befogenhet att kräva rättelse av de brister i sjömännens arbets- och boendeförhållanden som den stöter på och utföra tillsyn i detta avseende på begäran av en hamnstat.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.2, punkt 2.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Varje medlemsstat ska inrätta

 

a) ett system för att säkerställa att erkända organisationer utför ett korrekt arbete, vilket innefattar information om alla tillämpliga nationella lagar och regler och relevanta internationella instrument, och

 

b) förfaranden för kommunikation med och tillsyn av sådana organisationer.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.2, punkt 3.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d. Varje medlemsstat ska förse Internationella arbetsbyrån med en aktuell lista över erkända organisationer som bemyndigats att arbeta för dess räkning och hålla den aktuell. Listan ska ange de funktioner som de erkända organisationerna har bemyndigats att sköta.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.2, punkt 4.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Certifikat för arbete till sjöss

 

4a. Varje medlemsstat ska kräva att fartyg som för dess flagg medför och upprätthåller ett certifikat för arbete till sjöss som intygar att sjömännens arbets- och boendeförhållanden på fartyget, bland annat åtgärder för fortlöpande efterlevnad som ska ingå i deklarationen om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss, har inspekterats och uppfyller kraven i nationella lagar och regler eller andra genomförandeåtgärder för direktiv 2009/13/EG och det avtal mellan arbetsmarknadens parter som bifogats det direktivet.

Motivering

För att ta med ett krav på (med utgångspunkt i konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.3, punkt 3) att medlemsstaterna ska medföra certifikat.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4b

 

Inspektion och verkställighet

 

1. Varje medlemsstat ska genom ett effektivt och samordnat system för regelbundna inspektioner, övervakning och andra kontrollåtgärder verifiera att fartyg som för dess flagg uppfyller kraven i direktiv 2009/13/EG i den form de tillämpas i nationella lagar och regler.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.4, punkt 1.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Detaljerade krav rörande det system för inspektion och tillämpning som avses i punkt 1 anges i punkterna 3– 18 nedan.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.4, punkt 2.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. Varje medlemsstat ska upprätthålla ett system för inspektioner av förhållandena för sjömän på fartyg som för dess flagg, inklusive kontroller av att de åtgärder beträffande arbets- och boendeförhållanden som anges i deklarationen om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss i tillämpliga fall följs, och att kraven i direktiv 2009/13/EG är uppfyllda.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 1.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4. Medlemsstaterna ska utse tillräckligt många kvalificerade inspektörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 3. I de fall då erkända organisationer har godkänts för att utföra inspektionerna ska medlemsstaterna kräva att den personal som ska utföra inspektionerna är kvalificerad för detta arbete, och ska ge dem den rättsliga behörighet som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 2.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att inspektörerna har erforderlig eller önskvärd utbildning, behörighet, kompetensområde, befogenheter, status och oberoende för att kunna utföra denna kontroll och säkerställa den efterlevnad som avses i punkt 3 (ny) i denna artikel.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 3.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 6 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6. Om en medlemsstat tar emot ett klagomål som den inte betraktar som uppenbart ogrundat eller erhåller bevis för att ett fartyg som för dess flagg inte följer kraven enligt direktiv 2009/13/EG eller för att det förekommer allvarliga brister i genomförandet av åtgärderna i deklarationen om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss, ska medlemsstaten vidta nödvändiga mått och steg för att undersöka frågan och se till att åtgärder vidtas för att avhjälpa de brister som uppenbarats.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 5.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7. Varje medlemsstat ska fastställa lämpliga regler och se till att de verkställs, i syfte att säkerställa att inspektörer har den status och de anställningsvillkor som behövs för att garantera deras oberoende i förhållande till regeringsskifte och otillbörlig påverkan utifrån.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 6.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 8 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8. Inspektörer som har fått klara riktlinjer för de uppgifter som ska utföras och vederbörliga identitetspapper ska ges befogenhet

 

a) att gå ombord ett fartyg som för en medlemsstats flagg,

 

b) att utföra alla sådana granskningar, prover eller undersökningar som de anser vara nödvändiga för att försäkra sig om att standarderna följs noggrant, och

 

c) att kräva att eventuella brister åtgärdas och, när det finns grund för att tro att brister utgör en allvarlig överträdelse av kraven enligt direktiv 2009/13/EG (inklusive sjömäns rättigheter) eller en betydande fara för sjömännens säkerhet och hälsa, att förbjuda ett fartyg att lämna hamnen innan nödvändiga åtgärder har vidtagits.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 7a–7c.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 9 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9. Alla åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 8 c ska kunna överklagas hos en rättslig eller administrativ myndighet.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 8.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 10 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10. Inspektörerna ska kunna fatta beslut om att ge råd i stället för att väcka talan eller rekommendera att talan väcks i de fall då man inte har kunnat konstatera några sådana uppenbara överträdelser av kraven enligt direktiv 2009/13/EG som utgör en fara för de berörda sjömännens säkerhet och hälsa och då inga liknande överträdelser har inträffat förut.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 9.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 11 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11. Inspektörerna ska omfatta källan till eventuellt missnöje över eller klagomål som framställs om en fara eller brist i samband med sjömännens arbets- och boendeförhållanden eller ett brott mot lagar och regler med sekretess och inte antyda något för redaren, redarens företrädare eller fartygsoperatören om att inspektionen utfördes till följd av ett sådant missnöje eller klagomål.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 10.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 12 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12. Inspektörer ska inte ges uppgifter som, till följd av uppgifternas antal eller natur, hindrar en effektiv inspektion eller på något sätt är till nackdel för deras befogenhet eller opartiskhet i deras förbindelser med redare, sjömän eller andra intressenter.

 

Inspektörer ska särskilt

 

a) förbjudas att ha direkta eller indirekta intressen i en verksamhet som de ska inspektera, och

 

b) för att undvika att bli föremål för lämpliga sanktioner eller disciplinära åtgärder, avstå från att, även efter att ha lämnat sin tjänst, avslöja sådana företagshemligheter, konfidentiella arbetsmetoder eller uppgifter som gäller enskilda personer som kan komma till deras kännedom under utövandet av deras tjänst.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 11a–7b.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 13 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13. Inspektörerna ska lägga fram en rapport om varje inspektion till den behöriga myndigheten i medlemsstaten. En kopia av rapporten på engelska eller på fartygets arbetsspråk ska överlämnas till befälhavaren, och ytterligare en kopia ska sättas upp på fartygets anslagstavla för sjömännens kännedom och, på begäran, skickas till deras företrädare.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 12.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 14 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

14. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska föra register över inspektionerna av förhållandena för sjömän på fartyg som för medlemsstatens flagg. Den ska offentliggöra en årsrapport om inspektionsverksamheten inom en rimlig tidsperiod som inte överstiger sex månader efter årets utgång.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 13.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 15 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15. En rapport om en utredning till följd av en allvarlig incident ska läggas fram för den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten så snart som detta är praktiskt möjligt, dock inte senare än en månad efter det att utredningen har avslutats.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 14.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 16 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

16. När en inspektion utförs eller åtgärder vidtas enligt denna artikel ska man göra alla rimliga ansträngningar för att undvika att ett fartyg utan fog hålls kvar eller försenas.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 15.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 17 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

17. Kompensation ska betalas ut i enlighet med nationella lagar och regler för alla förluster eller skador som har uppstått till följd av ett felaktigt utövande av inspektörernas befogenheter. Bevisbördan ska i samtliga fall ligga hos klaganden.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 16.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 4b – punkt 18 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

18. Lämpliga straff och andra korrigerande åtgärder i samband med överträdelser av kraven enligt direktiv 2009/13/EG (inklusive sjömäns rättigheter) och vid försvårande av inspektörernas arbete ska föreskrivas och effektivt verkställas av alla medlemsstater.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4, punkt 17.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat mottar ett klagomål som det inte betraktar som uppenbart ogrundat eller erhåller bevis för att ett fartyg som för dess flagg inte följer kraven enligt direktiv 2009/13/EG eller att det förekommer allvarliga brister i dess genomförandeåtgärder, ska den medlemsstaten vidta nödvändiga mått och steg för att undersöka frågan och se till att åtgärder vidtas för att avhjälpa de brister som uppenbarats.

1. Om en medlemsstat mottar ett klagomål som den inte betraktar som uppenbart ogrundat enligt internationell arbetsrätt, såsom konventionen om arbete till sjöss, eller enligt direktiv 2009/13/EG, ska den medlemsstaten vidta nödvändiga mått och steg för att undersöka frågan och se till att åtgärder vidtas för att avhjälpa de brister som uppenbarats.

 

Om en medlemsstat via en inspektion erhåller bevis för att ett fartyg som för dess flagg inte följer kraven enligt direktiv 2009/13/EG eller att det förekommer allvarliga brister i dess genomförandeåtgärder, ska den medlemsstaten vidta nödvändiga mått och steg för att undersöka frågan och se till att åtgärder vidtas för att avhjälpa de brister som uppenbarats.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Personal som har som uppgift att hantera klagomål ska omfatta källan till eventuellt missnöje eller klagomål som framställs om en fara eller brist i samband med sjömännens arbets- och boendeförhållanden eller ett brott mot lagar och regler med sekretess och inte antyda något för redaren, redarens företrädare eller fartygsoperatören om att inspektionen utfördes till följd av ett sådant missnöje eller klagomål.

2. Personalen ska omfatta källan till eventuellt missnöje eller klagomål som framställs om en fara eller brist i samband med sjömännens arbets- och boendeförhållanden eller ett brott mot lagar och regler med sekretess och inte antyda något för redaren, redarens företrädare eller fartygsoperatören om att inspektionen utfördes till följd av ett sådant missnöje eller klagomål.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Rutiner för klagomål ombord

 

1. Varje medlemsstat ska kräva att fartyg som för dess flagg har rutiner ombord för en rättvis, effektiv och snabb behandling av klagomål från sjömän över påstådda överträdelser av kraven enligt direktiv 2009/13/EG (bland annat sjömäns rättigheter).

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.5, punkt 1.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Varje medlemsstat ska förbjuda och beivra varje form av bestraffning av sjömän som lämnar in klagomål.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.5, punkt 2.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. Föreskrifterna i denna artikel ska inte påverka sjömäns rätt att söka rättelse genom sådana rättsliga medel som de anser vara lämpliga.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.5, punkt 3.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av den större räckvidd som nationella lagar, regler eller kollektivavtal kan ge, får sjömän utnyttja rutinerna ombord för att framföra klagomål i alla fall som påstås utgöra en överträdelse av kraven enligt direktiv 2009/13/EG (bland annat sjömäns rättigheter .

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.5, punkt 1.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5. Varje medlemsstat ska, för att uppfylla kraven i punkterna 1–3, säkerställa att det i dess lagar eller regler finns lämpliga rutiner för klagomål ombord. Sådana rutiner ska syfta till att finna lösningar på lägsta möjliga nivå. Sjömännen ska emellertid ha rätt att framföra sina klagomål direkt till befälhavaren och, om så bedöms nödvändigt, till utomstående myndigheter.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.5, punkt 2.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 6 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6. Rutiner för klagomål ombord ska innefatta rätt för sjömännen att låta sig biträdas eller representeras under förfarandet, samt skydda mot möjlig bestraffning av sjömän för att de framfört klagomål. Termen ”bestraffning” avser varje motåtgärd från någon person med avseende på en fartygsanställd som framfört ett klagomål och det inte uppenbart gjorts av okynne eller illvilja.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.5, punkt 3.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7. Förutom en kopia av sjömännens anställningsavtal ska alla sjömän få en kopia av de rutiner för klagomål ombord som gäller på fartyget. Detta ska innefatta kontaktinformation för den behöriga myndigheten i flaggstaten och, om det inte är samma, sjömännens bosättningsland, och namnet på en person eller personer ombord på fartyget som på förtrolig grund kan ge sjömännen opartiska råd om deras klagomål och på annat sätt hjälpa dem att följa de klagomålsrutiner som står till förfogande ombord på fartyget.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.5, punkt 4.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 5b – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Rekryteringsansvar

 

1. Utan att det påverkar principen om varje medlemsstats ansvar för sjömännens arbets- och boendeförhållanden på fartyg som för dess flagg, har medlemsstaten också ansvar för att kraven i denna artikel tillämpas vid rekrytering och förmedling av samt socialförsäkringsskydd för sjömän som är dess medborgare eller bor eller har hemvist på dess territorium, i den mån sådant ansvar föreskrivs i denna artikel.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, regel 5,3, punkt 1.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 5b – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Varje medlemsstat ska tillämpa de krav i denna artikel som gäller drift av och rutiner för rekryterings- och förmedlingskontor för sjömän på dess territorium genom ett system för inspektion, övervakning och rättsliga förfaranden för överträdelse av licensiering och andra föreskrifter för driften som ges i punkterna 3 och 4.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A5.3, punkt 1.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 5b – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. Varje medlemsstat som driver offentliga rekryterings- och förmedlingskontor för sjömän ska se till att kontoren drivs på ett välordnat sätt så att sjömännens arbetsrätt enligt direktiv 2009/13/EG skyddas och främjas.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A1.4, punkt 1.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 5b – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4. Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska noga övervaka och kontrollera alla rekryterings- och förmedlingskontor för sjömän på medlemsstatens territorium. Eventuella licenser, certifikat eller liknande tillstånd att driva privata kontor på territoriet ska utfärdas eller förnyas först sedan det verifierats att de berörda rekryterings- och förmedlingskontoren uppfyller kraven i nationella lagar och regler.

Motivering

För överensstämmelse med konventionen om arbete till sjöss, standard A1.4, punkt 6.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5c

 

Översynsklausul

 

Kommissionen ska se till att konventionen från det datum den träder i kraft införlivas i unionslagstiftningen och tillämpas i medlemsstaterna. Kommissionen ska vidta de åtgärder som behövs för detta ändamål.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 5d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5d

 

Rapporter

 

Kommissionen ska vart femte år lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

 

Rapporten ska innehålla en bedömning av medlemsstaternas prestation som flaggstater och förslag till kompletterande åtgärder som krävs för att garantera införlivandet och efterlevnaden av konventionen.

Motivering

Det är mycket viktigt att man främjar införlivandet av konventionen och genomförandet av bestämmelserna för flaggstater. Artikel 9 i direktiv 2009/21/EG föreskriver regelbundna bedömningsrapporter. Man bör också föreskriva regelbundna bedömningsrapporter om genomförandet av detta direktiv.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Föredraganden anser att aspekter avseende flaggstatens kontroller i 2006 års konvention om arbete till sjöss (hädanefter konventionen) på ett mer ingående och uttryckligt sätt bör förankras i EU-rätten. En stor fördel med att införliva konventionen i EU-rätten är att det kommer att ge EU-rätten en mycket kraftfullare verkställighetsmekanism i EU, dvs. genom EU:s överträdelseförfaranden, vilket skulle stärka efterlevnaden ytterligare.

EU:s bestämmelser om flaggstatens kontroller bör i mycket högre grad motsvara vad som specifikt och uttryckligen krävs i konventionen, för att olika tolkningar ska undvikas i medlemsstaterna, vilka skulle kunna leda till illojal konkurrens och social dumpning.

Föredraganden föreslår, i den mån som frågan omfattas av EU:s behörighet, ett tillvägagångssätt som innebär att konventionstexten i största möjliga utsträckning kopieras in i detta direktiv.

Kapitel 5 i konventionen behandlar uppfyllelse och tillämpning och regel 5.1 i detta kapitel har rubriken ”Flaggstatens ansvar”.

De föreslagna ändringarna gäller bl.a. följande:

Allmänna principer, vilka fastställs i konventionens regel, standard och riktlinje 5.1.1, i syfte att se till att varje stat genomför sina skyldigheter med avseende på fartyg som för dess flagg.

Godkännande av erkända organisationer, vilket fastställs i konventionens regel, standard och riktlinje 5.1.2.

Föredraganden anser att artikel 4 i kommissionens förslag bör ändras så att man garanterar att det görs en uttrycklig hänvisning till de mycket specifika bestämmelserna i konventionen, för att garantera att erkända organisationer och deras personal utför sina övervakningsuppgifter på bästa möjliga sätt.

Certifikat för arbete till sjöss och deklarationen om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss, se konventionens regel, standard och riktlinje 5.1.3.

I artikel 3 i kommissionens förslag hänvisas till ”inspektion”, men inte till ”certifiering”, och det bör finnas ett krav på inrättande av ett effektivt system för certifikat. Kommissionens förslag innehåller inte några bestämmelser avseende certifikat för arbete till sjöss, vilket föredraganden föreslår, och föredraganden föreslår att detta ska göras inom EU:s rättsliga befogenhet, eftersom konventionens bestämmelser om certifikat för arbete till sjöss och förklaring om iakttagande av arbetsvillkor till sjöss är avgörande för verkställandet av konventionen.

Inspektion och verkställighet, se konventionens regel, standard och riktlinje 5.1.4.

Med undantag för hänvisningen till ”inspektioner” i artikel 3 i kommissionens förslag finns det inga delar i detta avsnitt medtagna i direktivet. Om konventionens bestämmelser för denna fråga införlivade på EU-nivå skulle det bidra på ett avgörande sätt för att garantera att EU:s medlemsstater korrekt genomför en kraftfull och konsekvent ordning för inspektioner och verkställighet.

Rutiner för klagomål ombord, vilka fastställs i konventionens regel, standard och riktlinje 5.1.5.

I artikel 5 i kommissionens förslag hänvisas visserligen till klagomål men kraven är mycket kortfattade och vissa viktiga aspekter i de aktuella delarna i konventionen är inte medtagna. Viktiga rättigheter och bestämmelser avseende klagomål måste införlivas på ett mer ingående sätt.

Rekryteringsansvar, se konventionens regel, standard och riktlinje 5.3, behövs för att garantera att medlemsstaterna genomför sitt ansvar med avseende på rekrytering och förmedling av och socialförsäkringsskydd för sina sjömän.

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (27.11.2012)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG
(COM(2012)0134 – C7‑0083/2012 – 2012/0065(COD))

Föredragande: Georges Bach

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Detta förslag till direktiv ingår i en mer allmän uppsättning europeiska lagstiftningsåtgärder som införs för att genomföra ett antal standarder i konventionen om arbete till sjöss (nedan kallad konventionen), vilken antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 23 februari 2006 i Genève. För närvarande har 30 länder, vilka representerar mer än 59 % av den globala handelsflottans tonnage, ratificerat konventionen om arbete till sjöss. Därmed uppfylls kravet på 30 ratificerande länder som representerar 33 % av den globala handelsflottans tonnage för att konventionen ska träda i kraft.

Konventionen föreskriver omfattande rättigheter och skydd på arbetsplatsen för världens mer än 1,2 miljoner sjömän. Den omfattar väsentliga frågor som minimikrav för sjömän vid arbete ombord på fartyg (avdelning I av konventionen), anställningsvillkor (avdelning II), logi, rekreationsanläggningar, mat och förplägnad, (avdelning III), hälsoskydd, sjukvård, välfärd och social trygghet (avdelning IV) och efterlevnad och verkställighet (avdelning V) för att säkerställa rimliga arbets- och boendeförhållanden ombord på fartyg, liksom förfaranden för att genomföra dessa bestämmelser.

Konventionen syftar till att upprätta samma spelregler för alla i den världsomspännande sjöfartssektorn genom att ställa upp minimikrav för alla flaggor och sjömän.

EU har redan antagit rådets beslut 2007/431/EG av den 7 juni 2007, vilket ger medlemsstaterna rätt att ratificera konventionen. 16 medlemsstater håller för närvarande på att ratificera konventionen, medan Spanien, Polen, Bulgarien, Luxemburg, Danmark, Lettland, Nederländerna, Sverige och Cypern redan har ratificerat den.

EU har även antagit rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009, om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen, ett avtal som utgör ett utomordentligt resultat av dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

Direktiv 2009/13/EG anpassade unionslagstiftningen efter de relevanta bestämmelserna i konventionen om fastställande av sjömäns rättigheter i avdelningarna I, II, III och IV. De parter på den europeiska arbetsmarknaden som önskade genomföra sina avtal genom rådets beslut på grundval av artikel 155 i EUF-fördraget hade inte befogenheter att i sitt avtal införliva de bestämmelser om verkställighet som ingår i avdelning V i konventionen, och uppmanade kommissionen att vidta åtgärder i detta syfte.

Detta förslag syftar till att göra just detta beträffande flaggstaternas ansvar, med tanke på hur viktig avdelning V i konventionen är för sjömän.

Detta förslag är nära förbundet med förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/16/EG om kontroll av hamnstater, som syftar till att uppnå lika villkor för branschen genom att låta konventionen om arbete till sjöss träda i kraft i alla europeiska hamnar.

2. Förslagets transportaspekter

Detta förslag är i linje med kommissionens vitbok av den 28 mars 2011 om färdplanen för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, där man fastställer en social agenda för sjötransporter.

Förslaget kommer att avsevärt stärka sjötransportaspekten genom att säkra att sjömäns arbetsrättsliga rättigheter enligt konventionen tillgodoses. Det kommer att främja och förbättra sektorns image och skydda EU:s intressen på världsnivå genom att skapa lika villkor över hela världen.

Föredraganden välkomnar förslaget, som syftar till att på EU-nivå förstärka de mycket positiva resultaten av arbetsmarknadsdialogen mellan aktörer inom sjöfartssektorn.

Föredraganden anser att det föreliggande förslaget bör vara mer detaljerat och att det bör stärkas genom att man införlivar stora delar av konventionen i själva förslagstexten.

De föreslagna ändringarna kommer särskilt att skapa en stark ram med riktlinjer för medlemsstater som agerar i sin roll som flaggstater genom att inrätta ett system för effektiva och detaljerade inspektioner för att kontrollera att deras skepp uppfyller kraven i direktiv 2009/13/EG. I samma anda har rutinerna för klagomål och förfarandena för inspektioner och verkställighet stärkts i linje med konventionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Även om direktiv 2009/21/EG styr flaggstatens förpliktelser genom att införliva IMO:s tillsynssystem i unionslagstiftningen och genom att införa kvalitetscertifiering av nationella sjöfartsorganisationer; görs bedömningen att ett separat direktiv som omfattar standarder för arbete till sjöss är lämpligare och att det ger en tydligare bild av de olika ändamålen och åtgärderna,

(10) Även om direktiv 2009/21/EG styr flaggstatens förpliktelser genom att införliva IMO:s tillsynssystem i unionslagstiftningen och genom att införa kvalitetscertifiering av nationella sjöfartsorganisationer; görs bedömningen att ett separat direktiv som omfattar standarder för arbete till sjöss är lämpligare och att det ger en tydligare bild av de olika ändamålen och åtgärderna. Därför bör direktiv 2009/21/EG, vars bestämmelser enbart gäller IMO:s konventioner, inte påverkas av detta direktiv. Under alla förhållanden skulle medlemsstaterna kunna utarbeta, genomföra och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem för de operativa delar av deras sjöfartsförvaltnings flaggstatsrelaterade verksamhet som faller inom detta direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Direktiv 2009/13/EC gäller sjömän ombord på fartyg som för en medlemsstats flagg. Medlemsstaterna bör därför bevaka efterlevnaden av alla bestämmelserna i det direktivet hos fartyg som för deras flagg.

(11) Direktiv 2009/13/EC gäller sjömän ombord på fartyg som för en medlemsstats flagg. Medlemsstaterna bör effektivt uppfylla sina skyldigheter som flaggstater avseende att se till att fartyg som för deras flagg genomför de relevanta delarna av 2006 års konvention, vilka motsvarar delarna i bilagan till direktiv 2009/13/EG. Vid införandet av ett effektivt system för övervakningsmekanismer, inbegripet inspektioner, skulle en medlemsstat kunna godkänna offentliga institutioner eller andra organisationer enligt vad som avses i 2006 års konvention.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Tillämpningen och/eller tolkningen av detta direktiv bör under inga villkor leda till en sänkning av den nuvarande skyddsnivån för arbetstagare enligt unionslagstiftningen.

Motivering

Även om internationella miniminormer är väldigt önskvärda får de inte användas för att försämra den nuvarande skyddsnivån för europeiska sjömän. Detta är särskilt viktigt med tanke på målet att få fler EU-medborgare att välja ett yrke inom sjöfarten.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) certifikat för arbete till sjöss, tillfälligt certifikat för arbete till sjöss och deklaration om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss: de dokument som avses i standard A5.1.3 punkt 9 i 2006 års konvention om arbete till sjöss och som upprättas enligt mallarna i bilaga A5–II till konventionen.

Motivering

Det måste finnas en definition av dessa certifikat, eftersom det kommer att hänvisas till dem i ändringsförslagen till detta direktiv.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övervakning av efterlevnad

Övervakning av efterlevnad och certifiering

Motivering

Certifiering är en viktig del av det system för övervakning av efterlevnad som anges i förslaget.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller fartyg på mindre än 200 bruttotonnage som inte går i internationell sjöfart får medlemsstaterna i samråd med berörda redar- och sjömansorganisationer besluta att, i enlighet med artikel II.6 i 2006 års konvention, anpassa övervakningsmekanismerna, inbegripet inspektionerna, i syfte att beakta de särskilda förhållanden som gäller på dessa fartyg.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Varje medlemsstat ska inrätta ett effektivt system för inspektion och certifiering av arbetsförhållandena till sjöss, i enlighet med reglerna 5.1.3 och 5.1.4 och standarderna A5.1.3 och A5.1.4 i konventionen om arbete till sjöss, för att säkerställa att arbets- och boendeförhållandena för sjömän på fartyg som för medlemsstatens flagg uppfyller, och fortsätter att uppfylla, standarderna i konventionen.

Motivering

Detaljerna angående utfärdande, inspektion och verkställighet av certifikat för arbete till sjöss och deklarationer om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss fastställs i standarderna A5.1.3 och A5.1.4. Därför bör dessa standarder uttryckligen nämnas här.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. När medlemsstaterna inrättar ett effektivt system för inspektion och certifiering av arbetsförhållanden till sjöss får de, när så är lämpligt, utse offentliga institutioner eller andra organisationer (inklusive i andra medlemsstater, om dessa godkänner detta) som de anser vara behöriga och oberoende, för att utföra inspektioner och/eller utfärda certifikat. I samtliga fall ska medlemsstaten ha det fulla ansvaret för inspektionen och certifieringen av de berörda sjömännens arbets- och boendeförhållanden på fartyg som för medlemsstatens flagg.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.1 punkt 3.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Ett certifikat för arbete till sjöss, kompletterat av en deklaration om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss, ska utgöra prima facie-bevis på att fartyget vederbörligen har inspekterats av den medlemsstat vars flagg det för och att kraven i direktiv 2009/13/EG beträffande sjömännens arbets- och boendeförhållanden är uppfyllda i den omfattning som framgår av certifikatet.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.1 punkt 4.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d. Information om systemet i punkt 1a i denna artikel, inklusive den metod som används för att bedöma hur effektivt systemet är, ska ingå i medlemsstaternas rapporter till Internationella arbetsbyrån i enlighet med artikel 22 i denna byrås stadga.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.1 punkt 5.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1e. Varje medlemsstat ska fastställa tydliga mål och standarder för förvaltningen av systemet för inspektion och certifiering, samt lämpliga övergripande förfaranden för utvärderingen av i vilken omfattning dessa mål och standarder uppfylls.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.1 punkt 1.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1f. Varje medlemsstat ska kräva av alla fartyg som för dess flagg att ha en kopia av direktiv 2009/13/EG tillgänglig ombord.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.1 punkt 2.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personal som har som uppgift att övervaka efterlevnaden

 

Erkända organisationer och den personal i dessa organisationer som har som uppgift att övervaka efterlevnaden

Motivering

Detta ändringsförslag inför ett krav, baserat på konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.3 punkt 3, på medlemsstaterna att utföra certifiering.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Inspektion och verkställighet

 

1. Varje medlemsstat ska, genom ett effektivt och samordnat system av regelbundna inspektioner, övervakning och andra kontrollåtgärder, verifiera att fartyg som för dess flagg uppfyller kraven i direktiv 2009/13/EG, såsom de tillämpas i nationella lagar och förordningar.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.4 punkt 1.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån kan bistå medlemsstaterna i deras kontroll av de erkända organisationer som i enlighet med artikel 9 i direktiv 2009/15/EG utför certifieringsuppgifter för medlemsstaternas räkning. Flaggstaternas rättigheter och skyldigheter ska i detta sammanhang inte påverkas.

Motivering

Byrån bistår redan kommissionen i samband med dess kontroll av erkända organisationer. Om byrån även bistår medlemsstaterna i samband med denna uppgift skulle detta skapa effektivitetsvinster och minska pressen på medlemsstaternas budgetar.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Detaljerade krav beträffande det system för inspektion och verkställighet som avses i punkt 1 (ny) i denna artikel anges i punkterna 3–19 (nya) i denna artikel.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.4 punkt 2.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. Varje medlemsstat ska upprätthålla ett system för inspektioner av förhållandena för sjömän på fartyg som för dess flagg, inklusive kontroller av att de åtgärder beträffande arbets- och boendeförhållanden som anges i deklarationen om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss i tillämpliga fall följs, och att kraven i direktiv 2009/13/EG är uppfyllda.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 1.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4. Medlemsstaterna ska utse tillräckligt många kvalificerade inspektörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 3 (ny) i denna artikel. I de fall då erkända organisationer har godkänts för att utföra inspektionerna ska medlemsstaterna kräva att den personal som ska utföra inspektionerna är kvalificerad för detta arbete, och ge dem den rättsliga behörighet som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 2.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att inspektörerna har erforderlig eller önskvärd utbildning, kompetensområde, behörighet, befogenheter, status och oberoende för att kunna utföra denna kontroll och säkerställa den efterlevnad som avses i punkt 3 (ny) i denna artikel.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 3.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 6 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6. För sådana medlemsstater som omfattas av tillämpningen av artikel 3.1a (ny) i detta direktiv ska inspektioner i tillämpliga fall utföras med de mellanrum som krävs enligt standard A5.1.3 i konventionen. För andra medlemsstater får det gå högst tre år mellan inspektionerna.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 4, men skiljer mellan medlemsstater som konventionen tillämpas på (i dessa fall hänvisas till standard A5.1.3 i konventionen) och medlemsstater som den inte tillämpas på.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7. Om en medlemsstat tar emot ett klagomål som den inte betraktar som uppenbart ogrundat eller erhåller bevis för att ett fartyg som för dess flagg inte följer kraven enligt direktiv 2009/13/EG eller för att det förekommer allvarliga brister i genomförandet av åtgärderna i deklarationen om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss, ska medlemsstaten vidta nödvändiga mått och steg för att undersöka frågan och se till att åtgärder vidtas för att avhjälpa de brister som uppenbarats.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 5.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 8 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8. Varje medlemsstat ska fastställa lämpliga regler och se till att de verkställs, i syfte att säkerställa att inspektörer har den ställning och de anställningsvillkor som behövs för att garantera deras oberoende i förhållande till regeringsskifte och otillbörlig påverkan utifrån.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 6.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 9 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9. Inspektörer som har fått klara riktlinjer för de uppgifter som ska utföras och ordentliga meriter ska ges befogenhet

 

a) att gå ombord ett fartyg som för en medlemsstats flagg,

 

b) att utföra alla sådana granskningar, prover eller undersökningar som de kan anse vara nödvändiga för att försäkra sig om att standarderna följs noggrant, och

 

c) att kräva att eventuella brister åtgärdas och, när det finns grund för att tro att brister utgör en allvarlig överträdelse av kraven enligt direktiv 2009/13/EG (inklusive sjömäns rättigheter) eller en betydande fara för sjömännens säkerhet och hälsa, att förbjuda ett fartyg att lämna hamnen till dess att nödvändiga åtgärder har vidtagits.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 7 a–c.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 10 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10. Alla åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 9 c i denna artikel ska kunna överklagas hos en rättslig eller administrativ myndighet.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 8.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 11 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11. Inspektörerna ska själva kunna fatta beslut om att ge råd i stället för att väcka talan eller rekommendera att talan väcks i de fall då man inte har kunnat konstatera några sådana uppenbara överträdelser av kraven enligt direktiv 2009/13/EG som utgör en fara för de berörda sjömännens säkerhet och hälsa och då inga liknande överträdelser har inträffat förut.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 9.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 12 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12. Inspektörerna ska behandla källan till eventuellt missnöje över eller klagomål om en fara eller brist i samband med sjömännens arbets- och boendeförhållanden eller ett brott mot lagar och regler konfidentiellt och inte antyda något för redaren, redarens företrädare eller fartygsoperatören om att inspektionen utfördes till följd av ett sådant missnöje eller klagomål.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 10.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 13 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13. Inspektörerna ska inte ges uppgifter som, till följd av uppgifternas antal eller natur, hindrar en effektiv inspektion eller på något sätt är till nackdel för deras befogenhet eller opartiskhet i deras förbindelser med redare, sjömän eller andra intressenter.

 

De ska särskilt

 

a) förbjudas att ha direkta eller indirekta intressen i en verksamhet som de ska inspektera och

 

b) för att undvika att bli föremål för lämpliga sanktioner eller disciplinära åtgärder, avstå från att, även efter att ha lämnat sin tjänst, avslöja sådana företagshemligheter, konfidentiella arbetsmetoder eller uppgifter som gäller enskilda personer som kan komma till deras kännedom under utövandet av deras tjänst.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 11 a–b.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 14 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

14. Inspektörerna ska lägga fram en rapport om varje inspektion till den behöriga myndigheten i medlemsstaten. En kopia av rapporten på engelska eller på fartygets arbetsspråk ska överlämnas till befälhavaren, och ytterligare en kopia ska sättas upp på fartygets anslagstavla som information till sjömännen och, på begäran, skickas till deras företrädare.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 12.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 15 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat ska föra register över inspektioner av förhållandena för sjömän på fartyg som för medlemsstatens flagg. Den ska offentliggöra en årsrapport om inspektionsverksamheten inom en rimlig tidsperiod som inte överstiger sex månader efter årets utgång.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 13.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 16 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

16. Vid en utredning till följd av en allvarlig incident ska rapporten läggas fram för den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten så snart som detta är praktiskt möjligt, dock inte senare än en månad efter det att utredning har avslutats.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 14.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 17 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

17. När en inspektion utförs eller åtgärder vidtas enligt denna artikel ska man göra alla rimliga ansträngningar för att undvika att ett fartyg hålls kvar eller försenas utan skäl.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 15.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 18 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

18. Kompensation ska betalas ut i enlighet med nationella lagar och förordningar för alla förluster eller skador som har uppstått till följd av ett felaktigt utövande av inspektörernas befogenheter. Bevisbördan ska i samtliga fall ligga hos klaganden.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 16.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 4a – punkt 19 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

19. Lämpliga straff och andra korrigerande åtgärder i samband med överträdelser av kraven enligt direktiv 2009/13/EG (inklusive sjömäns rättigheter) och vid försvårande av inspektörernas arbete ska föreskrivas och effektivt verkställas av alla medlemsstater.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.4 punkt 17.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Inspektion och verkställighet

 

6. Inspektioner ska genomföras med de mellanrum som krävs enligt standard A5.1.3 i 2006 års konvention om arbete till sjöss.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar standard A5.1.4 punkt 4 i konventionen om arbete till sjöss. I kommissionens förslag om ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll görs, vad gäller certifikat för arbete till sjöss och deklarationer om efterlevnad av konventionen om arbete till sjöss, ingen åtskillnad mellan medlemsstater som har ratificerat konventionen och medlemsstater som inte har ratificerat den. Medlemsstaternas skyldighet att genomföra inspektioner kommer med denna formulering att härledas ur EU-rätten.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Rutiner för klagomål ombord

 

1. Varje medlemsstat ska kräva att fartyg som för dess flagg har rutiner ombord för en rättvis, effektiv och snabb behandling av klagomål från sjömän över påstådda överträdelser av kraven i direktiv 2009/13/EG (inklusive sjömäns rättigheter).

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.5 punkt 1.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2. Varje medlemsstat ska förbjuda och beivra varje form av bestraffning av sjömän som lämnar in klagomål.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.5 punkt 2.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3. Föreskrifterna i denna artikel ska inte påverka sjömäns rätt att söka upprättelse genom sådana rättsliga medel som de anser vara lämpliga.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, regel 5.1.5 punkt 3.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 4 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av den större räckvidd som nationella lagar, andra författningar eller kollektivavtal kan ge, får sjömän utnyttja rutinerna ombord för att framföra klagomål i alla fall som påstås utgöra en överträdelse av kraven i direktiv 2009/13/EG (inklusive sjömäns rättigheter).

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.5 punkt 1.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5. Varje medlemsstat ska, för att uppfylla kraven i punkterna 1 (ny)–3 (ny) i denna artikel, säkerställa att det i dess lagar eller förordningar finns lämpliga rutiner för klagomål ombord. Sådana rutiner ska syfta till att finna lösningar på lägsta möjliga nivå. Sjömännen ska emellertid ha rätt att framföra sina klagomål direkt till befälhavaren och, om så bedöms nödvändigt, till behöriga utomstående myndigheter.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.5 punkt 2.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 6 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6. Rutiner för klagomål ombord ska ge sjömän rätt att låta sig biträdas eller representeras under förfarandet, samt skydda mot eventuell bestraffning av sådana sjömän som har framfört klagomål. Termen ”bestraffning” avser varje motåtgärd från någon person med avseende på en fartygsanställd som har framfört ett klagomål och det inte uppenbart gjorts av okynne eller illvilja.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.5 punkt 3.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 5a – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7. Förutom en kopia av sjömännens anställningsavtal ska alla sjömän få en kopia av de rutiner för klagomål ombord som gäller på fartyget. Denna ska innefatta kontaktinformation för den behöriga myndigheten i flaggstaten och, om det inte är samma land, sjömännens bosättningsland, och namnet på den eller de personer ombord på fartyget som på förtrolig grund kan ge sjömännen opartiska råd om deras klagomål och på annat sätt hjälpa dem att följa de klagomålsrutiner som står till deras förfogande ombord på fartyget.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar konventionen om arbete till sjöss, standard A5.1.5 punkt 4.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Rapporter

 

Vart femte år ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.

 

Rapporten ska innehålla en bedömning av medlemsstaternas prestation som flaggstater och, vid behov, förslag till kompletterande åtgärder för ett införlivande av konventionen och för att garantera att den efterlevs.

Motivering

Det är mycket viktigt att man främjar införlivandet av konventionen och bidrar till att säkerställa att bestämmelserna för flaggstater genomförs. Artikel 9 i direktiv 2009/21/EG föreskriver regelbundna bedömningsrapporter. Man bör också föreskriva regelbundna bedömningsrapporter om genomförandet av detta direktiv.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG

Referensnummer

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Yttrande från

Tillkännagivande i kammaren

TRAN

29.3.2012

Föredragande av yttrande

Utnämning

Georges Bach

18.6.2012

Behandling i utskott

9.10.2012

 

 

 

Antagande

27.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Markus Ferber, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss, och om ändring av direktiv 1999/63/EG

Referensnummer

COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD)

Framläggande för parlamentet

23.3.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

29.3.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

29.3.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pervenche Berès

20.4.2012

 

 

 

Behandling i utskott

9.10.2012

6.12.2012

 

 

Antagande

24.1.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov Malinov, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

Ingivande

13.2.2013