Procedure : 2012/2309(INL)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0041/2013

Indgivne tekster :

A7-0041/2013

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 17
CRE 12/03/2013 - 17

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.5
CRE 13/03/2013 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0082

BETÆNKNING     
PDF 214kWORD 427k
25.2.2013
PE 502.178v04-00 A7-0041/2013

om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014

(2012/2309(INI))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordførere: Roberto Gualtieri og Rafał Trzaskowski

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG TIL FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG I
 BILAG II
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014

(2012/2309(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–   der henviser til protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser,

–   der henviser til traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 41, 48 og 74f,

–   der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om Europa-Parlamentets sammensætning(1),

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7‑0041/2013),

A. der henviser til, at artikel 2, stk. 1-2, i protokol nr. 36 udløber ved udgangen af valgperioden 2009-2014;

B.  der henviser til, at Republikken Kroatien forventes at tiltræde Unionen før valget til Europa-Parlamentet i foråret 2014, og at artikel 19, stk. 1, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab udløber ved udgangen af valgperioden 2009-2014;

C. der påpeger, at de demografiske ændringer, som har fundet sted siden sidste valg til Europa-Parlamentet, bør tages i betragtning;

D. der henviser til, at det bør overvejes at indføre et varigt system til fordeling af pladserne i Europa-Parlamentet i forbindelse med en revision af afstemningssystemet i Rådet som led i en samlet reform af Unionens institutioner, der fastlægges på et konvent indkaldt i overensstemmelse med artikel 48, stk. 3, i TEU; der henviser til, at det i denne reform bør anerkendes, at Unionens demokrati i henhold til traktaterne er baseret på, at såvel borgerne som medlemsstaterne er repræsenteret;

E. der henviser til, at fordelingen af pladser i den kommende valgperiode ikke bør være vilkårlig, men i stedet bør være baseret på objektive kriterier, som skal anvendes på en pragmatisk måde, og at der ved fordelingen bør ske en udligning mellem antallet af erhvervede pladser og tabte pladser på en sådan måde, at hver medlemsstat højst mister én plads;

1.  forelægger på grundlag af sin initiativret i henhold til artikel 14, stk. 2, i TEU, Det Europæiske Råd vedføjede forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om fastlæggelse af Europa-Parlamentets sammensætning i valgperioden 2014-2019;

2.  understreger den presserende nødvendighed af at vedtage denne afgørelse, som kræver Parlamentets godkendelse, så snart traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft, således at medlemsstaterne i god tid kan træffe de nødvendige nationale foranstaltninger til tilrettelæggelse af valget til Europa-Parlamentet for perioden 2014-2019;

3.  forpligter sig til snarest at forelægge et forslag til forbedring af de praktiske bestemmelser vedrørende afholdelsen af valget i 2014;

4.  forpligter sig til inden udgangen af 2015 at forelægge et nyt forslag til Det Europæiske Råds afgørelse med henblik på i tilstrækkelig god tid før valgperioden 2019-2024 at fastlægge et varigt og gennemsigtigt system, som vil gøre det muligt fremover, forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, at fordele pladserne mellem medlemsstaterne efter en objektiv metode baseret på princippet om degressiv proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i vedføjede forslag til afgørelse, idet der tages hensyn til en eventuel forøgelse af deres antal og til behørigt dokumenterede demografiske ændringer i deres befolkning, uden at udelukke muligheden for at reservere et antal pladser til medlemmer valgt på transnationale lister;

5.  bemærker, at det nye system til fordeling af pladserne i Europa-Parlamentet bør fastlægges i sammenhæng med en revision af afstemningssystemet i Rådet som led i den nødvendige tilpasning af traktaterne; er besluttet på at fremsætte forslag herom på det næste konvent, der indkaldes i henhold til artikel 48, stk. 3, i TEU;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og det medfølgende forslag til Det Europæiske Råds afgørelse sammen med ovennævnte betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Det Europæiske Råd, Republikken Kroatiens regering og parlament og, til orientering, til Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 132 (betænkning af Lamassoure og Severin).


BILAG TIL FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

Forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning

DET EUROPÆISKE RÅD HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, stk. 2, og

under henvisning til artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser,

under henvisning til Europa-Parlamentets initiativ,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 2, stk. 1-2, i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser udløber ved udgangen af valgperioden 2009-2014.

(2) Artikel 19, stk. 1, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union (TEU), traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab udløber ved udgangen af valgperioden 2009-2014.

(3) Det er nødvendigt at opfylde kravene i artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 36 og dermed at vedtage den afgørelse, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, hurtigst muligt, således at medlemsstaterne får god tid til at træffe de nødvendige nationale foranstaltninger til tilrettelæggelse af valget til Europa-Parlamentet for perioden 2014-2019.

(4) Afgørelsen opfylder de kriterier, der er fastlagt i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, nemlig at antallet af repræsentanter for unionsborgerne ikke må overstige syv hundrede og halvtreds plus formanden, at borgerne skal repræsenteres degressivt proportionalt med en mindstetærskel på seks medlemmer for hver medlemsstat, og at ingen medlemsstat kan tildeles mere end seksoghalvfems pladser.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved anvendelsen af det princip om degressiv proportionalitet, som er fastlagt i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i TEU, gælder følgende principper:

–    ved fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet skal de i traktaten fastsatte minimums- og maksimumstal udnyttes fuldt ud for så nøjagtigt som muligt at afspejle størrelsen af medlemsstaternes respektive befolkninger

–   forholdet mellem de enkelte medlemsstaters indbyggertal og antal pladser inden afrunding til hele tal skal variere i forhold til deres respektive indbyggertal på en sådan måde, at hvert enkelt medlem af Europa-Parlamentet fra en mere folkerig medlemsstat repræsenterer flere borgere end hvert enkelt medlem fra en mindre folkerig medlemsstat, og omvendt, at jo større en medlemsstats befolkning er, jo mere ret har den til et stort antal pladser.

Artikel 2

      Kommissionen (Eurostat) beregner størrelsen af medlemsstaternes befolkning på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og i henhold til en metode fastlagt i en forordning, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtager.

Artikel 3

I overensstemmelse med artikel 1 fastsættes antallet af repræsentanter i Europa-Parlamentet, der vælges i hver enkelt medlemsstat, med virkning fra begyndelsen af valgperioden 2014‑2019 til:

Belgien

21

Bulgarien

17

Den Tjekkiske Republik

21

Danmark

13

Tyskland

96

Estland

6

Irland

11

Grækenland

21

Spanien

54

Frankrig

74

Kroatien

11

Italien

73

Cypern

6

Letland

8

Litauen

11

Luxembourg

6

Ungarn

21

Malta

6

Nederlandene

26

Østrig

18

Polen

51

Portugal

21

Rumænien

32

Slovenien

8

Slovakiet

13

Finland

13

Sverige

20

Det Forenede Kongerige

73

Artikel 4

Denne afgørelse skal revideres i tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af valgperioden 2019-2024 med henblik på at fastlægge et system, som vil gøre det muligt fremover, forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, at fordele pladserne mellem medlemsstaterne efter en objektiv, retfærdig, varig og gennemsigtig metode baseret på princippet om degressiv proportionalitet som beskrevet i artikel 1, idet der tages hensyn til en eventuel ændring af deres antal og til behørigt dokumenterede demografiske ændringer i deres befolkninger samt til afstemningssystemet i Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Det Europæiske Råds vegne

Formand


BEGRUNDELSE

Når Parlamentets næste valgperiode begynder i 2014, vil den nuværende undtagelse fra artikel 14, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Union (TEU) ikke længere være gældende, og Europa-Parlamentet vil bestå af 751 medlemmer (750 plus formanden). Det nuværende antal pladser er 754, hvoraf 736 er til medlemmer, der er valgt i henhold til Nicetraktaten, som var gældende ved valget i 2009, mens 18 er forbeholdt medlemmer, der er udnævnt i henhold til Lissabontraktaten via en ændring af artikel 2 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der indførte en midlertidig undtagelse fra artikel 14, stk. 2, i TEU (som fastsætter, at ingen medlemsstat kan tildeles mere end 96 pladser) for at gøre det muligt at bevare de 99 pladser, der blev tildelt Tyskland ved Nicetraktaten, indtil 2014.

Når Kroatiens tiltrædelsestraktat træder i kraft, vil Kroatien få tildelt 12 pladser i Parlamentet (landet har for tiden 12 observatører), jf. artikel 19, stk. 1, i tiltrædelsesakten, som også indeholder en ændring af artikel 2 i protokol nr. 36, hvilket indebærer en midlertidig forhøjelse af antallet af pladser til 766.

Som følge heraf skal det samlede antal pladser nedskæres med 15 for at bringe det i overensstemmelse med det antal, der er fastsat i traktatens bestemmelser (751). Tre af disse 15 pladser vil nødvendigvis skulle tages fra Tysklands kvote, der vil falde fra 99 pladser til det traktatfæstede maksimum på 96 pladser. De resterende 12 pladser skal findes ved at tage en eller flere pladser fra op til 12 af de 24 medlemsstater (inklusive Kroatien), hvis medlemstal overstiger minimummet på 6 (de medlemsstater, der for tiden har seks pladser, er Malta, Luxembourg, Cypern og Estland). Afgørelsen om fastsættelse af det nye Parlaments sammensætning vil muligvis også skulle sikre omfordeling af pladser på et lidt bredere plan for at tage højde for eventuelle ændringer i medlemsstaternes befolkning og/eller for at forbedre fortolkningen og anvendelsen af traktatens princip om degressiv proportionalitet.

Ifølge artikel 14, stk. 2, i TEU skal det nye Parlaments sammensætning fastlægges ved en afgørelse vedtaget af Det Europæiske Råd med enstemmighed på Europa-Parlamentets initiativ og med dettes godkendelse. Det er således Europa-Parlamentets ansvar at forelægge et forslag for Det Europæiske Råd.

Ordførernes forslag bygger på følgende betragtninger:

Det fastslås i artikel 14, stk. 2, i TEU, at borgernes repræsentation i EP skal være degressivt proportional. Ifølge Lamassoure-Severin-betænkningen skal der ved degressiv proportionalitet forstås følgende: 1) de i traktaten fastsatte minimums- og maksimumstal "skal udnyttes fuldt ud for at sikre, at fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet afviger mindst muligt fra fordelingen af indbyggere mellem medlemsstaterne", 2) jo større et lands befolkning er, jo mere ret har det til et stort antal pladser, og 3) jo større et lands befolkning er, jo flere indbyggere skal hvert af dets medlemmer af Europa-Parlamentet repræsentere. Denne definition fastsætter et generelt princip og ikke et matematisk kriterium. Den kan ikke efterleves fuldt ud for så vidt angår dens regel nr. 2 (som, hvis man tog den bogstaveligt, ville forhindre, at to medlemsstater med forskellige befolkningstal kunne få samme antal pladser). Den kan dog implementeres på forskellige måder og dermed give forskellige resultater. Under alle omstændigheder respekterer den nuværende fordeling af pladser ikke regel nr. 3 for flere medlemsstaters vedkommende, som det fremgår af tabel 1 i bilag I. Vores vigtigste kriterium skal derfor være at overholde princippet om degressiv proportionalitet i størst mulig grad. Men hvilken af de forskellige metoder hertil skal vælges?

Man har ved tidligere omfordelinger af pladser strakt princippet om degressivitet til det yderste og øget ratioen mellem befolkning og pladser betydeligt for større medlemsstaters vedkommende set i forhold til mellemstore stater (se bilag II), og det kan derfor blive nødvendigt at rette op på denne ubalance. Desuden umuliggør den første regel i Lamassoure-Severin-betænkningen (fuld udnyttelse af traktatens minimums- og maksimumstal) en yderligere nedskæring af Tysklands pladser til mindre end loftet på 96, hvilket også ville være politisk kontraproduktivt for Europa-Parlamentet som helhed set i lyset af den tyske forfatningsdomstols velkendte kritiske holdning til princippet om degressiv proportionalitet. Dette udelukker automatisk muligheden for at nedskære antallet af pladser for de store medlemsstater og vil tværtimod logisk set indebære, at i hvert fald nogle af dem får tildelt flere pladser.

Under det sidste konvent foreslog Europa-Parlamentet den såkaldte "fix-prop"-metode, som for nylig er blevet videreudviklet under betegnelsen Cambridge-kompromiset og går ud på følgende: først tildeles alle medlemsstater seks pladser, og dernæst fordeles de resterende pladser forholdsmæssigt mellem dem (se bilag I, tabel 4). Fix-prop-metoden er den mest "proportionale" metode, som samtidig respekterer princippet om degressiv proportionalitet, og den vil i høj grad dæmpe kritikken fra den tyske forfatningsdomstol (navnlig hvis den kombineres med en traktatrevision, der afskaffer loftet på 96 pladser). En indførelse heraf ville imidlertid også medføre en traumatisk omfordeling af pladser med store tab for mellemstore og små medlemsstater og enorme gevinster for de større stater. Desuden ville den, uden en afskaffelse af loftet på 96 pladser, indebære diskrimination af Tyskland blandt de store medlemsstater og en voldsom forøgelse af forskellen mellem Frankrig og Tyskland for så vidt angår ratioen mellem befolkning og pladser.

Blandt de forskellige matematiske formler, som kan benyttes til at implementere princippet om degressiv proportionalitet(1), er den "parabolske" metode en af de mest degressive (se bilag I, tabel 3). Denne model kunne på længere sigt anvendes som benchmark i mangel af en traktatændring, men den indebærer også en så omfattende omfordeling af pladser, at det vil være politisk uholdbart at indføre den på én gang.

Ordførerne foreslår derfor en pragmatisk løsning baseret på et andet kriterium, hvor man minimerer medlemsstaternes tab af pladser og samtidig i størst muligt omfang respekterer den degressive proportionalitet ud fra devisen "ingen vinder, og ingen taber mere end én" (se bilag I, tabel 1). Denne pragmatiske løsning kan gennemføres i to trin. Det første trin (se bilag I, tabel 2) består i en omfordeling, som er i fuld overensstemmelse med de tre regler for degressiv proportionalitet, samtidig med at den indebærer den mindst mulige ændring af antallet af pladser. Den medfører, at 13 medlemsstater mister pladser, hvoraf to (Ungarn og Litauen) mister 3, seks (Rumænien, Grækenland, Belgien, Portugal, Den Tjekkiske Republik og Letland) mister 2, og fem (Sverige, Bulgarien, Irland, Kroatien og Slovenien) mister 1. Derimod får Frankrig 4 ekstra pladser, Det Forenede Kongerige og Spanien får 3 og Italien 1. Det andet trin består i en politisk modregning af antallet af vundne pladser (11) med antallet af tabte pladser, der overstiger én (10). Den overskydende vundne plads gives til Slovenien (der beholder sine 8 pladser) som det mindste af de lande, der mistede pladser i trin 1. Resultatet er den ovennævnte "minimering af tab", hvor kun tolv medlemsstater hver mister 1, medens ingen får ekstra pladser. Naturligvis er et sådant "afkald på gevinst" ikke helt i overensstemmelse med regel nr. 3 for degressiv proportionalitet, men har en klar politisk logik. Desuden er denne løsning i langt bedre overensstemmelse med den degressive proportionalitet end nogen anden model baseret på devisen "ingen vinder, og ingen taber mere end én" (f.eks. en metode med at tage 1 plads fra hver af de 12 "vindere" fra den seneste omfordeling).

Det er ordførernes opfattelse, at den foreslåede løsning under de nuværende omstændigheder og i lyset af den gældende beslutningsprocedure på dette område er den, som vil have de bedste chancer for at opnå flertal i Parlamentet og enstemmighed i Rådet, samtidig med den degressive proportionalitet respekteres mest muligt.

Et nyt forsøg på at nå frem til en mere permanent ordning baseret på objektive kriterier, som kan accepteres af alle interessehavere, kan gøres gennem et nyt initiativ fra Parlamentet i god tid inden det følgende valg i 2019. Sideløbende hermed kunne man indføre en mere hensigtsmæssig metode til beregning af vælgerskaren i de enkelte medlemsstater via en specifik forordning vedtaget gennem den almindelige lovgivningsprocedure.

Bilag:

I.    Tabeller, der beskriver virkningerne af de forskellige beregningsmetoder

II.   Historisk baggrund

(1)

En nærmere analyse og beskrivelse af de forskellige matematiske formler kan findes i særudgaven af "Mathematic social sciences", 63 (2012), s. 65-191, se navnlig tabel 2 på s. 100.


BILAG I

TABEL 1: PRAGMATISK LØSNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning*

Pladser (nuværende fordeling)

Ratio bef./pladser

Pladser (ny fordeling)

Difference

Ratio bef./pladser (ny fordeling)

Tyskland

81843743

99

826704

96

minus 3

852539

Frankrig

65397912

74

883756

74

 

883756

Det Forenede Kongerige

62989550

73

862871

73

 

862871

Italien

60820764

73

833161

73

 

833161

Spanien

46196276

54

855487

54

 

855487

Polen

38538447

51

755656

51

 

755656

Rumænien

21355849

33

647147

32

minus 1

667370

Nederlandene

16730348

26

643475

26

 

643475

Grækenland

11290935

22

513224

21

minus 1

537664

Belgien

11041266

22

501876

21

minus 1

525775

Portugal

10541840

22

479175

21

minus 1

501992

Den Tjekkiske Republik

10505445

22

477520

21

minus 1

500259

Ungarn

9957731

22

452624

21

minus 1

474178

Sverige

9482855

20

474143

19

minus 1

499098

Østrig

8443018

19

444369

19

 

444369

Bulgarien

7327224

18

407068

17

minus 1

431013

Danmark

5580516

13

429270

13

 

429270

Slovakiet

5404322

13

415717

13

 

415717

Finland

5401267

13

415482

13

 

415482

Irland

4582769

12

381897

11

minus 1

416615

Kroatien

4398150

12

366513

11

minus 1

399832

Litauen

3007758

12

250647

11

minus 1

273433

Slovenien

2055496

8

256937

8

 

256937

Letland

2041763

9

226863

8

minus 1

255220

Estland

1339662

6

223277

6

 

223277

Cypern

862011

6

143669

6

 

143669

Luxembourg

524853

6

87476

6

 

87476

Malta

416110

6

69352

6

 

69352

I ALT

 

766

 

751

 

 

* pr. 1. januar 2012

TABEL 2: PRAGMATISK LØSNING - de to trin

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning*

Pladser (trin 1)

Difference

Ratio bef./pladser (trin 1)

Pladser (trin 2)

Difference

Ratio bef./pladser (trin 2)

Tyskland

81843743

96

minus 3

852539

96

minus 3

852539

Frankrig

65397912

78

plus 4

838435

74

 

883756

Det Forenede Kongerige

62989550

76

plus 3

828810

73

 

862871

Italien

60820764

74

plus 1

821902

73

 

833161

Spanien

46196276

57

plus 3

810461

54

 

855487

Polen

38538447

51

 

755656

51

 

755656

Rumænien

21355849

31

minus 2

688898

32

minus 1

667370

Nederlandene

16730348

26

 

643475

26

 

643475

Grækenland

11290935

20

minus 2

564547

21

minus 1

537664

Belgien

11041266

20

minus 2

552063

21

minus 1

525775

Portugal

10541840

20

minus 2

527092

21

minus 1

501992

Den Tjekkiske Republik

10505445

20

minus 2

525272

21

minus 1

500259

Ungarn

9957731

19

minus 3

524091

21

minus 1

474178

Sverige

9482855

19

minus 1

499098

19

minus 1

499098

Østrig

8443018

19

 

444369

19

 

444369

Bulgarien

7327224

17

minus 1

431013

17

minus 1

431013

Danmark

5580516

13

 

429270

13

 

429270

Slovakiet

5404322

13

 

415717

13

 

415717

Finland

5401267

13

 

415482

13

 

415482

Irland

4582769

11

minus 1

416615

11

minus 1

416615

Kroatien

4398150

11

minus 1

399832

11

minus 1

399832

Litauen

3007758

9

minus 3

334195

11

minus 1

273433

Slovenien

2055496

7

minus 1

293642

8

 

256937

Letland

2041763

7

minus 2

291680

8

minus 1

255220

Estland

1339662

6

 

223277

6

 

223277

Cypern

862011

6

 

143669

6

 

143669

Luxembourg

524853

6

 

87476

6

 

87476

Malta

416110

6

 

69352

6

 

69352

I ALT

 

751

 

 

751

 

 

* pr. 1. januar 2012

TABEL 3: PARABOLSK FORMEL

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning*

Pladser

Difference

Ratio bef./pladser

Tyskland

81843743

96

minus 3

852539

Frankrig

65397912

80

plus 6

817474

Det Forenede Kongerige

62989550

78

plus 5

807558

Italien

60820764

75

plus 2

810944

Spanien

46196276

60

plus 6

769938

Polen

38538447

51

 

755656

Rumænien

21355849

32

minus 1

667370

Nederlandene

16730348

26

 

643475

Grækenland

11290935

20

minus 2

564547

Belgien

11041266

19

minus 3

581119

Portugal

10541840

19

minus 3

554834

Den Tjekkiske Republik

10505445

19

minus 3

552918

Ungarn

9957731

18

minus 4

553207

Sverige

9482855

17

minus 3

557815

Østrig

8443018

16

minus 3

527689

Bulgarien

7327224

15

minus 3

488482

Danmark

5580516

13

 

429270

Slovakiet

5404322

12

minus 1

450360

Finland

5401267

12

minus 1

450106

Irland

4582769

11

minus 1

416615

Kroatien

4398150

11

minus 1

399832

Litauen

3007758

9

minus 3

334195

Slovenien

2055496

8

 

256937

Letland

2041763

8

minus 1

255220

Estland

1339662

7

plus 1

191380

Cypern

862011

7

plus 1

123144

Luxembourg

524853

6

 

87476

Malta

416110

6

 

69352

I ALT

 

751

 

 

* pr. 1. januar 2012

TABEL 4: FIX-PROP - CAMBRIDGE-KOMPROMISET

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning*

Pladser

Difference

Ratio bef./pladser

Tyskland

81751602

96

minus 3

851579

Frankrig

65048412

83

plus 9

783716

Det Forenede Kongerige

62435709

80

plus 7

780446

Italien

60626442

78

plus 5

777262

Spanien

46152926

61

plus 7

756605

Polen

38200037

51

 

749020

Rumænien

21413815

31

minus 2

690768

Nederlandene

16655799

25

minus 1

666232

Grækenland

11309885

19

minus 3

595257

Belgien

10951665

18

minus 4

608426

Portugal

10636979

18

minus 4

590943

Den Tjekkiske Republik

10532770

18

minus 4

585154

Ungarn

9985722

17

minus 5

587395

Sverige

9415570

17

minus 3

553857

Østrig

8404252

16

minus 3

525266

Bulgarien

7504868

15

minus 3

500325

Danmark

5560628

12

minus 1

463386

Slovakiet

5435273

12

minus 1

452939

Finland

5375276

12

minus 1

447940

Irland

4480858

11

minus 1

407351

Kroatien

4412137

11

minus 1

401103

Litauen

3244601

9

minus 3

360511

Slovenien

2229641

8

minus 1

278705

Letland

2050189

8

 

256274

Estland

1340194

7

plus 1

191456

Cypern

804435

6

 

134073

Luxembourg

511840

6

 

85307

Malta

417617

6

 

69603

I ALT

 

751

 

 

 

 

 

 

 

* baseret på befolkningstal fra 2011.


BILAG II

TABEL 1: 1979

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning

Pladser

Ratio bef./pladser

Tyskland

61 321 663

81

757058

Frankrig

53 481 073

81

660260

Det Forenede Kongerige

56 209 039

81

693939

Italien

56 247 017

81

694408

Nederlandene

13 985 526

25

559421

Belgien

9 841 654

24

410069

Danmark

5 111 537

16

319471

Irland

3 354 700

15

223647

Luxembourg

362 261

6

60377

I ALT

 

410

 

TABEL 2: 1986

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning

Pladser

Ratio bef./pladser

Tyskland

61 020 474

81

753339

Frankrig

55 411 238

81

684089

Det Forenede Kongerige

56 618 895

81

698999

Italien

56 597 823

81

698739

Spanien

38 484 642

60

641411

Nederlandene

14 529 430

25

581177

Portugal

10 030 621

24

417943

Grækenland

9 949 100

24

414546

Belgien

9 858 895

24

410787

Danmark

5 116 273

16

319767

Irland

3 534 117

15

235608

Luxembourg

367 210

6

61202

I ALT

 

518

 

TABEL 3: 1995

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning

Pladser

Ratio bef./pladser

Tyskland

81538603

99

823622

Frankrig

59315139

87

681783

Det Forenede Kongerige

57943472

87

666017

Italien

56844408

87

653384

Spanien

39343100

64

614736

Nederlandene

15424122

31

497552

Grækenland

10595074

25

423803

Belgien

10130574

25

405223

Portugal

10017571

25

400703

Sverige

8816381

22

400745

Østrig

7943489

21

378261

Danmark

5215718

16

325982

Finland

5098754

16

318672

Irland

3597617

15

239841

Luxembourg

405650

6

67608

I ALT

 

626

 

TABEL 4: 2004

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning

Pladser

Ratio bef./pladser

Tyskland

81751602

99

825774

Frankrig

65048412

78

833954

Det Forenede Kongerige

62435709

78

800458

Italien

60626442

78

777262

Spanien

46152926

54

854684

Polen

38200037

54

707408

Nederlandene

16655799

27

616881

Grækenland

11309885

24

471245

Belgien

10951665

24

456319

Portugal

10636979

24

443207

Den Tjekkiske Republik

10532770

24

438865

Ungarn

9985722

24

416072

Sverige

9415570

19

495556

Østrig

8404252

18

466903

Danmark

5560628

14

397188

Slovakiet

5435273

14

388234

Finland

5375276

14

383948

Irland

4480858

13

344681

Litauen

3244601

13

249585

Letland

2229641

9

247738

Slovenien

2050189

7

292884

Estland

1340194

6

223366

Cypern

804435

6

134073

Luxembourg

511840

6

85307

Malta

417617

5

83523

I ALT

 

732

 

TABEL 5: 2009

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning

Pladser

Ratio bef./pladser

Tyskland

82002356

99

828307

Frankrig

64350226

72

893753

Det Forenede Kongerige

60045068

72

833959

Italien

61595091

72

855487

Spanien

45828172

50

916563

Polen

38135876

50

762718

Rumænien

21498616

33

651473

Nederlandene

16485787

25

659431

Grækenland

10753080

22

488776

Belgien

11260402

22

511836

Portugal

10627250

22

483057

Den Tjekkiske Republik

10467542

22

475797

Ungarn

10030975

22

455953

Sverige

9256347

18

514242

Østrig

8355260

17

491486

Bulgarien

7606551

17

447444

Danmark

5511451

13

423958

Slovakiet

5326314

13

409716

Finland

5412254

13

416327

Irland

4450030

12

370836

Litauen

3349872

12

279156

Letland

2261294

8

282662

Slovenien

2032362

7

290337

Estland

493500

6

82250

Cypern

1340415

6

223403

Luxembourg

796875

6

132813

Malta

413609

5

82722

I ALT

 

736

 

TABEL 6: 2009 + 18 EKSTRA MEP'ER

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsstater

Befolkning

Pladser

Difference

Ratio bef./pladser

Tyskland

82002356

99

 

828307

Frankrig

64350226

74

plus 2

869598

Det Forenede Kongerige

60045068

73

plus 1

822535

Italien

61595091

73

plus 1

843768

Spanien

45828172

54

plus 4

848670

Polen

38135876

51

plus 1

747762

Rumænien

21498616

33

 

651473

Nederlandene

16485787

26

 

634069

Grækenland

10753080

22

plus 1

488776

Belgien

11260402

22

 

511836

Portugal

10627250

22

 

483057

Den Tjekkiske Republik

10467542

22

 

475797

Ungarn

10030975

22

 

455953

Sverige

9256347

20

plus 2

462817

Østrig

8355260

19

plus 2

439751

Bulgarien

7606551

18

plus 1

422586

Danmark

5511451

13

 

423958

Slovakiet

5326314

13

 

409716

Finland

5412254

13

 

416327

Irland

4450030

12

 

370836

Litauen

3349872

12

 

279156

Letland

2261294

9

plus 1

251255

Slovenien

2032362

8

plus 1

254045

Estland

493500

6

 

82250

Cypern

1340415

6

 

223403

Luxembourg

796875

6

 

132813

Malta

413609

6

plus 1

68935

I ALT

 

754

 

 


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

19.2.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Evelyn Regner, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Csaba Őry

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik