JELENTÉS az Európai Parlament összetételéről tekintettel a 2014-es választásokra

21.2.2013 - (2012/2309(INI))

Alkotmányügyi Bizottság
Előadó: Roberto Gualtieri és Rafał Trzaskowski


Eljárás : 2012/2309(INL)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0041/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0041/2013
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlament összetételéről tekintettel a 2014-es választásokra

(2012/2309(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 14. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyvre,

–   tekintettel a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 41., 48. és 74f. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló 2007. október 11-i állásfoglalására[1],

–   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0041/2013),

A. mivel a 36. jegyzőkönyv 2. cikkének (1) és (2) bekezdése a 2009–2014-es parlamenti ciklus végén hatályát veszti;

B.  mivel a Horvát Köztársaság Uniós csatlakozása 2014 tavaszán sorra kerülő európai parlamenti választások előtt esedékes, és mivel a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány 19. cikkének (1) bekezdése a 2009–2014-es parlamenti ciklus végével hatályát veszti;

C. mivel tekintetbe kell venni a legutóbbi európai parlamenti választások óta lezajlott demográfiai változásokat;

D. mivel az Európai Parlamenti képviselői helyek elosztását szolgáló rendszer létrehozását a Tanács szavazási rendszerének felülvizsgálatával együtt kell mérlegelni, az uniós intézmények azon általános reformjának keretében, amelyet az EUSZ 48. cikke (3) bekezdésének megfelelően összehívott konvent határoz meg, és mivel egy ilyen reformnak tekintetbe kell vennie, hogy a Szerződések szerint az Unió demokráciájának alapja mind a polgárok, mind a tagállamok képviselete;

E. mivel a következő parlamenti ciklus képviselői helyeinek kiosztása nem történhet önkényes módon, hanem objektív, pragmatikus módon alkalmazott feltételek alapján kell zajlania, és mivel a kiosztás során úgy kell kompenzálni a nyert helyeket a vesztett helyekből, hogy minden tagállam legfeljebb egy képviselői helyet veszítsen;

1.  benyújtja az Európai Tanács részére a mellékelt, az Európai Parlament 2014–2019-es jogalkotási ciklus alatti összetételének meghatározására irányuló európai tanácsi határozatra irányuló javaslatot, az EUSZ 14. cikkének (2) bekezdésében foglalt kezdeményezési joga alapján;

2.  hangsúlyozza, hogy a határozatot – amelyhez szükséges az egyetértése – sürgősen el kell fogadni, amint hatályba lép a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződés, annak érdekében, hogy a tagállamok kellő időben meghozhassák hazai intézkedéseiket a 2014–2019-es európai parlamenti ciklus választásainak megszervezésére;

3.  elkötelezi magát, hogy rövidesen javaslatot nyújt be a 2014-es választások szervezése gyakorlati vonatkozásainak javításáról;

4.  vállalja, hogy 2015 végéig új európai tanácsi határozatra irányuló javaslatot nyújt be, egy olyan hosszú távú és átlátható rendszernek a 2019–2024-es parlamenti ciklus kezdete előtt kellő időben történő létrehozása céljából, amely a jövőben minden európai parlamenti választás előtt lehetővé tenné a képviselői helyek elosztását a tagállamok között, objektív módon, a mellékelt határozatra irányuló javaslat 1. cikkében meghatározott csökkenő arányosság elve alapján, figyelembe véve a tagállamok számának esetleges növekedését, valamint a körültekintően megállapított demográfiai változásokat, nem kizárva a helyek fenntartásának lehetőségét a transznacionális listán megválasztott képviselők számára;

5.  megjegyzi, hogy az Európai Parlament képviselõi helyeit kiosztó új rendszer létrehozását össze kell kötni a Tanács szavazási rendszerének felülvizsgálatával, a Szerzõdések szükségszerû felülvizsgálatának keretében; úgy dönt, hogy javaslatokat tesz ennek megvalósítása érdekében az EUSZ 48. cikke (3) bekezdésének értelmében összehívott következõ konventen;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást és a mellékelt európai tanácsi határozatra irányuló javaslatot, Alkotmányügyi Bizottságának említett jelentésével együtt az Európai Tanácsnak, a Horvát Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  • [1]  HL C 227. E, 2008.9.4., 132. o., (Lamassoure-Severin jelentés)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE

Európai tanácsi határozatra irányuló javaslat az Európai Parlament összetételének megállapításáról

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 2. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1) Az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 2. cikkének (1) és (2) bekezdése a 2009–2014-es parlamenti ciklus végén hatályukat veszti.

(2) A Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány 19. cikkének (1) bekezdése a 2009–2014-es parlamenti ciklus végén hatályát veszti.

(3) Szükséges késlekedés nélkül eleget tenni a 36. jegyzőkönyv 2. cikke (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, vagyis elfogadni az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt határozatot, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy kellő időben meghozzák a szükséges hazai intézkedéseket az Európai Parlament 2014–2019-es ciklusára vonatkozó választások megtartására.

(4) E határozat megfelel az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott feltételeknek, vagyis az Unió polgárait képviselők összlétszáma nem haladhatja meg a hétszázötven képviselőt, az elnököt nem számolva, e képviseletnek továbbá meg kell felelnie a csökkenõ arányosság elvének, tagállamonként legalább hat képviselői hely biztosítása mellett, de egyetlen tagállam sem juthat kilencvenhatnál több képviselői helyhez,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A csökkenő arányosság elvének az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt elvét alkalmazva, a következő elvek kerülnek alkalmazásra:

–    az európai parlamenti helyek számszerű elosztásának teljes mértékben fel kell használnia a Szerződésben meghatározott alsó és felső határértékeket annak érdekében, hogy a lehető legjobban tükrözze az egyes tagállamok népességének számát;

–   az egyes tagállamok népessége és képviselői helyeinek száma közötti arány az egész számra kerekítés előtt az adott tagállam népessége tekintetében annak függvényében változik, hogy egy népesebb tagállam parlamenti képviselője több polgárt képvisel, mint egy kevésbé népes tagállam képviselője, és fordítva, minél népesebb egy tagállam, annál nagyobb a jogosultsága a képviselői helyek nagy számára;

2. cikk

      A tagállamok teljes népességét a Bizottság (az Eurostat) számítja ki a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján, egy európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott módszernek megfelelően.

3. cikk

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma a 2014–2019-es parlamenti ciklus elejétől kezdődő hatállyal:

Belgium

21

Bulgária

17

Cseh Köztársaság

21

Dánia

13

Németország

96

Észtország

6

Írország

11

Görögország

21

Spanyolország

54

Franciaország

74

Horvátország

11

Olaszország

73

Ciprus

6

Lettország

8

Litvánia

11

Luxemburg

6

Magyarország

21

Málta

6

Hollandia

26

Ausztria

18

Lengyelország

51

Portugália

21

Románia

32

Szlovénia

8

Szlovákia

13

Finnország

13

Svédország

20

Egyesült Királyság

73

4. cikk

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül kell vizsgálni egy olyan rendszer létrehozása céljából, amely segítségével a jövőben minden egyes európai parlamenti választás előtt igazságos, időtálló és átlátható módon oszthatók el a képviselői helyek a tagállamok között, az 1. cikkben meghatározott csökkenő arányosság elve alapján, figyelembe véve a tagállamok számának esetleges változását, a körültekintően megállapított demográfiai változásokat, valamint a Tanács szavazási rendszerét.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt ...

az Európai Tanács részéről

az elnök

INDOKOLÁS

A következő, 2014-ben kezdődő parlamenti ciklus kezdetétõl az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkének (2) bekezdésétől való eltérés hatályát veszti, és az Európai Parlament 751 tagból áll majd (750 és az elnök). Az európai parlamenti képviselői helyek száma jelenleg 754: ebből 736 a 2009-es választásokkor érvényben lévő Nizzai Szerződésnek megfelelően megválasztott képviselő, további 18 a Lisszaboni Szerződésnek megfelelően kinevezett képviselő, az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 2. cikkének módosítása révén, amely egyúttal rendelkezik az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkének (2) bekezdésétől (amely szerint egy tagállam sem rendelkezhet 96-nál több képviselõi hellyel) való ideiglenes eltérésről, 2014-ig lehetővé téve Németország számára a Nizzai Szerződés szerinti 99 képviselői hely megtartását.

Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépésével 12 helyet biztosítanak Horvátország számára (amely jelenleg 12 megfigyelőt delegál a Parlamentbe), a csatlakozási okmány 19. cikke (1) bekezdésének értelmében, amely továbbá módosítja a 36. jegyzőkönyv 2. cikkét, amelynek eredményeképp az Európai Parlament képviselői helyeinek száma ideiglenesen 766-ra nő.

Ebből következően a képviselői helyek számát 15-tel csökkenteni kell, hogy megfeleljen a Szerződés rendelkezéseiben megszabott számnak (751). A tizenöt hely közül hármat szükségszerűen Németország kvótájából kell levonni, amely így 99-ről a Szerződésben meghatározott 96 fős határértékre csökken. A további 12 helyet azon 24 tagállam (Horvátországot beleértve) közül legfeljebb 12 tagállam 1 vagy több képviselői helyének megszüntetése révén kell felszabadítani, amelyek a Szerződésben előírt minimális 6 képviselői helynél többel rendelkeznek (a 6 képviselői hellyel rendelkező országok jelenleg: Málta, Luxemburg, Ciprus és Észtország). Szükségessé válhat, hogy az új Európai Parlament összetételéről rendelkező határozat a képviselői helyek nagyobb léptékű újraelosztásáról rendelkezzen, tekintetbe véve a tagállamok népességének bármilyen változását és/vagy hatékonyabban értelmezve és végrehajtva a Szerződésbe foglalt csökkenő arányosság elvét.

Az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Parlament összetételét az Európai Tanács, az Európai Parlament kezdeményezésére és vele egyetértésben, egyhangúlag elfogadott határozatban határozza meg. Ezért a Parlament feladata egy javaslat benyújtása az Európai Tanács részére.

Az előadók által benyújtott javaslat a következő megfontolásokon alapszik:

Az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkének (2) bekezdése szerint a polgárok képviseletének arányosan csökkenő módon kell megvalósulnia. A Lamassoure-Severin jelentés szerint a csökkenő arányosság a következőket jelenti: 1) a szerződésben meghatározott alsó és felső határértékeket „teljes mértékben fel kell használni annak érdekében, hogy az európai parlamenti helyek számszerű elosztása a lehető legközelebb legyen a tagállamok népességének megoszlásához”; 2) „minél nagyobb egy tagállam népessége, a tagállam annál inkább jogosult nagyszámú európai parlamenti helyre”; végül 3) „minél nagyobb egy tagállam népessége, annál nagyobb számú lakosát képviseli egy-egy európai képviselője.” Ez a meghatározás egy általános elvet határoz meg, nem pedig matematikai kritériumot. Nem lehet teljes mértékben megfelelni neki, ami a második elvet illeti (amely szó szerint véve nem tenné lehetővé, hogy két különböző népességgel rendelkező országnak ugyanannyi képviselői helye legyen). Megvalósításának módjai azonban különbözőek lehetnek, és nem csak egyetlen megoldás következik belőle. Mindenesetre a parlamenti helyek jelenlegi elosztása több tagállam esetében nem felel meg a harmadik elvnek, ahogy az I. melléklet 1. táblázata mutatja. Ezért az első kritériumunk a csökkenő arányosság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartása lesz. De melyiket válasszuk a megvalósítás különböző módjai közül?

A korábbi újraelosztások a végső határig mentek a csökkenő arányosság elvének alkalmazása terén, jelentősen növelve a népesség/képviselői helyek arányt a nagyobb tagállamok esetében a közepes méretû tagállamokhoz képest (lásd a II. mellékletet), ami felveti e tendencia kiegyensúlyozásának szükségességét. Ezen túlmenően a Lamassoure-Severin jelentés első számú elve (a Szerződés által kijelölt határok teljes kihasználása) nem teszi lehetõvé, hogy a német képviselői helyek száma a 96-os küszöb alá csökkenjen, amely politikai szempontból előnytelen lenne az egész Európai Parlament számára, tekintettel a német alkotmánybíróság jól ismert kritikus álláspontjára a csökkenő arányossággal szemben. Ez automatikusan kizárja a nagyobb tagállamok képviselői helyei számának csökkentését, ellenkezőleg, logikusan a képviselői helyeik számának növekedéséhez vezet, legalábbis néhányuk esetében.

A legutóbbi konventen az Európai Parlament az úgynevezett „fix-arányos” módszert javasolta, amely nemrég került kidolgozásra cambridge-i kompromisszum néven: minden tagállam számára hat parlamenti hely kerül kiosztásra, és a fennmaradó helyeket az arányosság elve szerint osztják fel (lásd az I. melléklet 4. táblázatát). A „fix-arányos” elv a csökkenő arányosság elvét tiszteletben tartó „legarányosabb” mechanizmus, és lényegesen csökkentené a német alkotmánybíróság kritikáját (különösen a Szerződés felülvizsgálatával együtt, amely eltörölné a képviselői helyek 96-os felső határát). Megvalósítása azonban a képviselői helyek fájdalmas újraelosztásához vezetne, amely során a közepes méretû és kisebb államok súlyos veszteségeket szenvednének, míg a nagyobb tagállamok jelentős növekedéshez jutnának. Továbbá a 96 helyes felső határ eltörlésének hiányában hátrányos megkülönböztetés érné Németországot a nagy tagállamok között, a német népesség/képviselői helyek arány meredek emelkedéséhez vezetve Franciaországhoz képest.

A csökkenő arányosság elvét megvalósító különböző lehetséges matematikai képletek közül[1] a „parabolikus” módszer az egyik leginkább csökkenő mértékű (lásd az I. melléklet 3. táblázatát). Ez lehetne a hosszú távú viszonyítási eszköz a Szerződés megváltoztatása nélkül, ám ez a modell túl nagy mértékű újraelosztást eredményez, így politikailag nem kivitelezhető egyetlen lépésben.

Az elõadók ezért pragmatikus megoldást javasolnak, amely másféle feltételen alapszik, mégpedig a tagállamok képviselői helyeinek csökkenése minimalizálásán, ugyanakkor a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartva a csökkenő arányosság elvét, a „senki se nyer és senki se veszít egynél többet” elv alapján (lásd az I. melléklet 1. táblázatát). Ez a pragmatikus megoldás kétlépcsős megközelítéssel valósítható meg. Az első lépés (lásd az I. melléklet 2. táblázatát) a csökkenő arányosság három elvét teljes mértékben követő újraelosztás, egyúttal a képviselői helyek lehető legkevesebb változásával jár. 13 tagállam esetében eredményezi a képviselői helyek számának csökkenését, amelyek közül kettő (Magyarország és Litvánia) 3-3 helyet veszít, hat (Románia, Görögország, Belgium, Portugália, a Cseh Köztársaság és Lettország) egyenként két helyet és öt (Svédország, Bulgária, Írország, Horvátország és Szlovénia) egyet-egyet. Másrészről Franciaország 4 helyet nyerne, az Egyesült Királyság és Spanyolország hármat, Olaszország pedig egyet. A második lépés a nyert képviselői helyek (11 hely) és az egynél nagyobb helyveszteségek (10 hely) közti kompenzációból áll. A pótlólagos nyert képviselői hely Szlovéniáé (amely megtartja 8 képviselői helyét), mint az első lépés vesztesei közti legkisebb országé. Az eredmény a fent említett „veszteségminimalizálás”, amely során tizenkét tagállam veszít 1-1- helyet, és semelyik tagállam sem jut több helyhez. Természetesen ez a „lemondás a nyereségről” azt jelenti, hogy a csökkenő arányosság harmadik elve nem valósul meg maradéktalanul, ám ennek az eredménynek egyértelmű a politikai logikája. Ez a megoldás továbbá sokkal inkább tiszteletben tartja a csökkenő arányosság elvét, mint a „senki se nyer és senki se veszít egynél többet” modellre alapozott bármelyik másik módszer (például 12 szék elvétele a legutóbbi újraelosztás 12 „nyertesétől”).

Az előadók úgy vélik, hogy a jelen körülmények között és a terület jelenlegi döntéshozási folyamatának alapján a javasolt megoldás a leginkább esélyes arra, hogy többséget érjen el a Parlamentben és egyhangú támogatást a Tanácsban, egyúttal a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartja a csökkenő arányosság elvét.

A minden érdekelt által elfogadott, objektívebb kritériumokon alapuló, állandóbb rendszer megteremtésére egy új parlamenti kezdeményezés tehetne kísérletet, kellő időben a soron következő, 2019-es választások előtt. Ezzel párhuzamosan ki lehetne dolgozni a tagállami szinten figyelembe veendő választói népesség számításának megfelelőbb módszerét is egy erre vonatkozó, a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően elfogadandó rendelet keretében.

Mellékletek:

I.    A különböző számítási módszerek hatásait bemutató táblázatok

II.   Történeti háttér

  • [1]  A különböző matematikai képletek elemzését és leírását lásd a „Mathematic social sciences” különkiadásában, 63. (2012), 65–191. o., különösen a 100. oldal 2. táblázatát.

I. MELLÉKLET

1. TÁBLÁZAT: PRAGMATIKUS MEGOLDÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség*

Parlamenti helyek (jelenlegi elosztás)

Népesség/parlamenti helyek aránya

Parlamenti helyek (új elosztás)

Különbség

népesség/parlamenti helyek aránya (új elosztás)

Németország

81843743

99

826704

96

mínusz 3

852539

Franciaország

65397912

74

883756

74

 

883756

Egyesült Királyság

62989550

73

862871

73

 

862871

Olaszország

60820764

73

833161

73

 

833161

Spanyolország

46196276

54

855487

54

 

855487

Lengyelország

38538447

51

755656

51

 

755656

Románia

21355849

33

647147

32

mínusz 1

667370

Hollandia

16730348

26

643475

26

 

643475

Görögország

11290935

22

513224

21

mínusz 1

537664

Belgium

11041266

22

501876

21

mínusz 1

525775

Portugália

10541840

22

479175

21

mínusz 1

501992

Cseh Köztársaság

10505445

22

477520

21

mínusz 1

500259

Magyarország

9957731

22

452624

21

mínusz 1

474178

Svédország

9482855

20

474143

19

mínusz 1

499098

Ausztria

8443018

19

444369

19

 

444369

Bulgária

7327224

18

407068

17

mínusz 1

431013

Dánia

5580516

13

429270

13

 

429270

Szlovákia

5404322

13

415717

13

 

415717

Finnország

5401267

13

415482

13

 

415482

Írország

4582769

12

381897

11

mínusz 1

416615

Horvátország

4398150

12

366513

11

mínusz 1

399832

Litvánia

3007758

12

250647

11

mínusz 1

273433

Szlovénia

2055496

8

256937

8

 

256937

Lettország

2041763

9

226863

8

mínusz 1

255220

Észtország

1339662

6

223277

6

 

223277

Ciprus

862011

6

143669

6

 

143669

Luxemburg

524853

6

87476

6

 

87476

Málta

416110

6

69352

6

 

69352

ÖSSZESEN

 

766

 

751

 

 

* 2012. január 1-jén.

2. TÁBLÁZAT: PRAGMATIKUS MEGOLDÁS – a két lépés

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség*

Parlamenti helyek (1. lépés)

Különbség

Népesség/parlamenti helyek aránya (1. lépés)

Parlamenti helyek (2. lépés)

Különbség

Népesség/parlamenti helyek aránya (2. lépés)

Németország

81843743

96

mínusz 3

852539

96

mínusz 3

852539

Franciaország

65397912

78

plusz 4

838435

74

 

883756

Egyesült Királyság

62989550

76

plusz 3

828810

73

 

862871

Olaszország

60820764

74

plusz 1

821902

73

 

833161

Spanyolország

46196276

57

plusz 3

810461

54

 

855487

Lengyelország

38538447

51

 

755656

51

 

755656

Románia

21355849

31

mínusz 2

688898

32

mínusz 1

667370

Hollandia

16730348

26

 

643475

26

 

643475

Görögország

11290935

20

mínusz 2

564547

21

mínusz 1

537664

Belgium

11041266

20

mínusz 2

552063

21

mínusz 1

525775

Portugália

10541840

20

mínusz 2

527092

21

mínusz 1

501992

Cseh Köztársaság

10505445

20

mínusz 2

525272

21

mínusz 1

500259

Magyarország

9957731

19

mínusz 3

524091

21

mínusz 1

474178

Svédország

9482855

19

mínusz 1

499098

19

mínusz 1

499098

Ausztria

8443018

19

 

444369

19

 

444369

Bulgária

7327224

17

mínusz 1

431013

17

mínusz 1

431013

Dánia

5580516

13

 

429270

13

 

429270

Szlovákia

5404322

13

 

415717

13

 

415717

Finnország

5401267

13

 

415482

13

 

415482

Írország

4582769

11

mínusz 1

416615

11

mínusz 1

416615

Horvátország

4398150

11

mínusz 1

399832

11

mínusz 1

399832

Litvánia

3007758

9

mínusz 3

334195

11

mínusz 1

273433

Szlovénia

2055496

7

mínusz 1

293642

8

 

256937

Lettország

2041763

7

mínusz 2

291680

8

mínusz 1

255220

Észtország

1339662

6

 

223277

6

 

223277

Ciprus

862011

6

 

143669

6

 

143669

Luxemburg

524853

6

 

87476

6

 

87476

Málta

416110

6

 

69352

6

 

69352

ÖSSZESEN

 

751

 

 

751

 

 

* 2012. január 1-jétől.

3. TÁBLÁZAT: PARABOLIKUS KÉPLET

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség*

Parlamenti helyek

Különbség

Népesség/parlamenti helyek arány

Németország

81843743

96

mínusz 3

852539

Franciaország

65397912

80

plusz 6

817474

Egyesült Királyság

62989550

78

plusz 5

807558

Olaszország

60820764

75

plusz 2

810944

Spanyolország

46196276

60

plusz 6

769938

Lengyelország

38538447

51

 

755656

Románia

21355849

32

mínusz 1

667370

Hollandia

16730348

26

 

643475

Görögország

11290935

20

mínusz 2

564547

Belgium

11041266

19

mínusz 3

581119

Portugália

10541840

19

mínusz 3

554834

Cseh Köztársaság

10505445

19

mínusz 3

552918

Magyarország

9957731

18

mínusz 4

553207

Svédország

9482855

17

mínusz 3

557815

Ausztria

8443018

16

mínusz 3

527689

Bulgária

7327224

15

mínusz 3

488482

Dánia

5580516

13

 

429270

Szlovákia

5404322

12

mínusz 1

450360

Finnország

5401267

12

mínusz 1

450106

Írország

4582769

11

mínusz 1

416615

Horvátország

4398150

11

mínusz 1

399832

Litvánia

3007758

9

mínusz 3

334195

Szlovénia

2055496

8

 

256937

Lettország

2041763

8

mínusz 1

255220

Észtország

1339662

7

plusz 1

191380

Ciprus

862011

7

plusz 1

123144

Luxemburg

524853

6

 

87476

Málta

416110

6

 

69352

ÖSSZESEN

 

751

 

 

* 2012. január 1-jétől.

4. TÁBLÁZAT: FIX–ARÁNYOS – CAMBRIDGE-I KOMPROMISSZUM

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség*

Parlamenti helyek

Különbség

Népesség/parlamenti helyek arány

Németország

81751602

96

mínusz 3

851579

Franciaország

65048412

83

plusz 9

783716

Egyesült Királyság

62435709

80

plusz 7

780446

Olaszország

60626442

78

plusz 5

777262

Spanyolország

46152926

61

plusz 7

756605

Lengyelország

38200037

51

 

749020

Románia

21413815

31

mínusz 2

690768

Hollandia

16655799

25

mínusz 1

666232

Görögország

11309885

19

mínusz 3

595257

Belgium

10951665

18

mínusz 4

608426

Portugália

10636979

18

mínusz 4

590943

Cseh Köztársaság

10532770

18

mínusz 4

585154

Magyarország

9985722

17

mínusz 5

587395

Svédország

9415570

17

mínusz 3

553857

Ausztria

8404252

16

mínusz 3

525266

Bulgária

7504868

15

mínusz 3

500325

Dánia

5560628

12

mínusz 1

463386

Szlovákia

5435273

12

mínusz 1

452939

Finnország

5375276

12

mínusz 1

447940

Írország

4480858

11

mínusz 1

407351

Horvátország

4412137

11

mínusz 1

401103

Litvánia

3244601

9

mínusz 3

360511

Szlovénia

2229641

8

mínusz 1

278705

Lettország

2050189

8

 

256274

Észtország

1340194

7

plusz 1

191456

Ciprus

804435

6

 

134073

Luxemburg

511840

6

 

85307

Málta

417617

6

 

69603

ÖSSZESEN

 

751

 

 

 

 

 

 

 

*a számítások 2011-es népességi adatokon alapulnak

II. MELLÉKLET

1. TÁBLÁZAT: 1979

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség

Parlamenti helyek

Népesség/parlamenti helyek arány

Németország

61.321.663

81

757058

Franciaország

53.481.073

81

660260

Egyesült Királyság

56.209.039

81

693939

Olaszország

56.247.017

81

694408

Hollandia

13.985.526

25

559421

Belgium

9.841.654

24

410069

Dánia

5.111.537

16

319471

Írország

3.354.700

15

223647

Luxemburg

362.261

6

60377

ÖSSZESEN

 

410

 

2. TÁBLÁZAT: 1986

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség

Parlamenti helyek

Népesség/parlamenti helyek arány

Németország

61.020.474

81

753339

Franciaország

55.411.238

81

684089

Egyesült Királyság

56.618.895

81

698999

Olaszország

56.597.823

81

698739

Spanyolország

38.484.642

60

641411

Hollandia

14.529.430

25

581177

Portugália

10.030.621

24

417943

Görögország

9.949.100

24

414546

Belgium

9.858.895

24

410787

Dánia

5.116.273

16

319767

Írország

3.534.117

15

235608

Luxemburg

367.210

6

61202

ÖSSZESEN

 

518

 

3. TÁBLÁZAT: 1995

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség

Parlamenti helyek

Népesség/parlamenti helyek arány

Németország

81538603

99

823622

Franciaország

59315139

87

681783

Egyesült Királyság

57943472

87

666017

Olaszország

56844408

87

653384

Spanyolország

39343100

64

614736

Hollandia

15424122

31

497552

Görögország

10595074

25

423803

Belgium

10130574

25

405223

Portugália

10017571

25

400703

Svédország

8816381

22

400745

Ausztria

7943489

21

378261

Dánia

5215718

16

325982

Finnország

5098754

16

318672

Írország

3597617

15

239841

Luxemburg

405650

6

67608

ÖSSZESEN

 

626

 

4. TÁBLÁZAT: 2004

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség

Parlamenti helyek

Népesség/parlamenti helyek arány

Németország

81751602

99

825774

Franciaország

65048412

78

833954

Egyesült Királyság

62435709

78

800458

Olaszország

60626442

78

777262

Spanyolország

46152926

54

854684

Lengyelország

38200037

54

707408

Hollandia

16655799

27

616881

Görögország

11309885

24

471245

Belgium

10951665

24

456319

Portugália

10636979

24

443207

Cseh Köztársaság

10532770

24

438865

Magyarország

9985722

24

416072

Svédország

9415570

19

495556

Ausztria

8404252

18

466903

Dánia

5560628

14

397188

Szlovákia

5435273

14

388234

Finnország

5375276

14

383948

Írország

4480858

13

344681

Litvánia

3244601

13

249585

Lettország

2229641

9

247738

Szlovénia

2050189

7

292884

Észtország

1340194

6

223366

Ciprus

804435

6

134073

Luxemburg

511840

6

85307

Málta

417617

5

83523

ÖSSZESEN

 

732

 

5. TÁBLÁZAT: 2009

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség

Parlamenti helyek

Népesség/parlamenti helyek arány

Németország

82002356

99

828307

Franciaország

64350226

72

893753

Egyesült Királyság

60045068

72

833959

Olaszország

61595091

72

855487

Spanyolország

45828172

50

916563

Lengyelország

38135876

50

762718

Románia

21498616

33

651473

Hollandia

16485787

25

659431

Görögország

10753080

22

488776

Belgium

11260402

22

511836

Portugália

10627250

22

483057

Cseh Köztársaság

10467542

22

475797

Magyarország

10030975

22

455953

Svédország

9256347

18

514242

Ausztria

8355260

17

491486

Bulgária

7606551

17

447444

Dánia

5511451

13

423958

Szlovákia

5326314

13

409716

Finnország

5412254

13

416327

Írország

4450030

12

370836

Litvánia

3349872

12

279156

Lettország

2261294

8

282662

Szlovénia

2032362

7

290337

Észtország

493500

6

82250

Ciprus

1340415

6

223403

Luxemburg

796875

6

132813

Málta

413609

5

82722

ÖSSZESEN

 

736

 

6. TÁBLÁZAT: 2009 + 18 képviselő

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagállamok

Népesség

Parlamenti helyek

Különbség

Népesség/parlamenti helyek arány

Németország

82002356

99

 

828307

Franciaország

64350226

74

plusz 2

869598

Egyesült Királyság

60045068

73

plusz 1

822535

Olaszország

61595091

73

plusz 1

843768

Spanyolország

45828172

54

plusz 4

848670

Lengyelország

38135876

51

plusz 1

747762

Románia

21498616

33

 

651473

Hollandia

16485787

26

 

634069

Görögország

10753080

22

plusz 1

488776

Belgium

11260402

22

 

511836

Portugália

10627250

22

 

483057

Cseh Köztársaság

10467542

22

 

475797

Magyarország

10030975

22

 

455953

Svédország

9256347

20

plusz 2

462817

Ausztria

8355260

19

plusz 2

439751

Bulgária

7606551

18

plusz 1

422586

Dánia

5511451

13

 

423958

Szlovákia

5326314

13

 

409716

Finnország

5412254

13

 

416327

Írország

4450030

12

 

370836

Litvánia

3349872

12

 

279156

Lettország

2261294

9

plusz 1

251255

Szlovénia

2032362

8

plusz 1

254045

Észtország

493500

6

 

82250

Ciprus

1340415

6

 

223403

Luxemburg

796875

6

 

132813

Málta

413609

6

plusz 1

68935

ÖSSZESEN

 

754

 

 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

19.2.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Evelyn Regner, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Csaba Őry