RAPPORT dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal‑2014

  25.2.2013 - (2012/2309(INI))

  Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
  Rapporteurs: Roberto Gualtieri u Rafał Trzaskowski


  Proċedura : 2012/2309(INL)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A7-0041/2013

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014

  (2012/2309(INI))

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

  –   wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 36 dwar id-dispożizzjonijiet transitorji,

  –   wara li kkunsidra t-Trattat rigward l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja fl-Unjoni Ewropea,

  –   wara li kkunsidra l-Artikoli 41, 48 u 74f tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Ottubru 2007 dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew[1],

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0041/2013),

  A. billi l-Artikolu 2(1) u (2) tal-Protokoll Nru 36 se jiskadi fl-aħħar tal-leġislatura 2009-2014,

  B.  billi r-Repubblika tal-Kroazja hi mistennija taderixxi mal-Unjoni qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li huma mistennija li jsiru fir-rebbiegħa tal-2014, u billi l-Artikolu 19(1) tal-Att rigward il-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika se jiskadi fl-aħħar tal-leġislatura 2009-2014,

  C. billi l-bidliet demografiċi li seħħew sa mill-aħħar elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għandhom jiġu kkunsidrati,

  D. billi t-twaqqif ta' sistema sostenibbli għat-tqassim ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew għandu jiġi kkunsidrat flimkien ma' reviżjoni tas-sistema ta' votazzjoni fil-Kunsill bħala parti minn riforma ġenerali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni li għandha tiġi definita f'Konvenzjoni, konvokata skont l-Artikolu 48(3) TUE, u billi tali riforma għandha tirrikonoxxi li, skont it-Trattati, il-bażi għad-demokrazija tal-Unjoni hi r-rappreżentanza kemm taċ-ċittadini kif ukoll tal-Istati Membri;

  E. billi t-tqassim ta' siġġijiet għal-leġislatura li jmiss ma għandux ikun arbitrarju iżda minflok għandu jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi li għandhom jiġu applikati b'mod prammatiku u billi tali tqassim għandu jikkumpensa għal gwadann fin-numru ta' siġġijiet permezz ta' telf b'tali mod li t-telf ikun limitat għal massimu ta' siġġu wieħed għal kull Stat Membru;

  1.  Iressaq lill-Kunsill Ewropew il-proposta għal deċiżjoni annessa tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew għal-leġislatura 2014‑2019, abbażi tad-dritt ta' inizjattiva tiegħu stabbilit fl-Artikolu 14(2) tat-TUE;

  2.  Jenfasizza l-bżonn urġenti li dik id-deċiżjoni tiġi adottata, li jirrikjedi l-approvazzjoni tiegħu, hekk kif it-Trattat rigward l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea tidħol fis-seħħ, biex ikun possibbli li l-Istati Membri japprovaw, fi żmien utli, id-dispożizzjonijiet interni meħtieġa għall-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għal-leġislatura 20014-2019;

  3.  Jimpenja ruħu li fi żmien qasir iressaq proposta bl-għan li ttejjeb l-arranġamenti prattiċi biex isiru l-elezzjonijiet fl-2014;

  4.  Jintrabat li jressaq, qabel l-aħħar tas-sena 2015, proposta għal deċiżjoni ġdida tal-Kunsill Ewropew bl-għan li tiġi stabbilita, kemm jista' jkun qabel il-bidu tal-leġislatura 2019-2024, sistema sostenibbli u trasparenti li fil-futur, qabel kull elezzjoni għall-Parlament Ewropew, tippermetti li s-siġġijiet jitqassmu bejn l-Istati Membri b'mod oġġettiv, abbażi tal-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva kif stabbilit fl-Artikolu 1 tal-proposta għal deċiżjoni annessa, b'kunsiderazzjoni xierqa taż-żieda eventwali tan-numru tagħhom u tal-andamenti demografiċi fil-popolazzjonijiet tagħhom, u mingħajr ma tiġi eskluża l-possibilità li jiġu riservati numru ta' siġġijiet għall-membri eletti fuq listi transnazzjonali;

  5.  Josserva li s-sistema l-ġdida tat-tqassim ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew għandha tiġi stabbilita flimkien ma' reviżjoni tas-sistema tal-votazzjoni fil-Kunsill bħala parti mir-reviżjoni neċessarja tat-Trattati; jiddetermina li jagħmel proposti għal dan il-għan fil-Konvenzjoni li jmiss li għandha tiġi konvokata skont l-Artikolu 48(3) tat-TUE;

  6.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni u l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew fl-anness mehmuż, flimkien mar-rapport imsemmi tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali tiegħu, lill-Kunsill Ewropew u lill-gvern u l-parlament tar-Repubblika tal-Kroazja, u, għall-informazzjoni, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

  • [1]  ĠU C 227 E, 4.9.2008, p. 132 (Rapport Lamassoure-Severin).

  ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

  Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew

  IL-KUNSILL EWROPEW,

  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-Artikolu 14(2) tiegħu,

  wara li kkunsidra l-Artikolu 2(3) tal-Protokoll Nru 36 dwar id-dispożizzjonijiet transitorji,

  wara li kkunsidra l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew,

  wara li kkunsidra l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew,

  Billi:

  (1) L-Artikolu 2(1) u (2) tal-Protokoll Nru 36 dwar id-dispożizzjonijiet transitorji se jiskadu sal-aħħar leġislatura 2009-2014,

  (2) L-Artikolu 19(1) tal-Att li jikkonċerna l-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika se jiskadi sal-aħħar tal-leġislatura 2009-2014.

  (3) Huwa neċessarju li jkun hemm konformità mingħajr dewmien mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(3) tal-Protokoll Nru 36 u għalhekk li tiġi adottata d-deċiżjoni prevista fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jadottatw il-miżuri interni neċessarji fi żmien xieraq biex isiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għal-leġislatura 2009-2014;

  (4) Din id-Deċiżjoni hi konformi mal-kriterji stabbiliti fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, partikolarment li n-numru tar-rappreżentanti taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jisboqx is-seba' mija u ħamsin, inkluż il-President, liema rappreżentanza għandha tkun proporzjonalment digressiva, b'limitu ta' sitt membri għal kull Stat Membru u l-ebda Stat Membru ma għandu jiġi allokat iktar minn sitta u disgħin siġġu,

  ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

  Artikolu 1

  Fl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva stabbilita fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 14(2) tat-TUE, il-prinċipji li ġejjin għandhom jiġu rispettati:

  –    l-allokazzjoni ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew għandha tuża b'mod sħiħ in-numru minimu u massimu stabbilit mit-Trattat biex jirrifletti kemm jista' jkun possibbli d-daqs tal-popolazzjonijiet rispettivi tal-Istati Membri;

  –   il-proporzjon bejn il-popolazzjoni u n-numru ta' siġġijiet ta' kull Stat Membru qabel ma n-numru deċimali jitqarreb lejn numru sħiħ għandu jvarja skont il-popolazzjoni rispettiva tagħhom b'tali mod li kull Membru tal-Parlament Ewropew minn Stat Membru b'popolazzjoni akbar jirrappreżenta iktar ċittadini minn kull Membru ta' Stat Membru b'popolazzjoni żgħira u, bil-maqlub, ikbar ma tkun il-popolazzjoni ta' Stat Membru, akbar ikun id-dritt tiegħu għal numru akbar ta' siġġijiet;

  Artikolu 2

        Il-popolazzjoni totali tal-Istati Membri għandha tiġi kkalkolata mill-Kummissjoni (Eurostat) abbażi tad-data pprovduta mill-Istati Membri, skont il-metodu stabbilit permezz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

  Artikolu 3

  Skont l-Artikolu 1, in-numru ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew eletti f'kull Stat Membru għaldaqstant huwa stabbilit kif ġej, b'effett mill-bidu tal-leġisatura 2014-2019:

  Belġju

  21

  Bulgarija

  17

  Repubblika Ċeka

  21

  Danimarka

  13

  Ġermanja

  96

  Estonja

  6

  Irlanda

  11

  Ġreċja

  21

  Spanja

  54

  Franza

  74

  Kroazja

  11

  Italja

  73

  Ċipru

  6

  Latvja

  8

  Litwanja

  11

  Lussemburgu

  6

  Ungerija

  21

  Malta

  6

  Pajjiżi Baxxi

  26

  Awstrija

  18

  Polonja

  51

  Portugall

  21

  Rumanija

  32

  Slovenja

  8

  Slovakkja

  13

  Finlandja

  13

  Svezja

  20

  Renju Unit

  73

  Artikolu 4

  Din id-deċiżjoni għandha tkun riveduta fi żmien biżżejjed qabel il-bidu tal-leġislatura 2019-2024 bil-għan li tiġi stabbilita sistema li fil-ġejjieni tagħmilha possibbli, qabel kull elezzjoni ġdida tal-Parlament Ewropew, li jiġu allokati s-siġġijiet bejn l-Istati Membri b'mod oġġettiv, ġust, dejjiemi u trasparenti, abbażi tal-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva kif stabbilit fl-Artikolu 1, b'kunsiderazzjoni xierqa ta' kwalunkwe bidla fin-numru tagħhom u tal-andamenti demografiċi fil-popolazzjonijiet tagħhom, kif stabbilit b'mod xieraq, kif ukoll b'kunisderazzjoni tas-sistema ta' votazzjoni fil-Kunsill.

  Artikolu 5

  Din id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

  Magħmul fi ...

  Għall-Kunsill Ewropew

  Il-President

  .

  NOTA SPJEGATTIVA

  Meta tibda l-leġislatura l-ġdida fl-2014, id-deroga attwali mill-Artikolu 14(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) se tiskadi u l-Parlament Ewropew se jkun magħmul minn 751 Membru (750, u l-President). In-numru attwali ta' siġġijiet hu 754: 736, għal Membri eletti skont it-Trattat ta' Nizza, li kien fis-seħħ fiż-żmien tal-elezzjonijiet tal-2009; flimkien ma' 18 għal Membri maħtura skont it-Trattat ta' Lisbona permezz tal-emenda tal-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 36 dwar id-dispożizzjonijiet transitorji, li stabbiliet deroga temporanja għall-Artikolu 14(2) tat-TUE (li jispeċifika li l-ebda Stat Membru ma għandu jiġi allokat aktar minn 96 siġġu) biex tippermetti il-permanenza sal-2014 tad-99 siġġu allokati għall-Ġermanja skont it-Trattat ta' Nizza.

  Meta t-trattat ta' adeżjoni tagħha jidħol fi-seħħ, il-Kroazja se tkun allokata 12-il siġġu fil-Parlament (attwalment għandha 12-il osservatur), skont l-Artikolu 19(1) tal-Att ta' Adeżjoni, li jemenda wkoll l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 36, u dan jirriżulta f'żieda temporanja fin-numru totali ta' siġġijiet għal 766.

  B'konsegwenza ta' dan, ikun hemm bżonn li n-numru totali ta' siġġijiet jonqos bi 15 sabiex ikun konformi man-numru stabbilit mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat (751). Hemm bżonn li tlieta minn dawn il-15 jitneħħew mill-kwota tal-Ġermanja, li minn 99 se tinżel għal-limitu tat-Trattat ta' 96. Hemm bżonn li jinstabu t-12 l-oħrajn billi jitnaqqas siġġu jew aktar minn massimu ta' 12 mill-24 Stat Membru (inkluża l-Kroazja) li għandhom aktar mill-minimu tal-limitu tat-Trattat ta' 6 siġġijiet (l-Istati Membri b'6 siġġijiet attwalment huma:Malta, il-Lussemburgu, Ċipru u l-Estonja) Id-deċiżjoni li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament il-ġdid hemm mnejn li jkollha bżonn ukoll tistabbilixxi ridistribuzzjoni usa' ta' siġġijiet biex tqis kwalunkwe bidla fil-popolazzjonijiet tal-Istati Membri u/jew biex ittejjeb l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva tat-Trattat.

  Skont l-Artikolu 14(2) tat-TUE, il-kompożizzjoni tal-Parlament il-ġdid trid tiġi stabbilita minn deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew adottata b'mod unanimu fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew u bl-approvazzjoni tiegħu. Għaldaqstant il-Parlament għandu r-responsabbiltà li jressaq proposta lill-Kunsill Ewropew.

  Il-proposta mressqa mir-rapporteurs hija bbażata fuq il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin.

  L-Artikolu 14(2) tat-TUE jiddikjara li r-rappreżentanza taċ-ċittadini fil-PE trid tkun digressivament proporzjonali. Skont ir-rapport Lamassoure-Severin, proporzjonalità digressiva tfisser dan li ġej: (1) in-numru minimu u massimu stabbilit mit-Trattat 'għandu jkun użat b'mod sħiħ, biex ikun żgurat li l-allokazzjoni ta' siġġijiet tal-Parlament Ewropew tirrifletti kemm jista' jkun possibbli l-firxa ta' popolazzjonijiet tal-Istati Membri'; (2) 'ikbar ma tkun il-popolazzjoni ta' pajjiż, akbar ikun id-dritt tiegħu għal numru akbar ta' siġġijiet'; u (3) 'ikbar ma tkun il-popolazzjoni ta' pajjiż, ikbar ikun in-numru ta' abitanti li kull Membru Parlamentari Ewropew jirrappreżenta'. Din id-definizzjoni tistabbilixxi prinċipju ġenerali u mhux kriterju matematiku. Ma tistax tiġi rispettata b'mod sħiħ fir-rigward tat-tieni prinċipju (li, jekk jitqies b'mod letterali, ma jippermettix li żewġ Stati Membri b'popolazzjoni differenti jkollhom l-istess numru ta' siġġijiet). Madankollu, jista' jiġi implimentat b'modi differenti u ma jwassalx għal riżultat uniku. Fi kwalunkwe każ, l-arranġamenti tal-allokazzjoni attwali ta' siġġijiet għal uħud mill-Istati Membri mhumiex jirrispettaw it-tielet prinċipju, hekk kif jidher fit-Tabella 1 tal-Anness I. Għaldaqstant, l-ewwel kriterju tagħna għandu jkun li kemm jista' jkun nirrispettaw il-proporzjonalità digressiva. Iżda liema wieħed mill-metodi differenti għandu jintgħażel?

  Riallokazzjonijiet preċedenti ta' siġġijiet waslu sal-limitu tad-digressività tad-distribuzzjoni ta' siġġijiet, b'hekk il-proporzjoni ta' bejn il-popolazzjoni u s-siġġijiet żdied b'mod konsiderevoli għal Stati Membri akbar meta mqabbla ma' dawk ta' daqs medju (ara l-Anness II), u dan jindika l-bżonn għal indirizzar mill-ġdid ta' din it-tendenza. Barra minn hekk, l-ewwel prinċipju tar-rapport Lamassoure-Severin (li jsir użu sħiħ tal-limiti stabbiliti mit-Trattat) jagħmilha impossibbli li jkun hemm tnaqqis ulterjuri fin-numru ta' siġġijiet allokati għall-Ġermanja taħt il-limitu ta' 96, li jkun politikament kontroproduċenti għall-Parlament Ewropew kollu, minħabba l-opinjoni kritika magħrufa tajjeb tal-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża fir-rigward tal-proporzjonalità digressiva. Dan awtomatikament jeskludi kwalunkwe tnaqqis fin-numru ta' siġġijiet għal Stati Membri kbar, u min-naħa l-oħra jwassal loġikament għal żieda, tal-anqas għal uħud minnhom.

  Fl-aħħar Konvenzjoni, il-Parlament Ewropew ippropona l-metodu 'proporzjoni fissa (fix-prop)', li ġie żviluppat dan l-aħħar taħt l-isem 'kompromess ta' Cambridge': sitt siġġijiet jiġu allokati għall-Istati Membri kollha, u l-oħrajn jitqassmu fuq bażi ta' proporzjonalità (ara l-Anness I, Tabella 4). Bħala l-aktar mekkaniżmu 'proporzjonali' li jirrispetta l-proporzjonalità digressiva, il-'proporzjoni fissa (fix-prop)' jista' jnaqqas b'mod konsiderevoli l-kritika tal-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża (b'mod speċjali jekk ikkombinat ma' reviżjoni tat-Trattat li tabolixxi l-ogħla limitu ta' 96). Madankollu, l-implimentazzjoni tiegħu tista' tagħti bidu għal riallokazzjoni trawmatika ta' siġġijiet, b'telf kbir għal Stati Membri ta' daqs medju u żgħar u żidiet akbar għall-pajjiżi l-kbar. Barra minn hekk, in-nuqqas ta' abolizzjoni tal-ogħla limitu ta' 96 jista' jiddiskrimina kontra l-Ġermanja fost l-Istati Membri l-kbar, filwaqt li jintroduċi żieda kbira tal-proporzjoni bejn il-popolazzjoni u s-siġġijiet bejn Franza u l-Ġermanja.

  Fost il-formuli matematiċi varji possibbli għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva[1], il-metodu 'paraboliku' huwa wieħed mill-aktar digressivi (ara l-Anness I, Tabella 3). Jista' jkun, fuq medda itwal ta’ żmien, li dan il-metodu jintuża bħala parametru fin-nuqqas ta' bidla tat-trattat, iżda r-ridistribuzzjoni kkontemplata f'dan il-mudell tkun drastika wisq biex tkun politikament sostenibbli f'fażi unika.

  Għaldaqstant ir-rapporteurs jipproponu soluzzjoni prammatika, ibbażata fuq kriterju differenti, notevolment li jitnaqqas it-telf ta' siġġijiet minn Stati Membri, filwaqt li fl-istess ħin tiġi rispettata kemm jista' jkun il-proporzjonalità digressiva, skont il-prinċipju li 'ħadd ma jiggwadanja, ħadd ma jitlef aktar minn wieħed' (ara l-Anness I, Tabella 1). Din is-soluzzjoni prammatika tista' tinkiseb b'approċċ ta' żewġ fażijiet. L-ewwel fażi (ara l-Anness I, Tabella 2) hija riallokazzjoni kompletament konformi mat-tliet prinċipji ta' proporzjonalità digressiva u, fl-istess ħin, tinvolvi l-inqas bidla possibbli fin-numru ta' siġġijiet. Dan jirriżulta f'telf ta' siġġijiet għal 13-il Stat Membru, u tnejn jitilfu 3 siġġijiet (l-Ungerija u l-Litwanja), sitta jitilfu 2 (ir-Rumanija, il-Greċja, il-Belġju, il-Portugall, ir-Repubblika Ċeka u l-Latvja), u ħamsa jitilfu wieħed (l-Isvezja, il-Bulgarija, l-Irlanda, il-Kroazja u s-Slovenja). Min-naħa l-oħra, Franza tikseb 4 siġġijiet, ir-Renju Unit u Spanja 3 u l-Italja 1. It-tieni fażi tikkonsisti fil-kumpens politiku bejn il-gwadann (11-il siġġu) u t-telf ta' aktar minn siġġu wieħed (10 siġġijiet). Is-siġġu addizzjonali miżmum jiġi allokat għas-Slovenja (li għalhekk iżżomm it-8 siġġijiet tagħha) bħala l-iżgħar pajjiż fost it-telliefa fl-ewwel fażi. Ir-riżultat huwa l-"minimizzazzjoni tat-telf" imsemmi hawn fuq, bi tnax il-Stat Membru biss jitilfu wieħed kull wieħed u l-ebda Stat Membru ma jkollu żieda fin-numru ta' siġġijiet. Ovvjament, din id-'deroga ta' gwadann' tfisser li t-tielet prinċipju ta' proporzjonalità digressiva ma jiġix rispettat bi sħiħ, imma r-riżultat huwa bbażat fuq loġika politika ċara. Barra minn hekk, din is-soluzzjoni hija ferm eqreb il-konformità mar-regola tal-proporzjonalità digressiva minn kwalunkwe oħra bbażata fuq il-mudell 'ħadd ma jiggwadanja u ħadd ma jitlef aktar minn wieħed' (eż. billi jitnaqqsu 12-il siġġu, wieħed minn kull pajjiż li "kiseb" mill-aħħar riallokazzjoni).

  Ir-rapporteurs jemmnu li, fiċ-ċirkostanzi preżenti u abbażi tal-proċedura tat-teħid ta' deċiżjoni attwali f'dan il-qasam, is-soluzzjoni proposta hija dik li l-aktar li għandha mnejn tiggwadanja maġġoranza fil-Parlament u uninimità fil-Kunsill filwaqt li tirrispetta kemm jista' jkun il-proporzjonalità digressiva.

  Jista' jsir tentattiv ġdid biex tinkiseb sistema aktar permanenti, ibbażata fuq kriterji oġġettivi aċċettabbli għall-entitajiet interessati kollha, f'għamla ta' inizjattiva ġdida tal-Parlament fi żmien adegwat għall-elezzjonijiet ta' wara fl-2019. Flimkien ma' dan, metodu aktar xieraq biex jiġi kkalkolat id-daqs tal-elettorat ta' kull Stat Membru jista' jiġi stabbilit f'regolament speċifiku li jiġi adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

  Annessi:

  I.    Tabelli li jiddiskrivu l-effetti tal-metodi ta' kalkolu differenti.

  II.   Kuntest storiku

  • [1]  Għall-analiżi u d-deskrizzjoni tal-formuli matematiċi varji, ara l-Ħarġa Speċjali tax-'Xjenzi soċjali matematiċi", 63 (2012), pp. 65-191, speċjalment it-Tabella 2 f'p. 100.

  ANNESS I

  TABELLA 1: SOLUZZJONI PRAMMATIKA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni*

  Siġġijiet (allokazzjoni attwali)

  Proporzjon pop./siġġijiet

  Siġġijiet (allokazzjoni ġdida)

  Differenza

  Proporzjon pop./siġġijiet (allokazzjoni ġdida)

  Ġermanja

  81843743

  99

  826704

  96

  3 inqas

  852539

  Franza

  65397912

  74

  883756

  74

   

  883756

  Renju Unit

  62989550

  73

  862871

  73

   

  862871

  Italja

  60820764

  73

  833161

  73

   

  833161

  Spanja

  46196276

  54

  855487

  54

   

  855487

  Polonja

  38538447

  51

  755656

  51

   

  755656

  Rumanija

  21355849

  33

  647147

  32

  1 inqas

  667370

  Pajjiżi Baxxi

  16730348

  26

  643475

  26

   

  643475

  Ġreċja

  11290935

  22

  513224

  21

  1 inqas

  537664

  Belġju

  11041266

  22

  501876

  21

  1 inqas

  525775

  Portugall

  10541840

  22

  479175

  21

  1 inqas

  501992

  Repubblika Ċeka

  10505445

  22

  477520

  21

  1 inqas

  500259

  Ungerija

  9957731

  22

  452624

  21

  1 inqas

  474178

  Svezja

  9482855

  20

  474143

  19

  1 inqas

  499098

  Awstrija

  8443018

  19

  444369

  19

   

  444369

  Bulgarija

  7327224

  18

  407068

  17

  1 inqas

  431013

  Danimarka

  5580516

  13

  429270

  13

   

  429270

  Slovakkja

  5404322

  13

  415717

  13

   

  415717

  Finlandja

  5401267

  13

  415482

  13

   

  415482

  Irlanda

  4582769

  12

  381897

  11

  1 inqas

  416615

  Kroazja

  4398150

  12

  366513

  11

  1 inqas

  399832

  Litwanja

  3007758

  12

  250647

  11

  1 inqas

  273433

  Slovenja

  2055496

  8

  256937

  8

   

  256937

  Latvja

  2041763

  9

  226863

  8

  1 inqas

  255220

  Estonja

  1339662

  6

  223277

  6

   

  223277

  Ċipru

  862011

  6

  143669

  6

   

  143669

  Lussemburgu

  524853

  6

  87476

  6

   

  87476

  Malta

  416110

  6

  69352

  6

   

  69352

  TOTALI

   

  766

   

  751

   

   

  * mill-1 ta' Jannar 2012

  TABELLA 2: SOLUZZJONI PRAMMATIKA - iż-żewġ fażijiet

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni*

  Siġġijiet (l-1 fażi)

  Differenza

  Proporzjon pop./siġġijiet (l-1 fażi)

  Siġġijiet (it-2 fażi)

  Differenza

  Proporzjon pop./siġġijiet (it-2 fażi)

  Ġermanja

  81843743

  96

  3 inqas

  852539

  96

  3 inqas

  852539

  Franza

  65397912

  78

  4 iktar

  838435

  74

   

  883756

  Renju Unit

  62989550

  76

  3 iktar

  828810

  73

   

  862871

  Italja

  60820764

  74

  1 iktar

  821902

  73

   

  833161

  Spanja

  46196276

  57

  3 iktar

  810461

  54

   

  855487

  Polonja

  38538447

  51

   

  755656

  51

   

  755656

  Rumanija

  21355849

  31

  2 inqas

  688898

  32

  1 inqas

  667370

  Pajjiżi Baxxi

  16730348

  26

   

  643475

  26

   

  643475

  Ġreċja

  11290935

  20

  2 inqas

  564547

  21

  1 inqas

  537664

  Belġju

  11041266

  20

  2 inqas

  552063

  21

  1 inqas

  525775

  Portugall

  10541840

  20

  2 inqas

  527092

  21

  1 inqas

  501992

  Repubblika Ċeka

  10505445

  20

  2 inqas

  525272

  21

  1 inqas

  500259

  Ungerija

  9957731

  19

  3 inqas

  524091

  21

  1 inqas

  474178

  Svezja

  9482855

  19

  1 inqas

  499098

  19

  1 inqas

  499098

  Awstrija

  8443018

  19

   

  444369

  19

   

  444369

  Bulgarija

  7327224

  17

  1 inqas

  431013

  17

  1 inqas

  431013

  Danimarka

  5580516

  13

   

  429270

  13

   

  429270

  Slovakkja

  5404322

  13

   

  415717

  13

   

  415717

  Finlandja

  5401267

  13

   

  415482

  13

   

  415482

  Irlanda

  4582769

  11

  1 inqas

  416615

  11

  1 inqas

  416615

  Kroazja

  4398150

  11

  1 inqas

  399832

  11

  1 inqas

  399832

  Litwanja

  3007758

  9

  3 inqas

  334195

  11

  1 inqas

  273433

  Slovenja

  2055496

  7

  1 inqas

  293642

  8

   

  256937

  Latvja

  2041763

  7

  2 inqas

  291680

  8

  1 inqas

  255220

  Estonja

  1339662

  6

   

  223277

  6

   

  223277

  Ċipru

  862011

  6

   

  143669

  6

   

  143669

  Lussemburgu

  524853

  6

   

  87476

  6

   

  87476

  Malta

  416110

  6

   

  69352

  6

   

  69352

  TOTALI

   

  751

   

   

  751

   

   

  * mill-1 ta' Jannar 2012

  TABELLA 3: FORMULA PARABOLIKA

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni*0

  Siġġijiet

  Differenza

  Proporzjon popolazzjoni/siġġijiet

  Ġermanja

  81843743

  96

  3 inqas

  852539

  Franza

  65397912

  80

  6 iktar

  817474

  Renju Unit

  62989550

  78

  5 iktar

  807558

  Italja

  60820764

  75

  2 iktar

  810944

  Spanja

  46196276

  60

  6 iktar

  769938

  Polonja

  38538447

  51

   

  755656

  Rumanija

  21355849

  32

  1 inqas

  667370

  Pajjiżi Baxxi

  16730348

  26

   

  643475

  Ġreċja

  11290935

  20

  2 inqas

  564547

  Belġju

  11041266

  19

  3 inqas

  581119

  Portugall

  10541840

  19

  3 inqas

  554834

  Repubblika Ċeka

  10505445

  19

  3 inqas

  552918

  Ungerija

  9957731

  18

  4 inqas

  553207

  Svezja

  9482855

  17

  3 inqas

  557815

  Awstrija

  8443018

  16

  3 inqas

  527689

  Bulgarija

  7327224

  15

  3 inqas

  488482

  Danimarka

  5580516

  13

   

  429270

  Slovakkja

  5404322

  12

  1 inqas

  450360

  Finlandja

  5401267

  12

  1 inqas

  450106

  Irlanda

  4582769

  11

  1 inqas

  416615

  Kroazja

  4398150

  11

  1 inqas

  399832

  Litwanja

  3007758

  9

  3 inqas

  334195

  Slovenja

  2055496

  8

   

  256937

  Latvja

  2041763

  8

  1 inqas

  255220

  Estonja

  1339662

  7

  1 iktar

  191380

  Ċipru

  862011

  7

  1 iktar

  123144

  Lussemburgu

  524853

  6

   

  87476

  Malta

  416110

  6

   

  69352

  TOTALI

   

  751

   

   

  * mill-1 ta' Jannar 2012

  TABELLA 4: "FIX-PROP" - KOMPROMESS TA' CAMBRIDGE

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni*

  Siġġijiet

  Differenza

  Proporzjon popolazzjoni/siġġijiet

  Ġermanja

  81751602

  96

  3 inqas

  851579

  Franza

  65048412

  83

  9 iktar

  783716

  Renju Unit

  62435709

  80

  7 iktar

  780446

  Italja

  60626442

  78

  5 iktar

  777262

  Spanja

  46152926

  61

  7 iktar

  756605

  Polonja

  38200037

  51

   

  749020

  Rumanija

  21413815

  31

  2 inqas

  690768

  Pajjiżi Baxxi

  16655799

  25

  1 inqas

  666232

  Ġreċja

  11309885

  19

  3 inqas

  595257

  Belġju

  10951665

  18

  4 inqas

  608426

  Portugall

  10636979

  18

  4 inqas

  590943

  Repubblika Ċeka

  10532770

  18

  4 inqas

  585154

  Ungerija

  9985722

  17

  5 inqas

  587395

  Svezja

  9415570

  17

  3 inqas

  553857

  Awstrija

  8404252

  16

  3 inqas

  525266

  Bulgarija

  7504868

  15

  3 inqas

  500325

  Danimarka

  5560628

  12

  1 inqas

  463386

  Slovakkja

  5435273

  12

  1 inqas

  452939

  Finlandja

  5375276

  12

  1 inqas

  447940

  Irlanda

  4480858

  11

  1 inqas

  407351

  Kroazja

  4412137

  11

  1 inqas

  401103

  Litwanja

  3244601

  9

  3 inqas

  360511

  Slovenja

  2229641

  8

  1 inqas

  278705

  Latvja

  2050189

  8

   

  256274

  Estonja

  1340194

  7

  1 iktar

  191456

  Ċipru

  804435

  6

   

  134073

  Lussemburgu

  511840

  6

   

  85307

  Malta

  417617

  6

   

  69603

  TOTALI

   

  751

   

   

   

   

   

   

   

  *kalkolu bbażat fuq id-data tal-popolazzjoni tal-2011

  ANNESS I

  TABELLA 1: 1979

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni

  Siġġijiet

  Proporzjon popolazzjoni/siġġijiet

  Ġermanja

  61.321.663

  81

  757058

  Franza

  53.481.073

  81

  660260

  Renju Unit

  56.209.039

  81

  693939

  Italja

  56.247.017

  81

  694408

  Pajjiżi Baxxi

  13.985.526

  25

  559421

  Belġju

  9.841.654

  24

  410069

  Danimarka

  5.111.537

  16

  319471

  Irlanda

  3.354.700

  15

  223647

  Lussemburgu

  362.261

  6

  60377

  TOTALI

   

  410

   

  TABELLA 2: 1986

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni

  Siġġijiet

  Proporzjon popolazzjoni/siġġijiet

  Ġermanja

  61.020.474

  81

  753339

  Franza

  55.411.238

  81

  684089

  Renju Unit

  56.618.895

  81

  698999

  Italja

  56.597.823

  81

  698739

  Spanja

  38.484.642

  60

  641411

  Pajjiżi Baxxi

  14.529.430

  25

  581177

  Portugall

  10.030.621

  24

  417943

  Ġreċja

  9.949.100

  24

  414546

  Belġju

  9.858.895

  24

  410787

  Danimarka

  5.116.273

  16

  319767

  Irlanda

  3.534.117

  15

  235608

  Lussemburgu

  367.210

  6

  61202

  TOTALI

   

  518

   

  TABELLA 3: 1995

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni

  Siġġijiet

  Proporzjon popolazzjoni/siġġijiet

  Ġermanja

  81538603

  99

  823622

  Franza

  59315139

  87

  681783

  Renju Unit

  57943472

  87

  666017

  Italja

  56844408

  87

  653384

  Spanja

  39343100

  64

  614736

  Pajjiżi Baxxi

  15424122

  31

  497552

  Ġreċja

  10595074

  25

  423803

  Belġju

  10130574

  25

  405223

  Portugall

  10017571

  25

  400703

  Svezja

  8816381

  22

  400745

  Awstrija

  7943489

  21

  378261

  Danimarka

  5215718

  16

  325982

  Finlandja

  5098754

  16

  318672

  Irlanda

  3597617

  15

  239841

  Lussemburgu

  405650

  6

  67608

  TOTALI

   

  626

   

  TABELLA 4: 2004

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni

  Siġġijiet

  Proporzjon popolazzjoni/siġġijiet

  Ġermanja

  81751602

  99

  825774

  Franza

  65048412

  78

  833954

  Renju Unit

  62435709

  78

  800458

  Italja

  60626442

  78

  777262

  Spanja

  46152926

  54

  854684

  Polonja

  38200037

  54

  707408

  Pajjiżi Baxxi

  16655799

  27

  616881

  Ġreċja

  11309885

  24

  471245

  Belġju

  10951665

  24

  456319

  Portugall

  10636979

  24

  443207

  Repubblika Ċeka

  10532770

  24

  438865

  Ungerija

  9985722

  24

  416072

  Svezja

  9415570

  19

  495556

  Awstrija

  8404252

  18

  466903

  Danimarka

  5560628

  14

  397188

  Slovakkja

  5435273

  14

  388234

  Finlandja

  5375276

  14

  383948

  Irlanda

  4480858

  13

  344681

  Litwanja

  3244601

  13

  249585

  Latvja

  2229641

  9

  247738

  Slovenja

  2050189

  7

  292884

  Estonja

  1340194

  6

  223366

  Ċipru

  804435

  6

  134073

  Lussemburgu

  511840

  6

  85307

  Malta

  417617

  5

  83523

  TOTALI

   

  732

   

  TABELLA 5: 2009

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni

  Siġġijiet

  Proporzjon popolazzjoni/siġġijiet

  Ġermanja

  82002356

  99

  828307

  Franza

  64350226

  72

  893753

  Renju Unit

  60045068

  72

  833959

  Italja

  61595091

  72

  855487

  Spanja

  45828172

  50

  916563

  Polonja

  38135876

  50

  762718

  Rumanija

  21498616

  33

  651473

  Pajjiżi Baxxi

  16485787

  25

  659431

  Ġreċja

  10753080

  22

  488776

  Belġju

  11260402

  22

  511836

  Portugall

  10627250

  22

  483057

  Repubblika Ċeka

  10467542

  22

  475797

  Ungerija

  10030975

  22

  455953

  Svezja

  9256347

  18

  514242

  Awstrija

  8355260

  17

  491486

  Bulgarija

  7606551

  17

  447444

  Danimarka

  5511451

  13

  423958

  Slovakkja

  5326314

  13

  409716

  Finlandja

  5412254

  13

  416327

  Irlanda

  4450030

  12

  370836

  Litwanja

  3349872

  12

  279156

  Latvja

  2261294

  8

  282662

  Slovenja

  2032362

  7

  290337

  Estonja

  493500

  6

  82250

  Ċipru

  1340415

  6

  223403

  Lussemburgu

  796875

  6

  132813

  Malta

  413609

  5

  82722

  TOTALI

   

  736

   

  TABELLA 6: 2009 u 18-IL MEMBRU TAL-PE AKTAR

   

   

   

   

   

   

   

   

  Stati Membri

  Popolazzjoni

  Siġġijiet

  Differenza

  Proporzjon popolazzjoni/siġġijiet

  Ġermanja

  82002356

  99

   

  828307

  Franza

  64350226

  74

  2 iktar

  869598

  Renju Unit

  60045068

  73

  1 iktar

  822535

  Italja

  61595091

  73

  1 iktar

  843768

  Spanja

  45828172

  54

  4 iktar

  848670

  Polonja

  38135876

  51

  1 iktar

  747762

  Rumanija

  21498616

  33

   

  651473

  Pajjiżi Baxxi

  16485787

  26

   

  634069

  Ġreċja

  10753080

  22

  1 iktar

  488776

  Belġju

  11260402

  22

   

  511836

  Portugall

  10627250

  22

   

  483057

  Repubblika Ċeka

  10467542

  22

   

  475797

  Ungerija

  10030975

  22

   

  455953

  Svezja

  9256347

  20

  2 iktar

  462817

  Awstrija

  8355260

  19

  2 iktar

  439751

  Bulgarija

  7606551

  18

  1 iktar

  422586

  Danimarka

  5511451

  13

   

  423958

  Slovakkja

  5326314

  13

   

  409716

  Finlandja

  5412254

  13

   

  416327

  Irlanda

  4450030

  12

   

  370836

  Litwanja

  3349872

  12

   

  279156

  Latvja

  2261294

  9

  1 iktar

  251255

  Slovenja

  2032362

  8

  1 iktar

  254045

  Estonja

  493500

  6

   

  82250

  Ċipru

  1340415

  6

   

  223403

  Lussemburgu

  796875

  6

   

  132813

  Malta

  413609

  6

  1 iktar

  68935

  TOTALI

   

  754

   

   

  RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

  Data tal-adozzjoni

  19.2.2013

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  1

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Evelyn Regner, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

  Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Csaba Őry