SPRÁVA o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014

25.2.2013 - (2012/2309(INI))

Výbor pre ústavné veci
Spravodajcovia: Roberto Gualtieri a Rafał Trzaskowski


Postup : 2012/2309(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0041/2013

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014

(2012/2309(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–   so zreteľom na Protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach,

–   so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii,

–   so zreteľom na články 41, 48 a 74f rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o zložení Európskeho parlamentu[1],

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0041/2013),

A. keďže účinnosť článku 2 ods. 1 a 2 Protokolu č. 36 skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

B.  keďže sa očakáva, že Chorvátska republika pristúpi k Únie pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať na jar v roku 2014, a keďže na konci volebného obdobia 2009 – 2014 sa skončí účinnosť článku 19 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

C. keďže by sa mali zohľadniť demografické zmeny, ktoré sa uskutočnili od posledných volieb do Európskeho parlamentu,

D. keďže by sa malo zvážiť ustanovenie trvalého systému rozdelenia kresiel v Európskom parlamente súbežne s revíziou hlasovacieho systému v Rade, a to v rámci celkovej reformy inštitúcií Únie, ktorá sa má určiť na konvente zvolanom na základe článku 48 ods. 3 ZEÚ, a keďže v tejto reforme by sa malo uznať, že v súlade so zmluvami je základom demokracie Únie zastúpenie občanov i členských štátov;

E. keďže rozdelenie kresiel na ďalšie volebné obdobie by nemalo byť ľubovoľné, ale malo by vychádzať z objektívnych kritérií, ktoré treba uplatňovať pragmaticky, a keďže toto rozdelenie by malo kompenzovať počet získaných a stratených kresiel tak, aby bola strata kresiel obmedzená na maximálne jedno kreslo na členský štát;

1.  predkladá Európskej rade priložený návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2014 – 2019, na základe práva na iniciatívu ustanoveného v článku 14 ods. 2 ZEÚ;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu prijať toto rozhodnutie, ktoré si vyžaduje jeho súhlas, hneď ako zmluva týkajúca sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii nadobudne účinnosť, aby mohli členské štáty vo vhodnom čase schváliť potrebné vnútroštátne ustanovenia na zorganizovanie volieb do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2009 – 2014;

3.  zaväzuje sa k tomu, že v krátkom čase predloží návrh zameraný na zlepšenie praktických ustanovení usporiadania volieb v roku 2014;

4.  zaväzuje sa, že do konca roku 2015 predloží nový návrh rozhodnutia Európskej rady s cieľom vytvoriť v dostatočnom predstihu pred začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 trvalý a transparentný systém, ktorý v budúcnosti pred každými novými voľbami do Európskeho parlamentu umožní objektívnym spôsobom, založeným na zásade zostupnej proporcionality vymedzenej v článku 1 priloženého návrhu, prideliť kreslá jednotlivým členským štátom objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní prípadné zvýšenie ich počtu a riadne zistený demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na nadnárodných volebných zoznamoch;

5.  konštatuje, že nový systém prideľovania kresiel v Európskom parlamente by sa mal ustanoviť súbežne s revíziou hlasovacieho systému v Rade v rámci potrebnej revízie zmlúv; je rozhodnutý predložiť v tomto smere návrhy na ďalšom konvente zvolanom na základe článku 48 ods. 3 ZEÚ;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a priložený návrh rozhodnutia Európskej Rady spolu s uvedenou správou svojho Výboru pre ústavné veci Európskej rade a vláde a parlamentu Chorvátskej republiky a pre informáciu Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (Lamassourova-Severinova správa).

PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14 ods. 2,

so zreteľom na článok 2 ods. 3 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach,

so zreteľom na iniciatívu Európskeho parlamentu,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1) účinnosť článku 2 ods. 1 a 2 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

(2) účinnosť článku 19 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

(3) je nevyhnutné bezodkladné zosúladenie s ustanoveniami článku 2 ods. 3 Protokolu č. 36, a teda prijatie rozhodnutia uvedené v druhom pododseku článku 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, s cieľom umožniť členským štátom, aby vo vhodnom čase schválili potrebné vnútroštátne opatrenia na zorganizovanie volieb do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2009 – 2014;

(4) v tomto rozhodnutí sa dodržiavajú kritéria vymedzené v článku 14 v druhom odseku prvom pododseku Zmluvy o Európskej únii, konkrétne to, že počet zástupcov občanov Únie nepresiahne sedemstopäťdesiat poslancov plus predseda, že toto zastúpenie je zostupne proporčné, pričom každý členský štát má najmenej šesť poslancov a žiadny členský štát nemá pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pri uplatňovaní zásady zostupnej proporcionality uvedenej v článku 14 v prvom pododseku druhom odseku ZEÚ sa uplatňujú tieto zásady:

–    pridelenie kresiel v Európskom parlamente naplno využíva minimálny a maximálny počet stanovený v zmluve, aby čo najviac zohľadňovalo počet obyvateľstva v príslušných členských štátoch;

–   pomer medzi počtom obyvateľov a počtom kresiel každého členského štátu pred zaokrúhlením na celé čísla sa so zreteľom na počet obyvateľov jednotlivých členských štátov líši tak, že každý poslanec Európskeho parlamentu z členského štátu s väčším počtom obyvateľov zastupuje viac občanov než každý poslanec z členského štátu s menším počtom obyvateľov, a naopak, čím je členský štát ľudnatejší, tým má nárok na väčší počet kresiel.

Článok 2

      Celkový počet obyvateľov členského štátu vypočíta Komisia (Eurostat) na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty, v súlade so spôsobom stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

Článok 3

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov v Európskom parlamente zvolených v každom členskom štáte stanovený nasledovne, s účinnosťou od začiatku volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko

21

Bulharsko

17

Česká republika

21

Dánsko

13

Nemecko

96

Estónsko

6

Írsko

11

Grécko

21

Španielsko

54

Francúzsko

74

Chorvátsko

11

Taliansko

73

Cyprus

6

Lotyšsko

8

Litva

11

Luxembursko

6

Maďarsko

21

Malta

6

Holandsko

26

Rakúsko

18

Poľsko

51

Portugalsko

21

Rumunsko

32

Slovinsko

8

Slovensko

13

Fínsko

13

Švédsko

20

Spojené kráľovstvo

73

Článok 4

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom predstihu pred začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý v budúcnosti pred každými novými voľbami do Európskeho parlamentu umožní objektívnym, spravodlivým, trvalým a transparentným spôsobom, založeným na zásade zostupnej proporcionality vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, pričom sa zohľadní každá zmena ich počtu a riadne zistený demografický vývoj ich obyvateľstva, ako aj so zreteľom na systém hlasovania v Rade.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V …

Za Európsku radu

predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Keď začne v roku 2014 ďalšie volebné obdobie, skončí účinnosť súčasnej výnimky týkajúcej sa článku 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (TEÚ) a Európsky parlament sa bude skladať zo 751 poslancov (750 plus predseda). Súčasný počet kresiel je 754: 736 pre poslancov zvolených v súlade s Zmluvou z Nice, ktorá bola v účinnosti v čase volieb v roku 2009, plus 18 poslancov vymenovaných v zmysle Lisabonskej zmluvy na základe zmeny a doplnenia článku 2 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, ktorou sa ustanovila dočasná výnimka z článku 14 ods. 2 ZEÚ (ustanovujúca, že žiadnemu členskému štátu nemožno prideliť viac ako 96 kresiel), aby sa umožnilo do roku 2014 zachovať 99 kresiel pridelených Nemecku podľa Zmluvy z Nice.

Keď vstúpi do platnosti prístupová zmluva, Chorvátsku bude v Parlamente pridelených 12 kresiel (momentálne v ňom má 12 pozorovateľov), a to v súlade s článkom 19 ods. 1 prístupového aktu, ktorým sa zároveň mení a dopĺňa článok 2 Protokolu č. 36, čo vedie k dočasnému zvýšeniu celkového počtu kresiel na 766.

V dôsledku toho sa celkový počet kresiel musí znížiť o 15, aby sa zosúladil s počtom kresiel ustanoveným v ustanoveniach zmluvy (751). Tri z týchto pätnástich kresiel sa budú musieť odobrať z kvóty pre Nemecko, ktorá v súlade so zmluvou klesne z 99 na 96 kresiel. Ďalších 12 kresiel bude treba získať odobratím jedného alebo viacerých kresiel (najviac však 12) 24 členským štátom (vrátane Chorvátska), ktoré majú vyšší než minimálny počet 6 kresiel (členské štáty so 6 kreslami sú v súčasnosti tieto: Malta, Luxembursko, Cyprus and Estónsko). Z rozhodnutia, ktorým sa stanoví zloženie nového Parlamentu, môže vyplývať aj potreba širšieho prerozdelenia kresiel s cieľom zohľadniť prípadné zmeny v počte obyvateľov členských štátov alebo zlepšiť výklad a vykonávanie zásady zostupnej proporcionality stanovenej zmluvou.

Podľa čl. 14 ods. 2 ZEÚ musí nové zloženie Parlamentu určiť Európska rada na základe jednomyseľne prijatého rozhodnutia z podnetu Európskeho parlamentu a s jeho súhlasom. Parlament je tak zodpovedný za predloženie návrhu Európskej rade.

Návrh, ktorý spravodajcovia predkladajú, vychádza z nasledujúcich úvah.

V článku 14 ods. 2 ZEÚ sa uvádza, že zastúpenie občanov v EP musí byť zostupne proporčné. Podľa Lamassourovej-Severinovej správy zásada zostupnej proporcionality znamená, že: (1) aby sa pomer kresiel v Európskom parlamente čo najviac približoval pomeru obyvateľstva v členských štátoch, musí sa naplno používať minimálny a maximálny počet stanovený v zmluve; (2) ľudnatejšia krajina si môže nárokovať väčší počet kresiel; a (3) čím je členských štát ľudnatejší, tým väčší počet obyvateľov zastupuje každý jej poslanec Európskeho parlamentu. Táto definícia stanovuje všeobecnú zásadu, a nie matematické kritérium. Jej druhou zásadou sa nemožno riadiť úplne (pokiaľ by sa brala doslova, nemohli by mať dva členské štáty s rôznym počtom obyvateľov rovnaký počet kresiel). Na druhej strane sa môže uplatňovať rôznymi spôsobmi a nebude mať jediný výsledok. V každom prípade sa v súčasnom prideľovaní kresiel tretia zásada nedodržiava v súvislosti s rôznymi členskými štátmi, čo možno vidieť v tabuľke 1 prílohy I. Naším prvým kritériom bude preto dodržiavanie v čo najvyššej možnej miere zásady zostupnej proporcionality. Ktorý z mnohých rôznych spôsobov však zvoliť?

Predchádzajúce prerozdeľovanie zašlo v zásade zostupného rozdelenia kresiel až do krajnosti, v dôsledku čoho významne stúpol pomer medzi počtom obyvateľov a počtom kresiel pre veľké členské štáty v porovnaní so štátmi strednej veľkosti (pozri prílohu II), a vznikla tak potreba vyvážiť tento trend. Prvá zásada Lamassourovej-Severinovej správy (plné využitie počtov stanovených v zmluve) znemožňuje ďalšie znižovanie počtu kresiel pridelených Nemecku pod hranicu 96 kresiel, čo by bolo z politického hľadiska pre celý Európsky parlament kontraproduktívne s ohľadom na všeobecne známy kritický postoj nemeckého ústavného súdu voči zásade zostupnej proporcionality. To automaticky vylučuje akékoľvek znižovanie počtu kresiel veľkých členských štátov a naopak, viedlo by to logicky minimálne v prípade niektorých z nich k zvýšeniu.

Na poslednom konvente Parlament predložil tzv. metódu „fix-prop“, ktorá sa v poslednom čase rozvíja pod názvom kompromis z Cambridge: šesť kresiel by sa pridelilo každému členskému štátu a ostatné by sa rozdelili na pomernom základe (pozri príloha I tabuľka 4). Ako „najproporcionálnejší” mechanizmus, ktorý rešpektuje zásadu zostupnej proporcionality, by táto metóda významne prispela k zmierneniu kritiky zo strany nemeckého ústavného súdu (najmä v spojení s revíziou zmluvy, ktorá by zrušila hornú hranicu 96 kresiel). Jej použitie by však vyvolalo drastické prerozdeľovanie kresiel, ktoré by znamenalo závažné straty pre malé a stredne veľké členské štáty a výrazný nárast pre veľké štáty. Bez zrušenia hornej hranice 96 kresiel by navyše predstavovalo diskrimináciu Nemecka oproti ostatným veľkým členským štátom, pretože by prudko vzrástol pomer počtu obyvateľov a počtu kresiel medzi Francúzskom a Nemeckom.

Z rôznych možných matematických vzorcov pre vykonávanie zásady zostupnej proporcionality[1] je jednou z najviac zostupných „parabolická” metóda (pozri príloha I tabuľka 3). Z dlhodobejšieho hľadiska by mohla byť používaná ako referenčná hodnota, pokiaľ nedôjde k zmene zmluvy, ale prerozdelenie, ktoré z tohto modelu vyplýva, by bolo príliš drastické na to, aby bolo politicky udržateľné v jednom kroku.

Spravodajcovia preto navrhujú pragmatické riešenie vychádzajúce z odlišného kritéria, konkrétne s cieľom minimalizovať stratu kresiel jednotlivých členských štátov a súčasne čo najdôslednejšie dodržať zásadu zostupnej proporcionality podľa pravidla ”nikto nezíska, nikto nestratí viac ako jedno” (pozri prílohu I tabuľku 1). Toto pragmatické riešenie možno dosiahnuť prostredníctvom dvojstupňovej stratégie. Prvým krokom (pozri príloha I tabuľka 2) je prerozdelenie plne v súlade s troma pravidlami zostupnej proporcionality, ktoré bude súčasne znamenať čo najmenšie možné zmeny v počtoch kresiel. Jeho výsledkom by bola strata kresiel pre 13 členských štátov, pričom dva z nich stratia 3 kreslá (Maďarsko a Litva), šesť stratí 2 kreslá (Rumunsko, Grécko, Belgicko, Portugalsko, Česká republika, Lotyšsko) a päť stratí jedno kreslo (Švédsko, Bulharsko, Írsko, Chorvátsko, Slovinsko). Na druhej strane Francúzsko by získalo 4 kreslá, Spojené kráľovstvo a Španielsko3 a Taliansko 1 kreslo. Druhý krok spočíva v politickej kompenzácii ziskov (11 kresiel) a strát viac než jedného kresla (10 kresiel). Ďalšie zostávajúce kreslo by pripadlo Slovinsku (ktoré by si tak ponechalo svojich 8 kresiel) ako menšej krajine medzi tými, ktoré prišli o kreslá v prvom kroku. Výsledkom je uvedená „minimalizácia strát”, keď len 12 členských štátov stratí po jednom kresle a počet kresiel žiadneho členského štátu sa nezvýši. Toto „zrieknutie sa zisku” samozrejme znamená, že tretia zásada zostupnej proporcionality by nebola celkom dodržaná, tento výsledok sa však zakladá na jasnej politickej úvahe. Okrem toho má toto riešenie oveľa bližšie k dodržiavaniu zásady zostupnej proporcionality než akékoľvek iné riešenie založené na modele „nikto nezíska, nikto nestratí viac než jedno” (napríklad zrušením 12 kresiel, po jednom kresle každého štátu, ktorý pri poslednom prerozdeľovaní získal).

Spravodajcovia sa domnievajú, že za súčasných okolností a na základe súčasného postupu rozhodovania v tejto oblasti je navrhované riešenie tým, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahne väčšinu v Parlamente a jednomyseľnosť v Rade a súčasne bude čo najdôslednejšie rešpektovať zásadu zostupnej proporcionality.

Nový pokus o dosiahnutie trvalejšieho systému založeného na objektívnych kritériách, ktorý budú akceptovať všetky zúčastnené strany, by sa mohol vykonať z nového podnetu Parlamentu v dostatočnom predstihu pred budúcimi voľbami v roku 2019. Súbežne s uvedeným by sa mohla v osobitnom nariadení, ktoré sa prijme riadnym legislatívnym postupom, tiež vypracovať primeranejšia metóda výpočtu počtu voličov každého členského štátu.

Prílohy:

I.    Tabuľky popisujúce účinky rôznych spôsobov výpočtu

II.   Historické pozadie

  • [1]  Analýza a popis rôznych matematických vzorcov, pozri mimoriadne vydanie časopisu „Mathematical Social Sciences“, 63 (2012), s. 65–191, najmä tabuľku 2 na s. 100.

PRÍLOHA I

TABUĽKA 1: PRAGMATICKÉ RIEŠENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov*

Kreslá (súčasné pridelenie)

Pomer obyv./kreslá

Kreslá (nové pridelenie)

Rozdiel

Pomer počet obyv./kreslá (nové pridelenie)

Nemecko

81843743

99

826704

96

mínus 3

852539

Francúzsko

65397912

74

883756

74

 

883756

Spojené kráľovstvo

62989550

73

862871

73

 

862871

Taliansko

60820764

73

833161

73

 

833161

Španielsko

46196276

54

855487

54

 

855487

Poľsko

38538447

51

755656

51

 

755656

Rumunsko

21355849

33

647147

32

mínus 1

667370

Holandsko

16730348

26

643475

26

 

643475

Grécko

11290935

22

513224

21

mínus 1

537664

Belgicko

11041266

22

501876

21

mínus 1

525775

Portugalsko

10541840

22

479175

21

mínus 1

501992

Česká republika

10505445

22

477520

21

mínus 1

500259

Maďarsko

9957731

22

452624

21

mínus 1

474178

Švédsko

9482855

20

474143

19

mínus 1

499098

Rakúsko

8443018

19

444369

19

 

444369

Bulharsko

7327224

18

407068

17

mínus 1

431013

Dánsko

5580516

13

429270

13

 

429270

Slovensko

5404322

13

415717

13

 

415717

Fínsko

5401267

13

415482

13

 

415482

Írsko

4582769

12

381897

11

mínus 1

416615

Chorvátsko

4398150

12

366513

11

mínus 1

399832

Litva

3007758

12

250647

11

mínus 1

273433

Slovinsko

2055496

8

256937

8

 

256937

Lotyšsko

2041763

9

226863

8

mínus 1

255220

Estónsko

1339662

6

223277

6

 

223277

Cyprus

862011

6

143669

6

 

143669

Luxembursko

524853

6

87476

6

 

87476

Malta

416110

6

69352

6

 

69352

SPOLU

 

766

 

751

 

 

* od 1. januára 2012.

TABUĽKA 2: PRAGMATICKÉ RIEŠENIE – dva kroky

 

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov*

Kreslá (krok 1)

Rozdiel

Pomer počet obyv./kreslá (krok 1)

Kreslá (krok 2)

Rozdiel

Pomer počet obyv./kreslá (krok 2)

Nemecko

81843743

96

mínus 3

852539

96

mínus 3

852539

Francúzsko

65397912

78

plus 4

838435

74

 

883756

Spojené kráľovstvo

62989550

76

plus 3

828810

73

 

862871

Taliansko

60820764

74

plus 1

821902

73

 

833161

Španielsko

46196276

57

plus 3

810461

54

 

855487

Poľsko

38538447

51

 

755656

51

 

755656

Rumunsko

21355849

31

mínus 2

688898

32

mínus 1

667370

Holandsko

16730348

26

 

643475

26

 

643475

Grécko

11290935

20

mínus 2

564547

21

mínus 1

537664

Belgicko

11041266

20

mínus 2

552063

21

mínus 1

525775

Portugalsko

10541840

20

mínus 2

527092

21

mínus 1

501992

Česká republika

10505445

20

mínus 2

525272

21

mínus 1

500259

Maďarsko

9957731

19

mínus 3

524091

21

mínus 1

474178

Švédsko

9482855

19

mínus 1

499098

19

mínus 1

499098

Rakúsko

8443018

19

 

444369

19

 

444369

Bulharsko

7327224

17

mínus 1

431013

17

mínus 1

431013

Dánsko

5580516

13

 

429270

13

 

429270

Slovensko

5404322

13

 

415717

13

 

415717

Fínsko

5401267

13

 

415482

13

 

415482

Írsko

4582769

11

mínus 1

416615

11

mínus 1

416615

Chorvátsko

4398150

11

mínus 1

399832

11

mínus 1

399832

Litva

3007758

9

mínus 3

334195

11

mínus 1

273433

Slovinsko

2055496

7

mínus 1

293642

8

 

256937

Lotyšsko

2041763

7

mínus 2

291680

8

mínus 1

255220

Estónsko

1339662

6

 

223277

6

 

223277

Cyprus

862011

6

 

143669

6

 

143669

Luxembursko

524853

6

 

87476

6

 

87476

Malta

416110

6

 

69352

6

 

69352

SPOLU

 

751

 

 

751

 

 

* od 1. januára 2012.

TABUĽKA 3: PARABOLICKÁ METÓDA

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov*

Kreslá

Rozdiel

Pomer počet obyvateľov/kreslá

Nemecko

81843743

96

mínus 3

852539

Francúzsko

65397912

80

plus 6

817474

Spojené kráľovstvo

62989550

78

plus 5

807558

Taliansko

60820764

75

plus 2

810944

Španielsko

46196276

60

plus 6

769938

Poľsko

38538447

51

 

755656

Rumunsko

21355849

32

mínus 1

667370

Holandsko

16730348

26

 

643475

Grécko

11290935

20

mínus 2

564547

Belgicko

11041266

19

mínus 3

581119

Portugalsko

10541840

19

mínus 3

554834

Česká republika

10505445

19

mínus 3

552918

Maďarsko

9957731

18

mínus 4

553207

Švédsko

9482855

17

mínus 3

557815

Rakúsko

8443018

16

mínus 3

527689

Bulharsko

7327224

15

mínus 3

488482

Dánsko

5580516

13

 

429270

Slovensko

5404322

12

mínus 1

450360

Fínsko

5401267

12

mínus 1

450106

Írsko

4582769

11

mínus 1

416615

Chorvátsko

4398150

11

mínus 1

399832

Litva

3007758

9

mínus 3

334195

Slovinsko

2055496

8

 

256937

Lotyšsko

2041763

8

mínus 1

255220

Estónsko

1339662

7

plus 1

191380

Cyprus

862011

7

plus 1

123144

Luxembursko

524853

6

 

87476

Malta

416110

6

 

69352

SPOLU

 

751

 

 

* od 1. januára 2012.

TABUĽKA 4: FIX-PROP – KOMPROMIS Z CAMBRIDGE

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov*

Kreslá

Rozdiel

Pomer počet obyvateľov/kreslá

Nemecko

81751602

96

mínus 3

851579

Francúzsko

65048412

83

plus 9

783716

Spojené kráľovstvo

62435709

80

plus 7

780446

Taliansko

60626442

78

plus 5

777262

Španielsko

46152926

61

plus 7

756605

Poľsko

38200037

51

 

749020

Rumunsko

21413815

31

mínus 2

690768

Holandsko

16655799

25

mínus 1

666232

Grécko

11309885

19

mínus 3

595257

Belgicko

10951665

18

mínus 4

608426

Portugalsko

10636979

18

mínus 4

590943

Česká republika

10532770

18

mínus 4

585154

Maďarsko

9985722

17

mínus 5

587395

Švédsko

9415570

17

mínus 3

553857

Rakúsko

8404252

16

mínus 3

525266

Bulharsko

7504868

15

mínus 3

500325

Dánsko

5560628

12

mínus 1

463386

Slovensko

5435273

12

mínus 1

452939

Fínsko

5375276

12

mínus 1

447940

Írsko

4480858

11

mínus 1

407351

Chorvátsko

4412137

11

mínus 1

401103

Litva

3244601

9

mínus 3

360511

Slovinsko

2229641

8

mínus 1

278705

Lotyšsko

2050189

8

 

256274

Estónsko

1340194

7

plus 1

191456

Cyprus

804435

6

 

134073

Luxembursko

511840

6

 

85307

Malta

417617

6

 

69603

SPOLU

 

751

 

 

 

 

 

 

 

* výpočet na základe údajov o počte obyvateľov z roku 2011

PRÍLOHA II

TABUĽKA 1: 1979

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov

Kreslá

Pomer počet obyvateľov/kreslá

Nemecko

61.321.663

81

757058

Francúzsko

53.481.073

81

660260

Spojené kráľovstvo

56.209.039

81

693939

Taliansko

56.247.017

81

694408

Holandsko

13.985.526

25

559421

Belgicko

9.841.654

24

410069

Dánsko

5.111.537

16

319471

Írsko

3.354.700

15

223647

Luxembursko

362.261

6

60377

SPOLU

 

410

 

TABUĽKA 2: 1986

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov

Kreslá

Pomer počet obyvateľov/kreslá

Nemecko

61.020.474

81

753339

Francúzsko

55.411.238

81

684089

Spojené kráľovstvo

56.618.895

81

698999

Taliansko

56.597.823

81

698739

Španielsko

38.484.642

60

641411

Holandsko

14.529.430

25

581177

Portugalsko

10.030.621

24

417943

Grécko

9.949.100

24

414546

Belgicko

9.858.895

24

410787

Dánsko

5.116.273

16

319767

Írsko

3.534.117

15

235608

Luxembursko

367.210

6

61202

SPOLU

 

518

 

TABUĽKA 3: 1995

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov

Kreslá

Pomer počet obyvateľov/kreslá

Nemecko

81538603

99

823622

Francúzsko

59315139

87

681783

Spojené kráľovstvo

57943472

87

666017

Taliansko

56844408

87

653384

Španielsko

39343100

64

614736

Holandsko

15424122

31

497552

Grécko

10595074

25

423803

Belgicko

10130574

25

405223

Portugalsko

10017571

25

400703

Švédsko

8816381

22

400745

Rakúsko

7943489

21

378261

Dánsko

5215718

16

325982

Fínsko

5098754

16

318672

Írsko

3597617

15

239841

Luxembursko

405650

6

67608

SPOLU

 

626

 

TABUĽKA 4: 2004

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov

Kreslá

Pomer počet obyvateľov/kreslá

Nemecko

81751602

99

825774

Francúzsko

65048412

78

833954

Spojené kráľovstvo

62435709

78

800458

Taliansko

60626442

78

777262

Španielsko

46152926

54

854684

Poľsko

38200037

54

707408

Holandsko

16655799

27

616881

Grécko

11309885

24

471245

Belgicko

10951665

24

456319

Portugalsko

10636979

24

443207

Česká republika

10532770

24

438865

Maďarsko

9985722

24

416072

Švédsko

9415570

19

495556

Rakúsko

8404252

18

466903

Dánsko

5560628

14

397188

Slovensko

5435273

14

388234

Fínsko

5375276

14

383948

Írsko

4480858

13

344681

Litva

3244601

13

249585

Lotyšsko

2229641

9

247738

Slovinsko

2050189

7

292884

Estónsko

1340194

6

223366

Cyprus

804435

6

134073

Luxembursko

511840

6

85307

Malta

417617

5

83523

SPOLU

 

732

 

TABUĽKA 5: 2009

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov

Kreslá

Pomer počet obyvateľov/kreslá

Nemecko

82002356

99

828307

Francúzsko

64350226

72

893753

Spojené kráľovstvo

60045068

72

833959

Taliansko

61595091

72

855487

Španielsko

45828172

50

916563

Poľsko

38135876

50

762718

Rumunsko

21498616

33

651473

Holandsko

16485787

25

659431

Grécko

10753080

22

488776

Belgicko

11260402

22

511836

Portugalsko

10627250

22

483057

Česká republika

10467542

22

475797

Maďarsko

10030975

22

455953

Švédsko

9256347

18

514242

Rakúsko

8355260

17

491486

Bulharsko

7606551

17

447444

Dánsko

5511451

13

423958

Slovensko

5326314

13

409716

Fínsko

5412254

13

416327

Írsko

4450030

12

370836

Litva

3349872

12

279156

Lotyšsko

2261294

8

282662

Slovinsko

2032362

7

290337

Estónsko

493500

6

82250

Cyprus

1340415

6

223403

Luxembursko

796875

6

132813

Malta

413609

5

82722

SPOLU

 

736

 

TABUĽKA 6: 2009 + 18 EXTRA poslanci

 

 

 

 

 

 

 

 

Členské štáty

Počet obyvateľov

Kreslá

Rozdiel

Pomer počet obyvateľov/kreslá

Nemecko

82002356

99

 

828307

Francúzsko

64350226

74

plus 2

869598

Spojené kráľovstvo

60045068

73

plus 1

822535

Taliansko

61595091

73

plus 1

843768

Španielsko

45828172

54

plus 4

848670

Poľsko

38135876

51

plus 1

747762

Rumunsko

21498616

33

 

651473

Holandsko

16485787

26

 

634069

Grécko

10753080

22

plus 1

488776

Belgicko

11260402

22

 

511836

Portugalsko

10627250

22

 

483057

Česká republika

10467542

22

 

475797

Maďarsko

10030975

22

 

455953

Švédsko

9256347

20

plus 2

462817

Rakúsko

8355260

19

plus 2

439751

Bulharsko

7606551

18

plus 1

422586

Dánsko

5511451

13

 

423958

Slovensko

5326314

13

 

409716

Fínsko

5412254

13

 

416327

Írsko

4450030

12

 

370836

Litva

3349872

12

 

279156

Lotyšsko

2261294

9

plus 1

251255

Slovinsko

2032362

8

plus 1

254045

Estónsko

493500

6

 

82250

Cyprus

1340415

6

 

223403

Luxembursko

796875

6

 

132813

Malta

413609

6

plus 1

68935

SPOLU

 

754

 

 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

19.2.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Evelyn Regner, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Csaba Őry