ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

25.2.2013 - (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Matthias Groote


Διαδικασία : 2012/0202(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0046/2013

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0416),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0203/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3,της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2012[1],

–   αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0046/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Στο ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τον Χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2020 (2011/2095(INI))1 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα για να διορθώσει τις ελλείψεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) με σκοπό να λειτουργήσει αυτό το σύστημα όπως είχε προβλεφθεί αρχικά και, πριν από την έναρξη της τρίτης περιόδου εμπορίας, να τροποποιήσει, ενδεχομένως, τον κανονισμό που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/EΚ προκειμένου να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την παρακράτηση της απαραίτητης ποσότητας δικαιωμάτων.

 

______________

 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0086.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Μέχρι το τέλος του 2011, είχε συσσωρευτεί ένα πλεόνασμα 955 εκατ. δικαιωμάτων. Το εν λόγω πλεόνασμα πρόκειται να αυξηθεί εάν δεν ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα σχετικά με το EU ETS.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 γ) Ένα τόσο σημαντικό πλεόνασμα δικαιωμάτων οδηγεί σε χαμηλότερη τιμή ανθρακούχων εκπομπών, συγκρινόμενη με την αρχικά προβλεπόμενη, μειώνοντας τα κίνητρα για επενδύσεις για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αυξάνοντας τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί η Ένωση σε υποδομές εντάσεως ανθρακούχων εκπομπών.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/EΚ.

(2) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας της αγοράς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε έκτακτες περιπτώσεις και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/EΚ εφόσον η εν λόγω παρέμβαση μπορεί να δικαιολογηθεί από εκτίμηση του αντίκτυπου η οποία αποδεικνύει ότι ο αντίκτυπος σε τομείς που εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο διαρροής άνθρακα είναι περιορισμένος. Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε παρόμοια προσαρμογή περισσότερο από μια φορά και τούτο μόνο κατά τη διάρκεια της οκταετούς περιόδου που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος πλειστηριασμών θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά βραχυπρόθεσμο δράση, και όχι διαρθρωτικό μέτρο το οποίο προορίζεται να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες της αγοράς όσον αφορά το EU ETS, και δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του συστήματος EU ETS .

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Εν όψει των πιθανώς υψηλότερων τιμών για τα πιστοποιητικά, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν ορισμένα μέτρα κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012 (SWD(2012) 130, SWD(2012) 131 – κόστος έμμεσων εκπομπών) καθώς και των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 10 στοιχείο α) (14-17) της οδηγίας 2009/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (κόστος άμεσων εκπομπών) δεδομένου του κινδύνου διαρροής άνθρακα και στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών τομέων.

Αιτιολόγηση

Ενώ σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς έχουν χορηγηθεί πολύ γενναιόδωρες ποσοστώσεις δωρεάν δικαιωμάτων υπάρχουν παραγωγοί εντατικής χρήσης ενέργειας οι οποίοι είτε εκτίθενται σε αθέμιτο ανταγωνισμό καθότι οι άμεσοι ανταγωνιστές τους επωφελούνται από δωρεάν εκχώρηση δικαιωμάτων (λόγου χάρη ο τομέας του γύψου) είτε το επίπεδο ανταγωνισμού των οποίων δεδομένης της πολύ μεγάλης έντασης ενέργειας που καταναλώνουν (για παράδειγμα ο τομέας του αλουμινίου) είναι υπερβολικά χαμηλό. Συνεπώς, οι κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένες κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την κατάσταση και τα κριτήρια που εφαρμόζονται στον κατάλογο διαρροής άνθρακα δεν θα πρέπει να αναθεωρηθούν ούτως ώστε να επιτραπεί η συμπερίληψη τομέων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με συγκριτικά χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/87/EΚ, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

Στο άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/87/EΚ, προστίθενται οι ακόλουθες προτάσεις:

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1

Οδηγία 2003/87/ΕΚ

Άρθρο 10 - παράγραφος 4 - υποπαράγραφος 1 - τελευταία πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν είναι σκόπιμο, η Επιτροπή προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για κάθε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Η Επιτροπή μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 1 αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2013 ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε περίπτωση που εκτίμηση του αντικτύπου αποδεικνύει ότι ο αντίκτυπος της εν λόγω παρέμβασης σε τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα είναι περιορισμένος. Η Επιτροπή δεν προβαίνει παρά μόνο σε μία τέτοια προσαρμογή.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Έναρξη ισχύος

 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη μέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • [1]           ΕΕ C της , σ. .
  • [2]           Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0086.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) αποτελεί ένα κύριο εργαλείο για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών της ΕΕ κατά τρόπο αποτελεσματικό από απόψεως κόστους. Από την αρχή της δευτέρας περιόδου εμπορίας το 2008, οι εκπομπές έχουν μειωθεί περισσότερο από 10%. Η αρχική πρόθεση της εν λόγω πολιτικής ήταν να δημιουργήσει ένα μέτρο που θα βασιζόταν στην αγορά το οποίο θα ενίσχυε την τιμή εκπομπών άνθρακα, επηρεάζοντας τοιουτοτρόπως κατά τρόπο θετικό επενδύσεις σε τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράγμα το οποίο από την πλευρά του θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών. Ωστόσο, στη μείωση των εκπομπών κατά τη δεύτερη περίοδο εμπορίας μπορεί να συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η οικονομική ύφεση, η οποία οδήγησε σε μείωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της παραγωγής, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των εκπομπών άνθρακα το 2012.

Παρά το γεγονός ότι κατεγράφη μείωση των εκπομπών από την έναρξη της εφαρμογής του συστήματος EU ETS, το εν λόγω σύστημα αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρές ανισορροπίες. Η τρέχουσα οικονομική κρίση συνδυασμένη με μια σημαντική εισροή πιστώσεων για τη μείωση των εξωτερικών εκπομπών από τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) καθώς και ένα αριθμό ρυθμιστικών διατάξεων σχετικά με τη μετάβαση στην τρίτη περίοδο εμπορίας (2013-2020), οδήγησαν σε σημαντικό πλεόνασμα δικαιωμάτων. Μέχρι το τέλος του 2011 καταγράφεται ένα πλεόνασμα 955 εκατ. δικαιωμάτων το οποίο έχει συσσωρευτεί και η τάση είναι να αυξηθεί. Επειδή η προσφορά δικαιωμάτων υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση, η τιμή εκπομπών άνθρακα έχει μειωθεί από περίπου 30 ευρώ τον τόνο CO2 σε περίπου 7 ευρώ/τόνο CO2.

Η εν λόγω μείωση της τιμής εκπομπών άνθρακα είναι ανεπαρκής για να ενισχύσει επαρκώς μια βιώσιμη τεχνολογική και επιστημονική καινοτομία και ως εκ τούτου έχει καταστεί παράγοντας μείωσης των κινήτρων για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και αύξηση του κινδύνου εγκλωβισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποδομές έντασης ανθρακούχων εκπομπών. Με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανισορροπίες στο EU ETS, ο εισηγητής προτείνει την έγκριση τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων μέτρων. Ενώ το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό τον καθορισμό του όγκου των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-2020 (το αποκαλούμενο "αναδρομικό" μέτρο επιτροπολογίας) ανήκει στην προηγούμενη κατηγορία, η έκθεση για την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς εκπομπών άνθρακα το 2012 περιγράφει πιθανά διαρθρωτικά μέτρα.

Ο στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να διασαφηνίσει τις νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων όπως καθορίζεται στην οδηγία 87/2003/EΚ. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/EΚ. Όμως, η έγκριση παρόμοιων μέτρων θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, όπως αυτές που αντιμετωπίζει τώρα το EU ETS. Επιπλέον, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα του EU ETS δεν θα υπονομευθούν, ο εισηγητής προτείνει να λαμβάνεται η απόφαση να προσαρμοσθεί το χρονοδιάγραμμα πλειστηριασμών μόνο μια φορά κατά την τρίτη περίοδο εμπορίας του EU ETS. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο βραχυπρόθεσμο μέτρο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά λύση για τις τρέχουσες ανισορροπίες, αλλά μάλλον μια επιλογή η οποία διασφαλίζει τη σταθερότητα του EU ETS μέχρις ότου εγκριθούν τα απαραίτητα μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά μέτρα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (28.1.2013)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2003/87/EΚ διασαφηνίζοντας τις διατάξεις για τον χρόνο διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Amalia Sartori

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/CE με στόχο τη διευκρίνιση των διατάξεων που αφορούν το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE (Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας)

11.9.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Amalia Sartori

24.1.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Francisco Sosa Wagner

Εξέταση στην επιτροπή

28.11.2012

17.12.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

14

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Δημήτριος Δρούτσας, Νίκη Τζαβέλα, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/CE με στόχο τη διευκρίνιση των διατάξεων που αφορούν το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.7.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE (Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας)

11.9.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.11.2012

17.12.2012

24.1.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

25

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes, Νικος Χρυσόγελος

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

Ημερομηνία κατάθεσης

25.2.2013