MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi

  25.2.2013 - (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)) - ***I

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Matthias Groote


  Menettely : 2012/0202(COD)
  Elinkaari istunnossa

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi

  (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0416),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0203/2012),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. marraskuuta 2012 antaman lausunnon[1],

  –   on kuullut alueiden komiteaa,

  –   ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050[2],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A7‑0046/2013),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a) Euroopan parlamentti kehotti 15 päivänä maaliskuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa etenemissuunnitelmasta siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 (2011/2095(INI))1 komissiota hyväksymään toimenpiteitä Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi, jotta järjestelmä voisi toimia alun perin suunnitellulla tavalla, ja ennen kolmannen päästökauppakauden alkua tarvittaessa tarkistamaan direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyä asetusta asianmukaisten toimien täytäntöönpanemiseksi, mikä voi käsittää päästöoikeuksien tarpeellisen määrän pidättämisen.

   

  ______________

   

  1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2012)0086.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b) Vuoden 2011 loppuun mennessä oli kertynyt 955 miljoonan päästöoikeuden ylijäämä. Ylijäämä vain kasvaa, jos ei toteuteta unionin päästökauppajärjestelmää koskevia rakenteellisia toimia.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 c) Tällainen päästöoikeuksien merkittävä ylijäämä johtaa alun perin tarkoitettua alhaisempaan hiilen hintaan, mikä vähentää kannustimia investoinneille vähähiiliseen tekniikkaan ja lisää riskiä, että unionissa ei päästä eroon hiili-intensiivisistä infrastruktuureista.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden ennustettavuuden vuoksi olisi selvennettävä, että markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi komissio voi poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

  (2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden ennustettavuuden vuoksi olisi selvennettävä, että markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi komissio voi poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti, mikäli tällainen mukauttaminen voidaan perustella vaikutustenarvioinnilla, joka osoittaa, että vaikutus merkittävälle hiilivuodolle alttiina oleviin toimialoihin on rajallinen. Komission olisi voitava tehdä ainoastaan yksi tällainen mukautus ja vain 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavan kahdeksan vuoden mittaisen jakson aikana.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Huutokaupan aikataulun mukauttamista olisi pidettävä pikemminkin lyhyen aikavälin toimena kuin rakenteellisena toimena unionin päästöoikeuskauppaan liittyvään markkinoiden epätasapainoon puuttumiseksi, eikä se saisi heikentää unionin päästökauppajärjestelmän vakautta ja ennustettavuutta.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b) Sertifikaattien mahdollisesti korkeampien hintojen valossa olisi harkittava tietyistä päästökauppajärjestelmään liittyvistä valtiontukitoimista vuoden 2012 jälkeen annettujen suuntaviivojen (SWD(2012) 130, SWD(2012) 131 – välilliset päästökustannukset) sekä direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14–17 kohdassa säädettyjen perusteiden (välittömät päästökustannukset) tarkistamista, kun otetaan huomioon hiilivuodon sekä eri toimialojen välisen kilpailun vääristymisen vaara.

  Perustelu

  While some industries have received very generous treatment of free allowances there are energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low carbon footprint.

  (Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Lisätään direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen alakohtaan lause seuraavasti:

  Lisätään direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen alakohtaan lauseet seuraavasti:

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla

  Direktiivi 2003/87/EY

  10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – viimeinen lause

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi komissio mukauttaa tarvittaessa aikataulua kutakin kautta varten.

  ”Markkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi komissio voi poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 13 päivänä tammikuuta 2013 alkavan kauden aikataulua, jos vaikutustenarvioinnin perusteella mukauttamisen vaikutus merkittävälle hiilivuodolle alttiina oleviin toimialoihin on rajallinen. Komissio voi tehdä ainoastaan yhden tällaisen mukautuksen.

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  1 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a artikla

   

  Voimaantulo

   

  Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä on keskeinen väline vähennettäessä EU:n teollisuuden päästöjä kustannustehokkaalla tavalla. Toisen päästökauppakauden alettua vuonna 2008 päästöjä on vähennetty yli 10 prosenttia. Politiikan alkuperäisenä tavoitteena oli toteuttaa markkinoihin perustuva toimi, joka nostaisi hiilen hintaa, mikä vaikuttaisi myönteisesti vähähiiliseen tekniikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin tehtäviin investointeihin. Se taas johtaisi päästöjen vähenemiseen. Päästöjen väheneminen toisella päästökauppakaudella on kuitenkin suurelta osin seurausta talouden taantumasta, joka on vähentänyt taloudellista toimintaa ja tuotantoa, kuten EU:n hiilimarkkinoiden tilaa vuonna 2012 käsittelevässä komission kertomuksessa todetaan.

  Vaikka päästöt ovatkin vähentyneet EU:n päästökauppajärjestelmän käyttöönoton jälkeen, järjestelmässä on tällä hetkellä vakavaa epätasapainoa. Tämänhetkinen talouskriisi sekä ulkoisten päästövähennyshyvitysten merkittävä virta puhtaan kehityksen mekanismista samoin kuin monet sääntelyyn liittyvät säännöt, jotka koskevat siirtymistä kolmannelle päästökauppakaudelle (2013–2020), ovat johtaneet päästöoikeuksien merkittävään ylijäämään. Vuoden 2011 loppuun mennessä oli kertynyt 955 miljoonan päästöoikeuden ylijäämä, joka kasvaa entisestään. Koska päästöoikeuksien tarjonta on merkittävästi kysyntää suurempi, hiilen hinta on laskenut noin 30 eurosta/tonni noin 7 euroon/tonni.

  Tällainen hiilen hinnan laskeminen ei riitä edistämään riittävän kestävää tieteellistä ja teknistä innovointia. Näin siitä on tullut tekijä, joka vähentää kannustimia vähähiilistä tekniikkaa koskeviin investointeihin, ja se lisää riskiä, että Euroopan unionissa ei päästä eroon paljon hiiltä käyttävistä infrastruktuureista. EU:n päästökauppajärjestelmän tämänhetkiseen epätasapainoon puuttumiseksi esittelijä ehdottaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia. Samalla kun luonnos komission asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta erityisesti huutokaupan kohteena vuosina 2013–2020 olevien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrän määrittämisen suhteen (nk. "takapainottava" komitologiatoimi) kuuluu ensin mainittuun ryhmään, kertomuksessa Euroopan hiilimarkkinoiden tilasta vuonna 2012 hahmotellaan mahdollisia rakenteellisia toimia.

  Tällä mietinnöllä pyritään selventämään säännöksiä, jotka koskevat päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta direktiivin 87/2003/EY mukaisesti. Esittelijä katsoo, että komission pitäisi voida mukauttaa direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyä huutokaupan aikataulua. Tällaiset toimet olisi kuitenkin rajoitettava esimerkiksi sellaisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, joissa EU:n päästökauppajärjestelmä muun muassa tällä hetkellä on. Jotta voidaan myös varmistaa, että EU:n päästökauppajärjestelmän vakaus ja ennustettavuus eivät vaarannu, esittelijä ehdottaa, että huutokaupan aikataulun mukauttamista koskeva päätös tehdään vain kerran järjestelmän kolmannen päästökauppakauden aikana. Tässä suhteessa tätä ehdotettua lyhyen aikavälin toimea ei tulisi pitää ratkaisuna tämänhetkiseen epätasapainoon vaan pikemminkin vaihtoehtona, joka takaa EU:n päästökauppajärjestelmän vakauden ennen tarvittavien pitkän aikavälin rakenteellisten toimien hyväksymistä.

  TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.1.2013)

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi
  (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

  Valmistelija: Amalia Sartori

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi

  Viiteasiakirjat

  COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  11.9.2012

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  11.9.2012

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Amalia Sartori

  24.1.2013

  Alkuperäinen valmistelija

  Francisco Sosa Wagner

  Valiokuntakäsittely

  28.11.2012

  17.12.2012

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  24.1.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  32

  14

  11

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi

  Viiteasiakirjat

  COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  25.7.2012

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  11.9.2012

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  11.9.2012

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Matthias Groote

  12.9.2012

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  12.11.2012

  17.12.2012

  24.1.2013

   

  Hyväksytty (pvä)

  19.2.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  38

  25

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  25.2.2013