JELENTÉS a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

25.2.2013 - (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Matthias Groote


Eljárás : 2012/0202(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0416),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0203/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére[1],

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéről szóló, 2012. március 15-i állásfoglalására[2],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0046/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéről szóló, 2012. március 15-i állásfoglalásában (2011/2095(INI))1 az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS) hibáinak korrekciója, valamint annak érdekében, hogy az az eredetileg tervezettek szerint működhessen, fogadjon el intézkedéseket, valamint a harmadik kereskedelmi időszak megkezdése előtt adott esetben módosítsa a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően elfogadott rendeletet olyan megfelelő intézkedések végrehajtása érdekében, amelyek magukban foglalhatják a kibocsátási egységek szükséges összegének visszatartását.

 

______________

 

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) 2011 végére 955 millió kibocsátásiegység-többlet halmozódott fel. Ez a többlet tovább növekedik, ha nem hoznak az EU ETS-re vonatkozó strukturális intézkedéseket.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A kibocsátásiegység-többlet ilyen jelentős felhalmozódása az eredetileg tervezetthez képest alacsonyabb szénárakhoz vezet, ami kevésbé ösztönzi a szénszegény technológiákba történő beruházásokat, ugyanakkor egyre inkább fennáll annak a kockázata, hogy az EU-t az intenzív szénfelhasználású infrastruktúrák közé szorítja.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A jogbiztonság és a piac kiszámíthatósága érdekében célszerű pontosítani, hogy a Bizottságnak lehetősége van arra, hogy a piac megfelelő működésének biztosítása érdekében – kivételes körülmények fennállása esetén – a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően módosítsa az árverések ütemezését.

(2) A jogbiztonság és a piac kiszámíthatósága érdekében célszerű pontosítani, hogy a Bizottságnak lehetősége van arra, hogy a piac megfelelő működésének biztosítása érdekében – kivételes körülmények fennállása esetén – a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően módosítsa az árverések ütemezését, feltéve, hogy egy ilyen beavatkozás hatásvizsgálattal igazolható, amely kimutatja, hogy a kibocsátásáthelyezés jelentős kockázatának kitett ágazatokra gyakorolt hatás korlátozott. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy legfeljebb egy ilyen módosítást végrehajthasson és kizárólag a 2013. január 1-jével kezdődő nyolcéves időszak során.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az árverések ütemezésének módosítását inkább rövid távú fellépésnek, mint az EU ETS piaci egyenlőtlenségeinek kezelésére irányuló strukturális intézkedésnek kell tekinteni, és az nem áshatja alá az EU ETS stabilitását és kiszámíthatóságát.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A tanúsítványok potenciálisan magasabb árának fényében fontolóra kell venni egyrészről az „Iránymutatás az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 2012 utáni kereskedelmi rendszerének kontextusában hozott egyes állami támogatási intézkedésekhez” című dokumentum (SWD(2012) 130, SWD(2003) 131 – közvetett kibocsátási költségek), másrészről pedig a 2009/87/EK irányelvnek (közvetlen kibocsátási költségek) 10a. cikke (14)–(17) bekezdésében foglalt kritériumok felülvizsgálatát, figyelembe véve a kibocsátásáthelyezés és az ágazatok közötti verseny torzulásának kockázatát.

Indokolás

Míg néhány iparág a szabad kibocsátási egységek tekintetében rendkívül nagyvonalú elbánásban részesül, vannak olyan energiaintenzív termelők, amelyek vagy tisztességtelen versenynek vannak kitéve, mert közvetlen versenytársaik részesülnek a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásából (pl. a gipszágazat), vagy amelyeknek – ultra-energiaintenzitásukat tekintetbe véve – a kompenzációs szintjük túl alacsony (pl. az aluminiumágazat). Ezért az egyes állami támogatási intézkedésekről szóló iránymutatásoknak tükrözniük kellene ezt a helyzetet, és a kibocsátásáthelyezési lista meghatározásának kritériumait felül kellene vizsgálni annak érdekében, hogy lehetővé lehessen tenni a viszonylag alacsony szén lábnyommal rendelkező energiahatékony ágazatok bevonását.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének első albekezdése a következő mondattal egészül ki:

A 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének első albekezdése a következő mondatokkal egészül ki:

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk

2003/87/EK irányelv

10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – első mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a piac megfelelő működésének biztosítása érdekében adott esetben módosítja az egyes időszakokon belül az árverések ütemezését.

A Bizottság a piac megfelelő működésének biztosítása érdekében kivételes körülmények fennállása esetén módosíthatja a 13. cikk (1) bekezdésében említett, 2013. január 1-jén kezdődő időszakon belül az árverések ütemezését, amennyiben egy hatásvizsgálat kimutatja, hogy egy ilyen beavatkozásnak a kibocsátásáthelyezés jelentős kockázatának kitett ágazatokra gyakorolt hatása korlátozott. A Bizottság legfeljebb egy ilyen módosítást hajt végre.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Hatálybalépés

 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  • [1]               HL C ... o.
  • [2]           Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086.

INDOKOLÁS

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS) az uniós ipari kibocsátások költséghatékony csökkentésének alapvető eszköze. A második kereskedelmi időszak 2008-as kezdete óta a kibocsátások több mint 10%-kal csökkentek. Az eredeti politikai szándék egy piacalapú, a szénárakat ösztönző intézkedés meghozatala volt, pozitív hatást gyakorolva ezáltal a szénszegény technológiákba és a megújuló energiába történő beruházásokra, ami viszont a kibocsátások csökkenését eredményezné. A második kereskedelmi időszak kibocsátáscsökkentései azonban nagyrészt a visszafogott gazdasági tevékenységet és termelést okozó gazdasági válságnak tulajdonítható, ahogy az az európai szén-dioxid-piac 2012. évi helyzetéről szóló bizottsági jelentésben szerepel.

Bár az EU ETS kezdete óta a kibocsátások csökkenésének lehetünk tanúi, jelenleg a rendszer komoly egyenlőtlenségeket tartalmaz. A jelenlegi gazdasági válság, valamint a tiszta fejlesztési mechanizmusból származó külső kibocsátáscsökkentési egységek jelentős beáramlása és számos, a harmadik kereskedelmi időszakra (2013–2020) való áttérésre vonatkozó szabályozási rendelkezés nyomán a kibocsátásiegység-többlet jelentősen felhalmozódott. 2011 végére 955 millió kibocsátásiegység-többlet halmozódott fel, és ez tovább növekedik. Mivel a kibocsátási egységek kínálata messze meghaladja a keresletet, a szénárak a hozzávetőlegesen 30 euró/tonna CO2 árról körülbelül 7 euró/tonna CO2 árra csökkentek.

A szénárak csökkenése nem járul hozzá a fenntartható tudományos és technológiai beruházások kellő mértékű megerősítéséhez, továbbá kevésbé ösztönzi a szénszegény technológiákba történő beruházásokat, ugyanakkor egyre inkább fennáll annak a kockázata, hogy az EU-t az intenzív szénfelhasználású infrastruktúrák közé szorítja. Az EU ETS jelenlegi egyenlőtlenségeinek kezelése érdekében az előadó mind rövid, mind hosszú távú intézkedések elfogadását javasolja. Míg az 1031/2010/EU rendeletet különösen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek a 2013–2020-as időszakban árverésre bocsátandó mennyisége vonatkozásában módosító bizottsági rendeletjavaslat (az úgynevezett „hátraütemezéses” komitológiai intézkedés) az előbbi kategóriába tartozik, az európai szén-dioxid-piac 2012. évi helyzetéről szóló jelentés lehetséges strukturális intézkedéseket körvonalaz.

E jelentés célja – a 87/2003/EK irányelvnek megfelelően – az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések pontosítása. Az előadó szerint a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy módosítsa az árveréseknek a 2003/87/EK irányelv 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően elfogadott ütemezését. Ilyen intézkedések elfogadását azonban kizárólag kivételes körülmények fennállására kell korlátozni, például olyanokra, amelyek jelenleg az EU ETS-et érintik. Továbbá az EU ETS stabilitásának és kiszámíthatóságának biztosítása érdekében az előadó javasolja, hogy az árverések ütemezésének módosítására vonatkozó határozatot az EU ETS harmadik kereskedelmi időszaka során csak egyszer hajtsák végre. E tekintetben a javasolt rövid távú intézkedéseket nem a jelenlegi egyenlőtlenségek megoldásaként kell szemlélni, hanem inkább egy olyan opcióként, amely biztosítja az EU ETS stabilitását mindaddig, amíg a szükséges hosszú távú intézkedéseket el nem fogadják.

VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (28.1.2013)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

A vélemény előadója: Amalia Sartori

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának elutasítását.

ELJÁRÁS

Cím

A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.9.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Amalia Sartori

24.1.2013

A vélemény korábbi előadója

Francisco Sosa Wagner

Vizsgálat a bizottságban

28.11.2012

17.12.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

14

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski

ELJÁRÁS

Cím

A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezésére vonatkozó rendelkezések pontosítása érdekében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.7.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.9.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.11.2012

17.12.2012

24.1.2013

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

25

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

Benyújtás dátuma

25.2.2013