VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten

25.2.2013 - (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)) - ***I

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Matthias Groote
PR_COD_1amCom


Procedure : 2012/0202(COD)
Stadium plenaire behandeling

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten

(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0416),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0203/2012),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 2012[1],

–   gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...,

–   gezien zijn resolutie van 15 maart 2012 over een routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050[2],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0046/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In zijn resolutie van 15 maart 2012 over een Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (2011/2095(INI))1 verzocht het Europees Parlement de Commissie om vaststelling van maatregelen ter correctie van de tekortkomingen van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS), opdat deze regeling als oorspronkelijk bedoeld zou functioneren en het verzocht haar ook om zo nodig vóór aanvang van de derde handelsperiode de overeenkomstig artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde verordening te wijzigen, zodat passende maatregelen worden uitgevoerd, waartoe ook niet-toewijzing van het noodzakelijke bedrag aan broeikasgasemissierechten kan behoren.

 

______________

 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0086.

Amendement  2

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) Vóór het einde van 2011 is een overschot van 955 miljoen aan emissierechten ontstaan. Dit overschot zal nog verder toenemen als er geen structurele maatregelen in verband met het EU-ETS worden genomen.

Amendement  3

Voorstel voor een besluit

Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater) Een dergelijk aanzienlijk overschot aan emissierechten leidt tot een lagere koolstofprijs dan die welke oorspronkelijk werd beoogd, waardoor stimulansen om in koolstofarme technologieën te investeren geringer worden en het gevaar dat de Unie aan koolstofintensieve infrastructuren komt vast te zitten, groter wordt.

Amendement  4

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid van de markt moet worden verduidelijkt dat de Commissie, om een ordelijke werking van de markt te waarborgen, in uitzonderlijke omstandigheden krachtens artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd is om het tijdschema van de veilingen te wijzigen.

(2) Ter wille van de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid van de markt moet worden verduidelijkt dat de Commissie, om een ordelijke werking van de markt te waarborgen, in uitzonderlijke omstandigheden krachtens artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd is om het tijdschema van de veilingen te wijzigen, mits een dergelijke interventie gestaafd kan worden met een effectbeoordeling waaruit blijkt dat de gevolgen voor sectoren die een aanzienlijk risico van weglekken lopen, beperkt zijn. De Commissie kan niet meer dan één zo'n wijziging uitvoeren en dat slechts gedurende een periode van acht jaar, beginnende op 1 januari 2013.

Amendement  5

Voorstel voor een besluit

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) De wijziging van het veilingtijdschema moet als maatregel op de korte termijn worden beschouwd en niet zozeer als een structurele maatregel die zich richt op de aanpak van marktonevenwichtigheden van het EU-ETS, en ze mag de stabiliteit en voorspelbaarheid van dit systeem niet aantasten.

Amendement  6

Voorstel voor een besluit

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter) Gezien de mogelijk hogere prijzen voor certificaten moet worden overwogen de richtsnoeren voor bepaalde staatssteunmaatregelen in de context van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (SWD(2012)0130, (SWD(2012)0131- kosten indirecte emissies) en de criteria zoals bepaald in artikel 10 bis (14)-(17) van Richtlijn 2003/87/EG (kosten directe emissies) te wijzigen in het licht van het risico van koolstoflekkage en verstoring van de concurrentie tussen sectoren.

Motivering

Sommige bedrijfstakken hebben een ruimhartige toewijzing van gratis emissierechten gekregen, maar er zijn ook bedrijven met een energie-intensief productieproces die ofwel aan oneerlijke concurrentie zijn blootgesteld omdat hun directe concurrenten het voordeel van gratis rechten hebben (bij voorbeeld de gipssector), ofwel wier compensatieniveau, afgezet tegen hun ultra energie-intensief productieproces (bij voorbeeld de aluminiumsector), te laag is. Daarom moeten de richtsnoeren voor bepaalde staatssteunmaatregelen rekening houden met deze situatie en moeten de criteria die bepalend zijn voor de lijst van koolstoflekkage worden herzien, zodat het mogelijk is energie-efficiënte sectoren met een relatief geringe CO2-uitstoot op te nemen.

Amendement  7

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Aan artikel 10, lid 4, eerste alinea, van Richtlijn 2003/87/EG wordt de volgende zin toegevoegd:

Aan artikel 10, lid 4, eerste alinea, van Richtlijn 2003/87/EG worden de volgende zinnen toegevoegd:

Amendement  8

Voorstel voor een besluit

Artikel 1

Richtlijn 2003/87/EG

Artikel 10 – lid 4 – alinea 1 – laatste zin

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde een ordelijke werking van de markt te waarborgen, wijzigt de Commissie waar nodig het tijdschema voor elke periode.

Teneinde een ordelijke werking van de markt te waarborgen, kan de Commissie bij uitzonderlijke omstandigheden het tijdschema voor de in artikel 13, lid 1, bedoelde en op 1 januari 2013 ingaande periode aanpassen indien uit een effectbeoordeling blijkt dat de gevolgen voor sectoren die een aanzienlijk risico van koolstoflekkage lopen, beperkt zijn. De Commissie voert niet meer dan één zo'n wijziging uit.

Amendement  9

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 bis

 

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking op de derde dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

TOELICHTING

Het systeem van de EU voor de handel in emissierechten (EU-ETS) komt een sleutelrol toe bij de beperking van de emissies van het bedrijfsleven van de EU op een kostenefficiënte wijze. Sinds het begin van de tweede handelsperiode in 2008 zijn de emissies met meer dan 10% teruggedrongen. De oorspronkelijke bedoeling met het beleid was de invoering van een marktgerelateerde maatregel die de koolstofprijs zou doen stijgen, wat positieve gevolgen voor investeringen in koolstofarme technieken en hernieuwbare energie zou hebben, hetgeen op zijn beurt weer een vermindering van de emissies tot gevolg zou hebben. De emissievermindering die zich in de tweede handelsperiode voordeed, moet echter voor een groot deel worden toegeschreven aan de economische crisis, die tot minder economische activiteiten en productie heeft geleid, zoals ook blijkt uit het verslag van de Commissie over de toestand van de Europese koolstofmarkt in 2012.

Hoewel we sinds de invoering van het EU ETS getuige zijn van een vermindering van de emissies heeft het systeem op dit moment te kampen met ernstige onevenwichtigheden. De huidige economische crisis, in combinatie met een aanzienlijke toevloed van externe emissiereductiekredieten van het Clean Development Mechanism (CDM) en een aantal regelgevingsbepalingen in verband met de overgang op de derde handelsperiode (2013 – 2020) hebben een fors overschot aan emissierechten veroorzaakt. Vóór het einde van 2011 is een overschot van 955 miljoen aan emissierechten ontstaan, dat nog verder zal aangroeien. Aangezien het aanbod aan rechten de vraag verre overtreft is de koolstofprijs van ongeveer 30 euro/ton CO2 gedaald naar circa 7 euro/ton CO2.

Deze daling van de koolstofprijs is er niet bevorderlijk voor dat een langdurige en toereikende stimulans aan wetenschappelijke en technologische innovatie wordt gegeven en heeft zich zo ontwikkeld tot een factor die investeren in koolstofarme minder aantrekkelijk maakt, waardoor het gevaar ontstaat dat de Europese Unie blijft steken in koolstofintensieve infrastructuren. Om iets te doen aan de huidige onevenwichtigheden van het EU-ETS stelt uw rapporteur een aantal maatregelen op de korte en lange termijn voor. Tot de eerstgenoemde categorie behoort de verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2020 (de zogenoemde "back loading" maatregel van de comitéprocedure), terwijl in het verslag over de toestand van de Europese koolstofmarkt in 2012 eventuele structurele maatregelen worden genoemd.

Doel van het onderhavige verslag is duidelijkheid te scheppen omtrent de wetgevingsbepalingen over de tijdstippen van de veilingen van emissierechten zoals bedoeld in Richtlijn 87/2003/EG. Uw rapporteur is van mening dat de Commissie de mogelijkheid moet hebben het tijdschema van de veilingen dat overeenkomstig artikel 10, lid 4, van Richtlijn 87/2003/EG is vastgesteld, aan te passen. Zulke maatregelen moeten echter beperkt blijven tot buitengewone omstandigheden, zoals die waarin het EU-ETS thans verkeert. Bovendien stelt uw rapporteur voor, teneinde de stabiliteit en voorspelbaarheid van het EU-ETS te beschermen, te bepalen dat aanpassing van het tijdschema voor de veilingen slechts eenmaal in de derde handelsperiode van het EU ETS plaatsvindt. In dit verband moet deze maatregel, die voor de korte termijn wordt voorgesteld, niet als oplossing voor de huidige onevenwichtigheden worden gezien, maar veeleer als optie die voor stabiliteit van het EU-ETS zorgt totdat de vereiste langetermijnmaatregelen zijn vastgesteld.

ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (28.1.2013)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten
(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

Rapporteur voor advies: Amalia Sartori

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid voor te stellen dat het Parlement het voorstel van de Commissie verwerpt.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten

Document- en procedurenummers

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

11.9.2012

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Amalia Sartori

24.1.2013

Vervangen rapporteur voor advies

Francisco Sosa Wagner

Behandeling in de commissie

28.11.2012

17.12.2012

 

 

Datum goedkeuring

24.1.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

14

11

Bij de eindstemming aanwezige leden

Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Richtlijn 2003/98/EG ter verduidelijking van de bepalingen betreffende het tijdschema voor het veilen van broeikasgasemissierechten

Document- en procedurenummers

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Datum indiening bij EP

25.7.2012

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ITRE

11.9.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Behandeling in de commissie

12.11.2012

17.12.2012

24.1.2013

 

Datum goedkeuring

19.2.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

25

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

Datum indiening

25.2.2013