SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

25.2.2013 - (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Matthias Groote


PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0416),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0203/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 listopada 2012 r.[1],

–   po konsultacji z Komitetem Regionów,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.[2],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0046/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) W rezolucji z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (2011/2095(INI))1 Parlament Europejski wezwał Komisję do przyjęcia środków na rzecz usunięcia słabości unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i umożliwienia mu funkcjonowania w pierwotnie zamierzony sposób, oraz do zmiany w stosownym przypadku przed rozpoczęciem trzeciego okresu rozliczeniowego rozporządzenia przyjętego na mocy art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE w celu wdrożenia odpowiednich środków, które mogą obejmować wstrzymanie niezbędnej liczby uprawnień.

 

______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Do końca 2011 r. skumulowano nadwyżkę wynoszącą 955 mln uprawnień. Ta nadwyżka będzie wzrastać, jeśli nie podejmie się strukturalnych działań dotyczących EU ETS.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1c) Tak znaczna nadwyżka uprawnień prowadzi do niższych cen dwutlenku węgla w porównaniu z tymi pierwotnie planowanymi, ograniczając zachęty do inwestowania w technologie niskoemisyjne i zwiększając ryzyko uzależnienia Unii od infrastruktur powodujących znaczne emisje CO2.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Dla celów pewności prawnej i przewidywalności rynkowej należy sprecyzować, że w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku, Komisja może w wyjątkowych przypadkach dostosować harmonogram aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE.

(2) Dla celów pewności prawnej i przewidywalności rynkowej należy sprecyzować, że w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku, Komisja może w wyjątkowych przypadkach dostosować harmonogram aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, pod warunkiem że taką interwencję można uzasadnić oceną skutków wykazującą, że wpływ na sektory narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji jest ograniczony. Komisja powinna móc wprowadzić tylko jedno takie dostosowanie i jedynie w trakcie ośmioletniego okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2013 r.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Dostosowanie harmonogramu aukcji powinno być postrzegane jako działanie krótkoterminowe, a nie środek strukturalny zmierzający do przywrócenia rynkowej równowagi EU ETS, i nie powinno zaszkodzić stabilności i przewidywalności systemu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) W świetle potencjalnej podwyżki cen za certyfikaty należy rozważyć przegląd wytycznych dotyczących niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 roku (SWD(2012)0130, SWD(2012)0131 – koszty emisji pośrednich) oraz kryteriów zawartych w art. 10a ust. 14–17 dyrektywy 2003/87/WE (koszty emisji bezpośrednich), biorąc pod uwagę ryzyko ucieczki emisji oraz zakłócenia konkurencji pomiędzy sektorami.

Uzasadnienie

Podczas gdy niektóre sektory przemysłu otrzymały bardzo liczne darmowe uprawnienia do emisji, niektórzy energochłonni producenci są albo narażeni na nieuczciwą konkurencję z powodu tego, że ich bezpośredni konkurenci korzystają z darmowego przydziału uprawnień (na przykład sektor gipsu), albo ich poziom rekompensaty jest zbyt niski zważywszy na znaczne zużycie energii (na przykład sektor aluminium). Wytyczne dotyczące niektórych środków pomocy państwa powinny zatem odzwierciedlać tę sytuację, zaś kryteria określające wykaz sektorów, w których ma miejsce ucieczka emisji, powinny zostać zmienione, aby umożliwić uwzględnienie sektorów energooszczędnych o stosunkowo niewielkim śladzie węglowym.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W art. 10 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 2003/87/WE dodaje się następujące zdanie:

W art. 10 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 2003/87/WE dodaje się następujące zdania:

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1

Dyrektywa 2003/87/WE

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – ostatnie zdanie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja dostosowuje harmonogram dla każdego okresu, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku.

W wyjątkowych okolicznościach Komisja może dostosować harmonogram dla okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i który zaczyna się dnia 1 stycznia 2013 r., aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku, jeśli ocena skutków wykazuje, że wpływ takiej interwencji na sektory narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji jest ograniczony. Komisja może dostosować harmonogram tylko raz.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1 a

 

Wejście w życie

 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  • [1]           Dz.U. C […] z […], s. […].
  • [2]           Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.

UZASADNIENIE

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) to kluczowe narządzie ograniczania w opłacalny sposób przemysłowych emisji UE. Od początku drugiego okresu rozliczeniowego w 2008 r. ograniczono emisje o ponad 10%. Pierwotnym zamierzeniem politycznym było opracowanie środka opartego na rynku, który stymulowałby ceny dwutlenku węgla, wpływając tym samym pozytywnie na inwestowanie w technologie niskoemisyjne i energię odnawialną, co z kolei spowodowałoby redukcję emisji. Jednakże redukcję emisji podczas drugiego okresu rozliczeniowego można przypisać w dużej mierze pogorszeniu koniunktury gospodarczej, które doprowadziło do ograniczonej aktywności gospodarczej i produkcji, na co wskazuje Komisja w sprawozdaniu dotyczącym stanu europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r.

Pomimo zanotowanej od wprowadzenia EU ETS redukcji emisji, system ten boryka się obecnie z problemem poważnego braku równowagi. Bieżący kryzys gospodarczy w połączeniu ze znacznym napływem zewnętrznych jednostek redukcji emisji z mechanizmu czystego rozwoju (CDM) oraz z pewnymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi przejścia do trzeciego okresu rozliczeniowego (2013-2020) doprowadził do znacznej nadwyżki uprawnień. Do końca 2011 r. skumulowano nadwyżkę 955 mln uprawnień i liczba ta będzie wzrastać. Biorąc pod uwagę, że podaż uprawnień znacznie przewyższa popyt, ceny dwutlenku węgla spadły z 30 EUR za tonę CO2 do około 7 EUR za tonę CO2.

Ten spadek ceny dwutlenku węgla nie umożliwia wystarczającego wspierania trwałych innowacji naukowych i technologicznych oraz przyczynia się do ograniczania zachęt do inwestowania w technologie niskoemisyjne i do zwiększania ryzyka uzależnienia Unii Europejskiej od infrastruktur powodujących znaczne emisje CO2. Aby zaradzić obecnemu brakowi równowagi systemu EU ETS, sprawozdawca proponuje przyjęcie środków krótko- i długoterminowych. Podczas gdy projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 zwłaszcza w celu określenia wolumenu uprawnień do emisji, które mają zostać sprzedane na aukcji w latach 2013-2020 (środek przyjmowany w procedurze komitologii zwany „back-loading”), należy do pierwszej kategorii, w sprawozdaniu dotyczącym stanu europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r. przedstawiono możliwe środki strukturalne.

Celem tego sprawozdania jest wyjaśnienie przepisów prawnych dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień określonego w dyrektywie 87/2003/WE. Sprawozdawca uważa, że Komisja powinna mieć możliwość dostosowania harmonogramu aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. Niemniej jednak przyjmowanie takich środków powinno być ograniczone jedynie do wyjątkowych okoliczności, jak sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie EU ETS. Ponadto aby nie zagrażać stabilności i przewidywalności EU ETS, sprawozdawca proponuje, aby tylko raz dostosować harmonogram aukcji podczas trzeciego okresu rozliczeniowego EU ETS. W tym względzie ten proponowany środek krótkoterminowy nie powinien być postrzegany jako rozwiązanie aktualnego problemu zaburzeń równowagi, ale raczej jako sposób zapewnienia stabilność EU ETS do momentu przyjęcia koniecznych długoterminowych środków strukturalnych.

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (28.1.2013)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

Sprawozdawczyni: Amalia Sartori

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, która jest przedmiotowo właściwa, o odrzucenie wniosku Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Odsyłacze

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.9.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Amalia Sartori

24.1.2013

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Francisco Sosa Wagner

Rozpatrzenie w komisji

28.11.2012

17.12.2012

 

 

Data przyjęcia

24.1.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

14

11

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski

PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Odsyłacze

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Data przedstawienia w PE

25.7.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.9.2012

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

12.11.2012

17.12.2012

24.1.2013

 

Data przyjęcia

19.2.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

25

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

Data złożenia

25.2.2013