RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră

25.2.2013 - (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Matthias Groote


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră

(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0416),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0203/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 2012[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050[2],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0046/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 (2011/2095(INI))1, Parlamentul European a invitat Comisia să adopte măsuri pentru a rectifica deficiențele Sistemului de comercializare a cotelor de emisii al Uniunii Europene (ETS) și pentru a face posibilă funcționarea acestui sistem astfel cum s-a prevăzut inițial și, înainte de începerea celei de-a treia faze de comercializare, să modifice, dacă este necesar, regulamentul adoptat în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE pentru a pune în aplicare măsuri adecvate, care pot include reținerea cantității necesare de cote de emisii.

 

______________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0086.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Până la sfârșitul anului 2011, s-a acumulat un surplus de 955 milioane de cote de emisii. Acest surplus este probabil să crească dacă nu sunt luate măsuri referitoare la EU ETS.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Acest surplus semnificativ de cote de emisii are ca rezultat un preț al carbonului mai redus decât cel preconizat inițial, reducând stimulentele pentru investițiile în tehnologiile cu emisii reduse de carbon și crescând riscul ca Uniunea să rămână blocată în infrastructuri cu un volum mare de emisii de carbon.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a asigura predictibilitatea pieței, trebuie precizat faptul că, în circumstanțe excepționale, Comisia poate să adapteze calendarul licitațiilor în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura funcționarea corectă a pieței.

(2) În scopul certitudinii juridice și pentru a asigura predictibilitatea pieței, trebuie precizat faptul că, în circumstanțe excepționale, Comisia poate să adapteze calendarul licitațiilor în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, pentru a asigura funcționarea corectă a pieței, cu condiția ca o astfel de intervenție să fie justificată de o evaluare a impactului care să indice faptul că impactul asupra sectoarelor expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon este limitat. Comisia ar trebui să poată realiza numai o singură astfel de adaptare și numai pe parcursul perioadei de opt ani care începe la 1 ianuarie 2013.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Adaptarea calendarului licitațiilor ar trebui considerată mai curând o acțiune pe termen scurt decât o măsură structurală menită să remedieze dezechilibrele de pe piața EU ETS și nu ar trebui să submineze stabilitatea și predictibilitatea EU ETS.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În condițiile unor prețuri potențial mai ridicate ale certificatelor, orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat aplicate în contextul sistemului de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră după anul 2012 [SWD(2012)0130, SWD(2012)0131 - costul emisiilor indirecte] și criteriile stabilite la articolul 10a alineatele (14)-(17) din Directiva 2009/87/CE a (costul emisiilor directe) ar trebui să facă obiectul unei revizuiri având în vedere riscul relocării emisiilor de carbon și al denaturării concurenței între sectoare.

Justificare

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low carbon footprint.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 10 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2003/87/CE se adaugă următoarea teză:

La articolul 10 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2003/87/CE se adaugă următoarele teze:

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 1

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 – ultima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când este cazul, Comisia adaptează calendarul pentru fiecare perioadă, astfel încât să se asigure funcționarea corectă a pieței.

În circumstanțe excepționale, Comisia poate adapta calendarul pentru perioada menționată la articolul 13 alineatul (1) începând de la 1 ianuarie 2013, astfel încât să se asigure funcționarea corectă a pieței în cazul în care o evaluare a impactului indică faptul că impactul acestei intervenții asupra sectoarelor expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon este limitat Comisia efectuează maximum o astfel de adaptare.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Intrarea în vigoare

 

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

EXPUNERE DE MOTIVE

Sistemul Uniunii Europene de comercializare a cotelor de emisie (EU ETS) reprezintă un instrument cheie pentru reducerea emisiilor industriale ale UE într-un mod rentabil. De la începutul celei de-a doua faze de comercializare în 2008, emisiile au fost reduse cu peste 10%. Intenția politică inițială a fost stabilirea unei măsuri bazate pe piață care să stimuleze prețul carbonului, influențând astfel în mod pozitiv investițiile în tehnologia cu emisii reduse de carbon și în energia regenerabilă, care, la rândul lor, vor conduce la reducerea emisiilor. Cu toate acestea, reducerea emisiilor în a doua fază de comercializare se datorează în mare măsură încetinirii creșterii economice care a cauzat reducerea activităților și producției economice, după cum se indică în raportul pe 2012 al Comisiei privind situația pieței europene a carbonului.

Deși, de la demararea sistemului EU ETS s-a înregistrat o reducere a emisiilor, sistemul se confruntă la ora actuală cu dezechilibre grave. Actuala criză economică, combinată cu un aflux semnificativ de credite externe pentru reducerea emisiilor din cadrul mecanismului de dezvoltare curată (CDM), precum și anumite dispoziții de reglementare referitoare la tranziția către a treia fază de comercializare (2013-2020) au condus la un surplus semnificativ de cote de emisii. Până la sfârșitul anului 2011, s-a acumulat un surplus de 955 milioane de cote de emisii, surplus care se estimează că va crește. Deoarece se furnizează cote de emisii în cantități care depășesc cu mult cererea, prețul carbonului s-a diminuat de la circa 30 EUR/tonă de CO2 la circa 7 EUR/tonă de CO2.

Această reducere a prețului carbonului nu este de natură să sporească în mod suficient inovațiile științifice și tehnologice durabile și a devenit, astfel, un factor de reducere a stimulentelor pentru investiții în tehnologiile cu emisii reduse de carbon și de creștere a riscului ca Uniunea Europeană să rămână blocată în infrastructuri cu un volum mare de emisii de carbon. Pentru redresarea actualelor dezechilibre din cadrul sistemului EU ETS, raportorul sugerează adoptarea de măsuri pe termen scurt și pe termen lung. Deși în proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 care vizează în special să stabilească volumele cotelor de emisii de gaze cu efect de seră care vor fi comercializate în 2013-2020 (așa-numita măsură de comitologie „concentrare la sfârșitul perioadei”- back-loading) aparține primei categorii, raportul pe 2012 privind situația pieței carbonului subliniază posibile măsuri structurale.

Scopul prezentului raport este clarificarea dispozițiilor legislative privind calendarul licitațiilor de cote de emisie conform prevederilor Directivei 87/2003/CE. Raportorul consideră că Comisia ar trebui să fie în măsură să adapteze calendarul licitațiilor adoptat în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE. Cu toate acestea, adoptarea unor astfel de măsuri ar trebui limitată la situații excepționale, cum ar fi cele cu care se confruntă în prezent sistemul EU ETS. În plus, pentru a garanta că stabilitatea și predictibilitatea sistemului EU ETS nu sunt subminate, raportorul sugerează ca decizia de a adapta calendarul licitațiilor să fie executată numai o singură dată în cadrul celei de-a treia faze de comercializare a EU ETS. În acest sens, această măsură pe termen scurt propusă nu ar trebui considerată drept o soluție la dezechilibrele actuale, ci mai curând o opțiune care asigură stabilitatea EU ETS până la adoptarea măsurilor structurale pe termen lung necesare.

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (28.1.2013)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră

(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

Raportoare pentru aviz: Amalia Sartori

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să propună respingerea propunerii Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2003/87/CE în vederea clarificării dispozițiilor privind calendarul de licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Referințe

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ITRE

11.9.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Amalia Sartori

24.1.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz substituit(ă)

Francisco Sosa Wagner

Examinare în comisie

28.11.2012

17.12.2012

 

 

Data adoptării

24.1.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

14

11

Membri titulari prezenți la votul final

Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski

PROCEDURÃ

Titlu

Modificarea Directivei 2003/87/CE în vederea clarificării dispozițiilor privind calendarul de licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Referințe

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Data prezentării la PE

25.7.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ITRE

11.9.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Examinare în comisie

12.11.2012

17.12.2012

24.1.2013

 

Data adoptării

19.2.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

25

2

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

Data depunerii

25.2.2013