POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi

  25.2.2013 - (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)) - ***I

  Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  Poročevalec: Matthias Groote


  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi

  (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0416),

  –   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0203/2012),

  –   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. novembra 2012[1],

  –   po posvetovanju z Odborom regij,

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050[2],

  –   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0046/2013),

  1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe    1

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1a) Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 15. marca 2012 o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 (2011/2095(INI))1 pozval Komisijo, naj sprejme ukrepe za odpravo napak v sistemu Evropske unije za trgovanje z emisijami (EU ETS), da bi ta deloval, kot je bilo prvotno predvideno, in po potrebi pred začetkom tretjega trgovalnega obdobja spremeni uredbo, sprejeto na podlagi člena 10(4) Direktive 2003/87/ES, da bi se začeli izvajati ustrezni ukrepi, ki bi lahko vključevali tudi zadržanje potrebnega števila pravic.

   

  ______________

   

  1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0086.

  Predlog spremembe  2

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1b) Do konca leta 2011 je presežek pravic znašal 955 milijonov. Če ne bo strukturnih ukrepov v zvezi s sistemom EU za trgovanje z emisijami, bo še narasel.

  Predlog spremembe  3

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 1 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1c) Tako velik presežek pravic vodi k nižji ceni ogljika, kot je bila prvotno predvidena, to pa zmanjšuje spodbude za naložbe v nizkoogljične tehnologije in povečuje tveganje, da bo Unija v prihodnjih desetletjih še naprej usmerjena v infrastrukture z večjo emisijo ogljika.

  Predlog spremembe  4

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) Zaradi pravne varnosti in tržne predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da lahko za zagotovitev ustreznega delovanja trga Komisija v izjemnih okoliščinah prilagodi časovni načrt dražb v skladu s členom 10(4) Direktive 2003/87/ES.

  (2) Zaradi pravne varnosti in tržne predvidljivosti bi bilo treba pojasniti, da lahko za zagotovitev ustreznega delovanja trga Komisija v izjemnih okoliščinah prilagodi časovni načrt dražb v skladu s členom 10(4) Direktive 2003/87/ES, ta poseg pa bi bil upravičen samo, če bi z oceno učinka dokazali, da je vpliv na sektorje z velikim tveganjem selitve virov ogljika le omejen. Komisija bi morala imeti možnost za največ eno takšno prilagoditev, in sicer le v osemletnem obdobju z začetkom 1. januarja 2013.

  Predlog spremembe  5

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) Prilagoditev časovnega načrta dražbe bi se morala obravnavati kot kratkoročni ukrep, ne kot strukturni ukrep za odpravljanje tržnih neravnovesij v sistemu EU za trgovanje z emisijami ter ne bi smela ogrožati njegove stabilnosti in predvidljivosti.

  Predlog spremembe  6

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2b) Zaradi morebitnih višjih cen certifikatov bi bilo treba smernice o ukrepih pomoči za nekatere države v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012 (SWD(2012)0130 in SWD(2003)0131 – posredne emisije) in merila iz člena 10(a)(14) do (17) Direktive 2009/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 (neposredne emisije) pregledati v smislu nevarnosti selitve virov CO2 in izkrivljanja konkurence med sektorji.

  Obrazložitev

  While some industries have received very generous treatment of free allowances there are energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low carbon footprint.

  Predlog spremembe  7

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V prvem pododstavku člena 10(4) Direktive 2003/87/ES se doda naslednji stavek:

  V prvem pododstavku člena 10(4) Direktive 2003/87/ES se doda naslednje:

  Predlog spremembe  8

  Predlog sklepa

  Člen 1

  Direktiva 2003/87/ES

  Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – zadnji stavek

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija za zagotovitev pravilnega delovanja trga po potrebi prilagodi časovni načrt za vsako obdobje.

  Komisija lahko za zagotovitev pravilnega delovanja trga v izrednih okoliščinah prilagodi časovni načrt za obdobje iz člena 13(1) s pričetkom 1. januarja 2013. Komisija izvede največ eno tako prilagoditev.

  Predlog spremembe  9

  Predlog sklepa

  Člen 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 1a

   

  Začetek veljavnosti

   

  Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

  OBRAZLOŽITEV

  Sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami (EU ETS) je ključno orodje za stroškovno učinkovito zmanjševanje emisij v industriji EU. Od začetka drugega trgovalnega obdobja v letu 2008 so se emisije zmanjšale za več kot 10 %. Prvotni namen te politike je bil uvesti tržni ukrep za dvig cene ogljika ter tako pozitivno vplivati na naložbe v nizkoogljično tehnologijo in energijo iz obnovljivih virov, kar bi nato vodilo k zmanjševanju emisij. Vendar je zmanjšanje emisij v drugem trgovalnem obdobju predvsem posledica upada gospodarske rasti, ki je povzročil krčenje gospodarskih dejavnosti in proizvodnje, kot Komisija navaja v poročilu o stanju na evropskem trgu ogljika v letu 2012.

  Čeprav od uvedbe sistema EU za trgovanje z emisijami opažamo zmanjševanje emisij, se v njem pojavljajo velika neravnovesja. Trenutna gospodarska kriza skupaj z velikim pritokom zunanjih dobropisov v okviru mehanizma čistega razvoja in številnimi uredbenimi določbami v zvezi s prehodom v tretje trgovalno obdobje (2013–2020) so privedli do velikega presežka pravic. Do konca leta 2001 je znašal dosegel 955 milijonov in bo še naraščal. Ker ponudba pravic močno presega povpraševanje, je cena ogljika padla s 30 EUR/tono CO2 na približno 7 EUR/tono CO2.

  Nižanje cene ogljika je neustrezno z vidika zadostne podpore trajnostnim znanstvenim in tehnološkim inovacijam in je eden od vzrokov za zmanjšanje spodbud za naložbe v nizkoogljične tehnologije in povečano tveganje, da bo Unija v prihodnjih desetletjih še naprej usmerjena v infrastrukture z večjo emisijo ogljika. Da bi odpravili sedanja neravnovesja v sistemu EU za trgovanje z emisijami, poročevalec predlaga sprejetje kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. Osnutek uredbe Komisije, ki spreminja Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010, zlasti da bi se določila količina pravic do emisije toplogrednih plinov, ki bodo prodane na dražbi v obdobju 2013–2020 (komitološki ukrep povečanja koncentracije v zadnji fazi), spada v prvo kategorijo, poročilo Komisije o stanju na evropskem trgu ogljika v letu 2012 pa opisuje možne strukturne ukrepe.

  Namen tega poročila je pojasniti zakonodajne določbe glede časovnega načrta za prodajo pravic na dražbi iz Direktive 872003/ES. Poročevalec meni, da bi morala Komisija imeti možnost prilagoditi časovni načrt dražb, sprejet na podlagi člena 10(4) Direktive 2003/87/ES. Vendar bi moralo biti sprejemanje takih ukrepov omejeno le na izjemne okoliščine, s kakršnimi se sistem EU za trgovanje z emisijami trenutno sooča. Da stabilnost in predvidljivost tega sistema ne bi bili ogroženi, poročevalec dalje predlaga, naj se sklep o prilagoditvi časovnega načrta dražbe izvede le enkrat v tretjem trgovalnem obdobju. V zvezi s tem predlaganega kratkoročnega ukrepa ne bi smeli obravnavati kot rešitev trenutnih neravnovesij, pač pa kot možnost za zagotovitev stabilnosti sistema EU za trgovanje z emisijami, dokler ne bodo sprejeti dolgoročni strukturni ukrepi.

  MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (28.1.2013)

  za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

  o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi
  (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

  Pripravljavka mnenja: Amalia Sartori

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da predlaga zavrnitev predloga Komisije.

  POSTOPEK

  Naslov

  Sprememba Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi

  Referenčni dokumenti

  COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  11.9.2012

   

   

   

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  11.9.2012

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Amalia Sartori

  24.1.2013

  Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

  Francisco Sosa Wagner

  Obravnava v odboru

  28.11.2012

  17.12.2012

   

   

  Datum sprejetja

  24.1.2013

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  32

  14

  11

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas), Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Claude Turmes, Niki Cavela (Niki Tzavela), Marita Ulvskog, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski

  POSTOPEK

  Naslov

  Sprememba Direktive 2003/87/ES zaradi pojasnitve določb glede časovnega načrta za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi

  Referenčni dokumenti

  COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

  Datum predložitve EP

  25.7.2012

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  11.9.2012

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  11.9.2012

   

   

   

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Matthias Groote

  12.9.2012

   

   

   

  Obravnava v odboru

  12.11.2012

  17.12.2012

  24.1.2013

   

  Datum sprejetja

  19.2.2013

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  38

  25

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Gilles Pargneaux, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos), Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

  Datum predložitve

  25.2.2013