Betänkande - A7-0046/2013Betänkande
A7-0046/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser

25.2.2013 - (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Matthias Groote


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser

(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0416),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0203/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 november 2012[1],

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050[2],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0046/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I sin resolution av den 15 mars 2012 om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (2011/2095(INI))1 uppmanar Europaparlamentet kommissionen att åtgärda bristerna i utsläppshandelssystemet för att få det att fungera som det var avsett från början, och att, innan den tredje handelsperioden påbörjas, vid behov ändra den förordning som antagits i enlighet med artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG för att genomföra lämpliga åtgärder, som kan inbegripa att hålla inne så många utsläppsrätter som behövs för ändamålet.

 

 

______________

 

1Antagna texter, P7_TA(2012)0086.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) I slutet av 2011 hade ett överskott på 955 miljoner utsläppsrätter ackumulerats. Detta överskott kommer antagligen att öka om inga strukturella åtgärder vidtas beträffande EU:s utsläppshandelssystem.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c) Ett sådant stort överskott av utsläppsrätter leder till ett lägre koldioxidpris än det som ursprungligen avsågs, vilket minskar incitamenten att investera i koldioxidsnål teknik och ökar risken för att unionen ska fastna i koldioxidintensiva infrastrukturer.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och förutsebarhet på marknaden bör det klargöras att kommissionen, i undantagsfall och i enlighet med artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, kan anpassa tidsschemat för auktioner för att säkerställa att marknaden fungerar korrekt.

(2) I syfte att skapa rättssäkerhet och förutsebarhet på marknaden bör det klargöras att kommissionen, i undantagsfall och i enlighet med artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, kan anpassa tidsschemat för auktioner för att säkerställa att marknaden fungerar korrekt, förutsatt att en sådan åtgärd kan motiveras av en konsekvensbedömning som visar att effekterna på sektorer där det finns betydande risk för koldioxidläckage är begränsade. Kommissionen bör få göra högst en sådan anpassning, och då endast under den åttaårsperiod som inleds den 1 januari 2013.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) En anpassning av tidsschemat för auktioner bör betraktas som en kortsiktig åtgärd snarare än som en strukturell åtgärd för att komma åt obalanser i EU:s utsläppshandelssystem, och bör inte undergräva stabiliteten och förutsebarheten i EU:s utsläppshandelssystem.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Med tanke på att priserna på certifikaten kan komma att öka bör man överväga att se över riktlinjerna för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser efter 2012 (SWD(2012)0130 och SWD(2003)0131 ­– indirekta utsläppskostnader) samt kriterierna i artikel 10 a (14–17) i direktiv 2003/87/EG (direkta utsläppskostnader), med hänsyn till risken för koldioxidläckage och snedvridning av konkurrensen mellan olika sektorer.

Motivering

Vissa industrier har behandlats mycket generöst med fria utsläppsrätter, medan vissa energiintensiva producenter antingen utsätts för illojal konkurrens genom att deras direkta konkurrenter gynnas av fri tilldelning av utsläppsrätter (t.ex. gipsindustrin) eller får för låg ersättning på grund av sin höga energiförbrukning (t.ex. aluminiumindustrin). Riktlinjerna för vissa statliga stödåtgärder bör därför anpassas till denna situation, och de kriterier som gäller för förteckningen över sektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage bör revideras för att man ska kunna lägga till energieffektiva sektorer med jämförelsevis låga koldioxidavtryck.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I artikel 10.4 första stycket i direktiv 2003/87/EG ska följande mening läggas till:

I artikel 10.4 första stycket i direktiv 2003/87/EG ska följande meningar läggas till:

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Artikel 1

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1 – sista meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska vid behov anpassa tidsschemat för varje period för att säkerställa en välfungerande marknad.”

”Kommissionen får, under särskilda omständigheter, anpassa tidsschemat för den period som anges i artikel 13.1 med början den 1 januari 2013 för att säkerställa en välfungerande marknad om en konsekvensbedömning visar att effekterna på sektorer där det finns betydande risk för koldioxidläckage är begränsade. Kommissionen får göra högst en sådan anpassning.”

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Ikraftträdande

 

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

MOTIVERING

EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett viktigt verktyg för att minska EU:s industriutsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den andra handelsperioden inleddes 2008 har utsläppen minskat med över 10 %. Den ursprungliga tanken var att inrätta en marknadsbaserad åtgärd som skulle stimulera koldioxidpriset, vilket på ett positivt sätt skulle påverka investeringar i koldioxidsnål teknik och förnybar energi, vilket i sin tur skulle minska utsläppen. De minskade utsläppen under den andra handelsperioden kan dock till stor del tillskrivas den ekonomiska nedgången som har lett till en minskad ekonomisk verksamhet och produktion, vilket framgår i kommissionens rapport om tillståndet för den europeiska koldioxidmarknaden 2012.

Trots att utsläppen har minskat sedan EU:s utsläppshandelssystem startade uppvisar systemet för närvarande stora obalanser. Dagens ekonomiska kris i kombination med ett betydande inflöde av externa tillgodohavanden för utsläppsminskningar från mekanismen för en ren utveckling liksom ett antal bestämmelser som rör övergången till den tredje handelsperioden (2013–2020) har lett till ett betydande överskott av utsläppsrätter. I slutet av 2011 uppgick överskottet till 955 miljoner utsläppsrätter, och detta överskott förväntas öka. Eftersom utbudet av utsläppsrätter är betydligt större än efterfrågan har koldioxidpriset minskat från cirka 30 euro/ton koldioxid till cirka 7 euro/ton koldioxid.

Detta sänkta koldioxidpris räcker inte för att en hållbar vetenskaplig och teknisk innovation ska kunna öka i tillräcklig grad, och har därför bidragit till att incitamenten för att investera i koldioxidsnål teknik har minskat och risken för att unionen ska fastna i koldioxidintensiva infrastrukturer har ökat. För att komma till rätta med de nuvarande obalanserna i EU:s utsläppshandelssystem föreslår föredraganden både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Syftet med utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 är framför allt att fastställa de volymer utsläppsrätter för växthusgaser som ska auktioneras ut 2013–2020 (det så kallade senarelagda kommittéförfarandet), vilket innebär att utkastet tillhör kategorin kortsiktiga åtgärder, medan rapporten om tillståndet för den europeiska koldioxidmarknaden 2012 innehåller möjliga strukturella åtgärder (långsiktiga).

Betänkandet syftar till att klargöra bestämmelserna om tidsschemat för auktioner enligt direktiv 2003/87/EG. Föredragande anser att kommissionen bör kunna anpassa det tidsschema för auktioner som antas i enlighet med artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG. Sådana åtgärder bör dock endast kunna antas under särskilda omständigheter, vilket kan sägas råda för EU:s system för handel med utsläppsrätter just nu. Dessutom får stabiliteten och förutsebarheten i EU:s utsläppshandelssystem inte undergrävas, och föredraganden föreslår därför att beslutet om att anpassa tidsschemat för auktioner endast verkställs en gång under utsläppshandelssystemets tredje handelsperiod. I detta avseende bör förslaget om denna kortsiktiga åtgärd inte betraktas som en lösning på den nuvarande obalansen, utan snarare som ett sätt att garantera ett stabilt utsläppshandelssystem fram till dess att långsiktiga strukturella åtgärder vidtas.

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (28.1.2013)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser
(COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD))

Föredragande: Amalia Sartori

******

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2003/87/EG för att klargöra bestämmelserna om tidtabellen för auktionerna av utsläppsrätterna för växthusgaser

Referensnummer

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.9.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Amalia Sartori

24.1.2013

Tidigare föredragande av yttrande

Francisco Sosa Wagner

Behandling i utskott

28.11.2012

17.12.2012

 

 

Antagande

24.1.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

14

11

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Caspary, Françoise Grossetête, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Markus Pieper

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Paweł Zalewski

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2003/87/EG för att klargöra bestämmelserna om tidtabellen för auktionerna av utsläppsrätterna för växthusgaser

Referensnummer

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)

Framläggande för parlamentet

25.7.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.9.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

11.9.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Matthias Groote

12.9.2012

 

 

 

Behandling i utskott

12.11.2012

17.12.2012

24.1.2013

 

Antagande

19.2.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

25

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Alda Sousa, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Lena Kolarska-Bobińska, Arlene McCarthy, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz

Ingivande

25.2.2013