ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική

25.2.2013 - (2012/2102(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγήτρια: Silvia Costa

Διαδικασία : 2012/2102(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0047/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0047/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική

(2012/2102(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 5 εδάφιο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ – Κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–   έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200), «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303) και «Αποτελέσματα της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (COM(2012)0014),

–   έχοντας υπόψη τα χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής που λειτουργούν σε θεματική και γεωγραφική βάση και αφορούν τον τομέα του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως είναι το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI)),

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016 (COM(2012)0286),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών: προϋπόθεση για την επιτυχία της Αραβικής Άνοιξης»[1]

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979 για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση αυτή για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία της 25ης Μαΐου 2000,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 67/167 της 20ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τον ακρωτηριασμό των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων,

–   έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο + 5, +10 και +15 σχετικά με περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 2 Μαρτίου 2010, αντίστοιχα,

–   έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική,

–   έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο,

–   έχοντας υπόψη τη Διαδικασία Κωνσταντινούπολης - Μαρακές και τα υπουργικά συμπεράσματα της πρώτης και της δεύτερης Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία, που έλαβαν χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 14-15 Νοεμβρίου 2006 και στο Μαρακές στις 11-12 Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των περιφερειακών διαλόγων στην Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική (MΕΝA)μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, κρατικών φορέων και πολιτικών ηγετών, οι οποίοι διεξήχθησαν τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2012 στη Βηρυτό και το Αμμάν, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ περιφερειακού έργου «Προώθηση κοινής ατζέντας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω της Διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης»,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα «Spring Forward for Women» (Άλμα προόδου για τις γυναίκες), το κοινό περιφερειακό πρόγραμμα για την περιοχή της νότιας Μεσογείου υπό την αιγίδα της Επιτροπής και του οργανισμού UN Women,

–   έχοντας υπόψη τη 10η έκθεση της UNICEF για την πρόοδο για τα παιδιά με τίτλο «Μια έκθεση για τους εφήβους»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) του 2005 σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον αραβικό κόσμο με τίτλο «Προς την αφύπνιση των γυναικών στον αραβικό κόσμο» και την έκθεση του 2009 με τίτλο «Προκλήσεις για την ανθρώπινη ασφάλεια στις αραβικές περιοχές», ιδίως το κεφάλαιό του που αφορά την ατομική ανασφάλεια των ευπαθών ομάδων,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο[2],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη Νότια Γειτονία, και ιδίως τη Λιβύη[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση[4],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή[5],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011[6],

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 29ης Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία[7],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0047/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες, ιδίως νέες, συμμετείχαν ιδιαίτερα ενεργά στην «Αραβική Άνοιξη» στη Βόρεια Αφρική, λαμβάνοντας εξαρχής μέρος σε διαδηλώσεις, σε δημόσιες και πολιτικές συζητήσεις και εκλογές, συμμετέχοντας ενεργά στην κοινωνία των πολιτών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστολόγια, μεταξύ άλλων, και ότι, ως εκ τούτου, αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες της δημοκρατικής αλλαγής στις χώρες τους και στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της συνοχής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω χώρες διέρχονται μια διαδικασία πολιτικής και δημοκρατικής μετάβασης και αλλαγής ή προσαρμογής των συνταγμάτων τους, στην οποία οι γυναίκες είτε ως βουλευτές, εκλεγμένες ή προερχόμενες από την κοινωνία των πολιτών, συμμετέχουν ενεργά και με συνέπεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα διαμορφώσει τη δημοκρατική λειτουργία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των χωρών αυτών και θα έχει αντίκτυπο στην κατάσταση των γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των γυναικών σε εποχές επαναστάσεων δεν διαφέρει από εκείνον που καλούνται να διαδραματίσουν στις διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης και αναδόμησης του κράτους· ότι η επιτυχία των εν λόγω διαδικασιών εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις εν λόγω χώρες έχουν αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες μεγαλύτερη, αν και άνιση, παρουσία στην ανώτατη εκπαίδευση, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στις επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα, μολονότι, στο πλαίσιο δικτατορικών και πατερναλιστικών καθεστώτων, η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων ήταν περιορισμένη και η συμμετοχή των γυναικών εξηρτάτο από διάφορες περιοριστικές προϋποθέσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα στην τρέχουσα πολιτική διαδικασία και βασικό μέλημα των γυναικών, καθώς αντιμετωπίζουν κίνδυνο αντίποινων και εκφοβισμού που ενδέχεται να μειώσει τις ευκαιρίες επίτευξης του στόχου μιας κοινής δημοκρατίας και ισότιμων δικαιωμάτων του πολίτη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κοινά ζητήματα που άπτονται της διάστασης του φύλου, όπως τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών ως αναπόσπαστο τμήμα των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ίσα δικαιώματα και η συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το σύνταγμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική καθώς και σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς ποικίλλει μεταξύ χωρών, αλλά είναι απογοητευτική ως προς τα ποσοστά συγκρινόμενη με τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στις διάφορες εξεγέρσεις και στις εκλογές που ακολούθησαν καθώς και στα αυξανόμενα ποσοστά γυναικών με υψηλό επίπεδο μόρφωσης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, η ειδική στήριξη της ΕΕ για ζητήματα που άπτονται της διάστασης του φύλου για την περιοχή ανέρχεται σε 92 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 77 εκατομμύρια υλοποιούνται σε διμερές επίπεδο και τα 15 σε περιφερειακό επίπεδο·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα διμερή προγράμματα της ΕΕ το πλέον σημαντικό πρόκειται να υλοποιηθεί στο Μαρόκο, με προϋπολογισμό 45 εκατομμυρίων ευρώ, για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ότι στην Αίγυπτο πρόκειται να υλοποιηθεί έργο 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον οργανισμό του ΟΗΕ UN Women, ενώ στην Τυνησία και τη Λιβύη ο εν λόγω οργανισμός υλοποιεί διμερή προγράμματα για τις γυναίκες εν όψει των εκλογών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ιδίως το υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων και των γυναικών, και η φτώχεια, που συχνά οδηγούν τις γυναίκες στην περιθωριοποίηση και τις καθιστούν όλο και πιο ευάλωτες, αποτέλεσε ένα από τα βασικά αίτια των εξεγέρσεων στην περιοχή, μαζί με την προσδοκία για δικαιώματα, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν πολλά περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος κοριτσιών και γυναικών κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εξεγέρσεων σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων βιασμών και ελέγχων παρθενίας που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης σε βάρος των γυναικών, μεταξύ άλλων από τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημόσιο χώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκφοβισμός με βάση το φύλο χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο από εξτρεμιστικά κινήματα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι έρευνες καταδεικνύουν ότι ποσοστό υψηλότερο του 80% των αιγυπτίων γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των μεταναστριών και των παιδιών-μεταναστών είναι ακόμα πιο κρίσιμη εξαιτίας της ανασφάλειας που υπάρχει σε ορισμένα μέρη της περιοχής και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος εμπορίας ανθρώπων αυξάνεται σε χώρες σε μεταβατικό στάδιο και σε περιοχές όπου άμαχοι επηρεάζονται από συγκρούσεις ή όπου συγκεντρώνονται πολλοί πρόσφυγες ή εκτοπισμένοι εντός της χώρας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα θεμελιώδες ζήτημα των συζητήσεων σχετικά με το σύνταγμα είναι κατά πόσον το Ισλάμ θα πρέπει να ορίζεται στο σύνταγμα ως η θρησκεία του λαού ή ως η θρησκεία του κράτους·

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στο δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 2012 σχετικά με το σύνταγμα της Αιγύπτου η συμμετοχή του λαού ήταν ανεπαρκής και δεν εξασφαλίστηκε η συναίνεση όλων των μερών, αφήνοντας ανοικτά ορισμένα ερωτήματα και επιτρέποντας τις διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά σημαντικά συνταγματικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα των γυναικών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική διάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και η διαδικασία Κωνσταντινούπολη- Μαρακές συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων μέσων για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των νομοθετών σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα και ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο περιλαμβάνει Επιτροπή των δικαιωμάτων των Γυναικών, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά·

Δικαιώματα των γυναικών

1.  καλεί τις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών να συμπεριλάβουν κατά τρόπο μη αναστρέψιμο στο σύνταγμά τους την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών προκειμένου να δηλώσουν ρητά την απαγόρευση κάθε μορφής διακρίσεων και άσκησης βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, τη δυνατότητα θετικών δράσεων και την κατοχύρωση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί τους νομοθέτες των εν λόγω χωρών να προβούν σε μεταρρύθμιση όλων των ισχυόντων νόμων και να ενσωματώσουν την αρχή της ισότητας σε κάθε νομοθετικό σχέδιο ή πρόταση, που θα μπορούσε να επιφέρει διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, μεταξύ άλλων στον τομέα του γάμου, του διαζυγίου, της γονικής μέριμνας, των γονικών δικαιωμάτων, της ιθαγένειας, της κληρονομιάς, της δικαιοπρακτικής ικανότητας, κτλ., σύμφωνα με τα διεθνή και τα περιφερειακά μέσα, και επίσης, να διασφαλίσουν την ύπαρξη εγχώριων μηχανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών·

2.  καλεί τις εθνικές αρχές να εγγυηθούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στους ποινικούς κώδικες και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

3.  επισημαίνει το γεγονός ότι η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της ζωής συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της δημοκρατίας και ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διακυβέρνηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κοινωνικοοικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και δίκαιη δημοκρατική διακυβέρνηση· προτρέπει, ως εκ τούτου, σθεναρά όλες τις χώρες να καταστήσουν την ισότητα των φύλων προτεραιότητα στην ατζέντα τους για την προαγωγή της δημοκρατίας·

4.  τονίζει ότι τα εν εξελίξει μεταβατικά στάδια στη Βόρεια Αφρική θα οδηγήσουν σε δημοκρατικά πολιτικά συστήματα και κοινωνίες μόνο εφόσον επιτευχθεί η ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής του τρόπου ζωής·

5.  καλεί τις εθνικές αρχές στη Βόρεια Αφρική να εφαρμόσουν στο ακέραιο τη CEDAW, τα πρωτόκολλά της και όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παραμερίσουν, ως εκ τούτου, κάθε επιφύλαξη σχετικά με τη CEDAW· ζητεί επίσης από αυτές να συνεργαστούν με τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών·

6.  υπενθυμίζει τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ λόγιων γυναικών από το Ισλάμ με σκοπό την ερμηνεία των θρησκευτικών κειμένων από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας της θρησκείας και του πλουραλισμού και μέσω της προαγωγής του αμοιβαίου σεβασμού και του διαθρησκευτικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των γυναικών·

8.  ενθαρρύνει τα κράτη να δρομολογήσουν μια περιεκτική, συνολική συζήτηση σε εθελοντική βάση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, που θα περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, τις τοπικές οργανώσεις γυναικών, τις τοπικές αρχές, τους θρησκευτικούς ηγέτες, και να επαγρυπνούν ώστε τα δικαιώματα των γυναικών και η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών να προστατεύονται και να διασφαλίζονται·

9.  υπενθυμίζει ότι καμία μονοθεϊστική θρησκεία δεν συνηγορεί υπέρ της βίας μεταξύ των ανθρώπων ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται για να δικαιολογείται η βία·

10. καλεί τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να εγκρίνουν νόμους και συγκεκριμένα μέτρα που θα απαγορεύουν και θα θεσπίζουν κυρώσεις για κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και οι αναγκαστικοί γάμοι, ιδίως στην περίπτωση ανηλίκων κοριτσιών· τονίζει τη σημασία της προστασίας των θυμάτων και της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών· χαιρετίζει την πρόσφατη εκστρατεία κατά της ενδοοικογενειακής βίας που δρομολογήθηκε από την τυνήσια υπουργό Γυναικείων Υποθέσεων και Οικογένειας, καθώς και τη συνεχή δέσμευση του Μαρόκου για τη στήριξη του εν λόγω σκοπού, το οποίο διοργάνωσε το 2012 τη δέκατη εθνική εκστρατεία καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών·

11. υπενθυμίζει τη διπλή διάκριση που υφίστανται οι λεσβίες και καλεί τις εθνικές αρχές στη Βόρεια Αφρική να αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία και να διασφαλίσουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους·

12. τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης της ατιμωρησίας σε σχέση με κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, ιδίως της σεξουαλικής βίας, διασφαλίζοντας ότι τέτοιου είδους εγκλήματα θα διερευνώνται αποτελεσματικά, θα διώκονται και θα τιμωρούνται αυστηρά, ότι οι ανήλικοι θα προστατεύονται επαρκώς από το δικαστικό σύστημα και ότι όλες οι γυναίκες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη χωρίς να υφίστανται διακρίσεις λόγω θρησκείας και/ή εθνικότητας·

13. καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να παράσχουν επαρκή κατάρτιση ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της δικαιοσύνης και στα σώματα ασφαλείας διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις για να διαχειρίζονται εγκλήματα σεξουαλικής βίας και τα θύματα των εγκλημάτων αυτών· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία ενός ευαίσθητου σε θέματα φύλου μεταβατικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης·

14. καταδικάζει τη χρήση κάθε μορφής βίας, ιδίως της σεξουαλικής βίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εξεγέρσεων και τη συνεχιζόμενη χρήση της ως μορφής άσκησης πολιτικής πίεσης, και ως μέσο καταπίεσης, εκφοβισμού και ταπείνωσης των γυναικών· καλεί τα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης να ασκήσουν διώξεις για τα εν λόγω εγκλήματα με την λήψη κατάλληλων μέτρων και τονίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα μπορούσε να παρεμβαίνει, αν δεν είναι δυνατή η ανάληψη δικαστικής δράσης σε εθνικό επίπεδο·

15. επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εξεγέρσεων οι γυναίκες στη Βόρεια Αφρική βρέθηκαν σε ακόμη πιο ευάλωτη θέση και θυματοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό·

16. καλεί τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να αναπτύξουν μια στρατηγική για τα θύματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εξεγέρσεων, η οποία παρέχει στα θύματα επαρκή αποκατάσταση, και οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη· καλεί τις αρχές των χωρών της Βόρειας Αφρικής να δώσουν προτεραιότητα στην παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη·

17. καταδικάζει την πρακτική του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ορισμένες περιοχές της Αιγύπτου, και καλεί τις εθνικές αρχές να ενισχύσουν την εφαρμογή της απαγόρευσης και την Επιτροπή να θεσπίσει προγράμματα που θα αποσκοπούν στην εξάλειψη της πρακτικής, και μέσω της συμμετοχής ΜΚΟ και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ευαισθητοποίησης, της κινητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και την ανάγκη της συμμετοχής των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και των θρησκευτικών και κοινοτικών ηγετών για την καταπολέμηση της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών·

18. χαιρετίζει το γεγονός ότι όλο και περισσότερα κράτη της περιοχής αποφάσισαν να αυξήσουν τη νόμιμη ηλικία γάμου για τα κορίτσια τις τελευταίες δεκαετίες (φτάνοντας τα 16 έτη στην Αίγυπτο, τα 18 στο Μαρόκο και τα 20 στην Τυνησία και τη Λιβύη) και καταδικάζει κάθε απόπειρα να μειωθεί εκ νέου ή να περιορισθεί η επίπτωση τέτοιων μεταρρυθμίσεων εφόσον οι πρώιμοι, και συχνά αναγκαστικοί, γάμοι όχι μόνο έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τα δικαιώματα, την υγεία, την ψυχολογία και την εκπαίδευση των κοριτσιών, αλλά διαιωνίζουν επίσης τη φτώχεια, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη·

19. τονίζει το γεγονός ότι καμία διάκριση ή βία σε βάρος των γυναικών ή των κοριτσιών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους πολιτισμού, παράδοσης ή θρησκείας·

20. υπογραμμίζει την ανάγκη, ειδικά όταν θεσπίζονται νέες πολιτικές στον τομέα της υγείας, να ενισχυθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας και σε υπηρεσίες για γυναίκες και κορίτσια, ιδίως όσον αφορά τη μητρική, τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· καλεί τις εθνικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD), το Πρόγραμμα Δράσης και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη και τον πληθυσμό, και εφιστά την προσοχή των εθνικών αρχών και των εθνικών εταίρων στα συμπεράσματα της έκθεσης του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) με τίτλο «By Choice, Not By chance: Family Planning, Human Rights and Development» (Κατόπιν επιλογής και όχι τυχαία: : οικογενειακός προγραμματισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη)·

21. τονίζει τη σημασία ανάληψης ειδικών δράσεων υπέρ της ενημέρωσης των γυναικών για τα δικαιώματά τους, τη σημασία της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τους κρατικούς φορείς για την προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή των νόμων κατά των διακρίσεων·

Συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων

22. επισημαίνει ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο και τον πολιτικό βίο ως διαδηλωτριών, ψηφοφόρων, υποψηφίων και εκλεγμένων αντιπροσώπων, καταδεικνύει την προθυμία τους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως πολιτών στο ακέραιο και να αγωνισθούν για την οικοδόμηση της δημοκρατίας· επισημαίνει ότι τα πρόσφατα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν ότι οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε επαναστατικές εξελίξεις· ζητεί, ως εκ τούτου, την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων θετικών μέτρων και ποσοστώσεων, που θα διασφαλίσουν την πρόοδο προς την ίση συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (από την τοπική έως την εθνική, από την εκτελεστική έως τη νομοθετική εξουσία)·

23. θεωρεί καίριας σημασίας την αύξηση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στην κατάρτιση των νόμων στα εθνικά κοινοβούλια με σκοπό τη διασφάλιση περισσότερο ισότιμων νομοθετικών πρακτικών και μιας γνήσια δημοκρατικής διαδικασίας·

24. στηρίζει την ιδέα πολλών γυναικών βουλευτών στις χώρες αυτές ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων καθώς και η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή με την ενίσχυση των ικανοτήτων τους και την καταπολέμηση των διακρίσεων, θα μπορούσαν να προωθηθούν και να εφαρμοσθούν με καλύτερο τρόπο στη νομοθεσία μέσω της σύστασης μιας ομάδας γυναικών ή μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ισότητα των φύλων, όπου δεν υπάρχει ακόμη, η οποία θα ασχολείται με το ζήτημα αυτό και θα διασφαλίζει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο κοινοβουλευτικό έργο·

25. επιμένει ότι, όπως στην Ευρώπη, η εκπροσώπηση των γυναικών θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ιδίως στα θεσμικά όργανα, τα πολιτικά κόμματα, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τον δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης), και τονίζει ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται συχνά επαρκώς σε ορισμένους τομείς αλλά έχουν μικρότερη παρουσία σε υψηλόβαθμες θέσεις, εν μέρει εξαιτίας της επικρατούσας διάκρισης λόγω φύλου, των στερεοτύπων και του φαινομένου του «μη ορατού τοίχου»·

26. εκτιμά ότι η δημοκρατική μετάβαση προϋποθέτει την εφαρμογή πολιτικών και μηχανισμών που επιδεικνύουν ευαισθησία ως προς τη διάσταση του φύλου και που διασφαλίζουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο βίο, στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας ή του περιβάλλοντος·

27. επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της παιδείας και των μέσων ενημέρωσης για την προώθηση των αλλαγών στη νοοτροπία ολόκληρης της κοινωνίας και στην υιοθέτηση δημοκρατικών αρχών για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του πνεύματος συντροφικότητας για τα δύο φύλα·

28. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής περισσότερων γυναικών σε διαδικασίες ειρηνικών διαπραγματεύσεων, διαμεσολάβησης, εσωτερικής συμφιλίωσης και οικοδόμησης της ειρήνης·

29. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας και της χρηματοδότησης προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται στις γυναίκες με σκοπό την προετοιμασία τους για την ανάληψη ηγετικών πολιτικών ρόλων, καθώς και κάθε άλλου μέτρου που συμβάλλει στη χειραφέτηση των γυναικών και στην πλήρη συμμετοχή τους στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα·

Χειραφέτηση των γυναικών

30. συγχαίρει εκείνες τις χώρες, όπως η Τυνησία ή το Μαρόκο, στις οποίες επισπεύστηκαν οι προσπάθειες για την προώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ενισχυτική εκπαίδευση για την αναπλήρωση των κενών και, ιδίως, στην ανώτατη εκπαίδευση· επισημαίνει ότι μένει να καταβληθούν ακόμα προσπάθειες για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού των γυναικών, και ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων κύκλων μαθημάτων για την προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης των γυναικών· συνιστά την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων στα εκπαιδευτικά προγράμματα·

31. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση καθώς και η ποιότητα της εκπαίδευσης αυτής πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των κρατών της Βόρειας Αφρικής δεδομένου ότι πρόκειται για μέσο τόνωσης της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και διασφάλισης της σταθερότητας της δημοκρατίας·

32. ζητεί τη διαμόρφωση πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των πλέον ευάλωτων κατηγοριών γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών, και των γυναικών με αναπηρίες, των μεταναστριών καθώς και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, των ομοφυλοφίλων και των τρανσεξουαλικών·

33. επισημαίνει το γεγονός ότι θα πρέπει να καταβληθούν πολύ περισσότερες προσπάθειες ώστε να διασφαλισθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε οικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και στον γεωργικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ενδυναμώνει την αντίστασή τους στη βία και την ταπείνωση· εκτιμά ότι πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ επιχειρηματιών, συνδικαλιστικών ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως για την υποστήριξη των γυναικών που βρίσκονται σε πλέον μειονεκτική θέση στις αγροτικές και τις φτωχές αστικές περιοχές·

34. καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της Βόρειας Αφρικής να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν περισσότερο τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτραπεί η διάκριση λόγω φύλου στον χώρο εργασίας· τονίζει την ανάγκη για εργαλεία τα οποία θα διευκολύνουν την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας σε τομείς που είναι παραδοσιακά κλειστοί για αυτές·

35. αναγνωρίζει τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης όσον αφορά την προαγωγή των ζητημάτων που αφορούν την κατάσταση των γυναικών και τον ρόλο τους στην κοινωνία καθώς και την επιρροή τους στη στάση των πολιτών στις χώρες τους· συνιστά την κατάρτιση σχεδίου δράσης με στόχο τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης τόσο ως επιλογής επαγγελματικής σταδιοδρομίας όσο και στο πλαίσιο μιας ευκαιρίας για παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο εκπροσωπούνται οι γυναίκες στην τηλεόραση, μέσω της παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και της χρήσης των νέων μέσων (του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πολιτική συμμετοχή των γυναικών και να διαδοθεί η ιδέα ότι η παράδοση και οι ίσες ευκαιρίες μπορούν να λειτουργούν από κοινού με αρμονικό τρόπο·

36. συνιστά να ληφθούν μέτρα για την παρακολούθηση της πορείας της χειραφέτησης των γυναικών, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους ως εργαζομένων, ιδίως στον βιομηχανικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών, σε αγροτικές και βιομηχανικές αστικές περιοχές, και για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ίσης αμοιβής·

37. επισημαίνει ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μιας χώρας και τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης· πιστεύει ότι η μικροχρηματοδότηση αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη χειραφέτηση των γυναικών και υπενθυμίζει ότι η επένδυση στις γυναίκες σημαίνει επίσης επένδυση σε οικογένειες και σε κοινότητες και βοηθά στην εξάλειψη της φτώχειας, των κοινωνικών και οικονομικών αναταραχών και ενισχύει την κοινωνική συνοχή ενώ παράλληλα προσφέρει στις γυναίκες μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία· υπενθυμίζει ότι η μικροχρηματοδότηση υπερβαίνει την παροχή πίστωσης και συνεπάγεται επίσης παροχή συμβουλών διαχειριστικού, οικονομικού και εμπορικού χαρακτήρα και αποταμιευτικά προγράμματα·

38. ζητεί από τις εθνικές δημόσιες αρχές να αναπτύξουν πολιτικές πλαισίωσης των μικροπιστώσεων προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως η υπερχρέωση, τις οποίες ενδέχεται να υποστούν οι γυναίκες λόγω έλλειψης πληροφοριών ή σχετικών νομικών διατάξεων·

39. ενθαρρύνει τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να θεσπίσουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την επιχειρηματικότητα των γυναικών, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής σχετικών πληροφοριών, νομικής προστασίας και δυνατοτήτων κατάρτισης σχετικά με την επαγγελματική προώθηση και διαχείριση·

40. ενθαρρύνει την χειραφέτηση των γυναικών μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής που θα επιτρέπουν σε γυναικείες οργανώσεις και μεμονωμένες ερευνήτριες από διαφορετικές χώρες να συναντώνται και να μοιράζονται τις εμπειρίες και τα διδάγματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταλήξουν σε στρατηγικές και δράσεις που θα μπορούν να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τους τόπους προέλευσης·

41. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να διασφαλισθεί ότι τα προγράμματα και οι δράσεις για τη χειραφέτηση των γυναικών στην εν λόγω περιοχή βασίζονται σε τρία επίπεδα παρεμβάσεων: πρώτον, σε θεσμικό επίπεδο, με την άσκηση πίεσης για ισότητα των φύλων μέσω μεταρρυθμίσεων του νομικού πλαισίου και νέας νομοθεσίας, παρέχοντας επίσης τεχνική υποστήριξη, δεύτερον, με τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες μπορούν να συνηγορούν υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· και τρίτον, με την καταβολή προσπαθειών, απευθείας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, με στόχο την αλλαγή κοινωνικών συμπεριφορών και παραδόσεων και δημιουργώντας χώρο για τις γυναίκες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή των κοινοτήτων τους·

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας / Δράση σε επίπεδο ΕΕ

42. τονίζει ότι ο ENPI θα πρέπει να θέτει τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο επίκεντρο των προγραμμάτων του, καθώς συγκαταλέγονται στους βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να λάβει προτεραιότητα σε κάθε έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα και εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα·

43. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει την ενσωμάτωση ζητημάτων που άπτονται της διάστασης του φύλου στις διάφορες παρεμβάσεις της ΕΕ ανεξαρτήτως του κυρίως θέματός τους, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις ως φορείς υλοποίησης, όπως με τον οργανισμό του ΟΗΕ UN Women·

44. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση χαρτών πορείας ανά χώρα, με στόχο τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

45. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να εμβαθύνει τον διάλογο με τα αραβικά περιφερειακά θεσμικά όργανα ώστε να διασφαλιστεί ότι διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη συνεκτίμηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των συναφών πολιτικών σε ολόκληρη την περιοχή·

46. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να εφαρμόσουν το κοινό πρόγραμμα εργασίας για τη συνεργασία που υπεγράφη με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, κυρίως όσον αφορά τη χειραφέτηση των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

47. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προορίζεται για την παροχή στήριξης στις γυναίκες της περιοχής· πιστεύει ότι η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας όσο και τα κοινά προβλήματα που τις επηρεάζουν σε περιφερειακό επίπεδο, και συγκεκριμένα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη συμπληρωματικότητα μεταξύ περιφερειακών και διμερών προγραμμάτων·

48. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων για γυναίκες που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και για ανώτερα στελέχη στον επιχειρηματικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και την παροχή περαιτέρω στήριξης στα ήδη υφιστάμενα προγράμματα στον εν λόγω τομέα·

49. εκτιμά ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων θα πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι εταίροι σύμφωνα με την αρχή των «αναλογικών κερδών» της αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να διατυπώσουν σαφή κριτήρια για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της προόδου, μέσω μιας διαφανούς και ολοκληρωμένης διαδικασίας, μεταξύ άλλων και με διαβούλευση με τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

50. καλεί τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των γυναικών στη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

51. επισημαίνει τη σημασία της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των γυναικών στην εκλογική διαδικασία και ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών να εγκρίνουν συνταγματικές διατάξεις που θα παρέχουν στις γυναίκες το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και θα άρουν τους φραγμούς που παρεμποδίζουν την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις προκειμένου να τους παρέχει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την κατάρτιση των γυναικών σχετικά με τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης και θα πρέπει, εφόσον χρειαστεί, να παρακολουθείται στενά από την αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ·

52. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων των αποστολών παρακολούθησης εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη της Βόρειας Αφρικής όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

53. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να θίξουν θέματα διακρίσεων όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών στο εργατικό δίκαιο κατά τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου και διαλόγου όσον αφορά τις εφαρμοστέες πολιτικές με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, σύμφωνα με την αρχή των «αναλογικών κερδών», και να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

54. καλεί την Επιτροπή και άλλους χορηγούς να προωθήσουν προγράμματα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στις αγορές εργασίας και της κατάρτισης για όλες τις γυναίκες, και να αυξήσουν τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται για την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των γυναικείων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δικτύων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

55. προτρέπει την Επιτροπή να τονίσει θετικά παραδείγματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας προβάλλοντας γυναίκες από χώρες της Βόρειας Αφρικής ή από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες επιχειρηματίες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνολογίας και της βιομηχανίας· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει μέσα διάδοσης των σχετικών πληροφοριών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή χρήση των εμπειριών που αποκτήθηκαν για την προώθηση και αύξηση της συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης τέτοιων δραστηριοτήτων σε κοινότητες που έχουν οικονομίες με μειωμένη δυναμική·

56. καλεί την Επιτροπή, όταν διενεργεί εκτιμήσεις αντικτύπου για χώρες με τις οποίες διεξάγει διαπραγματεύσεις για μια «σε βάθος και ολοκληρωμένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών», να λαμβάνει υπόψη τον πιθανό κοινωνικό αντίκτυπο και τις δυνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα της συμφωνίας αυτής, ιδιαίτερα στα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του άτυπου τομέα·

57. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μέτρα για την εξασφάλιση άμεσης και επαρκούς κάλυψης των ειδικών αναγκών των γυναικών σε καταστάσεις κρίσης και συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσής τους σε πράξεις βίας λόγω φύλου·

58. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να εγγυηθούν ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ελεύθερη λειτουργία και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις δημοκρατικές αλλαγές κατά τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου και διαλόγου όσον αφορά τις εφαρμοστέες πολιτικές με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής·

59. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με ζητήματα που άπτονται του φύλου στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στην εν λόγω περιοχή και να εγγυηθεί ότι γυναίκες και ΜΚΟ θα συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τον προγραμματισμό·

60. χαιρετίζει το άνοιγμα γραφείων του οργανισμού «UN Women» στη Βόρεια Αφρική και ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις εν λόγω χώρες να συνεργαστούν περαιτέρω με τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών για τον προσδιορισμό μέτρων που θα εξασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών μετά την «Αραβική Άνοιξη»∙

61. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών, όπου οι γυναίκες θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα, από τα πολιτικά τους δικαιώματα έως συμβουλές νομικού χαρακτήρα, αλλά και συμβουλές σχετικά με την υγεία και την προστασία από ενδοοικογενειακή βία, καθώς μια ολιστική προσέγγιση βοηθά τις γυναίκες, ενώ εξασφαλίζει ταυτόχρονα μεγαλύτερη διακριτικότητα σε σχέση με ζητήματα που συνδέονται με τη βία·

62. ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές στη Βόρεια Αφρική να δημιουργήσουν προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κέντρων υποδοχής γυναικών, οι οποίες έχουν υποστεί ή υφίστανται επί του παρόντος ενδοοικογενειακή βία·

63. καλεί τις αρχές σε χώρες της Βόρειας Αφρικής να διασφαλίσουν κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, δωρεάν νομικές υπηρεσίες και πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στους μηχανισμούς καταγγελίας για τις γυναίκες θύματα και μάρτυρες πράξεων βίας.

64. υπενθυμίζει ότι στήριξη για την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις γυναικών θα πρέπει να παρέχουν και οι μηχανισμοί της Ένωσης για τη Μεσόγειο· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων γυναικών στην ΕΕ και των αντίστοιχων οργανώσεων στη Βόρεια Αφρική·

65. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες στις χώρες της Βόρειας Αφρικής για την οικοδόμηση ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, η οποία θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, των δικαιωμάτων των γυναικών, των αρχών της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και του κράτους δικαίου· τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά στην περιοχή μέσω τεχνικής και οικονομικής στήριξης της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να προαχθεί η διαμόρφωση δημοκρατικής πολιτικής νοοτροπίας·

66. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις καθώς και σε όλες τις βασικές πληροφορίες, βάσει των οποίων υποβάλλονται προτάσεις για εμπορικές συμφωνίες· τονίζει ότι οι ομάδες γυναικών και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

67. καλεί την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο να αφιερώνει μία συνέλευση κάθε χρόνο τον Μάρτιο στην κατάσταση των γυναικών στην περιοχή·

68. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ενίσχυση της Διαδικασίας Κωνσταντινούπολης-Μαρακές και να στηρίξει προγράμματα που προάγουν τον διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τις κυβερνήσεις στην ευρωμεσογειακή περιοχή·

69. εκτιμά ότι το νεοϊδρυθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες δημοκρατικής μεταρρύθμισης στη Βόρεια Αφρική, στηρίζοντας οργανώσεις γυναικών και έργα σε τομείς ευαίσθητους από άποψη φύλου, όπως η ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, η καταπολέμηση της βίας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η προώθηση της συμμετοχής στην πολιτιστική και πολιτική ζωή, η επέκταση της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στις υπηρεσίες υγείας και στην εκπαίδευση για γυναίκες και κορίτσια και η αποφυγή ή η κατάργηση των υφιστάμενων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους·

70. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και ιδίως τη συντονίστρια δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, να λάβουν υπόψη και να αναπτύξουν ένα κοινό μέτωπο όσον αφορά τον συντονισμό των δράσεων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016· θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές της Βόρειας Αφρικής θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν σχέσεις με άλλα κράτη της περιοχής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

71. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει έργα γυναικών και να ενισχύσει τα δίκτυα γυναικών στα πανεπιστήμια, τα μέσα ενημέρωσης, τους πολιτιστικούς φορείς, την κινηματογραφική βιομηχανία και άλλους δημιουργικούς κλάδους, και επιμένει σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης των πολιτιστικών σχέσεων των δύο ακτών της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις δορυφορικές μεταδόσεις·

72. καλεί τις κυβερνήσεις και τις αρχές των κρατών μελών να θέσουν τα δικαιώματα των γυναικών στο επίκεντρο των διμερών διπλωματικών και εμπορικών τους σχέσεων με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής·

73. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως το Erasmus Mundus, και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή νεαρών γυναικών· ζητεί επίσης την ανάπτυξη διαπεριφερειακής συνεργασίας (είτε μέσω αδελφοποιήσεων είτε μέσω ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων) μεταξύ περιφερειών από τη βόρεια και τη νότια Μεσόγειο·

74. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων γυναικών σε διμερή προγράμματα εκπαιδευτικής κινητικότητας όπως το πρόγραμμα «Erasmus» και να αναπτύξει διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και περιφερειών στην βόρεια και νότια Μεσόγειο·

75. επικροτεί τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, εφόσον διευκολύνουν τις ανταλλαγές και βοηθούν στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο·

76. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από τα τέλη του 2010 ένα κύμα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων σαρώνει τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή μεταβάλλοντας τη φυσιογνωμία της περιοχής εκ των έσω. Οι γυναίκες, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν στις περιοχές αυτές, συμμετείχαν ενεργά στα εν λόγω κινήματα ως διαδηλώτριες, διοργανώτριες και επικεφαλής, ενεργώντας ως κρίσιμης σημασίας φορείς της αλλαγής μαζί με τους άνδρες συναγωνιστές τους. Σήμερα συνεχίζουν να μάχονται για την εκπροσώπησή τους στις νεοσυσταθείσες συνελεύσεις και κυβερνήσεις καθώς και για την εξασφάλιση ισότιμων δικαιωμάτων στα νέα τους συντάγματα.

Η επιτυχία των εν λόγω επαναστατικών διαδηλώσεων, ευρέως γνωστών ως «η Αραβική Άνοιξη», οφείλεται σε ποικίλους λόγους οι οποίοι διαφέρουν ανά χώρα. Η παρούσα έκθεση εστιάζει σε τέσσερις χώρες της Βόρειας Αφρικής: την Αίγυπτο, τη Λιβύη, το Μαρόκο και την Τυνησία. Παρά τις διαφορές μεταξύ τους, σε όλες τις παραπάνω χώρες έχει σημειωθεί μεταβολή του καθεστώτος, έχουν διεξαχθεί εκλογές και έχει δρομολογηθεί η θέσπιση νέου συντάγματος.

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι: (1) να αναδείξει τα επιτεύγματα των γυναικών στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, το Μαρόκο και την Τυνησία· (2) να υπογραμμίσει τη δέσμευση των γυναικών που συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, σε ΜΚΟ, σε μέσα ενημέρωσης και σε πολιτικά κόμματα για στήριξη της δημοκρατικής μετάβασης· (3) να επισημάνει τις συνεχείς δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία πιθανώς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους για εξασφάλιση ισότητας στις εν λόγω χώρες, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή τους ήταν κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή έκβαση των διαδηλώσεων· (4) να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα μέσα της ΕΕ για τη στήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στις χώρες αυτές στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας.

Στις δεκαετίες που προηγήθηκαν των εξεγέρσεων, στην Τυνησία και, έως ένα βαθμό, στην Αίγυπτο, το Μαρόκο και τη Λιβύη, οι γυναίκες είχαν κατορθώσει να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Στην πράξη, ωστόσο, η επίτευξη πραγματικής ισότητας των φύλων περιοριζόταν από την καταπιεστική φύση των καθεστώτων, τη μη αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου και τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τον ρόλο της γυναίκας. Ακόμα χειρότερα, η πρόοδος που είχε συντελεστεί όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών χρησιμοποιήθηκε για προπαγανδιστικούς σκοπούς στα απολυταρχικά καθεστώτα, ιδίως στη Λιβύη και την Αίγυπτο. Επιπλέον, η δραστηριοποίηση των γυναικών στη δημόσια ζωή προϋπέθετε τη συμμετοχή τους στο κυβερνών κόμμα.

Στην Τυνησία, η κοινωνία των πολιτών, και ιδίως οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, είναι πολύ ισχυρή και αυτό ίσχυε ήδη από την εποχή του καθεστώτος του Ben Ali. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης πολλοί εξεπλάγησαν από τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες και από την ευρεία συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία. Κατά τη διάρκεια των επαναστάσεων η προβολή του ρόλου των γυναικών ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό. Συχνά το τίμημα της συμμετοχής τους ήταν υψηλό, ιδίως στην Αίγυπτο και τη Λιβύη όπου ο αριθμός των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας και εκφοβισμού που καταγγέλθηκαν ήταν ανησυχητικά μεγάλος.

Μετά τις εξεγέρσεις, η πρόκληση για τις γυναίκες ήταν να μετουσιώσουν τον αστικό τους αγώνα σε πολιτική δράση και να συμμετάσχουν στις εκλογές. Τα αποτελέσματα διέφεραν από χώρα σε χώρα. Αποδείχτηκε κυρίως ότι το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται βάσει του εκλογικού νόμου επηρεάζει –είτε θετικά είτε αρνητικά– τις γυναίκες υποψηφίους.

Ο εκλογικός νόμος στη Λιβύη απαιτούσε από τα πολιτικά κόμματα να καταρτίσουν ψηφοδέλτια δεσμευμένων συνδυασμών στα οποία θα εναλλάσσονταν άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως. Αυτό είχε το θετικό αποτέλεσμα οι 32 από τις 80 έδρες που κατανεμήθηκαν σε πολιτικά κόμματα (από τις 200 συνολικά έδρες του νέου Εθνικού Κογκρέσου) να καταληφθούν από γυναίκες. Οι υπόλοιπες 120 έδρες δόθηκαν σε ανεξάρτητους υποψηφίους, ενώ μόνο μία γυναίκα εξελέγη (από τις 89 υποψήφιες). Ο νόμος της Λιβύης θεσπίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της Τυνησίας όπου στα ψηφοδέλτια ίσχυε μόνο η κάθετη εναλλαγή.

Η περίπτωση της Τυνησίας δείχνει ότι o κατακερματισμός του πολιτικού τοπίου αποδυνάμωσε το σύστημα των ποσοστώσεων. Ωστόσο, το ποσοστό της εκπροσώπησης των γυναικών στην Εθνική Συντακτική Συνέλευση εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό σε περιφερειακό –και ευρωπαϊκό– επίπεδο, αγγίζοντας το 27%, όπως συνέβαινε και πριν από την επανάσταση, αλλά σε ελεύθερες εκλογές.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αίγυπτο ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικά. Στις εκλογές της περιόδου Νοεμβρίου 2011-Ιανουαρίου 2012 εξελέγησαν μόνο 8 γυναίκες (1,6%)· επιπλέον, μεταξύ των 10 μελών του κοινοβουλίου που διορίστηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων (SCAF) υπήρχαν δύο γυναίκες, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό των γυναικών στο 1,9%. Στις εκλογές της Άνω Βουλής (Shura Council) που διεξήχθησαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2012 οι γυναίκες κατέλαβαν πέντε από τις συνολικά 180 έδρες (2,8%).

Τα εν λόγω αποτελέσματα είναι ύψιστης σημασίας, δεδομένου ότι το οικοδόμημα της δημοκρατίας προϋποθέτει την πλήρη συμμετοχή των γυναικών, αλλά και γιατί οι νεοεκλεγείσες συνελεύσεις στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία έχουν επιφορτιστεί με τη σύνταξη των νέων συνταγμάτων. Είναι σαφές ότι η σύνταξη ή η αναθεώρηση του συντάγματος αποτελεί βασική συνιστώσα του πολιτικού διαλόγου. Όσον αφορά το σύνταγμα, η τρέχουσα κατάσταση στη Βόρεια Αφρική θυμίζει εκείνη που επικρατούσε στη μεταπολεμική Ευρώπη. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις γυναίκες στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία είναι να διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή τους στα όργανα που είναι αρμόδια για την κατάρτιση του νέου συντάγματος και να κατοχυρώσουν ότι το δημοκρατικό πολίτευμα, τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων θα αναφέρονται ρητώς στο σύνταγμα. Προς τον σκοπό αυτό, οι γυναίκες θα πρέπει να οργανωθούν εντός των συνελεύσεων, για παράδειγμα σε ομάδες στις οποίες θα συγκεντρώνονται εκπρόσωποι από όλα τα πολιτικά κόμματα, όπως συμβαίνει στο κοινοβούλιο της Τυνησίας.

Ο διάλογος μεταξύ των γυναικών σχετικά με τις αξίες και τις αρχές στις οποίες θα θεμελιωθεί το μελλοντικό σύνταγμα, αλλά και πέραν αυτού, θα πρέπει να αφορά επίσης το θέμα της συμμετοχής γυναικών διαφορετικών προελεύσεων και θρησκειών.

Μετά τις εκλογές στις εν λόγω χώρες, εξαιρουμένης της Λιβύης, ανήλθαν στην εξουσία ισλαμικά κόμματα και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Τυνησία, συμμαχίες ισλαμικών κομμάτων. Ορισμένα μέλη των εν λόγω κομμάτων και διάφορα κινήματα εκτός αυτών εστιάζουν συμβολικά στα δικαιώματα των γυναικών και ασκούν πιέσεις στις κυβερνήσεις ώστε να αμφισβητήσουν οποιαδήποτε ιδέα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ζήτημα της ισότητας των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των δημόσιων και συνταγματικών συζητήσεων και δημιουργεί πάθη. Η κατάσταση και η θέση των γυναικών στην κοινωνία σχεδόν αποτελεί επί του παρόντος κοινωνιακή επιλογή και ταυτόχρονα δημιουργεί μια τάση αντιπαράθεσης μεταξύ «προοδευτικών» και «συντηρητικών». Ως εκ τούτου, στο στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποφευχθεί ο εν λόγω κίνδυνος καθώς και η δημιουργία μιας υπερβολικά έντονης αντιπαράθεσης. Μια λύση θα ήταν η παροχή θεσμικής στήριξης η οποία θα προσφέρει ευκαιρίες για την οικοδόμηση γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ γυναικών από διαφορετικούς ορίζοντες με στόχο την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων.

Ο αντίκτυπος της Αραβικής Άνοιξης ήταν κάπως διαφορετικός στο Μαρόκο. Μετά το ξέσπασμα των εξεγέρσεων στις γειτονικές χώρες, πραγματοποιήθηκε μια τεράστια διαδήλωση στις 20 Φεβρουαρίου 2011. Διενεργήθηκε αναθεώρηση του συντάγματος η οποία εγκρίθηκε μέσω δημοψηφίσματος τον Ιούλιο του 2011. Στη συνέχεια, νικητής στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2011 αναδείχτηκε το ισλαμικό κόμμα PJD (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης).

Το μείζον θέμα στις εν λόγω χώρες είναι η διαμόρφωση του πολιτικού Ισλάμ στο εσωτερικό των κοινωνιών, οι οποίες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα. Σημαντικό επίσης ρόλο θα διαδραματίσει το κατά πόσον το πολιτικό Ισλάμ θα κατορθώσει να αναπτύξει ένα κυβερνητικό δόγμα στη Βόρειο Αφρική βάσει του κεκτημένου του παρελθόντος.

Υπάρχει πράγματι ένα μεγάλο φάσμα πιθανών συνδυασμών μεταξύ του Ισλάμ και της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Συντακτική Συνέλευση της Τυνησίας προσπαθεί να καταλήξει σε μια συμβιβαστική λύση. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι ανέφικτο, όπως προκύπτει από το άρθρο 19 του μαροκινού συντάγματος, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2011, όπου προβλέπεται ότι οι άνδρες και οι γυναίκες απολαμβάνουν ισότιμα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα και ελευθερίες[1]. Το νέο σύνταγμα εγκρίθηκε μέσω δημοψηφίσματος.

Στην Αίγυπτο, οι συζητήσεις σχετικά με την κατάρτιση νέου συντάγματος εμφανίζονται ιδιαίτερα δύσκολες. Παρά τις έντονες και υψηλού επιπέδου συζητήσεις μεταξύ των μελών της Συντακτικής Συνέλευσης, η εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων μεταξύ ισλαμιστών και μη ισλαμιστών αποδεικνύεται ένα ανέφικτο εγχείρημα. Επιπλέον, η κατάφωρη απουσία σημαντικού αριθμού γυναικών στη δημοκρατικά εκλεγμένη Λαϊκή Συνέλευση αποδυναμώνει τη φωνή των γυναικών στη συνταγματική διαδικασία παρά την ύπαρξη μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών στην οποία οι γυναίκες συμμετέχουν πολύ ενεργά.

Η Λιβύη παραμένει μια χώρα που βρίσκεται σε μεταπολεμική κατάσταση με πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και ουσιαστικά δεν διαθέτει τις κρατικές δομές που απαιτούνται για να στηρίξει την ανασυγκρότησή της. Οι φυλές εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της χώρας ενώ οι γυναίκες που συμμετέχουν στις δημόσιες εκστρατείες ειρήνης και εθνικής συμφιλίωσης πρέπει να συμπεριληφθούν στους φορείς διαπραγμάτευσης.

Και στις τέσσερις χώρες η διαδικασία βρίσκεται ακόμα υπό εξέλιξη και σημειώνονται τόσο βήματα προόδου όσο και οπισθοχώρησης. Ως εκ τούτου, η τελική έκβαση της διαδικασίας παραμένει αβέβαιη.

Ο ρόλος της γυναίκας στη Βόρειο Αφρική μπορεί να αξιολογηθεί επίσης βάσει της οικονομικής και κοινωνικής χειραφέτησής τους. Στην πραγματικότητα, στην Τυνησία, το Μαρόκο και τη Λιβύη οι γυναίκες έχουν, εδώ και χρόνια, εξαιρετικά δυναμική παρουσία είτε ως φοιτήτριες (40-60%)[2], είτε ως επιχειρηματίες είτε ως συμμετέχουσες σε οικονομικές δραστηριότητες (με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%), κ.λπ. Σε χώρες όπως η Λιβύη, οι γυναίκες, παρότι αποκλείονταν πλήρως από τη δημόσια ζωή, έχουν κατορθώσει να εκπροσωπούνται σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και σήμερα αποτελούν το 17% των εκλεγμένων βουλευτών του Εθνικού Κογκρέσου, έχοντας αναλάβει ωστόσο μόνο 2 από τα 24 υπουργεία.

Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μέσω της επικαιροποιημένης πολιτικής γειτονίας. Στηρίζοντας την οικοδόμηση δημοκρατικών καθεστώτων και τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει καθοριστικής σημασίας βοήθεια στις νότιες γειτονικές της χώρες ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των λαϊκών εξεγέρσεων: περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ελευθερία και περισσότερη δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει, η ΕΕ δεν θα πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι δεν υφίσταται γνήσια δημοκρατία που να λαμβάνει υπόψη μόνο το ήμισυ του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις προτεραιότητες της ΕΕ, ενώ η πρόοδος στον εν λόγω τομέα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εταίροι βάσει της προσέγγισης των «αναλογικών κερδών». Προς τον σκοπό αυτό, οι γυναίκες και οι οργανώσεις γυναικών θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία μαζί με τις αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προτεραιότητες και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI).

Οι δομές της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM) αποτελούν άλλο ένα μέσο για την προώθηση του διαλόγου και την ενίσχυση των δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και ΜΚΟ.

Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε μια δημόσια ακρόαση, σε στοιχεία της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Τυνησία και σε διαβουλεύσεις με γυναίκες που έχουν εκλεγεί στις εν λόγω χώρες, με εμπειρογνώμονες και με ΜΚΟ.

  • [1]  «Ο άνδρας και η γυναίκα απολαύουν των ίδιων αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τα οποία περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο και στις λοιπές διατάξεις του Συντάγματος καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις και σύμφωνα που έχουν επικυρωθεί δεόντως από το Βασίλειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος, τις πάγιες αξίες και τους νόμους του Βασιλείου. Το μαροκινό κράτος εργάζεται για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για τον σκοπό αυτόν, συστήνει αρχή για την ισότητα και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης»
  • [2]  Ινστιτούτο Στατιστικών της UNESCO. Τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (23.1.2013)

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στην Βόρεια Αφρική
(2012/2102(INI))

Εισηγήτρια: Corina Creţu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί άμεσα από όλες τις χώρες της Βορείου Αφρικής να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για την προώθηση της ίσης πρόσβασης των γυναικών στην εκπαίδευση, την ιατρική βοήθεια, τη δικαιοσύνη, τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και την πολιτική ζωή·

2.  ενθαρρύνει την χειραφέτηση των γυναικών μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής που θα επιτρέπουν σε γυναικείες οργανώσεις και μεμονωμένες ερευνήτριες από διαφορετικές χώρες να συναντώνται και να μοιράζονται τις εμπειρίες και τα διδάγματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταλήξουν σε στρατηγικές και δράσεις που θα μπορούν να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τους τόπους προέλευσης·

3.  εφιστά την προσοχή στην μεγάλη πρόκληση της εξάλειψης του αναλφαβητισμού μεταξύ των γυναικών, και ζητεί να αξιολογηθούν καλύτερα τα αίτια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της παρουσίασης καλών προτύπων όσον αφορά το ρόλο της γυναίκας στα σχολεία·

4.  ζητεί την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών στη νομοθεσία που ισχύει σήμερα σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, και τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των γυναικών αφενός στην πολιτική ζωή και αφετέρου στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και στη σύνταξη νόμων· τονίζει τη σημασία της ενημέρωσης και καθοδήγησης των γυναικών και των ανδρών από διαφορετικά υπόβαθρα και κοινωνικές ομάδες σχετικά με τα ίσα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα·

5.  καλεί την Επιτροπή και άλλους δωρητές να προωθήσουν προγράμματα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στις αγορές εργασίας και της κατάρτισης για όλες τις γυναίκες, καθώς και στην αύξηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των γυναικείων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δικτύων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

6.  προτρέπει την Επιτροπή να τονίσει θετικά παραδείγματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας προβάλλοντας γυναίκες από χώρες της Βόρειας Αφρικής ή από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες επιχειρηματίες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνολογίας και της βιομηχανίας· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει μέσα διάδοσης, έτσι ώστε αυτές οι εμπειρίες να αποβούν όσο το δυνατόν χρησιμότερες και να αποτελέσουν κίνητρο σε ορισμένες περιπτώσεις που υπάρχει μειωμένη δυναμική, τονίζοντας τις δυνατότητες για την ανάπτυξη των εμπλεκόμενων κοινοτήτων·

7.  ζητεί από τις αρχές σε χώρες της Βόρειας Αφρικής να λάβουν βιώσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, την καταπολέμηση της αυξανόμενης εξάπλωσης της ανεργίας των γυναικών καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας σε καταστάσεις που συνδέονται με το φύλο, ειδικότερα δε, στην περίπτωση της μητρότητας·

8.  ζητεί το σεβασμό της κληρονομιάς και των πολιτισμικών, θρησκευτικών και λοιπών παραδόσεων των γυναικών, έτσι ώστε να μην θίγονται η αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η ασφάλεια των γυναικών· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις κοινότητες στις οποίες ζουν, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν·

9.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση χαρτών πορείας ανά χώρα, με στόχο τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

10. καλεί τις αρχές σε χώρες της Βόρειας Αφρικής να διασφαλίσουν κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, δωρεάν νομικές υπηρεσίες και πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στους μηχανισμούς καταγγελίας για τις γυναίκες θύματα και μάρτυρες πράξεων βίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Ελένη Θεοχάρους

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Guerrero Salom, Gesine Meissner, Judith Sargentini

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Siiri Oviir, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Silvia Costa, Anne Delvaux, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack, Licia Ronzulli, Angelika Werthmann, Мария Габриел