Процедура : 2011/0440(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0050/2013

Внесени текстове :

A7-0050/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Обяснение на вота
PV 22/10/2013 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

ДОКЛАД     ***I
PDF 795kWORD 355k
27.2.2013
PE 496.419v03-00 A7-0050/2013

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Csaba Sógor

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0903),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0518/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по регионално развитие и комисията по конституционни въпроси (A7-0050/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение   1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Съгласно член 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз, на всеки три години Комисията внася доклад в Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно осъществения напредък в реализирането на икономическото, социалното и териториалното сближаване. За подготовката на тези доклади и за редовното наблюдение на демографските промени и на евентуалните бъдещи демографски предизвикателства пред регионите в ЕС, включително различните видове региони, като например трансграничните, метрополните, селските, планинските и островните региони, са необходими годишни регионални данни на регионално ниво 3 по NUTS. Тъй като при застаряването на населението се наблюдават силно подчертани регионални различия, от Евростат се иска да подготвя редовно регионални предвиждания, за да се създаде по-пълна представа за демографското състояние на регионите на ниво 2 по NUTS в Европейския съюз.

(4) Съгласно член 175, параграф втори от Договора за функционирането на Европейския съюз, на всеки три години Комисията внася доклад в Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно осъществения напредък в реализирането на икономическото, социалното и териториалното сближаване. За подготовката на тези доклади и за редовното наблюдение на демографските промени и на евентуалните бъдещи демографски предизвикателства пред регионите в Съюза, включително различните видове региони, като например трансграничните, метрополните, селските, планинските и островните региони, са необходими годишни регионални данни на регионално ниво 3 по NUTS. Тъй като при застаряването на населението се наблюдават силно подчертани регионални различия, от Комисията (Евростат) се иска да подготвя редовно регионални предвиждания, за да се създаде по-пълна представа за демографското състояние на регионите на ниво 2 по NUTS в Европейския съюз.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Чрез стратегията на ЕС за устойчиво развитие, инициирана от Европейския съвет в Гьотеборг през 2001 г. и обновена през юни 2006 г., се цели постигането на непрекъснато подобряване на качеството на живот на сегашното и бъдещите поколения. В мониторинговия доклад на Евростат, който се публикува на всеки две години, се дава обективна статистическа представа за напредъка въз основа на набор от показатели на ЕС за устойчивото развитие.

(7) Чрез стратегията на ЕС за устойчиво развитие, инициирана от Европейския съвет в Гьотеборг през 2001 г. и обновена през юни 2006 г., се цели постигането на непрекъснато подобряване на качеството на живот на сегашното и бъдещите поколения. В мониторинговия доклад на Комисията (Евростат), който се публикува на всеки две години, се дава обективна статистическа представа за напредъка въз основа на набор от показатели на ЕС за устойчивото развитие.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)Стратегическата цел на Пекинската платформа за действие (1995 г.) дава референтна рамка за целите на планирането и оценката на политиката по отношение на поколението и разпространението на данни с разбивка по полове и информация.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Демографската статистика за населението изпълнява основна функция при оценката на общото население в рамките на Европейската система от сметки (ESA).

(9) Демографската статистика за населението изпълнява основна функция при оценката на общото население в рамките на Европейска система за интегрирани икономически сметки (ЕСИИС). Актуализацията и обработката на данни са важни при създаването на статистики на европейско равнище.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Демографската информация следва да бъде съгласувана със съответната информация, събирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници и Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд.

(11) Демографската информация следва да бъде в пълно съответствие с релевантната информация, събирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници и Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика националните и европейските статистически органи следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, който бе преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

(13) При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика националните и европейските статистически органи и, където е приложимо, другите релевантни органи на национално и регионално равнище следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, който бе преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „национален“ има същото значение като посоченото в член 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 763/2008, като територията съответства на определението в Регламент (ЕО) № 1059/2003 във версията му, която е приложима към референтния момент или период;

a) „национален“ се отнася до територията на държава членка по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003 във версията му, която е приложима към референтния момент или период;

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „регионален“ има същото значение като посоченото в член 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 763/2008; за държавите, които не са членки на Европейския съюз, „регионален“ означава статистическите региони на ниво 1, 2 или 3, договорени между тези държави и Комисията (Евростат), в съответствие с версията, която е приложима към референтния момент или период;

б) „регионален“ означава на ниво 1, ниво 2 или ниво 3 по NUTS по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003 във версията му, която е приложима към референтния момент или период; за държавите, които не са членки на Европейския съюз, „регионален“ означава статистическите региони на ниво 1, 2 или 3, договорени между тези държави и Комисията (Евростат), в съответствие с версията, която е приложима към референтния момент или период;

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „население с обичайно местопребиваване“ означава всички лица, чието обичайно местопребиваване към референтния момент или период е в държава членка;

в) „население с обичайно местопребиваване“ означава всички лица, чието обичайно местопребиваване към референтния момент или период е в държава членка на Съюза;

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „обичайно местопребиваване“ има същото значение като посоченото в член 2, буква г), първа алинея от Регламент (ЕО) № 763/2008. Само следните лица следва да се считат за обичайно пребиваващи във въпросния географски район:

г) „обичайно местопребиваване“ означава мястото, където дадено лице обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временни отсъствия. Само следните лица следва да се считат за обичайно пребиваващи във въпросния географски район:

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато обстоятелствата по точка i) или точка ii) не могат да бъдат установени, обичайно пребиваващото население се изчислява приблизително по законното или регистрираното население, като се използват научно основани, добре документирани и публично достъпни методи за изготвяне на статистическа оценка, под наблюдението на Комисията (Евростат).

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „проверени данни“ означава данни, които отговарят на набор от критерии за качество на изготвяне на данните, включително всички извършени проверки на качеството на данните, които предстои да бъдат публикувани или вече са публикувани.

з) „проверени данни“ означава статистически данни, които отговарят на набор от критерии за качество на изготвяне на данните, включително всички извършени проверки на качеството на данните, които предстои да бъдат публикувани или вече са публикувани.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за населението, посочено в член 2, букви в) и г), към референтния момент или период. Когато обстоятелствата, посочени в член 2, буква г), подточки i) и ii), не могат да бъдат установени, държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за населението в неговото законно или регистрирано местопребиваване към референтния момент или период; в този случай те полагат необходимите усилия да изчислят данни, които се приближават във възможно най-голяма степен до стойностите за населението, посочено в член 2, букви в) и г).

1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни за населението, посочено в член 2, букви в) и г), към референтния момент или период. Предоставяните статистически данни обхващат следните променливи величини:

 

а) възраст;

 

б) пол;

 

в) регион на местопребиваване.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за основните демографски събития към референтния момент или период без оглед на мястото, където са настъпили събитията. Държавите членки използват същото определение за населението като използваното за данните, посочени в параграф 1.

2. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за основните демографски събития, които са настъпили през референтния период. Държавите членки използват същото определение за населението, което използват за данните, посочени в параграф 1. Предоставяните данни обхващат следните променливи величини:

 

а) раждания на живи деца по пол, месец на събитието, ред на раждане на живо дете, възраст на майката, година на раждане на майката, страна на раждане на майката, гражданство на майката и регион на местопребиваване на майката;

 

б) умирания по възраст, пол, година на раждане, регион на местопребиваване, страна на раждане, гражданство и месец на събитието;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки използват едно и също определение за населението за всички национални и регионални нива, определени в член 2, букви а) и б).

3. Държавите членки използват едно и също определение за населението за всички нива, както е посочено в член 2, букви а) и б).

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Когато регионалните органи предоставят на националните органи статистически данни, държавите членки предават тези данни на Комисията (Евростат), за да й дадат възможност да получи по-подробен общ преглед на демографското положение в Съюза.

Обосновка

Демографските промени оказват въздействие върху регионите по много различни начини. Съществуват големи разлики между държавите членки; поради това може да е от полза да се сравнява развитието не само на национално равнище, но и на регионално равнище.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Приемат се единни условия, свързани с разбивките на данните, посочени в параграфи 1 и 2, както и с честотата, сроковете и преразглежданията на данните, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9, параграф 2.

4. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя единни условия за разбивките на данните, посочени в параграфи 1 и 2, както и за честотата, сроковете и преразглежданията на данните. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9, параграф 2.

Обосновка

Тъй като регламентът не урежда честотата на събиране на данните, трябва да се гарантира, че на органите не бива налагано предоставянето на тези данни с честота, която да е нереалистична или да е извън разумните очаквания.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за общото население на национално равнище към референтния момент или период, определено в член 2, буква в), в срок от 8 месеца от края на референтната година. За целите на настоящия член държавите членки не предоставят данни за населението в неговото законно или регистрирано местопребиваване към референтния момент или период.

За целите на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за общото население на национално равнище към референтния момент или период, определено в член 2, буква в), в срок от 8 месеца от края на референтната година.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Референтният момент за данните за населението е полунощ на 31 декември.

1. Референтният момент за данните за населението е краят на референтния период (полунощ на 31 декември).

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Референтният период за основните демографски събития е календарната година, в която са настъпили събитията.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Първият референтен период, който се взема предвид за целите на настоящия регламент, е 2013 г. Последният референтен период е 2027 г.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки гарантират, че данните за населението, изискани по член 3 от настоящия регламент, съответстват на изискваните данни по член 3 от Регламент (ЕО) № 862/2007.

5. Държавите членки гарантират, че данните за населението, изискани по член 3 от настоящия регламент, съответстват на изискваните данни по член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 862/2007.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Клауза за преразглеждане

 

Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на настоящия регламент до 31 декември 2018 г. и на всеки пет години след това. В този доклад Комисията прави оценка на качеството на данните, предоставени от държавите членки и въздействието върху конкретните цели, посочени в член 4. Докладът, по целесъобразност, се придружава от предложения, целящи допълнително да подобрят действието на настоящия регламент.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (17.7.2012)

на вниманието на комисия по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

Докладчик по становище: Kerstin Westphal

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението има за цел уредбата на хармонизирането и предоставянето на данни за населението в държавите членки. Това включва създаването на обща рамка за систематично изготвяне на европейска демографска статистика, с която да се уреди събирането, обработката и предоставянето на статистически данни за населението, както и на статистически данни за демографските събития.

Докладчикът по становище приветства стремежа към единна, а оттам и сравнима общоевропейска статистика по демографските въпроси. Демографските предизвикателства нарастват и играят все по-важна роля в развитието на ЕС. Само при наличието на статистика по тези въпроси могат да се направят значими сравнения и съответно изводи и да се разработят възможни политики.

Още в своя доклад по собствена инициатива относно демографските промени и последствията от тях за бъдещата политика на сближаване в ЕС (2010/2157(INI)) докладчикът по становище посочи значението на тази тема. В доклада по собствена инициатива се изисква демографските процеси в регионите да бъдат измервани статистически. Освен това в него се призовава местните, регионалните и националните бази данни относно демографските процеси да станат сравними, за да може да се извършва оценка на данните на европейско равнище, както и да се насърчава обменът на добри практики между държави, региони и общини.

Докладчикът по становище също така подкрепя идеята на Комисията, представена в настоящото предложение, събраните данни да се използват за създаването на различни видове показатели. „Индексът на демографска уязвимост“ на Комисията може да бъде такъв показател. В горепосочения си доклад Парламентът вече отправи искането, този индекс да се изготвя редовно, за да се установи кои региони в Европа са особено изложени на демографските промени.

Поради това докладчикът подкрепя по същество предложението на Комисията, което се състои преди всичко от определения и правила за прилагане. Загрижеността на някои региони, че събирането на данните за населението съгласно концепцията за обичайно местопребиваване е свързано с твърде високи разходи (член 2, буква г), подточки i) и ii)), е отстранена, тъй като сега член 3, параграф 1 допуска и „данни, които се приближават във възможно най-голяма степен“.

Поради това предложенията за изменения са насочени най-вече към ролята на регионите в този процес, включително изискването, на Евростат да се предоставят и регионални демографски статистически данни (доколкото такива съществуват), така че да могат да се установят и регионалните разлики в демографските процеси. Тъй като честотата и количеството на данните, които трябва да се предоставят, са оставени открити в текста, тук следва да се посочи, че статистическите органи не бива да бъдат изправяни пред непосилни финансови или административни препятствия.

Освен това докладчикът предлага при предоставянето на данните да се обърне внимание на необходимостта от защита на личните данни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Годишните статистически демографски данни имат основно значение за изучаването и определянето на широк набор от политики на национално и регионално равнище, особено по социални и икономически въпроси. Статистиката за населението представлява важен общ елемент на широк набор от показатели на политиката.

(8) Годишните статистически демографски данни имат основно значение за изучаването и определянето на широк набор от политики на национално и регионално равнище, особено по социални, икономически и териториални въпроси. Статистиката за населението представлява важен общ елемент на широк набор от показатели на политиката, по-специално, за да се изучават сериозните и постоянни демографски недостатъци на някои региони на Съюза.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) С „индекса на демографска уязвимост“ – индекс, който се основава на приблизителната оценка за дела на хората на възраст на и над 65 години от общия брой на населението, дела на хората в трудоспособна възраст от общия брой на населението и намаляването на броя на населението през 2020 г. – Комисията вече е разработила идеи за оценка на статистическите данни относно демографията в регионите на Съюза.

Обосновка

„Индексът на демографска уязвимост“, разработен за първи път в работния документ на службите на Комисията „Регионите през 2020 г.: оценка на бъдещите предизвикателства за регионите на ЕС“ показва колко различна е степента, в която регионите са засегнати от демографските промени. В своя доклад относно демографските промени и последствията от тях за бъдещата политика на сближаване ((2010/2157(INI)) Европейският парламент подчерта, че този показател е полезен и следва да бъде допълнително развит.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Демографската статистика за населението изпълнява основна функция при оценката на общото население в рамките на Европейската система от сметки (ESA).

(9) Демографската статистика за населението изпълнява основна функция при оценката на общото население в рамките на Европейската система от сметки (ESA). Актуализацията и обработката на данните представляват важен елемент за изработването на статистики на европейско равнище.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) С цел да се гарантира качеството, и по-специално съпоставимостта на предоставените от държавите членки данни, както и съставянето на надеждни обобщени данни на равнището на Европейския съюз, използваните данни следва да се основават на едни и същи понятия и да се отнасят за едни и същи референтни дати или периоди;

(10) Както показва практиката, статистическите данни, предоставяни от държавите членки, не винаги се събират съгласно една и съща методология; поради това, с цел да се гарантира качеството, и по-специално съпоставимостта на предоставените от държавите членки данни, както и съставянето на надеждни обобщени данни на равнището на Европейския съюз, използваните данни следва да се основават на едни и същи понятия и да се отнасят за едни и същи референтни дати или периоди.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика националните и европейските статистически органи следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, който бе преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

(13) При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика националните и европейските статистически органи и където е приложимо, органите на регионално равнище следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, който бе преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

Обосновка

В някои държави членки статистическите данни се събират от регионални статистически органи. Те следва да се придържат към същите принципи.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) Същите критерии следва да се прилагат за местните и регионалните органи със законодателни правомощия, когато те сътрудничат за развитието, производството и разпространението на европейска статистика.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „проверени данни“ означава данни, които отговарят на набор от критерии за качество на изготвяне на данните, включително всички извършени проверки на качеството на данните, които предстои да бъдат публикувани или вече са публикувани.

з) „проверени данни“ означава статистически данни, които отговарят на набор от критерии за качество на изготвяне на данните, включително всички извършени проверки на качеството на данните, които предстои да бъдат публикувани или вече са публикувани.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за населението, посочено в член 2, букви в) и г), към референтния момент или период. Когато обстоятелствата, посочени в член 2, буква г), подточки i) и ii), не могат да бъдат установени, държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за населението в неговото законно или регистрирано местопребиваване към референтния момент или период; в този случай те полагат необходимите усилия да изчислят данни, които се приближават във възможно най-голяма степен до стойностите за населението, посочено в член 2, букви в) и г).

1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни за населението, посочено в член 2, букви в) и г), към референтния момент или период.

Когато обстоятелствата, посочени в член 2, буква г), подточки i) и ii), не могат да бъдат установени, държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни за населението в неговото законно или регистрирано местопребиваване към референтния момент или период; в този случай те полагат необходимите усилия да изчислят данни, които се приближават във възможно най-голяма степен до статистическите данни за населението, посочено в член 2, букви в) и г).

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. В случаите, в които статистическите данни се предоставят на национално равнище от регионални органи, държавите членки изпращат тези данни и на Комисията (Евростат) с цел да се позволи по-подробен обзор на демографската ситуация в Съюза.

Обосновка

Демографските промени оказват въздействие върху регионите по много различни начини. Съществуват огромни разлики между държавите членки; поради това може да е от полза да се сравнява развитието не само на национално равнище, но и на регионално равнище.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Приемат се единни условия, свързани с разбивките на данните, посочени в параграфи 1 и 2, както и с честотата, сроковете и преразглежданията на данните, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9, параграф 2.

4. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя единни условия за разбивките на данните, посочени в параграфи 1 и 2, както и за честотата, сроковете и преразглежданията на данните. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9, параграф 2. Доколкото това е максимално възможно, тези единни условия не налагат допълнителна бюджетна или административна тежест на националните или регионалните статистически органи.

Обосновка

Тъй като регламентът не урежда честотата на събиране на данните, трябва да се гарантира, че на органите не бива налагано предоставянето на тези данни с честота, която да е нереалистична или да е извън разумните очаквания.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предоставянето на данните се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № xxx/xxxx от ... относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Общ регламент за защита на данните), както и с член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Обосновка

Защитата на личните данни се упоменава в съображение 14, но следва да бъде повторена тук, тъй като представлява важен въпрос при изготвянето на статистически данни.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейската демографска статистика

Позовавания

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

17.1.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

17.1.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Kerstin Westphal

26.1.2012 г.

Дата на приемане

11.7.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Филиз Хакъева Хюсменова, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Hans-Gert Pöttering, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (22.1.2013)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

Докладчик по становище: Carlo Casini

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „обичайно местопребиваване“ има същото значение като посоченото в член 2, буква г), първа алинея от Регламент (ЕО) № 763/2008. Само следните лица следва да се считат за обичайно пребиваващи във въпросния географски район:

г) „обичайно местопребиваване“ означава мястото, където едно лице обикновено прекарва дневния период на почивка, независимо от временно отсъствие за отдих, ваканция, посещения при приятели и роднини, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение. Само следните лица следва да се считат за обичайно пребиваващи във въпросния географски район:

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При прилагането на определението за „обичайно местопребиваване“ държавите-членки третират специалните случаи, както е определено в приложението към Регламент (ЕО) № 1201/2009 на Комисията.

Когато обстоятелствата, посочени в подточка i) или ii), не могат да бъдат установени, „обичайно местопребиваване“ означава мястото на законно или регистрирано местожителство. При прилагането на определението за „обичайно местопребиваване“ държавите членки третират специалните случаи, както е определено в приложението към Регламент (ЕО) № 1201/200911 на Комисията.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за населението, посочено в член 2, букви в) и г), към референтния момент или период. Когато обстоятелствата, посочени в член 2, буква г), подточки i) и ii), не могат да бъдат установени, държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за населението в неговото законно или регистрирано местопребиваване към референтния момент или период; в този случай те полагат необходимите усилия да изчислят данни, които се приближават във възможно най-голяма степен до стойностите за населението, посочено в член 2, букви в) и г).

1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за населението с обичайно местопребиваване, посочено в член 2, букви в) и г), към референтния момент или период. Когато обстоятелствата, посочени в член 2, буква г), подточки i) и ii), не могат да бъдат установени, държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за населението в неговото законно или регистрирано местопребиваване към референтния момент или период; в този случай те полагат необходимите усилия да изчислят данни, които се приближават във възможно най-голяма степен до стойностите за населението с обичайно местопребиваване, посочено в член 2, букви в) и г).

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за общото население на национално равнище към референтния момент или период, определено в член 2, буква в), в срок от 8 месеца от края на референтната година. За целите на настоящия член държавите-членки не предоставят данни за населението в неговото законно или регистрирано местопребиваване към референтния момент или период.

За целите на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) данни за общото население на национално равнище към референтния момент или период, определено в член 2, буква в), в срок от 8 месеца от края на референтната година.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейската демографска статистика

Позовавания

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

17.1.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

22.11.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Carlo Casini

27.11.2012 г.

Разглеждане в комисия

26.11.2012 г.

18.12.2012 г.

21.1.2013 г.

 

Дата на приемане

22.1.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Станимир Илчев, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейската демографска статистика

Позовавания

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

17.1.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ECON

17.1.2012 г.

ENVI

17.1.2012 г.

REGI

17.1.2012 г.

AFCO

22.11.2012 г.

 

FEMM

17.1.2012 г.

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

17.1.2012 г.

ENVI

24.1.2012 г.

FEMM

10.10.2012 г.

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Csaba Sógor

19.1.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2012 г.

28.11.2012 г.

20.2.2013 г.

 

Дата на приемане

21.2.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

5

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

Дата на внасяне

27.2.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност