Ziņojums - A7-0050/2013Ziņojums
A7-0050/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku par demogrāfiju

27.2.2013 - (COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referents: Csaba Sógor


Procedūra : 2011/0440(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0050/2013

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku par demogrāfiju

(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0903),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0518/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A7-0050/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 175. pantu Komisija ik pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo ziņojumu sagatavošanai un regulārai demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu turpmāko demogrāfisko uzdevumu ES reģionos uzraudzībai, tostarp dažāda veida reģionu, piemēram, pārrobežu reģionu, lielpilsētu reģionu, lauku reģionu, kalnu un salu reģionu uzraudzībai, ir nepieciešami ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko novecošanu ir vērojamas lielas reģionālas atšķirības, tāpēc Eurostat ir regulāri jāsagatavo reģionālas prognozes, lai pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 reģionu demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā.

(4) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 175. panta otro daļu Komisija ik pēc trim gadiem iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par paveikto ceļā uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Šo ziņojumu sagatavošanai un regulārai demogrāfisko pārmaiņu un iespējamu turpmāko demogrāfisko uzdevumu Savienības reģionos uzraudzībai, tostarp dažāda veida reģionu, piemēram, pārrobežu reģionu, lielpilsētu reģionu, lauku reģionu, kalnu un salu reģionu uzraudzībai, ir nepieciešami ikgadēji reģionāli dati NUTS 3 reģionu līmenī. Attiecībā uz demogrāfisko novecošanu ir vērojamas lielas reģionālas atšķirības, tāpēc Komisijai (Eurostat) ir regulāri jāsagatavo reģionālas prognozes, lai pilnveidotu pārskatu par NUTS 2 reģionu demogrāfisko situāciju Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Ar Eiropadomes 2001. gadā Gēteborgā ierosināto un 2006. gada jūnijā atjaunoto ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju mēģina panākt pastāvīgu šīs paaudzes un turpmāko paaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Eurostat uzraudzības ziņojums, ko publicē ik pēc diviem gadiem, sniedz objektīvu statistisku progresa pārskatu, pamatojoties uz ES ilgtspējīgas attīstības rādītāju kopumu.

(7) Ar Eiropadomes 2001. gadā Gēteborgā ierosināto un 2006. gada jūnijā atjaunoto ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju mēģina panākt pastāvīgu šīs paaudzes un turpmāko paaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Komisija (Eurostat) uzraudzības ziņojums, ko publicē ik pēc diviem gadiem, sniedz objektīvu statistisku progresa pārskatu, pamatojoties uz ES ilgtspējīgas attīstības rādītāju kopumu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Pekinas Rīcības platformas (1995) stratēģiskais mērķis paredz izveidot atsauces sistēmu, lai apkopotu un izplatītu pa dzimumiem dalītus datus un informāciju plānošanas un politikas novērtēšanas mērķiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Demogrāfiskā statistika par iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs Eiropas kontu sistēmā (EKS).

(9) Demogrāfiskā statistika par iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs Eiropas kontu sistēmā (EKS). Datu atjaunināšana un tīrīšana ir svarīgi elementi Eiropas līmeņa statistikas izveidei.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Informācijai par demogrāfiju būtu jābūt saskanīgai ar attiecīgo informāciju, kas savākta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulai (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulai (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu.

(11) Informācijai par demogrāfiju būtu jābūt pilnībā saskanīgai ar attiecīgo informāciju, kas savākta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulai (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulai (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Izstrādājot, sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku, valsts un Eiropas statistikas iestādēm būtu jāņem vērā to principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.

 

(13) Izstrādājot, sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku, valsts un Eiropas statistikas iestādēm un attiecīgos gadījumos citām valsts un reģionālā līmeņa iestādēm būtu jāņem vērā to principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) „valsts” ir tāda pati nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta f) punktā, kur teritorija ir definēta tāpat kā pārskata laikā piemērojamajā Regulas (EK) Nr. 1059/2003 redakcijā;

(a) „valsts” attiecas uz dalībvalsts teritoriju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003 pārskata laikā piemērojamajā regulas redakcijā;

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)reģionāls” ir tāda pati nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta g) punktā; valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tas nozīmē 1., 2. vai 3. līmeņa statistiskos reģionus saskaņā ar vienošanos starp šīm valstīm un Komisiju (Eurostat) atbilstoši pārskata laikā piemērojamajai redakcijai;

 

(b)reģionāls” nozīmē NUTS 1, NUTS 2 vai NUTS 3 līmeni saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1059/2003 pārskata laikā piemērojamajā regulas redakcijā; valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tas nozīmē 1., 2. vai 3. līmeņa statistiskos reģionus saskaņā ar vienošanos starp šīm valstīm un Komisiju (Eurostat) atbilstoši pārskata laikā piemērojamajai redakcijai;

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) “pastāvīgie iedzīvotāji” ir visas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta pārskata laikā ir kādā dalībvalstī;

(c) “pastāvīgie iedzīvotāji” ir visas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta pārskata laikā ir kādā Savienības dalībvalstī;

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) “pastāvīgā dzīvesvieta” ir tāda pati nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta d) punkta pirmajā daļā. Par attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai personas,

 

(d) „pastāvīgā dzīvesvieta” ir tā, kurā persona parasti pavada diennakts atpūtas daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni. Par attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai personas,

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – d apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja nevar konstatēt apstākļus, kas aprakstīti i) un ii) apakšpunktā, „parasto iedzīvotāju skaitu” novērtē pēc likumīgajiem vai reģistrētajiem iedzīvotājiem, izmantojot zinātniski pamatotas, labi dokumentētas un publiski pieejamas statistiskās novērtēšanas metodes, kuras uzrauga Komisija (Eurostat).

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) “validēti dati” ir dati, kuri atbilst datu apkopošanas kvalitātes kritērijiem, tostarp visām publicējamo vai jau publicēto datu kvalitātes pārbaudēm.

(h) “validēti dati” ir statistikas dati, kuri atbilst datu apkopošanas kvalitātes kritērijiem, tostarp visām publicējamo vai jau publicēto datu kvalitātes pārbaudēm.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai noteiktu iespējami precīzākus datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem.

 

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) statistikas datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Sniegtie statistikas dati aptver šādus mainīgos lielumus:

 

(a) vecums;

 

(b) dzimums;

 

(c) dzīvesvietas reģions.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par dzīves notikumiem pārskata laikā neatkarīgi no notikuma vietas. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju definīciju, ko izmanto 1. punktā minētajiem datiem.

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par dzīves notikumiem, kuri notikuši pārskata periodā. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju definīciju, ko tās izmanto 1. punktā minētajiem datiem. Sniegtie dati aptver šādus mainīgos lielumus:

 

(a) dzīvi dzimušie pēc dzimuma, dzimšanas mēneša, dzīvi dzimušo secības, mātes vecuma, mātes dzimšanas gada, mātes dzimšanas valsts, mātes pilsonības valsts un mātes dzīvesvietas reģiona;

 

(b) nāves gadījumi pēc vecuma, dzimuma, dzimšanas gada, dzīvesvietas reģiona, dzimšanas valsts, pilsonības valsts un notikuma mēneša.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju definīciju visiem valsts un reģionālajiem līmeņiem, kas definēti 2. panta a) un b) punktā.

3. Dalībvalstis izmanto to pašu iedzīvotāju definīciju visiem līmeņiem, kas noteikti 2. panta a) un b) punktā.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a. Ja statistikas datus valsts iestādēm sniedz reģionālās iestādes, dalībvalstis šos datus nosūta Komisijai (Eurostat), lai būtu iespējams sagatavot detalizētāku pārskatu par demogrāfisko situāciju Savienībā.

Pamatojums

Demogrāfiskās pārmaiņas reģionus skar dažādos atšķirīgos veidos. Starp dalībvalstīm pastāv lielas atšķirības, tādēļ varētu būt lietderīgi salīdzināt tendences ne tikai valsts līmenī, bet arī reģionālajā līmenī.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Vienādus nosacījumus par 1. un 2. punktā minēto datu dalījumu, kā arī par datu biežumu, termiņiem un pārskatīšanām pieņem saskaņā 9. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, paredzot vienādus nosacījumus par 1. un 2. punktā minēto datu dalījumu, kā arī par datu biežumu, termiņiem un pārskatīšanām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 9. panta 2. punktā.

Pamatojums

Tā kā regula nenosaka datu biežumu, ir jānodrošina, ka iestādēm neuzliek pienākumu datus sniegt neiespējami vai nepamatoti bieži.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Šā panta vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

 

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

 

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iedzīvotāju datu pārskata laiks ir 31. decembra pusnakts.

1. Iedzīvotāju datu pārskata laiks ir pārskata perioda beigās (31. decembra pusnakts).

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dzīves notikumu pārskata laiks ir kalendārais gads, kurā tie notikuši.

2. Dzīves notikumu pārskata periods ir kalendārais gads, kurā tie notikuši.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pirmais pārskata laiks šīs regulas vajadzībām ir 2013. gads. Pēdējais pārskata laiks ir 2027. gads.

3. Pirmais pārskata periods šīs regulas vajadzībām ir 2013. gads. Pēdējais pārskata periods ir 2027. gads.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai šīs regulas 3. pantā prasītie dati par iedzīvotājiem ir saskanīgi ar datiem, kas prasīti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. pantu.

5. Dalībvalstis nodrošina, lai šīs regulas 3. pantā prasītie dati par iedzīvotājiem ir saskanīgi ar datiem, kas prasīti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pārskatīšanas klauzula

 

Komisija līdz 2018. gada 31. decembrim un pēc tam reizi piecos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā Komisija novērtē dalībvalstu nosūtīto datu kvalitāti un ietekmi uz konkrētajiem mērķiem, kas minēti 4. pantā. Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus, kuru mērķis ir turpmāk uzlabot šīs regulas darbību.

Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (17.7.2012)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku par demogrāfiju
(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

Atzinumu sagatavoja: Kerstin Westphal

ĪSS PAMATOJUMS

Šā priekšlikuma mērķis ir reglamentēt datu par iedzīvotājiem sniegšanu un saskaņošanu dalībvalstīs. Tas ietver arī kopēja regulējuma izveidi Eiropas demogrāfijas statistikas datu sistemātiskai sagatavošanai, reglamentējot statistikas datu par iedzīvotājiem un dzīves notikumiem iegūšanu, apstrādi un nosūtīšanu.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē vēlmi nodrošināt visā Eiropā vienotu un līdz ar to salīdzināmu statistiku par demogrāfijas tēmu. Demogrāfiskie uzdevumi kļūst lielāki un aizvien nozīmīgāki ES attīstībai. Tikai tad, ja ir pieejama attiecīga statistika, ir iespējams veikt pamatotus salīdzinājumus, izdarīt attiecīgus secinājumus un izstrādāt rīcības variantus.

Jau savā pašiniciatīvas ziņojumā par demogrāfiskām izmaiņām un to ietekmi uz ES turpmāko kohēzijas politiku (2010/2157(INI)) atzinuma sagatavotāja uzsvēra šīs tēmas nozīmīgumu.

Pašiniciatīvas ziņojumā pausts uzskats, ka demogrāfiskās izmaiņas reģionos ir jāuzskaita statistiski. Tāpat tajā aicināts nodrošināt demogrāfiskajai attīstībai veltīto vietējo, reģionālo un dalībvalstu datubāzu salīdzināmību, lai datus varētu novērtēt Eiropas līmenī un varētu sekmēt paraugprakses apmaiņu starp valstīm, reģioniem un pašvaldībām.

Atzinuma sagatavotāja atbalsta arī šajā priekšlikumā pausto Komisijas ideju iegūtos datus izmantot dažādu veidu rādītāju izveidē. Viens no šādiem rādītājiem var būt Komisijas izstrādātais „demogrāfiskā vārīguma indekss”. Iepriekšminētajā ziņojumā Parlaments jau ir aicinājis regulāri aprēķināt šo indeksu, lai būtu redzams, kurus Eiropas reģionus īpaši skar demogrāfiskās izmaiņas.

Tāpēc atzinuma sagatavotāja būtībā atbalsta Komisijas priekšlikumu, kurā galvenokārt sniegtas definīcijas un īstenošanas noteikumi. Tā kā tagad 3. panta 1. punktā tiek pieļauta „iespējami precīzāku datu” sniegšana, ir izkliedētas dažu reģionu bažas, ka datu par iedzīvotājiem vākšana, ievērojot pastāvīgās dzīvesvietas principu, esot pārāk dārga (2. panta d) punkta i) un ii) apakšpunkts).

Tāpēc grozījumi galvenokārt attiecas uz reģionu lomu šajā procesā, tostarp prasību iesniegt Eurostat arī reģionālo demogrāfijas statistiku (ja tāda ir pieejama), lai varētu atspoguļot arī demogrāfisko izmaiņu reģionālās atšķirības. Tā kā tekstā nav precīzi noteikts iesniedzamo datu biežums un apjoms, šeit jāpiebilst, ka statistikas iestādēm nedrīkst radīt nepieņemamus finansiālus vai administratīvus šķēršļus.

Turklāt sagatavotāja ierosina, ka, iesniedzot datus, būtu jānorāda uz nepieciešamību nodrošināt personas datu aizsardzību.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ikgadēji statistikas dati par demogrāfiju ir būtiski dažādu politikas virzienu pētniecībā un noteikšanā, īpaši attiecībā uz sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem valstu un reģionālā līmenī. Statistika par iedzīvotājiem ir svarīgs dažādu politikas rādītāju faktors.

(8) Ikgadēji statistikas dati par demogrāfiju ir būtiski dažādu politikas virzienu pētniecībā un noteikšanā, īpaši attiecībā uz sociāliem, ekonomiskiem un teritoriāliem jautājumiem valstu un reģionālā līmenī. Statistika par iedzīvotājiem ir svarīgs dažādu politikas rādītāju faktors, it īpaši, lai pētītu smagas un pastāvīgas demogrāfiskās nepilnības dažos Savienības reģionos.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Ar „demogrāfiskā vārīguma indeksu”, kura pamatā ir 65 gadus vecu un vecāku cilvēku aprēķinātais skaits iedzīvotāju kopskaitā, darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits iedzīvotāju kopskaitā un iedzīvotāju skaita samazināšanās 2020. gadā, Komisija jau ir izstrādājusi koncepcijas demogrāfijas statistikas datu novērtēšanai Savienības reģionos.

Pamatojums

„Demogrāfiskā vārīguma indekss”, ko pirmo reizi noteica Komisijas dienestu darba dokumentā „Reģioni 2020. gadā — ES reģionu nākotnes problēmu novērtējums”, parāda, kā demogrāfiskās pārmaiņas skar dažādus reģionus. Savā ziņojumā par demogrāfiskām izmaiņām un to ietekmi uz ES turpmāko kohēzijas politiku (2010/2157(INI)) Eiropas Parlaments uzsvēra, ka šis rādītājs ir lietderīgs un ka būtu jāturpina tā pilnveidošana.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Demogrāfiskā statistika par iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs Eiropas kontu sistēmā (EKS).

(9) Demogrāfiskā statistika par iedzīvotājiem ir būtiska sastāvdaļa, kas vajadzīga iedzīvotāju kopskaita aplēsēs Eiropas kontu sistēmā (EKS). Datu atjaunināšana un tīrīšana ir svarīgi elementi Eiropas līmeņa statistikas izveidei.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto datu kvalitāti, jo īpaši salīdzināmību, un lai sagatavotu ticamus pārskatus Eiropas Savienības līmenī, izmantoto datu pamatā būtu jābūt vienādiem jēdzieniem un tiem būtu jāattiecas uz vienādu pārskata datumu vai periodu.

(10) Kā rāda prakse, dalībvalstu sniegtie statistikas dati ne vienmēr tiek vākti, izmantojot vienas un tās pašas metodes; tāpēc, lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto datu kvalitāti, jo īpaši salīdzināmību, un lai sagatavotu ticamus pārskatus Eiropas Savienības līmenī, izmantoto datu pamatā būtu jābūt vienādiem jēdzieniem un tiem būtu jāattiecas uz vienādu pārskata datumu vai periodu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Izstrādājot, sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku, valsts un Eiropas statistikas iestādēm būtu jāņem vērā to principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.

(13) Izstrādājot, sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku, valsts un Eiropas statistikas iestādēm un — attiecīgos gadījumos — reģionālā līmeņa iestādēm būtu jāņem vērā to principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs statistikas datus apkopo reģionālās statistikas iestādes. Tām būtu jāievēro tie paši principi.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Uz reģionālām iestādēm, kurām ir likumdošanas pilnvaras, būtu jāattiecina tie paši kritēriji, kad ar tām notiek sadarbība Eiropas statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas jomās.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) “validēti dati” ir dati, kuri atbilst datu apkopošanas kvalitātes kritērijiem, tostarp visām publicējamo vai jau publicēto datu kvalitātes pārbaudēm.

(h) “validēti dati” ir statistikas dati, kuri atbilst datu apkopošanas kvalitātes kritērijiem, tostarp visām publicējamo vai jau publicēto datu kvalitātes pārbaudēm.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai noteiktu iespējami precīzākus datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem.

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) statistikas datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) statistikas datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai aprēķinātu pēc iespējas precīzāku tuvinājumu statistikas datiem par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a. Ja statistikas datus valsts līmenī nodrošina reģionālās iestādes, dalībvalstis arī šos datus nosūta Komisijai (Eurostat), lai būtu iespējams sagatavot detalizētāku pārskatu par demogrāfisko situāciju Savienībā.

Pamatojums

Demogrāfiskās pārmaiņas reģionus skar dažādos, atšķirīgos veidos. Starp dalībvalstīm pastāv lielas atšķirības, tādēļ varētu būt lietderīgi salīdzināt tendences ne tikai valsts līmenī, bet arī reģionālajā līmenī.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Vienādus nosacījumus par 1. un 2. punktā minēto datu dalījumu, kā arī par datu biežumu, termiņiem un pārskatīšanām pieņem saskaņā 9. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, paredzot vienādus nosacījumus par 1. un 2. punktā minēto datu dalījumu, kā arī par datu biežumu, termiņiem un pārskatīšanām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 9. panta 2. punktā. Ciktāl iespējams, šie vienādie nosacījumi neparedz nekādu papildu budžeta vai administratīvo slogu valsts vai reģionālajām statistikas iestādēm.

Pamatojums

Tā kā regula nenosaka datu biežumu, ir jānodrošina, ka iestādēm neuzliek pienākumu datus sniegt neiespējami vai nepamatoti bieži.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Datus sniedz saskaņā ar Regulas (ES) Nr. xxx/xxxx noteikumiem par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantu.

Pamatojums

Personas datu aizsardzība ir minēta 14. apsvērumā, bet šeit būtu jāpiemin atkārtoti, jo tas ir svarīgs jautājums saistībā ar statistikas datu apkopošanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas statistika par demogrāfiju

Atsauces

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Atbildīgā komiteja

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

17.1.2012

 

 

 

Atzinumu sniedza

     Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

17.1.2012

Atzinumu sagatavoja

     Iecelšanas datums

Kerstin Westphal

26.1.2012

Pieņemšanas datums

11.7.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franēois Alfonsi, Luķs Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, Marķa Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Vladimķr Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Hans-Gert Pöttering, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski

Konstitucionālo jautājumu komitejaS ATZINUMS (22.1.2013)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku par demogrāfiju
(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

Atzinumu sagatavoja: Carlo Casini

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) „pastāvīgā dzīvesvieta” ir tāda pati nozīme kā Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta d) punkta pirmajā daļā. Par attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai personas,

d) „pastāvīgā dzīvesvieta” ir vieta, kurā persona parasti pavada dienas atpūtas daļu, neņemot vērā īslaicīgu prombūtni izklaides, brīvdienu pavadīšanas, draugu un radinieku apciemošanas, darīšanu, ārstniecības vai svētceļojumu nolūkā. Par attiecīgās ģeogrāfiskās teritorijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskata tikai personas,

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piemērojot „pastāvīgās dzīvesvietas” definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1201/2009 pielikumu.

Ja i) vai ii) daļā minētos kritērijus nevar piemērot, „pastāvīgā dzīvesvieta” ir juridiskā vai reģistrētā dzīvesvieta. Piemērojot „pastāvīgās dzīvesvietas” definīciju, īpašus gadījumus dalībvalstis aplūko saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1201/2009 pielikumu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai noteiktu iespējami precīzākus datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem iedzīvotājiem.

1. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem pārskata laikā. Ja nevar piemērot 2. panta d) punkta i) un ii) daļā minētos kritērijus, dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā; šajā gadījumā tās pieliek pienācīgas pūles, lai aprēķinātu pēc iespējas precīzākus datus par 2. panta c) un d) punktā minētajiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Šā panta vajadzībām dalībvalstis nesniedz datus par iedzīvotājiem to juridiskajā vai reģistrētajā dzīvesvietā pārskata laikā.

Kvalificēta balsu vairākuma vajadzībām Padomē dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) datus par iedzīvotāju kopskaitu valsts līmenī pārskata laikā saskaņā ar 2. panta c) punktu astoņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas statistika par demogrāfiju

Atsauces

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

17.1.2012

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

22.11.2012

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Carlo Casini

27.11.2012

Izskatīšana komitejā

26.11.2012

18.12.2012

21.1.2013

 

Pieņemšanas datums

22.1.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sandrine Bélier, Zuzana Brzobohatá, Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki, Vital Moreira, Helmut Scholz

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas statistika par demogrāfiju

Atsauces

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

17.1.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

17.1.2012

ENVI

17.1.2012

REGI

17.1.2012

AFCO

22.11.2012

 

FEMM

17.1.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

17.1.2012

ENVI

24.1.2012

FEMM

10.10.2012

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Csaba Sógor

19.1.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

9.10.2012

28.11.2012

20.2.2013

 

Pieņemšanas datums

21.2.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

5

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

Iesniegšanas datums

27.2.2013