Betänkande - A7-0050/2013Betänkande
A7-0050/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik

27.2.2013 - (COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Csaba Sógor


Förfarande : 2011/0440(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0050/2013

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk befolkningsstatistik

(COM(2011)0903 – C7‑0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0903),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0518/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för konstitutionella frågor (A7-0050/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Enligt artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen vart tredje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. För utarbetandet av dessa rapporter och den regelbundna övervakningen av befolkningsutvecklingen och eventuella framtida demografiska utmaningar i EU:s regioner, däribland olika typer av regioner såsom gränsregioner, storstadsregioner, landsbygdsregioner samt bergs- och öregioner, krävs årliga regionala uppgifter på Nuts 3-nivå. Eftersom den åldrande befolkningen uppvisar stora regionala skillnader måste Eurostat regelbundet utarbeta regionala prognoser för att komplettera den bild som finns av befolkningssituationen i Nuts 2-regionerna i Europeiska unionen.

(4) Enligt artikel 175.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen vart tredje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. För utarbetandet av dessa rapporter och den regelbundna övervakningen av befolkningsutvecklingen och eventuella framtida demografiska utmaningar i unionens regioner, däribland olika typer av regioner såsom gränsregioner, storstadsregioner, landsbygdsregioner samt bergs- och öregioner, krävs årliga regionala uppgifter på Nuts 3-nivå. Eftersom den åldrande befolkningen uppvisar stora regionala skillnader måste kommissionen (Eurostat) regelbundet utarbeta regionala prognoser för att komplettera den bild som finns av befolkningssituationen i Nuts 2-regionerna i Europeiska unionen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Genom sin strategi för hållbar utveckling, som lanserades av Europeiska rådet i Göteborg 2001 och förnyades i juni 2006, strävar EU efter att förbättra livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer. Eurostats övervakningsrapport, som publiceras vartannat år, ger en objektiv statistisk bild av utvecklingen med EU:s uppsättning indikatorer för hållbar utveckling som underlag.

(7) Genom sin strategi för hållbar utveckling, som lanserades av Europeiska rådet i Göteborg 2001 och förnyades i juni 2006, strävar EU efter att förbättra livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer. Kommissionens (Eurostats) övervakningsrapport, som publiceras vartannat år, ger en objektiv statistisk bild av utvecklingen med EU:s uppsättning indikatorer för hållbar utveckling som underlag.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)Det strategiska målet i handlingsplanen från Peking (1995) är att tillhandahålla en referensram för framtagande och spridning av könsuppdelade uppgifter och information för planering och strategiutvärdering.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Befolkningsstatistiken är avgörande för skattningen av totalbefolkningen inom ramen för det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS).

(9) Befolkningsstatistiken är avgörande för skattningen av totalbefolkningen inom ramen för det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS). Uppdatering och rensning av uppgifter är viktigt när statistik utarbetas på europeisk nivå.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Befolkningsuppgifterna bör vara konsistenta med de relevanta uppgifter som samlas in i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om folk- och bostadsräkningar.

(11) Befolkningsuppgifterna bör vara helt i linje med de relevanta uppgifter som samlas in i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare6 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om folk- och bostadsräkningar.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Vid utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik bör medlemsstaternas och EU:s statistikmyndigheter beakta principerna i den reviderade och uppdaterade uppförandekoden för europeisk statistik som kommittén för det europeiska statistiksystemet antog den 28 september 2011.

(13) Vid utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik bör medlemsstaternas och EU:s statistikmyndigheter, och vid behov andra behöriga nationella och regionala myndigheter, beakta principerna i den reviderade och uppdaterade uppförandekoden för europeisk statistik som kommittén för det europeiska statistiksystemet antog den 28 september 2011.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) nationell: samma betydelse som i artikel 2 f i förordning (EG) nr 763/2008, där territoriet är det som definieras i den version av förordning (EG) nr 1059/2003 som gällde vid referenstidpunkten.

a) nationell: avser en medlemsstats territorium i den mening som avses i den version av förordning (EG) nr 1059/2003 som gällde vid referenstidpunkten.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) regional: samma betydelse som i artikel 2 g i förordning (EG) nr 763/2008; för länder som inte är medlemmar av Europeiska unionen betyder det de statistiska regionerna på nivå 1, 2 eller 3 enligt överenskommelse mellan de länderna och kommissionen (Eurostat), enligt den version som gällde vid referenstidpunkten.

b) regional: Nuts 1-, Nuts 2- eller Nuts 3-nivå i den mening som avses i den version av förordning (EG) nr 1059/2003 som gällde vid referenstidpunkten; för länder som inte är medlemmar av Europeiska unionen betyder det de statistiska regionerna på nivå 1, 2 eller 3 enligt överenskommelse mellan de länderna och kommissionen (Eurostat), enligt den version som gällde vid referenstidpunkten.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) stadigvarande bosatta: alla personer som har sin stadigvarande bosättning i en medlemsstat vid referenstidpunkten.

c) stadigvarande bosatta: alla personer som har sin stadigvarande bosättning i en EU‑medlemsstat vid referenstidpunkten.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) stadigvarande bosättning: samma betydelse som i artikel 2 d första stycket i förordning (EG) nr 763/2008. Endast följande personer ska anses vara stadigvarande bosatta i det geografiska området i fråga:

d) stadigvarande bosättning: den plats där personen normalt tillbringar sin dygnsvila, oavsett tillfällig frånvaro. Endast följande personer ska anses vara stadigvarande bosatta i det geografiska området i fråga:

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När omständigheterna i punkt i) eller punkt ii) inte kan fastställas ska de stadigvarande bosatta uppskattas enligt den folkbokförda befolkningen med hjälp av vetenskapligt grundade, väldokumenterade och offentligt tillgängliga statistiska skattningsmetoder, som övervakas av kommissionen (Eurostat).

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) validerade uppgifter: uppgifter som uppfyller en uppsättning kvalitetskriterier för sammanställning av uppgifter, med alla kvalitetskontroller av uppgifter som ska offentliggöras eller som redan har offentliggjorts.

h) validerade uppgifter: statistiska uppgifter som uppfyller en uppsättning kvalitetskriterier för sammanställning av uppgifter, med alla kvalitetskontroller av uppgifter som ska offentliggöras eller som redan har offentliggjorts.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om befolkningen enligt artikel 2 c och d vid referenstidpunkten. När omständigheterna i artikel 2 d i eller 2 d ii inte kan fastställas ska medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om den folkbokförda befolkningen vid referenstidpunkten, och ska då göra rimliga ansträngningar för att ta fram uppgifter som så nära som möjligt överensstämmer med befolkningen enligt artikel 2 c och d.

1. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna statistiska uppgifter om befolkningen enligt artikel 2 c och d vid referenstidpunkten. De statistiska uppgifterna ska omfatta följande variabler:

 

a) Ålder.

 

b) Kön.

 

c) Bosättningsregion.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om demografiska händelser vid referenstidpunkten, oberoende av var händelserna inträffat. Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning som för de uppgifter som avses i punkt 1.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om demografiska händelser under referensperioden. Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning som de använder för de uppgifter som avses i punkt 1. Uppgifterna ska omfatta följande variabler:

 

a) Födslar enligt kön, månad, födelseordning, moderns ålder, moderns födelseår, moderns födelseland, moderns medborgarskapsland och moderns bosättningsregion.

 

b) Dödsfall enligt ålder, kön, födelseår, bosättningsregion, födelseland, medborgarskapsland och månad.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning för alla nationella och regionala nivåer som anges i artikel 2 a och b.

3. Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning för alla nivåer som anges i artikel 2 a och b.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. I de fall där regionala myndigheter förser nationella myndigheter med statistiska uppgifter ska medlemsstaterna vidarebefordra uppgifterna till kommissionen (Eurostat) så att den får en mer detaljerad översikt över den demografiska situationen i unionen.

Motivering

Demografiska förändringar påverkar regionerna på olika sätt. Det finns mycket stora skillnader inom medlemsstaterna, varför det kan vara bra att inte bara jämföra utvecklingen på nationell nivå, utan även på regional nivå.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Enhetliga villkor för uppdelningen av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 samt för frekvens, frister och revideringar av uppgifter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.2.

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter med enhetliga villkor för uppdelningen av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 samt för frekvens, frister och revideringar av uppgifter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.2.

Motivering

Eftersom denna förordning inte reglerar hur ofta uppgifter ska tillhandahållas är det viktigt att se till att myndigheterna inte tvingas tillhandahålla uppgifter orealistiskt ofta eller oftare än vad som rimligen kan förväntas.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att rådet ska kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om totalbefolkningen på nationell nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med artikel 2 c, inom åtta månader från referensårets utgång. Vid tillämpningen av denna artikel ska medlemsstaterna inte lämna uppgifter om den folkbokförda befolkningen vid referenstidpunkten.

För att rådet ska kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet ska medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om totalbefolkningen på nationell nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med artikel 2 c, inom åtta månader från referensårets utgång.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Referenstidpunkten för befolkningsuppgifter ska vara midnatt den 31 december.

1. Referenstidpunkten för befolkningsuppgifter ska vara slutet av referensperioden (midnatt den 31 december).

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Referenstidpunkten för demografiska händelser ska vara det kalenderår under vilket händelserna inträffade.

2. Referensperioden för demografiska händelser ska vara det kalenderår under vilket händelserna inträffade.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den första referenstidpunkt som ska beaktas vid tillämpningen av denna förordning ska vara 2013. Den sista referenstidpunkten ska vara 2027.

3. Den första referensperioden som ska beaktas vid tillämpningen av denna förordning ska vara 2013. Den sista referensperioden ska vara 2027.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att de befolkningsuppgifter som krävs enligt artikel 3 i denna förordning är konsistenta med dem som krävs enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 862/2007.

5. Medlemsstaterna ska se till att de befolkningsuppgifter som krävs enligt artikel 3 i denna förordning är konsistenta med dem som krävs enligt artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 862/2007.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Översynsklausul

 

Kommissionen senast den 31 december 2018, och därefter vart femte år, lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning. I rapporten ska kommissionen utvärdera kvaliteten hos de uppgifter som medlemsstaterna lämnat och effekterna för de särskilda syften som avses i artikel 4. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag som ska förbättra denna förordnings funktion ytterligare.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeisk befolkningsstatistik

Referensnummer

COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

17.1.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

17.1.2012

ENVI

17.1.2012

REGI

17.1.2012

AFCO

22.11.2012

 

FEMM

17.1.2012

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

17.1.2012

ENVI

24.1.2012

FEMM

10.10.2012

 

Föredragande

       Utnämning

Csaba Sógor

19.1.2012

 

 

 

Behandling i utskott

9.10.2012

28.11.2012

20.2.2013

 

Antagande

21.2.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

5

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher

Ingivande

27.2.2013