Pranešimas - A7-0052/2013Pranešimas
A7-0052/2013

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimo)

  27.2.2013 - (COM(2012)0362 – C7‑0285/2012 – 2012/0195(CNS)) - *

  Vystymosi komitetas
  Pranešėjas: Patrice Tirolien


  Procedūra : 2012/0195(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0052/2013
  Pateikti tekstai :
  A7-0052/2013
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)

  (COM(2012)0362 – C7‑0285/2012 – 2012/0195(CNS))

  (Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012) 0362),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0285/2012),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Žuvininkystės komiteto nuomones (A7-0052/2013),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

  2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

  3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a) atsižvelgiant į Europos Sąjungos užjūrio šalių ir teritorijų asociacijos svarbą (ji padeda palaikyti veiksmingus UŠT grupės narių ryšius vykdant šios grupės dialogą su Komisija ir Sąjungos valstybėmis narėmis) reikėtų šią asociaciją pripažinti kaip bendradarbiavimo subjektą, kurio tikslas – puoselėti bendrus UŠT interesus;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6) pilietinės visuomenės indėlį į UŠT vystymąsi galima padidinti stiprinant pilietinės visuomenės organizacijas visose bendradarbiavimo srityse;

  (6) pilietinės visuomenės indėlį į UŠT vystymąsi galima padidinti stiprinant pilietinės visuomenės organizacijas ir suteikiant joms daugiau atsakomybės visose bendradarbiavimo srityse;

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10) UŠT yra didelė sausumos ir jūrų biologinė įvairovė. Klimato kaita gali būti žalinga UŠT gamtinei aplinkai ir kelia grėsmę jų tvariam vystymuisi. Biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugų išsaugojimo, nelaimių rizikos mažinimo, tvaraus gamtos išteklių valdymo bei tvarios energetikos skatinimo sričių veiksmai padės UŠT prisitaikyti prie klimato kaitos ir sumažinti jos poveikį;

  (10) užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT) yra didelė sausumos ir jūrų biologinė įvairovė. Klimato kaita gali būti žalinga UŠT gamtinei aplinkai ir kelia grėsmę jų tvariam vystymuisi. Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų išsaugojimo, nelaimių rizikos mažinimo, tvaraus gamtos išteklių valdymo ir tvarios energetikos skatinimo sričių veiksmai gali UŠT padėti prisitaikyti prie klimato kaitos ir sumažinti jos poveikį. OŠT taip pat turėtų turėti galimybę dalyvauti Sąjungos horizontaliosiose programose, kaip antai Aplinkos ir klimato politikos programoje (LIFE);

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) svarbu remti UŠT pastangas mažiau priklausyti nuo iškastinio kuro, siekiant mažinti jų pažeidžiamumą, susijusį su galimybėmis gauti kuro ir kainų nepastovumu, nes taip jų ekonomika taps atsparesnė ir bus mažiau pažeidžiama išorės sukrėtimų atveju;

  (12) svarbu remti UŠT pastangas mažiau priklausyti nuo iškastinio kuro, siekiant mažinti jų pažeidžiamumą, susijusį su galimybėmis gauti kuro ir kainų nepastovumu, nes taip jų ekonomika taps atsparesnė ir bus mažiau pažeidžiama išorės sukrėtimų atveju, ypač turint mintyje darbo vietas;

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14) atoki UŠT padėtis trukdo jų konkurencingumui ir todėl svarbu pagerinti UŠT pasiekiamumą;

  (14) atoki UŠT padėtis trukdo jų ekonominiam vystymuisi ir todėl svarbu pagerinti UŠT pasiekiamumą;

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15) Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas yra labai svarbus UŠT tvariam vystymuisi;

  (15) Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas ir profesinis mokymas yra labai svarbūs UŠT tvariam vystymuisi;

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16a) svarbiausias bendradarbiavimo tikslas turėtų būti darbo sąlygų, darbo ir profesinių sąjungų teisių padėties gerinimas. Vykdant šį procesą svarbus vaidmuo turėtų tekti profesinėms sąjungoms ir kitiems darbuotojų atstovams;

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17) UŠT sergamumas užkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, dengės karštlige Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione ir čikungunija Indijos vandenyno regione, gali turėti didelių neigiamų padarinių sveikatai ir ekonomikai. Dėl epidemijų UŠT ne tik mažėja sergančių gyventojų darbo našumas, bet ir gali smarkiai sumažėti turistų srautai, o turizmas yra labai svarbus daugelio UŠT ekonomikai. Kadangi į UŠT vyksta daug turistų ir darbuotojų migrantų, jie gali infekcines ligas pernešti į UŠT. Ir atvirkščiai, dėl didelių iš UŠT keliaujančių žmonių srautų užkrečiamosios ligos gali pradėti plisti Europoje. Todėl yra svarbu užtikrinti saugų turizmą tai lemiamas veiksnys siekiant UŠT ekonomikos tvarumo, nes ji labai priklauso nuo turizmo;

  (17) UŠT sergamumas užkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, dengės karštlige Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione ir čikungunija Indijos vandenyno regione, gali turėti didelių neigiamų padarinių sveikatai ir ekonomikai. Dėl epidemijų UŠT ne tik mažėja sergančių gyventojų darbo našumas, bet ir gali smarkiai sumažėti turistų srautai, o turizmas yra labai svarbus daugelio UŠT ekonomikai. Kadangi į UŠT vyksta daug turistų ir darbuotojų migrantų, jie gali infekcines ligas pernešti į UŠT. Užtikrinus galimybes lengvai ir reguliariai gauti darbo medicinos paslaugas galima būtų sumažinti ligų protrūkių mastą. Ir atvirkščiai, dėl didelių iš UŠT keliaujančių žmonių srautų užkrečiamosios ligos gali pradėti plisti Europoje. Todėl yra svarbu užtikrinti saugų turizmą tai lemiamas veiksnys siekiant UŠT ekonomikos tvarumo, nes ji labai priklauso nuo turizmo;

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18) Sąjungos ir UŠT asociacija turi būti atsižvelgta į UŠT kultūrų įvairovės ir tapatybių išsaugojimą ir padedama jo siekti;

  (18) Sąjungos ir UŠT asociacija turėtų skirti reikiamą dėmesį UŠT kultūrų įvairovei ir tapatybei ir padėti jas saugoti; Taigi Sąjunga turėtų tinkamai atsižvelgti į UŠT čiabuvių gyventojų teises ir prisidėti prie jų gynimo ir puoselėjimo.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19) Sąjunga pripažįsta, kad su UŠT svarbu plėtoti aktyvesnę partnerystę, susijusią su geru valdymu ir kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, terorizmu ir korupcija;

  (19) Sąjunga pripažįsta, kad su UŠT svarbu plėtoti aktyvesnę partnerystę, susijusią su geru ekonomikos, socialiniu ir mokesčių valdymu ir kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, terorizmu ir korupcija;

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20) Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų padėti siekti tvaraus vystymosi tikslo ekonominio bei socialinio vystymosi ir aplinkosaugos srityse;

  (20) Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų nuolat padėti siekti tvaraus vystymosi tikslo ekonominio bei socialinio vystymosi ir aplinkosaugos srityse;

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) su pasauliniais pokyčiais susijęs nuolatinis prekybos liberalizavimo procesas plačiai įtraukia Sąjungą, kuri yra pagrindinė UŠT prekybos partnerė, ir jų AKR kaimynus bei kitus ekonominius partnerius;

  (21) dėl su pasauliniais pokyčiais susijusio nuolatinio prekybos liberalizavimo proceso, kuris duoda pernelyg mažai naudos mažoms salas apimančioms teritorijoms, Sąjunga, kuri yra pagrindinė UŠT prekybos partnerė, privalo geriau atsižvelgti į UŠT interesus prekybos susitarimuose, kuriuos ji sudaro su kaimyninėmis UŠT šalimis. Tai apima bendrą atsakomybę nuolat į visus partnerystės ar prekybos susitarimus, dėl kurių deramasi, įtraukti būtinų socialinių standartų laikymosi nuostatas;

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (21a) kadangi griežto taupymo politika turėjo neigiamą poveikį užimtumui, UŠT ir Sąjunga turi bendradarbiauti siekdamos nutolti nuo šios politikos ir įgyvendinti plataus masto viešųjų investicijų programas, kurios yra vienintelė priemonė deramoms daugumos UŠT ir Sąjungos gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygoms užtikrinti;

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  22 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22) UŠT salų gamtinė aplinka yra trapi, reikalaujanti tinkamos apsaugos, įskaitant tinkamą atliekų tvarkymą. Radioaktyvių atliekų tvarkymas, išskyrus kiek tai susiję su Grenlandija, kuriai Euratomo sutartis netaikoma, yra numatytas Euratomo sutarties 198 straipsnyje ir susijusiuose antrinės teisės aktuose. Dėl kitų atliekų turėtų būti nurodyta, kokios Sąjungos taisyklės turi būti taikomos UŠT;

  (22) UŠT salų gamtinė aplinka yra trapi, reikalaujanti tinkamos apsaugos, įskaitant tinkamą atliekų ir radioaktyviosios taršos tvarkymą. Radioaktyvių atliekų tvarkymas, išskyrus kiek tai susiję su Grenlandija, kuriai Euratomo sutartis netaikoma, yra numatytas Euratomo sutarties 198 straipsnyje ir susijusiuose antrinės teisės aktuose. Dėl kitų atliekų turėtų būti nurodyta, kokios Sąjungos taisyklės turi būti taikomos UŠT. Dėl radioaktyviosios taršos, ypač susijusios su branduoliniais bandymais, turėtų būti nurodyta, kokios Sąjungos taisyklės galėtų būti taikomos UŠT, siekiant tvariai apsaugoti biologinę įvairovę ir gyventojus nuo tokio pobūdžio taršos;

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  26 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (26) atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į pasaulio prekybos pokyčius paslaugų ir įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų rinkos plėtrą ir investicijų galimybes gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir investicijoms patekti į Sąjungos rinką. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT palankiausią režimą, nustatytą kitiems prekybos partneriams, taikydama visapusiškas didžiausiojo palankumo statuso sąlygas, ir kartu užtikrinti UŠT lankstesnes prekybos santykių galimybes apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto prekybos ekonomikos šalims;

  (26) atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į pasaulio prekybos pokyčius paslaugų ir įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų rinkos plėtrą ir investicijų galimybes gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir investicijoms patekti į Sąjungos rinką ir sudarant joms geresnes galimybes sudaryti viešųjų pirkimų sutartis. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT palankiausią režimą, nustatytą kitiems prekybos partneriams, taikydama visapusiškas didžiausiojo palankumo statuso sąlygas, ir kartu užtikrinti UŠT lankstesnes prekybos santykių galimybes apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto prekybos ekonomikos šalims;

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  28 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (28) sanitarijos bei fitosanitarijos priemonės ir prekybos techninės kliūtys gali daryti poveikį prekybai, todėl reikia bendradarbiauti. Prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti konkurencijos politiką ir intelektinės nuosavybės teises, kurios daro poveikį teisingam prekybos pelno paskirstymui;

  (28) sanitarijos bei fitosanitarijos priemonės ir prekybos techninės kliūtys gali daryti poveikį prekybai ir užimtumui, todėl reikia bendradarbiauti. Prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti užimtumo politiką, ypač skirtą jaunimui, konkurencijos politiką ir intelektinės nuosavybės teises, kurios daro poveikį teisingam prekybos pelno paskirstymui;

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  29 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (29) siekiant užtikrinti, kad UŠT galėtų geriausiomis sąlygomis dalyvauti Sąjungos vidaus rinkoje ir regioninėse, subregioninėse bei tarptautinėse rinkose, labai svarbu toliau plėtoti UŠT atitinkamų sričių pajėgumus. Tai apima žmogiškųjų išteklių ir jų gebėjimų vystymą, mažų ir vidutinių įmonių vystymą, ekonomikos sektorių įvairinimą ir tinkamos teisinės sistemos diegimą, siekiant sukurti investicijoms palankią verslo aplinką;

  (29) siekiant užtikrinti, kad UŠT galėtų geriausiomis sąlygomis dalyvauti Sąjungos vidaus rinkoje ir regioninėse, subregioninėse bei tarptautinėse rinkose, labai svarbu toliau plėtoti UŠT atitinkamų sričių pajėgumus. Tai apima žmogiškųjų išteklių ir jų gebėjimų vystymą siūlant tinkamą profesinį ir tęstinį mokymą, padedant vystyti mažas ir vidutines įmones, sudarant geresnes galimybes naudotis mikrofinansų priemonėmis ir paskolomis, įvairinant ekonomikos sektorius ir diegiant tinkamą teisinę sistemą, kad būtų sukurta investicijoms palanki verslo aplinka. Šiuo tikslu derinant EPF lėšas ir pagal bendrą ES biudžetą numatytas programas ir priemones, kuriose gali dalyvauti UŠT, būtų galima naudojant sverto poveikį racionalizuoti siūlomas investicijas;

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (30a) UŠT gali tekti itin svarbus vaidmuo kovoje su mokesčių rojais. Atsižvelgiant į tai, reikėtų pabrėžti, kad būtina siekti tikro skaidrumo finansų sektoriuje;

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (33) 9 ir 82 straipsniuose nustatytose su finansine parama susijusiose procedūrose numatyta perduoti pagrindinę atsakomybę už 11ojo EPF bendradarbiavimo programų kūrimą ir įgyvendinimą konkrečiai UŠT. Turi būti bendradarbiaujama visų pirma laikantis UŠT teritorinių nuostatų ir siekiant remti suprogramuotos veiklos stebėjimą, vertinimą ir auditą. Be to, būtina patikslinti, kad UŠT gali gauti įvairių šaltinių finansavimą, numatytą 76 straipsnyje;

  (33) 9 ir 82 straipsniuose nustatytose su finansine parama susijusiose procedūrose numatyta perduoti pagrindinę atsakomybę už 11ojo EPF bendradarbiavimo programų kūrimą ir įgyvendinimą konkrečiai UŠT. Turi būti bendradarbiaujama visų pirma laikantis UŠT teritorinių nuostatų ir siekiant remti suprogramuotos veiklos stebėjimą, vertinimą ir auditą. Be to, būtina patikslinti, kad UŠT gali gauti įvairių šaltinių finansavimą, numatytą 76 straipsnyje, ir kad Komisija, įgyvendindama 88 straipsnio 2a dalyje numatytą UŠT strategiją, turi sudaryti UŠT geresnes sąlygas dalyvauti horizontaliosiose programose;

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (34) siekiant priimti programavimo dokumentų rengimo, tolesnių veiksmų, audito, vertinimo, persvarstymo ir įgyvendinimo, taip pat atskaitomybės ir finansinių klaidų taisymo išsamias taisykles, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius šio sprendimo IV dalimi. Siekiant atsižvelgti į technologijų vystymąsi ir muitų teisės aktų pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais iš dalies keičiami VI priedo priedėliai. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija organizuotų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas ekspertų lygmeniu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pat metu tinkamai ir laiku perduoti Tarybai;

  (34) siekiant priimti programavimo dokumentų rengimo, tolesnių veiksmų, audito, vertinimo, persvarstymo ir įgyvendinimo, taip pat ataskaitų teikimo ir finansinių klaidų taisymo išsamias taisykles, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, susijusius šio sprendimo IV dalimi. Siekiant priimti sprendimus leisti taikyti tam tikros UŠT ir šalies, su kuria Sąjunga yra sudariusi ir taiko laisvos prekybos susitarimą, prekių kilmės kumuliaciją, registruotų eksportuotojų sistemos išimtis ir laikinas nukrypti nuo VI priedo nuostatų leidžiančias nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl šio sprendimo VI priedo. Siekiant atsižvelgti į technologijų vystymąsi ir muitų teisės aktų pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami VI priedo priedėliai. Siekiant priimti sprendimus dėl laikino lengvatinio režimo panaikinimo, išankstinių priežiūros priemonių, nurodytų VII priede, ir laikinųjų ir nuolatinių apsaugos priemonių, nurodytų VIII priede, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, atitinkamai, dėl šio sprendimo VII ir VIII priedų. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

  Pagrindimas

  Nors tai Tarybos sprendimas (taigi Parlamentas nėra vienas iš teisės aktų leidėjų), vis dėlto Parlamentas turi teisę būti informuojamas apie deleguotųjų aktų priėmimą.

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Siekiant užtikrinti, kad tie tikslai būtų pasiekti, atsižvelgiama į kiekvienos UŠT tapatybę ir geografinę padėtį, taip pat į jos politinę, ekonominę ir socialinę padėtį.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  5 straipsnio 2 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) ekologiškai tvaraus augimo skatinimui;

  b) ekologiškai tvaraus augimo ir ekologiškų darbo vietų skatinimui visose ekologiškai tvaraus augimo sektoriuose;

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  6 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Siekdamos stiprinti tarpusavio ryšius, Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad praneštų savo piliečiams apie asociaciją, bei ypač skatindamos UŠT institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės ir verslininkų ir jų dialogo partnerių Sąjungoje ryšius ir bendradarbiavimą.

  1. Siekdamos stiprinti tarpusavio ryšius, Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad praneštų savo piliečiams apie asociaciją ir iš jos gaunamą abipusę naudą, bei ypač skatindamos UŠT institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių ir verslininkų ir jų dialogo partnerių Sąjungoje ryšius ir bendradarbiavimą. Taigi Sąjunga užtikrina, kad UŠT turėtų galimybę tinkamai dalyvauti informacijos ir komunikacijos programose, ypač susijusiose su „Europe Direct“ informacijos centrais, siekiant Sąjungą priartinti prie jos piliečių, gyvenančių UŠT.

  Pagrindimas

  Reikia paskatinti UŠT dalyvauti ES komunikacijos programose. Turint mintyje tai, kad UŠT (kurios yra labai toli nuo Sąjungos) priklauso ES, jos turėtų turėti geresnio informavimo apie Europą galimybę.

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Komisija užtikrina, kad partnerystės su UŠT būtų skatinamos įgyvendinant visas Sąjungos programas ir priemones, įtrauktas į Sąjungos bendrąjį biudžetą, kaip nurodyta 88 straipsnyje.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  7 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Asociacijos tikslas – remti UŠT ir kitų partnerių bendradarbiavimą šio sprendimo antroje ir trečioje dalyse nurodytose bendradarbiavimo srityse. Šiuo atžvilgiu asociacijos tikslas – skatinti UŠT ir Sutarties 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų, jų kaimyninių Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) ir AKR nepriklausančių valstybių bendradarbiavimą. Siekdama šio tikslo Sąjunga pagerina įvairių ES finansinių priemonių remiamą bendradarbiavimo programų koordinavimą ir sinergiją.

  3. Asociacijos tikslas – remti UŠT ir kitų partnerių bendradarbiavimą šio sprendimo antroje ir trečioje dalyse nurodytose bendradarbiavimo srityse. Šiuo atžvilgiu asociacijos tikslas – skatinti UŠT ir Sutarties 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų, jų kaimyninių Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) ir AKR nepriklausančių valstybių bendradarbiavimą. Siekdama šio tikslo Sąjunga pagerina įvairių ES finansinių priemonių, įskaitant teritorinio bendradarbiavimo programas, įgyvendinamas pagal sanglaudos politiką, remiamą bendradarbiavimo programų koordinavimą ir sinergiją. Be to, Sąjunga įtraukia UŠT į savo vedamą politinį dialogą su kaimyninėmis UŠT šalimis ir informuoja UŠT apie AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbotvarkę, taip pat apie jos priimtas rezoliucijas ar rekomendacijas. Valstybės narės ir Komisija, be kita ko, remia visus UŠT valdžios institucijų prašymus stebėtojų teisėmis dalyvauti plenarinėse AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos sesijose laikantis Asamblėjos darbo tvarkos taisyklių.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  7 straipsnio 4 dalies d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) UŠT dalyvavimą regioninės integracijos organizacijų vykdomoje regioninių rinkų plėtroje;

  d) UŠT dalyvavimą regioninės integracijos organizacijų vykdomoje regioninių organizacijų ir regioninių rinkų plėtroje;

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Prireikus UŠT surengia dialogą ir konsultacijas su tokiomis institucijomis ir įstaigomis:

  2. Prireikus UŠT surengia dialogą ir konsultacijas su tokiomis institucijomis, parlamento nariais ir įstaigomis:

  Pagrindimas

  Parlamento nariai, atstovaujantys UŠT, privalo dalyvauti šiame procese siekiant užtikrinti, kad jis būtų kiek įmanoma demokratiškesnis.

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  9 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) parlamento nariai, atstovaujantys UŠT nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;

  Pagrindimas

  Parlamento nariai, atstovaujantys UŠT, privalo dalyvauti šiame procese siekiant užtikrinti, kad jis būtų kiek įmanoma demokratiškesnis.

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  9 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) UŠT organizacijos, pavyzdžiui, Užjūrio šalių ir teritorijų asociacija (UŠTA);

  Pagrindimas

  Tokios organizacijos kaip UŠTA turėtų dalyvauti dialoge dėl ES ir UŠT asociacijos.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) parlamento nariai, atstovaujantys UŠT nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;

  Pagrindimas

  Parlamento nariai, atstovaujantys UŠT, privalo dalyvauti šiame procese siekiant užtikrinti, kad jis būtų kiek įmanoma demokratiškesnis.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a) Toks dialogas suteikia UŠT galimybę gauti informacijos apie įvairias regionines horizontalias programas ir vykdomus EPF regioninius projektus tam, kad jos galėtų juose dalyvauti.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  13 straipsnio 1 dalis a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) UŠT ir ES dialogo forumas (UŠT ir ES forumas), renkasi kasmet; į jį sukviečiami UŠT valdžios institucijos, valstybių narių ir Komisijos atstovai. Europos Parlamento nariai, EIB ir atokiausių regionų atstovai prireikus yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;

  a) UŠT ir ES dialogo forumas (UŠT ir ES forumas), renkasi kasmet; į jį sukviečiami UŠT valdžios institucijos, UŠT išrinkti parlamento nariai, valstybių narių ir Komisijos atstovai. Kviečiami ir Europos Parlamento nariai. EIB atstovai, atokiausių regionų atstovai ir kaimyninės valstybės (AKR ir ne AKR valstybės) prireikus įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;

  Pagrindimas

  Siekiant įgyvendinti tikslą stiprinti regioninį bendradarbiavimą ir remti UŠT, kaip ES artimas pažangias šalis ir teritorijas regionuose, kuriuose jos yra, reikėtų skatinti atokiausių regionų ir valstybių, kurios yra UŠT kaimynės (AKR ar ne AKR valstybės), dalyvavimą metinio UŠT ir ES forumo darbe, kai to reikia.

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  13 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) Komisija, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios, reguliariai surengia trišales konsultacijas. Šios konsultacijos paprastai rengiamos keturis kartus per metus Komisijos iniciatyva arba UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, prašymu.

  b) Komisija, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios, reguliariai rengia trišales konsultacijas. Šios konsultacijos rengiamos bent keturis kartus per metus ir kai prireikia Komisijos iniciatyva arba vienos ar kelių UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, prašymu.

  Pagrindimas

  Trišalių konsultacijų tvarka turi būti lankstesnė.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  15 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) parama MVĮ, vykdančioms tvarią ekonominę veiklą, ypač mokslinių tyrimų, žemės ūkio, amatų ir turizmo sektoriuose, kurie naudoja vietos ekosistemų išteklius;

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  17 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) ekonominės ir socialinės veiklos, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, turizmo, jūrų transporto, derinimu su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija, žaliavomis, ir kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikį.

  b) ekonominės ir socialinės veiklos, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, žemės ūkio, turizmo, jūrų ir oro transporto, pramonės, kasybos ir aplinkotvarkos, derinimu su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija ir žaliavomis, kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir taršos iš sausumoje esančių šaltinių, susijusios su žmogaus veikla ir gyvulininkyste, poveikį.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  19 straipsnio 1 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) nedarant poveikio esamiems ar būsimiems Sąjungos ir UŠT dvišaliams žuvininkystės partnerystės susitarimams ES ir UŠT siekia reguliariai tarpusavyje konsultuotis gyvųjų jūrų išteklių apsaugos ir valdymo klausimais ir keistis informacija apie esamą išteklių būklę per atitinkamas 13 straipsnyje numatytas asociacijos institucijas.

  c) nedarant poveikio esamiems ar būsimiems Sąjungos sudarytiems žuvininkystės partnerystės susitarimams, Sąjunga ir UŠT siekia reguliariai tarpusavyje konsultuotis gyvųjų jūrų išteklių apsaugos ir valdymo klausimais ir keistis informacija apie esamą išteklių būklę per atitinkamas 13 straipsnyje numatytas asociacijos institucijas.

  Pakeitimas  37

  Sprendimo projektas

  19 straipsnio 2 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) žuvininkystės išteklių apsaugos dialogu ir bendradarbiavimu, įskaitant kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemones, ir veiksmingu bendradarbiavimu su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ir jų viduje. Dialogas ir bendradarbiavimas apima kontrolės ir tikrinimo schemas, paskatas ir įpareigojimus, kad ilgainiui žuvininkystė ir pakrančių aplinka būtų valdomi veiksmingiau.

  b) žuvininkystės išteklių apsaugos dialogu ir bendradarbiavimu, įskaitant kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemones, ir veiksmingu bendradarbiavimu su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ir jų viduje. Dialogas ir bendradarbiavimas apima kontrolės ir tikrinimo schemas, paskatas ir įpareigojimus, kad ilgainiui žuvininkystė ir pakrančių aplinka būtų valdomi veiksmingiau. Kai vedamas dialogas ir bendradarbiaujama, Komisija taip pat aktyviau skatina tvarų žuvininkystės valdymą, remdama vietos stebėsenos ir priežiūros sistemas ir sudarydama partnerystės susitarimus su UŠT, susijusiomis su Sąjunga.

  Pagrindimas

  Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba šiuo metu yra viena didžiausių grėsmių žuvų išteklių tvarumui ir vandenynų biologinei įvairovei visame pasaulyje. Be to, su ja susijusi prekyba sudaro nesąžiningą konkurenciją žvejų, kurie vykdo teisėtą veiklą, atžvilgiu. Ji taip pat sudaro ekonominių ir finansinių sunkumų žvejų, vartotojų ir viso sektoriaus bendruomenei. Taigi, siekiant veiksmingai kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, reikia stiprinti Komisijos ir su ES susijusių UŠT koordinavimą ir bendradarbiavimą.

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  20 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Vandens tiekimo ir sanitarijos sektoriaus srityje ypatingas dėmesys skiriamas galimybei naudotis geriamojo vandens tiekimu ir sanitarijos paslaugomis menkai išvystytos infrastruktūros vietovėse; tai tiesiogiai padeda vystyti žmogiškuosius išteklius, nes gerinama sveikata ir didinamas darbo našumas.

  2. Vandens tiekimo ir sanitarijos sektoriaus srityje ypatingas dėmesys skiriamas galimybei naudotis geriamojo vandens tiekimu ir sanitarijos paslaugomis menkai išvystytos infrastruktūros vietovėse ar vietovėse, kuriose yra gaivalinių nelaimių grėsmė; tai tiesiogiai padeda vystyti žmogiškuosius išteklius, nes gerinama sveikata ir didinamas darbo našumas.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  21 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant asociacijos tikslų atliekų tvarkymo srities bendradarbiavimas gali būti susijęs su skatinimu naudoti geriausią aplinkos apsaugos praktiką visose operacijose, susijusiose su atliekų tvarkymu, įskaitant atliekų mažinimą, perdirbimą arba kitus procesus, susijusius su antrinių žaliavų gavyba ir atliekų šalinimu.

  Siekiant asociacijos tikslų atliekų tvarkymo srities bendradarbiavimas gali būti susijęs su skatinimu naudoti geriausią aplinkos apsaugos praktiką visose operacijose, susijusiose su žmonių ar gyvūninės kilmės atliekų tvarkymu, įskaitant atliekų mažinimą, perdirbimą arba kitus procesus, susijusius su antrinių žaliavų gavyba ir atliekų šalinimu.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  25 straipsnio 2 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) vežimą keliais, geležinkeliais, oro, jūrų arba vidaus vandenų keliais;

  b) viešojo ir kitas tvaraus transporto rūšis vežant keliais, vežimą geležinkeliais, oro, jūrų arba vidaus vandenų keliais;

  Pagrindimas

  Investuojant į kelių infrastruktūrą, ypatingą dėmesį reikėtų skirti tvaraus kelių transporto ir viešojo transporto stiprinimui.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  29 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant asociacijos tikslų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų srities bendradarbiavimu siekiama skatinti UŠT inovacijas ir ekonominį augimą, taip pat gerinti piliečių ir įmonių kasdienę veiklą, taip pat skatinti prieinamumą neįgaliesiems. Bendradarbiavimu visų pirma siekiama padidinti UŠT reguliavimo gebėjimus ir gali būti remiama IRT tinklų ir paslaugų plėtra naudojant šias priemones:

  Siekiant asociacijos tikslų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų srities bendradarbiavimu siekiama skatinti UŠT inovacijas ir ekonominį augimą, bendradarbiavimą, žodžio laisvę ir naujų darbo vietų kūrimą, taip pat gerinti piliečių ir įmonių kasdienę veiklą ir skatinti prieinamumą neįgaliesiems. Bendradarbiavimu visų pirma siekiama padidinti UŠT reguliavimo gebėjimus ir gali būti remiama IRT tinklų ir paslaugų plėtra naudojant šias priemones:

  a) nuspėjamos reguliavimo aplinkos, kuri neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, skatintų ekonomikos augimą ir inovacijas, konkurenciją ir vartotojų apsaugą, sukūrimas;

  a) nuspėjamos reguliavimo aplinkos, kuri neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, skatintų ekonomikos augimą ir inovacijas, konkurenciją ir vartotojų apsaugą, sukūrimą;

  b) dialogas įvairiais politiniais klausimais, susijusiais su informacinės visuomenės skatinimu ir stebėjimu;

  b) dialogą įvairiais politiniais klausimais, susijusiais su informacinės visuomenės skatinimu ir stebėjimu;

  c) keitimasis informacija apie standartus ir sąveikos klausimus;

  c) keitimąsi informacija apie standartus ir sąveikos klausimus;

  d) bendradarbiavimo IRT mokslinių tyrimų srityje ir IRT pagrįstų mokslinių tyrimų infrastruktūrų rėmimas;

  d) bendradarbiavimo IRT mokslinių tyrimų srityje ir IRT pagrįstų mokslinių tyrimų infrastruktūrų rėmimą;

  e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimas didelį poveikį visuomenei turinčiose srityse.

  e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimą didelį poveikį visuomenei turinčiose srityse, tokiose kaip švietimas ir profesinis mokymas.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 dalies įžanginė frazė

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant asociacijos tikslų mokslinių tyrimų ir naujovių srities bendradarbiavimas gali apimti mokslą ir technologijas, įskaitant informacijos ir ryšių technologijas, siekiant prisidėti prie UŠT tvaraus vystymosi ir skatinti UŠT kompetenciją bei pramonės konkurencingumą. Pirmiausia bendradarbiavimas gali būti susijęs su:

  Siekiant asociacijos tikslų mokslinių tyrimų ir naujovių srities bendradarbiavimas gali apimti mokslą, švietimą ir technologijas, įskaitant informacijos ir ryšių technologijas, siekiant prisidėti prie UŠT tvaraus vystymosi ir skatinti UŠT verslo, ypač MVĮ, kompetenciją bei konkurencingumą. Pirmiausia bendradarbiavimas gali būti susijęs su:

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) UŠT politikos ir institucijų stiprinimu ir suderintais veiksmais vietos, nacionaliniu ar regionų lygmenimis, siekiant plėtoti mokslo, technologijų ir inovacijų diegimo veiksmus ir jų taikymą;

  b) UŠT politikos ir institucijų stiprinimu ir suderintais veiksmais vietos, nacionaliniu ar regionų lygmenimis, siekiant plėtoti mokslo, švietimo, technologijų ir inovacijų diegimo veiksmus ir jų taikymą;

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 straipsnio d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) atskirų UŠT tyrėjų, mokslinių tyrimų organizacijų ir juridinių asmenų dalyvavimu bendradarbiavimo sistemoje, susijusioje su Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis;

  d) atskirų UŠT tyrėjų, mokslinių tyrimų organizacijų, MVĮ ir juridinių asmenų dalyvavimu bendradarbiavimo sistemoje, susijusioje su Sąjungos mokslinių tyrimų, inovacijų ir įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumo programomis;

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 straipsnio e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e) UŠT tyrėjų mokymu bei tarptautiniu judumu ir mainais.

  e) UŠT tyrėjų ir studentų mokymu bei tarptautiniu judumu ir tyrėjų bei studentų mainais.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  31 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, gali dalyvauti Sąjungos iniciatyvose, susijusiose su jaunimu, tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.

  1. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, dalyvautų Sąjungos iniciatyvose ir programose, susijusiose su jaunimu, tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  31 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Asociacijos tikslas stiprinti UŠT ir Sąjungoje gyvenančio jaunimo ryšius, be kita ko, skatinant UŠT jaunimo judumą mokymosi tikslais ir puoselėjant jaunimo tarpusavio supratimą.

  2. Asociacijos tikslas stiprinti UŠT ir Sąjungoje gyvenančio jaunimo ryšius, be kita ko, skatinant UŠT jaunimo mainus ir judumą švietimo, pirminio, profesinio ir tęstinio mokymosi tikslais ir puoselėjant mokymąsi skirtingų kultūrų aplinkoje ir jaunimo tarpusavio supratimą.

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad jaunimas aktyviai dalyvautų darbo rinkoje ir tokiu būdu būtų užkertamas kelias jaunimo nedarbui.

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) darbo patirties galimybių užtikrinimą studentams, nes tokiu būdu galima sudaryti galimybes jaunimui plėtoti naudingus įgūdžius darbo rinkoje;

  Pagrindimas

  Darbo patirtis sudaro studentams galimybę pažinti profesinį gyvenimą ir mokytis dirbant.

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) paramą UŠT, skirtą švietimo politikai apibrėžti ir įgyvendinti.

  b) paramą UŠT, skirtą švietimo ir formaliojo mokymo bei savišvietos profesinio mokymo srityje politikai apibrėžti ir įgyvendinti;

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, galėtų dalyvauti Sąjungos švietimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.

  2. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, dalyvautų Sąjungos švietimo ir profesinio mokymo iniciatyvose, ypač programoje „Erasmus visiems“.

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Sąjunga užtikrina, kad UŠT švietimo įstaigos ir institutai galėtų dalyvauti Sąjungos su švietimu susijusiose bendradarbiavimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių švietimo įstaigos ir institutai.

  3. Sąjunga užtikrina, kad UŠT švietimo ir profesinio mokymo įstaigos ir institutai galėtų dalyvauti Sąjungos su švietimu ir profesiniu mokymu susijusiose bendradarbiavimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių švietimo ir profesinio mokymo įstaigos ir institutai.

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Sąjunga ir UŠT palaiko užimtumo ir socialinės politikos srities dialogą siekdamos prisidėti prie UŠT ekonominio ir socialinio vystymosi ir deramo darbo skatinimo UŠT ir jų vietos regionuose. Tokiu dialogu taip pat siekiama remti UŠT valdžios institucijų pastangas plėtoti šios srities politiką ir teisės aktus.

  1. Sąjunga ir UŠT palaiko užimtumo ir socialinės politikos srities dialogą siekdamos prisidėti prie UŠT ekonominio ir socialinio vystymosi ir deramo darbo ir socialinės įtraukties ekologiškoje ekonomikoje skatinimo UŠT ir jų vietos regionuose. Tokiu dialogu taip pat siekiama remti UŠT valdžios institucijų pastangas plėtoti šios srities politiką ir teisės aktus.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Dialogas daugiausia palaikomas keičiantis informacija ir geriausia patirtimi, susijusia su užimtumo ir Sąjungos ir UŠT abipusio intereso socialine politika ir teisės aktais. Šiuo klausimu taip pat atsižvelgiama į tokias sritis kaip, pvz., kvalifikacijos kėlimas, socialinė apsauga, socialinis dialogas, lygios galimybės, nediskriminavimas ir prieinamumas neįgaliesiems, sveikata ir sauga darbe ir kiti darbo standartai.

  2. Dialogas daugiausia palaikomas keičiantis informacija ir geriausia patirtimi, susijusia su užimtumo ir Sąjungos ir UŠT abipusio intereso socialine politika ir teisės aktais. Turi būti sudaromos sąlygos darbo vietoms kurti, visų pirma MVĮ, skatinant taikyti aukštus socialinius standartus. Dialogas turi būti palankus visoms naujoviškoms priemonėms, kuriomis saugojama aplinka ir darbuotojų bei piliečių sveikata ir kurių tikslas – sukurti darbo vietas tose srityse, kuriose UŠT turi privalumų, pvz., biologinės įvairovės, naudingųjų iškasenų, naujųjų technologijų ir su prieinamumo gerinimu susijusių sričių. Šiuo klausimu, numatant būsimus įgūdžių poreikius, taip pat atsižvelgiama į tokias sritis kaip, pvz., kvalifikacijos kėlimas, darbo rinkos poreikius galinčios patenkinti kvalifikuotos darbo jėgos rengimas, socialinė apsauga, socialinis dialogas, lygios galimybės, nediskriminavimas ir prieinamumas neįgaliesiems, sveikata ir sauga darbe ir kiti darbo standartai.

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos keistis geriausia aktyvios darbo rinkos politikos, tvirto socialinio dialogo, darbo standartų ir socialinės apsaugos praktika, kad būtų apsaugomos darbuotojų teisės.

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2b. Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos užtikrinti tinkamą darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą visapusiškai taikant lankstumo garantijų principus ir spręsti darbo rinkos susiskaidymo problemą užtikrinant tinkamą socialinę asmenų pereinamuoju laikotarpiu arba darbuotojų, dirbančių pagal laikinąsias ar ne viso darbo laiko darbo sutartis, apsaugą kartu suteikiant galimybių dalyvauti mokymuose, kilti tarnyboje ir dirbti visą darbo laiką.

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 d dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2d. Gyventojų skaičiaus mažėjimas, įskaitant protų nutekėjimą ir jaunimo emigraciją ieškant darbo, yra problema daugeliui UŠT, todėl ES ir UŠT bendradarbiauja siekdamos apsaugoti darbuotojų migrantų teises darbo rinkoje.

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  33a straipsnis

   

  Laisvas darbuotojų judėjimas

   

  1. ES valstybės narės, laikydamosi visuomenės sveikatą, visuomenės saugą ir viešąją tvarką reglamentuojančių nuostatų, jokiais būdais nediskriminuoja UŠT darbuotojų užimtumo, darbo užmokesčio ir darbo sąlygų srityse;

   

  2. UŠT valdžios institucijos užtikrina darbuotojams iš valstybių narių sąlygas, kurios nėra prastesnės už trečiųjų šalių piliečiams sudarytas sąlygas, ir nediskriminuoja valstybių narių piliečių. Tačiau UŠT valdžios institucijos, siekdamos skatinti vietinį užimtumą, gali priimti teisės aktus, kad padėtų vietos darbuotojams. Tokiu atveju UŠT valdžios institucijos Komisijai praneša apie savo priimtus teisės aktus, kad ji galėtų apie juos informuoti valstybes nares.

   

  3. Šis straipsnis netaikomas valstybės tarnybos darbo vietoms.

  Pagrindimas

  Asociacijos sprendimas turėtų apimti nuostatas dėl laisvo darbuotojų judėjimo tarp UŠT ir ES valstybių narių.

  Pakeitimas  59

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  33a straipsnis

   

  Socialinis dialogas ir socialinės demokratijos plėtojimas

   

  Siekiant asociacijos tikslų, socialinį dialogą skatinti ir socialinę demokratiją plėtoti gali padėti tokios priemonės:

   

  – veiksmai, kuriais užtikrinamas socialinių partnerių mokymas,

   

  – veiksmai, padedantys bendrauti ir sukurti erdves, skirtas socialiniam dialogui ir socialinei demokratijai skatinti ir plėtoti,

   

  – veiksmai, kurie padeda keistis gerąją socialine patirtimi regionų ir vietos lygmenimis.

  Pakeitimas  60

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 straipsnio a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) kovos su tarpvalstybiniais pavojais sveikatai, pvz., užkrečiamosiomis ligomis, pasirengimo ir reagavimo pajėgumų stiprinimo veiksmus, kurie turėtų būti pagrįsti esamomis struktūromis ir skirti reaguoti į neįprastus įvykius;

  a) kovos su tarpvalstybiniais pavojais sveikatai, pvz., užkrečiamosiomis ligomis, pasirengimo ir reagavimo pajėgumų stiprinimo veiksmus, kurie turėtų būti pagrįsti esamomis struktūromis ir darbo medicina ir skirti reaguoti į neįprastus įvykius;

  Pakeitimas  61

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 straipsnio a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) Sąjunga ir UŠT organizuoja keitimąsi geriausia patirtimi siekdamos pagerinti darbo vietų veiksmingumą. Svarbu užtikrinti, kad visiems darbuotojams būtų taikoma prevencijos politika ir jie galėtų veiksmingai pasinaudoti jų pagrindine teise į sveikatos apsaugą.

  Pakeitimas  62

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) pajėgumų stiprinimą regionų lygmeniu tobulinant visuomenės sveikatos tinklus, sudarant palankesnes sąlygas ekspertams keistis informacija ir skatinant tinkamą mokymą;

  b) pajėgumų stiprinimą regionų lygmeniu tobulinant visuomenės sveikatos tinklus, sudarant palankesnes sąlygas ekspertams keistis informacija ir skatinant tinkamą mokymą ir nuotolinės medicinos įdiegimą;

  Pakeitimas  63

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  34a straipsnis

   

  Darbuotojų sveikata ir sauga

   

  Siekiant asociacijos tikslų privalomas bendradarbiavimo darbuotojų sveikatos ir saugos srityje tikslas – padidinti UŠT gebėjimus ligų prevencijos ir nelaimingų atsitikimų darbe klausimais tokiomis priemonėmis:

   

  – veiksmais, kuriais siekiama atlikti tyrimus ir ekspertizes darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais, atsižvelgiant į atitinkamoms teritorijoms būdingą riziką,

   

  – pagalba modernizuojant darbuotojų sveikatos ir saugos srities teisės aktus,

   

  – parama rengiant profesinės rizikos prevencijos kampanijas.

  Pakeitimas  64

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  38 straipsnio antraštinė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Kultūros paveldo vietovių ir istorinių paminklų apsauga

  Kultūros paveldas ir istoriniai paminklai

  Pakeitimas  65

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  38 dalies įžanginė frazė

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant asociacijos tikslų kultūros paveldo vietovių ir istorinių paminklų srities bendradarbiavimu siekiama sudaryti sąlygas keistis patirtimi ir geriausia praktika:

  Siekiant asociacijos tikslų kultūros paveldo vietovių ir istorinių paminklų srities bendradarbiavimu siekiama sudaryti sąlygas keistis patirtimi ir geriausia praktika ir tvariai didinti šių vietovių potencialą:

  Pagrindimas

  Reikėtų pabrėžti paveldo potencialo didinimo ekonominį poveikį, ypač turizmo srityje, ir kartu pabrėžti šio paveldo naudojimo tvarumą.

  Pakeitimas  66

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Vykdant bendradarbiavimą taip pat gali būti siekiama gilinti žinias ir gerinti UŠT materialiojo ir nematerialiojo paveldo išsaugojimą ir statusą.

  Pakeitimas  67

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  44 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  44a straipsnis

   

  Derybos dėl prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis

   

  Vykdydama derybas dėl prekybos susitarimo su trečiąją šalimi, Sąjunga stengiasi, kad lengvatiniai muitų tarifai, taikomi Sąjungos produktams, būtų taikomi ir UŠT pagamintiems produktams.

  Pakeitimas  68

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  54 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3a. Jei prekybos susitarimai, dėl kurių vyksta derybos su trečiosiomis šalimis, gali kelti grėsmę tradiciniams UŠT sektoriams, Komisija atlieka išankstinius galimų padarinių poveikio vertinimus, vadovaudamasi Tarptautinės darbo organizacijos ir JT nustatytais kriterijais. Prieš sudarydama minėtuosius tarptautinius susitarimus Komisija perduoda atliktus išankstinius poveikio vertinimus Europos Parlamentui, Tarybai ir UŠT vietos ar regionų valdžios institucijoms.

  Pakeitimas  69

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  57 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) lengvinant prekybos ar investicijų kliūčių šalinimą, kiek tai susiję su klimato kaitos poveikiui mažinti ypač svarbiomis prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvaria atsinaujinančiąja energiją, energiją tausojančiais produktais ir paslaugomis, be kita ko, sukuriant politikos sistemas, padedančias diegti geriausias turimas technologijas ir skatinant standartus, kuriais reaguojama į aplinkos ir ekonominius poreikius ir mažinamos prekybos techninės kliūtys;

  b) lengvinant prekybos ar investicijų kliūčių šalinimą, kiek tai susiję su klimato kaitos poveikiui mažinti ypač svarbiomis prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvaria atsinaujinančiąja energiją, energiją tausojančiais produktais ir paslaugomis, be kita ko, sukuriant politikos sistemas, padedančias diegti geriausias turimas technologijas ir skatinant standartus, kuriais reaguojama į aplinkos, socialinius ir ekonominius poreikius ir mažinamos prekybos techninės kliūtys;

  Pakeitimas  70

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  57 straipsnio 1 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) skatinant prekybą prekėmis, kuriomis tobulinamos socialinės sąlygos ir aplinkai palanki praktika, įskaitant prekes, kurioms taikomos savanoriškos tvarumo užtikrinimo programos, pavyzdžiui, sąžiningos ir etiškos prekybos schemos, ekologiniai ženklai ir iš gamtos išteklių pagamintų produktų sertifikavimo sistemos;

  c) skatinant prekybą prekėmis, kuriomis tobulinamos socialinės sąlygos ir aplinkai palanki praktika, įskaitant prekes, kurioms taikomos savanoriškos tvarumo užtikrinimo programos, pavyzdžiui, sąžiningos ir etiškos prekybos schemos, ekologiniai ir socialiniai ženklai ir iš gamtos išteklių pagamintų produktų sertifikavimo sistemos;

  Pakeitimas  71

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  62 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant asociacijos tikslų vartotojų politikos, vartotojų sveikatos apsaugos ir prekybos srities bendradarbiavimas gali apimti vartotojų politikos ir vartotojų sveikatos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, siekiant išvengti nereikalingų kliūčių prekybai.

  Siekiant asociacijos tikslų vartotojų politikos, vartotojų sveikatos apsaugos ir prekybos srities bendradarbiavimas gali apimti galimybes laikinai pripažinti UŠT nustatytas taisykles ir procedūras ir vartotojų politikos ir vartotojų sveikatos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, siekiant išvengti nereikalingų kliūčių prekybai.

  Pakeitimas  72

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) UŠT gebėjimų nustatyti ir įgyvendinti politiką, būtiną prekybai prekėmis ir paslaugomis vystyti, stiprinimą;

  a) UŠT gebėjimų nustatyti ir įgyvendinti politiką, būtiną prekybai prekėmis ir paslaugomis vystyti, stiprinimą, būtent naudojant naujas informacines ir ryšių technologijas;

  Pakeitimas  73

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) UŠT pastangų sukurti tinkamas teisinę, reguliavimo ir institucinę sistemas ir nustatyti būtinas administracines procedūras skatinimą;

  b) UŠT pastangų sukurti tinkamas teisinę, reguliavimo ir institucinę sistemas ir nustatyti būtinas administracines procedūras skatinimą, siekiant sudaryti sąlygas socialiniams standartams gerinti ir socialiniam klimatui, kuris būtų palankus augimui, sukurti;

  Pakeitimas  74

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) rinkos ir produktų vystymo, įskaitant produkto kokybės gerinimo, palengvinimą;

  d) rinkos ir produktų vystymo ir įvairinimo, įskaitant produkto kokybės gerinimo, palengvinimą;

  Pakeitimas  75

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e) žmogiškųjų išteklių ir profesinių įgūdžių, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis, vystymo pagalbą;

  e) žmogiškųjų išteklių ir profesinių įgūdžių, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis, vystymo pagalbą siūlant tinkamus mokymus;

  Pakeitimas  76

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f) verslo tarpininkų gebėjimų teikti UŠT įmonėms paslaugas, susijusias su jų eksporto veikla, pavyzdžiui, rinkos tyrimus, stiprinimą;

  f) verslo tarpininkų gebėjimų teikti UŠT įmonėms paslaugas, susijusias su jų eksporto veikla, pavyzdžiui, rinkos tyrimus, stiprinimą, geriau panaudojant naujas technologijas;

  Pakeitimas  77

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  79 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Sąjunga remia UŠT pastangas rengti patikimus su tomis sritimis susijusius statistikos duomenis.

  2. Sąjunga remia UŠT pastangas rengti patikimus su tomis sritimis susijusius statistikos duomenis. Ji taip pat remia UŠT pastangas, dedamas siekiant pagerinti savo makroekonominių rodiklių palyginamumą, visų pirma skaičiuojant perkamosios galios paritetą.

  Pakeitimas  78

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  80 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. UŠT iniciatyva gali būti finansuojamos studijos arba techninės pagalbos priemonės, susijusios su programavimo dokumentuose numatytos veiklos įgyvendinimu. Komisija gali nuspręsti finansuoti tokius veiksmus iš programuojamos pagalbos lėšų arba iš techninio bendradarbiavimo priemonėms numatyto paketo.

  2. UŠT iniciatyva gali būti finansuojamos studijos arba techninės pagalbos priemonės, susijusios su šiame sprendime numatytos veiklos įgyvendinimu. Komisija gali nuspręsti finansuoti tokius veiksmus iš programuojamos pagalbos lėšų arba iš techninio bendradarbiavimo priemonėms numatyto paketo.

  Pakeitimas  79

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  80 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Komisija bent kartą per metus organizuoja regioninių ir įgaliotųjų įgaliojimus suteikiančių pareigūnų techninį susitikimą (pageidautina jį organizuoti kaip ES ir UŠT forumo tęsinį), kad būtų stiprinamas techninis institucijų dialogas ir racionalizuojamas lėšų programavimas bei panaudojimas.

  Pakeitimas  80

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  82 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisija užtikrina, kad programavimo taisyklėse būtų atsižvelgiama į ribotus UŠT žmogiškuosius ir administracinius išteklius, taip pat į jų ir valstybės narės, su kuria jos yra susijusios, institucinius ryšius.

  Pakeitimas  81

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  82 straipsnio 5 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. UŠT institucijos ir Komisija bendrai atsako už programavimo dokumento patvirtinimą.

  5. UŠT institucijos ir Komisija bendrai atsako už programavimo dokumento patvirtinimą. Todėl UŠT, atitinkama valstybė narė ir Komisija vykdo keitimąsi nuomonėmis dėl programavimo dokumento. Vykdant šį keitimąsi nuomonėmis rengiami regioninių įgaliojimus suteikiančių pareigūnų ir visų Komisijos tarnybų, taip pat biurų ir delegacijų, dalyvaujančių atliekant programavimą, atstovų techniniai susitikimai, kurie, jei įmanoma, pratęsia UŠT ir ES forumo dialogą.

  Pakeitimas  82

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  83 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija skiria lėšas UŠT iš 11-ojo EPF bet kuriuo iš 11-ojo EPF finansiniame reglamente nustatytų būdų, laikydamasi šiame sprendime nustatytų sąlygų ir to sprendimo įgyvendinimo priemonių. Šiuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimus su atitinkamomis UŠT institucijomis.

  1. Komisija skiria lėšas UŠT iš 11-ojo EPF bet kuriuo iš 11-ojo EPF finansiniame reglamente nustatytų būdų, laikydamasi šiame sprendime nustatytų sąlygų ir to sprendimo įgyvendinimo priemonių. Šiuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimus su atitinkamomis UŠT institucijomis ir rengia regioninių įgaliojimus suteikiančių pareigūnų ir visų Komisijos tarnybų, taip pat biurų ir delegacijų, dalyvaujančių atliekant programavimą, atstovų techninius susitikimus, kurie, jei įmanoma, pratęsia UŠT ir ES forumo dialogą.

  Pakeitimas  83

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  84 straipsnio 8 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  8. Komisija Komitetui praneša apie programavimo dokumentų pažangos stebėjimą, vertinimą ir auditą.

  8. Komisija Komitetui ir Europos Parlamentui tuo pačiu metu praneša apie programavimo dokumentų pažangos stebėjimą, vertinimą ir auditą.

  Pagrindimas

  Europos Parlamentas turėtų būti informuotas apie Komisijos priimtus sprendimus.

  Pakeitimas  84

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  88 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. UŠT taip pat turi teisę gauti paramą pagal Sąjungos bendradarbiavimo su kitomis šalimis, visų pirma besivystančiomis šalimis, programas atsižvelgiant į šių programų taisykles, tikslus ir priemones.

  2. UŠT taip pat gauna paramą pagal Sąjungos bendradarbiavimo su kitomis šalimis programas atsižvelgiant į šių programų taisykles, tikslus ir priemones.

  Pakeitimas  85

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  88 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Siekdama užtikrinti tinkamą ir veiksmingą UŠT dalyvavimą įvairiose horizontaliosiose Sąjungos programose, Komisija pradeda taikyti visapusišką UŠT strategiją ir kiekviename savo generaliniame direktorate sukuria už UŠT atsakingo pareigūno etatą. Šie už UŠT atsakingi pareigūnai dalyvauja rengiant kiekvienos programos metines darbo programas, visų pirma vykdydami tarpžinybines konsultacijas, siekdami užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į UŠT poreikius ir konkretų jų pobūdį. Be to, Komisija nedelsdama praneša UŠT apie skelbimus teikti pasiūlymus pagal įvairias horizontaliąsias programas.

  Pakeitimas  86

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  89 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildytos šio sprendimo taisyklės, per 12 mėnesių nuo sprendimo įsigaliojimo ir iš dalies pakeičiant VI priedo priedėlius, siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą ir muitų teisės aktų pokyčius, laikantis 90 straipsnyje nustatytos procedūros.

  1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildytos šio sprendimo taisyklės, per šešis mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo ir iš dalies pakeičiant VI priedo priedėlius, siekiant atsižvelgti į technologijų pažangą ir muitų teisės aktų pokyčius, laikantis 90 straipsnyje nustatytos procedūros.

  Pakeitimas  87

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  90 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 89 straipsnyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

  3. Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 89 straipsnyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

   

  Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoja Europos Parlamentą ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

  Pagrindimas

  Nors sprendimą priima Taryba, taigi Europos Parlamentas neatlieka vieno iš teisės aktų leidėjo funkcijų, EP turi teisę būti informuojamas apie tai, kokius deleguotuosius aktus priėmė Komisija ir kokius prieštaravimus Taryba pateikė dėl šių aktų, arba apie tai, kad Taryba nusprendė atšaukti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

  Pakeitimas  88

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  90 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį praneša Tarybai.

  4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

  Pagrindimas

  Nors sprendimą priima Taryba, taigi Europos Parlamentas neatlieka vieno iš teisės aktų leidėjo funkcijų, EP turi teisę būti informuojamas apie tai, kokius deleguotuosius aktus priėmė Komisija ir kokius prieštaravimus Taryba pateikė dėl šių aktų, arba apie tai, kad Taryba nusprendė atšaukti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

  Pakeitimas  89

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  90 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Jei Taryba ketina pareikšti prieštaravimą, ji informuoja Europos Parlamentą per pagrįstą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotąjį aktą, dėl kurio ji rengiasi pareikšti prieštaravimą, bei galimas prieštaravimo priežastis.

  Pagrindimas

  Nors sprendimą priima Taryba, taigi Europos Parlamentas neatlieka vieno iš teisės aktų leidėjo funkcijų, EP turi teisę būti informuojamas apie tai, kokius deleguotuosius aktus priėmė Komisija ir kokius prieštaravimus Taryba pateikė dėl šių aktų, arba apie tai, kad Taryba nusprendė atšaukti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus.

  Pakeitimas  90

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  90 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  90a straipsnis

   

  Skubos procedūra

   

  1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji teisės aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, kol pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų. Pranešime apie deleguotąjį aktą Europos Parlamentui ir Tarybai nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

   

  2. Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto pagal 90 straipsnio 5 dalyje nurodytą procedūrą. Tokiu atveju Komisija nedelsdama panaikina aktą po pranešimo apie Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimą.

  Pakeitimas  91

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  91 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Taryba, veikdama pagal Sutartį, sprendžia dėl būtinų šio sprendimo pritaikymų, kai:

  Taryba, veikdama pagal Sutartį ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, sprendžia dėl būtinų šio sprendimo pritaikymų, kai:

  Pagrindimas

  SESV 203 straipsnyje numatyta, kad būtina konsultuotis su Parlamentu.

  Pakeitimas  92

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  I priedas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  IZOLIUOTŲJŲ UŠT SĄRAŠAS

  IZOLIUOTŲJŲ UŠT SĄRAŠAS

  – Folklando Salos

  – Folklando Salos

  – Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos

  – Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos

  – Sen Pjeras ir Mikelonas

  – Sen Pjeras ir Mikelonas

   

  – Volisas ir Futūna

  Pakeitimas  93

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  II priedo 1 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Taikant šį sprendimą, per septynerių metų laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bendra [343,4 mln.] EUR ES finansinės paramos suma pagal 11-ąjį EPF, nustatyta Vidaus susitarimu, kuriuo įsteigiamas 11-asis EPF, paskirstoma taip:

  1. Taikant šį sprendimą, per septynerių metų laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bendra [360,57 mln.] EUR ES finansinės paramos suma pagal 11-ąjį EPF, nustatyta Vidaus susitarimu, kuriuo įsteigiamas 11-asis EPF, paskirstoma taip:

  a) [330,4 mln.] EUR dotacijoms programuojamai paramai, skirtai ilgalaikiam vystymuisi, humanitarinei pagalbai, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, pagalbai pabėgėliams ir papildomai paramai eksporto pajamų svyravimo atveju, taip pat paramai regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai;

  a) [345,57 mln.] EUR dotacijoms programuojamai paramai, skirtai ilgalaikiam vystymuisi, humanitarinei pagalbai, pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, pagalbai pabėgėliams ir papildomai paramai eksporto pajamų svyravimo atveju, taip pat paramai regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai;

  b) [5 mln.] EUR palūkanų subsidijoms ir techninei pagalbai pagal IV priede nurodytą UŠT investicinę priemonę finansuoti;

  b) [5 mln.] EUR palūkanų subsidijoms ir techninei pagalbai pagal IV priede nurodytą UŠT investicinę priemonę finansuoti;

  c) [8 mln.] EUR studijoms arba techninės pagalbos priemonėms pagal šio sprendimo 79 straipsnį, taip pat bendram sprendimo įgyvendinimo įvertinimui, kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš keturis metus iki sprendimo galiojimo pabaigos, finansuoti.

  c) [10 mln.] EUR studijoms arba techninės pagalbos priemonėms pagal šio sprendimo 79 straipsnį, taip pat bendram sprendimo įgyvendinimo įvertinimui, kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš keturis metus iki sprendimo galiojimo pabaigos, finansuoti.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į Europos Parlamento įgaliojimą, susijusį su finansine programa, bendrą EPF sumą prašoma padidinti 5 proc. Pranešėjas papildomus 2 mln. EUR siūlo skirti techninei pagalbai, atsižvelgdamas į įvairias pranešime siūlomas priemones.

  Pakeitimas  94

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  II priedo 3 straipsnio įžanginė frazė

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1 straipsnio 1 dalies a punkte minėta [330,4 mln.] EUR suma paskirstoma pagal UŠT poreikius ir veiklos rezultatus, taikant šiuos kriterijus:

  1 straipsnio 1 dalies a punkte minėta [345,57 mln.] EUR suma paskirstoma pagal UŠT poreikius ir veiklos rezultatus, taikant šiuos kriterijus:

  Pakeitimas  95

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  II priedo 3 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  [105 mln.] EUR skiriama regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai paremti pagal šio sprendimo 7 straipsnį, visų pirma atsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytus prioritetus ir abipusio intereso sritis, konsultuojantis per 13 straipsnyje nurodytas ES ir UŠT dialogo ir partnerystės institucijas. Siekiama darnos su kitomis Sąjungos finansinėmis priemonėmis ir Sutarties 349 straipsnyje nurodyto bendradarbiavimo su UŠT ir atokiausiais regionais.

  [120,17 mln.] EUR skiriama regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai paremti pagal šio sprendimo 7 straipsnį, visų pirma atsižvelgiant į 5 straipsnyje nurodytus prioritetus ir abipusio intereso sritis, konsultuojantis per 13 straipsnyje nurodytas ES ir UŠT dialogo ir partnerystės institucijas. Siekiama darnos su kitomis Sąjungos finansinėmis priemonėmis ir Sutarties 349 straipsnyje nurodyto bendradarbiavimo su UŠT ir atokiausiais regionais.

  Pagrindimas

  Pranešėjas norėtų, kad šios lėšos būtų padidintos atsižvelgiant į tai, kad persvarsčius buvo padidintas regioninis finansavimas, jau nustatytas 2014–2020 m. laikotarpiu.

  Pakeitimas  96

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VI priedo 3 straipsnio 1 dalies g punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  g) akvakultūros, jei joje veisiasi ir auginamos žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai, produktai;

  g) akvakultūros, jei joje auginamos žuvys, vėžiagyviai ir moliuskai, produktai;

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į UŠT akvakultūros sektoriaus ypatumus, svarbu suteikti galimybę gauti pradinių produktų iš mailiaus ir vėžiagyvių ikrų, kurie atvežti iš trečiųjų šalių. Užjūrio šalyse ir teritorijose šis sektorius formuojasi ir yra priklausomas nuo gebėjimų užtikrinti išorės tiekimą. Be to, atsižvelgiant į klimato keliamus pavojus, kurie dažnai daro poveikį šioms gamybos zonoms, išorės tiekimo šaltiniai yra būtini siekiant užtikrinti sektoriaus stabilumą ir ilgaamžiškumą.

  Pakeitimas  97

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VI priedo 10 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6. Priemonę, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą kumuliaciją, Komisija tvirtina įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

  6. Komisijai pagal 90 straipsnyje nurodytą procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonės, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą kumuliaciją.

  Pakeitimas  98

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VI priedo 16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6a. UŠT leidžiama taikyti su žuvininkystės produktais susijusias nukrypti leidžiančias nuostatas, neviršijant metinės 2 500 tonų kvotos, taikomos žuvininkystės produktams, klasifikuojamiems šiais KN kodais: 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 ir 160510.

   

  UŠT arba valstybė narė, atsižvelgdamos į minėtą kvotą, prašymus taikyti tokias nukrypti leidžiančias nuostatas pateikia komitetui, kuris jas leidžia taikyti automatiškai ir sprendimu nustato jų taikymą.

  Pagrindimas

  Atsižvelgiant į nukrypti leidžiančių nuostatų ribojamą pobūdį (tarifų eilutės ir kiekiai), nekyla pavojus, kad Europos rinkos pusiausvyra dėl šios nuostatos bus sutrikdyta.

  Į šį sąrašą įtraukti produktai, kuriems nukrypti leidžianti nuostata turi būti taikoma automatiškai: šaldyta menkės filė, džiovinta, sūdyta, bet nerūkyta menkė, sūdyta, bet nedžiovinta ir nerūkyta menkė, šaldyta oto filė, europinė mažažiotė plekšnė, jūrinė plekšnė, krabai, sušaldytos šukutės.

  Pakeitimas  99

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VI priedo 16 straipsnio 8 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  8. Priemonę, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisija tvirtina įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

  8. Komisijai pagal 90 straipsnyje nurodytą procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonės, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą.

  Pakeitimas  100

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VI priedo 63 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Priemonę, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą, Komisija tvirtina įgyvendinimo aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 64 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

  3. Komisijai pagal 90 straipsnyje nurodytą procedūrą suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonės, pagal kurią leidžiama taikyti 1 dalyje nurodytą laikinąją nukrypti leidžiančią nuostatą.

  Pakeitimas  101

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VI priedo 64 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komiteto procedūra

  Išbraukta.

  1. Komisijai padeda Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 247 straipsnio a punkte nurodytas Muitinės kodekso komitetas.

   

  2. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

   

  Pakeitimas  102

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VII priedo 2 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija gali laikinai panaikinti šiame sprendime numatytas lengvatines priemones visiems arba tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, jei ji mano, kad yra pakankamai įrodymų, jog laikinas panaikinimas dėl šio priedo 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, jeigu ji pirmiausia:

  1. Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 90 straipsnį, gali laikinai panaikinti šiame sprendime numatytas lengvatines priemones visiems arba tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra lengvatas gaunanti šalis, jei ji mano, kad yra pakankamai įrodymų, jog laikinas panaikinimas dėl šio priedo 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priežasčių būtų pagrįstas, jeigu ji pirmiausia:

  a) konsultavosi su VIII priedo 10 straipsnyje nurodytu Komitetu vadovaudamasi 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka;

   

  b) kreipėsi į valstybes nares, kad jos imtųsi atsargumo priemonių, kurių reikia Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti ir (arba) užtikrinti, kad lengvatas gaunanti šalis laikytųsi savo įsipareigojimų; ir

  a) kreipėsi į valstybes nares, kad jos imtųsi atsargumo priemonių, kurių reikia Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti ir (arba) užtikrinti, kad lengvatas gaunanti šalis laikytųsi savo įsipareigojimų; ir

  c) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą, kuriame nurodoma, kad yra pagrindo abejoti dėl lengvatinių priemonių taikymo ir (arba) lengvatas gaunančios šalies įsipareigojimų laikymosi, ir kad dėl to gali būti keliamas klausimas dėl tolesnio jos naudojimosi šiuo sprendimu suteikiamomis lengvatomis.

  b) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą, kuriame nurodoma, kad yra pagrindo abejoti dėl lengvatinių priemonių taikymo ir (arba) lengvatas gaunančios šalies įsipareigojimų laikymosi, ir kad dėl to gali būti keliamas klausimas dėl tolesnio jos naudojimosi šiuo sprendimu suteikiamomis lengvatomis.

  Komisija praneša atitinkamai (-oms) UŠT pagal šią straipsnio dalį priimtą sprendimą iki jo įsigaliojimo. Komisija praneša apie tai ir VIII priedo 10 straipsnyje nurodytam Komitetui.

  Komisija praneša atitinkamai (-oms) UŠT pagal šią straipsnio dalį priimtą sprendimą iki jo įsigaliojimo.

  Pakeitimas  103

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VII priedo 2 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Laikino panaikinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Tam laikotarpiui pasibaigus Komisija, informavusi VIII priedo 10 straipsnyje nurodytą Komitetą, nusprendžia atšaukti laikiną panaikinimą arba šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka pratęsti laikino panaikinimo laikotarpį.

  2. Laikino panaikinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Tam laikotarpiui pasibaigus Komisija nusprendžia atšaukti laikiną panaikinimą arba šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka pratęsti laikino panaikinimo laikotarpį.

  Pakeitimas  104

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VII priedo 3 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komiteto procedūra

  Išbraukta.

  1. Įgyvendinant 2 straipsnį, Komisijai padeda VIII priedo 10 straipsnyje nurodytas Komitetas.

   

  2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

   

  Pakeitimas  105

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VIII priedo 5 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Komisija tvirtina išankstinės priežiūros priemones laikydamasi šio priedo 6 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros.

  2. Komisija tvirtina išankstinės priežiūros priemones laikydamasi šio priedo 6 straipsnyje nurodytos procedūros.

  Pakeitimas  106

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VIII priedo 6 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Dėl tinkamai pagrįstų skubos priežasčių, susijusių su pablogėjusia Sąjungos gamintojų ekonomine ir (arba) finansine padėtimi, kurią būtų sunku ištaisyti, gali būti nustatytos laikinosios priemonės. Laikinosios priemonės negali būti taikomos ilgiau kaip 200 dienų. Komisija tvirtina laikinąsias priemones laikydamasi šio priedo 10 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros. Ypatingos skubos atvejais Komisija, laikydamasi šio priedo 10 straipsnyje nurodytos tvarkos, tvirtina laikinąsias apsaugos priemones, kurios taikomos nedelsiant.

  1. Dėl tinkamai pagrįstų skubos priežasčių, susijusių su pablogėjusia Sąjungos gamintojų ekonomine ir (arba) finansine padėtimi, kurią būtų sunku ištaisyti, gali būti nustatytos laikinosios priemonės. Laikinosios priemonės negali būti taikomos ilgiau kaip 200 dienų. Komisija tvirtina laikinąsias priemones priimdama deleguotuosius aktus pagal 90 straipsnį. Ypatingos skubos atvejais Komisija, laikydamasi 90a straipsnio ir priimdama deleguotuosius aktus, tvirtina laikinąsias apsaugos priemones, kurios taikomos nedelsiant.

  Pakeitimas  107

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VIII priedo 7 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio priedo 2 straipsnyje nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, Komisija, taikydama šio priedo 4 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, priima sprendimą baigti tyrimą ir tyrimo procedūrą. Komisija, tinkamai laikydamasi šio priedo 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia atskleistų faktų ataskaitą ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais.

  1. Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio priedo 2 straipsnyje nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, Komisija priima sprendimą baigti tyrimą. Komisija, tinkamai laikydamasi šio priedo 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia atskleistų faktų ataskaitą ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais.

  Pakeitimas  108

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VIII priedo 7 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio priedo 2 straipsnyje nustatytos sąlygos tenkinamos, Komisija priima sprendimą nustatyti galutines apsaugos priemones pagal 4 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija, tinkamai laikydamasi šio priedo 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia atskleistų faktų ataskaitą ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais, taip pat nedelsdama praneša UŠT valdžios institucijoms apie sprendimą imtis būtinų apsaugos priemonių.

  2. Jeigu iš galutinių nustatytų faktų matyti, kad šio priedo 2 straipsnyje nustatytos sąlygos tenkinamos, Komisija priima sprendimą nustatyti galutines apsaugos priemones priimdama deleguotuosius aktus pagal 90 straipsnį. Komisija, tinkamai laikydamasi šio priedo 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia atskleistų faktų ataskaitą ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais, taip pat nedelsdama praneša UŠT valdžios institucijoms apie sprendimą imtis būtinų apsaugos priemonių.

  Pakeitimas                109

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  VIII priedo 10 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komiteto procedūra

  Išbraukta.

  1. Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių 4 straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

   

  2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

   

  3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

   

  4. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 4 straipsniu.

   

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Savo principus ir vertybes propaguojančios užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) yra Europai artimos pažangios teritorijos, dėl kurių ji įgyja daugiau galimybių. Jos raginamos dalyvauti Sąjungos veikloje, kurią ši siekia vykdyti pasauliniu mastu. UŠT, kurios yra Indijos vandenyne, Karibų jūroje, Atlanto vandenyne arba Ramiajame vandenyne, tiesiogiai susiduria su naujomis problemomis (tokiomis kaip prekybos globalizacija, nauji aplinkosaugos uždaviniai, su klimato sutrikimais susiję pavojai), kurias Europa taip pat turi spręsti. Todėl būtinas tvarus UŠT vystymasis. Dėl UŠT gamtinių pranašumų ir veiklos galimybių jose šios šalys ir teritorijos gali tapti pagrindinėmis Europos Sąjungos strategijų dalimis ir įnešti naujovių vykdant tarptautines derybas.

  Dabartiniame 2001 m. UŠT ir Europos Sąjungos asociacijos sprendime (UAS) nustatomas teisinis pagrindas, pagal kurį skatinami UŠT ekonominiai ryšiai su ES ir socialinis bei ekonominis UŠT vystymasis. Šio sprendimo galiojimas baigsis 2013 m. gruodžio 31 d.

  2008 m., surengus viešas konsultacijas dėl žaliosios knygos ES ir užjūrio šalių ir teritorijų būsimieji santykiai, buvo pradėtas 2014–2020 m. laikotarpio UAS persvarstymas. Šie svarstymai 2009 m. pratęsti paskelbus Komisijos komunikatą „Naujos ES ir užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) partnerystės aspektai“ ir 9-ojo metinio ES ir UŠT forumo proga 2011 m. vasario 28 d. Numėjoje pasirašius valstybių narių ir UŠT bendrą poziciją.

  Šio asociacijos pagrindo atnaujinimas užjūrio šalims ir teritorijoms labai svarbus. Taigi pranešėjas palankiai vertina 2012 m. liepos 16 d. Komisijos narių priimtą pasiūlymą dėl naujo UŠT ir ES asociacijos sprendimo ir nori padėkoti Komisijai už labai kokybiškai atliktą darbą.

  Valstybėms narėms pateiktame pasiūlyme dėl UAS gerai atspindimos pozicijos, kurias Komisija išdėstė 2008 m. žaliojoje knygoje ir 2009 m. komunikate. Apskritai šiame atnaujintame pagrinde pateikiami tinkami atsakymai į svarbiausius klausimus, nurodytus 2011 m. vasario mėn. bendroje pozicijoje. Tačiau pranešėjas nori dar kartą aptarti kelis svarbiausius klausimus, kad šis pagrindas iš tikrųjų būtų orientuotas į ateitį.

  Asociacijos bendrosios nuostatos ir bendradarbiavimo tikslai

  Nauji UAS tikslai atitinka UŠT vystymosi prioritetus ir konkrečius uždavinius, kuriuos Europos Komisija nurodė savo 2009 m. komunikate:

  1. UŠT konkurencingumo didinimas;

  2. jų gebėjimo prisitaikyti stiprinimas;

  3. UŠT pažeidžiamumo mažinimas;

  4. UŠT bendradarbiavimo su kitais partneriais skatinimas.

  Tačiau pranešėjas atkreipia Komisijos dėmesį į pirmą tikslą, susijusį su konkurencingumu. Apskritai pasiūlyme dėl UAS siūloma mažai krypčių šiam tikslui įgyvendinti. Pranešėjas siūlo, kad, siekiant visiškai pasinaudoti užjūrio šalims ir teritorijoms suteiktomis prekybos lengvatomis, reikėtų parengti priemones, kuriomis būtų siekiama panaikinti tam tikrą konkrečią nepalankią konkurencinę padėtį. Kadangi UŠT konkurencingumas negali būti grindžiamas mažomis sąnaudomis, labai svarbūs aspektai yra inovacijos ir verslumas, siekiant įveikti problemas, su kuriomis jos susiduria. Pagal UŠT inovacijų strategijas ES galėtų remti nišinių rinkų ir pridėtinės vertės produktų bei paslaugų vystymą ir didinti UŠT konkrečių produktų prekės ženklo vertę, remdama pardavimo skatinimą ir ženklinimą.

  Be to, į tvaraus vystymosi bendradarbiavimo sritis būtų galima įtraukti konkurencingumą ir šiose srityse remtis Bendrijos programomis, susijusiomis su inovacijomis, moksliniais tyrimais ir verslu. Taigi į antrąją pasiūlymo dėl UAS dalį būtų galima įtraukti nuostatas, kuriomis siekiama gerinti UŠT dalyvavimą šiose programose, vystyti veikiančius vietos informacijos centrus ir padėti UŠT prisijungti prie tokių tinklų kaip Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network, EEN).

  Bendradarbiavimo sritys

  Apskritai bendradarbiavimo sritys atitinka svarbiausius tikslus, nurodytus pasiūlymo dėl UAS 2 straipsnyje.

  Pranešėjas siūlo šioje dalyje stiprinti turizmą, žemės ūkį ir tvarų transportą.

  Prekybos klausimai

  Vykdant Sąjungos prekybos politiką laipsniškai buvo panaikinti UŠT lengvatiniai muitų tarifai, todėl UŠT tiesiogiai konkuruoja su trečiosiomis šalimis, kurių gamybos sąnaudos mažesnės. Taigi ateityje palaikant ES ir UŠT santykius vienas iš uždavinių būtų iš naujo nustatyti UŠT skirtą diferencijuotą ES strategiją, siekiant didinti UŠT konkurencingumą.

  Visų pirma reikėtų iš naujo nustatyti kilmės taisykles, kurios per daug griežtos UŠT mikroekonomikos sistemoms. Atsižvelgiant į šį ekonomikos uždarumą, Užjūrio asociacijos sprendime būtų galima numatyti sušvelninti taisykles, skatinant atitinkamų ekonomikos sektorių, ypač žuvininkystės sektoriaus, dinamiškumą. Šis tradicinis sektorius padeda formuotis teritorijų tapatumui ir skatina papildomų ekonominės veiklos rūšių, pavyzdžiui, turizmo, dinamiškumą. Todėl Užjūrio asociacijos sprendime svarbu numatyti nuo kilmės taisyklių nukrypti leidžiančią nuostatą, kurią taikyti būtų leidžiama Europos Vadovų Tarybos sprendimu; paskui nukrypti leidžiančias nuostatas būtų galima taikyti automatiškai, neviršijant metinės kvotos ir nustatytų produktų apibrėžimo.

  Programavimo supaprastinimas

  Supaprastinti procedūras labai svarbu tam, kad 11-asis Europos plėtros fondas (EPF) būtų įgyvendinamas veiksmingai.

  Pranešėjas dar kartą pakartoja savo pageidavimą, kad būtų taikoma paprastesnė ir lankstesnė finansinė priemonė, ypač atsižvelgiant į ribotas kai kurių UŠT administracines ir biudžeto galimybes. Palaikant UŠT ir jų valstybių narių institucinius ryšius, taip pat laikantis griežtų viešojo valdymo taisyklių, užtikrinama, kad UŠT saugiai naudotųsi EPF.

  Todėl Užjūrio asociacijos sprendime reikėtų pabrėžti, kad būtina supaprastinti procedūras siekiant sudaryti lengvesnes sąlygas įgyvendinti 11-ąjį EPF, ir šias supaprastintas taisykles reikėtų įtvirtinti UAS įgyvendinimo reglamento nuostatomis.

  Pagaliau remiantis patirtimi, susijusia su vadovaujančiųjų institucijų susitikimais Briuselyje struktūrinių fondų klausimais, reikėtų oficialiai įtvirtinti kasmet arba kas dvejus metus rengiamą techninį teritorinių ir įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų susitikimą su Komisija, kad būtų tobulinamas lėšų programavimas bei panaudojimas ir palaikomas sklandus dialogas.

  Regionų bendradarbiavimas ir regioninis programavimas

  Regionų bendradarbiavimas, ketvirtasis šio būsimo asociacijos pagrindo tikslas, yra labai svarbus. Todėl reikia, kad jam įgyvendinti būtų sudarytos palankesnės sąlygos supaprastinant 11-ojo EPF procedūras.

  Aptariant bendradarbiavimą su atokiausiais regionais ir valstybėmis, kurios yra UŠT kaimynės (AKR arba ne AKR valstybės), pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto numatoma, kad Sąjunga „pagerina įvairių ES finansinių priemonių remiamą bendradarbiavimo programų koordinavimą ir sinergiją“ (7 straipsnis). Todėl reikėtų užtikrinti, kad iš tikrųjų būtų planuojami bendri projektai, dalyvaujant AKR valstybėms, UŠT ir atokiausiems regionams.

  Taigi bendrus regioninius UŠT, atokiausių regionų ir AKR arba ne AKR valstybių projektus bus galima įgyvendinti, jeigu bus sudarytos lengvesnės sąlygos palaikyti programavimo proceso dalyvių dialogą ir jeigu įvairių pagalbos priemonių programavimo taisyklės bus suderinamos.

  Šiuo atveju pranešėjas dar kartą pakartoja Parlamento prašymą įtraukti EPF į ES biudžetą ir ragina Europos Komisiją šiuo tikslu parengti darbo programą, taikomą kito programavimo laikotarpio finansinėms programoms, ypač atsižvelgiant į UŠT, atokiausių regionų ir AKR valstybių bendradarbiavimo galimybę.

  Teisė dalyvauti horizontaliosiose programose

  2007 m. persvarsčius Asociacijos sprendimą, UŠT nuo 2007 m. sausio 1 d. teoriškai gali dalyvauti ES horizontaliosiose sektorių programose. Šios programos – tiek švietimo, tiek aplinkos, mokslinių tyrimų ar vystymosi – yra labai svarbi priemonė užtikrinant UŠT vystymąsi ir siekiant, kad užjūrio šalyse ir teritorijose ES būtų matomesnė. Pranešėjas labai palankiai vertina pasiūlymą dėl UAS ir 76 bei 88 straipsnius, kuriuose nustatoma bendra UŠT teisės dalyvauti visose programose, finansuojamose iš Sąjungos biudžeto, taisyklė.

  Tačiau ES turėtų dar labiau padėti UŠT gerinti stebėjimo ir inžinerinius gebėjimus, kad UŠT galėtų atsiliepti į Europos Komisijos kvietimus teikti paraiškas. Komisijoje paskyrus specialistą, atsakingą už UŠT dalyvavimą ES programose, būtų sudarytos lengvesnės sąlygos joms dalyvauti šiose programose ir, be viso kito, geriau atsižvelgiama į UŠT ypatumus rengiant procedūras ir geriau informuojamos teritorijos.

  Sąjungos ar Europos Komisijos atstovams teikiant paramą UŠT geografiniuose regionuose, taip pat būtų padedama UŠT geriau dalyvauti horizontaliosiose programose.

  Valdymas ir dialogo forumai

  a) UŠT, Komisijos ir valstybių narių dialogas

  Trišalis politinis dialogas labai svarbus, siekiant tinkamai įgyvendinti UAS ir 11-ąjį EPF. Šiuo metu UŠT patiria didelių sunkumų programuodamos ir panaudodamos finansinę pagalbą. Iš dalies decentralizuotas dialogas yra sudėtingas ir dėl jo šiuo metu vėluojama įgyvendinti veiksmus.

  UAS projekte numatomi ne daugiau kaip keturi trišaliai susitikimai per metus, o iki 2010 m. trišalis susitikimas buvo rengiamas beveik kas šešias savaites. Taigi tam, kad šių susitikimų skaičius nebūtų apibrėžtas per daug griežtai, pranešėjas siūlo rengti bent keturis šio tipo susitikimus per metus.

  b) Bendradarbiavimas su AKR valstybėmis ir atokiausiais regionais

  Siekiant įgyvendinti tikslą stiprinti regionų bendradarbiavimą ir remti UŠT, kaip ES artimas pažangias šalis ir teritorijas regionuose, kuriuose jos yra, reikėtų:

  – skatinti atokiausių regionų ir valstybių, kurios yra UŠT kaimynės (AKR ar ne AKR valstybės), dalyvavimą metiniame UŠT ir ES forume, kai to reikia;

  – skatinti UŠT dalyvavimą kas dvejus metus rengiamame atokiausių regionų forume, kai to reikia;

  – vėl įtraukti į pasiūlymą dabartinio UAS 8 straipsnį, kuriuo UŠT skatinamos dalyvauti ES ir AKR valstybių dialogo forumuose stebėtojų teisėmis arba dalyvauti kituose ES dialogo su valstybėmis, kurios yra UŠT kaimynės, forumuose, kai to reikia.

  Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (30.1.2013)

  pateikta Vystymosi komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimo)
  (COM(2012) 0362 – C7‑0285/2012 – 2012/0195(CNS))

  Nuomonės referentas: Philippe Boulland

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Šis naujas Užjūrio asociacijos sprendimas – tai svarbus dokumentas užjūrio šalims ir teritorijoms, nes jis turi padėti užtikrinti tvarų jų ekonomikos ir visuomenės vystymąsi didinant jų konkurencingumą, patenkinant jų poreikius ir atsižvelgiant į jų ypatumus ir skirtumus. Čia ypatingas dėmesys turi būti skiriamas profesiniam mokymui ir veiksmams, padedantiems sukurti darbo vietas.

  PAKEITIMAI

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  6 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (6) pilietinės visuomenės indėlį į UŠT vystymąsi galima padidinti stiprinant pilietinės visuomenės organizacijas visose bendradarbiavimo srityse;

  (6) pilietinės visuomenės indėlį į UŠT vystymąsi galima padidinti stiprinant pilietinės visuomenės organizacijas ir suteikiant joms didesnę atsakomybę visose bendradarbiavimo srityse;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  7 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7) atsižvelgiant į UŠT geografinę padėtį ir nepaisant visų konkrečios geografinės srities dalyvių skirtingo statuso Sąjungos teisės atžvilgiu, visų šalių naudai bus siekiama jų tarpusavio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kaimynais, visų pirma sutelkiant dėmesį į bendro intereso sritis ir ES vertybių ir standartų propagavimą;

  (7) atsižvelgiant į UŠT geografinę padėtį ir nepaisant visų konkrečios geografinės srities dalyvių skirtingo statuso Sąjungos teisės atžvilgiu, visų šalių naudai bus siekiama jų tarpusavio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kaimynais, visų pirma sutelkiant dėmesį į bendro intereso sritis ir ES vertybių ir standartų, ypač humanitarinių ir socialinių, propagavimą;

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) svarbu remti UŠT pastangas mažiau priklausyti nuo iškastinio kuro, siekiant mažinti jų pažeidžiamumą, susijusį su galimybėmis gauti kuro ir kainų nepastovumu, nes taip jų ekonomika taps atsparesnė ir bus mažiau pažeidžiama išorės sukrėtimų atveju;

  (12) svarbu remti UŠT pastangas mažiau priklausyti nuo iškastinio kuro, siekiant mažinti jų pažeidžiamumą, susijusį su galimybėmis gauti kuro ir kainų nepastovumu, nes taip jų ekonomika taps atsparesnė ir bus mažiau pažeidžiama išorės sukrėtimų atveju, ypač turint mintyje darbo vietas;

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14) atoki UŠT padėtis trukdo jų konkurencingumui ir todėl svarbu pagerinti UŠT pasiekiamumą;

  (14) atoki UŠT padėtis trukdo jų ekonominiam vystymuisi ir todėl svarbu pagerinti UŠT pasiekiamumą;

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15) Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas yra labai svarbus UŠT tvariam vystymuisi;

  (15) Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas ir profesinis mokymas yra labai svarbūs UŠT tvariam vystymuisi;

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (16a) svarbiausias bendradarbiavimo tikslas turėtų būti darbo sąlygų, darbo ir profesinių sąjungų teisių gerinimas. Šiame procese svarbus vaidmuo turi tekti profesinėms sąjungoms ir kitiems darbuotojų atstovams;

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17) UŠT sergamumas užkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, dengės karštlige Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione ir čikungunija Indijos vandenyno regione, gali turėti didelių neigiamų padarinių sveikatai ir ekonomikai. Dėl epidemijų UŠT ne tik mažėja sergančių gyventojų darbo našumas, bet ir gali smarkiai sumažėti turistų srautai, o turizmas yra labai svarbus daugelio UŠT ekonomikai. Kadangi į UŠT vyksta daug turistų ir darbuotojų migrantų, jie gali infekcines ligas pernešti į UŠT. Ir atvirkščiai, dėl didelių iš UŠT keliaujančių žmonių srautų užkrečiamosios ligos gali pradėti plisti Europoje. Todėl yra svarbu užtikrinti saugų turizmą tai lemiamas veiksnys siekiant UŠT ekonomikos tvarumo, nes ji labai priklauso nuo turizmo;

  (17) UŠT sergamumas užkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, dengės karštlige Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione ir čikungunija Indijos vandenyno regione, gali turėti didelių neigiamų padarinių sveikatai ir ekonomikai. Dėl epidemijų UŠT ne tik mažėja sergančių gyventojų darbo našumas, bet ir gali smarkiai sumažėti turistų srautai, o turizmas yra labai svarbus daugelio UŠT ekonomikai. Kadangi į UŠT vyksta daug turistų ir darbuotojų migrantų, jie gali infekcines ligas pernešti į UŠT. Lengvai ir nuolat prieinama darbo medicina galėtų padėti mažinti ligų protrūkių mastą. Ir atvirkščiai, dėl didelių iš UŠT keliaujančių žmonių srautų užkrečiamosios ligos gali pradėti plisti Europoje. Todėl yra svarbu užtikrinti saugų turizmą tai lemiamas veiksnys siekiant UŠT ekonomikos tvarumo, nes ji labai priklauso nuo turizmo;

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19) Sąjunga pripažįsta, kad su UŠT svarbu plėtoti aktyvesnę partnerystę, susijusią su geru valdymu ir kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, terorizmu ir korupcija;

  (19) Sąjunga pripažįsta, kad su UŠT svarbu plėtoti aktyvesnę partnerystę, susijusią su geru ekonomikos, socialiniu ir mokesčių valdymu ir kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, terorizmu ir korupcija;

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20) Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų padėti siekti tvaraus vystymosi tikslo ekonominio bei socialinio vystymosi ir aplinkosaugos srityse;

  (20) Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų nuolat padėti siekti tvaraus vystymosi tikslo ekonominio bei socialinio vystymosi ir aplinkosaugos srityse;

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21) su pasauliniais pokyčiais susijęs nuolatinis prekybos liberalizavimo procesas plačiai įtraukia Sąjungą, kuri yra pagrindinė UŠT prekybos partnerė, ir jų AKR kaimynus bei kitus ekonominius partnerius;

  (21) su pasauliniais pokyčiais susijęs nuolatinis prekybos liberalizavimo procesas plačiai įtraukia Sąjungą, kuri yra pagrindinė UŠT prekybos partnerė, ir jų AKR kaimynus bei kitus ekonominius partnerius; tai reiškia bendrą atsakomybę nuolat į visus partnerystės ar prekybos susitarimus, dėl kurių buvo deramasi, įtraukti būtinų socialinių standartų laikymosi nuostatas;

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (21a) griežto taupymo politika turėjo neigiamą poveikį užimtumui ir milijonų darbuotojų ir neturtingųjų pragyvenimo šaltiniams visame pasaulyje, taigi UŠT ir Sąjunga turi bendradarbiauti siekdamos nutraukti šią politiką ir įgyvendinti plataus masto viešųjų investicijų programas, kurios yra vienintelė priemonė deramam daugumos UŠT ir Sąjungos gyventojų gyvenimui ir darbo sąlygoms užtikrinti;

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  26 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (26) atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į pasaulio prekybos pokyčius paslaugų ir įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų rinkos plėtrą ir investicijų galimybes gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir investicijoms patekti į Sąjungos rinką. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT palankiausią režimą, nustatytą kitiems prekybos partneriams, taikydama visapusiškas didžiausiojo palankumo statuso sąlygas, ir kartu užtikrinti UŠT lankstesnes prekybos santykių galimybes apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto prekybos ekonomikos šalims;

  (26) atsižvelgiant į integracijos tikslus ir į pasaulio prekybos pokyčius paslaugų ir įsisteigimo srityje, būtina remti paslaugų rinkos plėtrą ir investicijų galimybes gerinant sąlygas UŠT paslaugoms ir investicijoms patekti į Sąjungos rinką ir sudarant joms geresnes galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Šiuo atžvilgiu Sąjunga turėtų siūlyti UŠT palankiausią režimą, nustatytą kitiems prekybos partneriams, taikydama visapusiškas didžiausiojo palankumo statuso sąlygas, ir kartu užtikrinti UŠT lankstesnes prekybos santykių galimybes apribodama UŠT Sąjungai nustatytą režimą tuo, kas nustatyta kitoms didelio masto prekybos ekonomikos šalims;

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  28 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (28) sanitarijos bei fitosanitarijos priemonės ir prekybos techninės kliūtys gali daryti poveikį prekybai, todėl reikia bendradarbiauti. Prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti konkurencijos politiką ir intelektinės nuosavybės teises, kurios daro poveikį teisingam prekybos pelno paskirstymui;

  (28) sanitarijos bei fitosanitarijos priemonės ir prekybos techninės kliūtys gali daryti poveikį prekybai ir užimtumui, todėl reikia bendradarbiauti. Prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti užimtumo politiką, ypač skirtą jaunimui, konkurencijos politiką ir intelektinės nuosavybės teises, kurios daro poveikį teisingam prekybos pelno paskirstymui;

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  29 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (29) siekiant užtikrinti, kad UŠT galėtų geriausiomis sąlygomis dalyvauti Sąjungos vidaus rinkoje ir regioninėse, subregioninėse bei tarptautinėse rinkose, labai svarbu toliau plėtoti UŠT atitinkamų sričių pajėgumus. Tai apima žmogiškųjų išteklių ir jų gebėjimų vystymą, mažų ir vidutinių įmonių vystymą, ekonomikos sektorių įvairinimą ir tinkamos teisinės sistemos diegimą, siekiant sukurti investicijoms palankią verslo aplinką;

  (29) siekiant užtikrinti, kad UŠT galėtų geriausiomis sąlygomis dalyvauti Sąjungos vidaus rinkoje ir regioninėse, subregioninėse bei tarptautinėse rinkose, labai svarbu toliau plėtoti UŠT atitinkamų sričių pajėgumus. Tai apima žmogiškųjų išteklių ir jų gebėjimų vystymą, siūlant tinkamą profesinį ir tęstinį mokymą, pagalbą mažų ir vidutinių įmonių vystymui, sudarant geresnes galimybes naudotis mikrofinansų priemonėmis ir paskolomis, ekonomikos sektorių įvairinimą ir tinkamos teisinės sistemos diegimą, siekiant sukurti investicijoms palankią verslo aplinką. Šiuo tikslu suderinus EPF lėšas ir bendrame ES biudžete numatytas programas ir priemones, kuriose gali dalyvauti UŠT, būtų įmanoma naudojant sverto poveikį racionalizuoti siūlomas investicijas;

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (30a) UŠT gali tekti itin svarbus vaidmuo kovoje su mokesčių rojais. Šiomis aplinkybėmis reikėtų pabrėžti, kad būtina siekti tikro skaidrumo finansų sektoriuje;

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  5 straipsnio 2 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) ekologiškai tvaraus augimo skatinimui;

  b) ekologiškai tvaraus augimo ir ekologiškų darbo vietų skatinimui visuose ekologiškai tvaraus augimo sektoriuose;

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) darbo vietų kūrimui, švietimui, profesiniam mokymui ir sveikatai;

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  5 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  fa) socialinio dialogo pradėjimui;

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  5 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ga) galimybių naudotis naujomis informacinėmis ir ryšių technologijomis didinimui;

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  5 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  gb) jaunų žmonių įtraukimui į darbo rinką siekiant sumažinti jaunimo nedarbą.

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  6 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Siekdamos stiprinti tarpusavio ryšius, Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad praneštų savo piliečiams apie asociaciją, bei ypač skatindamos UŠT institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės ir verslininkų ir jų dialogo partnerių Sąjungoje ryšius ir bendradarbiavimą.

  1. Siekdamos stiprinti tarpusavio ryšius, Sąjunga ir UŠT deda pastangas, kad praneštų savo piliečiams apie asociaciją, bei ypač skatindamos UŠT institucijų, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių ir verslininkų ir jų dialogo partnerių Sąjungoje ryšius ir bendradarbiavimą.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  7 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ca) darbo vietų kūrimą ir profesinį mokymą;

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  13 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) UŠT ir ES dialogo forumas (UŠT ir ES forumas), renkasi kasmet; į jį sukviečiami UŠT valdžios institucijos, valstybių narių ir Komisijos atstovai. Europos Parlamento nariai, EIB ir atokiausių regionų atstovai prireikus yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;

  a) UŠT ir ES dialogo forumas (UŠT ir ES forumas), renkasi kasmet; į jį sukviečiami UŠT valdžios institucijos, valstybių narių ir Komisijos atstovai. Europos Parlamento nariai, EIB ir atokiausių regionų atstovai yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  29 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant asociacijos tikslų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų srities bendradarbiavimu siekiama skatinti UŠT inovacijas ir ekonominį augimą, taip pat gerinti piliečių ir įmonių kasdienę veiklą, taip pat skatinti prieinamumą neįgaliesiems. Bendradarbiavimu visų pirma siekiama padidinti UŠT reguliavimo gebėjimus ir gali būti remiama IRT tinklų ir paslaugų plėtra naudojant šias priemones:

  Siekiant asociacijos tikslų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų srities bendradarbiavimu siekiama skatinti UŠT inovacijas ir ekonominį augimą, bendradarbiavimą, žodžio laisvę ir naujų darbo vietų kūrimą, taip pat gerinti piliečių ir įmonių kasdienę veiklą, taip pat skatinti prieinamumą neįgaliesiems. Bendradarbiavimu visų pirma siekiama padidinti UŠT reguliavimo gebėjimus ir gali būti remiama IRT tinklų ir paslaugų plėtra naudojant šias priemones:

  a) nuspėjamos reguliavimo aplinkos, kuri neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, skatintų ekonomikos augimą ir inovacijas, konkurenciją ir vartotojų apsaugą, sukūrimas;

  a) nuspėjamos reguliavimo aplinkos, kuri neatsiliktų nuo technologijų vystymosi, skatintų ekonomikos augimą ir inovacijas, konkurenciją ir vartotojų apsaugą, sukūrimas;

  b) dialogas įvairiais politiniais klausimais, susijusiais su informacinės visuomenės skatinimu ir stebėjimu;

  b) dialogas įvairiais politiniais klausimais, susijusiais su informacinės visuomenės skatinimu ir stebėjimu;

  c) keitimasis informacija apie standartus ir sąveikos klausimus;

  c) keitimasis informacija apie standartus ir sąveikos klausimus;

  d) bendradarbiavimo IRT mokslinių tyrimų srityje ir IRT pagrįstų mokslinių tyrimų infrastruktūrų rėmimas;

  d) bendradarbiavimo IRT mokslinių tyrimų srityje ir IRT pagrįstų mokslinių tyrimų infrastruktūrų rėmimas;

  e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimas didelį poveikį visuomenei turinčiose srityse.

  e) paslaugų ir taikomųjų programų kūrimas didelį poveikį visuomenei turinčiose srityse, tokiose kaip švietimas ir profesinis mokymas.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 straipsnio įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant asociacijos tikslų mokslinių tyrimų ir naujovių srities bendradarbiavimas gali apimti mokslą ir technologijas, įskaitant informacijos ir ryšių technologijas, siekiant prisidėti prie UŠT tvaraus vystymosi ir skatinti UŠT kompetenciją bei pramonės konkurencingumą. Pirmiausia bendradarbiavimas gali būti susijęs su:

  Siekiant asociacijos tikslų mokslinių tyrimų ir naujovių srities bendradarbiavimas gali apimti mokslą, švietimą ir technologijas, įskaitant informacijos ir ryšių technologijas, siekiant prisidėti prie UŠT tvaraus vystymosi ir skatinti UŠT kompetenciją bei pramonės konkurencingumą. Pirmiausia bendradarbiavimas gali būti susijęs su:

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 straipsnio a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) su galimybių visiems naudotis naujomis technologijomis skatinimu;

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) UŠT politikos ir institucijų stiprinimu ir suderintais veiksmais vietos, nacionaliniu ar regionų lygmenimis, siekiant plėtoti mokslo, technologijų ir inovacijų diegimo veiksmus ir jų taikymą;

  b) UŠT politikos ir institucijų stiprinimu ir suderintais veiksmais vietos, nacionaliniu ar regionų lygmenimis, siekiant plėtoti mokslo, švietimo, technologijų ir inovacijų diegimo veiksmus ir jų taikymą;

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 straipsnio d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) atskirų UŠT tyrėjų, mokslinių tyrimų organizacijų ir juridinių asmenų dalyvavimu bendradarbiavimo sistemoje, susijusioje su Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis;

  d) atskirų UŠT tyrėjų, mokslinių tyrimų organizacijų, MVĮ ir juridinių asmenų dalyvavimu bendradarbiavimo sistemoje, susijusioje su Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programomis ir įmonių konkurencingumo programa;

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  30 straipsnio e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e) UŠT tyrėjų mokymu bei tarptautiniu judumu ir mainais.

  e) UŠT tyrėjų ir studentų mokymu bei tarptautiniu judumu ir tyrėjų bei studentų mainais.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  31 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, gali dalyvauti Sąjungos iniciatyvose, susijusiose su jaunimu, tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.

  1. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, gali dalyvauti Sąjungos iniciatyvose ir programose, susijusiose su jaunimu, tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  31 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Asociacijos tikslas stiprinti UŠT ir Sąjungoje gyvenančio jaunimo ryšius, be kita ko, skatinant UŠT jaunimo judumą mokymosi tikslais ir puoselėjant jaunimo tarpusavio supratimą.

  2. Asociacijos tikslas stiprinti UŠT ir Sąjungoje gyvenančio jaunimo ryšius, be kita ko, skatinant UŠT jaunimo mainus ir judumą pirminio, profesinio ir tęstinio mokymosi tikslais, puoselėjant tarpkultūrinį mokymąsi ir jaunimo tarpusavio supratimą ir sudarant jam palankias sąlygas plėtoti savo įgūdžius ir dirbti bei aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, nes tai itin svarbu tvariam ekonomikos ir socialiniam vystymuisi.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos, kad jaunimas aktyviai dalyvautų darbo rinkoje ir tokiu būdu būtų užkertamas kelias jaunimo nedarbui.

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) darbo patirties galimybių užtikrinimą studentams, nes tokiu būdu galima padėti jaunimui priimti sprendimus dėl savo būsimos karjeros ir plėtoti naudingus įgūdžius darbo rinkoje;

  Pagrindimas

  Darbo patirtis sudaro studentams galimybę pažinti profesinį gyvenimą ir mokytis dirbant.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) paramą UŠT, skirtą švietimo politikai apibrėžti ir įgyvendinti.

  b) paramą UŠT, skirtą švietimo ir formaliojo mokymo bei savišvietos profesinio mokymo srityje politikai apibrėžti ir įgyvendinti;

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) atitinkamo mokymo ir švietimo galimybių užtikrinimą, nes tokiu būdu galima sudaryti palankias sąlygas ekologiškų darbo vietų skatinimui ypatingą dėmesį skiriant lyčių lygybės užtikrinimui.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, galėtų dalyvauti Sąjungos švietimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.

  2. Sąjunga užtikrina, kad UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 49 straipsnyje, galėtų dalyvauti Sąjungos švietimo ir profesinio mokymo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių piliečiai.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  32 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Sąjunga užtikrina, kad UŠT švietimo įstaigos ir institutai galėtų dalyvauti Sąjungos su švietimu susijusiose bendradarbiavimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių švietimo įstaigos ir institutai.

  3. Sąjunga užtikrina, kad UŠT švietimo ir profesinio mokymo įstaigos ir institutai galėtų dalyvauti Sąjungos su švietimu susijusiose bendradarbiavimo iniciatyvose tuo pačiu pagrindu kaip ir valstybių narių švietimo ir profesinio mokymo įstaigos ir institutai.

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Sąjunga ir UŠT palaiko užimtumo ir socialinės politikos srities dialogą siekdamos prisidėti prie UŠT ekonominio ir socialinio vystymosi ir deramo darbo skatinimo UŠT ir jų vietos regionuose. Tokiu dialogu taip pat siekiama remti UŠT valdžios institucijų pastangas plėtoti šios srities politiką ir teisės aktus.

  1. Sąjunga ir UŠT palaiko užimtumo ir socialinės politikos srities dialogą siekdamos prisidėti prie UŠT ekonominio ir socialinio vystymosi ir deramo darbo ir socialinės įtraukties ekologiškoje ekonomikoje skatinimo UŠT ir jų vietos regionuose. Tokiu dialogu taip pat siekiama remti UŠT valdžios institucijų pastangas plėtoti šios srities politiką ir teisės aktus.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a. Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos skatinti deramas darbo vietas laisvės, lygybės, saugumo ir pagarbos žmogaus orumui sąlygomis, tokiu būdu sudarydamos palankias sąlygas skurdo mažinimui ir įtraukiam bei tvariam vystymuisi.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Dialogas daugiausia palaikomas keičiantis informacija ir geriausia patirtimi, susijusia su užimtumo ir Sąjungos ir UŠT abipusio intereso socialine politika ir teisės aktais. Šiuo klausimu taip pat atsižvelgiama į tokias sritis kaip, pvz., kvalifikacijos kėlimas, socialinė apsauga, socialinis dialogas, lygios galimybės, nediskriminavimas ir prieinamumas neįgaliesiems, sveikata ir sauga darbe ir kiti darbo standartai.

  2. Dialogas daugiausia palaikomas keičiantis informacija ir geriausia patirtimi, susijusia su užimtumo ir Sąjungos ir UŠT abipusio intereso socialine politika ir teisės aktais. Turėtų būti sudaromos sąlygos darbo vietoms kurti, visų pirma MVĮ, skatinant taikyti aukštus socialinius standartus. Dialogas turės būti palankus visoms naujoviškoms priemonėms, kuriomis turėtų būti saugojama aplinka ir darbuotojų bei piliečių sveikata ir kurių tikslas – sukurti darbo vietas tose srityse, kuriose UŠT turi privalumų, pvz., biologinės įvairovės, naudingųjų iškasenų, naujųjų technologijų ir su prieinamumo gerinimu susijusių sričių. Šiuo klausimu, numatant būsimus įgūdžių poreikius, taip pat atsižvelgiama į tokias sritis kaip, pvz., kvalifikacijos kėlimas, darbo rinkos poreikius galinčios patenkinti kvalifikuotos darbo jėgos rengimas, socialinė apsauga, socialinis dialogas, lygios galimybės, nediskriminavimas ir prieinamumas neįgaliesiems, sveikata ir sauga darbe ir kiti darbo standartai.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos keistis geriausia aktyvios darbo rinkos politikos, tvirto socialinio dialogo, darbo vietų standartų ir socialinės apsaugos praktika, kad būtų apsaugomos darbuotojų ir jų bendruomenių teisės ir kovojama su priverčiamuoju ir vaikų darbu ir su nedeklaruojamu darbu.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2b. Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos užtikrinti tinkamą darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą visapusiškai taikant lankstumo garantijų principus ir spręsti darbo rinkos susiskaidymo problemą užtikrinant tinkamą socialinę asmenų pereinamuoju laikotarpiu arba darbuotojų, dirbančių pagal laikinąsias ar ne viso darbo laiko darbo sutartis, apsaugą kartu suteikiant galimybių dalyvauti mokymuose, kilti tarnyboje ir dirbti visą darbo laiką.

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 c dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2c. Sąjunga ir UŠT keičiasi geriausia patirtimi ir bendradarbiauja siekdamos užtikrinti investicijas į paslaugas, pvz., prieinamą, visą darbo laiką trunkančią kokybišką vaikų priežiūrą, visą dieną veikiančias mokymo įstaigas ir pagyvenusių asmenų priežiūrą, kurios padeda užtikrinti lyčių lygybę, siekti geresnės šeimos ir profesinio gyvenimo pusiausvyros ir sudaryti palankesnes sąlygas patekti ar grįžti į darbo rinką.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 straipsnio 2 d dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2d. Gyventojų skaičiaus mažėjimas, įskaitant protų nutekėjimą ir jaunimo emigraciją ieškant darbo, yra problema daugeliui UŠT, todėl Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos apsaugoti darbuotojų migrantų teises darbo rinkoje.

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  33 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  33a straipsnis

   

  Socialinis dialogas ir socialinės demokratijos plėtojimas

   

  Siekiant asociacijos tikslų, socialinį dialogą skatinti ir socialinę demokratiją plėtoti galėtų padėti tokios priemonės:

   

  – veiksmai, kuriais užtikrinamas socialinių partnerių mokymas,

   

  – veiksmai, padedantys bendrauti ir sukurti erdves, skirtas socialiniam dialogui ir socialinei demokratijai skatinti ir plėtoti,

   

  – veiksmai, kurie padeda keistis gerąją socialine patirtimi regionų ir vietos lygmeniu.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 straipsnio a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) kovos su tarpvalstybiniais pavojais sveikatai, pvz., užkrečiamosiomis ligomis, pasirengimo ir reagavimo pajėgumų stiprinimo veiksmus, kurie turėtų būti pagrįsti esamomis struktūromis ir skirti reaguoti į neįprastus įvykius;

  a) kovos su tarpvalstybiniais pavojais sveikatai, pvz., užkrečiamosiomis ligomis, pasirengimo ir reagavimo pajėgumų stiprinimo veiksmus, kurie turėtų būti pagrįsti esamomis struktūromis ir darbo medicina ir skirti reaguoti į neįprastus įvykius;

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 straipsnio a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa) Sąjunga ir UŠT organizuoja keitimąsi geriausia patirtimi siekdamos pagerinti darbo vietų veiksmingumą. Svarbu užtikrinti, kad visiems darbuotojams būtų taikoma prevencijos politika ir jie galėtų veiksmingai pasinaudoti jų pagrindine teise į sveikatos apsaugą.

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) pajėgumų stiprinimą regionų lygmeniu tobulinant visuomenės sveikatos tinklus, sudarant palankesnes sąlygas ekspertams keistis informacija ir skatinant tinkamą mokymą;

  b) pajėgumų stiprinimą regionų lygmeniu tobulinant visuomenės sveikatos tinklus, sudarant palankesnes sąlygas ekspertams keistis informacija ir skatinant tinkamą mokymą ir nuotolinės medicinos įdiegimą;

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  34 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  34a straipsnis

   

  Darbuotojų sveikata ir sauga

   

  Siekiant asociacijos tikslų bendradarbiavimo darbuotojų sveikatos ir saugos srityje tikslas – padidinti UŠT gebėjimus ligų prevencijos ir nelaimingų atsitikimų darbe klausimais tokiomis priemonėmis:

   

  – veiksmais, kuriais siekiama atlikti tyrimus ir ekspertizes darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais, atsižvelgiant į atitinkamoms teritorijoms būdingą riziką,

   

  – pagalba modernizuojant darbuotojų sveikatos ir saugos srities teisės aktus,

   

  – parama rengiant profesinės rizikos prevencijos kampanijas.

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  54 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3a. Jei prekybos susitarimai, dėl kurių vyksta derybos su trečiosiomis šalimis, gali kelti grėsmę tradiciniams UŠT sektoriams, Komisija atlieka išankstinius galimų padarinių poveikio tyrimus, vadovaudamasi TDO ir JT nustatytais kriterijais. Prieš sudarydama minėtuosius tarptautinius susitarimus Komisija perduoda atliktus išankstinius poveikio tyrimus Europos Parlamentui, Tarybai ir UŠT vietos ar regionų valdžios institucijoms.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  57 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) lengvinant prekybos ar investicijų kliūčių šalinimą, kiek tai susiję su klimato kaitos poveikiui mažinti ypač svarbiomis prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvaria atsinaujinančiąja energiją, energiją tausojančiais produktais ir paslaugomis, be kita ko, sukuriant politikos sistemas, padedančias diegti geriausias turimas technologijas ir skatinant standartus, kuriais reaguojama į aplinkos ir ekonominius poreikius ir mažinamos prekybos techninės kliūtys;

  b) lengvinant prekybos ar investicijų kliūčių šalinimą, kiek tai susiję su klimato kaitos poveikiui mažinti ypač svarbiomis prekėmis ir paslaugomis, pavyzdžiui, tvaria atsinaujinančiąja energiją, energiją tausojančiais produktais ir paslaugomis, be kita ko, sukuriant politikos sistemas, padedančias diegti geriausias turimas technologijas ir skatinant standartus, kuriais reaguojama į aplinkos, socialinius ir ekonominius poreikius ir mažinamos prekybos techninės kliūtys;

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  57 straipsnio 1 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c) skatinant prekybą prekėmis, kuriomis tobulinamos socialinės sąlygos ir aplinkai palanki praktika, įskaitant prekes, kurioms taikomos savanoriškos tvarumo užtikrinimo programos, pavyzdžiui, sąžiningos ir etiškos prekybos schemos, ekologiniai ženklai ir iš gamtos išteklių pagamintų produktų sertifikavimo sistemos;

  c) skatinant prekybą prekėmis, kuriomis tobulinamos socialinės sąlygos ir aplinkai palanki praktika, įskaitant prekes, kurioms taikomos savanoriškos tvarumo užtikrinimo programos, pavyzdžiui, sąžiningos ir etiškos prekybos schemos, ekologiniai ir socialiniai ženklai ir iš gamtos išteklių pagamintų produktų sertifikavimo sistemos;

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  62 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant asociacijos tikslų vartotojų politikos, vartotojų sveikatos apsaugos ir prekybos srities bendradarbiavimas gali apimti vartotojų politikos ir vartotojų sveikatos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, siekiant išvengti nereikalingų kliūčių prekybai.

  Siekiant asociacijos tikslų vartotojų politikos, vartotojų sveikatos apsaugos ir prekybos srities bendradarbiavimas gali apimti galimybes laikinai pripažinti UŠT nustatytas taisykles ir procedūras ir vartotojų politikos ir vartotojų sveikatos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą, siekiant išvengti nereikalingų kliūčių prekybai.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) UŠT gebėjimų nustatyti ir įgyvendinti politiką, būtiną prekybai prekėmis ir paslaugomis vystyti, stiprinimą;

  a) UŠT gebėjimų nustatyti ir įgyvendinti politiką, būtiną prekybai prekėmis ir paslaugomis vystyti, stiprinimą, būtent naudojant naujas informacines ir ryšių technologijas;

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) UŠT pastangų sukurti tinkamas teisinę, reguliavimo ir institucinę sistemas ir nustatyti būtinas administracines procedūras skatinimą;

  b) UŠT pastangų sukurti tinkamas teisinę, reguliavimo ir institucinę sistemas ir nustatyti būtinas administracines procedūras skatinimą, siekiant sudaryti sąlygas socialiniams standartams gerinti ir socialiniam klimatui, kuris būtų palankus augimui, sukurti;

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio d punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d) rinkos ir produktų vystymo, įskaitant produkto kokybės gerinimo, palengvinimą;

  d) rinkos ir produktų vystymo ir įvairinimo, įskaitant produkto kokybės gerinimo, palengvinimą;

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e) žmogiškųjų išteklių ir profesinių įgūdžių, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis, vystymo pagalbą;

  e) žmogiškųjų išteklių ir profesinių įgūdžių, susijusių su prekyba prekėmis ir paslaugomis, vystymo pagalbą siūlant tinkamus mokymus;

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  68 straipsnio f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f) verslo tarpininkų gebėjimų teikti UŠT įmonėms paslaugas, susijusias su jų eksporto veikla, pavyzdžiui, rinkos tyrimus, stiprinimą;

  f) verslo tarpininkų gebėjimų teikti UŠT įmonėms paslaugas, susijusias su jų eksporto veikla, pavyzdžiui, rinkos tyrimus, stiprinimą, geriau panaudojant naujas technologijas;

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Užjūrio šalių ir teritorijų susiejimas su Europos Sąjunga (Užjūrio asociacijos sprendimas)

  Nuorodos

  COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  13.9.2012

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  13.9.2012

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Philippe Boulland

  24.10.2012

  Svarstymas komitete

  6.12.2012

  14.1.2013

   

   

  Priėmimo data

  24.1.2013

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  35

  1

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Jens Nilsson

  Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ (22.1.2013)

  pateikta Vystymosi komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)
  (COM(2012) 0362 – C7‑0285/2012 – 2012/0195(CNS))

  Nuomonės referentas: Crescenzio Rivellini

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) – tai salos, esančios Atlanto, Antarkties, Arkties vandenynų, Karibų jūros, Indijos vandenyno ir Ramiojo vandenyno regionuose ir konstituciniu pagrindu priklausančios keturioms ES valstybėms narėms: Danijai, Prancūzijai, Nyderlandams ir Jungtinei Karalystei.

  ES ketina persvarstyti principus, kuriais grindžiamas jos bendradarbiavimas su UŠT. Taikant šį naują požiūrį, turėtų būti skatinamas šių šalių ir teritorijų tvarus vystymasis, atsižvelgiant į jų ypatumus.

  Kiek tai susiję su žuvininkystės sektoriumi, ES turėtų labiau remti UŠT vietos stebėsenos, kontrolės, tikrinimo ir priežiūros sistemas, kad būtų kovojama su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba ir su ja susijusia prekyba. Taip pat labai svarbu, kad būtų veiksmingai bendradarbiaujama su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ir jų viduje, siekiant skatinti kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemonių įgyvendinimą, nes tokia žvejyba šiuo metu yra viena didžiausių grėsmių žuvų išteklių tvarumui.

  Integruoto pakrantės zonos tvarkymo srityje ES ir UŠT bendradarbiavimas turėtų padėti suderinti ekonominę ir socialinę veiklą, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, turizmo, jūrų transporto, su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija ir žaliavomis, ir kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikį.

  Jūros klausimų srityje ES ir UŠT bendradarbiavimas turėtų skatinti žinias apie jūras ir biotechnologijas, vandenynų energiją, jūrų stebėjimą, pakrančių zonos tvarkymą ir ekosistema pagrįstą valdymą.

  Tvaraus žuvų išteklių valdymo srityje ES ir UŠT bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas atsakingu žuvininkystės valdymu saugant ir tvariai valdant žuvų išteklius. Taip pat šalys turėtų nuolat tarpusavyje konsultuotis dėl jūrų gyvųjų išteklių išsaugojimo ir valdymo ir keistis informacija apie esamą išteklių būklę.

  Pagrindinis UŠT uždavinys – užtikrinti tvarų ekonomikos ir visuomenės vystymąsi didinant jų konkurencingumą, mažinant pažeidžiamumą, bendradarbiaujant su kaimynais ir integruojantis į regiono ir (arba) pasaulio ekonomikos sistemą, kai tai įmanoma. ES uždavinys – remti UŠT joms siekiant šių tikslų ir taikyti UŠT poreikiams, esamai padėčiai, ypatumams ir įvairovei pritaikytą sistemą.

  PAKEITIMAI

  Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  19 straipsnio 2 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) žuvininkystės išteklių apsaugos dialogu ir bendradarbiavimu, įskaitant kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemones, ir veiksmingu bendradarbiavimu su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ir jų viduje. Dialogas ir bendradarbiavimas apima kontrolės ir tikrinimo schemas, paskatas ir įpareigojimus, kad ilgainiui žuvininkystė ir pakrančių aplinka būtų valdomi veiksmingiau.

  b) žuvininkystės išteklių apsaugos dialogu ir bendradarbiavimu, įskaitant kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemones, ir veiksmingu bendradarbiavimu su regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis ir jų viduje. Dialogas ir bendradarbiavimas apima kontrolės ir tikrinimo schemas, paskatas ir įpareigojimus, kad ilgainiui žuvininkystė ir pakrančių aplinka būtų valdomi veiksmingiau. Vedant dialogą ir vykstant bendradarbiavimui Komisija aktyviau skatina tvarų žuvininkystės valdymą, remdama vietos stebėsenos ir priežiūros sistemas ir sudarydama partnerystės susitarimus su užjūrio šalimis ir teritorijomis, susijusiomis su Europos Sąjunga.

  Pagrindimas

  Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba šiuo metu yra viena didžiausių grėsmių žuvų išteklių tvarumui ir vandenynų biologinei įvairovei visame pasaulyje. Be to, su ja susijusi prekyba – tai nesąžiningos konkurencijos forma žvejų, kurie vykdo teisėtą veiklą, atžvilgiu. Ji taip pat sudaro ekonominių sunkumų žvejų, vartotojų ir viso sektoriaus bendruomenei. Taigi, siekiant veiksmingai kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, reikia stiprinti Komisijos ir su ES susijusių UŠT koordinavimą ir bendradarbiavimą.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Užjūrio šalių ir teritorijų susiejimas su Europos Sąjunga (Užjūrio asociacijos sprendimas)

  Nuorodos

  COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  13.9.2012

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  PECH

  13.9.2012

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Crescenzio Rivellini

  26.10.2012

  Svarstymas komitete

  28.11.2012

  18.12.2012

   

   

  Priėmimo data

  22.1.2013

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Julie Girling, Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Užjūrio šalių ir teritorijų susiejimas su Europos Sąjunga (Užjūrio asociacijos sprendimas)

  Nuorodos

  COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  10.9.2012

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  DEVE

  13.9.2012

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  13.9.2012

  ENVI

  13.9.2012

  ITRE

  13.9.2012

  IMCO

  13.9.2012

   

  TRAN

  13.9.2012

  REGI

  13.9.2012

  PECH

  13.9.2012

  CULT

  13.9.2012

   

  LIBE

  13.9.2012

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  ENVI

  12.9.2012

  ITRE

  17.9.2012

  IMCO

  18.9.2012

  TRAN

  8.10.2012

   

  REGI

  18.9.2012

  CULT

  19.9.2012

  LIBE

  19.9.2012

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Patrice Tirolien

  18.9.2012

   

   

   

  Svarstymas komitete

  22.1.2013

   

   

   

  Priėmimo data

  19.2.2013

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Philippe Boulland, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Guerrero Salom, Isabella Lövin, Gesine Meissner, Judith Sargentini

  Pateikimo data

  27.2.2013