Ziņojums - A7-0052/2013Ziņojums
A7-0052/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (,,Lēmums par aizjūras asociāciju”)

27.2.2013 - (COM(2012)0362 – C7‑0285/2012 – 2012/0195(CNS)) - *

Attīstības komiteja
Referents: Patrice Tirolien


Procedūra : 2012/0195(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0052/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0052/2013
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību („Lēmums par aizjūras asociāciju”)

(COM(2012)0362 – C7‑0285/2012 – 2012/0195(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0362),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0285/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, kā arī Zivsaimniecības komitejas atzinumus (A7-0052/2013),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Ņemot vērā, ka AZT kā grupai Eiropas Savienības aizjūras zemju un teritoriju asociācija ir nozīmīga kā efektīva sadarbības struktūra AZT dialogā ar Komisiju un Savienības dalībvalstīm, šī asociācija būtu jāatzīst par sadarbības dalībnieci, kuras mērķis ir aizstāvēt kopējās asociācijā pārstāvēto AZT intereses.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu AZT attīstībā varētu sekmēt, nostiprinot pilsoniskās sabiedrības organizācijas visās sadarbības jomās.

(6) Pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu AZT attīstībā varētu sekmēt, nostiprinot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un piešķirot tām lielāku atbildību visās sadarbības jomās.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) AZT ir sauszemes un jūras plaša bioloģiskā daudzveidība. Klimata pārmaiņas var ietekmēt AZT dabisko vidi un apdraud to ilgtspējīgu attīstību. Darbības bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanas jomā, katastrofu riska mazināšana, dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība un ilgtspējīgas enerģētikas veicināšana sekmēs pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu AZT.

(10) AZT ir sauszemes un jūras plaša bioloģiskā daudzveidība. Klimata pārmaiņas var ietekmēt AZT dabisko vidi un apdraud to ilgtspējīgu attīstību. Darbības bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanas jomā, katastrofu riska mazināšana, dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība un ilgtspējīgas enerģētikas veicināšana var palīdzēt AZT pielāgoties klimata pārmaiņām un samazināt to ietekmi. AZT vajadzētu arī būt spējīgām piedalīties Savienības horizontālajās programmās, piemēram, Vides un klimata pasākumu programmā (LIFE).

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Ir svarīgi atbalstīt AZT to centienos panākt lielāku neatkarību no fosilajām degvielām, lai samazinātu to neaizsargātību pret pieeju degvielai un cenu svārstībām, tādējādi padarot ekonomiku stabilāku un mazāk neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem.

(12) Ir svarīgi atbalstīt AZT to centienos panākt lielāku neatkarību no fosilajām degvielām, lai samazinātu to neaizsargātību pret pieeju degvielai un cenu svārstībām, tādējādi padarot ekonomiku stabilāku un mazāk neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, īpaši nodarbinātības jomā.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) AZT nošķirtības ietekme veido šķērsli to konkurētspējai, un tādējādi ir svarīgi uzlabot AZT pieejamību.

(14) AZT nošķirtības ietekme rada problēmas to ekonomikas attīstībai, un tādējādi ir svarīgi uzlabot AZT pieejamību.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Savienība un AZT atzīst to, cik nozīmīga ir izglītība, lai panāktu AZT ilgtspējīgu attīstību.

(15) Savienība un AZT atzīst to, cik nozīmīga ir izglītība un profesionālā izglītība, lai panāktu AZT ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Izšķirošam sadarbības mērķim vajadzētu būt darba apstākļu, darba ņēmēju tiesību un arodbiedrību tiesību uzlabošanai. Šajā procesā nozīmīgai vajadzētu būt arodbiedrību un darba ņēmēju citu pārstāvju darbībai.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Infekcijas slimību gadījumi AZT, piemēram, Denges drudzis Karību jūras un Klusā okeāna reģionā un Čikungunjas drudzis Indijas okeāna reģionā, var izraisīt ievērojamu negatīvu ietekmi uz veselību un ekonomiku. Papildus tam, ka epidēmijas samazina skarto populāciju ražīgumu, epidēmijas AZT varētu stipri ietekmēt tūrisma nozari, kas ir galvenais balsts daudzu AZT ekonomikai. Tā kā uz AZT ceļo liels skaits tūristu un migrējošo darba ņēmēju, viņi ir neaizsargāti pret infekcijas slimību ievešanu. Pretēji, lielā ceļojošo cilvēku plūsma no AZT varētu būt vektors infekcijas slimību ieviešanai Eiropā. Tādējādi „droša tūrisma” nodrošināšana ir izšķiroši nozīmīgs faktors AZT ekonomiku ilgtspējībai, kuras stipri paļaujas uz tūrismu.

(17) Infekcijas slimību gadījumi AZT, piemēram, Denges drudzis Karību jūras un Klusā okeāna reģionā un Čikungunjas drudzis Indijas okeāna reģionā, var izraisīt ievērojamu negatīvu ietekmi uz veselību un ekonomiku. Papildus tam, ka epidēmijas samazina skarto populāciju ražīgumu, epidēmijas AZT varētu stipri ietekmēt tūrisma nozari, kas ir galvenais balsts daudzu AZT ekonomikai. Tā kā uz AZT ceļo liels skaits tūristu un migrējošo darba ņēmēju, viņi ir neaizsargāti pret infekcijas slimību ievešanu. Iespējas viegli un regulāri izmantot arodmedicīnas pakalpojumus varētu samazināt epidēmiju izplatību. Pretēji, lielā ceļojošo cilvēku plūsma no AZT varētu būt vektors infekcijas slimību ieviešanai Eiropā. Tādējādi „droša tūrisma” nodrošināšana ir izšķiroši nozīmīgs faktors AZT ekonomiku ilgtspējībai, kuras stipri paļaujas uz tūrismu.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Asociācija starp Eiropas Savienību un AZT ņem vērā un veicina AZT kultūras daudzveidības un identitātes saglabāšanu.

(18) Asociācijai starp Eiropas Savienību un AZT būtu pienācīgi jāņem vērā un jāveicina AZT kultūras daudzveidības un identitātes saglabāšana. Tāpēc tai būtu pienācīgi jāņem vērā un jāveicina AZT pirmiedzīvotāju tiesību aizsardzība un ievērošana.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Savienība atzīst, ka ir svarīgi izstrādāt aktīvāku sadarbību ar AZT attiecībā uz labas pārvaldību un cīņu pret organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, terorismu un korupciju.

(19) Savienība atzīst, ka ir svarīgi izstrādāt aktīvāku sadarbību ar AZT attiecībā uz labu ekonomikas, sociālo un nodokļu pārvaldību un cīņu pret organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, terorismu un korupciju.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Tirdzniecībai un ar to saistītai sadarbībai starp ES un AZT būtu jāveicina ilgtspējīga attīstības mērķa sasniegšana ekonomikas attīstības, sociālās attīstības un vides aizsardzības aspektos.

(20) Tirdzniecībai un ar to saistītai sadarbībai starp ES un AZT būtu sistemātiski jāveicina ilgtspējīga attīstības mērķa sasniegšana ekonomikas attīstības, sociālās attīstības un vides aizsardzības aspektos.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Globālās pārmaiņas, kas atspoguļojas pastāvīgajā tirdzniecības liberalizācijas procesā, lielā mērā skar Savienību, AZT galveno tirdzniecības partneri, kā arī to ĀKK kaimiņvalstis un citus ekonomiskos partnerus.

(21) Globālās pārmaiņas, kas atspoguļojas pastāvīgajā tirdzniecības liberalizācijas procesā, kurš pārāk maz ieguvumu sniedz mazajām salu teritorijām, rada pienākumu Savienībai, AZT galvenajai tirdzniecības partnerei, AZT intereses pilnīgāk ņemt vērā tirdzniecības nolīgumos, ko tā slēdz ar AZT kaimiņvalstīm. Tas nozīmē kopīgu atbildību par to, lai obligātās sociālās klauzulas sistemātiski iekļautu visos apspriestajos partnerības vai tirdzniecības nolīgumos.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a) Taupības politika ir negatīvi ietekmējusi nodarbinātību, tāpēc ir nepieciešama AZT un Savienības sadarbība, lai atteiktos no šādiem politikas virzieniem un sekmētu vērienīgas publisko ieguldījumu programmas kā vienīgo risinājumu pienācīgu dzīves un darba apstākļu nodrošināšanai iedzīvotāju vairākumam gan AZT, gan Savienībā.

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) AZT ir nestabila salām raksturīga vide, kam nepieciešama atbilstoša aizsardzība, arī attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Attiecībā uz radioaktīvajiem atkritumiem to nodrošina Euratom līguma 198. pants un attiecīgie sekundārie tiesību akti, izņemot attiecībā uz Grenlandi, uz ko Euratom līgums neattiecas. Attiecībā uz citiem atkritumiem jāprecizē, kuri Savienības noteikumi piemērojami AZT.

(22) AZT ir nestabila salām raksturīga vide, kam nepieciešama atbilstoša aizsardzība, arī attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un radioaktīvā piesārņojuma pārvaldību. Attiecībā uz radioaktīvajiem atkritumiem to nodrošina Euratom līguma 198. pants un attiecīgie sekundārie tiesību akti, izņemot attiecībā uz Grenlandi, uz ko Euratom līgums neattiecas. Attiecībā uz citiem atkritumiem jāprecizē, kuri Savienības noteikumi piemērojami AZT. Attiecībā uz radioaktīvo piesārņojumu, īpaši to, kas saistīts ar kodolizmēģinājumiem, ir jāprecizē, kuri Savienības noteikumi būtu piemērojami AZT, lai bioloģisko daudzveidību un iedzīvotājus ilgtspējīgi aizsargātu no šā piesārņojuma veida.

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Ņemot vērā integrācijas mērķus un pasaules tirdzniecības attīstību pakalpojumu un uzņēmējdarbības jomā, ir jāatbalsta pakalpojumu tirgu attīstība un ieguldījumu iespējas, uzlabojot AZT pakalpojumu un ieguldījumu tirgus piekļuvi Savienības tirgum. Šajā ziņā Eiropas Savienībai būtu jāpiedāvā AZT pēc iespējas labāku režīmu, ko piedāvā jebkuram citam tirdzniecības partnerim, izmantojot visaptverošas lielākās labvēlības režīma klauzulas, vienlaikus nodrošinot elastīgākas iespējas AZT tirdzniecības attiecībām, ierobežojot procedūras, ko AZT piedāvā Savienībai, tādā mērogā, ko piedāvā citām lielākajām tirdzniecības valstīm.

(26) Ņemot vērā integrācijas mērķus un pasaules tirdzniecības attīstību pakalpojumu un uzņēmējdarbības jomā, ir jāatbalsta pakalpojumu tirgu attīstība un ieguldījumu iespējas, uzlabojot AZT pakalpojumu un ieguldījumu tirgus piekļuvi Savienības tirgum un atvieglojot tām piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem. Šajā ziņā Eiropas Savienībai būtu jāpiedāvā AZT pēc iespējas labāku režīmu, ko piedāvā jebkuram citam tirdzniecības partnerim, izmantojot visaptverošas lielākās labvēlības režīma klauzulas, vienlaikus nodrošinot elastīgākas iespējas AZT tirdzniecības attiecībām, ierobežojot procedūras, ko AZT piedāvā Savienībai, tādā mērogā, ko piedāvā citām lielākajām tirdzniecības valstīm.

Grozījums Nr.  16

Lēmuma priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Sanitārie un fitosanitārie pasākumi un tehniskie šķēršļi tirdzniecībai var ietekmēt tirdzniecību un vajadzīgo sadarbību. Tirdzniecībai un ar to saistītajai sadarbībai būtu jāpievēršas arī konkurences politikas virzieniem un intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ietekmē tirdzniecības ieguvumu vienlīdzīgu sadali.

(28) Sanitārie un fitosanitārie pasākumi un tehniskie šķēršļi tirdzniecībai var ietekmēt tirdzniecību un nodarbinātības situāciju, tāpēc šajā jomā nepieciešams sadarboties. Tirdzniecībai un ar to saistītajai sadarbībai būtu jāpievēršas arī nodarbinātības, īpaši jauniešu nodarbinātības, un konkurences politikas virzieniem un intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ietekmē tirdzniecības ieguvumu vienlīdzīgu sadali.

Grozījums Nr.  17

Lēmuma priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Lai nodrošinātu, ka AZT saskaņā ar labākajiem nosacījumiem var piedalīties Savienības iekšējā tirgū, kā arī reģionālajos, apakšreģionu un starptautiskajos tirgos, ir svarīgi attīstīt AZT spējas attiecīgajās jomās. Tās ietver cilvēkresursu un viņu prasmju attīstību, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, ekonomikas nozaru dažādošanu un atbilstoša tiesiskā regulējuma īstenošanu, lai panāktu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina investīcijas.

(29) Lai nodrošinātu, ka AZT saskaņā ar labākajiem nosacījumiem var piedalīties Savienības iekšējā tirgū, kā arī reģionālajos, apakšreģionu un starptautiskajos tirgos, ir svarīgi attīstīt AZT spējas attiecīgajās jomās. Tās ietver cilvēkresursu un viņu prasmju attīstību, piedāvājot atbilstošu profesionālo izglītību un tālākizglītību, atvieglojot mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, veicinot mikrofinansējuma instrumentu un kredītu pieejamību, ekonomikas nozaru dažādošanu un atbilstoša tiesiskā regulējuma īstenošanu, lai panāktu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina investīcijas. Šajā nolūkā EAF līdzekļus apvienojot ar Savienības vispārējā budžetā paredzētajām programmām un instrumentiem, kuri pienākas AZT, būtu iespējams ietekmēt un racionalizēt investīciju priekšlikumus.

Grozījums Nr.  18

Lēmuma priekšlikums

30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30a) AZT var būt izšķiroša nozīme cīņā pret nodokļu oāzēm. Šajā sakarībā būtu jāuzsver, ka jācenšas panākt īstu pārredzamību finanšu nozarē.

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Procedūras attiecībā uz finansiālo palīdzību, kas paredzēta 9. pantā un 82. pantā deleģē jo īpaši AZT galveno atbildību par 11. EAF plānošanas un īstenošanas sadarbību. Sadarbību īstenos galvenokārt saskaņā ar AZT teritoriālajiem noteikumiem, un tā veidos atbalstu plānoto darbību uzraudzībai, novērtēšanai un revīzijai. Turklāt ir jāprecizē, ka AZT ir tiesības uz dažādiem finansējuma avotiem, kā noteikts 76. pantā.

(33) Procedūras attiecībā uz finansiālo palīdzību, kas paredzēta 9. pantā un 82. pantā deleģē jo īpaši AZT galveno atbildību par 11. EAF plānošanas un īstenošanas sadarbību. Sadarbību īstenos galvenokārt saskaņā ar AZT teritoriālajiem noteikumiem, un tā veidos atbalstu plānoto darbību uzraudzībai, novērtēšanai un revīzijai. Turklāt ir jāprecizē, ka AZT ir tiesības uz dažādiem finansējuma avotiem, kā noteikts 76. pantā, un ka Komisijai, ieviešot savu AZT stratēģiju, kas paredzēta 88. panta 2.a punktā, ir jāatvieglina AZT iespēja izmantot horizontālās programmas.

Grozījums Nr.  20

Lēmuma priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34) Lai pieņemtu sīki izstrādātus noteikumus par plānošanas dokumentu sagatavošanu, kontroli, revīziju, vērtēšanu, pārskatīšanu un īstenošanu, kā arī ziņojumu sniegšanu un finanšu korekcijām, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir jādeleģē Komisijai attiecībā uz šā lēmuma IV daļu. Lai ņemtu vērā tehnoloģijas attīstību un izmaiņas tiesību aktos muitas jomā, pilnvaras pieņemt aktus, ar ko groza VI pielikuma papildinājumus, saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, arī būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Padomei.

(34) Lai pieņemtu sīki izstrādātus noteikumus par plānošanas dokumentu sagatavošanu, kontroli, revīziju, vērtēšanu, pārskatīšanu un īstenošanu, kā arī ziņojumu sniegšanu un finanšu korekcijām, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir jādeleģē Komisijai attiecībā uz šā lēmuma IV daļu. Lai pieņemtu lēmumus par izcelsmes kumulācijas nolīgumu starp kādu AZT un valsti, ar kuru Savienība ir noslēgusi un kurai piemēro brīvās tirdzniecības nolīgumu, attiecībā uz atkāpēm reģistrēto eksportētāju sistēmā pagaidu atkāpēm no VI pielikuma noteikumiem, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz šā lēmuma VI pielikumu. Lai ņemtu vērā tehnoloģijas attīstību un izmaiņas tiesību aktos muitas jomā, pilnvaras pieņemt aktus, ar ko groza VI pielikuma papildinājumus, saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, arī būtu jādeleģē Komisijai. Lai pieņemtu lēmumus par preferenču režīmu pagaidu atcelšanu un iepriekšējas uzraudzības pasākumiem, kas paredzēti VII pielikumā, kā arī pagaidu un galīgajiem aizsardzības pasākumiem, kuri paredzēti VIII pielikumā, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 290. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz šā lēmuma VII un attiecīgi uz VIII pielikumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija sagatavošanās darba laikā rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Kaut gan lēmumu pieņem Padome un tāpēc EP nav viens no likumdevējiem, tam joprojām ir tiesības saņemt informāciju par deleģēto aktu pieņemšanu.

Grozījums Nr.  21

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Lai nodrošinātu šo mērķu īstenošanu, tā ņem vērā katras AZT identitāti un ģeogrāfisko stāvokli, kā arī politisko, ekonomisko un sociālo situāciju.

Grozījums Nr.  22

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) videi saudzīgas izaugsmes veicināšana;

(b) videi saudzīgas izaugsmes un videi draudzīgu darbvietu veicināšana visās nozarēs, kas rada videi saudzīgu izaugsmi;

Grozījums Nr.  23

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai stiprinātu savstarpējās attiecības, ES un AZT cenšas padarīt asociāciju zināmu pilsoņu vidū, jo īpaši veicinot saiknes un sadarbību starp iestādēm, akadēmiskajām aprindām, pilsonisko sabiedrību un uzņēmumiem no AZT, no vienas puses, un viņu partneriem Eiropas Savienībā, no otras puses.

1. Lai stiprinātu savstarpējās attiecības, ES un AZT cenšas padarīt asociāciju un ar to saistītos kopējos ieguvumus zināmus pilsoņu vidū, jo īpaši veicinot saiknes un sadarbību starp iestādēm, akadēmiskajām aprindām, pilsonisko sabiedrību, sociālajiem partneriem un uzņēmumiem no AZT, no vienas puses, un viņu partneriem Eiropas Savienībā, no otras puses. Šajā ziņā Savienība nodrošina AZT efektīvu dalību informācijas un komunikācijas programmās un jo īpaši informācijas centrus „Europe Direct”, lai Savienību tuvinātu tās pilsoņiem, kas dzīvo AZT.

Pamatojums

Ir jāpastiprina AZT dalība ES informācijas programmās. AZT ir piederīgas saimei, tāpēc ir svarīgi, lai šajās tik tālajās Savienības teritorijās būtu pieejama labāka informācija par Eiropu.

Grozījums Nr.  24

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija nodrošina atbalstu AZT partnerībai saistībā ar visām Savienības vispārējā budžetā paredzētajām Savienības programmām un instrumentiem, kas minēti 88. pantā.

Grozījums Nr.  25

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Asociācijas mērķis ir atbalstīt sadarbību starp AZT un citiem partneriem noteiktajās sadarbības jomās, kuras izklāstītas šā lēmuma otrajā un trešajā daļā. Šajā ziņā asociācijas mērķis ir veicināt sadarbību starp AZT un attālākajiem reģioniem, kas minēti Līguma 349. pantā, to kaimiņu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un valstīm, kas nav ĀKK valstis. Lai sasniegtu šo mērķi, Savienība uzlabo koordināciju un sinerģijas starp sadarbības programmām, ko atbalsta ar dažādiem ES finanšu instrumentiem.

3. Asociācijas mērķis ir atbalstīt sadarbību starp AZT un citiem partneriem noteiktajās sadarbības jomās, kuras izklāstītas šā lēmuma otrajā un trešajā daļā. Šajā ziņā asociācijas mērķis ir veicināt sadarbību starp AZT un attālākajiem reģioniem, kas minēti Līguma 349. pantā, to kaimiņu Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm un valstīm, kas nav ĀKK valstis. Lai sasniegtu šo mērķi, Savienība uzlabo koordināciju un sinerģijas starp sadarbības programmām, ko atbalsta ar dažādiem ES finanšu instrumentiem, tostarp teritoriālās sadarbības programmām kohēzijas politikas ietvaros. Turklāt Savienība AZT iesaista politiskajā dialogā, ko tā uztur ar AZT kaimiņvalstīm, un informē AZT par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darba kārtību, kā arī rezolūcijām vai ieteikumiem. Dalībvalstis un Komisija arī atbalsta visus AZT iestāžu pieprasījumus piedalīties ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas plenārsēdēs novērotāja statusā saskaņā ar asamblejas reglamentu.

Grozījums Nr.  26

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) AZT līdzdalību reģionālo tirgu attīstībā saistībā ar reģionālās integrācijas organizācijām;

(d) AZT līdzdalību reģionālo organizāciju un reģionālo tirgu attīstībā saistībā ar reģionālās integrācijas organizācijām;

Grozījums Nr.  27

Lēmuma priekšlikums

9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Vajadzības gadījumā AZT organizē dialogu un apspriešanos ar iestādēm un struktūrām, piemēram, ar:

2. Vajadzības gadījumā AZT organizē dialogu un apspriešanos ar iestādēm, parlamentu deputātiem un struktūrām, piemēram, ar:

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir AZT pārstāvošos parlamentu deputātus iesaistīt procesā, lai tas būtu pēc iespējas demokrātiskāks.

Grozījums Nr.  28

Lēmuma priekšlikums

9. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) parlamentu deputātiem, kas AZT pārstāv valsts un Savienības līmenī;

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir AZT pārstāvošos parlamentu deputātus iesaistīt procesā, lai tas būtu pēc iespējas demokrātiskāks.

Grozījums Nr.  29

Lēmuma priekšlikums

9. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) AZT organizācijām, piemēram, Aizjūras zemju un teritoriju asociāciju;

Pamatojums

Tādām organizācijām kā Aizjūras zemju un teritoriju asociācija jāpiedalās dialogā par ES un AZT asociāciju.

Grozījums Nr.  30

Lēmuma priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) parlamentu deputātiem, kas AZT pārstāv valsts un Savienības līmenī;

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir AZT pārstāvošos parlamentu deputātus iesaistīt procesā, lai tas būtu pēc iespējas demokrātiskāks.

Grozījums Nr.  31

Lēmuma priekšlikums

12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dialogs dod iespēju AZT iegūt informāciju par dažādām reģionālām horizontālajām programmām un tobrīd īstenotajiem EAF reģionālajiem projektiem, lai AZT varētu tajos piedalīties.

Grozījums Nr.  32

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) AZT un ES dialoga forums (AZT un ES forums) sanāk katru gadu, lai pulcinātu AZT iestādes, dalībvalstu pārstāvjus un Komisiju. Eiropas Parlamenta locekļu pārstāvji, EIB pārstāvji un attālāko reģionu pārstāvji ir saistīti ar AZT un ES forumu, ja vajadzīgs;

(a) AZT un ES dialoga forums (AZT un ES forums) sanāk katru gadu, lai pulcinātu AZT iestādes, ievēlētos AZT parlamentu deputātus, dalībvalstu pārstāvjus un Komisiju. Tajā ir iesaistīti Eiropas Parlamenta deputāti. EIB pārstāvji, attālāko reģionu pārstāvji un kaimiņvalstis, kas ir vai nav ĀKK valstis, ir saistītas ar AZT un ES forumu, ja vajadzīgs;

Pamatojums

Lai sasniegtu mērķi nostiprināt reģionālo sadarbību un AZT kā ES priekšposteņu popularizēšanu attiecīgajā reģionā, vajadzētu veicināt attālāko reģionu un AZT kaimiņvalstu, kuras ir vai nav ĀKK valstis, piedalīšanos ikgadējos AZT un ES forumos, ja tā ir lietderīga.

Grozījums Nr.  33

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) Komisija, AZT un dalībvalstis, ar kurām tās ir saistītas, regulāri organizē trīspusējas apspriedes. Šīs apspriedes parasti organizē četras reizes gadā pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc AZT dalībvalstu, ar kurām tās saistītas, pieprasījuma;

(b) Komisija, AZT un dalībvalstis, ar kurām tās ir saistītas, regulāri organizē trīspusējas apspriedes. Šīs apspriedes organizē vismaz četras reizes gadā un, vajadzīgs, pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc vienas vai vairāku AZT un dalībvalstu, ar kurām tās saistītas, pieprasījuma;

Pamatojums

Trīspusējo apspriežu rīkošanā ir jāsaglabā zināma elastība.

Grozījums Nr.  34

Lēmuma priekšlikums

15. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) atbalstu MVU, kas iesaistīti ilgtspējīgā saimnieciskajā darbībā, jo īpaši pētniecības, lauksaimniecības, amatniecības un tūrisma nozarēs, kuras izmanto vietējo ekosistēmu resursus;

Grozījums Nr.  35

Lēmuma priekšlikums

17. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ekonomikas un sociālo darbību, piemēram, zivsaimniecības un akvakultūras, tūrisma, jūras transporta saskaņošanu ar jūras un piekrastes zonu potenciālu attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, izejmateriāliem, vienlaikus ņemot vērā klimata pārmaiņu un cilvēka darbību ietekmi.

(b) ekonomikas un sociālo darbību, piemēram, zivsaimniecības un akvakultūras, lauksaimniecības, tūrisma, jūras un gaisa transporta, rūpniecības, kalnrūpniecības un teritoriālās plānošanas saskaņošanu ar jūras un piekrastes zonu potenciālu attiecībā uz atjaunojamo enerģiju, izejmateriāliem, vienlaikus ņemot vērā klimata pārmaiņu un cilvēka darbību un dzīvnieku radītās augsnes piesārņošanas ietekmi.

Grozījums Nr.  36

Lēmuma priekšlikums

19. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) neskarot esošos vai turpmākus divpusējos zvejniecības partnerības nolīgumus starp Savienību un AZT, Savienības un AZT mērķis ir regulāri savstarpēji apspriesties par dzīvo jūras resursu saglabāšanu un pārvaldību un apmainīties ar informāciju par resursu pašreizējo stāvokli asociācijas attiecīgajās struktūrās, kā noteikts 13. pantā.

(c) neskarot esošos vai turpmākus Savienības noslēgtos zvejniecības partnerības nolīgumus, Savienības un AZT mērķis ir regulāri savstarpēji apspriesties par dzīvo jūras resursu saglabāšanu un pārvaldību un apmainīties ar informāciju par resursu pašreizējo stāvokli asociācijas attiecīgajās struktūrās, kā noteikts 13. pantā.

Grozījums Nr.  37

Lēmuma priekšlikums

19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) dialogu un sadarbību attiecībā uz zivju krājumu saglabāšanu, tostarp pasākumiem, lai apkarotu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un efektīvi sadarbotos ar reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām un to iekšienē. Dialogs un sadarbība ietver kontroles un inspekcijas shēmas, stimulus un saistības zivsaimniecības un piekrastes vides efektīvākai pārvaldībai ilgtermiņā.

(b) dialogu un sadarbību attiecībā uz zivju krājumu saglabāšanu, tostarp pasākumiem, lai apkarotu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un efektīvi sadarbotos ar reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām un to iekšienē. Dialogs un sadarbība ietver kontroles un inspekcijas shēmas, stimulus un saistības zivsaimniecības un piekrastes vides efektīvākai pārvaldībai ilgtermiņā. Dialogu un sadarbību Komisija papildina ar lielākiem centieniem sekmēt ilgtspējīgu zivsaimniecības pārvaldību, atbalstot vietējās monitoringa un uzraudzības sistēmas un šim nolūkam izmantojot partnerības nolīgumus ar AZT, kas asociētas ar Savienību.

Pamatojums

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja patlaban ir viens no lielākajiem draudiem zvejas resursu ilgtspējībai un bioloģiskajai daudzveidībai visos pasaules okeānos. Turklāt šāda uzņēmējdarbība rada negodīgu konkurenci zvejniekiem, kuri darbojas saskaņā ar likumu. Tā rada arī ekonomiskas un finansiālas grūtības zvejnieku kopienām, patērētājiem un visai nozarei. Tāpēc, lai efektīvāk cīnītos ar NNN zveju, ir jāpastiprina koordinācija un sadarbība starp Komisiju un AZT, kuras asociētas ar ES.

Grozījums Nr.  38

Lēmuma priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ūdens piegādes jomā un dezinficēšanas nozarē apgabalos, kur pakalpojums nav pietiekami nodrošināts, īpaša uzmanība jāpievērš pieejai dzeramā ūdens piegādes un dezinficēšanas pakalpojumiem, kas dod tiešu ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā, uzlabojot veselības stāvokli un paaugstinot produktivitāti.

2. Ūdens piegādes jomā un dezinficēšanas nozarē apgabalos, kuros pakalpojums nav pietiekami nodrošināts vai kuri ir īpaši pakļauti dabas katastrofām, īpaša uzmanība jāpievērš pieejai dzeramā ūdens piegādes un dezinficēšanas pakalpojumiem, kas dod tiešu ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā, uzlabojot veselības stāvokli un paaugstinot produktivitāti.

Grozījums Nr.  39

Lēmuma priekšlikums

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Asociācijas kontekstā sadarbība atkritumu apsaimniekošanas jomā var attiekties uz vislabākās vides prakses veicināšanu visās darbībās, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, tostarp, atkritumu pārstrādes procesos vai citos procesos, lai ekstrahētu otrreizējās izejvielas un veiktu atkritumu apglabāšanu.

Asociācijas kontekstā sadarbība atkritumu apsaimniekošanas jomā var attiekties uz vislabākās vides prakses veicināšanu visās darbībās, kas saistītas ar cilvēku vai dzīvnieku radītu atkritumu apsaimniekošanu, tostarp, atkritumu pārstrādes procesos vai citos procesos, lai ekstrahētu otrreizējās izejvielas un veiktu atkritumu apglabāšanu.

Grozījums Nr.  40

Lēmuma priekšlikums

25. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pārvadājumus pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisu, jūras vai iekšzemes ūdensceļiem;

(b) sabiedrisko transportu un citus ilgtspējīgus transporta veidus pa autoceļiem, kā arī pārvadājumus pa dzelzceļu, gaisu, jūras vai iekšzemes ūdensceļiem;

Pamatojums

Plānojot investīcijas autoceļu infrastruktūrā, īpaša uzmanība jāpievērš sabiedriskā transporta un ilgtspējīga autotransporta uzlabošanai.

Grozījums Nr.  41

Lēmuma priekšlikums

29. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Asociācijas kontekstā sadarbības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu jomā mērķis ir stimulēt AZT inovāciju, ekonomikas izaugsmi un ikdienišķus uzlabojumus gan privātpersonu, gan uzņēmumu dzīvē, tostarp veicinot pieejamību personām ar invaliditāti. Sadarbība īpaši ir vērsta uz to, lai uzlabotu AZT reglamentējošās spējas un var atbalstīt IKT tīklu un pakalpojumu paplašināšanu, izmantojot šādus pasākumus:

Asociācijas kontekstā sadarbības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu jomā mērķis ir stimulēt AZT inovāciju, ekonomikas izaugsmi, sadarbību, vārda brīvību, jaunu darbvietu radīšanu un ikdienišķus uzlabojumus gan privātpersonu, gan uzņēmumu dzīvē, tostarp veicinot pieejamību personām ar invaliditāti. Sadarbība īpaši ir vērsta uz to, lai uzlabotu AZT reglamentējošās spējas un var atbalstīt IKT tīklu un pakalpojumu paplašināšanu, izmantojot šādus pasākumus:

(a) paredzamas normatīvās vides izveide, kas atbilst tehnoloģiju attīstībai, veicina izaugsmi un inovāciju un sekmē konkurenci un patērētāju aizsardzību;

(a) paredzamas normatīvās vides izveide, kas atbilst tehnoloģiju attīstībai, veicina izaugsmi un inovāciju un sekmē konkurenci un patērētāju aizsardzību;

(b) dialogs par informācijas sabiedrības politikas dažādajiem aspektiem attiecībā uz informācijas sabiedrības veicināšanu un pārraudzību;

(b) dialogs par informācijas sabiedrības politikas dažādajiem aspektiem attiecībā uz informācijas sabiedrības veicināšanu un pārraudzību;

(c) informācijas apmaiņa par standartiem un sadarbspējas jautājumiem;

(c) informācijas apmaiņa par standartiem un sadarbspējas jautājumiem;

(d) sadarbības veicināšana IKT pētījumu jomā un uz IKT balstītu pētniecības infrastruktūru jomā;

(d) sadarbības veicināšana IKT pētījumu jomā un uz IKT balstītu pētniecības infrastruktūru jomā;

(e) pakalpojumu un lietojumu attīstība sfērās ar spēcīgu ietekmi uz sabiedrību.

(e) pakalpojumu un lietojumu attīstība sfērās ar spēcīgu ietekmi uz sabiedrību, piemēram, izglītībā un profesionālajā izglītībā.

Grozījums Nr.  42

Lēmuma priekšlikums

30. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Asociācijas kontekstā sadarbība pētniecības un jauninājumu jomā var attiekties uz zinātni, tehnoloģijām, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, lai veicinātu AZT ilgtspējīgu attīstību un izcilību un rūpniecības konkurētspēju AZT. Jo īpaši, sadarbība var attiekties uz:

Asociācijas kontekstā sadarbība pētniecības un jauninājumu jomā var attiekties uz zinātni, izglītību, tehnoloģijām, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, lai veicinātu AZT ilgtspējīgu attīstību un uzņēmumu, jo īpaši MVU, izcilību un konkurētspēju AZT. Jo īpaši, sadarbība var attiekties uz:

Grozījums Nr.  43

Lēmuma priekšlikums

30. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) politikas un iestāžu veidošanu AZT un saskaņotām darbībām vietējā, valsts vai reģionālā līmenī, lai attīstītu zinātnes, tehnoloģijas un jauninājumu darbības un to piemērošanu;

(b) politikas un iestāžu veidošanu AZT un saskaņotām darbībām vietējā, valsts vai reģionālā līmenī, lai attīstītu zinātnes, izglītības, tehnoloģijas un jauninājumu darbības un to piemērošanu;

Grozījums Nr.  44

Lēmuma priekšlikums

30. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) atsevišķu AZT pētnieku, pētniecības iestāžu un juridisko personu no AZT līdzdalību sadarbības ietvaros, kas saistīta ar pētniecības un jauninājumu programmām Savienībā;

(d) atsevišķu AZT pētnieku, pētniecības iestāžu, MVU un juridisko personu no AZT līdzdalību sadarbības ietvaros, kas saistīta ar Savienības pētniecības, jauninājumu un uzņēmumu un jo īpaši MVU konkurētspējas programmām;

Grozījums Nr.  45

Lēmuma priekšlikums

30. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) AZT pētnieku apmācību un starptautisko mobilitāti un apmaiņu.

(e) AZT pētnieku un studentu apmācību un starptautisko mobilitāti un pētnieku un studentu apmaiņu.

Grozījums Nr.  46

Lēmuma priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Savienība nodrošina, ka fiziskas personas no AZT, kā noteikts 49. pantā, var piedalīties Savienības iniciatīvās par jaunatni tāpat kā dalībvalstu pilsoņi.

1. Savienība nodrošina, ka fiziskas personas no AZT, kā noteikts 49. pantā, piedalās Savienības iniciatīvās un programmās par jaunatni tāpat kā dalībvalstu pilsoņi.

Grozījums Nr.  47

Lēmuma priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Asociācijas mērķis ir nostiprināt saites starp jauniešiem, kas dzīvo AZT un Savienībā, cita starpā, veicinot AZT jauniešu mācību mobilitāti un veicinot savstarpējo sapratni jauniešu vidū.

2. Asociācijas mērķis ir nostiprināt saites starp jauniešiem, kas dzīvo AZT un Savienībā, cita starpā veicinot AZT jauniešu izglītību un sākotnējās arodmācības, profesionālo izglītību vai tālākizglītību, apmaiņu mācību nolūkā un mobilitāti un veicinot starpkulturālas mācības un savstarpējo sapratni jauniešu vidū.

Grozījums Nr.  48

Lēmuma priekšlikums

31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Savienība un AZT sadarbojas, lai nodrošinātu, ka jaunieši ir aktīvi iesaistīti darba tirgū, un tādējādi novērstu jaunatnes bezdarbu.

Grozījums Nr.  49

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) darba pieredzes iespēju nodrošināšanu, lai studenti varētu uzlabot darba tirgū noderīgās prasmes;

Pamatojums

Darba pieredze studentiem dod ieskatu par darba dzīvi un iespējas viņiem mācīties darba procesā.

Grozījums Nr.  50

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) atbalstu AZT, nosakot un īstenojot izglītības politiku.

(b) atbalstu AZT, nosakot un īstenojot izglītības un formālās un neformālās profesionālās izglītības politiku;

Grozījums Nr.  51

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Savienība nodrošina, ka fiziskas personas no AZT, kā noteikts 49. pantā, var piedalīties Savienības iniciatīvās par izglītību tāpat kā dalībvalstu pilsoņi.

2. Savienība nodrošina, ka fiziskas personas no AZT, kā noteikts 49. pantā, piedalās Savienības iniciatīvās par izglītību un profesionālo izglītību, jo īpaši programmā „Erasmus visiem”.

Grozījums Nr.  52

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Savienība nodrošina, ka izglītības iestādes un institūti no AZT var piedalīties ar izglītību saistītās sadarbības Savienības iniciatīvās, tāpat kā dalībvalstu izglītības iestādes un institūti.

3. Savienība nodrošina, ka izglītības un profesionālās izglītības iestādes un institūti no AZT var piedalīties ar izglītību un profesionālās izglītību saistītās sadarbības Savienības iniciatīvās, tāpat kā dalībvalstu izglītības un profesionālās izglītības iestādes un institūti.

Grozījums Nr.  53

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Savienība un AZT uztur dialogu nodarbinātības un sociālās politikas jomā, lai veicinātu ekonomikas un sociālo attīstību AZT un veicinātu pienācīgu darbu AZT un reģionos, kuros tās atrodas. Šāda dialoga mērķis ir arī atbalstīt AZT iestāžu centienus izstrādāt politiku un tiesību aktus šajā jomā.

1. Savienība un AZT uztur dialogu nodarbinātības un sociālās politikas jomā, lai veicinātu ekonomikas un sociālo attīstību AZT, veicinātu pienācīgu darbu un sociālo iekļaušanu videi draudzīgā ekonomikā AZT un reģionos, kuros tās atrodas. Šāda dialoga mērķis ir arī atbalstīt AZT iestāžu centienus izstrādāt politiku un tiesību aktus šajā jomā.

Grozījums Nr.  54

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dialogu galvenokārt veido informācijas un labas prakses apmaiņa attiecībā uz politiku un tiesību aktiem nodarbinātības un sociālās politikas jomā, kas ir savstarpējas intereses joma Savienībai un AZT. Šajā ziņā tādās jomās kā, piemēram, prasmju attīstība, sociālā aizsardzība, sociālais dialogs, vienlīdzīgas iespējas, nediskriminācija un pieejamība personām ar invaliditāti, tiek ņemti vērā darba drošības un veselības aizsardzības un citi darba standarti.

2. Dialogu galvenokārt veido informācijas un labas prakses apmaiņa attiecībā uz politiku un tiesību aktiem nodarbinātības un sociālās politikas jomā, kas ir savstarpējas intereses joma Savienībai un AZT. Jāatbalsta darbvietu radīšana, īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos, veicinot augstus sociālos standartus. Dialogā atbalsta visus novatoriskus pasākumus, ar kuriem aizsargā vidi un darba ņēmēju un iedzīvotāju veselību un kuru mērķis ir dot iespēju darbvietas radīt jomās, kurās aizjūras zemēm un teritorijām ir priekšrocības, piemēram, bioloģiskā daudzveidība, derīgie izrakteņi un jaunas tehnoloģijas, kā arī jomās, kas saistītas ar pieejamības uzlabošanu. Šajā ziņā tādās jomās kā, piemēram, nākotnes prasmju vajadzību prognozēšana, prasmju attīstība, darba tirgus vajadzībām atbilstoša kvalificēta darbaspēka apmācība, sociālā aizsardzība, sociālais dialogs, vienlīdzīgas iespējas, nediskriminācija un pieejamība personām ar invaliditāti, tiek ņemti vērā darba drošības un veselības aizsardzības un citi darba standarti.

Grozījums Nr.  55

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Savienība un AZT sadarbojas, lai apmainītos ar labāko praksi par aktīva darba tirgus politika virzieniem, spēcīgu sociālo dialogu, darba standartiem un sociālo aizsardzību un tādējādi aizstāvētu darba ņēmēju tiesības.

Grozījums Nr.  56

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Savienība un AZT sadarbojas, lai nodrošinātu pareizu drošības un elastīguma līdzsvaru darba tirgū, šajā nolūkā plaši īstenojot elastdrošības principus, un lai novērstu darba tirgus segmentāciju, garantējot gan pienācīgu sociālās aizsardzības segumu cilvēkiem pārejas laikposmā vai tādiem, kam ir pagaidu vai nepilnas slodzes darba līgumi, gan mācību, karjeras attīstības un pilnslodzes darba iespēju pieejamību.

Grozījums Nr.  57

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.d Depopulācija, tostarp intelektuālā darbaspēka emigrācija un gados jaunu personu emigrācija darba meklēšanas nolūkā, rada problēmas daudzām AZT, un tāpēc Savienība un AZT sadarbojas, lai aizsargātu migrējošu darba ņēmēju tiesības darba tirgū.

Grozījums Nr.  58

Lēmuma priekšlikums

33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

33.a pants

 

Darba ņēmēju brīva pārvietošanās

 

1. Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz sabiedrības veselību, sabiedrības drošību un sabiedrisko kārtību, Savienības dalībvalstis nekādā veidā nediskriminē AZT darba ņēmējus attiecībā uz nodarbinātību, darba samaksu un darba apstākļiem.

 

2. AZT iestādes pret dalībvalstu darba ņēmējiem attiecas tikpat labvēlīgi kā pret trešo valstu valstspiederīgajiem un nediskriminē dalībvalstu valstspiederīgos. Tomēr, lai veicinātu vietējo nodarbinātību, AZT var pieņemt noteikumus, kas labvēlīgi vietējiem darba ņēmējiem. Šādā gadījumā AZT iestādes paziņo Komisijai par noteikumiem, ko tās pieņem, lai Komisija par tiem informētu dalībvalstis.

 

3. Šis pants neattiecas uz civildienesta darbvietām.

Pamatojums

Asociācijas lēmumā būtu jāiekļauj noteikumi par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos starp AZT un ES dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  59

Lēmuma priekšlikums

33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

33.a pants

 

Sociālais dialogs un sociālās demokrātijas attīstība

 

Asociācijas kontekstā sociālo dialogu un sociālās demokrātijas attīstību var veicināt ar pasākumiem, starp kuriem ir šādi:

 

– pasākumi, ar ko nodrošina sociālo partneru apmācību;

 

– pasākumi, kas ļauj īstenot komunikāciju, un vides radīšana sociālā dialoga un sociālās demokrātijas veicināšanai un attīstībai;

 

– pasākumi, kas reģionālā un vietējā līmenī ļauj apmainīties ar labāko praksi sociālajā jomā.

Grozījums Nr.  60

Lēmuma priekšlikums

34. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pasākumus, lai uzlabotu sagatavotību un reaģēšanas spējas pret pārrobežu veselības apdraudējumiem, piemēram, infekcijas slimībām, balstoties uz jau esošām struktūrām, un to mērķim būtu jābūt neparedzētiem notikumiem;

(a) pasākumus, lai uzlabotu sagatavotību un reaģēšanas spējas pret pārrobežu veselības apdraudējumiem, piemēram, infekcijas slimībām, balstoties uz jau esošām struktūrām un arodmedicīnu, un to mērķim vajadzētu būt neparedzētiem notikumiem;

Grozījums Nr.  61

Lēmuma priekšlikums

34. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) Savienība un AZT organizē labākās prakses apmaiņu, lai uzlabotu darba vietu efektivitāti. Svarīgi ir nodrošināt, ka profilakses politika attiecas uz visiem darba ņēmējiem un patiešām tiek ievērotas viņu pamattiesības uz veselību;

Grozījums Nr.  62

Lēmuma priekšlikums

34. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) spēju palielināšana, stiprinot sabiedrības veselības tīklus reģionālā līmenī, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp ekspertiem un veicina atbilstošu apmācību;

(b) spēju palielināšana, stiprinot sabiedrības veselības tīklus reģionālā līmenī, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp ekspertiem un veicina atbilstošu apmācību un telemedicīnas ieviešanu;

Grozījums Nr.  63

Lēmuma priekšlikums

34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34.a pants

 

Drošība un veselības aizsardzība darbā

 

Asociācijas kontekstā sadarbības mērķis attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā ir stiprināt AZT spējas novērst arodslimības un ar darbu saistītus negadījumus, īstenojot pasākumus, starp kuriem ir:

 

– pasākumi, kuri mērķis ir veikt pētījumus un pilnveidot kompetenci par drošību un veselības aizsardzību darbā saistībā ar attiecīgajai teritorijai raksturīgajiem riskiem;

 

– atbalsts, lai modernizētu noteikumus par drošību un veselības aizsardzību darbā;

 

– atbalsts pasākumiem, kas veicina ar darbu saistīto risku novēršanu.

Grozījums Nr.  64

Lēmuma priekšlikums

38. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēsturisko vietu un kultūras pieminekļu aizsardzība

Kultūras mantojums un vēsturiskie pieminekļi

Grozījums Nr.  65

Lēmuma priekšlikums

38. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Asociācijas kontekstā sadarbības kultūras mantojuma objektu un vēstures pieminekļu jomā mērķis ir atļaut pieredzes apmaiņas veicināšanu un labāko praksi:

Asociācijas kontekstā sadarbības kultūras mantojuma objektu un vēstures pieminekļu jomā mērķis ir atļaut pieredzes un labākās prakses apmaiņas veicināšanu un ilgtspējīgā veidā izmantot šādu objektu potenciālu:

Pamatojums

Būtu jāuzsver kultūras mantojuma objektu ilgtspējīgas izmantošanas ietekme uz ekonomiku, jo īpaši tūrisma nozarē.

Grozījums Nr.  66

Lēmuma priekšlikums

38. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Sadarbības mērķis var būt arī zināšanu uzlabošana par AZT materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, tā saglabāšana un popularizēšana.

Grozījums Nr.  67

Lēmuma priekšlikums

44.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

44.a pants

 

Sarunas par tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm

 

Savienība, risinot sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar trešo valsti, cenšas paredzēt Savienības precēm piešķirto tarifa preferenču attiecināšanu uz AZT izcelsmes precēm.

Grozījums Nr.  68

Lēmuma priekšlikums

54. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Ja ar trešām valstīm apspriestie tirdzniecības nolīgumi apdraud AZT raksturīgās tradicionālās tirdzniecības nozares, Komisija saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas un ANO noteiktajiem kritērijiem veic iepriekšējus ietekmes novērtējumus par iespējamām sekām. Kad Komisija šos iepriekšējos ietekmes novērtējumus ir pabeigusi, tā pirms attiecīgo starptautisko nolīgumu noslēgšanas nosūta tos Eiropas Parlamentam, Padomei, AZT centrālām un vietējām pārvaldes iestādēm.

Grozījums Nr.  69

Lēmuma priekšlikums

57. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) veicinot tirdzniecības šķēršļu atcelšanu vai ieguldījumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, jo īpaši klimata pārmaiņu mazināšanas jomā, piemēram, ilgtspējīga atjaunojamā enerģija un energoefektīvi ražojumi un pakalpojumi, tostarp, pieņemot politikas pamatnostādnes, kas veicina labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu, un veicinot standartus, kas atbilst vides un ekonomikas vajadzībām un samazina tehniskos šķēršļus tirdzniecībai;

(b) veicinot tirdzniecības šķēršļu atcelšanu vai ieguldījumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, jo īpaši klimata pārmaiņu mazināšanas jomā, piemēram, ilgtspējīga atjaunojamā enerģija un energoefektīvi ražojumi un pakalpojumi, tostarp, pieņemot politikas pamatnostādnes, kas veicina labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu, un veicinot standartus, kas atbilst vides, sociālajām un ekonomikas vajadzībām un samazina tehniskos šķēršļus tirdzniecībai;

Grozījums Nr.  70

Lēmuma priekšlikums

57. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) veicinot preču tirdzniecību, kas veicina sociālos apstākļus un videi draudzīgu praksi, tostarp preces, uz kurām attiecas brīvprātīgas ilgtspējas nodrošināšanas shēmas, piemēram, godīgas un ētiskas tirdzniecības shēmas, ekomarķējums un sertifikācijas shēmas ar dabas resursiem saistītiem produktiem;

(c) veicinot preču tirdzniecību, kas veicina sociālos apstākļus un videi draudzīgu praksi, tostarp preces, uz kurām attiecas brīvprātīgas ilgtspējas nodrošināšanas shēmas, piemēram, godīgas un ētiskas tirdzniecības shēmas, ekomarķējums, sociālais marķējums un sertifikācijas shēmas ar dabas resursiem saistītiem produktiem;

Grozījums Nr.  71

Lēmuma priekšlikums

62. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Asociācijas kontekstā sadarbība patērētāju aizsardzības politikas patērētāju veselības aizsardzības un tirdzniecības jomā var ietvert tiesību aktu un noteikumu sagatavošanu patērētāju aizsardzības politikas un patērētāju veselības aizsardzības jomā, lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības šķēršļiem.

Asociācijas kontekstā sadarbība patērētāju aizsardzības politikas patērētāju veselības aizsardzības un tirdzniecības jomā var ietvert iespēju uz laiku atzīt aizjūras zemēs un teritorijās pieņemtos noteikumus un procedūras, kā arī ietvert tiesību aktu un noteikumu sagatavošanu patērētāju aizsardzības politikas un patērētāju veselības aizsardzības jomā, lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības šķēršļiem.

Grozījums Nr.  72

Lēmuma priekšlikums

68. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) AZT spēju stiprināšanu, lai definētu un īstenotu politiku, kas vajadzīga preču un pakalpojumu tirdzniecības attīstībai;

(a) AZT spēju stiprināšanu, lai definētu un īstenotu politiku, kas vajadzīga preču un pakalpojumu tirdzniecības attīstībai, jo īpaši izmantojot jaunās informācijas un sakaru tehnoloģijas;

Grozījums Nr.  73

Lēmuma priekšlikums

68. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) AZT centienu veicināšanu attiecībā uz piemērotu tiesisko, regulatīvo un institucionālo sistēmu, kā arī vajadzīgo administratīvo procedūru, ieviešanu;

(b) AZT centienu veicināšanu attiecībā uz piemērotu tiesisko, regulatīvo un institucionālo sistēmu, kā arī vajadzīgo administratīvo procedūru, ieviešanu, jo īpaši lai palīdzētu uzlabot sociālos standartus un radītu izaugsmei labvēlīgu sociālo vidi;

Grozījums Nr.  74

Lēmuma priekšlikums

68. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) tādu tirgus un ražojumu attīstības, tostarp produktu kvalitātes uzlabošanas veicināšanu;

(d) tirgus un produktu attīstības un dažādošanas veicināšanu, tostarp produktu kvalitātes uzlabošanu;

Grozījums Nr.  75

Lēmuma priekšlikums

68. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) cilvēkresursu un profesionālo prasmju attīstības sekmēšanu, kas attiecas uz tirdzniecību ar precēm un pakalpojumiem;

(e) cilvēkresursu un profesionālo prasmju attīstības sekmēšanu, piedāvājot attiecīgus mācību kursus, kas attiecas uz tirdzniecību ar precēm un pakalpojumiem;

Grozījums Nr.  76

Lēmuma priekšlikums

68. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) uzņēmējdarbības starpnieku spēju pilnveidošanu sniegt AZT uzņēmumiem pakalpojumus, kas attiecas uz to eksporta darbību, piemēram, tirgus izpēti;

(f) uzņēmējdarbības starpnieku spēju pilnveidošanu sniegt AZT uzņēmumiem pakalpojumus, kas attiecas uz to eksporta darbību, piemēram, tirgus izpēti, efektīvāk izmantojot jaunās tehnoloģijas;

Grozījums Nr.  77

Lēmuma priekšlikums

79. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Savienība atbalsta AZT centienus izstrādāt ticamus statistikas datus par šīm jomām.

2. Savienība atbalsta AZT centienus izstrādāt ticamus statistikas datus par šīm jomām. Tā arī atbalsta AZT centienus uzlabot to makroekonomisko rādītāju salīdzināmību, tostarp izmantojot pirktspējas paritātes aprēķināšanu.

Grozījums Nr.  78

Lēmuma priekšlikums

80. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pēc AZT iniciatīvas pētījumus vai tehniskās palīdzības pasākumus var finansēt saistībā ar plānošanas dokumentos ietverto darbību īstenošanu. Komisija var pieņemt lēmumu finansēt šādu darbību vai nu no plānojamā atbalsta vai no tehniskās sadarbības pasākumiem paredzētā finansējuma.

2. Pēc AZT iniciatīvas pētījumus vai tehniskās palīdzības pasākumus var finansēt saistībā ar šo lēmumu paredzēto darbību īstenošanu. Komisija var pieņemt lēmumu finansēt šādu darbību vai nu no plānojamā atbalsta vai no tehniskās sadarbības pasākumiem paredzētā finansējuma.

Grozījums Nr.  79

Lēmuma priekšlikums

80. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija vismaz reizi gadā, vēlams saistībā ar ES un AZT forumu, organizē teritoriālo un deleģēto kredītrīkotāju tehnisku tikšanos ar mērķi uzlabot izveidojušos tehnisko dialogu un pilnveidot līdzekļu plānošanu un izmantošanu.

Grozījums Nr.  80

Lēmuma priekšlikums

82. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija nodrošina to, ka plānošanas noteikumos ir ņemti vērā AZT ierobežotie cilvēkresursi un administratīvie resursi, kā arī AZT institucionālās saites ar dalībvalstīm, ar kurām AZR ir saistītas.

Grozījums Nr.  81

Lēmuma priekšlikums

82. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. AZT iestādes un Komisija ir kopīgi atbildīgas par plānošanas dokumenta apstiprināšanu.

5. AZT iestādes un Komisija ir kopīgi atbildīgas par plānošanas dokumenta apstiprināšanu. Šajā nolūkā AZT, attiecīgā dalībvalsts un Komisija apmainās viedokļiem par plānošanas dokumentu. Kā daļu no viedokļu apmaiņas procesa organizē teritoriālo kredītrīkotāju un visu ar plānošanu saistīto Komisijas, biroju un delegāciju pārstāvju tehniskas tikšanās, ja iespējams, kā AZT un ES foruma turpinājumu.

Grozījums Nr.  82

Lēmuma priekšlikums

83. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija īsteno AZT 11. EAF līdzekļus jebkurā no veidiem, kas noteikti 11. EAF Finanšu regulā, un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā lēmumā un šā lēmuma īstenošanas pasākumos. Šajā nolūkā tā noslēdz finansēšanas nolīgumus ar attiecīgajām AZT iestādēm.

1. Komisija īsteno AZT 11. EAF līdzekļus jebkurā no veidiem, kas noteikti 11. EAF Finanšu regulā, un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā lēmumā un šā lēmuma īstenošanas pasākumos. Šajā nolūkā tā noslēdz finansēšanas nolīgumus ar attiecīgajām AZT iestādēm un organizē teritoriālo kredītrīkotāju un visu plānošanas īstenošanā iesaistīto Komisijas, biroju un delegāciju pārstāvju tehniskas tikšanās, ja iespējams, kā AZT un ES foruma turpinājumu.

Grozījums Nr.  83

Lēmuma priekšlikums

84. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Komisija informē Komiteju par plānošanas dokumentu kontroli, vērtēšanu un revīziju.

8. Komisija vienlaikus informē Komiteju un Eiropas Parlamentu par plānošanas dokumentu kontroli, vērtēšanu un revīziju.

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir jāinformē par Eiropas Komisijas pieņemtajiem lēmumiem.

Grozījums Nr.  84

Lēmuma priekšlikums

88. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. AZT ir arī tiesības uz atbalstu saskaņā ar Savienības programmām sadarbībai ar citām valstīm, īpaši jaunattīstības valstīm, saskaņā ar šo programmu noteikumiem, mērķiem un pasākumiem.

2. AZT arī saņem atbalstu saskaņā ar Savienības programmām sadarbībai ar citām valstīm atbilstoši šo programmu noteikumiem, mērķiem un pasākumiem.

Grozījums Nr.  85

Lēmuma priekšlikums

88. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Lai nodrošinātu AZT efektīvu un lietderīgu dalību dažādās horizontālajās Savienības programmās, Komisija īsteno patiesu AZT stratēģiju, katrā savā ģenerāldirektorātā izveidojot AZT referenta amatu. Šie AZT referenti piedalās ikgadējo darba programmu izstrādē katrai programmai, īpaši izmantojot starpdienestu apspriedes, lai nodrošinātu, ka AZT vajadzības un īpatnības tiek pietiekami ņemtas vērā. Turklāt Komisija iespējami drīz AZT paziņo, ka publicēts aicinājums iesniegt priekšlikumus publicēšanu saistībā ar dažādām horizontālām programmām.

Grozījums Nr.  86

Lēmuma priekšlikums

89. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus, ar ko papildina šā lēmuma noteikumus, 12 mēnešu laikā pēc tā stāšanās spēkā, un ar ko groza VI pielikuma papildinājumus, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību un izmaiņas tiesību aktos muitas jomā, saskaņā ar 90. pantā noteikto procedūru.

1. Komisija jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus, ar ko papildina šā lēmuma noteikumus, sešu mēnešu laikā pēc tā stāšanās spēkā, un ar ko groza VI pielikuma papildinājumus, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību un izmaiņas tiesību aktos muitas jomā, saskaņā ar 90. pantā noteikto procedūru.

Grozījums Nr.  87

Lēmuma priekšlikums

90. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Padome jebkurā laikā var atsaukt 89. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidzas lēmumā norādītās tiesības pieņemt deleģētos aktus. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Padome jebkurā laikā var atsaukt 89. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidzas lēmumā norādītās tiesības pieņemt deleģētos aktus. Tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

Ja Padome ir sākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai pilnvaru deleģēšanu atsaukt, tā laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informē Eiropas Parlamentu un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī iespējamos atsaukšanas iemeslus.

Pamatojums

Lai gan šajā gadījumā, kad runa ir par Padomes lēmumu, Parlamentam nav līdzlemšanas tiesību, tam ir tiesības tikt informētam par Komisijas deleģēto aktu pieņemšanu, par Padomes izteiktajiem iebildumiem saistībā ar šādiem aktiem un par jebkuru Padomes lēmumu atsaukt deleģētās pilnvaras.

Grozījums Nr.  88

Lēmuma priekšlikums

90. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo Padomei.

4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Lai gan šajā gadījumā, kad runa ir par Padomes lēmumu, Parlamentam nav līdzlemšanas tiesību, tam ir tiesības tikt informētam par Komisijas deleģēto aktu pieņemšanu, par Padomes izteiktajiem iebildumiem saistībā ar šādiem aktiem un par jebkuru Padomes lēmumu atsaukt deleģētās pilnvaras.

Grozījums Nr.  89

Lēmuma priekšlikums

90. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja Padome plāno izteikt iebildumus, tā pietiekamu laiku pirms galīgā lēmuma pieņemšanas informē Eiropas Parlamentu, norādot deleģēto aktu, pret kuru tā plāno iebilst, un iespējamos iebilšanas iemeslus.

Pamatojums

Lai gan šajā gadījumā, kad runa ir par Padomes lēmumu, Parlamentam nav līdzlemšanas tiesību, tam ir tiesības tikt informētam par Komisijas deleģēto aktu pieņemšanu, par Padomes izteiktajiem iebildumiem saistībā ar šādiem aktiem un par jebkuru Padomes lēmumu atsaukt deleģētās pilnvaras.

Grozījums Nr.  90

Lēmuma priekšlikums

90.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

90.a pants

 

Steidzamības procedūra

 

1. Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam. Paziņojot deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta steidzamības procedūras izmantošanas iemeslus.

 

2. Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 90. panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

Grozījums Nr.  91

Lēmuma priekšlikums

91. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Padome saskaņā ar Līgumu pieņem lēmumu par visiem vajadzīgajiem šā lēmuma pielāgojumiem, ja:

Padome saskaņā ar Līgumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu pieņem lēmumu par visiem vajadzīgajiem šā lēmuma pielāgojumiem, ja:

Pamatojums

Kā noteikts LESD 203. pantā, ir jāapspriežas ar Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr.  92

Lēmuma priekšlikums

I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IZOLĒTO AZT SARAKSTS

IZOLĒTO AZT SARAKSTS

– Folklenda salas

– Folklenda salas

– Svētās Helēnas sala, Debesbraukšanas sala, Tristana da Kuņjas salas

– Svētās Helēnas sala, Debesbraukšanas sala, Tristana da Kuņjas salas

– Senpjēra un Mikelona

– Senpjēra un Mikelona

 

– Volisa un Futuna

Grozījums Nr.  93

Lēmuma priekšlikums

II pielikums – 1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šā lēmuma nolūkiem kopējo ES finansiālo palīdzību [343,4 miljonu] euro apjomā saskaņā ar 11. EAF, kā noteikts Iekšējā nolīgumā, ar ko izveido 11. EAF, septiņu gadu laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim sadala šādi:

1. Šā lēmuma nolūkiem kopējo ES finansiālo palīdzību [360,57 miljonu] euro apjomā saskaņā ar 11. EAF, kā noteikts Iekšējā nolīgumā, ar ko izveido 11. EAF, septiņu gadu laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim sadala šādi:

(a) [330,4 miljonus] euro – atbalstam saskaņā ar programmām ilgtermiņa attīstībai, humānai palīdzībai, ārkārtas palīdzībai, palīdzībai bēgļiem un papildu atbalstam eksporta ieņēmumu svārstību gadījumā, kā arī atbalstam reģionālai sadarbībai un integrācijai;

(a) [345,57 miljonus] euro – atbalstam saskaņā ar programmām ilgtermiņa attīstībai, humānai palīdzībai, ārkārtas palīdzībai, palīdzībai bēgļiem un papildu atbalstam eksporta ieņēmumu svārstību gadījumā, kā arī atbalstam reģionālai sadarbībai un integrācijai;

(b) [5 miljonus] euro – procentu subsīdiju un tehniskās palīdzības finansējumam IV pielikumā minētā AZT ieguldījumu mehānisma ietvaros;

(b) [5 miljonus] euro – procentu subsīdiju un tehniskās palīdzības finansējumam IV pielikumā minētā AZT ieguldījumu mehānisma ietvaros;

(c) [8 miljonus] euro – pētījumiem vai tehniskās palīdzības pasākumiem saskaņā ar šā lēmuma 79. pantu, kā arī vispārējam lēmuma izvērtējumam, kas jāveic ne vēlāk kā četrus gadus pirms lēmuma darbības termiņa beigām.

(c) [10 miljonus] euro – pētījumiem vai tehniskās palīdzības pasākumiem saskaņā ar šā lēmuma 79. pantu, kā arī vispārējam lēmuma izvērtējumam, kas jāveic ne vēlāk kā četrus gadus pirms lēmuma darbības termiņa beigām.

Pamatojums

Saskaņā ar Parlamenta mandātu attiecībā uz finanšu shēmu ir pieprasīts par 5 % palielināt kopējo EAF finansējumu. Referents ierosina papildus piešķirt 2 miljonus euro tehniskai palīdzībai, ņemot vērā vairākus ziņojumā iekļautos pārvaldības priekšlikumus.

Grozījums Nr.  94

Lēmuma priekšlikums

II pielikums – 3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Summu [330,4 miljonu] euro apmērā, kas minēta 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, piešķir, pamatojoties uz AZT vajadzībām un sniegumu saskaņā ar šādiem kritērijiem.

Summu [345,57 miljonu] euro apmērā, kas minēta 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, piešķir, pamatojoties uz AZT vajadzībām un sniegumu saskaņā ar šādiem kritērijiem.

Grozījums Nr.  95

Lēmuma priekšlikums

II pielikums – 3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Summu [105 miljonu] euro apmērā piešķir, lai atbalstītu reģionālo sadarbību un integrāciju saskaņā ar šā lēmuma 7. pantu, jo īpaši attiecībā uz 5. pantā minētajām abpusējo interešu prioritātēm un jomām un apspriežoties 13. pantā minētajās ES un AZT partnerības struktūrās. Tas notiek, īstenojot koordināciju ar citiem Savienības finanšu instrumentiem un sadarbojoties starp AZT un Līguma 349. pantā minētajiem tālākajiem reģioniem.

Summu [120,17 miljonu] euro apmērā piešķir, lai atbalstītu reģionālo sadarbību un integrāciju saskaņā ar šā lēmuma 7. pantu, jo īpaši attiecībā uz 5. pantā minētajām abpusējo interešu prioritātēm un jomām un apspriežoties 13. pantā minētajās ES un AZT partnerības struktūrās. Tas notiek, īstenojot koordināciju ar citiem Savienības finanšu instrumentiem un sadarbojoties starp AZT un Līguma 349. pantā minētajiem tālākajiem reģioniem.

Pamatojums

Referents vēlētos, ka šis finansējums tiek palielināts atbilstoši reģionālajam finansējumam, kas 2014.–2020. gadam jau ir pārskatīts, to palielinot.

Grozījums Nr.  96

Lēmuma priekšlikums

VI pielikums – 3. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) akvakultūras izstrādājumus, ja zivis, vēžveidīgie un mīkstmieši tajā dzimuši un audzēti;

(g) akvakultūras produktus, ja zivis, vēžveidīgie un mīkstmieši tajā audzēti;

Pamatojums

Ņemot vērā AZT akvakultūras nozares īpatnības, ir svarīgi dot iespēju iegūt t. s. izcelsmes produktus, izmantojot mazuļus un ikrus no trešām valstīm. Šī nozare jau sāk attīstīties AZT un ir lielā mērā atkarīga no ārējām piegādēm. Turklāt, ņemot vērā grūti paredzamos klimata apstākļus, kas bieži vien nelabvēlīgi ietekmē šīs ražošanas teritorijas, šāda iespēja ir vajadzīga, lai nodrošinātu nozares stabilitāti un ilgtspējību.

Grozījums Nr.  97

Lēmuma priekšlikums

VI pielikums – 10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem pasākumus, ar kuriem piešķir 1. punktā minēto kumulāciju. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 90. pantu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem piešķir 1. punktā minēto kumulāciju.

Grozījums Nr.  98

Lēmuma priekšlikums

VI pielikums – 16. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Atkāpes aizjūras zemēm un teritorijām attiecībā uz zivsaimniecības produktiem piešķir, ņemot vērā 2500 tonnu gada kvotu zivsaimniecības produktiem ar KN kodu 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 un 160510.

 

Pieteikumus šādu atkāpju piešķiršanai AZT vai dalībvalsts, ņemot vērā iepriekš minēto kvotu, iesniedz komitejai, kas tās piešķir automātiski un pieņem lēmumu par piemērošanu.

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka atkāpju piemērošana ir ierobežota (atkarībā no tarifa pozīcijas un daudzuma), šī norma nevar destabilizēt Eiropas tirgu.

Šajā sarakstā ir norādīti produkti, kam paredzētas automātiskas atkāpes: saldēta mencas fileja, kaltēta sālīta menca (nekūpināta), nekaltēta un nekūpināta sālītā menca, paltusa fileja, jūras bute, jūras zeltplekste, krabji, saldēta ķemmes gliemenes gaļa.

Grozījums Nr.  99

Lēmuma priekšlikums

VI pielikums – 16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem pasākumus, ar kuriem piešķir 1. punktā minēto pagaidu atkāpi. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

8. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 90. pantu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem piešķir 1. punktā minēto pagaidu atkāpi.

Grozījums Nr.  100

Lēmuma priekšlikums

VI pielikums – 63. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem pasākumus, ar kuriem piešķir 1. punktā minēto pagaidu atkāpi. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 64. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 90. pantu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem piešķir 1. punktā minēto pagaidu atkāpi.

Grozījums Nr.  101

Lēmuma priekšlikums

VI pielikums – 64. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komitejas procedūras

svītrots

1. Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota saskaņā ar 247.a pantu Regulā (EEK) Nr. 2913/92.

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011.

 

Grozījums Nr.  102

Lēmuma priekšlikums

VII pielikums – 2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija var uz laiku atcelt šajā lēmumā paredzēto preferenciālo režīmu attiecībā uz visiem vai konkrētiem saņēmējvalsts izcelsmes izstrādājumiem, ja tā uzskata, ka pastāv pietiekami pierādījumi, ka pagaidu atcelšana būtu pamatota šā pielikuma 1. panta 1. un 2. punktā minēto iemeslu dēļ, ar noteikumu, ka iepriekš tā:

1. Komisija, pieņemot deleģētus aktus saskaņā ar 90. pantu, var uz laiku atcelt šajā lēmumā paredzēto preferenciālo režīmu attiecībā uz visiem vai konkrētiem saņēmējvalsts izcelsmes izstrādājumiem, ja tā uzskata, ka pastāv pietiekami pierādījumi, ka pagaidu atcelšana būtu pamatota šā pielikuma 1. panta 1. un 2. punktā minēto iemeslu dēļ, ar noteikumu, ka iepriekš tā:

(a) ir apspriedusies ar VIII pielikuma 10. pantā minēto komiteju saskaņā ar 3. panta 2. punktā minēto procedūru;

 

(b) ir aicinājusi dalībvalstis veikt vajadzīgos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses un/vai nodrošinātu, ka saņēmējvalsts ievēro savas saistības; un

(a) ir aicinājusi dalībvalstis veikt vajadzīgos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses un/vai nodrošinātu, ka saņēmējvalsts ievēro savas saistības; un

(c) ir publicējusi paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ka pastāv pamats šaubām par preferenciālā režīma piemērošanu un/vai par to, ka saņēmējvalsts izpilda savas saistības, kas var likt apšaubīt tās tiesības turpināt gūt labumu no šā lēmuma sniegtajām priekšrocībām.

(b) ir publicējusi paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ka pastāv pamats šaubām par preferenciālā režīma piemērošanu un/vai par to, ka saņēmējvalsts izpilda savas saistības, kas var likt apšaubīt tās tiesības turpināt gūt labumu no šā lēmuma sniegtajām priekšrocībām.

Komisija informē attiecīgo AZT par jebkuru saskaņā ar šo punktu pieņemto lēmumu, pirms tas stājas spēkā. Komisija par to paziņo arī VIII pielikuma 10. pantā minētajai komitejai.

Komisija informē attiecīgo AZT par jebkuru saskaņā ar šo punktu pieņemto lēmumu, pirms tas stājas spēkā.

Grozījums Nr.  103

Lēmuma priekšlikums

VII pielikums – 2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pagaidu atcelšanas ilgums nepārsniedz sešus mēnešus. Šā termiņa beigās Komisija pieņem lēmumu par to, vai pagaidu atcelšanu izbeigt, iepriekš informējot VIII pielikuma 10. pantā minēto komiteju, vai pagarināt pagaidu atcelšanas ilgumu saskaņā ar šā panta 1. punktā minēto procedūru.

2. Pagaidu atcelšanas ilgums nepārsniedz sešus mēnešus. Šā termiņa beigās Komisija pieņem lēmumu par to, vai pagaidu atcelšanu izbeigt vai pagarināt pagaidu atcelšanas ilgumu saskaņā ar šā panta 1. punktā minēto procedūru.

Grozījums Nr.  104

Lēmuma priekšlikums

VII pielikums – 3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komitejas procedūra

svītrots

1. Lai īstenotu 2. pantu, Komisijai palīdz VIII pielikuma 10. pantā minētā komiteja.

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011.

 

Grozījums Nr.  105

Lēmuma priekšlikums

VIII pielikums – 5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Iepriekšējas uzraudzības pasākumus Komisija pieņem saskaņā ar šā pielikuma 6. pantā minēto konsultēšanās procedūru.

2. Iepriekšējas uzraudzības pasākumus Komisija pieņem saskaņā ar šā pielikuma 6. pantā minēto procedūru.

Grozījums Nr.  106

Lēmuma priekšlikums

VIII pielikums – 6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos, kas saistīti ar Savienības ražotāju ekonomiskā un/vai finanšu stāvokļa pasliktināšanos, ko būtu sarežģīti uzlabot, var noteikt pagaidu pasākumus. Pagaidu pasākumus nepiemēro ilgāk par 200 dienām. Pagaidu pasākumus Komisija pieņem saskaņā ar šā pielikuma 10. pantā minēto konsultēšanās procedūru. Nenovēršamu, steidzamu iemeslu gadījumos Komisija pieņem tūlītēji piemērojamus pagaidu aizsardzības pasākumus saskaņā ar šā pielikuma 10. pantā minēto procedūru.

1. Pienācīgi pamatotos steidzamos gadījumos, kas saistīti ar Savienības ražotāju ekonomiskā un/vai finanšu stāvokļa pasliktināšanos, ko būtu sarežģīti uzlabot, var noteikt pagaidu pasākumus. Pagaidu pasākumus nepiemēro ilgāk par 200 dienām. Pagaidu pasākumus Komisija pieņem ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 90. pantu. Nenovēršamu, steidzamu iemeslu gadījumos Komisija ar deleģētiem aktiem pieņem tūlītēji piemērojamus pagaidu aizsardzības pasākumus saskaņā ar 90.a pantu.

Grozījums Nr.  107

Lēmuma priekšlikums

VIII pielikums – 7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka nav izpildīti šā pielikuma 2. pantā izklāstītie nosacījumi, Komisija pieņem lēmumu par izmeklēšanas un procedūras izbeigšanu saskaņā ar šā pielikuma 4. pantā minēto pārbaudes procedūru. Komisija, pienācīgi ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzību šā pielikuma 9. panta nozīmē, publicē ziņojumu, kurā sniedz konstatējumus un pamatotus secinājumus, kas izdarīti par visiem attiecīgajiem faktiskajiem un juridiskajiem jautājumiem.

1. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka nav izpildīti šā pielikuma 2. pantā izklāstītie nosacījumi, Komisija pieņem lēmumu par izmeklēšanas izbeigšanu. Komisija, pienācīgi ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzību šā pielikuma 9. panta nozīmē, publicē ziņojumu, kurā sniedz konstatējumus un pamatotus secinājumus, kas izdarīti par visiem attiecīgajiem faktiskajiem un juridiskajiem jautājumiem.

Grozījums Nr.  108

Lēmuma priekšlikums

VIII pielikums – 7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka ir izpildīti šā pielikuma 2. pantā izklāstītie nosacījumi, Komisija saskaņā ar 4. pantā minēto pārbaudes procedūru pieņem lēmumu, ar kuru nosaka galīgos aizsardzības pasākumus. Komisija, pienācīgi ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzību šā pielikuma 9. panta nozīmē, publicē ziņojumu ziņojumu ar to būtisko faktu un apsvērumu kopsavilkumu, kuri attiecas uz aizsardzības pasākumu noteikšanu, un nekavējoties informē AZT iestādes par lēmumu veikt vajadzīgos aizsardzības pasākumus.

2. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka ir izpildīti šā pielikuma 2. pantā izklāstītie nosacījumi, Komisija ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 90. pantu pieņem lēmumu, ar kuru nosaka galīgos aizsardzības pasākumus. Komisija, pienācīgi ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzību šā pielikuma 9. panta nozīmē, publicē ziņojumu ar to būtisko faktu un apsvērumu kopsavilkumu, kuri attiecas uz aizsardzības pasākumu noteikšanu, un nekavējoties informē AZT iestādes par lēmumu veikt vajadzīgos aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr.  109

Lēmuma priekšlikums

VIII pielikums – 10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komitejas procedūra

svītrots

1. Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar 4. panta 1. punktu Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā (EK) Nr. 260/2009 par kopējiem importa noteikumiem. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 4. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011.

 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 5. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011.

 

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 8. pantu Regulā (ES) Nr. 182/2011 saistībā ar tās 4. pantu.

 

  PASKAIDROJUMS  

Aizjūras zemēm un teritorijām (AZT) ir nozīmīga loma kā Eiropas priekšposteņiem, kas sekmē Eiropas standartu un vērtību izplatīšanu. Tās var palīdzēt ES pasaules mērogā uzņemties to lomu, pēc kuras tā tiecas. Atrodoties Indijas okeānā, Karību jūrā, Atlantijas okeānā vai Klusajā okeānā, AZT tieši saskaras ar tām pašām jaunajām problēmām, ar kurām saskaras Eiropa, tostarp, tirdzniecības globalizāciju, jauniem apdraudējumiem vides jomā, klimata pārmaiņu radīto risku. Tātad tām ir vajadzīga ilgtspējīga attīstība. Dabas radīto priekšrocību un rīcības iespēju dēļ AZT var kļūt par Eiropas Savienības stratēģiju būtisku elementu un var palīdzēt rast inovatīvas pieejas starptautiskās sarunās.

Pašreizējais lēmums par aizjūras asociāciju (LAA), kas pieņemts 2001. gadā, vieno AZT ar ES un rada juridisko pamatu AZT sociālās un ekonomiskās attīstības vecināšanai un to ekonomiskajām attiecībām ar ES. Minētais lēmums zaudēs spēku 2013. gada 31. decembrī.

LAA pārskatīšana 2014.–2020. gada laikposmam sākās 2008. gada ar zaļās grāmatas „Eiropas Savienības un AZT attiecības nākotnē” publisku apspriešanu. Tam sekoja Komisijas 2009. gada paziņojums „Elementi jaunai partnerībai starp ES un aizjūras zemēm un teritorijām (AZT)”, bet 2001. gada 28. februārī Numeā dalībvalstis un AZT parakstīja kopējas nostājas dokumentu saistībā ar 9. ikgadējo ES un AZT forumu.

AZT ir ļoti svarīgi turpināt šādas asociācijas attiecības. Tādēļ referents ļoti atzinīgi vērtē priekšlikumu jaunam lēmumam par AZT asociāciju ar ES, ko 2012. gada 16. jūlijā pieņēma komisāru kolēģija, un vēlas pateikties Komisijai par ļoti kvalitatīvi padarīto darbu šajā sakarā.

LAA priekšlikums, kas iesniegts dalībvalstīm, ļoti rūpīgi atspoguļo Komisijas 2008. gada zaļajā grāmatā un 2009. gada paziņojumā paustās nostājas. Atjauninātajā priekšlikumā visumā sniegtas atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas formulēti 2011. gada februāra kopējas nostājas dokumentā. Referents tomēr gribētu labprāt uzsvērt dažus būtiskus punktus, lai nodrošinātu, ka jaunais dokuments ir nepārprotami vērsts uz nākotni.

Asociācijas vispārējie noteikumi un sadarbības mērķi

LAA jaunie mērķi atbilst AZT attīstības prioritātēm un konkrētajām problēmām, ko Eiropas Komisija iezīmēja 2009. gada paziņojumā:

1. AZT konkurētspējas veicināšana,

2. to pielāgošanās spēju uzlabošana,

3. neaizsargātības mazināšana,

4. ciešāka sadarbība ar citiem partneriem.

Referents tomēr vērš Komisijas uzmanību uz pirmo konkurētspējai veltīto mērķi. LAA priekšlikumā faktiski ļoti maz teikts par to, kā sasniegt šo mērķi. Referents ierosina vispirms noteikt pasākumus dažu konkrētu konkurētspējas šķēršļu novēršanai, lai būtu iespējams pilnībā izmantot AZT piešķirtās tirdzniecības preferences. Tā kā AZT konkurētspējas pamatā nevar būt mazākas izmaksas, problēmas, ar kurām tās saskaras, var palīdzēt atrisināt tikai inovācijas un uzņēmības gars. ES varētu sekmēt to inovācijas stratēģiju izveidi, atbalstot specializētus tirgus, kā arī ražojumus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību un uzlabojot konkrētu AZT ražojumu atpazīstamību ar reklāmas un marķējuma palīdzību.

Turklāt sadarbību ilgtspējīgas attīstības jomā varētu papildināt ar konkurētspējas jomu, kā arī piesaistīt Kopienas inovācijas, pētniecības un uzņēmējdarbības programmas. Tātad LAA priekšlikuma otrajā daļā varētu ietvert nosacījumus, kas paredz AZT plašāku dalību šajās programmās, vietējo informatīvo kontaktpunktu izveidi un tīklu, piemēram, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network, EEN) atvieglotu pieejamību AZT.

Sadarbības jomas

Sadarbības jomas galvenokārt atbilst galvenajiem mērķiem, kas formulēti LAA priekšlikuma 2. pantā.

Referents ierosina šajā nodaļā lielāku uzmanību piešķirt tūrismam, lauksaimniecībai un transportam.

Tirdzniecības jautājumi

ES tirdzniecības politika pakāpeniski vājinājusi AZT tarifa preferences, kas nozīmē, ka šīs teritorijas ir pakļautas tiešai konkurencei ar trešām valstīm, kurām ir zemākas ražošanas izmaksas. Viens no ES un AZT attiecību svarīgiem uzdevumiem būs pārskatīt ES diferencēto stratēģiju par labu AZT, lai uzlabotu to konkurētspēju.

Tas jo īpaši attiecas uz izcelsmes noteikumiem, kuri, šķiet, ir pārāk stingri AZT mikroekonomikai. Ņemot vērā AZT saimniecisko izolētību, lēmumā par aizjūras asociāciju varētu paredzēt elastīgāku pieeju, kas veicinātu attiecīgo ekonomikas nozaru, jo īpaši zvejniecības, dinamiskāku attīstību. Šī tradicionālā nozare veido minēto teritoriju identitāti un sekmē citu nozaru, piemēram, tūrisma, dinamisku attīstību. Tādēļ LAA ir ļoti svarīgi paredzēt atkāpes no izcelsmes noteikumiem, kuras piešķir, pamatojoties uz Eiropadomes lēmumu, kas pieļauj vēlāk tās piešķirt automātiski atkarībā no gada kvotas ierobežojumiem un konkrētiem produktiem.

Vienkāršota plānošana

Vienkāršotām procedūrām ir būtiska nozīme, lai panāktu 11. Eiropas Attīstības fonda (EAF) efektīvu izmantošanu.

Referents atkārtoti ierosina izveidot vienkāršotu un elastīgāku finanšu instrumentu, jo īpaši ņemot vērā dažu AZT ierobežotās administratīvās un budžeta iespējas. Iestāžu sakari starp AZT un to dalībvalstīm, kurām tās piesaistītas, kā arī stingru publiskās pārvaldības noteikumu pastāvēšana nodrošina AZT „garantētu” EAF izmantošanu.

LAA būtu lietderīgi arī uzsvērt nepieciešamību vienkāršot procedūras, lai atvieglotu 11. EAF izmantošanu, kā arī LAA īstenošanas regulas nosacījumos jāparedz šie vienkāršotie noteikumi.

Visbeidzot, tāpat kā vadošo iestāžu tikšanās Briselē saistībā ar struktūrfondiem, būtu jāinstitucionalizē teritoriālo un deleģēto kredītrīkotāju tehniska tikšanās ar Komisiju reizi gadā vai reizi divos gados, lai pilnveidotu fondu plānošanu un izmantošanu un uzlabotu dialogu.

Reģionālā sadarbība un plānošana

Būtiska nozīme ir reģionālai sadarbība, kas ir nākotnes asociācijas sistēmas ceturtais mērķis. Tātad ir jāatvieglo tās īstenošanu, vienkāršojot 11. EAF procedūras.

Attiecībā uz sadarbību ar īpaši nomaļiem reģioniem un AZT kaimiņvalstīm, kas ir gan ĀKK valstis, gan citas valstis, likumdošanas priekšlikumā ir paredzēts, ka „Savienība uzlabo koordināciju un sinerģijas starp sadarbības programmām, ko atbalsta ar dažādiem ES finanšu instrumentiem” (7. pants). Tādēļ vajadzētu panākt ĀKK valstu, AZT un īpaši nomaļo reģionu kopīgo projektu plānošanu.

Tādējādi AZT, īpaši nomaļo reģionu, ĀKK valstu un citu valstu kopīgos projektus būs iespējams konkretizēt, ja tiks atvieglots dialogs starp plānošanas dalībniekiem un ja atsevišķu palīdzības instrumentu plānošanas procedūras būs saderīgas.

Referents šeit vēlreiz atkārto Parlamenta pausto prasību iekļaut budžetā EAF un aicina Eiropas Komisiju sagatavot strukturētu darba programmu, lai sasniegtu šo mērķi saistībā ar finanšu shēmu nākamajam plānošanas periodam, jo īpaši ņemot vērā AZT, īpaši nomaļo reģionu un ĀKK valstu sadarbības iespējamību.

Atbilstība dalībai horizontālajās programmās

Pēc asociācijas lēmuma pārskatīšanas 2007. gadā AZT kopš 2007. gada 1. janvāra teorētiski ir pieejamas Eiropas „horizontālās” nozaru programmas. Šīs programmas, kas aptver izglītību, vidi un pētniecību un izstrādi, ir svarīgs AZT attīstības faktors, kas turklāt veicina ES atpazīstamību šajās teritorijās. Referents ļoti atzinīgi vērtē LAA priekšlikuma 76. un 88. pantu, kuros formulēti vispārēji noteikumi attiecībā uz AZT atbilstību visām programmām, ko finansē no Savienības budžeta.

ES tomēr vajadzētu sniegt lielāku palīdzību AZT, lai uzlabotu to latentās un esošās spējas, kas dotu tām iespēju reaģēt uz Eiropas Komisijas aicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Ja Komisijā būtu par resursiem atbildīgs darbinieks, kas kārto jautājumus saistībā ar AZT dalību Eiropas programmās, atvieglotu to iesaistīšanos tajās, jo tas, piemēram, ļautu precīzāk ņemt vērā šo teritoriju īpatnības, izstrādājot procedūras, un pareizāk sniegt tām informāciju.

Savienības vai Eiropas Komisijas pārstāvji AZT ģeogrāfiskajās teritorijās uzlabotu arī horizontālo programmu pieejamību AZT.

Referent arī ierosina izstrādāt rīcības plānu, kas līdztekus plānošanas dokumentiem dotu iespēju noteikt atšķirīgas rīcības iespējas katrai AZT saistībā ar Kopienas līdzekļu un instrumentu izmantošanu.

Pārvaldība un dialoga forumi

a) dialogs starp AZT, Komisiju un dalībvalstīm

Trīspusējām politiskajām sarunām ir būtiska nozīme LAA un 11. EAF pareizā izmantošanā. AZT pašlaik sastopas ar nopietnām grūtībām saistībā ar finansiālas palīdzības plānošanu un izmantošanu. Trīspusējās sarunas, kas daļēji notiek decentralizēti, ir sarežģītas un saistītas patlaban ar nopietniem kavējumiem.

Pašreizējais LAA priekšlikums ierobežo trīspusējo tikšanos skaitu līdz četriem gadā, turpretim līdz 2010. gadam trīspusējas tikšanās parasti rīkoja ik pēc sešām nedēļām. Lai atturētos no pārāk stingriem ierobežojumiem, referents ierosina rīkot vismaz četras šādas sanāksmes gadā.

b) sadarbība ar ĀKK valstīm un īpaši nomaļiem reģioniem

Lai sasniegtu mērķi veicināt reģionālo sadarbību un uzsvērt AZT, kā ES priekšposteņu, lomu attiecīgajā reģionā, vajadzības gadījumā būtu lietderīgi:

– vajadzības gadījumā būtu lietderīgi atvieglot AZT kaimiņvalstīm, kas ir vai nav ĀKK valstis, piedalīšanos ikgadējos AZT un ES forumos;

– vajadzības gadījumā atvieglot reizi divos gados rīkota īpaši nomaļo reģionu foruma pieejamību AZT;

– priekšlikumā no jauna iekļaut spēkā esošā LAA 8. pantu, kurā paredzēts vajadzības gadījumā atvieglot AZT dalību novērotāja statusā ES un ĀKK dialoga forumos un citos ES forumos ar AZT kaimiņvalstīm.

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS (30.1.2013)

Attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību („Lēmums par aizjūras asociāciju”)
(COM(2012)0362 – C7‑0285/2012 – 2012/0195(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Philippe Boulland

ĪSS PAMATOJUMS

Jaunais lēmums par aizjūras asociāciju ir ļoti būtisks aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), jo asociācijai būtu jāveicina ilgtspējīga šo teritoriju ekonomikas un sabiedrības attīstība, uzlabojot to konkurētspēju un risinot to problēmas, tajā pašā laikā ņemot vērā to īpatnības un daudzveidību. Šajā sakarībā īpašs uzsvars jāliek uz profesionālo izglītību un pasākumiem, kas veicina darbvietu radīšanu.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu AZT attīstībā varētu sekmēt, nostiprinot pilsoniskās sabiedrības organizācijas visās sadarbības jomās.

(6) Pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu AZT attīstībā varētu sekmēt, nostiprinot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un piešķirot tām lielāku atbildību visās sadarbības jomās.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Ņemot vērā AZT ģeogrāfisko novietojumu, sadarbību starp tām un kaimiņvalstīm, neraugoties uz attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā esošā ikviena dalībnieka dažādo statusu attiecībā pret Savienības tiesību aktiem, īsteno visu pušu interesēs, jo īpaši koncentrējoties uz kopēju interešu jomām un veicinot Savienības vērtības un standartus.

(7) Ņemot vērā AZT ģeogrāfisko novietojumu, sadarbību starp tām un kaimiņvalstīm, neraugoties uz attiecīgajā ģeogrāfiskajā teritorijā esošā ikviena dalībnieka dažādo statusu attiecībā pret Savienības tiesību aktiem, īsteno visu pušu interesēs, jo īpaši koncentrējoties uz kopēju interešu jomām un veicinot Savienības vērtības un standartus, jo īpaši humānās un sociālās vērtības un standartus.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Ir svarīgi atbalstīt AZT to centienos panākt lielāku neatkarību no fosilajām degvielām, lai samazinātu to neaizsargātību pret pieeju degvielai un cenu svārstībām, tādējādi padarot ekonomiku stabilāku un mazāk neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem.

(12) Ir svarīgi atbalstīt AZT to centienos panākt lielāku neatkarību no fosilajām degvielām, lai samazinātu to neaizsargātību pret pieeju degvielai un cenu svārstībām, tādējādi padarot ekonomiku stabilāku un mazāk neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, īpaši nodarbinātības jomā.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) AZT nošķirtības ietekme veido šķērsli to konkurētspējai, un tādējādi ir svarīgi uzlabot AZT pieejamību.

(14) AZT nošķirtības ietekme veido problēmu to ekonomikas attīstībai, un tādējādi ir svarīgi uzlabot AZT pieejamību.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Savienība un AZT atzīst to, cik nozīmīga ir izglītība, lai panāktu AZT ilgtspējīgu attīstību.

(15) Savienība un AZT atzīst to, cik nozīmīga ir izglītība un profesionālā izglītība, lai panāktu AZT ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Izšķirošam sadarbības mērķim vajadzētu būt darba apstākļu, darba ņēmēju tiesību un arodbiedrību tiesību uzlabošanai. Šajā procesā nozīmīgai jābūt arodbiedrību un darba ņēmēju citu pārstāvju darbībai.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Infekcijas slimību gadījumi AZT, piemēram, Denges drudzis Karību jūras un Klusā okeāna reģionā un Čikungunjas drudzis Indijas okeāna reģionā, var izraisīt ievērojamu negatīvu ietekmi uz veselību un ekonomiku. Papildus tam, ka epidēmijas samazina skarto populāciju ražīgumu, epidēmijas AZT varētu stipri ietekmēt tūrisma nozari, kas ir galvenais balsts daudzu AZT ekonomikai. Tā kā uz AZT ceļo liels skaits tūristu un migrējošo darba ņēmēju, viņi ir neaizsargāti pret infekcijas slimību ievešanu. Pretēji, lielā ceļojošo cilvēku plūsma no AZT varētu būt vektors infekcijas slimību ieviešanai Eiropā. Tādējādi „droša tūrisma” nodrošināšana ir izšķiroši nozīmīgs faktors AZT ekonomiku ilgtspējībai, kuras stipri paļaujas uz tūrismu.

(17) Infekcijas slimību gadījumi AZT, piemēram, Denges drudzis Karību jūras un Klusā okeāna reģionā un Čikungunjas drudzis Indijas okeāna reģionā, var izraisīt ievērojamu negatīvu ietekmi uz veselību un ekonomiku. Papildus tam, ka epidēmijas samazina skarto populāciju ražīgumu, epidēmijas AZT varētu stipri ietekmēt tūrisma nozari, kas ir galvenais balsts daudzu AZT ekonomikai. Tā kā uz AZT ceļo liels skaits tūristu un migrējošo darba ņēmēju, viņi ir neaizsargāti pret infekcijas slimību ievešanu. Iespējas viegli un regulāri izmantot arodmedicīnas pakalpojumus varētu samazināt epidēmiju smagumu. Pretēji, lielā ceļojošo cilvēku plūsma no AZT varētu būt vektors infekcijas slimību ieviešanai Eiropā. Tādējādi „droša tūrisma” nodrošināšana ir izšķiroši nozīmīgs faktors AZT ekonomiku ilgtspējībai, kuras stipri paļaujas uz tūrismu.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Savienība atzīst, ka ir svarīgi izstrādāt aktīvāku sadarbību ar AZT attiecībā uz labas pārvaldību un cīņu pret organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, terorismu un korupciju.

(19) Savienība atzīst, ka ir svarīgi izstrādāt aktīvāku sadarbību ar AZT attiecībā uz labu ekonomikas, sociālo un nodokļu pārvaldību un cīņu pret organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, terorismu un korupciju.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Tirdzniecībai un ar to saistītai sadarbībai starp ES un AZT būtu jāveicina ilgtspējīga attīstības mērķa sasniegšana ekonomikas attīstības, sociālās attīstības un vides aizsardzības aspektos.

(20) Tirdzniecībai un ar to saistītai sadarbībai starp ES un AZT būtu sistemātiski jāveicina ilgtspējīga attīstības mērķa sasniegšana ekonomikas attīstības, sociālās attīstības un vides aizsardzības aspektos.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Globālās pārmaiņas, kas atspoguļojas pastāvīgajā tirdzniecības liberalizācijas procesā, lielā mērā skar Savienību, AZT galveno tirdzniecības partneri, kā arī to ĀKK kaimiņvalstis un citus ekonomiskos partnerus.

(21) Globālās pārmaiņas, kas atspoguļojas pastāvīgajā tirdzniecības liberalizācijas procesā, lielā mērā skar Savienību, AZT galveno tirdzniecības partneri, kā arī to ĀKK kaimiņvalstis un citus ekonomiskos partnerus. Tas nozīmē kopīgu atbildību par to, lai obligātās sociālās klauzulas sistemātiski iekļautu visos apspriestajos partnerības vai tirdzniecības nolīgumos.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a) Taupības politika ir negatīvi ietekmējusi nodarbinātību un miljoniem darba ņēmēju un trūcīgo iedzīvotāju iztikas līdzekļus visā pasaulē, tāpēc nepieciešama AZT un Savienības sadarbība, lai atteiktos no šādas politikas un sekmētu vērienīgas publisko ieguldījumu programmas kā vienīgo risinājumu pienācīgu dzīves un darba apstākļu nodrošināšanai iedzīvotāju vairākumam gan AZT, gan Savienībā.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Ņemot vērā integrācijas mērķus un pasaules tirdzniecības attīstību pakalpojumu un uzņēmējdarbības jomā, ir jāatbalsta pakalpojumu tirgu attīstība un ieguldījumu iespējas, uzlabojot AZT pakalpojumu un ieguldījumu tirgus piekļuvi Savienības tirgum. Šajā ziņā Eiropas Savienībai būtu jāpiedāvā AZT pēc iespējas labāku režīmu, ko piedāvā jebkuram citam tirdzniecības partnerim, izmantojot visaptverošas lielākās labvēlības režīma klauzulas, vienlaikus nodrošinot elastīgākas iespējas AZT tirdzniecības attiecībām, ierobežojot procedūras, ko AZT piedāvā Savienībai, tādā mērogā, ko piedāvā citām lielākajām tirdzniecības valstīm.

(26) Ņemot vērā integrācijas mērķus un pasaules tirdzniecības attīstību pakalpojumu un uzņēmējdarbības jomā, ir jāatbalsta pakalpojumu tirgu attīstība un ieguldījumu iespējas, uzlabojot AZT pakalpojumu un ieguldījumu tirgus piekļuvi Savienības tirgum un atvieglojot tām piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem. Šajā ziņā Eiropas Savienībai būtu jāpiedāvā AZT pēc iespējas labāku režīmu, ko piedāvā jebkuram citam tirdzniecības partnerim, izmantojot visaptverošas lielākās labvēlības režīma klauzulas, vienlaikus nodrošinot elastīgākas iespējas AZT tirdzniecības attiecībām, ierobežojot procedūras, ko AZT piedāvā Savienībai, tādā mērogā, ko piedāvā citām lielākajām tirdzniecības valstīm.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Sanitārie un fitosanitārie pasākumi un tehniskie šķēršļi tirdzniecībai var ietekmēt tirdzniecību un vajadzīgo sadarbību. Tirdzniecībai un ar to saistītajai sadarbībai būtu jāpievēršas arī konkurences politikas virzieniem un intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ietekmē tirdzniecības ieguvumu vienlīdzīgu sadali.

(28) Sanitārie un fitosanitārie pasākumi un tehniskie šķēršļi tirdzniecībai var ietekmēt tirdzniecību un nodarbinātības situāciju, tāpēc šajā jomā nepieciešams sadarboties. Tirdzniecībai un ar to saistītajai sadarbībai būtu jāpievēršas arī nodarbinātības, īpaši jauniešu nodarbinātības, un konkurences politikas virzieniem un intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ietekmē tirdzniecības ieguvumu vienlīdzīgu sadali.

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Lai nodrošinātu, ka AZT saskaņā ar labākajiem nosacījumiem var piedalīties Savienības iekšējā tirgū, kā arī reģionālajos, apakšreģionu un starptautiskajos tirgos, ir svarīgi attīstīt AZT spējas attiecīgajās jomās. Tās ietver cilvēkresursu un viņu prasmju attīstību, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, ekonomikas nozaru dažādošanu un atbilstoša tiesiskā regulējuma īstenošanu, lai panāktu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina investīcijas.

(29) Lai nodrošinātu, ka AZT saskaņā ar labākajiem nosacījumiem var piedalīties Savienības iekšējā tirgū, kā arī reģionālajos, apakšreģionu un starptautiskajos tirgos, ir svarīgi attīstīt AZT spējas attiecīgajās jomās. Tās ietver cilvēkresursu un viņu prasmju attīstību, piedāvājot atbilstošu profesionālo izglītību un tālākizglītību, atvieglojot mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, veicinot mikrofinansējuma instrumentu un kredītu pieejamību, ekonomikas nozaru dažādošanu un atbilstoša tiesiskā regulējuma īstenošanu, lai panāktu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina investīcijas. Šajā nolūkā EAF līdzekļu apvienojums ar ES vispārējā budžetā paredzētajām programmām un instrumentiem, ko AZT ir tiesīgas izmantot, ļautu palielināt un racionāli izmantot minētās investīcijas.

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30a) Aizjūras zemēm un teritorijām var būt izšķiroša nozīme cīņā pret nodokļu oāzēm. Šajā sakarībā būtu jāuzsver, ka jācenšas panākt īstu pārredzamību finanšu nozarē.

Grozījums Nr.  16

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) videi saudzīgas izaugsmes veicināšana;

(b) videi saudzīgas izaugsmes un zaļu darbvietu veicināšana visās nozarēs, kas rada videi saudzīgu izaugsmi;

Grozījums Nr.  17

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca) darbvietu radīšana, izglītība, profesionālā izglītība un veselība;

Grozījums Nr.  18

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa) sociālā dialoga izveide;

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga) pasākumi, kas veicina jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību;

Grozījums Nr.  20

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(gb) jauniešu iesaistīšana darba tirgū, lai līdz minimumam samazinātu jaunatnes bezdarbu.

Grozījums Nr.  21

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai stiprinātu savstarpējās attiecības, ES un AZT cenšas padarīt asociāciju zināmu pilsoņu vidū, jo īpaši veicinot saiknes un sadarbību starp iestādēm, akadēmiskajām aprindām, pilsonisko sabiedrību un uzņēmumiem no AZT, no vienas puses, un viņu partneriem Eiropas Savienībā, no otras puses.

1. Lai stiprinātu savstarpējās attiecības, ES un AZT cenšas padarīt asociāciju zināmu pilsoņu vidū, jo īpaši veicinot saiknes un sadarbību starp iestādēm, akadēmiskajām aprindām, pilsonisko sabiedrību, sociālajiem partneriem un uzņēmumiem no AZT, no vienas puses, un viņu partneriem Eiropas Savienībā, no otras puses.

Grozījums Nr.  22

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ca) darbvietu radīšanu un profesionālo izglītību;

Grozījums Nr.  23

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) AZT un ES dialoga forums (AZT un ES forums) sanāk katru gadu, lai pulcinātu AZT iestādes, dalībvalstu pārstāvjus un Komisiju. Eiropas Parlamenta locekļu pārstāvji, EIB pārstāvji un attālāko reģionu pārstāvji ir saistīti ar AZT un ES forumu, ja vajadzīgs;

(a) AZT un ES dialoga forums (AZT un ES forums) sanāk katru gadu, lai pulcinātu AZT iestādes, dalībvalstu pārstāvjus un Komisiju. Eiropas Parlamenta locekļu pārstāvji, EIB pārstāvji un attālāko reģionu pārstāvji ir saistīti ar AZT un ES forumu;

Grozījums Nr.  24

Lēmuma priekšlikums

29. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Asociācijas kontekstā sadarbības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu jomā mērķis ir stimulēt AZT inovāciju, ekonomikas izaugsmi un ikdienišķus uzlabojumus gan privātpersonu, gan uzņēmumu dzīvē, tostarp veicinot pieejamību personām ar invaliditāti. Sadarbība īpaši ir vērsta uz to, lai uzlabotu AZT reglamentējošās spējas un var atbalstīt IKT tīklu un pakalpojumu paplašināšanu, izmantojot šādus pasākumus:

Asociācijas kontekstā sadarbības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu jomā mērķis ir stimulēt AZT inovāciju, ekonomikas izaugsmi, sadarbību, vārda brīvību, jaunu darbvietu radīšanu un ikdienišķus uzlabojumus gan privātpersonu, gan uzņēmumu dzīvē, tostarp veicinot pieejamību personām ar invaliditāti. Sadarbība īpaši ir vērsta uz to, lai uzlabotu AZT reglamentējošās spējas un var atbalstīt IKT tīklu un pakalpojumu paplašināšanu, izmantojot šādus pasākumus:

(a) paredzamas normatīvās vides izveide, kas atbilst tehnoloģiju attīstībai, veicina izaugsmi un inovāciju un sekmē konkurenci un patērētāju aizsardzību;

(a) paredzamas normatīvās vides izveide, kas atbilst tehnoloģiju attīstībai, veicina izaugsmi un inovāciju un sekmē konkurenci un patērētāju aizsardzību;

(b) dialogs par informācijas sabiedrības politikas dažādajiem aspektiem attiecībā uz informācijas sabiedrības veicināšanu un pārraudzību;

(b) dialogs par informācijas sabiedrības politikas dažādajiem aspektiem attiecībā uz informācijas sabiedrības veicināšanu un pārraudzību;

(c) informācijas apmaiņa par standartiem un sadarbspējas jautājumiem;

(c) informācijas apmaiņa par standartiem un sadarbspējas jautājumiem;

(d) sadarbības veicināšana IKT pētījumu jomā un uz IKT balstītu pētniecības infrastruktūru jomā;

(d) sadarbības veicināšana IKT pētījumu jomā un uz IKT balstītu pētniecības infrastruktūru jomā;

(e) pakalpojumu un lietojumu attīstība sfērās ar spēcīgu ietekmi uz sabiedrību.

(e) pakalpojumu un lietojumu attīstība sfērās ar spēcīgu ietekmi uz sabiedrību, piemēram, izglītībā un profesionālajā izglītībā.

Grozījums Nr.  25

Lēmuma priekšlikums

30. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Asociācijas kontekstā sadarbība pētniecības un jauninājumu jomā var attiekties uz zinātni, tehnoloģijām, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, lai veicinātu AZT ilgtspējīgu attīstību un izcilību un rūpniecības konkurētspēju AZT. Jo īpaši, sadarbība var attiekties uz:

Asociācijas kontekstā sadarbība pētniecības un jauninājumu jomā var attiekties uz zinātni, izglītību, tehnoloģijām, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, lai veicinātu AZT ilgtspējīgu attīstību un izcilību un rūpniecības konkurētspēju AZT. Jo īpaši, sadarbība var attiekties uz:

Grozījums Nr.  26

Lēmuma priekšlikums

30. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) tādu pasākumu īstenošanu, kuri veicina jauno tehnoloģiju pieejamību visiem;

Grozījums Nr.  27

Lēmuma priekšlikums

30. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) politikas un iestāžu veidošanu AZT un saskaņotām darbībām vietējā, valsts vai reģionālā līmenī, lai attīstītu zinātnes, tehnoloģijas un jauninājumu darbības un to piemērošanu;

(b) politikas un iestāžu veidošanu AZT un saskaņotām darbībām vietējā, valsts vai reģionālā līmenī, lai attīstītu zinātnes, izglītības, tehnoloģijas un jauninājumu darbības un to piemērošanu;

Grozījums Nr.  28

Lēmuma priekšlikums

30. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) atsevišķu AZT pētnieku, pētniecības iestāžu un juridisko personu no AZT līdzdalību sadarbības ietvaros, kas saistīta ar pētniecības un jauninājumu programmām Savienībā;

(d) atsevišķu AZT pētnieku, pētniecības iestāžu, MVU un juridisko personu no AZT līdzdalību sadarbības ietvaros, kas saistīta ar pētniecības un jauninājumu programmām un uzņēmumu konkurētspējas programmu Savienībā;

Grozījums Nr.  29

Lēmuma priekšlikums

30. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) AZT pētnieku apmācību un starptautisko mobilitāti un apmaiņu.

(e) AZT pētnieku un studentu apmācību un starptautisko mobilitāti un pētnieku un studentu apmaiņu.

Grozījums Nr.  30

Lēmuma priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Savienība nodrošina, ka fiziskas personas no AZT, kā noteikts 49. pantā, var piedalīties Savienības iniciatīvās par jaunatni tāpat kā dalībvalstu pilsoņi.

1. Savienība nodrošina, ka fiziskas personas no AZT, kā noteikts 49. pantā, var piedalīties Savienības iniciatīvās un programmās par jaunatni tāpat kā dalībvalstu pilsoņi.

Grozījums Nr.  31

Lēmuma priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Asociācijas mērķis ir nostiprināt saites starp jauniešiem, kas dzīvo AZT un Savienībā, cita starpā, veicinot AZT jauniešu mācību mobilitāti un veicinot savstarpējo sapratni jauniešu vidū.

2. Asociācijas mērķis ir nostiprināt saites starp jauniešiem, kas dzīvo AZT un Savienībā, cita starpā, veicinot izglītību un sākotnējās arodmācības, profesionālo izglītību vai tālākizglītību, apmaiņu mācību nolūkā un AZT jauniešu mācību mobilitāti, veicinot starpkultūru mācības un savstarpējo sapratni jauniešu vidū un radot viņiem apstākļus, kuri ir labvēlīgi viņu prasmju pilnveidošanai, darbam un aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, kas ir būtiski ilgtspējīgai ekonomiskai un sociālai attīstībai.

Grozījums Nr.  32

Lēmuma priekšlikums

31. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Savienība un AZT sadarbojas, lai jauniešus aktīvi iesaistītu darba tirgū un tādējādi novērstu jaunatnes bezdarbu.

Grozījums Nr.  33

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) darba pieredzes iespēju nodrošināšanu studentiem, ar ko var palīdzēt jauniešiem pieņemt lēmumus par viņu nākotnes karjeru un uzlabot darba tirgū noderīgās prasmes;

Pamatojums

Darba pieredze studentiem dod ieskatu par darba dzīvi un iespējas viņiem mācīties darba procesā.

Grozījums Nr.  34

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) atbalstu AZT, nosakot un īstenojot izglītības politiku.

(b) atbalstu AZT, nosakot un īstenojot izglītības un formālās un neformālās profesionālās izglītības politiku;

Grozījums Nr.  35

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) mācību un izglītības pienācīgu iespēju nodrošināšanu, ar ko var vieglāk uzlabot zaļās darbvietās noderīgas prasmes, īpašu uzmanību pievēršot dzimumu līdztiesības veicināšanai.

Grozījums Nr.  36

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Savienība nodrošina, ka fiziskas personas no AZT, kā noteikts 49. pantā, var piedalīties Savienības iniciatīvās par izglītību tāpat kā dalībvalstu pilsoņi.

2. Savienība nodrošina, ka fiziskas personas no AZT, kā noteikts 49. pantā, var piedalīties Savienības iniciatīvās par izglītību un profesionālo izglītību tāpat kā dalībvalstu pilsoņi.

Grozījums Nr.  37

Lēmuma priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Savienība nodrošina, ka izglītības iestādes un institūti no AZT var piedalīties ar izglītību saistītās sadarbības Savienības iniciatīvās, tāpat kā dalībvalstu izglītības iestādes un institūti.

3. Savienība nodrošina, ka izglītības un profesionālās izglītības iestādes un institūti no AZT var piedalīties ar izglītību saistītās sadarbības Savienības iniciatīvās, tāpat kā dalībvalstu izglītības un profesionālās izglītības iestādes un institūti.

Grozījums Nr.  38

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Savienība un AZT uztur dialogu nodarbinātības un sociālās politikas jomā, lai veicinātu ekonomikas un sociālo attīstību AZT un veicinātu pienācīgu darbu AZT un reģionos, kuros tās atrodas. Šāda dialoga mērķis ir arī atbalstīt AZT iestāžu centienus izstrādāt politiku un tiesību aktus šajā jomā.

1. Savienība un AZT uztur dialogu nodarbinātības un sociālās politikas jomā, lai veicinātu ekonomikas un sociālo attīstību AZT un veicinātu pienācīgu darbu un sociālu iekļaušanu zaļā ekonomikā AZT un reģionos, kuros tās atrodas. Šāda dialoga mērķis ir arī atbalstīt AZT iestāžu centienus izstrādāt politiku un tiesību aktus šajā jomā.

Grozījums Nr.  39

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Savienība un AZT sadarbojas, lai veicinātu pienācīgas darbvietas, kurās ir nodrošināti apstākļi brīvībai, vienlīdzībai, drošībai un cilvēka cieņai, tādējādi atvieglojot nabadzības samazināšanu un panākot iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību.

Grozījums Nr.  40

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dialogu galvenokārt veido informācijas un labas prakses apmaiņa attiecībā uz politiku un tiesību aktiem nodarbinātības un sociālās politikas jomā, kas ir savstarpējas intereses joma Savienībai un AZT. Šajā ziņā tādās jomās kā, piemēram, prasmju attīstība, sociālā aizsardzība, sociālais dialogs, vienlīdzīgas iespējas, nediskriminācija un pieejamība personām ar invaliditāti, tiek ņemti vērā darba drošības un veselības aizsardzības un citi darba standarti.

2. Dialogu galvenokārt veido informācijas un labas prakses apmaiņa attiecībā uz politiku un tiesību aktiem nodarbinātības un sociālās politikas jomā, kas ir savstarpējas intereses joma Savienībai un AZT. Jāatbalsta darbvietu radīšana, īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos, veicinot augstus sociālos standartus. Dialogam jāatbalsta visi novatoriskie pasākumi, ar kuriem varētu aizsargāt vidi un darba ņēmēju un iedzīvotāju veselību un kuru mērķis būtu dot iespēju radīt darbvietas jomās, kurās aizjūras zemēm un teritorijām ir priekšrocības, piemēram, bioloģiskā daudzveidība, derīgie izrakteņi un jaunas tehnoloģijas, kā arī jomās, kas saistītas ar pieejamības uzlabošanu. Šajā ziņā tādās jomās kā, piemēram, nākotnes prasmju vajadzību prognozēšana, prasmju attīstība, darba tirgus vajadzībām atbilstoša kvalificēta darbaspēka apmācība, sociālā aizsardzība, sociālais dialogs, vienlīdzīgas iespējas, nediskriminācija un pieejamība personām ar invaliditāti, tiek ņemti vērā darba drošības un veselības aizsardzības un citi darba standarti.

Grozījums Nr.  41

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Savienība un AZT sadarbojas, lai apmainītos ar labāko praksi par aktīvu darba politiku, spēcīgu sociālo dialogu, darba standartiem un sociālo aizsardzību un tādējādi aizstāvētu darba ņēmēju un viņu kopienu tiesības, cīnītos pret piespiedu vai bērnu darbu un novērstu nedeklarētu nodarbinātību.

Grozījums Nr.  42

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Savienība un AZT sadarbojas, lai nodrošinātu pareizu drošības un elastīguma līdzsvaru darba tirgū, šajā nolūkā plaši īstenojot elastdrošības principus, un lai novērstu darba tirgus segmentāciju, garantējot gan pienācīgu sociālās aizsardzības segumu cilvēkiem pārejas laikposmā vai tādiem, kam ir pagaidu vai nepilnas slodzes darba līgumi, gan mācību, karjeras attīstības un pilnslodzes darba iespēju pieejamību.

Grozījums Nr.  43

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2c. Savienība un AZT apmainās ar labāko praksi un sadarbojas, lai nodrošinātu ieguldījumus pakalpojumos, piemēram, pilna laika un kvalitatīvā bērnu aprūpē par pieņemamu cenu, vietu nodrošināšanā skolu pagarinātās dienas grupās un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē, proti, pakalpojumos, kas palīdz sekmēt dzimumu līdztiesību, veicināt labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru un izveidot regulējumu, kurš dod iespēju cilvēkiem iekļauties vai atgriezties darba tirgū.

Grozījums Nr.  44

Lēmuma priekšlikums

33. pants – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.d Depopulācija, tostarp intelektuālā darbaspēka emigrācija un gados jaunu personu emigrācija darba meklēšanas nolūkā, rada problēmas daudzām AZT un tāpēc Savienība un AZT sadarbojas, lai aizsargātu migrējošu darba ņēmēju tiesības darba tirgū.

Grozījums Nr.  45

Lēmuma priekšlikums

33.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

33.a pants

 

Sociālais dialogs un sociālās demokrātijas attīstība

 

Asociācijas kontekstā sociālo dialogu un sociālās demokrātijas attīstību var veicināt jo īpaši šādi pasākumi:

 

– pasākumi, ar ko nodrošina sociālo partneru apmācību;

 

– pasākumi, kas ļauj īstenot komunikāciju, un vides radīšana sociālā dialoga un sociālās demokrātijas veicināšanai un attīstībai;

 

– pasākumi, kas reģionālā un vietējā līmenī ļauj apmainīties ar labāko praksi sociālajā jomā.

Grozījums Nr.  46

Lēmuma priekšlikums

34. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) pasākumus, lai uzlabotu sagatavotību un reaģēšanas spējas pret pārrobežu veselības apdraudējumiem, piemēram, infekcijas slimībām, balstoties uz jau esošām struktūrām, un to mērķim būtu jābūt neparedzētiem notikumiem;

(a) pasākumus, lai uzlabotu sagatavotību un reaģēšanas spējas pret pārrobežu veselības apdraudējumiem, piemēram, infekcijas slimībām, balstoties uz jau esošām struktūrām un arodmedicīnu, un to mērķim būtu jābūt neparedzētiem notikumiem;

Grozījums Nr.  47

Lēmuma priekšlikums

34. pants – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) Savienība un AZT organizē labākās prakses apmaiņu, lai uzlabotu darba vietas efektivitāti. Svarīgi ir nodrošināt, ka profilakses politika attiecas uz visiem darba ņēmējiem un patiešām tiek ievērotas viņu pamattiesības uz veselību;

Grozījums Nr.  48

Lēmuma priekšlikums

34. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) spēju palielināšana, stiprinot sabiedrības veselības tīklus reģionālā līmenī, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp ekspertiem un veicina atbilstošu apmācību;

(b) spēju palielināšana, stiprinot sabiedrības veselības tīklus reģionālā līmenī, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp ekspertiem un veicina atbilstošu apmācību un telemedicīnas ieviešanu;

Grozījums Nr.  49

Lēmuma priekšlikums

34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34.a pants

 

Veselības aizsardzība un drošība darbā

 

Asociācijas kontekstā sadarbības mērķis veselības aizsardzības un darba drošības jomā ir stiprināt AZT spējas novērst arodslimības un negadījumus darbā, īstenojot pasākumus, tostarp:

 

– pasākumus, kas ļauj izvērst pētījumus un uzlabot kompetenci veselības aizsardzības un darba drošības jomā saistībā ar attiecīgajam reģionam raksturīgajiem riskiem;

 

– papildu pasākumus tiesību aktu modernizēšanai veselības aizsardzības un darba drošības jomā;

 

– atbalstu darbībām, kas veicina ar darbu saistīto risku novēršanu.

Grozījums Nr.  50

Lēmuma priekšlikums

54. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Ja ar trešām valstīm apspriestie tirdzniecības nolīgumi apdraud AZT raksturīgās tradicionālās tirdzniecības nozares, Komisija veic iespējamo seku iepriekšēju ietekmes novērtējumu saskaņā ar SDO un ANO noteiktajiem kritērijiem. Kad Komisija ir pabeigusi iepriekšējo ietekmes novērtējumu, tā nosūta rezultātus Eiropas Parlamentam, Padomei, AZT centrālām un vietējām pārvaldes iestādēm pirms attiecīgo starptautisko nolīgumu noslēgšanas.

Grozījums Nr.  51

Lēmuma priekšlikums

57. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) veicinot tirdzniecības šķēršļu atcelšanu vai ieguldījumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, jo īpaši klimata pārmaiņu mazināšanas jomā, piemēram, ilgtspējīga atjaunojamā enerģija un energoefektīvi ražojumi un pakalpojumi, tostarp, pieņemot politikas pamatnostādnes, kas veicina labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu, un veicinot standartus, kas atbilst vides un ekonomikas vajadzībām un samazina tehniskos šķēršļus tirdzniecībai;

(b) veicinot tirdzniecības šķēršļu atcelšanu vai ieguldījumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, jo īpaši klimata pārmaiņu mazināšanas jomā, piemēram, ilgtspējīga atjaunojamā enerģija un energoefektīvi ražojumi un pakalpojumi, tostarp, pieņemot politikas pamatnostādnes, kas veicina labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu, un veicinot standartus, kas atbilst vides, sociālajām un ekonomikas vajadzībām un samazina tehniskos šķēršļus tirdzniecībai;

Grozījums Nr.  52

Lēmuma priekšlikums

57. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) veicinot preču tirdzniecību, kas veicina sociālos apstākļus un videi draudzīgu praksi, tostarp preces, uz kurām attiecas brīvprātīgas ilgtspējas nodrošināšanas shēmas, piemēram, godīgas un ētiskas tirdzniecības shēmas, ekomarķējums un sertifikācijas shēmas ar dabas resursiem saistītiem produktiem;

(c) veicinot preču tirdzniecību, kas veicina sociālos apstākļus un videi draudzīgu praksi, tostarp preces, uz kurām attiecas brīvprātīgas ilgtspējas nodrošināšanas shēmas, piemēram, godīgas un ētiskas tirdzniecības shēmas, ekomarķējums, sociālais marķējums un sertifikācijas shēmas ar dabas resursiem saistītiem produktiem;

Grozījums Nr.  53

Lēmuma priekšlikums

62. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Asociācijas kontekstā sadarbība patērētāju aizsardzības politikas patērētāju veselības aizsardzības un tirdzniecības jomā var ietvert tiesību aktu un noteikumu sagatavošanu patērētāju aizsardzības politikas un patērētāju veselības aizsardzības jomā, lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības šķēršļiem.

Asociācijas kontekstā sadarbība patērētāju aizsardzības politikas patērētāju veselības aizsardzības un tirdzniecības jomā var ietvert iespēju uz laiku atzīt aizjūras zemēs un teritorijās noteiktos noteikumus un procedūras, kā arī ietvert tiesību aktu un noteikumu sagatavošanu patērētāju aizsardzības politikas un patērētāju veselības aizsardzības jomā, lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības šķēršļiem.

Grozījums Nr.  54

Lēmuma priekšlikums

68. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) AZT spēju stiprināšanu, lai definētu un īstenotu politiku, kas vajadzīga preču un pakalpojumu tirdzniecības attīstībai;

(a) AZT spēju stiprināšanu, lai definētu un īstenotu politiku, kas vajadzīga preču un pakalpojumu tirdzniecības attīstībai, jo īpaši izmantojot jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

Grozījums Nr.  55

Lēmuma priekšlikums

68. pants – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) AZT centienu veicināšanu attiecībā uz piemērotu tiesisko, regulatīvo un institucionālo sistēmu, kā arī vajadzīgo administratīvo procedūru, ieviešanu;

(b) AZT centienu veicināšanu attiecībā uz piemērotu tiesisko, regulatīvo un institucionālo sistēmu, kā arī vajadzīgo administratīvo procedūru, ieviešanu, jo īpaši lai atbalstītu sociālo standartu uzlabošanu un radītu izaugsmei labvēlīgu sociālo vidi;

Grozījums Nr.  56

Lēmuma priekšlikums

68. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) tādu tirgus un ražojumu attīstības, tostarp produktu kvalitātes uzlabošanas veicināšanu;

(d) tādu tirgus un ražojumu attīstības un dažādošanas, tostarp produktu kvalitātes uzlabošanas, veicināšanu;

Grozījums Nr.  57

Lēmuma priekšlikums

68. pants – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e) cilvēkresursu un profesionālo prasmju attīstības sekmēšanu, kas attiecas uz tirdzniecību ar precēm un pakalpojumiem;

(e) cilvēkresursu un profesionālo prasmju attīstības sekmēšanu, piedāvājot attiecīgus mācību kursus, kas attiecas uz tirdzniecību ar precēm un pakalpojumiem;

Grozījums Nr.  58

Lēmuma priekšlikums

68. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) uzņēmējdarbības starpnieku spēju pilnveidošanu sniegt AZT uzņēmumiem pakalpojumus, kas attiecas uz to eksporta darbību, piemēram, tirgus izpēti;

(f) uzņēmējdarbības starpnieku spēju pilnveidošanu sniegt AZT uzņēmumiem pakalpojumus, kas attiecas uz to eksporta darbību, piemēram, tirgus izpēti, labāk izmantojot jaunās tehnoloģijas;

PROCEDŪRA

Virsraksts

Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību (”Lēmums par aizjūras asociāciju”)

Atsauces

COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

13.9.2012

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

13.9.2012

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Philippe Boulland

24.10.2012

Izskatīšana komitejā

6.12.2012

14.1.2013

 

 

Pieņemšanas datums

24.1.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Malika Benarab-Attou, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Paul Murphy, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Zimmer

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jens Nilsson

Zivsaimniecības komitejaS ATZINUMS (22.1.2013)

Attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (,,Lēmums par aizjūras asociāciju”)
(COM(2012)0362 – C7‑0285/2012 – 2012/0195(CNS))

Atzinumu sagatavoja: Crescenzio Rivellini

ĪSS PAMATOJUMS

Aizjūras zemes un teritorijas (AZT) ir salas, kas atrodas Atlantijas okeānā, Antarktikas jūrā, Ziemeļjūrā, Karību jūrā, Indijas okeānā un Klusajā okeānā un kas konstitucionāli ir atkarīgas no četrām ES dalībvalstīm: Apvienotās Karalistes, Dānijas, Francijas un Nīderlandes.

ES vēlas pārstrādāt principus, uz kuriem balstās tās sadarbība ar AZT. Jaunajai pieejai ir jāsekmē AZT ilgtspējīga attīstība, ņemot vērā šo zemju un teritoriju īpatnības.

Zivsaimniecības nozarē Eiropas Savienībai ir galvenokārt jāatbalsta AZT monitoringa, kontroles, inspekcijas un uzraudzības vietējās sistēmas cīņai pret nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju un tirdzniecību, kas saistīta ar šo zveju. Ir nepieciešama arī efektīva sadarbība ar visām reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām, lai īstenotu pasākumus NNN zvejas apkarošanā, kas patlaban ir viens no lielākajiem draudiem zvejas resursu ilgtspējībai.

Piekrastes teritoriju integrētas pārvaldības jomā ar ES un AZT sadarbību jāsaskaņo saimnieciskās un sociālās darbības, piemēram, zivsaimniecība un akvakultūra, tūrisms, jūras transports un jūras un piekrastes zonu potenciāls attiecībā uz atjaunojamo enerģiju un izejmateriāliem, vienlaikus ņemot vērā klimata pārmaiņu un cilvēka darbību ietekmi.

Jūrlietu jomā ar ES un AZT sadarbību jāveicina zināšanas par jūras vidi un biotehnoloģijām, okeāna enerģiju, jūras uzraudzību, piekrastes zonas apsaimniekošanu un ekosistēmu pārvaldību.

Zivju krājumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomā ES un AZT sadarbībai jānotiek, pamatojoties uz atbildīgu zivsaimniecības pārvaldību zivju krājumu saglabāšanā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā, kā arī abām pusēm regulāri apspriežoties par jūras dzīvo resursu saglabāšanu un apsaimniekošanu un apmainoties ar informāciju par šo resursu faktisko stāvokli.

Galvenais uzdevums, kas AZT ir jārisina, ir orientēt savu ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgas attīstības virzienā, iespēju robežās palielinot savu konkurētspēju, samazinot savu neaizsargātību, sadarbojoties ar kaimiņiem un integrējoties reģionālajā un/vai pasaules ekonomikā. Savienības uzdevums ir palīdzēt AZT šos mērķus sasniegt, izmantojot AZT vajadzībām, realitātei, īpatnībām un daudzveidībai pielāgotu satvaru.

GROZĪJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Lēmuma projekts

19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Padomes projekts

Grozījums

(b) dialogu un sadarbību attiecībā uz zivju krājumu saglabāšanu, tostarp pasākumiem, lai apkarotu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un efektīvi sadarbotos ar reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām un to iekšienē. Dialogs un sadarbība ietver kontroles un inspekcijas shēmas, stimulus un saistības zivsaimniecības un piekrastes vides efektīvākai pārvaldībai ilgtermiņā.

(b) dialogu un sadarbību attiecībā uz zivju krājumu saglabāšanu, tostarp pasākumiem, lai apkarotu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju un efektīvi sadarbotos ar reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām un to iekšienē. Dialogs un sadarbība ietver kontroles un inspekcijas shēmas, stimulus un saistības zivsaimniecības un piekrastes vides efektīvākai pārvaldībai ilgtermiņā. Komisija dialogu un sadarbību papildina ar pasākumiem, kuru mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu zivsaimniecības pārvaldību, atbalstot vietējās monitoringa un uzraudzības sistēmas un šim nolūkam izmantojot partnerības nolīgumus ar aizjūras zemēm un teritorijām, kas asociētas ar Eiropas Savienību.

Pamatojums

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja patlaban ir viens no lielākajiem draudiem zvejas resursu ilgtspējībai un bioloģiskajai daudzveidībai visos pasaules okeānos. Turklāt ar NNN zveju saistītās komercdarbības rada ne tikai ekonomiskas problēmas zvejnieku kopienām, patērētājiem un visai nozarei, bet arī negodīgu konkurenci zvejniekiem, kuri darbojas saskaņā ar likumu. Tāpēc, lai efektīvāk cīnītos ar NNN zveju, ir jāpastiprina koordinācija un sadarbība starp Komisiju un AZT, kuras asociētas ar ES.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību (”Lēmums par aizjūras asociāciju”)

Atsauces

COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

13.9.2012

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

13.9.2012

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Crescenzio Rivellini

26.10.2012

Izskatīšana komitejā

28.11.2012

18.12.2012

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Julie Girling, Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

PROCEDŪRA

Virsraksts

Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību (”Lēmums par aizjūras asociāciju”)

Atsauces

COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

10.9.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

13.9.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

13.9.2012

ENVI

13.9.2012

ITRE

13.9.2012

IMCO

13.9.2012

 

TRAN

13.9.2012

REGI

13.9.2012

PECH

13.9.2012

CULT

13.9.2012

 

LIBE

13.9.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

12.9.2012

ITRE

17.9.2012

IMCO

18.9.2012

TRAN

8.10.2012

 

REGI

18.9.2012

CULT

19.9.2012

LIBE

19.9.2012

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Patrice Tirolien

18.9.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

19.2.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philippe Boulland, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Guerrero Salom, Isabella Lövin, Gesine Meissner, Judith Sargentini

Iesniegšanas datums

27.2.2013