ZPRÁVA Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

13. 3. 2013 - (COM(2012)0697 – C7‑0385/2012 – 2012/0328(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Peter Liese


Postup : 2012/0328(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0060/2013

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

(COM(2012)0697 – C7‑0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0697),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0385/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 2013[1],

–   s ohledem na konzultace s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0060/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Právní východisko 7 a (nové)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na čl. 2 odst. 2 Kjótského protokolu, který byl schválen jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2002/358/ES1,

 

____________

 

1 Rozhodnutí Rady ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj vyplývajících (Úř. věst. L 130, 15.5.2002, s. 1.).

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Odvětví letecké dopravy má výrazně mezinárodní povahu. Celosvětovým problémům, jež představují emise z letecké dopravy, lze účinně čelit na základě mezinárodního přístupu, který zahrnuje povinnost zavést na celosvětové úrovni tatáž opatření nebo dosáhnout stejných cílů různými opatřeními. Klíčovou úlohu má v tomto procesu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), neboť stanovuje tyto společné cíle v rámci mezinárodní dohody.

Odůvodnění

Mezinárodní problémy, jako jsou emise skleníkových plynů, jež pocházejí z odvětví letecké dopravy, si vyžadují řešení na celosvětové úrovni. Proto může být mezinárodní přístup účinný.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Mezinárodní organizace pro civilní letectví dosáhla značného pokroku, aby mohl být v roce 2013 na shromáždění ICAO přijat rámec, který státům usnadní uplatňování tržních opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy, a aby bylo vytvořeno celosvětové tržní opatření.

(1) Po dlouhých diskusích o omezení emisí z letecké dopravy, které započaly již v roce 1998, dosáhla v listopadu 2012 ICAO značného pokroku, aby mohl být v roce 2013 na shromáždění ICAO přijat rámec, který členským státům ICAO usnadní uplatňování tržních opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy a vytváření celosvětového tržního opatření (dále jen „MBM“).

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že diskuse na úrovni ICAO o omezení emisí byly zahájeny před více než deseti lety a že do okamžiku, kdy se přiblížil konec lhůty pro podávání přihlášek do systému EU pro obchodování s emisemi, bylo dosaženo jen malého pokroku.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Unie očekává, že shromáždění ICAO přijme celosvětové tržní opatření s realistickým časovým plánem pro jeho provedení a rámec pro usnadnění komplexního uplatnění národních a regionálních tržních opatření v oblasti mezinárodní letecké dopravy, a to ještě před uplatněním celosvětového tržního opatření.

Odůvodnění

Je nutné jednoznačně uvést, že EU očekává od shromáždění ICAO zcela konkrétní výsledky a že ne každý výsledek může být považován za úspěch.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) K usnadnění tohoto pokroku a urychlení postupu je vhodné před shromážděním ICAO v roce 2013 odložit uplatňování existujících požadavků týkajících se letů na letiště a z letišť mimo Unii a oblasti s úzkými hospodářskými vazbami na Unii a společným závazkem k boji proti změně klimatu. Proti provozovatelům letadel by se proto neměla přijímat žádná opatření týkající se požadavků na vykazování ověřených emisí a odpovídající vyřazení povolenek z letů přilétajících na taková letiště a z nich odlétajících, které vyplývají ze směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a které vznikly před dnem 1. ledna 2014. Provozovatelé letadel, kteří chtějí tyto požadavky i nadále splňovat, by měli mít možnost v plnění pokračovat.

(2) K usnadnění tohoto pokroku a urychlení postupu, pokud jde o společný závazek členských států ICAO řešit emise z letecké dopravy na celosvětové úrovni, je vhodné odložit uplatňování požadavků vzniklých před shromážděním ICAO v roce 2013 a týkajících se letů na letiště a z letišť mimo Unii a oblasti s úzkými hospodářskými vazbami na Unii a společným závazkem k boji proti změně klimatu. Proti provozovatelům letadel by se proto neměla přijímat žádná opatření týkající se požadavků na vykazování ověřených emisí a odpovídající vyřazení povolenek z letů přilétajících na taková letiště a z nich odlétajících, které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a které se týkají kalendářních roků 2010 až 2012. Provozovatelé letadel, kteří chtějí tyto požadavky i nadále splňovat, by měli mít možnost v plnění pokračovat. Unie vede se Švýcarskem jednání o plném začlenění Švýcarska do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii („EU ETS“), pod nějž by spadaly vnitrostátní lety ve Švýcarsku a lety ze Švýcarska do třetích zemí. Otázka, zda by se na lety z členských států do Švýcarska vztahoval systém EU ETS nebo by byly předmětem stávající odchylky, by měla být mezi Unií a Švýcarskem projednána na nejvyšší možné úrovni. Tyto rozhovory by měly být vedeny způsobem, který respektuje právní situaci a přátelskou spolupráci, přičemž by měla být vzata v úvahu velmi konstruktivní role, kterou na sebe Švýcarsko v organizaci ICAO vzalo.

Odůvodnění

Případem Švýcarska se zabývaly některé pozměňovací návrhy. Podle názoru autorů některých pozměňovacích návrhů nestojí spolutvůrci právních předpisů EU před otázkou, zda vnitrostátní lety ve Švýcarsku nebo mezikontinentální lety ze Švýcarska do třetích zemí spadají do systému ETS. To je předmětem jednání mezi EU a Švýcarskem. Otázkou pouze zůstává, zda by se měl podle současné právní situace a podle rozsudku Evropského soudního dvora vztahovat na lety z EU, jak se s tím počítalo, nebo zda se na ně vztahuje pozastavení uplatňování směrnice. To je třeba vyřešit na nejvyšší možné úrovni.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže, měla by se tato odchylka vztahovat pouze na provozovatele letadel, kteří buď neobdrželi, nebo vrátili všechny bezplatné povolenky, které jim byly na takové činnosti přiděleny v roce 2012. Ze stejného důvodu by tyto povolenky neměly být brány v úvahu pro účely výpočtu práv na použití mezinárodních kreditů v rámci směrnice 2003/87/ES.

(3) Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže, měla by se tato odchylka vztahovat pouze na provozovatele letadel, kteří buď neobdrželi, nebo vrátili všechny bezplatné povolenky, které jim byly na takové činnosti vydány pro rok 2012. Ze stejného důvodu by tyto povolenky neměly být brány v úvahu pro účely výpočtu práv na použití mezinárodních kreditů v rámci směrnice 2003/87/ES.

Odůvodnění

Jak již bylo uvedeno výše, formulace by neměla nechávat žádný prostor pro výklad. Proto by mělo být jasně stanoveno, že množství povolenek, které mají být vráceny, vychází z podílu ověřených tunokilometrů relevantních leteckých činností na základě referenčního roku 2010. Jinak by provozovatelé mohli toto množství vykládat rozdílně. Kromě toho by mělo být vyjasněno, že pouze povolenky v oblasti letectví pro rok 2012 splňují podmínky pro povolenky, jež mají být vráceny ke zrušení. Jinak by došlo k narušení počtu povolenek v oběhu jako referenčního množství pro 15 % těch, jež mají být vydraženy (viz pozměňovací návrh 4).

Pozměňovací návrh  7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Povolenky, které takovým provozovatelům nejsou vydány nebo které jsou vráceny, by měly být zrušeny. Počet povolenek v oblasti letectví, které jsou draženy, bude v souladu s čl. 3d odst. 1 směrnice 2003/87/ES,

(4) Povolenky v oblasti letectví pro rok 2012, které takovým provozovatelům nejsou vydány nebo které jsou vráceny, by měly být zrušeny. Počet povolenek v oblasti letectví, které jsou draženy členskými státy, by měl být v souladu s výpočty Komise snížen, což by mělo vést k tomu, že se v oběhu bude nacházet 15 % celkového množství povolenek v oblasti letectví z roku 2012,

Odůvodnění

Bez této změny by neexistoval žádný právní základ pro snížení draženého množství. Aby se umožnilo dražení nižšího množství povolenek s ohledem na rušení bezplatných povolenek v souladu s článkem 2, musí rozhodnutí zahrnovat odchylku od článku 3d směrnice, zejména od odstavců 1 a 3. V důsledku toho bude draženo 15 % celkového množství povolenek v oběhu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Má-li se na mezinárodní úrovni budovat důvěra v systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, měly by být příjmy z dražeb povolenek či veškeré odpovídající částky, pokud tak stanovují nadřazené rozpočtové zásady příslušných členských států (např. zásada jednoty a obecnosti), používány ke snižování emisí skleníkových plynů, k adaptaci na dopad změny klimatu v Unii a ve třetích zemích, k financování výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování dopadu změny klimatu a adaptace na ni a k pokrytí nákladů na správu tohoto systému Unie. Prostředky získané z dražeb by rovněž měly být použity na dopravu s nízkými hodnotami emisí. Výnosy z dražeb by měly být zejména použity na financování příspěvků do Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii a do Zeleného fondu pro změnu klimatu zřízeného v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a na opatření proti odlesňování a na usnadnění adaptace rozvojových zemí. V rámci dohody o účinném, perspektivním celosvětovém tržním opatření se značným potenciálem ke zmírnění dopadu změny klimatu způsobené leteckou dopravou by se EU měla rovněž zavázat k tomu, že příjmy plynoucí z tohoto opatření budou převedeny do Zeleného fondu pro změnu klimatu zřízeného v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, aby odrážely zásadu společné, avšak diferencované odpovědnosti a příslušných kapacit, a budou určeny k podnícení mezinárodního úsilí o financování výzkumu a vývoje zaměřeného na omezení emisí skleníkových plynů způsobených leteckou dopravou.

Odůvodnění

Při vyjednávání o této směrnici trval Evropský parlament na tom, aby byl pro získané prostředky stanoven jasný a závazný způsob využití. V té době nebyly členské státy připraveny tento požadavek přijmout, a proto je ve směrnici zahrnuto pouze doporučení. Pokud však členské státy přijmou v této věci mnohem jasnější závazek, akceptace systému EU tím bude usnadněna. Společné výzkumné projekty v oblasti technologií zaměřené na další snížení emisí způsobených leteckou dopravou by se mohly realizovat za účasti třetích zemí. Finanční příspěvek členských států EU určený ke zmírnění dopadu změny klimatu a k přizpůsobení se této změně, včetně Zeleného fondu pro změnu klimatu zřízeného v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, by byl velmi užitečný pro usnadnění podpory rozvojovým zemím. Tato zásada musí být také začleněna do mezinárodních jednání.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Rozhodnutí o tom, že systém Unie pro obchodování s emisemi se nebude do září 2013 vztahovat na mezikontinentální lety, představuje výjimku, na jejímž základě se má pokročit a dospět k určitým závěrům při jednáních v rámci organizace ICAO. Aby tedy nedošlo k narušení hospodářské soutěže a oslabení environmentální integrity systému, měla by být tato odchylka uplatňována nejvýše jeden rok. Další legislativní opatření by byla na místě pouze tehdy, pokud bude na shromáždění ICAO dosaženo jasného a dostatečného pokroku v oblasti emisí z mezinárodní letecké dopravy, včetně dosažení dohody o celosvětových tržních opatřeních s realistickým časovým rámcem pro uplatnění a o nediskriminačním rámci poskytujícím komplexní pokrytí emisí z mezinárodní letecké dopravy národními a regionálními tržními opatřeními, a to ještě před provedením celosvětového tržního opatření. Takové opatření by mělo v případě potřeby zohlednit možný dopad na leteckou dopravu v rámci Evropy s cílem zabránit jakémukoli narušení hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) Unie je odhodlána snížit své emise CO2 včetně emisí z letecké dopravy. Má-li se dosáhnout výrazného snížení objemu emisí, neměla by se na žádné konkrétní odvětví ekonomiky Unie uplatňovat výjimka. V této souvislosti je třeba připomenout, že odvětví letecké dopravy je podporováno mnoha způsoby, jelikož se na ně nevztahuje daň z přidané hodnoty, a žádná daň není uvalena ani na letecké palivo. Odvětví letecké dopravy je rovněž podporováno na základě velkorysých pravidel o poskytování státní podpory, která jsou uvedena ve sdělení Komise ze dne 9. prosince 2005 nazvaném „Pokyny Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť “.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) Organizace ICAO i Unie by měly v souladu s cíli Unie do roku 2020 a 2050 značně zintenzívnit svou snahu o omezení emisí skleníkových plynů v odvětví letecké dopravy. Výjimka, kterou přináší toto rozhodnutí, by proto neměla vést ke zpochybnění zapojení letecké dopravy do systému Unie pro obchodování s emisemi a obecného cíle zaměřeného na podporu účinného celosvětového systému, který by omezil rostoucí množství emisí v tomto odvětví, a měla by jasně stanovit povinnosti, jež musí dotyčné země a provozovatelé letadel plnit po dobu platnosti této výjimky.

Odůvodnění

Podobně jako jiné druhy dopravy musí i odvětví letecké dopravy se svými rychle rostoucími emisemi skleníkových plynů přispět ke snižování emisí. Navíc jiná průmyslová odvětví se systému EU ETS účastní již několik let. Není důvod, proč by měla být letecká doprava ze systému EU ETS vyloučena.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e) Zahrnutí letecké dopravy do systému Unie pro obchodování s emisemi by mělo být zohledněno ve všech dohodách o letecké dopravě uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi.

Odůvodnění

Komise v současnosti vyjednává dohody o letecké dopravě s řadou zemí sousedících s EU a významnými obchodními partnery. Je důležité, aby tyto dohody zohledňovaly cíle evropské politiky v celém jejich rozsahu. Komise by tedy měla vycházet z příkladu dohody o letecké dopravě mezi EU a Kanadou a podporovat třetí země, aby přijímaly opatření na zmírnění dopadů změny klimatu v důsledku letecké dopravy.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f) Komise by měla Evropskému parlamentu předložit úplnou zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo na shromáždění ICAO v září 2013, a v souladu s výsledky těchto jednání urychleně navrhnout příslušná opatření.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 16 směrnice 2003/87/ES členské státy neučiní žádné opatření proti provozovatelům letadel týkající se požadavků uvedených v čl. 12 odst. 2a a čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/87/ES, které vznikly před dnem 1. ledna 2014 a vztahují se na činnost směřující na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropskou unii, které nejsou členy ESVO, závislými územími a územími členských států EHP ani zeměmi, jež podepsaly s Unií smlouvu o přistoupení, pokud těmto provozovatelům letadel nebyly v roce 2012 na takovou činnost vydány bezplatné povolenky nebo v případě, že jim takové povolenky vydány byly, vrátili odpovídající počet povolenek členským státům ke zrušení.

Odchylně od článku 16 směrnice 2003/87/ES členské státy neučiní žádné opatření proti provozovatelům letadel týkající se požadavků stanovených pro kalendářní roky 2010 až 2012 a vyplývajících z čl. 12 odst. 2a a čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/87/ES, které se vztahují na činnost směřující na letiště nebo z letišť v zemích mimo Unii, které nejsou členy ESVO, závislými územími a územími členských států EHP ani zeměmi, jež podepsaly s Unií smlouvu o přistoupení, pokud těmto provozovatelům letadel nebyly v roce 2012 na takovou činnost vydány bezplatné povolenky nebo v případě, že jim takové povolenky vydány byly, vrátili počet povolenek pro oblast letectví na rok 2012, který odpovídá podílu ověřených tunokilometrů této činnosti v referenčním roce 2010, členským státům ke zrušení.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se vyjasňuje, že odchylka od článku 16 směrnice 2003/87/ES se týká pouze požadavků na kalendářní roky 2010–2012. Aby členské státy nemusely rozhodnutí provést, měla by být působnost odchylky zcela vyjasněna s cílem zabránit jakékoli nejednoznačnosti.

Pozměňovací návrh  15

Návrh rozhodnutí

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zruší všechny povolenky pro rok 2012 na lety směřující na letiště uvedená v článku 1 nebo z těchto letišť, které buď nebyly vydány, nebo které jim byly v případě, že vydány byly, vráceny.

Členské státy zruší všechny povolenky v oblasti letectví pro rok 2012 na lety směřující na letiště uvedená v článku 1 nebo z těchto letišť, které buď nebyly vydány, nebo které jim byly v případě, že vydány byly, vráceny. Odchylně od článku 3d směrnice 2003/87/ES členské státy draží nižší množství povolenek pro oblast letecké dopravy vydaných v roce 2012. Toto snížení odpovídá nižnímu celkovému množství povolenek, jež jsou v oběhu pro oblast letecké dopravy.

Odůvodnění

Bez této změny by neexistoval žádný právní základ pro snížení draženého množství. Aby se umožnilo dražení nižšího množství povolenek s ohledem na rušení bezplatných povolenek v souladu s článkem 2, musí rozhodnutí zahrnovat odchylku od článku 3d směrnice, zejména od odstavců 1 a 3. V důsledku toho bude draženo 15 % celkového množství povolenek v oběhu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Ve směrnici 2003/87/ES se čl. 3d odst. 4 nahrazuje tímto:

 

„Členské státy použijí prostředky získané z dražeb povolenek na podporu úsilí o řešení změny klimatu zejména na mezinárodní úrovni, na snížení objemu emisí skleníkových plynů a na přizpůsobení se dopadu změny klimatu v rozvojových zemích a na financování výzkumu a vývoje v oblasti zmírňování dopadu změny klimatu a adaptace na ni, a to zejména v oblasti letectví a letecké dopravy. Prostředky získané z dražeb se rovněž použijí na dopravu s nízkými hodnotami emisí. Výnosy z dražeb se rovněž použijí na financování příspěvků do Globálního fondu pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii a do Zeleného fondu pro změnu klimatu zřízeného v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a na opatření proti odlesňování.

 

Členské státy pravidelně informují Komisi o opatřeních přijatých podle tohoto prvního pododstavce.“

Odůvodnění

Při vyjednávání o této směrnici trval Evropský parlament na tom, aby byl pro získané prostředky stanoven jasný a závazný způsob využití. V té době nebyly členské státy připraveny tento požadavek přijmout, a proto je ve směrnici zahrnuto pouze doporučení. Pokud však členské státy přijmou v této věci mnohem jasnější závazek, akceptace systému EU tím bude usnadněna. Společné výzkumné projekty v oblasti technologií zaměřené na další snížení emisí v letecké dopravě by se mohly realizovat za účasti třetích zemí. Finanční příspěvek členských států EU určený ke zmírnění dopadu změny klimatu a k přizpůsobení se této změně, včetně Zeleného fondu pro změnu klimatu zřízeného v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, by byl velmi užitečný pro usnadnění podpory rozvojovým zemím. Tato zásada musí být také začleněna do mezinárodních jednání.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3b

 

Komise pravidelně informuje Evropský parlament a členské státy o postupu jednání organizace ICAO a předkládá zprávy o výsledcích jednání v rámci shromáždění ICAO. Pokud shromáždění ICAO nedosáhne v září 2013 podstatného pokroku v otázce celosvětového tržního mechanismu, bude se systém EU ETS počínaje kalendářním rokem 2013 znovu vztahovat na všechny mezinárodní lety do Unie a z Unie. Pokud se však na shromáždění ICAO podaří vytvořit rámec pro celosvětové tržní opatření, může Komise navrhnout další kroky.

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, jaké budou důsledky při dosažení podstatného pokroku v rámci ICAO. Komise by měla Evropskému parlamentu poskytnout o jednáních organizace ICAO co nejúplnější informace, aby měl Parlament možnost tuto dohodu posoudit předtím, než Evropská komise prodlouží platnost výjimky nebo přijme jakákoli další opatření.

  • [1]  Úř. věst. C …

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Platné právní předpisy:

V roce 2008 se Evropský parlament a Rada ministrů po dlouhém a pečlivém zvažování dohodly na začlenění letectví do systému EU pro obchodování s emisemi.

Rada tento právní předpis jednomyslně podpořila; Parlament ho podpořil více než 90 % hlasů. Důvodem pro začlenění letectví byla potřeba řešit rychlý nárůst emisí skleníkových plynů z tohoto odvětví. Od roku 1990, který je základním rokem Kjótského protokolu, vzrostly emise skleníkových plynů v oblasti letectví přibližně o 100 %. To je v ostrém rozporu s nutností snížit tyto emise skleníkových plynů a cílem udržet růst teplot pod 2 °C, který podpořilo mezinárodní společenství například v Cancúnu.

Pokud bychom emise leteckých společností neřešili, bylo by to nezodpovědné také s ohledem na soudržnost a spravedlnost vůči ostatním průmyslovým odvětvím a vůči ostatním druhům dopravy, které podléhají regulaci EU a členských států. Systém obchodování s emisemi platný pro letecké společnosti je v porovnání s ostatními průmyslovými odvětvími Evropské unie velmi mírný. Letecký průmysl by měl své emise snížit do roku 2020 pouze o 5 % ve srovnání s 21 % u ostatních průmyslových odvětví a má přístup ke snížením z jiných odvětví. Draženo je pouze 15 % povolenek pro letecké společnosti, zatímco v odvětví energetiky je to 100 % a řada průmyslových odvětví má k dispozici méně bezplatných povolenek. Zatížení cestujících a leteckých společností je velmi mírné. Podle Evropské komise by se cena letenky pro mezikontinentální let zvýšila o méně než 2 eura, pokud letecké společnosti nezahrnou cenu certifikátů, jež obdržely bezplatně. Mnoho evropských a neevropských leteckých společností již v důsledku zavedení systému EU pro obchodování s emisemi své ceny mírně zvýšilo. Například společnost Ryanair zvýšila cenu letenek o 25 centů na každý let[1]. Řada daní a poplatků, jež zavedly členské státy EU a třetí země, jako jsou například USA a Indie, znamenají mnohem větší zátěž.

„Cena povolenek ETS pro let z londýnského letiště Heathrow do Šanghaje je nižší než šálek kávy na letišti Heathrow“ (J.G. Gerbrandy, místopředseda výboru ENVI).

Stávající právní předpisy se vztahují na veškeré lety s odletem nebo přistáním v Evropě a systém obchodování s emisemi se týká i letů leteckých společností třetích zemí s odletem nebo přistáním v Evropě. K zahrnutí letů s příletem či odletem došlo zejména z environmentálních důvodů, neboť dvě třetiny emisí produkují mezikontinentální lety a pouze jednu třetinu lety v rámci Evropské unie. Toto ustanovení bylo důkladně posouzeno nejen právníky z Evropské komise, ale také nezávislými právníky, a z tohoto posouzení vyplynulo, že toto ustanovení je zcela v souladu s mezinárodním právem.

Zpochybnění ze strany třetích zemí a kritické posouzení:

Již před přijetím této právní úpravy zesílily země jako USA a Čína svůj nesouhlas se zahrnutím letů jejich leteckých společností. Vzhledem k právnímu posouzení a politickým a environmentálním argumentům pro rovné zacházení nicméně Parlament a Rada rozhodly, že letecké společnosti třetích zemí budou zahrnuty na nediskriminačním základě. Sdružení leteckých společností USA a tři letecké společnosti USA napadly tuto právní úpravu podle práva Spojeného království a případ byl předložen Soudnímu dvoru Evropské unie. Soudní dvůr jednoznačně stanovil, že tato právní úprava je v souladu s mezinárodním právem (rozsudek Soudního dvora ve věci C-366/10 ze dne 21. prosince 2011). Argumentem třetích zemí bylo, že by Evropská unie účtovala jejich leteckým společnostem poplatky za užívání jejich vlastního vzdušného prostoru, například pokud letecké společnosti provozují let vedoucí nad územím USA. Tak tomu není, neboť systém EU pro obchodování s emisemi se týká příletů a odletů z letišť a emise za letu jsou počítány metricky. Nejedná se o zvláštní charakteristiku systému EU pro obchodování s emisemi. Na podobném principu jsou uplatňovány také vnitrostátní daně a poplatky, například ve Spojeném království a Německu. Letištní poplatek účtovaný ve Spojeném království (Air Passenger Duty, dále jen „APD“) je vyšší pro let do Mexico City než pro let do kanadského Toronta.

Let z Londýna do Mexico City

Po 1. dubnu 2012 je za let business třídou z Londýna do Mexico City (přibližně 8000 km) účtován APD ve výši 162 GBP (195 EUR / 257 USD).

Let z Londýna do Toronta

Za let do Toronta (přibližně 5600 km) je účtován APD pouze ve výši 130 GBP (156 EUR / 206 USD).

Rozdíl v ceně je dán rozdílnou vzdáleností. Velká část trasy vede přes vzdušný prostor USA. To znamená, že rozdíl mezi APD ve výši 130 GBP a APD ve výši 162 GBP je způsoben delší trasou, která vede z velké části přes vzdušný prostor USA.

Totéž platí pro německou daň za cestující v letecké dopravě.

Let z Frankfurtu do Varšavy

Za let z Frankfurtu do Varšavy je v Německu účtována daň za cestující v letecké dopravě ve výši 7,50 EUR (10 USD).

Let z Frankfurtu do Tokia

Za let z Frankfurtu do Tokia je v Německu účtována daň za cestující v letecké dopravě ve výši 42,18 EUR (56 USD).

To znamená, že rozdíl mezi velmi nízkou a velmi vysokou německou daní za cestující v letecké dopravě je způsoben mnohem delší trasou, která vede převážně přes ruský vzdušný prostor.

Německé opatření i poplatek, který za cestující účtuje Spojené království, jsou třetími zeměmi přijímány a nejsou předmětem tak intenzivní kritiky nebo jakéhokoli druhu odvetných akcí. Postoj členských států je stejně jako v případě systému EU pro obchodování s emisemi takový, že jsou oprávněny ukládat poplatky za lety se vzletem či přistáním v jejich zemi. To je také důvodem pro poplatky účtované ze strany USA a Indie. Ukazuje to, že tato diskuse má významný politický rozměr. Nesouhlas může být zčásti dán domněnkou, že právní úprava EU není tak důležitá jako právní úprava členských států. Důvodem pro tvrdou kritiku ze strany některých třetích zemí může být také to, že systém EU pro obchodování s emisemi je odůvodněn zejména zmírňováním změny klimatu. Například nová většina ve Sněmovně reprezentantů USA chce ukázat, že jejich vlastní zákon o klimatu, který se týkal rovněž mezinárodní letecké dopravy (zákon Waxman-Markey), pozbyl smyslu.

Vyjednávání o dohodě v rámci ICAO:

Již v roce 1997 dostala Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) za úkol regulovat emise v oblasti letectví.

Bohužel se však zatím nepodařilo nalézt žádné řešení. EU vždy argumentovala, že námi upřednostňovanou variantou je samozřejmě mezinárodní dohoda, a povinnost pokračovat v jednáních je součástí stávajících předpisů EU pro obchodování s emisemi. Na schůzi Rady ICAO konané dne 9. listopadu 2012 bylo dosaženo značného pokroku, pokud jde o dosažení celosvětové regulace emisí z letectví. Byla vytvořena skupina na vysoké úrovni s cílem připravit řešení na příštím valném shromáždění ICAO. Valné shromáždění ICAO zasedá pouze jednou za tři roky a příští zasedání se bude konat v září 2013. Třetí země, které nesouhlasí s evropským systémem, vždy tvrdily, že chtějí globální řešení v rámci ICAO.

Tyto země se bohužel dosud nebyly schopny dohodnout na způsobu, jakým by ICAO měla problém řešit. Je však nutné uznat velmi pevné odhodlání vedení ICAO.

Návrh na pozastavení uplatňování směrnice:

Vzhledem k rozhodnutí Rady ICAO ze dne 9. listopadu 2012 Evropská komise oznámila návrh na pozastavení uplatňování systému EU pro obchodování s emisemi na mezikontinentální lety.

Dne 20. listopadu Komise předložila Parlamentu a Radě návrh na pozastavení uplatňování směrnice. Cílem návrhu je podpořit pozitivní vývoj situace v ICAO a zlepšit vyhlídky na úspěšný výsledek valného shromáždění ICAO v roce 2013. Týká se to jednak vytváření celosvětových tržních opatření a jednak přijetí rámce, který členským státům umožní uplatňování tržních opatření na oblast mezinárodního letectví do doby, než vstoupí v platnost celosvětové tržní opatření.

Tento návrh počítá s neuplatňováním systému EU pro obchodování s emisemi na mezikontinentální lety, pokud jde o emise v roce 2012. Na lety v rámci evropského prostoru se bude vztahovat směrnice Parlamentu a Rady z roku 2008. Veškerá opatření jsou nediskriminační, což znamená, že stejná pravidla se uplatní pro dopravce EU i třetích zemí. Znamená to, že dopravce EU, který provozuje lety z letiště EU na letiště třetí země, je vyjmut a na dopravce třetí země provozujícího lety v rámci evropského prostoru se budou vztahovat povinnosti stanovené směrnicí.

Doporučení zpravodaje:

Zpravodaj v zásadě vítá návrh Komise a doporučuje jeho rychlé přijetí. Podle stávající směrnice musí letecké společnosti předložit své povolenky do 30. dubna 2013. Legislativní postup by měl být tudíž z důvodu právní jasnosti dokončen do tohoto data, přičemž je třeba vzít v úvahu, že argumenty je potřeba důkladně posoudit a kolegové z výborů ENVI a TRAN by měli mít možnost předložit pozměňovací návrhy.

Některé pozměňovací návrhy se jeví jako nezbytné z právních důvodů. Pouze vyjasňují záměr návrhu uvedený v prohlášení, bodech odůvodnění a doprovodném sdělení Komise.

Jelikož Komise nepočítá s tím, že by členské státy rozhodnutí prováděly do vnitrostátních právních předpisů, musí být přesně formulováno a neměl by existovat žádný manévrovací prostor pro výklad. Právní jistota je zajištěna výslovným uvedením toho, na jaké požadavky se bude odchylka vztahovat a kolik povolenek jakého druhu musí provozovatelé vrátit, aby se v jejich případě mohla uplatnit.

Je také nezbytné mít právní základ pro snižování dražených množství, a ten dosud neexistuje, neboť návrh pouze zahrnuje odchylku od článku 16. Nebude-li změněn výpočet množství, které má být draženo, musely by členské státy dražit stejný počet povolenek, což zcela jasně nebylo záměrem. Dražené množství by spíše mělo činit 15 % celkového množství povolenek, jež byly v oběhu v oblasti letecké dopravy v roce 2012 (viz pozměňovací návrhy 1, 3, 4, 6 a 7).

Je potřeba vyjasnit, že uplatňování systému pouze v rámci EU není možné na více než jeden rok. Platí rovné zacházení pro všechny letecké společnosti na téže trase. Povolenky, jež mají být vráceny do 30. dubna 2013 se vztahují na rok 2012, kdy byla cena uhlíku velmi nízká (mezi 6 a 8 eury) a letecké společnosti mohou využít až 15 % kreditů CDM (přibližně 0,4 eur). Proto je možnost narušení hospodářské soutěže mezi EU a dopravci třetích zemí, pokud jde o pobídku pro lety na jiných trasách, omezená – například 13,6 centu pro let z Hamburku do Frankfurtu. Jakékoli prodlužování této situace však může způsobit závažné narušení hospodářské soutěže a nebylo by dostatečně ambiciózní z environmentálního hlediska. Proto je nutné jasně stanovit, že pozastavení uplatňování směrnice nelze prodloužit na dobu po 31. prosinci 2013. Také je potřeba vyjasnit, co EU očekává od shromáždění ICAO. Ne každý výsledek lze považovat za uspokojivý. Již ve stávající právní úpravě se uvádí, že jsme připraveni ji změnit, pokud bude dosaženo globální dohody. Je nutné vyjasnit, že globální dohoda, která by se uspokojivě vztahovala na emise leteckých společností, nebude uzavřena před koncem roku 2013. Proto by měl být přijat prozatímní rámec pro regionální a národní systémy. EU by se však neměla smířit s tím, že platná právní úprava bude zrušena kvůli pouhé možnosti, že v rámci ICAO snad bude dosaženo dohody (viz pozměňovací návrhy 2 a 5).

Návrh Komise umožňuje jednoznačně stanovit, že EU bránit mezinárodní dohodě nehodlá. Pokud třetí země ani po přijetí tohoto návrhu nepřistoupí na úrovni ICAO na skutečný kompromis, bude to jasný signál, že ti, kteří v ICAO vždy požadují mezinárodní řešení, o ně ve skutečnosti nemají zájem. Na druhou stranu, pokud ICAO dospěje k dohodě, jednalo by se o řešení upřednostňované každým, včetně Evropské unie.

  • [1]  Společnost Ryanair provozuje hlavně lety v rámci Evropské unie.

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (19. 2. 2013)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství
(COM(2012)0697 – C7‑XXXX – 2012/0328(COD))

Navrhovatel: Mathieu Grosch

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I když emise z letecké dopravy v současnosti představují jen asi tři procenta celkových emisí skleníkových plynů, jejich nárůst je prudký. Podle odhadů Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) se emise CO2 pocházející z letecké dopravy v období 1990 až 2006 takřka zdvojnásobily, a to při současném nárůstu spotřeby všech fosilních paliv o 34 %. Lze tedy očekávat, že do roku 2020, tj. v období, v němž se EU zavázala ke snížení emisí o 20 % oproti úrovni roku 1990, se v tomto odvětví zvýší produkce emisí o 63–88 %.

Jediným účinným způsobem boje s globálním oteplováním je mezinárodní přístup. Emise uhlíku ani změna klimatu neberou ohledy na státní hranice. Je třeba na celosvětové úrovni sledovat stejné cíle. Zde má důležitou úlohu organizace ICAO. V roce 1991 zahájila diskuzi o tržních opatřeních a v roce 1998 diskuzi o obchodování s emisemi, dosáhla však pouze nepatrného pokroku. Evropská unie proto v roce v 2008 rozhodla, že by letecká doprava měla být zahrnuta do systému pro obchodování s emisemi (ETS). Tento právní předpis získal jednomyslnou podporu Rady a také podporu velké většiny poslanců Evropského parlamentu. Ve svém stanovisku vyzval Výbor pro dopravu odvětví letecké dopravy, aby vynaložilo úsilí obdobné tomu, jež vynakládají jiné druhy dopravy a další srovnatelná odvětví. Výbor se rovněž vyjádřil pro zapojení letecké dopravy do systému ETS v roce 2012 a dodal, že „je začlenění letadel ze třetích zemí, která odlétají z letišť Společenství nebo na nich končí, do evropského systému obchodování s emisemi právně přípustné“. To v roce 2011 potvrdil i Soudní dvůr.

Až dosud se však třetí země velmi zdráhaly evropský systém ETS přijmout. Nicméně se odhaduje, že ve srovnání s poplatky hrazené za cestující ze třetích zemí, bude mít zapojení letecké dopravy do ETS jen malý dopad. Srov. např. příletové a odletové poplatky ve Spojených státech ve výši 16,30 USD za osobu (navíc spolu s poplatky za elektronický systém cestovního povolení pro občany jiných států).

V listopadu 2012 dosáhla organizace ICAO značného pokroku ve věci tržních opatření ke snížení emisí z mezinárodní letecké dopravy. Proto se Evropská komise rozhodla, že vyšle svým partnerům při vyjednávání vstřícný signál, a navrhla pozastavení uplatňování směrnice. Navrhovatel tento návrh vítá, protože je v souladu s úsilím Evropy o mezinárodní dohodu a je omezen na dobu jednoho roku.

Toto omezení má naprosto zásadní význam, neboť i nadále vytváří tlak na partnery při vyjednávání. Musíme jasně předeslat, že pokud nedojde k uzavření uspokojivé dohody o snížení emisí z letecké dopravy, budou do systému od roku 2013 zahrnuty všechny mezinárodní lety. Bez této hrozby bychom čelili vážnému riziku, že se postupy v rámci organizace ICAO protáhnou na celé roky, ne-li desetiletí.

Omezení na jeden rok je důležité i pro minimalizaci vyvstávajících obav, že by mohlo dojít k narušení trhu. Pokud by byly lety z Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo do něj vyňaty z působnosti systému ETS, a lety v rámci Evropy nikoliv, mohlo by to vést k narušení hospodářské soutěže.

Jestliže z jednání na mezinárodní úrovni vyplynou tržní nebo jiné mechanizmy, které by zajistily, aby byla letecká doprava stejně tak jako jiná odvětví vystavena tlaku na snížení emisí, může to zakládat důvod pro zvážení úpravy systému ETS. Nejde o prosazování evropských norem v oblasti životního prostředí na celosvětové úrovni, ale spíše o vytváření společných opatření, která budou řešením společného problému.

Pokud v září 2013 organizace ICAO dospěje k dohodě, která by mohla přinést prodloužení odlišného přístupu k letům v rámci EHP a mimo něj i po roce 2013, měla by se vypracovat podrobná studie o důsledcích pro hospodářskou soutěž mezi evropskými leteckými společnostmi a leteckými společnostmi třetích zemí. Evropská komise musí učinit patřičné kroky, aby zabránila narušení hospodářské soutěže. Pokud budou letecké společnosti uměle motivovány k tomu, aby více využívaly neevropské terminály, neprospěje to ani životnímu prostředí, ani evropskému hospodářství. Evropský parlament by měl mít dále možnost zhodnotit výsledek vyjednávání v rámci organizace ICAO předtím, než Komise navrhne další kroky.

I když tedy jednoletou výjimku pro lety mezi EHP a třetími zeměmi nelze považovat za ideální řešení, přináší pro tento rok lepší vyhlídky na uzavření uspokojivé mezinárodní dohody, než jaké by přineslo lpění na stávajících právních předpisech. Parlament by proto měl usilovat o rychlé přijetí návrhu, předejít tak právní nejistotě týkající se povinností leteckých společností a vyslat jasný signál partnerům mezinárodních jednání. Měli by pochopit, že Evropa chce mezinárodní dohodu, že je přístupná jednání o nejlepší podobě tržních opatření, ale není ochotná čekat neomezeně dlouhou dobu, než dojde k řešení emisí z letecké dopravy způsobem, který bude srovnatelný s řešením v jiných odvětvích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Odvětví letecké dopravy má výrazně mezinárodní povahu. Celosvětovým problémům, jež představují emise z letecké dopravy, lze účinně čelit na základě mezinárodního přístupu, který zahrnuje povinnost zavést na celosvětové úrovni tatáž opatření nebo různá opatření se stejným cílem. Klíčovou úlohu má v tomto procesu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), neboť stanovuje tyto společné cíle v rámci mezinárodní dohody.

Odůvodnění

Mezinárodní problémy, jako jsou emise skleníkových plynů, jež pocházejí z odvětví letecké dopravy, si vyžadují řešení na celosvětové úrovni. Proto může být mezinárodní přístup účinný.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Mezinárodní organizace pro civilní letectví dosáhla značného pokroku, aby mohl být v roce 2013 na shromáždění ICAO přijat rámec, který státům usnadní uplatňování tržních opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy, a aby bylo vytvořeno celosvětové tržní opatření.

(1) Po diskuzích o omezení emisí z letecké dopravy, které započaly již v roce 1998, dosáhla v listopadu 2012 organizace ICAO značného pokroku, aby mohl být v roce 2013 na shromáždění ICAO přijat rámec, který státům usnadní uplatňování tržních opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy, a aby bylo vytvořeno celosvětové tržní opatření

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že diskuze na úrovni organizace ICAO o omezení emisí byly zahájeny před více než deseti lety a že do okamžiku, kdy se přiblížil konec lhůty pro podávání přihlášek do systému EU pro obchodování s emisemi, bylo dosaženo jen malého pokroku.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 – poznámka pod čarou 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Včetně států ESVO, zemí, které s Unií podepsaly smlouvu o přistoupení, a závislých území a území členských států EHP.

1. Včetně států EHP, zemí, které s Unií podepsaly smlouvu o přistoupení, a závislých území a území členských států EHP.

Odůvodnění

Ne všechny státy ESVO souhlasily s transpozicí směrnice 2003/87/ES do svých vnitrostátních právních předpisů. Učinily tak pouze ty státy ESVO, jež jsou zároveň členy EHP (tj. Island, Lichtenštejnsko a Norsko, nikoli však Švýcarsko). Text návrhu by proto měl odkazovat na státy EHP, a nikoli státy ESVO.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže, měla by se tato odchylka vztahovat pouze na provozovatele letadel, kteří buď neobdrželi, nebo vrátili všechny bezplatné povolenky, které jim byly na takové činnosti přiděleny v roce 2012. Ze stejného důvodu by tyto povolenky neměly být brány v úvahu pro účely výpočtu práv na použití mezinárodních kreditů v rámci směrnice 2003/87/ES.

(3) Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže, měla by se tato odchylka vztahovat pouze na provozovatele letadel, kteří buď neobdrželi, nebo vrátili všechny bezplatné povolenky, které jim byly na takové činnosti přiděleny v roce 2012. Ze stejného důvodu by tyto povolenky neměly být brány v úvahu pro účely výpočtu práv na použití mezinárodních kreditů v rámci směrnice 2003/87/ES s výjimkou mezinárodních kreditů, jež byly získány před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.

Odůvodnění

Je důležité poskytnout právní jistotu a nepostihovat odpovědné společnosti, jež se na uplatňování směrnice o letecké dopravě připravovaly po celý rok 2012. Toto ustanovení by rovněž umožnilo zajistit rovný přístup k provozovatelům, bez ohledu na to, zda mají z dané výjimky prospěch.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Organizace ICAO a Unie by měly v souladu s cíli Unie do roku 2020 a 2050 zintenzívnit svou snahu o omezení emisí skleníkových plynů v odvětví letecké dopravy. Výjimka, již přináší toto rozhodnutí, by proto neměla vést ke zpochybnění zapojení letecké dopravy do systému EU pro obchodování s emisemi a obecného cíle zaměřeného na podporu účinného celosvětového systému, který by omezil rostoucí množství emisí v tomto odvětví, a měla by jasně stanovit povinnosti, jež musí dotyčné země a letečtí přepravci plnit po dobu platnosti této výjimky.

Odůvodnění

Podobně jako jiné druhy dopravy musí i odvětví letecké dopravy se svými rychle rostoucími emisemi skleníkových plynů přispět ke snižování emisí. Navíc jiná průmyslová odvětví se unijního systému obchodování s emisemi účastní již několik let. Není důvod, proč by měla být letecká doprava z tohoto systému vyloučena.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Dočasná výjimka se nesmí vztahovat na období delší než jeden rok. Pokud na jednáních organizace ICAO během tohoto období nedojde k dohodě o celosvětovém systému tržních opatření v oblasti emisí z letecké dopravy, včetně dohody o reálné lhůtě pro jeho zavedení, měly by se všechny lety z letišť a na letiště mimo Unii řídit unijním systémem obchodování s emisemi, jak stanovuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c) Komise by měla Evropskému parlamentu poskytnout úplnou zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo na valném shromáždění ICAO v září 2013, a v souladu s výsledky tohoto jednání urychleně navrhnout příslušná opatření.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d) Pokud po vypršení platnosti výjimky, již stanovuje toto nařízení, bude Komise zvažovat další opatření v tomto směru, měla by zohlednit jejich možný dopad na leteckou dopravu v rámci Evropy a podniknout vhodné kroky, aby zabránila narušování hospodářské soutěže.

Odůvodnění

Po dobu platnosti této výjimky se budou lety mezi dvěma letišti ve státech EHP i nadále řídit směrnicí o systému obchodování s emisními povolenkami; výjimka se uplatní na lety mimo Evropu. Tato situace by mohla vést k narušení hospodářské soutěže mezi evropskými leteckými společnostmi, které působí většinou v rámci Evropy, a mají proto vysoký podíl letů zapojených do systému EU ETS, a mezi leteckými společnostmi ze třetích zemí, které působí převážně ve třetích zemích. Evropská komise musí předtím, než navrhne další opatření, toto možné narušení hospodářské soutěže analyzovat a přijmout příslušná opatření, jež by mu zabránila.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e) Zahrnutí letecké dopravy do evropského systému obchodování s emisemi by mělo být zohledněno ve všech dohodách o letecké dopravě uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi.

Odůvodnění

Komise v současnosti vyjednává dohody o letecké dopravě s řadou zemí sousedících s EU a významnými obchodními partnery. Je důležité, aby tyto dohody zohledňovaly cíle evropské politiky v celém jejich rozsahu. Komise by tedy měla vycházet z příkladu dohody o letecké dopravě mezi EU a Kanadou a podporovat třetí země, aby přijímaly opatření na zmírnění dopadu letecké dopravy na změnu klimatu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f) S cílem vybudovat na mezinárodní úrovni důvěru v systém EU by členské státy měly používat příjmy získané z uplatňování evropského systému obchodování s emisemi v oblasti letecké dopravy přednostně na omezování jejich dopadů a vyčlenit příjmy z tohoto systému na mezinárodní financování boje proti změně klimatu, které by byly podle čl. 3d odst. 4 směrnice 2003/87/ES zaměřeny mj. na snahu rozvojových zemí v oblasti ochrany klimatu.

Odůvodnění

S cílem usnadnit dohodu o celosvětových tržních opatřeních v oblasti letecké dopravy by měla EU podporovat, aby veškeré příjmy z odvětví letecké dopravy plynuly ve prospěch financování boje proti změně klimatu na mezinárodní úrovni v souladu s UNFCCC. Mezinárodní letecká doprava by měla být i nadále financována prostřednictvím unijního systému obchodování s emisemi, dokud nebude zaveden účinný celosvětový systém, který by vedl k výraznému zmírnění dopadu daného odvětví na změnu klimatu. Pro dosažení společných cílů je nadále zapotřebí vyvíjet systematický tlak.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 16 směrnice 2003/87/ES členské státy neučiní žádné opatření proti provozovatelům letadel týkající se požadavků uvedených v čl. 12 odst. 2a a čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/87/ES, které vznikly před dnem 1. ledna 2014 a vztahují se na činnost směřující na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropskou unii, které nejsou členy ESVO, závislými územími a územími členských států EHP ani zeměmi, jež podepsaly s Unií smlouvu o přistoupení, pokud těmto provozovatelům letadel nebyly v roce 2012 na takovou činnost vydány bezplatné povolenky nebo v případě, že jim takové povolenky vydány byly, vrátili odpovídající počet povolenek členským státům ke zrušení.

Odchylně od článku 16 směrnice 2003/87/ES členské státy neučiní žádné opatření proti provozovatelům letadel týkající se požadavků uvedených v čl. 12 odst. 2a a čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/87/ES, které vznikly před dnem 1. ledna 2014 a vztahují se na činnost směřující na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropskou unii, které nejsou členy EHP, závislými územími a územími členských států EHP ani zeměmi, jež podepsaly s Unií smlouvu o přistoupení, pokud těmto provozovatelům letadel nebyly v roce 2012 na takovou činnost vydány bezplatné povolenky nebo v případě, že jim takové povolenky vydány byly, vrátili odpovídající počet povolenek členským státům ke zrušení.

Odůvodnění

Ne všechny státy ESVO souhlasily s transpozicí směrnice 2003/87/ES do svých vnitrostátních právních předpisů. Učinily tak pouze ty státy ESVO, jež jsou zároveň členy EHP (tj. Island, Lichtenštejnsko a Norsko, nikoli však Švýcarsko). Text návrhu by proto měl odkazovat na státy EHP, a nikoli státy ESVO.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povolenky zrušené podle článku 2 se neberou v úvahu pro účely výpočtu práv na použití mezinárodních kreditů v rámci směrnice 2003/87/ES.

Povolenky zrušené podle článku 2 se neberou v úvahu pro účely výpočtu práv na použití mezinárodních kreditů v rámci směrnice 2003/87/ES. Mezinárodní kredity získané před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost v souladu se směrnicí 2008/101/ES mohou být v roce 2013 využívány až do výše 15 % zrušených nebo vrácených povolenek.

Odůvodnění

Je důležité poskytnout právní jistotu a nepostihovat odpovědné společnosti, jež se na uplatňování směrnice o letecké dopravě připravovaly po celý rok 2012. Toto ustanovení by rovněž umožnilo zajistit rovný přístup k provozovatelům, bez ohledu na to, zda mají z dané výjimky prospěch.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Komise pravidelně informuje Evropský parlament a členské státy o postupu jednání organizace ICAO a předkládá zprávy o výsledcích jednání v rámci valného shromáždění ICAO. Pokud valné shromáždění ICAO nedosáhne v září 2013 významného pokroku v otázce celosvětového tržního mechanizmu, bude se evropský systém obchodování s emisemi od roku 2013 znovu vztahovat na všechny mezinárodní lety do Unie a z Unie. Pokud se mu však podaří vytvořit rámec pro celosvětová tržní opatření, může Komise navrhnout další opatření.

Odůvodnění

Je třeba jasně ukázat, jaké budou důsledky dosažení významného pokroku v rámci organizace ICAO. Komise by měla Evropskému parlamentu poskytnout o jednáních organizace ICAO co nejúplnější informace, tak aby měl Parlament možnost tuto dohodu posoudit předtím, než Evropská komise prodlouží platnost výjimky nebo přijme jakákoliv další opatření.

POSTUP

Název

Dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

Referenční údaje

COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

10.12.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

10.12.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Mathieu Grosch

19.12.2012

Projednání ve výboru

22.1.2013

 

 

 

Datum přijetí

19.2.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

1

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Spyros Danellis, Michel Dantin, Michael Gahler, Eider Gardiazábal Rubial, Zita Gurmai, Alfreds Rubiks, Oldřich Vlasák, Janusz Władysław Zemke

POSTUP

Název

Dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

Referenční údaje

COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD)

Datum předložení EP

20.11.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ENVI

10.12.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

INTA

10.12.2012

ECON

10.12.2012

ITRE

10.12.2012

IMCO

10.12.2012

 

TRAN

10.12.2012

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

INTA

18.12.2012

ECON

14.1.2013

ITRE

17.12.2012

IMCO

18.12.2012

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Peter Liese

3.12.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

17.12.2012

24.1.2013

18.2.2013

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

8

Members present for the final vote

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jacqueline Foster, Julie Girling, Filip Kaczmarek, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Phil Prendergast