ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.

22.3.2013 - (16894/2011 – C7‑0469/2011 – 2011/0207(NLE)) - ***

Комисия по развитие
Докладчик: Michael Cashman

Процедура : 2011/0207(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0110/2013
Внесени текстове :
A7-0110/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.

(16894/2011 – C7‑0469/2011 – 2011/0207(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (16894/2011),

–   като взе предвид Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г., изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. (09565/2010)[1],

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 217, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7 0469/2011),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по развитие и становището на комисията по международна търговия (A7-0110/2013),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  изразява силни резерви относно тези части от споразумението, които не отразяват позицията на Европейския парламент и ценностите на Съюза;

3.  настоятелно призовава всички страни да преразгледат незадоволителните клаузи по подходящ начин при третото преразглеждане на споразумението, включително изричното въвеждане на принципа за недискриминация на основа на сексуалната ориентация съгласно член 8, параграф 4;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

  • [1]  ОВ L 287, 4.11.2010 г. , стр. 3.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Началото на отношенията между държавите от АКТБ и ЕС беше поставено през 70-те години на ХХ в., след като повечето държави от АКТБ постигнаха независимост. Първата Конвенция от Ломе, подписана през 1975 г., създаде единствен по рода си модел на сътрудничество за развитие между ЕС и държавите от АКТБ. Фактът, че обединява няколко измерения, като съчетава подпомагане и търговия, характерът й на договор със срок на действие от пет години, липсата на взаимни преференции за по-голямата част от износа на държавите от АКТБ за държавите –членки на ЕС и гарантираното финансиране на държавите от АКТБ представляваха особеностите на Конвенцията от Ломе.

Споразумението за партньорство АКТБ–ЕО (известно като „Споразумението от Котону“), подписано в Котону, Бенин на 23 юни 2000 г., замени рамката за сътрудничество за развитие от Ломе. То беше сключено за срок от двадесет години – от 1 март 2000 г. до 28 февруари 2020 г. Споразумението от Котону запази достиженията на Конвенцията от Ломе, като същевременно въведе някои коренни промени в сътрудничеството между държавите от АКТБ и ЕС.

Член 95 от Споразумението от Котону предвижда възможността за преразглеждане на споразумението веднъж на всеки пет години.

Първото преразглеждане на Споразумението от Котону беше извършено в периода май 2004 г. – февруари 2005 г. След приключване на преразглеждането и допълнителните преговори, страните подписаха споразумение за изменение на първоначалното споразумение на 25 юни 2005 г. Преразглеждането през 2005 г. беше насочено основно към извършването на промени в политическата част на споразумението.

Второто преразглеждане на Споразумението от Котону официално започна на 28-29 май 2009 г., в рамките на заседанието на Съвета на министрите АКТБ-ЕО. Преговорите трябваше да приключат през февруари 2010 г., но продължиха до 11 март 2010 г. Основните причини за второто преразглеждане на Споразумението от Котону бяха:

–  да се запази значението и изключителният характер на партньорството между държавите от АКТБ и ЕС;

–  да се адаптира споразумението към последните важни промени в международните отношения и отношенията между АКТБ и ЕО;

–  да се доразвият някои въпроси, които са от съществено значение и за двете страни: политическото/ институционално измерение; икономическо сътрудничество/ регионална интеграция/ търговия; финансиране на сътрудничеството за развитие/ помощ за програмиране и управление.

От страна на ЕС преговорите бяха водени от Европейската комисия с мандат, предоставен от Съвета, а Европейският парламент изготви доклад с препоръки на 20 януари 2010 г.

Съветите на ЕС и на АКТБ одобриха преразглеждането на споразумението, държавите – членки на ЕС и АКТБ трябва да ратифицират споразумението и понастоящем се очаква одобрението на Европейския парламент.

Анализ на споразумението

Преразглеждането потвърждава отново дългосрочното стратегическо значение, което и двете страни отдават на партньорството.

Докладчикът приветства факта, че текстът:

–  въвежда необходимостта от постигане на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), ефективността на помощта и борбата срещу изменението на климата като основни цели на партньорството;

–  насърчава прилагането на съвместни подходи за сътрудничество, с цел справяне с основните предизвикателства във връзка с постигането на ЦХР (продоволствена сигурност, ХИВ/СПИН и устойчивост на риболова), и тяхното значение за устойчивото развитие, растежа и намаляването на бедността;

–  признава континенталното измерение на Африка и Африканския съюз като партньор в отношенията между ЕС и АКТБ;

–  подчертава, че е необходимо капацитетът на държавите от АКТБ да бъде подобрен, за да могат да устояват на външни шокове, както и да бъдат подпомогнати при използването на всички налични средства, включително и механизма за защита срещу уязвимостта (FLEX);

–  отразява по-добре тенденциите към по-голяма регионализация и панафриканско развитие. Действията на Европейския съюз на международната сцена трябва да подпомагат и насърчават регионалната интеграция;

–  засилва ролята на местните органи, недържавните организации и националните парламентите на държавите от АКТБ, за да станат процесите от Котону по-демократични, да се повиши капацитетът на тези държави, да им се помогне да играят активна роля в диалога, програмирането, изпълнението, мониторинга, преразглеждането и контрола по прилагането на споразумението;

–  засилва необходимостта от взаимна отчетност и насърчава партньорите на ЕС в областта на развитието да координират и съгласуват своите програми със стратегиите на развиващите се страни;

–  придава по-голяма видимост на рибарството и аквакултурите с оглед на тяхното социално-икономическо значение за страните;

–  подкрепя съгласуваността на политиките за развитие като ключов елемент на партньорството.

Все пак докладчикът изразява съжаление за това, че текстът:

–  не можа да реши успешно въпроса за обратното приемане на незаконните имигранти в тяхната страна на произход. Член 13 от Споразумението от Котону посочва принципа за връщане на незаконните имигранти, но ЕС твърди, че този член не дава възможност за прилагане на оперативен подход;

–  не съдържа ангажимент на страните за повишаване значимостта на доброто фискално управление и борбата срещу данъчните убежища;

–  не успя да въведе механизъм за подобряване на мониторинга, прегледа и прилагането на Споразумението от Котону;

–  не включва съвместна декларация за бъдещото финансиране на сътрудничеството между АКТБ и ЕС поради отказа на ЕС да приеме увеличаването на броя на участващите държавите – членки на ЕС, адаптирането към изменението на климата и корекцията на разходите, свързани със споразуменията за икономическо партньорство (СИП);

–  не съдържа позоваване на търговията, финансите и справедливата търговия;

–  не разглежда свързаните с данъчното облагане аспекти на развитието;

–  не насърчава отпускането на микрокредити с цел улесняване на инвестициите и развитието.

Докладчикът отбелязва с дълбока загриженост, че:

–  преговорите за утвърждаване на принципа за неподлагане на преговори на клаузите за правата на човека, както и санкциите при незачитане на тези клаузи, приключиха с пълен неуспех, въпреки многократните призиви на Европейския парламент споразуменията на ЕС да включват обвързващи и неподлежащи на преговори клаузи за правата на човека;

–  член 8.4 (клаузата за недискриминация при провеждането на политически диалог) не беше променен, така че да отразява ценностите на ЕС, и включва само текста на член 2 от Декларацията на ООН за правата на човека. Държавите от АКТБ отхвърлиха тълкуването на Комисията и включването на сексуалната ориентация в приложното поле на член 8.4 и на 28 септември 2010 г. публикуваха „Декларацията от 21-та сесия на Парламентарната асамблея на АКТБ относно мирното съжителство на религиите и значението, което се отдава на явлението хомосексуалност в партньорството между АКТБ и ЕС“, в която призовават за „надлежно зачитане на културните различия и социалното многообразие на двете страни“;

–  хомосексуалността все още е престъпление в 38 държави от АКТБ, включително и пет държави, в които може да се прилага смъртно наказание. Докладчикът счита, че поради тази причина ЕС не може да се съгласи на компромис. Да мълчи означава, че негласно приема това законодателство. Докладчикът не смята, че в бъдеще може да се провежда политически диалог по този въпрос, ако той не бъде изрично посочен в Споразумението от Котону, което представлява рамката за много други споразумения, включително и СИП. Докладчикът изразява съжаление за това, че Комисията не е настоявала повече при провеждането на преговорите, съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз, който гласи, че „дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване, които той цели да насърчава в останалата част от света“;

–  следователно политическият диалог по членове 8 и 9 и резултатите от него съгласно членове 96 и 97 не могат да се използват като дипломатически инструмент с цел насърчаване на доброто управление, демокрацията, прозрачността и правата на човека.

Докладчикът отбелязва, че това преразглеждане няма да окаже никакво отражение върху бюджета.

Заключение

Докладчикът изразява силни резерви относно тези части от споразумението, които не отразяват позицията на Европейския парламент и ценностите на ЕС. Въпреки това той счита, че следва да се даде одобрение за споразумението, за да могат Комисията и Европейската служба за външна дейност да упражнят своето влияние през двете години, предхождащи третото преразглеждане. Докладчикът настоява, че незадоволителните клаузи трябва да бъдат преразгледани по подходящ начин при третото преразглеждане на споразумението, включително и член 8.4, в съответствие с договорите и ценностите на ЕС.

При провеждането на бъдещи международни преговори ЕС трябва да предприеме по-благоприятен за развитието подход, основан на правата на човека, като се взема предвид човешкото развитие на гражданите на тези държави. Докладчикът смята, че подобен подход ще бъде от взаимна полза.

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (26.1.2012)

на вниманието на комисията по развитие

относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.
(16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

Докладчик по становище: Daniel Caspary

КРАТКА ОБОСНОВКА

През 2000 г. Споразумението от Котону беше сключено за 20 години. Постигнато беше съгласие, че на всеки пет години ще има възможност за преразглеждане. Първото такова преразглеждане имаше незначително въздействие върху главата относно икономическите и търговски въпроси. Съветът разреши започването на преговори за второто преразглеждане на 23 февруари 2009 г. Споразумението за изменение беше подписано на 22 юни 2010 г. Необходимо е одобрението на Парламента.

На 20 януари 2010 г. ЕП прие резолюция относно второто преразглеждане на Споразумението от Котону и призова, наред с другото, за:

· вземане предвид на проблемите на държавите от АКТБ, свързани с финансовата криза, ерозията на преференциите, нарастването на цените на продоволствените продукти, изменението на климата и т.н.;

· включване в Споразумението на съгласуваност на политиките;

· актуализиране на главата относно икономическите и търговски въпроси, като се вземат предвид Споразуменията за икономическо партньорство (СИП) и изтичането на нереципрочните търговски преференции от 2007 г.;

· отделяне на по-голямо внимание на стратегиите за адаптиране в областта на търговията и на специалните мерки за „помощ за търговията“;

· подкрепа за исканията на държавите от АКТБ за включване на следните области: търговия и развитие, търговия и финанси, лоялна търговия и търговия с оръжие;

· заличаване на специалната процедура, предвидена в член 95, параграф 3 от Споразумението от Котону, за преразглеждане относно икономическото и търговското сътрудничество;

· разглеждане на свързаните с данъчното облагане аспекти на развитието;

· насърчаване на микрокредитирането с цел улесняване на инвестициите и развитието на МСП.

В резултат на преговорите, по-голямата част от гореизброените точки бяха възприети. Наред с други въпроси, при бъдещи преговори Парламентът отправя искане към Съвета да включи и следното:

· подкрепа за исканията на държавите от АКТБ за включване на областите търговия и финанси и лоялна търговия;

· разглеждане на свързаните с данъчното облагане аспекти на развитието;

· насърчаване на микрокредитирането с цел улесняване на инвестициите и развитието на МСП.

******

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.1.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Keith Taylor, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Albert Deß, Syed Kamall, Silvana Koch-Mehrin, Inese Vaidere

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jutta Haug, Jean Roatta

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Andreas Pitsillides, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Krzysztof Lisek