Postup : 2011/0309(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0121/2013

Predkladané texty :

A7-0121/2013

Rozpravy :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 21/05/2013 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0200

SPRÁVA     ***I
PDF 1425kWORD 1344k
25.3.2013
PE 491.285v02-00 A7-0121/2013

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Ivo Belet

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):

Justas Vincas Paleckis, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Eva Lichtenberger, Výbor pre právne veci

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0688),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0392/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. februára 2012(1),

–   po porade s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre právne veci (A7–0121/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z

o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej ▌ článok 192,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)         V článku 191 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“) sa ustanovujú ciele udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov. V článku sa vytvára pre všetky akcie Únie povinnosť podpory vysokou úrovňou ochrany založenej na zásade predchádzania a na zásadách, že by sa mali prijímať preventívne opatrenia, že náprava škôd na životnom prostredí by sa mala prioritne vykonať pri zdroji a že náhradu škody hradí znečisťovateľ.

(2)         Cieľom tejto smernice je v čo najväčšom rozsahu znížiť výskyt závažných nehôd súvisiacich s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori a obmedziť ich následky, a tým zvýšiť ochranu morského prostredia a pobrežných ekonomík pred znečistením, ako aj ustanoviť minimálne podmienky bezpečného ▌ prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori a obmedziť možné narušenie domácej výroby energie Únie a zlepšiť mechanizmy reakcie v prípade nehody.

(3)         Táto smernica by sa mala vzťahovať nielen na budúce zariadenia a operácie, ale v závislosti od prechodných dojednaní aj na existujúce zariadenia.

(3a)       Je pravdepodobné, že závažné nehody súvisiace s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori budú mať zničujúce a nezvratné dôsledky na morské a pobrežné životné prostredie, ako aj výrazný negatívny vplyv na hospodárstva pobrežných štátov.

(4)         Nehody súvisiace s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, najmä nehoda v Mexickom zálive v roku 2010, zvýšili povedomie verejnosti, pokiaľ ide o riziká spojené s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori a podnietili preskúmanie politík zameraných na zaistenie bezpečnosti týchto operácií. Komisia začala preskúmanie bezpečnosti operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori a vyjadrila svoje prvé názory na ňu vo svojom oznámení „Otázky bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori“ z 13. októbra 2010. Európsky parlament prijal uznesenia k tejto otázke 7. októbra 2010 a 13. septembra 2011. Ministri členských štátov pre energetiku vyjadrili svoje stanoviská v záveroch Rady pre energetiku z 3. decembra 2010.

(5)  Riziká výskytu závažnej nehody súvisiacej s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori sú značné. Touto smernicou by sa teda znížením rizika znečistenia morských vôd malo prispieť k zaisteniu ochrany morského prostredia, a najmä k dosiahnutiu alebo zachovaniu dobrého environmentálneho stavu najneskôr do roku 2020, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).

(6)         Rámcová smernica o morskej stratégii má ako jeden z ústredných cieľov úlohu riešiť kumulatívne vplyvy všetkých činností na morské prostredie a predstavuje environmentálny pilier integrovanej námornej politiky. Táto politika je dôležitá pre operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori , keďže sa v rámci nej vyžaduje, aby sa konkrétne obavy v každom odvetví hospodárstva prepojili so všeobecným cieľom zabezpečenia komplexného chápania oceánskych, morských a pobrežných oblastí s cieľom vytvoriť ucelený prístup k moriam zohľadňujúci všetky ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty prostredníctvom využitia námorného priestorového plánovania a poznatkov o morskom prostredí.

(7)         Priemyselné odvetvia prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori sú vybudované v mnohých regiónoch Únie a existujú vyhliadky na ďalší rozvoj v regionálnych vodách EÚ, pričom vďaka technickému rozvoju možno vrtné práce vykonávať v náročnejších prostrediach. Ťažba ropy a zemného plynu na mori je významným prvkom zabezpečenia dodávok energie v EÚ.

(8)         Existujúci rozmanitý a rozdrobený regulačný rámec vzťahujúci sa na bezpečnosť operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v Európe a súčasné bezpečnostné postupy priemyselného odvetvia neposkytujú plne primerané záruky, že riziká vyplývajúce z nehôd na mori sú v celej Únii minimalizované a že v prípade nehody vo vodách Únie sa včas ▌ zareaguje najúčinnejším spôsobom. Podľa súčasných systémov zodpovednosti nemusí byť zodpovedná strana vždy jasne identifikovateľná a ▌ nemusí byť schopná alebo povinná zaplatiť všetky náklady na nápravu škôd, ktoré spôsobila. Malo by byť vždy možné jasne určiť zodpovednú stranu ešte pred začatím operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

(9)  Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1994/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov ▌ je v Únii možné vykonávať operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori po získaní povolenia. V tejto súvislosti je povoľujúci orgán povinný posúdiť technické a finančné riziká a prípadne doterajšiu zodpovednosť žiadateľov o výhradné povolenia na prieskum a ťažbu. Existuje potreba zabezpečiť, aby pri posudzovaní technickej a finančnej spôsobilosti držiteľa povolenia povoľujúci orgán dôkladne preveril aj jeho spôsobilosť zaistiť nepretržitú bezpečnú a účinnú prevádzku za všetkých predvídateľných podmienok. Členské štáty by mali pri posudzovaní finančnej spôsobilosti subjektov žiadajúcich o povolenie podľa smernice 94/22/ES overovať, či subjekty predložili vhodné dôkazy o tom, že vykonali alebo vykonajú primerané opatrenia na pokrytie záväzkov vyplývajúcich zo závažných nehôd.

(10)       Je potrebné objasniť, že držitelia povolení pre operácie prieskumu ložísk a ťažbu ropy a zemného plynu na mori podľa smernice 94/22/ES sú tiež zodpovednými „prevádzkovateľmi“ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd a nemali by ▌ v tejto súvislosti delegovať svoju zodpovednosť na tretie strany, s ktorými sú v zmluvnom vzťahu.

(11)       Hoci všeobecné povolenie podľa smernice 94/22/ES zaručuje držiteľom povolenia výhradné práva na prieskum alebo ťažbu ropy a/alebo zemného plynu v danej oblasti, operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v takejto oblasti musia podliehať nepretržitému odbornému regulačnému dohľadu zo strany členských štátov, aby sa zaručila existencia účinných kontrolných opatrení na predchádzanie závažným nehodám a obmedzenie ich vplyvov na ľudí, životné prostredie a bezpečnosť dodávok energie.

(11a)  Operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori by mali vykonávať len prevádzkovatelia určení držiteľmi povolení alebo povoľujúcimi orgánmi. Prevádzkovateľom môže byť tretia strana, držiteľ povolenia alebo jeden z držiteľov povolenia v závislosti od obchodných dohôd alebo vnútroštátnych administratívnych požiadaviek. Subjektom s primárnou zodpovednosťou za bezpečnosť operácií by mal byť vždy prevádzkovateľ, ktorý by mal byť aj vždy spôsobilý konať v tomto ohľade. Táto úloha závisí od konkrétnej fázy činností, na ktoré sa povolenie vzťahuje. Úlohou prevádzkovateľa je preto prevádzkovať vrt vo fáze prieskumu a prevádzkovať ťažobné zariadenie vo fáze ťažby. V rámci daného územia, na ktoré sa vzťahuje povolenie, môže byť prevádzkovateľom vrtu vo fáze prieskumu a prevádzkovateľom ťažobného zariadenia rovnaký subjekt.

(11b)     Okrem toho by mali znižovať riziká závažnej nehody na čo najnižšiu realisticky uskutočniteľnú úroveň, až do bodu, v ktorom by už náklady na ďalšie zníženie rizík boli výrazne neprimerané dosiahnutým prínosom. Realistická uskutočniteľnosť opatrení na zníženie rizík by sa mala preskúmavať na základe nových znalostí a technického vývoja. Pri posudzovaní toho, či by potrebný čas, náklady a úsilie boli výrazne neprimerané prínosom ďalšieho zníženia rizík, by sa malo prihliadať na úrovne rizík v rámci najlepších postupov zlučiteľné s daným priemyselným odvetvím.

(12)       Je dôležité zabezpečiť, aby verejnosť včas dostala skutočnú príležitosť zúčastniť sa na rozhodovaní súvisiacom s operáciami, ktoré potenciálne môžu mať významný vplyv na životné prostredie v Európskej únii. Takáto politika ja v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie, ako napr. Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). V článku 6 Aarhuského dohovoru sa ustanovuje účasť verejnosti na rozhodnutiach o vymedzených činnostiach uvedených v jeho prílohe I a o činnostiach neuvedených v danej prílohe, ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie. V článku 7 Aarhuského dohovoru sa ustanovuje účasť verejnosti na tvorbe plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia.

(12a)    Príslušné požiadavky v súvislosti s tvorbou plánov a projektov existujú v právnych predpisoch Únie , konkrétne v smerniciach 2001/42/ES, 2003/35/ES, 2012/18/EÚ a 2011/92/EÚ. Avšak súčasné požiadavky Únie na účasť verejnosti sa nevzťahujú na všetky operácie prieskumu ložísk ropy a zemného plynu na mori. Ide najmä o rozhodovacie procesy, ktorých cieľom alebo možným dôsledkom je začatie prieskumných operácií z neťažobného zariadenia. Napriek tomu môžu mať tieto prieskumné operácie v niektorých prípadoch významný vplyv na životné prostredie, a mali by preto byť predmetom účasti verejnosti, ako sa to vyžaduje v Aarhuskom dohovore.

(13)       V Únii už existujú príklady osvedčených noriem vo vnútroštátnych regulačných postupoch, ktoré súvisia s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori. V Únii sa však uplatňujú nekonzistentne a žiadny členský štát doteraz nezapracoval všetky osvedčené regulačné postupy do svojich právnych predpisov na predchádzanie závažným nehodám na mori alebo obmedzenie ich dôsledkov pre životy a zdravie ľudí i životné prostredie. Osvedčené regulačné postupy Únie sú nutné na vytvorenie účinnej regulácie, ktorou sa zaistia najprísnejšie bezpečnostné normy a ochráni životné prostredie a ktorú je možné dosiahnuť okrem iného integráciou súvisiacich funkcií do spoločného príslušného orgánu (ďalej len „príslušný orgán“), ktorý môže čerpať prostriedky z jednej alebo viacerých národných orgánov.

(14a)     V súlade so smernicou 92/91/EHS by sa s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami malo konzultovať vo veciach súvisiacich so zdravím a bezpečnosťou pri práci a mali by mať možnosť zúčastňovať sa na diskusiách o všetkých otázkach súvisiacich so zdravím a bezpečnosťou na pracovisku. Okrem toho najlepším postupom v Únii je , že konzultačné mechanizmy formálne vytvárajú členské štáty na tripartitnom základe zahŕňajúcom zástupcov zamestnávateľov a pracovníkov a príslušný orgán. Príkladom takejto formálnej konzultácie je Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách (medzinárodné pracovné normy) z roku 1976 (č. 144).

(15a)     Členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušný orgán bol zo zákona oprávnený a mal primerané prostriedky na to, aby mohol prijímať účinné, primerané a transparentné presadzovacie opatrenia vrátane prípadného ukončenia operácií vo veciach neuspokojivých výkonov prevádzkovateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

(16a)     Nezávislosť a objektivita príslušného orgánu by sa mala zabezpečiť prostredníctvom opatrení v tejto smernici. Skúsenosti získané zo závažných nehôd na mori v tejto súvislosti jasne ukazujú, že organizáciou správnych právomocí v rámci členského štátu možno predchádzať konfliktom záujmov, a to jasným oddelením regulačných funkcií a súvisiacich rozhodnutí týkajúcich sa bezpečnosti na mori a životného prostredia od regulačných funkcií týkajúcich sa hospodárskeho rozvoja prírodných zdrojov na mori vrátane udeľovania povolení a riadenia príjmov. Takýmto konfliktom záujmov je možné najlepšie zabrániť úplným oddelením príslušného orgánu od funkcií súvisiacich s takýmto hospodárskym rozvojom.

(16b)     Úplné oddelenie príslušného orgánu od hospodárskeho rozvoja však môže byť neprimerané, ak je v niektorom členskom štáte úroveň operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori nízka. V takomto prípade by sa od dotknutého členského štátu očakávalo, aby prijal najlepšie alternatívne opatrenia na zabezpečenie nezávislosti a objektivity príslušného orgánu.

(17)       Zložité závažné nebezpečenstvá súvisiace s priemyselným odvetvím prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť postupov, bezpečné zachytávanie uhľovodíkov, konštrukčnú integritu, predchádzanie vzniku požiaru a výbuchu, evakuáciu, únik, záchranu a obmedzovanie vplyvu na životné prostredie po závažnej nehode, si vyžadujú osobitné právne predpisy upravujúce osobitné nebezpečenstvá priemyselného odvetvia prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

(18)  Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek požiadavky podľa iných právnych predpisov Únie, a to najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, najmä smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci a smernica Rady 92/91/EHS z 3. novembra 1992 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom vrtnom priemysle (jedenásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) .

(19)       Režim regulácie činností na mori sa musí vzťahovať na operácie vykonávané na nepohyblivých aj pohyblivých zariadeniach, ako aj na životný cyklus prieskumných a ťažobných činností od technického riešenia až po vyradenie z prevádzky a trvalé ukončenie činnosti.

(20)       V súčasnosti existujúce osvedčené prevádzkové postupy na prevenciu závažných nehôd v priemyselnom odvetví prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vychádzajú z prístupu stanovovania cieľov a dosiahnutia želaných výsledkov prostredníctvom dôkladného posúdenia rizika a spoľahlivých systémov riadenia.

(21)       V rámci najlepších prevádzkových postupov Únie sa od držiteľov povolení a/alebo prevádzkovateľov zariadení ▌ vyžaduje vytvorenie účinných podnikových politík v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, prijatie vhodných opatrení na predchádzanie závažným nehodám, ako aj komplexná a systematická identifikácia všetkých scenárov závažného nebezpečenstva týkajúcich sa všetkých nebezpečných činností, ktoré sa v uvedených zariadeniach môžu vykonávať, vrátane vplyvov na životné prostredie v dôsledku závažnej nehody. Tieto najlepšie postupy si vyžadujú aj posúdenie pravdepodobnosti a následkov, a tým aj rizika takýchto nebezpečenstiev, a tiež ich potrebných kontrolných opatrení a reakcie na núdzovú situáciu v rámci komplexného systému riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostrediaplánu reakcie na núdzovú situáciu pre dané zariadenie. Takáto politika a opatrenia a dojednania na riadenie rizík by mali byť jasne opísané a skompilované v správe o závažných nebezpečenstvách. Správa o závažných nebezpečenstvách by mala dopĺňať dokument o bezpečnosti a ochrane zdravia uvedený v smernici 92/91/EHS, pričom by mala tiež obsahovať ustanovenia o riadení environmentálnych rizík a plánoch reakcie na núdzovú situáciu. V príslušných fázach prípravy správy o závažných nebezpečenstvách by sa malo konzultovať s pracovníkmi. Príslušný orgán by mal správu o závažných nebezpečenstvách dôkladne posúdiť a akceptovať ▌.

(22)  S cieľom zachovať účinnosť kontrol rizík závažných nehôd vo vodách Únie by sa správa o závažných nebezpečenstvách mala vypracovať v súvislosti s každým významným aspektom životného cyklu ťažobného zariadenia vrátane technického riešenia, prevádzky, operácií v kombinácii s ďalšími zariadeniami, jeho premiestnenia v rámci vôd členského štátu, podstatných úprav a konečného ukončenia činnosti. Správa o závažných nebezpečenstvách by sa podobne mala vypracovať aj v súvislosti s neťažobnými zariadeniami. Vo vodách Únie by sa zariadenie nemalo prevádzkovať, ak prevádzkovateľ alebo vlastník neťažobného zariadenia nepredložil správu o závažných nebezpečenstvách príslušnému orgánu a príslušný orgán ju neakceptoval. Ak príslušný orgán akceptuje správu o závažných nebezpečenstvách, nemalo by to znamenať prenos zodpovednosti prevádzkovateľa za kontrolu závažných nebezpečenstiev na príslušný orgán.

(23)       Vrtné operácie sa majú vykonávať len zariadeniami, ktoré sú technicky schopné kontrolovať všetky predvídateľné nebezpečenstvá v mieste vrtu a ktoré majú akceptovanú správu o závažných nebezpečenstvách.

(24)       Okrem využitia vhodného zariadenia by mal prevádzkovateľ ▌ pripraviť podrobné plány súvisiace s konkrétnymi okolnosťami a nebezpečenstvami každej vrtnej operácie a v súlade s najlepšími postupmi v Únii zabezpečiť nezávislé odborné preskúmanie technického riešenia vrtu. Prevádzkovateľ ▌ by mal zaslať oznámenie svojich plánovaných vrtných operáciách príslušnému orgánu v dostatočnom predstihu, aby príslušný orgán mohol v súvislosti s plánovanou vrtnou operáciou prijať všetky potrebné kroky. V tejto súvislosti môžu členské štáty zaviesť prísnejšie vnútroštátne požiadavky pred začatím vrtnej operácie.

(25)       Na zaručenie bezpečnosti technického riešenia a zachovanie bezpečnej prevádzky sa od priemyselného odvetvia vyžaduje, aby dodržiavalo najlepšie dostupné postupy vymedzené v oficiálnych normách a usmerneniach, ktoré si vyžadujú aktualizáciu o nové poznatky a vynálezy, a na základe neustáleho zlepšovania, takže prevádzkovatelia a príslušné orgány by mali spolupracovať na určovaní priorít pri vypracúvaní nových alebo skvalitnených noriem a usmernení v duchu skúseností z nehody Deepwater Horizon a iných závažných nehôd na mori a mali by bezodkladne zabezpečiť vypracovanie usmernení a noriem s najvyššou prioritou.

(26)  Vzhľadom na zložitosť operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori si zavedenie najlepších postupov zo strany prevádzkovateľov vyžaduje systém nezávislého ▌ overovania kritických prvkov bezpečnosti a ochrany životného prostredia počas celého životného cyklu zariadenia vrátane, pokiaľ ide o ťažobné a/alebo nepohyblivé zariadenia, fázy technického riešenia.

(27a)     Ak sa pohyblivé vrtné jednotky na vŕtanie na mori prepravujú a majú sa považovať za lode, podliehajú medzinárodným námorným dohovorom, a to konkrétne dohovorom SOLAS, MARPOL alebo ekvivalentným normám platnej verzie Kódexu pre výstavbu a vybavenie pohyblivých vrtných jednotiek na vŕtanie na mori (kódex MODU). Ak sa takéto pohyblivé vrtné jednotky na vŕtanie na mori prepravujú v pobrežných vodách, podliehajú aj platným nástrojom práva Únie, ktoré sa týkajú štátnej prístavnej kontroly, a dodržiavaniu požiadaviek vlajkového štátu. Táto smernica sa na takéto jednotky vzťahuje, ak sú upevnené v pobrežných vodách na účely vŕtania, ťažby alebo iných činností súvisiacich s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

(28)       Pri riadení rizika v správe o závažných nebezpečenstvách by sa mali zohľadňovať riziká pre životné prostredie vrátane vplyvu klimatických podmienok a zmeny klímy na dlhodobú odolnosť zariadení; a vzhľadom na to, že operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v jednom členskom štáte môžu mať značné negatívne účinky na životné prostredie v inom členskom štáte, je potrebné vytvoriť a uplatňovať osobitné ustanovenia v súlade s Dohovorom o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice EHK OSN (dohovor z Espoo). Členské štáty s pobrežím, ktoré nevykonávajú operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a plynu na mori, by mali určiť kontaktné miesta na uľahčenie účinnej spolupráce v tomto ohľade.

(28a)     Prevádzkovatelia by mali členským štátom bezodkladne oznamovať, že došlo k závažnej nehode alebo k nej čoskoro môže dôjsť, aby členský štát mohol začať vhodne reagovať. Prevádzkovateľ by mal preto do oznámenia zahrnúť vhodné a dostatočné podrobnosti týkajúce sa miesta, rozsahu a povahy prebiehajúcej alebo hroziacej závažnej nehody, svojej vlastnej reakcie a scenára najhoršieho vyhrotenia sa situácie vrátane cezhraničného potenciálu.

(29)  Aby sa zaručila účinná reakcia na núdzové situácie, prevádzkovatelia by mali vypracovať plány internej reakcie na núdzovú situáciu pre konkrétne lokality na základe scenárov rizík a nebezpečenstiev uvedených v správe o závažných nebezpečenstvách, predložiť ich príslušným orgánom a udržiavať zdroje potrebné na rýchle uskutočnenie týchto plánov v prípade potreby. Dostatočná dostupnosť zdrojov reakcie by sa mala posúdiť z hľadiska schopnosti ich využitia na mieste nehody. Prevádzkovatelia by mali zabezpečiť a pravidelne testovať pripravenosť a účinnosť zdrojov na núdzovú reakciu. V náležite odôvodnených prípadoch sa v rámci opatrení na reakciu možno spoliehať na rýchlu prepravu zásahového vybavenia, ako napríklad zariadenia na zastavenie úniku, a iných zdrojov zo vzdialených miest.

(29a)     V najlepších globálnych postupoch sa vyžaduje, aby držitelia povolení a prevádzkovatelia prevzali primárnu zodpovednosť za kontrolu rizík, ktoré vytvárajú svojimi operáciami vrátane operácií vykonávaných dodávateľmi v ich mene, a preto vytvorili v rámci podnikovej politiky predchádzania závažných nehodám mechanizmy dôsledného vykonávania tejto politiky v celej organizácii v EÚ a zámorí, ako aj najvyššiu úroveň podnikovej zodpovednosti za toto vykonávanie.

(29b)     Od zodpovedných prevádzkovateľov a vlastníkov neťažobných zariadení by sa malo očakávať, aby svoje operácie vykonávali na celom svete v súlade s najlepšími postupmi a normami. Dôsledné uplatňovanie takýchto najlepších postupov a noriem by malo byť v Únii povinné a bolo by žiaduce, aby prevádzkovatelia zaregistrovaní na území členského štátu pri prevádzke mimo vôd Únie uplatňovali v čo najväčšom rozsahu politiku predchádzania závažným nehodám v súlade s platným vnútroštátnym právnym rámcom.

(29c)     Uznáva sa, že v tejto súvislosti neexistujú právomoci na presadzovanie, členské štáty by však mali zabezpečiť, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení zahrnuli svoje operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori mimo Únie do dokumentov upravujúcich ich politiku predchádzania závažným nehodám.

(29d)  Informácie o závažných nehodách pri operáciách na mori mimo Únie môžu pomôcť ďalšiemu porozumeniu ich možných príčin, pri propagácii učenia sa z najdôležitejších skúseností a ďalšom rozvoji regulačného rámca. Všetky členské štáty vrátane vnútrozemských členských štátov a členských štátov s pobrežnými vodami, ktoré nevykonávajú operácie na mori ani činnosti súvisiace s udeľovaním povolení, by mali vyžadovať správy o závažných nehodách, ktorých účastníkmi boli spoločnosti zaregistrované na ich území, a mali by tieto informácie poskytovať na úrovni Únie. Požiadavky na podávanie správ by nemali byť v konflikte s reakciou na núdzovú situáciu alebo súdnym konaním súvisiacim s nehodou. Požiadavky by sa mali skôr sústrediť na význam nehody pre ďalší vývoj bezpečnosti operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v Únii.

(29e)     Členské štáty by mali od prevádzkovateľov očakávať, že budú postupovať podľa najlepších postupov, s príslušným orgánom nadväzovať vzťahy zamerané na účinnú spoluprácu , podporovať jeho najlepšie regulačné postupy a proaktívne zaisťovať najvyššie úrovne bezpečnosti vrátane prípadného pozastavenia operácií, a to bez toho, aby príslušný orgán musel zasiahnuť.

(30)       S cieľom zaručiť, aby sa neprehliadli alebo nezanedbali žiadne relevantné obavy v súvislosti s bezpečnosťou, je dôležité vytvoriť a podporovať primerané prostriedky na dôverné nahlasovanie takýchto obáv a ochranu informátorov. Členské štáty nemajú právomoci na presadzovanie mimo Únie, tieto prostriedky by preto mali umožniť oznamovanie obáv osôb zúčastňujúcich sa na operáciách prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori mimo EÚ.

(31)       Spoločné využívanie porovnateľných údajov medzi členskými štátmi je náročné a nespoľahlivé vzhľadom na chýbajúci formát nahlasovania údajov spoločný pre všetky členské štáty. Spoločným formátom nahlasovania údajov pre nahlasovania prevádzkovateľov členskému štátu by sa zabezpečila transparentnosť výkonnosti prevádzkovateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, prístup verejnosti k relevantným porovnateľným informáciám o bezpečnosti operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v celej Únii a pomohlo by sa ním pri šírení skúseností zo závažných nehôd a nehôd, ktorým sa zabránilo v poslednej chvíli.

(32)  Aby sa zaručili jednotné podmienky spoločného využívania informácií a podporovania transparentnosti výkonnosti sektoru činností na mori, mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o formát a podrobnosti informácií, ktoré sa majú spoločne využívať a zverejňovať. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(4).

(33)       Na prijímanie príslušných vykonávacích aktov by sa vzhľadom na ich prevažne čisto praktickú povahu mal používať konzultačný postup. Uplatňovanie postupu preskúmania by preto nebolo odôvodnené.

(34)       Na získanie dôvery verejnosti v autoritu a integritu činností na mori v celej EÚ by mali členské štáty poskytovať správy o činnosti a incidentoch a bezodkladne informovať Komisiu a všetky ďalšie členské štáty, ktorých územie alebo vody sú postihnuté, ako i dotknutú verejnosť o závažných nehodách ▌, pričom Komisia by mala pravidelne uverejňovať správy o úrovni činnosti EÚ a trendoch výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia v rámci priemyselného odvetvia ťažby na mori.

(35)       Skúsenosti ukazujú, že na posilnenie otvoreného dialógu medzi príslušným orgánom a prevádzkovateľom je potrebné zabezpečenie dôvernosti citlivých údajov. Na tieto účely by mal dialóg medzi prevádzkovateľmi na mori a všetkými členskými štátmi vychádzať z príslušných existujúcich medzinárodných nástrojov a acquis EÚ o prístupe k informáciám relevantným pre životné prostredie a podliehať akejkoľvek nadradenej požiadavke na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

(36)  Hodnota spolupráce medzi orgánmi pre činnosti na mori bola jasne určená činnosťou Fóra pobrežných orgánov v Severnom mori a Medzinárodného fóra regulačných orgánov. Podobná spolupráca vznikla v celej Únii v rámci skupiny expertov, menovite Skupiny orgánov Európskej únie pre prieskum ložísk a ťažbu ropy a zemného plynu na mori (EUOAG), aby sa podporovala účinná spolupráca medzi zástupcami členských štátov a Komisiou v oblasti šírenia najlepších postupov a operačného spravodajstva, tvorby priorít pri sprísňovaní noriem a radenia Komisii v otázkach regulačnej reformy(5).

(37)       Účinnosť reakcie na núdzovú situáciu a pohotovostné plánovanie pre závažné nehody na mori sa zvýši systematickou a plánovanou spoluprácou medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a priemyselným odvetvím, ako aj spoločným využívaním zlučiteľných prostriedkov na reakciu vrátane odborných znalostí. V prípade potreby by sa pri týchto opatreniach mali takisto využiť existujúce zdroje a pomoc dostupná v rámci Únie, najmä prostredníctvom Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Členské štáty môžu tiež požiadať o ďalšiu pomoc z agentúry prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany ustanoveného rozhodnutím Rady 2007/779/ES.

(37a)     Podľa nariadenia (ES) č. 1406/2002 sa Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „agentúra“) ustanovuje na účely zabezpečenia vysokej, jednotnej a efektívnej úrovne námornej bezpečnosti a predchádzania znečisteniu z lodí v rámci Spoločenstva, ako aj zabezpečenia zásahov pri znečistení morí z ropných a plynových zariadení.

(38)       Pri plnení povinností podľa tejto smernice by sa malo zohľadňovať, že morské vody, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo zvrchované práva a jurisdikciu členských štátov, tvoria neoddeliteľnú súčasť štyroch morských regiónov uvedených v článku 4 ods. 1 smernice 2008/56, menovite Baltského mora, severovýchodnej časti Atlantického oceánu, Stredozemného mora a Čierneho mora. Z tohto dôvodu by Európska únia mala prioritne posilniť koordináciu ▌ s tretími krajinami, pod ktorých zvrchovanosť alebo zvrchované práva a jurisdikciu patria vody v týchto morských regiónoch. Vhodné rámce spolupráce predstavujú regionálne morské dohovory vymedzené v článku 3 ods. 10 smernice 2008/56.

(39)  V súvislosti so Stredozemným morom sa spolu so súčasnou smernicou realizujú potrebné kroky na pristúpenie Európskej únie k Protokolu o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním kontinentálneho šelfu a morského dna a jeho podložia („morský protokol“) k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora („Barcelonský dohovor“) schválenému rozhodnutím Rady 77/585/EHS.

(40)       Arktické vody susediacim morským prostredím mimoriadneho významu pre Európsku úniu a zohrávajú významnú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy. Vážne environmentálne obavy týkajúce sa arktických vôd si vyžadujú osobitnú pozornosť, aby bola zaručená ochrana životného prostredia Arktídy, pokiaľ ide o operácie v súvislosti s ropou a zemným plynom na mori vrátane prieskumu, pričom je potrebné zohľadniť riziko závažných nehôd a potreba účinnej reakcie. Členské štáty, ktoré sú členmi Arktickej rady, sa nabádajú, aby aktívne podporovali najprísnejšie normy v oblasti environmentálnej bezpečnosti v tomto citlivom a jedinečnom ekosystéme, a to napríklad prostredníctvom tvorby medzinárodných nástrojov v oblasti predchádzania znečisteniu arktického morského prostredia ropou, pripravenosti a reakcie naň, ako aj prostredníctvom stavania, okrem iného, na práci osobitnej skupiny zriadenej Arktickou radou a existujúcich usmerneniach Arktickej rady v oblasti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

(41)       Vnútroštátne plány externej reakcie na núdzovú situáciu by mali byť založené na posúdení rizika s prihliadnutím na správu o závažných nebezpečenstvách. V súvisiacich plánoch reakcie na núdzovú situáciu na izoláciu nehôd pre konkrétne lokality by sa mali zohľadňovať najnovšie usmernenia pre posudzovanie a mapovanie rizík pre potreby riadenia katastrof (pracovný dokument útvarov Komisie SEK(2010) 1626 v konečnom znení z 21. 12. 2010).

(42)  Účinná reakcia na núdzové situácie si vyžaduje okamžitý zásah prevádzkovateľa a úzku spoluprácu s organizáciami členských štátov zodpovednými za reakciu na núdzové situácie, ktoré koordinujú nasadenie ďalších zdrojov reakcie na núdzovú situáciu podľa jej vývoja. Zahŕňa aj dôkladné vyšetrenie núdzovej situácie, ktoré by sa malo začať bezodkladne, aby sa zabezpečila minimálna strata relevantných informácií a dôkazov. Po incidente by členské štáty mali vyvodiť primerané závery a prijať akékoľvek potrebné opatrenia.

(42a)     Je veľmi dôležité, aby všetky relevantné informácie vrátane technických údajov a parametrov zostali k dispozícii na účely neskoršieho vyšetrovania. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa relevantné údaje zhromažďovali počas prevádzky, v prípade nehody sa zabezpečila ich ochrana a primerane sa zintenzívnilo zhromažďovanie údajov. Členské štáty by mali v tomto kontexte podporovať používanie vhodných technických prostriedkov na zlepšenie spoľahlivosti a podrobnosti záznamov a predídenie prípadnej manipulácii.

(43)       Na zabezpečenie účinného vykonávania požiadaviek tejto smernice by sa mali ustanoviť účinné a primerané sankcie.

(44)       Aby sa mohli upravovať niektoré prílohy vzhľadom na dodatočné informácie vyplývajúce z prípadného technického pokroku by sa Komisia mala splnomocniť na zmenu a dopĺňanie požiadaviek v niektorých prílohách k tejto smernici v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala primerané konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

(46)       Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postupovanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(46a)  Vymedzenie škody na vode v smernici 2004/35/ES by sa malo zmeniť a doplniť, aby sa zaistilo, že zodpovednosť držiteľov povolení sa podľa tejto smernice vzťahuje na morské vody členských štátov v súlade s vymedzením v smernici 2008/56/ES.

(46b)     Nie všetky členské štáty majú pobrežné vody – ustanovenia tejto smernice preto nie sú relevantné pre Rakúsko, Českú republiku, Maďarsko, Luxembursko alebo Slovensko. Aj tak je však žiaduce, aby tieto členské štáty propagovali platné zásady a prísne normy uvedené v právnych predpisoch Únie v súvislosti s bezpečnosťou operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vo svojich bilaterálnych stykoch s tretími štátmi a s príslušnými medzinárodnými organizáciami.

(46c)     Nie všetky členské štáty s pobrežnými vodami dovoľujú v rámci svojej jurisdikcie operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v zmysle tejto smernice. Takéto členské štáty sa na povoľovaní takýchto operácií a predchádzaní nehôd, ktoré s nimi súvisia, nepodieľajú. Bolo by teda neprimerané a nepotrebné, aby takéto členské štáty transponovali a vykonávali všetky ustanovenia tejto smernice. Avšak nehody počas operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori môžu ohroziť ich pobrežia. Takéto členské štáty by teda okrem iného mali byť v prípade závažných nehôd pripravené reagovať a vyšetrovať a prostredníctvom kontaktných miest by mali spolupracovať s ostatnými dotknutými členskými štátmi a relevantnými tretími krajinami.

(46d)     Vnútrozemské členské štáty sa vzhľadom na svoju zemepisnú polohu nezúčastňujú na udeľovaní povolení a predchádzaní závažným nehodám pri operáciách na mori ani nemôžu byť postihnuté takýmito nehodami vo vodách ostatných členských štátov. Preto by nemali byť povinné transponovať väčšinu ustanovení tejto smernice. Ak je však spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť v súvislosti s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori mimo Únie, či už priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností, zaregistrovaná na území vnútrozemského členského štátu, je potrebné, aby dotknutý vnútrozemský členský štát požiadal príslušnú spoločnosť o predloženie správy o nehodách, ku ktorým došlo pri takýchto operáciách mimo Únie, s cieľom zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany v Únii mohli využiť skúsenosti získané pri týchto nehodách.

(47)  Popri opatreniach zavedených v tejto smernici by Komisia mala skúmať ďalšie vhodné spôsoby zlepšenia predchádzanie závažným nehodám na mori ▌ a zmiernenia ich následkov.

(48)       Prevádzkovatelia by mali zabezpečiť, aby mali dostatočné fyzické, personálne a finančné zdroje na minimalizáciu a nápravu dosahu závažnej nehody. Keďže však žiadne súčasné nástroje finančného zabezpečenia vrátane dojednaní o spoločnom znášaní rizika nedokážu pokryť všetky možné následky extrémnych nehôd, Komisia by mala pokračovať v ďalšej analýze a štúdiách vhodných opatrení na zaručenie primerane robustného režimu zodpovednosti za škody súvisiace s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, požiadaviek na finančnú spôsobilosť vrátane dostupnosti vyhradených nástrojov finančného zabezpečenia alebo iných dojednaní. Môže sem patriť aj preskúmanie uskutočniteľnosti spoločného systému náhrad. Komisia by o svojich zisteniach mala podať správu a prípadne vypracovať súvisiace návrhy.

(49)       Na úrovni Únie je dôležité, aby sa technické normy doplnili zodpovedajúcim právnym rámcom predpisov o bezpečnosti výrobkov, ktoré sa vzťahujú na všetky zariadenia na mori vo vodách Únie, a nielen na nepohyblivé ťažobné zariadenia. Komisia by preto mala pokračovať v ďalších analýzach noriem bezpečnosti výrobkov platných pre operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1Predmet a rozsah pôsobnosti

1.          Touto smernicou sa stanovujú minimálne požiadavky na predchádzanie závažným nehodám pri operáciách prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori a na obmedzenie ich následkov ▌.

5.          Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Únie ▌ týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, najmä smernice Rady 89/391/EHS a 92/91/EHS.

6.          Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté smernice 94/22/ES, 2001/42/ES ▌, 2003/4/ES, 2003/35/ES, 2010/75/EÚ a 2011/92/EÚ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1a.        „prijateľné“ riziko je riziko na úrovni, ktorej zníženie by bolo z hľadiska času, nákladov alebo úsilia výrazne neprimerané danému riziku. Pri posudzovaní toho, či by potrebný čas, náklady a úsilie boli výrazne neprimerané prínosom ďalšieho zníženia rizika, by sa malo prihliadať na úrovne rizík v rámci najlepších postupov zlučiteľné s daným priemyselným odvetvím;

2.          „akceptovanie“ je písomné oznámenie príslušného orgánu prevádzkovateľovi alebo vlastníkovi neťažobného zariadenia, že správa o závažných nebezpečenstvách v prípade, že sa implementuje podľa popisu, je v súlade s požiadavkami tejto smernice. Akceptovanie nepredstavuje akýkoľvek prenos zodpovednosti za kontrolovanie závažných nehôd na príslušný orgán;

4.  „kombinované operácie“ operácie vykonávané zo zariadenia s iným zariadením alebo zariadeniami na účely súvisiace s takýmto iným zariadením (inými zariadeniami), ktorými sa preto podstatne ovplyvňujú riziká bezpečnosti osôb alebo ochrany životného prostredia na niektorom alebo všetkých takýchto zariadeniach;

5.          „začatie prevádzky“ je časový bod, keď sa zariadenie alebo pripojená infraštruktúra prvý raz podieľa na operáciách, na ktoré je určená;

6.          „príslušný orgán“ je orgán verejnej moci určený podľa tejto smernice zodpovedný za úlohy, ktoré mu sú pridelené v tejto smernici. Príslušný orgán sa môže skladať z jedného alebo viacerých orgánov verejnej moci;

6a.        „povoľujúci orgán“ je orgán verejnej moci vymedzený v článku 1 ods. 1 smernice 90/531/EHS, zodpovedný za udeľovanie povolení podľa smernice 94/22/ES a/alebo kontrolu ich používania;

7a.        „pripojená infraštruktúra“ je v bezpečnostnej zóne alebo neďalekej zóne viac vzdialenej od zariadenia (podľa vymedzenia daného členského štátu):

akýkoľvek vrt alebo súvisiace konštrukcie, doplnkové jednotky a prístroje pripojené k zariadeniu na mori,

akékoľvek stroje alebo systémy na hlavnej štruktúre zariadenia na mori alebo pripevnené k nej,

akékoľvek pripojené potrubné stroje alebo systémy;

8a.        „dodávateľ“ je akýkoľvek subjekt, s ktorým má prevádzkovateľ zmluvný vzťah na účely výkonu konkrétnych úloh v mene prevádzkovateľa;

8b.  „subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osobu alebo skupina takýchto osôb;

9a.        „bezpečnostná zóna“ je oblasť do vzdialenosti 500 metrov od akejkoľvek časti zariadenia, vymedzená členským štátom.

10a.      „prieskum“ je vrt v prieskumnom území a všetky súvisiace operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, ktoré je treba vykonať pred operáciami súvisiacimi s ťažbou;

11.        „plán externej reakcie na núdzovú situáciu“ je miestna, celoštátna alebo regionálna stratégia na zabránenie vyhroteniu alebo obmedzenie následkov závažnej nehody súvisiacej s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori s využitím všetkých ▌ zdrojov, ktoré má prevádzkovateľ k dispozícii a ktoré sú opísané v plánoch internej reakcie na núdzovú situáciu, a všetkých doplnkových zdrojov, ktoré sprístupnia členské štáty;

12.        „nezávislé ▌ overenie“ je posúdenie a potvrdenie platnosti konkrétnych písomných vyhlásení subjektu alebo organizačnej časti prevádzkovateľa alebo vlastníka neťažobného zariadenia, pričom takéto posúdenie a potvrdenie nie je pod kontrolou ani vplyvom subjektu alebo organizačnej časti, ktorá vyhlásenie využíva;

13.        „priemyselné odvetvie“ subjekty, ktoré sú priamo zapojené do operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori podľa tejto smernice alebo ktorých činnosti s týmito takýmito operáciami úzko súvisia;

14a.      „zariadenie“ je stacionárne nepohyblivé alebo pohyblivé zariadenie alebo kombinácia zariadení trvalo prepojených mostmi alebo inými konštrukciami, ktoré sa používajú na operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori alebo v súvislosti s týmito operáciami; pohyblivé vrtné jednotky na vŕtanie na mori sem patria, len ak sú upevnené v pobrežných vodách na účely vŕtania, ťažby alebo iných činností súvisiacich s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori;

15.  „plán internej reakcie na núdzovú situáciu“ je dokument obsahujúci opatrenia na zabránenie vyhroteniu alebo obmedzenie následkov závažnej nehody súvisiacej s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori ▌ vypracovaný prevádzkovateľmi podľa požiadaviek tejto smernice;

15a.      „povolenie“ je oprávnenie na operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori podľa smernice 94/22/ES;

16.        „oblasť povolenia“ je geografická oblasť, na ktorú sa povolenie vzťahuje,

17.        „držiteľ povolenia“ je subjekt, ktorému bolo povolenie udelené, alebo subjekty, ktorým bolo udelené spoločne;

18a.      „závažná nehoda“ je vo vzťahu k zariadeniu alebo pripojenej infraštruktúre:

a)     výbuch, požiar, strata kontroly nad vrtom alebo únik ropy, zemného plynu alebo nebezpečných látok, pričom prišlo k úmrtiam alebo vážnym zraneniam osôb alebo hrozilo veľké riziko, že k nim príde ;

b)     udalosť vedúca k vážnemu poškodeniu zariadenia alebo pripojenej infraštruktúry, pričom prišlo k úmrtiam alebo vážnym zraneniam osôb alebo hrozilo veľké riziko, že k nim príde,

c)      všetky ďalšie udalosti vedúce k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu piatich alebo viacerých osôb na zariadení na mori, na ktorom sa zdroj nebezpečenstva nachádza, alebo z ktorého s takýmto zdrojom bojujú v rámci operácie uskutočňovanej priamo na zariadení alebo pripojenej infraštruktúre alebo v súvislosti s nimi; alebo

d)     akýkoľvek závažný environmentálny incident , ktorý vznikol v dôsledku situácií podľa písmen a) až c).

Ak na zariadení zvyčajne nepracuje personál, písmená a), b) a d) platia, ako keby na ňom personál pracoval.

18b.  „závažná environmentálna udalosť“ je udalosť, ktorá vedie alebo pravdepodobne povedie k významným nepriaznivým zmenám životného prostredia v zmysle smernice 2004/35/ES;

19.        „závažné nebezpečenstvo“ je situácia, ktorá môže vyústiť do závažnej nehody;

19a.      „podstatná zmena“ je:

a)     v prípade správy o závažných nebezpečenstvách zmena akceptovaného základu pôvodnej správy zahŕňajúca okrem iného fyzické úpravy, dostupnosti nových poznatkov alebo technológií a zmeny v riadení prevádzky;

b)     v prípade oznámenia o vrtnej operácii alebo kombinovanej operácii zmena základu pôvodne predloženého oznámenia zahŕňajúca okrem iného fyzické úpravy, dostupnosť nových poznatkov alebo technológií a zmeny v riadení prevádzky;

20.        „neťažobné zariadenie“ je zariadenie, ktoré sa nepoužíva na ťažbu ropy alebo zemného plynu;

20a.      „na mori“ znamená umiestnenie v pobrežných vodách členského štátu, jeho výhradnej hospodárskej zóne alebo v jeho kontinentálnych šelfoch v zmysle Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS),

21a.      „operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori“ sú všetky činnosti súvisiace so zariadením alebo pripojenou infraštruktúrou vrátane jej technického riešenia, plánovania, výstavby, prevádzky a vyradenia z prevádzky týkajúce sa prieskumu a ťažby. Nezahŕňajú prepravu ropy a zemného plynu z jedného pobrežia na druhé;

22a.  „prevádzkovateľ“ je subjekt určený držiteľom licencie alebo povoľujúcim orgánom na účely vykonávania operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vrátane naplánovania a realizácie vrtnej operácie alebo riadenia a kontroly funkcií ťažobnej operácie;

24.        „vlastník neťažobného zariadenia“ je subjekt s právnym nárokom na kontrolu prevádzky neťažobného zariadenia;

25.        „ťažba“ je získavanie ▌ ropy a zemného plynu na mori z podložia v oblasti povolenia vrátane ich spracúvania na mori a prepravy pripojenou infraštruktúrou ▌;

26.        „ťažobné zariadenie“ je zariadenie používané na ťažbu ▌;

28.        „verejnosť“ je jeden alebo viacero subjektov a, podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo zvyklostí, ich združenia, organizácie alebo skupiny;

30a.      „riziko“ je kombinácia pravdepodobnosti udalosti a následkov udalosti;

30b.      „kritické bezpečnostné a environmentálne prvky“ sú také časti zariadenia a jeho strojového vybavenia vrátane počítačových programov, ktorých účelom je predchádzať závažnej nehode alebo obmedziť jej účinky alebo ktorých zlyhanie by mohlo spôsobiť závažnú nehodu alebo k nej výrazne prispieť;

31.        „vhodný“ je správny alebo úplne primeraný, vrátane zváženia primeranosti úsilia a nákladov, pre danú požiadavku alebo situáciu na základe objektívnych dôkazov, po preukázaní analýzou, porovnaní s príslušnými normami alebo inými riešeniami používanými v porovnateľných situáciách inými orgánmi alebo priemyselným odvetvím;

31a.  „tripartitná konzultácia“ znamená formálne dojednanie na umožnenie dialógu a spolupráce medzi príslušným orgánom, prevádzkovateľmi a vlastníkmi neťažobných zariadení a zástupcami pracovníkov;

32.        „vrtná operácia“ je každá operácia týkajúca sa vrtu, ktorá môže viesť k náhodnému úniku materiálov, ktorý môže viesť k závažnej nehode, vrátane vŕtania vrtu súvisiaceho s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, opráv alebo úprav vrtu, pozastavenia operácií a trvalého ukončenia činností na vrte,

33a.      „účinnosť reakcie na ropnú škvrnu“ je účinnosť systémov reakcie na ropnú škvrnu pri reagovaní na ropnú škvrnu na základe analýzy frekvencie, trvania a načasovania environmentálnych podmienok, ktoré by bránili reakcii. Posúdenie účinnosti reakcie na ropnú škvrnu sa vyjadrí ako percento času, počas ktorého takéto podmienky nenastávajú, a bude zahŕňať popis prevádzkových obmedzení, ktoré sa vzťahujú na dotknuté zariadenia na základe tohto posúdenia.

KAPITOLA II

PREDCHÁDZANIE ZÁVAŽNÝM NEHODÁM

SÚVISIACIM S OPERÁCIAMI PRIESKUMU LOŽÍSK A ŤAŽBY ROPY A ZEMNÉHO PLYNU NA MORI

Článok 3Všeobecné zásady riadenia rizík pri

operáciách prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori

1.          Členské štáty od prevádzkovateľov požadujú, aby zabezpečili, aby sa prijali všetky vhodné opatrenia na predchádzanie závažným nehodám počas operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori. ▌

2.          Členské štáty zabezpečujú, aby prevádzkovatelia neboli zbavení svojich povinností podľa tejto smernice na základe skutočnosti, že konanie alebo opomenutia vedúce alebo prispievajúce k závažným nehodám ▌ vykonali dodávatelia.

3.          Ak aj napriek tomu dôjde k závažnej nehode, členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia ▌ prijali všetky vhodné opatrenia na obmedzenie jej následkov na ľudské zdravie a životné prostredie ▌.

4.          Členské štáty od prevádzkovateľov požadujú, aby zabezpečili, aby sa operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonávali na základe systematického riadenia rizík tak, aby boli reziduálne riziká závažných nehôd pre ľudí, životné prostredie a prostriedky na mori prijateľné.

Článok 4Bezpečnostné a 

environmentálne aspekty povolení

1.          Členské štáty zabezpečia, aby sa pri rozhodovaní o udelení alebo prenose povolení na operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori zohľadňovala spôsobilosť žiadateľa splniť požiadavky na operácie v rámci daného povolenia, ako to vyžadujú príslušné ustanovenia právnych predpisov Únie, najmä tejto smernice.

2.          Pri posudzovaní technickej a finančnej spôsobilosti žiadateľa o povolenie na výkon operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori sa riadnym spôsobom zohľadňujú najmä:

i)  riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace so žiadateľom a dotknutou oblasťou povolenia v príslušných prípadoch vrátane nákladov vyplývajúcich zo zhoršovania stavu morského prostredia, ktoré sa uvádzajú v článku 8 ods. 1 písm. c) smernice 2008/56/ES;

ii)     konkrétna fáza operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori;

iii)    finančná spôsobilosť žiadateľa vrátane akéhokoľvek finančného zabezpečenia v súvislosti s úhradou záväzkov, ktoré môžu vyplývať z daných činností prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori; patrí sem aj zodpovednosť za prípadné ekonomické škody, pokiaľ takáto zodpovednosť vyplýva z vnútroštátneho práva;

iv)    dostupné informácie o bezpečnostnej a environmentálnej výkonnosti žiadateľa, a to aj v súvislosti so závažnými incidentmi v závislosti od operácií, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o povolenie.

Povoľujúci orgán pred udelením alebo prenesením povolenia v prípade potreby konzultuje príslušný orgán.

2a.        Členské štáty zabezpečia, aby povoľujúci orgán povolenie neudelil, kým sa nepresvedčí, že žiadateľ predložil dôkazy o tom, že na základe dojednaní, o ktorých rozhodnú členské štáty, zabezpečil , aby sa pokryli záväzky potenciálne vyplývajúce z jeho operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori. Takéto zabezpečenie musí byť platné a účinné od začatia operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori. Členské štáty zabezpečia, aby žiadatelia o povolenie na operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori primeraným spôsobom predložili dôkazy o finančnej a technickej spôsobilosti a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s dotknutou oblasťou a konkrétnou fázou operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

a)          Členské štáty posudzujú primeranosť ustanovení podľa odseku 2a s cieľom zabezpečiť, aby žiadateľ mal dostatočné finančné zdroje na okamžité zavedenie a nepretržité pokračovanie vykonávania všetkých opatrení potrebných na účinnú reakciu a následnú nápravu.

b)  Členské štáty uľahčujú zavedenie a využívanie udržateľných finančných nástrojov a iných opatrení s cieľom pomôcť žiadateľom o povolenie dokázať ich finančnú spôsobilosť podľa odseku 2a.

c)          Členské štáty ustanovia postupy minimálne na zabezpečenie rýchleho a primeraného vybavovania žiadostí o náhradu, a to aj pokiaľ ide o platby náhrad za cezhraničné incidenty.

d)          Členské štáty od držiteľa povolenia vyžadujú, aby si udržiaval dostatočnú spôsobilosť na plnenie svojich finančných povinností vyplývajúcich zo záväzkov v súvislosti s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

2b.        Povoľujúci orgán alebo držiteľ povolenia vymenujú prevádzkovateľa. Ak má prevádzkovateľa určiť držiteľ povolenia, povoľujúcemu orgánu sa to vopred oznámi. Povoľujúci orgán, v prípade potreby po porade s príslušným orgánom určeným podľa článku 8, môže voči určeniu prevádzkovateľa namietať. Ak sa takáto námietka vznesie, členské štáty zabezpečia, aby držiteľ povolenia určil vhodného náhradného prevádzkovateľa alebo prevzal zodpovednosť prevádzkovateľa podľa tejto smernice na seba.

3a.        Povoľujúce postupy pre operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori týkajúce sa rovnakej oblasti povolenia sa zorganizujú tak, aby informácie zozbierané na základe prieskumnej činnosti mohol členský štát posúdiť pred začatím ťažobných operácií.

4a.  Pri posudzovaní technickej a finančnej spôsobilosti žiadateľa o povolenie sa osobitná pozornosť venuje každému z ekologického hľadiska citlivému morskému a pobrežnému prostrediu a predovšetkým ekosystémom, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy a adaptácii na ne, akými sú slaniská a oblasti výskytu morských rias, ako aj chráneným morským oblastiam, ako sú osobitné chránené oblasti podľa smernice o biotopoch, osobitne chránené územia podľa smernice o vtákoch a chránené morské oblasti schválené Úniou alebo dotknutými členskými štátmi v rámci medzinárodných alebo regionálnych dohôd, ktorých zmluvnými stranami sú.

Článok 5

Účasť verejnosti súvisiaca s vplyvom plánovaných operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori na životné prostredie

1.          Vŕtanie prieskumného vrtu z neťažobného zariadenia nemôže začať, kým príslušné orgány členských štátov nezabezpečia včasnú a skutočnú účasť verejnosti v súvislosti s možnými následkami plánovaných operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori na životné prostredie podľa iných právnych predpisov Únie, najmä smernice 2001/42/ES prípadne 2011/92/ES. Tento článok sa nevzťahuje na oblasti, pre ktoré bolo povolenie vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

1a.        Ak k účasti verejnosti nedošlo v súlade s článkom 1, členské štáty zabezpečia prijatie týchto opatrení:

a)     verejnosť sa verejným oznámením alebo inými primeranými prostriedkami ako napr. elektronickými médiami informuje o mieste plánovaných prieskumných operácií;

b)     určí sa dotknutá verejnosť vrátane verejnosti, ktorú rozhodnutie o povolení prieskumných operácií postihne alebo by ju mohlo postihnúť, alebo verejnosti, ktorá má záujem na takomto rozhodnutí, a to aj vrátane príslušných mimovládnych organizácií, akými sú mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia, a iných relevantných organizácií;

c)  zverejnia sa relevantné informácie o takýchto plánovaných operáciách vrátane napr. informácií o práve zúčastniť sa na rozhodovacom procese a o tom, kde možno vznášať pripomienky alebo klásť otázky;

d)     verejnosť je oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská vo fáze, keď sú ešte pred prijatím rozhodnutí o žiadostiach o povolení prieskumu všetky možnosti otvorené;

e)      pri prijímaní takýchto rozhodnutí sa výsledky účasti verejnosti riadne zohľadnia;

f)      po preskúmaní pripomienok a stanovísk vyjadrených verejnosťou členský štát bezodkladne informuje verejnosť o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch a úvahách, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti;

g)     ustanovia sa primerané lehoty, ktorými sa pre každú etapu účasti verejnosti vyhradí dostatok času;

()      [] .

Článok 6Operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu

na mori v oblastiach povolenia

1.          Členské štáty zabezpečia, aby ťažobné zariadenia a pripojenú infraštruktúru prevádzkovali výhradne v oblastiach povolenia prevádzkovatelia určení na tento účel podľa článku 4 ods. 2b .

1a.        Členské štáty zabezpečia, aby držiteľ povolenia zaistil, aby bol každý prevádzkovateľ spôsobilý plniť požiadavky na konkrétne operácie v rámci povolenia.

1b.        Členské štáty v priebehu operácií zabezpečia, aby držitelia povolenia vykonali všetky primerané opatrenia na zaistenie toho, aby prevádzkovateľ plnil požiadavky a vykonával svoje funkcie a povinnosti podľa tejto smernice.

1c.  Ak príslušný orgán zistí, že prevádzkovateľ stratil spôsobilosť plniť príslušné požiadavky podľa tejto smernice, informuje o tom povoľujúci orgán. Povoľujúci orgán to následne oznámi držiteľovi povolenia, ktorý na seba prevezme zodpovednosť za výkon dotknutých povinností a bezodkladne vymenuje náhradného prevádzkovateľa.

3a.        Členské štáty zabezpečia, aby operácie súvisiace s ťažobnými a neťažobnými zariadeniami nezačali alebo nepokračovali bez toho, aby príslušný orgán akceptoval správu o závažných nebezpečenstvách podľa tejto smernice.

4.          Členské štáty zabezpečia, aby vrtné alebo kombinované operácie nezačali alebo nepokračovali bez toho, aby sa predložila a podľa odseku 3a tohto článku akceptovala správa o závažných nebezpečenstvách hroziacich dotknutým zariadeniam. Okrem toho sa s takýmito operáciami nezačne ani sa v nich nepokračuje bez toho, aby sa príslušnému orgánu predložilo oznámenie o vrtnej operácii alebo kombinovanej operácii podľa článku 9, alebo ak príslušný orgán vzniesol k obsahu oznámenia námietky.

5.          Členské štáty zabezpečia, aby sa v okolí zariadenia zriadila bezpečnostná zóna a aby plavidlá mali zakázaný vstup do nej alebo zotrvávanie v nej.

Tento zákaz neplatí pre plavidlo, ktoré do bezpečnostnej zóny vstupuje alebo v nej zotrváva:

a)     v súvislosti s kladením, inšpekciou, testovaním, opravou, údržbou, úpravou, obnovou alebo odstraňovaním akéhokoľvek podmorského kábla alebo potrubia v blízkosti bezpečnostnej zóny;

b)     na účely poskytovania služieb pre ktorékoľvek zariadenie v bezpečnostnej zóne, prepravy osôb alebo tovaru na takéto zariadenie alebo z neho alebo jeho inšpekcie v rámci právomoci členského štátu;

c)      v súvislosti so záchranou alebo pokusom o záchranu života alebo majetku;

d)  pre nepriaznivé počasie; alebo

e)      pre vlastnú núdzovú situáciu; alebo

f)      so súhlasom prevádzkovateľa alebo členského štátu.

6.          Členské štáty vytvoria mechanizmus na účinné zapojenie sa do tripartitnej konzultácie medzi relevantnými zamestnávateľmi, zamestnancami a príslušným orgánom pri formulácii noriem a politík, ktoré sa zaoberajú predchádzaním závažným nehodám.

Článok 7Zodpovednosť za poškodenie životného prostredia

Bez toho, aby bol dotknutý súčasný rozsah zodpovednosti súvisiacej s prevenciou a odstraňovaním environmentálnych škôd podľa smernice 2004/35/ES, členské štáty zabezpečia, aby bol držiteľ povolenia finančne zodpovedný za predchádzanie poškodeniu životného prostredia a nápravu takéhoto poškodenia podľa uvedenej smernice spôsobeného operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vykonávanými držiteľom povolenia alebo prevádzkovateľom alebo v ich mene.

Článok 8

Určenie príslušného orgánu

1.          Členské štáty ▌ určia príslušný orgán zodpovedný za ▌ tieto regulačné funkcie podľa tejto smernice:

a)     posudzovanie a akceptovanie správ o závažných nebezpečenstvách, posudzovanie oznámení o technickom riešení a posudzovanie oznámení o vrtných alebo kombinovaných operáciách, ako aj iných dokumentov, ktoré mu sú predložené;

b)     dohľad nad dodržiavaním tejto smernice vrátane inšpekcií, vyšetrovaní a presadzovacích opatrení;

c)      poskytovanie poradenstva iným orgánom alebo subjektom vrátane povoľujúceho orgánu;

d)  vypracúvanie ročných plánov podľa článku 20;

e)      vypracúvanie správ;

f)      spolupráca s príslušnými orgánmi a kontaktnými miestami ostatných členských štátov určenými podľa článku 32a.

3a.        Členské štáty za každých okolností zabezpečujú nezávislosť a objektivitu príslušného orgánu pri vykonávaní jeho regulačných funkcií, a to najmä pokiaľ ide o odsek 1 písm. a) až c). Predchádza sa preto konfliktom záujmov medzi regulačnými funkciami príslušného orgánu na jednej strane a regulačnými funkciami týkajúcimi sa hospodárskeho rozvoja prírodných zdrojov a udeľovania povolení na operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v danom členskom štáte a výberu a správy príjmov z týchto operácií (ďalej len „hospodársky rozvoj“) na strane druhej.

3b.        Členské štáty na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 3a vyžadujú, aby sa funkcie príslušného orgánu podľa tejto smernice vykonávali v rámci orgánu, ktorý je nezávislý od akýchkoľvek funkcií členského štátu týkajúcich sa hospodárskeho rozvoja.

3c.         Ak je však celkový počet zariadení na mori, na ktorých normálne pracuje personál, nižší ako 6, dotknutý členský štát sa môže rozhodnúť, že odsek 3b nebude uplatňovať. Takýmto rozhodnutím nie sú dotknuté jeho povinnosti podľa odseku 3a.

3d.        Členské štáty sprístupnia verejnosti opis organizácie príslušného orgánu vrátane dôvodu, prečo príslušný orgán zriadili daným spôsobom, ako aj spôsobu, akým zabezpečili výkon funkcií v odseku 1 a povinností v odseku 3a.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán disponoval primeranými ľudskými a finančnými zdrojmi na výkon svojich povinností v súlade s touto smernicou. Tieto zdroje zodpovedajú úrovni operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v dotknutých členských štátoch.

4a.        Členské štáty môžu uzatvárať formálne dohody s tretími stranami vrátane príslušných agentúr Únie alebo prípadne iných vhodných subjektov zamerané na poskytovanie špecializovaných odborných znalostí na podporu príslušného orgánu pri vykonávaní svojich funkcií. Na účely tohto odseku sa subjekt nepovažuje za vhodný, ak jeho objektivita môže byť ohrozená konfliktom záujmov.

4b.        Členské štáty môžu zaviesť mechanizmy na pokrytie finančných nákladov príslušného orgánu na výkon jeho funkcií podľa tejto smernice z poplatkov držiteľov povolení alebo prevádzkovateľov alebo vlastníkov neťažobných zariadení.

5a.        Ak sa príslušný orgán skladá z viacerých subjektov, členské štáty v čo najväčšej miere predchádzajú zdvojovaniu ich regulačných funkcií. Členské štáty môžu jeden z takýchto subjektov určiť za hlavný subjekt so zodpovednosťou za koordináciu úloh podľa tejto smernice a podávanie správ Komisii.

5b.        Členské štáty skúmajú činnosť príslušného orgánu a prijímajú potrebné opatrenia na zlepšenie jeho efektívnosti pri vykonávaní regulačných funkcií stanovených v odseku 1.

Článok 8a

Fungovanie príslušného orgánu

1.          Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán:

a)     konal nezávisle od politík, regulačných rozhodnutí alebo iných okolností, ktoré nesúvisia s jeho funkciami podľa tejto smernice;

b)  jasne uviedol rozsah svojej zodpovednosti a funkcií a zodpovednosti prevádzkovateľa za kontrolu rizík závažných nebezpečenstiev podľa článku 18;

c)      vypracoval politiku, proces a postupy na dôsledné posudzovanie správ o závažných nebezpečenstvách a oznamov podľa článku 9, ako aj na dohľad nad dodržiavaním ustanovení tejto smernice, ktoré patria do jeho právomoci, vyšetrovaním a presadzovaním takéhoto dodržiavania;

cc)    sprístupnil politiku, proces a postupy podľa písm. c) prevádzkovateľom a vlastníkom neťažobných zariadení a v súhrnnej podobe aj verejnosti;

d)     v prípade potreby pripravil a vykonával koordinované alebo spoločné postupy ▌ s ostatnými orgánmi na účely výkonu povinností podľa tejto smernice a

e)      vychádzal pri svojich politických, organizačných a pracovných postupoch zo zásad ustanovených v prílohe III.

Článok 8b

Úlohy Európskej námornej bezpečnostnej agentúry

1.          Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) poskytuje Komisii a členským štátom technické a vedecké poradenstvo v súlade so svojím mandátom podľa nariadenia č. 1406/2002/ES.

2.          Agentúra v rámci toho:

i)      pomáha Komisii a postihnutému členskému štátu na jeho žiadosť pri zisťovaní a monitorovaní rozsahu ropnej škvrny alebo úniku zemného plynu;

ii)     pomáha členským štátom na ich žiadosť s prípravou a realizáciou plánov reakcie na núdzovú situáciu, predovšetkým ak ide o cezhraničný dosah v rámci vôd Únie a mimo nich;

iii)  vypracúva spolu s členskými štátmi a prevádzkovateľmi katalóg dostupného núdzového zariadenia a služieb na základe ich núdzových plánov.

3.          Agentúra môže na žiadosť:

i)      pomáhať Komisii pri posudzovaní núdzových plánov členských štátov s cieľom skontrolovať, či sú v súlade so smernicou;

ii)     preskúmať cvičenia zamerané na testy cezhraničných mechanizmov a mechanizmov Únie pre núdzové situácie.

KAPITOLA III

PRÍPRAVA OPERÁCIÍ PRIESKUMU LOŽÍSK A ŤAŽBY ROPY A ZEMNÉHO PLYNU NA MORI A ICH VYKONÁVANIE

Článok 9Dokumenty, ktoré sa predkladajú na účely vykonávania operácií

prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori a prevádzky ▌ zariadení

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ ▌ alebo vlastník neťažobného zariadenia predložil príslušnému orgánu tieto dokumenty:

-a)    pokiaľ ide o prevádzkovateľa, kópia alebo primeraný opis podnikovej politiky predchádzania závažných nehodám podľa článku 18 ods. 1 a ods. 4;

-aa)  kópia alebo primeraný opisu podnikového systému riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia vzťahujúceho sa na zariadenie podľa článku 18 ods. 3 a ods. 4;

a)      v prípade plánovaného ťažobného zariadenia oznámenie technického riešenia v súlade s požiadavkami časti 1 prílohy II;

b)     správa o závažných nebezpečenstvách podľa článkov 10 a 11;

ba)   kópia alebo primeraný opis plánu internej reakcie na núdzovú situáciu podľa článkov ▌ 12 a 29;

bb)   opis systému nezávislého overovania podľa článku 15 ods. 1 a ods. 3 písm. a);

bc)    v prípade kombinovanej operácie predkladá jeden z prevádzkovateľov alebo jeden z vlastníkov dotknutého neťažobného zariadenia príslušnému orgánu oznámenie o kombinovaných operáciách podľa článku 14;

bd)   v prípade existujúceho ťažobného zariadenia, ktoré sa má premiestniť na nové ťažobné miesto, kde sa má prevádzkovať, oznámenie o premiestnení v súlade s požiadavkami časti 1 prílohy II;

be)  akékoľvek iné relevantné dokumenty vyžiadané príslušným orgánom.

1a.        Dokumenty vyžadované podľa odseku 1 písm. (-a), (-aa), (ba) a (bb) sa začleňujú do správy o závažných nebezpečenstvách podľa odseku 1 písm. b).

1b.        V prípade podstatnej zmeny vrátane demontáže zariadenia podľa článkov 10 a 11 sa predkladá upravená správa o závažných nebezpečenstvách podľa odseku 1 písm. b).

1c.         V prípade vrtnej operácie členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ vrtu predložil príslušnému orgánu oznámenie o vrtnej operácii a informácie o vrtnej operácii podľa článku 13 vypracované v súlade s článkom 15 ods. 1 a ods. 3 písm. b).

2.          Oznámenie ▌ o technickom riešení sa príslušnému orgánu predkladá v lehote stanovenej príslušným orgánom pred zamýšľaným predložením správy o závažných nebezpečenstvách pre plánovanú operáciu.

2a.        Príslušný orgán reaguje na oznámenie o technickom riešení pripomienkami, ktoré sa majú zohľadniť v správe o závažných nebezpečenstvách.

2b.        Príslušnému orgánu sa musí oznámenie o premiestnení doručiť v dostatočne skorej fáze navrhovaného vývoja, aby prevádzkovateľ mohol akékoľvek pripomienky príslušného orgánu zohľadniť počas prípravy správy o závažných nebezpečenstvách.

2c.         Ak má existujúce ťažobné zariadenie vstúpiť do vôd členského štátu alebo ich opustiť, príslušný orgán sa o tom informuje písomne pred dátumom takéhoto vstupu alebo opustenia.

2d.  Ak došlo k podstatnej zmene oznámenia o technickom riešení alebo premiestnení pred predložením správy o závažných nebezpečenstvách, príslušný orgán sa o zmene informuje čo najskôr.

3.          Správa o závažných nebezpečenstvách sa príslušnému orgánu predkladá v lehote, ktorú tento orgán určí ▌ pred plánovaným začatím prevádzky.

Článok 10

Správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie

1.          Správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie obsahuje podrobnosti uvedené v prílohe II časti 2 a 5 a aktualizuje sa vždy, keď je to potrebné alebo keď to vyžaduje príslušný orgán.

1a.        Členské štáty zabezpečia, aby sa v relevantných fázach prípravy správy o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie konzultovalo so zástupcami pracovníkov a aby sa táto skutočnosť preukázala podľa prílohy II časti 2 bodu 2.

2.          Na základe súhlasu príslušného orgánu je správu o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie možné vypracovať pre skupinu zariadení.

3.          V prípade ▌, že sa má ťažobné zariadenie upraviť tak, že dôjde k jeho podstatnej zmene, alebo sa zamýšľa demontáž nepohyblivého ťažobného zariadenia, správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie sa upraví v súlade s časťou 6 prílohy II a predloží sa príslušnému orgánu.

4a.        Ak sú na akceptovanie správy o závažných nebezpečenstvách potrebné ďalšie informácie, členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ na žiadosť príslušného orgánu tieto informácie poskytol a vykonal potrebné zmeny predloženia správy o závažných nebezpečenstvách.

5.  Upravená správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie podľa odseku 3 sa predkladá príslušnému orgánu v lehote, ktorú tento orgán stanoví ▌. Členské štáty zabezpečia, aby sa plánované úpravy nezačali využívať, prípadne aby sa s demontážou nezačalo, kým príslušný orgán neakceptuje upravenú správu o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie.

6.          Správa o závažných nebezpečenstvách pre ▌ ťažobné zariadenie podlieha dôkladnému pravidelnému preskúmaniu prevádzkovateľom najmenej raz za päť rokov alebo na žiadosť príslušného orgánu. Výsledky preskúmania sa oznámia príslušnému orgánu.

Článok 11Správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie

1.          Správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie obsahuje podrobnosti uvedené častiach 3 a 5 prílohy II a aktualizuje sa vždy, keď je to potrebné alebo keď to vyžaduje príslušný orgán.

1a.        Členské štáty zabezpečia, aby sa v relevantných fázach prípravy správy o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie konzultovalo so zástupcami pracovníkov a aby sa táto skutočnosť preukázala podľa prílohy II časti 3 bodu 2.

2.          V prípade , že sa má neťažobné zariadenie upraviť tak, že dôjde k jeho podstatnej zmene, alebo sa zamýšľa demontáž nepohyblivého neťažobného zariadenia, správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie sa upraví v súlade s časťou 6 prílohy II (okrem bodu 4) a predloží sa príslušnému orgánu.

3.  Upravená správa o závažných nebezpečenstvách pre nepohyblivé neťažobné zariadenie podľa odseku 2 sa predkladá príslušnému orgánu v lehote, ktorú stanoví tento orgán. Členské štáty zabezpečia, aby sa plánované úpravy nezačali využívať, prípadne aby sa s demontážou nezačalo, kým príslušný orgán neakceptuje upravenú správu o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie.

4.          Upravená správa o závažných nebezpečenstvách pre pohyblivé neťažobné zariadenie podľa odseku 2 sa predkladá príslušnému orgánu v lehote, ktorú tento orgán stanoví. Členské štáty zabezpečia, aby sa plánované úpravy nezačali využívať, kým príslušný orgán neakceptuje upravenú správu o závažných nebezpečenstvách pre pohyblivé neťažobné zariadenie.

5.          Ak sú na akceptovanie správy o závažných nebezpečenstvách potrebné ďalšie informácie, členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ alebo vlastník neťažobného zariadenia na žiadosť príslušného orgánu tieto informácie poskytol a vykonal potrebné zmeny predloženia správy o závažných nebezpečenstvách.

6.          Správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie podlieha dôkladnému pravidelnému preskúmaniu prevádzkovateľom alebo vlastníkom neťažobného zariadenia najmenej raz za 5 rokov alebo na žiadosť príslušného orgánu. Výsledky preskúmania sa oznámia príslušnému orgánu.

Článok 12Plány internej reakcie na núdzovú situáciu

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia vypracovali plány internej reakcie na núdzovú situáciu v súlade s požiadavkami článku 29 a zohľadnili pritom posúdenie rizík závažných nehôd realizované počas vypracovania najnovšej správy o závažných nebezpečenstvách. Zahŕňa to analýzu účinnosti reakcie na ropnú škvrnu. V prípade vŕtania vrtu z pohyblivého neťažobného zariadenia sa v pláne internej reakcie na núdzovú situáciu zariadenia zohľadní posúdenie rizík realizované počas vypracovania oznámenia o vrtnej operácii.

3.          Ak bude neťažobné zariadenie vykonávať vrtné operácie a plán internej reakcie na núdzovú situáciu sa musí upraviť vzhľadom na osobitnú povahu alebo umiestnenie vrtu, členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ vrtu predložil kópiu alebo primeraný opis upraveného plánu internej reakcie na núdzovú situáciu príslušnému orgánu ako podporný doklad k príslušnému oznámeniu o vrtnej operácii.

3a.        Ak bude neťažobné zariadenie vykonávať kombinované operácie, plán internej reakcie na núdzovú situáciu sa musí upraviť tak, aby takéto operácie obsahoval, a musí sa predložiť príslušnému orgánu ako podporný doklad k príslušnému oznámeniu o kombinovaných operáciách.

Článok 13Oznámenie o vrtných operáciách a 

poskytovanie informácií o nich

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ vrtu ▌ predložil príslušnému orgánu v lehote, ktorú tento orgán stanoví pred začatím vrtnej operácie, oznámenie s podrobnosťami o technickom riešení vrtu a navrhovaných vrtných operáciách v súlade s požiadavkami časti 4 prílohy II. Zahŕňa to analýzu účinnosti reakcie na ropnú škvrnu.

2.          Príslušný orgán dané oznámenie posúdi a v prípade potreby podnikne ▌ pred začatím vrtných operácií vhodné kroky, medzi ktoré môže patriť aj zákaz začatia operácií.

3.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ vrtu začlenil do plánovania a prípravy podstatnej zmeny podrobností predloženého oznámenia o vrtných operáciách nezávislého overovateľa podľa článku 15 ods. 3 písm. b) a o akejkoľvek takejto zmene bezodkladne informoval príslušný orgán. Príslušný orgán tieto zmeny posúdi a v prípade potreby podnikne vhodné kroky.

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ vrtu predložil správy o vrtných operáciách príslušnému orgánu v súlade s požiadavkami prílohy IIa. Správy sa predkladajú v týždenných intervaloch, počnúc dňom začatia vrtných operácií, alebo v intervaloch určených príslušným orgánom.

Článok 14Oznámenie o kombinovaných operáciách

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení, ktoré sa podieľajú na kombinovanej operácii, spoločne vypracovali oznámenie s podrobnosťami o kombinovanej operácii v súlade s požiadavkami časti 7 prílohy II. Členské štáty zabezpečia, aby jeden z prevádzkovateľov alebo jeden z vlastníkov dotknutých neťažobných zariadení predložil oznámenie o kombinovaných operáciách príslušnému orgánu. Oznámenie sa predloží v lehote, ktorú určí príslušný orgán pred začatím kombinovaných operácií.

2.          Príslušný orgán dané oznámenie posúdi a v prípade potreby podnikne pred začatím kombinovaných operácií vhodné kroky, medzi ktoré môže patriť aj zákaz začatia operácií.

3.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ, ktorý vypracoval oznámenie, bezodkladne ▌ informoval príslušný orgán o akejkoľvek podstatnej zmene údajov v tomto oznámení. Príslušný orgán tieto zmeny posúdi a v prípade potreby podnikne vhodné kroky.

Článok 15Nezávislé

▌ overovanie

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení zriadili systémy nezávislého ▌ overovania a ▌ opísali ich v rámci opisu systému riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia zapracovaného do správy o závažných nebezpečenstvách podľa článku 9.

1a.        Výsledky nezávislého overovania nemajú vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľa alebo vlastníka neťažobného zariadenia za správne a bezpečné fungovanie overovaného vybavenia a systémov.

2.          Výber nezávislého ▌ overovateľa a koncepcia systémov nezávislého overovania spĺňa kritériá uvedené v časti 5 prílohy II.

3.          Systémy na nezávislé ▌ overovanie ▌ sa zriadia:

a)      v súvislosti so zariadeniami s cieľom poskytnúť nezávislú záruku, že kritické ▌ bezpečnostné a environmentálne prvky určené v rámci posúdenia rizík zariadenia, ako sú opísané v správe o závažných nebezpečenstvách, sú vhodné a že harmonogram prehliadok a testov kritických bezpečnostných a environmentálnych prvkov je vhodný, aktuálny a funguje tak, ako sa zamýšľalo;

b)     v súvislosti s oznámeniami o vrtných operáciách s cieľom poskytnúť nezávislú záruku, že technické riešenie a opatrenia na kontrolu vrtu sú z hľadiska očakávaných podmienok vrtu po celý čas vhodné.

3a.        Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení reagovali na rady nezávislého overovateľa a prijali na ich základe potrebné opatrenia.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení zabezpečili, aby sa rady nezávislého overovateľa podľa tohto článku odseku 3a a s nimi súvisiace reakcie a opatrenia sprístupnili príslušnému orgánu a aby ich prevádzkovateľ alebo vlastník neťažobného zariadenia uchovával po dobu šiestich mesiacov po dokončení operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, na ktoré sa vzťahujú.

5.          Členské štáty od prevádzkovateľov vrtu požadujú, aby zabezpečili, aby sa zistenia a pripomienky nezávislého overovateľa podľa tohto článku odseku 3 písm. b) a s nimi súvisiace reakcie a opatrenia prevádzkovateľov predložili v oznámení o vrtných operáciách podľa článku 13.

6.          Systém overovania pre ťažobné zariadenia sa musí vytvoriť pred dokončením technického riešenia. V prípade neťažobného zariadenia sa systém musí vytvoriť pred tým, než sa neťažobné zariadenie začne prevádzkovať vo vodách Únie.

Článok 16Právomoc

príslušného orgánu vo vzťahu k operáciám na zariadeniach

1.          Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán:

a)     zakázal prevádzku alebo spustenie prevádzky akéhokoľvek zariadenia alebo akejkoľvek pripojenej infraštruktúry, ak sa opatrenia navrhované v správe o závažných nebezpečenstvách zamerané na predchádzanie závažným nehodám alebo zmierňovanie ich následkov podľa článku 9 považujú za nevyhovujúce ustanoveniam tejto smernice;

b)     vo výnimočných situáciách a keď sa nazdáva, že sa tým neohrozí bezpečnosť a ochrana životného prostredia, skrátil lehotu na predloženie správy o závažných nebezpečenstvách alebo oznámenia podľa článku 9;

c)  od prevádzkovateľa požadoval prijatie takých primeraných opatrení, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné na obnovenie súladu s článkom 3 ods. 1.

d)     v prípade opísanom v článku 6 ods. 1c prijal primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitej bezpečnosti operácií;

e)      bol oprávnený vyžadovať zlepšenie akéhokoľvek zariadenia alebo jeho časti alebo akejkoľvek pripojenej infraštruktúry a v prípade potreby zakázať pokračovanie ich prevádzky, ak sa výsledkami inšpekcie, zistením podľa článku 6 ods. 1 c, pravidelným preskúmaním správy o závažných nebezpečenstvách podľa článku 9, alebo zmenami v oznámeniach podľa článku 9 preukáže, že požiadavky tejto smernice sa neplnia alebo že existujú odôvodnené obavy o bezpečnosť prevádzok alebo zariadení.

Článok 17Cezhraničné účinky

KAPITOLA IV

POLITIKA PREVENCIE A SÚLAD

Článok 18Predchádzanie závažným nehodám zo strany prevádzkovateľov a 

vlastníkov neťažobných zariadení

1.          Členské štáty vyžadujú od prevádzkovateľov a vlastníkov neťažobných zariadení, aby vypracovali dokument o svojej podnikovej politike predchádzania závažným nehodám a zabezpečili jej realizáciu v rámci ▌ svojich operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, a to aj prijatím primeraných monitorovacích opatrení na zabezpečenie účinnosti politiky.

1a.        V politike predchádzania závažným nehodám musí byť zohľadnená primárna zodpovednosť prevádzkovateľa za, okrem iného, kontrolu rizík závažných nebezpečenstiev, ktoré vznikajú v dôsledku jeho operácií, a za neustále zlepšovanie kontroly takýchto rizík s cieľom zabezpečiť nepretržitú vysokú úroveň ochrany.

2.          Kópia alebo primeraný opis dokumentu podľa odseku 1 sa predloží príslušnému orgánu v rámci ▌ správy o závažných nebezpečenstvách podľa článku 9 alebo oznámenia o vrtných operáciách podľa článku 9.

3.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení opísali svoje vnútorné organizačné opatrenia na kontrolu závažných nebezpečenstiev v systéme riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia vrátane opatrení na vypracovanie a predkladanie správ o závažných nebezpečenstvách prípadne oznámení o vrtoch podľa článku 9, ako aj svoje systémy nezávislého ▌ overovania ▌ podľa článku 15 a časti 5 prílohy II.

3a.  Členské štáty pre prevádzkovateľov a vlastníkov neťažobných zariadení vytvoria príležitosti prispievať k mechanizmom na účinné tripartitné konzultácie podľa článku 6 ods. 6. Záväzok prevádzkovateľa voči takýmto mechanizmom možno v príslušných prípadoch načrtnúť v politike predchádzania závažným nehodám vypracovanej podľa odseku 1.

4.          Politika predchádzania závažným nehodám a systém riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia sa vypracúvajú v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe II častiach 8 a 9 a prílohe IV. Platia pritom tieto podmienky:

a)     politika predchádzania závažným nehodám sa vypracúva písomne a určujú sa ňou celkové ciele a organizácia kontroly nebezpečenstiev závažných nehôd a spôsob, akým sa tieto opatrenia budú realizovať na podnikovej úrovni;

b)     systém riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia je integrovaný do celkového systému riadenia prevádzkovateľa a vlastníka neťažobného zariadenia a obsahuje organizačnú štruktúru, zodpovednosti, prax, postupy, procesy a zdroje na určenie a vykonávanie politiky závažných nebezpečenstiev.

4a.        Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení vypracovali a udržiavali kompletný súpis vybavenia pre núdzové situácie, pokiaľ ide o ich operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

5.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení po porade s príslušným orgánom a s využitím výmeny vedomostí, informácií a skúseností, ako sa stanovuje v článku 27 ods. 1 vypracovali a revidovali normy a usmernenia pre najlepšie postupy týkajúce sa kontroly závažných nebezpečenstiev na mori počas návrhu technického riešenia a prevádzkového životného cyklu operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori a aby ako minimum zohľadnili prílohu IVb.

6a.  Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení zabezpečili, aby ich dokument podnikovej politiky predchádzania závažným nehodám, ktorý sa uvádza v odseku 1, zahŕňal aj ich ťažobné a neťažobné zariadenia mimo Únie.

7.          Ak činnosť prevádzkovateľa alebo vlastníka neťažobného zariadenia predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo sa ňou výrazne zvyšuje riziko závažnej nehody, členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ alebo vlastník neťažobného zariadenia prijal vhodné opatrenia vrátane prípadného pozastavenia danej činnosti, pokým sa nebezpečenstvo alebo riziko nedostane pod primeranú kontrolu.

8.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ alebo vlastník neťažobného zariadenia v prípade prijímania opatrení podľa odseku 7 tohto článku o tom bezodkladne a najneskôr do 24 hodín informoval príslušný orgán.

9.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia podľa potreby prijali vhodné opatrenia na používanie primeraných technických prostriedkov alebo postupov na účely podpory spoľahlivosti zhromažďovania údajov zo záznamov o vrtných parametroch a aby zabránili manipulácii s nimi.

Článok 18a

Operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vykonávané mimo Únie

1.          Členské štáty vyžadujú od spoločností, ktoré sú zaregistrované na ich území a vykonávajú, či už samotné alebo prostredníctvom dcérskych spoločností, operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori mimo Únie ako držitelia povolení alebo prevádzkovatelia, aby im na ich žiadosť podávali správy o okolnostiach závažných nehôd, ktorých boli účastníkmi.

2.  Členské štáty v žiadosti o správu podľa odseku 1 uvedú podrobnosti o požadovaných informáciách. Takéto správy sa vymieňajú podľa ustanovení v článku 27 ods. 1. Členské štáty, ktoré nemajú príslušný orgán ani kontaktné miesto, predkladajú správy obdržané v súlade s týmto článkom Európskej komisii.

Článok 19Požiadavky na príslušné orgány

Článok 20Zabezpečenie súladu s regulačným rámcom pre predchádzanie závažným nehodám

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení dodržiavali ▌ opatrenia uvedené v správe o závažných nebezpečenstvách a v plánoch, na ktoré sa odkazuje v oznámení o vrtných operáciách a oznámení o kombinovaných operáciách ▌.

1a.        Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení poskytli príslušnému orgánu alebo akýmkoľvek iným osobám konajúcim pod vedením príslušného orgánu dopravu na zariadenie alebo plavidlo spojené s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu a späť (vrátane prepravy ich vybavenia), a to kedykoľvek v primeranom čase, spolu s ubytovaním a stravou, ako aj ďalšiu podporu v súvislosti s návštevami zariadení, aby sa príslušnému orgánu uľahčil dohľad nad dodržiavaním ustanovení tejto smernice vrátane inšpekcií, vyšetrovania a presadzovania takéhoto dodržiavania.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán vypracoval ročné plány účinného dohľadu, vrátane inšpekcií, nad činnosťami predstavujúcimi závažné nebezpečenstvo na základe riadenia rizika s osobitným zreteľom na súlad so správou o závažných nebezpečenstvách, plány internej reakcie na núdzovú situáciu, oznámenia o vrtnej operácii, ako aj oznámenia o kombinovaných operáciách predložené príslušnému orgánu podľa článku 9. Účinnosť týchto plánov sa pravidelne skúma a príslušný orgán prijíma všetky potrebné opatrenia na ich zlepšenie.

Článok 21

Dôverné nahlasovanie obáv o bezpečnosť

1.          Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán zaviedol mechanizmy:

a)     dôverného nahlasovania bezpečnostných a ▌ environmentálnych obáv týkajúcich sa operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori z akéhokoľvek zdroja a

b)     na vyšetrenie týchto hlásení bez toho, aby sa porušila anonymita dotknutých osôb.

2.          Členské štáty vyžadujú od prevádzkovateľov a vlastníkov neťažobných zariadení, aby oznamovali podrobnosti o vnútroštátnych opatreniach podľa odseku 1 svojim zamestnancom, dodávateľom a subdodávateľom, ktorí sú zapojení do prevádzky, a ich zamestnancom a aby ▌ zabezpečili, že informácia o dôvernom nahlasovaní bude súčasťou relevantnej odbornej prípravy a oznámení.

KAPITOLA V

TRANSPARENTNOSŤ A SPOLOČNÉ VYUŽÍVANIE INFORMÁCÍ

Článok 22Spoločné využívanie informácií

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení poskytli príslušnému orgánu aspoň informácie opísané v prílohe VI.

2.          Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu určí spoločný formát nahlasovania údajov a podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú dávať k dispozícii na spoločné využívanie. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s ▌ postupom uvedeným v článku 36 ods. 2 .

Článok 23Transparentnosť

1.          Členské štáty informácie uvedené v prílohe VI ▌ sprístupnia verejnosti ▌.

2.          Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu určí spoločný publikačný formát, ktorý umožní jednoduché cezhraničné porovnávanie údajov. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 36 ods. 2. Spoločný publikačný formát umožní spoľahlivé porovnávanie vnútroštátnych ▌ postupov podľa tohto článku a článku 24.

Článok 24Správy o vplyve na bezpečnosť a ochranu životného prostredia ▌

1.          Členské štáty predkladajú Komisii výročnú správu s informáciami uvedenými v prílohe VI bode 2a.

2.          Členské štáty určia orgán zodpovedný za výmenu informácií podľa článku 22 a uverejňovanie informácií podľa článku 23 ▌.

3.          ▌ Komisia uverejňuje výročnú správu založenú na informáciách nahlásených členskými štátmi podľa odseku 1.

Článok 25Vyšetrovanie po závažnej nehode

2.          Členské štáty iniciujú dôsledné vyšetrovania závažných nehôd ▌.

3.          Zhrnutie zistení podľa odseku 2 tohto článku sa poskytne Komisii buď po ukončení vyšetrovania alebo prípadne po ukončení súdneho konania. Členské štáty zverejnia zistenia, z ktorých vypustia dôverné informácie .

4.          Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán po vyšetrovaní podľa odseku 2 vykonal všetky odporúčania, ktoré z neho vyplývajú a na ktoré sa vzťahuje jeho právomoc konať.

Článok 26Dôvernosť

KAPITOLA VI

KOORDINÁCIA A SPOLUPRÁCA

Článok 27Spolupráca medzi členskými štátmi

1.          Členský štát zabezpečí, aby si jeho príslušný orgán pravidelne vymieňal poznatky, informácie a skúsenosti s ostatnými príslušnými orgánmi napr. prostredníctvom Skupiny orgánov Európskej únie pre prieskum ložísk a ťažbu ropy a zemného plynu na mori (EUOAG) a aby sa zapájal do konzultácií o uplatňovaní relevantných vnútroštátnych právnych rámcov a právnych rámcov Únie s predstaviteľmi priemyselného odvetvia, inými zainteresovanými stranami a Komisiou. Takéto informácie sa doručia členským štátom, ktoré určili kontaktné miesto podľa článku 32a ods. 1

2.          Informácie vymieňané podľa odseku 1 sa týkajú najmä fungovania opatrení na riadenie rizík, predchádzania nehodám, overovania súladu a reakcie na núdzovú situáciu v súvislosti s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v Únii, prípadne aj mimo jej hraníc.

3.          Členský štát zabezpečí, aby sa jeho príslušný orgán zúčastňoval na určovaní jasných spoločných priorít prípravy a aktualizácie usmernení a noriem, aby sa stanovili najlepšie postupy pri operáciách prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori a zjednodušilo ich zavádzanie a konzistentné uplatňovanie.

3a.        Komisia do roka od prijatia tejto smernice predloží členským štátom správu o primeranosti národných expertných zdrojov na spĺňanie regulačných funkcií podľa tejto smernice, do ktorej v prípade potreby zahrnie návrhy na zabezpečenie toho, aby všetky členské štáty mali prístup k primeraným expertným zdrojom.

3b.  Členské štáty do 3 rokov od uverejnenia tejto smernice v úradnom vestníku oznámia Komisii, aké vnútroštátne opatrenia zaviedli v súvislosti s prístupom k znalostiam, prostriedkom a expertným zdrojom, a to aj v súlade s článkom 8 ods. 4 písm. a).

Článok 28Koordinovaný prístup k bezpečnosti

operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori na medzinárodnej úrovni

KAPITOLA VII

PRIPRAVENOSŤ A REAKCIA NA NÚDZOVÚ SITUÁCIU

Článok 29Požiadavky na plány internej reakcie na núdzovú situáciu

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ alebo vlastník neťažobného zariadenia vypracoval plány internej reakcie na núdzovú situáciu, ktoré:

a)      ▌ sa použijú ako reakcia na akúkoľvek závažnú nehodu alebo situáciu s bezprostredným rizikom vzniku závažnej nehody v súvislosti so zariadením alebo pripojenou infraštruktúrou a

b)     sú v súlade s plánom externej reakcie na núdzovú situáciu ▌.

2.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ a vlastník neťažobného zariadenia mal vybavenie a odborné znalosti súvisiace s plánom internej reakcie na núdzovú situáciu vždy k dispozícii, podľa potreby aj pre orgány relevantného členského štátu pri vykonávaní plánu externej reakcie na núdzovú situáciu.

3.          Plán internej reakcie na núdzovú situáciu sa vypracuje v súlade s ustanoveniami prílohy II bodu 10 a aktualizuje po akýchkoľvek podstatných zmenách v správe o závažných nebezpečenstvách alebo v oznámeniach predkladaných podľa prílohy II. Všetky takéto aktualizácie sa predkladajú príslušnému orgánu podľa článku 9 a oznamujú sa orgánu alebo orgánom zodpovedným za prípravu plánov externej reakcie na núdzovú situáciu pre dotknutú oblasť.

4.          Plán internej reakcie na núdzovú situáciu sa integruje s ostatnými opatreniami týkajúcimi sa ochrany a záchrany personálu z postihnutého zariadenia, aby sa zabezpečili dobré vyhliadky na osobnú bezpečnosť a prežitie.

Článok 30Plány externej reakcie na núdzovú situáciu a pripravenosť na núdzovú situáciu

1.          Členské štáty vypracujú plány externej reakcie na núdzovú situáciu , ktoré sa vzťahujú na všetky zariadenia na ťažbu ropy a zemného plynu na mori alebo pripojenú infraštruktúru a potenciálne postihnuté oblasti v ich jurisdikcii. Členské štáty v externej reakcii na núdzovú situáciu uvedú úlohu a finančné záväzky držiteľov povolení a prevádzkovateľov a tieto informácie uvedú v plánoch externej reakcie na núdzovú situáciu.

2.          Plány externej reakcie na núdzovú situáciu vypracujú členské štáty v spolupráci s príslušnými prevádzkovateľmi a vlastníkmi neťažobných zariadení prípadne držiteľmi licencie a príslušným orgánom, pričom zohľadňujú plány internej reakcie na núdzovú situáciu existujúcich alebo plánovaných zariadení či pripojenej infraštuktúry v danej oblasti. Zohľadňujú sa aj aktualizácie plánov internej reakcie na núdzovú situáciu, ktoré vykonal prevádzkovateľ.

3.          Plány externej reakcie na núdzovú situáciu sa vypracúvajú v súlade s ustanoveniami prílohy ▌ V a sprístupňujú sa Komisii, ostatným potenciálne postihnutým členským štátom a verejnosti. Členské štáty pri sprístupňovaní svojich plánov externej reakcie na núdzovú situáciu zabezpečia, aby sa zverejnenými informáciami neohrozila bezpečnosť a ochrana zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori a ich prevádzky, hospodárske záujmy členských štátov, ani osobná bezpečnosť a životné podmienky úradníkov členských štátov.

4.          Členské štáty prijímajú ▌ vhodné opatrenia na dosiahnutie vysokej úrovne zlučiteľnosti a interoperability vybavenia na reakciu na núdzovú situáciu a odborných znalostí medzi všetkými členskými štátmi v danej geografickej oblasti, v prípade potreby i mimo nej. Členské štáty nabádajú priemyselné odvetvie k vývoju kompatibilného vybavenia a služieb v oblasti reakcie na núdzovú situáciu v duchu tohto odseku.

6.  Členské štáty uchovávajú ▌ záznamy o vybavení a službách v oblasti reakcie na núdzovú situáciu podľa bodu 1 prílohy Va. Tieto záznamy sa ▌ sprístupňujú ostatným potenciálne postihnutým členským štátom a Komisii a na recipročnom základe susediacim tretím krajinám ▌.

7.          Členské štáty ▌, prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení pravidelne testujú svoju pripravenosť na účinnú reakciu na nehody pri operáciách prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov.

8.          Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a kontaktné miesta príslušných členských štátov vypracovali scenáre spolupráce v núdzových situáciách. Tieto scenáre sa pravidelne posudzujú a podľa potreby aktualizujú.

Článok 31Reakcia na núdzovú situáciu

1.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ alebo vlastník neťažobného zariadenia bezodkladne oznámil príslušným orgánom závažnú nehodu alebo situáciu, v ktorej vznik závažnej nehody bezprostredne hrozí. Oznámenie obsahuje informácie o okolnostiach situácie a jej potenciálnych závažných následkoch podľa možnosti vrátane informácií o jej vzniku a možnom vplyve na životné prostredie.

2.          Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovateľ a vlastník neťažobného zariadenia v prípade závažnej nehody podnikol všetky vhodné opatrenia na to, aby sa predišlo vyhroteniu nehody a aby sa zmiernili jej následky. Relevantné orgány členských štátov môžu prevádzkovateľovi pomáhať a zabezpečiť preňho dodatočné zdroje.

4.          V priebehu reakcie na núdzovú situáciu členský štát zhromažďuje informácie potrebné na dôkladné vyšetrenie nehody podľa článku 25 ods. 2.

KAPITOLA VIIA

CEZHRANIČNÉ ÚČINKY

Článok 32Cezhraničná pripravenosť na núdzové situácie a reakcia

členských štátov, v ktorých jurisdikcii sa vykonávajú operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori

1.          Ak sa členský štát domnieva, že závažné nebezpečenstvo týkajúce sa operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v jeho jurisdikcii môže mať významný vplyv na životné prostredie v inom členskom štáte, členský štát, v ktorého jurisdikcii sa má operácia vykonávať, postúpi ešte pred jej začiatkom relevantné informácie potenciálne postihnutému členskému štátu a usiluje sa spolu s ním o prijatie opatrení na predídenie škodám.

Členský štát, ktorý sa nazdáva, že môže byť postihnutý, môže za každých okolností požiadať členský štát, v jurisdikcii ktorého sa operácia má vykonávať, aby mu zaslal všetky relevantné informácie. Dotknuté členské štáty môžu spolu posúdiť účinnosť opatrení bez toho, aby boli dotknuté požiadavky článku 8 ods. 1 písm. a) až c).

1a.        Nebezpečenstvá identifikované podľa odseku 1 sa zohľadňujú v plánoch internej a externej reakcie na núdzovú situáciu, aby sa zjednodušila spoločná účinná reakcia na nehodu.

1b.        Keď existuje riziko, že predvídateľné cezhraničné účinky nehôd pri operáciách prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori budú mať vplyv na tretie krajiny, členské štáty im sprístupnia informácie na recipročnom základe.

2.          Členské štáty medzi sebou koordinujú opatrenia týkajúce sa oblastí mimo jurisdikcie Únie, aby sa predišlo možným nepriaznivým vplyvom operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

3.  Členské štáty pravidelne testujú svoju pripravenosť účinne reagovať na nehody v spolupráci s potenciálne postihnutými členskými štátmi, relevantnými agentúrami EÚ a, na recipročnom základe, potenciálne postihnutými tretími krajinami. Komisia môže prispievať k cvičeniam zameraným na testovanie cezhraničných mechanizmov pre núdzové situácie.

4.          V prípade závažnej nehody alebo bezprostrednej hrozby závažnej nehody, ktorá má alebo môže mať cezhraničné účinky, členský štát, v ktorého jurisdikcii sa nehoda alebo hrozba vyskytla, to bezodkladne oznámi Komisii a členským štátom alebo tretím krajinám, ktoré môžu byť touto núdzovou situáciou postihnuté, a nepretržite im poskytuje informácie relevantné z hľadiska reakcie na núdzovú situáciu.

Článok 32a

Cezhraničná pripravenosť na núdzové situácie a reakcia členských štátov, v ktorých jurisdikcii sa operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori nevykonávajú

1.          Členské štáty, v ktorých jurisdikcii sa operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori nevykonávajú, vymenujú na účely výmeny informácií s relevantnými priľahlými členskými štátmi kontaktné miesto.

2.          Členské štáty, v ktorých jurisdikcii sa operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori nevykonávajú, uplatňujú ustanovenia článku 30 ods. 4 a 8, aby zabezpečili primerané kapacity na reakciu v prípade, že budú postihnuté nehodou súvisiacou s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

3.          Členské štáty, v ktorých jurisdikcii sa operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori nevykonávajú, koordinujú svoje vnútroštátne plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí v morskom prostredí s ostatnými relevantnými členskými štátmi v rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie čo najúčinnejšej reakcie na závažnú nehodu.

4.  Ak je členský štát, v ktorého jurisdikcii sa operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori nevykonávajú, postihnutý závažnou nehodou, tento členský štát:

a)     prijme všetky primerané opatrenia v súlade s plánom uvedeným v odseku 3;

b)     zabezpečia, aby sa informácie, ktoré majú pod kontrolou, ktoré sú k dispozícii v ich jurisdikcii a ktoré môžu byť relevantné pre úplné vyšetrenie závažnej nehody, na žiadosť poskytli alebo sprístupnili členskému štátu, ktorý vedie vyšetrovanie podľa článku 25.

Článok 32 b

Koordinovaný prístup k bezpečnosti operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori na medzinárodnej úrovni

1.          Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi podporuje spoluprácu s tretími krajinami, ktoré vykonávajú operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v tých istých morských regiónoch ako členské štáty, a to bez toho, aby boli dotknuté relevantné medzinárodné dohody.

2.          Komisia uľahčuje výmenu informácií medzi členskými štátmi s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori a priľahlými tretími krajinami s podobnými operáciami, aby sa podporovali preventívne opatrenia a regionálne plány reakcie na núdzovú situáciu.

3.          Komisia presadzuje vysokú úroveň bezpečnostných noriem operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori na medzinárodnej úrovni na relevantných globálnych a regionálnych fórach vrátane tých, ktoré súvisia s arktickými vodami.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a oznámia jej bez zbytočného odkladu akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie, ktoré sa ich dotýkajú.

Článok 34Delegované právomoci Komisie

1.          Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 35 prijať delegované akty na účely úpravy príloh II, IIb, IVb a V, aby sa do nich začlenili dodatočné informácie, ktoré sa stanú potrebné vzhľadom na technický pokrok. Výsledkom takýchto úprav nesmú byť podstatné zmeny povinností podľa tejto smernice.

Článok 35Vykonávanie delegovania právomoci

1.          Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  ▌ Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 34 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr štyri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.          Delegovanie právomoci uvedené v článku 34 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.          Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.          Delegovaný akt prijatý podľa článku 34 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 36Postup výboru

1.          Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.          Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 37Zmena a doplnenie smernice

Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní

environmentálnych škôd

1.          Článok 2 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice sa nahrádza takto:

„b)    škodu na vode, ktorou je akákoľvek škoda, ktorá má závažné nepriaznivé účinky

i)      na ekologický, chemický a/alebo kvantitatívny stav a/alebo ekologický potenciál príslušných vôd, ako je definovaný v smernici 2000/60/ES, s výnimkou nepriaznivých účinkov, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 7 uvedenej smernice, alebo

ii)      na environmentálny stav dotknutých morských vôd, ako je vymedzený v smernici 2008/56/ES, ak nie sú konkrétne aspekty environmentálneho stavu morského prostredia už upravené smernicou 2000/60/ES;“

2.          Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s uvedeným odsekom do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 37a

Správy Európskemu parlamentu a Rade

1.          Komisia do 31. decembra 2014 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti nástrojov finančného zabezpečenia a o vybavovaní žiadostí o náhradu, podľa potreby doplnenú o návrhy.

2.          Komisia do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o svojom posúdení účinnosti systémov zodpovednosti v Únie, pokiaľ ide o škody spôsobené operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori. Táto správa obsahuje posúdenie primeranosti rozšírenia ustanovení o zodpovednosti. Správa sa v prípade potreby doplní návrhmi.

3.          Komisia preskúma, či je vhodné, aby isté konanie vedúce k závažnej nehode spadalo do rozsahu pôsobnosti smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Komisia podá o svojich zisteniach do 31. decembra 2014 správu Európskemu parlamentu a Rade, ktorú podľa potreby doplní o legislatívne návrhy, pod podmienkou, že členské štáty sprístupnia potrebné informácie.

Článok 37b

Správa a preskúmanie

1.          Najneskôr 3 roky po skončení prechodných období vymedzených v článku 38b, Komisia vyhodnotí skúsenosti z vykonávania tejto smernice, pričom riadne zohľadní úsilie a skúsenosti príslušných orgánov.

2.          Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade spolu s výsledkami tohto hodnotenia. Správa obsahuje všetky vhodné návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.

Článok 38Prechodné ustanovenia

Článok 38a

Transpozícia

1.          Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 24 mesiacov od dátumu jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.          Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3.          Prímorské členské štáty, v ktorých jurisdikcii sa operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori nevykonávajú a ktoré neplánujú takéto operácie povoľovať, sú povinné informovať o tom Komisiu a do účinnosti uviesť len tie opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkami podľa článkov 18a, 32a a 33. Takéto členské štáty nemôžu takéto operácie povoľovať, kým netransponujú a nevykonajú ostávajúce ustanovenia tejto smernice a neoznámia túto skutočnosť Komisii.

4.          Vnútrozemské členské štáty sú povinné uviesť do účinnosti len tie opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek podľa článku 18a.

4a.  Ak v členskom štáte nie je zaregistrovaná žiadna spoločnosť vykonávajúca operácie podľa článku 18a, na ktorú sa v deň uverejnenia tejto smernice vzťahuje odsek 3 alebo 4, povinnosť transponovať článok 18a sa uplatňuje najneskôr 12 mesiacov po akejkoľvek neskoršej registrácii spoločnosti v dotknutom členskom štáte.

Článok 38b

Prechodné ustanovenia

1.          Pokiaľ ide o vlastníkov neťažobných zariadení, členské štáty uplatňujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa článku 38a do 12 mesiacov odo dňa transpozície.

2.          Pokiaľ ide o prevádzkovateľov plánovaných ťažobných zariadení, členské štáty uplatňujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa článku 38a do 12 mesiacov odo dňa transpozície.

3.          Pokiaľ ide o plánovanie a realizáciu vrtných operácií zo strany prevádzkovateľov, členské štáty uplatňujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa článku 38a do 12 mesiacov odo dňa transpozície.

4.          Pokiaľ ide o existujúce zariadenia, členské štáty uplatňujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté podľa článku 38a odo dňa naplánovaného regulačného preskúmania dokumentácie o posudzovaní rizík, najviac však do 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Článok 39Nadobudnutie účinnosti

1.          Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 39a

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V …

Za Európsky parlament                                              Za Radu

predseda                                                                      predseda

PRÍLOHA I

Účasť verejnosti v súvislosti s povoleniami podľa smernice 94/22/ES

_____________________

PRÍLOHA II

Informácie, ktoré sa majú začleniť do dokumentov predkladaných príslušnému orgánu podľa článku 9

1.          INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ PREDKLADAŤ V OZNÁMENÍ O TECHNICKOM RIEŠENÍ ALEBO PREMIESTNENÍ ŤAŽOBNÉHO ZARIADENIA

Oznámenie o technickom riešení a premiestnení ťažobného zariadenia podľa článku 9 obsahuje aspoň tieto informácie:

1.          názov a adresa prevádzkovateľa zariadenia;

2.          opis procesu technického riešenia ťažobných operácií a systémov, od úvodnej koncepcie po predložené technické riešenie alebo výber existujúceho zariadenia, relevantné použité normy a koncepcie technického riešenia obsiahnuté v procese;

3.          opis zvolenej koncepcie technického riešenia vo vzťahu k scenárom závažných nebezpečenstiev pre konkrétne zariadenie a jeho umiestnenie a funkcie kontroly primárneho rizika;

4.          dôkaz, že uvedenou koncepciou sa prispieva k zníženiu rizika závažného nebezpečenstva na prijateľnú úroveň ▌;

5.          opis zariadenia a podmienok v mieste jeho zamýšľaného umiestnenia;

5a.        podrobný opis všetkých environmentálnych a meteorologických obmedzení bezpečnosti operácií, ako aj obmedzení, ktoré pre bezpečnosť operácií predstavuje morské dno, a opatrenia na identifikáciu rizík, ktoré predstavuje morské dno a morské nebezpečenstvá, ako sú potrubia a miesta na ukotvenie priľahlých zariadení;

6.          opis druhov operácií, ktoré sa majú vykonávať a predstavujú závažné nebezpečenstvo;

7.          všeobecný opis systému riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ktorým sa zachováva dobrá účinnosť zamýšľaných opatrení kontroly rizika závažných nebezpečenstiev ▌;

7a.  opis systémov nezávislého overovania a prvotný zoznam kritických bezpečnostných a environmentálnych prvkov a ich požadovanej výkonnosti;

7b.        ak sa má existujúce ťažobné zariadenie premiestniť na nové miesto, aby slúžilo v rámci odlišnej ťažobnej prevádzky, dôkaz preukazujúci, že zariadenie je vhodné na navrhovanú ťažobnú prevádzku;

7c.         ak sa má neťažobné zariadenie pretransformovať a začať používať ako ťažobné zariadenie, odôvodnenie preukazujúce, že zariadenie je vhodné na transformáciu na ťažobné zariadenie.

2.  INFORMÁCIE, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ V SPRÁVE O ZÁVAŽNÝCH NEBEZPEČENSTVÁCH PRE PREVÁDZKU ŤAŽOBNÉHO ZARIADENIA

Správy o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie podľa článku 10 obsahujú aspoň tieto informácie:

1.          opis toho, ako sa zohľadnila reakcia príslušného orgánu na oznámenie o technickom riešení;

1a.        názov a adresa prevádzkovateľa zariadenia;

2.          zhrnutie akéhokoľvek zapojenia pracovníkov do prípravy správy o závažných nebezpečenstvách ▌;

3.          opis zariadenia a akéhokoľvek jeho súvisu s inými zariadeniami alebo pripojenou infraštruktúrou ▌ vrátane vrtov ▌;

4.          dôkaz, že boli určené všetky závažné nebezpečenstvá, posúdená ich pravdepodobnosť a následky vrátane všetkých environmentálnych a meteorologických obmedzení a obmedzení vyplývajúcich zo stavu morského dna pre bezpečnú prevádzku a že ich kontrolné opatrenia vrátane súvisiacich kritických bezpečnostných a environmentálnych prvkov sú vhodné na zníženie rizika udalosti závažného nebezpečenstva pre ľudí a životné prostredie na prijateľnú úroveň; tento dôkaz obsahuje posúdenie účinnosti reakcie na akúkoľvek ropnú škvrnu;

5.          podrobnosti o druhoch operácií, ktoré sa majú vykonávať a predstavujú potenciálne závažné nebezpečenstvo, a maximálny počet osôb, ktoré môžu byť kedykoľvek na zariadení prítomné;

6.          podrobnosti o vybavení a opatreniach na zabezpečenie kontroly vrtu, bezpečnosti procesu, zachytenia nebezpečných látok, zamedzenia požiaru a výbuchu, ochrany pracovníkov pred nebezpečnými látkami a ochrany životného prostredia pred vznikajúcou udalosťou, ktorá predstavuje závažné nebezpečenstvo ▌;

7.  podrobnosti o opatreniach na ochranu osôb na zariadení pred závažnými nebezpečenstvami a na zabezpečenie ich bezpečného úniku, evakuácie a záchrany, ako aj opatrenia na údržbu kontrolných systémov na zabránenie poškodenia zariadenia a životného prostredia v prípade evakuácie celého personálu;

8.          príslušné kódexy, normy a usmernenia použité pri výstavbe a kolaudácii zariadenia;

9.          informácie o prevádzkovateľovom systéme riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia vzťahujúce sa na dané ťažobné zariadenie;

9a.        kópiu alebo primeraný opis plánu internej reakcie na núdzovú situáciu;

10.        podrobnosti o systéme nezávislého overovania ▌;

11.        akékoľvek iné relevantné údaje, napríklad ak dve alebo viaceré zariadenia pracujú v kombinácii spôsobom, ktorý ovplyvňuje potenciál závažného nebezpečenstva jedného alebo všetkých zariadení;

12.        informácie relevantné z hľadiska ďalších požiadaviek podľa tejto smernice získané na základe požiadaviek na predchádzanie závažným nehodám podľa smernice 92/91/EHS ;

12a.      pokiaľ ide o operácie, ktoré sa majú vykonávať zo zariadenia, všetky informácie týkajúce sa predchádzania tomu, aby závažné nehody vyústili do významného alebo závažného poškodenia životného prostredia, relevantné z hľadiska ďalších požiadaviek podľa tejto smernice a získané podľa smernice 2011/92/EÚ;

13.        posúdenie identifikovaných možných účinkov na životné prostredie vyplývajúcich z narušenia izolácie znečisťujúcich látok následkom závažnej nehody a opis technických a netechnických opatrení plánovaných na zabránenie týmto účinkom, ich zníženie alebo kompenzáciu vrátane monitorovania.

3.  INFORMÁCIE, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ V SPRÁVE O ZÁVAŽNÝCH NEBEZPEČENSTVÁCH PRE NEŤAŽOBNÉ ZARIADENIE

Správy o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie podľa článku 9 obsahujú aspoň tieto informácie:

1.          názov a adresa vlastníka neťažobného zariadenia;

2.          zhrnutie akéhokoľvek zapojenia pracovníkov do prípravy správy o závažných nebezpečenstvách ▌;

3.          opis zariadenia a, v prípade pohyblivých zariadení, podrobnosti o prostriedkoch jeho presunu medzi jednotlivými umiestneniami a o systéme umiestňovania;

4.          podrobnosti o druhoch operácií, ktoré sa zariadením dajú vykonávať a predstavujú potenciálne závažné nebezpečenstvo, a maximálny počet osôb, ktoré môžu byť kedykoľvek na zariadení prítomné;

5.          dôkaz, že boli určené všetky závažné nebezpečenstvá, posúdená ich pravdepodobnosť a následky vrátane všetkých environmentálnych a meteorologických obmedzení a obmedzení vyplývajúcich zo stavu morského dna pre bezpečnú prevádzku a že ich kontrolné opatrenia vrátane súvisiacich kritických bezpečnostných a environmentálnych prvkov sú vhodné na zníženie rizika udalosti závažného nebezpečenstva pre ľudí a životné prostredie na prijateľnú úroveň; tento dôkaz obsahuje posúdenie účinnosti reakcie na akúkoľvek ropnú škvrnu;

6.          podrobnosti o strojovom vybavení a opatreniach na zabezpečenie kontroly vrtu, bezpečnosti procesu, zachytenia nebezpečných látok, zamedzenia požiaru a výbuchu, ochrany pracovníkov pred nebezpečnými látkami a ochrany životného prostredia pred vznikajúcou udalosťou, ktorá predstavuje závažné nebezpečenstvo ▌;

7.  podrobnosti o opatreniach na ochranu osôb na zariadení pred závažnými nebezpečenstvami a na zabezpečenie ich bezpečného úniku, evakuácie a záchrany, ako aj opatrenia na údržbu kontrolných systémov na zabránenie poškodenia zariadenia a životného prostredia v prípade evakuácie celého personálu;

8.          príslušné kódexy, normy a usmernenia použité pri výstavbe a kolaudácii zariadenia;

9.          dôkaz, že sa identifikovali všetky závažné nebezpečenstvá pre všetky operácie, ktoré sa zariadením dajú vykonávať, a že sa riziko výskytu udalosti predstavujúcej závažné nebezpečenstvo pre ľudí a životné prostredie znížilo na prijateľnú úroveň;

10.        podrobnosti o všetkých environmentálnych a meteorologických obmedzeniach bezpečnosti operácií, ako aj obmedzeniach, ktoré pre bezpečnosť operácií predstavuje morské dno, a opatrenia na identifikáciu rizík, ktoré predstavuje morské dno a morské nebezpečenstvá, ako sú potrubia a miesta na ukotvenie priľahlých zariadení;

11.        informácie o systéme riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia vzťahujúce sa na dané neťažobné zariadenie ;

11a.      kópiu alebo primeraný opis plánu internej reakcie na núdzovú situáciu;

12.        podrobnosti o systéme nezávislého overovania ;

13.        akékoľvek iné relevantné údaje, napríklad ak dve alebo viaceré zariadenia pracujú v kombinácii spôsobom, ktorý ovplyvňuje potenciál závažného nebezpečenstva jedného alebo všetkých zariadení;

13a.      pokiaľ ide o operácie, ktoré sa majú vykonávať zo zariadenia, všetky informácie týkajúce sa predchádzania tomu, aby závažné nehody vyústili do významného alebo závažného poškodenia životného prostredia, relevantné z hľadiska ďalších požiadaviek podľa tejto smernice a získané podľa smernice 2011/92/EÚ;

14.        ▌ posúdenie identifikovaných možných účinkov na životné prostredie vyplývajúce z narušenia izolácie znečisťujúcich látok následkom závažnej nehody, opis technických a netechnických opatrení plánovaných na zabránenie týmto účinkom, ich zníženie alebo kompenzáciu vrátane monitorovania.

4.  INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ PREDKLADAŤ V OZNÁMENÍ O VRTNÝCH OPERÁCIÁCH

Oznámenie o vrtných operáciách ▌ podľa článku 9 obsahuje aspoň tieto informácie:

1.          názov a adresa ▌ prevádzkovateľa vrtu;

2.          názov zariadenia, ktoré sa má použiť, a názov a adresa jeho prevádzkovateľa;

3.          údaje, ktoré identifikujú vrt a akýkoľvek súvis so zariadeniami a pripojenou infraštruktúrou;

4.          informácie o pracovnom programe vrtu vrátane obdobia jeho prevádzky, podrobnosti o bariérach proti strate kontroly nad vrtom a ich overovaní (vybavenie, vrtné výplachy a cement atď.), o usmerňovaní trajektórie vrtu a obmedzeniach bezpečnej prevádzky v súlade s riadením rizík;

4a.        v prípade už existujúceho vrtu, informácie o jeho histórii a stave;

5.          všetky podrobnosti týkajúce sa bezpečnostného vybavenia, ktoré má byť nasadené a nie je opísané v aktuálnej verzii správy o závažných nebezpečenstvách ▌ pre zariadenie;

6.          posúdenie rizika, ktoré obsahuje opis:

a)      osobitných nebezpečenstiev súvisiacich s vrtnou operáciou vrátane všetkých environmentálnych a meteorologických obmedzení bezpečnosti operácií;

b)     nebezpečenstiev pod hladinou;

c)  všetkých ▌ operácií na hladine alebo pod ňou, ktorými vzniká súbežný potenciál závažného nebezpečenstva;

d)     vhodných kontrolných opatrení;

8.          podrobnosti o konfigurácii vrtu po skončení operácií – t. j. či je opustený trvalo alebo dočasne; informácie o umiestnení ťažobného vybavenia vo vrte na použitie v budúcnosti;

10.        v prípade úpravy už predloženého oznámenia o vrtnej operácii, podrobnosti dostačujúce na úplnú aktualizáciu oznámenia;

11.        ak sa má vrt skonštruovať, upraviť alebo udržiavať prostredníctvom neťažobného zariadenia, tieto ďalšie informácie:

a)      podrobnosti o všetkých environmentálnych a meteorologických obmedzeniach bezpečnosti operácií, ako aj o obmedzeniach, ktoré pre bezpečnosť predstavuje morské dno, a opatrenia na identifikáciu rizík, ktoré predstavuje morské dno a morské nebezpečenstvá, ako sú potrubia a miesta na miesta na ukotvenie priľahlých zariadení;

b)     podrobnosti o environmentálnych podmienkach, ktoré sa zohľadnili v pláne internej reakcie na núdzovú situáciu pre zariadenie;

c)      podrobnosti o zabezpečení reakcie na núdzovú situáciu vrátane prípadu závažnej nehody s vplyvom na životné prostredie, ktoré nie sú uvedené v správe o závažných nebezpečenstvách ▌, a

d)     opis spôsobu koordinácie systémov riadenia ▌ prevádzkovateľa vrtu a vlastníka neťažobného zariadenia ▌ na zabezpečenie neustálej účinnej kontroly závažných nebezpečenstiev.

12.  správa so zisteniami z nezávislého preskúmania vrtu vrátane vyhlásenia, ktoré prevádzkovateľ vrtu vydá po zvážení správy a zistení z nezávislého preskúmania vrtu vykonaného nezávislým overovateľom a v ktorom uvedie, že riadenie rizík týkajúce sa technického riešenia vrtu a jeho bariér proti strate kontroly sú vhodné za všetkých predpokladaných podmienok a okolností;

13.        informácie relevantné z hľadiska tejto smernice získané na základe požiadaviek na predchádzanie závažným nehodám podľa smernice 92/91/EHS;

14.        pokiaľ ide o vrtné operácie, ktoré sa majú vykonávať, informácie týkajúce sa predchádzania tomu, aby závažné nehody vyústili do významného alebo závažného poškodenia životného prostredia, relevantné z hľadiska ďalších požiadaviek podľa tejto smernice a získané podľa smernice 2011/92/EÚ.

5.  INFORMÁCIE, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ V SÚVISLOSTI SO SYSTÉMOM OVEROVANIA

5.          Pokiaľ ide o ▌ zariadenie, informácie týkajúce sa systému overovania pre dané zariadenie predložené príslušnému orgánu zahŕňajú:

a)      vyhlásenie prevádzkovateľa v prípade ťažobného zariadenia alebo vlastníka neťažobného zariadenia po zvážení správy nezávislého ▌ overovateľa, že kritické bezpečnostné prvky a systém ich údržby, ▌ ako sa uvádza v správe o závažných nebezpečenstvách ▌, sú alebo budú vhodné;

b)     opis systému overovania vrátane výberu nezávislých ▌ overovateľov a prostriedky overovania, či sú kritické bezpečnostné a environmentálne prvky a akékoľvek určené strojové vybavenie v systéme naďalej nepoškodené a v dobrom stave;

c)      opis prostriedkov overovania uvedených v bode 5 písm. b), ktorý zahŕňa podrobnosti zásad uplatňovaných na vykonávanie funkcií v rámci systému a na zabezpečenie preskúmavania systému počas celého životného cyklu zariadenia vrátane:

i)      preskúmania a testovania ▌ kritických bezpečnostných a environmentálnych prvkov nezávislými a spôsobilými overovateľmi;

ii)     overovania technického riešenia, noriem, osvedčení alebo iného systému posudzovania zhody kritických bezpečnostných a environmentálnych prvkov ▌;

iii)   posudzovania prebiehajúcich prác;

iv)    nahlasovania akéhokoľvek nesúladu ▌;

v)     nápravných opatrení prevádzkovateľa.

6.  INFORMÁCIE, KTORÉ SA POSKYTUJÚ V SÚVISLOSTI S PODSTATNOU ZMENOU ZARIADENIA VRÁTANE ODSTRÁNENIA PEVNÉHO ZARIADENIA

V prípade, že sa na zariadení majú vykonať podstatné zmeny, informácie poskytované príslušnému orgánu podľa článku 9 obsahujú aspoň tieto údaje:

1.          názov a adresa prevádzkovateľa alebo vlastníka neťažobného zariadenia;

2.          zhrnutie akéhokoľvek zapojenia pracovníkov do prípravy revidovanej správy o závažných nebezpečenstvách;

3.          ▌ dostatočné podrobnosti na účely úplnej aktualizácie predchádzajúcej správy o závažných nebezpečenstvách a súvisiaceho plánu internej reakcie na núdzovú situáciu pre zariadenie a dôkaz, že riziká závažného nebezpečenstva sú obmedzené na prijateľnú úroveň;

4.          v prípade vyradenia pevného ťažobného zariadenia z používania:

a)      prostriedky na odizolovanie všetkých nebezpečných látok a v prípade vrtov pripojených k zariadeniu trvalé utesnenie vrtov od zariadenia a životného prostredia;

b)     opis rizík závažných nebezpečenstiev hroziacich pracovníkom a životnému prostrediu spojených s vyradením zariadenia z prevádzky, celková populácia vystavená rizikám, a opatrenia na kontrolu rizika,

c)      opatrenia reakcie na núdzovú situáciu na zaistenie bezpečnej evakuácie a záchrany personálu a na zachovanie kontrolných systémov na predchádzanie závažnej nehode s vplyvom na životné prostredie.

7.  INFORMÁCIE, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ V OZNÁMENÍ O KOMBINOVANÝCH OPERÁCIÁCH

Oznámenie o kombinovaných operáciách podľa článku 9 obsahuje aspoň tieto údaje:

1.          názov a adresa prevádzkovateľa, ktorý oznámenie predkladá;

2.          v prípade, že sa na kombinovaných operáciách zúčastňujú iní prevádzkovatelia alebo vlastníci neťažobných zariadení, ich názvy a adresy vrátane potvrdenia, že súhlasia s obsahom oznámenia;

3.          opis spôsobu koordinácie systémov riadenia pre zariadenia podieľajúce sa na kombinovanej prevádzke, aby sa znížili riziká závažnej nehody na prijateľnú úroveň, vo forme preklenovacieho dokumentu schváleného všetkými stranami dokumentu;

4.          podrobnosti o akomkoľvek vybavení, ktoré sa má použiť v súvislosti s kombinovanou prevádzkou, ktoré však nie je opísané v súčasnej správe o závažných nebezpečenstvách pre akékoľvek zariadenia podieľajúce sa na kombinovanej prevádzke;

5.          súhrn posúdenia rizika vykonaného všetkými prevádzkovateľmi a vlastníkmi neťažobných zariadení podieľajúcich sa na kombinovanej prevádzke, ktorý zahŕňa:

a)      opis každej operácie počas kombinovanej prevádzky, ktorá môže predstavovať nebezpečenstvá s potenciálom spôsobiť závažnú nehodu na zariadení alebo v súvislosti s ním;

b)     opis akýchkoľvek opatrení na kontrolu rizika zavedených v dôsledku posúdenia rizika;

6.          opis kombinovanej prevádzky a pracovný program, ktorý ▌ sa má začať kombinovanými operáciami ▌.

8.  INFORMÁCIE, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ V SÚVISLOSTI S POLITIKOU PREDCHÁDZANIA ZÁVAŽNÝM NEHODÁM

Podrobnosti predložené v súvislosti s podnikovou politikou predchádzania závažným nehodám vo vzťahu k zariadeniam a vrtom zahŕňajú okrem iného:

1.          zodpovednosť na úrovni správnej rady podniku za neustále zabezpečovanie toho, aby politika predchádzania závažným nehodám bola vhodná a zavádzala sa a vykonávala sa tak, ako je zamýšľané;

2.          opatrenia na vytvorenie a udržiavanie výraznej kultúry bezpečnosti s vysokou pravdepodobnosťou nepretržitej bezpečnej prevádzky;

3.          rozsah a intenzitu auditov procesov;

4.          opatrenia na odmeňovanie žiaduceho správania a vyjadrovanie uznania zaň;

5.          hodnotenie schopností a cieľov spoločnosti;

6.          opatrenia na to, aby sa bezpečnostné normy a normy ochrany životného prostredia udržiavali ako centrálne hodnoty spoločnosti;

7.          formálne systémy velenia a riadenia, ktoré zahŕňajú členov správnej rady a vyššie vedenie spoločnosti;

8.          prístup k spôsobilosti na všetkých úrovniach spoločnosti;

9.          rozsah v akom sa podrobnosti v bodoch 1 až 8 uplatňujú na operácie prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori spoločnosti, ktoré sa vykonávajú mimo EÚ.

9.  INFORMÁCIE, KTORÉ SA PREDKLADAJÚ V SÚVISLOSTI SO SYSTÉMOM RIADENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podrobnosti predložené podľa článku 9 v súvislosti so systémom riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia zahŕňajú okrem iného:

1.          organizačnú štruktúru a úlohy a povinnosti personálu;

2.          určenie a vyhodnotenie závažných nebezpečenstiev − ich pravdepodobnosti a následkov;

3.          integráciu vplyvu na životné prostredie do posúdení závažného nebezpečenstva v správe o závažných nebezpečenstvách;

4.          kontroly závažných nebezpečenstiev počas bežnej prevádzky;

5.          riadenie zmien;

6.          pripravenosť a reakcia na núdzovú situáciu;

7.          obmedzenie poškodenia životného prostredia;

8.          monitorovanie výkonnosti;

9.          opatrenia týkajúce sa auditu a preskúmavania a

10.        opatrenia zavedené na účely tripartitných konzultácií a spôsob zavádzania opatrení, ktoré z nich vyplývajú.

10.  INFORMÁCIE, KTORÉ MÁ OBSAHOVAŤ PLÁN INTERNEJ REAKCIE NA NÚDZOVÚ SITUÁCIU PREVÁDZKOVATEĽA

Plány internej reakcie na núdzovú situáciu obsahujú okrem iného:

1.          mená alebo funkcie osôb oprávnených začať postupy v núdzovej situácii a osoby riadiacej internú reakciu na núdzovú situáciu;

2.          meno alebo funkciu osoby zodpovednej za styk s orgánom alebo orgánmi zodpovednými za plán externej reakcie na núdzovú situáciu;

3.          opis všetkých predvídateľných podmienok alebo udalostí, ktoré by mohli spôsobiť závažnú nehodu, ako sú opísané v správe o závažných nebezpečenstvách, ku ktorej je plán pripojený;

4.          opis opatrení, ktoré sa uskutočnia na kontrolu príslušných podmienok alebo udalostí a na obmedzenie ich dôsledkov;

5.          opis dostupného vybavenia a zdrojov vrátane zdrojov na účely zachytenia všetkých prípadných škvŕn;

6.          opatrenia na obmedzenie rizík pre ľudí na zariadení a pre životné prostredie vrátane spôsobov vydávania výstrah a očakávaného konania osôb po vydaní výstrahy;

7.          opatrenia, ktoré sú koordinované s únikovými, evakuačnými a záchrannými opatreniami opísanými v správe o závažných nebezpečenstvách, napríklad ako sa uvádza v prílohe II časti 7, na zabezpečenie dobrých vyhliadok na prežitie osôb, ktoré sa nachádzajú na zariadení počas závažnej nehody;

7a.  odhad účinnosti reakcie na ropnú škvrnu. Súčasťou environmentálnych podmienok, ktoré sa zohľadňujú v tejto analýze reakcie, sú:

i)      počasie vrátane vetra, dohľadnosti, zrážok a teploty;

ii)     stavy mora, príliv a prúdenie;

iii)    prítomnosť ľadu a naplavenín;

iv)    hodiny denného svetla a

v)      ostatné známe environmentálne podmienky, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť zásahového vybavenia alebo celkovú účinnosť reakcie.

8.          opatrenia na včasné varovanie o nehode určené orgánu alebo orgánom zodpovedným za spustenie plánu externej reakcie na núdzovú situáciu, druh informácií, ktoré majú byť obsiahnuté v počiatočnom varovaní, a opatrenia na poskytovanie podrobnejších informácií, keď budú k dispozícii;

9.          opatrenia na vyškolenie pracovníkov v súvislosti s povinnosťami, ktorých plnenie sa bude od nich očakávať a, ak to je potrebné, ich koordináciu s externými núdzovými zásahovými útvarmi;

10.        opatrenia na koordináciu internej reakcie na núdzovú situáciu s externou reakciou na núdzovú situáciu;

11.        dôkazy o predošlých posudzovaniach všetkých chemických látok použitých ako dispergátory, ktoré sa vykonali s cieľom minimalizovať následky na verejné zdravie a ďalšie škody na životnom prostredí.

________________________

PRÍLOHA IIa

Informácie, ktoré sa majú predkladať v súlade s článkom 13a pri vykonávaní vrtných operácií

Poskytovanie informácií o vrtných operáciách podľa článku 9 obsahuje aspoň tieto informácie:

1.          názov a adresa prevádzkovateľa vrtu;

2.          názov zariadenia a názov a adresa jeho prevádzkovateľa;

3.          údaje, ktoré identifikujú vrt, a akýkoľvek súvis s inými vrtmi alebo pripojenou infraštruktúrou;

4.          súhrn operácií uskutočnených od začatia prevádzky alebo od predchádzajúcej správy;

5.          priemer a skutočnú vertikálnu a meranú hĺbku:

a)     každej vyvŕtanej diery a

b)     každého nainštalovaného tesnenia;

6.          hustota vrtného výplachu v čase vypracúvania správy a

7.          v prípade operácií súvisiacich s existujúcim vrtom, jeho súčasný prevádzkový stav.

________________________

PRÍLOHA III

Ustanovenia týkajúce sa určovania a fungovania príslušného orgánu podľa článkov 8 a 8a

1.          USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1.          Na účely určenia príslušného orgánu zodpovedného za povinnosti podľa článku 8 tejto smernice vykonajú členské štáty aspoň toto ▌:

a)      prijatie organizačných opatrení, ktoré umožňujú účinné plnenie povinností zverených príslušnému orgánu touto smernicou vrátane opatrení na reguláciu ochrany bezpečnosti a životného prostredia spravodlivým spôsobom;

b)     vypracovanie vyhlásenia o politike v tejto oblasti, ktorým sa opíšu ciele dohľadu a presadzovania a povinnosti príslušného orgánu zabezpečovať pri regulácii operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori transparentnosť, konzistentnosť, primeranosť a objektivitu.

2.          Členské štáty prijímajú opatrenia potrebné na to, aby opatrenia uvedené v bode 1 nadobudli účinnosť, vrátane:

a)      financovania dostatočných odborných znalostí, ktoré budú k dispozícii interne alebo prostredníctvom formálnych dohôd s tretími stranami, prípadne oboma spôsobmi, aby príslušný orgán mohol vykonávať inšpekcie a vyšetrovania operácií, prijímať presadzovacie opatrenia a spracúvať správy o závažných nebezpečenstvách a oznámenia;

b)     v prípade využívania externých zdrojov odborných znalostí, financovania vypracovania dostatočných písomných usmernení a dohľadu, aby sa zachoval jednotný prístup a aby sa zaručilo, že zákonne určený príslušný orgán nesie naďalej plnú zodpovednosť podľa tejto smernice;

c)  financovania základnej odbornej prípravy, komunikácie, prístupu k technológiám, cestovných náhrad a diét personálu príslušného orgánu pri výkone ich funkcií a aby sa uľahčila aktívna spolupráca medzi príslušnými orgánmi podľa článku 27;

d)     prípadného ustanovenia povinnosti prevádzkovateľov alebo vlastníkov neťažobného zariadenia nahrádzať príslušnému orgánu náklady na výkon jeho funkcií podľa tejto smernice;

e)      financovania a podpory výskumu na základe funkcií príslušného orgánu podľa tejto smernice;

f)      financovania vypracúvania správ zo strany príslušného orgánu.

2.  USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA FUNGOVANIA PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU

1.          Príslušný orgán na účely účinného výkonu svojich funkcií podľa článku 8a vypracuje:

a)     písomnú stratégiu, v ktorej opíše svoje funkcie a prioritné opatrenia, t. j. oblasti technických riešení a prevádzkovania zariadení, riadenia integrity a pripravenosti a reakcie na núdzovú situáciu, ako aj spôsob, ako je organizovaný;

b)     operačné postupy, v ktorých opíše, ako bude vykonávať inšpekcie výkonu povinnosti prevádzkovateľov a vlastníkov neťažobných zariadení podľa tejto smernice a ako bude takýto výkon povinností presadzovať, vrátane toho, ako bude spracovávať, posudzovať a akceptovať správy o závažných nebezpečenstvách, spracovávať oznámenia o vrtných operáciách a ako sa určia intervaly medzi inšpekciami opatrení na kontrolu rizika závažných nebezpečenstiev, a to aj tých, ktoré hrozia životnému prostrediu, pre dané zariadenie alebo činnosť;

c)      postupy na plnenie svojich funkcií bez toho, aby boli dotknuté iné povinnosti, napríklad v súvislosti s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na súši a opatrenia podľa smernice 92/91/ES;

d)     ak príslušný orgán tvoria dva alebo viaceré subjekty, formálnu dohodu o vytvorení mechanizmov potrebných na spoločnú prevádzku príslušného orgánu vrátane dohľadu, monitorovania a preskúmania vyšším vedením, spoločného plánovania a inšpekcií, rozdelenia zodpovednosti za spracovanie správ o závažných nebezpečenstvách, spoločných vyšetrovaní, internej komunikácii a externých správ, ktoré sa majú uverejniť spoločne.

2.  V podrobných postupoch na posudzovanie správ o závažných nebezpečenstvách sa ustanoví povinnosť prevádzkovateľa alebo vlastníka neťažobného zariadenia poskytnúť všetky faktické informácie a iné údaje požadované podľa tejto smernice. Príslušný orgán zabezpečí minimálne to, aby sa predkladali tieto informácie a aby sa tieto požiadavky jasne uviedli v usmerneniach pre prevádzkovateľov a vlastníkov neťažobných zariadení:

a)     identifikovali sa všetky predvídateľné nebezpečenstvá s potenciálom spôsobiť závažnú nehodu vrátane nehody s vplyvom na životné prostredie, vyhodnotili sa ich riziká a určili sa opatrenia na kontrolu rizík vrátane reakcií na núdzovú situáciu;

b)     s cieľom preukázať súlad s požiadavkami tejto smernice sa primerane opísal systém riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia;

c)      opísali sa primerané opatrenia na nezávislé overovanie a na audit zo strany prevádzkovateľa.

3.          Pri dôkladnom posudzovaní správ o závažných nebezpečenstvách sa príslušný orgán uisťuje:

a)     či sa poskytli všetky faktické informácie;

b)     či prevádzkovateľ alebo vlastník neťažobného zariadenia identifikoval všetky primerane predvídateľné nebezpečenstvá vzniku závažných nehôd, ktoré súvisia so zariadením a jeho fungovaním, ako aj potenciálne spúšťacie udalosti, a aby metodika a kritériá hodnotenia prijaté na účely riadenia rizík závažných nehôd boli jasne vysvetlené, vrátane faktorov neistoty v analýze;

c)      či sa pri riadení rizík zohľadnili všetky príslušné etapy životného cyklu zariadenia a aby sa predpokladali všetky predvídateľné situácie vrátane:

i)  spôsobu, ktorým sa pri rozhodnutiach o technickom riešení opísaných v oznámení o technickom riešení zohľadnilo riadenie rizík, aby sa zabezpečilo zapracovanie inherentných bezpečnostných a environmentálnych zásad;

ii)     spôsobu, ktorým sa budú zo zariadenia počas jeho prevádzky vykonávať vrtné operácie;

iii)   spôsobu, ktorým sa majú vykonávať a dočasne pozastaviť vrtné operácie pred začatím ťažby z ťažobného zariadenia;

iv)    spôsobu, ktorým sa majú vykonávať kombinované operácie inými zariadeniami;

v)     spôsobu, ktorým sa vykoná vyradenie zariadenia z prevádzky.

d)     spôsobu, akým sa opatrenia na zníženie rizika identifikované v rámci riadenia rizík zamýšľajú v prípade potreby vykonávať s cieľom znížiť riziká na prijateľnú úroveň;

e)      či prevádzkovateľ pri určovaní opatrení potrebných na dosiahnutie prijateľnej úrovne rizika jasne preukázal, ako zohľadnil príslušné osvedčené postupy a rozhodnutia založené na spoľahlivých inžinierskych postupoch, najlepšie postupy riadenia a zásady ľudských a organizačných faktorov;

f)      či sú opatrenia a dojednania na odhaľovanie núdzových situácií a na rýchlu a účinnú reakciu na ne jasne identifikované a odôvodnené;

g)     či sú opatrenia a dojednania na únik, evakuáciu a záchranu a opatrenia na obmedzenie vyhrotenia incidentu a zníženie jeho vplyvu na životné prostredie integrované logicky a systematicky a či sa v rámci nich zohľadňujú pravdepodobné núdzové podmienky, v ktorých sa budú vykonávať;

h)     spôsobu, akým sa požiadavky zapracovali do plánov internej reakcie na núdzovú situáciu, a či sa kópia alebo primeraný opis plánu internej reakcie na núdzovú situáciu predložila príslušnému orgánu;

i)  či je systém riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia opísaný v správe o závažných nebezpečenstvách primeraný na zaistenie kontroly rizík závažných nebezpečenstiev počas všetkých etáp životného cyklu zariadenia, či sa ním zabezpečuje súlad so všetkými príslušnými zákonnými ustanoveniami, ako aj audit a vykonávanie odporúčaní auditu;

j)      či je jasne vysvetlený systém nezávislého overovania.

________________________

PRÍLOHA IV

Zabezpečenie predchádzania závažným nehodám zo strany prevádzkovateľov a vlastníkov neťažobných zariadení podľa článku 18

3.      Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia a vlastníci neťažobných zariadení:

a)     venovali osobitnú pozornosť hodnoteniu požiadaviek na spoľahlivosť a integritu všetkých kritických bezpečnostných systémov a systémov environmentálnej bezpečnosti a pri svojich systémoch inšpekcie a údržby vychádzajú z dosahovania požadovanej úrovne bezpečnosti a environmentálnej integrity;

b)     prijímali vhodné a realisticky uskutočniteľné opatrenia na zabezpečenie toho, aby z potrubí, plavidiel a systémov na bezpečné odizolovanie nebezpečných látok takéto látky neplánovane neunikali. Prevádzkovatelia okrem toho zabezpečia, aby zlyhanie jednej ▌ izolačnej bariéry nikdy nemohlo viesť k závažnej nehode;

c)      vypracovali zoznam dostupného vybavenia, jeho vlastníctva, umiestnenia, dopravy k zariadeniu a spôsobu nasadenia na zariadení a zoznam subjektov, ktoré by sa prípadne zúčastnili na vykonávaní interného núdzového zásahového plánu. V takomto súpise by sa mali určiť opatrenia, ktoré sa vykonávajú na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vybavenia a realizovateľnosti postupov;

d)     zabezpečili, aby mali vytvorený vhodný rámec na monitorovanie dodržiavania všetkých príslušných zákonných ustanovení zapracovaním svojich zákonných povinností vo vzťahu ku kontrole závažných nebezpečenstiev a ochrane životného prostredia do svojich štandardných pracovných postupov, a

e)      venovali osobitnú pozornosť budovaniu a udržiavaniu silnej kultúry bezpečnosti s vysokou pravdepodobnosťou zachovania bezpečnej prevádzky, a to aj pokiaľ ide o zabezpečenie spolupráce pracovnej sily okrem iného prostredníctvom:

i)  viditeľnej angažovanosti v tripartitných konzultáciách a pri opatreniach, ktoré z nich vyplynú;

ii)     podporovania a odmeňovania nahlasovania incidentov a nehôd, ktorým sa zabránilo v poslednej chvíli;

iii)   účinnej spolupráce so zvolenými zástupcami pre bezpečnosť;

iv)    ochrany informátorov.

7.          Členské štáty zabezpečia, aby priemyselné odvetvie spolupracovalo s ▌ príslušnými orgánmi na vypracovaní a realizácii plánu priorít pre vypracovanie noriem, usmernení a pravidiel, ktoré poskytnú účinnosť osvedčeným postupom pri predchádzaní závažným nehodám a obmedzovaní dôsledkov závažných nehôd, ak by predsa nastali. ▌

________________________

PRÍLOHA IVa

Podrobnosti o systéme nezávislého overovania podľa článku 15

1.          Nezávislý overovateľ spĺňa v súvislosti so svojou nezávislosťou od prevádzkovateľa a vlastníka neťažobného zariadenia tieto požiadavky:

a)     jeho funkcia si nevyžaduje, aby zvážil akýkoľvek aspekt kritického bezpečnostného alebo environmentálneho prvku alebo konkrétne strojové vybavenie, s ktorým mal v minulosti, pred overovaním, do činenia alebo v súvislosti s ktorým by mohla byť ohrozená jeho objektívnosť;

b)     je dostatočne nezávislý od systému riadenia, ktorý mal alebo má akúkoľvek zodpovednosť za akýkoľvek aspekt zložiek systému nezávislého overovania alebo preskúmania vrtu, aby sa zabezpečilo, že pri plnení úloh v rámci tohto systému bude objektívny.

2.          Členské štáty vyžadujú, aby sa prevádzkovateľ a vlastník neťažobného zariadenia uistil, či je nezávislý overovateľ schopný v súvislosti so svojou spôsobilosťou splniť tieto požiadavky:

a)     technická spôsobilosť vrátane vhodne kvalifikovaných pracovníkov v primeranom počte a s dostatočnými skúsenosťami;

b)     vhodné rozdelenie úloh nezávislým overovateľom medzi pracovníkov kvalifikovaných na ich splnenie;

c)      vhodné opatrenia na tok informácií medzi prevádzkovateľom a nezávislým overovateľom;

d)     dostatočná právomoc poskytnutá prevádzkovateľom nezávislému overovateľovi, aby mohol primerane plniť svoje funkcie.

3.          Podstatné zmeny sa postúpia na ďalšie overenie nezávislému overovateľovi a výsledky tohto ďalšieho overenia sa na požiadanie oznámia príslušnému orgánu.

________________________

PRÍLOHA IVb

Informácie týkajúce sa priorít spolupráce medzi prevádzkovateľmi a vlastníkmi neťažobného zariadenia a príslušnými orgánmi podľa článku 18 ods. 5

1.          Aspektmi, ktoré sa majú zvážiť v rámci určovania priorít pri vypracúvaní noriem a usmernení, sa má do praxe preniesť prevencia závažných nehôd a obmedzovanie ich dôsledkov. Medzi tieto aspekty patrí:

a)     zlepšenie integrity vrtu, kontrolného vybavenia vrtu a bariér, ako aj monitorovanie ich účinnosti;.

b)     zlepšenie primárnej izolácie;

c)      zlepšenie sekundárnej izolácie, ktorou sa obmedzuje vyhrotenie vznikajúcej závažnej nehody vrátane nekontrolovaných výronov z vrtu;

d)     spoľahlivé rozhodovanie;

e)      riadenie a dohľad nad operáciami predstavujúcimi závažné nebezpečenstvo;

f)      spôsobilosť osôb na kľúčových miestach;

g)     účinné riadenie rizík;

h)     posudzovanie spoľahlivosti kritických bezpečnostných a environmentálnych systémov;

i)      kľúčové výkonnostné ukazovatele;

j)      účinná integrácia systémov riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia medzi prevádzkovateľmi a ďalšími subjektmi zapojenými do operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

________________________

PRÍLOHA V

Informácie, ktoré sa poskytujú v plánoch ▌ reakcie na núdzovú situáciu podľa článku 30

2.          Plány externej reakcie na núdzovú situáciu vypracované podľa článku 30 obsahujú okrem iného:

a)      mená a funkcie osôb oprávnených začať postupy v núdzovej situácii a osôb oprávnených riadiť externú reakciu na núdzovú situáciu;

b)     opatrenia na získanie včasnej výstrahy o nehodách a súvisiace postupy poplachu a reakcie na núdzovú situáciu;

c)      opatrenia na koordináciu zdrojov potrebných na vykonávanie plánu externej reakcie na núdzovú situáciu;

d)     opatrenia na poskytovanie pomoci pri internej reakcii na núdzovú situáciu,

e)      podrobný opis opatrení na externú reakciu na núdzovú situáciu;

f)      opatrenia na poskytovanie vhodných informácií a rád súvisiacich s nehodou osobám a organizáciám, ktoré ňou môžu byť postihnuté;

g)      opatrenia na poskytovanie informácií útvarom pre núdzové situácie iných členských štátov a Komisii v prípade závažnej nehody s možnými cezhraničnými dôsledkami;

h)      opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov na voľne žijúcu zver na brehu i na mori vrátane situácií, keď zvieratá zasiahnuté ropou dosiahnu breh skôr, ako samotná ropná škvrna.

________________________

PRÍLOHA Va

Podrobnosti, ktoré sa majú začleniť do prípravy plánov externej reakcie na núdzovú situáciu podľa článku 30

1.          Orgán alebo orgány zodpovedné za koordináciu reakcie na núdzovú situáciu sprístupnia:

a)      súpis dostupného vybavenia, jeho vlastníctva, umiestnenia, spôsobu dopravy na miesto nehody a spôsobu nasadenia na mieste nehody;

b)     opis opatrení, ktoré sa vykonávajú na zabezpečenie zachovania prevádzkyschopnosti vybavenia a realizovateľnosti postupov;

c)      súpis vybavenia, ktoré vlastnení priemyselné odvetvie a ktoré možno sprístupniť v prípade núdzovej situácie;

d)     opis všeobecných opatrení pre núdzové situácie súvisiace s operáciami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vrátane právomocí a zodpovedností všetkých zapojených strán a orgánov zodpovedných za udržiavanie takýchto opatrení;

e)      opatrenia na zaručenie, že vybavenie, pracovníci a postupy sú k dispozícii, ich stav je aktuálny a vždy je k dispozícii dostatočný počet odborne pripraveného personálu.

f)      dôkazy o predošlých posúdeniach vplyvu chemických látok, ktoré sa v prípade potreby použijú ako dispergátory, na životné prostredie a zdravie.

2.      V plánoch externej reakcie na núdzovú situáciu sa jasne vysvetlí úloha orgánov, subjektov reakcie na núdzovú situáciu, koordinátorov a ďalších subjektov pôsobiacich pri reakcii na núdzovú situáciu, aby sa zabezpečila spolupráca vo všetkých núdzových situáciách.

3.  Opatrenia obsahujú úpravu závažných nehôd, ktoré potenciálne presahujú možnosti členského štátu alebo prekračujú jeho hranice, a to prostredníctvom:

a)      sprístupnenia plánov externej reakcie na núdzovú situáciu priľahlým členským štátom a Komisii;

b)     vypracovania, na cezhraničnej úrovni, súpisov prostriedkov reakcie, ktoré sú vo vlastníctve priemyselného odvetvia i vo verejnom vlastníctve, a prostredníctvom všetkých potrebných prispôsobení, aby bolo vybavenie a postupy medzi priľahlými krajinami a členskými štátmi zlučiteľné;

c)      postupov na uplatnenie mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany (ako sa ustanovuje v rozhodnutí Rady 2007/779/ES);

d)          organizácie cezhraničných cvičení externej reakcie na núdzovú situáciu ▌.

________________________

PRÍLOHA VI

Spoločné využívanie informácií a transparentnosť

1.          Spoločný formát nahlasovania údajov pre ukazovatele ▌ závažných nebezpečenstiev umožňuje porovnávanie informácií medzi príslušnými orgánmi a jednotlivými prevádzkovateľmi:

2.          Informácie, ktoré majú dať k dispozícii na spoločné využívanie príslušný orgán a prevádzkovatelia, zahŕňajú informácie týkajúce sa:

a)      ▌ neúmyselného úniku ropy, zemného plynu alebo iných nebezpečných látok, či už vznietených alebo nevznietených;

b)     ▌ straty kontroly nad vrtom, ktorá si vyžaduje nasadenie vybavenia na kontrolu vrtu, alebo zlyhania bariéry vrtu, ktoré si vyžaduje jej výmenu alebo opravu;

c)      zlyhanie kritického bezpečnostného a environmentálneho prvku;

d)     významnej straty štrukturálnej integrity, straty ochrany pred účinkami požiaru alebo výbuchu alebo straty udržiavania pozície vo vzťahu k pohyblivému zariadeniu;

e)      plavidiel na kolíznom kurze a samotných kolízií plavidiel so zariadením na mori;

f)      nehôd vrtuľníkov na zariadeniach na mori alebo v ich blízkosti ▌;

g)      akýchkoľvek smrteľných nehôd;

h)      akýchkoľvek vážnych zranení 5 a viacerých osôb pri tej istej nehode;

i)       akejkoľvek evakuácie personálu;

j)      závažného environmentálneho incidentu.

2a.  Výročné správy predkladané členskými štátmi podľa článku 24 obsahujú aspoň informácie o:

a)     počte, veku a umiestnení zariadení;

b)     počte a druhu vykonaných inšpekcií a vyšetrovaní, akýchkoľvek presadzovacích opatrení, rozhodnutých trestných stíhaní;

c)      údajoch o incidentoch v súlade so spoločným systémom nahlasovania podľa článku 22;

d)     akýchkoľvek podstatných zmenách regulačného rámca pre činnosti na mori;

e)      výkonnosti operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vo vzťahu k predchádzaniu závažným nehodám a obmedzovaniu následkov závažných nehôd, ktoré nastali.

3.          Informácie uvedené v odseku 2 pozostávajú z faktických informácií a analytických údajov týkajúcich sa operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu a musia byť jednoznačné. Poskytnuté informácie a údaje musia byť také, aby bolo možné porovnávať výkon jednotlivých prevádzkovateľov nielen v rámci členského štátu, ale aj v rámci priemyselného odvetvia ako celku medzi členskými štátmi.

4.          Zberom a zhromažďovaním ▌ informácií uvedených v odseku 2 sa umožní vydávať včasné varovania pred potenciálnym zhoršením kritických bezpečnostných a environmentálnych bariér, ako aj iniciatívne prijímať nápravné opatrenia. Týmito informáciami sa tiež preukazuje celková účinnosť opatrení a kontrol vykonávaných jednotlivými prevádzkovateľmi a priemyselným odvetvím ako celkom, najmä z hľadiska predchádzania závažným nehodám a minimalizovania rizík pre životné prostredie.

5.          Na splnenie požiadaviek článku 23 sa vypracuje zjednodušený formát, aby sa uľahčilo uverejňovanie relevantných údajov podľa odseku 2 a príprava správ podľa článku 24 spôsobom, ktorý je ľahko prístupný verejnosti a umožňuje cezhraničné porovnanie údajov.

(1)

             Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 107.

(2)

* Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

              Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 125.

(4)

              Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)

              Ú. v. EÚ C 18, 21.1.2012, s. 8.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výbuch na platforme Deepwater Horizon 20. apríla 2010 zabil 11 mužov a spôsobil ropnú škvrnu s obsahom asi 4,9 milióna barelov (780 000 m3) surovej ropy. Trvalo to 3 mesiace, kým sa vrt podarilo uzavrieť, a ďalšie 2 mesiace, kým sa dokončil záchranný vrt a nakoniec ho vyhlásili za naozaj „mŕtvy“. Americkí vyšetrovatelia zistili, že „pohrome sa takmer vôbec nedalo zabrániť v dôsledku rokov nečinnosti odvetvia a vlády a nedostatočnej pozornosti venovanej bezpečnosti. ... Vŕtanie preniká do ešte hlbších a nebezpečnejších vôd, kde sa nachádza viac americkej ropy, preto iba pomocou systematických reforiem vlády, ako aj samotného odvetvia možno predísť v budúcnosti podobnej katastrofe.“ (William K. Reilly, spolupredseda komisie pre ropnú škvrnu, predbežná správa)

Nehoda podnietila aj revíziu politík EÚ: Európska komisia okamžite začala s vyhodnocovaním bezpečnosti ťažby ropy a plynu na mori v európskych vodách. Prišla k záveru, že treba pripraviť ďalšie kroky na zabezpečenie rozširovania najlepších postupov, regulačných režimov, ktoré už v niektorých členských štátoch EÚ existujú, v rámci celej EÚ prostredníctvom jasného moderného rámca na úrovni EÚ.

Návrh nariadenia o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori, ktorý Komisia predložila Parlamentu v októbri roku 2011, sa zameriava na konkrétne opatrenia, ktoré by mali napraviť všetky rozdiely a rozdrobenosť medzi praxou a legislatívou členských štátov v oblasti ťažby ropy a plynu na mori.

Zámerom návrhu je reagovať na zvýšené nebezpečenstvo zabezpečením toho, aby odvetvie v celej Únii využívalo najlepšie postupy pri ovládaní závažných hrozieb posilnením pripravenosti a zásahovej kapacity Únie a objasnením existujúceho právneho rámca pre zodpovednosť a poskytovanie náhrad.

Spravodajca rozlišuje tieto hlavné témy:

Právna forma

Kým nariadenie má výhodu priamej uplatniteľnosti, čím sa vytvárajú rovnaké podmienky, vyvstali otázky týkajúce sa rozsiahleho rušenia a pozmeňovania existujúcich ekvivalentných vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré by s tým mohlo súvisieť. Toto prepracovanie by odvrátilo skromné zdroje od vyhodnocovania bezpečnosti a inšpekcií v tejto oblasti. Spravodajca si myslí, že v tomto kontexte je lepšie, keď sa zmení právna forma a keď sústredíme úsilie na zavedenie odolného právneho rámca v rámci smernice.

Nezávislosť orgánov

„Vláda musí vytvoriť nezávislú agentúru zodpovednú za regulovanie všetkých aspektov bezpečnosti vrtov v mori, aby sa USA stali v tejto otázke medzinárodných lídrom... Iba skutočne nezávislá federálna bezpečnostná agentúra – úplne oddelená do klamných praktík a politiky – môže poskytovať istotu, že regulačné orgány sa nestanú vazalom odvetvia. (Bob Graham, spolupredseda komisie pre ropnú škvrnu, predbežná správa)

Jedným z najdôležitejších ponaučení z nehôd Maconda je to, aké dôležité je zabezpečenie nezávislosti orgánov zodpovedných za vyhodnocovanie bezpečnostných a ekologických rizík ťažby, od tých, ktoré majú právomoc na vydávanie povolení na vŕtanie.

Účasť Skupiny orgánov Európskej únie pre ťažby ropy a plynu (skupiny orgánov EÚ) a EMSA

Vychádzajúc z nariadenia Parlamentu z 13. septembra 2011 o problémoch bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a plynu na mori (Fordova správa) sa spravodajca domnieva, že treba posilniť spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi. Nedávno vytvorená skupina orgánov EÚ by sa mala v plnej miere „využívať“. Ide o ideálne fórum na výmenu skúseností a odborných poznatkov o predchádzaní závažným nehodám a o reakcii na ne a takisto musí zohrávať úlohu pri overovaní uplatňovania a presadzovanie príslušných právnych rámcov členských štátov a EÚ.

Do úvahy sa vzal aj rozšírený mandát Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA): agentúru EMSA treba zapájať do pripravenosti núdzovej reakcie a zásahov, keď sa dajú predpovedať cezhraničné následky ťažby ropy a plynu na mori. Podrobnosti o núdzových zásahových plánoch a zdrojoch členských štátov by sa mali predložiť agentúre EMSA a EMSA by mala zaviesť pravidelné cvičenia, ktoré by testovali cezhraničné núdzové mechanizmy.

Overovanie treťou stranou

Parlament takisto jasne trval na overovaní treťou stranou. Spravodajca veľmi dobre pozná zavedené praktiky v rámci odvetvia na nezávislé overovanie a domnieva sa, že táto otázka si určite zasluhuje ďalšiu pozornosť.

Normy EÚ týkajúce sa globálnych operácií

Hoci otázky presadzovania existujú, od spoločností sídliacich v EÚ sa zjavne očakáva, že budú operovať celosvetovo v súlade s bezpečnostnými normami EÚ. Tieto prísne normy by sa mali propagovať na medzinárodnej úrovni na vhodných svetových a regionálnych fórach, ale zároveň by sa mali ďalej skúšať mechanizmy na zabezpečenie toho, že sa tieto normy budú aj uplatňovať.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (24.9.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Justas Vincas Paleckis

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Únik ropy z ropnej plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive i nedávny únik plynu z plošiny na ťažbu ropy a zemného plynu v Severnom mori upriamili pozornosť na nutnosť riešiť otázky spojené s bezpečnosťou zariadení prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori a zaistiť ochranu morského životného prostredia v EÚ v prípade závažných nehôd.

Spravodajca preto víta návrh Komisie ako životne dôležitý nástroj pri zaisťovaní nutnej bezpečnosti a noriem v oblasti životného prostredia v celej EÚ. Spravodajca sa však domnieva, že návrh je možné posilniť viacerými spôsobmi, aby sa tak zaistilo, že tieto ciele sa v skutočnosti dosiahnu.

Návrh by mal jasnejším spôsobom vyžadovať od prevádzkovateľov, aby vytvorili finančné záruky potrebné na pokrytie nákladov na očistenie a náhradu škôd v prípade závažnej nehody. Spravodajca sa domnieva, že je to v súlade s kľúčovou zásadou právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, to znamená, že znečisťovateľ platí.

Okrem toho je v súlade so súčasnými medzinárodnými a európskymi právnymi predpismi v tejto oblasti nutné posilniť ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti a malo by sa ustanoviť, že dotknutá verejnosť je informovaná o závažných nehodách a opatreniach, ktoré sa prijímajú na obmedzenie poškodenia životného prostredia a zdravia ľudí.

Orgány, ktoré udeľujú licencie, by pri posudzovaní toho, či udeliť povolenie na činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori mali venovať osobitnú pozornosť ekologicky citlivým morským a pobrežným životným prostrediam, a zamestnancom by sa mala poskytnúť väčšia ochrana pri anonymnom ohlásení problémov týkajúcich sa bezpečnosti a životného prostredia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 191 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“) sa ustanovujú ciele udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a vytvára sa pre všetky akcie Únie povinnosť podpory vysokou úrovňou ochrany založenej na zásade predchádzania a preventívnych opatrení a obozretného a racionálneho využívania prírodných zdrojov.

(1) V článku 191 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“) sa ustanovujú ciele udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a obozretného a racionálneho využívania prírodných zdrojov. V článku sa vytvára pre všetky akcie Únie povinnosť podpory vysokou úrovňou ochrany založenej na zásade predchádzania a preventívnych opatrení, na zásade nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a na zásade, že náhradu škody hradí znečisťovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Operácie týkajúce sa ropy a zemného plynu na mori sa uskutočňujú v čoraz náročnejšom prostredí a v mimoriadnych podmienkach, v ktorých je pravdepodobné, že nehody budú mať zničujúce a nezvratné následky na morské a pobrežné životné prostredie, ako aj výrazný negatívny vplyv na hospodárstva pobrežných štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Riziká výskytu závažnej nehody súvisiacej s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori sú značné. Táto iniciatíva by teda znížením rizika znečistenia morských vôd mala prispieť k ochrane morského prostredia, a najmä k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu najneskôr do roku 2020, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).

(5) Riziká výskytu závažnej nehody súvisiacej s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori sú značné. Táto smernica by teda znížením rizika znečistenia morských vôd malo prispieť k zaisteniu ochrany morského prostredia, a najmä k dosiahnutiu alebo zachovaniu dobrého environmentálneho stavu najneskôr do roku 2020, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Okrem značného rizika vážnej nehody pri operáciách s ropou a zemným plynom na mori stále zostáva problémom aj sústavné znečistenie morského životného prostredia ropou a úniky zemného plynu do mora a ovzdušia, a to dokonca aj počas bežnej ťažby na mori v súlade so všetkými bezpečnostnými požiadavkami.

Odôvodnenie

Vrtné platformy sústavne znečisťujú more a/alebo ovzdušie ropou a zemným plynom aj počas bežnej prevádzky. Ročne sa do mora uvoľnia milióny ton ropy v podobe únikov, bahna z vrtov a vypúšťania z rafinérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Rámcová smernica o morskej stratégii, v ktorej sa vyžaduje riešenie kumulatívnych vplyvov všetkých činností na morské prostredie, predstavuje environmentálny pilier integrovanej námornej politiky. Táto politika je dôležitá pre činnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori, keďže sa vyžaduje, aby sa konkrétne obavy v každom odvetví hospodárstva prepojili so všeobecným cieľom komplexného pochopenia oceánskych, morských a pobrežných oblastí s cieľom vytvoriť ucelený prístup k moriam zohľadňujúci všetky ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty prostredníctvom využitia námorného územného plánovania a znalostí o morských oblastiach.

(6) Rámcová smernica o morskej stratégii ako jeden z ústredných cieľov úlohu riešiť kumulatívne vplyvy všetkých činností na morské prostredie a predstavuje environmentálny pilier integrovanej námornej politiky. Táto politika je dôležitá pre činnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori, keďže sa vyžaduje, aby sa konkrétne obavy v každom odvetví hospodárstva prepojili so všeobecným cieľom zaistiť komplexné pochopenie oceánskych, morských a pobrežných oblastí s cieľom vytvoriť ucelený prístup k moriam zohľadňujúci všetky ekonomické, environmentálne a sociálne aspekty prostredníctvom využitia námorného územného plánovania a znalostí o morských oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Produkcia uhľovodíkov na mori a ich používanie prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a sťažujú Únii plnenie jej cieľov v oblasti zmeny klímy a udržania zmeny klímy v rozsahu do 2°C v porovnaní s obdobím pred industrializáciou. Únia sa zaviazala znížiť svoje emisie skleníkových plynov do roku 2050 o 80 – 95 % v porovnaní s úrovňou v 90. rokoch minulého storočia v súlade so znížením, ktoré sa považuje za potrebné pre vyspelé krajiny ako skupinu, podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC). Aj v Pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 vypracovanom Komisiou, ktorý podporil Európsky parlament, sa uznáva potreba dekarbonizácie sektora energetiky prostredníctvom rozvoja čistých a obnoviteľných zdrojov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Je potrebné objasniť, že držitelia povolení pre činnosti na mori podľa smernice 94/22/ES sú tiež potenciálnymi zodpovednými „prevádzkovateľmi“ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní poškodenia životného prostredia a nemusia mať oprávnenie v tejto súvislosti delegovať svoju zodpovednosť na tretie strany, s ktorými majú uzavretú zmluvu.

(10) Je potrebné objasniť, že držitelia povolení pre činnosti na mori podľa smernice 94/22/ES sú tiež zodpovednými „prevádzkovateľmi“ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní poškodenia životného prostredia a nemusia mať oprávnenie v tejto súvislosti delegovať svoju zodpovednosť na tretie strany, s ktorými majú uzavretú zmluvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) V súlade so smernicou 85/337/EHS v znení neskorších predpisov, ktorá sa vzťahuje na prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu, projekty, ktoré môžu mať značný vplyv na životné prostredie, okrem iného vzhľadom na ich charakter, rozsah alebo umiestnenie, podliehajú posúdeniu ich účinkov a požiadavke súhlasu s výstavbou. V súlade so smernicou 85/337/EHS, ak činnosť podlieha povoleniu prípravy, mala by sa zabezpečiť účinná účasť verejnosti v súlade s Dohovorom Hospodárskej komisie OSN pre Európu (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese v rozhodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

(12) V rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie1 musia členské štáty určiť podrobné opatrenia účinnej účasti verejnosti na plánoch a programoch, ktoré sa pripravujú v oblasti energetiky. Okrem toho, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie2, ktorá sa okrem iného vzťahuje na prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu, projekty, ktoré môžu mať značný vplyv na životné prostredie, okrem iného vzhľadom na ich charakter, rozsah alebo umiestnenie, podliehajú posúdeniu ich účinkov a požiadavke súhlasu s výstavbou. V súlade s Aarhurským dohovorom a so smernicou 2011/92/EHS, ak činnosť podlieha povoleniu prípravy, by sa mala zabezpečiť včasná a účinná účasť verejnosti v súlade s Dohovorom Hospodárskej komisie OSN pre Európu (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese v rozhodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Členovia dotknutej verejnosti by mali mať prístup ku spravodlivosti, aby mohli prispievať k ochrane práva na život v životnom prostredí primeranom zdraviu a pohode osôb.

 

____________

 

1 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.

 

2 Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa prístupu k spravodlivosti smernice o priemyselných emisiách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Smernicou 85/337/EHS1 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení neskorších predpisov sa harmonizovali zásady posudzovania vplyvov projektov na životné prostredie zavedením všeobecných minimálnych požiadaviek. Komisia by mala zvážiť vypracovanie usmernení týkajúcich sa hodnotenia vplyvov všetkých etáp projektov na mori vrátane prieskumu, prevádzky a vyradenia z prevádzky a tiež vypracovanie osobitných požiadaviek pre mimoriadne prevádzkové podmienky.

 

___________

 

1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V Únii už existujú príklady dobrých noriem vo vnútroštátnych regulačných postupoch, ktoré súvisia s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori. V Únii sa však uplatňujú nedôsledne a žiadny členský štát doteraz nezapracoval všetky osvedčené regulačné postupy do svojich právnych predpisov na predchádzanie závažným nehodám na mori, alebo obmedzenie ich dôsledkov pre ľudí a životné prostredie. Osvedčené regulačné postupy Únie slúžia na zabezpečenie účinnej regulácie bezpečnosti a životného prostredia integráciou súvisiacich funkcií do spoločného príslušného orgánu (ďalej len „príslušný orgán“), ktorý môže čerpať prostriedky z jednej alebo viacerých národných agentúr.

(13) V Únii už existujú príklady dobrých noriem vo vnútroštátnych regulačných postupoch, ktoré súvisia s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori. V Únii sa však uplatňujú nedôsledne a žiadny členský štát doteraz nezapracoval všetky osvedčené regulačné postupy do svojich právnych predpisov na predchádzanie závažným nehodám na mori, alebo obmedzenie ich dôsledkov pre životy a zdravie ľudí i životné prostredie. Osvedčené regulačné postupy Únie sú nutné na vytvorenie účinnej regulácie, ktorá zaistí najprísnejšie bezpečnostné normy a chráni životné prostredie a ktorú je možné dosiahnuť okrem iného integráciou súvisiacich funkcií do spoločného príslušného orgánu (ďalej len „príslušný orgán“), ktorý môže čerpať prostriedky z jednej alebo viacerých národných agentúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Potom, čo licencovaný prevádzkovateľ získa práva na prieskum alebo ťažbu ropy a zemného plynu, príslušný orgán by mal mať zo zákona právomoc a primerané zdroje od členského štátu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva, vrátane zastavenia prevádzky, aby sa dosiahla vhodná ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia.

(14) Potom, čo licencovaný prevádzkovateľ získa práva na prieskum alebo ťažbu ropy a zemného plynu, príslušný orgán by mal mať zo zákona právomoc a primerané zdroje od členského štátu na prijímanie opatrení na presadzovanie práva, vrátane zastavenia prevádzky, aby sa zaistila ochrana pracovnej sily alebo aby sa chránilo životné prostredie či životy a zdravie ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Efektivita príslušného orgánu pri overovaní primeranosti kontroly závažných nebezpečenstiev zo strany držiteľa licencie alebo prevádzkovateľa priamo súvisí s regulačnou politikou, systémami a odbornosťou príslušného orgánu týkajúcimi sa závažného nebezpečenstva. Bez ohľadu na práva licencovaného prevádzkovateľa na prieskum alebo ťažbu ropy a zemného plynu príslušný orgán by mal mať právomoc prijať opatrenie na presadzovanie práva, vrátane zastavenia prevádzky, aby sa dosiahla vhodná ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia. Aby bolo možné vykonávať tieto funkcie, príslušný orgán potrebuje, aby mu členský štát poskytol primerané zdroje.

(15) Efektivita príslušného orgánu pri overovaní primeranosti kontroly závažných nebezpečenstiev zo strany držiteľa licencie alebo prevádzkovateľa priamo súvisí s regulačnou politikou, systémami a odbornosťou príslušného orgánu týkajúcimi sa závažného nebezpečenstva. Bez ohľadu na práva licencovaného prevádzkovateľa na prieskum alebo ťažbu ropy a zemného plynu príslušný orgán by mal mať právomoc prijať opatrenie na presadzovanie práva, vrátane zastavenia prevádzky, aby sa zaistila ochrana pracovnej sily alebo aby sa chránilo životné prostredie či životy a zdravie ľudí. Na vykonávanie týchto funkcií príslušný orgán potrebuje, aby mu členský štát poskytol primerané zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Pri posudzovaní rizika v MHR by sa malo zohľadňovať riziko pre životné prostredie vrátane vplyvov klimatických podmienok a zmeny klímy na dlhodobú odolnosť zariadení, a vzhľadom na to, že prieskum ložísk a ťažba ropy a zemného plynu na mori v jednom členskom štáte môžu mať značné negatívne účinky na životné prostredie v inom členskom štáte, je potrebné vytvoriť a uplatňovať osobitné právne predpisy v súlade s dohovorom o posudzovaní vplyvu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte.

(28) Pri posudzovaní rizika v MHR by sa mali zohľadňovať riziká pre životy a zdravie ľudí a životné prostredie vrátane vplyvu klimatických podmienok a zmeny klímy na dlhodobú odolnosť zariadení; a vzhľadom na to, že prieskum ložísk a ťažba ropy a zemného plynu na mori v jednom členskom štáte môžu mať značné negatívne účinky na životné prostredie v inom členskom štáte, je potrebné vytvoriť a uplatňovať osobitné právne predpisy v súlade s Dohovorom EHK OSN o posudzovaní vplyvu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte (známym ako dohovor z Espoo).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Na získanie dôvery verejnosti v autoritu a integritu činností na mori v celej EÚ by mali členské štáty poskytovať správy o činnosti a incidentoch a bezodkladne informovať Komisiu o závažných nehodách, pričom Komisia by mala pravidelne uverejňovať správy o úrovni činnosti EÚ a trendoch v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia v rámci priemyselného odvetvia ťažby na mori.

(34) Na získanie dôvery verejnosti v autoritu a integritu činností na mori v celej EÚ by mali členské štáty poskytovať správy o činnosti a incidentoch a bezodkladne informovať Komisiu a všetky ďalšie členské štáty, ktorých územie alebo vody sú postihnuté, ako i dotknutú verejnosť o závažných nehodách, pričom Komisia by mala pravidelne uverejňovať správy o úrovni činnosti EÚ a trendoch v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia v rámci priemyselného odvetvia ťažby na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(37a) Podľa nedávno zmeneného a doplneného nariadenia (ES) č. 1406/20021 má Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „agentúra“) podľa článku 1 tohto nariadenia povinnosť zabezpečiť vysokú, jednotnú a účinnú úroveň námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, predchádzať znečisteniu z lodí a zasahovať pri ňom, ako aj zasahovať pri znečistení morí z ropných a plynových zariadení. Pokiaľ ide o plnenie tohto cieľa, agentúra by mala:

 

(a) poskytnúť Komisii a členským štátom a ich príslušným orgánom technickú a vedeckú pomoc s cieľom zaistiť minimalizáciu rizík a riadne uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori.

 

(b) pomáhať členským štátom a Komisii pri zisťovaní a monitorovaní rozsahu rizík vplyvu na životné prostredie, pokiaľ ide o ropné škvrny a bezpečnosť, ktoré súvisia s používanými zariadeniami alebo plavidlami;

 

(c) na základe žiadosti členských štátov pomáhať im s nápravou škôd a čistením a koordinovať cezhraničné postupy v núdzových prípadoch po závažnej havárii vrátane cezhraničných dôsledkov vo vodách mimo Únie;

 

(d) pomáhať členským štátom počas vyšetrovania, ktoré sa týka havárií spojených so zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu na mori vrátane kontroly nápravných opatrení.

 

___________

 

1 Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Pri plnení povinností podľa tohto nariadenia by sa malo zohľadňovať, že morské vody, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc členských štátov, tvoria neoddeliteľnú súčasť štyroch morských regiónov uvedených v článku 4 ods. 1 smernice 2008/56, konkrétne Baltské more, severovýchodná časť Atlantického oceánu, Stredozemné more a Čierne more. Z tohto dôvodu by sa mala posilniť koordinácia s tretími krajinami, pod ktorých zvrchovanosť alebo súdnu právomoc patria vody v takýchto morských regiónoch. Regionálne morské dohovory podľa vymedzenia v článku 3 ods. 10 smernice 2008/56 predstavujú primerané rámce spolupráce.

(38) Pri plnení povinností podľa tejto smernice by sa malo zohľadňovať, že morské vody, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc členských štátov, tvoria neoddeliteľnú súčasť štyroch morských regiónov uvedených v článku 4 ods. 1 smernice 2008/56, konkrétne Baltské more, severovýchodná časť Atlantického oceánu, Stredozemné more a Čierne more. Z tohto dôvodu by sa mala posilniť koordinácia s tretími krajinami, pod ktorých zvrchovanosť alebo súdnu právomoc patria vody v takýchto morských regiónoch. Regionálne morské dohovory podľa článku 3 ods. 10 a článku 4 smernice 2008/56 predstavujú primerané rámce spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) V súvislosti so Stredozemným morom sa spolu so súčasným nariadením realizujú potrebné kroky pre pristúpenie Európskej únie k Protokolu o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním kontinentálneho šelfu a morského dna a jeho podložia („morský protokol“) k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora („Barcelonský dohovor“) schválenom rozhodnutím Rady 77/585/EHS.

(39) V súvislosti so Stredozemným morom a na dôvažok k povinnostiam uvedeným v tomto nariadení sa realizovali alebo sa realizujú potrebné kroky na zaistenie pristúpenia Európskej únie k Protokolu o ochrane Stredozemného mora pred znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním kontinentálneho šelfu a morského dna a jeho podložia („morský protokol“) k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora („Barcelonský dohovor“) schválenom rozhodnutím Rady 77/585/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Vážne obavy týkajúce sa životného prostredia v arktických vodách, ktoré sú susediacim morským prostredím mimoriadneho významu pre Spoločenstvo, si vyžadujú osobitnú pozornosť, aby bola zaručená ochrana životného prostredia Arktídy v súvislosti s činnosťami na mori, vrátane prieskumu.

(40) Arktické vody sú susediacim morským prostredím jedinečného a mimoriadneho významu pre Európsku úniu a zohrávajú významnú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy. Je jasné, že životné prostredie arktických vôd a ich krehký ekosystém sú vážne a pravdepodobne nezvratne poškodzované. Z tohto dôvodu je nutné venovať osobitnú pozornosť zaisteniu ochrany životného prostredia Arktídy. Pokiaľ nemožno zaručiť účinnú reakciu na akúkoľvek nehodu v arktických podmienkach, členské štáty by sa mali zdržať povoľovania činností na mori vrátane prieskumu v danej oblasti. Od členských štátov patriacich do Arktickej rady sa očakáva, že v úzkej spolupráci s Komisiou budú aktívne podporovať najvyššie normy bezpečnosti životného prostredia v rámci jeho zraniteľného a jedinečného ekosystému a vytvorenie medzinárodného – prioritne záväzného – nástroja na zabezpečenie predchádzania, pripravenosti a reakcie v prípade znečistenia arktického morského prostredia ropou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(41a) Vybavenie na zastavenie všetkých prípadných únikov ropy a plynu by malo byť základnou súčasťou pohotovostných plánov a malo by byť pripravené na použitie v blízkosti vrtných zariadení, aby sa zabezpečilo jeho včasné nasadenie v prípade závažnej nehody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48) Keďže žiadne súčasné nástroje finančného zabezpečenia vrátane dojednaní o spoločnom znášaní rizika nedokážu zvládnuť všetky možné následky extrémnych nehôd, Komisia by mala pokračovať v ďalšej analýze a štúdiách vhodných opatrení na zaručenie primerane prísneho režimu zodpovednosti za škody súvisiace s prevádzkovými činnosťami ťažby ropy a zemného plynu na mori, požiadaviek na finančnú spôsobilosť vrátane dostupnosti vyhradených nástrojov finančného zabezpečenia alebo iných dojednaní.

(48) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby prevádzkovatelia vo svojej jurisdikcii poskytnutím finančnej záruky preukázali schopnosť platiť za škody spôsobené vlastnou činnosťou na mori, a mali by rozhodnúť, aké nástroje (okrem iného fondy, bankové záruky, poistenie a/alebo spoločné znášanie rizika) sú na tento účel vhodné. Keďže žiadne súčasné nástroje finančného zabezpečenia vrátane dojednaní o spoločnom znášaní rizika nedokážu zvládnuť všetky možné následky extrémnych nehôd, Komisia by mala pokračovať v ďalšej analýze a štúdiách vhodných opatrení na zaručenie prísneho režimu zodpovednosti za škody súvisiace s prevádzkovými činnosťami ťažby ropy a zemného plynu na mori a požiadaviek na finančnú spôsobilosť vrátane dostupnosti vyhradených nástrojov finančného zabezpečenia alebo iných dojednaní. Komisia by mala predložiť správu o zisteniach a návrhy do jedného roka od prijatia tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

48a. V prípade rozporu stanovisko orgánu udeľujúceho licenciu nemá prednosť pred stanoviskom príslušných orgánov v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori (text s významom pre EHP)

Návrh smernice* Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori (text s významom pre EHP)

 

* Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Slovo „nariadenie“ sa preto nahradilo slovom „smernica“.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte. Slovo „nariadenie“ sa preto nahradí slovom „smernica“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 85/337/ES, smernice 2008/1/ES a smernice 2003/4/ES.

6. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2011/92/EÚ, smernice 2008/1/ES, smernice 2003/4/ES a smernice 2001/42/ES.

Odôvodnenie

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which does not exclude but complements the above provisions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „prijateľný“ znamená určenie rizika závažnej nehody ako tolerovateľného v najväčšej možnej miere, za ktorou už vynaloženie ďalšieho času, zdrojov alebo nákladov neprináša žiadne významné zníženie rizika ,

1. „tolerovateľný“* znamená prevádzkové podmienky, pri ktorých sú núdzové opatrenia dostupné a nie sú znemožňujúco náročné, pričom riziko závažnej nehody sa znížilo v najväčšej možnej miere, za ktorou sa ďalším vynaložením času, zdrojov a fondov nedá dosiahnuť žiadne významné zníženie rizika.

 

*Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Slovo „prijateľný“ sa preto nahrádza slovom „tolerovateľný“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. „priemyselné odvetvie“ znamená súkromné spoločnosti, ktoré sú priamo zapojené do činností prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori podľa tohto nariadenia alebo ktorých činnosti úzko súvisia s týmito prevádzkovými činnosťami,

13. „priemyselné odvetvie“ znamená súkromné alebo verejné spoločnosti, ktoré sú priamo zapojené do činností prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori podľa tejto smernice alebo ktorých činnosti úzko súvisia s týmito prevádzkovými činnosťami,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17. „držiteľ licencie“ znamená držiteľa povolenia na vykonávanie prevádzkových činností na mori v súlade so smernicou 94/22/ES,

17. „držiteľ licencie“ znamená držiteľa povolenia na vykonávanie prevádzkových činností ťažby ropy a zemného plynu na mori v súlade so smernicou 94/22/ES,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18. „závažná nehoda“ znamená udalosť, ako je požiar alebo výbuch, významná strata kontroly nad vrtom alebo významný únik uhľovodíkov do prostredia, významné poškodenie zariadenia alebo jeho vybavenia, strata konštrukčnej celistvosti zariadenia a akákoľvek iná udalosť, ktorej súčasťou je smrť alebo vážne zranenie piatich alebo viacerých osôb pracujúcich na zariadení alebo v jeho okolí,

18. „závažná nehoda“ znamená:

 

(a) požiar, výbuch, stratu kontroly nad vrtom, únik uhľovodíkov alebo nebezpečných chemických látok do prostredia, pri ktorých došlo k stratám na životoch ľudí alebo závažným zraneniam osôb;

 

(b) udalosť vedúcu k vážnemu poškodeniu zariadenia alebo jeho vybavenia, pričom hrozí bezprostredné riziko strát na životoch ľudí alebo vážneho zranenia osôb;

 

(c) všetky ďalšie udalosti vedúce k vážnemu zraneniu piatich alebo viacerých osôb na zariadení na mori, ktoré sú zdrojom nebezpečenstva alebo sú zapojené do činnosti spojenej s nebezpečenstvom;

 

(d) každé významné poškodenie životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 19a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

19a. „oneskorenie reakcie na ropné škvrny“ znamená situáciu, keď činnosti, ktoré môžu spôsobiť vznik ropnej škvrny, sa vykonávajú vtedy, keď nemožno dosiahnuť účinnú reakciu, pretože dostupná technika nebude účinná alebo jej nasadenie je vylúčené z dôvodu ekologických podmienok alebo iných obmedzujúcich faktorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. „neťažobné zariadenie“ znamená zariadenie iné ako ťažobné zariadenie, používané na prieskumné vŕtanie, ako aj ako podporné zariadenie pri ťažbe,

20. „neťažobné zariadenie“ znamená zariadenie iné ako ťažobné zariadenie, používané na prieskumné vŕtanie, ako aj ako podporné zariadenie pri ťažbe ropy a zemného plynu,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21. „činnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori“ znamenajú všetky činnosti súvisiace s vyhľadávaním, ťažbou a spracovaním ropy a zemného plynu na mori. To zahŕňa aj prepravu ropy a zemného plynu prostredníctvom infraštruktúry na mori pripojenej k zariadeniu alebo podmorskému zariadeniu,

21. „činnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori“ znamenajú všetky činnosti súvisiace s vyhľadávaním, ťažbou a spracovaním ropy a zemného plynu na mori alebo vyradením z prevádzky zariadenia na ťažbu ropy alebo zemného plynu. To zahŕňa aj prepravu ropy a zemného plynu prostredníctvom infraštruktúry na mori pripojenej k zariadeniu alebo podmorskému zariadeniu,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. „prevádzkovateľ“ znamená prevádzkovateľ ťažobného zariadenia alebo majiteľ neťažobného zariadenia, ako aj prevádzkovateľ vrtu v rámci prevádzkových činností vrtu. Na prevádzkovateľa a držiteľa licencie sa uplatňuje vymedzenie článku 2 ods. 6 smernice 2004/35 /ES,

22. „prevádzkovateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu prevádzkujúcu alebo ovládajúcu zariadenie alebo ktorej bola udelená rozhodujúca hospodárska právomoc alebo právomoc prijímať rozhodnutia, pokiaľ ide o technické fungovanie zariadenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. „ťažba ropy a zemného plynu“ znamená ťažbu ropy a zemného plynu z podzemnej vrstvy licencovanej oblasti na komerčné účely vrátane spracovania ropy a zemného plynu na mori a prepravu pripojenou infraštruktúrou vrátane potrubí a konštrukcií, ako aj ústia vrtu na morskom dne a /alebo uloženie zemného plynu v podpovrchových útvaroch na účely jeho znovuzískania,

25. „ťažba ropy a zemného plynu“ znamená ťažbu ropy, zemného plynu, bridlicového plynu a metánového hydrátu z morskej podzemnej vrstvy licencovanej oblasti na komerčné účely vrátane spracovania na mori a prepravu pripojenou infraštruktúrou vrátane potrubí a konštrukcií, ako aj ústia vrtu na morskom dne a /alebo uloženie zemného plynu v podpovrchových útvaroch na účely jeho znovuzískania,

Odôvodnenie

Nové zdroje uhľovodíka začínajú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu, pričom ich potenciál spôsobiť závažnú nehodu je rovnaký ako pri klasických vrtoch ropy a zemného plynu. Preto je nutné už od začiatku zahrnúť tieto zdroje do nového právneho predpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 28a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

28a. „dotknutá verejnosť“ znamená verejnosť, ktorej sa týkajú alebo sa môžu týkať otázky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, alebo ktorá má záujem na týchto otázkach; na účely tohto vymedzenia sa predpokladá, že mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce všetky uplatniteľné požiadavky podľa vnútroštátneho práva, majú záujem;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. „relevantný orgán“ znamená (v kontexte reakcie na núdzovú situáciu pri nehode na mori) primárny subjekt reakcie na núdzovú situáciu členského štátu zodpovedný za začatie reakcie na núdzovú situáciu pri závažnom nehode pri prieskume ložísk a ťažbe ropy a zemného plynu na mori,

29. „relevantný orgán“ znamená (v kontexte reakcie na núdzovú situáciu pri nehode na mori) primárny subjekt reakcie na núdzovú situáciu členského štátu zodpovedný za začatie a koordinovanie reakcie na núdzovú situáciu pri závažnom nehode pri prieskume ložísk a ťažbe ropy a zemného plynu na mori,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

32. „prevádzka vrtu“ znamená vŕtanie vrtu na prieskumné alebo ťažobné účely, vrátane pozastavenia prevádzky, opravy alebo úpravy vrtu, trvalého ukončenia činnosti, alebo akákoľvek činnosť týkajúca sa vrtu, ktorej výsledkom môže byť náhodný únik kvapalín alebo riziko závažnej nehody,

32. „prevádzka vrtu“ znamená vŕtanie vrtu na prieskumné alebo ťažobné účely, vrátane pozastavenia prevádzky, opravy, úpravy, utesnenia alebo uzavretia vrtu, trvalého ukončenia činnosti, alebo akákoľvek činnosť týkajúca sa vrtu, ktorej výsledkom môže byť náhodný únik kvapalín alebo riziko závažnej nehody,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33. „prevádzkovateľ vrtu“ znamená osobu vymenovanú držiteľom licencie na plánovanie a vykonávanie prevádzky vrtu.

33. „prevádzkovateľ vrtu“ znamená osobu vymenovanú na plánovanie a vykonávanie prevádzky vrtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 33a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

33a. „extrémne prevádzkové podmienky“ znamenajú podmienky v oblasti prevádzky, ktoré zvyšujú úrovne rizika vŕtania na mori a výrobných činností a obmedzujú schopnosť vybavenia reakcie na núdzovú situáciu i schopnosť personálu intervenovať, vyčistiť alebo odstrániť ropnú škvrnu alebo nebezpečné látky. Tieto podmienky zahrňujú, ale nie výlučne, fyzické, geologické, ekologické a sociálne podmienky oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

33b. „Arktída“ znamená „Arktída“ znamená zemepisnú oblasť medzi severným polárnym kruhom (66° 33' s. z. š.) a hranicou letnej izotermy 10 °C .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak aj napriek tomu dôjde k závažnej nehode, prevádzkovatelia a príslušné orgány prijmú všetky vhodné opatrenia na obmedzenie jej následkov pre ľudské zdravie a životné prostredie, a ak je to možné, na zabránenie vážneho narušenia ťažby ropy a zemného plynu v Únii.

3. Ak aj napriek tomu dôjde k závažnej nehode, prevádzkovatelia a príslušné orgány z členských štátov, ktoré sú postihnuté nehodou, prijmú všetky vhodné opatrenia na obmedzenie jej následkov pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Odôvodnenie

Zodpovednosť za prijímanie opatrení v prípade vzniku nehody by mali niesť prevádzkovatelia, pričom úlohou príslušných orgánov je zaistiť, aby prevádzkovatelia prijímali tieto opatrenia (čím sa zaoberajú články 8 a 19). Úvahy o narušení produkcie by nemali zahmlievať reakciu na závažné nehody, kde je prvoradé ľudské zdravie a po ňom vplyv na životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V prípade závažnej nehody príslušné orgány členských štátov, v ktorých vodách sa nehoda vyskytla, bezodkladne oznámia Komisii, ďalším dotknutým členským štátom a ich príslušným orgánom a dotknutej verejnosti nehodu a kroky, ktoré sa prijímajú, aby sa obmedzili účinky na životné prostredie a zdravie ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa vykonávajú na základe systematického posudzovania pravdepodobnosti nebezpečných udalostí a ich následkov a realizácie kontrolných opatrení, aby boli riziká závažných nehôd pre ľudí, životné prostredie a prostriedky na mori prijateľné.

4. Činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa vykonávajú na základe systematického posudzovania pravdepodobnosti nebezpečných udalostí a ich následkov a realizácie kontrolných opatrení, aby boli riziká závažných nehôd pre ľudí, životné prostredie a prostriedky na mori znížené na minimálne tolerovateľnú úroveň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby v rámci ich prevádzky v mimoriadnych prevádzkových podmienkach nedochádzalo k zhoršovaniu prevencie nehôd ani nápravy situácie. Ak sa rizikám nie je možné vyhnúť ani ich riadiť na tolerovateľnej úrovni, príslušný orgán zamietne povolenie. Pri udeľovaní povolení sa náležite zohľadňuje efektívnosť kapacít na prevenciu nehôd a núdzovú reakciu, a to aj prostredníctvom modelov analýzy oneskorenia reakcie na ropnú škvrnu. Prevádzkovatelia zabezpečia najvyššiu mieru realizácie prevencie nehôd a nápravy, ktorá bude minimálne rovnaká, ako je osvedčená realizácia počas bežných prevádzkových podmienok, vrátane dostatku zdrojov, dostatočnej úrovne bezpečnostných opatrení, ktoré sa majú zmobilizovať, času nasadenia a mier vyčistenia a odstránenia únikov ropy a zemného plynu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Za základe zásady predbežnej opatrnosti a po zohľadnení oneskorenia reakcie na zvyšnú ropnú škvrnu a nedostatku účinných kapacít na zásah sa členské štáty zdržia povoľovania činností prieskumu a ťažby uhľovodíkov na mori v Arktíde alebo v oblastiach zasahujúcich do Arktídy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri posudzovaní technickej a finančnej spôsobilosti subjektov, ktoré žiadajú o povolenie pre činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, sa riadnym spôsobom zohľadňujú riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s danou oblasťou a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností, ako aj finančná spôsobilosť žiadateľov vrátane finančného zabezpečenia a schopnosti uhradiť záväzky, ktoré môžu vyplývať z daných činností prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, najmä zodpovednosť za škody na životnom prostredí.

2. Pri posudzovaní technickej a finančnej spôsobilosti subjektov, ktoré žiadajú o povolenie pre činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, sa riadnym spôsobom zohľadňujú riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s danou oblasťou a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností podľa najlepších postupov, ako aj finančná spôsobilosť žiadateľov vrátane finančného zabezpečenia a schopnosti uhradiť všetky záväzky, ktoré môžu vyplývať z daných činností prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, najmä zodpovednosť za škody na životnom prostredí. Zohľadní sa aj zodpovednosť spoločností na celom svete za nehody alebo predchádzajúce incidenty, do ktorých bol žiadateľ zapojený, vrátane transparentnosti a účinnosti všetkých zásahových opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečia, aby orgán, ktorý udeľuje licencie, udelil povolenie iba vtedy, ak žiadateľ predložil dôkazy o dostatočnej finančnej záruke na základe ustanovení, ktoré prijmú členské štáty, aby sa pokryli záväzky potenciálne vyplývajúce z činnosti spojenej s ťažbou ropy a zemného plynu na mori, najmä zodpovednosť za poškodenie životného prostredia. Finančná záruka musí byť platná a účinná pred začatím vrtných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, príslušný orgán pri udeľovaní povolenia na ťažobné alebo prevádzkové činnosti riadne zohľadní každú žiadosť žiadateľa, ktorý vykonáva činnosti spojené s prieskumom ropy a zemného plynu na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Povolenie na prieskumné činnosti bude podliehať hodnoteniu vplyvu na životné prostredie, ako sa uvádza v smernici 2001/42/ES, na základe zistení predošlých seizmických, geofyzikálnych a geochemických prieskumov.

Odôvodnenie

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which does not exclude but complements the above provisions.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Orgány, ktoré udeľujú licencie podľa smernice 94/22/ES pri hodnotení finančnej spôsobilosti subjektov, ktoré žiadajú povolenie pre činnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori, zohľadňujú riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s daným miestom a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností.

4. Orgány, ktoré udeľujú licencie podľa smernice 94/22/ES pri hodnotení finančnej spôsobilosti subjektov, ktoré žiadajú povolenie pre činnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori, zohľadňujú riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s daným miestom a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností na základe posúdenia vplyvu na životné prostredie v súlade so smernicou 85/337/EHS v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby finančné prostriedky na pokrytie prípadných záväzkov spojených okrem iného so závažnými nehodami alebo incidentmi boli primerané rizikám spojeným s týmito činnosťami a aby boli na úrovni postačujúcej na pokrytie všetkých nákladov na očistenie a náhradu. Zohľadnia sa najmä všetky riziká a možné vplyvy na zraniteľné zdroje v sústave Natura 2000, na rybolovné činnosti a cestovný ruch a na získavanie morskej vody na účely odsoľovania a jej dodávky pre verejnosť.

Odôvodnenie

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For this reason,, any general reference to ‘risks, hazards and any other relevant information related to the location concerned’ should be accompanied by specific information regarding the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the Natura 2000 network.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Orgány, ktoré udeľujú licencie, pri posudzovaní toho, či udeliť povolenie na činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v súlade so smernicou 94/22/ES, venujú osobitnú pozornosť ekologicky citlivým morským a pobrežným životným prostrediam, najmä ekosystémom (napríklad slaným mokradiam a morským dnám porasteným morskou trávou), ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierňovaní následkov zmeny klímy a jej prispôsobovaní sa; ako aj chráneným morským oblastiam, ako sú osobitné chránené oblasti podľa smernice o biotopoch alebo smernice o vtákoch, a chráneným morským oblastiam schváleným Úniou alebo príslušnými členskými štátmi v rámci medzinárodných alebo regionálnych dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Subjekty, ktoré žiadajú o povolenie na ťažbu ropy a zemného plynu na mori, poskytnú všetky dôkazy o finančnej a technickej spôsobilosti a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s danou oblasťou a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností. Príslušné orgány sprístupňujú informácie verejnosti v súlade so smernicou 2003/4/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Komisia do 20. decembra 2013 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti nástrojov finančného zabezpečenia doplnenú návrhmi na zjednodušenie poskytovania finančného zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť mala príležitosť na včasnú a efektívnu účasť na postupoch udeľovania licencií v ich jurisdikcii v súlade s požiadavkami prílohy I k tomuto nariadeniu. Tieto postupy sú ustanovené v prílohe II k smernici 2003/35/ES.

1. Členské štáty zabezpečia, aby verejnosť čo najskôr dostala informácie o žiadostiach o licenčné povolenia, na ktoré sa vzťahuje článok 4, a aby mala príležitosť na včasnú a efektívnu účasť na postupoch udeľovania licencií a povolení pre činnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori v ich jurisdikcii v súlade s požiadavkami prílohy I k tejto smernici. Tieto postupy sú ustanovené v prílohe II k smernici 2003/35/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Účasť verejnosti musí byť organizovaná tak, aby sa zaručilo, že sprístupnenie informácií a účasť verejnosti nepredstavujú riziko pre bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu zariadení na prieskum ložísk a ťažbu ropy a zemného plynu na mori a ich prevádzku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Potreba zachovávať dôverné, obchodne citlivé informácie a informácie o vlastníctve nesmie ohroziť účasť verejnosti v procese udeľovania licencií a povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Prístup k spravodlivosti

 

1. Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom mala dotknutá verejnosť prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť rozhodnutia, skutku alebo opomenutia v súvislosti s postupmi udeľovania povolenia a licencie, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 

(a) existuje dostatočný záujem;

 

(b) ak pretrváva porušovanie práva v prípadoch, keď to právne predpisy členského štátu upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku.

 

2. Členské štáty určia, v akom štádiu možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.

 

3. O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti.

 

Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá presadzuje ochranu životného prostredia a spĺňa všetky požiadavky podľa vnútroštátneho práva, považuje za dostatočný na účely odseku 1 písm. a).

 

Tieto organizácie sa takisto považujú za organizácie, ktorých práva môžu byť porušené na účely odseku 1 písm. b).

 

4. Odseky 1, 2 a 3 nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka vyčerpania správnych opravných prostriedkov pred súdnymi opravnými prostriedkami, ak takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.

 

Každé takéto konanie musí byť primerané, spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé.

 

5. Členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.

Odôvodnenie

Opakovanie ustanovení článku 25 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách s cieľom zaistiť súlad s Aarhurským dohovorom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zariadenia prevádzkujú v licencovaných oblastiach len držitelia licencie alebo subjekty, ktoré na tento účel zazmluvnia a poveria a ktoré schvália členské štáty.

1. Zariadenia prevádzkujú v licencovaných oblastiach len držitelia licencie alebo subjekty, ktoré na tento účel zazmluvnia a poveria a ktoré schvália príslušné orgány dotknutých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) vykonávanie inšpekcií, vykonávanie vyšetrovaní a uskutočňovanie opatrení na presadzovanie práva,

(b) dohľad alebo vykonávanie inšpekcií, vykonávanie vyšetrovaní a uskutočňovanie opatrení na presadzovanie práva,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Kontrola pobrežnej bezpečnosti, ktorú vykonáva agentúra

 

1. Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA), ďalej len „agentúra“, poskytuje Komisii a členským štátom technickú a vedeckú pomoc s cieľom zaistiť minimalizáciu rizík a riadne uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti bezpečnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori.

 

2. Agentúra kontroluje povolenia udelené podľa ustanovení tejto smernice a vykonáva dohľad nad inšpekciami, ako aj opatreniami členských štátov v oblasti núdzového zásahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S výhradou prechodných ustanovení v článku 39 prevádzkovateľ ťažobného alebo neťažobného zariadenia predloží príslušnému orgánu tieto doklady:

1. S výhradou prechodných ustanovení v článku 38 prevádzkovateľ ťažobného alebo neťažobného zariadenia predloží príslušnému orgánu tieto doklady:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(da) dôkazy o finančnom zabezpečení prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

 

Netýka sa slovenskej verzie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie obsahuje podrobné údaje uvedené v častiach 2 a 5 prílohy II.

1. Správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie obsahuje podrobné údaje uvedené v častiach 2 a 5 prílohy II a dôkaz o tom, že sa uskutočnila konzultácia s personálom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade významných úprav ťažobného zariadenia, alebo zámeru demontáže zariadenia sa správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie sa zmení a doplní v súlade s časťou 6 prílohy II a predloží sa príslušnému orgánu.

3. V prípade významných úprav ťažobného zariadenia, alebo zámeru zariadenie demontovať a/alebo vyradiť z prevádzky sa správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie zmení a doplní v súlade s časťou 6 prílohy II a predloží sa príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie obsahuje podrobné údaje uvedené častiach 3 a 5 prílohy II.

1. Správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie obsahuje podrobné údaje uvedené v častiach 3 a 5 prílohy II a dôkaz o tom, že sa uskutočnila konzultácia s personálom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade významných úprav neťažobného zariadenia, alebo zámeru demontáže zariadenia sa správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie zmení a doplní v súlade s časťou 6 prílohy II (okrem odseku 4) a predloží sa príslušnému orgánu.

2. V prípade významných úprav neťažobného zariadenia, alebo zámeru zariadenie demontovať a/alebo vyradiť z prevádzky sa správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie zmení a doplní v súlade s časťou 6 prílohy II (okrem odseku 4) a predloží sa príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby zistenia a pripomienky nezávislého revízneho technika vrtu podľa tohto článku v odseku 3 písm. b) boli uvedené v oznámení o vrte podľa článku 13.

5. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby zistenia a pripomienky nezávislého revízneho technika vrtu podľa tohto článku v odseku 3 písm. b), ako i odpovede a činnosť prevádzkovateľa reagujúceho na zistenia nezávislého overovateľa boli uvedené v oznámení o vrte podľa článku 13.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. Komisia v spolupráci s agentúrou vypracuje a pravidelne aktualizuje zoznam organizácií uznaných ako nezávislí overovatelia tretej strany pre ťažobné zariadenia v súlade s článkom 35.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa členský štát domnieva, že prevádzka vrtu alebo prevádzka zariadenia môže mať významné negatívne účinky na vody iného členského štátu v prípade nehody, alebo ak členský štát, ktorý môže byť značne postihnutý, o to požiada, členský štát, v ktorého jurisdikcii má dôjsť k prevádzke, postúpi postihnutému členskému štátu príslušné informácie a vyvinie úsilie na prijatie spoločných preventívnych opatrení na predchádzanie škodám.

1. Ak sa členský štát domnieva, že závažná nehoda súvisiaca s prevádzkou vrtu ropy a zemného plynu na mori v jeho jurisdikcii bude mať pravdepodobne významné negatívne účinky na životné prostredie iného členského štátu, alebo ak členský štát, ktorý môže byť značne postihnutý, o to požiada, členský štát, v ktorého jurisdikcii má dôjsť k prevádzke, postúpi príslušné informácie postihnutému členskému štátu, Komisii a agentúre podľa relevantných ustanovení právnych predpisov Únie.

 

Na požiadanie postihnutého členského štátu povolí členský štát, pod jurisdikciou ktorého má dôjsť k operácii, spoločnú inšpekciu prevádzky vrtu alebo zariadenia, ktorú vykonajú dotknuté členské štáty, a vyvinie úsilie na prijatie spoločných opatrení na predchádzanie škodám na životnom prostredí a zdraví ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Politika a systémy riadenia bezpečnosti sa pripravujú v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe IV a jasne určujú primárnu zodpovednosť prevádzkovateľa za kontrolu rizík závažných nebezpečenstiev, ktoré sú výsledkom jeho činností.

4. Politika prevencie závažných nehôd a systémy riadenia bezpečnosti sa pripravujú v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v prílohe IV a jasne určujú primárnu zodpovednosť prevádzkovateľa za kontrolu rizík závažných nebezpečenstiev, ktoré súvisia s prevádzkovou činnosťou ťažby ropy a zemného plynu na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Držitelia licencie, prevádzkovatelia a hlavní dodávatelia so sídlom v EÚ vynakladajú úsilie o vykonávanie svojich prevádzkových činností prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, keď sú mimo Únie, v súlade so zásadami ustanovenými v tomto nariadení.

6. Držitelia licencie, prevádzkovatelia a hlavní dodávatelia so sídlom v EÚ vykonávajú svoje prevádzkové činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, keď sú mimo Únie, v súlade s povinnosťami, ktoré majú podľa tohto článku a článkov 21 a 23. Komisia do 20. decembra 2013 predloží správu o vhodných mechanizmoch na zaistenie toho, aby spoločnosti založené v Únii fungovali globálne v súlade s požiadavkami tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 18 – odseky 6a a 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. V prípade, že činnosť vykonávaná prevádzkovateľom predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo výrazne zvyšuje riziko závažnej nehody, prevádzkovatelia okamžite prijmú najbezpečnejšie možné opatrenia na zmiernenie, ktoré môžu zahŕňať pozastavenie prevádzky zariadenia, až kým sa hrozba bezprostredného nebezpečenstva alebo skutočné bezprostredné nebezpečenstvo nedostane pod kontrolu.

 

6b. Keď sa prijmú opatrenia uvedené v odseku 6a tohto článku, prevádzkovateľ to bezodkladne a bez ohrozenia bezpečnosti oznámi príslušnému orgánu.

Odôvodnenie

Odsek 6a je založený na článku 20 ods. 2 a presúva sa do článku 18, keďže tento článok súvisí s reakciou prevádzkovateľa. Tieto úpravy vyjadrujú skutočnosť, že celkové pozastavenie prevádzky nemusí byť vždy najbezpečnejšou možnosťou a že v niektorých prípadoch by mohlo zvýšiť riziko závažnej nehody. Odsek 6a je založený na článku 20 ods. 3 a presúva sa do článku 18, keďže tento článok súvisí s reakciou prevádzkovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie svojej nezávislosti od konfliktov záujmov medzi regulovaním bezpečnosti a ochrany životného prostredia a funkciami súvisiacimi s ekonomickým rozvojom členského štátu, najmä udeľovaním licencií na činnosti prieskumu ložísk a ťažbu ropy a zemného plynu na mori a politikou týkajúcou sa súvisiacich príjmov a ich výberu.

1. Členské štáty s ťažbou ropy a plynu na mori v rámci ich jurisdikcie prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie nezávislosti príslušných orgánov od konfliktov záujmov medzi regulovaním bezpečnosti a ochrany životného prostredia a funkciami súvisiacimi s ekonomickým rozvojom členského štátu, najmä udeľovaním licencií na činnosti prieskumu ložísk a ťažbu ropy a zemného plynu na mori a politikou týkajúcou sa súvisiacich príjmov a ich výberu. Príslušné orgány sú najmä funkčne nezávislé od orgánov členských štátov zodpovedajúcich za udelenie povolení podľa smernice 94/22/ES a stanovenie politiky súvisiacich príjmov a ich výberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade, že nedodržiavanie ustanovení odseku 1 tohto článku predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo hrozí bezprostredný značný nepriaznivý vplyv na bezpečnosť, resp. životné prostredie, prevádzkovateľ pozastaví prevádzku zariadenia alebo prevádzku jeho príslušnej časti dovtedy, kým sa neobnoví súlad s ustanoveniami.

2. V prípade, že nedodržiavanie požiadaviek stanovených v odseku 1 súvisí s činnosťou vykonávanou prevádzkovateľom a predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo hrozí bezprostredný značný nepriaznivý vplyv na bezpečnosť, resp. životné prostredie, prevádzkovateľ okamžite prijme najbezpečnejšie možné opatrenia na zmiernenie, ktoré môžu zahŕňať pozastavenie prevádzky zariadenia dovtedy, kým sa hrozba bezprostredného nebezpečenstva alebo skutočné bezprostredné nebezpečenstvo nedostane pod kontrolu a prevádzkovateľ nepreukáže, že sa obnovil súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď sa prijmú opatrenia uvedené v odseku 2 tohto článku, prevádzkovateľ to bezodkladne oznámi príslušnému orgánu.

3. Keď sa uplatňuje odsek 2, prevádzkovateľ bezodkladne oznámi príslušnému orgánu opatrenia, ktoré prijal s cieľom zaistiť súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Príslušný orgán vypracuje ročné plány účinného dohľadu vrátane inšpekcií nad činnosťami predstavujúcimi závažné nebezpečenstvo na základe rizika so zvláštnym zreteľom na overenie súladu s dokumentmi, ktoré mu boli predložené podľa článku 9, a monitoruje jeho účinnosť a prijme akékoľvek potrebné opatrenia na dosiahnutie zlepšenia účinnosti.

4. Príslušné orgány vypracujú a pripravia ročné plány účinného dohľadu nad činnosťami predstavujúcimi závažné nebezpečenstvo. Tieto plány stanovujú pravidelné monitorovanie a inšpekcie týchto činností. Tieto plány sa tiež zakladajú na rizikumajú osobitne na zreteli súlad so správami o závažných nebezpečenstvách, interných núdzových plánoch, ako aj oznámeniach o prevádzke vrtu predloženými podľa článku 9. Účinnosť týchto plánov sa pravidelne preskúmava a príslušné orgány prijímajú akékoľvek potrebné opatrenia na dosiahnutie zlepšenia účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Členské štáty ťažiace ropu a plyn na mori v rámci svojej jurisdikcie monitorujú účinnosť príslušného orgánu a prijímajú opatrenia potrebné na jej zvýšenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány vytvoria postupy umožňujúce anonymné oznamovanie obáv o bezpečnosť, resp. životné prostredie súvisiace s prevádzkovými činnosťami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori. Príslušné orgány tiež vytvoria postupy na vyšetrovanie týchto správ pri zachovaní anonymity dotknutých osôb.

1. Príslušné orgány vytvoria postupy umožňujúce anonymné oznamovanie obáv o bezpečnosť alebo životné prostredie súvisiace s prevádzkovými činnosťami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Príslušné orgány tiež vytvoria postupy na vyšetrovanie týchto správ pričom zaistia, že sa zachová anonymita dotknutých osôb. Iba príslušné orgány poznajú zdroj takýchto správ. Tieto postupy sú otvorené aj pre zamestnancov aktívne pôsobiacich v operáciách mimo Únie. Príslušné orgány si vymieňajú informácie o týchto postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia oznámia podrobnosti o vnútroštátnych dojednaniach podľa odseku 1 svojim zamestnancom a zamestnancom príslušných subdodávateľov a zabezpečia, aby odkaz na anonymné oznamovanie bolo súčasťou príslušných odborných školení a oznámení.

2. Prevádzkovatelia oznámia podrobnosti o vnútroštátnych opatreniach prijatých príslušnými orgánmi podľa odseku 1 svojim zamestnancom, dodávateľom a subdodávateľom, ktorí sa na prevádzke podieľajú, a zamestnancom všetkých príslušných subdodávateľov a zabezpečia, aby odkaz na anonymné oznamovanie bol súčasťou príslušných odborných školení a oznámení, ako i pracovnej zmluvy zamestnanca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty vedú aktualizované záznamy dostupných zdrojov reakcie na núdzovú situáciu verejných aj súkromných subjektov na svojom území alebo vo svojej jurisdikcii. Tieto záznamy sú k dispozícii ostatným členským štátom alebo potenciálne dotknutým tretím krajinám a Komisii.

3. Členské štáty vedú aktualizované záznamy dostupných zdrojov reakcie na núdzovú situáciu verejných aj súkromných subjektov na svojom území alebo vo svojej jurisdikcii. Tieto záznamy sú k dispozícii ostatným členským štátom alebo potenciálne dotknutým tretím krajinám, agentúre a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Informácie podľa prílohy VI sú sprístupnené verejnosti bez potreby žiadosti v súlade s platnými ustanoveniami právnych predpisov Únie o prístupe k informáciám o životnom prostredí.

1. Informácie podľa článkov 22 až 25 a prílohy VI sú sprístupnené verejnosti príslušným orgánom bez potreby žiadosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia tiež prostredníctvom vykonávacieho opatrenia určí spoločný formát zverejňovania, ktorý umožní jednoduché cezhraničné porovnanie údajov. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Spoločný formát zverejňovania sa vypracuje s ohľadom na umožnenie spoľahlivého porovnania vnútroštátnych prevádzok a regulačných postupov podľa tohto článku a článku 24 tak, aby bol zachovaný prístup verejnosti.

2. Komisia s pomocou agentúry tiež prostredníctvom vykonávacieho opatrenia určí spoločný formát zverejňovania, ktorý umožní jednoduché cezhraničné porovnanie údajov. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Spoločný formát zverejňovania sa vypracuje s ohľadom na umožnenie spoľahlivého porovnania vnútroštátnych prevádzok a regulačných postupov podľa tohto článku a článku 24 tak, aby bol zachovaný prístup verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia uverejní každé dva roky správu o bezpečnosti prevádzkových činností na mori v celej Únii na základe informácií nahlásených členskými štátmi a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou. Komisii pri tejto úlohe pomáhajú príslušné členské štáty podľa článku 26.

3. Komisia uverejní každé dva roky do 31. marca príslušného roku správu o bezpečnosti prevádzkových činností na mori v celej Únii na základe informácií nahlásených členskými štátmi a Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou. Komisii pri tejto úlohe pomáha agentúra a príslušné členské štáty podľa článku 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ihneď po závažnej nehode prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu dôležité informácie vrátane okolností nehody a jej následkov pre ľudí a životné prostredie.

1. Ihneď po závažnej nehode prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu všetky dôležité informácie vrátane okolností nehody a jej následkov pre ľudí a životné prostredie. Ak sa nehoda môže dotknúť územia (vrátane vôd) iného členského štátu, príslušný orgán členského štátu, vo vodách alebo na území ktorého sa nehoda vyskytla, bezodkladne oznámi príslušnému orgánu dotknutého členského štátu a dotknutej verejnosti nehodu a kroky, ktoré sa prijímajú, aby sa obmedzili účinky na životné prostredie a zdravie ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty vykonávajú dôsledné vyšetrovania závažných nehôd, ktoré spôsobili značné škody na ľudskom zdraví a životnom prostredí alebo veľké škody na majetku. Správa z vyšetrovania obsahuje posúdenie účinnosti regulácie vykonávanej príslušným orgánom v danom zariadení v čase pred nehodou a v prípade potreby odporúčania primeraných zmien v príslušných regulačných postupoch.

2. Členské štáty vykonávajú dôsledné vyšetrovania závažných nehôd, ktoré spôsobili značné škody na ľudskom zdraví a životnom prostredí alebo veľké škody na majetku. Správa z vyšetrovania obsahuje posúdenie účinnosti dohľadu vykonávaného príslušným orgánom v danom zariadení v čase pred nehodou a v prípade potreby odporúčania primeraných zmien v príslušných regulačných postupoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zhrnutie vyšetrovacej správy vypracovanej podľa odseku 2 tohto článku sa poskytne Komisii pri ukončení vyšetrovania, alebo na záver súdneho konania podľa toho, čo nastane neskôr. Verejnosti je k dispozícii osobitné znenie správy s ohľadom na články 22 a 23, ktoré zohľadňuje možné právne obmedzenia.

3. Zhrnutie vyšetrovacej a hodnotiacej správy vypracovanej podľa odseku 2 tohto článku sa poskytne Komisii pri ukončení vyšetrovania alebo na záver súdneho konania podľa toho, čo nastane neskôr. Vzhľadom na možné právne obmedzenia sa zverejní znenie správy obsahujúce informácie podľa prílohy VI. Informácie o životnom prostredí zahrnuté do správy sú v súlade so smernicou 2003/4/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Po vyšetrovaní podľa odseku 2 vykoná príslušný orgán všetky odporúčania vyplývajúce z vyšetrovania, ktoré sú v rámci jeho právomocí konať.

4. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu a sprístupní verejnosti v súlade s odsekom 2, alebo s cieľom účasti verejnosti podľa článku 5, znenie dokumentu bez dôverných informácií.

3. Prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu a sprístupní verejnosti v súlade s odsekom 2 alebo s cieľom účasti verejnosti podľa článku 5 znenie požadovaného dokumentu bez dôverných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi podporuje spoluprácu s tretími krajinami, ktoré realizujú prevádzkové činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v tých istých morských regiónoch ako členské štáty, prípadne v rámci regionálnych morských dohovorov.

1. Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi prijíma opatrenia na zaistenie spolupráce s tretími krajinami, ktoré realizujú prevádzkové činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori v tých istých morských regiónoch ako členské štáty, prípadne v rámci regionálnych morských dohovorov alebo iných mechanizmov medzinárodnej spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia presadzuje vysokú úroveň bezpečnostných noriem pre prevádzkové činnosti ťažby ropy a zemného plynu na medzinárodnej úrovni na primeraných globálnych a regionálnych fórach, vrátane tých, ktoré súvisia s arktickými vodami.

3. Komisia presadzuje vysokú úroveň bezpečnostných noriem pre prevádzkové činnosti ťažby ropy a zemného plynu na medzinárodnej úrovni na primeraných globálnych a regionálnych fórach. V súlade s tým poskytuje vyhlásenia v relevantných kruhoch so snahou o dosiahnutie moratória na činnosti súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu v arktických vodách. Komisia využije susedskú politiku EÚ ako nástroj na obhájenie najvyšších bezpečnostných a environmentálnych noriem.

Odôvodnenie

Možnosť vážnej nehody na mori Komisia zaradila do kategórie veľkého rizika. Takéto riziká sú oveľa väčšie v arktických vodách, kde spoločnosti nemajú žiadne skúsenosti s vrtmi. Následky nehody v polárnom mori by boli katastrofické a nebolo by ich možné odstrániť. Únik ropy by nebolo možné zastaviť, kým by sa neroztopil ľad. EÚ by mala preto dôrazne naliehať na zavedenie moratória.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) sa začali uplatňovať na zachytenie vznikajúcej závažnej nehody v zariadení alebo v ochrannom pásme okolo zariadenia vytvoreného členským štátom po obvode tohto zariadenia, alebo okolo podmorského ústia vrtu,

(a) sa začali uplatňovať na zabránenie eskalácii alebo obmedzenie následkov nehody súvisiacej s činnosťami ťažby ropy a plynu na mori v ochrannom pásme okolo zariadenia vytvoreného členským štátom po obvode tohto zariadenia, okolo podmorského ústia vrtu alebo potrubia,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovateľ pravidelne testuje účinnosť interných núdzových plánov.

5. Prevádzkovateľ každoročne testuje interný núdzový plán, aby zistil účinnosť vybavenia na reakciu v núdzovej situácii a spôsobilosti na zaručenie vysokej úrovne bezpečnosti a realizácie evakuácie, operácií na zmiernenie a kontrolu, operácií obnovy, vyčistenia a odstraňovania následkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vypracujú externé núdzové plány, ktoré sa vzťahujú na všetky zariadenia ťažby ropy a zemného plynu na mori a potenciálne dotknuté oblasti v ich jurisdikcii.

1. Členské štáty vypracujú externé núdzové plány, ktoré sa vzťahujú na všetky zariadenia ťažby ropy a zemného plynu na mori alebo súvisiacu infraštruktúru a potenciálne dotknuté oblasti v ich jurisdikcii. Externé núdzové plány špecifikujú úlohu prevádzkovateľov v externom núdzovom zásahu a zodpovednosť prevádzkovateľov vzhľadom na náklady na externý núdzový zásah.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Externé núdzové plány sa vypracujú v spolupráci s príslušnými prevádzkovateľmi prípadne držiteľmi licencie a zosúladia sa s internými núdzovými plánmi zariadení umiestnených alebo plánovaných na umiestnenie v danej oblasti. Mali by sa zohľadniť akékoľvek aktualizácie interných plánov oznámených prevádzkovateľom.

2. Externé núdzové plány sa vypracujú v spolupráci s príslušnými prevádzkovateľmi prípadne držiteľmi licencie a zosúladia sa s aktuálnymi internými núdzovými plánmi existujúcich alebo plánovaných zariadení či pripojenej infraštruktúry umiestnených v danej oblasti. Mali by sa zohľadniť akékoľvek aktualizácie interných plánov oznámených prevádzkovateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty prijímajú všetky vhodné opatrenia na dosiahnutie vysokej úrovne zlučiteľnosti a interoperability vybavenia na reakciu na núdzovú situáciu a odborných znalostí medzi všetkými členskými štátmi v danej geografickej oblasti, a v prípade potreby za jej hranicami. Členské štáty povzbudzujú priemyselné odvetvie k vytvoreniu kompatibilných nástrojov na reakciu na núdzovú situáciu v duchu tohto odseku.

4. Členské štáty s činnosťami v oblasti ťažby ropy a zemného plynu na mori vo svojej jurisdikcii prijímajú všetky vhodné opatrenia na dosiahnutie vysokej úrovne zlučiteľnosti a interoperability vybavenia na reakciu na núdzovú situáciu a odborných znalostí medzi všetkými členskými štátmi v danej geografickej oblasti, a v prípade potreby za jej hranicami. Dotknuté členské štáty povzbudzujú priemyselné odvetvie k vytvoreniu kompatibilného vybavenia a služieb na reakciu na núdzovú situáciu v duchu tohto odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty vedú aktualizované záznamy dostupných zdrojov reakcie na núdzovú situáciu verejných aj súkromných subjektov na ich území alebo v ich jurisdikcii. Tieto záznamy sa poskytujú k dispozícii ostatným členským štátom a na recipročnom základe susedným tretím krajinám a Komisii.

6. Členské štáty vedú aktualizované záznamy dostupných zdrojov reakcie na núdzovú situáciu verejných aj súkromných subjektov na ich území alebo v ich jurisdikcii. Tieto záznamy sa poskytujú k dispozícii na požiadanie ostatným členským štátom a Komisii a na recipročnom základe susedným tretím krajinám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prevádzkovateľ okamžite informuje relevantné orgány o závažnej nehode alebo o situácii, keď hrozí bezprostredné riziko závažnej nehody. V prípade potreby relevantné orgány pomáhajú dotknutému prevádzkovateľovi s cieľom predísť zhoršeniu rizika alebo nehody.

1. Prevádzkovateľ okamžite informuje relevantné orgány o závažnej nehode, ako aj o jej pôvode a možnom vplyve na životné prostredie a životy a zdravie ľudí alebo o situácii, keď hrozí bezprostredné riziko závažnej nehody V prípade potreby relevantné orgány pomáhajú dotknutému prevádzkovateľovi s cieľom predísť zhoršeniu rizika alebo nehody. Oznámenie obsahuje informácie o okolnostiach nehody a jej predpokladaných následkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade nehody relevantné orgány v spolupráci s dotknutými prevádzkovateľmi prijímajú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť zhoršeniu nehody a zmierniť jej následky.

2. V prípade závažnej nehody prevádzkovateľ v spolupráci s dotknutými prevádzkovateľmi prijímajú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť zhoršeniu nehody a zmierniť jej následky. Prevádzkovateľovi môžu pomáhať príslušné orgány, ktoré môžu poskytnúť ďalšie zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade, že cezhraničné účinky nehody súvisiacej s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori sú predvídateľné, členské štáty sprístupnia informácie Komisii a potenciálne dotknutým členským štátom alebo tretím krajinám na základe reciprocity a pri príprave externého núdzového plánu zohľadnia zistené riziká. Dotknuté členské štáty koordinujú svoje plány pre núdzovú situáciu, aby uľahčili spoločnú reakciu na nehodu.

1. V prípade, že cezhraničné účinky nehody súvisiacej s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori sú predvídateľné, dotknuté členské štáty sprístupnia informácie Komisii a potenciálne dotknutým členským štátom alebo tretím krajinám na základe reciprocity a pri príprave externého núdzového plánu zohľadnia zistené riziká. Dotknuté členské štáty koordinujú svoje plány pre núdzovú situáciu, aby uľahčili spoločnú reakciu na nehodu. Keď sa predpokladajú cezhraničné účinky nehôd súvisiacich s ťažbou ropy a zemného plynu na mori a existujú riziká pre tretie krajiny, členské štáty sprístupnia informácie Komisii a recipročne aj tretím krajinám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty koordinujú opatrenia týkajúce sa oblastí za hranicami Európskej únie, aby sa predišlo možným nepriaznivým vplyvom na prevádzkové činnosti prieskum ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

2. Dotknuté členské štáty koordinujú opatrenia týkajúce sa oblastí za hranicami Európskej únie, aby sa predišlo možným nepriaznivým vplyvom na prevádzkové činnosti prieskum ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty pravidelne testujú svoju pripravenosť účinne reagovať na nehody v spolupráci s potenciálne postihnutými členskými štátmi, relevantnými agentúrami EÚ a tretími krajinami. Komisia môže prispieť k cvičeniam zameraným na testy cezhraničných mechanizmov a mechanizmov Únie pre núdzovú situáciu.

3. Dotknuté členské štáty pravidelne testujú svoju pripravenosť účinne reagovať na nehody v spolupráci s ostatnými potenciálne postihnutými členskými štátmi, relevantnými agentúrami EÚ alebo susediacimi tretími krajinami. Komisia môže prispieť k cvičeniam zameraným na testy cezhraničných mechanizmov a mechanizmov Únie pre núdzovú situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade, že sa vyskytne alebo bezprostredne hrozí závažná nehoda, ktorá má alebo môže mať cezhraničné účinky, členský štát, v ktorého jurisdikcii sa táto núdzová situácia vyskytla, to bezodkladne oznámi Komisii a členským štátom, ktoré môžu byť touto núdzovou udalosťou dotknuté.

4. V prípade, že sa vyskytne alebo bezprostredne hrozí závažná nehoda, ktorá má alebo môže mať cezhraničné účinky, členský štát, v ktorého jurisdikcii sa táto núdzová situácia vyskytla, to bezodkladne oznámi členským štátom alebo tretím krajinám, ktoré môžu byť touto núdzovou udalosťou dotknuté, a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

Smernica 2004/35/ES

Článok 2 – bod 1 – písmeno b – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) na environmentálny stav dotknutých morských vôd, ako je definovaný v smernici 2008/56/ES, ak nie sú konkrétne aspekty environmentálneho stavu morského prostredia už riešené prostredníctvom smernice 2000/60/ES,

(ii) na environmentálny stav dotknutých morských vôd, ako je definovaný v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2008/56/ES, ak nie sú konkrétne aspekty environmentálneho stavu morského prostredia už riešené prostredníctvom smernice 2000/60/ES,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 37a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 37a

 

Zmena a doplnenie smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva1

 

Smernica 2008/99/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

 

(1) v článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„(h) každé správanie, ktoré spôsobuje výrazné zhoršenie biotopov v chránenej oblasti vrátane závažnej nehody spôsobenej činnosťami v rámci ťažby ropy a zemného plynu na mori;“

 

„(j) závažná nehoda znečistenia ropou.“;

 

(2) v prílohe A sa pridáva táto zarážka:

 

„– nariadenie XX/XX/EU Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori;“

 

„– smernica XX/XX/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori.“

 

____________

 

1 Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Požiadavky na informácie uvedené v tejto prílohe sú minimálne požiadavky. Príslušné orgány zohľadnia vývoj osvedčených postupov a môžu kedykoľvek požadovať ďalšie informácie, ktoré budú vyjadrovať príslušné materiálne zmeny, technické zmeny a zmeny vo vybavení, ktoré je možno potrebné zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) meno a adresa prevádzkovateľa zariadenia,

(1) meno a adresa prevádzkovateľa zariadenia alebo jeho majiteľa, ak to nie je tá istá osoba;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) opis zariadenia a podmienok v mieste jeho zamýšľaného umiestnenia,

(5) opis zariadenia a podmienok v mieste jeho zamýšľaného umiestnenia vrátane akýchkoľvek prípadných fyzických, zemepisných, meteorologických či environmentálnych obmedzení prevádzky v tomto mieste,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) dôkaz, že boli určené všetky závažné nebezpečenstvá, posúdená ich pravdepodobnosť a následky, a že ich kontrolné opatrenia sú vhodné na zníženie rizika udalosti závažného nebezpečenstva pre ľudí a životné prostredie na prijateľnú mieru,

(4) dôkaz, že boli určené všetky závažné nebezpečenstvá, posúdená ich pravdepodobnosť a následky a že ich kontrolné opatrenia vrátane bezpečnostných kritických prvkova naďalej budú vhodné na zníženie rizika udalosti závažného nebezpečenstva pre ľudí a životné prostredie na tolerovateľnú úroveň,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) opis aspektov životného prostredia, ktoré môžu byť značne dotknuté, posúdenie určených možných účinkov na životné prostredie, najmä únik znečisťujúcich látok do prostredia a opis technických a netechnických opatrení plánovaných na zabránenie týmto účinkom, ich zníženie alebo kompenzáciu vrátane monitorovania

(13) opis aspektov životného prostredia, ktoré môžu byť značne dotknuté, posúdenie určených možných účinkov na životné prostredie, najmä únik chemických látok, ďalších nebezpečných látok a znečisťujúcich látok do prostredia a opis technických a netechnických opatrení plánovaných na zabránenie týmto účinkom, ich zníženie alebo kompenzáciu vrátane monitorovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) meno a adresa prevádzkovateľa zariadenia,

(1) meno a adresa prevádzkovateľa zariadenia alebo jeho majiteľa, ak to nie je tá istá osoba;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 3 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) opis aspektov životného prostredia, ktoré môžu byť značne dotknuté, posúdenie určených možných účinkov na životné prostredie, najmä únik znečisťujúcich látok do prostredia a opis technických a netechnických opatrení plánovaných na zabránenie týmto účinkom, ich zníženie alebo kompenzáciu vrátane monitorovania

(14) opis aspektov životného prostredia, ktoré môžu byť značne dotknuté, posúdenie určených možných účinkov na životné prostredie, najmä únik chemických látok, ďalších nebezpečných látok a znečisťujúcich látok do prostredia a opis technických a netechnických opatrení plánovaných na zabránenie týmto účinkom, ich zníženie alebo kompenzáciu vrátane monitorovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 4 – bod 11 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) údaje o environmentálnych podmienkach, ktoré boli zohľadnené v internom núdzovom pláne pre zariadenie,

(b) údaje o environmentálnych podmienkach, ktoré boli zahrnuté do interného núdzového plánu pre zariadenie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 4 – bod 11 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) údaje o zabezpečení reakcie na núdzovú situáciu, vrátane prípadu závažnej nehody pre životné prostredie, ktorý nie je opísaný v správe o závažných nebezpečenstvách, a

(c) údaje o zabezpečení reakcie na núdzovú situáciu vrátane prípadu závažnej nehody alebo incidentu, ktoré majú vplyv na životné prostredie alebo zdravie ľudí, ktoré nie sú opísané v správe o závažných nebezpečenstvách, a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 5 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-a) je nezávislým právnym subjektom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 5 – odsek 1 – písmeno -aa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-aa) nezávislá tretia strana nie je v žiadnom konflikte záujmov s prevádzkovateľom zariadenia alebo prevádzkovateľom vrtu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 5 – odsek 1 – písmeno -ab (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-ab) nezávislá tretia strana a osoby, ktoré jej pomáhajú, nebudú mať žiaden obchodný ani finančný záujem na činnostiach, ktoré má vykonávať prevádzkovateľ;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) je dostatočne nezávislá od systému riadenia, ktorý mal alebo má akúkoľvek zodpovednosť za akýkoľvek aspekt komponentu v nezávislom systéme overovania alebo prehliadky vrtu, aby sa zabezpečilo, že bude objektívna pri plnení úloh v rámci tohto systému.

(b) je nezávislá od systému riadenia, ktorý mal alebo má akúkoľvek zodpovednosť za akýkoľvek aspekt komponentu v nezávislom systéme overovania alebo prehliadky vrtu, aby sa zabezpečilo, že bude objektívna pri plnení úloh v rámci tohto systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 6 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. meno a adresa prevádzkovateľa zariadenia,

1. meno a adresa prevádzkovateľa zariadenia alebo jeho majiteľa, ak to nie je tá istá osoba;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) posúdenie dostupnosti vybavenia reakcie na núdzovú situáciu a primeranosti postupov na ich účinne použitie.

(i) posúdenie dostupnosti, dostatočnosti, primeranosti a riadneho fungovania vybavenia na reakciu na núdzovú situáciu a primeranosti postupov na ich účinné použitie a prípadne analýzu oneskorenia reakcie na ropnú škvrnu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Príloha III – odsek 3 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ia) posúdenie efektívnosti kapacít prevádzkovateľa reagovať na núdzovú situáciu vrátane výkonnosti pri ich nasadení a uskutočnení obnovy v prípade najhoršieho možného úniku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Opatrenia stanovené v tejto prílohe sú minimálnymi opatreniami. Príslušné orgány zohľadnia vývoj osvedčených postupov a môžu kedykoľvek požadovať ďalšie opatrenia od operátorov, aby zaistili, že sa prípadne vezmú do úvahy príslušné materiálne zmeny, technické zmeny a zmeny vo vybavení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Príloha IV – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby nebezpečné látky boli stále uzavreté v potrubiach, nádržiach a systémoch určených na ich bezpečné izolovanie. Okrem toho prevádzkovatelia zaručia, aby žiadny prípad zlyhania zábrany proti strate izolovania neviedol k incidentu závažného nebezpečenstva.

4. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby chemické látky a ďalšie nebezpečné látky boli stále uzavreté v potrubiach, nádržiach a systémoch určených na ich bezpečné izolovanie. Okrem toho prevádzkovatelia zaručia, aby žiadny prípad zlyhania izolačnej bariéry neviedol k incidentu závažného nebezpečenstva, ktorý má vplyv najmä na životné prostredie, životy alebo zdravie ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Príloha V – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Požiadavky uvedené v tejto prílohe sú minimálne požiadavky. Príslušné orgány zohľadnia vývoj osvedčených postupov a môžu kedykoľvek zaviesť ďalšie požiadavky, aby zaistili, že sa prípadne vezmú do úvahy príslušné materiálne zmeny, technické zmeny a zmeny vo vybavení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) scenár najhoršieho prípadu úniku s podrobným uvedením možného denného objemu, dráhy a dotknutých oblastí v najhoršom prípade škvrny spôsobenej nekontrolovaným únikom. Tento scenár okrem toho musí zahŕňať informácie o možnej reakcii a možného oneskorenia v prípade scenára najhoršieho možného úniku v extrémnych prevádzkových podmienkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) opis dostupného vybavenia a zdrojov,

(e) opis dostupného vybavenia a zdrojov vrátane zdrojov na účely zastavenia možného úniku,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) dôkazy o predošlom posudzovaní všetkých chemických látok použitých na rozpúšťanie, ktoré sa uskutočnili, s cieľom minimalizovať následky na verejné zdravie a ďalšie škody na životnom prostredí,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) opatrenia, ktoré sú koordinované so záchrannými opatreniami opísanými v správe o závažných nebezpečenstvách napríklad, ako je uvedené v prílohe II časť 2 bod 7 a časť 3 bod 7 na zabezpečenie dobrých vyhliadok osôb na zariadení počas závažnej nehody na prežitie,

(g) opatrenia, ktoré sú koordinované so záchrannými opatreniami opísanými v správe o závažných nebezpečenstvách napríklad, ako je uvedené v prílohe II časť 2 bod 7 a časť 3 bod 7 na minimalizovanie škôd na životnom prostredí a na zabezpečenie dobrých vyhliadok na prežitie osôb, ktoré sa nachádzajú na zariadení počas závažnej nehody,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – odsek 1 – písmeno ia (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ia) odhad oneskorenia reakcie na ropnú škvrnu vyjadrený ako percento času a opis prevádzkových obmedzení v danom zariadení. Súčasťou tejto analýzy oneskorenia reakcie je výpočet maximálnych prevádzkových obmedzení systémov reakcie na ropnú škvrny pre súbor environmentálnych a bezpečnostných faktorov a analýza frekvencie, trvania a načasovania podmienok, ktoré by bránili reakcii na konkrétnom mieste. Súčasťou environmentálnych podmienok, ktoré sa zohľadňujú v tomto výpočte reakcie, sú:

 

(i) počasie vrátane vetra, viditeľnosti, zrážok a teploty,

 

(ii) stav mora, príliv a prúdenie,

 

(iii) prítomnosť ľadu a krýh,

 

(iv) počet hodín denného svetla; ako aj

 

(v) ostatné známe environmentálne podmienky, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť zásahového vybavenia alebo celkovú efektívnosť reakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Prevádzkovatelia pravidelne testujú svoje núdzové plány, aby preukázali účinnosť svojho vybavenia na reakciu a schopnosti, s cieľom zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti a výkonnosti počas operácií evakuácie, obmedzenia vplyvu a kontroly úniku, regenerácie, očistenia a likvidácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 2 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(da) dôkazy o predošlých posúdeniach vplyvu chemických látok, ktoré sa zrejme použijú ako rozpúšťadlá, na životné prostredie a zdravie,

POSTUP

Názov

Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

Referenčné čísla

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

17.11.2011

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

24.5.2012

Spravodajca

dátum vymenovania

Justas Vincas Paleckis

10.1.2012

Prerokovanie vo výbore

10.7.2012

6.9.2012

 

 

Dátum prijatia

19.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

55

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Nikos Chrysogelos, José Manuel Fernandes, Gaston Franco, Justas Vincas Paleckis, Michèle Rivasi, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Andrea Zanoni

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrzej Grzyb, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber


STANOVISKO Výboru pre právne veci (19.9.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

(COM(2011)0688 – C7‑0392/2011 – 2011/0309(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Lichtenberger

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhované nariadenie o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori 2011/0309(COD) je veľmi dôležitý právny predpis predstavujúci jedinečnú príležitosť pre EÚ vyriešiť vážne právne medzery a predovšetkým vytvoriť skutočnú kultúru bezpečnosti EÚ. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje vhodnosť nariadenia, keďže jeho právny základ zaručí konzistentné, rýchle a priame vykonávanie v celej Európe. Zabezpečením rovnakých podmienok a znížením priestoru na vnútroštátnu/regionálnu interpretáciu možno účinne dosiahnuť požadovaný cieľ nariadenia, prospešného pre priemysel, vnútroštátne správy i občanov EÚ. Spravodajkyňa je však presvedčená, že v prípade rizikových činností by sa mala zaviesť komplexnejšia reforma a prísnejšie ustanovenia. Pokiaľ ide o výber možnosti politiky, mal by sa uplatňovať viac inštitucionalizovaný prístup, ktorého výsledkom by bolo posilnenie úlohy Európskej únie pri dohľade nad činnosťami ťažby ropy a zemného plynu na mori (možnosť 3), pokiaľ možno prostredníctvom Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA). Úloha agentúry by sa teda nemala obmedzovať len na reakcie na núdzové situácie. Naopak, Európa by mala využívať skúsenosti EMSA pri prevencii úniku ropy (audity, detekcia, kontroly a školenia) a pri sledovaní riadneho vykonávania predpisov EÚ. Všeobecnejšie povedané, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyzýva Európsky parlament ako spoluzákonodarcu, aby zabezpečil vyváženie znenia nariadenia, pokiaľ ide o pobrežné komunity, pracovníkov a otázky životného prostredia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 191 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“) sa ustanovujú ciele udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a vytvára sa pre všetky akcie Únie povinnosť podpory vysokou úrovňou ochrany založenej na zásade predchádzania a preventívnych opatrení a obozretného a racionálneho využívania prírodných zdrojov.

(1) V článku 191 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“) sa ustanovujú ciele udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a vytvára sa pre všetky akcie Únie povinnosť podpory vysokou úrovňou ochrany založenej na zásade predchádzania a preventívnych opatrení a obozretného a racionálneho využívania prírodných zdrojov. Podľa článku 191 ods. 2 musí byť plná zodpovednosť za všetky škody spôsobené činnosťami podľa tohto nariadenia v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Cieľom tohto nariadenia je znížiť výskyt závažných nehôd súvisiacich s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori a obmedziť ich následky, a tým zvýšiť ochranu morského prostredia a pobrežných ekonomík pred znečistením, ako aj ustanoviť minimálne podmienky bezpečného vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu a obmedziť možné narušenie domácej produkcie energie Únie a zlepšiť mechanizmy reakcie v prípade nehody.

(2) Cieľom tohto nariadenia je znížiť výskyt závažných nehôd súvisiacich s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori, predchádzať im a obmedziť ich následky, a tým zvýšiť ochranu morského prostredia a pobrežných ekonomík pred znečistením, ako aj ustanoviť minimálne podmienky bezpečného vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu a obmedziť možné narušenie domácej produkcie energie Únie a zlepšiť mechanizmy reakcie v prípade nehody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Existujúci rozdrobený regulačný rámec platný pre bezpečnosť aktivít na mori v Európe a súčasná prax bezpečnostných postupov priemyselného odvetvia neposkytujú dostatočnú istotu, že riziká vyplývajúce z nehôd na mori sú v celej Únii minimalizované a že v prípade nehody vo vodách EÚ sa včas uplatní najúčinnejšia reakcia. Podľa súčasných systémov zodpovednosti nemusí byť zodpovedná strana vždy jasne identifikovateľná a/alebo nemusí byť schopná alebo povinná zaplatiť všetky náklady na nápravu škôd, ktoré spôsobila.

(8) Existujúci rozdrobený regulačný rámec platný pre bezpečnosť aktivít na mori v Európe a súčasná prax bezpečnostných postupov priemyselného odvetvia neposkytujú dostatočnú istotu, že riziká vyplývajúce z nehôd na mori sú v celej Únii minimalizované a že v prípade nehody vo vodách EÚ sa včas uplatní najúčinnejšia reakcia. Je potrebné zabezpečiť, aby podľa súčasných systémov zodpovednosti bola zodpovedná strana vždy jasne identifikovateľná pred začatím prevádzky a bola schopná zaplatiť všetky náklady na nápravu škôd, ktoré spôsobila, prípadne aj prostredníctvom spoločných systémov náhrad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Je potrebné objasniť, že držitelia povolení pre činnosti na mori podľa smernice 94/22/ES tiež potenciálnymi zodpovednými „prevádzkovateľmi“ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní poškodenia životného prostredia a nemusia mať oprávnenie v tejto súvislosti delegovať svoju zodpovednosť na tretie strany, s ktorými majú uzavretú zmluvu.

(10) Je potrebné objasniť, že držiteľ povolenia pre činnosti na mori podľa smernice 94/22/ES je tiež zodpovedným „prevádzkovateľom“ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní poškodenia životného prostredia a nemôže v tejto súvislosti delegovať svoju zodpovednosť na tretie strany, s ktorými uzavretú zmluvu.

 

Pokiaľ ide o iný druh zodpovednosti, je potrebné jednoznačne určiť zodpovedné strany už pred začatím činností na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(48) Keďže žiadne súčasné nástroje finančného zabezpečenia vrátane dojednaní o spoločnom znášaní rizika nedokážu zvládnuť všetky možné následky extrémnych nehôd, Komisia by mala pokračovať v ďalšej analýze a štúdiách vhodných opatrení na zaručenie primerane prísneho režimu zodpovednosti za škody súvisiace s prevádzkovými činnosťami ťažby ropy a zemného plynu na mori, požiadaviek na finančnú spôsobilosť vrátane dostupnosti vyhradených nástrojov finančného zabezpečenia alebo iných dojednaní.

(48) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby prevádzkovatelia vo svojej jurisdikcii poskytnutím finančného zabezpečenia preukázali schopnosť platiť za škody spôsobené vlastnou činnosťou, a mali by rozhodnúť, aké nástroje (napr. fondy, bankové záruky, poistenie a/alebo spoločné znášanie rizika) sú na tento účel vhodné. Keďže žiadne súčasné nástroje finančného zabezpečenia vrátane dojednaní o spoločnom znášaní rizika nedokážu zvládnuť všetky možné následky extrémnych nehôd, Komisia by mala pokračovať v ďalšej analýze a štúdiách vhodných opatrení na zaručenie prísneho režimu zodpovednosti za škody súvisiace s činnosťami ťažby ropy a zemného plynu na mori a požiadaviek na finančnú spôsobilosť vrátane zlepšenia dostupnosti nástrojov finančného zabezpečenia a dojednaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri posudzovaní technickej a finančnej spôsobilosti subjektov, ktoré žiadajú o povolenie pre činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, sa riadnym spôsobom zohľadňujú riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s danou oblasťou a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností, ako aj finančná spôsobilosť žiadateľov vrátane finančného zabezpečenia a schopnosti uhradiť záväzky, ktoré môžu vyplývať z daných činností prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, najmä zodpovednosť za škody na životnom prostredí.

2. Pri posudzovaní technickej a finančnej spôsobilosti subjektov, ktoré žiadajú o povolenie pre činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, sa riadnym spôsobom zohľadňujú riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s licencovanou oblasťou a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností, ako aj finančná spôsobilosť žiadateľov vrátane finančného zabezpečenia a schopnosti uhradiť všetky záväzky, ktoré môžu vyplývať z daných činností prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, najmä zodpovednosť za škody na životnom prostredí. Zohľadnia sa aj nehody alebo udalosti, pri ktorých bol žiadateľ preukázateľne zodpovedný a zanedbal svoje povinnosti, vrátane transparentnosti a účinnosti všetkých zásahových opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Žiadateľ predloží dôkazy o tom, že poskytol dostatočné finančné zabezpečenie na krytie všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho činností súvisiacich s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori, najmä so zodpovednosťou za poškodenie životného prostredia. Toto finančné zabezpečenie musí byť platné a účinné pred začatím vrtných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Členské štáty zabezpečia, aby orgán, ktorý udeľuje licencie, neudelil povolenie, pokiaľ sa nepresvedčí, že žiadateľ predložil dôkazy o tom, že poskytol alebo poskytne primerané zaistenie vo forme finančného zabezpečenia, a to podľa úprav, o ktorých rozhodnú členské štáty, aby sa pokryli záväzky vyplývajúce z činností súvisiacich s prieskumom ložísk a ťažbou ropy a zemného plynu na mori, najmä so zodpovednosťou za poškodenie životného prostredia. Toto finančné zabezpečenie musí byť platné a účinné pred začatím vrtných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Orgány, ktoré udeľujú licencie podľa smernice 94/22/ES pri hodnotení finančnej spôsobilosti subjektov, ktoré žiadajú povolenie pre činnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori, zohľadňujú riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s daným miestom a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností.

4. Orgány, ktoré udeľujú licencie podľa smernice 94/22/ES pri hodnotení finančnej spôsobilosti subjektov, ktoré žiadajú povolenie pre činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, zohľadňujú riziká, nebezpečenstvá a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s daným miestom a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností. Orgány, ktoré udeľujú licencie, zabezpečia, aby finančné zaistenie záväzkov poskytnuté podľa odseku 2a bolo primerané takýmto rizikám, nebezpečenstvám a všetkým ďalším relevantným informáciám súvisiacim s daným miestom a konkrétnou fázou činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Členské štáty podporujú a napomáhajú vytváranie udržateľných produktov finančného zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Komisia do [jedného roka po prijatí nariadenia] zašle Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti produktov finančného zabezpečenia a návrhy na zjednodušenie poskytovania finančného zabezpečenia podľa odseku 2a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Subjekty, ktoré žiadajú o povolenie na činnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori, poskytnú všetky dôkazy o finančnej a technickej spôsobilosti a všetky ďalšie relevantné informácie súvisiace s danou oblasťou a konkrétnou fázou prieskumných a ťažobných prevádzkových činností a sprístupnia tieto dôkazy verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4d. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať ekologicky citlivým morským a pobrežným oblastiam, najmä ekosystémom, ktoré hrajú významnú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako sú napr. slaniská a oblasti výskytu morských rias, ako aj chráneným morským oblastiam, ako sú osobitné chránené oblasti podľa smernice o biotopoch, osobitne chránené územia podľa smernice o vtákoch a chránené morské oblasti schválené Spoločenstvom alebo príslušnými členskými štátmi v rámci medzinárodných alebo regionálnych dohôd, ktorých zmluvnými stranami sú tieto štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Držiteľ licencie je zodpovedný za prevenciu a nápravu škody na životnom prostredí v licencovanej oblasti podľa smernice 2004/35/ES spôsobenej činnosťami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vykonávanými držiteľom licencie alebo akýmkoľvek subjektom zúčastňujúcim sa na prevádzkových činnostiach ťažby ropy a zemného plynu na mori na základe zmluvy s držiteľom licencie. Zodpovednosť držiteľa licencie nie je dotknutá postupom schvaľovania prevádzkových činností podľa tohto nariadenia.

Držiteľ licencie je zodpovedný za prevenciu a nápravu škody na životnom prostredí v licencovanej oblasti podľa smernice 2004/35/ES spôsobenej činnosťami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vykonávanými držiteľom licencie alebo akýmkoľvek subjektom zúčastňujúcim sa na činnostiach ťažby ropy a zemného plynu na mori na základe zmluvy s držiteľom licencie. V rámci postupu schvaľovania prevádzkových činností podľa tohto nariadenia sa zabezpečí, aby držitelia licencie zaručili svoju schopnosť finančne kryť všetky prípadné vzniknuté záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Držiteľ licencie je zodpovedný za prevenciu a nápravu škody na životnom prostredí v licencovanej oblasti podľa smernice 2004/35/ES spôsobenej činnosťami prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori vykonávanými držiteľom licencie alebo akýmkoľvek subjektom zúčastňujúcim sa na prevádzkových činnostiach ťažby ropy a zemného plynu na mori na základe zmluvy s držiteľom licencie. Zodpovednosť držiteľa licencie nie je dotknutá postupom schvaľovania prevádzkových činností podľa tohto nariadenia.

1. Držiteľ licencie, ktorý sa v súlade s vymedzením podľa smernice 2004/35/ES považuje za prevádzkovateľa, je podľa uvedenej smernice zodpovedný za prevenciu a nápravu škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťami ťažby ropy a zemného plynu na mori vykonávanými držiteľom licencie alebo prevádzkovateľom zúčastňujúcim sa na činnostiach ťažby ropy a zemného plynu na mori na základe zmluvy s držiteľom licencie. Zodpovednosť držiteľa licencie nie je dotknutá postupom schvaľovania prevádzkových činností podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Kontrola bezpečnosti na mori, ktorú vykonáva agentúra

 

1. Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA), ďalej len „agentúra“, poskytne Komisii a členským štátom technickú a vedeckú pomoc s cieľom zabezpečiť minimalizáciu rizík a riadne uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti ťažby ropy a zemného plynu na mori.

 

2. Agentúra skontroluje povolenia udelené podľa tohto nariadenia, vykoná audit v príslušných orgánoch a bude vykonávať dohľad nad inšpekciami, ako aj opatreniami členských štátov v oblasti reakcii na núdzové situácie.

 

3. Agentúra má okrem toho tieto povinnosti:

 

i) pomáhať členským štátom a Komisii pri zisťovaní a monitorovaní rozsahu rizík úniku ropy a bezpečnostných rizík, ktoré súvisia so zariadeniami alebo plavidlami používanými v ich okolí, ako aj vplyvu týchto rizík na životné prostredie;

 

ii) pomáhať členským štátom pri vypracúvaní a plnení núdzových plánov po závažných nehodách, zvlášť v prípade cezhraničných vplyvov, a to aj v prípade cezhraničných vplyvov mimo vôd Únie;

 

iii) pomáhať členským štátom s nápravou škôd a čistením a koordinovať cezhraničnú reakciu na núdzovú situáciu po závažnej havárii, a to aj v prípade cezhraničných vplyvov mimo vôd Únie;

 

iiii) pomáhať členským štátom počas vyšetrovania havárií súvisiacich so zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu na mori, a to aj s kontrolou nápravných opatrení.

 

Agentúra prostredníctvom vhodných regionálnych a globálnych fór podporuje na medzinárodnej úrovni vysoké bezpečnostné normy a najlepšie postupy pri činnostiach prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie obsahuje podrobné údaje uvedené v častiach 2 a 5 prílohy II.

1. Správa o závažných nebezpečenstvách pre ťažobné zariadenie obsahuje podrobné údaje uvedené v častiach 2 a 5 prílohy II, ako aj dôkazy, že sa vzali do úvahy stanoviská zástupcov zamestnancov a skupín pôsobiacich v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie obsahuje podrobné údaje uvedené častiach 3 a 5 prílohy II.

1. Správa o závažných nebezpečenstvách pre neťažobné zariadenie obsahuje podrobné údaje uvedené v častiach 3 a 5 prílohy II, ako aj dôkazy, že sa vzali do úvahy stanoviská zástupcov zamestnancov a skupín pôsobiacich v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia, Fórum pobrežných orgánov Únie a príslušné dotknuté orgány spolupracujú s ďalšími medzinárodnými fórami a prevádzkovateľmi z Únie a podporujú uplatňovanie čo najvyšších bezpečnostných a environmentálnych noriem na celom svete.

Odôvodnenie

Značné problémy s presadzovaním toho, aby spoločnosti so sídlom v EÚ prevádzkovali svoje činnosti na celom svete podľa noriem EÚ, existujú najmä preto, že prevádzkovatelia musia rešpektovať právny rámec krajiny/jurisdikcie, v ktorej vykonávajú činnosť. Prevádzkovatelia však musia zaručiť, že popri dodržiavaní právneho rámca príslušnej oblasti uplatňujú pri všetkých svojich činnostiach uznané najlepšie postupy, čo musí dôsledne monitorovať Komisia a Fórum pobrežných orgánov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Prevádzkovateľ pravidelne testuje účinnosť interných núdzových plánov.

5. Prevádzkovateľ sprístupní verejnosti interné núdzové plány vrátane výsledkov testov účinnosti týkajúcich sa schopnosti reagovať na núdzové situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Externé núdzové plány sa vypracujú v súlade s ustanoveniami prílohy I a prílohy V a poskytnú sa k dispozícii Komisii a, kde to je primerané, verejnosti.

3. Externé núdzové plány sa vypracujú v súlade s ustanoveniami prílohy I a prílohy V a poskytnú sa k dispozícii Komisii a podľa okolností s ohľadom na ochranu údajov verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty stanovia sankcie uplatňované na porušenia tohto nariadenia priemyselným odvetvím a prijmú všetky opatrenia potrebné na zaručenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty stanovia sankcie uplatňované na porušenia tohto nariadenia priemyselným odvetvím a prijmú všetky opatrenia potrebné na zaručenie ich vykonávania, aby nedošlo k rozdielom v sankciách medzi regiónmi. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Do článku 2 sa vkladá tento odsek:

 

„5a. „morské vody“ znamenajú všetky vody, na ktoré sa vzťahuje smernica 2008/56/ES;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 37a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 37a

 

Zmena a doplnenie smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva

 

1. Do článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ia) „závažná ropná havária.“.

 

2. Do prílohy A sa vkladá táto zarážka:

 

„– nariadenie XX/XX/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori.“.

POSTUP

Názov

Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

Referenčné čísla

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

JURI

17.11.2011

Pridružený výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

24.5.2012

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Eva Lichtenberger

19.12.2011

Prerokovanie vo výbore

31.5.2012

10.7.2012

 

 

Dátum prijatia

18.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

24

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Jacek Włosowicz


POSTUP

Názov

Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori

Referenčné čísla

COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)

Dátum predloženia v EP

27.10.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

17.11.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

17.11.2011

EMPL

17.11.2011

ENVI

17.11.2011

JURI

17.11.2011

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

BUDG

18.1.2012

EMPL

15.12.2011

 

 

Pridružené výbory

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

24.5.2012

JURI

24.5.2012

 

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Ivo Belet

24.1.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.5.2012

11.7.2012

24.9.2012

 

Dátum prijatia

19.3.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Vladimír Remek

Dátum predloženia

25.3.2013

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia