AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban kialakított álláspontról

25.3.2013 - (15519/1/2012 – C7‑0006/2013 – 2011/0260(COD)) - ***II

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: David Martin


Eljárás : 2011/0260(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0123/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0123/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban kialakított álláspontról

(15519/1/2012 – C7‑0006/2013 – 2011/0260(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (15519/1/2012– C7–0043/2013),

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2011)0598) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[1],

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0123/2013),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjához

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS .../…./EU RENDELETE

(...)

az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében[2],

mivel:

(1)         A gazdasági partnerségi megállapodásokról (a továbbiakban: a megállapodások) folytatott tárgyalások:

egyrészt a CARIFORUM államai, másrészt az Európai Közösség és tagállamai között 2007. december 16-án lezárultak;

egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a közép-afrikai fél között 2007. december 17-én (Kameruni Köztársaság) lezárultak;

egyrészt Ghána, másrészt az Európai Közösség és tagállamai között 2007. december 13-án lezárultak;

egyrészt Elefántcsontpart, másrészt az Európai Közösség és tagállamai között 2007. december 7-én lezárultak;

egyrészt a kelet- és dél-afrikai államok, másrészt az Európai Közösség és tagállamai között 2007. november 28-án (a Seychelle Köztársaság és a Zimbabwei Köztársaság), 2007. december 4-én (a Mauritiusi Köztársaság), 2007. december 11-én (a Comore-szigeteki Unió és a Madagaszkári Köztársaság), valamint 2008. szeptember 30-án (a Zambiai Köztársaság) lezárultak;

egyrészt az SADC-EPA-államok, másrészt az Európai Közösség és tagállamai között 2007. november 23-án (a Botswanai Köztársaság, a Lesothói Királyság, a Szváziföldi Királyság és a Mozambiki Köztársaság), valamint 2007. december 3-án (a Namíbiai Köztársaság) lezárultak;

egyrészt a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai, másrészt az Európai Közösség és tagállamai között 2007. november 27-én lezárultak;

egyrészt a csendes-óceáni államok, másrészt az Európai Közösség között 2007. november 23-án lezárultak.

(2)         Antigua és Barbuda, a Bahamai Közösség, Barbados, Belize, a Botswanai Köztársaság, a Burundi Köztársaság, a Comore-szigeteki Unió, a Dominikai Közösség, a Dominikai Köztársaság, az Elefántcsontparti Köztársaság, a Fidzsi Köztársaság, a Ghánai Köztársaság, Grenada, a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, a Haiti Köztársaság, Jamaica, a Kameruni Köztársaság, a Kenyai Köztársaság, a Lesothói Királyság, a Madagaszkári Köztársaság, a Mauritiusi Köztársaság, a Mozambiki Köztársaság, a Namíbiai Köztársaság, a Pápua Új-guineai Független Állam, a Ruandai Köztársaság, a Saint Kitts és Nevis Államszövetség, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, a Seychelle Köztársaság, a Suriname Köztársaság, a Szváziföldi Királyság, a Tanzániai Egyesült Köztársaság, a Trinidad és Tobago Köztársaság, az Ugandai Köztársaság, a Zambiai Köztársaság és a Zimbabwei Köztársaság lezárta a megállapodásról folytatott tárgyalásokat, és ezzel lehetővé vált felvételük a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendelet[3] I. mellékletébe.

(3)         A Botswanai Köztársaság, a Burundi Köztársaság, a Comore-szigeteki Unió, az Elefántcsontparti Köztársaság, a Fidzsi Köztársaság, a Ghánai Köztársaság, a Haiti Köztársaság, a Kameruni Köztársaság, a Kenyai Köztársaság, a Lesothói Királyság, a Mozambiki Köztársaság, a Namíbiai Köztársaság, a Ruandai Köztársaság, a Szváziföldi Királyság, a Tanzániai Egyesült Köztársaság, az Ugandai Köztársaság és a Zambiai Köztársaság nem tette meg a vonatkozó megállapodások ratifikálásához szükséges lépéseket.

(4)         Ennek következtében, az 1528/2007/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének és különösen annak b) pontjának megfelelően, a rendelet I. mellékletét az említett országok abból való törlésével módosítani kell.

(5)         Annak érdekében, hogy amint megtették a vonatkozó megállapodások ratifikálásához szükséges lépéseket, az említett országokat már azok hatálybalépése előtt késlekedés nélkül ismét fel lehessen venni az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletébe, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e rendelettel az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletéből törölt országok ismételt felvételére vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1 cikk

Az 1528/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)         A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

2a. cikkFelhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 2b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az AKCS-államok csoportja azon régióinak és államainak ismételt felvételével módosítsa e rendelet I. mellékletét, amelyeket a(z) …/…/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[4]+ törölt az említett mellékletből, és amelyek az említett mellékletből való törlésüket követően megtették a vonatkozó megállapodásaik ratifikálásához szükséges lépéseket.

2b. cikkA felhatalmazás gyakorlása

1.     A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

2.     A Bizottság 2a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től[5]++ kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, kivéve, ha az Európai Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az adott időtartam vége előtt három hónappal – kifogást emel a meghosszabbítás ellen.

3.     Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

4.     A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

5.     A 2a. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

________________

*       HL L...”;

(2)         Az I. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2 cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt,

az Európai Parlament részéről                                             a Tanács részéről

az elnök                                                                                az elnök

MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Azon régiók és államok felsorolása, melyek a 2. cikk (2) bekezdése értelmében lezárták tárgyalásaikat:

ANTIGUA ÉS BARBUDA

BAHAMAI KÖZÖSSÉG

BARBADOS

BELIZE

DOMINIKAI KÖZÖSSÉG

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

GRENADA

GUYANAI SZÖVETKEZETI KÖZTÁRSASÁG

JAMAICA

MADAGASZKÁRI KÖZTÁRSASÁG

MAURITIUSI KÖZTÁRSASÁG

PÁPUA ÚJ-GUINEAI FÜGGETLEN ÁLLAM

SAINT KITTS ÉS NEVIS ÁLLAMSZÖVETSÉG

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT ÉS GRENADINE-SZIGETEK

SEYCHELLE KÖZTÁRSASÁG

SURINAME KÖZTÁRSASÁG

TRINIDAD ÉS TOBAGO KÖZTÁRSASÁG

ZIMBABWEI KÖZTÁRSASÁG”

  • [1]  Elfogadott szövegek, 2012.9.13., P7_TA(2012)0342.
  • [2]               Az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és a Tanács …-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament …-i álláspontja.
  • [3]               HL L 348., 2007.12.31., 1. o.
  • [4] +              HL: Kérjük, illesszék be e rendelet számát és HL hivatkozását.
  • [5] ++            HL: Kérjük, illesszék be e rendelet hatálybalépésének időpontját.

ELJÁRÁS

Cím

Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének több országnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók és államok listájáról való törlése tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

13.9.2012                     T7-0342/2012

A Bizottság javaslata

COM(2011)0598 - C7-0305/2011

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

17.1.2013

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

17.1.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

David Martin

11.10.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

4

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

Benyújtás dátuma

25.3.2013