PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve več držav s seznama regij ali držav, ki so zaključile pogajanja

  25.3.2013 - (15519/1/2012 – C7‑0006/2013 – 2011/0260(COD)) - ***II

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: David Martin


  Postopek : 2011/0260(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0123/2013
  Predložena besedila :
  A7-0123/2013
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve več držav s seznama regij ali držav, ki so zaključile pogajanja

  (15519/1/2012 – C7‑0006/2013 – 2011/0260(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (15519/1/2012 – C7‑0006/2013),

  –   ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2011)0598),

  –   ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju člena 66 Poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za mednarodno trgovino (A7-0123/2013),

  1.  sprejme stališče v drugi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe  1

  PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA[2]*

  k stališču Sveta v prvi obravnavi

  UREDBA (EU) št. …/….EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  z dne …

  o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve več držav s seznama regij ali držav, ki so zaključile pogajanja

  EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

  ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

  po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

  v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,[3]

  ob upoštevanju naslednjega:

  (1)         Pogajanja za sporazume o gospodarskem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: sporazumi) med:

  državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani so bila zaključena 16. decembra 2007;

  Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani so bila zaključena 17. decembra 2007 (Republika Kamerun);

  Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani so bila zaključena 13. decembra 2007;

  Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani so bila zaključena 7. decembra 2007;

  vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani so bila zaključena 28. novembra 2007 (Republika Sejšeli in Republika Zimbabve), 4. decembra 2007 (Republika Mauritius), 11. decembra 2007 (Unija Komori in Republika Madagaskar) in 30. septembra 2008 (Republika Zambija);

  državami Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo Sporazum o gospodarskem partnerstvu, na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani so bila zaključena 23. novembra 2007 (Republika Bocvana, Kraljevina Lesoto, Kraljevina Svazi, Republika Mozambik) in 3. decembra 2007 (Republika Namibija);

  partnerskimi državami Vzhodnoafriške skupnosti na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani so bila zaključena 27. novembra 2007;

  pacifiškimi državami na eni strani in Evropsko skupnostjo na drugi na drugi strani so bila zaključena 23. novembra 2007.

  (2)         Z zaključkom pogajanj o sporazumih Antigve in Barbude, Zveze Bahami, Barbadosa, Belizeja, Republike Bocvane, Republike Burundi, Republike Kameruna, Unije Komori, Republike Slonokoščene obale, Zveze Dominike, Dominikanske republike, Republike Fidži, Republike Gane, Grenade, Kooperativne republike Gvajane, Republike Haiti, Jamajke, Republike Kenije, Kraljevine Lesota, Republike Madagaskarja, Republike Mauritiusa, Republike Mozambika, Republike Namibije, Neodvisne države Papue Nove Gvineje, Ruandske republike, Federacije Saint Kitts in Nevis, Svete Lucije, Saint Vincent in Grenadine, Republike Sejšeli, Republike Surinama, Kraljevine Svazi, Združene republike Tanzanije, Republike Trinidada in Tobaga, Republike Ugande, Republike Zambije in Republike Zimbabveja je bila omogočena njihova vključitev v Prilogo I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu[4].

  (3)         Republika Bocvana, Republika Burundi, Republika Kamerun, Unija Komori, Republika Slonokoščena obala, Republika Fidži, Republika Gana, Republika Haiti, Republika Kenija, Kraljevina Lesoto, Republika Mozambik, Republika Namibija, Ruandska republika, Kraljevina Svazi, Združena republika Tanzanija, Republika Uganda in Republika Zambija niso sprejele ustreznih ukrepov za ratifikacijo svojih zadevnih sporazumov.

  (4)         Zato bi bilo treba v skladu s členom 2(3) Uredbe (ES) št. 1528/2007 in zlasti točko (b) navedenega člena spremeniti Prilogo I k navedeni uredbi, da se v navedeni prilogi navedene države črtajo.

  (5)         Da se navedenim državam omogoči hitra ponovna vključitev v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1528/2007, takoj ko sprejmejo potrebne ukrepe za ratifikacijo svojih zadevnih sporazumov, še preden začnejo ti veljati, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s ponovno vključitvijo držav, ki so v skladu s to uredbo črtane iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1528/2007. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu istočasno, pravočasno in na ustrezen način –

  SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

  Člen 1

  Uredba (ES) št. 1528/2007 se spremeni:

  (1)         vstavita se naslednja člena:

  „Člen 2aPrenos pooblastila

  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 2b za spremembo Priloge I k tej uredbi s ponovno vključitvijo tistih regij ali držav iz skupine držav AKP, ki so bile v skladu z Uredbo (EU) št. …/…*[5]+, Evropskega parlamenta in Sveta črtane iz navedene priloge in so potem ko so bile črtane iz navedene priloge, sprejele potrebne ukrepe za ratifikacijo njihovih zadevnih sporazumov.

  Člen 2bIzvajanje pooblastila

  1.     Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

  2.     Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ...[6]++. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet temu podaljšanju nasprotuje vsaj tri mesece pred iztekom vsakega obdobja.

  3.     Pooblastilo iz člena 2a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

  4.     Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

  5.     Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2a, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

  ________________

  *       UL L...";

  (2)         Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

  Člen 2

  Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

  Uporablja se od 1. oktobra 2014.

  Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

  V …,

  Za Evropski parlament                                                        Za Svet

  Predsednik                                                                            Predsednik

  PRILOGA

  "PRILOGA I

  Seznam regij ali držav, ki so zaključila pogajanja v smislu člena 2(2):

  ANTIGVA IN BARBUDA

  ZVEZA BAHAMI

  BARBADOS

  BELIZE

  ZVEZA DOMINIKA

  DOMINIKANSKA REPUBLIKA

  GRENADA

  KOOPERATIVNA REPUBLIKA GVAJANA

  JAMAJKA

  REPUBLIKA MADAGASKAR

  REPUBLIKA MAURITIUS

  NEODVISNA DRŽAVA PAPUA NOVA GVINEJA

  FEDERACIJA SAINT KITTS IN NEVIS

  SVETA LUCIJA

  SAINT VINCENT IN GRENADINE

  REPUBLIKA SEJŠELI

  REPUBLIKA SURINAM

  REPUBLIKA TRINIDAD IN TOBAGO

  REPUBLIKA ZIMBABVE"

  • [1]  Besedila sprejeta 13.9.2012, P7_TA(2012)0342.
  • [2] * Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
  • [3]               Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2012 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi (še ni objavljeno v Uradnem listu). Stališče Evropskega parlamenta z dne … .
  • [4]               UL L 348, 31.12.2007, str. 1.
  • [5] +              UL: prosimo, vstavite številko in sklic UL na to uredbo.
  • [6] ++            UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

  POSTOPEK

  Naslov

  Sprememba Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 glede izločitve številnih držav s seznama regij ali držav, ki so dokončale pogajanja

  Referenčni dokumenti

  15519/1/2012 – C7-0006/2013 – 2011/0260(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  13.9.2012                     T7-0342/2012

  Predlog Komisije

  KOM(2011)0598 – C7-0305/2011

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  17.1.2013

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  odbor INTA

  17.1.2013

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  David Martin

  11.10.2011

   

   

   

  Obravnava v odboru

  23.1.2013

   

   

   

  Datum sprejetja

  21.3.2013

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  22

  4

  5

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  William (grof) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová, Marietje Schaake

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

  Datum predložitve

  25.3.2013