JELENTÉS az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végzõ választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelõsség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26.3.2013 - (COM(2012)0335 – C7‑0155/2012 – 2012/0163(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Paweł Zalewski


Eljárás : 2012/0163(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végzõ választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelõsség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0335 – C7‑0155/2012 – 2012/0163(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: elsõ olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0335),

–   tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0155/2012),

–   tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0124/2013),

1.  elfogadja elsõ olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végzõ választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelõsség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról

az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók államokkal szembeni vitáinak rendezését végzõ választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelõsség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet

Indokolás

A rendelet címét formailag hozzá kell igazítani a 2. cikk d) pontjában szereplõ fogalommeghatározáshoz.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Lisszaboni Szerzõdés hatályba lépése óta az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a nemzetközi beruházásvédelmi megállapodások megkötése terén. Az Unió már szerzõdõ fele az Energia Charta Egyezménynek, amely beruházásvédelmi rendelkezéseket tartalmaz.

(1) A Lisszaboni Szerzõdés hatályba lépése óta az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a nemzetközi beruházásvédelmi megállapodások megkötése terén. Az Unió a tagállamokhoz hasonlóan már szerzõdõ fele az Energia Charta Egyezménynek, amely beruházásvédelmi rendelkezéseket tartalmaz.

Indokolás

Az Energia Charta keretében e rendelet nélkül is lehetõség van a beruházó és az állam közötti vitarendezési eljárásokra, amelyek a gyakorlatban a tagállamokra mint a Lisszaboni Szerzõdés részes feleire érvényesek.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A beruházásvédelmi rendelkezéseket tartalmazó megállapodások rendszerint magukban foglalnak egy a beruházók és az államok közötti vitarendezési mechanizmust, amely lehetõvé teszi egy harmadik országbeli beruházó számára, hogy kárigényt támasszon egy állam ellen, amelynek a területén beruházást hajtott végre. A beruházók és az államok közötti vitarendezés pénzügyi kompenzációt elõíró ítéleteket eredményezhet. Továbbá minden ilyen ügyben szükségszerûen jelentõs költségek fognak felmerülni a választottbírósági eljárás lebonyolításával, valamint az ügy védelmével kapcsolatban.

(2) Azokban az esetekben, amikor ez indokolt, az Unió által megkötött jövõbeni beruházásvédelmi megállapodások magukban foglalhatnak egy a beruházók és az államok közötti vitarendezési mechanizmust, amely lehetõvé teszi egy harmadik országbeli beruházó számára, hogy kárigényt támasszon egy állam ellen, amelynek a területén beruházást hajtott végre. A beruházók és az államok közötti vitarendezés pénzügyi kompenzációt elõíró ítéleteket eredményezhet. Továbbá minden ilyen ügyben szükségszerûen jelentõs költségek fognak felmerülni a választottbírósági eljárás lebonyolításával, valamint az ügy védelmével kapcsolatban.

Indokolás

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a jövõbeni uniós beruházási megállapodásokba nem kell szükségszerûen a beruházó és állam közötti vitarendezésre vonatkozó rendelkezéseket felvenni, és hogy e rendelkezések felvételének tudatos és tájékozott politikai döntésen kell alapulnia, amely politikai és gazdasági indokolást igényel. Még ha általános politikai döntésként elõnyben is részesítik a beruházó és állam közötti vitarendezés felvételét, errõl minden egyes nemzetközi beruházási megállapodás tekintetében az adott körülmények figyelembevételével külön kell dönteni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A pénzügyi felelõsség nem kezelhetõ megfelelõen, ha a beruházási megállapodásokban foglalt védelmi elõírások jelentõsen meghaladják a felelõsség Unióban és a tagállamok többségében elismert kereteit. Ennek megfelelõen a jövõbeni uniós megállapodásoknak ugyanolyan, de nem magasabb szintû védelmet kell biztosítaniuk a külföldi beruházók számára, mint amelyet az uniós jog és a tagállami jogok közös általános elvei biztosítanak az Unión belüli beruházók számára.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés annak fontosságát hangsúlyozza, hogy az Unió pénzügyi felelõsségét az uniós jog és a tagállamok közös jogi hagyományának bevett korlátain belül kell tartani.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az e rendelet szerinti pénzügyi felelõsségek legtágabb keretének meghatározása összekapcsolódik az Uniónak a Szerzõdések által meghatározott hatáskörökön belül gyakorolt és a jogszerûség tekintetében a Bíróság által ellenõrzött jogalkotási hatásköreinek védelmével is, amelyeket nem szabad helytelenül korlátozni a Szerzõdések által létrehozott kiegyensúlyozott rendszeren kívül meghatározott potenciális felelõsséggel. A Bíróság ennek megfelelõen egyértelmûen megerõsítette, hogy az Unió jogalkotási aktusokra vonatkozó felelõsségét, különösen a nemzetközi joggal összefüggésben, szûken kell meghatározni, és azt a vétkesség egyértelmû megállapítása nélkül nem lehet alkalmazni.1 Az Unió által megkötendõ jövõbeni beruházási megállapodásoknak tiszteletben kell tartaniuk az Unió jogalkotási hatásköreinek e biztosítékait, és nem állapíthatnak meg szigorúbb felelõsségi szabályokat, amelyek lehetõvé tennék a Bíróság által meghatározott felelõsségi szabályok megkerülését.

 

______________

 

1 AFIAMM és Fedon kontra Tanács és Bizottság ügy (EBHT 2008., I-6513. o.).

Indokolás

Az Európai Unió Bírósága (EUB) a tagállamok közös jogi hagyományaival összhangban megállapította, hogy az Unió a nemzetközi jogra tekintet nélkül fõ szabályként nem vonható felelõsségre az uniós joggal összhangban elfogadott jogalkotási aktusokért, amennyiben azok nem ruháznak magánszemélyekre közvetlenül érvényesíthetõ jogokat. Az uniós beruházási megállapodások, hacsak nem határozzák meg azokat korlátozó módon, így lehetõvé fogják tenni a választott bíróságok számára, hogy olyan esetekben is megállapítsák az Unió jogalkotási aktusok miatti pénzügyi felelõsségét a külföldi beruházókkal szemben, amikor az uniós beruházók az uniós jog alapján nem léphetnének fel igénnyel.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben az Unió az adott elbánás tekintetében nemzetközi jogi felelõsséggel rendelkezik, a nemzetközi jog értelmében az Uniónak kell minden ellene hozott ítélet alapján történõ kifizetést és a jogvita költségeit vállalni. Egy az Unió ellen hozott ítélet azonban lehet egy olyan elbánás következménye, amelyet vagy maga az Unió, vagy egy tagállam alkalmazott. Következésképpen méltánytalan lenne, ha az ítéletbõl következõ és a választottbírósági eljárással összefüggõ költségeket az uniós költségvetésbõl kellene kifizetni, amikor az elbánás egy tagállamtól származik. Ezért az Unió nemzetközi jogi felelõsségének sérelme nélkül, az uniós jog alapján szükség van az Unió és az elbánást nyújtó tagállam közötti pénzügyi felelõsség megosztására, az e rendeletben meghatározott kritériumok alapján.

(4) Amennyiben az Unió mint jogi személyiséggel rendelkezõ jogalany az adott elbánás tekintetében nemzetközi jogi felelõsséggel rendelkezik, a nemzetközi jog értelmében az Uniónak kell minden ellene hozott ítélet alapján történõ kifizetést és a jogvita költségeit vállalni. Egy az Unió ellen hozott ítélet azonban olyan elbánás következménye, amelyet vagy maga az Unió, vagy egy tagállam alkalmazott. Következésképpen méltánytalan lenne, ha az ítéletbõl következõ és a választottbírósági eljárással összefüggõ költségeket az Európai Unió költségvetésébõl kellene kifizetni, amikor az elbánást egy tagállamtól származik. Ezért az Unió nemzetközi jogi felelõsségének sérelme nélkül, az uniós jog alapján szükség van az Unió maga és az elbánást nyújtó tagállam közötti pénzügyi felelõsség megosztására, az e rendeletben meghatározott kritériumok alapján.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A pénzügyi felelõsség azt a jogalanyt terheli, amely a megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel nem összeegyeztethetõnek bizonyult elbánásért felelõs. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi felelõsség az Unióra hárul, amennyiben az érintett elbánás egy uniós intézménytõl, szervtõl vagy ügynökségtõl származik. A pénzügyi felelõsség az érintett tagállamra hárul, amennyiben az érintett elbánás egy tagállamtól származik. Ha azonban a tagállam az uniós jog elõírásai szerint jár el, például egy az Unió által elfogadott irányelvet ültet át, a pénzügyi felelõsséget az Uniónak kell viselnie, amennyiben az érintett elbánást az uniós jog írja elõ. A rendeletnek arra a lehetõségre is ki kell térnie, hogy egy egyedi ügy egyszerre érinthet egy tagállam által alkalmazott és az uniós jog által elõírt elbánást. A rendelet valamennyi, a tagállamok és az Európai Unió által hozott intézkedésre kiterjed.

(6) A pénzügyi felelõsség azt a jogalanyt terheli, amely a megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel nem összeegyeztethetõnek bizonyult elbánásért felelõs. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi felelõsség magára az Unióra hárul, amennyiben az érintett elbánás valamely uniós intézménytõl, szervtõl, ügynökségtõl vagy jogi személytõl származik. A pénzügyi felelõsség az érintett tagállamra hárul, amennyiben az érintett elbánás az adott tagállamtól származik. Ha azonban a tagállam az uniós jog elõírásai szerint jár el, például egy az Unió által elfogadott irányelvet ültet át, a pénzügyi felelõsséget magának az Uniónak kell viselnie, amennyiben az érintett elbánást az uniós jog írja elõ. A rendeletnek arra a lehetõségre is ki kell térnie, hogy egy egyedi ügy egyszerre érinthet egy tagállam által alkalmazott és az uniós jog által elõírt elbánást. A rendelet valamennyi, a tagállamok és az Unió által hozott intézkedésre kiterjed. Ilyen esetben a tagállamoknak és az Uniónak kell a pénzügyi felelõsséget viselniük a valamelyikük által alkalmazott meghatározott elbánásért.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Ha a tagállam az uniós jog elõírásaival nem összeegyeztethetõ módon jár el, például elmulasztja valamely Unió által elfogadott irányelv átültetését vagy túllép valamely, Unió által elfogadott irányelv rendelkezésein annak a nemzeti jogba való átültetésekor, emiatt a tagállamnak kell viselnie a pénzügyi felelõsséget az érintett elbánásért.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Másfelõl, amennyiben a jogvitából eredõ esetleges pénzügyi felelõsség egy tagállamra hárul, elvileg lehetõvé kell tenni a tagállam számára, hogy alperesként megvédhesse az elbánást, amelyben a beruházót részesítette. E rendelet rendelkezései biztosítják ezt a lehetõséget. Ebbõl kifolyólag jelentõs elõny, hogy a jogvita költségei, illetve bármely, az érintett tagállam ellen hozott ítélet nem terheli az uniós költségvetést és az uniós erõforrásokat, még ideiglenesen sem.

(8) Másfelõl, amennyiben a jogvitából eredõ esetleges pénzügyi felelõsség egy tagállamra hárul, elvileg méltányosságból lehetõvé kell tenni a tagállam számára, hogy alperesként megvédhesse az elbánást, amelyben a beruházót részesítette. E rendelet rendelkezései biztosítják ezt a lehetõséget. Ebbõl kifolyólag jelentõs elõny, hogy a jogvita költségei, illetve bármely, az érintett tagállam ellen hozott ítélet nem terheli az uniós költségvetést és a nem pénzügyi uniós erõforrásokat, még ideiglenesen sem.

Indokolás

Az Unió nem pénzügyi erõforrásai alatt például az Unió munkatársai és személyzete értendõk.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Bizonyos körülmények között, az uniós érdekek megfelelõ védelme érdekében kiemelten fontos, hogy az Unió járjon el alperesi minõségben olyan jogvitákban, amelyek egy tagállam által alkalmazott elbánásra irányulnak. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a jogvita az Unió által alkalmazott elbánásra is irányul, ha úgy tûnik, hogy a tagállam által alkalmazott elbánást uniós jog írja elõ; ha valószínû, hogy hasonló követelések kerülhetnek benyújtásra más tagállamok ellen; vagy ha meg nem oldott jogi kérdések vetõdnek fel az ügyben, amelyek eldöntése esetleges jövõbeni, más tagállamok vagy az Unió ellen indított vitákra is hatással lehet. Amennyiben a jogvita részben az Unió által alkalmazott, vagy egy az uniós jog által elõírt elbánásra irányul, az Unió jár el alperesi minõségben, kivéve, ha az általa alkalmazott elbánásra irányuló kárigény jelentõsége az esetleges pénzügyi felelõsség és a felvetõdött jogi kérdések szempontjából csekély a tagállam által alkalmazott elbánásra irányuló kárigényhez képest.

(10) Bizonyos körülmények között, az uniós érdekek megfelelõ védelme érdekében kiemelten fontos, hogy az Unió alperesi minõségben eljárhat olyan jogvitákban, amelyek egy tagállam által alkalmazott elbánásra irányulnak. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a jogvita az Unió által alkalmazott elbánásra is irányul, ha úgy tûnik, hogy a tagállam által alkalmazott elbánást uniós jog írja elõ; ha hasonló követeléseket nyújtottak be más tagállamok ellen; vagy ha olyan jogi kérdések vetõdnek fel az ügyben, amelyek eldöntése a jelenlegi vagy az esetleges jövõbeni, más tagállamok vagy az Unió ellen indított vitákra is hatással lehet. Amennyiben a jogvita részben az Unió által alkalmazott, vagy egy az uniós jog által elõírt elbánásra irányul, az Unió jár el alperesi minõségben, kivéve, ha az általa alkalmazott elbánásra irányuló kárigény jelentõsége az esetleges pénzügyi felelõsség és a felvetõdött jogi kérdések szempontjából csekély a tagállam által alkalmazott elbánásra irányuló kárigényhez képest.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Helyénvaló, hogy e rendeletben meghatározott keretek között a Bizottság döntsön arról, hogy az Unió vagy a tagállam járjon el alperesi minõségben.

(12) Annak érdekében, hogy mûködõképes rendszer jöjjön létre, az e rendeletben meghatározott keretek között a Bizottságnak kell döntenie arról, hogy az Unió vagy a tagállam járjon el alperesi minõségben, és az e rendelet végrehajtásáról szóló éves jelentésének részeként minden ilyen döntésrõl tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Amennyiben egy tagállam jár el alperesi minõségben, szintén tájékoztatnia kell a Bizottságot az ügy fejleményeirõl, és a Bizottság szükség szerint kötelezheti a tagállamot arra, hogy az uniós érdekeket érintõ kérdésekben alperesként egy bizonyos álláspontot képviseljen.

(14) Amennyiben egy tagállam jár el alperesi minõségben, szintén tájékoztatnia kell a Bizottságot az ügy fejleményeirõl, és a Bizottság szükség szerint kötelezheti a tagállamot arra, hogy az elsõdleges fontosságú uniós érdekeket érintõ kérdésekben alperesként egy bizonyos álláspontot képviseljen.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Egy tagállam bármikor vállalhatja a pénzügyi felelõsséget arra az esetre, ha kártérítés fizetése kötelezõ. Ebben az esetben a tagállam és a Bizottság megegyezhet a költségek idõszakos megtérítésérõl, valamint a kártérítés kifizetésérõl. Ez a megegyezés azonban nem jelenti azt, hogy a tagállam egyben elfogadja a vitatott kereset megalapozottságát. A Bizottságnak lehetõséget kell biztosítani olyan határozat elfogadására, amely a tagállamot a költségek fedezésére kötelezi. Amennyiben a választott bíróság költségeket ítél meg az Unió javára, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a költségekre kifizetett elõleget az érintett tagállamnak haladéktalanul visszatérítse.

(15) Egy tagállam a választottbírósági eljárás eredményének sérelme nélkül bármikor vállalhatja a pénzügyi felelõsséget arra az esetre, ha kártérítés fizetése kötelezõ. Ebben az esetben a tagállam és a Bizottság megegyezhet a költségek idõszakos megtérítésérõl, valamint a kártérítés kifizetésérõl. Ez a megegyezés azonban jogilag semmilyen módon nem jelenti azt, hogy a tagállam egyben elfogadja a vitatott kereset megalapozottságát. A Bizottság ilyen esetben elfogadhat olyan határozatot, amely a tagállamot a költségek fedezésére kötelezi. Amennyiben a választott bíróság költségeket ítél meg az Unió javára, a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a költségekre kifizetett elõleget az érintett tagállamnak haladéktalanul visszatérítse.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Bizonyos esetekben tanácsos egyezségre jutni a költséges és szükségtelen választottbírósági eljárás elkerülése érdekében. Az egyezségekre vonatkozó eljárást meg kell határozni. Az eljárásnak lehetõvé kell tennie a Bizottság számára, hogy a vizsgálóbizottsági eljárással összhangban egyezséget érjen el az ügyben, ha ez az uniós érdekeket szolgálja. Amennyiben az ügy egy tagállam által alkalmazott eljárást érint, a Bizottság és az érintett tagállam között szoros együttmûködésre és konzultációkra van szükség. A tagállamnak meg kell adni a lehetõséget, hogy bármikor szabadon döntsön az ügy rendezése mellett, amennyiben vállalja a teljes körû pénzügyi felelõsséget, és amennyiben az egyezség az uniós joggal, valamint az uniós érdekekkel összhangban áll.

(16) Bizonyos esetekben tanácsos egyezségre jutni a költséges és szükségtelen választottbírósági eljárás elkerülése érdekében. Az egyezségekre vonatkozó eredményes és gyors eljárást meg kell határozni. Az eljárásnak lehetõvé kell tennie a Bizottság számára, hogy a vizsgálóbizottsági eljárással összhangban egyezséget érjen el az ügyben, ha ez az uniós érdekeket szolgálja. Amennyiben az ügy egy tagállam által alkalmazott eljárást érint, a Bizottság és az érintett tagállam között szoros együttmûködésre és konzultációkra van szükség, többek között az egyezségi eljárás lépéseivel és a pénzbeli kártérítés összegével kapcsolatban. A tagállamnak meg kell adni a lehetõséget, hogy bármikor szabadon döntsön az ügy rendezése mellett, amennyiben vállalja a teljes körû pénzügyi felelõsséget, és amennyiben az egyezség az uniós joggal, valamint az Unió egészének érdekeivel összhangban áll.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A Bizottságnak az érintett tagállammal szoros konzultációt kell folytatnia annak érdekében, hogy megegyezésre jussanak a pénzügyi felelõsség megosztását illetõen. Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a tagállamot terheli a felelõsség, és a tagállam ezt vitatja, a Bizottságnak kell az ítéletben meghatározott összeget kifizetnie, azonban határozatot címez a tagállamnak, amelyben felkéri, hogy az érintett összegeket az alkalmazandó kamattal együtt fizesse be az Európai Unió költségvetésébe. A fizetendõ kamat összegét [az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (módosított változat) 71. cikkének (4) bekezdése] értelmében kell meghatározni. Amennyiben a tagállam úgy véli, hogy a határozat nem teljesíti az e rendeletben foglalt feltételeket, a Szerzõdés 263. cikke alkalmazandó.

(18) A Bizottságnak az érintett tagállammal szoros konzultációt kell folytatnia annak érdekében, hogy megegyezésre jussanak a pénzügyi felelõsség megosztását illetõen. Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a tagállamot terheli a felelõsség, és a tagállam ezt vitatja, a Bizottságnak kell az ítéletben meghatározott összeget kifizetnie, azonban határozatot címez a tagállamnak, amelyben felkéri, hogy az érintett összegeket az alkalmazandó kamattal együtt fizesse be az uniós költségvetésbe. A fizetendõ kamat összegét az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet1 78. cikkének (4) bekezdése értelmében kell meghatározni. Amennyiben a tagállam úgy véli, hogy a határozat nem teljesíti az e rendeletben foglalt feltételeket, az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 263. cikke alkalmazandó.

 

–––––––––––––––––

 

1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az uniós költségvetésnek fedezetet kell biztosítania a Szerzõdés 218. cikke alapján megkötött, a beruházók és az államok közötti vitarendezést biztosító megállapodásokból származó kiadásokra. Amennyiben e rendelet értelmében a pénzügyi felelõsség a tagállamokat terheli, az Uniónak lehetõséget kell biztosítani arra, hogy vagy összegyûjtse az érintett tagállam hozzájárulásait még a vonatkozó kiadások teljesítése elõtt, vagy pedig elõbb teljesítse a vonatkozó kiadásokat, majd ezeket az érintett tagállammal visszatéríttesse. Lehetõséget kell biztosítani mindkét költségvetés-kezelési mechanizmus alkalmazására, attól függõen, melyik a megvalósítható, különösen az ütemezés szempontjából. Mindkét mechanizmus esetében a tagállamok által fizetett hozzájárulásokat vagy visszatérítéseket belsõ címzett bevételként kell kezelni. Az ebbõl a belsõ címzett bevételbõl származó elõirányzatok nem csak a vonatkozó kiadásokat fedezhetik, hanem az uniós költségvetés olyan más tételeinek feltöltésére is szolgálhatnak, amelyek a második mechanizmus végrehajtásához szükséges eredeti elõirányzatokat biztosították.

(19) Az uniós költségvetésnek fedezetet kell biztosítania a Szerzõdés 218. cikke alapján megkötött, a beruházók államokkal szembeni vitáinak rendezését biztosító megállapodásokból származó kiadásokra. Amennyiben e rendelet értelmében a pénzügyi felelõsség a tagállamokat terheli, az Uniónak lehetõséget kell biztosítani arra, hogy vagy összegyûjtse az érintett tagállam hozzájárulásait még a vonatkozó kiadások teljesítése elõtt, vagy pedig elõbb teljesítse a vonatkozó kiadásokat, majd ezeket az érintett tagállammal visszatéríttesse. Lehetõséget kell biztosítani mindkét költségvetés-kezelési mechanizmus alkalmazására, attól függõen, melyik a megvalósítható, különösen az ütemezés szempontjából. Mindkét mechanizmus esetében a tagállamok által fizetett hozzájárulásokat vagy visszatérítéseket belsõ címzett bevételként kell kezelni. Az ebbõl a belsõ címzett bevételbõl származó elõirányzatok nem csak a vonatkozó kiadásokat fedezhetik, hanem az uniós költségvetés olyan más tételeinek feltöltésére is szolgálhatnak, amelyek a második mechanizmus végrehajtásához szükséges eredeti elõirányzatokat biztosították.

Indokolás

A preambulumbekezdés hozzáigazítása a 2. cikk d) pontjában szereplõ fogalommeghatározáshoz.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „a választottbírósági eljárás költségei”: a választott bíróság illetékei és költségei, a képviselettel kapcsolatos költségek és a felperes azon kiadásai, amelyeket a választott bíróság megítélt;

b) „a választottbírósági eljárás költségei”: a választott bíróság vagy a válaztottbírósági eljárást lefolytató intézmény illetékei és költségei, a képviselettel kapcsolatos költségek és a felperes azon kiadásai, amelyeket a választott bíróság megítélt;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) „jogvita”: a felperesnek az Unióval szembeni, megállapodáson alapuló igénye, amelyet a választott bíróság bírál el;

c) „jogvita”: a felperesnek az Unióval vagy valamely tagállammal szembeni, megállapodáson alapuló igénye, amelyet a választott bíróság bírál el;

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja) „az Uniós elsõdleges fontosságú érdeke”: a következõ helyzetek közül az egyik vagy mindkettõ:

 

i. súlyos veszély fenyegeti a beruházó és állam közötti jogvita tárgyát képezõ megállapodás beruházási rendelkezéseinek következetes vagy egységes alkalmazását vagy végrehajtását, amelynek az Unió részes fele,

 

ii. valamely tagállami intézkedés ütközhet az Unió jövõbeni beruházási politikájának alakításával,

 

iii. a jogvita egy adott évben vagy a többéves pénzügyi keret részeként jelentõs pénzügyi hatással lehet az Európai Unió költségvetésére.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben e rendelet úgy rendelkezik, a Bizottság a tagállam pénzügyi felelõsségének megállapításáról szóló határozatot fogad el, az (1) bekezdésben foglalt kritériumoknak megfelelõen.

(2) Amennyiben e rendelet úgy rendelkezik, a Bizottság a tagállam pénzügyi felelõsségének megállapításáról szóló határozatot fogad el, az (1) bekezdésben foglalt kritériumoknak megfelelõen. E határozatról tájékoztatják az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amint a Bizottság értesítést kap egy felperes választottbírósági eljárás megindítása iránti szándékáról egy megállapodás rendelkezéseivel összhangban, a Bizottság értesíti az érintett tagállamot.

Amint a Bizottság értesítést kap egy felperes választottbírósági eljárás megindítása iránti szándékáról, vagy amint a Bizottság konzultációra irányuló kérelemrõl vagy valamely tagállam elleni keresetrõl kap tájékoztatást, a Bizottság értesíti az érintett tagállamot, és tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az adott felperes bármely korábbi, konzultáció iránti kérelmérõl, valamint az értesítésrõl, amelyben a felperes kinyilvánítja szándékát az Unióval vagy valamely tagállammal szembeni választottbírósági eljárás megindítása iránt , az értesítés kézhezvételét követõ 15 munkanapon belül, közölve többek között a felperes nevét, az állítólagosan megsértett megállapodás rendelkezéseit, az érintett gazdasági ágazatot, a megállapodást állítólagosan sértõ elbánást és a követelt kártérítés összegét.

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) valószínû, hogy ugyanazon megállapodás keretében hasonló kereseteket fognak benyújtani más tagállamok által alkalmazott eljárások ellen, és a Bizottság tudja a leghatékonyabb és legkövetkezetesebb védelmet biztosítani; vagy,

c) ugyanazon megállapodás keretében hasonló kereseteket, vagy keresetekkel kapcsolatos konzultációra irányuló kérelmet nyújtottak be más tagállamok által alkalmazott elbánás ellen, és a Bizottság tudja a leghatékonyabb és legkövetkezetesebb védelmet biztosítani; vagy,

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a jogvita meg nem oldott jogi kérdéseket vet fel, amelyek az Unió vagy más tagállamok által alkalmazott elbánásokkal kapcsolatban ugyanazon megállapodás vagy más uniós megállapodások keretében folytatott jogviták során ismét felvetõdhetnek.

d) a jogvita érzékeny jogi kérdéseket vet fel, amelyek megoldása hatással lehet a szóban forgó megállapodás vagy más megállapodások jövõbeni értelmezésére.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Amennyiben az Unió vállalja, hogy a Bizottság (2) bekezdés alapján meghozott határozatának vagy az (1) bekezdésben meghatározott alapértelmezett szabálynak megfelelõen alperesi minõségben eljár, az alperesi jogállásra vonatkozó döntés kötelezõ érvényû a felperesre és a választottbíróságra nézve.

Indokolás

A jogbiztonság érdekében egyértelmûvé kell tenni, hogy a felperesnek és a választottbíróságnak alá kell vetnie magát az alperesi jogállás eldöntésére vonatkozó szabályoknak, és hogy az uniós megállapodások alapján felmerülõ bármilyen jogok ezen egyoldalú döntés hatálya alá tartoznak. A választottbíróságok nem vitathatják és nem módosíthatják e rendelet rendelkezéseit.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot és az Európai Parlamentet valamennyi olyan jogvitáról, amelyre e cikk alkalmazandó, az alkalmazás módját is beleértve.

(4) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot valamennyi olyan jogvitáról, amelyre e cikk alkalmazandó, az alkalmazás módját is beleértve.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) tájékoztatja a Bizottságot az eljárás valamennyi jelentõs szakaszáról, rendszeresen konzultációt folytat a Bizottsággal, annak kérésére bármikor; valamint

b) haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az eljárás valamennyi jelentõs szakaszáról, rendszeresen konzultációt folytat a Bizottsággal, annak kérésére bármikor; valamint

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság bármikor arra kérheti az érintett tagállamot, hogy egy bizonyos álláspontot képviseljen a jogvita által felvetett jogi kérdések, vagy bármely más, az uniós érdeket érintõ kérdés tekintetében.

(2) Amennyiben az Unió elsõdleges érdeke úgy kívánja, a Bizottság az érintett tagállammal folytatott konzultációt követõen bármikor kérheti, hogy az adott tagállam egy bizonyos álláspontot képviseljen a jogvita által felvetett jogi kérdések, vagy bármely más olyan jogi kérdés tekintetében, amelyek megoldása hatással lehet a szóban forgó megállapodás vagy más megállapodások jövõbeni értelmezésére.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ha az érintett tagállam megítélése szerint a Bizottság kérése indokolatlanul rontja a tagállam eredményes védekezését, az elfogadható megoldás megtalálása érdekében konzultációt kezdeményez. Amennyiben nem sikerül elfogadható megoldást találni, a Bizottság határozatot hozhat, amelyben elõírja az érintett tagállamnak, hogy meghatározott jogi álláspontot képviseljen.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben egy megállapodás, vagy az abban hivatkozott szabályok a választottbírósági ítéletben foglalt jogkérdésben érvénytelenítési, fellebbezési vagy felülvizsgálati lehetõségrõl rendelkeznek, a Bizottság, ha a megállapodás értelmezésének következetessége és helyessége szempontjából indokoltnak véli, felkérheti a tagállamot arra, hogy érvénytelenítés, fellebbezés vagy felülvizsgálat iránt kérelmet nyújtson be. Ilyen esetekben a Bizottság képviselõi a delegáció tagjai és lehetõséget kapnak arra, hogy az említett jogkérdés tekintetében ismertessék az Unió álláspontját.

(3) Amennyiben egy megállapodás, vagy az abban hivatkozott szabályok a választottbírósági ítéletben foglalt jogkérdésben érvénytelenítési, fellebbezési vagy felülvizsgálati lehetõségrõl rendelkeznek, a Bizottság, ha a megállapodás értelmezésének következetessége és helyessége szempontjából indokoltnak véli, az érintett tagállammal folytatott konzultációt követõen felkérheti az adott tagállamot arra, hogy érvénytelenítés, fellebbezés vagy felülvizsgálat iránt kérelmet nyújtson be. Ilyen esetekben a Bizottság képviselõi a delegáció tagjai és lehetõséget kapnak arra, hogy az említett jogkérdés tekintetében ismertessék az Unió álláspontját.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Ha az érintett tagállam megtagadja az érvénytelenítés, fellebbezés vagy felülvizsgálat iránt kérelem benyújtását, errõl 30 napon belül tájékoztatja a Bizottságot. Ilyen esetben a Bizottság határozatot hozhat, amelyben kötelezi az érintett tagállamot az érvénytelenítés, fellebbezés vagy felülvizsgálat iránt kérelem benyújtására.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a Bizottság eljuttatja a tagállamhoz az eljárással kapcsolatos összes dokumentumot a lehetõ leghatékonyabb védelem biztosítása érdekében; valamint

c) a Bizottság a lehetõ legeredményesebb védelem biztosítása érdekében eljuttatja a tagállamhoz az eljárással kapcsolatos összes dokumentumot, és tájékoztatja a tagállamot az összes lényeges eljárási lépésrõl, és amikor az érintett tagállam erre kéri, konzultációt folytat vele, a lehetõ leghatékonyabb védelem biztosítása érdekében; valamint

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság az elsõ bekezdésben említett választottbírósági eljárások fejleményeirõl rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben az Unió jár el alperesi minõségben egy jogvitában, amely egy teljesen vagy részben egy tagállam által alkalmazott elbánásra irányul, és a Bizottság úgy véli, hogy a vita egyezség útján történõ rendezése az uniós érdekeket szolgálja, elõször konzultál az érintett tagállammal. A Bizottsággal folytatott konzultációkat a tagállam is kezdeményezheti .

(1) Amennyiben az Unió jár el alperesi minõségben egy jogvitában, amely egy teljesen vagy részben egy tagállam által alkalmazott elbánásra irányul, és a Bizottság úgy véli, hogy a vita egyezség útján történõ rendezése az uniós érdekeket szolgálja, elõször konzultál az érintett tagállammal. A Bizottsággal folytatott konzultációkat a tagállam is kezdeményezheti . A tagállam és a Bizottság biztosítja a jogi helyzet és lehetséges következményeinek kölcsönös megértését, és az ügy egyezség útján történõ rendezése érdekében minden nézeteltérést elkerülnek.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Abban az esetben, ha a tagállam nem járul hozzá az egyezséghez, a Bizottság egyezség útján rendezheti a vitát, amennyiben ezt az Unió elsõdleges fontosságú érdekeit szolgálja.

(3) Abban az esetben, ha a tagállam nem járul hozzá az egyezséghez, a Bizottság egyezség útján rendezheti a vitát, amennyiben ezt az Unió elsõdleges fontosságú érdekeit szolgálja. A Bizottság ellátja az Európai Parlamentet és a Tanácsot minden lényeges információval a Bizottságnak a vita egyezség útján történõ rendezésére irányuló határozatával, különösen annak indokolásával kapcsolatban.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Amennyiben valamely tagállam jár el alperesi minõségben egy olyan jogvitában, amely kizárólag a hatóságai által alkalmazott elbánást érinti, és úgy dönt, hogy egyezség útján rendezi a jogvitát, benyújtja a Bizottságnak az egyezségi megállapodás tervezetét, és tájékoztatja a Bizottságot a tárgyalásokról és az egyezség végrehajtásáról.

Indokolás

Sok beruházási jogvitát már azt megelõzõen egyezség útján rendeznek, hogy az ténylegesen választott bíróság elé kerülne. Az egységes uniós beruházáspolitika kidolgozásának elõrehaladása érdekében a Bizottságot értesíteni kell minden egyezség útján történõ vitarendezésrõl, amelyre uniós megállapodások alapján felmerült viták tekintetében kerül sor.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk szerint az Unió jár el alperesi minõségben, és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az adott ítélet, illetve egyezség alapján történõ kifizetés egy részét vagy egészét – a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt kritériumok alapján – az érintett tagállamnak kell teljesítenie, a (2)–(5). bekezdésben elõírt eljárást kell alkalmazni.

(1) Amennyiben a 8. cikk szerint az Unió jár el alperesi minõségben, és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az adott ítélet, illetve egyezség alapján történõ kifizetés egy részét vagy egészét – a 3. cikk (1) bekezdésében foglalt kritériumok alapján – az érintett tagállamnak kell teljesítenie, az e cikk (2)–(5) bekezdésében elõírt eljárást kell alkalmazni. Az említett eljárást kell alkalmazni akkor is, ha az Unió – a 8. cikknek megfelelõen alperesi minõségben eljárva – nyertesként kerül ki a választottbírósági eljárásból, azonban neki kell viselni a választottbírósági eljárás minden költségét.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A jogerõs ítélet, illetve az egyezség alapján történõ kifizetésre irányuló kérelem kézhezvételétõl számított három hónapon belül a Bizottság határozatot fogad el, amelynek címzettje az érintett tagállam és amely megállapítja a tagállam által fizetendõ összeget.

(3) A jogerõs ítélet, illetve az egyezség alapján történõ kifizetésre irányuló kérelem kézhezvételétõl számított három hónapon belül a Bizottság határozatot fogad el, amelynek címzettje az érintett tagállam és amely megállapítja a tagállam által fizetendõ összeget. A Bizottság e határozatáról és annak pénzügyi indokolásáról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az érintett tagállam legkésõbb a Bizottság határozatának meghozatalától számított három hónapon belül befizeti az uniós költségvetésbe az ítélet vagy egyezség alapján kirótt összeget, kivéve, ha e tagállam egy hónapon belül kifogást emel a Bizottság által megállapított összeg ellen. Az érintett tagállam köteles megfizetni az Unió költségvetésébe általa befizetendõ egyéb összegekre kirótt kamatokkal megegyezõ kamatokat.

(4) Az érintett tagállam legkésõbb a Bizottság határozatának meghozatalától számított három hónapon belül befizeti az uniós költségvetésbe az ítélet vagy egyezség alapján kirótt összeget, kivéve, ha e tagállam egy hónapon belül kifogást emel a Bizottság által megállapított összeg ellen. Az érintett tagállam köteles megfizetni az uniós költségvetésbe általa befizetendõ egyéb összegekre kirótt kamatokkal megegyezõ kamatokat.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tagállamot a 3. cikkben foglalt feltételek szerinti kifizetésre fogják kötelezni, határozatot fogadhat el, amelyben a választottbírósági eljárásból származó költségek fedezésére az érintett tagállamot az uniós költségvetéshez történõ pénzügyi hozzájárulásra kötelezheti.

(1) Amennyiben a 8. cikknek megfelelõen az Unió jár el alperesi minõségben, és nem sikerült a 11. cikknek megfelelõen megegyezésre jutni, a Bizottság határozatot fogadhat el, amelyben a választottbírósági eljárás elõrelátható vagy felmerült költségeinek fedezésére az érintett tagállamot az uniós költségvetéshez történõ elõzetes pénzügyi hozzájárulásra kötelezheti. E pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó határozatnak arányosnak kell lennie, figyelembe véve a 3. cikkben megállapított feltételeket.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamnak az uniós költségvetésbe eszközölt visszatérítése, illetve befizetése egy ítélet vagy egy egyezség alapján kiszabott összeg vagy bármely más költség kifizetése céljából [az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletrõl szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 18. cikke értelmében] belsõ címzett bevételnek minõsül, amely felhasználható a Szerzõdés 218. cikke alapján megkötött, beruházó és államok közötti vitarendezést biztosító megállapodásokból származó költségek fedezésére, illetve az ítélet vagy egyezség alapján történõ kifizetésekre vagy más költségekre vonatkozó, elõzetesen biztosított elõirányzatok kiegyenlítésére.

A tagállamnak az uniós költségvetésbe eszközölt visszatérítése, illetve befizetése egy ítélet vagy egy egyezség alapján kiszabott összeg vagy bármely más költség – többek között az e rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében említett költségek – kifizetése céljából a 966/2012/EU, Euratom rendelet 21. cikkének (4) bekezdése értelmében belsõ címzett bevételnek minõsül, amely felhasználható a Szerzõdés 218. cikke alapján megkötött, a beruházók államokkal szembeni vitáinak rendezését biztosító megállapodásokból származó költségek fedezésére, illetve az ítélet vagy egyezség alapján történõ kifizetésekre vagy más költségekre vonatkozó, elõzetesen biztosított elõirányzatok kiegyenlítésére.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságot a [197/2010/COD] rendelettel létrehozott beruházási megállapodásokkal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minõsül.

(1) A Bizottságot a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló, 2012. december 12-i 1219/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott beruházási megállapodásokkal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minõsül.

 

–––––––––––––––––

 

1 HL L 351., 2012.12.20., 40.o.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság rendszeres idõközönként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. Az elsõ jelentést legkésõbb e rendelet hatályba lépésétõl számított három éven belül kell benyújtani. A további jelentéseket azt követõen háromévente kell benyújtani.

(1) A Bizottság rendszeres idõközönként részletes jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. E jelentés tartalmazza az összes lényeges információt, ideértve az Unióval vagy a tagállamokkal szemben benyújtott követelések felsorolását, a kapcsolódó eljárásokat, az ítéleteket és az adott költségvetésre gyakorolt pénzügyi hatásokat. Az elsõ jelentést legkésõbb e rendelet hatályba lépésétõl számított öt éven belül kell benyújtani. A további jelentéseket azt követõen háromévente kell benyújtani, kivéve akkor, ha az Európai Parlamentbõl és a Tanácsból álló költségvetési hatóság másképp határoz.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság évente benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felperesek konzultáció iránti kérelmeirõl, a keresetekrõl és a választottbírósági ítéletekrõl készült listát.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség meghatározására vonatkozó keret létrehozása

Hivatkozások

COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.6.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

3.7.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

3.7.2012

BUDG

3.7.2012

ECON

3.7.2012

JURI

3.7.2012

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

10.7.2012

BUDG

12.7.2012

ECON

11.9.2012

JURI

18.9.2012

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Paweł Zalewski

11.10.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.11.2012

23.1.2013

21.2.2013

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

Benyújtás dátuma

26.3.2013