POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija

26.3.2013 - (COM(2012)0335 – C7‑0155/2012 – 2012/0163(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Paweł Zalewski


Postopek : 2012/0163(COD)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija

(COM(2012)0335 – C7‑0155/2012 – 2012/0163(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0335),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0155/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0124/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija

(predlog spremembe ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

Za formalno uskladitev naslova uredbe z opredelitvijo iz člena 2(d).

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Unija pridobila izključno pristojnost za sklepanje mednarodnih sporazumov o zaščiti naložb. Unija je že pogodbenica Pogodbe o energetski listini, ki zagotavlja zaščito naložb.

(1) Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Unija pridobila izključno pristojnost za sklepanje mednarodnih sporazumov o zaščiti naložb. Unija je tako kot države članice že pogodbenica Pogodbe o energetski listini, ki zagotavlja zaščito naložb.

Obrazložitev

Postopki za reševanje sporov med vlagatelji in državo so možni tudi brez te uredbe v okviru Pogodbe o energetski listini in v praksi merijo na države članice kot pogodbenice.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Sporazumi o zaščiti naložb običajno vključujejo mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ki vlagatelju iz tretje države omogoča, da vložijo tožbo zoper državo, v kateri je opravil naložbo. Spori med vlagatelji in državo se lahko razrešijo z zneski, naloženimi z arbitražnimi odločbami. Poleg tega pri vsakem takem primeru nastanejo precejšnji stroški za arbitražo in stroški, ki se nanašajo na obrambo zadeve.

(2) Prihodnji sporazumi o zaščiti naložb, ki jih sklene Unija, lahko vključujejo, kadar je to upravičeno, mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ki vlagatelju iz tretje države omogoča, da vloži tožbo zoper državo, v kateri je opravil naložbo. Spori med vlagatelji in državo se lahko razrešijo z zneski, naloženimi z arbitražnimi odločbami. Poleg tega pri vsakem takem primeru nastanejo precejšnji stroški za arbitražo in stroški, ki se nanašajo na obrambo zadeve.

Obrazložitev

Poudariti je treba, da ni nujno vključiti določbe o reševanju sporov med vlagatelji in državo v prihodnje sporazume EU o naložbah in da bi moralo biti njihovo vključevanje zavestna in premišljena politična odločitev, ki zahteva politično in ekonomsko upravičenost. Tudi če to podpira splošna politična izbira, bi bilo treba o vprašanju, ali naj se reševanje sporov med vlagatelji in državo vključi ali ne, odločati za vsak mednarodni sporazum o naložbah glede na posebne okoliščine.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Ustrezno upravljanje finančne odgovornosti ni mogoče, če standardi zaščite, ki jo zagotavljajo sporazumi o naložbah, v veliki meri presežejo omejitve odgovornosti, ki jih priznavajo Unija in večina držav članic. Skladno s tem bi morali prihodnji sporazumi Unije tujim vlagateljem zagotavljati enako visoko, a ne višje stopnje zaščite, kot jo zakonodaja Unije in splošna načela, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, zagotavljajo vlagateljem iz Unije.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava poudarja, da je treba finančno odgovornost Unije ohraniti znotraj uveljavljenih meja pravne ureditve Unije in skupne pravne tradicije držav članic.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Določanje zgornjih meja finančne odgovornosti na podlagi te uredbe je povezano tudi z varstvom zakonodajnih pooblastil Unije, ki se izvršujejo v okviru pristojnosti, opredeljenih v Pogodbah, in njihovo zakonitost nadzoruje Sodišče Evropske Unije, ki ga ne more neutemeljeno omejevati morebitna odgovornost, opredeljena zunaj uravnoteženega sistema, ki ga določajo Pogodbe. V skladu s tem je Sodišče Evropske unije jasno potrdilo, da mora biti odgovornost Unije za zakonodajne akte zlasti v kombinaciji z mednarodnim pravom omejena in je ni mogoče prevzemati brez jasno ugotovljene krivde1. Prihodnji sporazumi o naložbah, ki jih bo sklenila Unija, bi morali spoštovati ta varovala za zakonodajna pooblastila Unije in ne bi smeli določati strožjih standardov odgovornosti, kar bi dopuščalo izogibanje standardom, ki jih je določilo Sodišče Evropske unije.

 

______________

 

1FIAMM in Fedon proti Svetu in Komisiji [2008] ECR I-6513

Obrazložitev

V skladu s skupno pravno tradicijo držav članic je Sodišče Evropske unije menilo, da Unija praviloma ne more biti odgovorna za zakonodajne akte, sprejete v skladu s pravom EU, ne glede na mednarodno pravo, če posameznikom ne zagotavlja neposredno izvršljivih pravic. Če pogodbe EU o naložbah ne bodo zasnovane restriktivno, bodo arbitražna sodišča torej lahko odločala, da je Unija odgovorna do tujih vlagateljev za zakonodajne akte, kadar vlagatelji EU sicer ne bi imeli možnosti zahtevka na podlagi prava EU.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Kadar ima Unija mednarodno odgovornost za obravnavo, ki jo zagotavlja, se pričakuje, da v skladu z mednarodnim pravom ob zanjo neugodni odločbi plača morebitne zneske in krije stroške vseh sporov. Vendar je lahko neugodna odločba za plačilo zneska, naloženega Uniji, rezultat obravnave, ki jo zagotavlja Unija, ali obravnave, ki jo zagotavlja država članica. Zato bi bilo nepravično, če bi bili v primeru obravnave, ki jo zagotovi država članica, zneski iz arbitražne odločbe in stroški arbitraže plačani iz proračuna Unije. Zato je nujno, da se v okviru zakonodaje Unije in brez poseganja v mednarodno odgovornost Unije finančna odgovornost razporedi med Unijo in državo članico, odgovorno za zagotovitev obravnave, na podlagi meril iz te uredbe.

(4) Kadar ima Unija kot subjekt s pravno osebnostjo mednarodno odgovornost za obravnavo, ki jo zagotavlja, se pričakuje, da v skladu z mednarodnim pravom ob zanjo neugodni odločbi plača morebitne zneske in krije stroške vseh sporov. Vendar je lahko neugodna odločba za plačilo zneska, naloženega Uniji, rezultat obravnave, ki jo zagotavlja Unija, ali obravnave, ki jo zagotavlja država članica. Zato bi bilo nepravično, če bi bili v primeru obravnave, ki jo zagotovi država članica, zneski iz arbitražne odločbe in stroški arbitraže plačani iz proračuna Evropske unije. Zato je nujno, da se v okviru zakonodaje Unije in brez poseganja v mednarodno odgovornost Unije finančna odgovornost razporedi med samo Unijo in državo članico, odgovorno za zagotovljeno obravnavo, na podlagi meril iz te uredbe.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Finančna odgovornost se dodeli organu, ki je pristojen za obravnavo, za katero se je ugotovilo, da ni v skladu z zadevnimi določbami sporazuma. To pomeni, da mora Unija prevzeti finančno odgovornost, kadar zadevno obravnavo zagotavlja institucija, organ ali agencija Unije. Zadevna država članica mora prevzeti finančno odgovornost, kadar obravnavo zagotavlja država članica. Vendar, kadar država članica deluje v skladu z zakonodajo Unije, na primer pri prenosu direktive v nacionalno zakonodajo, Unija prevzame finančno odgovornost, če se taka obravnava zahteva na podlagi zakonodaje Unije. Uredba mora predvideti tudi možnost, da se posamezna zadeva lahko nanaša tako obravnavo, ki jo zagotavlja država članica, kot na obravnavo, ki se zahteva na podlagi zakonodaje Unije. Zajemala bo vse ukrepe, ki jih sprejmejo države članice in Evropska unija.

(6) Finančna odgovornost se dodeli organu, ki je pristojen za obravnavo, za katero se je ugotovilo, da ni v skladu z zadevnimi določbami sporazuma. To pomeni, da mora Unija sama prevzeti finančno odgovornost, kadar zadevno obravnavo zagotavlja institucija, organ, agencija ali drugi pravni subjekt Unije. Zadevna država članica mora prevzeti finančno odgovornost, kadar obravnavo zagotavlja ta država članica. Vendar, kadar država članica deluje v skladu z zakonodajo Unije, na primer pri prenosu direktive v nacionalno zakonodajo, Unija sama prevzame finančno odgovornost, če se taka obravnava zahteva na podlagi zakonodaje Unije. Uredba mora predvideti tudi možnost, da se posamezna zadeva lahko nanaša tako obravnavo, ki jo zagotavlja država članica, kot na obravnavo, ki se zahteva na podlagi zakonodaje Unije. Zajemala bo vse ukrepe, ki jih sprejmejo države članice in Unija. Države članice in Unija bi morale v tem primeru prevzeti finančno odgovornost za določeno obravnavo, ki jo zagotavlja katera koli od njih.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Kadar ukrepi države članice niso v skladu s tem, kar zahteva pravo Unije, na primer, kadar država članica ne prenese direktive, ki jo sprejme Unija, ali prekorači pogoje direktive, ki jo je sprejela Unija, ko jo vnašajo v nacionalno zakonodajo, bi država članica morala prevzeti finančno odgovornost za zadevno obravnavo.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Kadar država članica nosi potencialno finančno odgovornost, ki izhaja iz spora, je načeloma primerno taki državi članici dovoliti, da deluje kot tožena stranka in tako zaščiti obravnavo, ki jo je zagotovila vlagatelju. To zagotavljajo ureditve iz te uredbe. Znatna prednost tega je, da se proračun Unije in viri Unije niti začasno ne bremenijo s stroški sodnega postopka ali kakršnimi koli zneski, naloženimi z arbitražno odločbo proti zadevni državi članici.

(8) Kadar država članica nosi potencialno finančno odgovornost, ki izhaja iz spora, je načeloma pravično in primerno taki državi članici dovoliti, da deluje kot tožena stranka in tako zaščiti obravnavo, ki jo je zagotovila vlagatelju. To zagotavljajo ureditve iz te uredbe. Znatna prednost tega je, da se proračun Unije in nefinančni viri Unije niti začasno ne bremenijo s stroški sodnega postopka ali kakršnimi koli zneski, naloženimi z arbitražno odločbo proti zadevni državi članici.

Obrazložitev

Nefinančni viri Unije se nanašajo na primer na osebje ali zaposlene Unije.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) V nekaterih okoliščinah je nujno, da Unija deluje kot tožena stranka v sporih z obravnavo, ki jo zagotavlja država članica, da se ustrezno zaščitijo interesi Unije. To velja zlasti kadar spor vključuje tudi obravnavo, ki jo zagotavlja Unija, kadar se zdi, da se obravnava, ki jo zagotovi država članica, zahteva z zakonodajo Unije, ali kadar je verjetno, da se bodo podobni zahtevki pojavili v sporih z drugimi državami članicami, ali kadar zadeva vključuje nerešena pravna vprašanja, razrešitev katerih bi lahko vplivala na morebitne prihodnje zadeve proti drugim državam članicam ali Uniji. Kadar spor delno zadeva obravnavo, ki jo zagotavlja Unija ali ki se zahteva na podlagi zakonodaje Unije, bi morala Unija delovati kot tožena stranka, razen če te tožbe v zvezi s takšno obravnavo niso zelo pomembne, ob upoštevanju morebitne finančne odgovornosti in sproženih pravnih vprašanj v zvezi z zahtevki glede obravnave, ki jo zagotovi država članica.

(10) V nekaterih okoliščinah je nujno, da lahko Unija deluje kot tožena stranka v sporih z obravnavo, ki jo zagotavlja država članica, da se ustrezno zaščitijo interesi Unije. To velja zlasti, kadar spor vključuje tudi obravnavo, ki jo zagotavlja Unija, kadar se zdi, da se obravnava, ki jo zagotovi država članica, zahteva z zakonodajo Unije, ali kadar so bili podobni zahtevki vloženi v sporih z drugimi državami članicami ali kadar zadeva vključuje pravna vprašanja, razrešitev katerih bi lahko vplivala na trenutne ali morebitne prihodnje zadeve proti drugim državam članicam ali Uniji. Kadar spor delno zadeva obravnavo, ki jo zagotavlja Unija ali ki se zahteva na podlagi zakonodaje Unije, bi morala Unija delovati kot tožena stranka, razen če te tožbe v zvezi s takšno obravnavo niso zelo pomembne, ob upoštevanju morebitne finančne odgovornosti in sproženih pravnih vprašanj v zvezi z zahtevki glede obravnave, ki jo zagotovi država članica.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Primerno je, da se Komisija v okviru iz te uredbe odloči, ali bi kot tožena stranka morala delovati Unija ali država članica.

(12) Da bi vzpostavili delujoč sistem, bi se Komisija morala v okviru iz te uredbe odločiti, ali bi kot tožena stranka morala delovati Unija ali država članica, ter obvestiti Evropski parlament in Svet o vsaki takšni odločitvi v okviru svojega letnega poročanja o izvajanju te uredbe.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Kadar država članica deluje kot tožena stranka, je primerno, da Komisijo obvešča o poteku zadeve in da lahko Komisija, kadar je to ustrezno, od države članice, ki deluje kot tožena stranka, zahteva, da zavzame posebno stališče v zadevah, ki so v interesu Unije.

(14) Kadar država članica deluje kot tožena stranka, je primerno, da Komisijo obvešča o poteku zadeve in da lahko Komisija, kadar je to ustrezno, od države članice, ki deluje kot tožena stranka, zahteva, da zavzame posebno stališče v zadevah, ki vplivajo na prevladujoče interese Unije.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Država članica lahko kadar koli sprejme finančno odgovornost v primeru, da je treba izplačati nadomestilo. V takem primeru lahko država članica in Komisija skleneta dogovore za periodična plačila stroškov in za plačilo kakršnih koli nadomestil. Vendar to ne pomeni tudi, da država članica potrjuje, da je zahtevek v sporu utemeljen. Komisija bi morala biti zmožna sprejeti sklep, ki od države članice zahteva, da vnaprej plača te stroške. V primeru, da Sodišče dodeli plačilo stroškov Uniji, mora Komisija zagotoviti, da se vsako predhodno plačilo stroškov takoj povrne zadevni državi članici.

(15) Brez poseganja v izid arbitražnih postopkov lahko država članica kadar koli sprejme finančno odgovornost v primeru, da je treba izplačati nadomestilo. V takem primeru lahko država članica in Komisija skleneta dogovore za periodična plačila stroškov in za plačilo kakršnih koli nadomestil. Vendar to ne pomeni tudi, da država članica na kakršen koli pravni način potrjuje, da je zahtevek v sporu utemeljen. Komisija lahko v takšnem primeru sprejme sklep, ki od države članice zahteva, da vnaprej plača te stroške. V primeru, da Sodišče dodeli plačilo stroškov Uniji, mora Komisija zagotoviti, da se vsako predhodno plačilo stroškov takoj povrne zadevni državi članici.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) V nekaterih primerih bi bilo lahko primerno doseči poravnavo v izogib dragim in nepotrebnim arbitražam. Treba je določiti postopek za tako poravnavo. Tak postopek bi moral Komisiji, ki ravna v skladu s postopkom pregleda, omogočiti rešitev zadeve, kadar je to v interesu Unije. Kadar se zadeva nanaša na obravnavo, ki jo zagotavlja država članica, je primerno, da se med Komisijo in zadevno državo članico vzpostavi tesno sodelovanje in opravijo posvetovanja. Državi članici bi bilo treba še naprej pustiti možnost poravnave v vsaki fazi postopka, vendar pod pogojem, da sprejme polno finančno odgovornost in da je taka poravnava v skladu z zakonodajo Unije in ni v nasprotju z interesi Unije.

(16) V nekaterih primerih bi bilo lahko primerno doseči poravnavo v izogib dragim in nepotrebnim arbitražam. Treba je določiti učinkovit in hiter postopek za tako poravnavo. Tak postopek bi moral Komisiji, ki ravna v skladu s postopkom pregleda, omogočiti rešitev zadeve, kadar je to v interesu Unije. Kadar se zadeva nanaša na obravnavo, ki jo zagotavlja država članica, je primerno, da se med Komisijo in zadevno državo članico vzpostavi tesno sodelovanje in opravijo posvetovanja, tudi o postopkih v postopku poravnave in višini denarnega nadomestila. Državi članici bi bilo treba še naprej pustiti možnost poravnave v vsaki fazi postopka, vendar pod pogojem, da sprejme polno finančno odgovornost in da je taka poravnava v skladu z zakonodajo Unije in ni v nasprotju z interesi Unije kot celote.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Komisija bi se morala podrobno posvetovati z zadevno državo članico, da se doseže dogovor o razporeditvi finančne odgovornosti. Kadar Komisija ugotovi, da je država članica odgovorna, država članica pa se s to trditvijo ne strinja, bi morala Komisija plačati naložene zneske in hkrati od države članice zahtevati, da zadevne zneske skupaj z ustreznimi obrestmi plača v proračun Evropske unije. Obresti, ki se plačajo, so določene v skladu s [členom 71(4) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, kakor je bila spremenjena.] Člen 263 Pogodbe je na voljo, kadar država članica meni, da odločitev ne izpolnjuje meril iz te uredbe.

(18) Komisija bi se morala podrobno posvetovati z zadevno državo članico, da se doseže dogovor o razporeditvi finančne odgovornosti. Kadar Komisija ugotovi, da je država članica odgovorna, država članica pa se s to trditvijo ne strinja, bi morala Komisija plačati naložene zneske in hkrati od države članice zahtevati, da zadevne zneske skupaj z ustreznimi obrestmi plača v proračun Unije. Obresti, ki se plačajo, so določene v skladu s členom 78(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije1. Člen 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije je na voljo, kadar država članica meni, da odločitev ne izpolnjuje meril iz te uredbe.

 

–––––––––––––––––

 

1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Proračun Unije bi moral zagotoviti kritje za odhodke, ki izhajajo iz sporazumov, sprejetih v skladu s členom 218 Pogodbe, ki zagotavljajo reševanje sporov med vlagatelji in državo. Kadar finančno odgovornost v skladu s to uredbo nosijo države članice, mora biti Unija sposobna zbrati prispevke zadevne države članice pred izvedbo zadevnih odhodkov ali najprej izvesti zadevne odhodke in šele nato prejeti povračilo od zadevne države članice. Možna bi morala biti uporaba obeh mehanizmov proračunske obravnave glede na izvedljivost, zlasti časovno gledano. Za oba mehanizma velja, da bi morali biti prispevki ali povračila, ki jih plačajo države članice, obravnavani kot notranji namenski prejemki proračuna Unije. Proračunska sredstva, ki izhajajo iz notranjih namenskih prejemkov bi morala zajemati ne samo zadevnih odhodkov, ampak bi morala biti omogočena tudi njihova dodelitev drugim delom proračuna Unije, s katerimi so bila zagotovljena začetna sredstva za izvajanje zadevnih odhodkov v okviru drugega mehanizma.

(predlog spremembe ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

Za uskladitev uvodne izjave z opredelitvijo iz člena 2(d).

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „stroški, ki izhajajo iz arbitraže“ pomeni pristojbine in stroške arbitražnega sodišča ter stroške zastopanja in odhodkov, ki jih je arbitražno sodišče naložilo tožeči stranki;

(b) „stroški, ki izhajajo iz arbitraže“ pomeni pristojbine in stroške arbitražnega sodišča oziroma arbitražne ustanove ter stroške zastopanja in odhodke, ki jih je arbitražno sodišče naložilo tožeči stranki;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „spor“ pomeni zahtevek, ki ga tožeča stranka vloži proti Uniji v skladu s sporazumom in o katerem bo odločalo arbitražno sodišče;

(c) „spor“ pomeni zahtevek, ki ga tožeča stranka vloži proti Uniji ali državi članici v skladu s sporazumom in o katerem bo odločalo arbitražno sodišče;

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja) „prevladujoči interesi Unije“ pomeni enega od naslednjih primerov:

 

(i) obstaja resna grožnja za dosledno in enotno uporabo ali izvajanje določb o naložbah iz sporazuma zaradi spora med vlagateljem in državo, v katerem je ena od strank Unija,

 

(ii) ukrep države članice je lahko v navzkrižju z razvojem prihodnje naložbene politike Unije,

 

(iii) spor lahko predstavlja večji finančni učinek na proračun Unije v danem letu ali v sklopu večletnega finančnega okvira.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kot je določeno v tej uredbi, Komisija sprejme sklep, ki določa finančno odgovornost zadevne države članice v skladu z merili iz odstavka 1.

2. Kot je določeno v tej uredbi, Komisija sprejme sklep, ki določa finančno odgovornost zadevne države članice v skladu z merili iz odstavka 1. Evropski parlament in Svet sta obveščena o tem sklepu.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Takoj ko Komisija prejme obvestilo, s katero tožeča stranka izrazi svojo namero o začetku arbitražnih postopkov v skladu z določbami iz sporazuma, o tem obvesti zadevno državo članico.

Takoj ko Komisija prejme obvestilo, s katerim tožeča stranka izrazi svojo namero o začetku arbitražnih postopkov, ali obvestilo o zahtevi za posvetovanje ali zahtevek za državo članico, obvesti zadevno državo članico ter Evropski parlament in Svet o morebitnih prejšnjih zahtevah tožeče stranke za posvetovanje in o obvestilu, v katerem tožeča stranka izrazi namero, da bo v 15 delovnih dneh od prejema obvestila začela arbitražni postopek zoper Unijo ali državo članico, vključno z imenom tožeče stranke, določbah sporazuma, ki naj bi bile kršene, zadevnem gospodarskem sektorju, obravnavi, ki naj bi kršila sporazum, in znesku zahtevane odškodnine.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) verjetno je, da bodo vloženi podobni zahtevki za isti sporazum zoper obravnavo, ki jo zagotovijo druge države članice, Komisija pa je v najboljšem položaju, da zagotovi učinkovito in dosledno obrambo ali

(c) vloženi so bili zahtevki za posvetovanja v zvezi s podobnimi zahtevki za isti sporazum zoper obravnavo, ki jo zagotovijo druge države članice, Komisija pa je v najboljšem položaju, da zagotovi učinkovito in dosledno obrambo ali

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spor sproži nerešena pravna vprašanja, ki se lahko ponovno pojavijo v drugih sporih v okviru istih ali drugih sporazumov Unije, ki se nanašajo na obravnavo, ki jo zagotavlja Unija ali druge države članice.

(d) spor sproži občutljiva pravna vprašanja, katerih reševanje lahko vpliva na prihodnjo razlago zadevnega sporazuma ali drugih sporazumov.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Kadar Unija prevzame vlogo tožene stranke na podlagi sklepa Komisije v skladu z odstavkom 2 ali standardnega pravila iz odstavka 1, je takšna odločitev o statusu tožene stranke zavezujoča za tožečo stranko in arbitražno sodišče.

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba pojasniti, da za tožečo stranko ali arbitražno sodišče veljajo pravila o določanju statusa tožene stranke in da za vse pravice, ki izhajajo iz katerega koli sporazuma Unije, velja ta enostranska odločitev. Določbe te uredbe ne bi smele omogočati, da bi arbitražna sodišča o njih razpravljala ali jih spreminjala.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija obvesti druge države članice in Evropski parlament o vsakem sporu, v katerem se uporablja ta člen in način, na katerega je bil uporabljen.

4. Komisija obvesti Evropski parlament in Svet o vsakem sporu, v katerem se uporablja ta člen, in načinu, na katerega je bil uporabljen.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Komisijo obvesti o vseh pomembnih fazah postopka in začne redna posvetovanja, v vsakem primeru pa to stori takrat, ko Komisija to zahteva, ter

(b) Komisijo nemudoma obvesti o vseh pomembnih fazah postopka in začne redna posvetovanja, v vsakem primeru pa to stori takrat, ko Komisija to zahteva, ter

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko kadar koli od zadevne države članice zahteva, da sprejme določeno stališče glede katerega koli pravnega vprašanja, ki izhaja iz spora, ali katerega koli drugega elementa v interesu Unije.

2. Kadar to zahtevajo prevladujoči interesi Unije, lahko Komisija kadar koli po posvetovanjih z zadevno državo članico od te države članice zahteva, da sprejme določeno stališče glede katerega koli pravnega vprašanja, ki izhaja iz spora, ali katerega koli drugega pravnega vprašanja, katerega reševanje lahko vpliva na prihodnjo razlago zadevnega sporazuma ali drugih sporazumov.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če zadevna država članica meni, da zahtevek Komisije neprimerno ogroža njeno učinkovito obrambo, začne posvetovanja, da bi našla sprejemljivo rešitev. Če sprejemljive rešitve ni mogoče najti, lahko Komisija sprejme odločitev, ki od zadevne države članice zahteva, da sprejme določeno pravno stališče.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če sporazum ali v njem navedena pravila zagotavljajo možnost za razveljavitev, pritožbo ali revizijo katerega koli pravnega vprašanja, vključenega v odločbo arbitražnega sodišča glede plačil, Komisija lahko, kadar meni, da to dopušča skladnost ali pravilnost razlage sporazuma, od države članice zahteva, da predloži vlogo za razveljavitev, pritožbo ali revizijo. V tem primeru so predstavniki Komisije člani delegacije in lahko izrazijo stališča Unije glede zadevnega pravnega vprašanja.

3. Če sporazum ali v njem navedena pravila zagotavljajo možnost za razveljavitev, pritožbo ali revizijo katerega koli pravnega vprašanja, vključenega v odločbo arbitražnega sodišča glede plačil, Komisija lahko, kadar meni, da to dopušča skladnost ali pravilnost razlage sporazuma, po posvetovanju z zadevno državo članico od nje zahteva, da predloži vlogo za razveljavitev, pritožbo ali revizijo. V tem primeru so predstavniki Komisije člani delegacije in lahko izrazijo stališča Unije glede zadevnega pravnega vprašanja.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Če zadevna država članica noče vložiti vloge za razveljavitev, pritožbo ali revizijo, o tem v 30 dneh obvesti Komisijo. Komisija lahko v tem primeru sprejme sklep, ki od zadevne države članice zahteva, da vloži vlogo za razveljavitev, pritožbo ali revizijo.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 10 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) Komisija državi članici zagotovi vso dokumentacijo v zvezi s postopkom, da se zagotovi kar najučinkovitejša obramba, ter

(c) Komisija državi članici zagotovi vso dokumentacijo v zvezi s postopkom, jo obvešča o vseh pomembnih fazah postopka ter začne posvetovanja z njo, kadar zadevna članica to zahteva, da se zagotovi kar najučinkovitejša obramba, ter

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o razvoju arbitražnih postopkov iz prvega odstavka.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar je Unija tožena stranka v sporu v zvezi z obravnavo, ki jo delno ali v celoti zagotovi država članica, in kadar Komisija meni, da bi bila poravnava v okviru reševanja sporov v interesu Unije, se najprej posvetuje z zadevno državo članico. Država članica prav tako lahko začne taka posvetovanja s Komisijo.

1. Kadar je Unija tožena stranka v sporu v zvezi z obravnavo, ki jo delno ali v celoti zagotovi država članica, in kadar Komisija meni, da bi bila poravnava v okviru reševanja sporov v interesu Unije, se najprej posvetuje z zadevno državo članico. Država članica prav tako lahko začne taka posvetovanja s Komisijo. Država članica in Komisija zagotovita vzajemno razumevanje pravnega položaja in morebitnih posledic ter se za razrešitev primera izogibata vsakršnemu nesoglasju.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če država članica ne privoli v poravnavo spora, lahko spor poravna Komisija, kadar to zahtevajo prevladujoči interesi Unije.

3. Če država članica ne privoli v poravnavo spora, lahko spor poravna Komisija, kadar to zahtevajo prevladujoči interesi Unije. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje vse ustrezne informacije o odločitvi, da se spor reši s poravnavo, predvsem obrazložitev.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Kadar je država članica tožena stranka v sporu, ki se nanaša izključno na obravnavo, ki so jo zagotovili njeni organi, in se odloči za poravnavo spora, obvesti Komisijo o osnutku poravnave ter o pogajanjih in izvedbi poravnave.

Obrazložitev

Številni spori v zvezi z naložbami se poravnajo, preden se dejansko začne arbitraža. Da bi lahko dosegli napredek pri oblikovanju usklajene naložbene politike EU, bi Komisija morala biti obveščena o vseh poravnavah v zvezi s spori, ki se pojavljajo na podlagi sporazumov EU.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar Unija deluje kot tožena stranka v skladu s členom 8 in kadar Komisija meni, da mora zadevna država članica na podlagi meril iz člena 3(1) delno ali v celoti plačati znesek, naložen z odločbo ali poravnavo, se uporabi postopek iz odstavkov od 2 do 5.

1. Kadar Unija deluje kot tožena stranka v skladu s členom 8 in kadar Komisija meni, da mora zadevna država članica na podlagi meril iz člena 3(1) delno ali v celoti plačati znesek, naložen z odločbo ali poravnavo, se uporabi postopek iz odstavkov od 2 do 5 tega člena. Ta postopek se uporabi tudi, kadar je Unija, ki deluje kot tožena stranka v skladu s členom 8, uspešna pri arbitraži, vendar mora pokriti stroške, ki izhajajo iz nje.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V treh mesecih od prejema zahtevka za plačilo zneska, naloženega s končno odločbo ali poravnavo, Komisija sprejme sklep, naslovljen na zadevno državo članico, o določitvi zneska, ki ga mora plačati navedena država članica.

3. V treh mesecih od prejema zahtevka za plačilo zneska, naloženega s končno odločbo ali poravnavo, Komisija sprejme sklep, naslovljen na zadevno državo članico, o določitvi zneska, ki ga mora plačati navedena država članica. Komisija o tem sklepu in finančni razsodbi obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Razen če država članica ugovarja zoper odločitev Komisije v enem mesecu, mora zadevna država članica v proračun Unije plačati znesek, naložen z odločbo ali poravnavo, najpozneje v treh mesecih po sklepu Komisije. Zadevna država članica je odgovorna za kakršne koli zapadle obresti po stopnji, ki velja za druga denarna sredstva, dolgovana v proračun Unije.

4. Razen če država članica ugovarja zoper odločitev Komisije v enem mesecu, mora zadevna država članica v proračun Unije plačati znesek, enakovreden znesku, naloženemu z odločbo ali poravnavo, najpozneje v treh mesecih po sklepu Komisije. Zadevna država članica je odgovorna za kakršne koli zapadle obresti po stopnji, ki velja za druga denarna sredstva, dolgovana v proračun Unije.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme sklep, s katerim od zadevne države članice zahteva, da zagotovi plačila finančnih prispevkov v proračun Unije, da se pokrijejo stroški, ki izhajajo iz arbitraže, če meni, da bo država članica dolžna plačati kakršne koli zneske iz arbitražne odločbe v skladu z merili iz člena 3.

1. Kadar Unija deluje kot tožena stranka v skladu s členom 8 in če ni bil sklenjen dogovor v skladu s členom 11, lahko Komisija sprejme sklep, s katerim od zadevne države članice zahteva, da zagotovi predplačila finančnih prispevkov v proračun Unije, da se pokrijejo predvidljivi ali nastali stroški, ki izhajajo iz arbitraže. Tak sklep o finančnih prispevkih je sorazmeren in v skladu z merili iz člena 3.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Povračilo ali vplačilo države članice v proračun Unije, da se poravnajo zneski, naloženi z odločbo ali poravnavo, se štejejo kot notranji namenski prejemki v smislu [člena 18 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti]. Lahko se uporabljajo za kritje odhodkov, ki izhajajo iz sporazumov, sprejetih v skladu s členom 218 Pogodbe, ki zagotavljajo reševanje sporov med vlagatelji in državo ali dodelitev drugim delom proračuna, ki so na začetku zagotavljali kritje zneskov, naloženih z odločbo ali poravnavo, ali kakršnega koli drugega stroška.

Povračilo ali vplačilo države članice v proračun Unije, da se poravnajo zneski, naloženi z odločbo ali poravnavo, vključno s tistimi iz člena 18(1) te uredbe, se štejejo kot notranji namenski prejemki v smislu člena 21(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Lahko se uporabljajo za kritje odhodkov, ki izhajajo iz sporazumov, sprejetih v skladu s členom 218 Pogodbe, ki zagotavljajo reševanje sporov med vlagatelji in državo, ali dodelitev drugim delom proračuna, ki so na začetku zagotavljali kritje zneskov, naloženih z odločbo ali poravnavo, ali kakršnega koli drugega stroška.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga [odbor za sporazume o naložbah, ustanovljen z Uredbo [2010/197 COD]. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št.182/2011.

1. Komisiji pomaga odbor za sporazume o naložbah, ustanovljen z Uredbo št. 1219/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami1. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št.182/2011.

 

–––––––––––––––––

 

1 UL L 351 20.12.2012, str. 40.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija v rednih časovnih presledkih Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe. Prvo poročilo predloži najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe. Nadaljnja poročila nato predloži vsaka tri leta.

1. Komisija v rednih časovnih presledkih Evropskemu parlamentu in Svetu predloži podrobno poročilo o izvajanju te uredbe. To poročilo mora vsebovati vse pomembne informacije, vključno s seznamom tožb, vloženih proti Uniji ali državam članicam, povezanimi postopki, sodbami in finančnim učinkom za zadevne proračune. Prvo poročilo predloži najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe. Nadaljnja poročila nato predloži vsaka tri leta, razen če proračunski organ, ki ga sestavljata Evropski parlament in Svet, odloči drugače.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija vsako leto predloži Evropskemu parlamentu in Svetu seznam zahtevkov za posvetovanja od tožečih strank, tožb in arbitražnih odločitev.

POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija

Referenčni dokumenti

COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)

Datum predložitve EP

21.6.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

3.7.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

3.7.2012

BUDG

3.7.2012

ECON

3.7.2012

JURI

3.7.2012

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

10.7.2012

BUDG

12.7.2012

ECON

11.9.2012

JURI

18.9.2012

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paweł Zalewski

11.10.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

26.11.2012

23.1.2013

21.2.2013

 

Datum sprejetja

21.3.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (grof) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski, Dan Dumitru Zamfirescu

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Josefa Andrés Barea, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Katarína Neveďalová

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petri Sarvamaa, Patrice Tirolien

Datum predložitve

26.3.2013