ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

29.4.2013 - (COM(2012)0350 – C7‑0178/2012 – 2012/0168(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Sven Giegold


Διαδικασία : 2012/0168(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0125/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0125/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

(COM(2012)0350 – C7‑0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0350),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7–0178/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0125/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ[1]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[2],

Ύστερα από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[3],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά και η πείρα των φορέων της αγοράς και των εποπτικών αρχών που έχει αποκομιστεί ως τώρα, ειδικότερα με σκοπό την εξάλειψη των αποκλίσεων μεταξύ των εθνικών διατάξεων όσον αφορά τα καθήκοντα και την ευθύνη των θεματοφυλάκων, την πολιτική αποδοχών και τις κυρώσεις.

(2)       Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες των κακοσχεδιασμένων δομών αποδοχών στη χρηστή διαχείριση των κινδύνων και στον έλεγχο της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς των ατόμων, θα πρέπει να θεσπιστεί ρητή υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) να καταρτίζουν και να διατηρούν, για τις κατηγορίες του προσωπικού τους των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται, πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που είναι συμβατές με τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου. Στις εν λόγω κατηγορίες προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι και όλο το λοιπό προσωπικό σε επίπεδο εταιρείας ή τμήματος με αποφασιστικές αρμοδιότητες, οι διαχειριστές κεφαλαίων και τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις για επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά, τα πρόσωπα που μπορούν να επηρεάζουν τους υπαλλήλους αυτούς ή το λοιπό προσωπικό, όπως σύμβουλοι επενδύσεων και αναλυτές, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και οποιοσδήποτε υπάλληλος του οποίου οι συνολικές αμοιβές τον τοποθετούν στην ίδια κατηγορία αποδοχών με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα στελέχη που έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται και σε εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ που δεν ορίζουν εταιρεία διαχείρισης.

(3)       Οι αρχές που διέπουν τις πολιτικές αποδοχών θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις εν λόγω πολιτικές με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το μέγεθός τους και το μέγεθος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται, την εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μεριμνούν για την ταυτόχρονη εφαρμογή όλων των εν λόγω αρχών.

(4)       Οι αρχές όσον αφορά τις ορθές πολιτικές αποδοχών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές που καθορίζονται στη σύσταση 2009/384/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2009, σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και να συμπληρώνονται από τις αρχές αυτές και από το έργο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) και τις δεσμεύσεις της G20 για μετριασμό του κινδύνου στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(4α)    Εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές θα πρέπει να χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, επειδή δεν είναι συμβατές με μια χρηστή διαχείριση κινδύνου ή με την αρχή της σύνδεσης των αποδοχών με τις επιδόσεις και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να αποτελούν τμήμα των μελλοντικών σχέδιων αποζημίωσης.

(4β)     Οι αποδοχές που καταβάλλονται από το κεφάλαιο στις εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει, όπως και οι αποδοχές που καταβάλλονται από τις εταιρείες διαχείρισης στο προσωπικό τους, να είναι συμβατές με μια χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου καθώς και με τα συμφέροντα των επενδυτών.

(4γ)     Εκτός από τις κατ’ αναλογία αποδοχές, μπορούν να χρεώνονται στο κεφάλαιο από την εταιρεία διαχείρισης τα έξοδα και οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διατήρηση και την προστασία των επενδύσεων, όπως αυτά που αφορούν τις νομικές διαδικασίες, την προστασία ή την εφαρμογή των δικαιωμάτων του μεριδιούχου, ή την ανάκτηση ή αποζημίωση σε περίπτωση απωλεσθέντων στοιχείων ενεργητικού. Η Επιτροπή καλείται να αξιολογεί ποια είναι τα κοινά έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με προϊόντα στα κράτη μέλη, τα οποία αφορούν επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές. Η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει διαβούλευση με τον σχετικό κλάδο και να διεξαγάγει εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία θα ακολουθηθεί από νομοθετική διαδικασία σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης.

(5)       Προκειμένου να προωθηθεί εποπτική σύγκλιση στην εκτίμηση των πολιτικών και των πρακτικών σχετικά με τις αποδοχές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις χρηστές πολιτικές αποδοχών στον τομέα της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να συμβάλει στην εκπόνηση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει ιδίως να παρέχουν περαιτέρω οδηγίες για τη μερική ακύρωση των αρχών που διέπουν τις αποδοχές και μπορούν να συμβιβαστούν με το προφίλ κινδύνου, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και τη στρατηγική της εταιρείας διαχείρισης και του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται από την ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ευθυγραμμίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις αντίστοιχες πολιτικές για τα κεφάλαια που ρυθμίζονται σύμφωνα με την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (οδηγία ΔΟΕΕ). Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ελέγχει την κατάλληλη εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών από τις εθνικές αρχές. Οι παραλήψεις πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως με τη λήψη εποπτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζονται σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

(6)       Οι διατάξεις που αφορούν τις αποδοχές δεν θα πρέπει να θίγουν την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από τις Συνθήκες, τις γενικές αρχές του εθνικού δικαίου περί συμβάσεων και εργατικού δικαίου, την εφαρμοστέα νομοθεσία για τα δικαιώματα και τη συμμετοχή των μετόχων και τις γενικές αρμοδιότητες των διοικητικών και εποπτικών οργάνων του οικείου ιδρύματος, καθώς και το δικαίωμα, οσάκις συντρέχει τέτοια περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν και να επιβάλλουν τις συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τα εθνικά δίκαια και παραδόσεις.

(7)       Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος βαθμός εναρμόνισης των σχετικών ρυθμιστικών απαιτήσεων στα διάφορα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετοι κανόνες που θα καθορίζουν τις εργασίες και τα καθήκοντα των θεματοφυλάκων, θα καθορίζουν τις νομικές οντότητες που θα μπορούν να ορίζονται ως θεματοφύλακες και θα αποσαφηνίζουν την ευθύνη των θεματοφυλάκων σε περιπτώσεις απώλειας στοιχείων ενεργητικού ΟΣΕΚΑ που τελούν υπό θεματοφυλακή ή σε περίπτωση κακής εκτέλεσης των καθηκόντων επίβλεψης που αναλαμβάνουν οι θεματοφύλακες. Η εν λόγω κακή εκτέλεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια στοιχείων ενεργητικού, αλλά και απώλεια της αξίας τους εάν, για παράδειγμα, ένας θεματοφύλακας ανέχεται την πραγματοποίηση επενδύσεων που δεν συνάδουν με τους κανόνες του αμοιβαίου κεφαλαίου, εκθέτοντας τον επενδυτή σε απρόσμενους ή αναμενόμενους κινδύνους. Οι πρόσθετοι αυτοί κανόνες θα πρέπει επίσης να αποσαφηνίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η ανάθεση των λειτουργιών θεματοφύλακα.

(8)       Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι κάθε ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να ορίζει έναν μόνο θεματοφύλακα, ο οποίος έχει τη γενική επίβλεψη των στοιχείων ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Η πρόβλεψη για ύπαρξη ενός μόνο θεματοφύλακα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας έχει εικόνα για όλα τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και ότι τόσο οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων όσο και οι επενδυτές έχουν ένα ενιαίο σημείο αναφοράς, εάν προκύψουν προβλήματα όσον αφορά τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού ή την επιτέλεση των λειτουργιών επίβλεψης. Η φύλαξη στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνει τη διατήρηση στοιχείων ενεργητικού υπό θεματοφυλακή ή, σε περίπτωση στοιχείων ενεργητικού που η φύση τους δεν επιτρέπει να τεθούν υπό θεματοφυλακή, την επαλήθευση της κυριότητάς τους, καθώς και την τήρηση αρχείων για τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.

(9)       Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να ενεργεί με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία, και προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ ή των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ.

(10)     Προκειμένου να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων των θεματοφυλάκων σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής των ΟΣΕΚΑ, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένας ενιαίος κατάλογος καθηκόντων επίβλεψης που να ισχύουν τόσο για τους ΟΣΕΚΑ που έχουν εταιρική μορφή (εταιρείες επενδύσεων) όσο και για τους ΟΣΕΚΑ που έχουν συμβατική μορφή.

(11)     Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και, ιδίως, να εξασφαλίζει ότι τα χρήματα των επενδυτών και τα μετρητά που ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται με ορθό τρόπο σε λογαριασμούς που ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση των ρευστών διαθεσίμων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά και ενιαία επίπεδα προστασίας για τους επενδυτές. Όταν μεριμνά για την καταχώριση των χρημάτων των επενδυτών σε λογαριασμούς μετρητών, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας.

(12)     Για να αποτρέπεται η δόλια μεταφορά μετρητών, θα πρέπει να απαιτείται να μην είναι δυνατό το άνοιγμα λογαριασμού μετρητών που σχετίζεται με τις συναλλαγές των κεφαλαίων χωρίς να το γνωρίζει ο θεματοφύλακας.

(13)     Κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή για λογαριασμό ενός ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι διακριτό από τα ίδια στοιχεία ενεργητικού του θεματοφύλακα, όπως και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναγνωριστεί ως ανήκον στον εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Η απαίτηση αυτή αναμένεται να προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του θεματοφύλακα.

(14)     Πέραν του υφιστάμενου καθήκοντος φύλαξης των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε έναν ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή και εκείνων που δεν μπορούν. Για τα δεύτερα, αντί του καθήκοντος φύλαξης ισχύει απαίτηση τήρησης σχετικών αρχείων και επαλήθευσης της κυριότητάς τους. Η κατηγορία των στοιχείων ενεργητικού που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή θα πρέπει να οριοθετείται με σαφήνεια, δεδομένου ότι η υποχρέωση επιστροφής των στοιχείων ενεργητικού που έχουν απολεσθεί θα πρέπει να ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού.

(14α)  Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν τεθεί σε θεματοφυλακή από τον θεματοφύλακα δεν θα πρέπει επαναχρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα ή οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό του λογαριασμό.

(15)    Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την ανάθεση των καθηκόντων φύλαξης από τον θεματοφύλακα σε τρίτον. Η ανάθεση και η περαιτέρω ανάθεση θα πρέπει να δικαιολογούνται αντικειμενικά και να υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα του τρίτου στον οποίο ανατίθεται η λειτουργία αυτή, καθώς και όσον αφορά τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια που θα πρέπει να επιδεικνύει ο θεματοφύλακας κατά την επιλογή, τον ορισμό και τον έλεγχο του εν λόγω τρίτου. Με γνώμονα την εξασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών της αγοράς και εξίσου υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών, οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με εκείνες που ισχύουν στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να διασφαλίζουν ότι οι τρίτοι διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι προβαίνουν σε διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ.

(16)    Η ανάθεση της θεματοφυλακής στοιχείων ενεργητικού στον διαχειριστή συστήματος διακανονισμού αξιογράφων, όπως προβλέπεται στην οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, ή η ανάθεση της παροχής παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής.

(17)    Ο τρίτος στον οποίο ανατίθεται η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να μπορεί να διατηρεί συλλογικό λογαριασμό ως κοινό, εσωτερικά διαχωρισμένο λογαριασμό για πολλαπλούς ΟΣΕΚΑ.

(18)    Όταν η θεματοφυλακή ανατίθεται σε τρίτον, είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι ο τρίτος υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την τήρηση αποτελεσματικών κανόνων προληπτικής εποπτείας. Επίσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα βρίσκονται στην κατοχή του τρίτου στον οποίο ανατέθηκε η θεματοφυλακή, θα πρέπει να διενεργούνται περιοδικοί εξωτερικοί έλεγχοι.

(19)    Για να εξασφαλίζεται σταθερά υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τη δεοντολογία και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων φύλαξης. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει ειδικότερα να εξασφαλίζουν σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων και των λειτουργιών μεταξύ του θεματοφύλακα, του ΟΣΕΚΑ και της εταιρείας διαχείρισης.

(20)    Για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές και να κατοχυρώνεται κατάλληλο επίπεδο κανόνων προληπτικής εποπτείας και συνεχούς ελέγχου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί πλήρης κατάλογος οντοτήτων που είναι επιλέξιμες να ασκούν καθήκοντα θεματοφύλακα, ούτως ώστε να επιτρέπεται μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων να ασκούν καθήκοντα θεματοφύλακα για τους ΟΣΕΚΑ. Για να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλες οντότητες, που μπορεί να ήταν έως τώρα επιλέξιμες να ασκούν καθήκοντα θεματοφύλακα για τους ΟΣΕΚΑ, να μετασχηματιστούν σε επιλέξιμες οντότητες, θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τις εν λόγω οντότητες.

(21)    Είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί και να αποσαφηνιστεί η ευθύνη του θεματοφύλακα ενός ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή. Εάν απολεσθεί χρηματοπιστωτικό μέσο που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να είναι υπόχρεος να επιστρέψει χρηματοπιστωτικό μέσο του ιδίου είδους, ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΣΕΚΑ. Δεν θα πρέπει να προβλέπεται περαιτέρω απαλλαγή από ευθύνη σε περίπτωση απώλειας στοιχείων ενεργητικού, εκτός εάν ο θεματοφύλακας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε «εξωτερικό γεγονός που ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις προσπάθειες περί του αντιθέτου». Στο πλαίσιο αυτό, ο θεματοφύλακας δεν θα πρέπει να μπορεί να επικαλεστεί εσωτερικές καταστάσεις, όπως δόλια ενέργεια υπαλλήλου του, για να απαλλαγεί από την ευθύνη του.

(22)    Εάν ο θεματοφύλακας έχει αναθέσει τα καθήκοντα θεματοφυλακής και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που φυλάσσονται από τρίτον απολεσθούν, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να υπέχει ευθύνη. Θα πρέπει επίσης να οριστεί ότι, σε περίπτωση απώλειας μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας υποχρεούται να επιστρέψει χρηματοπιστωτικό μέσο του ιδίου είδους, ή το αντίστοιχο ποσό, ακόμη κι αν η απώλεια έλαβε χώρα κατά τη φύλαξή του από υποθεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας απαλλάσσεται της ευθύνης μόνον εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις προσπάθειες περί του αντιθέτου. Στο πλαίσιο αυτό, ο θεματοφύλακας δεν θα πρέπει να μπορεί να επικαλεστεί εσωτερικές καταστάσεις, όπως δόλια ενέργεια υπαλλήλου του, για να απαλλαγεί από την ευθύνη του. Δεν θα πρέπει να προβλέπεται απαλλαγή από ευθύνη είτε σε κανονιστικό είτε σε συμβατικό επίπεδο, σε περίπτωση απώλειας στοιχείων ενεργητικού από θεματοφύλακα ή υποθεματοφύλακά του.

(23)    Κάθε επενδυτής ενός ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγείρει αξιώσεις σε σχέση με την ευθύνη του θεματοφύλακά του, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της εταιρείας διαχείρισης. Η άσκηση προσφυγής κατά του θεματοφύλακα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη νομική μορφή ενός ΟΣΕΚΑ (εταιρική ή συμβατική μορφή) ούτε από τη νομική φύση της σχέσης μεταξύ του θεματοφύλακα, της εταιρείας διαχείρισης και των μεριδιούχων.

(24)     Στις 12 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή πρότεινε τροποποιήσεις στην οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών. Είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί η πρόταση της 12ης Ιουλίου 2010, αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις και την έκταση της ευθύνης του θεματοφύλακα και των υποθεματοφυλάκων των ΟΣΕΚΑ, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους επενδυτές των ΟΣΕΚΑ στις περιπτώσεις που οι θεματοφύλακες δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

(24α)  Υπό το πρίσμα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων των θεματοφυλάκων και τις ευθύνες τους, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει σε ποιες περιπτώσεις η αδυναμία ενός θεματοφύλακα ή υποθεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ θα είχε ως αποτέλεσμα απώλειες για τους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ, είτε λόγω απώλειας της καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων τους είτε για άλλους λόγους, για τους οποίους δεν προβλέπονται επιστροφές με βάση τις διατάξεις αυτές και για τους οποίους, συνεπώς, απαιτείται μία διεύρυνση του ισχύοντος συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών με την παροχή ασφάλισης ή με κάποιο είδος αποζημίωσης που να καλύπτει τον θεματοφύλακα έναντι αδυναμίας ενός υποθεματοφύλακα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί, στις περιπτώσεις αυτές, ισοδύναμη προστασία επενδυτών ή διαφάνεια, ανεξαρτήτως της αλυσίδας διαμεσολάβησης μεταξύ του επενδυτή και των κινητών αξιών που επηρεάστηκαν από την αδυναμία. Η ως άνω ανάλυση θα πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

(25)    Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για τους θεματοφύλακες, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής που λαμβάνουν οι ΟΣΕΚΑ. Η συνοχή των απαιτήσεων θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, θα αυξήσει την προστασία των επενδυτών και θα συμβάλει στη διαμόρφωση ομοιόμορφων όρων στην αγορά. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία κοινοποίηση ότι έχει γίνει χρήση, από κάποια εταιρεία επενδύσεων, της παρέκκλισης από τη γενική υποχρέωση της ανάθεσης της θεματοφυλακής στοιχείων ενεργητικού σε θεματοφύλακα. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σχετικά με τον θεματοφύλακα μιας εταιρείας επενδύσεων θα πρέπει να θεωρούνται περιττές.

(26)    Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να επιβάλλουν χρηματικές κυρώσεις αρκούντως υψηλές ώστε να είναι αποτρεπτικές και αναλογικές και να αντισταθμίζουν τα προσδοκώμενα οφέλη από παραβατικές συμπεριφορές.

(27)    Για να διασφαλίζεται συνεπής εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη, κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις.

(28)    Για να ενισχυθεί ο αποτρεπτικός αντίκτυπος στο ευρύ κοινό και για την ενημέρωσή του σχετικά με παραβιάσεις κανόνων που ενδέχεται να είναι επιζήμιες για την προστασία των επενδυτών, οι κυρώσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, εξαιρουμένων κάποιων σαφώς καθορισμένων περιστάσεων. Για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας, οι κυρώσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ανώνυμα, στις περιπτώσεις όπου η δημοσιοποίηση θα προξενούσε δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη.

(29)    Για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων, θα πρέπει να ανατεθούν στις αρμόδιες αρχές οι αναγκαίες εξουσίες διερεύνησης και θα πρέπει να καθιερωθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ώστε να ενθαρρυνθεί η αναφορά ενδεχόμενων ή πραγματικών παραβιάσεων.

(30)    Η παρούσα οδηγία ισχύει με την επιφύλαξη τυχών νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών που άπτονται των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων.

(31)     Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(32)     Για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των λεπτομερειών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κανονική συμφωνία μεταξύ του θεματοφύλακα και της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων, των προϋποθέσεων για την άσκηση των λειτουργιών του θεματοφύλακα, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των χρηματοπιστωτικών μέσων που θα πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο των καθηκόντων θεματοφυλακής του θεματοφύλακα, των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο θεματοφύλακας μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής χρηματοπιστωτικών μέσων καταχωρισμένων σε κεντρικό αποθετήριο και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο θεματοφύλακας θα πρέπει να φυλάσσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδόθηκαν ονομαστικά και καταχωρίστηκαν σε εκδότη ή φορέα τήρησης μητρώου, των καθηκόντων δέουσας επιμέλειας του θεματοφύλακα, της υποχρέωσης διαχωρισμού, τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα υπό θεματοφυλακή χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να θεωρούνται απολεσθέντα, της έννοιας των εξωτερικών γεγονότων που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, των οποίων οι συνέπειες θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου. Με τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτές πράξεις θα πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές επίπεδο προστασίας ίδιο με εκείνο που παρέχεται με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(33)    Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την υποχρέωση να συνοδεύουν την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα, στα οποία επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(34)    Οι στόχοι των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στους ΟΣΕΚΑ, διευρύνοντας τις απαιτήσεις που αφορούν τα καθήκοντα και την ευθύνη των θεματοφυλάκων, τις πολιτικές αποδοχών των εταιρειών διαχείρισης και των εταιρειών επενδύσεων και καθιερώνοντας κοινά πρότυπα για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις κυριότερες παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, ενεργώντας ανεξάρτητα το ένα από άλλο. Δεδομένου ότι μόνον με δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν και η δράση αυτή δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την εκπλήρωση του στόχου αυτού.

(35)     Ως εκ τούτου, η οδηγία 2009/65/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

Άρθρο 1

Η οδηγία 2009/65/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 14α και 14β:

«Άρθρο 14α

1.      Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης να καθορίζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που να συνάδουν με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και να την προάγουν, και να μην ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται.

2.      Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών καλύπτουν τα σταθερά και μεταβλητά τμήματα των μισθών και τις προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές.

3.      Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών εφαρμόζονται στις κατηγορίες υπαλλήλων, που περιλαμβάνουν τους υπαλλήλους ή το λοιπό προσωπικό σε επίπεδο κεφαλαίου ή τμήματος, όπως έκτακτοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι:

-       διαχειριστές κεφαλαίων

-       άλλα πρόσωπα που λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τη θέση κινδύνου του κεφαλαίου·

-       άλλα πρόσωπα που έχουν την εξουσία να ασκούν επιρροή στους υπαλλήλους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων και αναλυτών επενδύσεων·

-       ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, προσωπικό που ασκεί καθήκοντα ελέγχου· ή

-       άλλος υπάλληλος ή μέλος του προσωπικού, όπως έκτακτος ή συμβασιούχος υπάλληλος ο οποίος λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εταιρειών διαχείρισης ή των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται.

4.      Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ΕΑΚΑΑ προβαίνει στην έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών προς τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνων με το άρθρο 14β. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνουν υπόψη τις αρχές ορθών πολιτικών στον τομέα των αποδοχών που διατυπώνονται στη σύσταση της Επιτροπής 2009/384/ΕΚ, καθώς και το μέγεθος της εταιρείας διαχείρισης και το μέγεθος των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, την εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο της εκπόνησης των κατευθυντηρίων γραμμών, η ΕΑΚΑΑ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια με τις απαιτήσεις που έχουν εκπονηθεί για άλλους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως δε για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Άρθρο 14β

1.      Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών αποδοχών που αναφέρονται στο άρθρο 14α, οι εταιρείες διαχείρισης συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες αρχές, κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο για το μέγεθός τους, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:

α)      η πολιτική αποδοχών συνάδει με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την προωθεί, και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τους κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται·

β)      η πολιτική αποδοχών ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της εταιρείας διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, και περιλαμβάνει μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων·

γ)      το διοικητικό όργανο, στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας της εταιρείας διαχείρισης που επιτελεί, εγκρίνει και περιοδικώς αναθεωρεί τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της και εν τέλει την επιβλέπει. Το σύστημα αποδοχών δεν ελέγχεται κυρίως από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τα διοικητικά στελέχη. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου που εκτελούν εκτελεστικά καθήκοντα δεν καθορίζουν την πολιτική αποδοχών. Τα μέλη του σχετικού οργάνου και οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών και στην εφαρμογή της διαθέτουν ανεξαρτησία και ειδικές γνώσεις όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου και τις αποδοχές.

δ)      η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί·

δα)   κατόπιν αιτήσεως, γνωστοποιούνται δωρεάν σε όλους τους μεριδιούχους, σε σταθερό μέσο ή μέσω ιστοσελίδας και αντιγράφου σε χαρτί, πλήρεις, ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές αποδοχών.

ε)      τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει τη διενέργεια ελέγχων αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων τους οποίους ελέγχουν·

στ)    οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών στα τμήματα διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αποδοχών·

ζ)      όπου οι αποδοχές είναι συνάρτηση των επιδόσεων, το συνολικό ποσόν των αποδοχών στηρίζεται σε έναν συνδυασμό της αξιολογούμενης βάσει κινδύνου επίδοσης του ατόμου και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ με τα συνολικά βάσει κινδύνου αποτελέσματα της εταιρείας διαχείρισης, ενώ κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά·

η)      η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε ένα πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στον κύκλο ζωής των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι βασισμένη σε πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η πραγματική πληρωμή αποδοχών κατά το σκέλος που εξαρτάται από το στοιχείο της επίδοσης καλύπτει χρονική περίοδο που λαμβάνει υπόψη την πολιτική επαναγορών των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης και τους αντίστοιχους επενδυτικούς κινδύνους·

θ)      οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση και ισχύουν μόνο στο πλαίσιο της μισθοδοσίας νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και μόνο για το πρώτο έτος·

ι)       οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα· το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθεί μεταβλητό στοιχείο των αποδοχών·

ι α)   οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε καθορισμό της δέουσας αναλογίας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών, στο πλαίσιο του οποίου η μεταβλητή συνιστώσα δεν υπερβαίνει άπαξ τη σταθερή συνιστώσα του συνόλου των αποδοχών·

ια)     οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβουν την αποτυχία·

ιβ)     οι μετρήσεις των επιδόσεων που διενεργούνται για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών ή των ομάδων από μεταβλητά στοιχεία αποδοχών περιλαμβάνουν ένα αναλυτικό μηχανισμό προσαρμογής, για την ενσωμάτωση όλων των σχετικών τύπων τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων·

ιγ)     με βάση τη νομική δομή του ΟΣΕΚΑ, τον κανονισμό του ή τα καταστατικά του έγγραφα, σημαντικό μέρος, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50%, οιασδήποτε μεταβλητής αμοιβής αποτελείται από μερίδια του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμα ιδιοκτησιακά συμφέροντα ή χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα, εκτός εάν η διαχείριση ΟΣΕΚΑ ισοδυναμεί με λιγότερο από 50% του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης, οπότε δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό 50%.

Τα μέσα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο υπόκεινται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης, με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της εταιρείας διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να θέτουν περιορισμούς στο είδος και στον σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγορεύουν ορισμένα μέσα, όπως αρμόζει. Το παρόν στοιχείο εφαρμόζεται τόσο στο μέρος του υπό αναβολή μεταβλητού στοιχείου των αποδοχών σύμφωνα με το στοιχείο ιδ) όσο και στο μέρος του μεταβλητού στοιχείου των αποδοχών που δεν τελεί υπό αναβολή·

ιδ)     η καταβολή σημαντικού μέρους, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 25% της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο η οποία είναι αρμόζουσα στον κύκλο ζωής και την πολιτική εξαγοράς του οικείου ΟΣΕΚΑ, και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.

Αυτή η περίοδος που αναφέρεται στο παρόν στοιχείο έχει διάρκεια τουλάχιστον τρία έως πέντε έτη, εκτός εάν ο κύκλος ζωής του σχετικού ΟΣΕΚΑ είναι συντομότερος· το δικαίωμα της αμοιβής που υπάγεται στις ρυθμίσεις περί αναβολής κατοχυρώνεται το πολύ κατ’ αναλογία του χρόνου· όσον αφορά μεταβλητή συνιστώσα αμοιβής ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 60% του ποσού·

ιε)     οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του ετεροχρονισμένου τμήματός τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας διαχείρισης συνολικά, και εφόσον είναι δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου ατόμου.

Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν η σχετική εταιρεία διαχείρισης ή ο σχετικός ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού μπόνους (μάλους) ή διατάξεων περί επιστροφής ποσών·

ιστ)   η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζεται.

Εάν ο υπάλληλος αποχωρήσει από την εταιρεία διαχείρισης πριν από τη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται από την εταιρεία διαχείρισης για χρονικό διάστημα πέντε ετών με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ). Στη περίπτωση υπαλλήλου που φθάνει στη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ), με την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης·

ιζ)     το προσωπικό υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη ώστε να καταστρατηγούνται οι περιλαμβανόμενοι στις ρυθμίσεις περί αποδοχών μηχανισμοί ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο·

ιη)     οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω φορέων (τύπου ειδικού σκοπού) ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

1α.      Η ΕΑΚΑΑ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθεί την πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 14α. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας, η ΕΑΚΑΑ παρεμβαίνει σύμφωνα με τις εξουσίες που της εκχωρούνται δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, απευθύνοντας ιδίως συστάσεις στις αρμόδιες αρχές για να απαγορεύσουν προσωρινά ή να περιορίσουν την εφαρμογή ορισμένων πολιτικών στον τομέα των αποδοχών.

2.        Οι αρχές της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε οιαδήποτε αμοιβή καταβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης και σε οιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων ή μετοχών των ΟΣΕΚΑ προς όφελος εκείνων των κατηγοριών υπαλλήλων, που περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, και οιονδήποτε υπάλληλο ο οποίος λαμβάνει συνολική αμοιβή που εμπίπτει στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ή στα προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται.

3.        Οι εταιρείες διαχείρισης που είναι σημαντικές από την άποψη του μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους συγκροτούν μια επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και τις πρακτικές σε θέματα αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για τη διαχείριση κινδύνων.

Η επιτροπή αποδοχών, εφόσον είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί ένας τέτοιος φορέας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ, είναι υπεύθυνη για την προπαρασκευή αποφάσεων που αφορούν τις αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις αφορά στους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων των συγκεκριμένων εταιρειών διαχείρισης ή ΟΣΕΚΑ, και οι οποίες λαμβάνονται από το διοικητικό όργανο στο πλαίσιο των εποπτικών του λειτουργιών. Της επιτροπής αποδοχών προεδρεύει ένα μέλος του διοικητικού οργάνου που δεν ασκεί εκτελεστικές λειτουργίες στη συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης. Τα μέλη της επιτροπής αποδοχών είναι μέλη του διοικητικού οργάνου που δεν ασκούν καμία εκτελεστική λειτουργία στη συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης. Η επιτροπή αποδοχών περιλαμβάνει εκπροσώπους των εργαζομένων και διασφαλίζει ότι οι κανόνες της επιτρέπουν στους μετόχους να ενεργούν σε συνεννόηση. Κατά την προπαρασκευή των σχετικών , η επιτροπή αποδοχών λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών καθώς και το δημόσιο συμφέρον.»

(2)  Στο άρθρο 20 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) την κατά το άρθρο 22 παράγραφος 2 γραπτή σύμβαση με τον θεματοφύλακα· "

(3)  Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 22

1.      Η εταιρεία επενδύσεων και, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, η εταιρεία διαχείρισης μεριμνούν για τον ορισμό ενός μόνον θεματοφύλακα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2.      Ο ορισμός του θεματοφύλακα λαμβάνει τη μορφή γραπτής σύμβασης.

Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει κανόνες που ρυθμίζουν τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου ο θεματοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του έναντι του ΟΣΕΚΑ για τις οποίες ορίστηκε θεματοφύλακας, όπως καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και σε άλλες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που διέπουν τους θεματοφύλακες στο κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

3.      Ο θεματοφύλακας:

α)     εξασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά και η ακύρωση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου·

β)     εξασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ γίνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου·

γ)      εκτελεί τις εντολές της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων, εκτός αν είναι αντίθετες προς το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου·

δ)     εξασφαλίζει ότι, κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, τού καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις συνήθεις προθεσμίες·

ε)      εξασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

4.      Ο θεματοφύλακας εξασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ, και ειδικότερα ότι όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασμό επενδυτών κατά την εγγραφή μεριδίων του ΟΣΕΚΑ έχουν εισπραχθεί και ότι όλα τα μετρητά του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται σε λογαριασμούς μετρητών οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)     ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ·

β)     ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής(*)·

γ)      τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2006/73/ΕΚ.

Εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δεν μπορούν να καταχωρίζονται στους λογαριασμούς αυτούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ούτε μετρητά που ανήκουν στον θεματοφύλακα.

5.      Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε θεματοφύλακα ως εξής:

α)      για χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR)], που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας

(i)   θέτει σε θεματοφυλακή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καθώς και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα·

(ii)  εξασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι στα βιβλία του θεματοφύλακα σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2006/73/ΕΚ, οι οποίοι ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, ούτως ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναγνωριστούν με σαφή τρόπο ως ανήκοντα στον ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία·

β)        για άλλα στοιχεία ενεργητικού, ο θεματοφύλακας:

(i)   επαληθεύει ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, προβαίνοντας σε εκτίμηση του κατά πόσον ο ΟΣΕΚΑ ή η εταιρεία διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ έχει την κυριότητα· η εκτίμηση βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η εταιρεία διαχείρισης και, όποτε είναι διαθέσιμες, σε εξωτερικές αποδείξεις·

(ii)  τηρεί αρχείο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, το οποίο και έχει πάντοτε ενημερωμένο.

5α.    Ο θεματοφύλακας παρέχει στην εταιρεία διαχείρισης, σε τακτική βάση, πλήρη απογραφή όλων των στοιχείων ενεργητικού που τηρούνται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ.

5β.    Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν τεθεί σε θεματοφυλακή από τον θεματοφύλακα δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα ή οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό του λογαριασμό.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως επαναχρησιμοποίηση νοείται κάθε χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων που παρασχέθηκαν σε μία συναλλαγή ως εγγύηση για μια άλλη συναλλαγή, όπως η μεταβίβαση, η ενεχυρίαση, η πώληση και η μίσθωση.

6.      Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα και/ή οποιουδήποτε εποπτευόμενου οργανισμού που φυλάσσει χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία ανήκουν σε ΟΣΕΚΑ, τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα ▌ να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του θεματοφύλακα ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους ή επ’ ωφελεία του εποπτευόμενου οργανισμού.

7.      Ο θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες του που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

Ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5, μόνον εφόσον:

α)     τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό την παράκαμψη των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας·

β)     ο θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος για την ανάθεση αυτή·

ο θεματοφύλακας έχει επιδείξει κάθε δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια για την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, και συνεχίζει να επιδεικνύει κάθε δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια για την περιοδική επανεξέταση και τον συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, καθώς και των ρυθμίσεων στις οποίες έχει προβεί ο τρίτος σε σχέση με τα θέματα που του έχουν ανατεθεί.

Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 μπορούν να ανατίθενται από τον θεματοφύλακα μόνον σε τρίτο ο οποίος, ανά πάσα στιγμή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί:

α)     διαθέτει τις δομές και την πείρα που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των στοιχείων ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ή της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία του έχουν ανατεθεί·

β)     όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων θεματοφυλακής, που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο α), υπόκειται σε αποτελεσματικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, και σε έλεγχο στη σχετική δικαιοδοσία·

γ)     όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων θεματοφυλακής, που αναφέρονται στην παράγραφο 5, ▌ υπόκειται σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του·

δ)     διαχωρίζει τα στοιχεία ενεργητικού των πελατών του θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα στοιχεία ενεργητικού του θεματοφύλακα, ούτως ώστε να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αναγνωριστούν ως ανήκοντα σε πελάτες ενός συγκεκριμένου θεματοφύλακα·

ε)     προβαίνει σε κατάλληλες ρυθμίσεις βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ έτσι ώστε, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα στοιχεία ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους·

στ)   συμμορφώνεται προς τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 5 και στο άρθρο 25.

Για τους σκοπούς του στοιχείο ε), η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις κατάλληλες ρυθμίσεις σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου.

Παρά το στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου, εάν το δίκαιο τρίτης χώρας απαιτεί να τίθενται ορισμένα χρηματοπιστωτικά μέσα σε θεματοφυλακή από τοπική οντότητα και δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες ανταποκρινόμενες στις κατά τα εν λόγω στοιχεία απαιτήσεις για την ανάθεση, ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια τοπική οντότητα, μόνον στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας και μόνον εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που πληρούν τις απαιτήσεις για ανάθεση, καθώς και μόνον εφόσον:

α)     οι επενδυτές του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν ενημερωθεί δεόντως για την εν λόγω ανάθεση, η οποία απαιτείται λόγω νομικών περιορισμών που επιβάλλει η νομοθεσία της τρίτης χώρας, και για τις περιστάσεις που δικαιολογούν την ανάθεση και τους κινδύνους που σχετίζονται με την εν λόγω ανάθεση, πριν από την επένδυσή τους·

β)     ο ΟΣΕΚΑ ή εταιρεία διαχείρισης εξ ονόματος του ΟΣΕΚΑ παρήγγειλε στον θεματοφύλακα να αναθέσει τη θεματοφυλακή των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων σε τοπική οντότητα.

Ο τρίτος μπορεί, με τη σειρά του, να αναθέσει υπεργολαβικά τις λειτουργίες αυτές, με την προϋπόθεση της τήρησης των ιδίων όρων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 24 παράγραφος 2 στα αντίστοιχα μέρη.

Για τους σκοπούς του πρώτου έως του πέμπτου εδαφίου, η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζεται για τους σκοπούς της οδηγίας 98/26/ΕΚ, ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τρίτων χωρών δεν θεωρείται ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής».

(4)  Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α)      οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.    Ο θεματοφύλακας είναι:

α)     πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ·

β)     επιχείρηση επενδύσεων, που υπόκειται σε απαιτήσεις επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικούς κινδύνους, και που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ και παρέχει επίσης την παρεπόμενη υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα Β σημείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ· αυτές οι επιχειρήσεις επενδύσεων διαθέτουν, σε κάθε περίπτωση, ίδια κεφάλαια όχι λιγότερα από το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ.

βα)   μια εθνική κεντρική τράπεζα και κάθε άλλη κατηγορία οργανισμών που υπόκειται σε προληπτικό καθεστώς και συνεχή εποπτεία, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν γι’ αυτή οι ίδιες κεφαλαιακές απαιτήσεις και προληπτικές και οργανωτικές δεσμεύσεις που ισχύουν για τους οργανισμούς που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Οι εταιρείες επενδύσεων ή οι εταιρείες διαχείρισης που ενεργούν για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, οι οποίες, πριν από [ημερομηνία: προθεσμία μεταφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο], έχουν ορίσει ως θεματοφύλακα ίδρυμα που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, ορίζουν θεματοφύλακα που πληροί τις απαιτήσεις αυτές πριν από [ημερομηνία: 1 έτος μετά την προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο].

3.      Τα κράτη μέλη καθορίζουν ποιες από τις κατηγορίες οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδάφιο βα) μπορούν να επιλέγονται ως θεματοφύλακες.

β)      Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 απαλείφονται.

(5)  Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 24

1.      Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο θεματοφύλακας να ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, για την απώλεια, από τον θεματοφύλακα ή από τρίτον στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή τους, χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό θεματοφυλακή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 ▌.

Σε περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο θεματοφύλακας να επιστρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χρηματοπιστωτικό μέσο του ιδίου είδους, ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΣΕΚΑ ή στην εταιρεία διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο θεματοφύλακας να ευθύνεται επίσης έναντι του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ για οιεσδήποτε άλλες ζημίες υποστούν ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2.      Η ευθύνη του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από οιαδήποτε ανάθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 7.

3.      Η ευθύνη του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας.

4.      Κάθε συμφωνία που αντίκειται στη διάταξη της παραγράφου 3 είναι άκυρη.

5.      Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ δύνανται να επικαλούνται την ευθύνη του θεματοφύλακα άμεσα ή έμμεσα μέσω της εταιρείας διαχείρισης.

5α.    Με το παρόν άρθρου δεν εμποδίζεται ο θεματοφύλακας να λάβει μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στην ευθύνη του σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τη μείωση της ευθύνης αυτής ή μια καθυστέρηση κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του θεματοφύλακα.»

(6)  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.    Στο πλαίσιο των αντίστοιχων λειτουργιών τους, η εταιρεία διαχείρισης και ο θεματοφύλακας ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ.

Ούτε ο θεματοφύλακας ούτε κάποιος από τους εντολοδόχους του ▌ προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή με την εταιρεία διαχείρισης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του ΟΣΕΚΑ, των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ, της εταιρείας διαχείρισης και αυτού του ιδίου, εκτός αν έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχει λειτουργικός και ιεραρχικός διαχωρισμός στην επιτέλεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, και εφόσον έχει προσδιορίσει, διαχειριστεί, παρακολουθήσει και γνωστοποιήσει κατάλληλα στους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.»

(7)  Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 26

1.      Ο νόμος ή ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου καθορίζουν τους όρους αντικατάστασης της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα και θέτουν τους κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των μεριδιούχων κατά την αντικατάσταση αυτή.

2.      Ο νόμος ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων καθορίζουν τους όρους αντικατάστασης της εταιρείας διαχείρισης και του θεματοφύλακα και θέτουν τους κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται η προστασία των μεριδιούχων κατά την αντικατάσταση αυτή.»

(8)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 26α και 26β:

«Άρθρο 26α

Κατόπιν αιτήματος, ο θεματοφύλακας θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του όλες τις πληροφορίες που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του και οι οποίες είναι ενδεχομένως αναγκαίες για τις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. Εάν οι αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ διαφέρουν από τις αρμόδιες αρχές του θεματοφύλακα, οι αρμόδιες αρχές του θεματοφύλακα διαβιβάζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση με τις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ και την εταιρεία διαχείρισης.

Άρθρο 26β

1.      Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 112 και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 112α και 112β, μέτρα που καθορίζουν:

α)     τα στοιχεία σε σχέση με την παρούσα οδηγία που χρειάζεται να περιλαμβάνονται στη γραπτή σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2·

β)     τους όρους άσκησης των λειτουργιών του θεματοφύλακα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 3, 4 και 5, στους οποίους περιλαμβάνονται:

(i)     ο τύπος των χρηματοπιστωτικών μέσων που θα εντάσσονται στο πεδίο των καθηκόντων θεματοφυλακής του θεματοφύλακα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α)·

(ii)    οι προϋποθέσεις υπό τους οποίες ο θεματοφύλακας μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής χρηματοπιστωτικών μέσων καταχωρισμένων σε κεντρικό αποθετήριο·

(iii)    οι προϋποθέσεις υπό τους οποίες ο θεματοφύλακας θα φυλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο β), τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδόθηκαν ονομαστικά και καταχωρίστηκαν σε εκδότη ή φορέα τήρησης μητρώου·

γ)     τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας του θεματοφύλακα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)·

δ)     την υποχρέωση διαχωρισμού που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο στοιχείο δ)·

ε)     τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τους οποίες τα υπό θεματοφυλακή χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να θεωρούνται απολεσθέντα για τους σκοπούς του άρθρου 24·

στ)   την έννοια των εξωτερικών γεγονότων που ευλόγως εκφεύγουν των δυνατοτήτων ελέγχου, οι συνέπειες του οποίων θα ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1.

στ α) τους όρους για την εκπλήρωση της απαίτησης ανεξαρτησίας.»

(9)  Στο άρθρο 30, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα άρθρα 13, 14, 14α και 14β εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.»

(10)  Το τμήμα 3 του κεφαλαίου V απαλείφεται.

(11)  Στο άρθρο 69 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Η ετήσια έκθεση περιέχει επίσης τα εξής:

α)     το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονομικό έτος, με διάκριση μεταξύ πάγιων και μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η εταιρεία διαχείρισης και η εταιρεία επενδύσεων στο προσωπικό της, και τον αριθμό των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας που καταβάλλεται από τον ΟΣΕΚΑ·

β)     το συνολικό ύψος των αποδοχών ανά κατηγορία υπαλλήλων ή λοιπών μελών του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14α παράγραφος 3, του χρηματοπιστωτικού ομίλου, της εταιρείας διαχείρισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, της εταιρείας επενδύσεων, των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ.

(11α)     Στο άρθρο 78 παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) προσδιορισμός του ΟΣΕΚΑ και της αρμόδιας αρχής·»

(11β)     Στο άρθρο 90, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Οι νομοθετικές διατάξεις, οι κανόνες του οργανισμού ή το καταστατικό μιας επενδυτικής εταιρείας ορίζουν ότι οι αποδοχές, οι δαπάνες ή τα κόστη είναι συμβατά με μια χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου την οποία και προωθούν και δεν ενθαρρύνουν μια ανάληψη κινδύνου που είναι αντίθετη με τα προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ ή με τις επιχειρηματικές στρατηγικές, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του.

Η μεταβλητή συνιστώσα τροποποιείται μόνο σε σχέση με το μέγεθος του κεφαλαίου ή την αξία των διαχειριζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, εκτός εάν ο ΟΣΕΚΑ διατίθεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 11 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Όλες οι άλλες μεταβλητές συνιστώσες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)     πρέπει να υπολογίζονται βάσει μια κατάλληλης τιμής αναφοράς, η οποία αποτυπώνει κατά το δυνατόν αντικειμενικά το χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ·

β)     η περίοδος αναφοράς πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα έτος·

γ)      πρέπει να αντικατοπτρίζουν συμμετρικά την επίδοση σε σχέση με την τιμή αναφορά και, ως εκ τούτου, οι πρόσθετες αποδοχές για την υπέρβαση της τιμής αναφοράς πρέπει να αντιστοιχούν στο ύψος των μειώσεων σε περίπτωση μειωμένης επίδοσης· και

δ)     Οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους υπολογισμού των μεταβλητών συνιστωσών πρέπει να διατίθενται στους επενδυτές, τόσο στα φυλλάδια όσο και στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, κατά τρόπο σαφή και σε γλώσσα κατανοητή από όλους, από δε τις πληροφορίες αυτές πρέπει να προκύψει ο τρόπος με τον οποίο οι μεταβλητές συνιστώσες επηρεάζονται συμμετρικά από μια καλή ή ανεπαρκή επίδοση του ΟΣΕΚΑ, και ο τρόπος υπολογισμού τους· επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνουν ρεαλιστικά παραδείγματα απόλυτων ποσών που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Η Επιτροπη εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 112 σχετικά με μέτρα εξειδίκευσης των απαιτήσεων για τα χαρτοφυλάκια αναφοράς και τους δείκτες που είναι επαρκώς συγκρίσιμοι με τους ΟΣΕΚΑ καθώς και τη διάρκεια κατοχής και τον τρόπο διαπίστωσης των συμμετρικών συνεπειών μιας καλής και μιας ανεπαρκούς επίδοσης.

Παράλληλα με μια τέτοια αναλογική αποζημίωση και άλλες μεταβλητές μορφές αποζημίωσης, η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να βαρύνει το κεφάλαιο μόνο με δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διατήρηση και την προστασία των επενδύσεων.»

(12)  Το άρθρο 98 τροποποιείται ως εξής:

α)      στην παράγραφο 2 το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«δ) απαίτηση κάθε υπάρχουσας καταγραφής στοιχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή δεδομένων κίνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που βρίσκονται στην κατοχή ΟΣΕΚΑ, εταιρειών διαχείρισης, εταιρειών επενδύσεων ή θεματοφυλάκων, όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα εν λόγω στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο της διερεύνησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παραβίαση, από ΟΣΕΚΑ, εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων ή θεματοφύλακες, των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν αφορούν το περιεχόμενο της επικοινωνίας με την οποία σχετίζονται].»

β)      Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.       Εάν ένα αίτημα για την παροχή καταγεγραμμένων στοιχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή δεδομένων κίνησης, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), προϋποθέτει την έγκριση δικαστικής αρχής σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, υποβάλλεται σχετικό αίτημα. Αίτημα έγκρισης μπορεί να υποβάλλεται επίσης και ως προληπτικό μέτρο.»

(13)  Το άρθρο 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 99

1. Σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 98 και του δικαιώματος των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, και διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις και τα μέτρα είναι αποτελεσματικές/ά, αναλογικές/ά και αποτρεπτικές/ά.

2.      Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις των ΟΣΕΚΑ, εταιρειών διαχείρισης, εταιρειών επενδύσεων ή θεματοφυλάκων, σε περίπτωση παράβασης μπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις στα μέλη του διοικητικού οργάνου και σε οιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα φέρουν ευθύνη για την παράβαση βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

3.      Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι ανακριτικές εξουσίες που είναι αναγκαίες για την επιτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά ώστε να διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις ή τα μέτρα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, και συντονίζουν τη δράση τους όταν ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.»

(14)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 99α, 99β, 99γ, 99δ και 99ε:

«Άρθρο 99α

1.      Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία, οι κανονισμοί ή οι διοικητικές τους διατάξεις τους προβλέπουν κυρώσεις για τις εξής περιπτώσεις:

α)     οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση του άρθρου 5·

β)     οι δραστηριότητες μιας εταιρείας διαχείρισης αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 6·

γ)      οι δραστηριότητες μιας εταιρείας επενδύσεων αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 27·

δ)     αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε εταιρεία διαχείρισης ή αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συμμετοχή σε εταιρεία διαχείρισης, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20%, του 30% ή του 50% ή ώστε η εταιρεία διαχείρισης να καταστεί θυγατρική επιχείρηση του αγοραστή (εφεξής «προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής»), χωρίς ο αγοραστής να απευθύνει κοινοποίηση εγγράφως στις εποπτικές αρχές της εταιρείας διαχείρισης, στην οποία επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συμμετοχή είτε να την αυξήσει, κατά παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1·

ε)      διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε εταιρεία διαχείρισης ή μειώνεται προκειμένου η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να μειωθεί σε λιγότερο από 20%, 30% ή 50% ή προκειμένου η εταιρεία διαχείρισης να παύσει να είναι θυγατρική, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στις αρμόδιες αρχές, κατά παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1·

στ)    εταιρεία διαχείρισης αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 7 παράγραφος 5 στοιχείο β)·

ζ)      εταιρεία επενδύσεων αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 29 παράγραφος 4 στοιχείο β)·

η)     εταιρεία διαχείρισης, μόλις ενημερωθεί για αποκτήσεις ή εκποιήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιό της, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 10 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, δεν γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές τις εν λόγω αποκτήσεις ή εκποιήσεις, κατά παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1·

θ)     εταιρεία διαχείρισης δεν γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, τα ονόματα των μετόχων και εταίρων που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1·

ι)      εταιρεία διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ια)    εταιρεία διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σε επίπεδο δομής και οργάνωσης που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ιβ)    εταιρεία επενδύσεων δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31·

ιγ)     εταιρεία διαχείρισης ή εταιρεία επενδύσεων δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών της σε τρίτους, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 13 και 30·

ιδ)    εταιρεία διαχείρισης ή εταιρεία επενδύσεων δεν συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 14 και 30·

ιε)     θεματοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφοι 3 έως 7·

ιστ)   εταιρεία επενδύσεων ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, εταιρεία διαχείρισης επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ, τις οποίες προβλέπουν οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του κεφαλαίου VII·

ιζ)     εταιρεία διαχείρισης ή εταιρεία επενδύσεων δεν χρησιμοποιεί διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων ή διαδικασία για την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51 παράγραφος 1·

ιη)    εταιρεία επενδύσεων ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, εταιρεία διαχείρισης επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές, τις οποίες προβλέπουν οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 68 έως 82·

ιθ)    εταιρεία επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης που προβαίνει στη διάθεση μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1.

2.      Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)        δημόσια προειδοποίηση ή ανακοίνωση ή προειδοποίηση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης,

β)        έκδοση διαταγής προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της επίμαχης συμπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψής της·

γ)        σε περίπτωση εταιρείας διαχείρισης ή ΟΣΕΚΑ, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ·

δ)        επιβολή προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης κατά οιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων ή κάθε άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου να ασκεί καθήκοντα σε αυτές ή άλλες εταιρείες·

ε)        σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών χρηματικών προστίμων ▌·

στ)      σε περίπτωση φυσικού προσώπου, επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών χρηματικών προστίμων ▌·

ζ)        επιβολή διοικητικών χρηματικών προστίμων μέχρι και το δεκαπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιοριστούν.

Άρθρο 99β

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οιεσδήποτε κυρώσεις ή οιαδήποτε μέτρα επιβάλλονται λόγω παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, εκτός αν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση θα προξενούσε δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν ανώνυμα τις κυρώσεις ή τα μέτρα που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 99γ

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων, οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι αυτά έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα και λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)        η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,

β)        ο βαθμός ευθύνης του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου,

γ)        η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα του υπαίτιου φυσικού προσώπου·

δ)        η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ζημίας που προκλήθηκε σε τρίτους καθώς και, ενδεχομένως, της ζημίας που προκλήθηκε στη λειτουργία των αγορών ή της οικονομίας στο σύνολό της, στο βαθμό που αυτές μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν·

ε)        ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή,

στ)      προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου,

2.      Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά με το είδος των διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και το ύψος των διοικητικών χρηματικών προστίμων.

Άρθρο 99δ

1.      Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών προς τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά παραβάσεις των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και ότι οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στα πρόσωπα που καταγγέλλουν τις παραβιάσεις αυτές έναν ή περισσότερους ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι η ταυτότητα των προσώπων που προβαίνουν στις καταγγελίες αυτές μέσω των διαύλων αυτών είναι γνωστή μόνο στην αρμόδια εθνική αρχή.

2.      Οι μηχανισμοί της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)        ειδικές διαδικασίες για τη λήψη και την παρακολούθηση καταγγελιών για παραβάσεις,

β)        κατάλληλη προστασία για εργαζομένους εταιρειών επενδύσεων και εταιρειών διαχείρισης που καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός της εταιρείας·

γ)        προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2α.    Η ΕΑΚΑΑ παρέχει έναν ή περισσότερους ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας για την καταγγελία παραβιάσεων των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι η ταυτότητα των προσώπων που προβαίνουν στις καταγγελίες αυτές μέσω των διαύλων αυτών είναι γνωστή μόνο στην ΕΑΚΑΑ.

2β.    Η καταγγελία με καλή πίστη προς την ΕΑΚΑΑ ή προς την αρμόδια αρχή της παραβίασης των εθνικών διατάξεων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 α δεν συνιστά παραβίαση τυχόν περιορισμού γνωστοποίησης πληροφοριών που έχει επιβληθεί με σύμβαση ή με νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη του προσώπου που προβαίνει στην κοινοποίηση αυτή.

3.      Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις εταιρείες να καθιερώνουν κατάλληλες διαδικασίες για να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού διαύλου.

Άρθρο 99ε

1.      Τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα μέτρα ή τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 99. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.

2.      Όταν η αρμόδια αρχή ανακοινώνει δημοσίως ένα μέτρο ή μια κύρωση, ενημερώνει επίσης και την ΕΑΚΑΑ σχετικά με το εν λόγω μέτρο ή κύρωση. Εάν ένα δημοσιοποιημένο μέτρο ή κύρωση αφορά εταιρεία διαχείρισης, η ΕΑΚΑΑ προσθέτει στον κατάλογο των εταιρειών διαχείρισης, που δημοσιεύεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1, παραπομπή στο εν λόγω δημοσιοποιημένο μέτρο ή κύρωση.

3.      Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις διαδικασίες και τα έντυπα για την υποβολή των πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, το αργότερο έως [εισαγωγή ημερομηνίας].»

(15)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 104α:

«Άρθρο 104α

1.      Το κράτος μέλος εφαρμόζει την οδηγία 95/46/ΕΚ κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

2.      Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την ΕΑΚΑΑ δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

(16)  Στο άρθρο 112, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.    Η εξουσία εκδόσεως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά τα άρθρα 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 και 111 ανατίθεται στην Επιτροπή για τέσσερα έτη από τις 4 Ιανουαρίου 2011. Η εξουσία εκδόσεως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 50α ανατίθεται στην Επιτροπή για τέσσερα έτη από τις 21 Ιουλίου 2011. Η εξουσία εκδόσεως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 26β ανατίθεται στην Επιτροπή για τέσσερα έτη από […]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της ανατέθηκαν το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 112α.»

(17)  Στο άρθρο 112α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.    Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 12, 14, 26β, 43, 50α, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 και 111 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.»

(18)  Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.          Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την […]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από […].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εν λόγω αναφορά.

2.          Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Όταν τα έγγραφα που επισυνάπτουν τα κράτη μέλη στην κοινοποίηση των μέτρων εφαρμογής δεν επαρκούν προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης συμφωνία τωνδιατάξεων εφαρμογής με ορισμένα άρθρα της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή δύναται, μετά από αίτηση της ΕΑΚΑΑ ενόψει της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ή με δική της πρωτοβουλία, να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παράσχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I, στο σχέδιο Α, το στοιχείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Πληροφορίες σχετικά με τον θεματοφύλακα:

2.1. Στοιχεία ταυτοποίησης του θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και περιγραφή των καθηκόντων του·

2.2. Περιγραφή κάθε λειτουργίας φύλαξης που ανατίθεται από τον θεματοφύλακα ▌ και αναφορά τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να ανακύψουν από την ανάθεση.»

Κατόπιν αιτήσεως, διατίθενται, από τον θεματοφύλακα πληροφορίες σχετικά με όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στη φύλαξη στοιχείων ενεργητικού του κεφαλαίου, καθώς και σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να ανακύψουν.

  • [1] * Τροπολογίες: το νέο ή τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· η διαγραφή κειμένου σημειώνεται με το σύμβολο ▌.
  • [2]           ΕΕ C …
  • [3]           Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.7.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

11.9.2012

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης,

JURI

18.9.2012

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Sven Giegold

10.5.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.9.2012

22.1.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

5

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Anne E. Jensen, Eva Joly, Thomas Mann, Marisa Matias

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187 παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Minodora Cliveti, Jens Geier

Ημερομηνία κατάθεσης

29.4.2013