RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

29.4.2013 - (COM(2012)0350 – C7‑0178/2012 – 2012/0168(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Sven Giegold


Procedură : 2012/0168(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

(COM(2012)0350 – C7‑0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0350),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0178/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0125/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI  A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene[1],

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

hotărând  în conformitate cu procedura legislativă ordinară[2],

întrucât:

(1)       Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului trebuie modificată pentru a ține seama de evoluția piețelor și de experiența dobândită până acum de participanții pe piață și de organismele de supraveghere, mai exact pentru a soluționa discrepanțele existente între dispozițiile de drept intern în ceea ce privește obligațiile și răspunderea depozitarilor, politica de remunerare și sancțiunile.

(2)       În scopul contracarării impactului potențial negativ al structurilor de remunerare prost concepute asupra bunei gestionări a riscurilor și asupra controlului comportamentelor de asumare a riscului de către indivizi, trebuie să existe o obligație explicită a societăților de administrare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) de a institui și menține în vigoare, pentru categoriile de personal ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de risc al OPCVM-urilor pe care le administrează, politici și practici de remunerare compatibile cu o administrare sănătoasă și eficace a riscurilor. Printre aceste categorii de personal ar trebui să se numere toți angajații, respectiv orice membru al personalului la nivel de fond sau fond subiacent care iau decizii, administratorii fondului și persoanele care efectiv iau decizii de investiții, persoanele care sunt în măsură să exercite o influență asupra acestor angajați sau alți membri ai personalului, cum ar fi consilierii de politică de investiții și analiștii, personalul din conducerea superioară, ▌precum și orice angajat care primește o remunerație totală care îl plasează în aceeași categorie de remunerare cu personalul din conducerea superioară și cu persoanele care iau decizii. Aceste norme trebuie să se aplice, de asemenea, societăților de investiții de tip OPCVM care nu au desemnat o societate de administrare.

(3)       Principiile care guvernează politicile de remunerare trebuie să recunoască faptul că societățile de administrare ale OPCVM-urilor au capacitatea de a aplica respectivele politici în diferite moduri, în funcție de dimensiunea lor și de mărimea OPCVM-urilor administrate, de organizarea lor internă și de natura, amploarea și complexitatea activităților lor. Cu toate acestea, societățile de administrare a OPCVM-urilor ar trebui să asigure în toate cazurile aplicarea simultană a acestor principii.

(4)       Principiile referitoare la politicile de remunerare solide stabilite în prezenta directivă ar trebui să respecte și să completeze principiile stabilite în Recomandarea 2009/384/CE a Comisiei din 30 aprilie 2009 privind politicile de remunerare în sectorul serviciilor financiare, precum și lucrările Consiliului pentru Stabilitate Financiară și angajamentele G20 în vederea atenuării riscurilor în sectorul serviciilor financiare.

(4a)     Remunerația variabilă garantată ar trebui să fie de natură excepțională întrucât nu corespunde cu buna gestiune a riscului sau cu principiul remunerației în funcție de rezultate și nu ar trebui să facă parte din planurile de compensare anticipată.

(4b)     Remunerațiile plătite din fond către societățile de administrare și cele plătite de societățile de administrare personalului lor ar trebui să respecte principiile de bună gestiune și de gestiune eficientă a riscurilor și, totodată, interesele investitorilor.

(4c)     Pe lângă remunerarea proporțională, costurile și cheltuielile direct legate de menținerea și de salvgardarea investițiilor, precum cele destinate acțiunilor în instanță, protecției și aplicării drepturilor deținătorului de titluri de participare sau pentru retragerea sau compensarea pentru activele pierdute, pot fi percepute de la fond de către societatea de administrare. Comisia este invitată să evalueze care sunt costurile și cheltuielile obișnuite legate de produse în statele membre pentru produsele de investiții cu amănuntul. Comisia ar trebui să demareze un exercițiu de consultare și să efectueze o evaluare de impact, urmate de un proces legislativ în cazul în care este necesară o armonizare suplimentară.

(5)       Pentru a promova convergența practicilor de supraveghere în ceea ce privește evaluarea politicilor și a practicilor de remunerare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului trebuie să asigure existența unor orientări cu privire la politicile de remunerare sănătoase în sectorul administrării activelor. Autoritatea bancară europeană (ABE), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului trebuie să ofere sprijin AEVMP la elaborarea acestor orientări. În special, orientările ar trebui să ofere instrucțiuni suplimentare cu privire la neutralizarea parțială a principiilor în materie de remunerare, care să fie compatibile cu profilul de risc, cu apetitul pentru risc și cu strategia societății de administrare și a OPCVM-ului pe care îl administrează aceasta. Orientările formulate de AEVMP cu privire la politicile de remunerare ar trebui, după caz, să fie aliniate pe cât posibil la cele pentru fondurile reglementate conform Directivei privind AFIA. Totodată, AEVMP ar trebui să supravegheze aplicarea corespunzătoare a acestor orientări de către autoritățile naționale. Deficiențele ar trebui rezolvate în mod prompt prin măsuri de supraveghere menite să asigure un mediu de concurență loială pe piața internă.

(6)       Dispozițiile referitoare la remunerare nu trebuie să aducă atingere exercitării depline a drepturilor fundamentale garantate de tratate, principiilor generale de drept contractual și dreptul muncii de la nivel național, legislației aplicabile privind drepturile și participarea acționarilor și responsabilitățile generale ale organelor administrative și de supraveghere din cadrul instituțiilor vizate, precum și, dacă este cazul, dreptului partenerilor sociali de a încheia și aplica acorduri colective în conformitate cu legislația și cutumele naționale.

(7)       Pentru a asigura nivelul necesar de armonizare a cerințelor de reglementare din diferite state membre, trebuie să se adopte norme suplimentare care să definească sarcinile și obligațiile depozitarilor, să desemneze entitățile juridice care pot fi numite depozitari și să clarifice răspunderea depozitarilor în cazurile în care activele OPCVM-urilor sunt pierdute de entitatea care le păstrează în custodie sau în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a activității de supraveghere de către depozitari. Îndeplinirea necorespunzătoare poate duce la pierderea activelor, dar și la diminuarea valorii activelor, în cazul în care, de exemplu, un depozitar a acceptat investiții care nu erau conforme cu regulile fondului, expunându-l pe investitor la riscuri neașteptate sau neanticipate. Sunt necesare, de asemenea, norme suplimentare care să clarifice condițiile în care pot fi delegate funcțiile de depozitar.

(8)       Este necesar să se clarifice faptul că un OPCVM trebuie să numească un depozitar unic care să exercite o supraveghere generală a activelor OPCVM-ului. Obligativitatea existenței unui depozitar unic trebuie să garanteze că depozitarul are o imagine de ansamblu asupra tuturor activelor OPCVM-ului și că atât administratorii fondului, cât și investitorii au un singur punct de referință în cazul în care apar probleme legate de păstrarea în siguranță a activelor sau de exercitarea funcțiilor de supraveghere. Păstrarea în siguranță a activelor include păstrarea în custodie a activelor sau, în cazul în care activele sunt de așa natură încât nu pot fi păstrate în custodie, verificarea titlurilor de proprietate asupra acestor active, precum și ținerea evidențelor pentru activele respective.

(9)       În îndeplinirea atribuțiilor sale, un depozitar trebuie să acționeze în mod onest, corect, profesional, independent și în interesul OPCVM-ului sau al investitorilor OPCVM-ului.

(10)     Pentru a asigura o abordare armonizată în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de depozitar în toate statele membre, indiferent de forma juridică a OPCVM-ului, este necesar să se introducă o listă uniformă a obligațiilor de supraveghere care trebuie să fie îndeplinite atât de OPCVM-urile sub formă de societate (societățile de investiții), cât și de OPCVM-urile sub formă contractuală.

(11)     Depozitarul trebuie să fie responsabil pentru monitorizarea adecvată a fluxurilor de numerar ale OPCVM-ului, și, în mod concret, pentru a garanta că banii investitorilor și numerarul care aparține OPCVM-ului se înregistrează corect în conturile deschise în numele OPCVM-ului, în numele societății de administrare care acționează în numele OPCVM-ului sau în numele depozitarului care acționează în numele OPCVM-ului. Prin urmare, trebuie să se adopte dispoziții detaliate privind monitorizarea numerarului, astfel încât să se asigure niveluri eficace și coerente de protecție a investitorilor. Pentru a se asigura că banii investitorilor sunt înregistrați în conturi de numerar, depozitarul trebuie să țină cont de principiile stabilite la articolul 16 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

(12)     Pentru a preveni transferurile de numerar frauduloase, trebuie să se interzică deschiderea de conturi de numerar asociate cu tranzacțiile fondului fără cunoștința depozitarului.

(13)     Orice instrument financiar păstrat în custodie pentru un OPCVM trebuie să fie diferențiat de activele proprii ale depozitarului, și trebuie să fie identificat, în orice moment, ca aparținând OPCVM-ului respectiv; o astfel de cerință trebuie să confere un nivel suplimentar de protecție pentru investitori în cazul în care depozitarul nu-și respectă obligațiile contractuale.

(14)     În plus față de obligația existentă de a păstra în siguranță activele care aparțin unui OPCVM, activele care pot fi păstrate în custodie trebuie să fie diferențiate de cele care nu pot fi păstrate în custodie, în cazul acestora din urmă aplicându-se o cerință de ținere a evidențelor și de verificare a titlurilor de proprietate. Grupul activelor care pot fi păstrate în custodie trebuie să fie clar diferențiat, deoarece obligația de a restitui activele pierdute trebuie să se aplice doar acestei categorii specifice de active financiare.

(14a)   Instrumentele financiare păstrate în custodie de către depozitar nu ar trebui să fie reutilizate de către depozitar sau de către orice parte terță căreia i s-a delegat funcția de custodie pe cont propriu.

(15)    Este necesar să se definească condițiile în care sarcinile de păstrare în siguranță ale depozitarului pot fi delegate unui terț. Delegarea și subdelegarea trebuie să fie justificate în mod obiectiv și supuse unor cerințe stricte în ceea ce privește eligibilitatea părții terțe căreia i se încredințează funcția delegată și în ceea ce privește abilitățile, grija și diligența de care trebuie să dea dovadă depozitarul atunci când selectează, numește și monitorizează această parte terță. În vederea realizării unor condiții de piață uniforme și a unui nivel la fel de ridicat de protecție a investitorilor, aceste condiții trebuie să fie aliniate cu cele aplicabile în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010. Trebuie adoptate dispoziții care să garanteze că părțile terțe dispun de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile și că acestea separă activele OPCVM-urilor.

(16)    Încredințarea custodiei activelor unui operator de sistem de decontare a titlurilor de valoare în conformitate cu prevederile Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare sau încredințarea furnizării de servicii similare unor sisteme de decontare a titlurilor de valoare din țări terțe nu trebuie considerată o delegare a funcțiilor de custodie.

(17)    O parte terță căreia îi este delegată păstrarea în siguranță a activelor trebuie să aibă posibilitatea de a menține un cont colectiv („omnibus account”), sub forma unui cont comun segregat pentru mai multe OPCVM-uri.

(18)    Dacă custodia este delegată unui terț, este necesar, de asemenea, să se garanteze că terțul face obiectul unor cerințe specifice privind reglementarea și supravegherea prudențială eficace. În plus, pentru a se garanta că instrumentele financiare se află în posesia părții terțe căreia i s-a delegat custodia, trebuie să se efectueze audituri externe periodice.

(19)    Pentru a se asigura niveluri înalte și uniforme de protecție a investitorilor trebuie să se adopte dispoziții cu privire la conduite profesională și la gestionarea conflictelor de interese, care să se aplice în toate situațiile, inclusiv în cazul delegării obligațiilor de păstrare în siguranță. Aceste norme trebuie să asigure, în mod concret, o separare clară a sarcinilor și funcțiilor între depozitar, OPCVM și societatea de administrare.

(20)    Pentru a se asigura un nivel înalt de protecție a investitorilor și un nivel corespunzător de reglementare prudențială și control permanent, este necesar să se stabilească o listă exhaustivă de entități eligibile să funcționeze ca depozitari, astfel încât numai instituțiile de credit și societățile de investiții să fie autorizate să funcționeze ca depozitari ai OPCVM-urilor. Pentru a permite altor entități care anterior erau eligibile să funcționeze ca depozitari pentru fondurile OPCVM să se transforme în entități eligibile, trebuie prevăzute dispoziții tranzitorii pentru entitățile respective.

(21)    Este necesar să se precizeze și să se clarifice răspunderea depozitarului OPCVM-ului în cazul pierderii unui instrument financiar care este păstrat în custodie. În cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie, depozitarul trebuie să fie răspunzător pentru restituirea unui instrument financiar de același tip sau de o valoare corespunzătoare către OPCVM. Nu trebuie să fie avută în vedere nicio altă scutire de răspundere în cazul pierderii activelor, cu excepția cazului în care depozitarul poate dovedi că pierderea este cauzată de un „eveniment exterior aflat în afara controlului său rezonabil, ale cărui consecințe nu ar fi putut fi evitate în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens”. În acest context, un depozitar nu trebuie să poată invoca anumite situații interne, cum ar fi o acțiune frauduloasă a unui angajat, pentru a fi exonerat de răspundere.

(22)    În cazul în care depozitarul deleagă sarcini de custodie, acesta trebuie să fie răspunzător pentru pierderea instrumentelor financiare aflate în custodia unei părți terțe. De asemenea, trebuie să se precizeze că, în cazul pierderii unui instrument păstrat în custodie, depozitarul este obligat să restituie un instrument financiar de același tip sau de o valoare corespunzătoare, chiar și în cazul în care pierderile s-au produs la subcustodele acestuia. Depozitarul nu este scutit de această răspundere decât în cazul în care poate dovedi că pierderea a fost cauzată de un eveniment exterior aflat în afara controlului său rezonabil și ale cărui consecințe nu ar fi putut fi evitate în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens. În acest context, un depozitar nu trebuie să poată invoca anumite situații interne, cum ar fi o acțiune frauduloasă a unui angajat, pentru a fi exonerat de răspundere. Nu trebuie să fie permisă nicio scutire de răspunderea legală sau contractuală în cazul pierderii activelor de către depozitar sau de subcustodele său.

(23)    Fiecare investitor într-un fond OPCVM trebuie să poată introduce acțiuni în răspundere împotriva depozitarului său, fie în mod direct, fie indirect, prin intermediul societății de administrare. Exercitarea căilor de atac împotriva depozitarului nu trebuie să depindă de forma juridică a OPCVM-ului (de societate sau contractuală) sau de natura juridică a raporturilor dintre depozitar, societatea de administrare și deținătorii de titluri de participare.

(24)     La 12 iulie 2010 Comisia a propus modificarea Directivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori. Este esențial ca propunerea din 12 iulie 2010 să fie completată prin clarificarea obligațiilor și a sferei de cuprindere a răspunderii depozitarului și a subcustozilor OPCVM-urilor, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție pentru investitorii în OPCVM-uri în cazurile în care un depozitar nu-și poate îndeplini obligațiile stabilite în prezenta directivă.

(24a)   Ținând cont de dispozițiile prezentei directive prin care se stabilesc sfera funcțiilor depozitarilor și responsabilitățile acestora, Comisia ar trebui să analizeze în ce situații deciziile greșite ale unui depozitar OPCVM sau ale unui subcustode ar putea conduce la pierderi pentru deținătorul de titluri de participare, fie prin pierderea valorii nete de activ a titlurilor lor, fie din alte cauze, pierderi care nu sunt recuperabile în temeiul respectivelor dispoziții și care, prin urmare, ar putea impune o prelungire a actualelor mecanisme de compensare a investitorilor pentru a include asigurarea sau un tip de mecanism de compensare care să protejeze custodele împotriva unei decizii greșite a unui subcustode. Analiza ar trebui să vizeze, de asemenea, modul în care se poate asigura, în astfel de situații, că protecția investitorilor și transparența sunt echivalente, indiferent de lanțul de intermediere dintre investitor și titlurile de valoare mobiliare afectate de deciziile greșite. Această analiză ar trebui prezentată Parlamentului European și Consiliului, împreună cu propuneri legislative, dacă este necesar.

(25)    Este necesar să se garanteze că depozitarilor li se aplică aceleași cerințe indiferent de forma juridică pe care o iau OPCVM-urile. Uniformitatea cerințelor trebuie să consolideze certitudinea juridică, să întărească protecția investitorilor și să contribuie la crearea unor condiții uniforme pe piață. Comisia nu a primit nicio notificare conform căreia o societate de investiții să fi recurs la derogarea de la obligația generală de a încredința active unui depozitar. Prin urmare, dispozițiile Directivei 2009/65/CE privind depozitarul unei societăți de investiții trebuie să fie considerate redundante.

(26)    În conformitate cu Comunicarea Comisiei din 8 decembrie 2010 privind consolidarea regimurilor de sancțiuni în sectorul serviciilor financiare, autoritățile competente trebuie să fie împuternicite să impună sancțiuni pecuniare suficient de ridicate astfel încât să fie disuasive și proporționale, pentru a contrabalansa avantajele preconizate în urma comportamentelor care încalcă dispozițiile.

(27)    Pentru a se garanta o aplicare consecventă în toate statele membre, acestea trebuie să se asigure, atunci când stabilesc tipul sancțiunilor sau măsurilor administrative și nivelul sancțiunilor administrative pecuniare, că autoritățile competente iau în considerare toate circumstanțele relevante.

(28)    Pentru a întări efectul disuasiv asupra publicului larg și a informa în legătură cu încălcările normelor care ar putea fi în detrimentul protecției investitorilor, sancțiunile trebuie să fie publicate, exceptând anumite împrejurări bine definite. Pentru a garanta respectarea principiului proporționalității, în cazul în care publicarea ar cauza un prejudiciu disproporționat părților implicate sancțiunile trebuie publicate în mod anonim.

(29)    Pentru a depista eventualele încălcări, trebuie să li se confere autorităților competente atribuțiile de investigare necesare, iar acestea trebuie să instituie mecanisme eficace de încurajare a raportării încălcărilor efective sau potențiale.

(30)    Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere niciunei dispoziții din dreptul statelor membre referitoare la infracțiuni sau sancțiuni penale.

(31)     Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(32)     Pentru a garanta că obiectivele prezentei directive sunt atinse, Comisia trebuie să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Mai exact, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate care să precizeze elementele care trebuie incluse în acordul standard dintre depozitar și societatea de administrare sau societatea de investiții, condițiile pentru îndeplinirea funcțiilor depozitarului, inclusiv tipul de instrumente financiare care ar trebui incluse în domeniul de aplicare a obligațiilor custodelui, condițiile în care depozitarul își exercită obligațiile de custodie asupra instrumentelor financiare înregistrate la un depozitar central și condițiile în care depozitarul ar trebui să păstreze în siguranță instrumentele financiare emise în formă nominativă și înregistrate la un emitent sau la un operator de registru, obligațiile de diligență ale depozitarilor, obligațiile de separare, condițiile și circumstanțele în care instrumentele financiare păstrate în custodie ar trebui să fie considerate ca fiind pierdute, ceea ce trebuie să se înțeleagă prin evenimente exterioare în afara controlului rezonabil, ale căror consecințe nu ar fi putut fi evitate în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens. Aceste acte delegate ar trebui să garanteze un nivel de protecție a investitorilor cel puțin la fel de înalt ca cel asigurat prin actele delegate adoptate în temeiul Directivei 2011/61/UE. Atunci când pregătește și redactează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(33)    În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative, statele membre și-au luat angajamentul de a adăuga la notificarea măsurilor lor de transpunere, în cazuri justificate, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată.

(34)    Obiectivele acțiunilor care trebuie întreprinse pentru a îmbunătăți încrederea investitorilor în OPCVM-uri, prin consolidarea dispozițiilor privind obligațiile și răspunderea depozitarilor, politicile de remunerare ale societăților de administrare și ale societăților de investiții, și prin introducerea de standarde comune privind sancțiunile aplicabile principalelor încălcări ale dispozițiilor prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre acționând independent unul de altul. Întrucât doar o acțiune la nivel european poate remedia deficiențele identificate, și, prin urmare, astfel de măsuri pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea trebuie să adopte măsurile necesare, în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(35)     Prin urmare, Directiva 2009/65/CE trebuie modificată în consecință,

Articolul 1

Directiva 2009/65/CE se modifică după cum urmează:

(1)  Se introduc articolele 14a și 14b, după cum urmează:

„Articolul 14a

1.      Statele membre impun societăților de administrare să instituie și să aplice politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie compatibile cu o administrare a riscurilor sănătoasă și eficace și să nu încurajeze asumarea unor riscuri incompatibile cu profilurile de risc, regulamentul sau documentele constitutive ale OPCVM-urilor pe care acestea le administrează.

2.      Politicile și practicile de remunerare acoperă componentele fixe și variabile cu privire la salariile și prestațiile de pensii discreționare.

3.      Politicile și practicile de remunerare se aplică acelor categorii de personal, inclusiv oricărui angajat sau oricărui alt membru al personalului cum ar fi, dar nu exclusiv, personalului temporar sau contractual, care, la nivel de fond sau fond subiacent, sunt:

-       administratori ai fondului;

-       alte persoane care iau decizii de investiții ce afectează poziția de risc a fondului;

-       alte persoane care au posibilitatea de a exercita o influența asupra acestor angajați, cum ar fi consilierii de politică de investiții sau analiștii;

-       personal din conducerea superioară, persoane responsabile cu asumarea riscurilor și persoane cu funcții de control; sau

-       orice alt angajat sau membru al personalului cum ar fi, dar nu exclusiv, personalul temporar sau contractual, care beneficiază de o remunerație totală care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din conducerea superioară și a persoanelor responsabile cu luarea deciziilor și ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de risc al societăților de administrare sau al OPCVM-urilor pe care le administrează.

4.      În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului▌, AEVMP publică orientări adresate autorităților competente care sunt conforme cu articolul 14b. Orientările respective țin seama de principiile politicilor sănătoase de remunerare stabilite în Recomandarea Comisiei 2009/384/CE▌, de dimensiunea societății de administrare și de dimensiunea OPCVM-urilor pe care le administrează, de organizarea internă a acestora și de natura, amploarea și complexitatea activităților lor. În procesul de elaborare a orientărilor, AEVMP colaborează îndeaproape cu Autoritatea bancară europeană (ABE) pentru a asigura concordanța cu cerințele dezvoltate pentru alte sectoare din domeniul serviciilor financiare, în special al instituțiilor de credit și al întreprinderilor de investiții.

Articolul 14b

1.      La stabilirea și aplicarea politicilor de remunerare menționate la articolul 14a, societățile de administrare trebuie să respecte principiile de mai jos într-un mod și într-o măsură adecvată în raport cu dimensiunea lor, cu organizarea lor internă, precum și cu natura, scopul și complexitatea activităților lor:

(a)     politica de remunerare este compatibilă cu administrarea sănătoasă și eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, regulamentul sau actele constitutive ale OPCVM-urilor pe care le administrează;

(b)    politica de remunerare este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele societății de administrare și ale OPCVM-urilor pe care le administrează și ale investitorilor în astfel de OPCVM-uri, și cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;

(c)     organul de conducere al societății de administrare, în cadrul funcției sale de supraveghere, adoptă și revizuiește periodic principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil de aplicarea acesteia și o supervizează. Directorul executiv și echipa de conducere nu dețin controlul asupra sistemului de remunerare. Membrii organului de conducere care dețin funcții executive nu stabilesc politica de remunerare. Membrii relevanți ai organului de conducere și angajații implicați în stabilirea politicii de remunerare și în punerea sa în aplicare sunt independenți și dețin competențe în materie de gestionare a riscurilor și în materie de remunerare;

(d)    cel puțin o dată pe an, implementarea politicii de remunerare face obiectul unei evaluări interne centrale și independente privind conformitatea cu politicile și procedurile de remunerare adoptate de organul de conducere în funcția sa de supraveghere;

(da)  toate părțile interesate primesc informații complete, exacte și actuale cu privire la practicile de remunerare pe un suport durabil sau prin intermediul unui site internet, iar un exemplar tipărit se distribuie gratuit la cerere;

(e)     membrii personalului care dețin funcții de control sunt recompensați în funcție de realizarea obiectivelor legate de funcțiile lor, independent de rezultatele sectoarelor comerciale pe care le controlează;

(f)     remunerarea cadrelor superioare cu funcții de administrare a riscurilor și de asigurare a conformității este direct supravegheată de comitetul de remunerare;

(g)     atunci când remunerația depinde de performanță, valoarea sa totală se calculează în funcție de o evaluare în care se combină performanțele adaptate la risc individuale și ale unității operaționale în cauză sau ale OPCVM-ului respectiv și rezultatele globale adaptate la risc ale societății de administrare, iar la evaluarea performanțelor adaptate la risc individuale se ține seama de criterii atât financiare, cât și nefinanciare;

(h)     evaluarea performanței se realizează într-un cadru multianual adecvat ciclului de viață al OPCVM-urilor administrate de societatea de administrare, pentru a garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanțele pe termen mai lung și că plata efectivă a componentelor remunerației care depind de performanțe se efectuează pe o perioadă care ia în considerare politica de rambursare a OPCVM-urilor administrate și riscurile de investiții ale acestora;

(i)      remunerația variabilă garantată este excepțională, intervine numai în contextul angajării de personal nou și este limitată la primul an;

(j)     componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale sunt echilibrate în mod corespunzător, iar componenta fixă reprezintă o proporție suficient de mare din remunerația totală pentru a permite aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele remunerației variabile, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă a remunerației variabile;

(ja)   autoritățile competente stabilesc un raport adecvat între componenta fixă și componenta variabilă a remunerației totale, componenta variabilă nedepășind cu mai mult de 100% componenta fixă a remunerației totale;

(k)    plățile aferente încetării anticipate a unui contract reflectă performanțele obținute în timp și sunt acordate astfel încât să nu recompenseze eșecurile;

(l)      măsurarea performanței utilizată în calculul componentelor variabile ale remunerației sau al ansamblului de componente variabile ale remunerației cuprinde un mecanism cuprinzător de adaptare care să includă toate tipurile pertinente de riscuri prezente sau viitoare;

(m)    în funcție de structura juridică a OPCVM-ului și de regulamentul sau actele sale constitutive, un procent semnificativ, care este de cel puțin 50 % din orice remunerație variabilă, constă în titluri de participare OPCVM-ului în cauză ori în participații echivalente, instrumente legate de acțiuni ori în instrumente echivalente, altele decât numerarul, cu excepția cazului în care administrarea OPCVM-ului reprezintă mai puțin de 50 % din portofoliul total administrat de societatea de administrare, minimul de 50 % neaplicându-se în acest caz;

Instrumentele menționate la prezenta literă fac obiectul unei politici adecvate de reținere, menite să armonizeze stimulentele cu interesele societății de administrare, ale OPCVM-ului administrat și ale investitorilor în OPCVM-ul respectiv. Statele membre sau autoritățile competente ale acestora pot limita tipurile acestor instrumente sau modul în care acestea sunt concepute sau pot interzice anumite instrumente, după caz. Prezenta literă se aplică atât procentului din componenta variabilă a remunerației care este amânat în conformitate cu litera (n), cât și procentului din componenta variabilă a remunerației care nu este amânat.

(n)     un procentaj substanțial, în orice caz de cel puțin 25 % din componenta variabilă a remunerației, se amână pe o perioadă corespunzătoare din punctul de vedere al ciclului de viață și al politicii de răscumpărare a OPCVM-ului vizat și este adaptat în mod corect la natura riscurilor asumate de OPCVM-ul vizat.

Perioada menționată la prezenta literă este de cel puțin trei până la cinci ani, cu excepția cazului în care ciclul de viață al OPCVM-ului vizat este mai scurt; remunerația datorată în cadrul unor măsuri de amânare nu se acordă mai repede decât pe bază proporțională; în cazul unei componente a remunerației variabile în sumă deosebit de mare, cel puțin 60 % din sumă este amânată.

(o)    remunerația variabilă, inclusiv partea amânată, se plătește sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcție de situația financiară a societății de administrare în ansamblu și dacă este justificată de performanța unității operaționale, a OPCVM-ului și a persoanei în cauză.

Remunerația variabilă totală este, în general, redusă în mod semnificativ în cazul în care se înregistrează o performanță slabă sau negativă a societății de administrare sau a OPCVM-ului vizat, ținându-se seama atât de remunerațiile curente, cât și de reducerile privind plata sumelor câștigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului „malus” sau prin mecanisme de recuperare;

(p)    politica de pensii este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale societății de administrare și ale OPCVM-ului administrat.

În cazul în care angajatul încetează, din proprie voință, raporturile contractuale cu societatea de administrare înainte de a se pensiona, beneficiile discreționare de tipul pensiilor se rețin de societatea de administrare timp de cinci ani sub forma instrumentelor menționate la litera (m). În cazul în care un angajat ajunge la vârsta de pensionare, prestațiile de pensii discreționare sunt plătite angajatului în cauză sub forma instrumentelor menționate la litera (m), sub rezerva unei perioade de reținere de cinci ani;

(q)    personalului i se impune să se angajeze să nu utilizeze strategii de acoperire personală sau asigurări legate de remunerare sau răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în regimurile lor de remunerare;

(r)     remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerințelor din prezenta directivă.

1a.      AEVMP monitorizează politicile menționate la articolul 14a în cooperare cu autoritățile competente. În caz de încălcare a prezentei directive, AEVMP poate acționa în conformitate cu competențele sale prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în special prin adresarea de recomandări autorităților competente de a interzice temporar sau de a restricționa aplicarea anumitor politici de remunerare.

2.        Principiile stabilite la alineatul (1) se aplică remunerațiilor, de orice tip, plătite de către societățile de administrare și tuturor transferurilor de titluri de participare sau acțiuni ale OPCVM-urilor, făcute în beneficiul respectivelor categorii de personal, inclusiv al personalului din conducerea superioară, al persoanelor responsabile cu asumarea riscurilor, al celor cu funcții de control și al oricărui angajat care beneficiază de o remunerație totală care se încadrează în aceeași categorie de remunerare ca și conducerea superioară și persoanele responsabile cu asumarea riscurilor, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc sau asupra profilurilor de risc ale OPCVM-urilor pe care le administrează.

3.        Societățile de administrare semnificative din punctul de vedere al dimensiunii lor sau al dimensiunii OPCVM-urilor pe care le administrează, al organizării lor interne și al naturii, sferei și complexității activităților lor instituie un comitet de remunerare. Comitetul de remunerare se constituie într-un mod care să îi permită să efectueze o analiză competentă și independentă a politicilor și practicilor de remunerare și a stimulentelor create în vederea administrării riscurilor.

Comitetul de remunerare, în cazul în care se impune înființarea unui astfel de organism, definit prin orientările AEVMP, răspunde de pregătirea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicații asupra riscurilor și asupra administrării riscurilor societății de administrare sau ale OPCVM-urilor în cauză, care trebuie luate de organul de conducere în cadrul funcției sale de supraveghere. Comitetul de remunerare este prezidat de un membru al organului de conducere care nu deține funcții executive în cadrul societății de administrare în cauză. Membrii comitetului de remunerare sunt membri ai organului de conducere care nu dețin funcții executive în cadrul societății de administrare respective. Comitetul de remunerare include printre membrii săi reprezentanți ai angajaților și se asigură că normele sale permit acționarilor să acționeze în mod concertat. La elaborarea acestor decizii, comitetul de remunerare ține seama de interesul pe termen lung al părților interesate și al investitorilor, precum și de interesul public.

(2)  La articolul 20 alineatul (1) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) acordul scris încheiat cu depozitarul menționat la articolul 22 alineatul (2);”

(3)  Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

1.      O societate de investiții și, pentru fiecare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, o societate de administrare trebuie să se asigure că este numit un singur depozitar în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol.

2.      Numirea depozitarului ia forma unui contract scris.

Acest contract trebuie să includă norme care să stabilească fluxul de informații considerate necesare pentru a permite depozitarului să-și exercite funcțiile în ceea ce privește OPCVM-urile pentru care a fost numit depozitar, astfel cum este prevăzut în prezenta directivă și în alte acte cu putere de lege și acte administrative aplicabile depozitarilor în statul membru de origine al OPCVM-ului.

3.      Depozitarul:

(a)  se asigură că vânzarea, emisiunea, răscumpărarea, rambursarea și anularea de titluri de participare ale OPCVM-ului sunt realizate în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu regulamentul sau actul constitutiv al fondului;

(b)  se asigură că valoarea titlurilor de participare ale OPCVM-urilor este calculată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu regulamentul sau actul constitutiv al fondului;

(c)  îndeplinește instrucțiunile societății de administrare sau ale unei societăți de investiții, cu excepția cazului în care acestea contravin legislației naționale aplicabile sau regulamentului sau actului constitutiv al fondului;

(d)  se asigură că în tranzacțiile care implică activele OPCVM-ului, eventuala contravaloare este achitată OPCVM-ului în termenele uzuale;

(e)  se asigură că venitul OPCVM-ului este utilizat în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu regulamentul sau actul constitutiv al fondului.

4.      Depozitarul trebuie să se asigure că fluxurile de numerar ale OPCVM-ului sunt monitorizate în mod corespunzător, și, în special, că au fost încasate toate plățile efectuate de către sau în numele investitorilor la subscrierea de titluri de participare ale OPCVM-ului, și că tot numerarul OPCVM-ului a fost înregistrat în conturi de numerar care îndeplinesc următoarele condiții:

(a) sunt deschise în numele OPCVM-ului sau în numele societății de administrare care acționează în numele OPCVM-ului, sau în numele depozitarului care acționează în numele OPCVM-ului;

(b)  sunt deschise la o entitate menționată la articolul 18 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Directiva 2006/73/CE (*) și

(c)  sunt administrate în conformitate cu principiile stabilite la articolul 16 din Directiva 2006/73/CE.

În cazul în care conturile de numerar sunt deschise în numele depozitarului care acționează în numele OPCVM-ului, în aceste conturi nu se înregistrează numerarul entității menționate la litera (b) și nici numerarul propriu al depozitarului.

5.      Activele OPCVM-ului trebuie încredințate depozitarului pentru păstrare după cum urmează:

(a)     pentru instrumentele financiare definite în Regulamentul (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [privind piețele instrumentelor financiare (MIFIR)] care pot fi păstrate în custodie, depozitarul:

(i) păstrează în custodie toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele depozitarului și toate instrumentele financiare care pot fi livrate fizic depozitarului,

(ii)  se asigură că toate aceste instrumente financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele depozitarului sunt înregistrate în registrele depozitarului în conturi separate, în conformitate cu principiile stabilite la articolul 16 din Directiva 2006/73/CE, deschise în numele OPCVM-ului sau al societății de administrare care acționează în numele OPCVM-ului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparținând OPCVM-ului în conformitate cu legislația aplicabilă;

(b) pentru alte active, depozitarul:

(i) verifică dreptul de proprietate al OPCVM-ului sau al societății de administrare care acționează în numele OPCVM-ului asupra activelor respective, analizând dacă OPCVM-ul sau societatea de administrare care acționează în numele OPCVM-ului este titularul dreptului de proprietate, pe baza informațiilor sau a documentelor furnizate de OPCVM sau de societatea de administrare și, dacă sunt disponibile, a dovezilor externe;

(ii) ține o evidență a acelor active pentru care are convingerea că OPCVM-ul sau societatea de administrare care acționează în numele OPCVM-ului este titularul dreptului de proprietate și actualizează această evidență.

5a.    Depozitarul prezintă în mod periodic societății de administrare un inventar complet al tuturor activelor păstrate în numele OPCVM-ului.

5b.    Instrumentele financiare păstrate în custodie de către depozitar nu trebuie să fie reutilizate de către depozitar sau de către orice parte terță căreia i s-a delegat funcția de custodie pe cont propriu.

În sensul prezentului articol, reutilizare înseamnă orice utilizare a instrumentelor financiare livrate în cadrul unei singure tranzacții pentru a oferi garanții unei alte tranzacții, inclusiv, dar nelimitându-se la transferuri, gajări, vânzări și împrumuturi.

6.      Statele membre se asigură că, în cazul insolvabilității unui depozitar și/sau al oricărei entități reglementate care păstrează în custodie instrumentele financiare aparținând unui OPCVM, respectivele instrumente financiare ▌nu sunt disponibile pentru a fi distribuite între creditorii depozitarului sau ai entității reglementate sau realizate în beneficiul acestora.

7. Depozitarul nu poate delega unor terți funcțiile sale prevăzute la alineatele (3) și (4).

Depozitarul poate delega unor terți funcțiile menționate la alineatul (5), dar numai cu condiția ca:

(a)    sarcinile să nu fie delegate cu intenția de a eluda cerințele prezentei directive;

(b)    depozitarul să poată demonstra existența unui motiv obiectiv pentru delegare;

depozitarul să acționeze cu competența, precauția și diligența necesare atunci când selectează și numește o parte terță căreia dorește să îi delege o parte din sarcinile sale și să dea dovadă în continuare de competența, precauția și diligența necesare când verifică periodic și supraveghează permanent partea terță căreia i-a delegat o parte din sarcinile sale și măsurile luate de partea terță în legătură cu sarcinile care i-au fost delegate.

Funcțiile menționate la alineatul (5) pot fi delegate de depozitar numai unui terț care, în orice moment pe parcursul executării sarcinilor care i s-au delegat:

(a)    dispune de structuri și cunoștințe de specialitate adecvate și proporționale cu natura și complexitatea activelor OPCVM-ului sau ale societății de administrare care acționează în numele OPCVM-ului care i-au fost încredințate;

(b)    în ceea ce privește sarcinile de custodie menționate la alineatul (5) litera (a), face obiectul unor reglementări prudențiale eficace, inclusiv al unor cerințe minime de capital, precum și al supravegherii în jurisdicția în cauză;

(c)    în ceea ce privește sarcinile de custodie menționate la alineatul (5) ▌, face obiectul unui control extern periodic pentru a garanta că instrumentele financiare sunt în posesia sa;

(d)    separă activele clienților depozitarului de propriile sale active și de activele depozitarului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparținând clienților unui anumit depozitar;

(e)    ia măsuri adecvate, bazate pe orientările AEVMP, astfel încât, în caz de insolvabilitate a terței părți, activele OPCVM-ului păstrate în custodie de partea terță să nu fie disponibile pentru a fi distribuite între creditorii terței părți sau realizate în beneficiul acestora;

(f)     respectă obligațiile generale și interdicțiile stabilite la alineatul (5) și la articolul 25.

În sensul literei (e), AEVMP emite orientări destinate autorităților competente, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, cu privire la măsuri adecvate în caz de insolvabilitate a terței părți.

Fără a aduce atingere literei (b) de la paragraful al treilea, în cazul în care legislația țării terțe impune păstrarea în custodie a anumitor instrumente financiare de către o entitate locală și nicio entitate locală nu îndeplinește cerințele privind delegarea prevăzute la punctele menționate, depozitarul își poate delega funcțiile unei astfel de entități locale numai în măsura în care se prevede în legislația țării terțe și numai atâta timp cât nu există entități locale care să îndeplinească cerințele delegării, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)    investitorii OPCVM-ului în cauză sunt informați corespunzător, înainte de a face investiția, că delegarea este impusă de constrângerile juridice din legislația țării terțe și în legătură cu circumstanțele care justifică delegarea și riscurile asociate acestei delegări;

(b)    OPCVM-ul sau societatea de administrare care acționează în numele OPCVM-ului a dat instrucțiuni depozitarului să delege custodia acestor instrumente financiare unei astfel de entități locale.

Partea terță poate subdelega, la rândul său, aceste funcții, cu condiția îndeplinirii acelorași cerințe. În astfel de cazuri, articolul 24 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis părților relevante.

În sensul primelor cinci paragrafe, prestarea de servicii prevăzută în Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului ▌ de către sistemele de decontare a titlurilor de valoare, desemnate în temeiul Directivei 98/26/CE, sau prestarea de servicii similare de către sistemele de decontare a valorilor mobiliare din țări terțe nu este considerată o delegare a funcțiilor de custodie.

(4)  Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

"2.     Depozitarul este:

(a)    o instituție de credit autorizată în conformitate cu Directiva 2006/48/CE;

(b)    o societate de investiții care face obiectul cerințelor privind adecvarea capitalului conform articolului 20 alineatul (1) din Directiva 2006/49/CE, inclusiv al cerințelor de capital pentru riscurile operaționale, și este autorizată în temeiul Directivei 2004/39/CE și care prestează, de asemenea, servicii conexe de păstrare și administrare a instrumentelor financiare în numele clienților în conformitate cu secțiunea B punctul 1 din anexa I la directiva 2004/39/CE; astfel de societăți de investiții dețin, în orice caz, fonduri proprii cel puțin egale cu valoarea capitalului inițial menționat la articolul 9 din Directiva 2006/49/CE;

(ba)  băncile centrale naționale și orice altă categorie de instituții care se supun reglementării prudențiale și supravegherii permanente, cu condiția să se supună cerințelor de capital, precum și cerințelor prudențiale și organizatorice care au același efect ca în cazul entităților de la literele (a) și (b).

Societățile de investiții sau societățile de administrare care acționează în numele OPCVM-urilor pe care le gestionează, care, înainte de [data: termenul de transpunere stabilit la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf], au numit ca depozitar o instituție care nu îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul alineat, numesc un depozitar care îndeplinește cerințele respective înainte de [data: 1 an după termenul limită prevăzut la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf].

3.      Statele membre stabilesc care dintre categoriile de instituții prevăzute la alineatul (2) litera (ba) pot fi alese ca depozitari.”

(b)    alineatele ▌(4), (5) și (6) se elimină.

(5)  Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24

1.      Statele membre se asigură de faptul că depozitarul răspunde față de OPCVM și de deținătorii de titluri de participare ale OPCVM-ului pentru pierderea, de către depozitar sau de către o parte terță căreia i s-a delegat custodia, a instrumentelor financiare păstrate în custodie în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) ▌.

În cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie, statele membre se asigură de faptul că depozitarul restituie un instrument financiar de același tip sau de o valoare corespunzătoare OPCVM-ului sau societății de administrare care acționează în numele OPCVM-ului, fără întârzieri nejustificate. Depozitarul este exonerat de răspundere dacă poate dovedi că pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior aflat în afara controlului său rezonabil, ale cărui consecințe nu au fi putut fi evitate în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens.

Statele membre se asigură de faptul că depozitarul este, de asemenea, răspunzător față de OPCVM și față de investitorii OPCVM-ului pentru orice alte pierderi suferite în urma faptului că depozitarul, din neglijență sau cu intenție, nu și-a îndeplinit în mod adecvat obligațiile care îi revin în conformitate cu prezenta directivă.

2.      Răspunderea depozitarului nu este afectată de delegările menționate la articolul 22 alineatul (7).

3.      Răspunderea depozitarului, menționată la alineatul (1), nu poate fi înlăturată sau limitată prin contract.

4.      Orice contract încheiat cu încălcarea dispozițiilor de la alineatul (3) este nul.

5.      Deținătorii de titluri de participare la OPCVM-uri pot invoca răspunderea depozitarului în mod direct sau indirect, prin intermediul societății de administrare.

5a.    Nicio dispoziție a prezentului articol nu împiedică un depozitar să ia măsurile necesare pentru a-și respecta obligațiile prevăzute la alineatul (1), cu condiția ca aceste măsuri să nu limiteze și să nu reducă acele obligații și să nu aibă ca rezultat o întârziere în îndeplinirea obligațiilor depozitarului.”

(6)  La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

"2.     În exercitarea funcțiilor care le revin, societatea de administrare și depozitarul acționează în mod onest, corect, profesional, independent și în interesul OPCVM-urilor și al investitorilor OPCVM-urilor.

Nici depozitarul, nici oricare dintre delegații săi nu desfășoară activități cu privire la OPCVM sau la societatea de administrare care acționează în numele OPCVM-ului care ar putea crea conflicte de interese între OPCVM, investitorii OPCVM-ului, societatea de administrare și depozitarul însuși, cu excepția cazului în care depozitarul s-a asigurat că există o separare funcțională și ierarhică în exercitarea sarcinilor potențial conflictuale, iar eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate și comunicate în mod corespunzător investitorilor OPCVM-ului.”

(7)  Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 26

1.      Legea sau regulamentul fondului deschis de investiții definește condițiile de înlocuire a societății de administrare și a depozitarului și prevede norme care asigură protecția deținătorilor de titluri de participare în cazul acestei înlocuiri.

2.      Legea sau actul constitutiv al societății de investiții definește condițiile de înlocuire a societății de administrare și a depozitarului și prevede norme care asigură protecția deținătorilor de titluri de participare în cazul acestei înlocuiri.

(8)  Se introduc articolele 26a și 26b, după cum urmează:

„Articolul 26a

Depozitarul trebuie să pună la dispoziția autorităților sale competente, la cerere, toate informațiile pe care le-a obținut în cadrul îndeplinirii sarcinilor sale și care pot fi necesare autorităților competente ale OPCVM-ului și ale societății de administrare a OPCVM-ului. În cazul în care autoritățile competente ale OPCVM-ului sau ale societății de administrare sunt diferite de cele ale depozitarului, autoritățile competente ale depozitarului transmit fără întârziere informațiile primite autorităților competente ale OPCVM-ului și ale societății de administrare.

Articolul 26b

1.      Comisia este împuternicită să adopte, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 112 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri care să specifice:

(a)    elementele având legătură cu prezenta directivă care trebuie incluse în contractul scris menționat la articolul 22 alineatul (2);

(b)    condițiile pentru îndeplinirea funcțiilor de depozitar, în conformitate cu articolul 22 alineatele (3), (4) și (5), inclusiv:

(i) tipul instrumentelor financiare care trebuie incluse în domeniul de aplicare al obligațiilor de custodie ale depozitarului în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) litera (a);

(ii) condițiile în care depozitarul își poate exercita sarcinile de custodie asupra instrumentelor financiare înregistrate la un depozitar central;

(iii) condițiile în care depozitarul păstrează în siguranță instrumentele financiare emise în formă nominativă și înregistrate la un emitent sau un operator de registru, în conformitate cu articolul (22) alineatul (5) litera (b);

(c)    obligațiile de diligență ale depozitarilor în conformitate cu articolului 22 alineatul (7) al doilea paragraf litera (c);

(d)    obligația de separare în conformitate cu articolul 22 alineatul (7) litera (d) al treilea paragraf;

(e)    condițiile și circumstanțele în care instrumentele financiare păstrate în custodie sunt considerate ca fiind pierdute în sensul articolul 24;

(f)     ce se înțelege prin evenimente exterioare aflate în afara controlului rezonabil, ale căror consecințe nu ar fi putut fi evitate în ciuda tuturor eforturilor rezonabile depuse în acest sens, în conformitate cu alineatul (24) alineatul (1).

(fa)  condițiile de îndeplinire a cerinței privind independența.”

(9)  La articolul 30, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Articolele 13, 14, 14a și 14b se aplică mutatis mutandis societăților de investiții care nu și-au desemnat o societate de administrare autorizată conform prezentei directive.”

(10)  Secțiunea 3 din capitolul V se elimină.

(11)  La articolul 69 alineatul (3) se adaugă al doilea paragraf cu următorul text:

„Raportul anual conține, de asemenea:

(a)    valoarea totală a remunerației aferente exercițiului financiar, defalcată pe remunerații fixe și remunerații variabile plătite de societatea de administrare și de societatea de investiții personalului lor, și numărul beneficiarilor și, în cazul în care este relevant, comisionul de performanță plătit de OPCVM;

(b)    valoarea totală a remunerației, defalcată în funcție de categoriile de angajați sau orice membri ai personalului așa cum se prevede la articolul 14a alineatul (3) al grupului financiar, al societății de administrare și, după caz, al societății de investiții, ale căror acțiuni au un impact important asupra profilului de risc al OPCVM-urilor.”

(11a)     La articolul 78 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

"(a) identificarea OPCVM-ului și a autorității competente;”

(11b)     La articolul 90 se adaugă următoarele paragrafe:

„Legislația, regulile fondului sau actele constitutive ale societății de investiții prevăd că această remunerare, aceste cheltuieli și costuri respectă și promovează o eficientă și bună gestiune a riscului și nu încurajează asumarea de riscuri ce nu corespund profilurilor de risc ale OPCVM-urilor sau cu strategia comercială, cu obiectivele, valorile și interesele OPCVM-ului și ale investitorilor în acesta.

O componentă variabilă poate varia doar în funcție de mărimea fondului sau de valorile activelor gestionate, cu excepția cazului în care OPCVM-ul este distribuit în mod exclusiv clienților profesionali definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 11 din Directiva 2004/39/CE.

Orice alte componente variabile trebuie să îndeplinească următoarele   criterii:

(a)    trebuie să fie calculate pe baza unui etalon adecvat care reproduce, cât mai fidel posibil, portofoliul de active al OPCVM-urilor;

(b)    perioada de referință trebuie să fie de cel puțin un an;

(c)    trebuie să reflecte rezultatele obținute în comparație cu etalonul, în mod simetric, și, prin urmare, remunerările suplimentare pentru depășirea etalonului trebuie să corespundă unor deduceri la fel de ridicate în caz de performanță redusă; și

(d)    investitorii trebuie să fie informați, în mod concis și într-un limbaj nespecializat, cu privire la mijloacele prin care este calculată orice componentă variabilă, atât în prospect, cât și în informațiile cheie destinate investitorilor, iar acele informații trebuie să demonstreze măsura în care componenta variabilă este afectată în mod simetric atât de rezultatele bune, cât și de performanța redusă a OPCVM-urilor, modul în care aceasta este calculată și trebuie să conțină exemple realiste de sume absolute acumulate pe o perioadă de un an.

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 112 în ceea ce privește măsurile care specifică cerințele pentru portofoliile de referință și indicii care sunt suficient de comparabili cu OPCVM-urile, perioadele de deținere și modul în care sunt determinate efectele simetrice ale rezultatelor bune și ale performanței reduse.

Pe lângă o astfel de remunerare proporțională și alte remunerări variabile, numai costurile direct legate de menținerea și de protecția investițiilor ar trebui percepute de la fond de către societatea de administrare”.

(12)  Articolul 98 se modifică după cum urmează:

(a)  La alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) solicită înregistrările convorbirilor telefonice și ale schimburilor de date existente, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (b) din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului ▌, care sunt deținute de OPCVM-uri, societăți de investiții, societăți de administrare sau depozitari în cazul în care există suspiciuni serioase că înregistrările respective, care au legătură cu obiectul inspecției, pot fi relevante pentru a dovedi o încălcare comisă de către OPCVM-uri, societățile de administrare, societățile de investiții sau depozitari a obligațiilor care le revin în temeiul prezentei directive; aceste înregistrări nu se vor referi, însă, la conținutul comunicării cu care au legătură.”

(b)  Se adaugă următorul alineat (3):

„3.       În cazul în care o solicitare privind înregistrările convorbirilor telefonice sau ale schimburilor de date prevăzută la alineatul (2) litera (d) necesită o autorizare din partea unei autorități judiciare în conformitate cu normele naționale, se solicită această autorizație. O astfel de autorizație poate fi solicitată și ca măsură de precauție.”

(13)  Articolul 99 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 99

1. Fără a aduce atingere competențelor de supraveghere ale autorităților competente prevăzute la articolul 98 și dreptului statelor membre de a prevedea și de a impune sancțiuni penale, statele membre prevăd norme privind sancțiunile și măsurile administrative corespunzătoare în cazul în care nu sunt respectate prevederile naționale adoptate pentru implementarea prezentei directive și se asigură că măsurile respective sunt aplicate. Sancțiunile și măsurile trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

2.      Statele membre se asigură că, în caz de încălcare a obligațiilor OPCVM-urilor, societăților de administrare, societăților de investiții, sau depozitarilor, pot fi aplicate sancțiuni sau măsuri membrilor organului de conducere și oricărei alte persoane care, în temeiul legislației interne, se face răspunzătoare de încălcare.

3.      Autoritățile competente sunt învestite cu toate atribuțiile de investigare necesare pentru exercitarea funcțiilor lor. În exercitarea atribuțiilor lor, autoritățile competente cooperează îndeaproape pentru a se asigura că sancțiunile și măsurile produc rezultatele dorite și își coordonează eforturile atunci când se ocupă de cazuri transfrontaliere.”

(14)  Se introduc următoarele articole 99a, 99b, 99c, 99d și 99e:

„Articolul 99a

1.      Statele membre se asigură că actele legislative, reglementările și dispozițiile administrative ale acestora prevăd sancțiuni în ceea ce privește următoarele cazuri:

(a)  un OPCVM își desfășoară activitatea fără să fi obținut autorizația, cu încălcarea articolului 5;

(b)  o societate de administrare își desfășoară activitatea fără să fi obținut autorizația prealabilă, cu încălcarea articolului 6;

(c)  o societate de investiții își desfășoară activitatea fără să fi obținut autorizația prealabilă, cu încălcarea articolului 27;

(d)  se dobândește, în mod direct sau indirect, o participație calificată într-o societate de administrare, sau o astfel de participație calificată deținută într-o societate de administrare este majorată, astfel încât proporția drepturilor de vot sau a capitalului deținut ar atinge sau ar depăși 20 %, 30 % sau 50 % sau astfel încât societatea de administrare ar deveni filiala sa (denumit în continuare „proiectul de achiziție”), fără înștiințarea în scris a autorităților competente din statul membru gazdă al societății de administrare în care dobânditorul dorește să obțină sau să își majoreze o participație calificată, cu încălcarea articolului 11 alineatul (1);

(e)  o participație calificată într-o societate de administrare este cedată, în mod direct sau indirect, sau redusă astfel încât proporția drepturilor de vot sau a capitalului deținut ar urma să scadă sub 20 %, 30 % sau 50 % sau astfel încât societatea de administrare ar înceta să mai fie o filială, fără înștiințarea în scris a autorităților competente, cu încălcarea articolului 11 alineatul (1);

(f)  o societate de administrare a obținut o autorizație prin declarații false sau alte mijloace nelegitime, cu încălcarea articolului 7 alineatul (5) litera (b);

(g)  o societate de investiții a obținut o autorizație prin declarații false sau alte mijloace nelegitime, cu încălcarea articolului 29 alineatul (4) litera (b);

(h)  o societate de administrare, de îndată ce ia la cunoștință de o achiziție sau o cedare a participațiilor la capitalul său care ar face ca participațiile respective să depășească sau să scadă sub unul dintre pragurile menționate la articolul 11 alineatul (10) din Directiva 2004/39/CE, nu informează autoritățile competente cu privire la aceste achiziții sau cedări, cu încălcarea articolului 11 alineatul (1);

(i)  o societate de administrare nu informează, cel puțin o dată pe an, autoritatea competentă cu privire la numele acționarilor și asociaților care dețin participații calificate și la dimensiunile acestor participații, cu încălcarea articolului 11 alineatul (1);

(j)  o societate de administrare nu respectă procedurile și mecanismele impuse în conformitate cu dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolului 12 alineatul (1) litera (a);

(k)  o societate de administrare nu respectă cerințele structurale și organizatorice impuse în conformitate cu dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolului 12 alineatul (1) litera (b);

(l)  o societate de investiții nu respectă procedurile și măsurile impuse în conformitate cu dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolului 31;

(m)  o societate de administrare sau o societate de investiții nu se conformează cerințelor legate de delegarea către terți a funcțiilor sale impuse în conformitate cu dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolelor 13 și 30;

(n)  o societate de administrare sau o societate de investiții nu respectă regulile de conduită impuse în conformitate cu dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolelor 14 și 30;

(o)  un depozitar nu își îndeplinește sarcinile în conformitate cu dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolului 22 alineatele (3) - (7);

(p)  o societate de investiții și, pentru fiecare fond deschis de investiții pe care îl administrează, o societate de administrare încalcă în mod repetat obligațiile privind politicile de investiții ale OPCVM-urilor stabilite de dispozițiile naționale de punere în aplicare a capitolului VII;

(q)  o societate de administrare sau o societate de investiții nu utilizează un proces de gestionare a riscului și nici un proces care să permită evaluarea precisă și independentă a valorilor instrumentelor derivate extrabursiere, astfel cum sunt stabilite în dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolului 51 alineatul (1);

(r)  o societate de investiții și, pentru fiecare fond deschis de investiții pe care îl administrează, o societate de administrare încalcă în mod repetat obligațiile privind informațiile care trebuie transmise investitorilor instituite în conformitate cu dispozițiile naționale de punere în aplicare a articolelor 68 - 82;

(s)     o societate de administrare sau o societate de investiții care comercializează titluri de participare ale OPCVM-urilor pe care le administrează într-un alt stat membru decât statul membru de origine al OPCVM-urilor nu respectă obligația de notificare prevăzută la articolul 93 alineatul (1).

2.      Statele membre se asigură că în toate cazurile menționate la alineatul (1) se pot aplica cel puțin sancțiunile și măsurile administrative de mai jos:

(a)       o declarație publică sau un avertisment public în care se indică persoana fizică sau juridică și natura încălcării;

(b)       emiterea unui ordin prin care i se cere persoanei fizice sau juridice să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea acestuia;

(c)       în cazul societăților de administrare sau al OPCVM-urilor, retragerea autorizației societății de administrare sau a OPCVM-ului;

(d)       impunerea unei interdicții temporare sau permanente, împotriva oricărui membru al organului de conducere al societății de administrare sau al societății de investiții sau oricărei alte persoane fizice care este considerată răspunzătoare de a exercita funcții în aceste societăți sau în oricare altele;

(e)       în cazul persoanelor juridice, impunerea de sancțiuni administrative pecuniare cu caracter eficace, proporțional și disuasiv ▌;

(f)        în cazul persoanelor fizice, impunerea de sancțiuni administrative pecuniare cu caracter eficace, proporțional și disuasiv ▌;

(g)       Impunerea de sancțiuni administrative pecuniare egale cu până la de zece ori valoarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care acestea pot fi stabilite.

Articolul 99b

Statele membre se asigură că autoritățile competente publică fără întârziere orice sancțiune sau măsură aplicată în caz de încălcare a dispozițiilor naționale adoptate pentru implementarea prezentei directive, inclusiv informații privind tipul și natura încălcării și identitatea persoanelor responsabile pentru aceasta, în afară de cazul în care publicarea ar amenința în mod serios stabilitatea piețelor financiare. În cazul în care publicarea ar cauza părților implicate prejudicii disproporționate, autoritățile competente publică în mod anonim măsurile și sancțiunile impuse.

Articolul 99c

1. Statele membre se asigură că, atunci când stabilesc tipul sancțiunilor sau măsurilor administrative și nivelul sancțiunilor administrative pecuniare, autoritățile competente se asigură că acestea au caracter eficace, proporțional și disuasiv și iau în considerare toate circumstanțele relevante, inclusiv:

(a)       gravitatea și durata încălcării;

(b)       gradul de răspundere al persoanei fizice sau juridice răspunzătoare;

(c)       capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice răspunzătoare, indicată de cifra de afaceri totală a persoanei juridice răspunzătoare sau de venitul anual al persoanei fizice răspunzătoare;

(d)       importanța profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică răspunzătoare, daunele cauzate altor persoane și, după caz, funcționării piețelor sau economiei în general, în măsura în care acestea pot fi determinate;

(e)       măsura în care persoana fizică sau juridică răspunzătoare cooperează cu autoritatea competentă;

(f)        încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică răspunzătoare.

2.      AEVMP publică linii directoare adresate autorităților competente în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 privind tipurile de măsuri și sancțiuni administrative și nivelul sancțiunilor administrative pecuniare.

Articolul 99d

1.      Statele membre se asigură că autoritățile competente instituie mecanisme eficace pentru a încuraja raportarea încălcărilor dispozițiilor de drept intern care pun în aplicare prezenta directivă către autoritățile competente și că autoritățile competente asigură unul sau mai multe canale sigure de comunicare pentru persoanele care doresc să notifice astfel de încălcări. Statele membre se asigură că identitatea acestor persoane este cunoscută doar de autoritatea națională competentă.

2.      Mecanismele menționate la alineatul (1) includ cel puțin:

(a)       proceduri specifice pentru primirea rapoartelor privind încălcările și luarea de măsuri ulterioare;

(b)       un nivel adecvat de protecție a angajaților din societățile de investiții și societățile de administrare care raportează încălcările comise în cadrul societății;

(c)       protecția datelor cu caracter personal atât cu privire la persoana care raportează încălcări, cât și cu privire la persoana fizică suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului ▌.

2a.    AEVMP asigură unul sau mai multe canale sigure de comunicare a încălcărilor dispozițiilor naționale de aplicare a prezentei directive. Statele membre se asigură că identitatea persoanelor ce fac astfel de notificări prin intermediul respectivelor canale este cunoscută doar de AEVMP.

2b.    Notificarea de bună credință către AEVMP sau autoritatea competentă a unei încălcări a dispozițiilor naționale de aplicare a prezentei directive în temeiul alineatului (2a) nu constituie o încălcare a vreunei restricții privind transmiterea de informații impuse prin contract sau prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative, iar persoanei care face o astfel de notificare nu i se poate atribui vreo răspundere pentru notificarea făcută.

3.      Statele membre impun instituțiilor obligația de a institui proceduri adecvate privind raportarea de către angajați a încălcărilor, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific.

Articolul 99e

1.      Statele membre furnizează anual AEVMP informații agregate cu privire la toate măsurile și sancțiunile administrative aplicate în conformitate cu articolul 99. AEVMP publică aceste informații într-un raport anual.

2.      În cazul în care autoritatea competentă a publicat o măsură sau o sancțiune, aceasta raportează, de asemenea, măsurile sau sancțiunile către AEVMP. Dacă o măsură sau o sancțiune publicată se referă la o societate de administrare, AEVMP trebuie să adauge pe lista societăților de administrare publicată în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) o trimitere la măsura sau sancțiunea publicată.

3.      AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru transmiterea informațiilor menționate în prezentul articol.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare se transmit de AEVMP Comisiei până la [a se introduce data].”

(15)  Se introduce următorul articol 104a:

„Articolul 104a

1.      Statele membre aplică Directiva 95/46/CE prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe teritoriul lor în scopul aplicării prezentei directive.

2.      Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ▌ se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către AEVMP în conformitate cu prezenta directivă.

(16)  La articolul 112, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.    Competența de a adopta actele delegate menționate la articolele 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 și 111 este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani începând de la 4 ianuarie 2011. Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 50a este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani începând de la 21 iulie 2011. Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 26b este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani începând de la […]. Comisia elaborează un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni înaintea de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 112a.”

(17)  La articolul 112a, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.    Delegarea de competențe menționată la articolele 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 și 111 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.”

(18)  Anexa I se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

1.          Statele membre adoptă și publică până la […] actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative menționate la alineatul (1) începând cu [...].

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2.          Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

În cazul în care documentele care însoțesc notificarea măsurilor de transpunere furnizate de statele membre nu sunt suficiente pentru a evalua pe deplin respectarea în dispozițiile de transpunere a anumitor articole din prezenta directivă, Comisia, fie la cererea AEVMP în vederea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, fie din proprie inițiativă, poate solicita statelor membre să furnizeze informații mai detaliate referitoare la transpunerea și la punerea în aplicare a dispozițiilor respective și a prezentei directive.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

ANEXĂ

În anexa I, punctul 2 din schema A se înlocuiește cu următorul text;

"2. Informații privind depozitarul:

2.1. Identitatea depozitarului OPCVM-ului și o descriere a obligațiilor sale;

2.2. O descriere a funcțiilor de păstrare în siguranță delegate de către depozitar ▌ și eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.”

Informațiile cu privire la entitățile implicate în asigurarea custodiei activelor fondului, împreună cu conflictele de interese care pot apărea, sunt puse la dispoziție de către depozitar, la cerere.

  • [1]           JO C …
  • [2]           Poziția Parlamentului European din …

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile

Referințe

COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD)

Data prezentării la PE

3.7.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

11.9.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

11.9.2012

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

18.9.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Sven Giegold

10.5.2011

 

 

 

Examinare în comisie

19.9.2012

22.1.2013

 

 

Data adoptării

21.3.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

5

5

Membri titulari prezenți la votul final

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

Sophie Auconie, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Anne E. Jensen, Eva Joly, Thomas Mann, Marisa Matias

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Luís Paulo Alves, Minodora Cliveti, Jens Geier

Data depunerii

29.4.2013