Betänkande - A7-0125/2013Betänkande
A7-0125/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicyer och sanktioner

29.4.2013 - (COM(2012)0350 – C7‑0178/2012 – 2012/0168(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Sven Giegold


Förfarande : 2012/0168(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicyer och sanktioner

(COM(2012)0350 – C7‑0178/2012 – 2012/0168(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0350),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0178/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0125/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicyer och sanktioner

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande[1],

efter samråd med Europeiska datatillsynsmannen,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet[2], och

av följande skäl:

(1)       Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG bör ändras för att beakta marknadsutvecklingen samt marknads- och tillsynsmyndigheternas erfarenheter så här långt, framför allt i syfte att åtgärda skillnaderna mellan nationella bestämmelser när det gäller förvaringsinstitutens förpliktelser och ansvar, ersättningspolicyer och sanktioner.

(2)       För att hantera de negativa effekter som dåligt utformade ersättningsstrukturer kan få på en sund riskhantering och kontroll av enskilda personers risktagande, bör det finnas en uttrycklig skyldighet för förvaltningsbolag för fondföretag att upprätta och vidmakthålla en ersättningspolicy och ersättningspraxis som är förenlig med en sund och effektiv riskhantering för sådana personalkategorier som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för de fondföretag som de förvaltar. I dessa personalkategorier bör ingå alla anställda och alla andra i personalen på fondnivå eller lägre nivåer som är beslutsfattare, fondförvaltare och personer som fattar beslut om investeringar i realvärden, personer som är behöriga att utöva inflytande över sådana anställda eller andra i personalen, inklusive investeringsrådgivare och investeringsanalytiker, den verkställande ledningen och anställda vars totala ersättning är så hög att de hamnar i samma ersättningsklass som den verkställande ledningen och beslutsfattare. Dessa bestämmelser bör även gälla för fondföretags investeringsbolag som inte utser något förvaltningsbolag.

(3)       De principer som styr ersättningspolicyn bör utformas med hänsyn till att fondföretagens förvaltningsbolag kan tillämpa denna policy på olika sätt beroende på sin storlek och storleken på de fondföretag som de förvaltar, sin interna organisation samt sin verksamhets art, omfattning och komplexitet. Fondföretagens förvaltningsbolag bör dock under alla omständigheter se till att tillämpa alla dessa principer samtidigt.

(4)       De principer om en sund ersättningspolicy som fastställs i detta direktiv bör vara förenliga med och kompletteras av de principer som ligger till grund för kommissionens rekommendation 2009/384/EG av den 30 april 2009 om ersättningspolicyer inom finanstjänstesektorn samt av FSB:s arbete och G20gruppens utfästelser att minska riskerna i finanstjänstesektorn.

(4a)     Garanterad rörlig ersättning bör vara undantag, eftersom det inte är förenligt med sund riskhantering eller med principen ”betalning efter prestation” och bör inte ingå i framtida planer för ersättning.

(4b)     Ersättning som betalas från fonden till förvaltningsbolaget bör, liksom den ersättning som förvaltningsbolaget betalar sin personal, vara förenlig med sund och effektiv riskhantering och med investerarnas intresse.

(4c)     Förutom proportionell ersättning kan förvaltningsbolaget belasta fonden med kostnader och utgifter som direkt hänför sig till underhåll och skydd av investeringar, såsom rättsliga förfaranden, skydd för eller genomdrivande av andelsägarnas rättigheter eller återvinning av eller ersättning för förlorade tillgångar. Kommissionen uppmanas bedöma vilka kostnader och utgifter som är normala i medlemsstaterna i samband med investeringsprodukter som riktar sig till icke-professionella investerare. Kommissionen bör inleda en dialog och genomföra en konsekvensutvärdering, som bör följas av ett lagstiftningsförfarande om det skulle finnas behov av ytterligare harmonisering.

(5)       För att främja tillsynskonvergens i bedömningen av ersättningspolicyer och ersättningspraxis, bör Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010, se till att det finns riktlinjer för en sund ersättningspolicy inom kapitalförvaltningssektorn. Europeiska bankmyndigheten (EBA), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010, bör bistå Esma när dessa riktlinjer utformas. Riktlinjerna bör särskilt ge ytterligare vägledning för en partiell neutralisering av ersättningsprinciper, som är förenlig med riskprofilen, riskaptiten och strategin för förvaltningsbolaget och de fondföretag som det förvaltar. Riktlinjer från Esma om ersättningspolicyer bör, när så är lämpligt, samordnas så långt det går med de riktlinjer som gäller för fonder som regleras genom direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Esma ska dessutom övervaka hur de nationella myndigheterna på lämpligt sätt genomför dessa riktlinjer. Brister bör åtgärdas direkt genom tillsynsåtgärder, så att lika villkor kan garanteras inom hela den inre marknaden.

(6)       Bestämmelserna om ersättning bör inte påverka det fulla utövandet av grundläggande rättigheter som är garanterade i fördragen, allmänna principer i nationell avtalsrätt och arbetsrätt, tillämplig lagstiftning om aktieägarnas rättigheter och deltagande, de allmänna skyldigheter som det berörda institutets administrativa organ och kontrollorgan har eller, i tillämpliga fall, den rättighet som tillerkänts parter på arbetsmarknaden att ingå och tillämpa kollektivavtal i enlighet med nationella lagar och traditioner.

(7)       För att säkerställa att de relevanta reglerna i olika medlemsstater har den harmoniseringsgrad som krävs bör det antas ytterligare regler för förvaringsinstitutens uppgifter och förpliktelser, som anger vilka rättsliga enheter som får utses till förvaringsinstitut och klargör förvaringsinstitutens ansvar för den händelse att fondföretagens tillgångar går förlorade när de är i förvar eller att förvaringsinstituten fullgör sina tillsynsförpliktelser på ett felaktigt sätt. Ett sådant felaktigt utförande kan resultera i förlust av tillgångar, men också i förlust av tillgångarnas värde, om t.ex. ett förvaringsinstitut har tillåtit investeringar som stred mot fondbestämmelserna, samtidigt som de exponerar investeraren för oväntade eller förväntade risker. Ytterligare regler bör också förtydliga under vilka villkor som förvaringsinstitutsfunktionerna får delegeras.

(8)       Det är nödvändigt att klargöra att ett fondföretag bör utse ett enda förvaringsinstitut som har allmän tillsyn över fondföretagets tillgångar. Kravet på ett enda förvaringsinstitut bör säkerställa att förvaringsinstitutet har överblick över fondföretagets samtliga tillgångar och att såväl fondförvaltare som investerare har en enda referenspunkt om det skulle uppstå problem i samband med förvaringen av tillgångar eller utförandet av tillsynsfunktioner. Förvaring av tillgångar omfattar depåförvaring av tillgångar eller, om tillgångarna är av sådan karaktär att de inte kan depåförvaras, ägandekontroll och dokumentering av dessa tillgångar.

(9)       Ett förvaringsinstitut bör handla hederligt, rättvist, professionellt, oberoende och i fondföretagets eller i fondföretagets investerares intresse.

(10)     För att säkerställa att samtliga medlemsstater tillämpar ett harmoniserat synsätt på utförandet av förvaringsinstitutens uppgifter oberoende av fondföretagets rättsliga form är det nödvändigt att införa en enhetlig förteckning över de tillsynsförpliktelser som åligger ett fondföretag i bolagsform (ett investeringsbolag) och ett fondföretag i kontraktsmässig form.

(11)     Förvaringsinstitutet bör ansvara för en korrekt övervakning av fondföretagens penningflöden och särskilt för att säkerställa att investerarnas pengar och kontanter som tillhör fondföretaget bokförs korrekt på konton som öppnats i fondföretagets namn eller i det förvaltningsbolags namn som agerar för fondföretagets räkning eller i det förvaringsinstituts namn som agerar för fondföretagets räkning. Detaljerade bestämmelser om kontantövervakning bör därför antas för att säkerställa effektiva och enhetliga nivåer av investerarskydd. Vid säkerställandet av att investerarnas pengar bokförs på likvidkonton bör förvaringsinstitutet beakta principerna i artikel 16 i kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

(12)     För att förhindra bedrägliga kontantöverföringar ska det ställas som krav att inga likvidkonton får öppnas i anslutning till fondens transaktioner utan att förvaringsinstitutet känner till det.

(13)     Ett finansiellt instrument som depåförvaras för ett fondföretags räkning bör skiljas från förvaringsinstitutets egna tillgångar och vid varje tidpunkt kunna identifieras som tillhörande fondföretaget i fråga. Ett sådant krav bör ge investerarna extra skydd vid utebliven betalning från förvaringsinstitutet.

(14)     Utöver den befintliga förpliktelsen att förvara tillgångar tillhörande ett fondföretag bör man skilja mellan tillgångar som kan depåförvaras och tillgångar där detta inte är möjligt; i sådana fall tillämpas i stället ett krav på dokumentation och ägandekontroll. Gruppen av tillgångar som kan depåförvaras bör vara klart åtskild, eftersom förpliktelsen att återlämna förlorade tillgångar endast bör tillämpas på denna specifika kategori av finansiella tillgångar.

(14a)   De finansiella instrument som förvaringsinstitutet har i förvar bör inte återanvändas för egen räkning av förvaringsinstitutet eller av någon tredje part till vilken förvaringsfunktionen har delegerats.

(15)    Det är nödvändigt att fastställa villkoren för delegering av förvaringsinstitutets förvaringsuppgifter till en tredje part. Delegering och vidaredelegering bör grundas på objektiva skäl och underkastas strikta krav på att den tredje part som anförtros den delegerade funktionen är lämplig och att förvaringsinstitutet visar tillbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet när denna tredje part väljs, utses och granskas. För att uppnå enhetliga marknadsvillkor och ett likvärdigt investerarskydd bör dessa villkor anpassas så att de följer Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010. Bestämmelser bör antas för att se till att tredje part har de resurser som krävs för att fullgöra sina uppgifter och att de håller fondföretagens tillgångar åtskilda.

(16)    Att anförtro depåförvaring av tillgångar till en operatör av värdepappersavvecklingssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper eller att anförtro tillhandahållande av liknande tjänster till värdepappersavvecklingssystem i tredjeland bör inte anses vara en delegering av depåförvaringsfunktioner.

(17)    En tredje part till vilken förvaringen av tillgångar delegeras bör kunna hålla ett samlingskonto i form av ett gemensamt konto med separat redovisning för flera fondföretag.

(18)    När depåförvaring delegeras till tredje part är det också nödvändigt att se till att denna tredje part omfattas av särskilda krav på effektiv reglering och tillsyn. För att se till att den tredje part till vilken depåförvaringen har delegerats har de finansiella instrumenten i sin besittning bör regelbunden extern granskning utföras.

(19)    För att säkerställa en enhetlig hög nivå på investerarskyddet bör det antas bestämmelser om uppträdande och om hantering av intressekonflikter, och dessa bestämmelser bör tillämpas i samtliga situationer, inklusive när förvaringsuppgifter delegeras. Dessa regler ska framför allt säkerställa en tydlig åtskillnad i fråga om uppgifter och funktioner mellan förvaringsinstitutet, fondföretaget och förvaltningsbolaget.

(20)    För att säkerställa en hög nivå på investerarskyddet och garantera en lämplig nivå i fråga om tillsynsregler och fortlöpande tillsyn är det nödvändigt att fastställa en uttömmande förteckning över enheter som har behörighet att bedriva verksamhet som förvaringsinstitut, så att endast kreditinstitut och värdepappersföretag tillåts bedriva verksamhet som förvaringsinstitut för fondföretag. För att andra enheter som tidigare har varit behöriga att bedriva verksamhet som förvaringsinstitut för fondföretag ska kunna omvandlas till behöriga enheter bör övergångsbestämmelser tillhandahållas för dessa enheter.

(21)    Det är nödvändigt att specificera och klargöra att fondföretagets förvaringsinstitut är ansvarigt vid förlust av ett förvarat finansiellt instrument. Vid förlust av ett förvarat finansiellt instrument ska förvaringsinstitutet vara skyldigt att återlämna ett finansiellt instrument av samma typ eller motsvarande belopp till fondföretaget. Vid förlust av tillgångar bör man inte kunna räkna med någon ytterligare ansvarsbefrielse, utom om förvaringsinstitutet kan bevisa att förlusten beror på ”externa händelser utanför rimlig kontroll, vilkas konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots alla rimliga ansträngningar att göra så”. I detta sammanhang bör ett förvaringsinstitut inte kunna åberopa interna situationer såsom bedrägeri från en anställds sida för att befrias från ansvar.

(22)    Om förvaringsinstitutet delegerar depåförvaringsuppgifter och de finansiella instrument som depåförvaras av en tredjepart går förlorade bör förvaringsinstitutet hållas ansvarigt. Det bör också fastställas att vid förlust av ett förvarat instrument är förvaringsinstitutet skyldigt att återlämna ett finansiellt instrument av samma typ eller motsvarande belopp till fondföretaget, även om denna förlust har skett hos en underförvarare. Förvaringsinstitutet ska endast befrias från ansvar om det kan bevisa att förlusten är följden av en yttre händelse utanför dess rimliga kontroll vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots alla rimliga ansträngningar att göra så. I detta sammanhang bör ett förvaringsinstitut inte kunna åberopa interna situationer såsom bedrägeri från en anställds sida för att befrias från ansvar. Ingen ansvarsbefrielse – vare sig lagstadgad eller avtalsrättslig – bör vara möjlig vid ett förvaringsinstituts eller en underförvarares förlust av tillgångar

(23)    Varje investerare i ett fondföretag bör kunna inkomma med fordringar när det gäller förvaringsinstitutets ansvar, antingen direkt eller indirekt, genom förvaltningsbolaget. Möjligheterna till prövning gentemot förvaringsinstitutet bör inte vara avhängigt av fondföretagets rättsliga form (bolagsform eller kontraktsmässig form) eller av hur rättsförhållandet mellan förvaringsinstitutet, förvaltningsbolaget och andelsägarna är utformat.

(24)     Den 12 juli 2010 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare. Det är av avgörande betydelse att förslaget av den 12 juli 2010 kompletteras genom att man klargör förpliktelser och ansvarsomfattning för fondföretagets förvaringsinstitut och underförvarare, med syftet att ge en hög skyddsnivå för fondföretagens investerare när ett förvaringsinstitut inte kan uppfylla skyldigheterna enligt detta direktiv.

(24a)   I ljuset av bestämmelserna i detta direktiv som fastställer räckvidden för förvaringsinstitut och deras ansvar, bör kommissionen analysera i vilka situationer som konkurs för ett fondföretags förvaringsinstitut eller en underförvarare skulle kunna orsaka förluster för fondföretagets andelsägare, antingen genom att nettovärdet på deras andelar minskar eller av andra orsaker vilka inte kan leda till ersättning enligt dessa bestämmelser, och som därför kan kräva en utvidgning av nuvarande ersättningssystem för investerare för att täcka någon form av försäkring eller ersättningssystem som täcker depåförvararens risk för en underförvarares konkurs. Vid analysen bör man dessutom undersöka hur man i sådana situationer kan garantera att investerarnas skydd eller transparensen är densamma, oavsett vilka mellanled som finns mellan investeraren och de överlåtbara värdepapper som påverkas av konkursen. Denna analys bör överlämnas till Europaparlamentet och rådet, vid behov tillsammans med lagstiftningsförslag.

(25)    Det är nödvändigt att säkerställa att samma krav gäller för förvaringsinstitut oberoende av fondföretagets rättsliga form. Enhetliga krav bör höja rättssäkerheten, öka investerarskyddet samt bidra till enhetliga marknadsvillkor. Kommissionen har inte tagit emot någon anmälan om att ett investeringsbolag skulle ha utnyttjat undantaget från den allmänna förpliktelsen att anförtro tillgångar till ett förvaringsinstitut. Därför bör kraven i direktiv 2009/65/EG gällande ett investeringsbolags förvaringsinstitut anses vara överflödiga.

(26)    I enlighet med kommissionens meddelande av den 8 december 2010 om att förstärka sanktionssystemen i den finansiella tjänstesektorn bör de behöriga myndigheterna få befogenhet att besluta om ekonomiska sanktioner (böter) som är tillräckligt höga för att vara avskräckande och proportionella, i syfte att uppväga de förväntade fördelarna.

(27)    För att säkerställa enhetlig tillämpning i alla medlemsstater, vid fastställandet av typen av administrativa sanktioner eller åtgärder och nivån för administrativa böter, bör det krävas att medlemsstaterna ser till att de behöriga myndigheterna beaktar alla relevanta omständigheter.

(28)    För att stärka den avskräckande effekten på allmänheten och informera dem om regelöverträdelser som kan inverka negativt på investerarskyddet bör sanktionerna offentliggöras, utom under vissa väldefinierade omständigheter. För att säkerställa överensstämmelse med proportionalitetsprincipen bör sanktionerna offentliggöras på anonym grund om offentliggörandet skulle orsaka oproportionell skada för de berörda parterna.

(29)    För att de behöriga myndigheterna ska kunna upptäcka överträdelser bör de anförtros nödvändiga undersökningsbefogenheter och inrätta effektiva mekanismer för att uppmuntra rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

(30)    Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av bestämmelser om straffrättsliga sanktioner i medlemsstaternas lagstiftning.

(31)     Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(32)     För att säkerställa att målen i detta direktiv uppnås bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kommissionen bör framför allt tilldelas befogenhet att anta delegerade akter för att ange de uppgifter som ska ingå i standardavtalet mellan förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget eller investeringsbolaget, villkoren för att utöva förvaringsinstitutsfunktioner inklusive vilken typ av finansiella instrument som ska omfattas av förvaringsinstitutets depåförvaringsuppgifter, enligt vilka villkor förvaringsinstitutet kan utöva sina depåförvaringsuppgifter för finansiella instrument som registrerats hos ett centralt förvaringsinstitut, enligt vilka villkor förvaringsinstitutet ska förvara finansiella instrument som emitterats i nominativ form och registrerats hos en emittent eller registerförvaltare, förvaringsinstitutens skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet, under vilka villkor och omständigheter finansiella instrument som depåförvaras ska anses ha gått förlorade samt vad som ska avses med externa händelser utanför rimlig kontroll vilkas konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots alla rimliga ansträngningar att göra så. Dessa delegerade akter bör ge investerarna ett skydd som är minst lika gott som det skydd som ges genom de delegerade akter som antagits i enlighet med direktiv 2011/61/EU. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(33)    I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument har medlemsstaterna åtagit sig att i motiverade fall låta anmälan om införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera förklarande dokument om förhållandet mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i nationella instrument för införlivande. När det gäller detta direktiv anser lagstiftaren att översändande av sådana dokument är motiverat.

(34)    Målet för de åtgärder som ska vidtas för att öka investerarnas förtroende för fondföretag, genom att höja kraven i fråga om förvaringsinstitutens uppgifter och ansvar samt förvaltningsbolagens och investeringsbolagens ersättningspolicyer och genom att införa en gemensam sanktionsstandard för de viktigaste överträdelserna av bestämmelserna i detta direktiv, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av de enskilda medlemsstaterna. Eftersom de identifierade bristerna endast kan åtgärdas på europeisk nivå och sådana insatser därför bättre kan göras på unionsnivå, bör unionen vidta de åtgärder som krävs i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU‑fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(35)     Direktiv 2009/65/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

Artikel 1

Direktiv 2009/65/EG ska ändras på följande sätt:

(1) Följande artiklar ska införas som artikel 14a och artikel 14b:

”Artikel 14a

1.      Medlemsstaterna ska kräva att förvaltningsbolagen upprättar och tillämpar en ersättningspolicy och ersättningspraxis som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till risktagande som strider mot riskprofilen, fondbestämmelserna eller bolagsordningarna för de fondföretag som de förvaltar.

2.      Ersättningspolicyer och ersättningspraxis ska inbegripa fasta och variabla komponenter av löner och diskretionära pensionsförmåner.

3.      Ersättningspolicyer och ersättningspraxis ska gälla för de personalkategorier, inklusive alla anställda och all övrig personal, bl.a., men inte uteslutande, tillfälligt anställda och kontraktsanställda, på fondnivå eller lägre nivåer som är

-       fondförvaltare,

-       andra personer som fattar investeringsbeslut som påverkar fondens riskpositionering,

-       andra personer som är behöriga att utöva inflytande över sådana anställda, inklusive investeringsrådgivare och investeringsanalytiker,

-       verkställande ledningen, risktagare och personal på kontrollbefattningar eller

-       alla andra anställda och övrig personal, bl.a., men inte uteslutande, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vilkas totala ersättning är så hög att de hamnar i samma ersättningsklass som den verkställande ledningen och beslutsfattare som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på riskprofilen för förvaltningsbolagen eller de fondföretag de förvaltar.

4.      I enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ska Esma utfärda riktlinjer riktade till behöriga myndigheter i överensstämmelse med artikel 14b. Riktlinjerna ska beakta de principer om sund ersättningspolicy som beskrivs i kommissionens rekommendation 2009/384/EG, storleken på förvaltningsbolaget och storleken på de fondföretag som de förvaltar, deras interna organisation samt deras verksamhets art, omfattning och komplexitet. När dessa riktlinjer utarbetas ska Esma samarbeta nära med Europeiska bankmyndigheten (EBA) för att säkerställa överensstämmelse med de krav som har utvecklats för andra sektorer inom finansiella tjänster, särskilt kreditinstitut och värdepappersföretag.

Artikel 14b

1.      När den ersättningspolicy som avses i artikel 14a upprättas och tillämpas ska förvaltningsbolagen iaktta följande principer på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till deras storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitetsgrad:

(a)     Ersättningspolicyn ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till risktagande som strider mot riskprofilen, fondbestämmelser eller bolagsordningar för de fondföretag som de förvaltar.

(b)    Ersättningspolicyn ska överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar och intressen för förvaltningsbolaget och de fondföretag den förvaltar och investerarna i fondföretagen och innehålla åtgärder för att undvika intressekonflikter.

(c)     Förvaltningsbolagets ledningsorgan ska i sin tillsynsfunktion anta och regelbundet se över allmänna principer för ersättningspolicyn och ansvara för samt övervaka dess tillämpning. Ersättningssystemet ska inte i första hand kontrolleras av verkställande direktören och ledningsgruppen. De medlemmar av ledningsorganet som har exekutiva uppgifter får inte fastställa ersättningspolicyn. De medlemmar av ledningsorganet och anställda som har i uppdrag att fastställa ersättningspolicyn och dess tillämpning ska vara oberoende och ha kunskaper i riskhantering och ersättningsfrågor.

(d)    Genomförandet av ersättningspolicyn ska minst en gång per år bli föremål för en oberoende intern granskning på central nivå av dess överensstämmelse med de riktlinjer och metoder för ersättningen som antagits av ledningsorganet i dess tillsynsfunktion.

(da)             Alla intressenter ska via ett varaktigt medium eller en webbplats få fullständig och korrekt information i rätt tid om ersättningspraxis, och på begäran och utan kostnad få en papperskopia.

(e)     Personal som utövar kontrollfunktioner ska erhålla ersättning i enlighet med uppnåendet av de mål som sammanhänger med deras funktion, oberoende av resultatet för de affärsområden de kontrollerar.

(f)     Ersättningen till ledande personer som utför risk- och regelefterlevnadsfunktioner ska direkt övervakas av ersättningskommittén.

(g)     Om ersättningen är resultatbaserad ska dess totalbelopp baseras på en kombinerad bedömning av det riskjusterade resultat som uppnåtts av individen och den berörda affärsenheten eller det berörda fondföretaget och av förvaltningsbolagets riskjusterade totala resultat, och när individuella resultat bedöms ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

(h)     Resultatbedömningen ska göras i ett flerårigt perspektiv som är lämpligt i förhållande till livscykeln för det fondföretag som förvaltas av förvaltningsbolaget för att säkerställa att bedömningen baseras på långsiktiga resultat och att den faktiska utbetalningen av de resultatbaserade delarna av ersättningen fördelas över en tidsperiod som beaktar inlösenpolicyn för de fondföretag den förvaltar och dessas investeringsrisker.

(i)      Garanterad rörlig ersättning ska utgöra undantag och endast ske i samband med nyanställning och vara begränsad till det första året.

(j)     Fasta och rörliga komponenter för beräkningen av den totala ersättningen ska vara lämpligt avvägda och fasta delar ska stå för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att det ska vara möjligt att genomföra en fullt flexibel policy med rörliga ersättningskomponenter, inklusive möjligheten att inga rörliga ersättningskomponenter betalas ut.

(ja)   De behöriga myndigheterna ska fastställa ett lämpligt förhållande mellan de fasta och rörliga komponenterna av den totala ersättningen, varvid den rörliga komponenten inte får vara större än den fasta komponenten.

(k)    Betalningar vid förtida avslutande av ett avtal ska stå i relation till prestationerna under tidsperioden och beräknas så att de inte premierar misslyckanden.

(l)      I den metod för resultatbedömning som används för att beräkna rörliga ersättningskomponenter eller pooler av rörliga ersättningskomponenter ska det ingå en övergripande korrigeringsmekanism som ska innefatta alla relevanta typer av löpande och framtida risker.

(m)    Med förbehåll för den rättsliga strukturen hos fondföretaget och dess fondbestämmelser och bolagsordning ska en betydande andel som utgör åtminstone 50 % av den rörliga ersättningen bestå av andelar eller aktier i det berörda fondföretaget, eller motsvarande ägarintressen, eller aktierelaterade instrument eller motsvarande icke-kontanta instrument, såvida inte förvaltningen av fondföretag står för mindre än 50 % av den totala portfölj som förvaltaren förvaltar varvid minimikravet på 50 % inte ska gälla.

De instrument som avses i detta led ska bli föremål för en lämplig kvarhållandepolicy som syftar till att få incitamenten att sammanfalla med intressena för förvaltningsbolaget och de fondföretag som den förvaltar och fondföretagens investerare. Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får sätta begränsningar för typen och utformningen av dessa instrument eller förbjuda vissa instrument om så anses vara lämpligt. Detta led ska tillämpas på både den del av den rörliga ersättningskomponenten som skjutits upp i enlighet med led n och den del av den rörliga ersättningskomponenten som inte skjutits upp.

(n)     En betydande del som utgör minst 25 % av den rörliga ersättningskomponenten ska skjutas upp under en tidsperiod som är lämplig med tanke på det berörda fondföretagets livscykel och inlösenpolicy och som är korrekt anpassad till arten av det berörda fondföretagets risker.

Den period som avses i detta led ska vara minst tre till fem år såvida det berörda fondföretagets livscykel inte är kortare. Ersättning som betalas ut enligt ett förfarande för uppskjuten ersättning får inte erhållas snabbare än pro rata. För en rörlig ersättningskomponent på ett särskilt högt belopp ska minst 60 % av beloppet skjutas upp.

(o)    Den rörliga ersättningen, inbegripet den uppskjutna delen, ska endast betalas eller erhållas om den är hållbar i enlighet med förvaltningsbolagets finansiella situation som helhet, och motiverad enligt affärsenhetens, fondföretagets och den berörda individens resultat.

Den totala rörliga ersättningen ska i allmänhet minskas avsevärt när förvaltningsbolagets eller fondföretagets finansiella resultat är svagt eller negativt, med beaktande av både nuvarande ersättning och minskningar av utbetalningarna av belopp som tidigare intjänats, inbegripet genom malus- och återkravsförfaranden.

(p)    Pensionspolicyn ska överensstämma med förvaltningsbolagets och det förvaltade fondföretagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Om den anställde lämnar förvaltningsbolaget före pensionering ska de diskretionära pensionsförmånerna finnas kvar hos förvaltningsbolaget under en period på fem år i form av instrument enligt definitionen i led m. I det fall då en anställd går i pension ska diskretionära pensionsförmåner betalas ut till den anställde i form av instrument enligt definitionen i led m men först efter en period på fem år.

(q)    Personalen ska vara skyldig att förbinda sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som är kopplade till ersättning och ansvar för att urholka de riskanpassningseffekter som ingår i deras ersättningssystem.

(r)     Rörlig ersättning ska inte betalas genom instrument eller metoder som gör det enklare att kringgå kraven i detta direktiv.

1a.      Esma ska i samarbete med de behöriga myndigheterna övervaka de ersättningspolicyer som avses i artikel 14a. I fall av överträdelse av detta direktiv får Esma agera i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010, särskilt genom rekommendationer till de behöriga myndigheterna att tillfälligt förbjuda eller att begränsa tillämpningen av vissa ersättningspolicyer.

2.        Principerna i punkt 1 ska gälla för all slags ersättning som utbetalas av förvaltningsbolagen och för alla överföringar av andelar eller aktier i fondföretaget till förmån för de medarbetarkategorier, inbegripet den verkställande ledningen, risktagare, kontrollfunktioner och alla anställda vars totala ersättning är så hög att de hamnar i samma ersättningsklass som den verkställande ledningen och risktagare, som i tjänsten utför verksamhet som väsentligt berör riskprofilen eller riskprofilerna för de fondföretag de förvaltar.

3.        Förvaltningsbolag som är betydande i fråga om sin storlek eller storleken på det fondföretag de förvaltar, sin interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitetsgrad ska inrätta en ersättningskommitté. Ersättningskommittén ska inrättas på ett sätt som gör det möjligt för den att utöva en kompetent och oberoende bedömning av ersättningspolicyer och ersättningspraxis samt de incitament som skapats för att hantera risker.

När det är lämpligt att inrätta en ersättningskommitté, enligt definitionerna i Esmas riktlinjer, ska denna kommitté ansvara för förberedelserna inför beslut om ersättning som ska fattas av ledningsorganet i dess tillsynsfunktion, inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda förvaltningsbolagets eller det berörda fondföretagets risker och riskhantering. Ordföranden i ersättningskommittén ska vara en ledamot i ledningsorganet som inte innehar någon verkställande uppgift i det berörda förvaltningsbolaget. Ledamöterna i ersättningskommittén ska vara personer från ledningsorganet som inte innehar någon verkställande funktion i det berörda förvaltningsbolaget. Ersättningskommittén ska inkludera arbetstagarrepresentanter och ska se till att dess regler gör det möjligt för aktieägare att samarbeta. När sådana beslut förbereds ska ersättningskommittén ta hänsyn till institutets aktieägares och investerares långsiktiga intressen samt till allmänintresset.

(2) I artikel 20.1 ska led a ersättas med följande:

”(a) Det skriftliga avtal med förvaringsinstitutet som avses i artikel 22.2.”

(3) Artikel 22 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

1.      Ett investeringsbolag och, för varje värdepappersfond det förvaltar, ett förvaltningsbolag ska se till att ett enda förvaringsinstitut utses i enlighet med detta kapitel.

2.      När ett förvaringsinstitut utses ska detta ske genom ett skriftligt avtal.

Detta avtal ska innehålla bestämmelser som fastställer det informationsutbyte som anses vara nödvändigt för att förvaringsinstitutet ska kunna utföra sina uppgifter för det fondföretag för vilket det utsetts som förvaringsinstitut, i enlighet med detta direktiv och andra lagar och författningar som är relevanta för förvaringsinstitut i fondföretagets hemmedlemsstat.

3.      Förvaringsinstitutet ska

(a)  se till att försäljning, emission, återköp, inlösen och makulering av andelar i fondföretaget genomförs i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning och fondbestämmelser eller bolagsordning,

(b)  se till att värdet av andelar i fondföretaget beräknas i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning och fondbestämmelser eller bolagsordning,

(c)  genomföra förvaltningsbolagets eller ett investeringsbolags instruktioner, såvida inte dessa strider mot tillämplig nationell lagstiftning, fondbestämmelserna eller bolagsordningen,

(d)  se till att ersättningar för transaktioner som berör ett fondföretags tillgångar inbetalas till företaget inom sedvanlig tid,

(e)  se till att fondföretagets intäkter används i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning och fondbestämmelserna eller bolagsordningen.

4.      Förvaringsinstitutet ska se till att fondföretagets penningflöden övervakas korrekt, och särskilt se till att alla betalningar från investerare eller för investerares räkning i samband med teckning av andelar i fondföretaget har mottagits, och att alla likvida medel i fondföretaget har bokförts på likvidkonton som uppfyller följande villkor:

(a) De ska ha öppnats i fondföretagets namn eller i förvaltningsbolagets namn för fondföretagets räkning, eller i förvaringsinstitutets namn för fondföretagets räkning.

(b)  De ska ha öppnats hos en av de enheter som avses i artikel 18.1 a, b och c i kommissionens direktiv 2006/73/EG(*).

(c)  De ska föras i enlighet med principerna i artikel 16 i direktiv 2006/73/EG.

Om likvidkonton öppnas i förvaringsinstitutets namn för fondföretagets räkning, ska inga likvida medel från den enhet som avses i första stycket punkt b och inga av förvaringsinstitutets egna likvida medel bokföras på sådana konton.

5.      Fondföretagets tillgångar ska anförtros förvaringsinstitutet för förvaring enligt följande:

(a)     För finansiella instrument enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning(EU) nr .../2013 [om marknaderna för finansiella instrument (MiFIR)] som kan depåförvaras ska förvaringsinstitutet

(i) depåförvara alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som öppnats hos förvaringsinstitutet och alla finansiella instrument som kan levereras fysiskt till förvaringsinstitutet,

(ii)  för detta ändamål se till att alla de finansiella instrument som kan registreras på konton för finansiella instrument som öppnats hos förvaringsinstitutet, registreras på separata konton hos förvaringsinstitutet i enlighet med principerna i artikel 16 i direktiv 2006/73/EG, och att kontona öppnas i fondföretagets namn eller i förvaltningsbolagets namn för fondföretagets räkning, så att de vid varje tidpunkt tydligt kan identifieras som tillhörande fondföretaget i enlighet med tillämplig lagstiftning.

(b)       För övriga tillgångar ska förvaringsinstitutet

(i) kontrollera att fondföretaget eller det förvaltningsbolag som agerar för fondföretagets räkning äger dessa tillgångar genom att bedöma om fondföretaget eller det förvaltningsbolag som agerar för fondföretagets räkning innehar äganderätten baserat på uppgifter eller handlingar från fondföretaget eller förvaltningsbolaget och externa bevis, om sådana finns,

(ii) föra ett register över de tillgångar i fråga om vilka det förvissat sig om att fondföretaget, eller förvaltningsbolaget som agerar för fondföretagets räkning, innehar äganderätten och hålla detta register uppdaterat.

5a.    Förvaringsinstitutet ska regelbundet ge förvaltningsbolaget en fullständig förteckning över alla tillgångar som förvaras i fondföretagets namn.

5b.    De finansiella instrument som förvaringsinstitutet har i förvar ska inte återanvändas för egen räkning av förvaringsinstitutet eller av någon tredje part till vilken förvaringsfunktionen har delegerats.

Med återanvändning avses i denna artikel varje utnyttjandet av ett finansiellt instrument som erhållits genom en transaktion såsom säkerhet för en annan transaktion, inklusive, men inte uteslutande, överföring, pantsättning, försäljning eller utlåning.

6.      Medlemsstaterna ska se till att förvaringsinstitutet och/eller varje reglerad enhet som har finansiella instrument som tillhör fondföretag i depåförvaring, i händelse av obestånd inte kan dela ut dessa depåförvarade finansiella instrument bland förvaringsinstitutets eller den reglerade enhetens fordringsägare eller realisera dem till förmån för dessa.

7. Förvaringsinstitutet ska inte delegera sina funktioner enligt punkterna 3 och 4 till tredje part.

Förvaringsinstitutet får delegera sina funktioner enligt punkt 5 till tredje part endast om

(a)    uppgifterna inte delegeras i avsikt att kringgå kraven i detta direktiv,

(b)    förvaringsinstitutet kan visa att det finns ett objektivt skäl till delegeringen,

förvaringsinstitutet har handlat med tillbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet när det väljer och utser en tredje part till vilken det önskar delegera en del av sina uppgifter, och fortsätter att handla med all tillbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet vid den regelbundna översynen och fortlöpande kontrollen av varje tredje part till vilken en del av uppgifterna delegerats samt denna parts arrangemang avseende de uppgifter som den fått delegerade till sig.

Förvaringsinstitutet får endast delegera de funktioner som avses i punkt 5 till en tredje part som vid varje tidpunkt uppfyller följande villkor i samband med utövandet av de uppgifter som den fått delegerade till sig:

(a)    Den tredje parten har de strukturer och den sakkunskap som är tillfredsställande och står i proportion till arten av och komplexiteten hos de tillgångar som innehas av fondföretaget eller av förvaltningsbolaget för fondföretagets räkning och som anförtrotts den tredje parten.

(b)    När det gäller förvaringsuppgifter som avses i punkt 5 a omfattas den tredje parten av effektiv reglering, inklusive minimikapitalkrav, och tillsyn över verksamheten i den berörda jurisdiktionen.

(c)    När det gäller förvaringsuppgifter som avses i punkt 5▐ omfattas den tredje parten av regelbunden extern granskning för att säkerställa att denna har de finansiella instrumenten i sin besittning.

(d)    Den tredje parten håller tillgångar som innehas av förvaringsinstitutets kunder åtskilda från sina egna tillgångar och från förvaringsinstitutets tillgångar så att de vid varje tidpunkt tydligt kan identifieras som tillgångar som tillhör ett visst förvaringsinstituts kunder.

(e)    Tredje part ska införa lämpliga arrangemang, baserade på Esmas riktlinjer, som i händelse av dennes obestånd hindrar att fondföretagstillgångar som depåförvaras av tredje part delas ut bland denna tredje parts fordringsägare eller realiseras till förmån för dessa.

(f)     Den tredje parten uppfyller de allmänna skyldigheter och respekterar de förbud som fastställs i punkt 5 och artikel 25.

         För tillämpningen av led e ska Esma i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 utfärda riktlinjer, riktade till behöriga myndigheter, om adekvata arrangemang i händelse av tredje parts obestånd.

Utan hinder av tredje stycket led b får förvaringsinstitutet, om lagstiftningen i ett tredjeland kräver att vissa finansiella instrument depåförvaras av en lokal enhet och det inte finns några lokala enheter som uppfyller delegeringskraven enligt dessa punkter, delegera sina funktioner till en sådan lokal enhet endast i den omfattning som krävs i tredjelandets lagstiftning, och endast så länge det inte finns några lokala enheter som uppfyller delegeringskraven, och under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

(a)    Det relevanta fondföretagets investerare ska vederbörligen ha informerats om att denna delegation krävs enligt tredjelandets lagstiftning och om omständigheterna som motiverar delegeringen samt de risker en sådan delegering innebär, före investeringen.

(b)    Fondföretaget eller det förvaltningsbolag som agerar för fondföretagets räkning ska ha gett instruktioner till förvaringsinstitutet att delegera depåförvaringen av sådana finansiella instrument till en lokal enhet.

En tredje part får i sin tur vidaredelegera dessa funktioner, förutsatt att samma krav är uppfyllda. Artikel 24.2 ska i så fall gälla i tillämpliga delar för de berörda parterna.

Vid tillämpning av första till femte stycket ska tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG genom värdepappersavvecklingssystem som utsetts med avseende på tillämpningen av direktiv 98/26/EG eller tillhandahållande av liknande tjänster från värdepappersavvecklingssystem i tredjeland inte anses vara en delegering av depåförvaringsfunktioner.”

(4) Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2.    Förvaringsinstitutet ska vara

(a)    ett kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med direktiv 2006/48/EG, eller

(b)    ett värdepappersföretag, vilket omfattas av kapitalkraven i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2006/49/EG, inklusive kapitalkrav för operativa risker, och som har auktoriserats enligt direktiv 2004/39/EG och som även tillhandahåller sidotjänster för förvaring och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning i enlighet med avsnitt B.1 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG; sådana värdepappersföretag ska under alla förhållanden ha egna medel motsvarande minst det startkapital som anges i artikel 9 i direktiv 2006/49/EG.

(ba)  centralbanker och varje annan typ av institution som omfattas av tillsynsbestämmelser och är föremål för fortlöpande tillsyn, under förutsättning att de är underkastade kapitalkrav, tillsynskrav och organisatoriska krav som har samma verkan som enheter i led a och b.

Investeringsbolag eller förvaltningsbolag som agerar för det fondföretag de förvaltar och som före den [datum: den tidsfrist för införlivande som anges i artikel 2.1 första stycket] till förvaringsinstitut har utsett ett institut som inte uppfyller de fastställda kraven enligt denna punkt ska utse ett förvaringsinstitut som uppfyller dessa krav före den [datum: ett år efter en tidsfrist som fastställs i artikel 2.1 första stycket].

3.      Medlemsstaterna ska bestämma vilka av de kategorier av institut som avses i punkt 2 ba som ska kunna utses till förvaringsinstitut.”

(b)    Punkterna 4, 5 och 6 ska strykas.

(5) Artikel 24 ska ersättas med följande:

”Artikel 24

1.      Medlemsstaterna ska säkerställa att förvaringsinstitutet är ansvarigt gentemot fondföretaget och fondföretagets andelsägare om förvaringsinstitutet, eller en tredje part till vilken depåförvaringen av finansiella instrument delegerats, förlorat finansiella instrument som depåförvaras i enlighet med artikel 22.5▐.

Vid sådan förlust av ett finansiellt instrument som depåförvaras ska medlemsstaterna säkerställa att förvaringsinstitutet utan onödigt dröjsmål återlämnar ett finansiellt instrument av identisk typ eller motsvarande belopp till fondföretaget eller till det förvaltningsbolag som agerar för fondföretagets räkning. Förvaringsinstitutet ska inte hållas ansvarigt om det kan bevisa att förlusten är följden av en yttre händelse utanför dess rimliga kontroll, vars konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots alla rimliga ansträngningar att göra så.

Medlemsstaterna ska säkerställa att förvaringsinstitutet gentemot fondföretaget eller fondföretagets investerare är ansvarigt för övriga förluster som dessa åsamkas till följd av att förvaringsinstitutet uppsåtligen eller till följd av oaktsamhet brustit i fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta direktiv.

2.      En delegering enligt artikel 22.7 ska inte påverka förvaringsinstitutets ansvar.

3.      Förvaringsinstitutets ansvar enligt punkt 1 får inte uteslutas eller begränsas genom avtal.

4.      Varje avtal som strider mot bestämmelsen i punkt 3 ska vara ogiltigt.

5.      Andelsägare i fondföretaget får åberopa förvaringsinstitutets ansvar direkt eller indirekt genom förvaltningsbolaget.

5a.    Ingenting i denna artikel hindrar ett förvaringsinstitut från att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter i enligt punkt 1, förutsatt att sådana åtgärder inte begränsar eller minskar dessa skyldigheter eller leder till att förvaringsinstitutet dröjer med att uppfylla dem.”

(6) I artikel 25 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.    Förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet ska handla hederligt, rättvist, professionellt, oberoende och i fondföretagets eller i fondföretagets investerares intresse när de utför sina respektive funktioner.

Varken förvaringsinstitutet eller någon av dess underförvaltare får▐ utföra verksamhet avseende fondföretaget, eller det förvaltningsbolag som agerar för fondföretagets räkning, som kan skapa intressekonflikter mellan fondföretaget, fondföretagets investerare, förvaltningsbolaget och förvaringsinstitutet, såvida inte förvaringsinstitutet har sett till att det finns funktionell och hierarkisk åtskillnad mellan utförandet av eventuellt oförenliga uppgifter, samtidigt som eventuella intressekonflikter korrekt identifieras, hanteras, övervakas och redovisas för fondföretagets investerare.”

(7) Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26

1.      Villkoren för att byta förvaltningsbolag och förvaringsinstitut ska, liksom regler till skydd för andelsägarna vid sådana förändringar, föreskrivas i lag eller anges i fondbestämmelserna.

2.      Villkoren för att byta förvaltningsbolag och förvaringsinstitut ska, liksom regler till skydd för andelsägarna vid sådana förändringar, föreskrivas i lag eller anges i investeringsbolagets bolagsordning.”

(8) Följande artiklar ska införas som artikel 26a och artikel 26b:

”Artikel 26a

Förvaringsinstitutet ska på begäran ge sina behöriga myndigheter▐ all information som det fått vid utförandet av sina uppgifter och som de behöriga myndigheterna för fondföretaget eller dess förvaltningsbolag kan behöva▐. Om de behöriga myndigheterna för fondföretaget eller dess förvaltningsbolag är andra än de behöriga myndigheterna för förvaringsinstitutet, ska de behöriga myndigheterna för förvaringsinstitutet utan dröjsmål vidarebefordra den information som man fått till de behöriga myndigheterna för fondföretaget och dess förvaltningsbolag.

Artikel 26b

1.      Kommissionen ska, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112, och med förbehåll för villkoren i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att närmare ange följande:

(a)    De uppgifter i samband med detta direktiv som ska ingå i det skriftliga avtal som avses i artikel 22.2.

(b)    Villkoren för att utöva förvaringsinstitutsfunktioner i enlighet med artikel 22.3, 22.4 och 22.5, inbegripet

(i) vilken kategori av finansiella instrument som ska omfattas av förvaringsinstitutets depåförvaringsuppgifter enligt artikel 22.5 a,

(ii) de villkor enligt vilka förvaringsinstitutet kan utöva sina depåförvaringsuppgifter för finansiella instrument som registrerats hos ett centralt förvaringsinstitut,

(iii) de villkor enligt vilka förvaringsinstitutet ska förvara finansiella instrument som emitterats i nominativ form och registrerats hos en emittent eller registerförvaltare, i enlighet med artikel 22.5 b.

(c)    Förvaringsinstitutens skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet enligt artikel 22.7 andra stycket c.

(d)    Skyldigheten att hålla tillgångar åtskilda enligt artikel 22.7 tredje stycket d.

(e)    Under vilka villkor och omständigheter finansiella instrument som depåförvaras ska anses ha gått förlorade enligt artikel 24.

(f)     Vad som ska avses med yttre händelser utanför rimlig kontroll, vilkas konsekvenser hade varit omöjliga att avvärja trots alla rimliga ansträngningar att göra så, enligt artikel 24.1.

(fa)  Villkoren för att uppfylla kravet på oberoende.”

(9) I artikel 30 ska punkt 1 ersättas med följande:

”Artiklarna 13, 14, 14a och 14b ska gälla i tillämpliga delar för investeringsbolag som inte har utsett ett förvaltningsbolag med auktorisation enligt detta direktiv.”

(10) Kapitel V.3 ska utgå.

(11) I artikel 69.3 ska följande stycke läggas till som andra stycke:

”Årsredovisningen ska också innehålla följande:

(a)    Det sammanlagda ersättningsbeloppet för året, fördelat på fasta och rörliga ersättningar som förvaltningsbolaget och investeringsbolaget betalar ut till sin personal, och antalet betalningsmottagare samt i förekommande fall den carried interest som fondföretaget betalar ut.

(b)    Det aggregerade ersättningsbeloppet, fördelat på kategorier av anställda eller annan personal, enligt vad som anges i artikel 14a.3, hos finansgruppen, förvaltningsbolaget samt, i förekommande fall, investeringsbolaget vilkas verksamhet väsentligt påverkar fondföretagets riskprofil.”

(11a)     I artikel 78.3 ska led a ersättas med följande:

”(a) Identifiering av fondföretaget och den behöriga myndigheten.”

(11b)     I artikel 90 ska följande stycken läggas till:

”Lagstiftningen, fondbestämmelserna eller bolagsordningen för ett investeringsbolag ska föreskriva att sådan ersättning, sådana utgifter eller sådana kostnader ska vara förenliga med och främja en sund och effektiv riskhantering, och inte uppmuntra till risktagande som strider mot fondföretagets riskprofil eller dess affärsstrategi, mål och värderingar, eller mot fondföretagets eller dess investerares intressen.

En rörlig komponent får variera endast i förhållande till fondens storlek eller till värdet på de tillgångar som förvaltas, såvida inte fondföretaget distribueras exklusivt till professionella kunder i enlighet med definitionen i artikel 4.1.11 i direktiv 2004/39/EG.

Alla andra rörliga komponenter måste uppfylla följande kriterier:

(a)    De måste beräknas med utgångspunkt från ett adekvat riktmärke som så noga som möjligt återspeglar fondföretagets portfölj.

(b)    Referensperioden måste vara minst ett år.

(c)    De måste symmetriskt återspegla resultatet i förhållande till riktmärket, och således måste extra ersättning för bättre resultat än riktmärket motsvaras av lika stort avdrag om resultatet underskrider riktmärket.

(d)    Investerarna måste både i prospektet och i basfakta för investerare få tydlig information, på ett språk som kan förstås av icke-tekniker, om hur varje rörlig komponent beräknas, och denna information måste visa hur den rörliga komponenten påverkas symmetriskt av både över- och underprestationer hos fondföretaget och hur detta beräknas, och innehålla realistiska exempel på absoluta belopp som kan ackumuleras under ett år.

Kommissionen ska i enlighet med artikel 112 anta delegerade akter avseende åtgärder som specificerar kraven på portföljernas riktmärken samt index som är tillräckligt jämförbara med fondföretagens innehavsperioder, och hur de symmetriska effekterna av goda och dåliga resultat ska fastställas.

Förutom sådan proportionell ersättning och annan rörlig ersättning bör förvaltningsbolaget belasta fonden endast med kostnader och utgifter som direkt hänför sig till underhåll och skydd av investeringar.”

(12) Artikel 98 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 2 d ska ersättas med följande:

”d) Begära befintliga uppgifter om tele- och datatrafik enligt definitionen i artikel 2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG, vilka innehas av fondföretag, förvaltningsbolag, investeringsbolag eller förvaringsinstitut där det finns en allvarlig misstanke om att sådana uppgifter som rör ämnet för inspektionen kan vara relevanta för att bevisa att fondföretaget, förvaltningsbolaget, investeringsbolaget eller förvaringsinstitutet inte har fullgjort sina skyldigheter enligt detta direktiv; dessa uppgifter får emellertid inte omfatta innehållet i de kommunikationer de avser.”

(b)  Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

”3.       Om en begäran om uppgifter om tele- eller datatrafik enligt punkt 2 d kräver tillstånd från en rättslig myndighet enligt nationella bestämmelser ska sådant tillstånd sökas. Sådant tillstånd kan också tillhandahållas som försiktighetsåtgärd.”

(13) Artikel 99 ska ersättas med följande:

”Artikel 99

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler för administrativa sanktioner och åtgärder när de nationella bestämmelser som antas för att genomföra detta direktiv inte har följts, och ska se till att de tillämpas, utan att detta påverkar de behöriga myndigheternas tillsynsbefogenheter i enlighet med artikel 98 och medlemsstaternas rätt att anta och tillämpa straffrättsliga åtgärder. Sådana sanktioner och åtgärder ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

2.      När ett fondföretag, förvaltningsbolag, investeringsbolag eller förvaringsinstitut bryter mot sina skyldigheter ska medlemsstaterna se till att dessa sanktioner eller åtgärder kan tillämpas på ledningsorganets ledamöter, och på alla andra personer som enligt nationell lag är ansvariga för en sådan överträdelse.

3.      De berörda myndigheterna ska ges alla de undersökningsbefogenheter som de behöver för att utföra sina uppgifter. När de behöriga myndigheterna utövar sina befogenheter ska de ha ett nära samarbete för att se till att sanktionerna eller åtgärderna ger önskat resultat, och de ska samordna sina åtgärder när de hanterar gränsöverskridande fall.”

(14) Följande artiklar ska införas som artikel 99a, artikel 99b, artikel 99c, artikel 99d och artikel 99e:

”Artikel 99a

1.      Medlemsstaterna ska se till att det i deras lagar och andra författningar föreskrivs sanktioner för följande:

(a)  Verksamhet som fondföretag bedrivs utan att ha auktorisation, i strid mot artikel 5.

(b)  Förvaltningsbolag drivs utan på förhand meddelad auktorisation i strid mot artikel 6.

(c)  Investeringsbolag drivs utan på förhand meddelad auktorisation i strid mot artikel 27.

(d)  Förvärv av kvalificerat innehav i ett förvaltningsbolag, direkt eller indirekt, eller en ytterligare ökning av ett sådant kvalificerat innehav i ett förvaltningsbolag så att andelen rösträtter eller andelen kapitalinnehav når eller överskrider 20, 30 eller 50 % eller så att förvaltningsbolaget blir ett dotterföretag (nedan kallat det föreslagna förvärvet), utan att skriftligen underrätta de behöriga myndigheterna för det förvaltningsbolag där förvärv eller ökning av kvalificerat innehav planeras, i strid mot artikel 11.1.

(e)  Avyttring, direkt eller indirekt, av kvalificerat innehav i ett förvaltningsbolag eller minskning av kvalificerat innehav så att andelen av rösträtterna eller kapitalinnehavet faller under 20, 30 eller 50 % eller så att förvaltningsbolaget upphör att vara dotterföretag, utan att skriftligen underrätta de behöriga myndigheterna, i strid mot artikel 11.1.

(f)  Ett förvaltningsbolag har fått auktorisation på grundval av oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt, i strid mot artikel 7.5 b.

(g)  Ett investeringsbolag har fått auktorisation på grundval av oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt, i strid mot artikel 29.4 b.

(h)  Ett förvaltningsbolag som har fått kännedom om förvärv eller avyttringar av innehav i bolagets kapital som leder till att innehaven överstiger eller understiger något av de gränsvärden som anges i artikel 11.10 i direktiv 2004/39/EG underlåter att underrätta de behöriga myndigheterna om detta, i strid mot artikel 11.1.

(i)  Ett förvaltningsbolag underlåter att minst en gång per år informera den behöriga myndigheten om namnen på aktieägare och medlemmar som innehar kvalificerade innehav och storleken på sådana innehav, i strid mot artikel 11.1.

(j)  Ett förvaltningsbolag underlåter att följa förfaranden och arrangemang som föreskrivs i enlighet med de nationella bestämmelser varigenom artikel 12.1 a genomförs.

(k)  Ett förvaltningsbolag underlåter att följa strukturella och organisatoriska krav som föreskrivs i enlighet med de nationella bestämmelser varigenom artikel 12.1 b genomförs.

(l)  Ett investeringsbolag underlåter att följa förfaranden och arrangemang som föreskrivs i enlighet med de nationella bestämmelser varigenom artikel 31 genomförs.

(m)  Ett förvaltningsbolag eller ett investeringsbolag underlåter att följa de krav gällande delegering av bolagets uppgifter till tredje part som föreskrivs i de nationella bestämmelser varigenom artiklarna 13 och 30 genomförs.

(n)  Ett förvaltningsbolag eller ett investeringsbolag underlåter att följa de uppföranderegler som föreskrivs i enlighet med de nationella bestämmelser varigenom artiklarna 14 och 30 genomförs.

(o)  Ett förvaringsinstitut underlåter att utföra sina uppgifter i enlighet med de nationella bestämmelser varigenom artikel 22.3–22.7 genomförs.

(p)  Ett investeringsbolag och, för varje värdepappersfond den förvaltar, ett förvaltningsbolag underlåter upprepade gånger att uppfylla kraven gällande fondföretagets placeringsinriktning som fastställs i de nationella bestämmelser varigenom kapitel VII genomförs.

(q)  Ett förvaltningsbolag eller investeringsbolag underlåter att använda ett förfarande för riskhantering och ett förfarande som möjliggör en exakt och oberoende bedömning av värdet på OTC-derivat som fastställs i de nationella bestämmelser varigenom artikel 51.1 genomförs.

(r)  Ett investeringsbolag och, för varje värdepappersfond den förvaltar, ett förvaltningsbolag underlåter upprepade gånger att uppfylla kraven gällande den information som ska lämnas till investerarna enligt de nationella bestämmelser varigenom artiklarna 68–82 genomförs.

(s)     Ett förvaltningsbolag eller investeringsbolag som marknadsför andelar för ett fondföretag som det förvaltar i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat underlåter att uppfylla kravet på anmälan enligt artikel 93.1.

2.      Medlemsstaterna ska se till att i samtliga fall som anges i punkt 1 ska de administrativa sanktionerna och åtgärderna som kan tillämpas inkludera minst följande:

(a)       En offentlig varning eller ett offentligt utlåtande med angivelse av fysisk eller juridisk person och överträdelsens karaktär.

(b)       En order enligt vilken det krävs att den fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och inte upprepar detta agerande.

(c)       För ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag: Att förvaltningsbolagets eller ett fondföretagets auktorisation återkallas.

(d)       Tillfälligt eller permanent förbud för en ledamot av företagets eller förvaltningsbolagets styrelse eller annan fysisk person som hålls ansvarig att utöva sitt uppdrag i dessa eller i andra bolag.

(e)       För juridiska personer: effektiva, proportionerliga och avskräckande administrativa böter ▌.

(f)        För fysiska personer: effektiva, proportionerliga och avskräckande administrativa böter ▌.

(g)       Administrativa böter på upp till tio gånger beloppet för den vinst som erhållits eller de förluster som undvikits genom överträdelsen, i fall där dessa kan fastställas.

Artikel 99b

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna utan otillbörligt dröjsmål offentliggör alla sanktioner eller åtgärder som har ålagts till följd av överträdelse av de nationella bestämmelser som har antagits för att genomföra detta direktiv, inklusive information om överträdelsens typ och karaktär och uppgifter om ansvariga personer, utom om ett sådant offentliggörande utgör ett allvarligt hot mot de finansiella marknadernas stabilitet. Om offentliggörandet skulle orsaka oproportionell skada för de berörda parterna ska de behöriga myndigheterna offentliggöra sanktionen eller åtgärden på anonym grund.

Artikel 99c

1. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna, när de fastställer typen av administrativa sanktioner eller åtgärder och nivån på administrativa böter, ser till att de är effektiva, proportionerliga och avskräckande, och beaktar alla relevanta omständigheter, i vilket ingår följande:

(a)       Överträdelsens allvar och varaktighet.

(b)       Den fysiska eller juridiska personens grad av ansvar.

(c)       Den fysiska eller juridiska personens finansiella ställning, som den indikeras genom den ansvariga juridiska personens totala omsättning eller den ansvariga fysiska personens årsinkomst.

(d)       Omfattningen av erhållna fördelar eller undvikande av förluster för den fysiska eller juridiska personen, den skada som orsakats andra personer och, i tillämpliga fall, skadan avseende hur marknaderna eller ekonomin i allmänhet fungerar, i den mån detta kan bestämmas.

(e)       Den fysiska eller juridiska personens vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten.

(f)        Tidigare överträdelser som den fysiska eller juridiska personen har gjort sig skyldig till.

2.      Esma ska utfärda riktlinjer till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om typerna av administrativa åtgärder och sanktioner och nivån på administrativa böter.

Artikel 99d

1.      Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna etablerar effektiva mekanismer för att uppmuntra rapportering av överträdelser av nationella bestämmelser för genomförande av detta direktiv till de behöriga myndigheterna och att de behöriga myndigheterna tillhandahåller en eller flera säkra kommunikationskanaler för personer som vill anmäla sådana överträdelser. Medlemsstaterna ska se till att endast den nationella behöriga myndigheten känner till identiteten på de personer som gör sådana anmälningar genom dessa kanaler.

2.      Bland de mekanismer som avses i punkt 1 ska minst följande ingå:

(a)       Särskilda förfaranden för mottagande av rapporter om överträdelser och uppföljning av dem.

(b)       Lämpligt skydd för personal vid investeringsbolag och förvaltningsbolag som rapporterar om överträdelser som har begåtts inom företaget.

(c)       Skydd av personuppgifter både för den person som anmäler överträdelser och den fysiska eller juridiska person som anklagas för att vara ansvarig för en överträdelse, i enlighet med de principer som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.

2a.    Esma ska tillhandahålla en eller flera säkra kommunikationskanaler för anmälning av överträdelse av de nationella bestämmelserna för tillämpningen av detta direktiv. Medlemsstaterna ska se till att endast Esma känner till identiteten på de personer som gör sådana anmälningar genom dessa kanaler.

2b.    En anmälan i god tro till Esma eller till den behöriga myndigheten i enlighet med punkt 2a av en överträdelse av de nationella bestämmelserna för tillämpningen av detta direktiv, ska inte utgöra en överträdelse av eventuella begränsningar avseende yppande av information, ålagda enligt kontrakt eller genom bestämmelser i lag eller annan författning, och ska inte medföra att den person som gör en sådan anmälan ådrar sig ansvar av något slag i samband med denna anmälan.

3.      Medlemsstaterna ska kräva att instituten har inrättat lämpliga rutiner för att deras anställda ska kunna anmäla överträdelser internt genom en särskild kanal.

Artikel 99e

1.      Medlemsstaterna ska årligen förse Esma med samlad information om alla åtgärder eller sanktioner som utfärdats i enlighet med artikel 99. Esma ska offentliggöra den samlade informationen i en årsrapport.

2.      Om den behöriga myndigheten har offentliggjort en åtgärd eller sanktion ska den samtidigt informera Esma om detta. Om en offentliggjord åtgärd eller sanktion avser ett förvaltningsbolag ska Esma införa en hänvisning till den offentliggjorda åtgärden eller sanktionen i den förteckning över förvaltningsbolag som offentliggörs enligt artikel 6.1.

3.      Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i fråga om förfarandena och formerna för överlämnande av information enligt denna artikel.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Esma ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den [inför datum].”

(15) Följande artikel 104a ska införas:

”Artikel 104a

1.      Medlemsstaterna ska tillämpa direktiv 95/46/EG på behandling av personuppgifter som utförs i medlemsstaterna i enlighet med detta direktiv.

2.      Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ska tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs av Esma inom ramen för detta direktiv.”

(16) I artikel 112 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.    Befogenheterna att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 och 111 ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den 4 januari 2011. Befogenheterna att anta de delegerade akter som avses i artikel 50a ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den 21 juli 2011. Befogenheterna att anta de delegerade akter som avses i artikel 26b ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den […]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fyra år löpt ut. Delegeringen av befogenheter ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 112a.”

(17) I artikel 25 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.    Delegeringen av de befogenheter som avses i artiklarna 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 och 111 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.”

(18) Bilaga I ska ändras i enlighet med bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

1.          Medlemsstaterna ska senast den […] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa de lagar och andra författningar som avses i punkt 1 från och med den […].

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningarna ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.          Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

När de dokument som åtföljer medlemsstaternas anmälan av sina införlivandeåtgärder inte är tillräckliga för att det till fullo ska gå att bedöma om införlivandebestämmelserna överensstämmer med vissa artiklar i detta direktiv, får kommissionen på begäran från Esma med hänsyn till tillämpningen av förordning (EU) nr 1095/2010 eller på eget initiativ begära att medlemsstaterna lämnar mer detaljerad information om införlivandet och genomförandet av dessa bestämmelser och detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i ... den …

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

BILAGA

I bilaga I ska punkt 2 i Modul A ersättas med följande:

”2. Information om förvaringsinstitutet:

2.1. ID för fondföretagets förvaringsinstitut samt en beskrivning av dess uppgifter.

2.2. En beskrivning av eventuella förvaringsfunktioner som förvaringsinstitutet har delegerat samt eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av denna delegering.

Förvaringsinstitutet ska på begäran lämna information om alla enheter som tillhandahåller förvaring av fondens tillgångar, tillsammans med intressekonflikter som kan uppstå.”

  • [1]           EUT C …
  • [2]           Europaparlamentets ståndpunkt av den …

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förvaringsinstitutens funktioner, ersättningspolitik och sanktioner

Referensnummer

COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD)

Framläggande för parlamentet

3.7.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

11.9.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

11.9.2012

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

18.9.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sven Giegold

10.5.2011

 

 

 

Behandling i utskott

19.9.2012

22.1.2013

 

 

Antagande

21.3.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

5

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sophie Auconie, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Anne E. Jensen, Eva Joly, Thomas Mann, Marisa Matias

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Luís Paulo Alves, Minodora Cliveti, Jens Geier

Ingivande

29.4.2013