ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

26.3.2013 - (COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγητές: Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova
(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – Άρθρο 51 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2011/0130(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0126/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0126/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

(COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0276),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C7-0128/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2012[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7–0126/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[2]*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕE) αριθ. …/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της …

για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[3]1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και διευκολύνεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και εξωδικαστικών αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις. Προκειμένου να δημιουργήσει σταδιακά έναν τέτοιο χώρο, η Ένωση πρέπει να θεσπίσει, ▌ μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, οι οποίες έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, ιδίως όταν τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2)   ▌ Το άρθρο 81 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων.

(3)  Σε έναν κοινό χώρο δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, οι διατάξεις που εξασφαλίζουν την ταχεία και απλή αναγνώριση και, όπου απαιτείται, εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος μέτρων προστασίας που έχουν διαταχθεί από άλλο κράτος μέλος, έχουν ζωτική σημασία για να διασφαλίζεται ότι η προστασία που παρέχεται σε ένα φυσικό πρόσωπο εντός ενός κράτους μέλους διατηρείται και συνεχίζεται σε κάθε άλλο κράτος μέλος στο οποίο το πρόσωπο ταξιδεύει ή εγκαθίσταται.

Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η νόμιμη άσκηση από τους πολίτες της Ένωσης του δικαιώματός τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ, δεν θα επιφέρει απώλεια της προστασίας τους.

3α)  Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην απονομή δικαιοσύνης εντός της Ένωσης και ο στόχος της διασφάλισης ταχύτερης και λιγότερο δαπανηρής κυκλοφορίας των μέτρων προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιολογούν την αρχή σύμφωνα με την οποία τα μέτρα αυτά που διατάσσονται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς την ανάγκη εφαρμογής ειδικών διαδικασιών. Ως εκ τούτου, μέτρο προστασίας που διατάσσεται σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εάν είχε ληφθεί στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

(4)  Για να επιτευχθεί ο στόχος της ελεύθερης κυκλοφορίας των μέτρων προστασίας, είναι αναγκαίο και δέον, οι κανόνες που διέπουν ▐την αναγνώριση και, όπου απαιτείται, την εκτέλεση των μέτρων προστασίας να διέπονται από νομικό μέσο της Ένωσης το οποίο έχει δεσμευτική ισχύ και εφαρμόζεται άμεσα.

4α)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται για μέτρα προστασίας που διατάσσονται για την προστασία προσώπου όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να θεωρείται ότι απειλείται η ζωή του προσώπου αυτού, η σωματική ή ψυχική του ακεραιότητα, η προσωπική ελευθερία και ασφάλεια ή η σεξουαλική του ακεραιότητα, λ.χ. για να αποτρέπεται κάθε μορφή έμφυλης βίας και βίας σε στενές προσωπικές σχέσεις, όπως η σωματική βία, η παρενόχληση, οι σεξουαλικές επιθέσεις, η παρακολούθηση, ο εκφοβισμός ή άλλες μορφές έμμεσου καταναγκασμού. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα θύματα, ανεξαρτήτως του κατά πόσον είναι θύματα έμφυλης βίας.

4β)   Η οδηγία 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας[4]2 εξασφαλίζει ότι τα θύματα λαμβάνουν την αναγκαία πληροφόρηση και υποστήριξη.

4γ)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αποτελούν συμπλήρωμα της οδηγίας 2012/29/ΕΚ. Το γεγονός ότι ένα πρόσωπο καλύπτεται από μέτρο προστασίας που ελήφθη στα πλαίσια υπόθεσης αστικού δικαίου δεν εμποδίζει κατ’ ανάγκην τον χαρακτηρισμό του προσώπου ως ‘θύματος’ βάσει των διατάξεων αυτής της οδηγίας.

(5)  Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού υπάγεται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις κατά την έννοια του άρθρου 81 της ΣΛΕΕ. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τα μέτρα προστασίας που επιβάλλονται σε αστικές υποθέσεις και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει μέτρα προστασίας που επιβάλλονται σε ποινικές υποθέσεις, τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας.

5α)  Οι «αστικές υποθέσεις» πρέπει να ερμηνεύονται αυτόνομα, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου της Ένωσης. Η αστική, διοικητική ή ποινική φύση της αρχής που επιβάλλει το μέτρο προστασίας δεν είναι καθοριστική για το σκοπό της εκτίμησης του αστικού χαρακτήρα ενός μέτρου προστασίας.

(6)  Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ▐για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα). Αποφάσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με τον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα εξακολουθούν να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται βάσει εκείνου του κανονισμού.

6α)  Στον παρόντα κανονισμό λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές νομοθετικές παραδόσεις των κρατών μελών και οι διατάξεις του δεν θίγουν την επιλογή του εθνικού συστήματος που εφαρμόζεται για την επιβολή μέτρων προστασίας. Ο παρών κανονισμός δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα εθνικά τους δίκαια ώστε να διατάσσουν μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις, ούτε δημιουργεί υποχρεώσεις στα κράτη μέλη να θεσπίζουν μέτρα αστικής προστασίας για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

6β)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διάφορα είδη αρχών που εκδίδουν μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις στα κράτη μέλη, και σε αντίθεση με άλλους τομείς δικαστικής συνεργασίας, ο παρών κανονισμός ισχύει για τις αποφάσεις δικαστικών όσο και διοικητικών αρχών, υπό τον όρο ότι οι τελευταίες θα παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά, ιδίως, την αμεροληψία τους και το δικαίωμα των διαδίκων σε δικαστική επανεξέταση. Σε καμιά περίπτωση οι αστυνομικές αρχές δεν πρέπει να θεωρούνται ως αρχές έκδοσης μέτρων προστασίας κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

6γ)  Βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, μέτρα προστασίας που επιβάλλει σε αστικές υποθέσεις ένα κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζονται σε άλλο κράτος μέλος ως αστικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6δ)  Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αναγνώριση πρέπει να αντιστοιχεί στη διάρκεια του μέτρου προστασίας.

Ωστόσο, λόγω της πολυμορφίας των μέτρων προστασίας που διέπονται από το δίκαιο κάθε κράτους μέλους όσον αφορά τη διάρκεια των μέτρων προστασίας, και αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά κανόνα σε επείγουσες καταστάσεις, οι συνέπειες της αναγνώρισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει κατ’ εξαίρεση να περιορίζονται σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έκδοση του πιστοποιητικού, ανεξαρτήτως από το εάν το ίδιο το μέτρο προστασίας (προσωρινό, χρονικά περιορισμένο ή αόριστου χαρακτήρα) έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

6ε)  Σε περιπτώσεις όπου η περίοδος ισχύος του μέτρου προστασίας υπερβαίνει τους 12 μήνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για τις συνέπειες της αναγνώρισης, ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν πρέπει να θίγει το δικαίωμα του προστατευόμενου προσώπου να επικαλείται το μέτρο βάσει κάθε άλλης διαθέσιμης νομοθετικής πράξης της ΕΕ που προβλέπει αναγνώριση, ή να υποβάλλει αίτηση για τη λήψη εθνικού μέτρου προστασίας στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

6στ)  Αυτός ο περιορισμός των συνεπειών της αναγνώρισης είναι έκτακτου χαρακτήρα λόγω της ειδικής φύσης του αντικειμένου του παρόντος κανονισμού και δεν πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο για άλλες πράξεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

6ζ)  Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο την αναγνώριση της υποχρέωσης που επιβάλλεται από το μέτρο προστασίας. Δεν ρυθμίζει τις διαδικασίες για την εφαρμογή ή την επιβολή του μέτρου, ούτε ορίζει κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν εφόσον παραβιαστεί η υποχρέωση που επιβάλλεται με το μέτρο προστασίας στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης. Η επιβολή στην πράξη, καθώς και τυχόν κυρώσεις, επαφίενται στο δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και ιδίως την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε τα αναγνωρισμένα δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέτρα προστασίας να μπορούν να ισχύουν στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

6η)  Τα μέτρα προστασίας που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό πρέπει να παρέχουν προστασία σε ένα άτομο στον τόπο κατοικίας του, στον τόπο εργασίας του ή σε άλλο τόπο που επισκέπτεται σε τακτική βάση, όπως η κατοικία στενών συγγενών του ή το σχολείο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου φοιτά το παιδί του.

  Ανεξαρτήτως εάν ο τόπος αυτός ή η έκταση της περιοχής που καλύπτεται από το μέτρο προστασίας περιγράφεται στο μέτρο προστασίας με μια ή περισσότερες συγκεκριμένες διευθύνσεις ή με μια ορισμένη περίμετρο όπου το πρόσωπο που συνιστά απειλή δεν μπορεί να εισέλθει (ή με συνδυασμό των δύο κριτηρίων), η αναγνώριση της υποχρέωσης ή ο έλεγχος που επιβάλλεται από το μέτρο προστασίας σχετίζεται με το σκοπό που εξυπηρετεί αυτός ο τόπος για το προστατευόμενο πρόσωπο και όχι με την ακριβή διεύθυνση.

6θ)  Κατά τα ανωτέρω, και υπό τον όρο ότι διατηρούνται η φύση και τα βασικά στοιχεία του μέτρου προστασίας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει εν ανάγκη τα πραγματικά περιστατικά του μέτρου προστασίας όπου μια τέτοια προσαρμογή είναι αναγκαία ώστε η αναγνώριση του μέτρου προστασίας να είναι αποτελεσματική με πρακτικούς όρους στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης. Στα πραγματικά περιστατικά περιλαμβάνεται η διεύθυνση ή η γενική τοποθεσία ή η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να διατηρεί το πρόσωπο που συνιστά απειλή από το προστατευόμενο πρόσωπο, τη διεύθυνση ή τη γενική τοποθεσία. Ωστόσο, το είδος και η αστική φύση του μέτρου προστασίας δεν μπορούν να επηρεάζονται από μια τέτοια προσαρμογή.

(6ι)  Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή του μέτρου προστασίας θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να αναφέρεται στο πιστοποιητικό αν η διεύθυνση που αναγράφεται στο μέτρο προστασίας αποτελεί τον τόπο διαμονής, τον τόπο εργασίας ή κάποιο μέρος που το προστατευόμενο άτομο επισκέπτεται σε τακτική βάση. Επιπλέον, αν είναι σκόπιμο, η περίμετρος (κατά προσέγγιση ακτίνα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση) που καλύπτεται από την απαγόρευση την οποία επιβάλλει το μέτρο προστασίας στο άτομο που συνιστά απειλή, θα πρέπει επίσης να αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

(12)  Για να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των μέτρων προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παρών κανονισμός πρέπει να καθιερώσει ομοιόμορφο υπόδειγμα πιστοποιητικού και να παράσχει πολύγλωσση έκδοση του τυποποιημένου εγγράφου προς το σκοπό αυτό.

Κατόπιν αιτήματος του προστατευομένου προσώπου, η αρχή έκδοσης θα πρέπει να εκδίδει πιστοποιητικό και θα πρέπει να συνδράμει το προστατευόμενο πρόσωπο ώστε να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές ενώπιον των οποίων πρέπει να γίνει επίκληση του μέτρου προστασίας ή ζητείται η εκτέλεση στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

(12a)  Το πεδίο ελεύθερου κειμένου στην πολύγλωσση έκδοση του τυποποιημένου εγγράφου θα πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατόν, ώστε η μετάφραση ή μεταγραφή να μπορούν να διατίθενται στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς επιβάρυνση του προστατευόμενου προσώπου αλλά με απλή χρήση της πολύγλωσσης έκδοσης του τυποποιημένου εγγράφου στην οικεία/απαιτούμενη γλώσσα. Το τυχόν κόστος για την αναγκαία μετάφραση πέραν του κειμένου της πολύγλωσσης έκδοσης του τυποποιημένου εγγράφου επιμερίζεται κατά τις σχετικές διατάξεις του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης.

(12β)   Όταν ένα πιστοποιητικό περιέχει ελεύθερο κείμενο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης πρέπει να εξακριβώνει αν απαιτείται οποιαδήποτε μετάφραση/ μεταγραφή. Αυτό δεν αποκλείει το προστατευόμενο πρόσωπο ή την αρχή έκδοσης του κράτους μέλους προέλευσης από την παροχή μετάφρασης/μεταγραφής με δική τους πρωτοβουλία.

(12γ) Για να εξασφαλίζεται ο σεβασμός του δικαιώματος υπεράσπισης του προσώπου που συνιστά απειλή, το πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον το εν λόγω πρόσωπο είχε την ευκαιρία να προβάλει τις αντιρρήσεις του κατά του μέτρου προστασίας σε περίπτωση που το μέτρο ελήφθη ερήμην ή βάσει διαδικασίας που δεν προβλέπει προηγούμενη ειδοποίηση του προσώπου («διαδικασία ex parte»).

Ωστόσο, για να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις και να λαμβάνεται υπόψη το κατεπείγον που χαρακτηρίζει συνήθως τις υποθέσεις όπου απαιτείται η λήψη προστατευτικών μέτρων, δεν χρειάζεται να έχει λήξει η προθεσμία προβολής αυτών των αντιρρήσεων πριν την έκδοση πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται μόλις το μέτρο προστασίας μπορεί να επιβληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης.

(12δ)  Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της απλότητας και της ταχύτητας, ο παρών κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή απλών και ταχειών μεθόδων όσον αφορά την ενημέρωση του προσώπου που συνιστά απειλή σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Αυτές οι ειδικές μέθοδοι κοινοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού λόγω της ειδικής φύσης του περιεχομένου του, αλλά δεν πρέπει να αποτελέσουν προηγούμενο για άλλα μέσα αστικού και εμπορικού δικαίου ούτε να θίγουν τυχόν υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων εγγράφων σε αστικές υποθέσεις που διέπονται από διμερή ή πολυμερή σύμβαση η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του οικείου κράτους μέλους και ενός τρίτου κράτους.

(12ε)  Κατά την κοινοποίηση του πιστοποιητικού στο πρόσωπο που συνιστά απειλή και κατά την προσαρμογή οιωνδήποτε πραγματικών περιστατικών ενός μέτρου προστασίας στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης, λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων του προστατευομένου προσώπου, μη δημοσιοποιώντας τον τόπο όπου βρίσκεται ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Οι λεπτομέρειες αυτές δεν κοινοποιούνται στο πρόσωπο που συνιστά απειλή, εκτός αν είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με το μέτρο ή για την εκτέλεσή του.

(13)  Το πιστοποιητικό αυτό δεν θα πρέπει να επιδέχεται προσφυγής. ▌

(13α)  Το πιστοποιητικό θα πρέπει να διορθώνεται σε περίπτωση που, λόγω φανερού σφάλματος ή ανακρίβειας, λχ. τυπογραφικού λάθους ή λάθους κατά τη μεταγραφή ή αντιγραφή, το πιστοποιητικό δεν περιγράφει με ακρίβεια το μέτρο προστασίας, ή να ανακαλείται αν το πιστοποιητικό χορηγήθηκε προφανώς εσφαλμένα, λχ. αν χρησιμοποιήθηκε για μέτρο που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή αν εκδόθηκε κατά παράβαση των κριτηρίων που περιέχονται στο άρθρο 5α.

(13β)  Αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή ανακληθεί ή το πιστοποιητικό ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης οφείλει, μετά από αίτηση ενός εκ των μερών, να αναστείλει ή να ανακαλέσει τα αποτελέσματα της αναγνώρισης και, όπου απαιτείται, την εκτέλεση του μέτρου προστασίας.

(13γ)  Η απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης απαιτεί να μην εκδίδονται ασυμβίβαστες αποφάσεις σε δύο κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει λόγο άρνησης της αναγνώρισης ή/και της εκτέλεσης του μέτρου προστασίας, σε συνέχεια αίτησης του προσώπου που συνιστά απειλή, σε περίπτωση ασυμβίβαστου με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε ή αναγνωρίζεται στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

(13δ)  Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και σε εξαιρετικές περιστάσεις, επιτρέπεται στα δικαστήρια των κρατών μελών να αρνηθούν την αναγνώριση ή εκτέλεση ενός μέτρου προστασίας, εφόσον η εφαρμογή του είναι προδήλως ασύμβατη προς τη δημόσια τάξη αυτού του φόρουμ. Ωστόσο, τα δικαστήρια δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν την εξαίρεση της δημόσιας τάξης για να αρνηθούν την αναγνώριση ή εκτέλεση μέτρου προστασίας, εφόσον αυτό είναι αντίθετο προς τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο άρθρο 21.

(13ε)  Το προστατευόμενο πρόσωπο θα έχει πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε άλλο κράτος μέλος. Για να εξασφαλιστεί η πραγματική πρόσβαση στις διαδικασίες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εξασφαλίζεται η δυνατότητα του ευεργετήματος πενίας, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 2003/8/EΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές[5]3..

(14)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση των εντύπων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή[6]4.

(14a)  Για την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων οι οποίες αφορούν τη κατάρτιση και τη μεταγενέστερη τροποποίηση εντύπων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(14β)  Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να προβλέπεται υποχρέωση των κρατών μελών να γνωστοποιούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές και δικονομικές διατάξεις τους που αφορούν μέτρα προστασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο συνεστήθη με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου[7]5. Πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη πρέπει να διατίθεται μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.(15)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα, επιδιώκει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα της υπεράσπισης και αμερόληπτου δικαστηρίου όπως καθιερώνονται στο άρθρο 47 του Χάρτη αυτού. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα και τις αρχές.

(16)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι αδύνατο να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(17)  Σύμφωνα με το άρθρο ▌ 3 ▌ του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία κοινοποίησαν την επιθυμία τους να μετάσχουν στην έκδοση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(18)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και ▐δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο -1 Αντικείμενο

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να θεσπισθούν κανόνες για έναν απλό και ταχύ μηχανισμό αναγνώρισης μέτρων προστασίας που διατάσσονται σε κράτος μέλος σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις που διατάσσονται από μία αρχή όπως ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 2.

2.  Ο παρών κανονισμός ισχύει σε διασυνοριακές υποθέσεις. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως διασυνοριακή νοείται η υπόθεση κατά την οποία επιδιώκεται η αναγνώριση του μέτρου προστασίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος προέλευσης.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)  «μέτρο προστασίας»: κάθε απόφαση, οιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, που διατάσσεται από την αρχή έκδοσης του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και επιβάλλει μια ή περισσότερες από τις κάτωθι υποχρεώσεις στο πρόσωπο το οποίο συνιστά απειλή, με στόχο την προστασία άλλου προσώπου, όταν ▐θεωρείται ότι μπορεί να απειλείται η σωματική ▐ή η ψυχολογική ακεραιότητα ▐του τελευταίου:

  ▌

(a)  απαγόρευση ή έλεγχος εισόδου στο χώρο όπου κατοικεί, εργάζεται ή ▌ επισκέπτεται ή διαμένει τακτικά το προστατευόμενο πρόσωπο· ▌

(β)  απαγόρευση ή έλεγχος οιασδήποτε επικοινωνίας με το προστατευόμενο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή ταχυδρομικού μηνύματος, μέσω τηλεομοιοτυπίας, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο· ▌

(γ)  απαγόρευση ή έλεγχος της προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση· ▌

(2)  «προστατευόμενο πρόσωπο»: το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο προστασίας ως αποτέλεσμα μέτρου προστασίας·

(3)  «πρόσωπο που συνιστά απειλή»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχουν επιβληθεί μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του σημείου 1·

(4)  «αρχή έκδοσης»: κάθε δικαστική αρχή ή κάθε άλλη αρχή που ορίζεται από ένα κράτος μέλος ως αρμόδια σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια άλλη αρχή παρέχει εγγυήσεις περί αμεροληψίας στα μέρη και ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από κάθε τέτοια άλλη αρχή σχετικά με το μέτρο προστασίας, βάσει του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργούν,

α)  μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επανεξέτασης από δικαστική αρχή και

(β)   έχουν παρόμοια ισχύ και αποτελέσματα με απόφαση δικαστικής αρχής για το ίδιο ζήτημα·

(5)  ως «κράτος μέλος προέλευσης» το κράτος μέλος στο οποίο διατάσσεται το μέτρο προστασίας·

(6)  «κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης»: το κράτος μέλος στο οποίο ζητείται η αναγνώριση και, κατά περίπτωση, η εκτέλεση του μέτρου προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αναγνώριση και εκτέλεση των μέτρων προστασίας

Άρθρο 4

Αναγνώριση και εκτέλεση

1.  Μέτρο προστασίας που διατάσσεται σε κράτος μέλος αναγνωρίζεται και στα λοιπά κράτη μέλη καμία ειδική διαδικασία και είναι εκτελεστό χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας.

1α.   Προστατευόμενο πρόσωπο που επιθυμεί να επικαλεστεί, σε ορισμένο κράτος μέλος, μέτρο προστασίας διατασσόμενο σε άλλο κράτος μέλος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης:

α)   αντίγραφο του μέτρου προστασίας το οποίο να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας·

β)   το πιστοποιητικό που εκδόθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης βάσει του άρθρου 5· και

γ)   όπου απαιτείται, γλωσσική μεταγραφή και/ή μετάφραση του πιστοποιητικού στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης ή σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία αυτό το κράτος μέλος έχει δηλώσει ότι δέχεται.

1β.  Το πιστοποιητικό παράγει αποτελέσματα μόνον εντός των ορίων της εκτελεστότητας του μέτρου προστασίας.

1γ.  Ανεξάρτητα από τυχόν μεγαλύτερη ισχύ του μέτρου προστασίας, τα αποτελέσματα αναγνώρισης, βάσει της παραγράφου 1, περιορίζονται σε διάρκεια 12 μηνών, με έναρξη από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

1δ.  Η διαδικασία εκτέλεσης του μέτρου προστασίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

Άρθρο 5

Πιστοποιητικό

2.  Η αρχή έκδοσης του κράτους μέλους προέλευσης εκδίδει, κατόπιν αιτήματος του προστατευομένου προσώπου, το πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας την πολύγλωσση έκδοση του τυποποιημένου εγγράφου που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 και περιέχει τις πληροφορίες που παρέχονται στο άρθρο 5γ.

2α.   Η έκδοση του πιστοποιητικού δεν επιδέχεται προσφυγής.

4.  Κατόπιν αιτήματος του προστατευόμενου προσώπου, η αρχή έκδοσης του κράτους μέλους προέλευσης παρέχει στο προστατευόμενο πρόσωπο γλωσσική μεταγραφή και/ή μετάφραση ▌ του πιστοποιητικού χρησιμοποιώντας την πολύγλωσση έκδοση του τυποποιημένου εγγράφου.

Άρθρο 5αΑπαιτήσεις για την έκδοση του πιστοποιητικού

1.   Το πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται μόνον αν το μέτρο προστασίας έχει γνωστοποιηθεί στο πρόσωπο που συνιστά απειλή σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης.

2.   Σε περίπτωση που το μέτρο προστασίας διατάσσεται ερήμην, το πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται μόνον αν στο πρόσωπο που συνιστά απειλή έχει επιδοθεί το εισαγωγικό της διαδικασίας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ή, ενδεχομένως, έχει ενημερωθεί με άλλο τρόπο ότι έχει κινηθεί διαδικασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αρκετά έγκαιρα και κατά τρόπο ώστε το εν λόγω πρόσωπο να μπορεί να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

3.   Σε περίπτωση που το μέτρο προστασίας διατάχθηκε βάσει διαδικασίας η οποία δεν προβλέπει την προηγούμενη ειδοποίηση του προσώπου που αποτελεί απειλή («διαδικασία ex parte»), το πιστοποιητικό μπορεί να εκδίδεται μόνον αν το πρόσωπο που συνιστά απειλή είχε δικαίωμα προσφυγής κατά του μέτρου προστασίας βάσει του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης.

Άρθρο 5βΚοινοποίηση του πιστοποιητικού στο πρόσωπο που συνιστά απειλή

1.   Η αρχή έκδοσης του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιεί στο πρόσωπο που συνιστά απειλή το πιστοποιητικό και το γεγονός ότι η έκδοση του πιστοποιητικού συνεπάγεται την αναγνώριση και, κατά περίπτωση, την εκτελεστότητα του μέτρου προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 4.

2.   Όταν το πρόσωπο που συνιστά απειλή διαμένει στο κράτος μέλος προέλευσης, η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους. Όταν το πρόσωπο που συνιστά απειλή διαμένει σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος προέλευσης ή σε τρίτο κράτος, η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή έναντι αποδείξεως παραλαβής ή με άλλο αντίστοιχο μέσο.

Περιπτώσεις όπου η διεύθυνση του προσώπου που συνιστά απειλή δεν είναι γνωστή ή όταν το πρόσωπο αυτό αρνείται να δεχθεί την παραλαβή της κοινοποίησης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης.

3.  Κατά την κοινοποίηση του πιστοποιητικού στο πρόσωπο που συνιστά απειλή, λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των συμφερόντων του προστατευομένου προσώπου, μη κοινοποιώντας τον τόπο όπου βρίσκεται ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας στο πρόσωπο που συνιστά απειλή. Οι λεπτομέρειες αυτές δεν κοινοποιούνται στο πρόσωπο που συνιστά απειλή, εκτός αν είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με το μέτρο προστασίας ή για την εκτέλεσή του.

Άρθρο 5γΠεριεχόμενο του πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α)   όνομα και διεύθυνση/στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης·

(β)   αριθμό αναφοράς του φακέλου·

(γ)   ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού·

(δ)   στοιχεία του προστατευόμενου προσώπου: όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αν είναι διαθέσιμα, και διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις, συνοδευόμενα από ευδιάκριτη προειδοποίηση ότι η εν λόγω διεύθυνση μπορεί να κοινοποιηθεί στο πρόσωπο που συνιστά απειλή·

(ε)   στοιχεία του προσώπου που συνιστά απειλή: όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αν είναι διαθέσιμα, διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις·

(στ)   κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του μέτρου προστασίας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του είδους του μέτρου και της επιβαλλόμενης από αυτό υποχρέωσης στο πρόσωπο που συνιστά απειλή και διευκρινίζοντας την ειδική λειτουργία του τόπου και/ή της περιμέτρου όπου το πρόσωπο αυτό απαγορεύεται να προσεγγίζει ή να εισέρχεται·

(ζ)  διάρκεια του μέτρου προστασίας·

(η)   διάρκεια των συνεπειών της αναγνώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1γ του άρθρου 4·

(θ)   δήλωση ότι οι απαιτήσεις που επιτάσσει το άρθρο 5α έχουν εκπληρωθεί·

(ι)   ενημέρωση για τα δικαιώματα που παρέχουν τα άρθρα 7 και 12 στο πρόσωπο που συνιστά απειλή·

ια)   για λόγους ευκολίας, παραπομπή στον πλήρη τίτλο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Διόρθωση ή ανάκληση του πιστοποιητικού

1.  Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 2α), και κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε μέρους προς την αρχή έκδοσης του κράτους μέλους προέλευσης ή ιδία πρωτοβουλία της εν λόγω αρχής, το πιστοποιητικό

(α)   διορθώνεται, όπου, λόγω παραδρομής, υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του μέτρου προστασίας και του πιστοποιητικού· ή

(β)   ανακαλείται, εάν χορηγήθηκε προφανώς εσφαλμένα, έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5α και το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.   Η διαδικασία διόρθωσης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού, περιλαμβανομένης τυχόν προσφυγής για τη διόρθωση ή ανάκληση, διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης.

Άρθρο 7αΣυνδρομή προς το προστατευόμενο πρόσωπο

Κατόπιν αιτήματος του προστατευομένου προσώπου, η αρχή έκδοσης του κράτους μέλους προέλευσης συντρέχει το προστατευόμενο πρόσωπο ώστε να αποκτήσει όσες πληροφορίες προκύπτουν, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22, σχετικά με τις αρμόδιες αρχές ενώπιον των οποίων πρέπει να γίνει επίκληση του μέτρου προστασίας ή ζητείται η εκτέλεση στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

Άρθρο 7βΠροσαρμογή του μέτρου προστασίας

1.  Όπου απαιτείται και στο μέτρο που είναι αναγκαίο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης προσαρμόζει τα στοιχεία των πραγματικών περιστατικών του μέτρου προστασίας προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το μέτρο προστασίας στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

2.   Η διαδικασία για την προσαρμογή του μέτρου προστασίας διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

3.   Η απόφαση που προσαρμόζει το μέτρο προστασίας γνωστοποιείται στο πρόσωπο που συνιστά απειλή.

4.  Όταν το πρόσωπο που συνιστά απειλή διαμένει στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης, η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους. Όταν το πρόσωπο που συνιστά απειλή διαμένει σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης ή σε τρίτο κράτος, η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή έναντι αποδείξεως παραλαβής ή με άλλο αντίστοιχο μέσο.

Περιπτώσεις όπου η διεύθυνση του προσώπου που συνιστά απειλή δεν είναι γνωστή ή όταν το πρόσωπο αυτό αρνείται να δεχθεί την παραλαβή της κοινοποίησης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

5.  Έναντι της προσαρμογής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οιοδήποτε εκ των μερών. Η διαδικασία για την προσφυγή διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης. Ωστόσο, τυχόν προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 11

Απαγόρευση κατ’ ουσίαν αναθεώρησης

Μέτρο προστασίας που διατάχθηκε σε ένα κράτος μέλος σε καμία περίπτωση δεν ελέγχεται ως προς την ουσία του στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή εκτέλεσης.

Άρθρο 12

Άρνηση ▌ αναγνώρισης ή εκτέλεσης

1.  Η αναγνώριση και, εάν συντρέχει περίπτωση, η εκτέλεση μέτρου προστασίας απορρίπτεται, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που συνιστά απειλή, στο βαθμό που η αναγνώριση:

(α)   αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη του κράτους μέλους αναγνώρισης· ή

(β)   είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

1α.   Η αίτηση άρνησης της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης υποβάλλεται στο δικαστήριο του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης όπως το εν λόγω κράτος έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του σημείου (α) στοιχείο (iv) του άρθρου 22 παράγραφος 1.

3.   Δεν μπορεί να υπάρξει άρνηση αναγνώρισης μέτρου προστασίας με την αιτιολογία ότι το δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης δεν επιτρέπει τη λήψη ανάλογου μέτρου με βάση τα ίδια περιστατικά.

Άρθρο 12αΑναστολή ή ανάκληση της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης

1.  Αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, ή αν το εκτελεστό του έχει ανασταλεί ή περιορισθεί ή αν το πιστοποιητικό έχει ανακληθεί σύμφωνα με το σημείο β του άρθρου 7 παράγραφος 1, η αρχή έκδοσης του κράτους μέλους προέλευσης, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε μέρους, εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται η τροποποίηση ή η ανάκληση αυτή, χρησιμοποιώντας την πολύγλωσση έκδοση του τυποποιημένου εγγράφου που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18.

2.  Κατόπιν της υποβολής του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 από οποιονδήποτε διάδικο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης αναστέλλει ή ανακαλεί τα αποτελέσματα της αναγνώρισης και, εάν συντρέχει περίπτωση, της εκτέλεσης του μέτρου προστασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άλλες διατάξεις

Άρθρο 14

Επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση

Καμία επικύρωση ή άλλη ανάλογη διαδικασία δεν απαιτείται για έγγραφα τα οποία εκδίδονται σε κράτος μέλος στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Γλωσσική μεταγραφή ή μετάφραση

1.  Κάθε γλωσσική μεταγραφή ή μετάφραση που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού γίνεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα την οποία το κράτος μέλος αυτό έχει δηλώσει ότι δέχεται.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 4, κάθε μετάφραση βάσει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται από επίσημο μεταφραστή σε ένα από τα κράτη μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα μέτρα προστασίας που διατάσσονται μετά την ημερομηνία εφαρμογής του, ανεξάρτητα από το πότε έχουν κινηθεί οι διαδικασίες.

Άρθρο 18

Κατάρτιση και μεταγενέστερες τροποποιήσεις του εντύπου

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την κατάρτιση και τη μεταγενέστερη τροποποίηση των εντύπων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 12α. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 18α.

Άρθρο 18αΔιαδικασία επιτροπής

1.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η επιτροπή αυτή συνιστά «επιτροπή» κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 20

Επανεξέταση ▌

▐Η Επιτροπή [πέντε έτη από την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 23], υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Εφόσον απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις τροποποιήσεων.

Άρθρο 21

Διαθέσιμες πληροφορίες για το κοινό

Τα κράτη μέλη παρέχουν, μέσω του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ6 του Συμβουλίου ▌ προκειμένου να καταστούν οι πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό, περιγραφή των εθνικών τους νομοθετικών διατάξεων και διαδικασιών σχετικά με μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το είδος των αρχών που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση ή/και την εκτέλεση.

Τα κράτη μέλη τηρούν ενημερωμένες τις εν λόγω πληροφορίες.

Άρθρο 22

Ανακοίνωση από τα κράτη μέλη

1.   Εντός [έξι μηνών πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

(α)  το είδος των αρχών που έχουν δικαιοδοσία για τις υποθέσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση,

(i)   τις αρχές που έχουν δικαιοδοσία να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν το πιστοποιητικό σύμφωνα με τα άρθρο 5·

(ii)   τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και οι οποίες έχουν δικαιοδοσία να εκτελούν το εν λόγω μέτρο·

(iii) τις αρχές που έχουν δικαιοδοσία για την προσαρμογή του μέτρου προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1·

(iv)   τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 12, της αίτησης για απόρριψη της αναγνώρισης και, όπου ισχύει, της εκτέλεσης·

(β)  την ή τις αποδεκτές γλώσσες για μεταφράσεις ▌ για τους σκοπούς του σημείου γ) του άρθρου 4 παράγραφος 1α) και του άρθρου 15 παράγραφος 1.

2.   Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το κοινό να λαμβάνει γνώση των ανωτέρω πληροφοριών με κάθε πρόσφορο μέσον, ιδίως μέσω του ιστοτόπου του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις ▐.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος ▐

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την [11η Ιανουαρίου 2015].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Τόπος […]

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

  …  …

  • [1]  ΕΕ C 113, 18.04.12, σ. 56.
  • [2] * Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
  • [3] 1  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της …. .
  • [4] 2   ΕΕ L 315 της 14.11.12, σ. 57.
  • [5] 3   ΕΕ L 26, 31.1.2003, σ. 41 και διορθωτικό στην ΕΕ L 32, 7.2.2003, σ. 15.
  • [6] 4   ΕΕ L 55 της 28.02.11, σ. 13.
  • [7] 5   ΕΕ L 174 της 27.06.01, σ. 25.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εισηγητές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής για έναν κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, που αποτελεί μέρος μιας δέσμης νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ και η οποία περιλαμβάνει επίσης πρόταση οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που θα παρέχει σε όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων αναγνώριση και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία στο έδαφος της Ένωσης. Η πρόταση κανονισμού θα συμπληρώνει την οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας η οποία διασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η συνδυασμένη εφαρμογή των δυο μηχανισμών (ποινικός και αστικός) θα επιτρέπει στα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί εντολή προστασίας να μετακινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια εντός της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση και την ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ένωση.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που απορρέουν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 51 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου επιτρέπει να εκπονούνται κοινές εκθέσεις από δυο επιτροπές. Η παρούσα έκθεση έχει αντλήσει ιδέες από τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, καθώς και από τη συνεργασία μεταξύ των δύο εισηγητών.

Απλούστευση της διαδικασίας αναγνώρισης των εντολών προστασίας

Οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η διατήρηση της προστασίας που έχει χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος κατά τη μετακίνηση του προστατευόμενου προσώπου σε άλλο κράτος μέλος. Επομένως, οι εισηγητές στοχεύουν στη θέσπιση ενός μηχανισμού που θα εξαλείψει ενδιάμεσες διατυπώσεις μέσω της χρήσης ενός τυποποιημένου και πολύγλωσσου πιστοποιητικού. Αυτό θα εξασφαλίσει όχι μόνο τη γρήγορη και απλή αναγνώριση, αλλά και την εκτέλεση των μέτρων προστασίας. Ο μηχανισμός θα καταστήσει επίσης τη διοικητική διαδικασία πιο άμεση για τα θύματα και θα διασφαλίσει την προστασία τους κάθε φορά που ταξιδεύουν ή μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη επίσης θα πρέπει να εγγυηθούν ότι το προστατευόμενο πρόσωπο δεν θα επιβαρύνεται με την οικονομική δαπάνη που σχετίζεται με την αναγνώριση του μέτρου προστασίας σε άλλο κράτος μέλος.

Αντιμετώπιση της κατάστασης των θυμάτων βίας λόγω φύλου

Οι εισηγητές συμφωνούν με τη συνολική θεώρηση του κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας, αλλά θεωρούν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί περαιτέρω το ζήτημα των θυμάτων βίας λόγω φύλου. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται αναφορά σε διατάξεις στην πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων. Οι εισηγητές προτείνουν την κατάλληλη κατάρτιση των υπαλλήλων που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υποθέσεις στις οποίες απειλείται η σωματική, ψυχική και γενετήσια ακεραιότητα ενός προσώπου - ιδίως σε περιπτώσεις βίας κατά γυναικών - έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των θυμάτων βίας λόγω φύλου. Οι εισηγητές αναγνωρίζουν το έργο της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των γυναικείων οργανώσεων και άλλων εθελοντικών οργανώσεων που παρέχουν εξειδικευμένη υποστήριξη, και προτρέπουν τα κράτη μέλη να στηρίξουν το έργο αυτών των οργανώσεων και να συνεργαστούν μαζί τους παρέχοντας στήριξη σε θύματα βίας, και ιδίως σε γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας.

Ενημέρωση και μετάφραση

Οι εισηγητές τονίζουν επίσης την ανάγκη παροχής πληροφοριών και συνδρομής στο προστατευόμενο πρόσωπο με εύληπτο τρόπο και σε μία κατανοητή γλώσσα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. Σε περίπτωση που το προστατευόμενο πρόσωπο δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα της διαδικασίας που σχετίζεται με την αναγνώριση και την εκτέλεση των μέτρων προστασίας, οι εισηγητές καλούν τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν μετάφραση και /ή διερμηνεία με εύληπτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και την κατάσταση του θύματος.

Ευαισθητοποίηση

Οι εισηγητές θεωρούν ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία των θυμάτων πληροφορίες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των μέτρων προστασίας και το ενιαίο πιστοποιητικό, έτσι ώστε τα προστατευόμενα πρόσωπα να ενημερώνονται καλύτερα για τα δικαιώματά τους. Για μεγαλύτερη ενίσχυση αυτού του τομέα, οι εισηγητές προτρέπουν επίσης την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ευρέως προσβάσιμη διαδικτυακή πύλη ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη.

Νομοθετικό αποτύπωμα

Οι εισηγητές εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τις διευκρινίσεις που τους παρείχε η Επιτροπή μέσω της ΓΔ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, καθώς και για την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εισηγητές θα ήθελαν επίσης να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για τις απόψεις που διατύπωσαν οργανώσεις, ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Οι εισηγητές κατέληξαν τώρα σε συμβιβαστική συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο υπό την Κυπριακή και την Ιρλανδική Προεδρία, η οποία αντανακλάται στο παρόν τελικό κείμενο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (17.1.2012)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτωνπρος την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων(Άρθρο 51 – Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών)σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις
(COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Carmen Romero López

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή, έχει ως στόχο την αναγνώριση των μέτρων προστασίας υπέρ των θυμάτων βίας στις χώρες στις οποίες η λήψη των μέτρων αυτών υπάγεται στην αστική ή στη διοικητική δικαιοδοσία. Η παρούσα πρόταση κανονισμού έλκει την καταγωγή της από την οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, η οποία υπεβλήθη από 12 κράτη μέλη, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ισπανικής Προεδρίας, τον Ιανουάριο του 2010.

Στην αρχική της μορφή, η ισπανική πρωτοβουλία κάλυπτε όλο το φάσμα των μέτρων προστασίας που υφίστανται στα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το όργανο της έκδοσής τους. Πράγματι, όλα τα μέτρα προστασίας που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν τον ίδιο στόχο: την πρόληψη της διάπραξης του αδικήματος ή της επανάληψής του. Έτσι, προβλέποντας έναν μηχανισμό αναγνώρισης και προσαρμογής του μέτρου που εκδόθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης, η ισπανική πρωτοβουλία καθιέρωνε κατά τρόπο πρωτότυπο και πρακτικό έναν ενιαίο και αποτελεσματικό μηχανισμό για να διασφαλίσει ότι τα θύματα μπορούν να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ίδια ασφάλεια η οποία τους παρεχόταν στη χώρα καταγωγής τους.

Η συντάκτρια θεωρεί ότι η προαναφερθείσα οδηγία θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί όχι μόνο στις χώρες που εκδίδουν αυτά τα μέτρα μέσω των ποινικών τους δικαστηρίων αλλά και σε εκείνες που τα εκδίδουν μέσω της αστικής ή διοικητικής τους δικαιοσύνης. Ο αρχικά προταθείς μηχανισμός στην εν λόγω οδηγία αποτελούσε ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας, χωρίς να καθιστά αναγκαίο τον παρόντα κανονισμό. Η δυσκολία διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη στα οποία η προστασία των θυμάτων είναι αστική ή διοικητική υπόθεση κατέστησε αναγκαίο τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός αποτελεί μια απάντηση στην πίεση αυτών των κρατών μελών, προκειμένου να υπάρξει ένας έγκυρος μηχανισμός αναγνώρισης για τις χώρες στις οποίες η προστασία των θυμάτων αποτελεί υπόθεση της αστικής ή της διοικητικής δικαιοσύνης.

Συνεπώς, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συντάκτρια εκτιμά ότι ο παρών κανονισμός, δια του οποίου ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί αυτομάτως το μέτρο προστασίας που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος με την απλή προσκόμιση ενός πιστοποιητικού, απλοποιεί την εφαρμογή του μέτρου προστασίας, παρόλο που είναι εφαρμοστέος σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνδυασμένη εφαρμογή των δύο μέσων, ποινικού και αστικού, επιτρέπει στα θύματα για τα οποία έχει αναγνωρισθεί μέτρο προστασίας να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια ενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην παρούσα γνωμοδότηση, η συντάκτρια θέλησε να εναρμονίσει τα δύο μέσα, προκειμένου να τα καταστήσει συμπληρωματικά και αναπόσπαστα μέρη ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας για τις περιπτώσεις βίας όπου έχει γίνει ταυτοποίηση του δράση στην Ευρώπη. Προς τον σκοπό αυτό, έχει προσαρμοσθεί η ορολογία και έχουν αυξηθεί οι εγγυήσεις για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο του προστατευόμενου προσώπου όσο και του προσώπου που συνιστά απειλή. Για την ενίσχυση των εγγυήσεων, η αυτόματη αναγνώριση του πιστοποιητικού έχει συμπληρωθεί από την επιβολή της υποχρέωσης στις αρμόδιες αρχές να ενημερώνουν αυτομάτως για την έκδοση του πιστοποιητικού, καθιερώνοντας έτσι έναν μηχανισμό αυτόματης διαβίβασης. Με τον τρόπο αυτό, εκφράζεται η ελπίδα ότι θα αυξηθεί η προστασία των δυνητικών θυμάτων, θα μειωθούν οι διοικητικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν και θα διασφαλισθεί ότι θα είναι προστατευμένοι όπου και αν πάνε.

Τέλος, η συντάκτρια θα ήθελε να επιμείνει με τη γνωμοδότησή της στη σημασία που έχει η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων, χωρίς τα οποία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη διάσταση που έχει αυτό το φαινόμενο βίας στην Ευρώπη.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να ενσωματώσουν στην έκθεσή τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ιδίως μέσω της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις. Για την σταδιακή εγκαθίδρυση αυτού του χώρου η Ένωση θα πρέπει να λάβει, μεταξύ άλλων, μέτρα σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτό είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ιδίως μέσω της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις. Για την σταδιακή εγκαθίδρυση αυτού του χώρου η Ένωση θα πρέπει να λάβει, μεταξύ άλλων, μέτρα σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτό είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για να μπορούν να ασκούν πλήρως οι πολίτες της Ένωσης το δικαίωμά τους όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στο έδαφος των κρατών μελών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a)  Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2009, η αμοιβαία αναγνώριση θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα είδη αποφάσεων δικαστικού χαρακτήρα, ανάλογα με το νομοθετικό σύστημα, είτε στον ποινικό είτε στο διοικητικό τομέα. Καλούνται επίσης η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους βελτίωσης της νομοθεσίας και τα πρακτικά μέτρα στήριξης για την προστασία των θυμάτων. Στο πρόγραμμα επίσης επισημαίνεται ότι για τα θύματα αξιόποινων πράξεων μπορούν να προβλεφθούν μέτρα ειδικής προστασίας που πρέπει να είναι αποτελεσματικά στο εσωτερικό της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με οδικό χάρτη για την ενίσχυση των δικαιωμάτων και την προστασία των θυμάτων, ιδίως σε ποινικές διαδικασίες, επεσήμανε ότι θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ των κρατών μελών μηχανισμός αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων που αφορούν μέτρα προστασίας των θυμάτων. Σύμφωνα με το ψήφισμα, ο παρών κανονισμός, ο οποίος αφορά ην αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσει τον μηχανισμό για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων που αφορούν μέτρα προστασίας των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται σε ποινικές υποθέσεις τον οποίον προβλέπει η οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας1.

 

____________

 

1  ΕΕ L 338, 21.12.2011, σελ. 2.

 

 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης που έχει ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας όλων των θυμάτων και ότι συμπληρώνει τον μηχανισμό για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται σε ποινικές υποθέσεις όπως προβλέπεται στην οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3) Οι διαφορές μεταξύ εθνικών κανόνων που διέπουν τα μέτρα προστασίας παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι διατάξεις που εξασφαλίζουν την ταχεία και απλή αναγνώριση και, όπου απαιτείται, την εκτέλεση μέτρων προστασίας από κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό έχουν ζωτική σημασία για να διασφαλιστεί η διατήρηση της παρεχόμενης προστασίας όταν ένα πρόσωπο ταξιδεύει ή εγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος.

(3) Οι διαφορές μεταξύ εθνικών κανόνων που διέπουν τα μέτρα προστασίας παρεμποδίζουν την ίση μεταχείριση προσώπων που κινδυνεύουν να υποστούν βία και παρενόχληση. Οι διατάξεις που εξασφαλίζουν την ταχεία και απλή αναγνώριση και, όπου απαιτείται, την εκτέλεση μέτρων προστασίας από κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται από τον παρόντα κανονισμό έχουν ζωτική σημασία για να διασφαλιστεί η διατήρηση της παρεχόμενης προστασίας όταν ένα πρόσωπο ταξιδεύει ή εγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η σύννομη άσκηση από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του δικαιώματός τους να κινούνται και να διαμένουν ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της προστασίας τους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε αστικές διαδικασίες, οποιοσδήποτε και αν είναι ο χαρακτήρας της αρχής: δικαστήριο, διοικητική ή άλλη αρχή.

(5) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε αστικές υποθέσεις, οποιοσδήποτε και αν είναι ο χαρακτήρας της αρχής: δικαστήριο, διοικητική ή άλλη αρχή.

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη, τα μέτρα προστασίας δεν εγκρίνονται αναγκαστικά στη διάρκεια αστικών διαδικασιών. Θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά νομικά συστήματα που ισχύουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην απονομή δικαιοσύνης στην Ένωσης και ο στόχος διασφάλισης και διευκόλυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιολογούν διαδικασίες για την αναγνώριση και/ή την εκτέλεση μέτρων προστασίας χωρίς ενδιάμεσες διατυπώσεις. Ως εκ τούτου, ένα μέτρο προστασίας που λαμβάνεται σε κράτος μέλος θα πρέπει, για τους σκοπούς της αναγνώρισης, και όπου απαιτείται, της εκτέλεσης να αντιμετωπίζεται σαν να είχε ληφθεί στο κράτος μέλος στο οποίο ζητείται η αναγνώριση και/ή η εκτέλεση. Προς τούτο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώσει ομοιόμορφο ευρωπαϊκό υπόδειγμα πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το κράτος μέλος προέλευσης τη αιτήσει του προστατευομένου ατόμου. Για να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας, το πιστοποιητικό αυτό δεν θα πρέπει να αντικαθιστά την εσωτερική διαδικασία των κρατών μελών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Η κατάργηση ενδιάμεσων διατυπώσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μέτρα διαφύλαξης που στοχεύουν ειδικότερα στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων υπεράσπισης και δίκαιης δίκης, όπως διακηρύσσεται στο άρθρο 6 της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι το πιστοποιητικό δεν εκδίδεται παρά μόνον εφόσον έχει εξασφαλιστεί το δικαίωμα δίκαιης δίκης του προσώπου που συνιστά απειλή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή τονίζει τη σημασία του να εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων υπεράσπισης του προσώπου που συνιστά απειλή στο πλαίσιο της αμοιβαίας αυτόματης αναγνωρίσεως των μέτρων προστασίας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Κατά παρέκκλιση από το δικαίωμα του προστατευόμενου προσώπου να επικαλεστεί το μέτρο προστασίας άμεσα σε άλλο κράτος μέλος, η αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να το διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να διασφαλίζει ότι η εγγύηση που παρέχεται στο προστατευόμενο πρόσωπο διατηρείται και σε οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο κινείται το προστατευόμενο πρόσωπο, ακόμη και όταν το πρόσωπο αυτό δεν είναι σε θέση να εντοπίσει την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος αναγνώρισης ή να επικοινωνήσει με αυτήν.

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η προστασία των δυνητικών θυμάτων, είναι απαραίτητο, μαζί με το δικαίωμα του θύματος να επικοινωνεί άμεσα με την αρχή στο δεύτερο κράτος μέλος, να καθιερωθεί η υποχρέωση για τις αρμόδιες αρχές να διαβιβάζουν το πιστοποιητικό στο κράτος αυτό. Αυτό θα παράσχει την εξασφάλιση ότι η αρμόδια αρχή στο δεύτερο κράτος μέλος θα λαμβάνει σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό για τον σκοπό της αναγνώρισης του μέτρου προστασίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8) Η απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης απαιτεί να μην εκδίδονται ασυμβίβαστες αποφάσεις σε δύο κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει λόγο άρνησης της αναγνώρισης και/ή της εκτέλεσης μετά από αίτηση του προσώπου που συνιστά απειλή σε περίπτωση ασυμβίβαστων αποφάσεων.

(8) Η απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης απαιτεί να μην εκδίδονται ασυμβίβαστες αποφάσεις σε δύο κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει λόγο άρνησης της αναγνώρισης και/ή της εκτέλεσης σε περίπτωση ασυμβίβαστων αποφάσεων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνάδει με το πνεύμα των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στο άρθρο 12.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9) Η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην απονομή δικαιοσύνης στην Ένωσης και ο στόχος διασφάλισης ταχύτερης και λιγότερο δαπανηρής κυκλοφορίας μέτρων προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιολογούν διαδικασίες για την αναγνώριση και/ή την εκτέλεση ανάλογων μέτρων χωρίς ενδιάμεσες διατυπώσεις. Συνεπώς, ένα μέτρο προστασίας που λαμβάνεται σε κράτος μέλος θα πρέπει, για τους σκοπούς της αναγνώρισης, και όπου απαιτείται, της εκτέλεσης να αντιμετωπίζεται σαν να είχε ληφθεί στο κράτος μέλος στο οποίο ζητείται η αναγνώριση και/ή η εκτέλεση.

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7α)

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a)  Το πιστοποιητικό αυτό δεν θα πρέπει να είναι επιδεκτικό προσφυγής. Ωστόσο, αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, η αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μέλους έχει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης, η οποία θα πρέπει να προβεί πάραυτα σε ανάλογη αναστολή ή ανάκληση της αναγνώρισης και/ή της εκτέλεσης του μέτρου προστασίας.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών νομικών παραδόσεων των κρατών μελών, το μέτρο προστασίας που λαμβάνεται στο κράτος μέλος προέλευσης μπορεί να μην προβλέπεται στο κράτος μέλος αναγνώρισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος αναγνώρισης θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να προσαρμόσει το μέτρο προστασίας σε κάποιο που προβλέπεται από το εσωτερικό της δίκαιο και το οποίο έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και επιδιώκει ανάλογους στόχους και συμφέροντα. Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος αναγνώρισης δύναται να εφαρμόσει, σύμφωνα με το εσωτερικό της δίκαιο, μέτρα αστικής, διοικητικής ή ποινικής φύσεως.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να αιτιολογηθεί η ύπαρξη και να διευκρινιστεί το πεδίο και το περιεχόμενο του άρθρου 8. Αναπαράγει εν μέρει τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 26 και του άρθρου 9 της οδηγίας σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12) Για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μέτρων προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιερώσει ομοιόμορφο υπόδειγμα πιστοποιητικού και να ορίσει την αρμόδια για την έκδοσή του αρχή. Για να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας, αυτό το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να αντικαθιστά την εσωτερική διαδικασία των κρατών μελών.

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογία στη νέα αιτιολογική σκέψη 7α)

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Το ενιαίο ευρωπαϊκό υπόδειγμα πιστοποιητικού οφείλει να περιέχει τον κατάλογο των κρατών μελών που αναγνωρίζουν αυτό το πιστοποιητικό, ώστε να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που εντάσσονται σε μέτρο προστασίας εντός της ΕΕ και να αποφεύγεται η πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση του κράτους μέλους προέλευσης με την υποχρέωση έκδοσης νέου πιστοποιητικού εάν το προστατευόμενο πρόσωπο μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος. Το ενιαίο ευρωπαϊκό υπόδειγμα μεταξύ άλλων θα διευκολύνει και το έργο της μετάφρασης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13) Το πιστοποιητικό αυτό δεν θα πρέπει να επιδέχεται προσφυγής. Ωστόσο, αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή ανακληθεί στο πρώτο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του δεύτερου κράτους μέλους, θα πρέπει, μετά από αίτηση του προσώπου που συνιστά απειλή, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την αναγνώριση και/ή την εκτέλεση του μέτρου προστασίας.

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογία στη νέα αιτιολογική σκέψη 9α)

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Έχοντας υπόψη την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης επί της οποίας βασίζεται ο παρών κανονισμός, όλες οι επίσημες ανακοινώσεις που αφορούν ένα μέτρο προστασίας πρέπει να γίνονται άμεσα, στο μέτρο του δυνατού, ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και εκείνες του κράτους μέλους αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αιτιολογεί την υποχρέωση της άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν ένα μέτρο προστασίας ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές, υποχρέωση η οποία καθιερώνεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 12.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εξετάζουν δεόντως τις ανάγκες των θυμάτων, κυρίως δε τις ανάγκες των ιδιαίτερα ευπαθών ατόμων όπως των ανηλίκων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, και οφείλουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την αναγκαία υποστήριξη όπως αυτή προτείνεται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ)  Εάν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση προς το προστατευόμενο πρόσωπο ή προς το πρόσωπο που συνιστά απειλή, την ενημέρωση αυτή θα πρέπει, εφόσον υπάρχει, να λάβει επίσης και ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο έχων την επιμέλεια ή ο κηδεμόνας του ενδιαφερόμενου προσώπου. Θα πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ανάγκη να παρασχεθούν στο προστατευόμενο πρόσωπο και στο πρόσωπο που συνιστά απειλή, ή στον εκπρόσωπό τους, οι προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό πληροφορίες σε γλώσσα που κατανοούν.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων τόσο του προστατευόμενου προσώπου όσο και του προσώπου που συνιστά απειλή, προβλέποντας τις περιπτώσεις όπου τα πρόσωπα είναι ανήλικα ή τελούν σε νομική αδυναμία και εξασφαλίζοντας ότι κατανοούν όλες τις παρεχόμενες σε αυτούς πληροφορίες. Η τροπολογία αυτή αναπαράγει τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 13 της οδηγίας σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13δ)  Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε το προστατευόμενο πρόσωπο να μην επιβαρύνεται με την οικονομική δαπάνη που σχετίζεται με την αναγνώριση του μέτρου προστασίας σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13ε)  Τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθούν όσο το δυνατόν την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και θα πρέπει να προωθούν την τακτική επιμόρφωση των δικαστικών και λοιπών αρμοδίων αρχών που ενδέχεται να έρχονται σε επικοινωνία με θύματα ή δυνητικά θύματα, ώστε να είναι σε θέση να τους προσφέρουν την κατάλληλη βοήθεια.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13στ)  Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εσωτερικού δικαίου των κρατών μελών με τις οποίες τίθεται σε εφαρμογή η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων1.

 

__________________

 

1  ΕΕ L 281 της 23.11.95, σ. 31.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο I – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και διεθνής δικαιοδοσία

Στόχος, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και διεθνής δικαιοδοσία

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο - 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -1

 

Στόχος

 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που επιτρέπουν σε μία αρχή κράτους μέλους στο οποίο έχει ληφθεί μέτρο προστασίας για την προστασία προσώπου όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι απειλείται η ζωή του προσώπου αυτού, η σωματική ή ψυχική του ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, η προσωπική ελευθερία ή η γενετήσια ακεραιότητά του, να εκδώσει πιστοποιητικό που επιτρέπει σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους να συνεχίσει στο έδαφός του την παροχή προστασίας στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί ο στόχος αυτού του κανονισμού. Η τροπολογία αυτή εμπνέεται από τη διατύπωση του άρθρου 1 της οδηγίας σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε αστικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της αρχής. Δεν εφαρμόζεται σε μέτρα προστασίας που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε αστικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της αρχής που εκδίδει το μέτρο προστασίας. Δεν εφαρμόζεται σε μέτρα προστασίας που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, ή σε μέτρα προστασίας που καλύπτονται από την οδηγία αριθ. 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας1, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις μεταξύ αστικού και ποινικού δικαίου.

 

____________

 

1  ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) «μέτρο προστασίας» κάθε απόφαση, οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, προληπτικού και προσωρινού χαρακτήρα που λαμβάνεται από αρχή σε κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο για την προστασία προσώπου όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι απειλείται η σωματική και/ή η ψυχολογική ακεραιότητα ή ελευθερία του. Περιλαμβάνει τα μέτρα που διατάσσονται χωρίς την κλήτευση προς εμφάνιση του προσώπου που συνιστά απειλή.

(α) «μέτρο προστασίας» κάθε απόφαση, οποιαδήποτε και αν είναι η ονομασία της, προληπτικού και προσωρινού χαρακτήρα που λαμβάνεται από αρχή σε κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο για την προστασία μεμονωμένου ατόμου όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι απειλείται η ζωή του, η σωματική και/ή η ψυχική ακεραιότητά του, η αξιοπρέπειά του, η προσωπική ελευθερία του ή η γενετήσια ακεραιότητά του. Περιλαμβάνει τα μέτρα που διατάσσονται χωρίς την κλήτευση προς εμφάνιση του προσώπου που συνιστά απειλή.

 

(Εάν εγκριθεί το τμήμα της τροπολογίας που περιέχει τις λέξεις "ζωή του προσώπου,...ή γενετήσια ακεραιότητα" θα πρέπει να γίνουν ανάλογες τροποποιήσεις/προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο)

Τα ακόλουθα αποτελούν ιδίως μέτρα προστασίας:

Τα μέτρα προστασίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις:

(i) η απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές στις οποίες κατοικεί το προστατευόμενο πρόσωπο, εργάζεται ή τις οποίες επισκέπτεται· ή

(i) απαγόρευση εισόδου και/ή παραμονής σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές στις οποίες κατοικεί το προστατευόμενο πρόσωπο, εργάζεται ή τις οποίες επισκέπτεται· ή

(ii) η απαγόρευση επικοινωνίας οποιαδήποτε μορφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή ταχυδρομικού μηνύματος, μέσω τηλεομοιοτυπίας, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο· or

(ii) απαγόρευση ή ρύθμιση επαφής οποιαδήποτε μορφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή ταχυδρομικού μηνύματος, μέσω τηλεομοιοτυπίας, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο· ή

iii) η απαγόρευση προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση· ή

iii) απαγόρευση ή ρύθμιση της προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη απόσταση· ή

(iv) η απόφαση που παραχωρεί την αποκλειστική χρήση της κοινής κατοικίας δύο προσώπων στο προστατευόμενο πρόσωπο.

(iv) την απόφαση που παραχωρεί την αποκλειστική χρήση της κοινής κατοικίας δύο προσώπων στο προστατευόμενο πρόσωπο, ή

 

(iva) οιεσδήποτε άλλες απαγορεύσεις ή ρυθμίσεις οι οποίες επιβάλλονται με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας του προστατευόμενου προσώπου.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο α – εδάφιο 2 – στοιχείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(iva) απαγόρευση δημοσιοποίησης βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ των προσωπικών δεδομένων των προστατευομένων προσώπων χωρίς τη δική τους συγκατάθεση.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) ως ‘προστατευόμενο πρόσωπο’ νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί αντικείμενο προστασίας δυνάμει μέτρου προστασίας που έλαβε το κράτος προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναλαμβάνει τη διατύπωση του ορισμού του προστατευόμενου προσώπου όπως αυτός καθορίζεται στην οδηγία σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αβ) ως 'πρόσωπο που συνιστά απειλή' νοείται το φυσικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει εγκριθεί μέτρο ασφαλείας που επιβάλλει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις μνεία των οποίων γίνεται στο στοιχείο α).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναπαράγει εν μέρει τη διατύπωση του ορισμού του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο όπως αυτός καθορίζεται στην οδηγία σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένα μέρος που επιθυμεί να επικαλεστεί σε άλλο κράτος μέλος εντολή προστασίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναγνώρισης το πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

1. Ένα μέρος που επιθυμεί να επικαλεστεί σε άλλο κράτος μέλος μέτρο προστασίας παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναγνώρισης το πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) κατόπιν αιτήματος του προστατευόμενου προσώπου σε κάθε άλλη περίπτωση· κατά την έκδοση μέτρου προστασίας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο για τη δυνατότητα να ζητήσει πιστοποιητικό όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

(ii) κατόπιν αιτήματος του προστατευόμενου προσώπου σε κάθε άλλη περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 5, παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όταν μία αρμόδια αρχή προβαίνει στην έκδοση μέτρου προστασίας, ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο για τη δυνατότητα να ζητήσει πιστοποιητικό σε περίπτωση που αποφασίσει να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος. Η αρμόδια αρχή συμβουλεύει το προστατευόμενο πρόσωπο να υποβάλει την αίτηση προ της εξόδου του από το έδαφος του κράτους προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 5, παρ. 3, στοιχείο (ii). Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να ενισχυθεί η προστασία του εν δυνάμει θύματος, στο οποίο θα παρασχεθούν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη δυνατότητά του να ζητήσει πιστοποιητικό σε περίπτωση που αποφασίσει να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος. Η δεύτερη φράση της παραγράφου αναπαράγει τη διατύπωση του άρθρου 6, παρ. 5, δεύτερη φράση της οδηγίας σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Όταν μία αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό σύμφωνα με την παράγραφο 3, ενημερώνει το προστατευόμενο πρόσωπο σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες να αναγνωρίσουν και/ή να ενισχύσουν το μέτρο προστασίας στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι η ενίσχυση της προστασίας του εν δυνάμει θύματος. Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το εν δυνάμει θύμα που μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να μην γνωρίζει με ποιες αρχές πρέπει να έρθει σε επαφή για να επικαλεσθεί το μέτρο προστασίας.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, όταν μία αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό σύμφωνα με την παράγραφο 3, διαβιβάζει αμέσως αυτό το πιστοποιητικό στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγήν καταστάσεων όπου το εν δυνάμει θύμα θα μπορούσε να συναντήσει οιασδήποτε φύσεως εμπόδια (γλωσσικά εμπόδια, εμπόδια διοικητικού χαρακτήρα κλπ) κατά την επίκληση του μέτρου προστασίας σε κράτος μέλος στο οποίο μεταβαίνει, με την τροπολογία αυτή επιβάλλεται η υποχρέωση προς την αρχή εκδόσεως του πιστοποιητικού να το διαβιβάσει αυτόματα και απευθείας στην μία αρμόδια αρχή στο δεύτερο κράτος μέλος. Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί σε κάθε περίπτωση η προστασία του εν δυνάμει θύματος στο δεύτερο κράτος μέλος.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναγνώρισης, όπου απαιτείται, μπορούν να ζητήσουν γλωσσική μεταγραφή ή μετάφραση του περιεχομένου του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 15.

4. Όπου απαιτείται, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης θα προβαίνει σε γλωσσική μεταγραφή ή μετάφραση του περιεχομένου του πιστοποιητικού προς την επίσημη γλώσσα ή προς μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους αναγνώρισης ή προς όποια άλλη γλώσσα έχει καταδείξει ότι είναι σε θέση να δεχθεί το κράτος μέλος αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι η ενίσχυση της προστασίας του εν δυνάμει θύματος. Το προστατευόμενο πρόσωπο δεν πρέπει να επωμίζεται το κόστος μετάφρασης του πιστοποιητικού. Είναι συνεπώς απαραίτητο να τροποποιηθεί το κείμενο για να καθορισθεί ότι η αρχή που ενέκρινε το μέτρο προστασίας και εξέδωσε το πιστοποιητικό θα αναλαμβάνει τη μετάφραση του πιστοποιητικού.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η έκδοση του πιστοποιητικού δεν επιδέχεται προσφυγής.

2. Η έκδοση του πιστοποιητικού δεν επιδέχεται προσφυγής. Τα διαδικαστικά σφάλματα διορθώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αν ένα μέτρο προστασίας δεν προβλέπεται στο κράτος μέλος αναγνώρισης, η αρμόδια αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος προσαρμόζει, κατά το δυνατόν, το μέτρο αυτό εφαρμόζοντας ένα μέτρο που προβλέπεται από το εθνικό της δίκαιο, το οποίο έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και επιδιώκει παρεμφερείς στόχους και συμφέροντα.

Αν ένα μέτρο προστασίας δεν προβλέπεται στο κράτος μέλος αναγνώρισης, η αρμόδια αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος προσαρμόζει, κατά το δυνατόν, το μέτρο αυτό εφαρμόζοντας ένα μέτρο που προβλέπεται από το εθνικό της δίκαιο, το οποίο έχει ισοδύναμα αποτελέσματα και επιδιώκει παρεμφερείς στόχους και συμφέροντα, και το οποίο επίσης εγγυάται στο προστατευόμενο πρόσωπο το ίδιο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος αναγνώρισης, μπορεί, μετά από αίτηση του προσώπου που συνιστά απειλή, να αρνηθεί την αναγνώριση του μέτρου προστασίας που ελήφθη από το δικαστήριο προέλευσης αν είναι ασυμβίβαστο με απόφαση που ελήφθη στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

1. Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος αναγνώρισης, μπορεί, είτε μετά από αίτηση του προσώπου που συνιστά απειλή, είτε με δική της πρωτοβουλία, να αρνηθεί την αναγνώριση του μέτρου προστασίας που ελήφθη από το δικαστήριο προέλευσης αν είναι ασυμβίβαστο με απόφαση που ελήφθη στο κράτος μέλος αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 8, η άρνηση της αναγνώρισης σε περίπτωση ασυμβίβαστων αποφάσεων αιτιολογείται από την ανάγκη να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη λειτουργία της δικαιοσύνης. Συνεπώς, η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει αυτοδικαίως και αυτόν τον λόγο άρνησης.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Δεν μπορεί να υπάρξει άρνηση αναγνώρισης και/ή εκτέλεσης μέτρου προστασίας με το σκεπτικό ότι το εσωτερικό δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης δεν επιτρέπει τη λήψη ανάλογου μέτρου με βάση τα ίδια περιστατικά.

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 12, παρ. 4. Είναι πιο λογικό να υπάρχει η παράγραφος αυτή αμέσως μετά από την παράγραφο που αφορά τους λόγους της άρνησης.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Όταν η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος αναγνώρισης αρνείται την αναγνώριση του μέτρου προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1, ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με την άρνηση αυτή.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης σχετικά με την ενδεχόμενη άρνηση της αναγνώρισης του μέτρου προστασίας στο δεύτερο κράτος μέλος.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης, μετά από αίτηση του προσώπου που συνιστά απειλή, αναστέλλει ή ανακαλεί την αναγνώριση, και όπου εφαρμόζεται, την εκτέλεση του μέτρου προστασίας. Η αίτηση υποβάλλεται με το έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα II.

2. Αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αναστείλει ή ανακαλέσει το μέτρο προστασίας, ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης σχετικά με αυτή την αναστολή ή ανάκληση.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς από το πρόσωπο που συνιστά απειλή να προβάλει αίτημα προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης για αναστολή ή ανάκληση. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν πρακτικό και το όλο άχθος που σχετίζεται με το αίτημα δεν θα πρέπει να το επωμίζεται το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Για αυτούς τους λόγους, η ως άνω τροπολογία ορίζει, σε συμφωνία με τις προηγούμενες, την υποχρέωση για άμεση διαβίβαση-ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Αν το μέτρο προστασίας ανασταλεί ή ανακληθεί στο κράτος μέλος προέλευσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αναγνώρισης αναστέλλει ή ανακαλεί την αναγνώριση και, όπου απαιτείται, την εκτέλεση του μέτρου προστασίας ευθύς μόλις ενημερωθεί προσηκόντως από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Δεν μπορεί να υπάρξει άρνηση αναγνώρισης μέτρου προστασίας με την αιτιολογία ότι το δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης δεν επιτρέπει τη λήψη ανάλογου μέτρου με βάση τα ίδια περιστατικά.

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 12, παρ. 1α)

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης, αμελλητί και σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους αυτού, γνωστοποιούν στο πρόσωπο που συνιστά απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο:

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης, αμελλητί και σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους αυτού, γνωστοποιούν στο πρόσωπο που συνιστά απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο και, όπου ενδείκνυται, στον νόμιμο εκπρόσωπο, τον έχοντα την επιμέλεια ή τον κηδεμόνα:

Τροπολογία      44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iv) οποιαδήποτε αναστολή ή ανάκληση του μέτρου προστασίας.

(iv) οποιαδήποτε αναστολή, ανάκληση ή αναθεώρηση του μέτρου προστασίας.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με την παραλαβή του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 5 που παρέχεται από το προστατευόμενο πρόσωπο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναγνώρισης, αμελλητί και όπου απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, γνωστοποιούν στο πρόσωπο που συνιστά απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο:

2. Με την παραλαβή του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναγνώρισης, αμελλητί και όπου απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων)1, γνωστοποιούν στο πρόσωπο που συνιστά απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο και, όπου ενδείκνυται, στον νόμιμο εκπρόσωπο, έχοντα την επιμέλεια ή κηδεμόνα, σε γλώσσα την οποία κατέχουν:

 

_______________

 

1  ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ.79.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(iα) όπου απαιτείται, το μέτρο προστασίας εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8·

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση γνωστοποίησης στο πρόσωπο που συνιστά απειλή και στο προστατευόμενο πρόσωπο οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά το μέτρο προστασίας περιλαμβάνει την ενημέρωση σχετικά με το εγκριθέν μέτρο για την προσαρμογή του αγνώστου αλλοδαπού μέτρου προστασίας σε κάποιο γνωστό σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iv) οποιαδήποτε αναστολή ή ανάκληση του μέτρου προστασίας.

(iv) οποιαδήποτε άρνηση της αναγνώρισης και/ή της εκτέλεσης, αναστολή ή ανάκληση του μέτρου προστασίας.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 13, παράγραφος 2, στοιχείο (1α).

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν γνωστοποιούνται στο πρόσωπο που συνιστά απειλή τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης και εκείνες του κράτους μέλους αναγνώρισης οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα ότι δεν είναι προς το συμφέρον του προστατευομένου προσώπου να αποκαλυφθεί η διεύθυνσή του ή άλλο προσωπικό στοιχείο στην κοινοποίηση που αποστέλλουν στο πρόσωπο που συνιστά απειλή εκτός εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο για τους σκοπούς της εκτέλεσης του μέτρου προστασίας.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

διαγράφεται

Γλωσσική μεταγραφή ή μετάφραση

 

Όταν απαιτείται γλωσσική μεταγραφή ή μετάφραση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η εν λόγω γλωσσική μεταγραφή ή η μετάφραση γίνεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους αναγνώρισης ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα την οποία το κράτος μέλος αναγνώρισης έχει δηλώσει ότι κάνει δεκτή. Κάθε μετάφραση βάσει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται από επίσημο μεταφραστή κράτους μέλους.

 

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 5, παρ. 4)

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο αιτών στον οποίο έχει παρασχεθεί εν όλω ή εν μέρει νομική συνδρομή ή απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες στο κράτος μέλος προέλευσης, απολαμβάνει, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας σχετικά με την εκτελεστότητα του μέτρου προστασίας την ευμενέστερη μεταχείριση που προβλέπει το δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης σε σχέση με τη νομική συνδρομή ή την απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες.

Ο αιτών στον οποίο έχει παρασχεθεί εν όλω ή εν μέρει νομική συνδρομή ή απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες στο κράτος μέλος προέλευσης, θεωρείται, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας σχετικά με την εκτελεστότητα του μέτρου προστασίας, ότι δικαιούται νομική συνδρομή ή την ευμενέστερη απαλλαγή από έξοδα και δαπάνες που προβλέπει το δίκαιο του κράτους μέλους αναγνώρισης, αναλόγως του τι θα αποφασίσει αυτό το κράτος μέλος.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19a

 

Συλλογή δεδομένων

 

Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών έκδοσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 πιστοποιητικών καθώς και τη διαβίβασή τους μεταξύ αρμοδίων αρχών. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον πληροφορίες για τον αριθμό των μέτρων προστασίας και πιστοποιητικών που ζητήθηκαν, εκδόθηκαν και/ή αναγνωρίστηκαν και για τον αριθμό των πιστοποιητικών που αποτέλεσαν αντικείμενο άρνησης, αναστολής και/ή ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της άρνησης και/ή ανάκλησης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις θεμελιώδεις αρχές της ιδιωτικής σφαίρας του ατόμου και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο [πέντε έτη από την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 23], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Εφόσον απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις προσαρμογής.

Το αργότερο [τέσσερα έτη από την ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 23], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την αλληλεπίδραση μεταξύ του κανονισμού αυτού και της οδηγίας 2011/99/ΕΕ. Εφόσον απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις προσαρμογής.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη παρέχουν περιγραφή των εθνικών κανόνων και διαδικασιών όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση και/ή την εκτέλεση, ώστε το κοινό να λαμβάνει γνώση των πληροφοριών αυτών.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις που δημιουργήθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη παρέχουν περιγραφή των εθνικών κανόνων και διαδικασιών όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση και/ή την εκτέλεση, ώστε το κοινό να λαμβάνει γνώση των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες που αφορούν ατομικές περιπτώσεις παραμένουν εμπιστευτικές.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[Εντός ενός έτους πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], το κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή

[Εντός ενός έτους πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή

α) τις αρχές που έχουν διεθνή δικαιοδοσία για τις υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

(α) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών που έχουν διεθνή δικαιοδοσία για τις υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

β) τις γλώσσες που έχουν γίνει δεκτές για τις μεταφράσεις του πιστοποιητικού όπως αναφέρονται στο άρθο 15.

(β) τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για τις μεταφράσεις των εντύπων όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 4.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα I

Παράρτημα

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αιτιολογείται με τη διαγραφή του παραρτήματος ΙΙ (βλ. τροπολογία επί του παραρτήματος ΙΙ)

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα II

Το παράρτημα διαγράφεται

(Βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 12)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

7.6.2011

FEMM

7.6.2011

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

7.6.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Carmen Romero López

12.7.2011

 

 

 

Άρθρο 51 - Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.9.2011

11.10.2011

23.11.2011

12.1.2012

Ημερομηνία έγκρισης

12.1.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Carmen Romero López, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Cecilia Wikström, Станимир Илчев, Мария Неделчева

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.5.2011

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

7.6.2011

FEMM

7.6.2011

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

7.6.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Antonio López-Istúriz White

25.1.2012

Антония Първанова

25.1.2012

 

 

Άρθρο 51 - Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

19.1.2012

Εξέταση στην επιτροπή

27.3.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.3.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Edit Bauer, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Emine Bozkurt, Edite Estrela, Marielle Gallo, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Astrid Lulling, Alajos Mészáros, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Raül Romeva i Rueda, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Britta Thomsen, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Антония Първанова, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Kartika Tamara Liotard, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carmen Romero López

Ημερομηνία κατάθεσης

26.3.2013