JELENTÉS a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26.3.2013 - (COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Előadók: Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova
(Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 51. cikke)


Eljárás : 2011/0130(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0126/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0126/2013
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0276),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 81. cikke (2) bekezdésének a), e) és f) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0128/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. február 16-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikke alapján a Jogi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság által folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel a Jogi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0126/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[2]*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS …/2012/EU RENDELETE

(…)

a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 81. cikke (2) bekezdésének a), e) és f) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében[3]1,

mivel:

(1)  Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy fenntartja és fejleszti a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása, és amelyben – mindenekelőtt a polgári ügyekben hozott bírósági és bíróságon kívüli határozatok kölcsönös elismerésének elve révén – könnyebben igénybe vehető az igazságszolgáltatás. E térség fokozatos kialakítása érdekében az Unió intézkedéseket fogad el a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozóan, különösen, ha ez a belső piac megfelelő működéséhez szükséges.

(2)  ▌ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 81. cikkének (1) bekezdése leszögezi, hogy az Unióban a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a bírósági és bíróságon kívüli határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul.

(3)  A belső határok nélküli közös igazságszolgáltatási térségben a valamely tagállamban elrendelt védelmi intézkedések egy másik tagállamban való gyors és egyszerű elismerésének és adott esetben végrehajtásának biztosítására irányuló rendelkezések nélkülözhetetlenek annak biztosításához, hogy a valamely tagállamban egy természetes személynek biztosított védelmet bármely más olyan tagállamban is fenntartsák, amelybe az adott személy elutazik vagy elköltözik.

Biztosítani kell, hogy az uniós polgárok tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (2) bekezdése és az EUMSZ 21. cikke szerinti jogszerű gyakorlása ne eredményezze védelmük megszűnését.

(3a)  Az Unión belüli igazságszolgáltatásba vetett kölcsönös bizalom, valamint a védelmi intézkedések Európai Unión belüli szabad mozgásának gyorsabbá és kevésbé költségessé tételének célja indokolttá teszi azt az elvet, hogy a valamely tagállamban elrendelt ilyen intézkedéseket az összes többi tagállamban külön eljárás nélkül elismerjék. Ennek eredményeként a valamely tagállamban elrendelt védelmi intézkedést úgy kell tekinteni, mintha a megkeresett tagállamban hozták volna.

(4)  A védelmi intézkedések szabad mozgásával kapcsolatos cél elérése érdekében szükséges és célszerű, hogy ▌ a védelmi intézkedések elismerésére és adott esetben végrehajtására vonatkozó szabályokat kötelező és közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus szabályozza.

(4a)  Ezt a rendeletet olyan védelemi intézkedésekre kell alkalmazni, amelyeket egy adott személy védelmére rendelnek el olyan esetekben, amikor alapos okkal feltételezhető, hogy az érintett életét, testi vagy lelki épségét, személyes szabadságát, biztonságát vagy nemi integritását veszély fenyegeti, például megakadályozandó a nemi alapú erőszak és a közeli hozzátartozók közötti erőszak bármely formáját, többek között a fizikai erőszakot, a zaklatást, a szexuális bántalmazást, a követést, a megfélemlítést és a közvetett kényszerítés egyéb formáit. Fontos hangsúlyozni, hogy ezt a rendeletet valamennyi áldozatra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy nemi alapú erőszak áldozatáról van-e szó.

(4b)  A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv[4]2 biztosítja, hogy az áldozatok megfelelő tájékoztatásban és támogatásban részesüljenek.

(4c)  E rendelet rendelkezéseinek ki kell egészíteniük a 2012/29/EU irányelvet. Az a tény, hogy valamely személy polgári ügyben elrendelt védelmi intézkedés hatálya alá tartozik, nem zárja ki szükségszerűen azt, hogy az adott személy az említett irányelv alapján áldozatnak minősüljön.

(5)  E rendelet – hatályát tekintve – az EUMSZ 81. cikke alapján a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés körébe tartozik. Ezt a rendeletet a polgári ügyekben elrendelt védelmi intézkedésekre kell alkalmazni, ezért a büntetőügyekben elfogadott védelmi intézkedésekre nem ezt, hanem az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelvet kell alkalmazni.

(5a)  A polgári ügyek fogalmát önállóan, az uniós jogszabályok alapelveivel összhangban kell értelmezni. A védelmi intézkedés polgári jellegének megítélésekor nincs jelentősége annak, hogy a védelmi intézkedést polgári, közigazgatási vagy büntető hatóság fogadta-e el.

(6)  E rendelet nem befolyásolhatja a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ▌ szóló 2201/2003/EK rendelet (a Brüsszel IIa. rendelet) működését. A Brüsszel IIa. rendelet értelmében hozott határozatokat továbbra is az említett rendelet szerint kell elismerni és végrehajtani.

(6a)  Ez a rendelet figyelembe veszi a tagállamok eltérő jogi hagyományait, és nem avatkozik be a védelmi intézkedések elrendelésének tagállami rendszerébe. Ez a rendelet nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy nemzeti jogukat módosítsák annak érdekében, hogy polgári ügyekben védelmi intézkedéseket rendelhessenek el, és nem keletkeztet kötelezettséget a tagállamokra nézve a tekintetben sem, hogy e rendelet alkalmazása céljából polgári védelmi intézkedéseket vezessenek be.

(6b)  Annak figyelembevétele érdekében, hogy a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekkel a különböző tagállamokban más-más, az igazságügyi együttműködés egyéb területén érintettektől eltérő hatóságok foglalkoznak, e rendeletnek a bíróságok és közigazgatási hatóságok határozataira is alkalmazandónak kell lennie, feltéve, hogy ez utóbbi hatóságok garanciát nyújtanak különösen a pártatlanságuk, valamint a felek bírósági felülvizsgálathoz való joga tekintetében. A rendőri hatóságok semmilyen esetben nem minősülhetnek az e rendelet értelmében vett kibocsátó hatóságnak.

(6c)  A kölcsönös elismerés elve alapján a valamely tagállamban polgári ügyekben elrendelt védelmi intézkedéseket a másik tagállamban e rendeletnek megfelelően polgári jellegű intézkedésként kell elismerni.

(6d)  A kölcsönös elismerés elvével összhangban az elismerésnek meg kell felelnie a védelmi intézkedés időtartamának.

Figyelemmel azonban arra, hogy a védelmi intézkedések időtartama tekintetében az egyes tagállamok joga alapján igénybe vehető védelmi intézkedések igen sokfélék, és figyelemmel arra, hogy ezt a rendeletet jellemzően sürgős esetekben kell alkalmazni, az e rendelet szerinti elismerés joghatását a védelmi intézkedés (akár ideiglenes, határozott vagy határozatlan idejű intézkedésről van szó) esetleges hosszabb időtartamától függetlenül kivételes módon a tanúsítvány kibocsátásának időpontjától számított 12 hónapos időtartamra kell korlátozni.

(6e)  Abban az esetben, ha a védelmi intézkedés érvényességi ideje meghaladja az elismerés joghatására vonatkozóan az e rendeletben megállapított 12 hónapot, az említett időbeli korlátozás nem érintheti a védett személy ahhoz való jogát, hogy más rendelkezésre álló, vonatkozó uniós eszköz alapján kérje az intézkedés elismerését, vagy a megkeresett tagállamban az adott tagállamban kibocsátott védelmi intézkedésért folyamodjon.

(6f)  Az elismerés joghatásának ilyen korlátozása kivételes jellegű, és azt a rendelet tárgyának sajátos jellege indokolja, továbbá e korlátozás nem tekinthető precedensnek más polgári és kereskedelmi ügyekre vonatkozó eszközök tekintetében.

(6g)  Ez a rendelet kizárólag a védelmi intézkedésekben előírt kötelezettség elismerésére vonatkozik. Ez a rendelet nem szabályozza az intézkedések végrehajtásának vagy érvényesítésének eljárásait, és nem vonatkozik azokra az esetleges szankciókra sem, amelyeket abban az esetben szabhatnak ki, ha a megkeresett tagállamban megsértik a védelmi intézkedés által elrendelt kötelezettséget. A tényleges végrehajtás és az esetleges szankciók az érintett tagállam joga alá tartoznak. Az uniós jog általános elveivel és különösen a kölcsönös elismerés elvével összhangban azonban a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a megkeresett tagállamban érvényt lehessen szerezni az e rendelet értelmében elismert védelmi intézkedéseknek.

(6h)  Az e rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedések révén az adott személy védelmét biztosítani kell a lakóhelyén, a munkahelyén vagy olyan egyéb helyen, amelyet rendszeresen látogat, ilyen például a közeli hozzátartozóinak lakóhelye, illetve az iskola vagy oktatási intézmény, amelybe gyermeke jár.

  Függetlenül attól, hogy ezt a helyet, illetve a védelmi intézkedés hatálya alá tartozó terület kiterjedését a védelmi intézkedés egy vagy több olyan konkrét cím, illetőleg bizonyos megközelítési távolság megadásával (vagy e két kritériumot ötvözve) tünteti-e fel, amelyet a veszélyeztető személynek el kell kerülnie, a védelmi intézkedésben meghatározott kötelezettséget vagy szabályozást a pontos cím helyett inkább a tekintetben kell elismerni, hogy az adott hely a védett személy esetében milyen célra szolgál.

(6i)  A fentiekre figyelemmel és feltéve, hogy a védelmi intézkedés jellege és lényegi elemei megmaradnak, a megkeresett tagállam illetékes hatósága számára lehetővé kell tenni, hogy a védelmi intézkedés ténybeli elemeit módosítsa, amennyiben ez a védelmi intézkedés elismerésének a megkeresett tagállamban való gyakorlati érvényesíthetőségéhez szükséges. Ilyen ténybeli elem a cím vagy az előfordulási hely vagy az a távolság is, amelynél közelebb a veszélyeztető személy nem tartózkodhat a védett személytől, annak címétől vagy előfordulási helyétől. E módosítás azonban nem érintheti a védelmi intézkedés típusát és polgári jellegét.

(6j)  A védelmi intézkedések módosításának megkönnyítése érdekében a tanúsítványban adott esetben fel kell tüntetni, hogy a védelmi intézkedésben megjelölt cím a lakóhelyet, a munkahelyet vagy olyan helyet jelöl-e, amelyet a védett személy rendszeresen látogat. Emellett adott esetben fel kell tüntetni a tanúsítványban azt a megközelítési távolságot is (az adott cím hozzávetőlegesen meghatározott sugarú körzete), amelyre a védelmi intézkedéssel a veszélyeztető személlyel szemben előírt tilalom vonatkozik.

(12)  A védelmi intézkedések Európai Unión belüli szabad mozgásának megkönnyítése érdekében célszerű, hogy e rendelet egységes tanúsítványmintát vezessen be, és rendelkezzen egy e célra alkalmazandó többnyelvű formanyomtatványról is.

A védett személy kérésére a kibocsátó hatóságnak ki kell adnia a tanúsítványt, és segítséget kell nyújtania számára a megkeresett tagállamnak a védelmi intézkedések érvényesítésében vagy végrehajtásában illetékes hatóságaival kapcsolatos információk megszerzésében.

(12a)  A tanúsítvány többnyelvű formanyomtatványában minimálisra kell korlátozni a szabadon kitölthető mezők számát, hogy a fordítás vagy átirat a legtöbb esetben a formanyomtatványnak az érintett/kért nyelven történő felhasználásával biztosítható legyen, és az ne rójon költségeket a védett személyre. Az olyan fordítások költségeit, amelyek a többnyelvű formanyomtatvány szövegén túlmenően szükségesek, az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joga szerint kell megtéríteni.

(12b)  Amennyiben a tanúsítvány szabad szöveget tartalmaz, a megkeresett tagállam illetékes hatóságának feladata annak megállapítása, hogy szükség van-e fordításra/átiratra. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a védett személy vagy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kibocsátó hatósága – saját kezdeményezésre – gondoskodjon a szöveg fordításáról/átiratáról.

(12c)  Ha a védelmi intézkedés elrendelésére a veszélyeztető személy távollétében került sor, vagy olyan eljárással, amely nem írja elő a veszélyeztető személy előzetes értesítését („ex-parte eljárás”), akkor – a veszélyeztető személy védelemhez való jogának tiszteletben tartását biztosítandó – a tanúsítvány csak akkor adható ki, ha az említett személynek módjában állt gondoskodni a védelmi intézkedéssel szembeni védelméről.

Annak érdekében azonban, hogy az intézkedés ne legyen megkerülhető, illetve tekintettel a védelmi intézkedést igénylő esetek tipikusan sürgős jellegére, az említett védelemről való gondoskodásra rendelkezésre álló időnek nem szükséges lejárnia ahhoz, hogy a tanúsítványt ki lehessen állítani. A tanúsítványt ki kell állítani, amint a védelmi intézkedés az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban végrehajthatóvá válik.

(12d)  Tekintettel az egyszerű és gyors eljárásra vonatkozó célkitűzésre, e rendelet egyszerű és gyors módszerek alkalmazását írja elő a veszélyeztető személynek az eljárási lépésekről való értesítésére. Ezek a konkrét értesítési módszerek a rendelet tárgyának különleges jellegéből adódóan csak e rendelet céljaira alkalmazandók, és nem teremtenek precedenst polgári és kereskedelmi ügyeket érintő más jogi eszközök számára, továbbá nem érintik a tagállamoknak a polgári ügyekben született bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítésével kapcsolatos, az adott tagállam és valamely harmadik állam között létrejött két- vagy többoldalú egyezményekből fakadó kötelezettségeit.

(12e)  A veszélyeztető személynek a tanúsítványról való értesítésekor, továbbá a védelmi intézkedés ténybeli elemeinek a megkeresett tagállamban történő módosításakor kellő figyelmet kell fordítani a védett személy ahhoz fűződő érdekére, hogy a hollétére vonatkozó információkat vagy egyéb elérhetőségi adatait ne tüntessék fel. Ezeket az adatokat csak abban az esetben lehet a veszélyeztető személy tudomására hozni, ha ez az intézkedés betartásához vagy végrehajtásához szükséges.

(13)  A tanúsítvánnyal szemben jogorvoslatnak nem lehet helye. ▌

(13a)  Helyesbíteni kell azonban a tanúsítványt, ha az valamely nyilvánvaló hiba vagy pontatlanság (például elírás, átírási vagy másolási hiba) következtében nem felel meg pontosan a védelmi intézkedésnek, illetve vissza kell vonni, amennyiben azt egyértelműen jogtalanul állították ki, például olyan intézkedés céljára, amely e rendelet hatályán kívül esik, vagy annak ellenére kiállították, hogy az 5a. cikkben megállapított feltételek nem teljesültek.

(13b)  Ha a védelmi intézkedést az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban felfüggesztik vagy visszavonják, illetve ha a tanúsítványt visszavonják, a megkeresett tagállam illetékes hatóságának bármely fél kérelmére fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia a védelmi intézkedés elismerésének joghatásait, és adott esetben a védelmi intézkedés végrehajtását.

(13c)  Az igazságszolgáltatás harmonikus működése megköveteli annak elkerülését, hogy két tagállamban egymással összeegyeztethetetlen határozatokat hozzanak. Ezért e rendeletnek arra az esetre, ha összeegyeztethetetlenség áll fenn valamely, a megkeresett tagállamban meghozott vagy elismert határozattal, rendelkeznie kell a veszélyeztető személy kérelmére alkalmazható, a védelmi intézkedés elismerésének és/vagy végrehajtásának megtagadását megalapozó indokról.

(13d)  Kivételes körülmények között, a közérdekre vonatkozó megfontolások alapján a tagállami bíróságok megtagadhatják valamely védelmi intézkedés elismerését vagy végrehajtását, amennyiben annak alkalmazása nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne az eljáró bíróság országának közrendjével. A bíróságok azonban nem alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos kivételt valamely védelmi intézkedés elismerésének vagy végrehajtásának megtagadása céljából, ha a megtagadás ellentétes lenne az Európai Unió Alapjogi Chartájában – és különösen annak 21. cikkében – foglalt jogokkal.

(13e)  Elengedhetetlen, hogy a védett személy egy másik tagállamban ténylegesen hozzáférjen az igazságszolgáltatáshoz.. Annak érdekében, hogy ténylegesen biztosított legyen az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokhoz való hozzáférés, költségmentességről kell gondoskodni a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK irányelvvel[5]3. összhangban.

(14)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek megteremtése érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az e rendeletben előírt formanyomtatványok meghatározása, valamint későbbi módosítása céljából. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek[6]4 megfelelően kell gyakorolni.

(14a)  Az e rendeletben előírt formanyomtatványok létrehozásáról és azok későbbi módosításáról szóló végrehajtási aktusok elfogadása céljából a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni, a 182/2011/EU rendelet 5. cikkében foglalt eljárásnak megfelelően.

(14b)  E rendelet alkalmazásának elősegítése érdekében indokolt a tagállamok számára olyan kötelezettséget előírni, melynek értelmében a 2001/470/EK tanácsi határozattal[7]5 létrehozott, polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat keretében közölniük kell bizonyos információkat a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályaikkal és eljárásaikkal kapcsolatban. A tagállamok által rendelkezésre bocsátott információkat az európai igazságügyi portálon keresztül hozzáférhetővé kell tenni.

(15)  Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, valamint ▌ az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket. Biztosítani hivatott továbbá a védelemhez való jogot és a Charta 47. cikkében lefektetett, tisztességes eljáráshoz való jogot is. E rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(16)  Mivel e rendelet célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani és azok uniós szintén jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében rögzített szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(17)  Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv ▌3. ▌ cikkével összhangban az Egyesült Királyság és Írország bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(18)  Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, ▌ az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. cikk Tárgy

E rendelet célja a valamely tagállamban polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések elismerését szolgáló egyszerű és gyors mechanizmus szabályainak megállapítása.

1. cikkHatály

(1)  Ez a rendelet a 2. cikk 4. pontja szerinti hatóság által polgári ügyekben elrendelt védelmi intézkedésekre alkalmazandó.

(2)  E rendeletet határokon átnyúló esetekben kell alkalmazni. E rendelet alkalmazásában határokon átnyúló esetnek minősül az, amelyben a védelmi intézkedés elismerését az eredeti eljárás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban kérik.

(3)  E rendelet nem alkalmazandó a 2201/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedésekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)  „védelmi intézkedés”: elnevezésétől függetlenül minden olyan határozat, amely az alábbikötelezettségek közül egyet vagy többet bevezet a veszélyeztető személlyel szemben, és amelyet az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kibocsátó hatósága saját nemzeti jogának megfelelően valamely másik személy védelme érdekében ▌ hoz, amennyiben ▌ lehetséges, hogy ez utóbbi személy testi ▌vagy lelki épségét veszély fenyegeti:

  ▌

a)  tilalom vagy szabályozás arra vonatkozóan, hogy a veszélyeztető személy belépjen olyan helyre, ahol a védett személy lakik, dolgozik vagy ▌ amelyet látogat, illetőleg ahol rendszeresen tartózkodik; ▌

b)  a védett személlyel való, bármilyen formában történő kapcsolatfelvétel – ideértve a telefonon, elektronikus vagy hagyományos levélben, telefaxon vagy egyéb eszközök révén történő kapcsolatfelvételt is – tilalma vagy szabályozása; ▌

c)  tilalom vagy szabályozás arra vonatkozóan, hogy az érintett személy előre meghatározott távolságon belül megközelítse a védett személyt; ▌

(2)  „védett személy”: olyan természetes személy, aki védelmi intézkedésből eredő védelem tárgyát képezi;

(3)  „veszélyeztető személy”: olyan természetes személy, akire az 1. pontban említett egy vagy több kötelezettséget kirótták;

(4)  „kibocsátó hatóság”: bármely igazságügyi hatóság vagy a tagállamok által kijelölt azon hatóságok, amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékesek, feltéve, hogy e hatóságok pártatlanságuk tekintetében garanciákat nyújtanak a felek számára, és hogy az e hatóságok által a működési helyük szerinti tagállam joga alapján védelmi intézkedésekkel kapcsolatosan hozott határozatok

a)  igazságügyi hatóság által felülvizsgálhatók, továbbá

b)  hasonló jogerővel és joghatással bírnak, mint az igazságügyi hatóságok által ugyanilyen ügyben hozott határozatok;

(5)  „az eredeti eljárás helye szerinti tagállam”: az a tagállam, ahol a védelmi intézkedést elrendelték;

(6)  „megkeresett tagállam”: az a tagállam, ahol a védelmi intézkedés elismerését és adott esetben végrehajtását kérelmezik.

II. FEJEZET

A védelmi intézkedések elismerése és végrehajtása

4. cikk Elismerés

és végrehajtás

(1)  A valamely tagállamban elrendelt védelmi intézkedést a többi tagállamban külön eljárás nélkül el kell ismerni, és végrehajthatóvá nyilvánítás nélkül végrehajthatónak kell tekinteni.

(1a)  Annak a védett személynek, aki egy valamely tagállamban elrendelt védelmi intézkedéssel kíván élni egy másik tagállamban, a megkeresett tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére kell bocsátania

a)  a védelmi intézkedés egy példányát, amely megfelel a hitelesség megállapításához szükséges feltételeknek;

b)  az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban az 5. cikknek megfelelően kibocsátott tanúsítványt; valamint

c)  szükség esetén a tanúsítványnak a megkeresett tagállam hivatalos nyelvére, illetőleg az Európai Unió valamely hivatalos, az adott tagállam által elfogadottként megjelölt nyelvére történt átiratát és/vagy fordítását.

(1b)  A tanúsítvány csak a védelmi intézkedés végrehajthatóságának keretein belül bír joghatással.

(1c)  Az (1) bekezdés szerinti elismerés joghatása a védelmi intézkedés esetleges hosszabb érvényességétől függetlenül a tanúsítvány kibocsátásának időpontjától számított tizenkét hónapos időtartamra korlátozódik.

(1d)  A védelmi intézkedés végrehajtására vonatkozó eljárásra a megkeresett tagállam joga az irányadó.

5. cikkTanúsítvány

(2)  Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kibocsátó hatóságának a védett személy kérésére a 18. cikknek megfelelően kidolgozott és az 5c. cikkben előírt információkat tartalmazó többnyelvű formanyomtatvány felhasználásával tanúsítványt kell kiállítania.

(2a)  A tanúsítvány kibocsátásával szemben jogorvoslatnak nincs helye.

(4)  A védett személy kérésére az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kibocsátó hatósága a többnyelvű formanyomtatvány felhasználásával a védett személy rendelkezésére bocsátja a ▌ tanúsítvány átiratát és/vagy fordítását.

5a. cikk

A tanúsítvány kibocsátására vonatkozó követelmények

(1)  Tanúsítványt csak akkor lehet kibocsátani, ha a veszélyeztető személy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam jogának megfelelően tájékoztatást kapott a védelmi intézkedés elrendeléséről.

(2)  Ha a védelmi intézkedés elrendelésére a veszélyeztető személy távollétében került sor, a tanúsítvány csak akkor bocsátható ki, ha az eljárást megindító iratot, illetve az azzal egyenértékű iratot kézbesítették a veszélyeztető személy részére, vagy adott esetben az illetőt a nemzeti joggal összhangban más módon tájékoztatták megfelelő időben és oly módon, hogy védelméről gondoskodhasson.

(3)  Ha a védelmi intézkedést olyan eljárással rendelték el, amely nem írja elő a veszélyeztető személy előzetes értesítését („ex-parte eljárás”), a tanúsítvány csak akkor bocsátható ki, ha a veszélyeztető személynek az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joga alapján jogában állt megtámadni a védelmi intézkedést.

5b.A veszélyeztető személy értesítése a tanúsítvány kibocsátásáról

(1)  Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kibocsátó hatósága értesíti a veszélyeztető személyt a tanúsítványról és arról, hogy a tanúsítvány kibocsátása a védelmi intézkedés elismerését és – adott esetben – a végrehajthatóságát eredményezi minden tagállamban a 4. cikk (1c) bekezdése szerint.

(2)  Amennyiben a veszélyeztető személy lakóhelye az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban van, az értesítést e tagállam jogának megfelelően kell megtenni. Amennyiben a veszélyeztető személy lakóhelye az eredeti eljárás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban vagy harmadik államban van, az értesítést tértivevényes postai küldemény útján vagy azzal egyenértékű módon kell megtenni.

Azokra a helyzetekre, amikor a veszélyeztető személy lakcíme nem ismert, vagy a szóban forgó személy megtagadja az értesítés átvételét, az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joga az irányadó.

(3)  A veszélyeztető személy részére a tanúsítványról küldött értesítésben kellő figyelmet kell fordítani a védett személy ahhoz fűződő érdekére, hogy a hollétére vonatkozó információkat vagy egyéb elérhetőségi adatait ne hozzák a veszélyeztető személy tudomására. Ezeket az adatokat csak abban az esetben lehet a veszélyeztető személy tudomására hozni, ha azok a védelmi intézkedés betartásához vagy végrehajtásához szükségesek.

5c. cikk

A tanúsítvány tartalma

A tanúsítványnak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)  a kibocsátó hatóság neve és címe/elérhetőségi adatai;

b)  ügyiratszám;

c)  a tanúsítvány kibocsátásának időpontja;

d)  a védett személy adatai: név, születési idő és hely, amennyiben ismert, az értesítés céljára használandó cím, valamint szembetűnő figyelemfelhívás arra, hogy ez a cím a veszélyeztető személy tudomására juthat;

e)  a veszélyeztető személy adatai: név, születési idő és hely, amennyiben ismert, valamint az értesítés céljára használandó cím;

f)  a védelmi intézkedés végrehajtásához szükséges minden információ, beleértve adott esetben az intézkedés típusát és az abban a veszélyeztető személyre nézve meghatározott kötelezettséget, továbbá azon hely funkciójának vagy azon terület kiterjedésének a meghatározása, amelyet a veszélyeztető személynek tilos megközelítenie, vagy amelybe tilos belépnie;

g)  a védelmi intézkedés időtartama;

h)  az elismerés joghatásának a 4. cikk (1c) bekezdése szerinti időtartama;

i)  nyilatkozat arról, hogy az 5a. cikkben meghatározott követelmények teljesültek;

j)  tájékoztatás a 7. és a 12. cikk értelmében a veszélyeztető személy részére biztosított jogokról;

k)  a hivatkozás megkönnyítése érdekében e rendelet teljes címének feltüntetése.

7. cikk

A tanúsítvány helyesbítése vagy visszavonása

(1)  Az 5. cikk (2a) bekezdésének sérelme nélkül, valamint a felek bármelyikének az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kibocsátó hatóságához benyújtott kérelme alapján vagy e hatóság saját kezdeményezésére a tanúsítványt

a)  helyesbíteni kell, amennyiben elírás miatt eltérés mutatkozik a védelmi intézkedés és a tanúsítvány között; vagy

b)  vissza kell vonni, ha azt egyértelműen jogtalanul állították ki, tekintettel az e rendelet 5a. cikkében meghatározott követelményekre és a rendelet hatályára.

(2)  A tanúsítvány helyesbítésével vagy visszavonásával kapcsolatos eljárásra, a helyesbítésre vagy visszavonásra vonatkozó jogorvoslati kérelmeket is beleértve, az eredeti eljárás helye szerinti tagállam joga az irányadó.

7a. cikkSegítségnyújtás a védett személy számára

A védett személy kérésére az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kibocsátó hatóságának segítséget kell nyújtania a védett személy számára a megkeresett tagállamnak a védelmi intézkedések érvényesítésében és/vagy végrehajtásában illetékes hatóságaival kapcsolatos – a 21. és 22. cikk szerint rendelkezésre bocsátott – információk megszerzésében.

7b. cikk

A védelmi intézkedés módosítása

(1)  A megkeresett tagállam illetékes hatósága – adott esetben és a szükséges mértékben – köteles a védelmi intézkedés ténybeli elemeit úgy módosítani, hogy érvényt szerezzen a védelmi intézkedésnek a megkeresett tagállamban.

(2)  A védelmi intézkedés módosítására vonatkozó eljárásra a megkeresett tagállam joga az irányadó.

(3)  A védelmi intézkedést módosító határozatról értesíteni kell a veszélyeztető személyt.

(4)  Amennyiben a veszélyeztető személy lakóhelye a megkeresett tagállamban van, az értesítést e tagállam jogának megfelelően kell megtenni. Amennyiben a veszélyeztető személy lakóhelye a megkeresett tagállamtól eltérő tagállamban vagy harmadik államban van, az értesítést tértivevényes postai küldemény útján vagy azzal egyenértékű módon kell megtenni.

Azokra a helyzetekre, amikor a veszélyeztető személy lakcíme nem ismert, vagy a szóban forgó személy megtagadja az értesítés átvételét, a megkeresett tagállam joga az irányadó.

(5)  A módosítással kapcsolatban bármely fél jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jogorvoslati eljárásra a megkeresett tagállam joga az irányadó. E jogorvoslati kérelemnek azonban nincs felfüggesztő hatálya.

11. cikkAz érdemi felülvizsgálat tilalma

A valamely tagállamban elrendelt védelmi intézkedést érdemben semmilyen körülmények között nem lehet felülvizsgálni a megkeresett tagállamban.

12. cikkAz elismerés vagy végrehajtás

▌ megtagadása

(1)  A veszélyeztető személy kérelmére meg kell tagadni a védelmi intézkedés elismerését, illetve adott esetben végrehajtását, amennyiben az elismerés:

a)  nyilvánvalóan ellentétes a megkeresett tagállam közrendjével; vagy

b)  összeegyeztethetetlen egy, a megkeresett tagállamban hozott vagy elismert bírósági határozattal.

(1a)  Az elismerés vagy végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a megkeresett tagállam azon bíróságához kell benyújtani, amelyről a szóban forgó tagállam a 22. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjával összhangban értesítette a Bizottságot.

(3)  A védelmi intézkedés elismerése nem tagadható meg amiatt, hogy a megkeresett tagállam joga azonos tényállás mellett nem teszi lehetővé ilyen intézkedés meghozatalát.

12a. cikkAz elismerés vagy végrehajtás felfüggesztése vagy visszavonása

(1)  Ha valamely védelmi intézkedést az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban felfüggesztenek vagy visszavonnak, vagy annak végrehajthatóságát felfüggesztik vagy korlátozzák, vagy ha a tanúsítványt a 7. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően visszavonják, az eredeti eljárás helye szerinti tagállam kibocsátó hatóságának bármely fél kérésére a 18. cikknek megfelelően kidolgozott többnyelvű formanyomtatvány felhasználásával tanúsítványt kell kibocsátania, amelyben feltünteti a módosítás vagy a visszavonás tényét.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány bármely fél általi benyújtásakor a megkeresett tagállam illetékes hatóságának fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia a joghatást kiváltó elismerést és adott esetben a védelmi intézkedés végrehajtását.

III. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

14. cikkHitelesítés és más hasonló alaki követelmények

Az e rendelettel összefüggésben valamely tagállamban kibocsátott dokumentumok hitelesítése vagy más hasonló alaki követelmény nem írható elő.

15. cikkÁtirat vagy fordítás

(1)  Azoknak az átiratoknak vagy fordításoknak, amelyekre e rendelet alapján szükség van, a megkeresett tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, vagy bármely másik, ezen tagállam által elfogadhatóként megjelölt nyelven kell készülniük.

(2)  Az 5. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az e rendelet alapján készült ▌ fordításokat a tagállamok valamelyikében erre feljogosított személynek kell készítenie.

IV. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

17. cikk Átmeneti rendelkezések

Ezt a rendeletet az alkalmazási időpontját követően elrendelt védelmi intézkedésekre kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy az eljárásokat mikor indították.

18. cikk

A formanyomtatványok kidolgozása és későbbi módosításai

A Bizottság végrehajtási aktusok elfogadásával kidolgozza, illetve a későbbiekben módosítja az 5. és a 12a. cikkben említett formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 18a. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

18a. cikkBizottsági eljárás

(1)  A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

20. cikkFelülvizsgálat

A Bizottság ▌[a 23. cikkben megjelölt alkalmazási időpont után öt évvel] jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentéshez szükség esetén módosítási javaslatokat kell csatolni.

21. cikk Nyilvánosságra hozott információk

A 2001/470/EK tanácsi határozattal[8]6 létrehozott, polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat keretében a tagállamok a nyilvánosságra hozatal céljából közlik ▌ a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekre vonatkozó nemzeti szabályaik és eljárásaik leírását, ideértve az elismerés és/vagy a végrehajtás tekintetében illetékes hatóságok típusára vonatkozó tájékoztatást is.

A tagállamok ezeket az információkat naprakészen tartják.

22. cikk

A tagállamok által közlendő információk

(1)  A ▌ tagállamok [a rendelet alkalmazási időpontja előtt hat hónappal]-ig tájékoztatják a Bizottságot:

a)  az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes hatóságok típusáról, adott esetben meghatározva a következőket:

i.  azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően a tanúsítvány kibocsátására;

ii.  azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedést érvényesíttetni lehet és/vagy amelyek illetékesek ezen intézkedés végrehajtására;

iii.  azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 7b. cikk (1) bekezdésének megfelelő módosítására;

iv.  azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 12. cikknek megfelelően be kell nyújtani;

b)  azon nyelvről vagy nyelvekről, amelyeket a 4. cikk (1a) bekezdésének c) pontjában és a 15. cikk (1) bekezdésében említett fordítások ▌esetében elfogadnak.

(2)  A Bizottság megfelelő módon – nevezetesen a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat weboldalán ▌ keresztül – nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a fent említett információkat.

23. cikkHatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet [2015. január 11]-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt […]

az Európai Parlament részéről

a Tanács részéről

az elnök

az elnök

  • [1]  HL C 113., 2012.4.18., 56. o.
  • [2] * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket a ▌jel mutatja.
  • [3] 1  Az Európai Parlament ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács ...-i határozata.
  • [4] 2   HL L 315., 2012.11.14., 57. o.
  • [5] 3  HL L 26., 2003.1.31., 41. o., valamint helyesbítés: HL L 32., 2003.2.7., 15. o., magyar nyelvű különkiadás, 19. fejezet, 6. kötet, 90. o.
  • [6] 4  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
  • [7] 5  HL L 174., 2001.6.27., 25. o., magyar nyelvű különkiadás, 19. fejezet, 4. kötet, 145. o.
  • [8]  6  HL L 174., 2001.6.27., 25. o., magyar nyelvű különkiadás, 19. fejezet, 4. kötet, 145. o.

INDOKOLÁS

Az előadók üdvözlik a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot, amely egy olyan jogalkotási csomag része, amely erősíti az áldozatok jogait az EU-ban és amely egy irányelvre irányuló javaslatot is magában foglal a bűncselekmények sértettjeinek támogatásáról, védelméről és jogairól.

A Bizottság javaslata választ ad egy olyan átfogó európai keret elfogadásának szükségességére, amely a bűncselekmények valamennyi áldozata számára elismerést és legszélesebb körű védelmet kínál az Unió területén. Ez a rendeletre irányuló javaslat kiegészíti az európai védelmi határozatról szóló irányelvet, amely biztosítja a védelmi intézkedések büntetőügyekben való kölcsönös elismerését. A két (büntető- és polgári jogi) eszköz együttes alkalmazásának köszönhetően az EU-n belül szabadon és biztonságban mozoghatnak mindazok a személyek, akikre vonatkozóan védelmi határozatot hoztak, ahogyan azt az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke előírja, végső soron pedig a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítését és fejlesztését eredményezi.

A Lisszaboni Szerződés végrehajtásából eredő eljárások alapján az Európai Parlament eljárási szabályzatának 51. cikke lehetővé teszi, hogy két bizottság közösen dolgozzon ki jelentést. Jelentésünk a Jogi Bizottságban és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban folytatott viták, valamint a két előadó együttműködésének eredményeként jött létre.

A védelmi határozatok elismerésének egyszerűsítése

Az előadók alapvető fontosságúnak tartják annak biztosítását, hogy az a személy, akinek az egyik tagállamban védelmet biztosítottak, ne veszítse el ezt a támogatást, ha egy másik tagállamba költözik. Ezért az előadók olyan mechanizmus létrehozását javasolják, amely megszüntetné a köztes formaságokat a szabványosított és többnyelvű tanúsítvány alkalmazásával. Ez a védelmi intézkedések gyors és egyszerű elismerése mellett a végrehajtásukat is biztosítaná. A mechanizmus emellett egyszerűsítené a hivatalos eljárást az áldozatok számára, és biztosítaná védelmüket, ha másik tagállamba utaznak vagy költöznek. A tagállamokat ugyannak annak garantálására ösztönzik, hogy a védett személyeknek ne kelljen viselniük a védelmi intézkedés más tagállamban való elismerésével kapcsolatos költségeket.

A nemi alapú erőszak áldozatává váló személyek helyzetének kezelése

Az előadók támogatják a védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendelet átfogó elképzelését, ugyanakkor alapvető fontosságúnak tartják a nemi alapú erőszak áldozatává vált személyek kérdésének további kezelését. E célt szolgálja a sértettek jogairól szóló irányelvre irányuló javaslat rendelkezéseire való hivatkozás. A nemi alapú erőszak áldozatává váló személyek szükségleteinek jobb kielégítése érdekében az előadók azt javasolják, hogy megfelelő képzést kell biztosítani azon tisztviselők számára, akik várhatóan olyan esetekkel találkoznak, amelyekben egy személy testi és/vagy lelki épségét vagy nemi integritását veszély fenyegeti, külön figyelmet fordítva a nők elleni erőszak eseteire. Az előadók elismerik a civil társadalom – különösen a nem kormányzati szervezetek, nőjogi szervezetek és más, speciális támogatást nyújtó önkéntes szervezetek – munkáját, és arra ösztönzik a tagállamokat, hogy támogassák az ilyen szervezetek tevékenységét és működjenek azokkal együtt az erőszak áldozatai – különösen a női áldozatok – számára nyújtott támogatás biztosításában.

Tájékoztatás és fordítás

Az előadók emellett hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy a védett személy könnyen átlátható formában és érthető nyelven, az igényeihez igazodva részesüljön tájékoztatásban és segítségben. Arra az esetre, ha a védett személyek nem értik vagy nem beszélik a védelmi intézkedések elismeréséhez vagy végrehajthatóságához kapcsolódó eljárások nyelvét, az előadók felszólítanák a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, hogy – az áldozat szükségleteit és helyzetét figyelembe véve – gondoskodjanak könnyen érthető formában biztosított és/vagy tolmácsolás rendelkezésre állásáról.

Figyelemfelkeltés

Annak érdekében, hogy a védett személyek alaposabban megismerjék jogaikat, az előadók fontosnak tartják, hogy a tagállamok az áldozatok védelméről szóló oktató és tájékoztató kampányokban információkkal szolgáljanak a védelmi intézkedések szabad mozgásáról és az egységes tanúsítványról. E szempont további erősítése érdekében az előadók arra bátorítják a Bizottságot, hogy – a széles körben elérhető e-igazságügyi portálon – nyújtson releváns tájékoztatást a tagállamokban rendelkezésre álló védelmi intézkedésekről.

Jogalkotási lábnyom

Az előadók hálásak a Bizottság által a Jogérvényesülési Főigazgatóság (DG JUSTICE) révén adott magyarázatokért, illetve az árnyékelőadókkal folytatott gyümölcsöző eszmecserékért. Az előadók ugyancsak köszönetüket kívánják kifejezni a bűncselekmények áldozatainak jogaival, támogatásával és védelmével foglalkozó szervezetek, egyesületek és nem kormányzati szervezetek velük megosztott álláspontjaiért.

Az előadóknak a ciprusi és az ír elnökség ideje alatt a Tanáccsal folytatott tárgyalások keretében sikerült kompromisszumos megállapodást elérniük, amely tükröződik a végleges jelentés jelenlegi szövegében.

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (17.1.2012)

a Jogi Bizottság részérea Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részére(51. cikk – Közös bizottsági ülések)a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0276 – C7‑0128/2011 – 2011/0130(COD))

A vélemény előadója: Carmen Romero López

RÖVID INDOKOLÁS

A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat célja, hogy elismerést szerezzen az erőszakos cselekmények sértettjeit védő intézkedéseknek olyan országokban, ahol az ilyen jellegű rendelkezések polgári vagy közigazgatási eljárás alá tartoznak. A rendeletre irányuló javaslat gyökerei az európai védelmi határozatról szóló irányelvtervezethez nyúlnak vissza, amelyet a spanyol elnökség ösztönzésére 12 tagállam nyújtott be 2010 januárjában.

A spanyol kezdeményezés eredeti formájában kiterjedt a különböző tagállamokban működő védelmi intézkedések teljes skálájára, a kibocsátó hatóság típusától függetlenül. Az összes létező védelmi intézkedést ugyanaz a cél vezérli: a bűncselekmények elkövetésének vagy megismétlésének megelőzése. Ezért egy, az eredeti eljárás helye szerinti ország által kiadott határozatok elismerésére és kiigazítására irányuló mechanizmussal a spanyol kezdeményezés olyan módszert vezetett be egységes és hatékony módon, amely a sértettek számára lehetőséget biztosít arra, hogy az EU-n belül ugyanazon biztonsággal tudjanak mozogni, mint a származási országukban.

Az előadó úgy véli, hogy a fenti irányelvet nemcsak azon országokban kellett volna alkalmazni, amelyekben a védelmi határozatokat büntetőbíróságok hozták meg, hanem azokban is, amelyekben polgári vagy közigazgatási bíróságok járnak el ilyen ügyekben. Az irányelvben eredetileg javasolt mechanizmus egyszerű és eredményes módszert jelentett a megelőző intézkedések kölcsönös elismerésére, így nem is lenne szükség e rendeletre. De amiatt, hogy nehézségek merültek fel az azon tagállamokkal való tárgyalás során, ahol a sértettek védelme polgári vagy közigazgatási hatáskörbe tartozik, szükség volt az irányelv hatályának korlátozására. A rendelet ezért ezen tagállamok nyomására reagál, hogy érvényes elismerési mechanizmus álljon rendelkezésre azon országokban is, ahol a sértettek védelmével polgári vagy közigazgatási jogszabályok foglalkoznak.

Az előadó ennélfogva úgy véli, hogy a jelenlegi körülmények között e rendelet – amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy pusztán egy tanúsítvány felmutatása mellett elismerjenek és automatikusan végrehajtsanak egy másik tagállam által kiadott védelmi határozatot – egyszerűsíti a védelmi határozat végrehajtását még abban az esetben is, ha az csak bizonyos uniós tagállamokban alkalmazandó.

A két eszköz (büntető- és polgári jogi) együttes alkalmazásának köszönhetően az EU-n belül szabadon és biztonságban mozoghatnak mindazok a személyek, akikre vonatkozóan védelmi határozat született, ahogyan azt az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke is kimondja.

Az előadó véleményében e két eszközt kívánja összehangolni úgy, hogy azok egy azonosított támadó által elkövetett erőszak esetén egy Európán belül alkalmazható, átfogó védelmi rendszer egymást kiegészítő, szerves részeivé váljanak. Ebből a célból a terminológiát kiigazították, illetve mind a védett személy, mind a veszélyeztető személy alapvető jogainak tiszteletben tartására vonatkozó garanciákat megerősítették. E garanciák a védelmi határozat automatikus elismerésének kiegészítésével megerősödtek, minthogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek hivatalból továbbítani a tanúsítvány kiadásával kapcsolatos információt, ami egyet jelent egy automatikus továbbítási rendszer létrehozásával. Remélni lehet, hogy mindez majd nagyobb védelmet nyújt a potenciális sértettek számára, a közigazgatási eljárást is leegyszerűsíti számukra, és mindenütt biztosítani fogja védelmüket.

Az előadó végezetül szeretné kiemelni a statisztikai adatok gyűjtésének fontosságát, amelyek nélkül nem leszünk képesek arra, hogy megismerjük az ilyen típusú erőszak valós mértékét Európában.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy jelentésükbe foglalják be az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy fenntartja és fejleszti a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, amely különösen a polgári ügyekben hozott bírósági és bíróságon kívüli határozatok kölcsönös elismerésének elve révén megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Egy ilyen térség fokozatos létrehozása érdekében az Uniónak többek között a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedéseket kell elfogadnia, különösen amennyiben ezek a belső piac megfelelő működéséhez szükségesek.

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy fenntartja és fejleszti a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, amely különösen a polgári ügyekben hozott bírósági és bíróságon kívüli határozatok kölcsönös elismerésének elve révén megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Egy ilyen térség fokozatos létrehozása érdekében az Uniónak többek között a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedéseket kell elfogadnia, különösen amennyiben ezek szükségesek a belső piac megfelelő működéséhez és ahhoz, hogy az uniós polgárok a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat teljes körűen gyakorolhassák.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Európai Tanács által 2009. december 10–11-i ülésén elfogadott stockholmi program és a végrehajtására irányuló bizottsági cselekvési terv szerint a kölcsönös elismerés kiterjedhetne a igazságszolgáltatási jellegű ítéletek és határozatok valamennyi típusára, amelyek a szóban forgó jogrendszertől függően büntető- vagy közigazgatási ítéletek és határozatok lehetnek. A program továbbá felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak megvizsgálására, hogy miként lehet javítani az áldozatok védelmét szolgáló jogszabályokon és a gyakorlati támogató intézkedéseken. A program hangsúlyozza továbbá, hogy a bűncselekmények áldozatai olyan különleges védelmi intézkedésekben részesülhetnek, amelyeknek az egész Unióban hatályosnak kell lenniük.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A sértettek jogainak és védelmének különösen a büntetőeljárások során való megerősítésére vonatkozó ütemtervről szóló 2011. június 10-i állásfoglalásában a Tanács kijelentette, hogy európai uniós szintű fellépésre van szükség a sértettek részére biztosított jogok és védelem megerősítése érdekében, különösen a büntetőeljárások során, és felkérte a Bizottságot, hogy ebből a célból nyújtson be megfelelő javaslatokat. Ennek keretében létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely biztosítja a sértettek védelmével kapcsolatos határozatoknak a tagállamok közötti kölcsönös elismerését. Az állásfoglalás értelmében a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekkel foglalkozó rendeletnek ki kell egészítenie a büntetőügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerésére vonatkozó, az európai védelmi határozatról szóló, 2011. december 13-i 2011/99/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben előirányzott mechanizmust.

 

____________

 

1 HL L 338., 2011.12.21., 2. o.

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy e rendelet egy olyan jogalkotási csomag részét képezi, amely valamennyi sértett védelmének megerősítésére törekszik, és kiegészíti a büntetőügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerésére vonatkozó, az európai védelmi határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvben előirányzott mechanizmust.     

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A védelmi intézkedésekre vonatkozó nemzeti szabályok között fennálló különbségek akadályozzák a belső piac megfelelő működését. Az e rendelet hatálya alá tartozó tagállamok által hozott védelmi intézkedések gyors és egyszerű elismerésének és adott esetben végrehajtásának biztosítására irányuló rendelkezések nélkülözhetetlenek annak biztosításhoz, hogy a nyújtott védelem fennmaradjon, ha az érintett más tagállamba utazik vagy költözik.

(3) A védelmi intézkedésekre vonatkozó nemzeti szabályok között fennálló különbségek akadályozzák az erőszakkal és zaklatással fenyegetett személyekkel szembeni egyenlő bánásmódot. Az e rendelet hatálya alá tartozó tagállamok által hozott védelmi intézkedések gyors és egyszerű elismerésének és adott esetben végrehajtásának biztosítására irányuló rendelkezések nélkülözhetetlenek annak biztosításhoz, hogy a nyújtott védelem fennmaradjon, ha az érintett más tagállamba utazik vagy költözik. E rendelkezéseknek biztosítaniuk kell továbbá, hogy az Unió polgárainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának legitim gyakorlása – az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (2) bekezdésével és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkével összhangban – ne eredményezze a polgárok védelmének megszűnését.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) E rendelet a polgári eljárásban hozott védelmi intézkedésekre alkalmazandó, függetlenül a hatóság jellegétől, legyen az bíróság, közigazgatási vagy bármely más hatóság.

(5) E rendelet a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekre alkalmazandó, függetlenül a hatóság jellegétől, legyen az bíróság, közigazgatási vagy bármely más hatóság.

Indokolás

A védelmi intézkedéseket nem szükségszerűen polgári eljárás során hozzák meg a tagállamokban. Figyelembe kell venni a tagállamok eltérő jogrendszereit.,

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az Európai Unión belüli igazságszolgáltatásba vetett kölcsönös bizalom, valamint a személyek Európai Unión belüli szabad mozgásának biztosítása és megkönnyítése indokolja a védelmi intézkedések köztes alakiságok nélküli elismerésére és/vagy végrehajtására irányuló eljárások bevezetését. Ennek eredményeként egy adott tagállamban hozott védelmi intézkedést az elismerés és adott esetben végrehajtás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha abban a tagállamban hozták volna, ahol az elismerést és/vagy a végrehajtást kérik. Ennek érdekében e rendeletnek egységes európai tanúsítványmintát kell bevezetnie, mely tanúsítványt a származási tagállam bocsátja ki a védett személy kérelmére. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében ez a tanúsítvány nem válthatja fel a tagállamok belső eljárásait.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) A köztes alakiságok eltörlését ki kell egészíteni a különösen a védelemhez való jog és a tisztességes eljáráshoz való jog teljes mértékű tiszteletben tartásának biztosításához szükséges garanciákkal, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkében, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkében foglaltaknak megfelelően. Ezért az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak gondoskodniuk kell arról, hogy ne adjanak ki tanúsítványt abban az esetben, ha a veszélyeztető személy tisztességes eljáráshoz való joga nem garantált.

Indokolás

E módosítás hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a veszélyeztető személy tisztességes eljáráshoz való jogának tiszteletben tartását a védelmi intézkedések automatikus kölcsönös elismerése során.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c) A védett személyek azon jogától függetlenül, hogy a védelmi intézkedés érvényesítését közvetlenül kérheti egy másik tagállamban, a tanúsítványt kibocsátó hatóság minden esetben köteles továbbítani a tanúsítványt az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának. Ez az eljárás azt hivatott garantálni, hogy a védett személynek biztosított védelem fennmaradjon bármely más tagállamban is, ahová a védett személy elköltözik, még akkor is, ha nem találta meg az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát vagy nem tudott kapcsolatba lépni vele.

Indokolás

A potenciális sértettek védelmének megerősítése érdekében elő kell írni azt a kötelezettséget a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, hogy a tanúsítvány továbbítsák a második tagállam hatóságának, annak biztosítása mellett, hogy a sértett közvetlenül is kapcsolatba léphet a második tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával. Ez biztosítani fogja, hogy a második tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága mindenképpen megkapja a védelmi intézkedés elismeréséhez szükséges tanúsítványt.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az igazságszolgáltatás harmonikus működése megköveteli annak elkerülését, hogy két tagállamban egymással összeegyeztethetetlen határozatokat hozzanak. Ezért e rendeletnek az összeegyeztethetetlen határozatok esetére rendelkeznie kell a veszélyeztető személy kérelmére alkalmazható, az elismerés és/vagy végrehajtás megtagadását megalapozó indokról.

(8) Az igazságszolgáltatás harmonikus működése megköveteli annak elkerülését, hogy két tagállamban egymással összeegyeztethetetlen határozatokat hozzanak. Ezért e rendeletnek az összeegyeztethetetlen határozatok esetére rendelkeznie kell az elismerés és/vagy végrehajtás megtagadását megalapozó indokról.

Indokolás

A módosítás a 12. cikkre vonatkozó módosítást tükrözi.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az Unión belüli igazságszolgáltatásba vetett kölcsönös bizalom, valamint a védelmi intézkedések Európai Unión belüli szabad mozgásának gyorsabbá és kevésbé költségessé tételének célja indokolja az ilyen intézkedések köztes alakiságok nélküli elismerésére és/vagy végrehajtására irányuló eljárások bevezetését. Ennek eredményeként egy adott tagállamban hozott védelmi intézkedést az elismerés és adott esetben végrehajtás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha abban a tagállamban hozták volna, ahol az elismerést és/vagy a végrehajtást kérik.

törölve

Lásd a (7a) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A tanúsítvánnyal szemben jogorvoslatnak nem lehet helye. Amennyiben viszont egy védelmi intézkedést az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban felfüggesztenek vagy visszavonnak, annak a tagállamnak erről tájékoztatnia kell az elismerés szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, amelynek azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia a védelmi intézkedés elismerését és/vagy végrehajtását.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) A tagállamok eltérő jogi hagyományai miatt előfordulhat, hogy az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban hozott védelmi intézkedés az elismerés helye szerinti tagállamban nem ismeretes. Ilyen esetekben az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának – amennyire csak lehetséges – a saját jogában ismert, azonos joghatást kiváltó, hasonló célokat és érdekeket képviselő intézkedéshez kell igazítania az intézkedést. Az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a nemzeti jogszabályaival összhangban polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi intézkedéseket hozhat.

Indokolás

A módosítás célja, hogy megindokolja és pontosítsa a 8. cikk hatályát és tartalmát. Részben megismétli az európai védelmi határozatról szóló irányelv (26) preambulumbekezdését és 9. cikkét.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A védelmi intézkedések Európai Unión belüli szabad mozgásának megkönnyítése érdekében célszerű, hogy e rendelet egységes tanúsítványmintát vezessen be és kijelölje a kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságot. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében ez a tanúsítvány nem válthatja fel a tagállamok belső eljárásait.

törölve

Lásd az új (7a) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Az egységes európai tanúsítványmintának tartalmaznia kell azon országok jegyzékét, amelyek elismerik a tanúsítványt annak érdekében, hogy a védelmi intézkedést élvező személyek szabad mozgását megkönnyítsék az Unión belül, és elkerülhető legyen a származási tagállamra rótt újabb adminisztratív teher, miszerint új tanúsítványt kell kibocsátania, ha a védett személyek másik tagállamba távoznak. Az egységes mintának többek között a fordítási folyamatot is meg kell könnyítenie.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A tanúsítvánnyal szemben jogorvoslatnak nem lehet helye. Ha azonban a védelmi intézkedést az első tagállamban felfüggesztik vagy visszavonják, a második tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának a veszélyeztető személy kérelmére fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia a védelmi intézkedés elismerését és/vagy végrehajtását.

törölve

Lásd az új (9a) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

13a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A rendelet alapját képező kölcsönös elismerés elvére figyelemmel a védelmi intézkedésre vonatkozó valamennyi hivatalos kommunikációt – amennyire csak lehetséges – az eredeti eljárás helye szerinti tagállam és az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai között közvetlenül kell folytatni.

Indokolás

E módosítás célja, hogy megindokolja a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti, a 12. cikkhez fűzött módosításban megállapított közvetlen információ-átadási kötelezettséget.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b) E rendelet végrehajtásának keretében a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak megfelelően figyelembe kell venniük az áldozatok, közöttük a különösen kiszolgáltatottak, például a kiskorúak vagy fogyatékossággal élők szükségleteit és a tagállamok által javasolt szükséges segítséget.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c) Amennyiben e rendelet értelmében tájékoztatást nyújtanak a védett személyeknek vagy a veszélyeztető személynek, ezt az információt az érintett személyek jogi képviselője, gondnoka vagy gyámja részére is el kell juttatni. Emellett kellő figyelmet kell fordítani arra is, hogy a védett személy, illetve a veszélyeztető személy vagy képviselője az ezen irányelv szerinti tájékoztatást egy általa értett nyelven kapja meg.

Indokolás

A rendelet célja, hogy a védett személy és a veszélyeztető személy jogait egyaránt megerősítse azáltal, hogy számol az eshetőséggel, hogy kiskorúakról vagy jogilag cselekvőképtelen személyekről van szó, illetve annak biztosításával, hogy meg is értsék az összes kézhez kapott információt. E módosítás megismétli az európai védelmi határozatról szóló irányelv (13) preambulumbekezdésének megfogalmazását.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13d) E rendelet végrehajtásának keretében a tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a védett személyeknek ne kelljen viselniük a védelmi intézkedés más tagállamban való elismerésével kapcsolatos költségeket.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

13 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13e) E rendelet végrehajtásának keretében a tagállamoknak elő kell segíteniük, hogy a lehető legtöbb kapcsolat legyen a hatáskörrel rendelkező hatóságok között, és elő kell mozdítaniuk a rendszeres képzést azon igazságügyi és egyéb hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, amelyek az áldozatokkal és a lehetséges áldozatokkal várhatóan kapcsolatba kerülnek, hogy megfelelő segítségnyújtásban részesíthessék őket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

13 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13f) Az e rendelet alapján feldolgozott személyes adatok védelmét az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok biztosítják1.

 

__________________

 

1HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

I fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hatály, fogalommeghatározások és joghatóság

Célkitűzés, hatály, fogalommeghatározások és joghatóság

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

-1 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. cikk

 

Célkitűzés

 

E rendelet határozza meg azokat a szabályokat, amelyek segítségével azon tagállam, amelyben védelemi intézkedést hoztak abból a célból, hogy védelmet nyújtsanak egy adott személynek, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az érintett életét, testi és/vagy lelki épségét és méltóságát, személyes szabadságát vagy nemi integritását veszély fenyegeti, tanúsítványt állíthat ki, amely révén egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága folytathatja az érintett személy védelmét e másik tagállam területén.

Indokolás

Nagyon fontos, hogy meg legyen határozva a rendelet célkitűzése. E módosítás az európai védelmi határozatról szóló irányelv 1. cikkének szövegéből merített.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekre alkalmazandó, a hatóság jellegétől függetlenül. Nem alkalmazandó a 2201/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedésekre.

Ez a rendelet a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedésekre alkalmazandó, a védelmi intézkedést kibocsátó hatóság jellegétől függetlenül. Nem alkalmazandó a 2201/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó védelmi intézkedésekre vagy az európai védelmi határozatról szóló, 2011. december 13-i 2011/99/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 hatálya alá tartozó védelmi intézkedésekre a polgári jog és a büntetőjog közötti átfedés elkerülése érdekében.

 

____________

 

1 HL L 338., 2011.12.21., 2. o.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „védelmi intézkedés”: elnevezésétől függetlenül minden olyan megelőző és ideiglenes jellegű határozat, amelyet egy tagállam hatósága saját nemzeti jogának megfelelően valamely személy védelme érdekében hoz, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy az érintett személy testi és/vagy lelki épségét vagy szabadságát veszély fenyegeti. Ide tartoznak a veszélyeztető személy idézése nélkül elrendelt intézkedések is.

a) „védelmi intézkedés”: elnevezésétől függetlenül minden olyan megelőző és ideiglenes jellegű határozat, amelyet egy tagállam hatósága saját nemzeti jogának megfelelően valamely magánszemély védelme érdekében hoz, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy az érintett személy életét, testi és/vagy lelki épségét, méltóságát, személyes szabadságát vagy nemi integritását veszély fenyegeti. Ide tartoznak a veszélyeztető személy idézése nélkül elrendelt intézkedések is.

 

(Ha a „személy életét … vagy nemi integritását” részre vonatkozó módosítást elfogadják, a megfelelő módosításokat az egész szövegben el kell végezni.)

Védelmi intézkedések többek között az alábbiak:

A védelmi intézkedések a következő kötelezettségek vagy tilalmak közül egyet vagy többet tartalmazhatnak:

i. tilalom arra vonatkozóan, hogy az érintett személy belépjen bizonyos olyan helyekre, helységekbe vagy meghatározott területekre, ahol a védett személy tartózkodik, dolgozik vagy amelyeket látogat; vagy

i. tilalom arra vonatkozóan, hogy az érintett személy belépjen bizonyos olyan helyekre, helységekbe vagy meghatározott területekre és/vagy ott maradjon, ahol a védett személy tartózkodik, dolgozik vagy amelyeket látogat; vagy

ii. a védett személlyel való, bármilyen formában történő kapcsolatfelvétel tilalma, ideértve a telefonon, elektronikus vagy hagyományos levélben, telefaxon vagy egyéb eszközök révén történő kapcsolatfelvételt is; vagy

ii. a védett személlyel való, bármilyen formában történő kapcsolatfelvétel tilalma vagy szabályozása, ideértve a telefonon, elektronikus vagy hagyományos levélben, telefaxon vagy egyéb eszközök révén történő kapcsolatfelvételt is; vagy

iii. tilalom arra vonatkozóan, hogy az érintett személy egy előre meghatározott távolságnál jobban megközelítse a védett személyt; vagy

iii. tilalom vagy szabályozás arra vonatkozóan, hogy az érintett személy egy előre meghatározott távolságnál jobban megközelítse a védett személyt; vagy

iv. a védett személyt a két személy közös lakóhelyének kizárólagos használatára feljogosító határozat.

iv. a védett személyt a két személy közös lakóhelyének kizárólagos használatára feljogosító határozat; vagy

 

iva. a védett személy védelmének biztosítását célzó bármilyen egyéb tilalom vagy szabályozás.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a pont – 2 albekezdés – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iva. a 95/46/EK rendelet értelmében annak tilalma, hogy a védett személyek személyes adatait hozzájárulásuk nélkül közzétegyék.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) „védett személy”: azon természetes személy, aki az eredeti eljárás helye szerinti tagállam által hozott védelmi intézkedésből eredő védelem tárgyát képezi.

Indokolás

E módosítás megismétli az európai védelmi határozatról szóló irányelv védett személyekre vonatkozó fogalommeghatározását.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) „veszélyeztető személy”: azon természetes személy, akivel szemben az a) pontban meghatározottak közül egy vagy több kötelezettséget vagy tilalmat előíró védelmi intézkedést hoztak.

Indokolás

E módosítás részben megismétli az európai védelmi határozatról szóló irányelv veszélyeztető személyekre vonatkozó fogalommeghatározását.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Annak a félnek, aki az e cikk alapján elismert védelmi intézkedésre egy másik tagállamban hivatkozni kíván, az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai rendelkezésére kell bocsátania az e cikknek megfelelően kiállított tanúsítványt.

1. Annak a félnek, aki egy elismert védelmi intézkedésre egy másik tagállamban hivatkozni kíván, az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai rendelkezésére kell bocsátania az e cikknek megfelelően kiállított tanúsítványt.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. minden más esetben a védett személy kérelmére kerül sor; a védelmi intézkedés elfogadásakor az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága tájékoztatja a védett személyt az e rendelettel bevezetett tanúsítvány kérelmezésének lehetőségéről.

ii. minden más esetben a védett személy kérelmére kerül sor.

Indokolás

Lásd az 5. cikk (3a) (új) bekezdésre vonatkozó módosítást.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. Amennyiben egy hatáskörrel rendelkező hatóság tanúsítványt bocsát ki, tájékoztatja a védett személyt arról, hogy lehetősége van tanúsítvány kérésére, amennyiben úgy határozik, hogy egy másik tagállamba költözik. A hatáskörrel rendelkező hatóság azt javasolja a védett személynek, hogy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam területének elhagyása előtt nyújtsa be kérelmét.

Indokolás

Lásd az 5. cikk (3) bekezdése ii) pontjához fűzött módosítást. Ez a módosítás a potenciális sértettek védelmének erősítését célozza, akit információkkal és tanácsokkal kell ellátni arról a lehetőségről, hogy egy másik tagállamba való költözés esetén tanúsítványt kérhet. A bekezdés második mondata megismétli az európai védelmi határozatról szóló irányelv 6. cikke (5) bekezdésének második mondatát.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. Amennyiben egy hatáskörrel rendelkező hatóság a (3) bekezdéssel összhangban tanúsítványt bocsát ki, tájékoztatja a védett személyt arról, hogy mely hatóságok rendelkeznek hatáskörrel az elismerés helye szerinti tagállamban a védelmi intézkedés elismerésére és/vagy végrehajtására.

Indokolás

Ez a módosítás a potenciális sértettek védelmének erősítését célozza. A módosítás számol azzal, hogy egy másik tagállamba költöző potenciális sértett nem biztos, hogy tudja, melyik hatósághoz forduljon a védelmi intézkedés foganatosítása érdekében.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c. Az (1) bekezdéstől eltérően amennyiben az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a (3) bekezdéssel összhangban tanúsítványt bocsát ki, erről haladéktalanul tájékoztatja az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát.

Indokolás

E módosítás azt a kötelezettséget rója a tanúsítványt kibocsátó hatóságra, hogy automatikusan és közvetlenül adja át a tanúsítványt a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának. Ezzel elkerülhető, hogy a potenciális sértett különféle (pl. nyelvi, adminisztrációs, stb.) akadályokba ütközzön, amikor a védelmi intézkedés alkalmazását kéri azon tagállamban, ahová elköltözött. Ez az eljárás biztosítani fogja, hogy a potenciális sértettek védelme a második tagállamban minden körülmények között fennmaradjon.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség esetén a 15. cikkel összhangban kérhetik a tanúsítvány tartalmának átiratát vagy fordítását.

4. A tanúsítvány tartalmát az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága szükség esetén átírja vagy lefordítja az elismerés helye szerinti tagállam hivatalos nyelvére vagy egyik hivatalos nyelvére vagy bármely más nyelvre, amelyet az elismerés helye szerinti tagállam elfogadhatóként megjelölt.

Indokolás

Ez a módosítás a potenciális sértettek védelmének erősítését célozza. Nem a védett személynek kell állnia a tanúsítvány lefordításának költségeit. Ezért szükséges a szöveg olyan módosítása, hogy a tanúsítvány fordítását annak a hatóságnak kel biztosítania, amely a védelmi intézkedést elfogadta és a tanúsítványt kiállította.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tanúsítvány kiállításával szemben nincs helye fellebbezésnek.

2. A tanúsítvány kiállításával szemben nincs helye fellebbezésnek. Az eljárási hibák helyesbítésére e cikk (1) bekezdésével összhangban kerül sor.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy védelmi intézkedés az elismerés helye szerinti tagállamban nem létezik, az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága lehetőség szerint a saját jogában ismert, azonos joghatást kiváltó, valamint hasonló célokat és érdekeket képviselő intézkedéshez igazítja az intézkedést.

Ha egy védelmi intézkedés az elismerés helye szerinti tagállamban nem létezik, az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága lehetőség szerint a saját jogában ismert, azonos joghatást kiváltó, valamint hasonló célokat és érdekeket képviselő és a védett személynek azonos szintű védelmet biztosító intézkedéshez igazítja az intézkedést.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a veszélyeztető személy kérelmére megtagadhatja az eredeti eljárás szerinti tagállam bírósága által hozott védelmi intézkedés elismerését, ha az összeegyeztethetetlen az elismerés helye szerinti tagállamban hozott valamely határozattal.

1. Az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a veszélyeztető személy kérelmére vagy hivatalból megtagadhatja az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága által hozott védelmi intézkedés elismerését, ha az összeegyeztethetetlen az elismerés helye szerinti tagállamban hozott valamely határozattal.

Indokolás

A (8) preambulumbekezdés szerint összeegyeztethetetlen határozatok esetén az elismerés elutasítását az igazságszolgáltatás harmonikus működésének biztosítása indokolja. Ezért az elutasítást a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalból is indokolhatja ezzel.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A védelmi intézkedés elismerése és/vagy végrehajtása nem tagadható meg amiatt, hogy az elismerés helye szerinti tagállam joga azonos tényállás mellett nem teszi lehetővé ilyen intézkedés meghozatalát.

Indokolás

Lásd a 12. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítást. Ésszerűbb, ha ez a bekezdés közvetlenül az elutasítás indokaira vonatkozó bekezdés után következik.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. Amennyiben az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az (1) bekezdéssel összhangban elutasítja a védelmi intézkedés elismerését, erről haladéktalanul tájékoztatja az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát.

Indokolás

Helyénvalónak tűnik, hogy az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát tájékoztassák a védelmi intézkedés esetleges elismerésének elutasításáról egy másik tagállamban.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ha a védelmi intézkedést az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban felfüggesztik vagy visszavonják, az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának a veszélyeztető személy kérelmére fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia a védelmi intézkedés elismerését és adott esetben végrehajtását. A kérelmet a II. mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

2. Ha az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága felfüggeszti vagy visszavonja a védelmi intézkedést, haladéktalanul tájékoztatja az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát e felfüggesztésről vagy visszavonásról.

Indokolás

Nem várható, hogy a veszélyeztető személy kérvényezné az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál a felfüggesztést vagy visszavonást. Ez nem praktikus és nem az érintett személyek felelőssége, hogy ezt kérvényezzék. Ebből kifolyólag a módosítás – az előző módosításokkal összhangban – közvetlen információ-átadási kötelezettséget ír elő a hatáskörrel rendelkező hatóságok között.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Amennyiben a védelmi intézkedést az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban felfüggesztik vagy visszavonják, az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága felfüggeszti vagy visszavonja az elismerést és adott esetben a védelmi intézkedés végrehajtását, amint erről az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a (2) bekezdéssel összhangban megfelelő tájékoztatást nyújtott.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A védelmi intézkedés elismerése nem tagadható meg amiatt, hogy az elismerés helye szerinti tagállam joga azonos tényállás mellett nem teszi lehetővé ilyen intézkedés meghozatalát.

törölve

Lásd a 12. cikk (1a) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai haladéktalanul és e tagállam jogának megfelelően tájékoztatják a veszélyeztető személyt és a védett személyt:

1. Az eredeti eljárás helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai haladéktalanul és e tagállam jogának megfelelően tájékoztatják a veszélyeztető személyt és a védett személyt és – adott esetben – jogi képviselőjét, gondnokát vagy gyámját:

Módosítás      44

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. a védelmi intézkedés esetleges felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.

iv. a védelmi intézkedés esetleges felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy felülvizsgálatáról.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai az 5. cikk szerinti tanúsítvány veszélyeztetett személytől történő kézhezvételét követően haladéktalanul és szükség esetén az 1393/2007/EK rendelet szabályainak megfelelően tájékoztatják a veszélyeztető személyt és a védett személyt:

2. Az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai az 5. cikk szerinti tanúsítvány kézhezvételét követően haladéktalanul és szükség esetén a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”) szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 szabályainak megfelelően tájékoztatják a veszélyeztető személyt és a védett személyt, és – adott esetben – jogi képviselőjét, gondnokát vagy gyámját egy általuk értett nyelven:

 

_______________

 

1 HL L 324., 2007.12.10., 79. o.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia. adott esetben a 8. cikk szerint elfogadott védelmi intézkedésről;

Indokolás

A veszélyeztető és a védett személyeknek nyújtott, a védelmi intézkedéssel kapcsolatos bármilyen információról való tájékoztatási kötelezettség kiterjed arra is, hogy tájékoztatást nyújtsanak az azzal kapcsolatban elfogadott intézkedésről is, ha egy, az elismerés helye szerinti tagállam nemzeti jogszabályaiban nem ismert külföldi védelmi intézkedést hozzá kell igazítani egy ott ismert intézkedéshez.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. a védelmi intézkedés esetleges felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.

iv. a védelmi intézkedés elismerésének és/vagy végrehajtásának esetleges visszautasításáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.

Indokolás

Lásd a 13. cikk (2) bekezdésének 1a) pontjára irányuló módosítás indokolását.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Amikor az (1) és (2) bekezdésben említett információkat a veszélyeztető személy tudomására hozzák, az eredeti eljárás helye szerinti tagállam és az elismerés helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai különös figyelmet fordítanak arra, hogy a védett személynek nem áll érdekében, hogy lakcíme vagy más személyes adatai nyilvánosságra kerüljenek, kivéve, ha ez szükséges a védelmi intézkedés betartásához.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. cikk

törölve

Átirat vagy fordítás

 

Amennyiben e rendelet alapján átiratra vagy fordításra van szükség, ezen átiratnak vagy fordításnak az elismerés helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, vagy bármely másik, az elismerés helye szerinti tagállam által elfogadhatóként megjelölt nyelven kell készülnie. Az e rendelet alapján készült fordításokat a tagállamok valamelyikében erre képesített személynek kell készítenie.

 

Lásd az 5. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a kérelmező, aki az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban teljes vagy részleges költségmentességben részesült, vagy mentesült a költségek és kiadások alól, a védelmi intézkedés végrehajthatóságához kapcsolódó bármilyen eljárás során jogosult az elismerés helye szerinti tagállam joga alapján járó legkedvezőbb költségmentességre vagy a költségektől és kiadásoktól való legnagyobb mértékű mentességre.

Az a kérelmező, aki az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban teljes vagy részleges költségmentességben részesült, vagy mentesült a költségek és kiadások alól, a védelmi intézkedés végrehajthatóságához kapcsolódó bármilyen eljárás során jogosultnak minősül az elismerés helye szerinti tagállam joga alapján járó költségmentességre vagy a költségektől és kiadásoktól való legnagyobb mértékű mentességre, a tagállam döntése szerint.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. cikk

 

Adatgyűjtés

 

A rendelet alkalmazásának értékelését megkönnyítendő, a tagállamok közlik a Bizottsággal az 5. cikk szerinti tanúsítványok kiállítására irányuló nemzeti eljárások alkalmazására, illetve e tanúsítvány hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti átadására vonatkozó adatokat. Ezeknek az adatoknak tartalmazniuk kell legalább a kérvényezett, kibocsátott és/vagy elismert védelmi intézkedések és tanúsítványok számát, az elutasított, felfüggesztett és/vagy visszavont tanúsítványok számát, valamint az elutasítás és/vagy visszavonás indokait a magánélet és az adatok védelmére vonatkozó alapvető elvek megfelelő figyelembevétele mellett.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [a 23. cikkben megjelölt alkalmazási időpont után öt évvel] jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentéshez adott esetben kiigazításra irányuló javaslatokat kell csatolni.

A Bizottság legkésőbb [a 23. cikkben megjelölt alkalmazási időpont után négy évvel] jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról, valamint e rendelet és a 2011/99/EU irányelv közötti kölcsönhatásról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentéshez adott esetben kiigazításra irányuló javaslatokat kell csatolni.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2001/470/EK tanácsi határozattal létrehozott polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat keretében a tagállamok a nyilvánosságra hozatal céljából közlik a védelmi intézkedésekre vonatkozó nemzeti szabályaik és eljárásaik leírását, ideértve az elismerésre és/vagy végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok megjelölését.

A 2001/470/EK tanácsi határozattal létrehozott polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat keretében a tagállamok a nyilvánosságra hozatal céljából közlik a védelmi intézkedésekre vonatkozó nemzeti szabályaik és eljárásaik leírását, ideértve az elismerésre és/vagy végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságok megjelölését. Az egyedi esetekre vonatkozó információkat bizalmasan kell kezelni.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok [a rendelet hatályba lépése előtt 1 évvel]-ig közlik a Bizottsággal:

Minden tagállam [a rendelet hatálybalépése előtt 1 évvel]-ig közli a Bizottsággal:

a) az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóságokat;

a) az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóságok nevét és kapcsolattartási adatait;

b) a tanúsítvány 15. cikkben említett fordítása céljából elfogadott nyelveket.

b) a tanúsítvány 5. cikk (4) bekezdésben említett fordítása céljából elfogadott nyelveket.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

I. melléklet

Melléklet

Indokolás

E módosítást a II. melléklet törlése indokolja (lásd a II. mellékletre vonatkozó módosítást)

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

II. melléklet

Melléklet törölve

(Lásd a 12. cikkre vonatkozó módosítást)

ELJÁRÁS

Cím

A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Hivatkozások

COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

7.6.2011

FEMM

7.6.2011

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.6.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Carmen Romero López

12.7.2011

 

 

 

51. cikk - Közös bizottsági ülések

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

 

Vizsgálat a bizottságban

19.9.2011

11.10.2011

23.11.2011

12.1.2012

Az elfogadás dátuma

12.1.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claeys, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Cecilia Wikström

ELJÁRÁS

Cím

A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Hivatkozások

COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

18.5.2011

 

 

 

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

7.6.2011

FEMM

7.6.2011

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.6.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Antonio López-Istúriz White

25.1.2012

Antonyia Parvanova

25.1.2012

 

 

51. cikk - Közös bizottsági ülések

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

19.1.2012

Vizsgálat a bizottságban

27.3.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.3.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Regina Bastos, Edit Bauer, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Emine Bozkurt, Edite Estrela, Marielle Gallo, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mikael Gustafsson, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Astrid Lulling, Alajos Mészáros, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Raül Romeva i Rueda, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Britta Thomsen, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Piotr Borys, Kartika Tamara Liotard, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Carmen Romero López

Benyújtás dátuma

26.3.2013