Betänkande - A7-0128/2013Betänkande
A7-0128/2013

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar

  27.3.2013 - (12012/2012 – C7‑0201/2012 – 2012/0140(NLE)) - ***

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Marian-Jean Marinescu

  Förfarande : 2012/0140(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0128/2013
  Ingivna texter :
  A7-0128/2013
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar

  (12012/2012 – C7‑0201/2012 – 2012/0140(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av utkastet till rådets beslut (12012/2012),

  –   med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar (10871/2012),

  –   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0201/2012),

  –   med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0128/2013).

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Moldavien.

  MOTIVERING

  Bakgrund

  Den 1 januari 2008 trädde avtalet om förenklade viseringsförfaranden mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien i kraft.

  Avtalet om lokal gränstrafik Rumänien–Moldavien trädde i kraft i oktober 2010.

  Mellan den 13 maj 2011 och den 14 december 2011, efter att rådet gett sitt godkännande, förde kommissionen förhandlingar med Moldavien om ett avtal om ändring av avtalet om förenklade viseringsförfaranden. Avtalet slutfördes den 22 mars 2012, och parlamentet har nu ombetts yttra sig över utkastet till rådets beslut om ingående av dessa två avtal.

  Innehållet i avtalet om ändring av avtalet om förenklade viseringsförfaranden

  I detta ändrade avtal om förenklade viseringsförfaranden mellan Europeiska unionen och Moldavien vidareutvecklas det ursprungliga avtalet och föreslås tydliga förbättringar för de moldaviska medborgarna.

  Syftet med det ändrade avtalet är att ytterligare förenkla utfärdandet av visum till moldaviska medborgare för vistelser som är avsedda att vara högst 90 dagar per 180-dagarsperiod, och att införa ett undantag från viseringskravet för moldaviska medborgare under vissa omständigheter.

  De viktigaste ändringarna i avtalet är följande:

  Moldaviska medborgare som är innehavare av ett biometriskt tjänstepass är undantagna från kravet på visering för kortare vistelse. Innehavare av ett giltigt biometriskt tjänstepass kan resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

  De handlingar som ska visas upp när det gäller resans ändamål har förenklats för en bredare kategori av sökande, såsom chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter, journalister och deras tekniska personal, nära släktingar till EU‑medborgare och deltagare i EU:s officiella gränsöverskridande samarbetsprogram.

  Dessutom har kriterierna för att utfärda visering för flera inresor för en bredare kategori av personer, såsom äkta makar, barn och föräldrar som besöker moldaviska medborgare som uppehåller sig lagligt i EU osv., förenklats.

  En bredare kategori av sökande kommer att vara helt befriade från viseringsavgift, nämligen nära släktingar till EU-medborgare, personal som medföljer journalister, unga personer som deltar i seminarier, konferenser, sportevenemang, kultur- eller utbildningsevenemang som anordnas av ideella organisationer, företrädare för det civila samhället och deltagare i EU:s officiella gränsöverskridande samarbetsprogram.

  Dessutom kommer moldaviska medborgare mot en avgift på upp till 30 euro att kunna ansöka om visum via en extern tjänsteleverantör som samarbetar med en medlemsstat när det gäller utfärdande av viseringar.

  Slutligen kommer moldaviska medborgare att undantas från kravet att inställa sig personligen vid inlämning av en viseringsansökan.

  Föredragandens kommentarer

  Ett framtida införande av ett kortfristigt viseringsfritt system för moldaviska medborgare som reser till EU-länder kommer att fördjupa samarbetet med EU och bana väg för närmare förbindelser med Europeiska unionen.

  Mot bakgrund av Moldaviens ansträngningar när det gäller att närma sig EU är det ändrade avtalet ett uppmuntrande steg framåt. Det kommer att främja mellanfolkliga kontakter, ekonomisk utveckling, kulturell och vetenskaplig dialog, stabilitet, säkerhet och medborgarnas välbefinnande.

  Förenklade viseringsförfaranden kommer att minska den tid som krävs för och de kostnader som är förknippade med resor till Schengenområdet.

  Det kortfristiga viseringsfria systemet för särskilda sökandekategorier kommer inte att förändra villkoren för moldaviska medborgare när det gäller inresa och vistelse enligt kodexen om Schengengränserna för kortare vistelser och medlemsstaternas nationella lagstiftningar om längre vistelser. Systemet innebär inte heller att kontroller av villkoren för inresa och vistelse kommer att upphöra. Moldaviska medborgare kommer att bli tvungna att motivera sin resa och beskriva villkoren för den.

  Enligt Eurostats officiella statistik var antalet olagliga vistelser och olagliga gränspassager mellan 2006 och 2011 stabilt. Det skedde en måttlig ökning av moldaviska migranter till EU. Det europeiska universitetsinstitutets centrum för migrationspolitik förutspår en ökning av tillfälliga och kortfristiga strömmar från Moldavien till EU av resenärer med ärligt uppsåt och korttidsanställda. Tidigare erfarenheter (t.ex. upphävandet av viseringskravet för medborgare från öst- och centraleuropeiska stater i mitten av 1990-talet eller dessa länders anslutning till EU 2004) visar visserligen att hävandet av restriktioner i fråga om fri rörlighet leder till att migrationsströmmarna ökar, men att detta stabiliseras på sikt. Den fria rörligheten har haft gynnsamma effekter för EU:s ekonomi och tillgodosett behoven på EU:s arbetsmarknad.

  Processen med viseringsliberaliseringen innebär också en möjlighet för Moldavien att genomföra de reformer som krävs på området med frihet, säkerhet och rättvisa. I den meningen bör flera prioriteringar för åtgärder framhållas:

   Moldavien bör eftersträva ett system för en effektiv och vittomfattande statsgränsförvaltning inom landgränsens samtliga sektorer, däribland gränskontroll längs den transnistriska delen.

   En effektiv hantering av migrationsströmmar bör garanteras.

   Korruption och organiserad brottslighet, däribland människohandel, bör förebyggas och bekämpas genom ett stärkande av de administrativa och rättsliga resurserna.

   Samarbetet med grannländer, i synnerhet Ukraina, bör öka.

  Föredraganden understryker dessutom betydelsen av följande aspekter när det gäller avtalets ikraftträdande:

   Moldaviska myndigheter bör utbyta uppgifter med EU:s myndigheter om förlorade och stulna biometriska pass, särskilt genom användning av Interpols databas över förlorade och stulna resehandlingar.

   Moldaviska myndigheter bör anordna informationskampanjer för att medborgarna ska kunna dra nytta av de nya möjligheterna. Myndigheterna bör också tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter det innebär att resa viseringsfritt, och informera om de bestämmelser som reglerar tillträdet till EU:s arbetsmarknad (däribland genom EU:s invandringsportal) och om ansvaret för eventuellt missbruk av rättigheter inom ramen för det viseringsfria systemet.

   De nya it-systemen bör kunna användas för att beräkna den sammanlagda vistelsen, och denna information bör finnas tillgänglig vid alla yttre gränsavsnitt i enlighet med den framtida lagstiftningen om smarta gränser.

   Medlemsstaterna bör harmonisera bestämmelserna om olaglig anställning av tredjelandsmedborgare, vilket inletts genom direktivet om sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare, och fortsätta att underlätta laglig invandring till EU.

  Föredraganden drar slutsatsen att avtalet om förenklade viseringsförfaranden innebär en möjlighet för EU och Moldavien att närma sig varandra och att undvika att skiljelinjer skapas mellan EU och dess grannland.

  Med beaktande av ovannämnda positiva förbättringar föreslår föredraganden att Europaparlamentet godkänner att detta avtal ingås.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  20.3.2013

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  42

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Andrew Henry William Brons, Mariya Gabriel, Petru Constantin Luhan, Salvador Sedó i Alabart